Aphrahat: Demonstration 11: On Circumcision - ܬܚܘܝܬܐ ܕܓܙܘܪܬܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
section :
1

ܟܕ ܒܪܟ ܐܠܗܐ ܠܐܒܪܗܡ܂ ܘܣܡܗ ܪܫܐ ܠܟܠ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܘܟܐ̈ܢܐ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܐܒܐ ܠܚܕ ܥܡܐ ܝܗܒܗ ܐܠܗܐ܂ ܐܠܐ ܠܥܡ̈ܡܐ ܣܓ̈ܝܐܐ܂ ܟܕ ܐܡܪ ܠܗ ܕܠܐ ܢܬܩܪܐ ܫܡܟ ܐܒܪܡ܂ ܐܠܐ ܢܗܘܐ ܫܡܟ ܐܒܪܗܡ܂ ܡܛܠ ܕܐܒܐ ܠܣܘܓܐܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܝܗܒܬܟ܂ ܡܟܝܠ ܚܒܝܒܝ ܪܚܝܡܐ ܫܡܥ ܢܝܫܐ ܕܡܡܠܠܐ܂ ܘܫܬܐܣܬܐ ܕܕܪܫܐ܂ ܕܙܕܩ ܠܡܐܡܪ ܠܘܩܒܠ ܥܡܐ ܗܘ ܕܩܕܡܝܢ܂ ܕܣܒܪܝܢ ܥܠ ܢܦܫܗܘܢ ܕܙܪܥܗ ܐܢܘܢ ܕܐܒܪܗܡ܂ ܘܠܐ ܡܣܬܟܠܝܢ ܕܐܬܩܪܝܘ ܠܗܘܢ ܫܠܝ̈ܛܐ ܕܣܕܘܡ ܘܥܡܐ ܕܥܡܘܪܐ܂ ܘܐܒܘܗܘܢ ܐܡܘܪܝܐ܂ ܘܐܡܗܘܢ ܚܬܝܬܐ܂ ܘܟܣܦܐ ܡܣܠܝܐ ܘܒ̈ܢܝܐ ܡܪ̈ܘܕܐ܂ ܡܘܫܐ ܡܕܒܪܢܗܘܢ ܣܗܕ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܡܡܪܡܪ̈ܢܐ ܗܘܝܬܘܢ ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܝܕܥܬܟܘܢ܂ ܘܬܘܒ ܬܢܐ ܒܙܡܝܪܬܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܓܦܬܟܘܢ ܡܢ ܓܦܬܐ ܕܣܕܘܡ ܘܡܢ ܫܬܠܬܐ ܕܥܡܘܪܐ܂ ܥܢ̈ܒܝܟܘܢ ܥܢ̈ܒܝܢ ܡܪܝܪ̈ܢ܂ ܘܣܓ̈ܘܠܝܟܘܢ ܡܪܪܐ ܠܟܘܢ܂ ܘܪܡܙ ܒܗ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܕܣܗܕܘܬܐ܂ ܥܠ ܥܡܐ ܕܡܢ ܥܡܡ̈ܐ܂ ܟܕ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܕܐܛܢܟܘܢ ܒܥܡ ܕܠܐ ܥܡ܂ ܘܒܥܡܐ ܣܟܠܐ ܐܪܓܙܟܘܢ܂ ܘܒܝܕ ܐܫܥܝܐ ܣܗܕ ܩܕܝܫܐ܂ ܟܕ ܐܡܪ ܕܢܨܒܬ ܟܪܡܐ ܘܦܠܚܬܗ܂ ܘܚܠܦ ܥܢ̈ܒܐ ܐܘܥܝ ܠܗ ܚܪ̈ܘܒܐ܂ ܘܐܡܪ ܬܘܒ ܐܦ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ܂ ܥܠ ܟܢܘܫܬܐ ܕܥܡܐ ܕܐܢܐ ܢܨܒܬܟܝ ܫܒܘܩܐ ܕܟܠܗ ܙܪܥܐ ܕܩܘܫܬܐ܂ ܘܐܢܬ ܐܬܗܦܟܬ ܘܡܪܕܬ ܥܠܝ ܐܝܟ ܓܦܬܐ ܢܘܟܪܝܬܐ܂ ܘܚܙܩܝܐܝܠ ܣܗܕ ܥܠ ܓܦܬܐ܂ ܕܣ̈ܘܟܝܗ ܐܟܠܬ ܢܘܪܐ܂ ܘܓܘܗ ܚܪܘܒ܂ ܘܬܘܒ ܠܐ ܠܡ ܐܙܠܐ ܠܥܒܕܐ܂ ܢܨܝܒܐ ܗܘܬ ܫܒܘܩܐ܂ ܙܪܥܐ ܕܩܘܫܬܐ ܐܒ̈ܗܝܗܘܢ ܩܕܡ̈ܝܐ܂ ܘܒ̈ܢܝܐ ܐܬܗܦܟܘ ܠܗܘܢ ܠܥܒ̈ܕܐ ܛܡ̈ܐܐ ܕܐܡܘܪ̈ܝܐ܂ ܡܢ ܟܠ ܥܡ̈ܡܝܢ ܓܝܪ ܟܕ ܢܦܠܚܘܢ ܟܐܢܘܬܐ ܡܬܩܪܝܢ ܒܢ̈ܝܐ ܘܝܪ̈ܬܐ ܠܐܒܪܗܡ ܐܒܘܗܘܢ܂ ܘܒ̈ܢܝ ܐܒܪܗܡ ܟܕ ܢܦܠܚܘܢ ܥܒܕܐ ܛܡܐܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܗܘܝܢ ܠܗܘܢ ܣܕܘܡ̈ܝܐ ܘܥܡܐ ܕܥܡܘܪܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܫܥܝܐ ܣܗܕ ܥܠܝܗܘܢ ܕܫܡܥܘ ܠܡ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܫܠܝ̈ܛܐ ܕܣܕܘܡ ܘܥܡܐ ܕܥܡܘܪܐ܂ ܘܐܠܐ ܚܘܢܝ ܚܟܝܡܐ܂ ܐܝܠܝܢ ܫܠܝ̈ܛܐ ܘܥܡܐ ܗܘܘ ܒܣܕܘܡ ܘܒܥܡܘܪܐ ܒܝ̈ܘܡܝ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ܂ ܕܡܢ ܝܘ̈ܡܝ ܠܘܛ ܗܦܝܟܢ ܒܪܘܓܙܐ܂ ܘܥܕܡܐ ܠܥܠܡ ܠܐ ܡܬܝܬܒܢ܂ ܘܚܙܩܝܐܝܠ ܡܚܘܐ ܥܘܠܗ ܕܣܕܘܡ܂ ܘܡܟܢܐ ܠܗ ܚܬܗ ܕܐܘܪܫܠܡ܂ ܟܕ ܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܣܕܘܡ ܚܬܟܝ ܗܝ ܘܒ̈ܢܬܗ܂ ܠܐ ܥܒܕ ܥܒ̈ܕܐ ܒܝ̈ܫܐ܂ ܐܝܟ ܕܥܒܕܬܝ ܐܢܬܝ ܘܒ̈ܢܬܟܝ܂ ܘܗܢܐ ܗܘ ܥܘܠܐ ܕܣܕܘܡ ܘܕܒ̈ܢܬܗ܂ ܕܒܐܝܕܐ ܕܒܝ̈ܫܐ ܘܕܡܣ̈ܟܢܐ ܠܐ ܐܚܕ܂ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܥܒ̈ܕܐ ܚܙܝܬ ܒܗܝܢ ܗܦܟܬ ܐ̈ܢܝܢ܂ ܟܕ ܣܕܘܡ ܘܥܡܘܪܐ ܚܒܪ̈ܬܗܝܢ ܗܦܝܟܢ ܡܢ ܩܕܝܡ܂ ܠܡܢܐ ܐܡܪ ܐܫܥܝܐ ܕܫܡܥܘ ܫܠܝ̈ܛܐ ܕܣܕܘܡ ܘܥܡܐ ܕܥܡܘܪܐ ܐܠܐ ܢܬܟܘܢܘܢ ܕܠܗܘܢ ܩܪܐ܂ ܡܛܠ ܕܦܠܚܘ ܘܐܬܚܫܚܘ ܒܥܒ̈ܕܐ ܕܣܕܘ̈ܡܝܐ܂ ܓܙܝܪܝܢ ܓܝܪ ܘܥܘܪ̈ܠܝܢ܂ ܘܓܒܝܢ ܗܘܘ ܘܐܣܬܠܝܘ ܠܗܘܢ܂ ܡܫܬܒܗܪܝܢ ܕܚܢܢ ܠܡ ܓܙܝܪܝܢ ܘܓܒܝܢ ܘܝܕܝܥܝܢ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ܀

3

ܥܡ ܟܠ ܕܪ̈ܝܢ ܘܫܪ̈ܒܢ܂ ܐܠܗܐ ܝܗܒ ܩܝ̈ܡܘܗܝ ܒܕܪ ܕܪ ܐܝܟ ܕܫܦܪ ܠܗ܂ ܘܐܬܢܛܪܘ ܒܙܒ̈ܢܝܗܘܢ ܘܐܬܚܠܦܘ܂ ܠܐܕܡ ܓܝܪ ܦܩܕܗ܂ ܕܡܢ ܐܝܠܢܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܛܒܬܐ ܘܕܒܝܫܬܐ ܠܐ ܢܐܟܘܠ܂ ܘܥܠ ܕܠܐ ܢܛܪ ܦܘܩܕܢܐ ܘܩܝܡܐ ܐܬܚܝܒ܂ ܘܚܢܘܟ ܕܫܦܪ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܠܐ ܗܘܐ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܢ ܐܝܠܢܐ ܢܛܝܪ ܗܘܐ ܠܗ ܕܠܚܝ̈ܐ ܫܢܝܗ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܗܝܡܢ܂ ܘܠܐ ܕܡܐ ܫܘܦܪܢܐ ܠܦܘܩܕܢܐ܂ ܕܡܢ ܐܝܠܢܐ ܠܐ ܢܐܟܘܠ܂ ܘܢܘܚ ܕܢܛܪ ܬܡܝܡܘܬܐ ܘܙܕܝܩܘܬܐ ܫܘܙܒܗ ܡܢ ܪܘܓܙܐ ܕܡܡܘܠܐ܂ ܘܐܩܝܡ ܠܗ ܩܝܡܐ ܘܠܕܪ̈ܘܗܝ ܡܢ ܒܬܪܗ܂ ܒܬܪܗ܂ ܕܢܟܒܪܘܢ ܘܢܣܓܘܢ܂ ܘܩܝܡܐ ܕܩܫܬܐ ܒܥ̈ܢܢܐ܂ ܒܝܬ ܐܠܗܐ ܠܐܪܥܐ ܘܠܟܠ ܒܣܪ܂ ܘܥܡ ܚܕ ܡܢ ܗܢܘܢ ܩܝ̈ܡܐ ܓܙܘܪܬܐ ܠܐ ܐܬܝܗܒܬ܂ ܘܠܐܒܪܗܡ ܟܕ ܓܒܝܗܝ ܠܐ ܗܘܐ ܒܓܙܘܪܬܐ ܩܪܝܗܝ ܘܓܒܝܗܝ܂ ܘܫܡܗܗ ܕܢܗܘܐ ܐܒܐ ܠܟܠ ܥܡ̈ܡܝܢ܂ ܐܠܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܝܡܢܘܬܗ ܗܝܕܝܢ ܦܩܕܗ ܕܢܓܙܘܪ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܒܓܙܘܪܬܐ ܗܘܘ ܚܝ̈ܐ܂ ܠܘܩܕܡ ܡܓܙܪ ܓܙܪ ܗܘܐ ܐܒܪܗܡ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܡܗܝܡܢ ܗܘܐ܂ ܘܐܠܘ ܠܝܘܬܪܢ ܚ̈ܝܐ ܕܠܥܠܡ ܝܗܝܒܐ ܗܘܬ ܓܙܘܪܬܐ܂ ܡܘܕܥ ܗܘܐ ܟܬܒܐ܂ ܕܓܙܪ ܥܒܪܗܡ ܘܐܬܚܫܒܬ ܠܗ ܓܙܘܪܬܗ ܠܙܕܝܩܘ܂ ܐܠܐ ܗܟܢܐ ܟܬܝܒ܂ ܕܗܝܡܢ ܐܒܪܗܡ ܒܐܠܗܐ܂ ܘܐܬܚܫܒܬ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܗ ܠܙܕܝܩܘܬܐ܂ ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܗܝܡܢܘ ܟܕ`ܠܐ ܓܙܝܪܝܢ ܚܝܘ܂ ܘܕܓܙܪܘ ܘܠܐ ܗܝܡܢܘ ܠܐ ܡܕܡ ܐܘܬܪܬ ܐܢܘܢ ܓܙܘܪܬܗܘܢ܂ ܗܒܝܠ ܘܚܢܘܟ ܘܢܘܚ܂ ܘܫܝܡ ܘܝܦܬ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܒܓܙܘܪܬܐ ܫܦܪܘ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܂ ܐܠܐ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܢܛܪܘ ܩܝܡ̈ܬܗܘܢ ܒܙܒ̈ܢܝܗܘܢ܂ ܘܗܝܡܢܘ ܕܚܕ ܗܘ ܝܗܒ ܩܝܘ̈ܡܐ ܒܕܪ ܕܪ ܐܝܟ ܕܨܒܐ܂ ܡܠܟܝܙܕܩ ܟܘܡܪܐ ܗܘܐ ܕܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ܂ ܒܪܟ ܠܐܒܪܗܡ ܟܕ ܠܐ ܓܙܝܪ ܗܘܐ ܘܝܕܝܥܐ ܗܝ ܨܒܘܬܐ܂ ܕܒܨܝܪ ܡܢ ܕܡܝܬܪ ܡܢܗ ܡܬܒܪܟ܀

4

ܡܟܝܠ ܚܒܝܒܝ ܫܡܥ ܘܐܚܘܝܟ܂ ܓܙܘܪܬܐ ܠܐܝܢܐ ܦܘܪܣܐ ܐܬܝܗܒܬ܂ ܟܕ ܗܝܡܢ ܓܝܪ ܐܒܪܗܡ ܘܢܦܩ ܡܢ ܐܘܪ ܕܟ̈ܠܕܝܐ ܘܐܬܐ ܥܡܪ ܒܚܪܢ܂ ܠܐ ܦܩܕܗ ܐܠܗܐ ܠܡܓܙܪ܂ ܘܟܕ ܥܡܪ ܒܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ ܫ̈ܢܝܢ ܠܐ ܓܙܪ܂ ܡܛܠ ܕܒܪܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܪ ܡܘܠܟܢܐ܂ ܕܡܢܗ ܙܕܝ̈ܩܐ ܘܡ̈ܠܟܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܘܡ̈ܫܝܚܐ ܡܬܝܠܕܝܢ܂ ܐܠܐ ܥܕ ܗܘܐ ܒܪ ܬܫܥܝܢ ܘܬܫܥ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܐܘܕܥܗ ܩܕܝܫܐ ܕܠܡܘܠܝ ܡܐܐ ܫ̈ܢܝܢ ܒܪܐ ܡܬܝܠܕ ܠܗ܂ ܗܝܕܝܢ ܓܙܪܗ܂ ܕܟܕ ܗܘܐ ܒܪ ܡܐܐ ܫ̈ܢܝܢ ܐܬܝܠܕ ܠܗ ܐܝܣܚܩ܂ ܘܦܩܕܗ ܕܢܓܙܘܪ ܒܣܪܐ ܕܥܘܪܠܘܬܗ܂ ܪܘܫܡܐ ܘܐܬܐ ܕܩܝܡܐ܂ ܕܟܕ ܢܣܓܐ ܙܪܥܗ܂ ܢܗܘܐ ܦܪܝܫ ܡܢ ܟܠ ܥܡ̈ܡܝܢ ܕܡܗܠܟ ܒܝܢܬܗܘܢ܂ ܡܛܘܠ ܕܠܐ ܢܬܚܠܛܘܢ ܒܥܒ̈ܕܝܗܘܢ ܛܡ̈ܐܐ܂ ܘܓܙܪ ܐܒܪܗܡ ܒܣܪܐ ܕܥܘܪܠܘܬܗ܂ ܒܪ ܬܫܥܝܢ ܘܬܫܥ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܓܙܪ ܠܐܝܫܡܥܝܠ ܒܪܗ ܒܪ ܬܠܬܥܣܪܐ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܠܐ̈ܝܠܝܕܝ ܒܝܬܗ ܘܙܒ̈ܝܢܝ ܟܣܦܗ ܓܙܪ ܐܒܪܗܡ ܒܝܘܡܐ ܗܘ܂ ܐܝܟ ܕܡܠܠ ܥܡܗ ܐܠܗܐ܂ ܘܒܬܪ ܕܓܙܪ ܐܬܒܛܢ ܐܝܣܚܩ ܘܐܬܝܠܕ܂ ܘܐܬܓܙܪ ܒܝܘܡܐ ܬܡܝܢܝܐ܂ ܘܐܬܢܛܪܬ ܓܙܘܪܬܐ ܒܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ܂ ܒܐܝܣܚܩ ܘܒܐܝܫܡܥܝܠ܂ ܘܒܝܥܩܘܒ ܘܒܒ̈ܢܘܗܝ܂ ܘܒܥܣܘ ܘܒܝܠܕܗ܂ ܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܥܕܡܐ ܕܥܠ ܝܥܩܘܒ ܠܡܨܪܝܢ܂ ܘܒܡܨܪܝܢ ܢܛܪܘܗ ܒ̈ܢܝ ܝܥܩܘܒ ܡܐܬܝܢ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܥܕܡܐ ܕܢܦܩܘ ܠܡܕܒܪܐ ܘܐܦ ܠܘܛ ܟܕ ܚܙܐ ܕܐܒܪܗܡ ܕܕܗ ܓܙܪ܂ ܐܦ ܗܘ ܓܙܪ ܝܠܕܗ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܦܪܫ ܡܢ ܠܘܬܗ܂ ܘܐܚܕܘܗ ܠܓܙܘܪܬܐ ܒܥܝܕܐ ܕܠܐ ܗܝܡܢܘ܀

5

ܐܢ ܕܝܢ ܒܓܙܘܪܬܐ ܐܢܘܢ ܚܝ̈ܐ܂ ܡܕܝܢ ܒ̈ܢܝ ܐܝܫܡܥܝܠ ܘܒ̈ܢܝ ܩܢܛܘܪܐ܂ ܘܒ̈ܢܝ ܠܘܛ ܘܒ̈ܢܝ ܥܣܘ܂ ܐܦ ܗܢܘܢ ܚܝ̈ܝܢ܂ ܕܗܐ ܓܙܝܪܝܢ܂ ܘܟܕ ܓܙܝܪܝܢ ܣܓܕܝܢ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܐ܂ ܐܠܐ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܚܘܝܢܝ ܓܠܝܐܝܬ܂ ܕܟܠ ܓܙܝܪ̈ܐ ܕܠܐ ܗܝܡܢܘ ܥܘܪ̈ܠܝܢ ܐܢܘܢ܂ ܘܡܢ ܪܘܓܙܐ ܒܓܙܘܪܬܗܘܢ ܠܐ ܡܬܦܨܝܢ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܗܐ ܦܩܕ ܐܢܐ ܥܠ ܟܘܠ ܕܓܙܪ ܒܥܘܪܠܘܬܐ܂ ܥܠ ܡܨܪ̈ܝܐ ܘܥܠ ܝܗܘ̈ܕܝܐ܂ ܘܥܠ ܡܘܐܒ ܘܥܠ ܐܕܘܡ܂ ܘܥܠ ܒ̈ܢܝ ܥܡܘܢ܂ ܘܥܠ ܟܠ ܩܨ̈ܝܨܝ ܦܬܐ ܕܝܬܒܝܢ ܒܡܕܒܪܐ܂ ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܥܘܪ̈ܠܝܢ܂ ܘܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܝܠ ܥܘܪܠܝܢ ܒܠܒܗܘܢ܂ ܐܢ ܐܬܗܢܝܘ ܒܗ ܒܓܙܘܪܬܐ܂ ܠܡܢܐ ܡܬܚܫܒ ܝܗܘܕܝܐ ܥܡ ܡܨܪ̈ܝܐ܂ ܘܥܡ ܐܕܘ̈ܡܝܐ ܘܡܘ̈ܐܒܝܐ܂ ܘܥܡܘ̈ܢܝܐ ܘܩܨ̈ܝܨܝ ܦܬܐ܂ ܕܗܢܘܢ ܒ̈ܢܝ ܗܓܪ܂ ܘܒ̈ܢܝ ܩܢܛܘܪܐ܂ ܐܠܐ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܓܙܘܪܬܗܘܢ ܗܘܬ ܠܗ ܥܘܪܠܘܬܐ܂ ܕܗܐ ܐܦ ܥܠ ܝܗܘܕܐ ܦܩܕ ܪܘܓܙܐ܂ ܐܝܟ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܕܓܙܝܪܝܢ ܒܥܘܪܠܘܬܐ܂ ܟܕ ܚܙܐ ܓܝܪ ܩܕܝܫܐ ܕܐܡܪܝܢ܂ ܕܒܗܕܐ ܚܝܝܢ ܚܢܢ ܕܒ̈ܢܝ ܐܒܪܗܡ ܐܢܚܢܢ܂ ܘܓܙܝܪܝܢ ܐܢܚܢܢ܂ ܘܩܕܠܗܘܢ ܩܫܝܐ ܠܐ ܐܪܟܢܘ ܠܫܘܥܒܕܐ ܕܢܡܘܣܐ܂ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܒܝܕ ܢܒܝܐ܂ ܓܙܘܪ ܥܘܪܠܘܬܐ ܕܠܒܟܘܢ܂ ܘܩܕܠܟܘܢ ܬܘܒ ܠܐ ܬܩܫܘܢ܂ ܘܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܡܢ ܕܥܘܪܠܘܬ ܠܒܗ ܠܐ ܓܙܪ܂ ܘܐܦ ܓܙܘܪܬܐ ܕܒܣܪܐ ܡܕܡ ܠܐ ܡܘܬܪܐ ܠܗ܂ ܐܝܟ ܕܠܐ ܐܗܢܝܬ ܠܟܠ ܡܢ ܕܓܙܪ ܒܥܘܪܠܘܬܐ܀

6

ܘܬܫܪ ܠܟ ܚܒܝܒܝ܂ ܕܪܘܫܡܐ ܗܝ ܓܙܘܪܬܐ ܐܝܟ ܕܢܬܦܪܫܘܢ ܡܢ ܥܡ̈ܡܐ ܛܡ̈ܐܐ܂ ܚܙܝ ܕܟܕ ܐܦܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܘܗܠܟܘ ܒܡܕܒܪܐ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ܂ ܠܐ ܓܙܪܘ ܡܛܠ ܕܚܕ ܗܘܘ ܥܡܐ܂ ܘܠܐ ܚܠܝܛܝܢ ܗܘܘ ܒܥܡ̈ܡܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܂ ܬܡܢ ܠܐ ܪܫܡ ܐܢܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܪܥܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܒܗܕܐ ܕܪܫܡ ܠܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܠܐ ܗܘܘ ܕܝܠܗ܂ ܦܪܫ ܠܗ ܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ ܓܙܪܐ ܠܢܦܫܗ܂ ܐܠܐ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡ̈ܐ ܕܦܠܚܝܢ ܥܒ̈ܕܐ ܒܝ̈ܫܐ ܕܚܢܦܘܬܐ܂ ܫܒܩ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܥܒ̈ܕܝܗܘܢ܂ ܘܕܪܫܡ ܐܢܘܢ ܠܥܡܗ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܕܠܢܦܫܗ ܢܘܕܥ ܕܙܪܥܗ ܐܢܘܢ ܕܐܒܪܗܡ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܟܕ`ܠܐ ܢܪܫܘܡ ܐܢܘܢ ܗܘ ܝܕܥ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܂ ܐܠܐ ܕܢܕܥܘܢ ܗܢܘܢ ܚܕ ܠܚܕ ܕܠܐ ܢܣܬܬܪܘܢ ܒܥ̈ܠܠܬܐ ܕܓ̈ܠܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܨܒܘܬܐ ܠܡܗܘܐ܂ ܐܠܘ ܠܐ ܐܬܪܫܡܘ܂ ܕܟܕ ܢܫܬܟܚܘܢ ܡܢܗܘܢ ܕܦܠܚܝܢ ܠܦܬܟܪ̈ܐ܂ ܐܘ ܡܙ̈ܢܝܢ ܘܓܝܪܝܢ ܘܓܢܒܝܢ܂ ܘܥܒܕܝܢ ܡܕܡ ܕܠܒܪ ܡܢ ܢܡܘܣܐ܂ ܣܪܒܝܢ ܗܘܘ ܐܝܠܝܢ ܡܢܗܘܢ ܕܒܗܠܝܢ ܡܫܬܟܚܝܢ܂ ܘܟܦܪܝܢ ܗܘܘ ܕܠܐ ܗܘܝܢ ܒ̈ܢܝ ܐܒܪܗܡ܂ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܬܩܛܠܘܢ ܘܢܩܒܠܘܢ ܡܣܡ ܒܪܫܐ܂ ܘܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ ܕܟܬܝܒ ܒܢܡܘܣܐ܂ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗܠܝܢ ܡܬܚܫܚܝܢ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܕܡܫܬܟܚ ܕܥܒܪ ܢܡܘܣܐ܂ ܘܡܬܚܫܚ ܒܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܣܢ̈ܝܬܐ܂ ܬܘܒ ܠܐ ܡܫܟܚ ܡܣܬܬܪ ܒܥܠܬܐ ܕܓܠܬܐ ܕܠܐ ܗܘܝܬ ܡܢ ܙܪܥܗ ܘܝܠܕܗ ܕܐܒܪܗܡ܂ ܡܛܠ ܕܐܢ ܡܫܬܟܚ ܕܣܪܒ܂ ܦܪܫܝܢ ܠܗ ܡܢ ܓܙܘܪܬܗ܂ ܘܥܒܕܝܢ ܠܗ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܐܝܟ ܙܕܩܐ ܕܣܟܠܘܬܗ܂ ܡܛܠ ܕܐܢ ܠܐ ܗܘܐ ܒܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܐܬܝܗܒܬ ܓܙܘܪܬܐ܂ ܡܬܒܥܐ ܗܘܐ ܕܐܦ ܒܡܕܒܪܐ ܢܬܓܙܪܘܢ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܦܪܝܫܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܥܡܡ̈ܐ܂ ܘܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܪܥܝܢ ܗܘܘ ܒܡܕܒܪܐ܂ ܠܐ ܐܬܪܫܡܘ܂ ܘܒܙܒܢܐ ܕܥܒܪܝܢ ܝܘܪܕܢܢ ܦܩܕ ܡܪܝܐ ܠܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܗܦܘܟ ܓܙܘܪ ܠܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܬܢܝܢܘܬ܂ ܘܠܡܢܐ ܐܡܪ ܠܗ ܠܝܫܘܥ ܕܬܢܝܢܘܬ ܢܓܙܘܪ ܐܢܘܢ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܓܙܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܠܒܗܘܢ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܒܢܒܝܐ܂ ܕܓܙܘܪܘ ܥܘܪܠܘܬܐ ܕܠܒܟܘܢ ܘܩܕܠܟܘܢ ܬܘܒ ܠܐ ܬܩܫܘܢ܂ ܗܦܟ ܬܘܒ ܝܫܘܥ ܓܙܪ ܐܢܘܢ ܘܪܫܡ ܐܢܘܢ ܒܒܣܪܗܘܢ ܬܢܝܢܘܬ܂ ܘܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܡܫܬܡܥܐ ܠܟ ܡܠܬܐ܂ ܕܓܙܪ ܝܫܘܥ ܠܥܡܐ ܬܢܝܢܘܬ܂ ܕܗܐ ܠܐ ܓܙܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܒܣܪܗܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܓܙܪ ܐܢܘܢ ܝܫܘܥ ܣܗܕ ܟܬܒܐ܂ ܕܠܗܠܝܢ ܓܙܪ ܝܫܘܥ ܠܟܠ ܕܐܬܝܠܕܘ ܒܡܕܒܪܐ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܓܙܝܪ ܗܘܐ ܟܠ ܝܠܕܐ ܕܒܡܕܒܪܐ ܐܬܝܠܕܘ܀

8

ܘܠܡܢܐ ܟܕ ܡܝܬܐ ܪܘܓܙܐ ܥܠ ܟܠ ܕܓܙܪܘ ܒܥܘܪܠܘܬܐ܂ ܚܫܒ ܐܦ ܠܡܨܪ̈ܝܐ ܕܠܐ ܗܘܘ ܡܢ ܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ܂ ܐܝܟ ܡܘܐ̈ܒܝܐ ܘܥܡ̈ܘܢܝܐ ܕܒ̈ܢܝ ܠܘܛ ܐܢܘܢ܂ ܒܪ ܐܚܘܗܝ ܕܐܒܪܗܡ܂ ܘܐܝܟ ܐܕܘ̈ܡܝܐ ܕܗܢܘܢ ܒ̈ܢܝ ܥܣܘ܂ ܘܐܝܟ ܩܨ̈ܝܨܝ ܦܬܐ ܕܥܡܪܝܢ ܒܡܕܒܪܐ܂ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܝܫܡܥܝܠ ܘܒ̈ܢܝ ܩܢܛܘܪܐ܂ ܘܝܗܘܕܐ ܙܪܥܗ ܕܝܥܩܘܒ܂ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܙܪܥܐ ܐܢܘܢ ܕܒܝܬ ܐܒܪܗܡ܂ ܘܡܨܪ̈ܝܐ ܩܒܠܘܗ ܠܓܙܘܪܬܐ ܒܥܝܕܐ ܕܠܐ ܗܝܡܢܘ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܟܕ ܥܡܪܝܢ ܒܝܢܬܗܘܢ܂ ܘܩܒܠܘ ܬܘܒ ܡܢ ܝܘܣܦ܂ ܕܟܕ ܐܬܝܠܕܘ ܠܗ ܡܢܫܐ ܘܐܦܪܝܡ ܘܓܙܪ ܐܢܘܢ܂ ܘܐܦ ܗܢܘܢ ܝܠܦܘ ܡܢ ܝܘܣܦ ܘܫܪܝܘ ܓܙܪܝܢ܂ ܡܛܠ ܕܦܘܩܕܢܗ ܕܝܘܣܦ ܒܟܠ ܡܕܡ ܡܣܬܥܪ ܗܘܐ ܒܓܘ ܡܨܪܝܢ܂ ܘܡܛܠ ܕܐܝܬ ܐܢܫ̈ܝܢ ܚܒܝܒܝ ܕܐܡܪܝܢ ܕܒܪܬ ܦܪܥܘܢ ܟܕ ܐܫܟܚܬ ܠܡܘܫܐ܂ ܡܢ ܩܝܡܐ ܕܒܒܣܪܗ ܐܫܬܘܕܥܬ ܕܡܢ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܗܘ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ ܐܝܟ ܕܡܬܚܙܐ ܣܘܥܪܢܗ ܕܡܠܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܩܝܡܐ ܕܓܙܘܪܬܗ ܕܡܘܫܐ܂ ܠܐ ܡܕܡ ܦܪܝܫ ܗܘܐ ܡܢ ܓܙܘܪܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܡܨܪܝܢ܂ ܘܡܢ ܕܠܐ ܝܕܥ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܓܙܝܪ̈ܐ ܐܢܘܢ܂ ܢܬܛܦܝܣ ܡܢ ܐܪܡܝܐ܂ ܡܛܠ ܕܒܪܬ ܦܪܥܘܢ ܟܕ ܐܫܟܚܬ ܠܡܘܫܐ܂ ܘܚܙܬ ܕܛܐܦ ܒܢܗܪܐ܂ ܝܕܥܬ ܕܡܢ ܒ̈ܢܝ ܥܒܪ̈ܝܐ ܗܘ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܦܩܝܕ ܗܘܐ ܥܠ ܡܨܪ̈ܝܐ ܕܒܢܗܪܐ ܢܫܬܕܘܢ܂ ܐܝܟ ܕܦܩܕ ܦܪܥܘܢ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܝܠ ܘܐܡܪ ܕܟܠ ܒܪܐ ܕܟܪܐ ܕܡܬܝܠܕ ܒܢܗܪܐ ܢܫܬܕܐ܂ ܘܝܕܥܬ ܕܡܢ ܕܚܠܬܐ ܕܦܘܩܕܢܐ ܥܒܝܕܐ ܗܕܐ ܨܒܘܬܐ܂ ܘܕܚܙܬ ܕܒܩܒܘܬܐ ܕܩܝܣܐ ܣܝܡ܂ ܝܕܥܬ ܕܡܛܠ ܕܠܐ ܐܫܟܚܘ ܐ̈ܢܫܘܗܝ ܕܢܣܬܪܘܢܗ܂ ܥܒܕܘ ܠܗ ܩܒܘܬܐ܂ ܘܫܕܐܘܗܝ ܒܢܗܪܐ܂ ܡܛܠ ܕܐܠܘ ܒܓܙܘܪܬܐ ܦܪܝܫܝܢ ܗܘܘ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܟܕ ܡܨܪ̈ܝܐ ܠܐ ܓܙܝܪ̈ܝܢ܂ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܡܘܫܐ ܠܡܬܪܒܝܘ ܒܝܬ ܦܪܥܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܒܛܠܝܘܬܗ ܒܟܠܙܒܢ ܡܬܝܕܥ ܗܘܐ ܩܝܡܐ ܕܒܣܪܗ܂ ܘܟܕ ܒܪܬ ܦܪܥܘܢ ܥܒܪܐ ܗܘܬ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܘܦܘܩܕܢܐ ܕܐܒܘܗ܂ ܐܦܠܐ ܒܟܠܗ ܡܨܪܝܢ ܬܘܒ ܡܬܩܝܡ܂ ܦܘܩܕܢܗ ܘܢܡܘܣܗ ܕܦܪܥܘܢ܀

9

ܘܐܦܝܣܟ ܬܘܒ ܚܒܝܒܝ܂ ܐܦ ܥܠ ܒ̈ܢܝ ܩܢܛܘܪܐ܂ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܡܬܚܡܝܢ ܐܢܘܢ܂ ܥܡ ܒ̈ܢܝ ܐܝܫܡܥܝܠ܂ ܟܕ ܓܝܪ ܐܬܟܢܫܘ ܡܕܝ̈ܢܝܐ ܕܗܢܘܢ ܒ̈ܢܝ ܩܢܛܘܪܐ܂ ܘܒ̈ܢܝ ܩܕܡ ܕܗܢܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܝܫܡܥܝܠ܂ ܘܐܬܘ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ ܐܝܣܪܝܠ ܒܝܘ̈ܡܝ ܓܕܥܘܢ ܒܪ ܝܘܐܫ܂ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܕܚ̈ܕܕܐ ܨܒܘ ܕܢܫܥܒܕܘܢ ܠܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܐܫܬܠܡܘ ܒܐܝ̈ܕܝ ܓܕܥܘܢ܂ ܒܬܠܬܡܐܐ ܪ̈ܫܝܢ܂ ܗܢܐ ܕܐܦܝܣܬܟ ܥܠ ܒ̈ܢܝ ܩܢܛܘܪܐ ܡܛܠ ܕܗܢܘܢ ܘܒ̈ܢܝ ܐܝܫܡܥܝܠ ܒܡܕܒܪܐ ܗܘܐ ܡܥܡܪܗܘܢ܂ ܡܢ ܙܒܢܐ ܓܝܪ ܕܫܕܪ ܐܒܪܗܡ ܠܗܓܪ ܘܠܐܝܫܡܥܝܠ܂ ܒܡܕܒܪܐ ܗܘܐ ܡܥܡܪܗ ܕܐܝܫܡܥܝܠ ܘܕܝܠܕܗ܂ ܗܟܢܐ ܟܬܝܒ܂ ܕܝܬܒ ܒܡܕܒܪܐ ܘܝܠܦ ܗܘܐ ܩܫܬܐ܂ ܕܬܗܘܐ ܐܝܕܗ ܒܟܠ܂ ܘܐܝܕܐ ܕܟܠ ܒܗ܂ ܘܥܠ ܬܚܘܡܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܚܘ̈ܗܝ ܫܪܐ܂ ܡܢ ܚܕ ܣܛܪܗ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܫܪܘ ܒܢ̈ܝ ܥܣܘ ܕܗܢܘܢ ܐܕܘܡ̈ܝܐ܂ ܡܛܠ ܕܟܕ ܢܦܩ ܐܝܣܪܝܠ ܡܢ ܡܨܪܝܢ܂ ܐܬܟܪܟܘ ܐܪܥܐ ܕܐܕܘܡ ܛܘܪܐ ܕܥܣܘ܂ ܘܐܦ ܥܡ̈ܘܢܝܐ ܘܡܘ̈ܐܒܝܐ ܡܬܚܡܝܢ ܐܢܘܢ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܡܢ ܓܪܒܝܐ܂ ܘܒ̈ܥܠܝ ܬܚܘܡܐ ܒ̈ܢܝ ܩܢܛܘܪܐ ܠܡܕܢܚܐ܂ ܥܡ ܐܕܘܡ̈ܝܐ ܒ̈ܢܝ ܥܣܘ܂ ܡܛܠ ܕܟܕ ܫܕܪ ܐܒܪܗܡ ܠܒܢ̈ܝ ܩܢܛܘܪܐ܂ ܩܕܡܐܝܬ ܠܡܕܢܚܐ ܫܕܪ ܐܢܘܢ܂ ܘܒ̈ܢܝ ܗܓܪ ܐܚܕܘ ܟܠܗ ܐܪܥܐ ܕܬܝܒܢܐ܂ ܘܐܕܘܡ̈ܝܐ ܒܢ̈ܝ ܥܣܘ܂ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܕܟܠܗܘܢ ܝܬܒܘ ܥܕܡܐ ܠܒܘܨܪ܂ ܡܛܠ ܕܐܦܢ ܦܩܕ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ ܕܠܐܪܥܐ ܕܒ̈ܢܝ ܥܣܘ ܠܐ ܬܬܩܪܒܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܡܢ ܐܪܥܗܘܢ ܒܝܬ ܡܕܪܟ ܦܣܬܐ ܕܪܓܠܐ܂ ܡܛܠ ܕܠܥܣܘ ܝܗܒܬ ܛܘܪܐ ܕܣܥܝܪ܂ ܐܠܐ ܠܚܡܐ ܙܒܢܘ ܡܢܗܘܢ ܒܟܣܦܐ ܘܐܟܘܠܘ܂ ܘܡ̈ܝܐ ܙܒܢܘ ܡܢܗܘܢ ܒܟܣܦܐ ܘܐܫܬܘ܂ ܘܡܘܫܐ ܥܒܕ ܐܝܟ ܕܦܩܕ ܠܗ ܡܪܝܐ܂ ܘܠܐ ܐܠܨ ܠܒ̈ܢܝ ܥܣܘ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܡܛܐ ܥܕܡܐ ܠܪܩܡ ܫܕܪ ܐܝ̈ܙܓܕܐ ܒܡ̈ܠܐ ܕܫܠܡܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܐܚܘܟ ܝܥܩܘܒ܂ ܕܐܢܬ ܝܕܥܬ ܟܠܗ ܠܐܘܬܐ ܕܐܕܪܟܬܢ ܒܐܘܪܚܐ܂ ܘܕܫܥܒܕܘܢ ܡܨܪ̈ܝܐ܂ ܘܗܫܐ ܐܢܚܢܢ ܒܪܩܡ ܩܪܝܬܐ ܕܒܣܘܦ ܬܚܘܡܟ܂ ܗܫܐ ܢܥܒܪ ܒܐܪܥܟ܂ ܒܐܘܪܚ ܡܠܟܐ ܢܐܙܠ܂ ܠܚܡܐ ܙܒܢܘ ܠܢ ܕܢܐܟܘܠ ܘܐܦ ܡ̈ܝܐ ܕܢܫܬܐ ܐܢܚܢܢ ܘܒܥܝܪܢ ܢܬܠ ܕܡ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܐܡܪ ܠܐܝܣܪܝܠ ܠܐ ܬܥܒܪ ܒܬܚܘܡܝ܂ ܕܠܐ ܒܚܪܒܐ ܐܦܘܩ ܠܐܘܪܥܟ܂ ܘܣܛܐ ܠܗ ܐܝܣܪܝܠ ܡܢܗܘܢ܂ ܟܕ ܚܙܐ ܕܠܐ ܐܬܛܦܝܣܘ܂ ܘܟܕ ܥܒܪܝܢ ܥܠ ܬܚܘܡܗܘܢ܂ ܢܣܒܘ ܡܢܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܒܘܨܪ ܕܒܡܕܒܪܐ ܘܝܪܬܘܗ܂ ܘܥܒܕܘܗ ܩܪܝܬܐ ܕܒܝܬ ܓܘܣܐ܂ ܘܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܩܒܠ ܦܝܣܐ܂ ܕܒܘܨܪ ܕܒ̈ܢܝ ܥܣܘ ܗܘܬ ܕܗܢܘܢ ܐܕܘܡ̈ܝܐ ܡܢ ܩܕܝܡ܂ ܢܫܡܥ ܡܢ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ܂ ܟܕ ܚܙܐ ܗܘܐ ܠܩܕܝܫܐ ܟܕ ܐܬܐ ܡܢ ܐܕܘܡ܂ ܘܣܘܡ̈ܩܝܢ ܢܚ̈ܬܘܗܝ ܡܢ ܒܘܨܪ܂ ܕܕܫ ܐܢܘܢ ܘܥܨܪ ܐܢܘܢ܂ ܘܥܒܕ ܦܘܪܥܢܐ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܥܣܘ܂ ܥܠ ܕܠܐ ܩܒܠ ܠܐܚܘܗܝ ܘܢܛܪ ܠܥܠܡ ܪܘܓܙܗ܂ ܘܡܢ ܕܠܐ ܬܘܒ ܡܬܛܦܝܣ ܥܠ ܒܘܨܪ ܕܠܐܕܘܡ̈ܝܐ ܦܠܚܐ ܗܘܬ ܡܢ ܩܕܝܡ܂ ܢܫܡܥ ܬܘܒ ܡܢ ܒܪܝܬܐ܂ ܟܕ ܐܡܠܟܘ ܡ̈ܠܟܐ ܒܐܕܘܡ܂ ܕܐܡܠܟ ܝܘܒܒ ܒܪ ܙܪܚ ܡܢ ܒܘܨܪ܂ ܘܐܡܪ ܬܘܒ ܐܫܥܝܐ܂ ܕܗܐ ܥܠ ܐܕܘ̈ܡܝܐ ܬܚܘܬ ܥܠ ܥܡܐ ܕܐܬܚܝܒ ܒܕܝܢܐ܂ ܘܕܘܝܕ ܐܡܪ ܕܥܠ ܐܕܘܡ ܐܫܪܐ ܡܣ̈ܢܝ܂ ܡܛܠ ܕܚܒܠ ܥܣܘ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܠܥܠܡ܂ ܘܠܥܠܡ ܢܛܪ ܪܘܓܙܗ܂ ܘܠܐ ܫܒܩ ܠܐܚܘܗܝ ܕܢܥܒܪ ܒܬܚܘܡܗ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܚܝܒ ܒܕܝܢܐ ܕܢܛܪ ܐܟܬܗ ܠܥܠܡ܂ ܘܟܕ ܣܛܐ ܐܝܣܪܝܠ ܡܢ ܥܣܘ ܐܚܘܗܝ܂ ܫܕܪ ܐܝ̈ܙܓܕܐ ܠܘܬ ܡܘ̈ܐܒܝܐ ܒ̈ܢܝ ܠܘܛ܂ ܐܝܟ ܕܢܥܒܪܘܢ ܒܬܚܘܡܗܘܢ܂ ܘܠܐ ܫܡܥܘ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣܘ܂ ܐܠܐ ܐܓܪܘ ܠܗܘܢ ܠܒܠܥܡ ܒܪ ܒܥܘܪ܂ ܠܡܠܛ ܐܢܘܢ܂ ܘܥܠ ܕܠܐ ܫܒܩ ܐܢܘܢ ܒܫܝܢܐ ܠܡܥܒܪ ܒܬܚܘܡܗܘܢ܂ ܦܩܕ ܩܕܝܫܐ ܕܠܐ ܢܥܘܠ ܥܡܘܢܝܐ ܘܡܘܐܒܝܐ ܠܟܢܘܫܬܗ ܕܡܪܝܐ܂ ܘܐܦܠܐ ܠܕܪܐ ܥܣܝܪܝܐ܂ ܥܠ ܕܠܐ ܩܪܒܘ ܠܚܡܐ ܘܡ̈ܝܐ ܠܐܝܣܪܝܠ ܒܐܘܪܚܐ܂ ܘܐܪܥܘ ܐܢܘܢ ܒܚܪܒܐ܂ ܘܗܘ ܡܛܪܦ ܘܠܐܐ ܘܥܠ ܡܨܪ̈ܝܐ ܘܐܕܘܡ̈ܝܐ ܦܩܕ ܕܠܐ ܢܕܚܘܩ ܐܢܘܢ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܠܡܨܪ̈ܝܐ ܕܥܡܪ ܒܐܪܥܗܘܢ܂ ܘܐܕܘܡܝܐ ܕܐܚܘܗܝ ܗܘ܀

11

ܒܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܐܬܚܠܦ ܢܡܘܣܐ ܘܩܝܡܐ܂ ܡܢ ܩܕܝܡ ܓܝܪ ܚܠܦ ܐܠܗܐ ܩܝܡܐ ܕܐܕܡ܂ ܘܝܗܒ ܐܚܪܢܐ ܠܢܘܚ܂ ܘܝܗܒ ܬܘܒ ܐܦ ܠܐܒܪܗܡ܂ ܘܚܠܦ ܕܐܒܪܗܡ ܘܝܗܒ ܐܚܪܢܐ ܠܡܘܫܐ܂ ܘܟܕ`ܠܐ ܐܬܢܛܪ ܕܡܘܫܐ܂ ܝܗܒ ܐܚܪܢܐ ܒܕܪܐ ܐܚܪܝܐ܂ ܩܝܡܐ ܕܠܐ ܡܬܚܠܦ܂ ܠܐܕܡ ܩܝܡܐ ܕܡܢ ܐܝܠܢܐ ܠܐ ܢܐܟܘܠ܂ ܠܢܘܚ ܩܫܬܐ ܒܥ̈ܢܢܐ܂ ܠܐܒܪܗܡ ܡܢ ܩܕܝܡ ܓܒܝܗܝ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܗ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܓܙܘܪܬܐ܂ ܚܬܡܐ ܘܪܘܫܡܐ ܠܝ̈ܠܕܘܗܝ܂ ܘܕܡܘܫܐ ܐܡܪܐ ܕܢܦܨܚ ܥܠ ܥܡܐ܂ ܘܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܩܝܡ̈ܐ܂ ܚܕ ܠܚܒܪܗ ܠܐ ܕܡܝܢ܂ ܓܙܘܪܬܐ ܓܝܪ ܕܨܒܐ ܒܗ ܝܗܒ ܩܝܡ̈ܐ܂ ܗܝ ܗܝ ܕܐܡܪ ܐܪܡܝܐ܂ ܕܓܙܘܪ ܥܘܪܠܘܬܐ ܕܠܒܟܘܢ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܫܪܝܪ ܩܝܡܐ ܕܝܗܒ ܐܠܗܐ ܠܐܒܪܗܡ܂ ܐܦ ܗܢܐ ܫܪܝܪ ܘܡܗܝܡܢ܂ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܣܐܡ ܢܡܘܣܐ ܕܢܫܬܪܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܐܢܘܢ܂ ܐܘ ܡܢ ܕܬܚܘܬܘܗܝ ܕܢܡܘܣܐ܂ ܝܗܒ ܓܝܪ ܢܡܘܣܐ ܠܡܘܫܐ ܥܡ ܢܛܘܪ̈ܬܗ ܘܩܝܡ̈ܘܗܝ܂ ܘܟܕ`ܠܐ ܢܛܪܘܗܝ ܠܢܡܘܣܐ ܘܩܝ̈ܡܘܗܝ ܒܛܠ܂ ܡܠܟ ܠܡܬܠ ܕܝܬܩܐ ܚܕܬܐ܂ ܘܐܡܪ ܕܠܐ ܐܝܟ ܩܕܡܝܬܐ܂ ܟܕ ܚܕ ܗܘ ܝܗܘܒܐ ܕܬܪ̈ܬܝܗܝܢ܂ ܘܗܕܐ ܓܝܪ ܕܝܬܩܐ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܡܬܠ ܕܟܠܗܘܢ ܢܕܥܘܢܢܝ܂ ܡܢ ܙܥܘܪ̈ܝܗܘܢ ܘܥܕܡܐ ܠܩܫܝ̈ܫܝܗܘܢ܂ ܘܒܗܕܐ ܕܝܬܩܐ ܠܝܬ ܓܙܘܪܬܐ ܕܒܣܪܐ ܘܪܘܫܡܐ ܕܥܡܐ܂ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܚܒܝܒܝ ܒܫܪܪܐ܂ ܕܒܕܪ ܕܪ ܣܡ ܐܠܗܐ ܢܡܘ̈ܣܐ܂ ܘܫܡܫܘ ܙܒܢܐ ܕܫܦܪ ܠܗ ܘܐܬܚܠܦܘ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ܂ ܕܠܘܩܕܡ ܒܟܘܠ ܕܡ̈ܘܢ ܫܪܬ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܟܠ ܙܒ̈ܢܝܢ܂ ܠܚܟ̈ܝܡܐ ܘܠܡܢ ܕܡܣܬܟܠ܂ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܗܕܐ ܘܦܪܝܫܐ܂ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܩܝܡܐ ܐܝܬܘܗܝ܂ ܘܒܬܪ ܓܙܘܪܬܐ ܡܫܬܕܐ ܡܛܠ ܨܚܢܘܬܗ ܘܦܚܙܘܬܗ ܓܙܪ܂ ܘܠܐ ܡܣܬܟܠ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ܂ ܕܐܫܬܘܦ ܕܝܢ ܡܬܓܘܝܘ ܡܬܓܘܝܢ ܗܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܕܠܚܝܢ ܠܟܘܢ܂ ܐܠܗܢ ܓܝܪ ܫܪܝܪ ܘܩܝܡ̈ܘܗܝ ܛܒ ܡܗܝ̈ܡܢܝܢ܂ ܘܟܠ ܩܝܡ ܒܙܒܢܗ ܫܪ ܘܐܬܗܝܡܢ܂ ܘܓܙܝܪ̈ܝ ܒܠܒܗܘܢ ܚܝ̈ܝܢ ܘܡܬܓܙܪܝܢ ܬܢܝܢܘܬ ܥܠ ܝܘܪܕܢܢ ܕܫܪܪܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܫܘܒܩܢܐ ܕܚ̈ܛܗܐ܀

12

ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܓܙܪ ܠܥܡܐ ܒܣܦܣܪܐ ܕܛܪܢܐ ܬܢܝܢܘܬ܂ ܟܕ ܥܒܪ ܝܘܪܕܢܢ ܗܘ ܘܥܡܗ܂ ܘܝܫܘܥ ܦܪܘܩܢ ܓܙܪ ܠܥܡ̈ܡܐ ܕܗܝܡܢܘ ܒܗ ܒܬܢܝܢܘܬ܂ ܒܓܙܘܪܬܐ ܕܠܒܐ܂ ܘܥܡܕܘ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ܂ ܘܡܬܓܙܪܝܢ ܒܣܦܣܪܐ ܕܐܝܬܝܗ ܡܠܬܗ܂ ܕܚܪܝܦܐ ܗܝ ܡܢ ܣܝܦܐ ܕܬܪܝܢ ܦܘܡ̈ܘܗܝ܂ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܐܥܒܪ ܠܥܡܐ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ܂ ܘܝܫܘܥ ܦܪܘܩܢ ܡܠܟ ܐܪܥܐ ܕܚ̈ܝܐ ܠܟܠ ܕܥܒܪ ܒܝܘܪܕܢܢ ܕܫܪܪܐ܂ ܘܡܗܝܡܢ ܘܓܙܪ ܥܘܪܠܘܬ ܠܒܗ܂ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܐܩܝܡ ܟܐ̈ܦܐ ܠܣܗܕܘܬܐ ܒܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܝܫܘܥ ܦܪܘܩܢ ܠܫܡܥܘܢ ܩܪܝܗܝ ܟܐܦܐ ܫܪܝܪܬܐ܂ ܘܐܩܝܡܗ ܣܗܕܐ ܡܗܝܡܢܐ ܒܝܬ ܥܡ̈ܡܐ܂ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܥܒܕ ܦܨܚܐ܂ ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܝܪܝܚܘ ܒܐܪܥܐ ܠܝܛܬܐ܂ ܘܐܟܠܘ ܥܡܐ ܡܢ ܠܚܡܐ ܕܐܪܥܐ܂ ܘܝܫܘܥ ܦܪܘܩܢ ܥܒܕ ܦܨܚܐ ܥܡ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܒܐܘܪܫܠܡ ܩܪܝܬܐ܂ ܕܠܛܗ ܕܠܐ ܬܫܬܒܩ ܒܗ ܟܐܦ ܥܠ ܟܐܦ܂ ܘܝܗܒ ܬܡܢ ܪܙܐ ܒܠܚܡܐ ܕܚ̈ܝܐ܂ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܚܝܒ ܠܥܟܪ ܝܥܢܐ ܕܓܢܒ ܘܛܫܝ܂ ܘܝܫܘܥ ܦܪܘܩܢ ܚܝܒ ܠܝܗܘܕܐ ܝܥܢܐ ܕܓܢܒ ܘܛܫܝ ܟܣܦܐ܂ ܡܢ ܓܠܘܣܩܡܐ ܕܐܚܝܕ ܗܘܐ܂ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܚܪܒ ܥܡ̈ܡܐ ܛܡ̈ܐܐ܂ ܘܝܫܘܥ ܦܪܘܩܢ ܣܚܦ ܠܣܛܢܐ ܘܠܚܝܠܗ܂ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܐܩܝܡ ܫܡܫܐ ܒܫܡܝܐ܂ ܘܝܫܘܥ ܦܪܘܩܢ ܐܥܪܒ ܫܡܫܐ ܒܛܗܪܐ ܟܕ ܨܠܒܘܗܝ܂ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܦܪܘܩܐ ܕܥܡܐ܂ ܘܝܫܘܥ ܐܬܩܪܝ ܦܪܘܩܐ ܕܥܡ̈ܡܐ܂ ܘܛܘܒܝܗܘܢ ܠܓܙܝܪ̈ܝ ܠܒܐ ܡܢ ܥܘܪܠܘܬܐ ܘܝ̈ܠܝܕܝ ܡܢ ܡ̈ܝܐ ܓܙܘܪܬܐ ܬܢܝܢܬܐ ܕܗܘܝܢ ܝܪ̈ܘܬܐ ܥܡ ܐܒܪܗܡ܂ ܪܫܐ ܡܗܝܡܢܐ ܘܐܒܐ ܕܟܠ ܥܡ̈ܡܝܢ܂ ܕܐܬܚܫܒܬ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܗ ܠܟܐܢܘ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/11
Source:
Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Aphrahat, “Demonstration 11: On Circumcision - ܬܚܘܝܬܐ ܕܓܙܘܪܬܐ” based upon Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/11.
Bibliography:
Demonstration 11: On Circumcision - ܬܚܘܝܬܐ ܕܓܙܘܪܬܐ.” In Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published 343 CE. https://syriaccorpus.org/11.

Show Citation Styles