Narsai: On the Three Children - ܥܲܠ ܚܲܢܲܢܝܵܐ ܘܥܲܙܲܪܝܵܐ ܘܡܝܼܫܵܐܹܝܠ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܒܢܲܝ̈ ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ ܢܚܸܬܼܘ ܒܲܫܒܼܝܼܬܼܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܒܵܒܼܠܵܝܹ̈ܐ 2 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܪܲܦܝܼܘ ܡ̣ܢ ܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ ܕܡܘܼܠܟܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 3 :ܪ̈ܵܚܡܲܝ ܫܲܝܢܵܐ ܚ̣ܝܢܵܐ ܚܙ݂ܲܩܘ ܠܲܦܢܝܼܬܼܵܐ ܕܪ̈ܲܓܿܘܼܙܬܼܵܢܹܐ 4 ܘܠܵܐ ܦܵܓܼ ܚܘܼܒܵܐ ܕܪܸܚܡܲܬܼ ܩܘܼܫܬܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕܿܥܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ pb. 315 5 :ܛܥܝܼܢܲܝ̈ ܢܝܼܫܵܐ ܪܫܲܡ̣ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܥܲܠ ܪܸ̈ܓܼܫܲܝܗܘܿܢ 6 ܫܪ̣ܵܘ ܒܹܝܬܼ ܚܲܢܦܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܐܸܬܿܕܲܡܝܼܘ ܒܲܥܝܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 7 :ܩܲܢܝܲܝ̈ ܛܲܥܡܵܐ ܥܵܠ̣ܘ ܘܐܸܬܼܚܲܠܲܛܘ ܥܲܡ ܦܲܟܿܝܼܗܹ̈ܐ 8 ܘܠܵܐ ܦܟ݂ܲܗ ܛܲܥܡܵܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܘܵܠܝܼܬܼܵܐ ܀ 9 :ܠܒܼܘܼܫܲܝ̈ ܙܲܝܢܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܝܵܐ ܚܫܝܼܠ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ 10 ܩܵܡ̣ܘ ܒܹܝܬܼ ܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܕܲܩܪ̈ܲܒܼܬܼܵܢܹܐ ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܪܲܦܝܼܘ ܀ 11 :ܪ̈ܵܗܛܲܝ ܪܲܗܛܵܐ ܕܙܲܕܿܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܒܘܼܣܪܵܢܵܐ 12 ܥܡ݂ܲܪܘ ܥܲܡ ܛܲܡ̈ܠܹܐ ܘܠܵܐ ܦܵܫ̣ܘ ܘܐܲܗܡܝܼܘ ܡ̣ܢ ܥܲܡܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 13 :ܐܵܓܼܘܿܢܸܣܛܹ̈ܐ ܐܵܚܕܵܝ̈ ܕܲܪܵܐ ܥܲܡ ܚܘܼܬܼܚܵܬܹ̈ܐ 14 ܦܲܕܼ ܐܝܼ̈ܕܲܝܵܐ ܕܐܵܚܘܿܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܓܘܼܫܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 15 :ܒܢܲܝ̈ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܪܵܚܡܵܐ ܒܚܝܼܪܵܐ ܕܫܲܪܝܼܪ ܚܘܼܒܹܿܗ 16 ܥܲܠ̣ܘ ܠܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܘܲܙܟܼܵܘ ܘܲܢܦܲܩ̣ܘ ܐܲܝܟ ܐܲܒܼܘܼܗܘܿܢ ܀ 17 :ܠܐܵܓܼܘܿܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܥܲܠ̣ܘ ܙܲܟܵܝܹ̈ܐ ܒܢܲܝ̈ ܙܲܟܵܝܵܐ 18 ܘܣܲܟܿܝܼܘ ܘܲܫܠܸܡ̣ܘ ܠܗܵܝ̇ ܒܲܪ̄ܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܐܲܒܼܪܵܐ ܀ 19 :ܒܐܲܒܼܪܵܡ ܕܲܡܝܼܘ ܒܣܘܼܟܵܝ ܣܲܒܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܓܲܠ 20 ܘܗܲܝܡܸܢܘ ܘܐܲܫܲܪܘ ܠܲܕܪ̈ܲܚܝܼܩܵܢ ܐܲܝܟ ܩܲܪ݁ܝܼܒܼܵܢ ܀ 21 :ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܢܝܼܫܵܐ ܩܒ݂ܲܥܘ ܢܸܣܝܵܢܹܗ ܩܕܼܵܡ ܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ 22 ܘܲܚܢܵܘ̣ ܣܲܓܿܝܼ ܠܘܵܬܼ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܀ 23 :ܠܵܐ ܐܸܬܼܦܲܠܲܓܼ ܐܲܒܼܪܵܡ ܟܹܐܢܵܐ ܒܡܵܘܬܵܐ ܕܲܒܼܪܹܗ 24 ܘܠܵܐ ܒܢܲܝ̈ ܐܲܒܼܪܵܐ ܕܚܸܠܘ ܡ̣ܢ ܡ̇ܘܬܵܐ ܕܲܩܢܘܿܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 25 :ܒܗܵܘܢܵܐ ܚܵܪ̣ܘ ܒܹܗ ܟܲܕܼ ܡܲܣܸܩ ܠܹܗ ܒܪܹܗ ܠܲܥܠܵܬܼܵܐ 26 ܘܝܲܗ̣̄ܒܼܘ ܓܘܼܫܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܫܲܠܗܹܒܼܝܼܬܼܵܐ ܕܢܸܬܿܕܲܡܘܿܢ ܒܹܗ ܀ 27 :ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܠܒܸܫ̣ܘ ܐܲܝܟ ܙܲܝܢܵܐ ܥܠ ܙܵܘܥܲܝ̈ܗܘܿܢ 28 ܘܗܲܝܡܸܢܘ ܕܲܡܨܸܐ ܚܹܝܠ ܥܘܿܕܼܪܵܢܹܗ ܠܡܸܙܟܵܐ ܠܢܘܼܪܵܐ ܀ 29 :ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܐܲܩܠܝܼܘ ܘܒܲܣܲܪܘ ܥܲܠ ܒܵܒܼܠܵܝܹ̈ܐ 30 ܕܲܚܙ̣ܵܘ ܕܲܪܦܸܐ ܫܘܼܘܕܵܝ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܟܲܠܕܵܝܘܼܬܼܵܐ ܀ 31 :ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܓܒܼܵܘ ܕܲܢܡܘܼܬܼܘܼܢ ܡ̇ܘܬܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ 32 ܘܠܵܘ ܢܸܬܼܓܲܠܙܘܼܢ ܡ̣ܢ ܣܘܼܟܵܝܵܐ ܕܡܘܼܠܟܵܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܀ 33 :ܪܢܵܘ̣ ܕܲܦܫܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܠܡܸܚܣܲܢ ܡ̇ܘܬܼܵܐ 34 ܘܠܵܐ ܚܲܫܸܒܼܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܡܸܬܼܦܲܨܵܝܼܘ ܡ̣ܢ ܝܼܩܕܵܢܵܐ ܀ 35 :ܥܗܲܕܘ ܕܐܸܢ ܡ̇ܝ̇ܬܿܝܼܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡ̇ܘܬܵܐ ܪܵܕܹܝܢ ܐܲܝܟ ܟܠ 36 ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܡ̇ܝ̇ܬܿܝܼܢ ܡܡܵܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܡ̇ܝ̇ܬܿܝܼܢ ܐܲܝܟ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܀ 37 :ܒܡܵܘܬܵܐ ܚܵܪ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܘܒܲܣܲܪ ܘܐܲܫܝܼܛܘ ܠܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ 38 ܘܲܩܕܼܵܡ ܡ̇ܘܬܵܐ ܪܚܸܡܘ ܕܲܢܡܘܼܬܼܘܼܢ ܡ̇ܘܬܵܐ ܕܣܲܒܼܪܵܐ ܀ pb. 316 39 :ܣܲܒܼܪܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟ ܗܲܕܿܝܼܠܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ 40 ܘܚܵܘܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܫܒܼܝܼܠ ܚܘܼܡܣܵܢܵܐ ܕܠܲܝܬܿ ܒܹܗ ܩܸܢܛܵܐ ܀ 41 :ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܩܸܢܛܵܐ ܩܵܡ̣ܘ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܠܒܼܝܼܫܲܝ̈ ܣܲܒܼܪܵܐ 42 ܘܲܠܒܼܝܼܒܼܵܐܝܼܬܼ ܣܲܝܒܲܪܘ ܚܲܫܹ̈ܐ ܕܚܵܫܘܿܫܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 43 :ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܐܲܪܝܵܐ ܪܗܸܒܼ ܒܵܒܼܵܠܵܝܵܐ ܕܢܲܪܗܸܒܼ ܐܸܢܘܿܢ 44 ܘܚܲܫܒ̣ܿܘܼܗܝ ܩܵܠܹܗ ܐܲܝܟ ܩܵܠ ܒܵܩܵܐ ܕܙܵܐܹ̇ܡ ܒܐܵܐܲܪ ܀ 45 :ܐܲܝܟ ܬܲܢܝܼܫܵܐ ܪܫܲܦ̣ ܦܘܼܩܕܵܢܹܗ ܕܲܡܢܝܼܬܼ ܐܸܢܘܿܢ 46 ܘܚܲܫ̣ܒܿܘܼܗܝ ܠܚܹܐܦܹܗ ܚܘܼܠܕܵܐ ܕܚܵܠܹ̇ܕ ܘܠܵܐ ܡܨܸܐ ܕܢܲܟܸܿܐ ܀ 47 :ܨܲܠܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܥܒ݂ܲܕܼ ܒܲܨܬܝܼܥܘܼ ܨܢܝܼܥ ܒܲܚܛܝܼܬܼܵܐ 48 ܕܲܢܨܘܼܕ ܒܹܗ ܟܠ ܠܘܵܬܼ ܛܵܥܝܘܼܬܼܵܐ ܕܟܲܠܕܵܝܘܼܬܼܵܐ ܀ 49 :ܨܲܠܡܵܐ ܚܵܘܝܹܗ ܪܘܼܚ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܪܲܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܫܒܼܝܼܚ 50 ܘܲܨܒܼܵܐ ܕܲܢܩܝܼܡ ܨܲܠܡܵܐ ܕܛܘܼܥܝܲܝ ܒܐ̄ܪܵܙ ܗܵܘ̇ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܀ 51 :ܚܙ̣ܵܐ ܕܲܡܨܲܒܲܬܼ ܨܲܠܡܵܐ ܕܲܚܙ̣ܵܐ ܐܘܼܡܵܢܵܐܝܼܬܼ 52 ܘܲܒܼܥ̣ܵܐ ܕܲܢܪܝܼܡ ܪܹܫܵܢܘܼܬܹܗ ܠܦܘܼܬܼ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܀ 53 :ܚܸܠܡܵܐ ܨܵܪ ܠܹܗ ܨܠܸܡ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܕܢܸܣܬܲܟܲܠ ܒܹܗ 54 ܘܗܘ̤ ܐܸܫܬܿܢܝܼ ܘܨܵܪ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܩܘܼܫܬܵܐ ܀ 55 :ܚܙ̣ܵܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܸܠܡܵܐ ܘܲܗܦ݂ܲܟ ܘܲܛܥ̣ܵܝܗܝ ܕܢܸܒܼܥܸܐ ܒܥܵܬܹܗ 56 ܘܡ̣ܢ ܕܐܸܬܼܦܲܫܲܩ ܗܦ݂ܲܟ ܘܐܸܨܛܲܢܲܥ ܕܢܲܛܥܸܐ ܒܚܸܙܘܸܗ ܀ 57 :ܓܠ̣ܵܐ ܠܹܗ ܢܒܼܝܼܵܐ ܕܗܘ̤ܝܘܼ ܪܹܫܵܐ ܕܕܲܗܒܼܵܐ ܛܵܒܼܵܐ 58 ܘܲܪܢ̣ܵܐ ܕܢܸܣܲܩ ܠܕܲܪܓܼܵܐ ܪܵܡ̇ܐ ܒܬܼܘܼܩܵܢ ܨܲܠܡܵܐ ܀ 59 :ܚܵܘܝܹܗ ܕܐܵܒܹ̇ܕܼ ܒܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ 60 ܘܐܲܩܝܼܡ ܡܸܪܕܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܿܥܒܲܕܼ ܠܡܸܠܲܝ̈ ܪܘܼܚܵܐ ܀ 61 :ܙܲܝܢܵܐ ܕܚܘܼܬܼܪܵܐ ܠܒܸܫ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܲܟܼܠܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܩܘܼܫܬܵܐ 62 ܘܫܲܪܝܼ ܕܢܲܩܪܸܒܼ ܥܲܡ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܥܵܘ̇ܠܵܐܝܼܬܼ ܀ 63 :ܩܪܵܒܼܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܥܲܬܸܿܕܼ ܠܸܒܹܿܗ ܕܲܡܠܸܐ ܥܵܘ̣ܠܵܐ 64 ܕܢܸܚܪܘܿܒܼ ܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܕܲܒܲܢܲܝ̈ ܩܘܼܫܵܐ ܒܣܹܝܦܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܹܗ ܀ 65 :ܦܲܩ݂ܲܕܼ ܘܐܸܬܿܬܲܩܲܢ ܨܲܠܡܵܐ ܕܲܚܫ݂ܲܠ ܒܓܼܵܘ ܪܸܥܝܵܢܹܗ 66 ܘܙܲܡܸܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܲܡܕܼܝܼ̈ܢܵܬܼܵܐ ܠܣܸܓܼܕܲܬܼ ܙܹܐܦܹܗ ܀ 67 :ܚܲܫ̣ܠܹܗ ܒܠܸܒܹܿܗ ܘܐܲܟܸܿܢ ܐܲܦܸܣ ܘܚܲܫܠ̣ܘܼܗܝ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 68 ܨܵܪܹܗ ܒܗܵܘܢܹܗ ܘܐܲܟܸܿܢ ܨܵܪܘܼܗܝ ܓܵܓܦܲܝ̈ ܨܲܠܡܹ̈ܐ ܀ 69 :ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܡܲܠ̣ܟܿܘܼܗܝ ܕܲܢܨܲܘܼܪ ܨܲܠܡܵܐ ܐܲܝܟ ܪܸܓܲܬܼܗܘܿܢ 70 ܘܗܸܢܘ̣ܿܢ ܚܵܘܝܘܼܗܝ ܕܐܲܝܟܲܢ ܘܲܟܼܡܵܐ ܥܸܥܒܸܿܕܼ ܪܵܘܡܹܗ ܀ 71 :ܗܸܢܘ̣ܿܢ ܐܲܠܸܦܘ ܐܵܦ ܠܐܘܼܡ̇ܢܹ̈ܐ ܕܲܡܪܲܟܿܒܼܘܼܢܵܝܗܝ 72 ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܓܵܡ̇ܪܝܼܢ ܨܸܒܼܝܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܦܲܐܝܘܼܬܼ ܚܸܙܘܹܗ ܀ 73 :ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܪܲܟܸܿܒܼܘ ܢܲܟܿܘܼܠܬܼܵܢܹ̈ܐ ܥܲܡ ܟܲܠܕܼܵܝܹ̈ܐ 74 ܕܢܲܛܥܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܵܬܲܪ ܛܘܼܥܝܲܝ ܒܐܸܣܟܹܿܝܡ ܨܲܠܡ̇ܐ ܀ pb. 317 75 :ܫܬܿܝܼܢ ܠܲܡ ܐܲܡܝܼ̈ܢ ܝܲܗ̣̄ܒܼܘ ܡܘܼܫ̈ܚܵܬܼܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܪܵܘܡܹܗ 76 ܕܬܸܗܘܸܐ ܬܗܝܼܪܵܐ ܚܙܵܬܹܗ ܠܟܼܠܢܵܫ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܩܵܐ ܀ 77 :ܫܸܬܼ ܬܘܼܒܼ ܐܲܡܝܼ̈ܢ ܥܒ݂ܲܕܼܘ ܠܹܗ ܦܬܼܵܝܵܐ ܐܲܝܟ ܡ̇ܐ ܕܲܨܒܼܵܘ 78 :ܕܲܠܦܘܼܬܼ ܪܵܘܡܹܗ ܢܸܗܘܸܐ ܡܫܲܪܲܪ ܐܵܦ ܪܘܼܟܵܒܹܗ 79 :ܘܸܟܼܒܲܪ ܗܵܕܹܐ ܡ̣ܠܲܟܼܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܲܝܘܸ̈ܐ ܠܟܲܠܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ 80 ܕܐܵܘܪܸܒܼ ܨܲܠܡܵܐ ܕܢܹܐܪܲܒܼ ܣܲܓܿܝܼ ܫܘܼܠܛܵܢ ܡܲܠܟܵܐ ܀ 81 :ܘܸܟܼܒܲܪ ܐܸܡ݂ܲܪ ܕܫܘܼܛܘ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܝܗ̄ܘܼܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ 82 ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܲܩܠܘܼܢ ܒܢܲܝ̈ ܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܥܲܠ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܀ 83 :ܟܒܲܪ ܐܵܦ ܨܲܠܡܵܐ ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܗܘ̤ܵܐ ܬܘܼܩܵܢܹܗ 84 ܕܲܢܨܘܼܕܼܘܼܢ ܒܹܗ ܪ̈ܵܚܡܲܝ ܩܘܼܫܬܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܦܲܚܹ̈ܐ ܀ 85 :ܡܦܵܣܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܓܹܝܪ ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܕܨܹܝܕܼ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ 86 ܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܐܵܘܪܸܒܼܘ ܘܲܡ̣ܬܲܚܘ ܢܸܫ̈ܒܹܿܗ ܕܨܲܠܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܀ 87 :ܘܒܲܕܡܘܼܬܼ ܦܲܚܵܐ ܣܵܡ̣ܘܼܗܝ ܒܐܲܪܥܵܐ ܠܕܲܗܒܼܵܐ ܚܫܝܼܠܵܐ 88 ܕܲܒܼܦܲܐܝܘܼܬܹܗ ܢܸܣܢܘܿܢ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܦܲܐܝܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܀ 89 :ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܟܹܐܢܹ̈ܐ ܐܲܪܡܝܼ ܛܢܵܢܵܐ ܕܟܲܠܕܵܝܘܼܬܼܵܐ 90 ܕܡܸܛܠ ܡ̇ܢܵܐ ܝ̄ܪܸܒܼ ܘܐܸܬܼܢܲܨܲܚ ܫܪܵܪܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܀ 91 :ܢܘܼܪܵܐ ܕܚܸܡܬܼܵܐ ܐܲܣܝܼܦܘ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܒܫܹܐܕܹ̈ܐ ܓܫܝܼܡܹ̈ܐ 92 ܕܲܢܛܲܠܩܘܼܢ ܒܵܗ̇ ܫܸܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܐܲܒܼܪܵܡ ܀ 93 :ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܩܲܝܣܹ̈ܐ ܫܲܓܼܪܘܼܗ̇ ܠܚܸܡܬܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܛܪܘܼܢܵܐ 94 ܕܢܸܗܘܸܐ ܡܓܼܵܘܙܸܠ ܦܘܼܩܕܵܢ ܡܸܠܬܹܗ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܢܘܼܪܵܐ ܀ 95 :ܟܵܣܵܐ ܕܪܘܼܓܼܙܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼܘ ܠܹܗ ܕܢܸܫܬܸܿܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܪܘܼܓܼܙܵܐ 96 ܘܐܸܫܬܿܝܼ ܘܲܪܘܝܼ ܘܲܛܥ̣ܵܐ ܗܵܘܢܹܗ ܒܬܸܛܪܵܐ ܕܛܘܼܥܝܲܝ ܀ 97 :ܓܼܡܪܹܗ ܠܨܲܠܡܵܐ ܡܠܸܐ ܚܘܼܣܪܵܢܵܐ ܐܲܝܟ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ 98 ܘܲܥܒ݂ܲܕܼ ܥܹܐܕܼܵܐ ܕܢܸܬܼܥܲܝܕܼܘܼܢ ܒܹܥ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܥܵܘ̣ܠܵܐ ܀ 99 :ܦܩ݂ܲܕ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܡܠܸܐ ܫܪܵܝܵܐ ܕܕܸܚܠܲܬܼ ܩܘܼܫܬܵܐ 100 ܘܲܟܼܬ݂ܲܒܼ ܣܲܩܪܵܐ ܕܡܸܬܼܩܲܝܡܵܐ ܒܹܗ ܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܀ 101 :ܫܠ݂ܲܚ ܐܝܼܙܓܲܕܹ̈ܐ ܠܟܼܠ ܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܢ ܨܹܝܕܼ ܟܠ ܥܲܡܡܝܼ̈ܢ 102 ܘܫܲܪܝܼܘ ܡܣܲܒܿܪܝܼܢ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܚܘܼܣܪܵܢ ܢܲܦܫܵܐ ܀ 103 :ܫܡܲܥܘ ܠܲܡ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܦܘܼܩܕܵܢ ܡܲܠܟܵܐ ܩܵܥ̣ܵܘ ܟܵܪ̈ܘܿܙܹܐ 104 ܦܘܿܩܘ ܒܲܚܦܝܼܛܘܼ ܓܡܘܿܪܘ ܚܘܼܣܪܵܢܵܐ ܕܲܢܩܘܿܡܲܝ̈ܟܿܘܿܢ ܀ 105 ܗܵܟܲܢܵܐ ܠܲܡ ܦܩ݂ܲܕܼ ܪܹܫ ܡܲܠܟܵܐ ܪܹܫܵܐ ܕܕܲܗܒܼܵܐ: pb. 318 106 ܕܬܼܵܘ ܦܲܢܵܘ ܠܝܼ ܣܸܓܼܕܲܬܼ ܚܘܼܒܵܐ ܒܨܲܠܡܵܐ ܕܢܸܒܼܕܹܿܬܼ ܀ 107 :ܣܸܓܼܕܲܬܼ ܚܘܼܒܵܐ ܚܲܝܵܒܼܝܼܬܿܘܿܢ ܕܲܬܼܡܲܠܘܿܢ ܠܝܼ 108 ܦܪܘܿܥܘ ܚܵܘܒܲܬܼܟܼܘܿܢ ܕܠܵܐ ܬܸܬܼܢܲܓܿܕܼܘܼܢ ܐܲܝܟ ܚܲܝܵܒܹ̈ܐ ܀ 109 :ܠܟܼܘܼܪ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܨܒܹ̇ܝܬܼ ܕܐܲܥܸܠܟܼܘܿܢ ܒܥܸܠܲܬܼܨܲܠܡܵܐ 110 ܕܐܸܚܙ̣ܐ ܕܡܲܢ̣ܘܼ ܝܲܬܿܝܼܪ ܡܲܚܸܒܼ ܫܘܼܠܛܵܢ ܡ̇ܪܘܼܬܼܝ ܀ 111 :ܠܡܵܪܘܼܬܼܝ ܕܥܲܠ ܟܠ ܒܥܹ̇ܝܬܼ ܕܐܹܢܲܣܸܐ ܕܣܸܥ̇ܪܹܬܼ 112 ܕܐܹܠܲܦ ܕܡܲܢ̣ܘ ܕܲܡܥܲܨܸܐ ܠܵܗ̇ ܡܲܪܵܚܵܐܝܼܬܼ ܀ 113 :ܘܗܵܐ ܦܵܩܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܘܲܡܚܲܬܸܿܡ ܐ̄ܢܵܐ ܫܛܵܪܵܐ ܕܡܸܠܲܬܼܝ 114 ܐܲܪܡ̇ܘ ܐܝܼܕܼܵܐ ܘܲܚܬܼܘܿܡܘ ܒܵܬܲܪܝ ܒܝܲܕܼ ܣܸܓܼܓܲܬܼܘܿܢ ܀ 115 :ܘܗܵܐ ܐܵܡܲ̇ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܘܲܡܣܲܗܸܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܥܹܝܢ ܟܠ ܘܲܒܼܟܼܠ 116 ܕܟܼܠܢܵܫ ܕܲܢܫܘܼܛ ܦܘܼܩܕܵܢ ܡܼܠܲܬܼܝ ܒܢܘܼܪܵܐ ܢܹܐܩܲܕܼ ܀ 117 :ܚܙܵܘ ܠܑܵ ܬܸܒܼܣܘܿܢ ܥܲܠ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܣܵܡܹ̇ܬܼ ܒܐܲܪܥܵܐ 118 ܕܠܵܐ ܬܸܬܼܚܲܝܒܼܘܼܢ ܒܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܵܐ ܕܲܕܠܵܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܀ 119 :ܢܦ݂ܲܩܘ ܫܲܠܝܼܛܹ̈ܐ ܘܟܲܢܫܸܘ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܥܹܐܕܼܵܐ ܕܨܲܠܡܵܐ 120 ܘܫܲܡܠܝܼܘ ܘܲܓܼܡܲܪܘ ܦܘܼܩܕܵܢ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܝܟ ܕܐܸܬܼܦܲܩܲܕܼܘ ܀ 121 :ܐܲܪܟܸܿܢ ܟܠܢܵܫ ܪܹܫܹܗ ܒܚܘܼܒܵܐ ܐܵܘ ܡ̣ܢ ܩܸܢܛܵܐ 122 ܘܝܲܩܲܪܘ ܘܲܣܓܸܕܼܘ ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܠܚܲܪܫܵܐ ܕܠܵܐ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܀ 123 :ܦܘܼܩܕܵܢ ܡܲܠܡܵܐ ܐܲܪܗܸܒܼ ܐܸܢܘܿܢ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ 124 ܘܠܵܐ ܐܵܫܬܵܘܚܲܪܘ ܠܡܸܟܲܦ ܒܘܼܪܟܵܐ ܩܕܼܵܡ ܫܲܬܿܝܼܩܵܐ ܀ 125 :ܥܢܵܢܵܐ ܕܒܲܪܕܼܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܥܲܠ ܪܹ̈ܫܲܝܗܘܿܢ 126 ܘܚܸܒܼܛܲܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܙܝܼܙܵܐܝܼܬܼ ܕܠܵܐ ܚܵܘܣܵܢܵܐ ܀ 127 :ܐܲܝܟ ܥܲܠܥܵܠܘ ܢܸܫܒܲܬ̤ ܚܸܡܬܹܗ ܒܹܝܬܼ ܣܸܕܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ 128 ܘܛܲܒܿܥܲܬ̤ ܐܸܠܦܵܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܒܣܸܓܼܕܲܬܼ ܙܹܐܦܵܐ ܀ 129 :ܟܠܗܹܝܢ ܐܸܠܦܹ̈ܐ ܒܵܒܼܵܠܵܝܵܬܼܵܐ ܛܒ݂ܲܥ ܒܲܚܛܝܼܬܼܵܐ 130 ܘܲܬܼܠܵܬܼ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܝܗ̄ܘܼ̈ܕܼܵܝܵܬܼܵܐ ܦܵܫ̣ ܒܲܙܗܝܼܪܘܼ ܀ 131 :ܠܟܼܠܗܹܝܢ ܫܸܒܿܠܹ̈ܐ ܕܚܲܩܠܵܐ ܕܐܵܬܼܘܿܪ ܚ̣ܒܲܛ ܠܘܼܚܵܡܵܐ 132 ܘܲܬܼܠܵܬܼ ܡܸܢܗܹܝܢ ܥܸܒܼܪ݁ܵܝܵܬܼܵܐ ܠܵܐ ܐܸܬܿܬܲܒܲܪ ܀ 133 :ܒܟܼܠܹܗ ܟܲܪܡ̇ܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܢܸܡܪܘܿܕܼ ܣܒܲܟ ܡ̇ܫܘܿܛܵܐ 134 ܘܩܵܘܝܼ ܣܲܬܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܟܲܕܼ ܫܲܪܝܼܪ̈ܵܢ ܀ 135 :ܦܲܐܝܘܼܬܼ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܲܒܼܣܵܘ̈ܟܲܝܗܹܝܢ ܚܙ̣̰ܵܘ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ 136 ܘܐܲܟܼܪܝܼܘ ܕܥܲܠ ܡ̇ܢ ܠܵܐ ܐܸܬܼܚܲܒܲܠܘ ܐܵܦ ܦܹܐܪ̈ܲܝܗܹܝܢ ܀ 137 :ܛܢܵܢܵܐ ܕܪܘܼܓܼܙܵܐ ܠܒܸܫ̣ܘ ܡܲܪ̈ܲܚܹܐ ܥܲܠ ܬܲܡܝܼܡܹ̈ܐ 138 ܕܥܲܠ ܡ̇ܢ ܥܲܨܝܼܘ ܦܘܼܩܵܕܵܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܝܲܩܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 139 :ܛܢܵܢܵܐ ܕܲܒܼܗܹܝܢ ܐܲܣܸܦ ܥܲܛܠܹ̈ܐ ܒܥܲܠܲܝ̈ ܠܸܒܵܐ 140 ܕܲܚܙܝܼ ܡܲܠܟܵܐ ܟܡܵ ܐܲܫܝܼܛܘܼܟ ܫ̈ܒܲܝܵܐ ܕܝܲܩܲܪܬܿ ܀ 141 :ܝܲܩܲܪܬܿ ܐܸܢܘܿܢ ܝܲܬܼܿܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܘܫܵܛ̣ܘܼܟ ܡ̣ܢ ܟܠ 142 ܐܲܫܠܸܛܬܿ ܐܸܢܘܿܢ ܘܐܲܪܝܼܡܘ ܥܸܩܵܒܼܵܐ ܕܲܢܕܼܘܼܫܘܼܢܵܟ ܀ 143 ܫܲܓܿܘܼܫܬܼܵܢܹ̈ܐ ܫܓܲܫܘ̣ ܠܲܫܝܼܫܵܐ ܥܲܠ ܚܲܟܿܝܼܡܹ̈ܐ: pb. 319 144 ܘܐܲܪܝܼܡ ܩܵܠܹܗ ܘܲܩܥ̣ܵܐ ܒܚܸܡܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܬܲܪܥܘܼܬܼܵܐ ܀ 145 :ܐܹܝܢ ܓܲܠܘܵܝܹ̈ܐ ܒܢܲܝ̈ ܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܕܲܓܸܿܠܘ ܫܘܼܠܛܵܢܝ 146 ܠܡܵܢ ܐܲܣܠܝܼܬܿܘܿܢ ܡܸܠܲܬܼ ܦܘܼܩܕܵܢܝ ܩܕܼܵܡ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܝ ܀ 147 :ܐܹܝܢ ܬܵܚܘܿܒܹ̈ܐ ܕܲܣܒ݂ܲܥܘ ܠܲܚܡܵܐ ܡ̣ܢ ܦܲܪ̈ܟܿܘܼܟܲܝ 148 ܠܡܵܢܵܐ ܦܪܲܥܬܿܘܿܢ ܚܘܼܒܼܠܹ̈ܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܠܲܕܼܝܲܩܲܪܟܼܘܿܢ ܀ 149 :ܐܹܝܢ ܝܗ̄ܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܕܟܲܢܝܼܬܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܫܸܡ ܐܲܠܵܗܲܝ̈ 150 ܠܡܵܝܢ ܐܲܫܸܛܬܿܘܿܢ ܣܸܓܼܕܲܬܼ ܨܲܠܡܵܐ ܕܝܲܩܲܪ ܨܸܒܼܝܵܢܝ ܀ 151 :ܐܹܝܢ ܚܸܪ̈ܚܵܝܹܐ ܕܠܵܐ ܐܸܬܼܒܲܝܲܢܘ ܒܐܝܼܩܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ 152 ܠܡܵܢ ܨܲܥܲܪܬܿܘܿܢ ܪܲܒܿܘܼܬܼ ܕܲܪܓܼܵܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼܝ ܕܥܲܠ ܟܠ ܀ 153 :ܐܹܝܢ ܦܲܟܿܝܼܗܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܦܪ݂ܲܩ ܐܸܢܘܿܢ ܒܹܝܬܼ ܣܸܓܼܕܲܬܼܗܘܿܢ 154 ܠܡܵܢ ܒܲܙܲܚܬܿܘܿܢ ܒܥܹܐܕܼܵܐ ܕܥܸܒܼ̇ܕܹܿܬܼ ܠܐܲܠܵܗܝ ܪܲܒܵܐ ܀ 155 :ܠܵܐ ܙܵܥܘ̣ ܢܲܟܼܦܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܠܘܼܚܵܡܹܗ ܕܲܚܬܼܝܼܪ ܢܲܦܫܵܐ 156 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܪܲܦܝܼܘ ܡ̣ܢ ܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ ܕܕܼܚܠܲܬܼ ܩܘܼܫܬܵܐ ܀ 157 :ܠܵܐ ܒܥܵܘ̣ ܥܸܕܼܪܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܩܹܐܪܣܵܐ ܕܩܲܫܝܘܼܬܼ ܚܸܡܬܹܗ 158 ܘܠܵܐ ܐܸܬܿܬܲܚܬܿܝܼܘ ܕܲܢܦܝܼܣܘܼܢܵܝܗܝ ܐܵܦܠܵܐ ܒܡܸܠܬܼܵܐ ܀ 159 :ܠܵܐ ܠܲܡ ܚܵܫܲ݁ܚ ܦܝܵܣܵܐ ܕܡܸܠܹ̈ܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܦܲܢܝܼܘ 160 ܘܠܵܐ ܣܢܝܼܩܝܼܢܲܢ ܕܢܸܦܘܿܩ ܪܘܼܚܵܐ ܥܲܠ ܠܘܼܚܵܡܲܝ̈ܟ ܀ 161 :ܣܥܘܿܪ ܨܼܒܼܝܵܢܵܟ ܘܐܲܢܝܼܚ ܚܸܡܬܼܵܟ ܐܲܝܟ ܕܲܡܥܵܕܲܬܿ 162 ܚܢܲܢ ܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܕܢܸܛܥܸܐ ܒܛܘܼܥܝܲܝ ܕܣܸܓܼܕܲܬܼ ܨܲܠܡܵܟ ܀ 163 :ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܠܵܐ ܡܦܝܼܣܝܼܢ ܠܲܢ ܕܢܸܣܥܘܿܪ ܗܵܕܹܐ 164 ܘܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܚܵܣ̇ܢܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܠܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܲܢ ܀ 165 :ܚܵܣ ܠܲܢ ܕܢܸܛܥܸܐ ܠܲܫܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 166 ܘܲܢܫܘܼܛ ܬܸܢܘܲܝ ܕܒܹܝܬܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܠܐܲܒܼܵܗ̈ܬܼܵܢ ܀ 167 :ܚܵܣ ܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܕܢܲܪܟܸܿܢ ܪܹܫܲܢ ܩܕܼܵܡ ܫܲܬܿܝܼܩܵܐ 168 ܘܢܸܩܪܸܐ ܐܲܠܵܗ ܠܠܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܪܲܟܸܿܒܼ ܙܹܐܦܵܐ ܀ 169 :ܚܵܣ ܠܲܢ ܕܢܸܗܘܸܐ ܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ ܠܥܲܒܼܕܵܐ ܕܥܲܒܼ݂ܕܿܘܼܗܝ ܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ 170 ܘܢܹܐܡܲܪ ܕܲܡܨܸܐ ܥܒܼܝܼܕܵܐ ܠܡܸܗܘܵܐ ܚܠܵܦ ܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ ܀ 171 :ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܪܵܘܡ̇ܐ ܐܵܦܠܵܐ ܥܘܼܡܩܵܐ ܘܠܵܐ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ 172 ܐܵܦܠܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܬܫܲܚܠܸܦ ܡܸܠܬܲܢ ܀ 173 :ܗܵܐ ܣܲܗܸܕܢܵܟ ܦܘܼܫ ܡ̣ܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܘܚܵܘܵܐ ܥܒܼܵܕܹ̈ܐ 174 ܒܩܝܼ ܨܸܒܼܝܵܢܲܢ ܒܢܘܼܪܵܐ ܕܚܸܡܬܼܵܟ ܘܲܚܙܝܼ ܕܫܲܪܝܼܪ ܀ 175 :ܫܡ݂ܲܥ ܒܵܒܼܠܵܝܵܐ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܡܲܠ̈ܝܵܢ ܒܘܼܛܵܠ ܨܲܠܡܹܗ 176 ܘܲܫܓܲܫ ܢܲܦܫܹܗ ܡܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ ܀ 177 ܦܸܪܚܲܬ̤ ܡܸܪܬܼܵܐ ܕܡܲܪܝܼܪܘܼܬܹܗ ܒܓܼܵܘ ܚܘܼܫܵܒܼܵܘ̈ܗܝ: pb. 320 178 ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܘܙܲܝܸܢ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܸܫܓܲܪ ܢܘܼܪܵܐ ܀ 179 :ܫܓܼܘܿܪܘ ܐܲܬܿܘܿܢܵܐ ܫܲܒܼܥܵܐ ܐܲܥܦܹ̈ܿܐ ܦܩ݂ܲܕ ܚܲܪܡ̇ܢܵܐ 180 ܕܐܹܩܲܛܸܠ ܒܵܗ̇ ܒܢܲܝ̈ ܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܕܫ̇ܛܘ̣ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ ܀ 181 :ܚܠܘܿܛܘ ܥܲܡ ܩܲܝܣܹ̈ܐ ܡܸܕܸܿܡ ܕܲܡܨܸܐ ܠܡܸܫܓܲܪ ܝܲܬܼܝܼܪ 182 ܘܐܸܬܼܒܲ ܥܝܵܪܬܵܐ ܕܨܲܠܡܵܐ ܕܐܲܠܵܗܝ ܡ̣ܢ ܥܵܒܼܪ݁ܵܝܹܐ܀ 183 :ܩ̣ܪܸܒܼܘ ܟܠ ܥܲܡܡܝܼ̈ܢ ܕܐܸܬܼܵܘ ܠܥܹܐܕܼܵܐ ܕܣܸܓܼܕܲܬܼ ܨܲܠܡܵܐ 184 ܢܹܐܬܼܘܿܢ ܘܢܸܙܘܿܢ ܝܲܩܕܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܫܵܛ̣ܘ ܝܲܩܝܼܪܘܼܬܼܝ ܀ 185 :ܠܥܹܝܢ ܣܲܓܿܝܼ̈ܠܹܐ ܐܲܫܝܼܛ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܡܫܝܼܛܵܢܲܝ̈ 186 ܕܢܸܚܙܸܐ ܟܠܢܵܫ ܘܠܵܐ ܢܲܫܬܿܥܠܸܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܡܼܠܲܝ̈ ܀ 187 :ܓ̣ܡܲܪܘ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܪܸܓܲܬܼ ܡܲܠܟܵܐ ܪܓܼܝܼܓܼ ܠܐܲܒܼܪܵܢܵܐ 188 ܘܲܫܓܲܪܘ ܢܘܼܪܵܐ ܘܙܲܡܸܢܘ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܕܐܸܬܼܦܲܩܲܕܼܘ ܀ 189 :ܟܢܲܫ̣ܘ ܓܲܪ̈ܒܿܕܼܵܝܹܐ ܐܵܦ ܬܸܒܼܬܵܝܹ̈ܐ ܟܸܢܫܝܼ̈ܢ ܟܸܢܫܝܼ̈ܢ 190 ܘܩܵܡ̣ܘ ܡ̇ܕܵܝܹ̈ܐ ܘܐܵܠܵܢܝܹ̈ܐ ܓܘܼܕܲܝܼ̈ܢ ܓܘܼܕܲܝܼ̈ܢ ܀ 191 :ܟܸܢܫܵܐ ܪܲܒܵܐ ܟܢܵܫ̣ܘ ܠܲܚܙܵܬܼܵܐ ܕܝܲܣܲܪ̈ܠܵܝܹܐ 192 ܕܢܸܚܙܘܿܢ ܬܲܗܪܵܐ ܕܚܘܼܡܣܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܙܵܟܹ̇ܐ ܠܢܘܼܪܵܐ ܀ 193 :ܥܲܝܢܵܐ ܕܟܼܠܢܵܫ ܠܘܵܬܼ ܐܲܬܿܘܿܢܵܐ ܨܲܕܲܝܼܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ 194 ܘܠܵܐ ܣܵ̇ܦ̇ܩܵܐ ܗ̣̄ܘܵܬܼ ܠܡܸܬܼܒܲܩܵܝܢܘܼ ܒܚܲܡܝܼܡܘܼܬܹܗ ܀ 195 :ܦܩ݂ܲܕܼ ܚܲܪܡ̇ܢܵܐ ܠܲܚ̈ܘܵܘܵܬܼܵܐ ܕܚܲܪܡܝܼܢ ܡܸܢܹܗ 196 ܘܲܦܟ݂ܲܪܘ ܐܸܢܘܿܢ ܠܩܲܢܝܲܝ̈ ܚܲܝܠܵܐ ܒܲܠܒܼܘܼܫܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 197 :ܒܢܲܝ̈ܬܹܿܐ ܦܐ̈ܝܵܐ ܕܥܲܠ ܓܘܼܫ̈ܡܲܝܗܘܿܢ ܦܲܟܲܪܘ ܐܸܢܘܿܢ 198 ܕܬܸܣܲܦ ܢܘܼܪܵܐ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܒܗܲܕܵܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 199 :ܒܪܘܼܓܼܙܵܐ ܣܲܥ̣ܪܘܼܗ̇ ܪ̈ܲܓܿܘܼܙܬܼܵܢܹܐ ܨܹܝܕܼ ܬܲܡܝܼܡܹ̈ܐ 200 ܕܲܢܢܝܼܚܘܼܢ ܒܵܗ̇ ܩܲܫܝܼܘܼܬܼ ܚܸܡܬܼܵܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 201 :ܛܥܲܢ̣ܘ ܐܲܟܿܬܼܵܢܹ̈ܐ ܠܡܲܠ̈ܝܲܝ ܫܲܝܢܵܐ ܚܲܪܡ̇ܢܵܐܝܼܬܼ 202 ܘܲܫܕܼܵܘ ܐܸܢܘܿܢ ܒܡܸܨܥܲܬܼ ܢܘܼܪܵܐ ܥܵܘ̇ܠܵܐܝܼܬܼ ܀ 203 :ܢܚܸܬܼܘ ܫܲܪܝܼܪܹ݁ܐ ܘܩܵܡ̣ܘ ܒܐܲܬܿܘܿܢܵܐ ܒܲܒܼܗܝܼܠܘܼܬܼܵܐ 204 ܘܩܲܒܸܿܠ ܐܸܢܘܿܢ ܥܝܼܪܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܓܘܼܒܵܢܵܐܝܼܬܼ ܀ 205 :ܚܲܕܼ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܫܠ݂ܲܚ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܨܹܝܕܼ ܫܲܪܝܼܪ̈ܵܘܗܝ 206 ܕܢܸܛܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܢܸܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܕܫܲܠܗܹܒܼܝܼܬܼܵܐ ܀ 207 :ܪܘܼܚܵܐ ܕܛܲܠܵܐ ܥܒ݂ܲܕܼ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܒܓܼܵܘ ܐܲܬܿܘܿܢܵܐ 208 ܘܲܦܟ̣ܲܗ ܥܘܼܙܵܐ ܕܚܲܡܝܼܡܘܼܬܼܵܐ ܒܩܲܪܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܀ 209 :ܫܲܒܼܛܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܐܸܚܲܕܼ ܒܐܝܼܕܹܗ ܢܘܼܪܵܢܵܝܵܐ 210 ܘܛܲܪܕܵܗ̇ ܠܢܘܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܬܸܬܼܩܲܪܲܒܼ ܨܹܝܕܼ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܀ 211 :ܢܘܼܪܵܐ ܠܢܘܼܪܵܐ ܚܙ̣ܵܬ̤ ܘܐܸܬܼܪܲܗܗܒܲܬ̤ ܘܥܵܩܲܬ̤ ܘܲܛܫܵܬ̤ 212 ܘܠܵܐ ܣܦ݂ܲܩ ܥܘܼܙܵܗ̇ ܠܡܸܬܼܒܲܩܵܝܘܼ ܒܚܸܙܘܵܐ ܕܲܚܙ̇ܬ̤ ܀ 213 :ܚܙ̇ܬܼܵܐ ܕܚܝܼܠܬܵܐ ܚܙ̇ܬ̤ ܝܵܩܹ̇ܕܿܬܵܐ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ 214 ܘܲܛܥܵܬ̤ ܛܲܟܼܣܵܗ̇ ܘܫܲܪܝܲܬ̤ ܪܵܕܹܝܵܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܗ̇ ܀ 215 ܦܓܼܕܹ̈ܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܐܲܡܝܼ ܥܝܼܪܵܐ ܒܦܘܼܡ̇ܐ ܕܢܘܼܪܵܐ: pb. 321 216 ܘܛܲܟܸܿܣ ܪܲܗܛܵܐ ܕܲܒܼܠܝܼܠܘܼܬܼܵܗ̇ ܕܠܵܐ ܬܸܬܼܒܲܥܪܲܪ ܀ 217 :ܛܲܟܼܣܵܐ ܢܸܛܪܲܬ̤ ܦܵܪܘܿܫܬܵܐ ܩܕܼܵܡ ܦܵܪ݁ܘܿܫܹܐ 218 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܝܲܥܢܲܬ̤ ܠܡܸܒܼܠܲܥ ܣܲܓܿܝܼ ܐܲܝܟ ܕܲܡܥܵܕܼܵܐ ܀ 219 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܚܙ̣ܵܐ ܬܸܕܡܘܼܪܬܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܟܹܐܢܹ̈ܐ 220 ܦܘܼܡ̇ܐ ܝܲܥܢܵܐ ܕܣܝܼܡ ܒܹܗ ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܘܠܵܐ ܩܵܪܸܒܼ ܠܹܗ ܀ 221 :ܡܲܢ ܐܸܬܼܒܲܩܝܼ ܒܫܲܠܗܹܒܼܝܼܬܼܵܐ ܫܝܘܿܠ ܒܵܠܲܥܬܼܵܐ 222 ܕܣܸܢܫܹܠܝ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܣܸܒܼܥܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܝܘܿܡ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ ܀ 223 :ܡܲܢ ܣܵܡ̣ ܓܸܙܪܵܐ ܒܦܘܼܡ ܐܲܪܝܘܿܬܼܵܐ ܡܚܲܒܵܠܵܢܝܼܬܼܵܐ 224 ܘܠܵܐ ܩܸܪܒܲܬ̤ ܠܹܗ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܠܦܲܓܼܪܹ̈ܐ ܕܢܲܟܼܦܹ̈ܐ ܀ 225 :ܐܘܿ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܲܛܥ̣ܵܐ ܟܝܵܢܹܗ ܕܠܵܐ ܒܲܥܝܵܕܼܵܐ 226 ܘܲܫܒ݂ܲܩ ܛܲܟܼܣܹܗ ܘܲܪܕܼܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܠܵܐ ܚܲܙܝܵܐ ܠܹܗ ܀ 227 :ܐܘܿ ܠܐܵܟܼܘܿܠܬܵܐ ܕܲܟܼܡܵܐ ܕܬܹܐܟܼܘܿܠ ܛܵܒܼ ܡܸܬܼܝܲܥܢܵܐ 228 ܕܓܸܙܪܲܬ̤ ܨܵܘܡ̇ܐ ܘܚܸܣܠܲܬ̤ ܦܘܼܡ̇ܗ̇ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܀ 229 :ܐܘܿ ܠܝܵܩܹܕܿܬܵܐ ܕܲܟܼܡܵܐ ܕܬܹܐܩܲܕܼ ܥܘܼܙܵܗ̇ ܣܵܓܹ̇ܐ 230 ܕܩܸܪܲܬ̤ ܚܸܡܬܸܵܗ̇ ܒܥܸܕܵܢ ܩܹܐܪܣܵܐ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܼܵܗ̇ ܀ 231 :ܐܘܿ ܠܢܲܒܼܪܲܫܬܵܐ ܕܲܟܼܡܵܐ ܕܣܵܦ̇ܐ ܬܘܼܒܼ ܡܸܬܼܝܲܥܢܵܐ 232 ܕܣܸܦܲܬ̤ ܣܲܓܿܝܼ ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܝܥܢܲܬ̤ ܣܲܦܝܼܦܘܼܬܼܵܗ̇ ܀ 233 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܘܐܲܝܟܲܢ ܢܹܐܡܲܪ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ 234 :ܕܣܝܼܡܵܐ ܚܲܒܿܬܼܵܐ ܒܦܘܼܡ ܝܵܩܹܕܲܬܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܿܢܲܟܼܝܵܐ 235 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܥܲܙܝܼܘ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܢܲܟܼܦܹ̈ܐ ܠܡܸܚܙܵܐ ܥܘܼܙܵܗ̇ 236 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܢܲܟܼܝܲܬ̤ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘܙܲܠܬܵܐ ܀ 237 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܣܲܝܒܲܪ ܥܲܝ̈ܢܲܝ ܒܸܣܪܵܐ ܠܡܸܚܙܵܐ ܬܲܗܪܵܐ 238 ܕܐܵܦ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܬܗܲܪܘ ܘܐܸܬܿܕܲܡܲܪܘ ܒܪܲܒܿܘܼܬܼ ܬܲܗܪܵܗ̇ ܀ 239 :ܐܲܪܒܿܝܼܢ ܘܲܬܼܫܲܥ ܐܲܡܝܼ̈ܢ ܣܸܠܩܲܬ̤ ܫܲܠܗܹܒܼܝܼܬܼܵܐ 240 ܘܲܟܼܡܵܐ ܕܣܸܠܩܲܬ̤ ܗܵܟܲܢ ܢܸܚܬܲܬ̤ ܕܠܵܐ ܡܘܼܫ̈ܚܵܬܼܵܐ ܀ 241 :ܡܲܢ ܟܲܝ ܐܲܪܡܝܼ ܡܫܘܼܚܬܼܵܐ ܒܐܵܐܲܪ ܘܲܣܠܸ݂ܩ ܡܲܫ̣ܚܹܗ 242 ܕܗܵܐ ܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܠܡܸܡܫܲܚ ܡܸܕܹܿܡ ܒܸܠܥܵܕܼ ܡܸܕܸܿܡ ܀ 243 :ܐܲܝܕܵܐ ܗ̄ܝܼ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܠܸܒܼܟܲܬ̤ ܩܲܢܝܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܢܘܼܪܵܐ 244 ܘܡܸܫܚܲܬ̤ ܚܘܼܛܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܬܿܘܿܢܵܐ ܠܫܘܼܠܵܡ ܕܸܠܩܵܗ̇ ܀ 245 :ܗܵܘ̇ ܦܘܼܩܕܢܵܐ ܕܐܲܪܡܝܼ ܒܦܘܼܡ̇ܗ̇ ܦܓܼܘܼܕܹ̈ܐ ܕܫܸܬܼܩܵܐ 246 ܗܘ̤ܝܘܼ ܡܲܫ̣ܚܵܗ̇ ܒܪܘܼܚ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܒܦܘܼܡ ܕܵܢܝܐܹܝܠ ܀ 247 :ܗܵܘ̇ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܠܵܗ̇ ܕܬܸܛܲܪ ܛܲܟܼܣܵܗ̇ ܕܠܵܐ ܒܲܥܝܵܕܼܵܐ 248 ܗܘ̤ ܓܠ̣ܵܐ ܠܥܲܒܼܕܹܿܗ ܕܲܟܼܡܵܐ ܐܲܡܝܼ̈ܢ ܣܸܠܩܲܬ̤ ܒܐܵܐܲܪ ܀ 249 :ܡ̣ܢ ܟܠ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ ܚܵܘܝܲܬ̤ ܕܸܠܩܵܗ̇ ܒܗܵܘ̇ ܥܸܕܵܢܵܐ 250 ܕܢܸܬܼܒܲܩܘܿܢ ܒܵܗ̇ ܐܵܟܼ̈ܠܲܝ ܩܲܪ̈ܨܹܐ ܕܫܲܓܼܪܘܼܗ̇ ܡܲܓܵܢ ܀ 251 ܥܲܡܗܘܿܢ ܕܵܢܲܬ̤ ܒܝܲܕܼ ܡܲܣܲܩܬܵܐ ܕܠܲܐܦܲܝ̈ ܪܵܘܡ̇ܐ: pb. 322 252 ܕܲܚܙܵܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܟܡܵܐ ܐܸܬܿܬܿܪܝܼܡܲܬ̤ ܘܢܸܛܪܲܬ̤ ܛܲܟܼܣܵܐ ܀ 253 :ܚܘܼܪܘ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܩܥܵܬ̤ ܫܲܬܿܝܼܩܬܵܐ ܨܹܝܕܼ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ 254 ܟܲܕܼ ܢܘܼܪܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܗܘܹ̇ܝܬܼ ܠܵܐ ܢܘܼܪܵܐ ܩܕܼܵܡ ܒܸܣܪ̈ܵܢܹܐ ܀ 255 :ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ ܐܵܘܫܸܛܬܿܘܿܢ ܠܝܼ ܕܐܸܬܿܬܲܪܣܸܐ ܒܹܗ 256 ܘܗܵܐ ܣܝܼܡ ܩܘܼܕܡܲܝ ܘܲܡܣܲܪܸܕ ܠܝܼ ܕܠܵܐ ܐܸܩܪܘܿܒܼ ܠܹܗ ܀ 257 :ܢܘܼܪܵܐ ܒܫܸܬܼܩܵܐ ܘܥܝܼܪܵܐ ܩܒܵܠܵܐ ܒܲܚܸܢܘ ܕܝܼܢܵܐ 258 ܘܙܲܟܿܝܼܘ ܘܚܲܝܸܒܼܘ ܠܲܬܼܪܹܝܢ ܓܼܒܿܝܼ̈ܢ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ ܀ 259 :ܠܟܹܐܢܹ̈ܐ ܢܛܲܪܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܘܲܠܥܵܘ̈ܠܹܐ ܪܕܼܵܘ ܩܲܫܝܵܐܝܼܬܼ 260 ܕܢܹܐܠܲܦ ܟܠܢܵܫ ܕܚܹܝܠ ܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ ܫܪܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܀ 261 :ܚܹܝܠ ܥܵܒܼܘܿܕܵܐ ܚܙܵܬ̤ ܢܲܒܼܪܲܫܬܵܐ ܒܲܥ̇ܒܼܵܕܼ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ 262 ܘܚܵܓܲܬ̤ ܡܸܢܹܗ ܘܠܵܐ ܩܸܪܒܲܬ̤ ܠܹܗ ܐܲܝܟ ܕܲܡܥܵܕܼܵܐ ܀ 263 :ܥܝܵܕܼܵܗ̇ ܗܵܢܵܘ̇ ܕܬܲܟܸܿܐ ܟܠܫܵܥ ܠܲܕܼܩܵܪܸܒܼ ܠܵܗ̇ 264 ܘܗܵܪܟܵܐ ܫܸܬܼܩܲܬ̤ ܘܠܵܐ ܢܟܼܵܬ̤ ܦܲܓܼܪܹ̈ܐ ܡܸܬܼܢܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 265 :ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܥܲܪܣܵܐ ܕܗܲܢܝܼܐܘܼܬܼܵܐ ܓܠ̣ܵܘ ܒܵܗ̇ ܟܹܐܢܹ̈ܐ 266 ܘܗ̤ܝ ܐܲܝܟ ܐܲܡܬܼܵܐ ܫܲܡܫܲܬ̤ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܲܦܠܸܐ ܠܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ ܀ 267 :ܓܢܘܿܢܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܐܲܬܿܢܵܐ ܠܦܲܐ̈ܝܲܝ ܢܲܦܫܵܐ 268 ܘܲܡܕܲܝܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܢܘܼܪܵܐ ܩܕܼܵܡ ܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 269 :ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܢܵܘܣܵܐ ܕܲܩܕܼܘܿܫ ܩܘܼܕܼܫܹ̈ܐ ܩܵܡ̣ܘ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ 270 ܘܩܲܪܸܒܼܘ ܬܲܡ̇ܢ ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܕܟܲܝ̈ܵܐ ܕܪܼ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 271 :ܒܚܲܫܹ̈ܐ ܪܲܒܵܐ ܨܲܠܝܼܘ ܢܲܟܼܦܹ̈ܐ ܚܵܫܘܿܫܑܵܐܝܼܬܼ 272 ܘܪܵܥܘܿܡܵܐܝܼܬܼ ܒܥܵܘ̣ ܘܐܸܬܼܟܲܫܲܦܘ ܥܲܠ ܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 273 :ܒܩܵܠܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܦܪܲܥܘ ܬܵܘܕܲܝܼܬܼܵܐ ܠܕܲܐܚܝܼ ܐܸܢܘܿܢ 274 ܘܲܒܼܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܪܲܟܸܿܒܼܘ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܲܙܡܝܼܪ݁ܵܬܼܵܐ ܀ 275 :ܒܪܝܼܟ ܒܼܵܪܘܿܝܵܐ ܩܥ̣ܵܘ ܩܲܕܿܝܼܫܹ̈ܐ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐܝܼܬܼ 276 ܕܲܢܛ݂ܲܪ ܚܲܝܲܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܢܸܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܕܫܲܠܗܹܒܼܝܼܬܼܵܐ ܀ 277 :ܒܪܝܼܟ ܕܲܓ̣ܠܵܐ ܒܲܢ ܐܵܬܼܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܕܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܹܗ 278 ܘܒܲܕܸܿܩ ܒܐܝܼܕܲܢ ܚܹܝܠ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܕܚܹܝܠ ܟܠ ܡܸܫܟܲܚ ܀ 279 :ܒܪܝܼܟ ܕܲܕܪܲܫ ܒܲܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܘܵܬܼ ܝܼܕܲܥܬܹܗ 280 ܘܥܲܒܼܕܲܢ ܣܵܗ̈ܕܹܿܐ ܕܪܲܒܿܘܼܬܼ ܚܲܝܠܹܗ ܒܹܝܬܼ ܒܵܒܼܠܵܝܹ̈ܐ ܀ 281 :ܒܪܝܼܟܼܘܼ ܕܙܲܝܸܢ ܥܝܼܪܹ݁ܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܒܙܲܝܢܵܐ ܕܲܫܡܹܗ 282 ܘܲܥܒ݂ܲܕܼ ܒܹܐܪܣܵܐ ܥܲܡ ܝܵܩܹܕܿܬܵܐ ܚܠܵܦ ܗܲܕܵܡܲܝ̈ܢ ܀ 283 :ܒܪܝܼܟܼܘܼ ܕܐܲܠܸܦ ܛܲܟܼܣܵܐ ܠܢܘܼܪܵܐ ܒܠܝܼܠܲܬܼ ܒܐܘܼܟܼܠܵܗ̇ 284 ܘܲܒܼܦܘܼܪܫܵܢܵܗ̇ ܐܲܒܼܗܸܬܼ ܚܘܼܬܼܪܵܐ ܕܠܑܵܐ ܦܵܪ̈ܘܿܫܹܐ ܀ 285 :ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܬܗܲܪܘ ܒܵܒܼܠܵܝܹ̈ܐ ܒܠܝܼ̈ܠܲܝ ܛܲܟܼܣܵܐ 286 ܕܡܲܢ ܟܲܝ ܐܲܪܡܝܼ ܦܓܼܘܼܕܹ̈ܐ ܕܫܸܬܼܩܵܐ ܒܒܲܥܪܝܼܪܵܝܬܵܐ ܀ 287 :ܫܸܠܝܵܗ̇ ܢܲܓܼܕܹܿܗ ܠܠܸܒܹܿܗ ܕܥܲܛܠܵܐ ܠܘܵܬܼ ܒܘܼܝܵܢܵܐ 288 ܘܫܲܪܝܼ ܒܵܥܹ̇ܐ ܥܒܵܬܼܵܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܕܚܲܣܢܹ݂ܗ ܠܚܲܝܠܹܗ ܀ pb. 323 289 :ܓܘܼܢܚܵܐ ܪܲܒܵܐ ܢܦܲܠ̣ ܥܲܠ ܡܲܠܟܵܐ ܘܚܲܠܵܘܵܬܹ̈ܐ 290 ܕܲܚܙ̣ܵܘ ܢܘܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬܿܠܛܵܐ ܒܐܘܼܟܼܠܵܐ ܕܝܲܗ̣̄ܒܼܘ ܠܵܗ̇ ܀ 291 :ܚܙ̣ܵܘ ܕܐܲܣܝܼܪܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܪܒܼܵܐ ܠܝܼܣܲܪ̈ܠܵܝܹܐ 292 ܘܲܫܪܵܐ ܦܘܼܡܵܗ̇ ܠܲܡܚܲܒܵܠܘܼ ܠܐܵܟܼ̈ܠܲܝ ܩܲܪ̈ܨܹܐ ܀ 293 :ܚܙ̣ܵܘ ܕܲܒܼܒܲܝܬܵܗ̇ ܒܗܝܼܠܵܐ ܘܫܲܠܝܵܐ ܡ̣ܢ ܣܘܼܥܪܵܢܵܗ̇ 294 ܘܲܠܒܲܪ ܡܸܢܵܗ̇ ܟܬܼܝܼܫܵܐ ܘܩܵܥ̇ܝܵܐ ܒܲܥܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܀ 295 :ܚܙ̣ܵܐܘܼܗ̇ ܕܦܸܟܼܣܲܬ̤ ܥܲܙܝܼܙܘܼܬܼܵܗ̇ ܒܓܼܵܘ ܐܲܬܿܘܿܢܵܐ 296 ܘܢܸܦܩܲܬ̤ ܚܵܘܝܲܬ̤ ܬܘܼܩܦܵܐ ܕܚܲܝܠܵܗ̇ ܒܲܡܬܲܩܢܵܢܹ̈ܝܗ̇ ܀ 297 :ܠܐܸܒܼܠܵܐ ܗܦܲܟܼܬܹܗ ܠܥܹܐܕܼܵܐ ܕܨܲܠܡܵܐ ܒܝܲܕܼ ܦܘܼܪܫܵܢܵܗ̇ 298 ܘܲܦ̣ܢܵܐ ܩܵܠܵܐ ܕܲܘܡܝܼܪ݁ܵܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܐܘܿܠ̈ܝܵܬܼܵܐ ܀ 299 :ܟܠܵܗ̇ ܒܵܒܹܠ ܚܵܕܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܹܗ ܥܒܲܕܿܥܹܐܕܼ ܡܲܠܟܵܐ 300 ܘܕܲܚܙܵܬ̤ ܡܲܠܟܵܐ ܕܠܵܐ ܫܲܪ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܒܟܼܵܬ̤ ܘܐܸܬܼܐܲܒܼܠܲܬ̤ ܀ 301 :ܒܐܸܒܼܠܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܲܒܼܝܼܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܚܲܝܠܵܘܵܬܹ̈ܐ 302 ܕܲܚܙ̣ܵܘ ܕܲܢܦܲܠ ܪܵܘܡ̇ܐ ܕܠܸܒܹܿܗ ܡ̣ܢ ܬܘܼܟܼܠܵܢܹܗ ܀ 303 :ܬܟܼܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܲܟܼܠܵܐ ܕܡܹܐܪܲܒܼ ܝܵܪܹܒܼ ܒܥܸܠܲܬܼ ܨܲܠܡܵܐ 304 ܘܕܲܚ̣ܙܵܐ ܕܫܵܛ̣ܘܼܗܝ ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܫܒܲܝܵ̈ܐ ܒܗܸܬܼ ܘܐܸܬܼܟܲܐܲܪ ܀ 305 :ܣܒ݂ܲܪ ܦܲܟܿܝܼܗܵܐ ܕܲܠܦܘܼܬܼ ܪܵܡܡܹܗ ܡܪܝܼܡ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ 306 ܘܲܕܼܒܼܙܲܚܘ ܒܹܗ ܒܢܲܝ̈ ܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܐܲܚܕܹܿܗ ܓܘܼܢܚܵܐ ܀ 307 :ܓܘܼܚܢܵܐ ܐܲܚܕܹܿܗ ܟܲܕܼ ܚܵܪ̣ܵ ܘܲܚܙ̣ܵܐ ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܒܢܘܼܪܵܐ 308 ܕܲܡܗܲܠܟܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܟܵܘܹܝܢ ܗܲܕܵܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 309 :ܗܸܢܘ̣ܿܢ ܐܸܢܘܿܢ ܐܘܵ ܕܲܠܡܵܐ ܠܵܐ ܪܢ̣ܵܐ ܚܸܪܝܵܝܵܐ 310 ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܡܗܲܠܟܼܝܼܢ ܐܵܘ ܕܲܠܡܵܐ ܟܲܝ ܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܀ 311 :ܚܕܲܬܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ ܒܹܝܬܼ ܒܵܒܼܠܵܝܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܚܲܙܝܵܐ ܠܝܼ 312 ܘܐܸܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܕܲܓܵܠ ܣܲܒܼܪܵܐ ܕܣܲܟܼܝܼܢܲܢ ܠܹܗ ܀ 313 :ܣܲܟܿܝܼܢ ܕܢܹܐܪܲܒܼ ܒܝܲܕܼ ܪܲܒܿܘܼܬܼܵܐ ܕܨܲܠܡܵܐ ܕܲܥܒ݂ܲܕܼܢ 314 ܘܗܵܐ ܙܥܲܪ̄ܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܚܲܣܢܘܼ̣ܗܝ ܠܚܲܠܲܢ ܬܠܵܬܼܵܐ ܓܲܒܼܪ̈ܝܼܢ ܀ 315 :ܬܠܵܬܼܵܐ ܓܼܒܼܪ̈ܝܼܢ ܫܕܼܝܹܢ ܒܐܲܬܿܘܿܢܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܠܡܵܘܬܵܐ 316 ܘܗܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܕܼܵܫܘܼܗܝ ܘܩܵܡ̣ܘ ܘܐܲܗܸܠܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܲܢ ܀ 317 :ܬܠܵܬܼܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼܢܲܢ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܠܫܲܠܗܹܒܼܝܼܬܼܵܐ 318 ܘܐܲܣܪ̣ܘܼܗܝ ܠܦܘܼܡ̇ܗ̇ ܡ̣ܢ ܦܲܓܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܘܫܲܡܪܘܼܗ̇ ܒܥܲܡܲܢ ܀ 319 :ܬܠܵܬܼܵܐ ܫܲܒܼܛ̈ܝܼܢ ܦܣܲܩ̣̄ܢ ܡ̣ܢ ܣܲܬܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 320 ܘܗܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܲܦܪܲܥ ܡܸܢܗܘܿܢ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܕܲܗܕܼܝܼܪ ܀ 321 :ܗܸܕܼܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܲܠܝܵܐ ܚܙܵܬܹܗ ܕܲܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ 322 ܘܲܡܫܲܓܼܢܲܝ ܗ̄ܘ̣ ܙܝܼܘܵܐ ܕܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܕܲܥܒܼܝܼܕܹ̈ܐ ܀ 323 :ܥܵܠܹ̇ܒܼ ܚܸܙܘܹܗ ܐܵܦ ܠܲܚܙܵܬܼܵܗ̇ ܕܫܲܠܗܹܒܼܝܼܬܼܵܐ 324 ܘܸܟܼܒܲܪ ܡܸܢܹܗ ܚܵܓܲܬ̤ ܢܘܼܪܵܐ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ ܀ 325 :ܟܒܲܪ ܗܘ̤ ܛܲܪܕܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܦܲܓܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܫܸܒܼܝܵܐ 326 ܘܐܲܠܦܵܗ̇ ܕܬܸܦܘܿܩ ܬܸܚܪܘܿܒܼ ܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܕܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܲܢ ܀ pb. 324 327 :ܟܒܲܪ ܗܘ̤ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܒܵܗ̇ ܦܵܪܘܿܫܘܼܬܼܵܐ ܒܠܵܐ ܦܵܪܘܿܫܬܵܐ 328 ܘܲܒܼܦܘܼܩܕܵܢܹܗ ܩܢܵܬ̤ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܬܲܚܸܐ ܘܲܬܸܡܝܼܬܼ ܀ 329 :ܡ̇ܢܲܐ ܗ̄ܝܿ ܗܵܕܹܐ ܕܓܸܕܫܲܬ̤ ܒܐܲܪܥܲܢ ܘܲܒܼܝܵܘ̈ܡ̇ܬܲܢ 330 ܕܗܵܐ ܡܢܲܓܸܿܕܼ ܠܲܢ ܢܸܓܼܕܵܐ ܕܢܲܦܫܲܢ ܐܲܝܟ ܕܲܠܒܼܝܼܫܹ̈ܐ ܀ 331 :ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܫܸܒܼܝܵܐ ܒܥ݂ܲܝܢ ܕܲܢܢܲܓܸܿܕܼ ܥܲܠ ܕܐܲܫܝܼܛܘܼܢ 332 ܘܲܗܦ݂ܲܟ ܢܲܓܿܕܲܢ ܘܲܡܢܲܓܸܿܕܼ ܠܲܢ ܥܲܙܝܼܙܵܐܝܼܬܼ ܀ 333 :ܒܢܘܼܪܵܐ ܣܒ݂ܲܪܢܲܢ ܕܢܸܬܼܒܲܥ ܡܸܢܗܘܿܢ ܥܝܵܪܬܵܐ ܕܨܲܥܪܲܢ 334 ܘܗܵܐ ܢܲܦܝܼܩܵܐ ܘܬܼܵܒܼ̇ܥܵܐ ܡܸܢܲܢ ܥܝܵܪܬܵܐ ܕܕܸܡܗܘܿܢ ܀ 335 :ܬܵܘ ܢܸܬܼܩܲܪܲܒܼ ܨܹܝܕܼ ܐܲܬܿܘܿܢܵܐ ܐܵܦܸܢ ܩܸܢܛܵܐ ܗ̄ܘ̣ 336 ܘܲܢܦܝܼܣ ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܢܦܝܼܣܘܼܢܵܗ̇ ܕܠܵܐ ܬܵܘܒܸܿܕܼ ܠܲܢ ܀ 337 :ܬܵܘ ܢܸܬܼܓܵܘܲܣ ܒܕܸܚܠܲܬܿ ܩܘܼܫܬܵܐ ܕܐܲܚܝܼܕܼܝܼܢ ܒܵܗ̇ 338 ܕܕܲܡ ܢܸܬܼܦܲܨܸܐ ܡ̣ܢ ܝܲܩܕܵܢܵܐ ܕܫܲܠܗܹܒܼܝܼܬܼܵܐ ܀ 339 :ܬܵܘ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ ܢܸܒܼܥܸܐ ܡܸܢܗܘܿܢ ܚܘܼܒܵܢܵܐܝܼܬܼ 340 ܕܢܸܦܩܘܼܢ ܒܲܥܓܲܠ ܡ̣ܢ ܐܲܬܿܘܿܢܵܐ ܘܬܸܫܠܸܬ ܢܘܼܪܵܐ ܀ 341 :ܒܩܸܢܛܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܩܪܸ̣݂ܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܘܲܒܼܢܲܝ̈ ܡܸܠܟܹܿܗ 342 ܘܲܒܼܥ̣ܵܘ ܘܐܲܦܝܼܣܘ ܠܡܸܬܼܢܲܓܿܕܵܢܹ̈ܐ ܕܣܲܓܿܝܼ ܥܠܲܥ̣ܢܲܢ ܀ 343 :ܬܵܘ ܦܘܼܩܘ ܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܬܿܘܿܢܵܐ 344 ܘܫܲܠܵܘ ܡܸܢܲܢ ܚܸܡܬܼܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܕܲܠܚܝܼܡܵܐ ܠܲܢ ܀ 345 :ܬܵܘ ܦܘܿܩܘ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܦܵܠ̇ܚܲܝ̈ ܩܘܼܫܬܵܐ ܕܠܵܐ ܒܘܼܣܪܵܢܵܐ 346 ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܚܠܵܦܲܝܢ ܣܢܹܐܓܼܕܹ̈ܐ ܒܕܝܼܢܵܐ ܠܘܵܬܼ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 347 :ܬܵܘ ܣܲܩܘ ܢܲܟܼܦܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܕܙܲܕܿܝܼܩܘܼܬܼܵܐ 348 ܣܲܓܿܝܼ ܠܐܝܼܬܿܘܿܢ ܘܚܲܝܸܒܼܬܿܘܿܢܵܗ̇ ܠܒܼܒܹܠ ܐܵܬܼܘܿܪ ܀ 349 :ܬܵܘ ܙܲܟܵܝܹ̈ܐ ܢܘܼܚܘ ܡ̣ܢ ܩܹܐܪܣܵܐ ܕܥܲܡ ܒܝܼܫܘܼܬܿܢ 350 ܕܗܵܐ ܐܸܬܼܓܲܠܝܲܬ̤ ܚܲܝܵܒܼܘܼܬܲܢ ܠܥܹܝܢ ܟܠ ܒܸܪ̈ܝܵܢ ܀ 351 :ܩܹܐܪܣܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܬ ܥܒ݂ܲܕܿܢܲܢ ܥܲܡܟܼܘܿܢ ܥܵܘ̇ܠܵܐܝܼܬܼ 352 ܘܕܵܚܙ̣ܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܗܲܦܟܹ݂ܿܗ ܠܥܵܘ̣ܠܲܢ ܥܲܠ ܒܝܼܫܘܿܬܲܢ ܀ 353 :ܟܹܐܝܢ ܐܲܠܵܗܟܼܘܿܢ ܘܫܲܪܝܼܪ ܚܘܼܒܹܿܗ ܕܲܠܘܵܬܼ ܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ 354 ܘܐܲܝܟ ܟܹܐܢܘܼܬܹܗ ܙܲܟܿܝܼ ܠܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܘܚܲܝܸܒܼ ܥܵܘ̣ܠܵܢ ܀ 355 :ܕܿܓܵܠ ܒܸܕܼܝܵܐ ܕܟܲܠܕܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܚܝܼܕܝܼܢܲܢ 356 ܘܐܸܠܘܼ ܫܲܪܝܼܪ ܐܲܝܟܵܘ ܚܲܝܠܹܗ ܕܠܵܐ ܩܵܡ̣ ܒܐܲܦܲܝ̈ܢ ܀ 357 :ܒܗܵܕܹܐ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ ܢܹܐܠܲܦ ܟܠܢܵܫ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ 358 ܕܠܲܝܬܿ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܡܨܸܐ ܠܡܸܦܪܲܩ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܚܲܕܼ ܀ 359 :ܒܗܵܕܹܐ ܕܲܣܥ݂ܲܪ ܬܸܗܘܸܐ ܐܵܬܼܵܐ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܹܗ 360 ܕܠܲܝܬܼ ܒܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܚܹܝܠ ܥܘܼܕܼܪ̈ܵܢܹܐ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܒܹܗ ܀ 361 :ܒܗܵܕܹܐ ܢܚܘܼܪܘܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܐܲܠܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ 362 ܘܢܸܚܙܘܿܢ ܛܘܼܥܝܲܝ ܕܲܦܬܲܟܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܕܲܟܼܡܵܐ ܫܝܼܛܵܐ ܀ 363 :ܫܝܼܛ ܟܠ ܐܲܠܵܗ ܕܠܵܐ ܡܨܸܐ ܠܡܸܦܪܲܩ ܠܲܕܼܣܵܓܹ̇ܕܼ ܠܹܗ 364 ܘܝܲܩܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܲܝܢܵܐ ܕܚܵܘܝܼ ܚܲܝܠܹܗ ܒܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܀ pb. 325 365 :ܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܕܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ ܕܫܲܠܝܼܛ ܥܲܠ ܟܠ 366 ܘܗܵܐ ܣܵܗܕܿܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ ܒܲܒܼܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܹܿܗ ܀ 367 :ܗܵܠܹܝܢ ܡܲܠܸܠ ܚܬܼܝܼܪ ܪܸܝܵܢܵܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ 368 ܕܲܚܙ̣ܵܐ ܕܚܲܣܢܹ݂ܗ ܚܹܝܠ ܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ ܕܒܲܙܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܀ 369 :ܒܸܙܚܵܐ ܪܲܒܵܐ ܐܸܫܲܕܼ ܦܘܼܡܹܗ ܥܲܠ ܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ 370 ܘܲܗܦ݂ܲܟ ܘܩܲܠܣܹܗ ܠܥܹܝܢ ܟܠ ܥܲܡܡ̈ܝܼܢ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܀ 371 :ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼ ܐܲܗܸܠ ܘܲܓܼܚܸܟ ܥܲܠ ܡ̇ܪܘܼܬܹܗ 372 ܘܒܲܐܪܥܹܗ ܕܝܼܠܹܗ ܦܲܪ̣ܥܹܗ ܚܘܼܒܼܠܵܐ ܕܒܼܝܼܫ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܹܗ ܀ 373 :ܒܒܹܝܬܼ ܬܘܼܟܼܠܵܢܹܗ ܣܲܚܦܹܗ ܘܲܫܕܼܵܝܗܝ ܡ̣ܢ ܬܘܼܟܼܠܵܢܹܗ 374 ܘܚܵܘܝܹܗ ܕܦܲܟܿܝܼܗ ܚܹܝܠ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܕܲܚܬܼܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܀ 375 :ܣܒ݂ܲܪ ܕܲܒܼܚܲܝܠܹܗ ܚܲܣܢܹܗ ܠܥܲܡܹܗ ܘܒܲܛܸܠ ܥܹܐܕܼܵܘ̈ܗܝ 376 ܘܐܲܟܿܣܹܗ ܒܐܲܬܪܹܗ ܕܠܵܘ ܕܝܼܠܹܗ ܗ̣̄ܘܵܬܼ ܗܵܝ̇ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 377 :ܪܢ̣ܵܐ ܟܲܕܼ ܥܲܩܪܹ̣ܗ ܠܗܲܝܟܲܠ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܕܚܵܒܼܘ ܓܵܡܘܿܪ̈ܵܘܗܝ 378 ܘܚܲܟܿܡܹܗ ܒܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܲܒܼܗܲܪ ܡܲܪܵܚܵܐܝܼܬܼ ܀ 379 :ܒܥܲܒܼܵܕܵܘ̈ܗܝ ܕܵܢܵܗ̇ ܠܡܲܪܵܚܘܼܬܹܗ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ 380 ܕܠܵܐ ܢܸܣܒܲܪ ܠܹܗ ܕܗܘ̤ ܡܸܬܼܟܲܬܲܫ ܥܲܡ ܥܲܛܠܘܼܬܹܗ ܀ 381 :ܠܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܐܲܦܝܼܣ ܕܢܕܼܘܼܫܘܼܢܵܝܗܝ ܐܲܝܟ ܕܲܠܫܝܼܛܵܐ 382 ܕܢܸܕܲܥ ܕܲܟܼܡܵܐ ܦܲܟܿܝܼܗ ܚܲܝܠܵܐ ܕܡܸܫܬܲܒܲܗܪ ܒܹܗ ܀ 383 :ܘܸܟܼܒܲܪ ܪܸܡܙܹܗ ܐܙܝܼܥ ܠܸܒܹܿܗ ܕܢܸܥܒܸܿܕܼ ܨܲܠܡܵܐ 384 ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܨܲܠܡܵܐ ܢܨܘܼܪ ܟܲܣܝܘܼܬܹܗ ܩܕܼܵܡ ܒܵܒܼܵܬܹ̈ܗ ܀ 385 :ܟܒܲܪ ܗܘ̤ ܐܲܛܢܹܗ ܕܢܸܩܪܸܐ ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܠܣܸܓܼܕܲܬܼ ܚܲܪܫܵܐ 386 ܕܡ̇ܐ ܕܡܸܬܼܟܲܬܿܫܝܼܢ ܢܵܘܕܲܥ ܐܸܢܘܿܢ ܚܹܝܠ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܀ 387 :ܟܒܲܪ ܗܘ̤ ܚܲܦܸܛ ܠܐܵܟܼ̈ܠܲܝ ܩܲܪ̈ܨܹܐ ܠܡܸܫܓܲܪ ܢܘܼܪܵܐ 388 ܕܡ̇ܐ ܕܡܸܙܕܲܟܼܝܵܐ ܢܲܟܼܪܸܙ ܚܲܝܠܹܗ ܒܲܒܼܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܹܿܗ ܀ 389 :ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܟܒܲܪ ܠܵܐ ܬܲܒܼܥܹܗ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 390 ܕܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܠܹܗ ܡܲܟܿܣܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܀ 391 :ܠܵܘ ܟܲܕܼ ܥܵܨܹ̇ܐ ܣܥ݂ܲܪ ܐܵܘ ܣܵܥܲ݁ܪ ܗܵܠܹܝܢ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ 392 ܐܸܠܵܐ ܕܐܲܗܡܝ ܘܠܵܐ ܬܒܲܥ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܀ 393 :ܡܨܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܬܼܒܲܥ ܨܲܥܪܵܐ ܕܲܫܡܹܗ ܘܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܹܿܗ 394 ܘܐܲܗܡܝܼ ܘܲܫ̣ܬܸܩ ܥܲܕܼ ܡܸܬܼܓܼܠܝܵܐ ܒܝܼܫܘܼܬܼ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܀ 395 :ܒܒܼܝܼܫܘܼܬܼ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܡܥܵܕܼ ܡܸܬܼܢܲܨܲܚ ܚܹܝܠ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ 396 ܕܢܸܓܼܠܹܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܡܲܓܿܪܲܬܼ ܪܘܼܚܹܗ ܀ 397 :ܒܡܲܓܼܪܲܬܼ ܪܘܼܚܹܗ ܛܲܥܢ̣ܹܗ ܠܥܲܛܠܵܐ ܢܒܼܘܿܟܲܕܢܵܨܲܪ 398 ܘܕܲܚܙ̣ܵܐ ܕܐܲܪܫܲܥ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ ܐܲܟܿܣܹܗ ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܀ 399 :ܐܲܝܟ ܨܲܝܵܕܼܵܐ ܩܵܡ̣ ܥܲܠ ܝܡܵܐ ܕܡܲܓܿܪܲܬܼ ܪܘܼܚܹܗ 400 ܘܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܓܵܪܓܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܠܢܘܼܢܵܐ ܥܕܲܡ̇ܐ ܕܨܵܕܹܗ ܀ pb. 326 401 :ܡܨܝܼܕܲܬܵܐ ܕܚܘܼܒܹܿܗ ܐܵܘܚܸܕܼ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܹܿܗ 402 ܘܲܚܠܵܦ ܡܲܝܵ̈ܐ ܦܲܪܣܵܗ̇ ܢܘܼܪܵܐ ܥܲܠ ܒܵܒܼܵܠܵܝܹ̈ܐ ܀ 403 :ܒܢܘܼܪܵܐ ܘܡܲܝ̈ܵܐ ܩܵܡ̣ܘ ܨܲܝܕܹ̈ܐ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ 404 ܘܐܘܼܡܡ̇ܢܵܐܝܼܐܼ ܨܵܕܼܘܼܗ̇ ܠܒܼܵܒܹܠ ܨܵܝܕܲܬܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܀ 405 :ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܢܘܼܢܹ̈ܐ ܒܥܲܛ̣ܘ ܩܲܕܼܡ̇ܝܲܬܼ ܒܲܩܪ̈ܵܒܲܝܗܘܿܢ 406 ܘܕܲܚܙ̣ܵܘ ܕܲܢܦܲܠܘ̣ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܢܸܫ̈ܒܹܿܐ ܒܗܸܬܼܘ ܘܐܸܫܬܲܬܲܩܘ ܀ 407 :ܫܓܼܝܼܫܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܛܵܒܼ ܟܲܕܼ ܣܵܚܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܓܲܠܠܹ̈ܐ ܕܙܹܐܦܵܐ 408 :ܘܕܲܢܓܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܪܸܡܙ̇ܐ ܠܝܲܒܼܫܵܐ ܛܠܸ݂ܩܘ ܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ 409 :ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܠܢܘܼܪܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼܘ ܦܲܓܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܕܢܘܼܢܹ̈ܐ ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ 410 ܘܐܲܝܠܸܠܘ ܘܲܩܥ̣ܵܘ ܟܲܕܼ ܡܸܬܿܛܵܘܹܝܢ ܒܫܲܠܗܹܒܼܝܼܬܼܵܐ ܀ 411 :ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡ̇ܐ ܩܥ̣ܵܐ ܒܵܒܼܵܠܵܝܵܐ ܢܘܼܢܵܐ ܕܝܲܒܼܫܵܐ 412 ܕܬܼܵܘ ܨܲܝܕܹ̈ܐ ܣܲܩܘ ܡ̣ܢ ܝܲܡܵܐ ܕܫܲܠܗܹܒܼܝܼܬܼܵܐ ܀ 413 :ܬܵܘ ܣܲܩܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܨܵܝ̈ܕܲܝ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܠܵܐ ܒܐܝܿܕܲܝܵܐ 414 ܟܲܕܿܘܼ ܨܵܕܿܬܿܘܿܢ ܠܨܲܝܵܕܲܝ̈ܟܿܘܿܢ ܒܐܘܼܟܼܠܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܀ 415 :ܟܸܢܫܝܼ̈ܢ ܟܸܢܫܝܼ̈ܢ ܐܸܬܿܛܲܝܲܒܼܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܡܸܚܙܵܐ 416 ܟܲܕܼ ܢܵܦ̇ܩܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܣܵܗ̈ܕܹܿܐ ܒܚܝܼܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܢܘܼܪܵܐ ܀ 417 :ܓܘܼܕܲܝܼ̈ܢ ܓܘܼܕܲܝܼ̈ܢ ܩܵܡ̣ܘ ܟܠ ܬܸܓܼܡܝܼ̈ܢ ܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ 418 ܠܡܸܬܼܒܲܩܵܝܘܼ ܒܪܲܒܿܘܼܬܼ ܚܲܝܠܵܐ ܕܙܲܟܿܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 419 :ܒܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܸܬܼܒܲܩܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܐܲܝܕܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ 420 ܘܫܲܪܝܼܪܵܐ ܗ̣̄ܘܵܬܼ ܘܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܠܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 421 :ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܘܠܲܝܬܹܿܝܗ̇ ܡܸܬܼܪܵܢܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܓܠܝܼܙܲܝ̈ ܗܵܘܢܵܐ 422 ܗܸܢܘ̣ܿܢ ܐܸܢܘܿܢ ܐܵܘ ܛܸܠܵܠܵܐ ܕܕܼܵܡܹ̇ܐ ܠܓܼܘܼܫܡܵܐ ܀ 423 :ܒܹܝܬܼ ܦܘܼܪܬܵܟܼܵܐ ܢܲܦܝܼܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܦܠܝܼ̈ܓܲܝ ܠܸܒܵܐ 424 ܘܐܲܝܟ ܕܲܒܼܚܸܠܡܵܐ ܡܸܬܿܕܲܡܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܩܘܼܫܬܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܀ 425 :ܒܩܘܼܫܬܵܐ ܩܵܘܝܼܘ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܒܢܘܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܟܼܝܵܢܵܐ 426 ܥܕܲܡ̇ܐ ܕܲܢܦܲܩ̣ܘ ܠܵܐ ܫܲܪ ܩܘܼܫܬܵܐ ܠܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܀ 427 :ܢܦܲܩ̣ܘ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܟܲܕܼ ܫܲܪܝܼܪܝܼܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ 428 ܘܲܚܙ̣ܵܘ ܐܸܢܘܿܢ ܠܑܵ ܫܲܪܝܼܪܹ݁ܐ ܘܟܸܢ ܐܸܫܬܲܪܲܪܘ ܀ 429 :ܢܦܲܩ̣ܘ ܟܲܕܼ ܫܵܠ̇ܡܝܼܢ ܒܗܲܕܵܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܒܲܠܒܼܫܲܝ̈ܗܘܿܢ 430 ܘܠܵܐ ܛܥܵܬ̤ ܡܸܢܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܪܹ̈ܫܲܝܗܘܿܢ ܘܡ̣ܢ ܢܲܚܬܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 431 :ܢܦܲܩ̣ܘ ܟܲܕܼ ܨܵܡܲܚ̇ ܫܪܵܪܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܕܲܗܒܼܵܐ 432 ܘܲܫܪܲܓܼ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܚܲܙܵܝܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܢܲܗܝܼܪܘܼܬܹܗ ܀ 433 :ܢܦܲܩ̣ܘ ܟܲܕܼ ܥܛܝܼܦܝܼܢ ܢܲܚܬܵܐ ܓܼܠܝܵܐ ܘܫܘܼܒܼܚܵܐ ܟܲܣܝܵܐ 434 ܘܲܡܫܲܒܿܚܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܲܫܡܵܐ ܚܲܝܵܐ ܕܫܲܒܲܚ ܐܸܢܘܿܢ ܀ pb. 327 435 :ܢܦܲܩ̣ܘ ܡ̣ܢ ܢܘܼܪܵܐ ܟܲܕܼ ܕܵܝ̇ܫܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܬܚܹܝܬܼ ܪܸ̈ܓܼܠܲܝܗܘܿܢ 436 ܘܗܵܢܵܘ̇ ܬܲܗܪܵܐ ܕܠܵܐ ܥܕܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܐܵܠܦܵܐ ܪܹܚܝܵܐ ܀ 437 :ܢܒܼܝܼܵܐ ܣܵܗܹ̇ܕܼ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܣܵܗ̇ܕܵܐ ܒܦܘܼܡ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ 438 ܕܐܲܣܗܸܕܼ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܕܠܵܐ ܥܕܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܪܹܝܢܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܀ 439 :ܬܡܝܼܗ ܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܕܲܥܒ݂ܲܕܼܘ ܒܐܲܪܥܵܐ ܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ 440 ܘܲܙܥܘܿܪ ܦܘܼܡ̇ܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ ܕܢܹܐܡܲܪ ܕܲܟܼܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܀ 441 :ܪܲܒܿ ܢܸܨܚܵܢܵܐ ܕܚܘܼܡܣܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܫܸܒܼܝܵܐ 442 ܘܲܡܚܝܼܠ ܩܲܝܢܵܐ ܕܠܸܫܵܢ ܒܸܣܪܵܐ ܠܲܡܨܵܐ ܫܘܼܦܪܹܗ ܀ 443 :ܡ̇ܪܗܘܿܢ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܝܵ̇ܕܲܥ ܠܲܡܨܵܪ ܨܠܸܡ ܫܘܼܦܪ̈ܲܝܗܘܿܢ 444 ܘܠܲܡܬܲܢܵܝܘܼ ܥܲܠ ܚܘܼܡܣܵܢܵܐ ܕܪ̈ܲܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 445 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܐܲܨܲܚ ܚܹܝܠ ܪܲܒܿܘܼܬܼܵܐ ܒܠܸܫܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ 446 ܘܲܟܼܬ݂ܲܒܼ ܒܣܸܦܪ̈ܵܘܗܝ ܝܘܿܡ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܀ 447 :ܐܲܝܟ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܠ ܩܒ݂ܲܥ ܙܵܟܼܘܼܬܼܗܘܿܢ ܒܲܟܼܬܼܝܼ̈ܒܼܵܬܼܵܐ 448 ܕܲܢܚܘܼܪܘܼܢ ܒܵܗ̇ ܪ̈ܵܗܛܲܝ ܪܲܗܛܵܐ ܕܙܲܕܿܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܀ 449 :ܛܢܵܢܵܐ ܐܲܪܡܝܼܘ ܒܝܲܕܼ ܥܲܡܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܲܕܼܒܼܵܬܲܪܗܘܿܢ 450 ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܚܵܢܹ̇ܝܢ ܠܢܝܿܫܵܐ ܬܪܝܼܨܵ ܕܕܘܼܒܵܪ݁ܲܝܗܘܿܢ ܀ 451 :ܠܝܘܼܬܼܪܵܢ ܥܲܒܼܕܵܗ̇ ܕܐܲܫܒܿܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܒܹܝܬܼ ܒܵܒܼܠܵܝܹ̈ܐ 452 ܕܲܒܼܚܲܫܲܝ̈ܗܘܿܢ ܢܲܩܢܸܐ ܛܲܥܡܵܐ ܠܲܕܼܦܲܟܿܝܼܗܝܼܢ ܀ 453 :ܫܲܦܝܼܪ ܣܲܥ̣ܪܵܗ̇ ܕܐܲܗܡܝܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ 454 ܕܲܒܼܫܘܼܥܒܵܕܼܗܘܿܢ ܢܚܵܘܸܐ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܓܼܢ̄ܒܵܪܘܼܬܹܗ ܀ 455 :ܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ ܫܬܸܩ̣ ܟܲܕܼ ܥܲܠ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܟܼܘܼܪ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ 456 ܕܲܒܼܒܼܘܼܚܪܵܢܗܘܿܢ ܢܚܵܘܸܐ ܙܹܐܦܵܐ ܕܟܲܠܕܵܝܘܼܬܼܵܐ ܀ 457 :ܐܘܼܡ̇ܢܵܐܝܼܬܼ ܪܲܟܿܒܹܗ ܠܫܲܪܒܵܐ ܕܢܸܨܚܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ 458 ܕܡ̇ܐ ܕܡܸܬܼܬܲܢܸܐ ܢܹܐܠܲܦ ܟܠܢܵܫ ܠܡܸܬܼܢܲܨܵܚܘܼ ܀ 459 :ܓܼܢ̄ܒܵܪܵܐܝܼܬܼ ܥܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܒܐܵܓܼܘܿܢ ܚܲܫܹ̈ܐ 460 ܕܢܲܩܢܸܐ ܣܲܒܼܪܵܐ ܠܲܕܼܡܸܬܼܢܲܣܹܝܢ ܒܚܵܫܘܿܫܘܼܬܼܵܐ ܀ 461 :ܟܹܐܝܢ ܐܵܦ ܢܸܓܼܕܵܐ ܕܢܲܓܸܿܕܼ ܪܸܡܙܹܗ ܠܪ̈ܵܕܼܘܿܦܲܝܗܘܿܢ 462 ܕܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܲܡܪܲܚ ܠܡܸܫܬܲܩܵܠܘܼ ܥܲܠ ܡܲܟܿܝܼܪܹ̈ܐ ܀ 463 :ܙܲܕܿܝܼܩ ܕܝܼܢܹܗ ܘܟܹܐܝ ܒܘܼܚܪܵܢܹܗ ܘܚܲܟܿܝܼܡ ܪܸܡܙܹܗ 464 ܘܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܝܵ̇ܕܲܥ ܠܡܸܬܼܢܵܐ ܫܲܦܝܼܪ ܙܢܲܝ̈ ܚܸܟܼܡܵܬܹ̈ܗ ܀ 465 :ܐܲܫܒܿܝܼ ܠܥܲܡܵܐ ܕܲܓܼܒܼܵܐ ܠܲܫܡܹܗ ܠܒܹܝܬܼ ܒܵܒܼܵܠܵܝܹ̈ܐ 466 ܘܲܒܼܫܘܼܥܒܵܕܹܗ ܡܲܟܸܿܟ ܛܘܼܥܝܲܝ ܕܟܼܠܕܵܝܘܼܬܼܵܐ ܀ 467 :ܬܪܝܹܢ ܝܘܼܬܼܪܵܢܹܐ ܥܦܝܦܹ̈ܐ ܣܸܥܪܲܬ̤ ܣܵܥܘܿܪܘܼܬܹܗ 468 ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܥܲܡܹܗ ܐܲܠܸܦ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܡ̇ܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܥܲܠ ܟܠ ܀ 469 :ܠܥܲܡܵܐ ܘܥܵܡܡܹ̈ܐ ܚܲܟܸܿܡ ܪܸܡܙܹܗ ܒܐܲܝܕܲܐ ܕܲܣܥ݂ܲܪ 470 ܕܲܪܕܼܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܘܲܩ̣ܢܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܚܲܕܼ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ ܚܲܕܼ ܀ 471 ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܫܲܒܼܛܵܐ ܐܲܪܝܼܡ ܐܸܢܘܿܢ ܚܲܕܼ ܥܲܠ ܚܲܒܼܪܹܗ: pb. 328 472 ܘܢܲܓܸܿܕܼ ܥܲܡܵܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܥܲܡܵܐ ܀ 473 :ܬܵܘ ܟܹܝܬܼ ܢܹܐܠܲܦ ܚܹܝܠ ܚܸܟܼ̈ܡܵܬܹܗ ܒܝܲܕܼ ܡܲܪܕܿܘܼܬܹܗ 474 ܘܲܢܙܲܕܸܿܩ ܠܹܗ ܪܲܒܿܘܼܬܼ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܦܲܐܝܵܐ ܠܲܫܡܹܗ ܀ ܥܘܼܢܵܝܵܐ: ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܚܲܝܠܵܐ ܕܚܲܝܸܠ ܠܣܵܗ̈ܕܹܿܐ: ܘܲܢܨܲܚ̣ܘ ܘܲܙܟܼܵܘ ܒܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/105
Source:
Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On the Three Children - ܥܲܠ ܚܲܢܲܢܝܵܐ ܘܥܲܙܲܪܝܵܐ ܘܡܝܼܫܵܐܹܝܠ” based upon Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/105.
Bibliography:
On the Three Children - ܥܲܠ ܚܲܢܲܢܝܵܐ ܘܥܲܙܲܪܝܵܐ ܘܡܝܼܫܵܐܹܝܠ.” In Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/105.

Show Citation Styles