Jacob of Serugh: On Joseph (Memra 2) - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
1 ܫܰܪܒܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܬܰܒܥܰܢܝ ܕܰܐܘܣܼܶܦ ܐܶܡܿܰܠܶܠ ܠܶܗ 2 ܐܳܦ ܟܽܘܢܳܝܶܗ ܥܰܠ ܬܰܘܣܶܦܬܳܐ ܣܢܺܝܼܩ ܐܰܝܟ ܫܰܪܒܶܗ 3 ܐܶܫܿܰܐܠ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܕܰܚܺܝܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ 4 ܕܰܐܘܣܼܶܦ ܠܺܝ ܡܳܪܝ̱ ܫܽܘܦܪܳܐ ܠܡܺܐܡܪܶܗ ܕܗܿܰܘ ܫܰܦܺܝܪܳܐ 5 ܡܠܽܘܐܰ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܕܰܫܟܺܝ̈ܚܺܝܢ ܒܶܗ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ 6 ܘܰܦܬܺܝܼܚܺܝܼܢ ܒܶܗ ܓܰܙ̈ܶܐ ܡܠ̈ܰܝܳܐ ܕܚܰܬ݂ܺܝ̈ܬ݂ܳܬ݂ܳܐ 7 ܨܰܠܡܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܛܥܺܝܼܢ ܗ̱ܘܼܳܐ ܕܢܼܰܝܬܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܝܰܘܣܶܦ 8 ܘܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ ܟܽܠ ܕܰܦܓܼܰܥ ܒܶܗ ܣܓܼܶܕ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ 9 ܚܰܘܪܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܫܩܺܝܼܠ ܗܘܼܳܐ ܘܳܐܬ݂ܐ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ 10 ܘܥܰܠ ܗܿܳܝ ܫܰܥܼܒܶܕ ܠܰܐܬ݂ܪ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܥܿܳܡܽܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ 11 ܕܡܽܘܼܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܫܽܘܦܪܳܗܿ ܢܶܣܼܟ݂ܰܬ ܥܰܠ ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܶܗ 12 ܕܢܶܗܘܶܐ ܣܓܺܝܼܕܳܐ ܟܰܕ ܬܳܗܪܺܝܢ ܒܶܗ ܟܽܠ ܚܰܙܳܝܰܘ̈ܗ̱ܝ 13 ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܳܪ̈ܶܝܢ ܡܶܬ݂ܝܰܒܰܠ ܗ̱ܘܳܐ 14 ܘܶܐܠܳܐ ܐܰܝܿܢܳܐ ܕܫܳܘܶܐ ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ ܠܳܐ ܛܳܥܶܢ ܠܶܗ 15 ܡܶܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܐܺܝܣܚܳܩ ܫܰܩܠܶܗ ܐܰܝܟ ܫܰܪܺܝܪܳܐ 16 ܘܝܰܗܼܒܶܗ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܕܳܐܦ ܗܽܘܼ ܙܗܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܡܙܰܝܰܚ ܠܶܗ 17 ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܶܝܢ ܚܳܪ ܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܕܡܰܢܽܘ ܫܳܘܶܐ 18 ܘܰܓܒܼܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܰܦܳܐ ܠܨܰܠܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ 19 ܠܶܗ ܐܰܓܥܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܦܰܐܪܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܶܐܬ݂ܓܰܥܠܰܬ݀ ܠܶܗ 20 ܕܰܙܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܳܛܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܚܰܟܺܝܡܳܐ 21 ܡܰܢ ܫܳܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܨܽܘܪܬܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܝܰܘܣܶܦ 22 ܕܰܙܟܼܳܐ ܠܚܰܫܳܐ ܘܒܰܙܗܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܢܛܰܪ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ 23 ܠܡܰܢ ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܛܥܰܢ ܨܰܠܡܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ 24 ܠܪܳܘܒܶܝܠ ܒܽܘܟܪܳܐ ܐܰܘ ܠܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ ܗܿܰܘ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ 25 ܗܿܰܘ ܕܛܳܥܼܶܐ ܗܘܼܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܫܿܳܘܶܐ ܗܘܼܳܐ 26 ܐܶܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܰܚܪܽܘܗ̱ܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬܪܰܛܰܒ 27 ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܠܶܘܺܝ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܟܰܝ 28 ܢܶܬܬܨܺܝܪ ܗܘ̣ܳܐ ܒܗܽܘܢ ܨܰܠܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܪܳܚܿܶܡ 29 ܒܝܰܘܣܶܦ ܡܳܕܶܝܢ ܝܿܳܐܶܐ ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ ܕܢܶܬ݂ܝܿܰܒܰܠ ܗܘܼܳܐ 30 ܥܰܕ ܫܿܳܩܶܠ ܠܶܗ ܡܽܘܫܶܐ ܕܢܰܝܬܺܝܘܗ̱ܝ ܠܰܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ 31 ܠܗܳܢܳܐ ܨܰܠܡܳܐ ܚܦܺܝܼܛ ܗܘܼܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܢܝܰܩܰܪ ܗܘܼܳܐ 32 ܕܰܚܼܙܳܐ ܕܩܰܒܠܶܗ ܝܰܘܣܶܦ ܡܶܢܶܗ ܘܶܐܫܬܰܪܰܪ ܒܶܗ 33 ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܒܫܶܓ݂ܡܳܐ ܪܰܚܡܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ ܛܳܒ ܡܶܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ 34 ܐܶܠܳܐ ܕܰܚܼܙܳܐ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܡܥܰܛܰܦ ܗܘܼܳܐ 35 ܘܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܟܡܳܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܗܘܼܳܐ ܡܝܿܰܩܰܪ ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ 36 ܕܰܠܢܰܟ݂ܦܽܘܬ݂ܶܗ ܢܶܦܪܽܘܥ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܰܡܨܰܠܰܠܬܳܐ ܗ̱ܝ 37 ܚܼܙܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܡܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܥܶܣܪܳܐ ܒܰܥܒܺܝ̈ܕܳܬ݂ܶܗ 38 ܘܰܒܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܕܰܥܒܼܰܕ ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ ܦܰܪܫܶܗ ܡܶܢܗܽܘܢ 39 ܨܽܘܪܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܬܶܒܥܰܬ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝܩܳܐ 40 ܕܰܢܛܰܝܶܒ ܗܘܼܳܐ ܡܶܕܶܡ ܚܼܰܕ̱ܬ݂ܐ ܘܰܢܩܼܰܪܶܒ ܠܳܗ̇ 41 ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܰܦܪܺܝܫ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܥܰܬܶܕ ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ 42 ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܨܺܝܼܪ ܒܶܗ ܡܶܕܶܡ ܚܰܕܬ݂ܐ ܕܠܰܘ ܕܰܥܝܳܕܰܐ ܗ̱ܘ 43 ܫܰܕܪܶܗ ܠܥܳܢ̈ܳܐ ܕܢܶܣܼܥܽܘܪ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܗܿܳܝ ܕܰܒܪܳܐ 44 ܕܫܼܰܕܪܶܗ ܐܰܒܳܐ ܕܢܺܐܬ݂ܐ ܢܶܒܼܥܳܐ ܠܥܶܪܒܳܐ ܕܰܛܥܼܳܐ 45 ܥܰܠܺܝܼܠ ܗܘܼܳܐ ܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܣܳܒܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ 46 ܡܶܢ ܟܰܕ ܫܰܩܼܠܶܗ ܒܚܽܘܛܪܳܐ ܘܰܥܪܰܩ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ 47 ܠܳܐ ܝܰܗܼܒܶܗ ܗܘܼܳܐ ܠܥܺܝܼܣܳܘ ܕܢܰܝܬܶܝܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܺܝܣܚܳܩ 48 ܕܠܳܐ ܫܿܳܘܶܐ ܗܘܼܳܐ ܝܰܥܢܳܐ ܕܢܶܛܥܰܢ ܨܰܠܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ 49 ܐܳܦܠܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܠܪܳܘܒܶܝܠ ܒܽܘܟܪܳܐ ܬܽܘܒ ܝܰܗܼܒܶܗ ܗܘܼܳܐ 50 ܕܰܪܦܶܐ ܗܘܼܳܐ ܬܽܘܒ ܒܰܕܡܽܘܬ ܥܺܝܼܣܳܘ ܕܶܐܬܼܝܰܥܰܢ ܗܘܼܳܐ 51 ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܚܺܝ̈ܨܶܐ ܙܰܝܚܼܽܘܗ̱ܝ ܠܰܒܪܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ 52 ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܘܢܰܟ̈ܦܶܐ ܕܫܿܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ 53 ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܙܪ̈ܺܝܙܶܐ ܓܒܼܳܐ ܠܰܫܩܽܘܠܬܶܗ ܕܨܰܠܡܳܐ ܪܰܒܳܐ 54 ܕܪܳܡܳܐ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܪܶܥܝ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܪܰܘܡܐ 55 ܐܺܝܣܚܳܩ ܕܰܦܟܺܝܼܪ ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܕܶܒܚܳܐ ܡܶܢ ܝܿܳܠܽܘܕܶܗ 56 ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܛܥܶܢ ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܚܰܠܶܦ ܐܰܬ݂ܪܶܗ 57 ܘܝܰܘܣܶܦ ܕܰܙܩܺܝܼܦ ܠܽܘܩܒܰܠ ܪܶܓܬ݂ܳܐ ܒܰܥܠܰܝܡܽܘܬ݂ܗ 58 ܨܽܘܪܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܙܰܝܰܚܼܘ̱ ܕܰܓܒܰܝ̈ܳܐ ܗ̱ܘܰܘ 59 ܚܼܙܳܐ ܟܺܝܬ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܿܰܢ ܫܿܳܘܶܐ ܗܘܼܳܐ ܒܓܽܘܕܳܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ 60 ܒܺܐܝܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܫܼܰܕܰܪ ܨܽܘܪܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ 61 ܫܰܠܼܚܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ ܕܢܶܣܼܥܽܘܪ ܥܳܢ̈ܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܼܰܪܢܰܢ 62 ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܒܪܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ ܡܠܺܝܼܠܬܳܐ ܒܶܗ ܐܶܬ݂ܦܰܪܩܰܬ݀ 63 ܫܠܳܡܳܐ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܗܘܼܳܐ ܕܢܶܚܼܙܶܐ ܝܰܘܣܶܦ 64 ܐܰܝܟ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܣܼܕܰܪ ܗܘܼܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܶܗ 65 ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܬܼܳܐ ܠܥܳܢ̈ܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܼܬܰܕܰܪ 66 ܠܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܩܰܒܠܽܘܼܗ̱ܝ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܣܥܼܰܪ ܐܶܢܽܘܢ 67 ܠܡܿܰܢܽܘܼ ܡܶܡܬ݂ܘܡ ܓܶܕܫܼܰܬ ܗܳܕܶܐ ܐܶܠܳܐ ܠܡܳܪܰܢ 68 ܠܕܺܝܠܶܗ ܐܶܬܼܳܐ ܘܠܳܐ ܠܰܡ ܩܰܒܼܠܽܘܗ̱ܝ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܗ̱ܘܰܘ 69 ܟܰܕ ܛܳܒ ܝܰܘܣܶܦ ܕܢܶܣܼܥܽܘܪ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܶܫܼܬܰܕܰܪ ܗܘܼܳܐ 70 ܒܩܶܛܠܳܐ ܦܓܼܰܥܘ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܒܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ 71 ܗܳܕܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܗܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܡܶܬܕܰܪܫܳܐ ܗܘܳܬ݂ 72 ܘܰܒܚܰܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܺܝܼ̈ܠܶܐ ܕܰܕܡܳܐ ܣܕܰܪܘ ܒܳܗܿ ܟܺܐܢ̈ܶܐ 73 ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܠܳܐܶܐ ܗܘܼܳܐ ܒܳܗ̇ 74 ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܫܰܦܺܝܪ ܛܽܘܪܳܐ ܕܰܡܛܺܝܗ̱ܝ ܕܰܢܗܰܠܶܟ ܒܶܗ 75 ܘܣܰܓܺܝܼ ܡܺܝ̈ܠܶܐ ܣܼܕܰܪ ܒܳܗܿ ܝܰܘܣܶܦ ܒܽܐܘܪܚܶܗ ܕܰܒܪܳܐ 76 ܕܰܒܙܰܗܝܽܘܬ݂ܐ ܡܗܿܰܠܶܟ ܗܘܼܳܐ ܒܳܗܿ ܟܰܫܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ 77 ܛܽܘܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܩܼܰܠ ܒܰܫܒܺܝܼ̈ܠܶܝܗ̇ ܕܰܙܩܺܝܼܦܽܘܬ݂ܐ 78 ܕܰܥܬܺܝܕܳܐܺܝܬ ܪܳܕܶܐ ܗܘܼܳܐ ܒܳܗܿ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܕܡܳܐ 79 ܐܰܝܬܺܝ ܫܠܳܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܠܰܐܚ̈ܶܐ ܘܰܣܥܼܰܪ ܐܶܢܽܘܢ 80 ܘܰܐܥܺܝ̣ܪܘ ܗܶܪܬܳܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܗܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ 81 ܙܘܳܕ̈ܶܐ ܛܥܶܢ ܗܘܼܳܐ ܢܰܝܬܶܐ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ 82 ܐܰܝܟ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܝܰܕ ܚܽܘܠܡܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܣܰܥܪܳܗܿ ܠܰܐܪܥܳܐ 83 ܫܩܼܰܠܘ ܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ ܙܘܳܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢܶܗ ܘܠܶܗ ܠܳܐ ܩܰܒܼܶܠܘ 84 ܠܡܳܪܰܢ ܓܶܕܫܼܰܬ݀ ܕܝܰܗܼܒ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܘܡܶܨܛܰܥܰܪ ܗܘܼܳܐ 85 ܚܽܘܪ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܒܽܐܘܪܚܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ 86 ܕܰܠܗ̇ܳܝ ܕܰܒܪܳܐ ܒܳܠܩܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܡܺܝ̈ܠܶܝܗܿ 87 ܐܰܝܬܺܝ ܫܠܳܡܳܐ ܘܩܰܒܠܶܗ ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܫܡܼܰܥܬܽܘܢ 88 ܣܥܼܰܪ ܡܰܪܥܺܝܬ݂ܐ ܘܶܐܫܼܟܰܚ ܗܶܪܬܳܐ ܒܓܽܘܕܳܐ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ 89 ܐ̱ܬܳܐ ܗܘܼܳܐ ܠܰܫܟܺܝܡ ܢܼܶܒܥܶܐ ܥܳܢ̈ܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܫܡܰܥܬܽܘܢ 90 ܘܠܳܐ ܐܶܫܼܟܰܚ ܗܘܼܳܐ ܓܙܳܪ̈ܶܐ ܬܰܡܳܢ ܕܰܟܢܺܝܼܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 91 ܚܰܠܦܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀ ܠܳܗ̇ ܥܳܢ̈ܳܐ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܒܐܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ 92 ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬ݂ܐ ܕܰܛܥܼܳܬ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ 93 ܫܰܦܺܝܪ ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ ܠܟܺܐܢܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܟܰܕ ܒܿܳܥܶܐ ܠܳܗ̇ 94 ܠܥܳܢ̈ܳܐ ܕܰܐܚܽܘܗ̱ܝ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬ݂ܐ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܚܽܘܪܒܳܐ 95 ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗܘܼܳܐ ܓܶܝܪ ܒܺܐܝܙܓܰܕܽܘܬ݂ܶܗ 96 ܕܰܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬ݂ܐ ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܕܨܰܠܡ̈ܶܐ ܒܥܼܳܐ ܘܶܐܫܼܬܰܟܚܰܬ݀ 97 ܒܗܳܕܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܢܦܼܰܩ ܗܘܼܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘܼ 98 ܘܩܺܐܪܣܳܐ ܕܰܕܡܳܐ ܦܓܼܰܥ ܒܶܗ ܒܛܰܠܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܳܪܰܢ 99 ܒܥܼܳܗ̇ ܗܘܼܳܐ ܠܥܳܢ̈ܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܩܼܳܡ ܠܶܗ ܥܰܠ ܡܰܪܥܺܝܬ݂ܐ 100 ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܚܰܠܦܰܬ݀ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܫܰܒܼܩܳܗܿ ܗܘܼܳܐ 101 ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܡܿܰܛܺܝܼ ܠܥܳܢ̈ܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܕܢܶܣܼܥܽܘܪ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ 102 ܗܶܪܬܳܐ ܕܩܶܛܠܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪܰܬ ܗܘܳܬ݀ ܥܰܠ ܬܰܡܺܝܼܡܳܐ 103 ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܗܘܼܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܰܥܛܺܝܼܦ ܐܪ̈ܳܙܶܐ 104 ܘܶܐܬܓܰܘܙܰܠ ܗܘܼܳܐ ܕܢܶܣܼܥܽܘܪ ܕܺܝܠܶܗ ܒܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܪܰܒܳܐ 105 ܚܼܙܰܘ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܐܰܚ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ ܟܰܕ ܐܳܬ݂ܐ ܗܘܼܳܐ 106 ܘܫܶܦܼܥܰܬ݀ ܚܶܡܬ݂ܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܢܨܰܚܽܘܢܳܝܗ̱ܝ 107 ܗܳܐ ܠܰܡ ܚܿܳܠܶܡ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܐܳܬ݂ܐ ܡܽܘܢ ܢܿܶܥܒܶܕ ܠܶܗ 108 ܝܰܘܡܳܢ ܙܿܳܕܶܩ ܢܶܦܼܫܽܘܪ ܚܶܠܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܢܼܦܰܫܶܩ ܠܰܢ 109 ܢܶܡܽܘܬ ܝܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܕܶܐܬܼ݂ܪܰܥܺܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܗܿܳܘܶܐ 110 ܘܢܼܶܚܙܶܐ ܕܡܳܢܳܐ ܗܿܳܘܶܐ ܠܚܶܠܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܒܗܽܘܢ ܝܼܺܪܶܒ 111 ܒܓܽܘܒܳܐ ܢܿܶܪܡܺܝܘܗ̱ܝ ܕܰܒܥܼܳܐ ܕܢܼܶܚܛܽܘܦ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬ݂ܐ 112 ܘܢܿܶܚܙܶܐ ܫܶܦܠܶܗ ܥܰܠ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܝܰܬܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ 113 ܢܺܐܼܬ݂ܘܢ ܚܶܠܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܢܼܦܰܨܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܐܶܢ ܫܰܪܺܝܪܺܝܢ 114 ܒܫܶܢܬ݂ܶܗ ܐܰܡܼܠܶܟ ܘܰܒܥܺܝܪܽܘܬ݂ܐ ܗܳܐ ܡܶܫܼܬܰܥܒܰܕ 115 ܪܺܝܫܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܥܰܒܼܕܽܘܗ̱ܝ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܕܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܐ 116 ܬܕܽܘܫܺܝܘܗ̱ܝ ܥܶܩܒܳܐ ܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܢܼܶܦܣܰܥ ܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬ݂ܳܐ 117 ܐܶܬܼܬܥܺܝܪܰܬ݀ ܗܘܼܳܬ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐܺܝܬ݂ 118 ܘܡܶܢ ܟܰܕ ܪܰܚܺܝܩ ܛܰܝܒܼܰܬ݀ ܩܶܛܠܳܐ ܠܗܰܘ ܫܰܦܺܝܪܳܐ 119 ܐܶܫܼܟܰܚ ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ ܚܣܳܡܳܐ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܢܶܣܼܥܽܘܪ ܕܺܝܠܶܗ 120 ܕܰܡܦܰܨܝ̈ܳܢܶܐ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܚܽܘܪܒܳܐ ܠܳܐ ܫܟܺܝܼܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 121 ܐܰܟܬܳܐ ܕܢܽܘܓ݂ܪܳܐ ܚܼܰܘܝܰܬ݀ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܟܰܕ ܐܶܬܼܕܰܢܚܰܬ݀ 122 ܕܬܼܶܥܒܶܕ ܩܶܛܠܳܐ ܘܬܼܶܣܚܶܐ ܒܰܕܡܳܐ ܕܝܰܐܝܺܒܳܐ ܠܶܗ 123 ܡܶܪܬܳܐ ܕܟܽܠܝܽܘܡ ܫܶܦܼܥܰܬ݀ ܬܰܡܳܢ ܡܶܢ ܦܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ 124 ܘܩܶܒܝܳܗܿ ܪܰܒܳܐ ܥܒܼܰܕ ܣܽܘܪܚܳܢܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܬܰܪܥܰܬ݀ 125 ܚܼܙܰܘ ܐܰܟ̈ܬ݂ܳܢܶܐ ܠܝܳܪܬ݂ܳܐ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܗܘܼܳܐ 126 ܘܶܐܬܚܼܰܫܰܒܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܡܡܳܬ݂ܽܘܬ݂ܗ ܕܠܳܐ ܢܺܐܪܰܬ ܗܘܼܳܐ 127 ܗܳܪܟܳܐ ܕܡܽܘܬ݂ܶܗ ܐܶܬ݂ܒܰܠܥܰܬ݀ ܠܳܗ̇ ܒܗܿܳܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ 128 ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܩܺܐܪܣܳܐ ܕܰܡܛܳܝܗ̱ܝ ܡܶܢ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ 129 ܚܼܙܰܘ ܦܰܠܳܚ̈ܶܐ ܠܡܳܪܶܐ ܟܰܪܡܳܐ ܕܶܐܫܼܬܰܕܰܪ ܗܘܼܳܐ 130 ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܝܰܘܣܶܦ ܓܿܳܙܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܢܺܐܼܪܰܬ ܗܘܼܳܐ 131 ܗܿܳܢܰܘ ܝܿܳܪܬܳܐ ܬܰܘ ܠܰܡ ܢܿܶܩܛܠܺܝܘܗ̱ܝ ܐܶܬܼܚܰܫܰܒܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ 132 ܐܳܦ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܶܗ ܬܶܗܼܘܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܳܐ ܕܰܩܼܛܰܠܢܳܝܗ̱ܝ 133 ܒܰܪ ܐܰܕܽܘܢܰܝ ܐܶܫܼܬܰܕܰܪ ܗܘܼܳܐ ܨܶܝܕ ܦܰܠܳܚ̈ܶܐ 134 ܘܰܕܠܳܐ ܢܺܐܼܪܰܬ ܒܩܶܛܠܳܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܐܶܬܼܠܰܚܰܡܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ 135 ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܡܶܣܬܰܒܰܪ ܗܘܼܳܐ ܗܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ 136 ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܚܶܠܡ̈ܶܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܣܰܒܰܪܘ ܥܰܠ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ 137 ܩܶܢܛܳܐ ܕܚܶܠܡ̈ܶܐ ܡܰܪܥܶܠ ܗܘܼܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܐܚ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ 138 ܕܶܐܠܳܐ ܡܿܳܐܶܬ ܡܰܠܟܳܐ ܗܿܳܘܶܐ ܘܗܽܘܼ ܡܶܫܬܰܠܰܛ 139 ܗܳܟ݂ܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬ݂ܐ 140 ܐܰܪܓܼܶܫ ܥܰܡܳܐ ܕܝܿܳܪܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܒܳܐ ܘܪܳܒܘ̱ ܥܰܠ ܡܰܘܬܶܗ 141 ܗܿܳܢܰܘ ܝܿܳܪܬܳܐ ܐܳܡܿܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܓܶܝܪ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܟܬ݂ܝܼܒ 142 ܬܳܘ ܠܰܡ ܢܶܩܛܠܺܝܼܘܗ̱ܝ ܐܳܦ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܗ ܕܺܝܠܰܢ ܬܶܗܼܘܶܐ 143 ܣܰܓܺܝ ܕܳܡܿܝܳܐ ܨܽܘܪܬܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܠܗܰܘ ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ 144 ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒܳܗܿ ܨܺܝܼܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܺܝܬ݂ 145 ܗܳܐ ܠܰܡ ܚܿܳܠܶܡ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܒܓܽܘܒܳܐ ܢܿܰܪܡܶܝܘܗ̱ܝ 146 ܘܢܿܶܚܙܶܐ ܡܳܢܳܐ ܗܿܳܘܶܐ ܠܚܶܠܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܶܢ ܫܰܪܺܝܪܺܝܢ 147 ܕܳܡܿܝܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܠܗܰܘ ܡܽܘܝܿܳܩܳܐ ܕܨܶܝܕ ܓܳܓ݂ܘܠܬܳܐ 148 ܕܶܐܢ ܠܰܡ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘܼ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܚܳܐ ܢܰܦܫܳܟ݂ 149 ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܣܺܝܡܬܳܐ ܕܒܶܙܚܳܐ ܣܳܡܼܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ 150 ܘܗܿܰܘ ܡܽܘܝܿܳܩܳܐ ܡܶܬ݂ܝܰܒܰܠ ܗܘܼܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܕܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ 151 ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܗܿܳܝ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܫܩܼܰܠܘ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ 152 ܕܰܢܼܒܰܙܚܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܒܪܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ ܕܢܼܶܣܥܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ 153 ܐܳܡܿܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܓܶܝܪ ܢܿܶܚܙܶܐ ܡܳܢܳܐ ܗܿܳܘܶܐ ܠܚܶܠܡܰܘ̈ܗ̱ܝ 154 ܘܗܳܠܶܝܢ ܢܚܽܘܼܬ ܡܶܢ ܩܰܝܣܳܐ ܠܰܡ ܘܰܢܿܗܰܝܡܶܢ ܒܶܗ 155 ܗܳܐ ܐܶܠܺܝܳܐ ܢܼܶܚܙܶܐ ܕܐܳܬ̣ܶܐ ܘܰܡܦܰܨܶܐ ܠܶܗ 156 ܗܿܳܝ ܗܺܝ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܢܦܼܰܨܶܝܘܗ̱ܝ ܠܰܡ ܚܶܠܡܳܐ ܡܶܢܰܢ 157 ܚܰܕܽ ܗܘܼ ܛܰܥܡܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ 158 ܕܰܒܣܰܡܳܡܢ̈ܶܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬ݂ܐ ܨܳܪ ܗܘܼܳܐ ܝܰܘܣܶܦ 159 ܚܣܳܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܙܩܺܝܼܦ ܗܘܼܳܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ 160 ܗܿܰܘ ܕܰܬܠܳܝܗ̱ܝ ܗܘܼܳܐ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܩܰܝܣܳܐ 161 ܩܿܳܛܶܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܩܶܐ ܗܘܳܐ ܠܩܶܛܠܶܗ ܕܰܒܪܳܐ 162 ܗܽܘܼ ܐܰܥܺܝܪ ܗܘܼܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܰܘܣܶܦ ܗܶܪܬܳܐ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ 163 ܚܼܙܳܐ ܗܘܼܳܐ ܒܝܰܘܣܶܦ ܕܡܽܘܼܬ݂ܳܐ ܦܺܐܝܼܬܳܐ ܡܶܢ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ 164 ܘܰܣܒܰܟ̣ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܢܶܐܼܫܽܘܕ ܠܰܕܡܶܗ ܕܣܿܳܢܶܐ ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ 165 ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܫܼܟܰܚ ܝܰܘܣܶܦ ܕܢܼܶܛܥܰܢ ܩܶܛܠܳܐ ܪܰܒܳܐ 166 ܕܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܕܡܳܐ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ 167 ܒܓܽܘܒܳܐ ܫܼܕܰܐܘܽܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܠܩܰܒܪܳܐ ܥܼܰܠ ܐܰܝܟ ܡܳܪܰܢ 168 ܕܰܐܠܽܘ ܥܼܰܠ ܗܘܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܠܳܐ ܢܿܳܦܶܩ ܗܘܼܳܐ 169 ܟܳܝܡܳܐ ܗܘܼܳܬ ܠܳܗ ܫܝܽܘܠ ܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ ܐܶܠܽܘ ܥܼܰܠ ܠܳܗ̇ 170 ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܼܳܐ ܕܢܶܥܼܩܽܘܪ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗܿ ܐܰܝܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ 171 ܠܓܽܘܒܳܐ ܢܚܼܶܬ ܗܘܼܳܐ ܕܛܰܠܳܢܺܝܼܬ݂ܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܢܶܚܼܙܶܐ 172 ܕܠܳܐ ܣܿܳܦܶܩ ܗܘܼܳܐ ܕܠܶܗ ܠܚܿܰܣܺܝܢܳܐ ܒܰܐܬ݂ܪܶܗ ܢܶܐܼܣܽܘܪ 173 ܐܶܠܽܘ ܥܼܰܠ ܗܘܼܳܐ ܠܩܽܘܪܝܰܬ ܡܰܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ 174 ܐܳܚܿܕܳܐ ܗܘܼܳܬ ܠܳܗ̇ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܥܽܘܫܢܳܐ ܩܕܳܡ ܡܿܰܦܰܩܬܶܗ 175 ܐܶܠܽܘ ܐܰܪܡܺܝܘܗ̱ܝ ܐܽܘܪܚܶܗ ܠܩܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ 176 ܛܳܒܰܥ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܓ݂ܰܘ ܨܳܡܰܪܬܳܐ ܕܒܳܠܥܳܐ ܡܺܝ̈ܬ݂ܐ 177 ܐܶܠܽܘ ܥܰܠ ܗܘܼܳܐ ܨܶܝܕ ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܕܢܼܶܚܙܶܐ ܐܰܬ݂ܪܶܗ 178 ܒܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܪܳܡܬ݂ܳܐ ܕܦܿܳܓܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ ܡܶܬܚܰܒܰܠ ܗܘܼܳܐ 179 ܕܰܢܡܽܘܬ ܝܰܘܣܶܦ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܚܳܣܰܪ ܗܘܳܐ 180 ܕܶܐܠܳܐ ܒܡܳܪܰܢ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬ݂ܗ ܠܳܐ ܐܶܙܕܰܟܼܝܰܬ݂݀ 181 ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܼܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܕܢܼܶܥܩܽܘܪ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗܿ ܕܰܫܝܽܘܠ 182 ܕܶܐܠܳܐ ܒܡܳܪܳܐ ܡܺܕܝܢ̱ܬܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܼܟܰܒܫܰܬ݂ 183 ܐܶܢ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܠܳܐ ܥܿܳܐܶܠ ܗܘܼܳܐ 184 ܐܳܦܠܳܐ ܚܪܽܘܪ̈ܶܐ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܡܶܬ݂ܝܰܗܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 185 ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܺܝܼܬ ܝܰܘܣܶܦ ܟܰܕ ܐܶܫܼܬܰܕܰܪ 186 ܕܠܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܗܘܼܳܬ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܩܶܛܠܳܐ ܕܰܢܼܗܰܠܶܟ ܒܳܗܿ 187 ܡܶܪܫܰܡ ܪܰܫܡܳܗܿ ܘܰܒܦ̈ܶܠܳܐܬ݂ܐ ܣܼܳܡ ܒܳܗܿ ܘܰܥܕܳܐ 188 ܟܰܕ ܢܿܳܛܰܪ ܗܘܼܳܐ ܛܶܟܣܳܐ ܕܰܕܡܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܳܪܶܗ 189 ܢܦܼܰܠ ܛܶܠܳܠܳܗ̇ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬ݂ܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܚܰܣܺܝܼܡܳܐ 190 ܘܚܰܒܼܫܶܗ ܒܓܽܘܒܳܐ ܕܢܶܦܬܰܚ ܩܰܒܪܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕܳܐܬ݂ܐ 191 ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܼܳܐ ܕܢܼܶܚܽܘܬ ܢܼܶܓܽܘܫ ܐܶܫܬܳܗܿ ܕܰܫܝܽܘܠ 192 ܘܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܦܠܼܰܛ ܡܶܢ ܩܶܛܠܳܐ ܕܒܳܿܥܶܐ ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ 193 ܡܶܬܠܰܚܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܛܽܠ ܩܶܛܠܶܗ ܟܰܕ ܐܶܬ݂ܐ ܗܘܼܳܐ 194 ܘܚܰܣܟܶܗ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܘܰܚܠܳܦ ܩܰܒܪܳܐ ܝܰܗܼܒ ܠܶܗ ܓܽܘܒܳܐ 195 ܠܪܳܘܒܝܠ ܒܽܘܟܪܳܐ ܙܟܳܬ ܗܘܼܳܐ ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܢܶܡܠܽܘܟ ܐܶܢܽܘܢ 196 ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܙܿܳܕܶܩ ܕܢܿܶܩܛܽܘܠ ܠܰܐܚܽܘܢ ܘܢܶܛܒܰܥ ܒܰܕܡܶܗ 197 ܒܓܽܘܒܳܐ ܢܿܶܫܕܶܝܘܗ̱ܝ ܘܺܐܝܼܕܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܠܳܐ ܬܼܶܗܘܶܐ ܒܶܗ 198 ܕܳܐܦ ܒܶܗ ܒܓܽܘܒܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܰܘܬܳܐ ܡܶܫܬܰܦܰܠ ܗܽܘ 199 ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܐܚ̈ܶܐ ܬܒܼܰܥ ܗܘܼܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܪܳܘܒܶܝܠ 200 ܘܶܐܫܼܟܰܚ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܕܢܰܡܼܶܕ ܝܰܘܣܶܦ ܡܶܢ ܣܰܟܺܝܢܳܐ 201 ܕܰܢܼܦܰܨܶܝܘܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܐܶܬܼܚܰܫܰܒ ܗܘܼܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ 202 ܝܰܗ̱ܒ ܗܘܼܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܩܳܡܰܬ݀ ܕܺܝܠܶܗ ܕܢܼܺܐܚܶܐ ܝܰܘܣܶܦ 203 ܗܳܕܶܐ ܕܡܽܘܼܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܐܝܿܢܳܐ ܕܣܿܳܥܰܪ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ 204 ܕܳܐܦܶܢ ܚܰܛܳܝ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬ݂ܗ ܠܳܐ ܡܶܬܛܰܠܡ̈ܳܢ 205 ܙܰܢܺܝ ܪܳܘܒܶܝܠ ܘܰܐܦܩܶܗ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܶܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ 206 ܘܥܰܠ ܕܶܐܬ݂ܚܰܫܰܒ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܐܰܥܼܠܶܗ ܡܽܘܫܶܐ 207 ܬܒܼܰܪ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܫܰܒܛܶܗ ܕܪܳܘܒܶܝܠ ܡܶܛܽܠ ܥܰܘܠܶܗ 208 ܘܛܳܒܬ݂ܳܐ ܕܰܥܒܼܰܕ ܩܿܳܡܰܬ݀ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܣܡܰܟܬ݂ܶܗ ܗܘܼܳܬ݂ 209 ܛܥܼܰܝܬ ܐܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܠܰܡ ܬܼܶܦܽܘܫ ܐܳܡܿܰܪ ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ 210 ܬܢܼܳܐ ܕܶܝܢ ܡܽܘܫܶܐ ܕܢܼܺܐܚܶܐ ܪܳܘܒܶܝܠ ܐܳܦܠܳܐ ܢܼܶܡܽܘܬ݂ 211 ܒܓ݂ܰܘ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܣܳܡܶܗ ܥܰܠ ܕܶܐܬ̣ܚܰܫܰܒ 212 ܢܰܚܶܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܕܶܐܬܛܰܝܰܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܡܡܳܬ݂ܽܘܬ݂ܶܗ 213 ܗܺܝ ܣܰܟܠܽܘܬ݂ܶܗ ܠܒܰܪ ܐܰܦܩܰܬ݂ܶܗ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ 214 ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܕܰܥܒܼܰܕ ܠܳܐ ܐܶܬܼܛܰܠܡܰܬ݀ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ 215 ܢܿܶܪܗܰܛ ܡܳܕܶܝܢ ܥܰܠ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ 216 ܕܰܠܟܺܐܢܽܘܬ݂ܐ ܢܛܺܝܪ̈ܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܼܶܦܪܽܘܥܝ ܐܶܢܶܝܢ 217 ܘܳܐܦܶܢ ܬܼܶܚܛܳܐ ܘܺܐܝܬ ܠܳܟ ܥܰܡܠܳܐ ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ 218 ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܝ ܛܳܒܬ݂ܐ ܬܼܰܐܣܶܐ ܡܽܘܡܳܟ ܐܶܢ ܦܿܳܪܶܫ ܐܰܢ̱ܬ 219 ܪܰܒ ܗܽܘ ܥܰܘܠܶܗ ܕܒܽܘܟ݂ܪܳܐ ܕܙܰܢܺܝ ܒܰܐܢ̱ܬܰܬ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ 220 ܘܥܰܠ ܕܶܐܬܼܚܰܫܰܒ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܚܼܳܢܶܗ ܡܽܘܫܶܐ 221 ܒܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܦܰܣܩܶܗ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ 222 ܘܰܒܚܽܘܫܳܒܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܕܰܩܼܢܳܐ ܐܰܣܼܝܶܗ ܡܽܘܫܶܐ 223 ܢܼܦܰܨܶܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܡܶܬܚܰܫܳܒܽܘ ܐܶܬܼܚܰܫܰܒ ܗܘܼܳܐ 224 ܘܠܶܗ ܠܚܽܘܫܳܒܳܐ ܥܒܳܕܳܐ ܩܰܨܶܗ ܗܰܘ ܒܿܳܚܰܪ ܟܽܠ 225 ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܓܶܝܪ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܒܿܳܥܝܳܐ ܡܶܢ ܬܰܝܳܒܳܐ 226 ܘܟܽܠܡܳܐ ܕܚܰܝܳܒ ܫܿܳܒܩܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܗܿ 227 ܙܰܢܺܝ ܪܳܘܒܶܝܠ ܘܰܥܒܼܰܕ ܓܽܘܢܚܳܐ ܒܥܰܪܣܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗ̱ܝ 228 ܘܥܰܠ ܕܶܐܬ݂ܚܰܫܰܒ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܥܒܼܰܪ ܣܽܘܪܚܳܢܶܗ 229 ܘܶܐܢ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܓܪܳܐ ܫܩܼܰܠ ܫܰܦܺܝܪܳܐ 230 ܥܒܳܕܳܐ ܕܛܳܒܬ݂ܐ ܐܰܝܿܟܳܐ ܕܗܿܳܘܶܐ ܟܡܰܐ ܗ̱ܘ ܦܽܘܪܥܳܢܶܗ 231 ܝܰܗܼܒ ܟܺܝܬ ܪܳܘܒܶܝܠ ܡܶܠܟܳܐ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܼܰܪܢܰܢ 232 ܕܰܒܓ݂ܰܘ ܓܽܘܒܳܐ ܢܶܦܶܠ ܝܰܘܣܶܦ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܿܳܐܶܬ݂ 233 ܫܡܼܰܥܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܟܰܕ ܠܰܚܣܳܡܗܽܘܢ ܠܳܐ ܕܿܰܥܶܟ ܗܘܼܳܐ 234 ܘܶܐܬܼܬܦܺܝܣܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܕܢܶܬܢܰܘܰܠ ܗܘܼܳܐ ܒܓܽܘܒܳܐ ܝܰܘܣܶܦ 235 ܗܳܝܕܶܝܢ ܠܰܒܼܟܽܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ 236 ܘܰܐܫܼܠܰܚܘ̱ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܒܪܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ 237 ܒܼܰܙܰܚܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܡܶܫܼܬܰܐܰܠ 238 ܢܰܥܓܽܘܗ̱ܝ ܘܰܫܠܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܡܰܠܼܶܠ ܗܘܼܳܐ 239 ܚܰܕ ܩܿܳܪܶܐ ܠܶܗ ܚܿܳܠܶܡ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܒܒܶܙܚܳܐ ܪܰܒܳܐ 240 ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܒܺܝܼܟ ܠܶܗ ܕܰܠܟܽܘܬܺܝܢܶܗ ܡܶܢܶܗ ܢܰܫܼܠܰܚ 241 ܚܰܕ ܒܿܳܥܶܐ ܗܘܼܳܐ ܒܓܽܘܒܳܐ ܕܢܰܪܡܶܝܘܗ̱ܝ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܚܽܘܪܒܳܐ 242 ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܩܶܛܠܳܐ ܡܶܬܠܰܚܰܡ ܗܘܼܳܐ ܒܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܪܰܒܳܐ 243 ܚܰܕ ܩܿܳܪܶܐ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܕܚܶܠܡ̈ܶܐ ܬܳܓ̣ܳܟ̣ ܐܰܝܿܟܰܘ 244 ܟܽܠܗܽܘܢ ܪܳܝܿܒܺܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܝ̈ܳܢ ܘܰܫܠܶܐ ܝܰܘܣܶܦ 245 ܠܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕܕܺܝܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܳܡܶܐ ܗܿܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ 246 ܕܰܒܟ݂ܠ ܩܳܠܺܝ̈ܢ ܡܶܨܛܰܥܰܪ ܗܘܼܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ 247 ܥܶܕܳܢܳܐ ܗܘܼܳܐ ܕܩܿܳܡܰܬ݀ ܚܰܪܒܳܐ ܥܰܠ ܫܰܦܺܝܪܳܐ 248 ܘܠܳܐ ܡܰܠܶܠ ܗܘܼܳܐ ܕܠܳܐ ܢܼܶܣܪܽܘܚ ܗܘܼܳܐ ܒܨܰܠܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ 249 ܐܳܦ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܩܼܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗ̱ܝ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܐܰܠ 250 ܘܒܶܙܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܛܳܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܒܝܰܘܣܶܦ 251 ܚܰܕ ܓܿܳܕܶܠ ܗܘܼܳܐ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܠܟܳܐ 252 ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܛܰܝܶܒ ܢܰܚܬܳܐ ܕܒܶܙܚܳܐ ܠܡܰܠܒܳܫܽܘܬ݂ܗ 253 ܚܰܕ ܙܿܳܠܰܚ ܗܘܼܳܐ ܪܽܘܩܳܐ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܟܰܕ ܫܿܳܐܶܛ ܠܶܗ 254 ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܚܿܰܦܶܐ ܘܰܡܫܿܰܐܶܠ ܠܶܗ ܕܡܿܰܢܽܘܼ ܕܰܡܚܳܟ݂ 255 ܠܗܳܕܶܐ ܨܽܘܪܬܳܐ ܡܛܳܐ ܗܘܼܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܡܕܰܡܳܝܽܘ 256 ܟܰܕ ܡܶܬ݂ܢܰܥܰܓ ܒܰܝܢܳܬ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܣܼܥܰܪ ܐܶܢܽܘܢ 257 ܨܠܼܳܐ ܥܰܠ ܛܰܠܝܳܐ ܗܿܰܘ ܛܶܠܳܠܶܗ ܕܩܶܛܠܳܐ ܪܰܒܳܐ 258 ܘܚܰܒܫܶܗ ܒܓ݂ܽܘܒܳܐ ܕܢܼܶܪܫܽܘܡ ܩܰܒܪܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ 259 ܕܠܳܐ ܢܼܶܐܫܕܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܕܡܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܪܳܘܒܶܝܠ ܐܶܡܼܰܪ 260 ܕܰܨܒܳܐ ܢܦܰܨܶܝܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܠܽܘ ܐܶܫܼܟܰܚ 261 ܐܳܦ ܕܰܝܿܳܢܳܐ ܢܼܦܰܨܶܐ ܠܡܳܪܰܢ ܐܶܬܼܚܰܫܰܒ ܗܘܼܳܐ 262 ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܫܼܟܰܚ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܫܼܺܝܓ ܡܶܛܽܠ ܩܶܛܠܶܗ 263 ܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܼܳܐ ܠܪܳܘܒܶܝܠ ܘܰܠܦܺܝܠܰܐܛܳܘܣ 264 ܕܠܳܐ ܨܿܳܒܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܕܡܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܘܰܕܦܳܪܽܘܩܰܢ 265 ܥܰܠ ܕܰܕܡܽܘܼܬ݂ܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܨܳܪ ܗܘܼܳܐ ܝܰܘܣܶܦ 266 ܟܽܠܶܗ ܛܶܟܣܳܐ ܕܕܺܝܢܶܗ ܪܰܒܳܐ ܨܳܪ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ 267 ܘܳܐܦܠܳܐ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܡܶܢ ܦܺܝܠܰܐܛܳܘܣ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 268 ܒܛܶܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܬܰܡܳܢ ܕܡܶܢܶܗ ܕܪܳܘܒܶܝܠ ܡܶܬ݂ܰܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 269 ܠܳܐ ܠܰܡ ܢܿܶܐܫܽܘܕ ܠܰܕܡܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܪܳܘܒܶܝܠ ܐܶܡܼܰܪ 270 ܐܳܦ ܕܰܝܿܳܢܳܐ ܡܶܢ ܕܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܚܰܣܼܺܝ 271 ܥܰܠ ܕܽܘܪ̈ܟܳܬ݂ܐ ܕܕܺܝܢܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܗܰܠܼܶܟ ܝܰܘܣܶܦ 272 ܘܰܠܟܳܐ ܘܰܠܟܳܐ ܠܳܐ ܡܿܰܣܛܶܐ ܗܘܼܳܐ ܡܶܢ ܫܳܐܘܽܠܰܘ̈ܗ̱ܝ 273 ܐܰܝܟ ܛܶܠܳܠܐ ܒܓܽܘܫܡܳܐ ܐ̱ܣܺܝܼܪ ܒܳܗ̇ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܶܗ 274 ܘܥܰܡܶܗ ܫܿܳܪܶܐ ܘܚܿܳܙܶܩ ܫܰܪܒܶܗ ܡܳܐ ܕܰܡܗܿܰܠܶܟ݂ 275 ܡܿܰܢܽܘܼ ܢܼܶܚܽܘܪ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܐܰܠ ܥܰܒܕܳܐ ܘܡܳܪܶܗ 276 ܘܢܼܶܣܒܰܪ ܡܶܕܶܡ ܕܐܺܝܬ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܠܫܽܘܳܐܠܰܝ̈ܗܽܘܢ 277 ܟܰܕ ܐܶܬܬܥܺܝܼܪ ܗܘܼܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܥܰܠ ܫܰܦܺܝܼܪܳܐ 278 ܘܰܐܬܼܓܰܘܙܰܠ ܗܘܼܳܐ ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܕܰܐܚ̈ܶܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܥܠܺܝܒܳܐ 279 ܟܰܕ ܥܿܳܫܩܺܝܢ ܠܶܗ ܘܰܡܨܰܚܶܝܢ ܠܶܗ ܒܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ 280 ܘܰܣܦܺܝܦܳܐ ܒܗܽܘܢ ܚܶܡܬ݂ܐ ܕܩܶܛܠܳܐ ܠܰܡܡܳܬ݂ܽܘܬ݂ܗ 281 ܟܰܕ ܫܿܳܩܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܶܢܶܗ ܕܠܳܐ ܟܰܪܝܽܘܬ݂ܐ 282 ܘܰܒܓ݂ܰܘ ܓܽܘܒܳܐ ܪܳܟܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܼܳܐ 283 ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܶܬܩܳܐ ܠܒܺܝܼܟ ܗܘܼܳܐ ܗܿܰܘ ܚܰܟܺܝܼܡܳܐ 284 ܕܠܳܐ ܢܼܒܰܠܒܶܠ ܗܘܼܳܐ ܨܽܘܪܬܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܡܙܰܝܰܚ ܗܘܼܳܐ 285 ܡܶܨܛܰܚܶܐ ܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܨܿܳܒܶܐ ܗܘܼܳܐ ܕܢܼܶܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ 286 ܡܶܬܒܰܙܰܚ ܗܘܼܳܐ ܘܰܠܒܺܝܼܟ ܫܶܬܩܳܐ ܗܿܰܘ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ 287 ܒܗܿܰܘ ܫܳܘܶܐ ܠܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܡܰܪܝ ܛܠܺܝܡܳܐ ܝܰܘܣܶܦ 288 ܘܠܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܼܳܐ ܕܠܳܐ ܢܼܶܬܕܰܘܰܕ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܠܒܺܝܼܟ݂ 289 ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܐܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܠܢܶܟ݂ܣܬܳܐ ܐܶܬܕܒܰܪ ܨܿܳܪ ܟܰܕ ܫܰܬܺܝܩ 290 ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܢܶܩܝܳܐ ܩܕܳܡ ܓܳܙܽܘܙܶܗ ܠܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܼܳܐ 291 ܐܶܫܼܬܰܠܰܚ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܟܽܘܬܺܝܢܶܗ ܒܰܝܢܳܬ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ 292 ܐܰܝܟ ܗܿܳܝ ܕܰܒܪܳܐ ܕܩܼܳܡ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܥܰܪܛܶܠܳܐܺܝܬ݂ 293 ܫܰܦܺܝܪ ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܶܬܼܦܰܪܣܺܝ ܢܰܟܦܳܐ ܝܰܘܣܶܦ 294 ܕܰܠܦܽܘܪܣܳܝܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܽܘܼܬ݂ܐ ܢܼܶܗܘܶܐ 295 ܫܠܺܝܼܚ ܗܘܼܳܐ ܘܰܙܗܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܣܰܟ̣ܠܽܘ ܡܶܬܩܰܦܰܚ ܗܘܼܳܐ 296 ܕܰܒܦܳܪܽܘܩܰܢ ܟܽܠܶܗ ܨܺܝܼܪ ܗܘܼܳܐ ܒܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫܰܘ̈ܗ̱ܝ 297 ܐܳܘ ܠܟܽܘܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܠܡܳܢܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܗܳܢܳܐ ܨܰܥܪܳܐ 298 ܘܰܐܝܿܕܳܐ ܥܶܠܬ݂ܐ ܩܼܪܳܬ݂ܶܗ ܠܗܳܠܶܝܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܣܼܒܰܠ 299 ܙܘ̈ܳܕܶܐ ܐܰܝܬܺܝ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܠܡܽܘܢ ܡܶܨܛܰܥܰܪ 300 ܕܢܼܶܣܥܽܘܪ ܥܳܢ̈ܳܐ ܢܦܼܰܩ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܶܗ ܘܰܠܡܳܢ ܡܿܳܐܶܬ݂ 301 ܫܠܳܡܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܘܰܠܡܽܘܢ ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܶܫܬܰܚܝܢ 302 ܕܫܰܝܢܳܐ ܗܳܝ ܐܽܘܪܚܶܗ ܘܕܰܪܓ݂ܺܝܙܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܗܺܝ 303 ܠܳܐ ܥܒܼܰܕ ܥܰܘܠܳܐ ܘܰܕܡܶܬܩܰܦܰܚ ܠܰܘ ܟܺܐܢܽܘܬ݂ܐ ܗ̱ܝ 304 ܠܡܳܪܶܗ ܕܳܡܶܐ ܘܗܳܕܶܐ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܩܪܳܬ݂ܗ ܠܗܳܠܶܝܢ 305 ܨܶܝܕ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܢܿܺܐܡܰܪ ܡܳܕܶܝܢ ܗܿܳܝ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ 306 ܕܽܐܘܢ ܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ ܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܙܩܺܝܼܦܳܐ ܠܰܒܪܳܐ 307 ܫܠܳܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܠܡܽܘܢ ܡܶܬܒܰܙܰܚ 308 ܕܢܼܶܦܪܽܘܩ ܠܳܐܕܳܡ ܫܰܠܼܚܽܘܗ̱ܝ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܡܽܘܢ ܡܿܳܐܶܬ݂ 309 ܗܳܐ ܚܽܘܠܡܳܢ̈ܶܐ ܛܥܺܝܼܢ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܨܰܠܡ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܽܘܢ 310 ܕܟ݂ܶܐ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ ܘܕܺܝܼܢܳܐ ܕܩܶܛܠܳܐ ܥܶܠܬ݂ܗ ܡܳܢܳܐ ܗܳܝ 311 ܗܳܢܳܐ ܓܽܘܫܡܳܐ ܕܗܿܰܘ ܛܶܠܳܠܐ ܙܰܗܝܳܐ ܝܰܘܣܶܦ 312 ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܣܼܒܰܠ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܨܳܪ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ 313 ܗܳܠܶܝܢ ܝܳܪ̈ܬ݂ܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܫܰܒ̈ܛܶܐ 314 ܘܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܒܺܝܼܫܳܐ ܘܫܰܘܝܳܐ ܩܢܼܰܘ ܒܰܚܣܳܡܳܐ 315 ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܗܳܟ݂ܢ ܝܺܪܶܬ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܘܰܩܢܼܳܐ ܓܰܙܰܘ̈ܗ̱ܝ 316 ܐܰܝܟ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܠܰܐܒܳܗ̈ܳܬ݂ܐ ܒܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܪ̈ܣܶܐ 317 ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܿܰܙܶܓ ܓܰܘ̈ܢܶܐ ܠܨܰܠܡܳܐ ܘܕܰܡܼܺܝ ܗܳܟ݂ܢ 318 ܐܰܟ݂ܡܳܐ ܕܝܰܘܣܶܦ ܨܳܪܶܗ ܠܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ 319 ܒܓܽܘܒܳܐ ܢܦܼܰܠ ܗܘܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ 320 ܒܩܰܒܪܳܐ ܚܰܕܬ݂ܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܺܝ̈ܬ݂ܐ ܣܳܡܶܗ ܝܰܘܣܶܦ 321 ܓܽܘܒܳܐ ܘܩܰܒܪܳܐ ܠܥܰܒܕܳܐ ܘܡܳܪܶܗ ܐܶܬܼ݂ܛܰܝܰܒܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ 322 ܠܳܐ ܠܗܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܠܳܐ ܠܗܰܠ ܡܺܝ̈ܬ݂ܐ ܒܰܐܘܽܘ̈ܢܰܝܗܽܘܢ 323 ܣܝܳܢܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܒܓܽܘܒܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܠܳܐ ܪܰܛܶܒܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ 324 ܐܳܦܠܳܐ ܒܩܰܒܪܳܐ ܚܒܳܠܳܐ ܒܡܳܪܰܢ ܐܶܫܼܬܰܠܰܛ ܗܘܼܳܐ 325 ܟܰܕ ܛܳܒ ܕܶܡܝܰܐ ܗ̱ܘ ܥܰܒܼܕܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܒܟ݂ܽܠ ܐܶܣܟܺܝ̈ܡܺܝܢ 326 ܨܽܘܪܬܶܗ ܕܡܳܪܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܣܳܟ̣ܳܐ ܗ̱ܝ ܒܰܫܒܺܝ̈ܚܳܬ݂ܐ 327 ܢܼܶܦܽܘܫ ܝܰܘܣܶܦ ܩܰܠܺܝܠ ܛܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ 328 ܕܺܝܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܢܼܶܪܕܶܐ ܒܽܐܘܪܚܶܗ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ 329 ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐܺܝܬ ܥܼܰܠ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܠܓܰܘܳܗܿ ܕܰܫܝܽܘܠ 330 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܙ̈ܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܐܶܚܼܪܰܒ ܟܰܕ ܢܿܳܦܶܩ ܗܘܼܳܐ 331 ܙܠܼܰܚ ܗܘܼܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܒܰܐܘܽܘ̈ܢܰܝܗܽܘܢ 332 ܘܡܺܝ̈ܠܶܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܣܼܳܡ ܒܰܐܒܕܳܢܳܐ ܟܰܕ ܢܿܳܦܶܩ ܗܘܼܳܐ 333 ܢܚܼܶܬ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗ̱ܝ ܘܰܒܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܣܠܼܶܩ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܼܒ 334 ܘܥܰܩܪܳܗܿ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܦܢܼܳܐ ܒܥܽܘܫܢܳܐ ܠܰܐܬ݂ܪܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗ̱ܝ 335 ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܠܳܐ ܡܿܳܛܶܐ ܗܘܼܳܐ ܢܥܰܙܶܐ ܝܰܘܣܶܦ 336 ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܬܬܒܰܥ ܢܶܣܥܽܘܪ ܗܳܠܶܝܢ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ 337 ܡܚܺܝܼܠ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܓܽܘܫܡܳܐ ܛܶܠܳܢܺܝܬ݂ܐ 338 ܕܡܽܘܼܬ݂ܳܐ ܪܫܼܰܡ ܗܘܼܳܐ ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܶܐܫܼܟܰܚ ܐܰܣܼܓܺܝ ܫܽܘܦܪܳܗܿ 339 ܚܣܳܡܳܐ ܫܰܚܼܩܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܙܩܺܝܼܦ ܒܰܚܣܳܡܳܐ 340 ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܣܰܩܪܽܘܗ̱ܝ ܐܰܟ݂ܡܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ 341 ܢܰܚܬܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܫܼܠܰܚܘ ܘܰܠܦܳܪܽܘܩܰܢ ܗܺܝ ܐܶܣܼܬܰܥܪܰܬ݂݀ 342 ܒܚܶܠܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒܼܰܙܰܚܘ ܘܗܳܝܼ ܗܿܺܝ ܕܰܗܘܼܳܬ݀ ܠܺܝܼܚܺܝܕܳܝܳܐ 343 ܒܓܽܘܒܳܐ ܚܰܒܼܫܽܘܗ̱ܝ ܐܳܦ ܕܳܡܿܶܐ ܗܘܼܳܐ ܠܩܰܒܪܶܗ ܕܰܒܪܳܐ 344 ܘܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܨܰܠܡܳܐ ܕܚ̈ܰܫܶܐ ܛܥܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܿܡܪܶܬ 345 ܐܶܫܠܶܐ ܗܳܫܳܐ ܡܶܢ ܬܰܫܥܺܝܬ݂ܗ ܕܰܡܠܶܐ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ 346 ܕܡܺܐܡܪܶܗ ܢܰܓܺܝܪ ܘܶܐܢܿܳܐ ܡܚܺܝܼܠ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬ݂ܗ 347 ܬܶܬܼܢܺܝܚ ܡܶܠܬ݂ܐ ܒܽܐܘܪܚܶܗ ܪܰܒܬ݂ܐ ܕܰܥܛܺܝܼܦ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ 348 ܕܣܿܰܓܺܝ ܛܰܘܪ̈ܶܐ ܩܰܝܳܡܺܝܢ ܠܳܗ ܬܼܶܪܕܶܐ ܥܰܡܶܗ 349 ܥܕܰܡܳܐ ܠܓܽܘܒܳܐ ܢܰܓܼܕܰܢܝ̱ ܡܺܐܡܪܳܐ ܘܢܰܘܚܳܐ ܝܰܗܼܒ ܠܺܝ 350 ܒܪܺܝܼܟ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܶܗ ܨܺܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/110
Source:
Vatican City Vatican Library Syr. 117 Vat. sir. 117 http://syriaca.org/manuscript/2294
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 1, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On Joseph (Memra 2) - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ” based upon Vat. sir. 117, Digital Syriac Corpus, last modified May 1, 2018, https://syriaccorpus.org/110.
Bibliography:
On Joseph (Memra 2) - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/110.

Show Citation Styles