Narsai: On th Reproof of Women - ܥܲܠ ܡܲܟܼܣܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܒܼܢܵܬܼ̈ ܚܵܘܵܐ ܘܥܲܒܠ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܚܵܘܵܐ ܡܥܝܼܢܵܐ ܕܲܪܕܼܵܘ ܡܸܢܵܗ̇ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ 2 ܗܦܲܟܼܬܹܗ ܠܫܸܩܝܵܐ ܕܒܲܣܝܼܡܘܼܬܼܵܗ̇ ܠܡܸܪܲܬܼ ܡ̇ܘܬܵܐ ܀ 3 :ܐܸܠܥܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ ܥܸܕܼܪܵܐ ܠܐܵܕܼܵܡ ܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ 4 ܗܘ̤ܵܬܼ ܠܵܗ̇ ܩܸܫܬܵܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ ܒܝܼܫܑܵܐ ܠܩܘܼܒܼܠܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ ܀ 5 :ܚܲܝܹ̈ܐ ܟܲܢܝܵܗ̇ ܗܵܘ̇ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܣܵܡ̣ ܒܵܗ̇ ܚܲܝܹ̈ܐ 6 ܘܫܲܚܠܸܦܬܹܗ ܗ̤ܝ ܠܫܸܡ ܚܲܝܘܼܬܼܵܐ ܠܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 7 :ܒܸܣܪܵܐ ܡ̣ܢ ܒܸܣܪܝ ܩܪܵܗ̇ ܐܵܦ ܠܵܕܼܵܡ ܒܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ 8 ܘܪܓܸܿܠܬܼܵܗ̇ ܗ̤ܝ ܠܲܢܒܼܝܼܘܼܬܹܗ ܒܠܵܐ ܫܲܘܝܘܼܬܼܵܐ ܀ 9 :ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ ܕܢܸܩܪܹܝܗ̇ ܟܠܢܵܫ ܒܫܸܡ ܫܲܝܘܼܬܼܵܐ 10 ܘܲܣܕܲܩܬܹܗ ܗ̤ܝ ܠܫܲܝܢܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܚܸܪܚܵܘܼܬܼܵܗ̇ ܀ 11 :ܥܲܡܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ ܥܠܲܬ̤ ܠܲܥܕܹܢ ܒܪܵܫܝܼܬܼ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ 12 ܘܥܲܡܹܗ ܩܲܒܿܠܲܬ̤ ܦܘܼܩܕܵܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܥܲܠ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܀ 13 :ܚܲܝܹ̈ܐ ܡܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܣܵܡ̣ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 14 ܘܲܒܼܪܲܦܝܘܼܬܼܵܗ̇ ܥܒܲܕܼܬܹܗ ܢܸܒܼܥܵܐ ܕܡܲܪܕܸܿܐ ܡ̇ܘܬܵܐ ܀ 15 :ܥܸܠܲܬܼ ܡ̇ܘܬܵܐ ܘܚܲܒܪܲܬܼ ܒܝܼܫܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܡ̣ܢ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ 16 ܘܡ̣ܢ ܗܲܕܵܡܹܝ̈ܗ̇ ܢܒܲܥܘ ܠܲܢ ܦܲܚܹ̈ܐ ܘܲܡܨܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܐ ܀ 17 :ܠܵܐ ܫܲܘܝܘܼܬܵܐ ܐܸܬܼܚܲܙܝܲܬ̤ ܒܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 18 ܘܡܲܪܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܒܛܸܢܘ ܚܘܼܫܵܒܹܝ̈ܗ ܘܐܵܘܠܸܕܼ ܠܸܒܵܗ̇ ܀ 19 :ܟܪܘܿܡ̇ܐ ܕܚܘܼܨܦܵܐ ܛܵܫܲܬ̤ ܒܐܲܦܹܝ̈ܗ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܦܲܐܝܵܐ 20 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܟܲܚܕܲܬ̤ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܥܲܡ ܢܵܟܼܘܿܠܵܐ ܀ 21 :ܐܲܝܟ ܙܵܢܝܼܬܵܐ ܩܵܡܲܬ̤ ܒܲܥܕܹܢ ܥܲܪܛܸܠܵܐܝܼܬܼ 22 ܘܕܲܚܙ̣ܵܗ̇ ܒܝܼܫܵܐ ܪܗܸܛ ܠܲܚܙܵܬܼܵܗ̇ ܘܙܲܢܝܼ ܥܲܡܵܗ̇ ܀ 23 :ܒܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܓܠܲܝܵ̈ܐ ܙܲܢܝܼ ܥܲܡܵܗ̇ ܐܵܟܹ̇ܠܩܲܪܨܲܐ 24 ܘܲܡ̣ܛܵܐ ܙܲܪܥܹܗ ܥܕܲܡ̇ܐ ܠܢܲܦܫܵܐ ܘܐܸܣܬܲܬܲܬܼ ܒܵܗ̇ ܀ 25 :ܒܫܸܡܥܵܐ ܓܵܪܲܬ̤ ܟܲܠܲܬܼ ܡܲܠܟܵܐ ܡܟܼܝܼܪܲܬܼ ܠܐܵܕܼܵܡ 26 ܘܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܡܛܹܐ ܝܘܿܡ ܡܸܫܬܿܘܼܬܼܵܗ̇ ܒܸܛܢܲܬ̤ ܥܘܸܠܵܐ ܀ 27 :ܥܘܸܠܵܐ ܢܕܼܝܼܕܼܵܐ ܛܸܥܢܲܬ̤ ܢܲܦܫܵ̇ܗ̇ ܡ̣ܢ ܫܘܼܚܵܛܵܐ 28 ܘܠܵܘ ܨܒܼܵܬ̤ ܕܬܼܛܲܪ ܛܲܟܼܣܵܐ ܬܲܩܢܵܐ ܕܦܵܪܘܿܫܘܼܬܼܵܐ ܀ 29 :ܪܸܓܼܬܼܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ ܫܒܼܵܬܹܗ ܠܗܵܘܢܵܗ̇ ܙܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ 30 ܘܲܕܼܠܵܐ ܟܘܼܚܵܕܼ ܦܸܫܛܲܬ̤ ܐܝܼܕܹܝ̈ܗ̇ ܥܲܠ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܀ pb. 354 31 :ܢܸܟܼܠܵܐ ܪܲܟܿܒܲܬ̤ ܥܲܡ ܢܵܟܼܘܿܠܵܐ ܟܲܕܵܒܼܵܐܝܼܬܼ 32 ܘܠܵܐ ܓܠܵܬ̤ ܠܐܵܕܼܵܡ ܐ̄ܪܵܙ ܒܝܼܫܘܼܬܹܗ ܥܕܲܡ̇ܐ ܕܐܸܟܼܠܲܬ̤ ܀ 33 :ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܒܲܥܠܵܗ̇ ܒܥܵܬ̤ ܡܲܪܵܚܬܵܐ ܠܡܸܫܬܲܩܵܠܘܼ 34 ܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܐܸܟܼܠܲܬ̤ ܘܐܵܦ ܝܸܗ̄ܒܲܬ̤ ܠܹܗ ܠܒܲܥܠܵܗ̇ ܘܐܸܟܲܠ ܀ 35 :ܠܲܡܫܲܚܛܵܢܵܗ̇ ܫܠܸ݂ܡ ܨܸܒܼܝܵܢܵܗ̇ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܕܐܵܕܼܵܡ 36 ܘܛܵܟ ܗܘ̤ ܡܲܠ̣ܟܵܗ̇ ܕܗܝ̤ ܩܲܕܼܡ̇ܝܲܬܼ ܬܹܐܟܼܘܿܠ ܦܹܐܪܵܐ ܀ 37 :ܠܡܸܠܟܹܿܗ ܫܸܡܥܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܥܕܲܡ̇ܐ ܠܗܵܫܵܐ 38 ܘܠܵܐ ܦܪ݂ܲܫ ܠܸܒܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܫܟܼܝܼܪ݁ܵܬܹܗ ܀ 39 :ܬܸܢܘܲܝ ܒܝܼܫܬܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܠܵܗ̇ ܥܲܡܹܞ ܕܩܵܛܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 40 ܘܠܵܐ ܪܵܓܵܐ ܠܵܗ̇ ܕܬܸܦܪܘܿܩ ܡܸܢܹܗ ܥܕܲܡ̇ܐ ܠܚܲܪܬܼܵܐ ܀ 41 :ܥܲܡܹܗ ܪܓܼܝܼܓܼܵܐ ܠܲܡܙܲܢܵܝܘܼ ܒܲܫܟܼܝܼܪ݁ܵܬܼܵܐ 42 ܘܠܵܐ ܡܢܵܚ ܝܲܨܪܵܗ̇ ܠܡܸܫܬܵܘܬܵܦܘܼ ܒܫܲܦܝܼܪ݁ܵܬܼܵܐ ܀ 43 :ܕܠܵܐ ܣܲܒܼܥܘܼܬܼܵܐ ܪܚܝܼܡ ܠܵܗ̇ ܚܘܼܒܹܿܗ ܕܲܡܚܲܒܿܠܵܢܵܐ 44 ܘܲܕܼܠܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܪܵܗܹ̇ܛ ܠܸܒܵܗ̇ ܒܵܢܲܪ ܢܸܩܦܹܗ ܀ 45 :ܒܟܼܠ ܐܸܣܟܹܿܝܡܝܼ̈ܢ ܕܒܼܝܼܪ ܪܸܥܝܵܢܵܗ̇ ܨܹܝܕܼ ܥܸܢܝܵܢܹܗ 46 ܘܲܒܼܡܟܼܠ ܥܸܠ̈ܠܵܢ ܪܓܼܝܼܓܼܵܬܐ ܕܬܸܗܥܘܿܪ ܪܸܓܲܬܼ ܢܲܦܫܵܗ̇ ܀ 47 :ܪܸܓܲܬܼ ܒܝܼܫܵܐ ܪܚܝܼܡܵܐ ܠܢܲܦܫܵܗ̇ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܐܵܕܼܵܡ 48 ܘܠܲܫܟܼܝܼܪ݁ܵܬܹܗ ܡܥܲܦܸܩ ܗܵܘܢܵܗ̇ ܕܠܵܐ ܣܲܒܼܥܘܼܬܼܵܐ ܀ 49 :ܒܗܵܘܢܵܐ ܡܙܲܢܝܵܐ ܥܲܡ ܩܵܛ̇ܘܿܠܵܐ ܓܠܝܼܙܲܬܼ ܗܵܘܢܵܐ 50 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܒܲܝܢܵܐ ܕܫܵܘܬܵܦܘܼܬܹܗ ܡܸܪܲܬܼ ܡ̇ܘܬܵܐ ܗ̄ܝ ܀ 51 :ܒܪܓܲܬܼ ܒܸܣܪܵܐ ܨܪܝܼܟ ܪܸܥܝܵܢܵܗ̇ ܠܹܠܲܝ ܐܝܼܡܵܡ 52 ܘܒܼܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܙܲܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܥܢܹܝܢ ܚܘܼܫܸܵܒܹܝ̈ܗ̇ ܀ 53 :ܗܸܪܓܵܐ ܣܲܢܝܵܐ ܕܙܲܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܪܡܸܐ ܠܵܗ̇ ܟܠܫܵܥ 54 ܘܠܵܐ ܗܲܢܝܼ ܠܵܗ̇ ܥܸܢܝܵܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܝܹܐ ܀ 55 :ܟܠܵܗ̇ ܒܟܼܠܵܗ̇ ܗܘ̤ܵܬܼ ܠܵܗ̇ ܐܲܟܲܚ̄ܕܼ ܙܲܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ 56 ܘܠܲܝܬܿ ܒܗ̇ ܕܘܼܟܿܬܼܵܐ ܕܬܸܫܪܸܐ ܒܓܼܵܘܵܗ̇ ܩܲܕܿܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܀ 57 :ܒܝܼܫܵܐ ܫܪܸܐ ܒܵܗ̇ ܘܲܡܕܲܝܲܪ ܒܵܗ̇ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ 58 ܘܠܵܐ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܠܹܗ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܩܘܼܫܬܵܐ ܠܡܸܥܲܠ ܨܹܐܕܹܝ̈ܗ̇ ܀ 59 :ܠܲܝܬܿ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܡܲܥܢܸܐ ܢܵܦܫܹܗ ܒܥܘܼܡܪܵܗ̇ 60 ܕܐܲܡܝܼܢ ܠܵܠܹ̇ܐ ܘܲܡܣܲܪܸܩ ܠܹܗ ܒܝܼܫܵܐ ܠܥܲܡܠܹܗ ܀ 61 :ܥܘܼܡܪܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܥܲܒܼܕܵܗ̇ ܒܪܵܫܝܼܬܼ ܡܲܬܼܩܸܢ ܟܠܵܐ 62 ܘܫܲܟܲܪܬܼܵܗ̇ ܗ̤ܝ ܠܦܲܐܝܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܗ̇ ܒܲܫܟܼܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܀ 63 :ܦܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܸܙܘܵܗ̇ ܘܲܪܓܼܝܼܓܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܥܲܕܼܠܸܵܐ ܬܸܚܛܸܐ 64 ܘܒܼܵܬܲܪ ܕܲܚܛܵܬ̤ ܢܸܕܲܬ̤ ܡܸܢܵܗ̇ ܠܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ pb. 355 65 :ܒܫܵܘܼܦܪܵܗ̇ ܬܗܲܪܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܟܸܢܫܲܝ̈ ܪܵܘܡ̇ܐ ܟܲܕܼ ܐܸܬܼܒܲܪܝܲܬ̤ 66 ܘܡ̣ܢ ܕܐܸܣܬܲܢܚܲܬ̤ ܗܦܲܟܼܘ ܘܐܸܬܿܕܲܡܲܪܘ ܒܲܫܟܼܝܼܪ݁ܵܬܼܵܗ̇ ܀ 67 :ܣܲܢܝܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܚܙ̣ܵܘ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܘܲܥܪܲܩ̣ܘ ܡܸܢܲܢ 68 ܘܠܵܐ ܨܒܼܵܘ ܩܵܘܝܘܼ ܒܲܐܚܝܵܢܘܼܬܼܗܘܿܢ ܕܲܠܘܵܬܼ ܓܸܢܣܲܢ ܀ 69 :ܡܸܛܠܵܬܼܵܗ̇ ܣܢ̣ܵܘ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܲܡ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܿܢ 70 ܘܐܲܪܚܸܩܘ ܘܲܫܪܵܘ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܪܵܘܡ̇ܐ ܕܠܵܐ ܢܚܘܼܪܘܼܢ ܒܲܢ ܀ 71 :ܥܡܠܵܐ ܡܪܝܼܩܵܐ ܚܲܫܒ̣ܿܘܼܗܝ ܠܥܲܡܠܗܘܿܢ ܕܡܸܛܠܵܬܲܢ 72 ܘܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܲܡܫܲܡܵܫܘܼ ܨܼܒܼܝܵܢ ܟܲܣܝܵܐ ܀ 73 :ܟܡܵܐ ܕܲܒܼܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܲܫܟܼܝܼܪ݁ܵܬܲܢ ܡܸܬܼܒܲܩܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 74 ܒܙܲܝܢܵܐ ܕܚܸܡܬܼܵܐ ܡܸܙܕܲܝܢܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܘܼܩܒܲܠ ܥܲܡܲܢ ܀ 75 :ܟܡܵܐ ܕܲܠܚܵܘܵܐ ܕܩܸܛܦܲܬ̤ ܦܹܐܪܵܐ ܡܸܬܼܥܲܗܕܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 76 ܥܝܵܪܬܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܗ̇ ܡܸܬܼܢܲܩܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܦܹܐܪܹ̈ܐ ܘܙܲܪ̈ܥܹܐ ܀ 77 :ܟܡܵܐ ܕܲܒܼ̈ܢܵܬܼܵܗ̇ ܒܚܘܼܨܦܵܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܡܸܬܿܕܲܡ̈ܝܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ 78 ܗܸܢܘ̣ܿܢ ܝܲܬܿܝܼܪ ܡܸܫܬܲܐܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܬܸܫܡܸܫܬܲܢ ܀ 79 :ܟܡܵܐ ܕܝܼܘܿܡ ܡ̣ܢ ܝܘܿܡ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܡܸܢܗܹܝܢ ܡܸܬܼܪܲܒܸܿܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 80 ܛܢܵܢܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ ܡܸܬܼܓܵܘܙܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܀ 81 :ܟܡܵܐ ܕܒܼܵܪܘܿܝܵܐ ܡܸܨܛܲܥܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܣܘܼܥܪ݁ܵܢܲܝܗܹܝܢ 82 ܠܩܹܐܪܣܵܐ ܕܥܲܡܲܢ ܡܸܬܼܥܲܬܿܕܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐܝܼܬܼ ܀ 83 :ܟܡܵܐ ܕܒܲܦܬܿܟܼܪܹ̈ܐ ܕܬܲܩܸܢܘ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܡܸܫܬܿܚ̈ܛܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ 84 ܐܵܦܠܵܐ ܕܢܲܝܬܿܘܿܢ ܡܸܛܪܵܐ ܘܛܲܠܵܐ ܡܸܬܿܛܦܝܼܣܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܀ 85 :ܒܐܸܒܼܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ܝܲܬܿܝܼܒܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܠ ܒܝܼ̈ܫܵܬܲܢ 86 ܘܲܡܣܲܟܹܿܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܐܵܘ ܢܸܬܿܛܲܠܲܩ ܐܵܘ ܢܸܬܼܚܲܕܲܬܼ ܀ 87 :ܚܸܒܼܠܹ̈ܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܡ̇ܚܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܵܗ̇ ܠܦܵܪܘܿܫܘܼܬܼܗܘܿܢ 88 ܘܲܡܚܲܒܿܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܡܹܐܠܲܕܼ ܡ̇ܘܬܲܢ ܐܵܘ ܢܘܼܚܵܡܲܢ ܀ 89 :ܩܲܫܝܘܼܬܼ ܚܲܫܗܘܿܢ ܚܙ̣ܵܐ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܕܲܚܙ̣ܐ ܠܹܗ ܟܠ 90 ܘܫܲܕܲܪ ܪܸܡܙܹܗ ܘܒܲܝܲܐ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܟܲܪܝܘܼܬܼܵܐ ܀ 91 :ܪܸܡܙܹܗ ܫܲܕܲܪ ܨܹܝܕܼ ܒܲܪ̄ܬܼ ܚܵܘܵܐ ܕܐܲܥܠܲܬ̤ ܡ̇ܘܬܵܐ 92 ܘܨܵܪ ܒܵܗ̇ ܥܘܸܠܵܐ ܘܲܡ̣ܠܵܝܗܝ ܚܲܝܹ̈ܐ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܀ 93 :ܚܲܝܹ̈ܐ ܡܲܕܹܿܟ ܒܲܓܼܒܼܝܼܠܘܼܬܹܗ ܕܝܲܠܕܵܐ ܕܡܸܢܵܗ̇ 94 ܕܲܒܼܚܲܝܘܼܬܹܗ ܢܟܲܦܲܪ ܡ̇ܘܬܵܐ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܲܢ ܀ 95 :ܠܥܸܠܲܬܼ ܫܲܝܢܵܐ ܨܵܪ ܒܹܗ ܨܲܠܡܵܐ ܡܚܲܕܸܿܬܼ ܫܲܝܢܵܐ 96 ܕܲܢܫܲܝܹܢ ܒܹܗ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐ̄ܢܵܫܵܐ ܥܲܡ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܀ 97 :ܒܹܗ ܫܲܝܸܢ ܟܠ ܐܲܪ̈ܥܵܢ̇ܝܹܐ ܘܫܲܡܲܝܵܢܹ̈ܐ 98 ܘܒܲܠܡܹܐܝܢ ܦܲܓܼܪܹܗ ܢܵܚ̣ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܫܲܚܝܼ̈ܩܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܀ 99 :ܡ̣ܢ ܟܲܪ ܕܲܢܒ݂ܲܥ ܡ̇ܘܬܵܐ ܝܲܥܢܵܐ ܡܚܲܒܸܿܠ ܐ̄̈ܢܵܫܵܐ 100 ܢܒ݂ܲܥ ܣܲܡ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܡܲܚܸܐ ܡܲܓܵܢ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܀ 101 ܡ̣ܢ ܒܲܪ̄ܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܫܲܪܝܼ ܡ̇ܘܬܵܐ ܠܲܡܚܲܒܵܠܘܼ: pb. 356 102 ܘܡ̣ܢ ܒܲܪ̄ܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܫܲܪܝܼܘ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܲܡܚܲܕܵܬܼܘܼ ܀ 103 :ܐܲܝܟܵܐ ܕܣܸܓܼܝܲܬ̤ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܣܲܓܿܝܼ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ 104 ܬܲܡ̇ܢ ܥܸܫܢܲܬ̤ ܙܲܕܿܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܫܲܚܵܐ ܀ 105 :ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܙܪܲܥ ܐܵܟܹ̇ܠܩܲܨܵܐ ܡܸܪܲܬܼ ܢܸܟܼܠܹܗ 106 ܬܲܡ̇ܢ ܫܸܘܚܲܬ̤ ܫܸܒܿܠܲܬ̤ ܚܲܝܹ̈ܐ ܡܲܚܝܲܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 107 :ܒܚܵܘܵܐ ܚܲܒܸܿܠ ܣܵܢܵܢܵܐ ܕܐ̄̈ܢܵܫܵܐ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ 108 ܘܲܒܼܒܲܪ̄ܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܨܵܕܼܘܼܢ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܀ 109 :ܗ̤ܝ ܐܲܠܒܸܫܬܲܢ ܢܲܚܬܵܐ ܕܛܲܪ̈ܦܹܐ ܡܸܬܼܚܲܒܿܠܵܢܹ̈ܐ 110 ܘܗ̤ܝ ܟܲܣܝܵܬܲܢ ܐܸܣܛܲܠ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܿܠܵܐ ܀ 111 :ܥܲܠ ܫܝܼܛܘܼܬܼܵܗ̇ ܚܵܣ̣ ܗܵܘ̇ ܪܸܡܙܵܐ ܡܠܸܐ ܚܵܘܣܵܢܵܐ 112 ܘܲܙܩܲܪ ܢܲܚܬܵܐ ܒܓܼܵܘ ܗܲܕܵܡܹ̈ܝܗ̇ ܘܟܲܣܝܼ ܨܲܥܪܵܗ̇ ܀ 113 :ܢܲܚܬܵܐ ܕܡܸܢܵܗ̇ ܠ̣ܒܸܫ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐܝܼܬܼ 114 ܘܚܲܕܹܿܬܼ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܕܚܲܒܸܿܠ ܥܒܼܵܪ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܀ 115 :ܗܵܐ ܛܵܒܼܵܬܹ̈ܐ ܕܛܵܒܼܵܐ ܕܲܒܼܪ̣ܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܠܐ ܒܛܲܝܒܿܘܼ 116 ܕܚܲܕܿܬܼ ܠܲܢ ܒܲܢ ܘܫܲܝܸܢ ܠܲܢ ܒܲܢ ܘܚܲܣܝܼ ܠܲܢ ܒܲܢ ܀ 117 :ܢܦܲܚܸܡ ܗܵܟܹܝܠ ܕܘܼܒܵܪ ܚܲܝܲܝ̈ܢ ܥܲܡ ܡ̇ܘܗܲܒܼܬܹܗ 118 ܘܢܸܚܙ̣ܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܕܘܼܡܝܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܒܦܘܼܠܚܵܢ ܢܲܦܫܵܐ ܀ 119 :ܢܸܒܼܩܸܐ ܥܲܡܠܲܝ̈ܢ ܒܟܼܘܼܪ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܕܦܵܪܘܿܫܘܼܬܲܢ 120 ܘܗܵܐ ܡܸܬܼܓܼܠܝܵܐ ܛܵܠܘܿܡܘܼܬܲܢ ܕܲܟܼܡܵܐ ܛܸܠܡܲܬ̤ ܀ 121 :ܥܲܡܠܹ݁̈ܐ ܕܚܵܘܵܐ ܢܸܒܼܩܸܐ ܠܘܼܩܕܲܡ ܦܵܪܘܿܢܵܐܝܼܬܼ 122 ܘܲܠܣܲܢܝܘܼܬܼܵܗ̇ ܢܕܲܟܸܿܐ ܒܡܸܠܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܟܼܘܼܪܵܠ ܀ 123 :ܠܟܼܘܼܪܵܐ ܕܡܸܠܹ̈ܐ ܢܲܥܸܠ ܐܸܢܹܝܢ ܠܲܒܼ̈ܢܵܬܼ ܚܵܘܵܐ 124 ܘܲܚܠܵܦ ܪܸܬܼܚܵܐ ܢܸܨܪܘܿܦ ܐܸܢܹܝܢ ܒܢܘܼܪ ܦܸܬܼܓܼܵܡܲܝ̈ܢ ܀ 125 :ܡܸܠܹ̈ܐ ܢܚܲܝܸܕܼ ܒܣܘܼܥܪ݁ܵܢܲܝܗܹܝܢ ܕܲܕܠܵܐ ܢܵܡܘܿܣ 126 ܘܢܘܵܩܸܕܼ ܝܲܥܪܵܐ ܕܲܟܼܣܸܐ ܒܨܸܒܼܬܵܐ ܕܗܲܕܵܡܲܝ̈ܗܹܝܢ ܀ 127 :ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܹܝܢ ܓܲܪܓܼܘܼܢܝ ܕܐܸܪܕܸܿܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܸܠܹ̈݁ܐ 128 ܘܗܸܢܘ̣ܿܢ ܫܲܚܩ̣ܘܼܢܝ ܕܐܹܡܲܪ ܥܲܡܗܹܝܢ ܚܠܵܦ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 129 :ܗ̤ܝ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܥܨܵܬܲܢܝ ܣܲܓܝܼ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ 130 ܕܐܸܓܼܠܸܐ ܙܹܐܦܵܐ ܓܐܸܣܟܹܿܡܲܝ̈ܗܹܝܢ ܠܥܹܝܢ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܀ 131 :ܙܹܐܦܵܐ ܢܕܝܼܕܼܵܐ ܟܣܸܐ ܒܲܚܙܵܬܼܵܐ ܕܗܲܕܵܡܲܝ̈ܗܹܝܢ 132 ܘܐܸܢ ܡܸܬܼܦܲܪܣܸܐ ܠܲܝܬܿ ܦܵܪܘܿܫܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܬܲܢܲܚ ܀ 133 :ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܛܲܡܠܵܐ ܡܠܹܝܬ ܬܵܘܢܹ̈ܐ ܕܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܗܹܝܢ 134 ܘܐܸܢ ܡܸܬܼܒܲܕܲܩ ܩܕܼܵܡ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܢܵܕܲܝܼܢ ܡܸܢܹܗ ܀ 135 :ܙܲܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܚܲܝܘ̄ܬܼܵܐ ܕܬܲܪܬܹܿܝܢ ܫܲܪܝܵܐ ܒܓܼܵܘܗܹܝܢ 136 ܘܐܸܢ ܗܘ̤ ܕܢܵܦ̇ܩܵܐ ܥܵܪ̈ܩܵܢ ܡܸܢܵܗ̇ ܐܵܦ ܚܲܝܵܘ̈ܬܼܵܐ ܀ 137 :ܢܲܚܬܵܐ ܕܚܘܼܪܵܐ ܠܒܼܝܼܫ ܪܸܥܝܵܢܗܹܝܢ ܘܲܚܬܼܝܼܪ݁ܵܡ ܒܹܗ 138 ܘܐܸܢ ܗܘ̤ ܕܡܸܣܬܿܕܼܩ ܥܲܪܛܸܠ ܩܵܝ̈ܡܵܢ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܚܵܘܵܐ ܀ 139 :ܒܚܸܡܬܼܵܐ ܫܓܼܝܼܪ݁ܵܢ ܛܢܵܢܵܐ ܪܘܼܓܼܙܵܐ ܡܥܝܼܪ̈ܵܢ 140 ܘܡܲܢ̣ܘ ܡܸܫܟܲܚ ܠܡܸܟܼܠܵܐ ܚܹܐܦܵܐ ܕܲܩܪ̈ܵܒܲܝܗܹܝܢ ܀ pb. 357 141 :ܠܨܲܥܪܵܐ ܠܒܼܝܼ̈ܒܼܵܢ ܠܦܲܟܹܿܐ ܠܛܝܼ̈ܫܵܢ ܠܚܸܣܕܵܐ ܥܬܼܝܼ̈ܕܼܵܢ 142 ܘܐܲܝܢܵܘ ܬܲܩܢܵܐ ܕܲܡܸܨܐ ܠܲܡܨܵܐ ܓܘܼܕܵܦܲܣܝ̈ܗܹܝܢ ܀ 143 :ܒܐܘܼܟܼܠܵܐ ܝܲܥ̈ܢܵܢ ܒܫܸܩܝܵܐ ܠܗܝܼ̈ܩܵܢ ܒܪܸܓܿܬܼܵܐ ܨܲܚ̈ܢܵܢ 144 ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܕܲܩܢܸܐ ܚܹܐܪܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܕܢܲܗܡܸܐ ܘܢܸܫܬܿܘܿܩ ܀ 145 :ܒܒܲܝܬܵܐ ܩܪܵܒܼܗܹܝܬ ܒܫܘܼܩܵܐ ܫܓܼܵܫܗܹܝܬܢ ܒܥܹܕܿܬܵܐ ܟܡܹܐܢܗܹܝܢ 146 ܘܒܲܠܝܠܹܝܢ ܓܸܦܹ̈ܐ ܢܸܦܪܲܚ ܐܲܝܢܵܐ ܕܒܼܵܥܹ̇ܐ ܠܡܸܥܜܪܲܩ ܀ 147 :ܦܲܘܼܡܗܹܝܢ ܕܓܵܠ ܚܝܵܪܗܹܝܢ ܙܲܠܝܼܠ ܫܸܡܥܗܹܝܢ ܟܲܕܵܒܼ 148 ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܣܵܦܹ̇ܩ ܠܡܸܫܬܲܥܵܝܘܼ ܥܲܠ ܡܘܼܡܲܝ̈ܗܹܝܢ ܀ 149 :ܟܪܘܿܡܗܹܝܢ ܚܲܨܝܼܦ ܣܘܵܕܗܹܝܢ ܡܪܲܚ ܦܸܓܼܥܗܹܝܢ ܡܲܚܛܸܐ 150 ܘܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܚܲܫ ܥܲܠ ܚܲܫܲܝ̈ܗܹܝܢ ܕܲܟܼܡܵܐ ܢܕܝܼܕܼܝܼܢ ܀ 151 :ܠܒܼܘܼܫܗܹܝܢ ܙܲܠܝܼܠ ܣܐܘܿܢܗܹܝܢ ܡܲܣܠܲܝ ܗܠܲܟܼܬܼܗܹܝܢ ܛܲܡܠܵܐ 152 ܘܛܵܟ ܐܵܦ ܐܲܪܥܵܐ ܝܲܩܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܠܵܗ̇ ܠܡܸܛܥܲܢ ܐܸܢܹܝܢ ܀ 153 :ܢܸܟܼܠܹ̈ܐ ܡܪ̈ܲܟܼܒܼܵܢ ܦܲܚܹ̈ܐ ܛܵܡܪ݁ܵܢ ܢܸܫ̈ܒܹܿܐ ܦܵܪ̈ܣܵܢ 154 ܘܠܲܐܝܟܵܐ ܢܸܥܪܘܿܩ ܐܲܝܢܵܐ ܕܣܵܢܹ̇ܐ ܥܸܢܝܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 155 :ܠܢܲܦܫܵܐ ܫܵܒܼܝ̈ܢ ܠܗܵܘܢܵܐ ܨܵܝ̈ܕܵܢ ܠܙܵܘܥܹ̈ܐ ܐܵܣܪ̈ܵܢ 156 ܘܐܲܝܟܲܢ ܡܲܨܝܵܐ ܠܡܸܬܼܦܲܠܵܛܘܼ ܡ̣ܢ ܢܸܟܼܠܲܝ̈ܗܹܝܢ ܀ 157 :ܠܢܲܟܼܦܹ̈ܐ ܡܲܙ̈ܠܵܢ ܠܬܲܩܢܹ̈ܐ ܡܕܼܵܘ̈ܕܼܵܢ ܠܟܹܐܢܹ̈ܐ ܡܲܪ̈ܦܝܵܢ 158 ܘܵܝ ܠܲܕܼܢܸܦܹ̇ܠ ܒܲܡܨܝ̈ܕܵܬܼܵܐ ܕܫܘܼܓܵܫܲܝ̈ܗܹܝܢ ܀ 159 :ܫ̈ܦܲܝܵܐ ܕܵܠ̈ܚܵܢ ܕܟܲܝܵ̈ܐ ܡܟܲܬ̈ܡ̇ܢ ܥܪ̈ܝܸܡܹܐ ܡܦܲܟܿܪ̈ܵܢ 160 ܘܡ̇ܢܵܐ ܢܸܥܒܸܿܕܼ ܐܲܝܢܵܐ ܕܒܼܵܥܹ̇ܐ ܠܡܸܚܵܐ ܒܕܲܟܼܝܘܼ ܀ 161 :ܩܪܵܒܼܗܹܝܢ ܚܲܣܝܼܢ ܙܲܝܢܗܹܝܢ ܬܲܩܝܼܦ ܢܘܼܗܹܝܢ ܩܲܫܝܵܐ 162 ܘܵܝ ܠܲܟܼܝܵܢܲܢ ܡ̣ܢ ܢܸܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܡܝܼܢܝܼܢ ܠܹܗ ܀ 163 :ܟܝܵܢܵܐ ܬ̇ܒܲܥ̇ ܝܲܨܪܵܐ ܡܚܲܬܼܚܸܬܼ ܪܸܓܼܬܼܵܐ ܕܠܸܒܵܐ 164 ܡ̇ܪܹܐ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܟܐܝܼ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܢܵܘܒܸܿܕܼ ܠܲܢ ܀ 165 :ܟܝܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܟܲܦܢܵܐ ܟܝܵܢܲܢ ܫܝܼܛܵܐ ܕܐܵܟܹ̇ܠ ܘܟܼܵܦܹ̇ܢ 166 ܘܲܟܼܡܵܐ ܕܢܹܐܟܼܘܿܠ ܬܘܼܒܼ ܡܸܬܼܝܲܥܲܢ ܘܬܼܵܒܲܥ̇ ܐܘܼܟܼܿܠܵܐ ܀ 167 :ܐܘܼܛܼܠܵܐ ܗ̄ܝ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܪܸܓܲܬܼ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܫܲܪܝܵܐ ܒܓܼܵܘܹܗ 168 ܘܐܲܝܟ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐܠ ܢܵܒܲܥ̇ ܦܲܓܼܪܵܐ ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܕܦܲܓܼܪܹܗ ܀ 169 :ܚܵܘܵܐ ܝܲܬܼܝܼܪ ܬܵܒܼܥ̇̄ܐ ܬܒܲܥܬܹܗ ܕܗܵܢܵܐ ܐܘܼܟܼܠܵܐ 170 ܘܒܲܐܡܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܣܲܒܼܥܘܼܬܼܵܐ ܥܵܢ̇ܝܵܐ ܒܗܸܪܓܹܿܗ ܀ 171 :ܩܪܵܒܼܵܐ ܥܵܒܼ̇ܕܵܐ ܐܸܢ ܠܵܐ ܬܡܲܠܸܐ ܪܸܓܲܬܼ ܢܲܦܫܵܗ̇ 172 ܘܲܒܼܬܲܟܼܬܿܘܼܫܵܐ ܕܠܵܐ ܣܲܒܼܥܘܼܬܼܵܐ ܒܵܥ̇ܝܵܐ ܒܥܵܬܹܗ ܀ 173 :ܩܪܵܒܼܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܥܵܒܼ̈ܕܵܢ ܥܲܡܲܢ ܒܢܵܬܼܵܗ̇ ܟܠܝܘܿܡ 174 ܘܐܲܝܟ ܕܲܒܼܙܲܝܢܵܐ ܡܙܲܝ̈ܢܵܢ ܠܩܘܼܒܼܠܲܢ ܒܫܘܼܓܼܵܫܲܝ̈ܗܹܝܢ ܀ 175 ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܩܹܐܪܣܵܐ ܪ̈ܲܡܝܵܢ ܥܲܡܲܢ ܠܹܠܲܝ ܐܝܼܡܵܡ: pb. 358 176 ܘܲܡ̈ܫܲܕܿܝܵܢ ܒܲܢ ܓܹܐܪܹ̈ܐ ܫܢܝܼܢܹ̈ܐ ܕܠܸܫܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 177 :ܚܲܪܝܼܦ ܦܘܼܡܗܹܝܢ ܡ̣ܢ ܣܲܦܣܹܪܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܦܘܼܡ̇ܘ̈ܗܝ 178 ܘܥܵܐܠܵܐ ܡܚܘܿܬܼܗܹܝܢ ܥܕܲܡ̇ܐ ܠܢܲܦܫܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܟܲܠܝܵܐ ܀ 179 :ܠܵܐ ܣܲܓܿܝܼܐܝܼܢ ܩܛܝܼܠܲܝ̈ ܣܲܝܦܵܐ ܐܲܝܟ ܩܛܝܼܠܲܝ̈ܗܹܝܢ 180 ܘܠܵܐ ܚܘܼܒܵܠܵܐ ܕܚܲܝܘܲܬܼ ܫܸܢܵܐ ܐܲܝܟ ܚܘܼܒܵܠܗܹܝܢ ܀ 181 :ܒܝܼܫ ܚܘܼܒܵܠܗܹܝܢ ܡ̣ܢ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܣܵܪ̈ܘܿܚܵܬܼܵܐ 182 ܘܥܲܣܩܝܼܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܢܘܼܟܼܬܲܬܼܗܹܝܢ ܠܐܵܣܵܘܬܼܵܐ ܀ 183 :ܠܢܲܦܫܵܐ ܡܚܲܒܿܠܵܢ ܘܲܒܼܪܸܥܝܵܢܵܐ ܣܵܝ̈ܡܵܢ ܡܘܼܡܹ̈ܐ 184 ܘܐܸܠܵܐ ܒܪܘܼܚܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܐܲܣܹܝܢ ܫܘܼܚܢܹ̈ܐ ܕܡܸܢܗܹܝܢ ܀ 185 :ܕܵܘܝܼܕܼ ܣܵܗܹ̇ܕܼ ܕܲܟܼܡܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܡܚܘܿܬܼܵܐ ܕܟܹܐܒܼܗܹܝܢ 186 ܕܐܲܓܲܪ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܫܘܼܚܵܐ ܕܓܼܵܘܪܵܐ ܥܕܲܡ̇ܐ ܠܡܵܘܬܹܿܗ ܀ 187 :ܒܢܝܼܒܼܵܐ ܕܓܼܵܘܪܵܐ ܢܟܲܬܿܬܹܗ ܚܵܘܵܐ ܠܲܚܠܝܼܡ ܢܲܦܫܵܐ 188 ܘܲܗܘ̤ܸܵܐ ܟܪܝܗܵܐ ܘܲܢܣܝܼܣ ܦܲܓܼܪܵܐ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܀ 189 :ܢܘܼܓܼܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܢܦ݂ܲܠ ܒܐܸܫܵܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܢܘܼ̈ܟܼܬܵܬܼܵܗ̇ 190 ܟܲܕܼ ܩܵܥܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܡܲܝܠܸܠ ܟܠܝܘܿܡ ܡ̣ܢ ܟܘܼܪܗܵܢܹܗ ܀ 191 :ܣܪܝܼ ܠܲܡ ܘܐܸܬܼܡܣܝܼ ܚܒܼܵܪ̈ܵܬܼܝ ܟܠܗܹܝܢ ܗܘ̤ ܬܵܢܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 192 ܘܗܵܐ ܢܵܗܹ̇ܓ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܢܸܗܡܬܼܵܐ ܒܟܹܐܒܹܗ ܕܪܸܥܝܵܢܝ ܀ 193 :ܘܐܸܢܗܘ̤ ܕܕܼܲܘܝܼܕܼ ܟܸܢܵܪ ܪܘܼܚܵܐ ܬܒܲܪܬܹܗ ܚܵܘܵܐ 194 ܡܲܢ̣ܘܼ ܕܲܡܨܸܐ ܠܲܡܥܲܙܵܝܘܼ ܩܕܼܵܡ ܬܲܟܼܬܿܘܼܫܹܝ̈ܗ̇ ܀ 195 :ܐܸܢ ܚܲܙܵܝܵܐ ܕܲܣܬܼܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܘܐܸܬܿܕܵܘܲܕܸ 196 ܢܥܲܡܸܨ ܟܠܢܵܫ ܥܲܝܢܲܝ̈ ܢܲܦܫܹܗ ܡ̣ܢ ܥܸܢܝܵܢܹܝ̈ܗ̇ ܀ 197 :ܐܸܢ ܗܘ̤ ܕܐܲܝܵܐ ܡܲܪܗܸܒܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܙܵܥ ܡ̣ܢ ܩܵܠܵܗ̇ 198 ܢܣܲܟܲܪ ܐܸܕܢܲܝ̈ܢ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܪ̈ܲܗܒܵܢ ܒܩܵܠ ܫܘܼܓܵܫܹܝܗ̇ ܀ 199 :ܗܵܐ ܡ̇ܢ ܥܸܒܼܕܲܬ̤ ܒܲܪܬܼܵܗ̇ ܕܚܵܘܵܐ ܒܲܒܼܪܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ 200 ܢܙܲܗܲܪ ܟܠܢܵܫ ܠܲܕܼܦܵܓܲܥ ܒܹܗ ܕܠܵܐ ܬܸܦܓܲܥ ܒܹܗ ܀ 201 :ܗܸܐ ܡ̇ܢ ܣܸܥܪܲܬ̤ ܐܸܠܥܵܐ ܪܦܝܼܬܼܵܐ ܒܓܲܢ̄ܒܵܪ ܚܲܝܠܵܐ 202 ܢܹܐܡܲܪ ܓܼܒܼܪܵܐ ܠܓܲܒܼܪܵܐ ܚܲܒܼܪܹܗ ܕܚܲܠ ܡ̣ܢ ܚܵܘܵܐ ܀ 203 :ܡ̣ܢ ܒܲܪ̄ܬܼ ܚܵܘܵܐ ܢܸܕܼܚܲܠ ܟܠܢܵܫ ܘܝܲܬܿܝܼܪ ܟܹܐܢܹ̈ܐ 204 ܕܲܠܡܵܐ ܬܪܲܦܸܐ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܕܵܘܝܼܕܼ ܀ 205 :ܩܸܢܛܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܢܵܗ̇ ܟܡܵܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܡܸܢܹܗ ܕܓܸܢܣܲܢ 206 ܘܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܵܗ̇ ܟܡܵܐ ܐܸܢ ܕܲܟܼܝܵܐ ܀ 207 :ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܲܫܲܪ ܠܫܘܼܘܕܵܝ ܡܸܠܹ̈ܝܗ̇ ܕܠܵܐ ܢܸܣܝܵܢܵܐ 208 ܕܗܵܐ ܠܲܝܬܿ ܟܹܐܢܵܐ ܕܨܵܬܼ ܫܘܼܓܵܫܹܝ̈ܗ̇ ܕܠܵܐ ܐܲܦܸܠܬܹܗ ܀ 209 :ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܡܲܠܝܵܐ ܘܟܲܕܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܫܲܪܝܵܐ ܒܓܼܵܘܵܗ̇ 210 ܘܠܲܝܬܿ ܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ ܥܲܠ ܬܘܼܟܼܠܵܢܵܗ̇ ܐܵܦܸܢ ܩܲܠܝܼܠ ܀ 211 :ܚܲܠ̈ܝܵܢ ܡܸܠ̈ܝܗ̇ ܠܲܕܼܠܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܡܲܪܝܼܪܘܼܬܼܵܗ̇ 212 ܘܗܲܢܝܼ ܣܘܵܕܲܗ̇ ܠܲܕܼܠܵܐ ܦ̇ܪܹܫ ܦܲܟܿܝܼܗܘܼܬܼܵܗ̇ ܀ pb. 359 213 :ܦܲܐܝܵܐ ܚܙ̇ܬܼܵܗ̇ ܠܲܕܼܠܵܐ ܒܩܸܐ ܠܹܗ ܢܸܟܼܠܵܐ ܕܠܸܒܵܗ̇ 214 ܘܲܪܓܼܝܼܓܼ ܦܸܓܼܥܵܗ̇ ܠܲܕܼܠܵܐ ܫܩܝܼܠ ܠܹܗ ܢܸܣܪܝܵܢ ܚܲܫܝܹ̈ܗ̇ ܀ 215 :ܚܲܫܹ̈ܐ ܩܫܲܝ̈ܵܐ ܢܵܦ̇ܩܝܼܢ ܡܸܢܵܗ̇ ܐܲܝܟ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ 216 ܘܲܡܢܲܟܿܬܼܝܼܢ ܠܲܢ ܒܣܘܼܗܪ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܢܝܼܒܹ̈ܐ ܀ 217 :ܘܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܒܟܼܠܹܗ ܟܝܵܢ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܡܟܲܢܹܝܢ ܚܲܫܹ̈ܐ 218 ܒܚܵܘܵܐ ܝܲܬܿܝܼܪ ܡܚܵܘܹܝܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܣܘܼܥܪ݁ܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 219 :ܒܵܗ̇ ܡܸܫܬܲܓܼܫܝܼܢ ܠܡܸܬܼܟܲܬܵܫܘܼ ܥܲܡ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ 220 ܘܠܵܐ ܡܨܸܐ ܝܲܨܪܵܗ̇ ܠܲܡܥܲܙܵܝܘܼ ܩܕܼܵܡ ܚܹܐܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 221 :ܥܓܲܠ ܡܸܬܼܪܲܦܝܵܐ ܩܕܼܵܡ ܚܘܼ̈ܚܵܬܹܐ ܕܚܲܫܲܝ̈ ܦܲܓܼܪܵܐ 222 ܘܠܲܝܬܿ ܒܵܗ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܠܡܹܐܪܲܥ ܩܹܐܪܣܵܐ ܕܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ ܀ 223 :ܗ̤ܝ ܡܸܫܬܿܚܩܵܐ ܒܲܪ݁ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܓܲܒܼܪܹ̈ܐ 224 ܘܲܥܠܹܝܗ̇ ܬܵܩܹ̇ܦ ܩܹܐܪܣܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܒܲܥܪܝܼܪ̈ܵܝܹܐ ܀ 225 :ܠܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ ܙܵܩ̇ܬܿܝܼܢ ܥܘܼܩܣܹ̈ܐ ܩܫܲܝܵ̈ܐ ܕܫܵܘܬܵܦܘܼܬܼܵܐ 226 ܘܲܡܥܝܼܪܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܪܸܓܲܬܼ ܒܸܣܪܵܐ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܀ 227 :ܥܵܠ̇ܒܿܝܼܢ ܨܹܐܕܹܝܗ̇ ܚܲܫܲܝ̈ ܦܲܓܼܪܵܐ ܒܡܸܕܹܿܡ ܩܲܠܝܼܠ 228 ܘܣܵܗܕܵܐ ܐܵܦ ܗ̤ܝ ܕܲܟܼܡܵܐ ܫܚܝܼܩܵܐ ܒܲܩܪ̈ܵܒܲܝܗܘܿܢ ܀ 229 :ܚܲܝܵܒܼܘܼܬܼܵܗ̇ ܩܵܥ̇ܝܵܐ ܟܠܢܵܫ ܥܲܠ ܬܲܟܼܬܿܘܼܫܹܝ̈ܗ̇ 230 ܘܐܲܝܟ ܕܲܒܼܨܸܒܼܥܵܐ ܡܚܵܘܝܵܐ ܩܪ̈ܵܒܹܐ ܕܐܲܡܝܿܢܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܀ 231 :ܪܲܦܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܣܲܓܿܝܼ ܠܡܸܬܼܟܲܬܵܫܘܼ ܥܲܡ ܚܘܼܬܼܚܵܬܹ̈ܝܗ̇ 232 ܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܚܵܝ̇ܒܵܐ ܘܲܡܚܲܝܒܼܵܐ ܠܲܢ ܒܚܲܝܵܒܼܘܼܬܼܵܗ̇ ܀ 233 :ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܟܸܣܦܵܐ ܗ̤ܝ ܐܲܚܝܼܕܵܐ ܕܠܵܐ ܣܲܒܼܥܘܼܬܼܵܐ 234 ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܗ̤ܝ ܐܲܣܝܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܒܲܡܫܘܼܚܬܼܵܐ ܀ 235 :ܒܪܸܓܲܬܼ ܒܸܣܪܵܐ ܗ̤ܝ ܦܲܩܝܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܟܘܼܚܵܕܼܵܐ 236 ܘܲܒܚ̈ܘܼܬܼܚܵܬܹܐ ܗ̤ܝ ܡܸܬܿܬܿܨܝܼܕܼܵܐ ܕܠܑܵ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܀ 237 :ܚܣܵܡܵܐ ܣܲܢܝܵܐ ܒܵܗ̇ ܡܸܬܼܗܲܦܲܟ ܐܲܝܟ ܬܲܢܝܼܢܵܐ 238 ܘܚܘܼܬܼܪܵܐ ܛܪܘܼܢܵܐ ܒܵܗ̇ ܡܸܫܬܲܩܲܠ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܐܲܪܝܵܐ ܀ 239 :ܬܲܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܥܠܹܝܗ̇ ܐܲܫܝܼܕܼܵܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܡܲܝܵ̈ܐ 240 ܘܥܵܠܘܿܒܼܘܼܬܼܵܐ ܒܵܗ̇ ܟܗܝܼܢܵܐ ܐܲܝܟ ܛܘܼܪ ܠܸܒܼܢܵܢ ܀ 241 :ܝܵ̇ܕܲܥܵܐ ܠܡܸܥܠܲܒܼ ܘܠܲܝܬܿ ܥܵܠܘܿܒܼܵܐ ܕܥܵܠܹ̇ܒܼ ܡܸܢܵܗ̇ 242 ܘܣܵܗܹ̇ܕ ܢܵܒܼܘܿܬܼ ܕܲܟܼܡܵܐ ܥܠܲܒܼܬܹܗ ܥܵܘ̇ܠܵܐܝܼܬܼ ܀ 243 :ܥܠܲܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܚܵܒܼ ܘܠܵܐ ܝ̄ܕܲܥ ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܕܥܵܠܘܿܒܼܘܼܬܼܵܐ 244 ܥܕܲܡ̇ܐ ܕܡܸܢܵܗ̇ ܝ̄ܠܸܦ ܨܸܵܢ̈ܥܵܬܼܵܐ ܠܡܹܐܫܲܕ ܠܲܕܼܡ̇ܐ ܀ 245 ܨܢܝܼܥܵܐ ܗ̄ܝܼ ܣܲܓܿܝܼ ܘܠܲܝܬܿ ܒܲܨܢܝܼܥܹ̈ܐ ܕܲܨܢܝܼܥ ܡܸܢܵܗ̇: pb. 360 246 ܘܫܲܒܼܪܵܐ ܗ̄ܝܼ ܣܲܓܿܝܼ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܫܚܵܐ ܗܸܕܼܝܘܿܛܘܼܬܼܵܗ̇ ܀ 247 :ܥܪܝܼܡܵܐ ܣܲܓܼܿܝܼ ܠܲܡܟܲܣܵܝܘܼ ܥܲܠ ܣܘܼܥܪ݁ܵܢܿܝܗ 248 ܘܣܲܟܼܠܵܐ ܗ̄ܝܼ ܣܲܓܿܝܼ ܠܘܵܬܼ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܕܲܬܼܘܵܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܀ 249 :ܠܒܼܝܼܫܬܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܚܲܟܿܝܼܡ ܠܸܒܵܗ ܘܲܨܪܵܗ̇ 250 ܘܛܵܟ ܐܵܦ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܢܝܼܩܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܨܸܢ̈ܥܵܬܼܵܗ̇ ܀ 251 :ܗ̤ܝ ܐܲܠܸܦܬܹܗ ܠܪܹܫ ܣܸܕܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܕܐܲܝܟܲܢ ܢܲܛܥܸܐ 252 ܘܗ̤ܝ ܦܸܬܼܚܲܬ̤ ܠܹܗ ܬܪܲܥ ܡܲܚܫܲܒܼܬܹܗ ܘܐܲܡܝܼ ܙܲܪܥܹܗ ܀ 253 :ܡܸܢܵܗ̇ ܝܵܠܹ̇ܦ ܙܢܲܝ̈ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܘܐܲܟܸܿܢ ܡܲܒܼܐܸܫ 254 ܘܒܼܵܗ̇ ܡܸܬܼܚܲܫܲܚ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܙܲܝܢܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܩܘܼܫܬܵܐ ܀ 255 :ܙܲܝܢܵܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܠܒܸ݂ܫ ܒܲܩܪܵܒܼܵܐ ܕܠܘܼܩܒܲܠ ܝܵܘܣܸܦ 256 ܘܲܒܼܗܲܕܵܡܹ̈ܝܗ̇ ܐܸܚܲܕܼ ܕܲܪܵܐ ܥܲܡ ܕܲܟܼܝܘܼܬܹܗ ܀ 257 :ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ ܠܒ݂ܲܟ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܠܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ 258 ܘܦܸܕܲܬ̤ ܐܝܼܕܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܡ̣ܢ ܒܸܣܪܵܢܵܐ ܀ 259 :ܠܐܸܣܛܵܕܼܝܼܘܿܢ ܕܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ ܢܚܸ݂ܬܼ ܥܲܡ ܢܲܟܼܦܵܐ 260 ܘܐܲܩܸܬܼ ܙܵܘܥܵܘ̈ܗܝ ܒܪܸ݁ܓܼܫܲܝ ܦܲܓܼܪܹܗ ܘܠܵܐ ܣܦ݂ܲܩ ܠܲܒܼ݂ܟܹܿܗ ܀ 261 :ܐܲܝܟ ܐܲܪܝܘܿܬܼܵܐ ܩܥܵܬ̤ ܫܵܛܝܼܬܼܵܐ ܥܲܠ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ 262 ܘܠܵܐ ܩܲܬܼ݂ ܛܦܸܪܹ̈ܝܗ̇ ܙܲܠܝܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ ܀ 263 :ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܕܼܒܵܐ ܢܸܗܡܲܬ̤ ܕܼܒܵܐ ܡܚܲܒܿܠܵܢܝܼܬܼܵܐ 264 ܘܠܵܐ ܐܲܙܝܼܥܹܗ ܠܲܠܒܼܝܼܒܼ ܢܲܦܫܵܐ ܩܵܠ ܦܲܩܪܘܼܬܼܵܥܗ̇ ܀ 265 :ܢܲܚܬܵܘ̈ܗܝ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܚܸܛܦܲܬ̤ ܡܸܢܹܗ ܢܸܡܪܵܢܝܼܬܼܵܐ 266 ܘܲܠܗܲܕܵܡ̇ܘ̈ܗܝ ܠܵܐ ܡ̣ܛܵܐ ܦܲܟܵܐ ܕܦܲܩܝܼܪܘܼܬܼܵܗ̇ ܀ 267 :ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܛܲܒܼܝܵܐ ܫܘ݂ܲܪ ܩܲܠܝܼܠܵܐ ܘܥܲܒܼܪܹܗ ܠܦܲܚܵܗ̇ 268 ܘܚܲܪܩܲܬ̤ ܢܝܼܒܹ̈ܝܗ̇ ܕܲܦܠܲܛ ܡܸܢܵܗ̇ ܨܲܝܕܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܗ̇ ܀ 269 :ܠܵܘ ܟܹܝܬܼ ܡܲܓܵܢ ܐܸܟܼܠܹ̇̄ܬܼ ܩܲܪ̈ܨܹܝܗ̄ ܕܚܵܘܵܐ ܚܲܝܘ̄ܬܼܵܐ 270 ܕܗܵܐ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܝܗ̇ ܩܵܥܹ̇ܝܢ ܥܠܹܝܗ̇ ܕܚܲܝܘ̄ܬܼܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܀ 271 :ܠܵܘ ܐ̄ܢܵܐ ܩܪܹܝܬܼܵܗ̇ ܒܲܫܡܵܐ ܕܢܘܼܟܼܪܵܝ ܠܲܡܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ 272 ܙܲܠܝܼܠܘܼܬܼܵܗ̇ ܥܒܲܕܼܬܵܗ̇ ܕܬܼܕܡܸܐ ܠܚܲܝܘܲܬܼ ܫܸܢܵܐ ܀ 273 :ܘܐܸܠܵܐ ܬܹܐܡܲܪ ܠܘܼܩܒܲܠ ܡܸܠܲܝ̈ ܐܸܢܗܘ̤ ܕܡܲܨܝܵܐ 274 ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܲܝܗܹܝܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܬܼܢܹ̇ܝܬܼ ܥܲܠ ܒܝܼܫܘܼܬܼܵܗ̇ ܀ 275 :ܐܸܡܲܪܝ ܚܵܘܵܐ ܐܸܢܗܘ̤ ܕܐܝܼܬܼ ܒܹܟܼܝ ܚܲܝܠܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ 276 ܘܲܡܩܲܒܸܿܠ ܐ̄ܢܵܐ ܫܪܵܝܵܐ ܕܡܸܠܲܝ̈ܟܿܝ ܐܸܢ ܫܲܪܝܼܪ̈ܵܢ ܀ 277 :ܫܲܪܝܼܪ ܡܘܼܫܹܐ ܐܵܘ ܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪ ܥܲܠ ܪܸܥܝܵܢܹܟܼܝ 278 ܫܪܵܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܟܼܬ݂ܲܒܼ ܐܵܘ ܬܲܫܥܝܼܬܼܵܐ ܕܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܀ 279 :ܗܘ̤ ܟܬ݂ܲܒܼ ܩܹܐܪܣܵܐ ܕܥܸܒܼܕܲܬ̤ ܚܵܬܹܿܟܼܝ ܥܲܡ ܒܲܪ ܝܼܥܩܘܿܒܼ 280 ܘܗ̤ܘ ܐܸܫܬܿܥܝܼ ܕܐܲܝܟܲܢ ܚܲܣܢܵܗ̇ ܚܝܼܨ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܀ 281 :ܥܲܡܹܗ ܩܵܥܹ̇ܝܢ ܐܵܦ ܟܠ ܣܸܦܪ̈ܝܼܢ ܥܲܠ ܒܝܼܫܘܼܬܹܟܼܝ 282 ܘܲܡܚܲܣܕܼܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܠܡܲܪܵܚܘܼܬܹܟܼܝ ܒܣܲܓܿܝܼ̈ܐܬܼܵܐ ܀ pb. 361 283 :ܠܫܸܡܫܘܿܢ ܪܲܒܵܐ ܡܲܢ̣ܘܼ ܦܲܟܼܪܹܗ ܒܙܲܝܢܵܐ ܕܣܲܥܪܹܗ 284 ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܫܲܦܸܠ ܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܹܗ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ ܥܘܼܪ̈ܠܹܐ ܀ 285 :ܠܵܘ ܐܲܢ̄ܬܿܝ ܡܲܟܸܿܬܿܝ ܥܘܼܫܢܵܐ ܕܚܲܝܠܹܗ ܩܕܼܵܡ ܪ̈ܵܕܼܘܿܦܵܘܗܝ 286 ܘܠܵܘ ܐܲܢ̄ܬܿܝ ܣܲܡܝܼܬܿܝ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܕܼܪܸܥܝܵܢܹܗ ܀ 287 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܪܘܿܡܹܟܼܝ ܛܲܡܲܐ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܕܲܢܙܝܼܪܘܼܬܹܗ 288 ܘܐܲܗܸܠܘ ܙܲܓܼܚܸܟܼܘ ܛܲܡ̈ܐܲܝ ܢܲܦܫܵܐ ܥܲܠ ܕܲܟܼܝܘܼܬܹܗ ܀ 289 :ܠܵܘ ܦܲܩܪܘܼܬܹܟܼܝ ܟܕܲܢܬܹܗ ܒܪܲܚܝܵܐ ܚܲܪܡ̇ܢܵܐܝܼܬܼ 290 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܫܥܵܬܼܵܐ ܒܥܲܕܼܥܹܕܼ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܠܫܹ̈ܐܕܹܐ ܘܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 291 :ܐܵܠܹܦ ܓܼܒܼܪ݁ܝܼܢ ܩܛ݂ܲܠ ܓܼܢ̄ܒܵܪܵܐ ܒܓܲܪܡ̇ܐ ܫܝܼܛܵܐ 292 ܘܐܸܠܥܵܐ ܫܡܝܼܛܵܐ ܕܩܲܪܬܹܗ ܘܲܢܦ݂ܲܠ ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚ ܩܵܡ̣ ܀ 293 :ܠܐܲܪܝܵܐ ܦܲܫܲܚ ܘܲܠܫܸܫ̈ܠܵܬܼܵܐ ܦܲܣܸܩ ܘܲܫܕܼܵܐ 294 ܘܚܘܼܛܵܐ ܪܲܦܝܵܐ ܦܲܟܼܪܹܗ ܘܲܫܕܵܝܗܝ ܐܲܝܟ ܕܲܠܫܝܼܛܵܐ ܀ 295 :ܫܡܲܥ̣ܘ ܓܼܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܨܘܼܬܼܘ ܙܲܕܿܝܼܩܹ̈ܐ ܬܡܲܗܘ ܝܵܕܲܘܿܥܹ̈ܐ 296 ܕܓܼܘܼܢܚܹ̈ܐ ܕܚܝܼܠܹ̈ܐ ܥܸܒܼܕܲܬ̤ ܚܵܘܵܐ ܒܕܼܵܪ݁ܝܼܢ ܕܵܪ̈ܝܼܢ ܀ 297 :ܠܝܵܘܣܸܦ ܚܸܒܼܫܲܬ̤ ܠܫܸܡܫܘܿܢ ܦܸܟܼܪܲܬ̤ ܠܕܵܘܝܼܕܼ ܪܸܕܼܦܲܬ̤ 298 ܘܗܵܐ ܐܲܚܘܼܝܼܬܼܵܐ ܕܐܘܼܐܠܨܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܣܸܦܪ̈ܲܝ ܪܘܼܚܵܐ ܀ 299 :ܘܐܸܢ ܫܲܪܝܼܪܹ݁ܐ ܘܩܲܢ̈ܝܲܝ ܚܲܝܠܵܐ ܢܦܲܠ̣ܘ ܒܲܩܪ̈ܵܒܹܝܗ̇ 300 ܡܲܢ̣ܘܼ ܡܸܫܟܲܚ ܠܲܡܥܲܙܵܝܘܼ ܩܕܼܵܡ ܢܸܟܼܝܵܢܹ̈ܝܗ̇ ܀ 301 :ܒܝܼܫ ܢܸܟܼܝܵܢܵܗ̇ ܘܡܲܟܸܿܐ ܣܲܓܿܝܼ ܠܲܕܼܡܲܟܸܿܐ ܠܹܗ 302 ܘܠܵܐ ܒܝܼܫ ܒܝܼܫܵܐ ܐܲܝܟ ܒܝܼܫܘܼܬܼܵܗ̇ ܟܡܵܐ ܐܸܢ ܒܝܼܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܀ 303 :ܒܝܼܫܵܐ ܒܟܸܣܝܵܐ ܡܲܟܸܿܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܲܕܼ ܡܸܬܼܩܲܢܲܛ 304 ܘܗ̤ܝ ܕܠܵܐ ܩܸܢܛܵܐ ܡܲܟܿܝܵܐ ܟܠܢܵܫ ܠܛܵܒܹ̈ܐ ܘܒܼܝܼܫܹ̈ܐ ܀ 305 :ܒܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ ܡܲܒܸܐܫ ܐܵܦ ܗܘ̤ ܒܝܼܫܵܐ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܡܲܒܼܐܸܫ 306 ܘܛܵܟ ܠܵܐ ܡܨܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܲܒܼܐܸܫ ܣܲܓܿܝܼ ܐܸܠܘܼܠܵܐ ܗ̤ܝ ܀ 307 :ܒܵܗ̇ ܐܲܒܼܐܸܫ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܟܲܕܼ ܐܲܒܼܐܸܫ ܠܲܢ 308 ܘܲܒܼܠܸܫܵܬܵܗ̇ ܕܲܒܼܨܲܢ ܥܘܼܩܣܵܐ ܕܡܲܪܝܼܪܘܼܬܼܵܗ̇ ܀ 309 :ܗ̤ܝ ܙܲܝܸܢܬܹܗ ܒܙܲܝܢܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܥܲܡܲܢ 310 ܘܗܵܐ ܚܵܪܹܒܼ ܠܲܢ ܒܙܲܠܝܼܠܘܼܬܼܵܗ̇ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܣܲܝܦܵܐ ܀ 311 :ܐܘܿܗ ܡ̣ܢ ܚܵܘܵܐ ܢܹܐܡܲܪ ܓܸܢܣܲܢ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܹܿܗ 312 ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܥܲܡܲܢ ܘܐܲܣܝܼܪ ܚܘܼܒܵܗ̇ ܥܲܡ ܩܵܛ̇ܘܿܠܲܢ ܀ 313 :ܚܲܒܼܪܘܼܬܼ ܒܝܼܫܵܐ ܪܚܝܼܡܵܐ ܣܲܓܿܝܼ ܥܲܠ ܪܸܥܝܵܢܵܗ̇ 314 ܘܒܲܬܼܪܲܥ ܩܸܨܡ̇ܘ̈ܗܝ ܢܵܩܹ̇ܫ ܠܸܒܵܗ̇ ܠܹܠܲܝ ܐܝܼܡܵܡ . 315 :ܡܸܢܹܗ ܫܵܐ̇̄ܠܵܐ ܒܲܛܢܵܐ ܘܝܲܠܕܵܐ ܓܠܝܼܙܲܬܼ ܗܵܘܢܵܐ 316 ܘܠܹܗ ܡܸܬܼܟܲܫܦܵܐ ܕܲܢܦܲܢܸܐ ܠܵܗ̇ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܟܲܪܣܵܐ ܀ 317 :ܥܲܠ ܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ ܕܩܲܢܝܵܐ ܪܥܝܼܥܵܐ ܣܝܼܡ ܬܘܼܟܼܠܵܢܵܗ̇ 318 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܒܲܝܢܵܐ ܕܗܘ̤ܝܘܼ ܣܲܚܦܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܀ 319 ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܣܲܡܝܵܬ ܡ̣ܢ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܕܦܵܪܘܿܫܘܼܬܼܵܐ: pb. 362 320 ܘܠܵܐ ܡܸܣܬܲܟܿܠܵܐ ܠܡܸܦܪܲܫ ܣܲܢܝܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܀ 321 :ܐܘܿ ܕܵܘܝܼܬܼܵܐ ܠܡܵܢ ܠܵܐ ܕܵܝ̇ܢܲܬܿܝ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܐܼ 322 ܘܥܲܠ ܡ̇ܢ ܠܵܐ ܣܝܼܡ ܕܝܼܢܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܩܕܼܵܡ ܪܸܥܝܵܢܹܟܼܝ ܀ 323 :ܠܡܵܢ ܩܵܪܝܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܝ ܠܒܼܝܼܫܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܟܲܕܵܒܼܵܐܝܼܬܼ 324 ܘܥܲܠ ܡ̇ܢ ܫܵܐ̇ܠܲܬܿܝ ܥܸܕܼܪܵܐ ܠܚܲܝܲܝ̈ܟܿܝܼ ܡ̣ܢ ܩܵܟܘܿܠܹܟܼܝ ܀ 325 :ܐܲܝܟܲܢ ܡܸܫܟܲܚ ܠܲܡܥܲܕܵܪܘܼ ܡܠܸܐ ܣܘܼܓܼܦܵܢܹ̈ܐ 326 ܘܐܲܝܟܲܢ ܚܵܟܹ̇ܐ ܒܛܵܒܼܬܼܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܣܵܢ̇ܠܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 327 :ܡܸܛܥܵܐ ܛܵܥܵܝܵܐ ܚܵܘܵܐ ܒܛܘܼܥܝܲܝ ܕܲܢܟܼܝܼܠܘܼܬܹܗ 328 ܘܲܣܪܝܼܩܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܼܓܵܘܣܵܐ ܒܹܗ ܒܓܼܵܘܣܵܐ ܣܪܝܼܩܵܐ ܀ 329 :ܛܘܼܥܝܲܝ ܪܵܚ̇ܡܵܐ ܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܛܵܥ̇ܝܵܐ ܒܵܬܲܪ ܛܲܥܝܵܐ 330 ܘܲܥܝܵܕܼܲܗ̇ ܗ̄ܘ̣ ܕܬܸܦܗܸܐ ܒܛܘܼܥܝܲܝ ܕܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ ܀ 331 :ܦܸܗܝܵܐ ܪܵܚ̇ܡܵܐ ܘܠܲܣܪܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܕܲܝ̈ܩܵܢ ܥܲܝܢܹ̈ܝܗ̇ 332 ܘܐܸܢ ܐ̄ܢܵܫ ܢܸܨܪܹܝܗ̇ ܦܗܵܝܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܒܓܼܵܘ ܪܸܥܝܵܢܵܗ̇ ܀ 333 :ܒܬܲܪ̈ܥܹܐ ܘܫܘܼܩܹ̈ܐ ܪܓܼܝܼܓܼܵܐ ܠܲܡܩܵܡ ܙܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ 334 ܘܠܲܡܨܵܬܼ ܫܸܡܥܵܐ ܕܟܲܕܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܨܲܠ̈ܝܵܢ ܐܸܕܼܢܹܝ̈ܗ̇ ܀ 335 :ܒܨܸܒܼܬܵܐ ܥܵܢ̇ܝܵܐ ܘܒܲܣܩܝܼܾܘܼܬܼܵܐ ܗܵܪܹܓܼ ܠܸܒܵܗ̇ 336 ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܬܸܫܦܲܪ ܐܸܠܵܐ ܕܬܲܣܢܸܐ ܦܐܲ݁ܝܵܐ ܒܫܘܼܦܪܵܗ̇ ܀ 337 :ܠܲܣܪܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܡܨܲܒܿܬܼܵܐ ܢܲܦܫܵܗ̇ ܣܲܢܝܲܬܼ ܬܲܦܫܵܐ 338 ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܨܸܒܼܬܵܐ ܬܨܘܼܕܼ ܠܵܗ̇ ܨܲܝܕܼܵܐ ܕܵܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ ܀ 339 :ܠܲܡܨܵܕܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܦܵܪܣܵܐ ܨܸܒܼܬܵܐ ܥܲܠ ܗܲܕܵܡܹ̈ܝܗ̇ 340 ܘܐܲܝܟ ܕܲܒܼܦܲܚ̈ܐ ܢܵܦܠܝܼܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܨܸܒܼܬܵܐ ܕܐܲܦܹܝ̈ܗ̇ ܀ 341 :ܐܲܝܟ ܨܲܝܵܕܼܵܐ ܟܲܡܝܼܢ ܝܲܨܪܵܗ̇ ܒܓܼܵܘ ܗܲܕܵܡܹܝ̈ܗ̇ 342 ܘܨܲܒܼܬܼܵܐ ܕܐܲܦܹܝ̈ܗ̇ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܠܸܩܛܵܐ ܠܥܸܠܐ ܡ̣ܢ ܦܲܚܵܐ ܀ 343 :ܗܘ̤ ܡܲܠܸܦ ܠܵܗ̇ ܠܡܸܛܡܲܪ ܦܲܚܹ̈ܐ ܒܪܸ̈ܓܼܫܲܝ ܦܲܓܼܪܵܐ 344 ܘܗܘ̤ ܡܚܵܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܠܡܸܦܪܲܣ ܢܸܫ̈ܒܹܿܐ ܒܪܸܡܙܵܐ ܕܥܲܝܢܹ̈ܝܗ̇ ܀ 345 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܡܚܝܼܪ ܒܵܗ̇ ܚܵܘܪܵܐ ܣܲܢܝܵܐ ܕܙܲܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ 346 ܘܗܘ̤ ܩܵܒܲ݁ܥ ܠܹܗ ܠܢܝܼܫܵܐ ܨܲܚܢܵܐ ܩܕܼܵܡ ܒܵܒܼܵܬܼ̈ܗ̇ ܀ 347 :ܪܸܓܬܼܵܐ ܣܢܝܼܬܼܵܐ ܨܵܐܲܪ ܩܘܼܕܼܡܹܝܗ̇ ܕܲܬܿܕܲܡܸܐ ܒܵܗ̇ 348 ܘܚܵܢ̇ܝܵܐ ܣܲܓܿܝܼ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܪܸ̈ܓܼܫܹܝܗ̇ ܠܘܵܬܼ ܨܲܚܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 349 :ܠܙܲܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܚܵܢܹ̇ܝܢ ܪܸ̈ܓܼܫܹܝܗ̇ ܘܙܵܘܥܲܝ̈ ܢܲܦܫܵܗ̇ 350 ܘܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܟܲܦܝܵܐ ܝܲܐܝܼܒܼ ܠܸܒܵܗ̇ ܠܐܘܼܟܼܠܵܐ ܨܲܚܢܵܐ ܀ 351 :ܒܪܸܓܲܬܼ ܒܸܣܪܵܐ ܗܵܪܹܓܼ ܠܸܒܵܗ̇ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ 352 ܘܐܵܟܼ̇ܠܵܐ ܟܠܝܘܿܡ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܝܵܐ ܪܸܓܲܬܼ ܢܲܦܫܵܗ̇ ܀ 353 :ܝܲܥܢܵܐ ܗ̄ܝܼ ܣܲܓܼܝܼ ܘܲܟܼܡܵܐ ܕܬܹܐܟܼܘܿܠ ܬܘܼܒܼ ܡܸܬܼܝܲܥܢܵܐ 354 ܘܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܐܵܟܼ̇ܠܵܐ ܐܵܟܼ̇ܠܵܐ ܘܟܼܵܦ̇ܪܵܐ ܕܠܵܐ ܐܲܟܼܝܼܠ ܠܝܼ ܀ 355 :ܠܐܸܡ̇ܝܵܐ ܟܪܘܿܡܬܼܵܢܝܼܬܼܵܐ ܒܲܪ̄ܬܼ ܚܲܨܝܼܦܬܵܐ 356 ܕܓܸܢܒܲܬ̤ ܦܹܐܪܵܐ ܘܪܲܟܿܒܲܬ̤ ܥܸܠܠܹ̈ܐ ܕܚܸܘܝܵܐ ܐܲܛܥܝܲܢܝ ܀ pb. 363 357 :ܥܝܵܕܵܗ̇ ܕܐܸܡ̇ܗ̇ ܪܵܕܹܐ ܥܲܡܵܗ̇ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܕܵܪܹ̈ܐ 358 ܘܲܡܚܲܒܿܒܼܵܐ ܠܹܗ ܐܲܝܟ ܕܲܠܥܘܸܠܵܐ ܠܥܘܸܠܵܐ ܢܕܼܝܼܕܼܵܐ ܀ 359 :ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܓܼܒܼܪܵܐ ܪܓܼܝܼܓܼܵܐ ܕܬܸܗܘܸܐ ܐܲܝܟ ܝܵܠܹܕܿܬܵܗ̇ 360 ܘܐܸܠܘܼ ܡܲܨܝܵܐ ܪܵܓܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܵܗ̇ ܕܓܼܒܼܪܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܀ 361 :ܫܘܼܠܛܵܢ ܓܼܒܼܪܹ̈ܐ ܒܵܥ̇ܝܵܐ ܠܡܸܚܛܲܦ ܡܲܪܵܚܵܐܝܼܬܼ 362 ܘܠܲܡܕܼܘܵܕܼܘܼ ܛܲܟܼܣܵܐ ܬܲܩܢܵܐ ܕܒܼܵܪܘܿܝܘܼܬܼܵܐ ܀ 363 :ܒܡܲܪܚܘܼܬܼܵܗ̇ ܚܵܪ̣ ܟܵܪܘܿܙܵܐ ܦܵܘܠܘܿܣ ܓܼܒܼܝܵܐ 364 ܘܩܲܕܸܿܡ ܐܲܚܕܹܿܗ ܠܬܲܪܥܵܐ ܒܐܵܦܹܝ̈ܗ̇ ܕܠܵܐ ܬܸܫܠܲܛ ܀ 365 :ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܒܫܸܠܝܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܠܲܡ ܝܠܦܐ ܡ̣ܢ ܡܲܠܦܵܢܵܐ 366 ܘܠܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܩܵܝ̇ܡܵܐ ܡܲܪܵܚܵܐܝܼܬܼ ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܕܓܼܒܼܪܹ̈ܐ ܀ 367 :ܒܙܲܝܢܵܐ ܕܡܸܠܬܹܗ ܐܲܣܪ̣ܵܗ̇ ܦܵܘܠܘܿܣ ܠܡܲܪܵܚܘܼܬܼܵܗ̇ 368 ܘܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܗܵܟܲܢ ܗ̤ܝ ܠܵܐ ܦܵܝ̇ܫܵܐ ܡ̣ܢ ܦܲܩܪܘܼܬܼܵܗ̇ ܀ 369 :ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܨܸܒܼܬܵܐ ܕܙܲܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܬܲܚܸܡ ܘܲܟܸܠܵܗ̇ 370 ܘܗ̤ܝ ܕܲܠܩܘܼܒܼܠܵܐ ܕܡܸܠܬܹܗ ܣܵܥ̇̄ܪܵܐ ܒܪܲܒܿܘܼܬܼ ܨܸܒܼܬܵܐ ܀ 371 :ܗܵܫܵܐ ܥܲܦ̣ܬܹܗ ܠܨܸܒܼܬܵܗ̇ ܣܲܓܿܝܼ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ 372 ܕܬܸܗܘܸܐ ܒܟܼܠܗܹܝܢ ܣܵܬܼܪܲܬܼ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܀ 373 :ܘܸܟܼܒܲܪ ܐܸܠܘܼܝܵ̇ܕܼܥܵܐ ܠܡܸܩܪܵܐ ܒܣܸܦܪ݁ܲܝ ܪܘܼܚܵܐ 374 ܥܵܛ̇ܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܗܘܿܢ ܠܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܹ̈ܐ ܕܥܲܠ ܣܘܼܪ̈ܚܵܢܹܝܗ̇ ܀ 375 :ܘܸܟܼܒܲܪ ܐܸܠܘܼ ܡܦܵܣܵܐ ܐܵܦ ܒܝܼ ܕܲܓܼܠܹ̇ܝܬܼ ܡܘܼܡܹܝ̈ܗ̇ 376 ܢܵܗ̇ܡ̇ܐ ܗ̣̄ܘܵܬܼ ܒܝܼ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܐܝܼܙܒܹܠ ܒܒܲܪܬܿܘܬܵܒܹ̈ܐ ܀ 377 :ܘܸܟܼܒܲܪ ܐܸܠܘܼ ܝܸܓܕܼܥܲܬ̤ ܡܲܢ ܐ̄ܢܵܐ ܐܵܘ ܕܲܡܚܝܼܠ ܐ̄ܢܵܐ 378 ܠܵܐ ܣܵܒܲܥܵܐ ܗ̣̄ܘܵܬܼ ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܸܫܕܵܐ ܓܹܐܪܹ̈ܐ ܕܨܲܥܪܵܐ ܀ 379 :ܘܸܟܼܒܲܪ ܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܕܨܵܪ ܚܵܘܝܼ ܠܵܗ̇ ܝܘܼܩܢܵܐ ܕܲܩܢܘܿܡܝ 380 ܪܵܓܼܡ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܹܗ ܒܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܒܸܙܚܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܠܢܵܒܼܘܼܬܼ ܀ 381 :ܟܒܲܪ ܐܵܦ ܗܵܫܵܐ ܫܵܡ̇ܛܵܐ ܣܲܝܦܵܐ ܥܲܠ ܦܸܬܼܓܼܵܡܲܝ̈ 382 ܘܲܡܦܲܣܩܵܐ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟ ܕܲܠܪܹܫܵܐ ܕܪܵܚܹܗ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܀ 383 :ܙܸܠܝ ܠܹܟܼܝ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܠܵܘ ܟܹܐܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܠܵܘ ܒܲܪ ܟܹܐܢܹ̈ܐ 384 ܡ̇ܢ ܛܵܢܲܬܿ݁ܝ ܒܝܼ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܟܹܐܢܵܐ ܕܠܵܘ ܟܹܐܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܀ 385 :ܠܵܐ ܬܸܫܕܹܿܝܢ ܒܝܼ ܓܹܐܪܹ̈ܐ ܕܨܲܥܪܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܡܥܵܕܵܬܿܝ 386 ܘܠܵܐ ܬܸܬܼܢܲܩܡܝܼܢ ܥܝܵܪܵܬܵܐ ܕܨܲܥܪܹܟܼܝ ܡ̣ܢ ܦܸܬܼܓܼܵܡܲܝ̈ ܀ 387 :ܠܘܵ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܘܼ ܓܠܹ̇ܝܬܼ ܬܲܚܦܝܼܬܼܵܐ ܕܲܫܟܼܝܼܪ݁ܵܬܹܟܼܝ 388 ܘܠܵܘ ܒܲܚܣܵܡܵܐ ܦܲܪܣܝܼܬܼ ܡܘܼܡܹܟܼܝ ܠܥܹܝܢ ܚܲܙܝܹ̈ܐ ܀ 389 :ܡܸܚܙܵܐ ܚܙܹ̇ܝܬܹܟܼܝ ܕܲܡܟܲܬܿܡ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿܝ ܒܲܫܟܼܝܼܪ݁ܵܬܼܵܐ 390 ܘܡܲܠܟܲܢܝ ܪܥܝܵܢܝ ܕܐܲܫܝܼܓܼ ܡܸܢܹܟܼܝ ܨܵܐܬܼܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܀ 391 ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܣܲܢܝܵܐ ܚܙܹ̇ܝܬܼ ܕܵܡܟܲܬܲܡ ܥܲܠ ܗܲܕܵܡܲܝ̈ܟܿܝ: pb. 364 392 ܘܲܒܼܥܹ̇ܝܬܼ ܕܐܸܪܘܿܣ ܡܲܝ̈ܵܐ ܕܡܸܠܲܝ̈ ܥܲܠ ܛܲܡܐܘܼܬܹܟܼܝ ܀ 393 :ܒܟܹܐܒܼܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܕܙܲܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܚܙܹ̇ܝܬܼ ܕܲܟܼܪܝܼܗܵܬܿܝ 394 ܘܡܲܕܿܟܹ̇ܬܼ ܡܸܠܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܣܲܡܡܵܢܹ̈ܐ ܕܛܵܟ ܬܸܬܼܐܲܣܹܝܢ ܀ 395 :ܪܸܓܲܬܼ ܒܸܣܪܵܐ ܐܲܚܝܼܕܼܵܐ ܠܹܟܼܝ ܐܲܝܟ ܐܸܫܵܬܼܵܐ 396 ܘܲܒܼܦܸܬܼܓܼܵܡܲܝ̈ ܨܒܹ̇ܝܬܼ ܕܐܸܦܲܝܸܓܼ ܢܘܼܪ ܚܘܼܬܼܚܵܬܹܟܼܝ̈ ܀ 397 :ܣܲܝܦܵܐ ܕܡܸܠܬܹܟܼܝ ܚܙܹ̇ܝܬܼ ܟܲܕܼ ܚܵܪܹܒ ܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ 398 ܘܢܸܦܩܲܬܼ ܕܐܸܟܼܠܹܝܘܼܗܝ ܕܲܢܦܘܼܫ ܩܲܠܝܼܠ ܣܪܝܼܕܼܵܐ ܠܥܲܡܲܢ ܀ 399 :ܚܝܵܪܵܐ ܕܥܲܝܢܲܝ̈ܟܿܝ ܚܙܹ̇ܝܬܼ ܟܲܕܼ ܛܵܡܲ݁ܪ ܦܲܚܹ̈ܐ ܠܓܸܢܣܲܢ 400 ܘܲܟܼܠܹ̇ܝܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬܿܬܲܚܕܿܘܼܢ ܒܲܡܨܝܼ̈ܕܼܵܬܹܟܼܝ ܀ 401 :ܨܸܒܼܬܵܐ ܕܐܲܦܲܝ̈ܟܿܝ ܚܙܹ̇ܝܬܼ ܕܲܦܪܝܼܣܵܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܢܸܫ̈ܒܹܿܐ 402 ܘܐܲܪܝܼܡܹ̇ܬܼ ܩܵܠܝ ܕܢܸܫܡܲܥ ܨܲܝܕܵܐ ܘܢܸܥܪܘܿܩ ܡܸܢܹܟܼܝ ܀ 403 :ܛܢܵܢܹܟܼܝ ܒܝܼܫܵܐ ܚܙܹ̇ܝܬܼ ܟܲܕܼ ܪܵܗܹ̇ܛ ܒܝܲܡܵܐ ܘܝܲܒܼܫܵܐ 404 ܘܛܸܢܹ̇ܬܼ ܕܐܸܟܼܠܹܝܘܗܝ ܕܠܵܐ ܢܸܬܿܕܵܘܲܕܼ ܥܵܡܠܵܐ ܒܪܲܗܛܹܗ ܀ 405 :ܚܣܵܡܹܟܼܝ ܦܲܩܪܵܐ ܚܙܹ̇ܝܬܼ ܟܲܕܼ ܫܵܓܹ̇ܫ ܠܛܵܒܹ̈ܐ ܘܒܼܝܼܫܹ̈ܐ 406 ܘܲܪܢܹ̇ܝܬܼ ܕܸܟܼܒܲܪ ܡܲܨܝܵܐ ܕܐܸܟܼܠܹܝܘܗܝ ܕܲܢܦܘܼܫ ܩܲܠܝܼܠ ܀ 407 :ܡܸܛܠܵܬܹܟܼܝ ܢܦ݂ܲܠܘ ܒܲܩܪܵܒܼܵܐ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܡܲܠ̈ܟܹܿܐ 408 ܘܗܵܐ ܡܸܬܼܟܲܬܿܫܝܼܢ ܘܠܲܝܬܿ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܠܲܩܪ̈ܵܒܲܝܗܘܿܢ ܀ 409 :ܒܩܹܐܪܣܵܐ ܕܲܥܠܲܝܟܿܝ ܬܸܡܗܹ̇ܬܼ ܣܲܓܿܝܼ ܕܲܟܼܡܵܐ ܬܲܩܝܼܦ 410 ܘܡܸܛܠܗܵܕܹܐ ܩܪܹܝ̇ܬܹܟܼܝ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܟܼܠ ܒܝܼ̈ܫܬܼܵܐ ܀ 411 :ܠܵܘ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐܲܣܝܼܪܵܐ ܒܹܟܼܝ ܒܝܼܫܘܼܬܼ ܝܲܨܪܵܐ 412 ܨܸܒܼܝܵܡܢܹܟܼܝ ܗ̄ܘ̣ ܕܚܵܛܹ̇ܐ ܘܡܲܚܛܸܐ ܐܲܝܟ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܀ 413 :ܨܸܒܼܝܵܢܹܟܼܝ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܡܕܲܒܲܪ ܠܹܟܼܝ ܠܐܲܝܟܵܐ ܕܨܵܒܹ̇ܿܐ 414 ܘܠܵܘ ܒܲܩܛܝܼܪܵܐ ܕܒܼܝܼܪܲܬܿܝ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫ ܨܹܝܕܼ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܀ 415 :ܕܝܼܠܹܟܼܝ ܛܵܒܼܬܼܵܐ ܘܒܼܝܼܫܬܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܕܡܸܣܬܲܪܵܐ ܒܹܟܼܝ 416 ܘܐܲܢ̄ܬܿܝ ܫܲܠܝܼܛܲܬܿܝ ܥܲܠ ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ ܐܲܝܟ ܒܲܪ̄ܬܼ ܚܹܐܪܹ̈ܐ ܀ 417 :ܕܚܹܐܪܘܼܬܼܟܼܝ ܗ̄ܝ̣ ܠܡܸܣܥܲܪ ܫܲܦܝܼܪ ܘܲܠܡܲܒܼܐܫܘܼ 418 ܘܐܸܢ ܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̄ܝܼ ܠܲܝܬܿ ܠܹܟܼܝ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܡܸܬܼܥܲܕܵܠܘܼ ܀ 419 :ܦܫܝܼܩ ܠܹܟܼܝ ܡ̇ܕܹܝܢ ܠܡܸܪܕܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ 420 ܘܲܕܼܠܝܼܠܵܐ ܠܹܟܼܝ ܠܡܸܦܪܲܥ ܚܵܘ̈ܒܲܝܟܿܝ ܒܲܬܼܘܵܬܼ ܢܵܦܫܵܐ ܀ 421 :ܬܵܝ ܐܸܢ ܨܵܒܼܝܲܬܿܝ ܒܵܬܲܪ ܡܸܠܟܵܐ ܕܡ̇ܠܹܟ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܟܼܝ 422 ܘܦܘܼܫܝ ܡ̣ܢ ܬܵܘܫܵܐ ܘܲܪܕܼܵܝ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܕܼܵܪܹܫ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܟܼܝ ܀ 423 ܐ̄ܢܵܐ ܪܵܕܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܩܕܼܵܡ ܨܸܒܼܝܵܢܹܟܼܝ ܐܸܢܗܘ̤ ܕܢܼܨܒܹܿܝܢ: pb. 365 424 ܘܡܲܥܸܠ ̄ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܟܼܝ ܠܲܠܡܹܐܝܢ ܫܲܝܢܵܐ ܕܠܲܝܬܿ ܒܹܗ ܩܸܢܛܵܐ ܀ 425 :ܫܡܲܥܝ ܐܸܢ ܨܸܒܼܝܲܬܿܝ ܬܲܫܥܝܼܬܼ ܫܲܪܒܵܐ ܕܵܒܼ̈ܬܢܵܬܼ ܓܸܢܣܹܟܼܝ 426 ܕܥܲܙܝܼ ܒܚܲܫܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܪܲܦܝܼ ܩܕܼܵܡ ܢܸܣܝܘܿܢܹ̈ܐ ܀ 427 :ܨܘܼܪܝ ܠܹܟܼܝ ܨܲܠܡܵܐ ܕܕܘܼܒܵܪ݁ܲܝܗܹܝܢ ܒܓܼܵܘ ܪܸܥܝܵܢܹܟܼܝ 428 ܘܲܒܼܕܲܟܼܝܘܼܬܗܹܝܢ ܡܪܘܿܩܝ ܨܵܐܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܟܿܝ ܀ 429 :ܒܣܲܪܵܐ ܘܪܲܦܩܵܐ ܚܘܼܪܝ ܘܐܸܬܼܒܲܩܵܝ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ 430 ܕܣܲܝܒܲܪ ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܕܥܲܩܪܘܼܬܼ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܩܘܼܛܵܥܵܐ ܀ 431 :ܚܲܢܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܐܲܝܟ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܠܥܲܝܢܲܝ̈ ܢܲܦܫܹܟܼܝ 432 ܘܲܒܼܚܘܼܡܣܵܢܵܗ̇ ܩܢܵܝ ܚܘܼܡܣܵܢܵܐ ܒܝܘܿܡ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܀ 433 :ܡ̣ܢ ܓܸܢܣܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܝ ܕܗܵܠܹܝܢ ܢܸܫܹ̈ܐ ܐܘܿ ܒܲܪ̄ܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 434 ܪܕܸܵܝ ܒܲܫܒܼܝܼܠܵܐ ܕܚܘܼܡܣܵܢܲܝ̈ܗܹܝܢ ܘܦܘܼܫܝ ܡ̣ܢ ܩܸܢܛܵܐ ܀ 435 :ܘܡ̇ܢ ܐܲܡܲ݁ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܛܘܿܗܡ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿܝ ܕܲܟܼܢܝܼ̈ܟܼܵܬܼܵܐ 436 ܕܗܵܐ ܡܸܢܹܟܼܝ ܗ̄ܝܼ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܕܝܸܠܕܲܬ̤ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 437 :ܡ̣ܢ ܒܲܪ̄ܬܼ ܓܸܢܣܹܟܼܝ ܢܒܲܥ̣ܘ ܠܲܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ 438 ܠܵܐ ܬܡܝܼܬܼܝܼܢܵܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܚܝ݂ܲܢ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܕܡܸܢܹܟܼܝ ܀ 439 :ܚܘܼܣܝ ܥܲܠ ܢܲܦܫܹܟܼܝ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܢܸܒܼܠܵܐ ܕܡܲܪܕܹܿܐ ܚܲܝܹ̈ܐ 440 ܠܵܐ ܬܛܲܡܐܝܼܢܵܗ̇ ܠܲܡܥܝܼܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܒܲܫܟܼܝܼܪ݁ܵܬܼܵܐ ܀ 441 :ܫܒܼܘܿܩܝ ܥܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܲܣܪ݁ܝܼܩܵܬܼܵܐ ܕܲܥܬܸܩܘ ܨܹܐܕܲܝܟܿܝ 442 ܘܐܲܥܢܵܝ ܢܲܦܫܹܟܼܝ ܒܗܸܪܓܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܕܡܸܠܲܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 443 :ܥܪܘܿܩܝ ܡ̣ܢ ܛܘܼܥܝܲܝ ܕܩܸܨܡܹ̈ܐ ܘܢܸܚܫܹ̈ܐ ܘܝܘܼܠܦܵܢ ܫܹܐܕܹ̈ܐ 444 ܘܨܘܼܪܝ ܥܲܠ ܠܸܒܹܿܟܼܝ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܕܫܸܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 445 :ܫܸܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܩܒܼܘܿܥܝ ܠܹܟܼܝ ܢܝܼܫܵܐ ܩܕܼܵܡ ܪܸܥܝܵܢܹܟܼܝ 446 ܘܗܵܐ ܡܸܬܼܝܲܠܦܲܬܿܝ ܠܡܸܚܢܵܐ ܫܲܦܝܼܪ ܠܘܵܬܼ ܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ ܀ 447 :ܬܠܝܼܬܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܢܸܬܼܢܸܐ ܦܘܼܡܹܟܼܝ ܚܠܵܦ ܟܠ ܡܸܠܝܼ̈ܢ 448 ܘܲܬܼܠܝܼܬܼܵܐܝܼܬܼ ܦܪܘܿܥܝ ܬܵܘܕܿܝܼܬܼܵܐ ܠܡܲܬܼܩܸܢ ܟܠܵܐ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/108
Source:
Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On th Reproof of Women - ܥܲܠ ܡܲܟܼܣܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܒܼܢܵܬܼ̈ ܚܵܘܵܐ ܘܥܲܒܠ” based upon Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/108.
Bibliography:
On th Reproof of Women - ܥܲܠ ܡܲܟܼܣܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܒܼܢܵܬܼ̈ ܚܵܘܵܐ ܘܥܲܒܠ.” In Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/108.

Show Citation Styles