Aphrahat: Demonstration 1: On Faith - ܬܚܘܝܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
section :
4

ܘܡܐ ܕܗܘܐ ܒܝܬܐ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ܂ ܗܝܕܝܢ ܫܪܝ ܝܨܦ ܒܪܢܫܐ܃ ܕܡܢܐ ܡܬܒܥܐ ܠܗ ܠܡܢ ܕܥܡܪ ܒܒܢܝܢܐ܂ ܐܟܙܢܐ ܕܐܢ`ܗܘ ܕܢܫܪܐ ܡܠܟܐ܂ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܕܡܝܩܪ ܒܒܝܬܐ܂ ܕܐܬܩܪܝ ܥܠܘܗܝ ܫܡܐ ܕܡܠܟܐ܂ ܡܬ̈ܒܥܝܢ ܠܗ ܕܝܢ ܠܡܠܟܐ ܟܠܗܝܢ ܥܒܝ̈ܕܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ܃ ܘܟܘܠܗ ܬܫܡܫܬܐ ܕܡܬܒܥܝܐ ܠܐܝܩܪܗ ܕܡܠܟܐ܂ ܒܒܝܬܐ ܓܝܪ ܕܡܣܪܩ ܡܢ ܟܠ ܛܒ̈ܢ܂ ܡܠܟܐ ܠܐ ܫܪܐ ܒܗ ܘܠܐ ܥܡܪ ܒܓܘܗ܂ ܐܠܐ ܡܬܒܥܝܐ ܠܗ ܠܡܠܟܐ ܟܠܗ ܬܨܒܝܬܐ ܕܒܝܬܐ܂ ܟܕ ܡܕܡ ܠܐ ܚܣܝܪ ܒܗ ܘܐܢ ܡܕܡ ܚܣܝܪ ܬܡܢ ܒܒܝܬܐ ܕܡܠܟܐ ܫܪܐ ܒܗ܃ ܠܡܘܬܐ ܗܘ ܡܫܬܠܡ ܢܛܘܪܗ ܕܒܝܬܐ܃ ܥܠ ܕܠܐ ܐܬܩܢ ܬܫܡܫܬܐ ܠܡܠܟܐ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܪܢܫܐ܂ ܕܗܘܐ ܒܝܬܐ ܘܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܠܡܫܝܚܐ܂ ܢܚܙܐ ܡܢܐ ܐܙܠ ܠܗ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܫܪܐ ܒܗ܃ ܘܒܐܝܠܝܢ ܨܒ̈ܘܢ ܢܫܦܪ ܠܗ܂ ܠܘܩܕܡ ܓܝܪ ܒܢܐ ܒܢܝܢܗ ܥܠ ܟܐܦܐ ܕܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ܃ ܘܥܠܝܗ ܥܠ ܟܐܦܐ ܡܬܣܝܡܐ ܗܝܡܢܘܬܐ܂ ܘܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܣܠܩ ܟܠܗ ܒܢܝܢܐ܂ ܘܡܬܒܥܐ ܠܡܥܡܪܗ ܕܒܝܬܐ܂ ܨܘܡܐ ܕܟܝܐ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܩܝܡ܂ ܘܡܬܒܥܝܐ ܠܗ ܨܠܘܬܐ ܕܟܝܬܐ܂ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܩܒܠܐ܂ ܘܚܫܚ ܠܗ ܚܘܒܐ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܪܟܒ܂ ܘܣܢܝܩ ܥܠ ܙܕܩ̈ܬܐ܂ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡ̈ܬܝܗܒܢ܂ ܘܫܐܠ ܡܟܝܟܘܬܐ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܨܛܒܬܐ܂ ܘܓܒܐ ܠܗ ܒܬܘܠܘܬܐ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܪܚܡܐ܂ ܘܡܩܪܒ ܠܘܬܗ ܩܕܝܫܘܬܐ܂ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܢܨܒܐ܂ ܘܪܢܐ ܐܦ ܒܚܟܡܬܐ܂ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܫܬܟܚܐ܂ ܘܒܥܐ ܠܗ ܬܘܒ ܐܟܣܢܝܘܬܐ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܝܬܪܐ܂ ܡܬܒܥܝܐ ܠܗ ܦܫܝܛܘܬܐ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܚܠܛܐ܂ ܘܒܥܐ ܐܦ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܫܬܠܡܐ܂ ܘܡܬܗܘܢ ܒܪܡܝܣܘܬܐ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܩܢܝܐ܂ ܘܪܚܡ ܐܒܝܠܘܬܐ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܚܙܝܐ܂ ܘܒܥܐ ܐܦ ܕܟܝܘܬܐ܂ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܢܛܪܐ܂ ܗܠܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܨܒ̈ܘܬܐ ܫܐܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ܃ ܕܣܝܡܐ ܥܠ ܫܘܥܐ ܕܟܐܦܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ܂ ܘܗܠܝܢ ܥܒ̈ܕܐ ܡܬܒܥܝܢ ܠܗ ܠܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ܂ ܕܥܡܪ ܒܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܕܐܬܒܢܝܘ ܒܗܠܝܢ ܥܒ̈ܕܐ܀

6

ܐܬܐ ܠܝ ܕܝܢ ܠܘܬ ܡܠܬܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܡܪܬ܃ ܕܡܫܝܚܐ ܐܬܩܪܝ ܟܐܦܐ ܒܢܒ̈ܝܐ܂ ܡܢ ܩܕܝܡ ܓܝܪ ܕܘܝܕ ܐܡܪ ܥܠܘܗܝ܂ ܕܟܐܦܐ ܕܐܣܠܝܘ ܒܢ̈ܝܐ ܗܝ ܗܘܬ ܠܪܫܗ ܕܒܢܝܢܐ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܐܣܠܝܘܗ ܒܢ̈ܝܐ ܠܗܕܐ ܟܐܦܐ ܕܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ܂ ܐܠܐ ܗܟܢܐ ܐܣܠܝܘܗ܂ ܩܕܡ ܐ̈ܦܘܗܝ ܕܦܝܠܛܘܣ܂ ܘܐܡܪܝܢ ܠܐ ܢܗܘܐ ܗܢܐ ܥܠܝܢ ܡܠܟܐ܂ ܘܬܘܒ ܒܗܘ ܡܬܠܐ ܕܐܡܪ ܡܪܢ܃ ܕܓܒܪܐ ܒܪ ܛܘܗܡܐ ܪܒܐ܂ ܐܙܠ ܕܢܣܒ ܡܠܟܘܬܐ ܘܢܗܦܘܟ ܢܡܠܟ ܥܠܝܗܘܢ܃ ܘܗܢܘܢ ܫܕܪܘ ܒܬܪܗ ܐܝ̈ܙܓܕܐ ܘܐܡܪܝܢ܃ ܠܐ ܢܗܘܐ ܥܠܝܢ ܗܢܐ ܡܠܟܐ܂ ܒܗܠܝܢ ܐܣܠܝܘܗ ܠܟܐܦܐ ܕܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܗܘܬ ܠܪܫܗ ܕܒܢܝܢܐ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܕܣܠܩܬ ܠܗ ܥܠ ܒܢܝܢܗܘܢ ܕܥܡ̈ܡܐ܃ ܘܥܠܝܗ ܣܠܩ ܟܠܗ ܒܢܝܢܗܘܢ܂ ܘܡܢ ܐܢܘܢ ܒܢ̈ܝܐ ܐܠܐ ܐܢ ܟܗ̈ܢܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ ܕܠܐ ܒܢܘ ܒܢܝܢܐ ܫܪܝܪܐ܃ ܐܠܐ ܡܣܬܪ ܣܬܪܝܢ ܗܘܘ ܡܕܡ ܕܗܘ ܒܢܐ ܗܘܐ܃ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܚܙܩܝܐܝܠ ܢܒܝܐ܂ ܕܗܘ ܒܢܐ ܗܘܐ ܐܣܬܐ܂ ܘܗܢܘܢ ܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܬܦܠ܂܂܂ ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ܃ ܕܒܥܝܬ ܒܗܘܢ ܓܒܪܐ ܕܣܐܓ ܣܝܓܐ܂ ܘܩܐܡ ܒܬܘܪܥܬܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝܗ ܕܐܪܥܐ܂ ܕܠܐ ܐܚܒܠܝܗ ܘܠܐ ܐܫܟܚܬ܂ ܘܬܘܒ ܐܦ ܐܫܥܝܐ ܩܕܡ ܐܬܢܒܝ ܥܠܝܗ ܥܠ ܗܕܐ ܟܐܦܐ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ܂ ܕܗܐ ܣܐܡ ܐܢܐ ܒܨܗܝܘܢ ܟܐܦܐ ܒܚܝܪܬܐ܂ ܒܙܘܝܬܐ ܝܩܝܪܬܐ܂ ܪܝܫ ܐܣܬܐ ܕܫܬܐܣܬܐ܂ ܘܐܡܪ ܬܘܒ ܬܡܢ܃ ܕܟܠ ܕܡܗܝܡܢ ܒܗ ܠܐ ܢܕܚܠ ܘܡܢ ܕܢܦܠ ܥܠ ܗܝ ܟܐܦܐ ܢܬܬܒܪ܂ ܘܟܠ ܕܗܝ ܬܦܠ ܥܠܘܗܝ ܬܫܚܩܝܘܗܝ܂ ܢܦܠ ܥܠܝܗ ܓܝܪ ܥܡܐ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܗܘܐ ܬܒܪܗܘܢ ܠܥܠܡ܂ ܘܢܦܠܐ ܬܘܒ ܥܠ ܨܠܡܐ ܘܫܚܩܐ ܠܗ܂ ܘܗܝܡܢܘ ܒܗ ܥܡ̈ܡܐ ܘܠܐ ܕܚܠܝܢ܀

10

ܘܐܦ ܗܕܐ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܐܬܐܡܪܬ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ܂ ܕܐܬܝܗܒ ܢܘܗܪܐ ܠܟܘܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ܃ ܕܝܗܒܬܟ ܢܘܗܪܐ ܠܟܘܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ܃ ܕܬܗܘܐ ܦܘܪܩܢܝ ܥܕܡܐ ܠܣܘ̈ܦܝܗ ܕܐܪܥܐ܂ ܘܐܦ ܕܘܝܕ ܬܘܒ ܐܡܪ܃ ܕܫܪܓܐ ܗܝ ܡܠܬܟ ܠܪ̈ܓܠܝ ܘܢܘܗܪܐ ܠܫܒ̈ܝܠܝ܂ ܘܐܦ ܡܠܬܗ ܘܡܐܡܪܗ ܕܡܪܝܐ ܡܫܝܚܐ ܗܘ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܪܝܫ ܣܒܪܬܗ ܕܡܚܝܢܢ܃ ܕܒܪܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ܂ ܘܥܠ ܢܘܗܪܐ ܬܘܒ ܬܡܢ ܐܣܗܕ܃ ܕܗܘ ܢܘܗܪܐ ܒܚܫܘܟܐ ܡܢܗܪ ܗܘܐ܂ ܘܚܫܘܟܐ ܠܐ ܐܕܪܟܗ܂ ܘܡܢܐ ܗܝ ܟܝ ܗܕܐ܃ ܕܢܘܗܪܐ ܒܚܫܘܟܐ ܡܢܗܪ ܗܘܐ܃ ܘܚܫܘܟܐ ܠܐ ܐܕܪܟܗ܃ ܐܠܐ ܐܢ ܡܫܝܚܐ܂ ܕܐܢܗܪ ܢܘܗܪܗ ܒܓܘ ܥܡܐ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܝܠ܃ ܘܥܡܐ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܝܠ ܠܐ ܐܕܪܟܘ ܢܘܗܪܗ ܕܡܫܝܚܐ ܒܕܠܐ ܗܝܡܢܘ ܒܗ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ܃ ܕܠܕܝܠܗ ܐܬܐ ܘܕܝܠܗ ܠܐ ܩܒܠܘܗܝ܂ ܘܐܦ ܗܘ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܟܢܝ ܐܢܘܢ ܚܫܘܟܐ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܠܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ܃ ܕܡܕܡ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܒܚܫܘܟܐ܂ ܐܘܡܪܘܗܝ ܐܢܬܘܢ ܒܢܗܝܪܐ܂ ܒܥܡ̈ܡܐ ܠܡ ܢܢܗܪ ܢܘܗܪܟܘܢ܃ ܡܛܠ ܕܗܢܘܢ ܩܒܠܘ ܢܘܗܪܗ ܕܡܫܝܚܐ܃ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܘܗܪܐ ܠܥܡ̈ܡܐ܂ ܘܐܡܪ ܬܘܒ ܠܫܠܝ̈ܚܘܗܝ܂ ܕܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܢܘܗܪܗ ܕܥܠܡܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܠܗܘܢ܃ ܕܢܢܗܪ ܢܘܗܪܟܘܢ ܩܕܡ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ܂ ܕܢܚܙܘܢ ܥܒ̈ܕܝܟܘܢ ܛܒ̈ܐ܂ ܘܢܫܒܚܘܢ ܠܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ܂ ܘܬܘܒ ܚܘܝ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܗܘܝܘ ܢܘܗܪܐ܂ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ܂ ܕܗܠܟܘ ܥܕ ܐܝܬ ܠܘܬܟܘܢ ܢܘܗܪܐ܃ ܥܕܠܐ ܡܕܪܟ ܠܟܘܢ ܚܫܘܟܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܠܗܘܢ܃ ܕܗܝܡܢܘ ܒܢܘܗܪܐ ܕܒ̈ܢܘܗܝ ܕܢܘܗܪܐ ܬܗܘܘܢ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܃ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܗ ܕܥܠܡܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܢܗܪ ܫܪܓܐ܃ ܘܣܐܡ ܠܗ ܬܚܝܬ ܣܐܬܐ܃ ܐܘ ܬܚܝܬ ܥܪܣܐ܃ ܐܘ ܣܐܡ ܠܗ ܒܐܬܪܐ ܛܫܝܐ܂ ܐܠܐ ܣܐܡ ܠܗ ܠܥܠ ܡܢ ܡܢܪܬܐ܂ ܕܟܠ ܐܢܫ ܢܚܙܐ ܢܘܗܪܗ ܕܫܪܓܐ܂ ܘܫܪܓܐ ܢܗܝܪܐ ܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ܃ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܕܘܝܕ܃ ܕܫܪܓܐ ܗܝ ܡܠܬܟ ܠܪ̈ܓܠܝ ܘܢܘܗܪܐ ܠܫ̈ܒܝܠܝ܀

11

ܘܬܘܒ ܐܦ ܗܘܫܥ ܢܒܝܐ ܐܡܪ܂ ܐܢܗܪܘ ܠܟܘܢ ܫܪܓܐ ܘܒܥܐܘܗܝ ܠܡܪܝܐ܂ ܘܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܡܪ܃ ܐܝܕܐ ܗܝ ܐܢܬܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܥܣܪܐ ܙܘ̈ܙܝܢ ܘܬܘܒܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ܃ ܘܠܐ ܡܢܗܪܐ ܫܪܓܐ ܘܚܡܐ ܒܝܬܐ܃ ܘܒܥܝܐ ܙܘܙܗ ܕܐܘܒܕܬ܂܂܂܂ ܘܡܢܐ ܗܝ ܟܝ ܗܕܐ ܐܢܬܬܐ܃ ܐܠܐ ܐܢ ܟܢܘܫܬܐ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܝܠ܃ ܕܐܬܝܗܒܘ ܠܗ ܥܣܪܐ ܦܘܩ̈ܕܢܝܢ܂ ܘܐܘܒܕܘܗܝ ܠܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡܝܐ܂ ܗܘ ܕܙܗܪ ܐܢܘܢ ܒܗ ܘܐܡܪ܃ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ ܕܐܣܩܬܟܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ܂ ܘܡܐ ܕܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡܝܐ ܐܘܒܕܘ܃ ܘܐܦ ܬܫܥܐ ܕܒܬܪܗ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ܃ ܡܛܠ ܕܒܩܕܡܝܐ ܬܠܝܢ ܬܫܥܐ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܨܒܘܬܐ܂ ܕܟܕ ܣܓܕܝܢ ܠܒܥܠܐ ܕܢܛܪܘܢ ܬܫܥܐ ܦܘ̈ܩܕܢܝܢ܂ ܐܘܒܕܘܗܝ ܓܝܪ ܠܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡܝܐ ܒܕܡܘܬ ܗܝ ܐܢܬܬܐ ܕܐܘܒܕܬ ܙܘܙܐ ܚܕ ܡܢ ܥܣܪܐ܂ ܘܩܪܐ ܠܗܘܢ ܢܒܝܐ܂ ܕܐܢܗܪܘ ܠܟܘܢ ܫܪܓܐ ܘܒܥܐܘܗܝ ܠܡܪܝܐ܂ ܘܬܘܒ ܘܐܦ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܐܡܪ܃ ܕܒܥܘ ܠܡܪܝܐ܂ ܘܡܐ ܕܐܫܟܚܬܘܢܝܗܝ ܩܪܐܘܗܝ ܘܡܐ ܕܩܪܒ܂ ܢܫܒܘܩ ܚܛܝܐ ܐܘܪܚܗ ܘܓܒܪܐ ܥܘܠܐ ܬܪܥܝܬܗ܂ ܫܪܓܐ ܗܘ ܓܝܪ ܢܗܪ܃ ܘܗܢܘܢ ܠܐ ܒܥܘ ܒܗ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܗܘܢ ܘܢܘܗܪܗ ܒܚܫܘܟܐ ܐܢܗܪ܃ ܘܚܫܘܟܐ ܠܐ ܐܕܪܟܗ܂ ܘܥܠ ܡܢܪܬܐ ܣܠܩ ܫܪܓܐ܂ ܘܕܒܓܘܗ ܕܒܝܬܐ ܠܐ ܚܙܘ ܢܘܗܪܗ܂ ܘܡܢܐ ܗܝ ܟܝ ܗܕܐ ܕܥܠ ܡܢܪܬܐ ܣܠܩ ܫܪܓܐ܃ ܐܠܐ ܐܢ ܡܣܩܗ ܕܥܠ ܨܠܝܒܐ܂ ܘܒܗܕܐ ܟܘܠܗ ܒܝܬܐ ܚܫܟ ܠܗ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܟܕ ܨܠܒܘܗܝ ܓܝܪ ܚܫܟ ܠܗ ܢܘܗܪܐ ܡܢܗܘܢ܃ ܘܢܗܪ ܠܗ ܒܝܬ ܥܡ̈ܡܐ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ ܥܕܢܐ ܕܫܬ ܫܥ̈ܝܢ ܕܨܠܒܘܗܝ ܘܥܕܡܐ ܠܬܫܥ ܫܥ̈ܝܢ܂ ܗܘܐ ܠܗ ܚܫܘܟܐ ܒܟܠܗ ܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܥܪܒ ܫܡܫܐ ܒܛܗܪܐ܂ ܘܚܫܟܬ ܠܗ ܐܪܥܐ ܒܝܘܡܐ ܢܗܝܪܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܙܟܪܝܐ ܢܒܝܐ܃ ܕܢܗܘܐ ܒܝܘܡܐ ܗܘ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܥܪܒ ܫܡܫܐ ܒܛܗܪܐ܃ ܘܐܚܫܟ ܠܐܪܥܐ ܒܝܘܡܐ ܢܗܝܪܐ܀

12

ܐܬܐ ܠܝ ܗܟܝܠ ܠܘܬ ܡܠܬܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ܃ ܕܥܠܝܗ ܣܠܩܝܢ ܟܠܗܘܢ ܥܒ̈ܕܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܕܒܢܝܢܐ܂ ܘܥܠ ܒܢܝܢܐ ܬܘܒ ܕܐܡܪܬ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܢܘܟܪܐܝܬ ܐܡܪܬ܂ ܐܠܐ ܫܠܝܚܐ ܛܘܒܢܐ ܟܬܒ ܒܐܓܪܬܐ ܕܩܘܪ̈ܢܬܝܐ ܩܕܡܝܬܐ ܘܐܡܪ܃ ܕܐܢܐ ܐܝܟ ܐܪܕܟܠܐ ܚܟܝܡܐ ܣܡܬ ܫܬܐܣܬܐ܂ ܘܟܠ ܐܢܫ ܕܝܢ ܒܢܐ ܥܠܝܗ܂ ܐܝܬ ܕܒܢܐ ܣܐܡܐ ܘܕܗܒܐ ܘܟܐ̈ܦܐ ܛܒ̈ܬܐ܂ ܘܐܝܬ ܕܒܢܐ ܩܢܝܐ ܘܥܡܝܪܐ ܘܚܒܬܐ܂ ܘܒܝܘܡܐ ܐܚܪܝܐ ܡܬܒܚܪ ܗܘ ܒܢܝܢܐ ܒܢܘܪܐ ܕܗܒܐ ܓܝܪ ܘܣܐܡܐ ܘܟܐ̈ܦܐ ܛܒ̈ܬܐ ܡܬܢܛܪܝܢ ܒܓܘ ܢܘܪܐ܂ ܡܛܠ ܕܒܢܝܢܐ ܐܢܘܢ ܫܪܝܪܐ܂ ܘܥܡܝܪܐ ܘܩܢܝܐ ܘܚܒܬܐ ܫܠܛܐ ܒܗܘܢ ܢܘܪܐ ܘܝܩܕܝܢ܂ ܘܡܢܐ ܗܘ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܘܟܐ̈ܦܐ ܛܒ̈ܬܐ ܕܒܢܝܢܐ ܣܠܩ ܒܗܘܢ܃ ܐܠܐ ܐܢ ܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ܃ ܕܡܬܢܛܪܝܢ ܒܓܘ ܢܘܪܐ܂ ܡܛܠ ܕܒܒܢܝܢܐ ܗܘ ܫܪܝܪܐ ܥܡܪ ܡܫܝܚܐ܂ ܘܗܘܝܘ ܡܢܛܪ ܠܗ ܡܢ ܢܘܪܐ܂ ܘܢܚܙܐ ܘܢܣܬܟܠ ܡܢ ܕܡܘܬܐ ܕܝܗܒ ܠܢ ܐܠܗܐ ܐܦ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ܃ ܡܛܘܠ ܕܢܫܪܘܢ ܠܢ ܡܘ̈ܠܟܢܐ ܕܗܘ ܥܠܡܐ܂ ܘܢܣܬܟܠ ܕܝܢ ܡܢ ܗܢܘܢ ܬܠܬܐ ܓܒܪ̈ܝܢ ܙܕܝ̈ܩܐ܃ ܕܢܦܠܘ ܒܓܘ ܢܘܪܐ ܘܠܐ ܝܩܕܘ܃ ܚܢܢܝܐ ܘܥܙܪܝܐ ܘܡܝܫܐܝܠ ܕܠܐ ܫܠܛܬ ܒܗܘܢ ܢܘܪܐ܂ ܡܛܠ ܕܒܢܘ ܒܢܝܢܐ ܫܪܝܪܐ܂ ܘܐܣܠܝܘ ܦܘܩܕܢܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ܂ ܘܠܐ ܣܓܕܘ ܠܨܠܡܐ ܕܥܒܕ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܒܪܘ ܥܠ ܦܘܩܕܢܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܒܥܓܠ ܫܠܛܬ ܒܗܘܢ ܢܘܪܐ܂ ܘܥܘܩܕܬ ܐܢܘܢ ܘܝܩܕܘ ܕܠܐ ܚܘܣܢ܂ ܝܩܕܘ ܓܝܪ ܣܕܘ̈ܡܝܐ ܒܕܡܘܬ ܥܡܝܪܐ ܘܩܢܝܐ ܘܚܒܬܐ܂ ܘܬܘܒ ܝܩܕܘ ܢܕܒ ܘܐܒܝܗܘ ܕܥܒܪܘ ܥܠ ܦܘܩܕܢܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܬܘܒ ܝܩܕܘ ܡܐܬܝܢ ܘܚܡܫܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ܂ ܕܡܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܒܣ̈ܡܐ܂ ܬܘܒ ܝܩܕܘ ܬܪܝܢ ܪܘܪ̈ܒܢܝܢ ܘܡܐܐ ܕܥܡܗܘܢ ܥܠ ܕܐܬܩܪܒܘ ܠܛܘܪܐ ܕܝܬܒ ܗܘܐ ܒܗ ܐܠܝܐ܃ ܕܣܠܩ ܒܡܪܟܒܬܐ ܕܢܘܪܐ ܠܫܡܝܐ܂ ܘܝܩܕܘ ܬܘܒ ܐܟ̈ܠܝ ܩܪܨܐ ܥܠ ܕܚܦܪܘ ܓܘܡܨܐ ܠܓܒܪ̈ܐ ܙܕܝܩ̈ܐ܂ ܡܛܠ`ܗܢܐ ܚܒܝܒܝ ܡܬܒܚܪܝܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܒܢܘܪܐ܂ ܒܕܡܘܬ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܘܟܐ̈ܦܐ ܛܒ̈ܬܐ܂ ܘܥܘ̈ܠܐ ܝܩܕܝܢ ܒܢܘܪܐ܂ ܒܕܡܘܬ ܥܡܝܪܐ ܘܩܢܝܐ ܘܚܒܬܐ܃ ܕܫܠܛܐ ܒܗܘܢ ܢܘܪܐ܃ ܘܝܩܕܝܢ: ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ܂ ܕܒܢܘܪܐ ܕܐܢ ܡܪܝܐ܃ ܘܒܚܪ ܒܗ ܠܟܠ ܒܣܪ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܃ ܕܬܦܩܘܢ ܘܬܚܙܘܢ ܫܠܕܝ̈ܗܘܢ ܕܓܒܪ̈ܐ ܕܐܥܠܝܘ ܒܝ܃ ܕܠܐ ܡܝܬܐ ܬܘܠܥܗܘܢ܂ ܘܢܘܪܗܘܢ ܠܐ ܕܥܟܐ܂ ܘܢܗܘܘܢ ܕܘܡܪܐ ܠܟܠ ܒܣܪ܀

16

ܗܟܢܐ ܐܦ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ܂ ܦܠܓ ܝܘܪܕܢܢ ܒܗܝܡܢܘܬܗ܃ ܘܥܒܪܘ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܐܝܟ ܕܒܝ̈ܘܡܝ ܡܘܫܐ܂ ܕܥ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ܂ ܕܗܝ ܡܥܒܪܬܐ ܕܝܘܪܕܢܢ܂ ܬܠܬ ܙܒ̈ܢܝܢ ܐܬܦܠܓܬ܂ ܠܘܩܕܡ ܚܕܐ ܒܝܕ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ܂ ܘܕܬܪ̈ܬܝܢ ܒܝܕ ܐܠܝܐ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܒܝܕ ܐܠܝܫܥ܂ ܡܠܬܐ ܓܝܪ ܕܟܬܒܐ ܡܘܕܥܐ܂ ܕܠܘܩܒܠ ܡܥܒܪܬܐ ܗܝ ܕܐܝܪܝܚܘ܂ ܬܡܢ ܐܣܬܠܩ ܐܠܝܐ ܠܫܡܝܐ܂ ܟܕ ܗܦܟ ܓܝܪ ܐܠܝܫܥ ܡܢ ܒܬܪܗ܂ ܘܦܠܓ ܝܘܪܕܢܢ ܘܥܒܪ܂ ܢܦܩܘ ܒܢ̈ܝ ܢܒ̈ܝܐ ܕܐܝܪܝܚܘ܂ ܠܐܘܪܥܗ ܕܐܠܝܫܥ ܘܐܡܪܘ܂ ܕܫܪܬ ܪܘܚܗ ܕܐܠܝܐ ܥܠ ܐܠܝܫܥ܂ ܘܥܡܐ ܟܕ ܥܒܪܘ ܒܝܘ̈ܡܝ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܝܒ܂ ܕܥܒܪܘ ܥܡܐ ܠܘܩܒܠ ܐܝܪܝܚܘ܂ ܘܐܦ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ܂ ܐܪܡܝ ܫܘܪ̈ܝܗ ܕܐܝܪܝܚܘ܂ ܘܢܦܠܘ ܕܠܐ ܥܡܠܐ܂ ܘܬܘܒ ܒܗܝܡܢܘܬܗ܂ ܚܪܒ ܡ̈ܠܟܐ ܬܠܬܝܢ ܘܚܕ܂ ܘܐܘܪܬ ܐܪܥܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܬܘܒ ܒܗ ܒܗܝܡܢܘܬܗ܂ ܦܫܛ ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܠܘܬ ܫܡܝܐ܂ ܘܟܠܐ ܠܫܡܫܐ ܒܓܒܥܘܢ܂ ܘܠܣܗܪܐ ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܝܠܘܢ܂ ܘܟܠܘ ܘܩܡܘ ܡܢ ܡܕܝܪ̈ܝܗܘܢ܂ ܣܟܐ ܕܝܢ܂ ܟܠܗܘܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܐܒ̈ܗܝܢ܂ ܟܘܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕܘ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܬܢܨܚܘ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܠܝܚܐ ܛܘܒܢܐ ܣܗܕ ܥܠ ܟܠܗܘܢ܂ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܬܟܫܪܘ܂ ܬܘܒ ܐܡܪ ܫܠܝܡܘܢ܂ ܕܣܓ̈ܝܐܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܡܪ̈ܚܡܢܐ ܡܬܩܪܝܢ܂ ܓܒܪܐ ܕܝܢ ܡܗܝܡܢܐ ܡܢܘ ܡܫܟܚ܂ ܘܐܦ ܐܝܘܒ ܗܟܢܐ ܐܡܪ܂ ܕܬܡܝܡܘܬܝ ܠܐ ܬܥܒܪ ܡܢܝ܂ ܘܒܙܕܝܩܘܬܝ ܐܚܡܣܢ܀

17

ܘܐܦ ܡܚܝܢܢ܂ ܟܠ ܡܢ ܕܡܬܩܪܒ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܬܐܣܐ܂ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗ܂ ܕܐܝܟ ܗܝܡܢܘܬܟ ܢܗܘܐ ܠܟ܂ ܘܟܕ ܣܡܝܐ ܩܪܒ ܠܗ ܐܡܪ ܠܗ܂ ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܕܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܣܝܟ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܗܘ ܣܡܝܐ܂ ܐܝܢ ܡܪܝ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ܂ ܘܗܝܡܢܘܬܗ ܥܝ̈ܢܘܗܝ ܦܬܚܬ܂ ܘܠܗܘ ܕܒܪܗ ܟܪܝܗ ܗܘܐ ܐܡܪ ܠܗ܂ ܗܝܡܢ ܘܢܚܐ ܒܪܟ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܡܪܝ܂ ܥܕܪ ܠܗܝܡܢܘܬܝ ܙܥܘܪܬܐ܂ ܘܒܗܝܡܢܘܬܗ ܐܬܚܠܡ ܒܪܗ܂ ܘܐܦ ܥܒܕ ܡܠܟܐ ܟܕ ܩܪܒ ܠܗ܂ ܒܗܝܡܢܘܬܗ ܐܬܚܠܡ ܛܠܝܗ܂ ܟܕ ܐܡܪ ܠܗ ܠܡܪܢ܂ ܕܐܡܪ ܒܡܠܬܐ ܘܢܬܐܣܐ ܛܠܝܝ܂ ܘܐܬܕܡܪ ܡܪܢ ܒܗܝܡܢܘܬܗ܂ ܘܐܝܟ ܗܝܡܢܘܬܗ ܗܘܐ ܠܗ܂ ܘܐܦ ܪܒ ܟܢܘܫܬܐ܂ ܟܕ ܒܥܐ ܡܢܗ ܥܠ ܒܪܬܗ܂ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܠܗ܂ ܒܠܚܘܕ ܡܗܝܡܢܘ ܗܝܡܢ ܘܬܚܐ ܒܪܬܟ܂ ܘܗܝܡܢ ܘܬܚܐ ܒܪܬܗ ܘܩܡܬ܂ ܘܟܕ ܡܝܬ ܠܥܙܪ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܡܪܢ ܠܡܪܬܐ܂ ܐܢ`ܗܘ ܕܡܗܝܡܢܬܝ ܢܩܘܡ ܐܚܘܟܝ܂ ܐܡܪܐ ܠܗ ܡܪܬܐ܂ ܐܝܢ ܡܪܝ ܡܗܝܡܢܐ ܐܢܐ܂ ܘܐܩܝܡܗ ܡܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܢ܂ ܘܐܦ ܫܡܥܘܢ ܕܐܬܩܪܝ ܟܐܦܐ܂ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܗ ܐܬܩܪܝ ܟܐܦܐ ܫܪܝܪܬܐ܂ ܘܟܕ ܝܗܒ ܬܘܒ ܡܪܢ ܐܪܙܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܫ̈ܠܝܚܘܗܝ܂ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܘܥܡܕ ܢܚܐ܂ ܘܡܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢ ܡܬܕܝܢ܂ ܬܘܒ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܫ̈ܠܝܚܘܗܝ܂ ܕܐܢ ܬܗܝܡܢܘܢ ܘܠܐ ܬܬܦܠܓܘܢ܂ ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܠܐ ܬܫܟܚܘܢ ܠܡܥܒܕ܂ ܟܕ ܗܠܟ ܓܝܪ ܡܪܢ ܥܠ ܓ̈ܠܠܝ ܝܡܐ܂ ܐܦ ܫܡܥܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܗ ܥܡܗ ܗܠܟ܂ ܘܟܕ ܐܬܦܠܓ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܗ܂ ܘܫܪܝ ܗܘܐ ܠܡܛܒܥ܂ ܩܪܝܗܝ ܡܪܢ ܙܥܘܪ ܗܝܡܢܘܬܐ܂ ܘܟܕ ܫܐܠܘܗܝ ܫ̈ܠܝܚܘܗܝ ܠܡܪܢ܂ ܡܕܡ ܠܐ ܒܥܘ ܠܗ܂ ܐܠܐ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܐܘܣܦ ܠܢ ܗܝܡܢܘܬܐ܂ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܕܐܢ ܗܘܬ ܒܟܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ܂ ܐܦ ܛܘܪܐ ܢܫܢܐ ܡܢ ܩܕܡܝܟܘܢ܂ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܠܐ ܬܬܦܠܓܘܢ ܘܬܛܒܥܘܢ ܠܟܘܢ ܒܓܘ ܥܠܡܐ܂ ܒܕܡܘܬ ܫܡܥܘܢ܂ ܕܟܕ ܐܬܦܠܓ ܫܪܝ ܠܡܛܒܥ ܒܓܘ ܝܡܐ܂ ܘܬܘܒ ܗܟܢܐ ܐܡܪ܂ ܕܗܕܐ ܐܬܐ ܬܗܘܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ܂ ܕܒ̈ܠܫܢܐ ܚܕ̈ܬܐ ܢܡܠܠܘܢ܂ ܘܫ̈ܐܕܐ ܢܗܘܘܢ ܡܦܩܝܢ܂ ܘܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܢܗܘܘܢ ܣܝܡܝܢ ܥܠ ܟܪ̈ܝܗܐ ܘܡܬܚܠܡܝܢ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/1
Source:
Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by David G.K. Taylor.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Aphrahat, “Demonstration 1: On Faith - ܬܚܘܝܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ” based upon Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/1.
Bibliography:
Demonstration 1: On Faith - ܬܚܘܝܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ.” In Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published 337 CE. https://syriaccorpus.org/1.

Show Citation Styles