Search results:

19 matches for Keyword: Ab*

You may wish to expand your search by using our advanced search functions or by using wildcard characters to increase results. See search tips for more details.

Search Tips

For best results, users are recommended to use the advanced search functions. Search results can also be improved by the use of the the following Boolean search characters:

Wildcard Characters:

Given the prevalence of variant spellings in names, using Wildcard Characters may help.

"?" can be inserted as a variant for any single character.

Thus a search for:

G?wargis
returns results which contain either "Gewargis" or "Giwargis".

Similarly a search for:

M?r
returns results which contain either "Mar" or "Mor".

"*" can be inserted as a variant for multiple characters or a truncated word.

Thus a search for:

Dayr*
returns results for "Dayr" and "Dayro" and more.

Similarly a search for

Ab*
returns results for "ʿAbdishoʿ" and "ʿAbda" and more.

Note: Because the sources we quote use a variety of transliteration formats, Syriaca.org ignores diacritics and punctuation in searching; for example, use of "ʿ" is not required to find results with this diacritical mark.

Fuzzy Search Character

Appending the character "~" after a word returns results for words that are close but not exact matches.

Thus a search for

Aba~
returns results which contain "Aba" but also "Abi", "Saba", "Aha", and other words that are "fuzzy" matches for "Aba".

Exact Phrase Searches

To find an exact phrase, it should be enclosed in double quotes.

Thus

"ʿAbdishoʿ I"
returns only one result with that exact phrase, while several results are found for the words "ʿAbdishoʿ" and "I".

Proximity Characters

To find two or more words which occur within a specified range of each other, one can append the character "~" followed by a number to an "Exact Phrase" search. This allows one to search for two or more words that occur within a specified distance of each other as defined by number of words.

Thus

"Jacob+Bishop"~2
finds three results in which the words "Jacob" and "Bishop" occur within two words of each other: "Jacob , bishop of Nisibin", "Jacob, bishop of Phesilta", and "Jacob , bishop of ‛Ānah" while a simple search for "Jacob Bishop" returns many more results.

Date range

AuthorAbraham of Nathpar (1) Gregorius bar Hebraeus (1) Jacob of Serugh (6) Narsai (2) Philoxenos of Mabbug (6) CatalogEcclesiastical History - (1) The Book of Steps (2) The Discourses of Philoxenos (6) The Homilies of Mar Narsai (2) The Memre of Jacob of Serugh (6)
1
Discourse 11: On Abstinence - ܡܐܡܪܐ ܕܚܕܥܣܪ ܕܥܠ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ by Philoxenos of MabbugPhiloxenos of Mabbug. “Discourse 11: On Abstinence - ܡܐܡܪܐ ܕܚܕܥܣܪ ܕܥܠ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ.” Based upon E. A. Wallis Budge ed., The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation. (London: Asher & Co., 1894). Digital Syriac Corpus. Last modified May 6, 2018. https://syriaccorpus.org/384.URI: https://syriaccorpus.org/384
... Discourse 11: On Abstinence  - ܡܐܡܪܐ ܕܚܕܥܣܪ ܕܥܠ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ The Discourses of ... ...ܗܳܕܶܐ ܡܶܫܟܚܰܬ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܡܶܢ ܪܺܫܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܟܳܦܢܺܝܢ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܬܰܖ̈ܬܶܝܢ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܟܳܦܢܺܝܢ AB  omit this clause.. ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܐܪܒܰܥ ܫܳܥܺܝ̈ܢ F omits ܫܥܝ̈ܢ. ܘܰ... ...ܗ̇. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕ ܠܳܗ̣ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܪܶܓܬܐ ܣܢܺܝܬܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܠܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܢܶܙܟܶܐ ܠܟܽܘܠܗܶܝܢ AB  ܟܘܠܗܝܢ. ܐܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܠܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ. ܗܳܝ ܕܶܐܢ ܢܶܙܟܶܝܗ̇. ܡܶܢܳ... ... ܠܟܽܠ ܪ̈ܓܺܝܓܳܢ܆ ܘܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܢܺܐܠܦܽܘܢ܆ ܕܫܰܦܺܝܪ ܠܶܗ ܠܰܡܠܺܝܠܐ ܕܢܶܙܟܶܐ ܠܪܶܓܬܶܗ AB  ܪܓܬܗ.. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܰܦܶܣ ܕܢܶܐܟܠܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ܆ ܘܰܟܠܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܕܠܐ... ...ܡܶܬܬܰܓܪܺܝܢ܆ ܐܰܢܬܝ F ܐܢܬ. ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܟܰܫܺܝܪܬܐ ܟܰܢܶܫܝ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ AB  ܝܬܝܪܐ. ܡܶܬܟܰܪܙܐ ܙܳܟܽܘܬܶܟܝ܆ ܕܰܐܝܟܳܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܚܰܝ̈ܳܒܺܝܢ܆ ܐܰܢܬܝ ܙܳܟܽܘܬܐ ܫܳܩܠܰܬܝ. ܪܶܓ... ... ܠܗܰܘ ܕܩܳܥܶܐ. ܘܠܰܐܚܪܺܢܐ ܕܰܡܪܺܝܒ. ܠܚܰܕ F ܠܗܰܘ ܕܢܳܨܶܐ. ܕܢܳܨܶܐ ܘܠܰܚܪܺܢܐ AB  ܠܚܪܢܐ. ܕܡܶܬܟܰܬܰܫ. ܠܗܰܘ ܟܰܕ ܚܳܛܶܦ ܕܠܐ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܘܠܰܐܚܪܺܢܐ ܕܒܳܐܶܙ ܠܒܰܪ ܙܰܘܓܶܗ. ܠܗܰܘ ܕܰܐ... ...ܫ ܚܰܝܠܗܶܝܢ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܇ ܢܳܦܩܐ ܠܰܩܪܳܒܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܛܳܒ̈ܳܬܐ܇ ܘܠܳܘܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ AB  ܠܗܰܘ ܚܘܫ̈ܒܐ. ܘܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܥܰܘܠܐ܇ ܘܙܰܘ̈ܥܶܐ ܘܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܟܽܠ ... ...ܟܰܢܐ ܡܶܬܬܰܪܣܶܝܢ F ܡܬܪܣܝܢ.. ܘܰܒܗܳܢܐ ܛܽܘܦܣܐ ܝܰܨܺܝܦܺܝܢ ܕܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ AB  ܕܦܓܪܗܘܢ.܆ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܢܶܙܟܽܘܢ ܠܰܚܛܺܝܬܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ܆ ܐܶܠܐ ...
2
Discourse 8: On Poverty - ܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܝܐ ܕܥܠ ܡܣܪܩܘܬܐ by Philoxenos of MabbugPhiloxenos of Mabbug. “Discourse 8: On Poverty - ܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܝܐ ܕܥܠ ܡܣܪܩܘܬܐ.” Based upon E. A. Wallis Budge ed., The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation. (London: Asher & Co., 1894). Digital Syriac Corpus. Last modified May 6, 2018. https://syriaccorpus.org/381.URI: https://syriaccorpus.org/381
... Created: file ܬܽܘܒ ABD  omit ܬܘܒ. ܡܺܐܡܪܐ ܕܰܬܡܳܢܝܐ B ܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܝܐ ܕܛܘܒܢܐ ܦܝܠܟܣܢܘ... ...ܕܡܐ. ܡܶܢ ܟܽܘܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܇ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܒܟܰܣܝܽܘܬܶܗ ܘܰܒܓܰܠܝܽܘܬܶܗ AB  ܒܓܠܝܘܬܗ ܘܒܟܣܝܘܬܗ.܀ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܝܢܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܒܽܐܘܪܚܐ ܓܠܺܝܬܐ ܕܰܓܡܺܝ... ...ܽܠ ܕܥܳܠܡܐ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܗ̣ܘ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ܆ ܐܳܦ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ܇ ܘܰܕܟܺܐܢܽܘܬܐ AB  ܕܟܐܢܘܬܐ. ܕܰܒܓܰܘܶܗ ܡܶܬܦܰܠܚܐ. ܘܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܢܶܛܥܰܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܥܰܡܠܺܝ̈ܢ܆ ܘܢܶܬܓܡܰܪ ܒܬ... ... ܘܕܙܕܝܩܘܬܐ. ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܡܣܰܪܩܽܘܬܐ ܓܡܺܝܪܬܐ ܕܡܶܢ ܢܶܟ̈ܣܶܐ. ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܢܶܩܢܶܐ AB  ܕܰܩܢܐ. ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܥܽܘܬܪܐ ܐܢܳܫܳܝܐ: ܐܶܢ ܒܩܰܠܺܝܠ ܘܶܐܢ ܒܣܰܓܺܝ܆ ܠܐ ... ...ܟܽܠ ܥܶܕܳܢ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܐ ܕܰܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܐ ܕܪܳܢܶܐ ܒܢܶܟ̈ܣܶܐ ܢܶܬܥܗܰܕ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܣܬܒܰܪ AB  ܡܣܒܪ. ܕܡܶܬܥܗܰܕ܆ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܗ̣ܘ ܫܐܺܝܠܐ ܘܠܰܘ ܫܰܪܺܝܪܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܐ ... ... ܚܪܢܐ. ܫܰܪܺܝܪܐ. ܘܶܐܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܰܣܒܰܪ ܐܢܳܫ ܕܪܳܢܶܐ ܒܰܐܠܳܗܐ܆ ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܠܓܰܘ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ AB  ܒܓܘ ܪܥܝܢܗ. ܡܰܪܢܺܝܬܐ ܕܥܽܘܬܪܐ܆ ܠܰܘ ܒܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܐ ܕܢܰܦܫܶܗ܇ ܗܰܘ ܕܰܦܐܶܐ ܠܰܢ ... ...ܽܘܢ ܠܰܢ. ܕܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܢܶܗܘܶܐ ܗܰܝ̈ܟܠܶܐ܆ ܟܰܕ ܣܦܺܝܩܺܝܢ ܚܢܰܢ ܡܶܢ ܟܽܘܠ ܪܶܢܝܐ ܕܚܽܘܫܳܒܐ AB  ܘܚܘܫܒܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܕܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܠܰܐܠܳܗܐ ܐܰܝܟ ܕܫܳܘܶܐ܆ ܟܰ... ...B ܠܡܦܠܚ ܠܐܠܗܐ. ܘܰܠܡܳܡܽܘܢܐ. ܗܐ ܡܳܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܥܰܒܕܶܗ ܡܳܪܶܗ ܠܡܳܡܽܘܢܐ AB  ܠܡܡܘܢܗ.܆ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܐܶܠܐ ܦܳܠܰܚ ܠܗܰܘ ܡܳܪܐ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܓܒܳܐ ܠܶܗ. ܟܰܕ...
3
Discourse 10: On the Lust of the Belly - ܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܐ ܕܥܠ ܪܚܡܬ ܟܪܣܐ by Philoxenos of MabbugPhiloxenos of Mabbug. “Discourse 10: On the Lust of the Belly - ܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܐ ܕܥܠ ܪܚܡܬ ܟܪܣܐ.” Based upon E. A. Wallis Budge ed., The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation. (London: Asher & Co., 1894). Digital Syriac Corpus. Last modified May 6, 2018. https://syriaccorpus.org/383.URI: https://syriaccorpus.org/383
...ܰܓܪܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ܀܀ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܬܐ ABF  ܘܒܥܠܕܒܒܘܬܐ. ܗܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܓܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܚܠܺܝܨܽܘܬܐ. ܡܒܰܛܠܳܢܺܝܬܐ ܗܝ ܕܰܫܡܐ ܛܳܒܐ. ܘܰܡܥܰܘܟܳܢ... ...ܽܘܢ. ܘܰܡܪܺܝܩ ܥܽܘܗܕܳܢܗܽܘܢ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܘܰܠܡܶܛܰܪ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܟܳܠܝܐ AB  ܡܛܠ ܕܝܬܝܪܘܬܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ. ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܟܠܝܐ.. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܰ... ...ܘܗܝ ܠܳܗ̇ ܠܥܶܕܳܢܐ ܐܰܘ ܠܝܰܘܡܐ ܐܚܪܺܢܐ A ܐܘ ܐܚܪܢܐ ܠܝܘܡܐ.. ܠܝܰܥܢܐ AB  ܝܥܢܐ. ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܥܰܡ ܟܰܪܣܶܗ ܡܶܬܡܰܠܝܐ ܪܶܓܬܶܗ܆ ܡܐ ܕܰܡܠܳܐ ܟܰܝܠܐ ... ...ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܢܶܣܬܰܝܒܰܪ E ܕܢܫܬܥܒܕ ܕܢܣܬܝܒܪ. ܡܐ ܕܰܫܟܺܝܚ܆ ܐܠܐ ܪܳܢܶܐ ܕܡܳܢܐ ܢܶܐܟܽܘܠ ܠܰܡܚܳܪ AB  ܡܚܪ.. ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܣܰܠܐ ܩܰܪܺܝܒܐ. ܘܪܶܥܝܳܢܶܗ ܒܦܳܬܽܘܪܐ ܪܰܚܺܝܩܐ. ܛܥܺܝܢ ܒܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܣܶܡܳܠܶܗ... ... ܥܰܝܢܐ ܠܟܽܠ ܪܳܓܐ܆ ܘܡܶܢ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܝܐ. ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܥܢܐ ܐܶܠܽܘ ܐܺܝܬ ܗܘܰܘ AB  ܗܘܐ. ܠܶܗ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܕܢܶܣܦܩܽܘܢ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܗ̇ ܕܡܳܪܬܐ ܥܰܘܳܠܬܐ ܕܰܩܢܳܐ. ... ... ܡܶܢܳܗ̇ ܒܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ܆ ܐܰܪܰܐ܆ ܘܶܐܢ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܚܳܣܶܡ ܐܳܟܽܘܠܐ ܝܰܥܢܐ܆ ܒܗܰܘ ܕܥܰܡܶܗ ABE  ܕܥܡܗ ܕܝܳܬܶܒ. ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܐ܆ ܠܐ ܚܳܝܪܐ Budge ܚܘܪܐ ܥܰܝܢܶܗ܆ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܐܳ... ...ܬܽܘܪܐ܆ ܠܐ ܚܳܝܪܐ Budge ܚܘܪܐ ܥܰܝܢܶܗ܆ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܠܐ ܬܶܠܥܰܣ AB  ܕܠܐ ܬܠܥܣ܇ ܠܐ ܚܳܣܶܡ.܇ ܡܶܬܟܠܶܐ ܓܶܝܪ ܕܢܺܐܡܪܺܝܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ܆ ܡܶܢ F ܒܓܠܝܐ ܡܢ ܒܗܬܬܗ. ... ...ܟܠܶܐ ܓܶܝܪ ܕܢܺܐܡܪܺܝܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ܆ ܡܶܢ F ܒܓܠܝܐ ܡܢ ܒܗܬܬܗ. ܒܶܗܬܬܶܗ. ܐܶܠܐ ܚܽܘܫܳܒܶܗ ܠܗܳܕܶܐ AB  ܗܕܐ. ܗܽܘ ܪܳܐܶܓ ܕܕܰܠܘܰܝ E ܕܐܠܘܝ, F ܕܐܠܘ. ܟܠܳܐ ܐܺܝܕܶܗ. ܕܢܶܣܦܰܩ ܠܝ...
4
On the Denial of Peter - ܥܲܠ ܟܦܘܼܪܝܹܗ ܕܫܸܡܥܘܿܢ by Jacob of SerughJacob of Serugh. “On the Denial of Peter - ܥܲܠ ܟܦܘܼܪܝܹܗ ܕܫܸܡܥܘܿܢ.” Based upon Paul Bedjan ed., Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Digital Syriac Corpus. Last modified March 30, 2018. https://syriaccorpus.org/360.URI: https://syriaccorpus.org/360
...ܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒܼ: ܕܥܲܠ ܚܲܡܸܫ ܟܲܟ̇ܖ̈ܝܼܢ ܕܝܲܗ̣̄ܒܼ ܡܵܪܲܢ ܠܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ.(ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ( Ab  edit. Add.)) ܥ̣ܩܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܫܕܼܵܐ ܗܲܝ̈ܟ̇ܠܹܐ ܖ̈ܵܡܹܐ ܕܲܦܬܲܟܼܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܢ̣ܨܲܒܼ ܥܹܕܬܵܐ ܘܟܹܐ...
5
Discourse 12: On Fornication - ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܥܣܪ ܕܥܠ ܪܓܬ ܙܢܝܘܬܐ by Philoxenos of MabbugPhiloxenos of Mabbug. “Discourse 12: On Fornication - ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܥܣܪ ܕܥܠ ܪܓܬ ܙܢܝܘܬܐ.” Based upon E. A. Wallis Budge ed., The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation. (London: Asher & Co., 1894). Digital Syriac Corpus. Last modified May 6, 2018. https://syriaccorpus.org/385.URI: https://syriaccorpus.org/385
... ܥܶܠ̈ܠܳܬܗܽܘܢ F ܥܠ̈ܬܗܘܢ. ܕܚܰܫܑ̈ܶܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܡܺܝܢܺܝܢ ܡܰܠܙܺܝܢ ܠܚܰܝ̈ܰܝܢ ABFG  ܚܝ̈ܝܢ, E ܠܗܘܢ ܠܚܝ̈ܝܢ. ܒܚܽܘ̈ܬܚܳܬܰܝܗܽܘܢ EF ܒܚܘܬܚܬܗܘܢ.܆ ܕܰܕܠܐ ... ...ܬܪ̈ܳܢܶܐ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܬܰܓܰܪ E ܡܬܬܓܪ ܚܘܣܖ̈ܢܐ.. ܣܰܟܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܰܕܠܐ ܝܺܕܰܥܬܐ܇ ܘܗܰܘ ܡܰܢ AB  ܡܰܢܘ. ܕܡܶܕܶܡ G ܡܕܡ. ܕܺܝܗܺܝܒ ܠܰܢ ܡܠܽܘܐܐ ܠܛܳܒ̈ܳܬܐ܆ ܗܽܘ F ܘܗܽܘ. ... ... ܒܪܶܓܬܶܗ ܕܫܰܦܺܝܪܐ܆ ܢܶܬܬܰܟܰܣ ܡܶܢ ܚܙܳܬܶܗ ܣܢܺܝܬܐ ܕܗܰܘ ܕܰܡܙܰܘܰܓ ܠܶܗ܇ ܘܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܬܶܫܬܪܶܐ AB  ܬܬܪܫܐ. ܪܶܓܬܶܗ ܕܗܳܢܐ ܫܽܘܦܪܐ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܐ ܥܰܠ ܓܰܒܶܗ܇ ܠܰܐܝܢܐ ܕܡܶܬܬܚܶܕ ܒܚܰܫܶ... ...ܰܘܥܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܢܥܺܝܪܺܝܗ̇ E ܢܥܝܪܗ̇.. ܦܫܺܝܩ ܗܽܘ ܠܳܟ ܕܰܒܡܰܦܽܘܚܺܝܬܐ ܙܥܽܘܪܬܐ ܬܰܕܥܶܟ ܢܽܘܪܳܗ̇ AB  ܢܘܗܪܗ̇.܇ ܐܶܢܗܽܘ ܕܺܐܝܬ ܚܰܝܠܐ ܒܢܰܦܫܳܟ܇ ܕܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܡܰܦܽܘܚܺܝܬܐ ... ...ܳܗ̇܇ ܘܶܐܫܬܰܠܛܰܬ ܥܰܠ ܦܳܪܽܘܫܽܘܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܝܗ̇܆ ܘܟܶܢܫܰܬ ܠܘܳܬ ܩܢܽܘܡܳܗ̇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܶܝܗ̇ AB  ܙܘ̈ܥܝܝܗ̇.܆ ܕܠܳܗ̇ ܢܶܬܬܙܺܝܥܽܘܢ ܘܠܰܘ ܠܦܰܓܪܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܒܚܰܝܠܐ ܣܰܓܺܝܐܐ ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܨܳܒܝܐ܇... ...ܘܡܶܬܓܠܶܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܰܡܺܝܢܽܘܬܶܗ ܕܗܶܪܓܐ ܗܳܢܐ܇ ܫܽܘܦܪܐ ܕܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܦܰܐܝܽܘܬܐ ܘܙܰܗܝܽܘܬܐ ܕܝܳܬܶܗ AB  ܘܕܝܳܬܶܗ.. ܫܰܦܺܝܪ ܓܶܝܪ E ܕܝܢ. ܐܰܝܬܺܝ ܢܒܺܝܐ ܬܰܚܘ... ...ܕܶܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܡܰܪܓܶܫ ܐܰܢܬ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܫܳܚܶܩ ܠܳܟ܆ ܚܰܫܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ABE  omit ܐܘ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܒܥܶܠܕܒܳܒܶܗ ܐܰܩܺܝܡ ܠܩܽܘܒܠܶܗ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ܆ ܠܽܘܩܒܰܠ ... ...ܝܢܐ. ܡܩܰܒܠܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܗܦܟܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܝܰܩܺܝܪܽܘܬܶܗ܇ ܠܩܰܠܺܝܠܘܬܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܶܝܗ̇ AB  ܕܕܘܒܖ̈ܗ̇. ܢܰܟ̈ܦܶܐ܇ ܘܰܡܓܰܐܝܐ ܠܶܗ ܒܳܐܐܰܪ ܫܰܦܝܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܗ̇܆ ܘܰܡܚܰܠܦܐ ܪܰܦܝܽܘܬܶܗ ܒܰܚܠ...
6
Discourse 9: On Poverty - ܡܐܡܪܐ ܕܬܫܥܐ ܕܥܠ ܡܣܪܩܘܬܐ by Philoxenos of MabbugPhiloxenos of Mabbug. “Discourse 9: On Poverty - ܡܐܡܪܐ ܕܬܫܥܐ ܕܥܠ ܡܣܪܩܘܬܐ.” Based upon E. A. Wallis Budge ed., The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation. (London: Asher & Co., 1894). Digital Syriac Corpus. Last modified May 6, 2018. https://syriaccorpus.org/382.URI: https://syriaccorpus.org/382
...ܘܝܐ. ܠܡܰܦܰܩܬܗܽܘܢ܇ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܥܰܕܪܳܢܐ ܕܰܐܓܽܘܢܗܽܘܢ܇ ܘܰܡܟܰܠܠܳܢܐ  AB  ܘܡܫܟܠܠܢܐ. ܠܬܰܟܬܽܘܫܐ ܕܒܶܗ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܳܒܩܺܝܢ ܠܘܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ... ... ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܚܒܺܝܫ ܒܓܰܘ ܕܽܘܒܳܪܐ ܦܰܓܪܳܢܐ ܕܥܳܠܡܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܟܰܪܣܳܐ܇ ܘܰܡܟܰܣܰܝ ܐܳܦ AB  omit ܐܦ. ܦܽܘܪܫܳܢܶܗ ܒܚܶܫܽܘܟܐ ܕܡܰܪ̈ܢܝܳܬܶܗ܇ ܘܰܡܚܰܦܰܝ ܡܰܕܥܶܗ ܒܥܰܡܛܳܢܐ ܕܨܶܦܬܐ ܐܢܳܫܳܝܬܐ܇ ... ...ܟܙܢܐ ܕܗܰܘ ܥܽܘܠܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ܆ ܠܐ ܥܳܐܶܠ ܠܰܒܪܺܝܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ AB  ܐܦ. ܗܳܪܟܐ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܫܰܢܺܝ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܇ ܠܐ ܐܳܬܶܐ ܠܕܽܘܒܳܪܐ ܕܪܽܘܚ. ... ...ܘܬ ܥܽܘܠܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܗܰܘ ܡܶܬܓܒܶܠ ܡܶܢ ܙܰܪܥܐ ܘܰܕܡܐ ܒܓܰܘ ܡܰܪܒܥܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ABC  ܐܦ. ܗܳܢܐ ܡܶܬܓܒܶܠ ܡܶܢ ܢܽܘܪܐ ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܡܶܢ  AB  ܘܡܢ. ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܥܽܘܠܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ... ...ܕܰܟܡܐ ܐܶܢ ܢܶܪܒܶܐ ܥܽܘܠܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ܆ ܡܬܰܚܡܳܐ ܗܝ ܬܰܡܳܢ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܬܰܪܒܺܝܬܶܗ܆ ܠܦܽܘܬ ܕܽܘܟܬܐ AB  ܕܘܟܬܗ̇. ܕܟܰܪܣܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ ܕܰܟܝܳܢܰܢ BCD omit ܒܓܘ ܟܪܣܐ ܕܟܝܢܢ. ܟܡܐ ܐܶܢ... .... ܠܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܰܢ. ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܰܝܢ ܚܢܰܢ ܠܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܩܰܘܡܬܐ ܕܦܰܓܪܐ܇ ܗܳܝ ܕܡܰܨܝܐ ܕܰܬܦܰܪܶܫ AB  ܕܬܦܪܘܫ. ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܒܨܶܒܝܳܢܐ ܛܳܒܐ ܘܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܰܢ܇ ܡܫܰܪܶܝܢ ܚܢܰܢ ܕܢܶܫ... ...ܐ ܕܚܽܘܠܡܳܢܐ܆ ܒܡܰܬܩܳܠܐ ܫܰܘܝܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܰܦܫܐ܆ ܘܰܟܡܐ ܕܩܳܐܶܡ ܠܩܽܘܒܠܳܗ̇ ܒܫܰܘܝܽܘܬܐ AB  ܒܡܫܘܚܬܐ ܕܫܘܝܘܬܐ. ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ܆ ܠܐ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܰܡܝܰܬܪܽܘܬܐ ܕܨܶܒ̈ܝܳܢܶܝܗ̇.. A ...
7
On the Parable That Our Lord Spoke about the Laborers Whom the Lord of the Vineyard Hired - ܥܲܠ ܡܲܬܼܠܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܡܵܪܲܢ ܕܦܵܥ̈ܠܹܐ ܕܐܸܓܲܪ ܡܵܪܹܐ ܟܲܪܡܵܐ by Jacob of SerughJacob of Serugh. “On the Parable That Our Lord Spoke about the Laborers Whom the Lord of the Vineyard Hired - ܥܲܠ ܡܲܬܼܠܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܡܵܪܲܢ ܕܦܵܥ̈ܠܹܐ ܕܐܸܓܲܪ ܡܵܪܹܐ ܟܲܪܡܵܐ.” Based upon Paul Bedjan ed., Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Digital Syriac Corpus. Last modified March 29, 2018. https://syriaccorpus.org/353.URI: https://syriaccorpus.org/353
... On the Parable That Our Lord Spoke about  the Laborers Whom the Lord of the Vineyard Hired - ܥܲܠ ܡܲܬܼܠܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܡܵܪܲܢ...
8
Memra 27: About the History of the Thief Who is Saved - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ ܕܥܰܠ ܫܰܪܒܳܐ ܕܓܰܝ̈ܣܶܐ by AnonymousMemra 27: About the History of the Thief Who is Saved - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ ܕܥܰܠ ܫܰܪܒܳܐ ܕܓܰܝ̈ܣܶܐ.” Based upon Robert Kitchen and Martien Parmentier eds., The Syriac Book of Steps vol. 3 (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2014). Digital Syriac Corpus. Last modified May 31, 2017. https://syriaccorpus.org/214.URI: https://syriaccorpus.org/214
Memra 27:  About  the History of the Thief Who is Saved - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ ܕܥܰܠ ܫܰܪܒܳܐ ܕܓܰܝ̈ܣܶܐ ...
9
Julian Romance - ܬܫܥܝ̈ܬܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܕܪܘܡܢܝܐ by AnonymousJulian Romance - ܬܫܥܝ̈ܬܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܕܪܘܡܢܝܐ.” Based upon Georg Hoffmann, Julianos der Abtruennige, syrische Erzaehlungen (Leiden, 1880). Digital Syriac Corpus. Last modified December 5, 2019. https://syriaccorpus.org/526.URI: https://syriaccorpus.org/526
...g Hoffmann Julianos der Abtruennige , syrische Erzaehlungen http://syriaca.org/bibl/1834 ...
10
Ecclesiastical History - ܟܬܒܐ ܕܐܩܠܣܝܣܛܝܩܝ by Gregorius bar HebraeusGregorius bar Hebraeus. “Ecclesiastical History - ܟܬܒܐ ܕܐܩܠܣܝܣܛܝܩܝ.” Based upon Jean Baptiste Abbeloos and Thomas Joseph Lamy eds., Gregorii Barhebræi (Louvain: Peeters, 1872-1877). Digital Syriac Corpus. Last modified May 4, 2018. https://syriaccorpus.org/373.URI: https://syriaccorpus.org/373
... Jean Baptist Abbeloos  Thomas JosephLamy Gregorii Barhebræi ...
11
On the Lenten Fast I - ܥܲܠ ܨܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܐ by Jacob of SerughJacob of Serugh. “On the Lenten Fast I - ܥܲܠ ܨܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܐ.” Based upon Paul Bedjan ed., Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Digital Syriac Corpus. Last modified March 30, 2018. https://syriaccorpus.org/362.URI: https://syriaccorpus.org/362
... ܕܝܼܠܹܗ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒܼ ܡܐܡܪܐ .ܟܓ. .ܐ.( Ab  edit. Add.) ܕܥܲܠ ܨܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ( ܘܥܠ ܪܚܡܬ ܡܣ̈ܟܢܐ Add. In L....
12
... - ܥܸܠܬܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܕܝܼܚܝܕܝܘܬܐ Digital Syriac Corpus  Abraham  of Nathpar University of Oxford Brigham Young University ...
13
Memra 2: About Those Who Want to Become Perfect - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ by AnonymousMemra 2: About Those Who Want to Become Perfect - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ.” Based upon Robert Kitchen ed., The Syriac Book of Steps vol. 1 (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2009). Digital Syriac Corpus. Last modified May 30, 2017. https://syriaccorpus.org/189.URI: https://syriaccorpus.org/189
Memra 2:  About  Those Who Want to Become Perfect - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ ...
14
On Simon Peter When Our Lord Said to him, Get Thee Behind Me Satan - ܥܲܠ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܟܲܕܼ ܐܸܡܸܿܪ ܠܹܗ ܡܵܪܲܢ ܙܸܠ ܠܵܟܼ ܠܒܸܣܬܲܪܝ ܣܵܛܵܢܵܐ by Jacob of SerughJacob of Serugh. “On Simon Peter When Our Lord Said to him, Get Thee Behind Me Satan - ܥܲܠ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܟܲܕܼ ܐܸܡܸܿܪ ܠܹܗ ܡܵܪܲܢ ܙܸܠ ܠܵܟܼ ܠܒܸܣܬܲܪܝ ܣܵܛܵܢܵܐ.” Based upon Paul Bedjan ed., Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Digital Syriac Corpus. Last modified March 30, 2018. https://syriaccorpus.org/359.URI: https://syriaccorpus.org/359
...ܝ̇ܡܝܼܢ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܕܲܚܒܼܝܼܫܝܼܢ ܒܵܗ̇܀ ܡܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܐ(ܓܝܹܪ ܕܐܹܣܝܼܡܝܼܗ̇ ܢܲܦ̮ܫܝ ܐܸܢ ܨܵܒܹ̇ܐ؟ - Ab  edit. Add. (ܝܘܚܢܢ ̣ ܝ ̣ ܝܚ ̣) ܐ̄ܢܵܐ: ܘܡܵܐ ܕܒܼܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢ...
15
Discourse 13: On Fornication - ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܥܣܪ ܕܥܠ ܙܢܝܘܬܐ by Philoxenos of MabbugPhiloxenos of Mabbug. “Discourse 13: On Fornication - ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܥܣܪ ܕܥܠ ܙܢܝܘܬܐ.” Based upon E. A. Wallis Budge ed., The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation. (London: Asher & Co., 1894). Digital Syriac Corpus. Last modified May 6, 2018. https://syriaccorpus.org/386.URI: https://syriaccorpus.org/386
...ܽܘܘܳܓܐ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܡܩܺܝܡܺܝܢ E ܡܩܝܡ. ܝܰܠܕܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܆ ܘܡܰܥܒܪܺܝܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ AB  ܚܝ̈ܐ. ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܐ ܠܰܩܢܽܘܡܐ. ܕܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܘܡܶܢ ܚܰܝܐ ... ...ܘ ܡܶܢ F ܦܓܪܐ ܘܡܢ. ܥܳܠܡܐ ܫܳܩܠܐ ܠܶܗ ܠܒܽܘܣܳܡܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܓܳܕܶܫ F ܓܕܺܝܫ. ܠܳܗ̇ ܠܒܽܘܣܳܡܐ AB  ܒܘܣܡܐ. ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܐ. ܕܰܐܘ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ ܡܶܬܬܢܺܝܚܐ F ܡܬܬܢܝܚܝܢ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܡ̈ܠ...
16
On the Divine Revelations to Abraham - ܥܠ ܓܠܝܢ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܕܗܘܘ ܠܘܬ ܐܒܪܗܡ by NarsaiNarsai. “On the Divine Revelations to Abraham - ܥܠ ܓܠܝܢ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܕܗܘܘ ܠܘܬ ܐܒܪܗܡ.” Based upon Alphonse Mingana ed., Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905). Digital Syriac Corpus. Last modified July 5, 2017. https://syriaccorpus.org/27.URI: https://syriaccorpus.org/27
... On the Divine Revelations to Abraham  - ܥܠ ܓܠܝܢ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܕܗܘܘ ܠܘܬ ܐܒܪܗܡ The Homilies of ...
17
On the Revelations to Abraham - ܥܠ ܓܠܝܢ̈ܐ ܕܠܘܬ ܐܒܪܗܡ by NarsaiNarsai. “On the Revelations to Abraham - ܥܠ ܓܠܝܢ̈ܐ ܕܠܘܬ ܐܒܪܗܡ.” Based upon Digital Syriac Corpus. Last modified April 26, 2019. https://syriaccorpus.org/29.URI: https://syriaccorpus.org/29
... On the Revelations to Abraham  - ܥܠ ܓܠܝܢ̈ܐ ܕܠܘܬ ܐܒܪܗܡ The Homilies of Mar Narsai ...
18
On Our Lord's Question and on the Revelation That Simon Received from the Father - ܥܲܠ ܫܘܼܐܵܠܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܘܥܲܠ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܩܲܒܸܿܠܼ ܫܸܡܥܘܿܢ ܡܼܢ ܐܲܒܼܵܐ by Jacob of SerughJacob of Serugh. “On Our Lord's Question and on the Revelation That Simon Received from the Father - ܥܲܠ ܫܘܼܐܵܠܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܘܥܲܠ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܩܲܒܸܿܠܼ ܫܸܡܥܘܿܢ ܡܼܢ ܐܲܒܼܵܐ.” Based upon Paul Bedjan ed., Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Digital Syriac Corpus. Last modified March 30, 2018. https://syriaccorpus.org/358.URI: https://syriaccorpus.org/358
...ܸܠܵܐ ܕܲܩܪܵܝܗܝ ܚܲܕ ܡܼܢ ܢܒܼܝܹ̈ܐ ܕܲܫܡܹܗ ܠܲܝܬܵܘܗܝ܀ ܘܩܵܡܼܘ ܩܵܪܹܝܢ ܠܹܗ(ܚܲܕ[ܡܼܢ ܢܒܼܝܹ̈ܐ** - Ab  edit. Add.؟] ܕܲܓܼܢܝܼܙ ܗ̄ܘ ܫܡܹܗ - ܢܒܝܐ ܕܫܡܗ ܐܢܫ ܠܐ ܝܕܥ O.܀ ܐܘܿ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܬܣܝܼ...
19
On the Lenten Fast III - ܥܲܠ ܨܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܓ by Jacob of SerughJacob of Serugh. “On the Lenten Fast III - ܥܲܠ ܨܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܓ.” Based upon Paul Bedjan ed., Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Digital Syriac Corpus. Last modified March 30, 2018. https://syriaccorpus.org/364.URI: https://syriaccorpus.org/364
... ܒܐܵܓܼܘܿܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܫܠܸܡ (ܡܹܐܡܪܵܐ ܕܲܬܼܠܵܬܼܵܐ( Ab 

Search Tips

For best results, users are recommended to use the advanced search functions. Search results can also be improved by the use of the the following Boolean search characters:

Wildcard Characters:

Given the prevalence of variant spellings in names, using Wildcard Characters may help.

"?" can be inserted as a variant for any single character.

Thus a search for:

G?wargis
returns results which contain either "Gewargis" or "Giwargis".

Similarly a search for:

M?r
returns results which contain either "Mar" or "Mor".

"*" can be inserted as a variant for multiple characters or a truncated word.

Thus a search for:

Dayr*
returns results for "Dayr" and "Dayro" and more.

Similarly a search for

Ab*
returns results for "ʿAbdishoʿ" and "ʿAbda" and more.

Note: Because the sources we quote use a variety of transliteration formats, Syriaca.org ignores diacritics and punctuation in searching; for example, use of "ʿ" is not required to find results with this diacritical mark.

Fuzzy Search Character

Appending the character "~" after a word returns results for words that are close but not exact matches.

Thus a search for

Aba~
returns results which contain "Aba" but also "Abi", "Saba", "Aha", and other words that are "fuzzy" matches for "Aba".

Exact Phrase Searches

To find an exact phrase, it should be enclosed in double quotes.

Thus

"ʿAbdishoʿ I"
returns only one result with that exact phrase, while several results are found for the words "ʿAbdishoʿ" and "I".

Proximity Characters

To find two or more words which occur within a specified range of each other, one can append the character "~" followed by a number to an "Exact Phrase" search. This allows one to search for two or more words that occur within a specified distance of each other as defined by number of words.

Thus

"Jacob+Bishop"~2
finds three results in which the words "Jacob" and "Bishop" occur within two words of each other: "Jacob , bishop of Nisibin", "Jacob, bishop of Phesilta", and "Jacob , bishop of ‛Ānah" while a simple search for "Jacob Bishop" returns many more results.