Aphrahat: Demonstration 10: On Shepherds - ܬܚܘܝܬܐ ܕܪ̈ܥܘܬܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
section :
2

ܘܠܡܢܐ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܗܠܝܢ ܪ̈ܥܘܬܐ܂ ܠܘܩܕܡ ܥܢܐ ܪܥܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܡܬܓܒܝܢ ܗܘܘ ܕܢܪܥܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܢܐܠܦܘܢ܂ ܐܝܟܢܐ ܒܛܝܠ ܠܗ ܠܪܥܝܐ ܥܠ ܥܢܗ܂ ܘܫܗܪ ܘܥܡܠ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܥܢܗ܂ ܘܡܐ ܕܐܝܠܦܘ ܙܢ̈ܝ ܪ̈ܥܘܬܐ܂ ܡܬܓܒܝܢ ܗܘܘ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ܂ ܪܥܐ ܝܥܩܘܒ ܥܢܗ ܕܠܒܢ܂ ܘܥܡܠ ܘܫܗܪ ܘܕܒܪ ܫܦܝܪ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܪܥܐ ܘܕܒܪ ܫܦܝܪ ܠܒܢܘ̈ܗܝ܂ ܘܐܠܦ ܐܢܘܢ ܛܘܦܣܐ ܕܪܥܝܘܬܐ܂ ܘܝܘܣܦ ܪܥܐ ܗܘܐ ܥܡ ܐ̈ܚܘܗܝ ܥܢܐ܂ ܘܒܡܨܪܝܢ ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܠܥܡܐ ܣܓܝܐܐ܂ ܘܗܦܟ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܪܥܝܐ ܛܒܐ ܠܓܙܪܗ܂ ܘܡܘܫܐ ܪܥܐ ܥܢܐ ܕܝܬܪܘܢ ܚܡܘܗܝ܂ ܘܐܬܓܒܝ ܡܢ ܥܢܐ ܕܢܪܥܐ ܠܥܡܗ܂ ܘܐܝܟ ܪܥܝܐ ܛܒܐ ܕܒܪ ܐܢܘܢ܂ ܫܩܝܠ ܗܘܐ ܡܘܫܐ ܚܘܛܪܗ ܥܠ ܟܬܦܗ܂ ܘܐܙܠ ܒܪܫܗ ܕܥܡܐ ܕܡܕܒܪ ܗܘܐ܂ ܘܪܥܐ ܐܢܘܢ ܐܪܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ܂ ܘܫܗܪ ܘܥܡܠ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܥܢܗ܂ ܘܪܥܝܐ ܚܦܝܛܐ ܘܛܒܐ܂ ܟܕ ܨܒܐ ܡܪܗ ܕܢܥܛܐ ܐܢܘܢ܂ ܡܛܠ ܚܛܗ̈ܝܗܘܢ ܕܣܓܕܘ ܠܥܓܠܐ܂ ܨܠܝ ܡܘܫܐ ܘܒܥܐ ܡܢ ܡܪܗ ܘܐܡܪ܂ ܕܐܘ ܫܒܘܩ ܠܥܡܐ ܚܛܗ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܐܠܐ ܥܛܝܢܝ ܡܢ ܣܦܪܟ ܕܟܬܒܬ܂ ܗܢܘ ܪܥܝܐ ܟܫܝܪܐ܂ ܕܢܦܫܗ ܐܫܠܡ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܥܢܗ܂ ܗܘ ܡܕܒܪܢܐ ܢܨܝܚܐ܂ ܕܝܗܒ ܢܦܫܗ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܥܢܗ܂ ܘܗܢܘ ܐܒܐ ܡܪܚܡܢܐ܂ ܕܪܚܦ ܥܠ ܒܢܘ̈ܗܝ ܘܪܒܝ ܐܢܘܢ܂ ܘܐܠܦ ܡܘܫܐ ܪܒܐ ܥܠܢܐ ܚܟܝܡܐ܂ ܕܝܕܥ ܠܡܗܦܟܘ ܓܙܪܐ܂ ܠܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܓܒܪܐ ܕܪܘܚܐ܂ ܕܕܒܪ ܓܙܪܐ ܡܫܪܝܬܐ ܟܠܗ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܚܪܒ ܡ̈ܠܟܐ ܘܟܒܫ ܐܪܥܐ܂ ܘܝܗܒ ܠܗܘܢ ܐܪܥܐ ܒܝܬ ܡܪܥܝܬܐ܂ ܘܦܠܓ ܡܪܒܥܐ ܕܝܪ̈ܐ/ܘܕܝܪܐ/ ܠܥܢܗ܂ ܪܥܐ ܬܘܒ ܕܘܝܕ ܥܢܐ ܕܐܒܘܗܝ܂ ܘܡܢ ܥܢܐ ܐܬܕܒܪ ܠܡܪܥܐ ܠܥܡܗ܂ ܘܪܥܐ ܐܢܘܢ ܒܬܡܝܡܘܬܐ ܕܠܒܗ܂ ܘܒܣܘܟܠܐ ܕܐܝ̈ܕܘܗܝ ܕܒܪ ܐܢܘܢ܂ ܘܟܕ ܡܢܝܗܝ ܕܘܝܕ ܠܓܙܪܐ ܕܥܢܗ܂ ܣܠܩ ܒܗܘܢ ܪܘܓܙܐ܂ ܘܫܪܝܘ ܡܬܚܪܒܝܢ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܫܠܡ ܕܘܝܕ ܢܦܫܗ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܥܢܗ܂ ܟܕ ܡܨܠܐ ܗܘܐ ܘܐܡܪ܂ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ܂ ܐܢܐ ܚܛܝܬ ܕܡܢܝܬ ܠܐܝܣܪܝܠ܂ ܬܗܘܐ ܐܝܕܟ ܒܝ ܘܒܒܝܬ ܐܒܝ܂ ܗܠܝܢ ܥܢܐ ܬܡܝܡ̈ܬܐ ܡܢܐ ܚ̈ܛܝ܂ ܘܐܦ ܟܠܗܘܢ ܪ̈ܥܘܬܐ ܟܫܝܪ̈ܐ܂ ܗܟܢܐ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘ ܢܦܫܗܘܢ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܥܢܗܘܢ܀

3

ܘܐܝܠܝܢ ܪ̈ܥܘܬܐ ܕܠܐ ܐܬܒܛܠ ܠܗܘܢ ܥܠ ܥܢܐ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܐܓܝܪ̈ܐ܂ ܕܢܦܫܗܘܢ ܒܠܚܘܕ ܪܥܝܢ ܗܘܘ܂ ܡܛܠ`ܗܢܐ ܩܪܐ ܠܗܘܢ ܢܒܝܐ܂ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܐܘ ܪ̈ܥܘܬܐ ܕܡܘܒܕܝܢ ܘܡܒܕܪܝܢ ܥܢܐ ܕܡܪܥܝܬܝ܂ ܫܡܥܘ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ܂ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ܂ ܗܐ ܣܥܪ ܐܢܐ ܠܥܢܝ܂ ܐܝܟ ܕܣܥܪ ܪܥܝܐ ܠܓܙܪܗ ܒܝܘܡܐ ܕܙܝܩܐ܂ ܘܬܒܥ ܐܢܐ ܠܥܢܝ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝܟܘܢ܂ ܐܘ ܪ̈ܥܘܬܐ ܣܟ̈ܠܐ܂ ܥܡܪܐ ܕܥܢܐ ܠܒܫܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܘܒܣܪܐ ܕܫܡ̈ܝܢܬܐ ܐܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܘܥܢܐ ܠܐ ܪܥܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܕܡܪܥܐ ܠܐ ܐܣܝܬܘܢ܂ ܘܕܬܒܝܪܐ ܠܐ ܥܨܒܬܘܢ܂ ܕܟܪܝܗܐ ܠܐ ܚܝܠܬܘܢ܂ ܘܕܐܒܝܕܐ ܘܕܡܒܕܪܐ ܠܐ ܟܢܫܬܘܢ܂ ܘܥܫܝ̈ܢܬܐ ܘܫܡ̈ܝܢܬܐ ܠܐ ܢܛܪܬܘܢ܂ ܐܠܐ ܒܩܛܝܪܐ ܫܥܒܕܬܘܢ ܐܢܝܢ܂ ܘܪܥܝܐ ܛܒܐ ܪܥܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܘܡܕܡ ܕܝܬܪ ܕܝܫܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܪ̈ܓܠܝܟܘܢ܂ ܘܡܝܐ ܒܣܝ̈ܡܐ ܫܬܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܘܡܕܡ ܕܝܬܪ ܕܠܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܪ̈ܓܠܝܟܘܢ܂ ܘܥܢܝ ܪܥܝ ܕܘܫܐ ܕܕܫ ܪ̈ܓܠܝܟܘܢ܂ ܘܐܫܬܝ ܡܝܐ ܕܕܠܚ ܪ̈ܓܠܝܟܘܢ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܪ̈ܥܘܬܐ ܝܥ̈ܢܐ ܘܫ̈ܦܠܐ ܘܐܓܝܪ̈ܐ܂ ܕܠܐ ܪܥܘ ܥܢܐ ܘܕܒܪܘ ܫܦܝܪ܂ ܘܠܐ ܦܨܝܘ ܐܢܝܢ ܡܢ ܕܐ̈ܒܐ܂ ܡܐ ܕܐܬܐ ܕܝܢ ܪܥܝܐ ܪܒܐ܂ ܩܪܐ ܪܒ ܪ̈ܥܘܬܐ ܘܣܥܪ ܥܢܗ܂ ܘܦܩܕ ܓܙܪܗ܂ ܘܡܝܬܐ ܪ̈ܥܘܬܐ ܗܢܘܢ܂ ܘܥܒܕ ܥܡܗܘܢ ܚܘܫܒܢܐ܂ ܘܡܚܝܒ ܠܗܘܢ ܒܥܒ̈ܕܝܗܘܢ܂ ܘܥܝܠܝܢ ܕܪܥܘ ܥܢܐ ܫܦܝܪ܂ ܡܚܕܐ ܠܗܘܢ ܪܒ ܪ̈ܥܘܬܐ܂ ܘܡܘܪܬ ܠܗܘܢ ܚܝ̈ܐ ܘܢܝܚܐ܂ ܐܘ ܪܥܝܐ ܒܘܪܐ ܘܣܟܠܐ܂ ܕܫܒܩܬ ܥܢܝ ܥܠ ܐܝܕܟ ܕܝܡܝܢܐ ܘܥܠ ܥܝܢܟ ܕܝܡܝܢܐ܂ ܥܠ ܕܐܡܪܬ ܥܠܝܗ ܥܠ ܥܢܐ܂ ܕܡܝܬܐ ܬܡܘܬ܂ ܘܕܐܒܕܐ ܬܐܒܕ܂ ܘܐܝܕܐ ܕܡܫܬܚܪܐ ܗܝ ܬܐܟܘܠ ܒܣܪܐ ܕܚܒܪ̈ܬܗ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ܂ ܗܐ ܡܥܘܪ ܐܢܐ ܥܝܢܟ ܕܝܡܝܢܐ܂ ܘܡܘܒܫ ܐܢܐ ܕܪܥܟ ܕܝܡܝܢܐ܂ ܥܝܢܟ ܕܒܫܘܚܕܐ ܚܪܬ ܬܣܡܐ܂ ܘܐܝܕܟ ܕܠܐ ܕܒܪܬ ܒܟܢܘܬܐ ܬܣܬܪܚ܂ ܘܐܢܬܝܢ ܠܡ ܥܢܝ ܥܢܐ ܕܡܪܥܝܬܝ܂ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܐܢܬܝܢ܂ ܘܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟܝܢ܂ ܗܐ ܡܢ ܗܫܐ ܐܪܥܝܟܝܢ܂ ܒܝܬ ܪܥܝܐ ܛܒܐ ܘܫܡܝܢܐ܀

4

ܘܪܥܝܐ ܛܒܐ ܝܗܒ ܢܦܫܗ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܥܢܗ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܐܝܬ ܠܝ ܥܪ̈ܒܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܂ ܘܐܦ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܠܝ ܠܡܝܬܝܘ ܐܢܘܢ ܠܟܐ܂ ܘܬܗܘܐ ܥܢܐ ܟܠܗ ܚܕܐ܂ ܘܚܕ ܪܥܝܐ܂ ܘܐܒܝ ܡܛܠ ܗܢܐ ܪܚܡ ܠܝ܂ ܕܢܦܫܝ ܝܗܒ ܐܢܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝܗ ܕܥܢܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܬܪܥܗ ܕܥܢܐ܂ ܘܒܝ ܟܠ ܕܥܐܠ ܢܚܐ܂ ܘܢܥܘܠ ܘܢܦܘܩ܂ ܘܪܥܝܐ ܢܫܟܚ܂ ܐܬܕܡܘ ܐܘ ܪ̈ܥܘܬܐ ܠܗܢܐ ܪܥܝܐ ܚܦܝܛܐ܂ ܪܫܐ ܕܟܠܗ ܡܪܥܝܬܐ܂ ܕܟܡܐ ܐܬܒܛܠ ܠܗ ܥܠ ܓܙܪܗ܂ ܘܩܪܒ ܪ̈ܚܝܩܬܐ܂ ܘܐܦܢܝ ܛܥܝ̈ܬܐ܂ ܘܣܥܪ ܟܪ̈ܝܗܬܐ܂ ܘܚܝܠ ܡܚ̈ܝܠܬܐ܂ ܘܥܨܒ ܬܒܝܪ̈ܬܐ܂ ܘܢܛܪ ܫܡ̈ܝܢܬܐ܂ ܢܦܫܗ ܐܫܠܡ ܥܠ ܐ̈ܦܝܗ ܕܥܢܐ܂ ܘܓܒܐ ܘܐܠܦ ܥ̈ܠܢܐ ܢܨܝ̈ܚܐ܂ ܘܐܫܠܡ ܥܢܐ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ܂ ܘܐܫܠܛ ܐܢܘܢ ܥܠ ܟܘܠܗ ܡܪܥܝܬܗ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܓܝܪ ܠܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ܂ ܪܥܝ ܠܝ ܥܢܝ ܘܐܡܪ̈ܝ ܘܢܩ̈ܘܬܝ܂ ܘܪܥܐ ܫܡܥܘܢ /ܥܢܗ/ ܘܫܠܡ ܙܒܢܗ܂ ܘܐܫܠܡ ܠܟܘܢ ܡܪܥܝܬܐ ܘܐܙܠ܂ ܪܥܘ ܘܐܦ ܐܢܬܘܢ ܘܕܒܪܘ ܫܦܝܪ܂ ܪܥܝܐ ܓܝܪ ܕܒܛܝܠ ܠܗ ܥܠ ܥܢܗ܂ ܦܘܠܚܢܐ ܐܚܪܢܐ ܠܐ ܦܠܚ ܥܡܗ܂ ܠܐ ܟܪܡܐ ܣܐܡ܂ ܐܦܠܐ ܓܢ̈ܐ ܢܨܒ܂ ܘܐܦ ܒܥܣ̈ܩܝ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܠܐ ܢܦܠ܂ ܠܐ ܡܡܬܘܡ ܚܙܝܢ ܪܥܝܐ܂ ܕܫܒܩ ܥܢܗ ܒܕܒܪܐ ܘܗܘܐ ܬܓܪܐ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܕܐܛܥܝ ܡܪܥܝܬܗ܂ ܘܗܘܐ ܐܟܪܐ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܫܒܩ ܓܙܪܗ ܘܦܠܚ ܗܠܝܢ܂ ܡܪܥܝܬܗ ܐܫܠܡ ܒܝܕ ܕܐܒ̈ܐ܀

8

ܪܒ ܒܝܬܐ ܐܥܠܢܝ ܠܒܝܬ ܓܙܐ ܕܡܠܟܐ܂ ܘܚܘܝܢܝ ܬܡܢ ܛܘ̈ܒܐ ܣ̈ܓܝܐܐ܂ ܘܟܕ ܚܙܝܬ ܐܢܘܢ܂ ܐܫܬܒܝ ܠܗ ܡܕܥܝ ܒܓܙܐ ܪܒܐ܂ ܘܟܕ ܚܪܬ ܒܗ܂ ܡܫܪܓ ܥ̈ܝܢܐ܂ ܘܫܒܐ ܡܚܫ̈ܒܬܐ܂ ܘܡܦܗܐ ܪ̈ܥܝܢܐ܂ ܒܓܘ̈ܢܐ ܣܓ̈ܝܐܐ܂ ܡܢ ܕܢܣܒ ܡܢܗ ܥܬܪ ܘܡܥܬܪ܂ ܦܬܝܚ ܘܫܒܝܩ ܩܕܡ ܟܠ ܕܒܥܝܢ ܠܗ܂ ܘܟܕ ܢܣܒܘܢ ܡܢܗ ܣܓ̈ܝܐܐ܂ ܡܕܡ ܠܐ ܚܣܪ܂ ܘܟܕ ܢܬܠܘܢ ܡܢ ܡܕܡ ܕܢܣܒܘ܂ ܕܝܠܗܘܢ ܡܣܓܐ ܣܓܐ܂ ܕܢܣܒܝܢ ܡܓܢ܂ ܢܬܠܘܢ ܡܓܢ܂ ܐܝܟ ܕܢܣܒܘ܂ ܒܕܡ̈ܝܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܙܕܒܢ܂ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܦܚܡ ܠܗ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܓܙܐ ܚܣܪ܂ ܘܠܐ ܫܩܘ̈ܠܘܗܝ ܣܒܥܝܢ܂ ܫܬܝܢ ܘܠܗܝ̈ܩܝܢ܂ ܘܐܟܠܝܢ ܘܟܦܢܝܢ܂ ܡܢ ܕܠܐ ܨܗܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܫܬܐ܂ ܘܡܢ ܕܠܐ ܟܦܢ ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܐܟܠ܂ ܟܦܢܘܬܗ ܡܣܒܥܐ ܣܓ̈ܝܐܐ܂ ܘܨܗܝܘܬܗ ܪܕܝܢ ܡܢܗ ܡܒ̈ܘܥܐ܂ ܕܡܐ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܕܩܪܒ ܠܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܠܓܒܪܐ ܕܨܗܐ܂ ܘܡܬܩܪܒ ܠܡܒܘܥܐ܂ ܘܫܬܐ ܘܣܒܥ܂ ܘܡܒܘܥܐ ܡܕܡ ܠܐ ܚܣܪ܂ ܘܐܪܥܐ ܕܣܢܝܩܐ ܥܠ ܡܝܐ ܠܡܫܬܐ܂ ܫܬܝܐ ܡܢ ܡܒܘܥܐ܂ ܘܠܐ ܓܝܙܝܢ ܡܘ̈ܗܝ܂ ܘܐܪܥܐ ܟܕ ܬܫܬܐ ܬܘܒ ܣܢܝܩܐ ܗܝ ܠܡܫܬܐ܂ ܘܡܒܘܥܐ ܠܐ ܡܬܒܨܪ ܡܢ ܡܪܕܝܬܗ܂ ܗܟܢܐ ܗܝ ܝܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܕܟܕ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܢܣܒܘܢ ܡܢܗ܂ ܡܕܡ ܚܘܣܪܢܐ ܠܐ ܗܘܐ ܒܗ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܡܣܬܝܟܐ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܒܣܪܐ܂ ܠܐ ܕܫܩܠ ܡܢܗ ܡܘܦܐ ܠܡܫܩܠ܂ ܘܠܐ ܟܕ ܢܬܠ ܡܕܡ ܚܣܪ܂ ܢܘܪܐ ܟܕ ܬܣܒ ܒܫܪܓܐ ܡܢ ܝܩܕܢܐ܂ ܒܫܪ̈ܓܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܕܠܩ ܐܢܬ ܡܢܗ܂ ܠܐ ܝܩܕܢܐ ܚܣܪ ܟܕ ܬܣܒ ܡܢܗ܂ ܘܠܐ ܫܪܓܐ ܒܨܪ ܕܠܣ̈ܓܝܐܐ ܡܕܠܩ܂ ܠܐ ܡܫܟܚ ܚܕ ܒܪ ܐܢܫܐ ܠܡܫܩܠ ܟܠܗ ܓܙܗ ܕܡܠܟܐ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܨܗܝܐ ܟܕ ܢܫܬܐ ܡܢ ܡܒܘܥܐ܂ ܓܝܙܝܢ ܠܗܘܢ ܡܘ̈ܗܝ܂ ܘܥܦܠܐ ܟܕ ܢܩܘܡ ܐܢܫ ܥܠ ܛܘܪܐ ܪܡܐ܂ ܬܕܪܟ ܥܝܢܗ ܩܘܪܒܐ ܘܪܘܚܩܐ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܟܕ ܟܘ̈ܟܒܝ ܫܡܝܐ ܢܩܘܡ ܘܢܡܢܐ܂ ܡܫܟܚ ܕܢܣܝܟ ܚܝ̈ܠܝ ܫܡܝܐ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܟܕ ܢܩܪܘܒ ܠܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܟܘܠܗ ܡܫܟܚ ܠܡܫܩܠ܂ ܘܐܦ ܟܕ ܛܒ ܣܓܝ ܢܫܩܘܠ܂ ܠܐ ܡܬܝܕܥܐ ܕܒܨܪܬ ܠܗ܂ ܘܐܦܠܐ ܟܕ ܢܬܠ ܡܢ ܡܕܡ ܕܫܩܠ܂ ܓܡܪܬ ܠܗ ܡܢܗ܂ ܘܡܛܐ ܠܣܟܗ܂ ܘܥܗܕ ܚܒܝܒܝ܂ ܡܕܡ ܕܒܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܟܬܒܬ ܠܟ܂ ܕܡܢ ܕܫܩܠ ܡܓܢ܂ ܡܓܢ ܘܠܐ ܠܗ ܕܢܬܠ܂ ܐܝܟ ܕܫܩܠ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܡܪܢ܂ ܕܡܓܢ ܢܣܒܬܘܢ܂ ܡܓܢ ܗܒܘ܂ ܡܢ ܓܝܪ ܕܟܠܐ ܡܢ ܡܕܡ ܕܫܩܠ܂ ܐܦ ܕܩܒܠ ܡܫܬܩܠ ܠܗ ܡܢܗ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܚܒܝܒܝ܂ ܐܝܟ ܕܐܫܟܚܬ ܠܡܫܩܠ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ܂ ܡܢ ܗܘ ܓܙܐ ܕܠܐ ܚܣܪ܂ ܫܕܪܬ ܠܟ ܡܢܗ܂ ܘܟܕ ܠܟ ܫܕܪܬ ܠܘܬܝ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠܗ܂ ܓܙܐ ܓܝܪ ܠܐ ܚܣܪ܂ ܚܟܡܬܗ ܗܝ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ܂ ܘܪܒ ܒܝܬܐ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܂ ܐܝܟ ܕܗܘ ܣܗܕ ܘܐܡܪ܂ ܕܟܠ ܡܕܡ ܐܫܬܠܡ ܠܝ ܡܢ ܐܒܝ܂ ܘܟܕ ܗܘܝܘ ܪܒܝܬܐ ܕܚܟܡܬܐ܂ ܬܘܒ ܗܘܝܘ ܚܟܡܬܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ܂ ܕܡܫܝܚܐ ܚܝܠܗ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬܗ܂ ܘܗܝ ܗܕܐ ܚܟܡܬܐ ܐܬܦܠܓܬ ܠܣܓ̈ܝܐܐ܂ ܘܡܕܡ ܠܐ ܚܣܪܐ܂ ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܦܝܣܬܟ܂ ܕܡܢ ܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ ܩܒܠܘ ܢܒ̈ܝܐ܂ ܘܡܫܝܚܐ ܡܕܡ ܠܐ ܐܬܒܨܪ܀

9

ܥܣܪܐ ܫܪ̈ܒܝܢ ܟܬܒܬ ܠܟ ܚܒܝܒܝ܂ ܡܕܡ ܕܫܐܠܬܢܝ܂ ܕܠܐ ܡܢܟ ܐܦܝܣܬܟ܂ ܘܡܕܡ ܕܠܐ ܒܥܝܬ ܡܢܝ ܝܗܒܬ ܠܟ܂ ܫܐܠܬ ܫܡܟ ܘܟܬܒܬ ܠܟ ܘܫܐܠܬ ܡܢ ܢܦܫܝ܂ ܫܐܠܬܟ: ܘܐܫܐܠܬܟ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܐܫܟܚܬ ܠܡܦܣܘܬܟ܂ ܗܠܝܢ ܡܕܡ ܕܟܬܒܬ ܠܟ܂ ܐܬܗܓܐ ܒܗܝܢ ܒܟܠ ܥܕܢ܂ ܘܗܘܝܬ ܥܡܠ ܠܡܩܪܐ ܟܬ̈ܒܐ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܒܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܗܠܝܢ ܥܣܪܐ ܣܦܪ̈ܝܢ ܕܩܕ̈ܩܐ܂ ܕܟܬܒܬ ܠܟ܂ ܚܕ ܡܢ ܚܕ ܢܣܒܝܢ܂ ܘܚܕ ܥܠ ܚܕ ܒܢܝܢ܂ ܡܢ ܚܕ̈ܕܐ ܠܐ ܬܦܪܘܫ ܐܢܘܢ܂ ܡܢ ܐܠܦ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܕ ܟܬܒܬ ܠܟ܂ ܐܬܘܬܐ ܒܬܪ ܚܒܪܬܗ܂ ܩܪܝ ܘܝܠܦ ܐܢܬ ܘܐܚ̈ܐ ܒܢ̈ܝ ܩܝܡܐ ܘܒ̈ܢܝ ܗܝܡܢܘܬܢ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܪܚܝܩܐ ܡܢܗܘܢ ܡܡܝܩܢܘܬܐ܂ ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܥܠ ܟܬܒܬ ܠܟ܂ ܘܥܗܕ ܠܡܕܡ ܕܪܫܡܬ ܠܟ܂ ܕܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܠܐ ܥܕܡܐ ܠܣܟܐ ܡܛܝܬ ܐܢܝܢ܂ ܐܠܐ ܠܟܐ ܡܢ ܣܟܐ܂ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܘܟܕܘ܂ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܡܢܝ ܫܡܥ ܕܠܐ ܚܪܝܢܐ܂ ܘܠܐܚ̈ܝܢ ܒܢ̈ܝ ܦܝܣܐ ܥܩܒ ܥܠܝܗܝܢ܂ ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܫܡܥ ܐܢܬ ܕܡܒܢܐ ܒܢܐ ܩܒܠ܂ ܘܟܠ`ܡܕܡ ܕܠܝܘ̈ܠܦܢܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܢܐ ܣܬܘܪܝܗܝ܂ ܘܡܣܚܦ ܣܚܘܦܝܗܝ܂ ܡܛܠ ܕܠܡܒܢܐ ܚܪܝܢܐ ܠܐ ܡܫܟܚ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܐܝܟ ܦܣܘܠܐ ܟܐ̈ܦܐ ܠܒܢܝܢܐ ܩܪܒܬ܂ ܘܐܪ̈ܕܟܠܐ ܚܟܝ̈ܡܐ ܢܓܠܦܘܢ ܘܢܣܝܡܘܢ ܒܒܢܝܢܐ܂ ܘܟܘܠܗܘܢ ܦܥ̈ܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܠܝܢ ܒܒܢܝܢܐ܂ ܐܓܪܐ ܡܢ ܡܪܐ ܒܝܬܐ ܡܩܒܠܝܢ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/10
Source:
Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Aphrahat, “Demonstration 10: On Shepherds - ܬܚܘܝܬܐ ܕܪ̈ܥܘܬܐ ” based upon Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/10.
Bibliography:
Demonstration 10: On Shepherds - ܬܚܘܝܬܐ ܕܪ̈ܥܘܬܐ .” In Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/10.

Show Citation Styles