Jacob of Serugh: On Joseph (Memra 3) - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
1 ܒܽܐܘܪܚܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܢܰܓܼܕܰܢܝ̱ ܡܺܐܡܪܳܐ ܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘ 2 ܒܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܬܼܢܽܘܚ ܡܶܠܬ݂ܐ ܕܠܰܐܝܳܐ ܥܰܡ ܫܰܦܺܝܪܳܐ 3 ܒܽܘܟܪܳܗܿ ܕܪܳܚܶܝܠ ܬܽܘܒ ܨܶܝܕ ܓܽܘܒܳܐ ܩܼܪܳܢܝ̱ ܠܰܚܙܳܬ݂ܐ 4 ܡܳܪܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܒܳܟ ܐܿܶܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܚܰܒܺܝܒܶܗ 5 ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܽܘ ܓܰܙܳܐ ܕܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ 6 ܘܡܶܢܳܟ ܫܿܳܩܠܳܐ ܡܶܠܬ݂ܐ ܚܰܝܠܳܐ ܠܰܡܰܡܠܳܠܽܘ 7 ܒܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܐܶܚܿܙܶܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܕܰܟܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ 8 ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܦܪܳܐ 9 ܙܺܝܘܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ ܡܩܿܰܒܠܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܘܠܳܒܫܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ 10 ܘܡܶܢܶܗ ܢܿܳܣܒܳܐ ܕܬܼܶܦܪܽܘܫ ܓܰܘ̈ܢܶܐ ܘܠܨܽܘܪ̈ܳܬ݂ܐ 11 ܘܠܳܐ ܠܶܗ ܠܫܶܡܫܳܐ ܚܿܳܙܝܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܶܗ 12 ܗܽܘܼ ܡܿܰܠܒܶܫ ܠܳܗ̇ ܙܺܝܘܳܐ ܕܬܼܶܚܙܶܐ ܠܶܗ ܘܰܠܟܽܠܳܐ 13 ܘܰܠܬܰܪܥܺܝܬ݂ܐ ܠܰܘ ܒܰܟܝܳܢܳܗܿ ܐܺܝܼܬ ܠܳܗ̇ ܢܽܘܗܪܳܐ 14 ܐܶܠܳܐ ܡܶܢܳܟ ܫܿܳܩܠܳܐ ܬܼܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܟܰܣܝܽܘܬ݂ܟ݂ 15 ܡܶܢܳܟ ܩܼܰܒܶܠ ܝܰܘܣܶܦ ܙܺܝܼܘܳܐ ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܫܰܦܺܝܪ 16 ܒܳܟ ܬܶܨܛܰܒܼܰܬܝ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕܣܰܢܝܳܐ ܕܬܶܬܼܢܶܐ ܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗ̱ܝ 17 ܚܙܰܘ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܓܰܘ̈ܢܶܐ ܨܺܝܼܪ ܗܘܼܳܐ ܝܰܘܣܶܦ 18 ܕܰܒܣܰܡܡܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܒܪܳܐ ܐܰܙܠܼܶܓ ܟܽܠܶܗ ܫܽܘܦܪܶܗ 19 ܫܼܕܳܝܗ̱ܝ ܗܘܼܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܒܓܽܘܒܳܐ ܘܶܐܬܼܬܢܺܝܚ ܕܰܣܥܼܰܪ ܕܺܝܠܶܗ 20 ܐܰܝܟ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ ܠܩܰܒܪܳܐ ܥܼܰܠ ܗܘܼܳܐ ܘܢܳܚܼܘ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ 21 ܩܰܒܪܶܗ ܚܣܳܡܳܐ ܒܓܽܘܒܳܐ ܟܰܕ ܚܰܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܺܝܬ݂ܳܐ 22 ܘܰܢܩܼܰܫ ܟܰܦܳܐ ܕܰܢܒܰܙܰܚ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܳܪܰܢ 23 ܐܶܬܼܟܰܢܰܫܘ ܗ̱ܘܰܘ ܕܢܼܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ ܐܰܚ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ 24 ܐܰܝܟ ܒܰܕܝܳܨܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܚܰܝܳܐ 25 ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬ݂ܐܡܪ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܡܶܢ ܐܰܟܬ݂ܳܢ̈ܶܐ 26 ܒܗܿܳܝ ܫܳܪܽܘܬ݂ܐ ܕܝܶܠܼܕܰܬ݀ ܩܶܛܠܳܐ ܒܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܪܰܒܳܐ 27 ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܦܟܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ 28 ܐܶܢ ܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܢܚܰܘܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ 29 ܐܰܝܟܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܣܿܳܓܶܕ ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ ܠܗܳܢ ܕܰܓܳܠܳܐ 30 ܕܰܒܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܗܳܐ ܡܶܬܢܰܘܰܠ ܡܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ 31 ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܕܰܣܓܼܶܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ 32 ܢܫܼܰܕܪܽܘܢ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ ܙܰܠܺܝܩܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܶܐܫܼܬܰܥܒܰܕܘ ܠܶܗ 33 ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܚܕܰܥܣܰܪ ܣܳܓ݂ܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܿܰܪ ܗܘܼܳܐ 34 ܢܼܶܚܽܘܬ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ ܚܰܕ ܙܰܗܪܺܝܪܳܐ ܠܓܽܘܒܳܐ ܡܳܕܶܝܢ 35 ܙܥܽܘܼܪ ܐܽܘܚܕܳܢܳܐ ܕܝܰܗܼܒܘ ܠܶܗ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܕܰܐܫܼܰܪ ܐܶܢܽܘܢ 36 ܕܰܒܓ݂ܰܘ ܓܽܘܒܳܐ ܥܰܒܼܕܽܘܗ̱ܝ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܒܚܶܫܽܘܟ݂ܐ 37 ܫܰܦܺܝܪܽ ܗ̱ܘ̣ ܠܶܗ ܐ̱ܬ݂ܪܳܐ ܐܰܠܺܝܼܨܳܐ ܕܡܶܫܬܰܩܰܦ ܒܶܗ 38 ܕܰܠܪܳܡܽܘܬ݂ܳܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܦܐܼܶܐ ܠܶܗ ܕܬܼܶܗܘܶܐ ܫܳܕܝܳܐ 39 ܐܰܝܟܳܐ ܗ̱ܳܝ ܟܰܦܶܗ ܕܶܐܙܰܕܩܼܦܰܬ݀ ܗܘܳܬ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܗܘܼܳܐ 40 ܢܶܚܨܽܘܕ ܗܳܫܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܓܽܘܒܳܐ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ 41 ܐܰܝܟܳܐ ܗ̱ܳܝ ܫܶܢܬ݂ܶܗ ܕܝܶܗܼܒܰܬ݀ ܗܘܼܳܬ ܠܶܗ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬ݂ܐ 42 ܢܶܕܡܰܟ ܗܳܫܳܐ ܒܓܽܘܒܳܐ ܘܢܶܚܙܶܐ ܐܰܝܟܳܐ ܫܰܠܺܝܛ 43 ܫܰܦܺܝܪ ܗܽܘ ܠܶܗ ܚܶܫܟ݂ܶܗ ܕܓܽܘܒܳܐ ܕܰܡܫܰܢܶܩ ܠܶܗ 44 ܕܰܒܚܶܙܘ̈ܳܢܶܐ ܕܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܐ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܛܥܶܐ 45 ܡܒܰܙܚܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܒܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ 46 ܕܩܰܒܼܪܽܘܗ̱ܝ ܘܰܣܒܼܰܪܘ ܕܰܡܪܰܕܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ 47 ܘܟܰܕ ܡܶܬܒܰܙܰܚ ܗܿܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ 48 ܘܰܡܡܰܝܩܺܝܢ ܒܶܗ ܘܣܳܒܪܺܝܢ ܕܰܥܼܢܰܕ ܘܰܐܘܦܼܺܝ ܫܰܪܒܶܗ 49 ܘܟܰܕ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܒܚܶܫܟܶܗ ܕܓܽܘܒܳܐ ܩܼܳܡ ܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ 50 ܘܗܳܐ ܕܢܼܶܫܪܰܟ ܠܶܗ ܠܚܶܒ̈ܠܶܐ ܕܡܰܘܬ݂ܐ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܚܽܘܪܒܳܐ 51 ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܣܼܰܥܪܶܗ ܒܓܽܘܒܳܐ ܘܝܰܗܼܒ ܠܶܗ ܐܺܝܕܳܐ 52 ܕܢܰܘܣܶܦ ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܦܪܳܐ ܒܨܰܠܡܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ 53 ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܨܶܝܕ ܫܰܦܺܝܪܳܐ 54 ܕܠܳܐ ܢܶܣܼܬܰܪܰܕ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟ݂ܐ ܕܓܽܘܒܳܐ ܝܰܘܣܶܦ 55 ܡܺܝ̈ܠܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܬܼܶܪܕܶܐ ܒܽܐܘܪܚܶܗ ܕܰܒܪܳܐ 56 ܘܰܐܬ݂ܪܶܗ ܕܓܽܘܒܳܐ ܠܳܐ ܡܣܿܰܝܶܟ ܠܳܟ ܬܼܶܫܬܰܠܰܡ ܒܶܗ 57 ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܬܺܐܙܰܠ ܝܰܘܣܶܦ ܬܰܬܩܶܢ ܬܰܡܳܢ 58 ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܠܡܳܪܳܟ ܕܳܐܦ ܗܽܘܼ ܠܬܰܡܳܢ ܣܺܝ̈ܡܳܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗ̱ܝ 59 ܚܽܘܬ ܣܰܒܰܪܳܝܗ̱ܝ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܡܰܪܺܝܕ ܡܶܢ ܟܽܘܘܳܢܳܐ 60 ܕܗܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܶܗ ܣܳܦܪܳܐ ܕܡܿܰܠܶܦ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ 61 ܙܶܠ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܠܡܳܪܰܬ݀ ܚܰܪ̈ܫܶܐ ܕܗܳܐ ܡܰܛܺܝ ܠܶܗ 62 ܗܿܰܘ ܕܰܒܚܰܝܠܶܗ ܡܦܰܪܣܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܐ 63 ܬܳܐ ܣܰܩ ܝܰܘܣܶܦ ܠܳܐ ܡܿܳܐܶܬ ܐܰܢ̱ܬ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܐܪܡܼܺܝܬ 64 ܕܠܰܘ ܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܕܬܶܐܪܽܘܥ ܩܺܐܪܣܳܐ ܕܥܰܡ ܐܰܒܕܳܢܳܐ 65 ܡܺܝ̈ܠܶܐ ܣܺܝܡ ܒܳܗܿ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܕܡܳܐ ܘܰܥܒܼܰܪ ܫܰܢܳܐ 66 ܕܡܳܪܳܟ ܐܳܬܶܐ ܘܰܡܫܿܰܝܶܢ ܠܳܗ̇ ܒܩܶܛܠܶܗ ܪܰܒܳܐ 67 ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܬܺܐܼܙܰܠ ܕܽܐܘܪܚܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܠܬܰܡܳܢ ܐܺܝܬ݂ܝܗܿ 68 ܘܣܺܝܼܡ ܒܳܗܿ ܚܰܫܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܩܛܺܝܠܳܐ ܕܰܡܫܿܰܥܒܶܕ ܠܳܗ̇ 69 ܙܶܠ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܛܰܥܳܝܬܐ ܕܨܶܝܕܰܝܟܝ̱ ܐܳܬ݂ܶܐ 70 ܪܳܥܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܢܿܦܰܩ ܢܼܶܒܥܶܐ ܠܰܐܒܺܝ̈ܕܳܬ݂ܐ 71 ܣܰܩ ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܘܰܐܩܶܠ ܪܶܗܛܳܟ ܥܰܠ ܣܰܒܪ̈ܳܬ݂ܐ 72 ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܪܗܺܝܒܳܐ ܘܩܶܛܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܒܳܗ̇ 73 ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܠܛܰܠܝܳܐ ܚܣܺܝܡܳܐ ܒܓܽܘܒܳܐ ܣܼܰܥܪܽܘܗ̱ܝ 74 ܘܰܠܓ݂ܘ ܡܶܨܪܶܝܢ ܬܰܪܨܽܘܗܿ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܼܰܪܢܰܢ 75 ܘܟܰܕ ܩܿܳܝܡܳܐ ܗܘܼܳܬ ܕܬܼܶܣܥܽܘܪ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ݂ܐ 76 ܫܝܿܳܪܬܳܐ ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܢܓܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܗ̇ ܕܣܳܥܽܘܪܽܘܬ݂ܐ 77 ܐܬܼܰܘ ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ ܡܶܕܝܰܢ̈ܳܝܶܐ ܘܰܡܼܛܰܘ ܬܰܡܳܢ 78 ܐܺܝܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܒܩܽܘܫܬܳܐ 79 ܠܗܳܠܶܝܢ ܦܰܐܝܳܐ ܐܳܦ ܬܶܐܓ݂ܘܪܬܳܐ ܘܰܫܡܳܐ ܛܳܒܳܐ 80 ܕܣܺܝܼܡܬܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܐܰܚܼܶܬ݂ܘ ܕܰܣܢܺܝܩܳܐ ܗܘܼܳܬ݂ 81 ܡܰܪܓܳܢܺܝܬ݂ܐ ܓܒܺܝܼܬ݂ܐ ܕܪܰܒܳܐ ܘܫܳܘܝܳܐ ܛܺܝܡ̈ܶܝܗܿ 82 ܐܰܝܟ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܡܶܬܰܬܒܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܰܩܪܽܘܒܘ̱ ܘܰܙܒܰܢܘ̱ 83 ܘܟܰܕ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܫܬܰܡܰܫ ܗܘܼܳܐ 84 ܝܽܗ̱ܘܕܳܐ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܶܠܟܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܗܘܼܳܐ ܥܠܶܝܗܿ ܕܰܨܒܽܘܬ݂ܐ 85 ܡܽܘܢ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܳܐ ܕܢܿܶܩܛܽܘܠ ܠܰܐܚܳܘܢ ܠܗܽܘܢ ܐܳܡܿܰܪ ܗܘܼܳܐ 86 ܬܳܘ ܠܰܡ ܢܿܙܰܒܢܺܝܘܗ̱ܝ ܘܺܐܝܕܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܠܳܐ ܬܼܶܗܘܶܐ ܒܶܗ 87 ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ ܓܶܝܪ ܙܿܳܕܶܩ ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ ܕܢܶܡܠܽܘܟ ܗܳܕܶܐ 88 ܕܰܬܪܶܥܣܰܪܬ݂ܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܬܰܠܝܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ 89 ܬܶܪܥܣܰܪ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܛܒܺܝܥܺܝܢ ܘܰܦܐܼܶܐ ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ 90 ܕܢܼܶܫܬܰܘܬܰܦ ܗܘܼܳܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ 91 ܩܪܳܝܬܳܐ ܕܰܫܡܶܗ ܚܿܳܒܫܳܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܰܝ ܝܰܥܩܽܘܒ 92 ܕܦܳܪܩܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܫܰܒܛܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܬ݂ܝܰܒܰܠ ܗܘܼܳܐ 93 ܠܗܳܢܳܐ ܦܐܶܐ ܗܘܼܳܐ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܗܘܼܳܐ 94 ܠܽܐܘܪܚܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܕܰܕܪܺܝܫܳܐ ܗܘܼܳܬ ܡܶܢ ܥܶܠܳܝܳܐ 95 ܬܳܘ ܠܰܡ ܢܿܙܰܒܢܺܝܘܗ̱ܝ ܘܺܐܝܕܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܠܳܐ ܬܼܶܗܘܶܐ ܒܶܗ 96 ܘܰܫܡܼܰܥܘ̱ ܗܳܠܶܝܢ ܘܶܐܬܛܰܝܰܒܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ 97 ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܳܟ ܢܰܘܕܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ܟ 98 ܕܰܒܝܰܕ ܡܶܠܟܳܟ ܠܳܐ ܛܒܼܰܥܘ̱ ܒܰܕܡܶܗ ܕܗܿܰܘ ܙܰܟܳܝܳܐ 99 ܬܳܘ ܠܰܡ ܢܿܙܰܒܢܺܝܘܗ̱ܝ ܘܰܫܡܼܰܥܘ̱ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܠܟܶܗ ܛܳܒܳܐ 100 ܘܰܢܓ̣ܰܕܘ̱ ܐܰܣܼܩܽܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܓܰܘ ܓܽܘܒܳܐ ܕܢܼܶܙܕܰܒܰܢ ܗܘܼܳܐ 101 ܘܟܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܼܰܕܪܶܗ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܣܳܐ 102 ܝܽܗ̱ܘܕܳܐ ܫܰܪܺܝ ܒܗܿܳܝ ܕܶܐܬ݂ܦܰܩܰܕ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ 103 ܕܢܼܶܚܽܘܬ ܢܣܺܝܼܡ ܣܰܒܥܳܐ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܐܶܫܼܬܰܕܰܪ ܗܘܼܳܐ 104 ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܢܼܶܨܒܽܘܢ ܗܽܘܼ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ ܠܳܐ ܦܿܳܐܶܫ ܗܘܼܳܐ 105 ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܐܶܫܼܬܰܕܰܪ ܗܘܼܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܟܬܺܝܼܒ 106 ܟܰܕ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܒܺܝܼܫܳܐ ܒܕܺܝܠܶܗ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܗܘܼܳܐ 107 ܒܢ̈ܰܝ ܐܶܡܗ̈ܳܬ݂ܐ ܠܰܒܪܳܗܿ ܕܚܺܐܪܬܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܡܳܪ̈ܰܝܳܐ 108 ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܥܰܒܕܳܐ ܒܛܺܝ̈ܡܶܐ ܙܰܒܢܽܘܗ̱ܝ ܡܰܪܳܚܳܐܺܝܬ݂ 109 ܫܠܸܶܐ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܡܶܙܕܰܒܰܢ ܘܠܳܐ ܡܪܰܛܶܢ ܗܘܼܳܐ 110 ܕܰܠܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܰܗܘܼܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܡܶܬܕܰܡܶܐ ܗܘܼܳܐ 111 ܥܿܳܐܶܠ ܢܶܣܰܒ ܢܺܝܪܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܘܠܳܐ ܡܒܰܓܶܢ ܗܘܼܳܐ 112 ܕܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܡܩܿܰܪܶܒ ܗ̱ܘܼܳܐ ܠܶܗ ܠܰܟܒܺܝܫܽܘܬ݂ܐ 113 ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܗܘܼܳܐ ܟܰܕ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܗ ܒܶܗ ܢܛܺܝܼܪܳܐ ܗܘܼܳܬ݂ 114 ܐܰܝܟ ܗܿܳܝ ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܗܘܼܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܘܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܗܘܼܳܐ 115 ܫܠܸܶܐ ܘܡܶܙܕܰܒܰܢ ܘܫܿܳܩܠܺܝܢ ܛܺܝܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܡܩܿܰܒܶܠ ܗܘܼܳܐ 116 ܕܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܕܰܒܪܳܐ ܢܶܬܚ̈ܰܙܝܳܢ ܒܶܗ ܒܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܶܗ 117 ܡܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕܥܰܒܕܳܐ ܚܼܰܕܬ݂ܳܐ ܡܠܶܐ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܐ 118 ܘܰܠܥܰܒܕܽܘܬ݂ܐ ܥܿܳܐܶܠ ܕܢܼܶܦܠܽܘܚ ܟܰܕ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܗ̱ܘ 119 ܠܡܳܪܳܐ ܕܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܕܰܗܘܼܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܡܶܬܕܰܡܶܐ ܗܘܼܳܐ 120 ܟܰܕ ܡܳܪܽܘܬ݂ܗ ܒܶܗ ܟܰܣܝܳܐ ܗܘܼܳܬ ܟܰܕ ܡܶܫܼܬܰܥܒܰܕ 121 ܙܒܰܢܘ̱ ܥܰܪܒܳܝ݁̈ܶܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܥܰܒܕܳܐ ܟܰܕ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܗ̱ܘ 122 ܙܒܼܰܢܘ̱ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܕܰܢܡܽܘܬ ܘܡܿܰܐܚܶܐ ܡܺܝ̈ܬ݂ܐ ܗ̱ܘ 123 ܝܽܗ̱ܘܕܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܝܰܗܼܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܠܡܶܕܝܰܢܳܝ̈ܶܐ 124 ܘܗܳܪܟܳܐ ܝܽܗ̱ܘܕܳܐ ܛܺܝܡ̈ܰܝ ܡܳܪܰܢ ܬܽܘܒ ܫܿܳܩܶܠ ܗܘܼܳܐ 125 ܢܚܼܶܬ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܗܘܼܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܘܙܰܒܢܳܗܿ ܠܡܶܨܪܶܝܢ 126 ܗܿܳܝ ܗܺܝ ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܒܡܽܘܟܳܟܶܗ ܦܪܰܩܼ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܐ 127 ܫܰܠܡܳܗܿ ܝܰܘܣܶܦ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܘܬܽܘܒ ܫܰܪܺܝ ܒܳܗܿ 128 ܕܢܶܗܦܽܘܟ ܢܰܝܬܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܪܦܼܺܝ ܒܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܥܒܼܰܪܘ 129 ܣܠܼܶܩ ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܟ݂ܝܳܢܳܐ 130 ܘܬܽܘܒ ܫܰܪܺܝ ܠܶܗ ܒܨܰܠܡܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬ݂ܐ 131 ܒܓܽܘܒܳܐ ܩܰܒܼܪܽܘܗ̱ܝ ܘܰܕܠܳܐ ܚܒܳܠܳܐ ܣܠܼܶܩ ܐܰܝܟ ܡܳܪܰܢ 132 ܘܬܽܘܒ ܡܶܢ ܪܽܝܫܳܗܿ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܫܰܪܺܝ ܕܰܢܗܰܠܶܟ ܒܳܗܿ 133 ܥܼܰܠ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܥܰܒܕܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܫܡܼܰܥܬܽܘܢ 134 ܕܗܳܢܳܐ ܓܰܘܢܳܐ ܠܳܐ ܐܰܪܡܺܝ ܗܘܼܳܐ ܒܨܰܠܡܳܐ ܕܰܐܣܼܶܩ 135 ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܓܰܡܪܳܗܿ ܠܨܽܘܪܬܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ 136 ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܠܿܳܩܶܛ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܠܿܳܚܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ 137 ܝܿܳܐܶܐ ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ ܟܰܕ ܡܶܙܕܰܒܰܢ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ 138 ܐܰܝܟ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܡܶܙܕܰܒܰܢ ܗܘܼܳܐ 139 ܫܰܦܺܝܪ ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ ܟܶܕ ܥܰܠ ܡܶܨܪܶܝܢ ܣܺܝ̈ܡܳܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗ̱ܝ 140 ܕܢܼܶܚܽܘܬ ܢܼܶܣܓܶܐ ܣܰܒܥܳܐ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܒܓܰܘܳܗܿ ܕܰܐܪܥܳܐ 141 ܐܶܫܼܬܰܥܒܰܕ ܗܘܼܳܐ ܘܰܫܩܰܠ ܢܺܝܪܳܗܿ ܕܰܟܒܺܝܫܽܘܬ݂ܐ 142 ܘܰܢܦܰܩ ܢܼܺܐܙܰܠ ܥܰܡ ܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܐܪܡܼܺܝ 143 ܫܠܼܰܚ ܠܳܗ̇ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܒܺܐܝܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܟܰܕ ܐܳܙܿܶܠ ܗܘܼܳܐ 144 ܕܛܰܝܶܒܝ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܠܡܳܪܳܐ ܕܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܗܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܶܟ݂ܝ̱ 145 ܠܝܰܘܣܶܦ ܫܼܰܕܪܶܬ ܕܢܰܬܩܶܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢܶܗ ܝܺܠܰܦܝ 146 ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܓܰܙ̈ܶܐ ܟܣܸܶܝܢ ܒܶܗ ܒܡܰܠܟܳܐ ܕܗܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܶܟ݂ܝ̱ 147 ܚܽܘܪܝ̱ ܒܶܗ ܒܥܰܒܕܳܐ ܘܡܶܢܶܗ ܝܺܠܰܦ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܶܗ 148 ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܥܽܘܬ݂ܪ̈ܶܐ ܡܦܿܰܠܶܓ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܡܳܐ ܕܢܳܚܶܬ ܠܳܗ̇ 149 ܚܙܺܝܼ ܦܽܘܪܢܳܣܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ ܕܫܶܠܼܚܶܬ݀ ܕܰܟܡܳܐ ܚܰܟܺܝܡ 150 ܘܰܕܥܺܝ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܫܺܝܫ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܣܳܟ̣ܰܐ ܗ̱ܘ 151 ܚܽܘܪܝ̱ ܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܕܣܰܒܥܐ ܡܦܿܰܠܶܓ ܠܰܕܟܳܦܢܺܝܢ ܒܶܟ݂ܝ̱ 152 ܘܰܐܫܰܪܝ ܡܶܢܶܗ ܕܰܐܘܨܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗ̱ܘ ܗܰܘ ܕܐܳܬ݂ܐ ܠܶܟ݂ܝ̱ 153 ܛܥܰܡܬ݂ܗ ܕܡܳܪܳܐ ܒܝܰܘܣܶܦ ܥܰܒܕܳܐ ܡܫܿܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟ݂ܝ̱ 154 ܝܺܠܰܦ ܡܶܢܶܗ ܕܟ݂ܽܠܶܗ ܣܰܒܥܰܐ ܗ̱ܘ ܠܰܕܟܳܦܢܺܝܢ ܠܶܗ 155 ܡܶܢ ܒܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܣܰܒܝ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ 156 ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܦܿܰܠܶܓ ܣܰܒܥܳܐ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܒܰܐܬ݂ܪ̈ܰܘܳܬ݂ܐ 157 ܗܳܕܶܐ ܣܒܰܪܬ݂ܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܫܠܼܰܚ ܗܘܼܳܐ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ 158 ܒܟܰܣܝܳܐ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܕܰܢܚܼܶܬ ܗ̱ܘܼܳܐ ܠܳܗ̇ ܥܰܡ ܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ 159 ܘܟܰܕ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܫܩܼܰܠ ܥܰܒܕܽܘܬ݂ܐ ܘܰܪܕܳܐ ܒܽܐܘܪܚܶܗ 160 ܬܽܘܒ ܣܶܢܶܐܬ݂ܗܽܘܢ ܕܰܐܚ̈ܶܐ ܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܟܰܠܝܰܬ 161 ܢܟܼܰܣܘ ܗ̱ܘܰܘ ܓܰܕܝܳܐ ܘܰܠܟܽܘܬܺܝܢܶܗ ܒܰܕܡܳܐ ܦܰܠܘܳܗܿ 162 ܕܳܐܦ ܟܰܕ ܪܰܚܺܝܩ ܢܼܶܗܘܶܐ ܩܛܺܝܼܠܳܐ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܝܗܽܘܢ 163 ܙܰܒܢܶܗ ܚܣܳܡܳܐ ܘܠܳܐ ܣܒܼܰܥ ܡܶܢܶܗ ܕܚܰܠܶܦ ܐܰܬ݂ܪܳܐ 164 ܘܬܽܘܒ ܟܽܘܬܺܝܢܶܗ ܒܰܕܡܳܐ ܡܶܢܶܗ ܡܶܨܛܰܒܥܳܐ ܗܘܳܬ݂ 165 ܝܰܘܣܶܦ ܪܳܕܶܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܥܰܡ ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ 166 ܘܚܶܡܬ݂ܐ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܥܰܠ ܟܽܘܬܺܝܢܶܗ ܒܰܪܺܝܟ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ 167 ܕܽܘܟܬ݂ܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܬܳܒܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܕܰܬܡܰܠܶܐ ܗܘܳܬ݂ 168 ܕܰܐܝܟ ܠܰܫܠܰܕܳܐ ܒܰܕܡܳܐ ܨܰܒܥܽܘܗܿ ܡܶܢ ܣܶܢܶܐܬ݂ܗܽܘܢ 169 ܐ̱ܪܳܙܳܗܿ ܪܰܒܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬ݂ܐ ܫܦܰܥ ܨܶܝܕܰܝܗܽܘܢ 170 ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܝܿܳܕܥܺܝܢ ܫܰܡܠܺܝܘ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ 171 ܗܿܳܝ ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܗܳܝ ܗܺܝ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܒܳܗ̇ ܨܺܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 172 ܘܰܕܡܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܰܣܺܝܪ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܡܶܢ ܨܽܘܪ̈ܳܬ݂ܗ̇ 173 ܐܶܠܽܘ ܒܰܕܡܳܐ ܠܳܐ ܐܶܨܛܰܒܥܰܬ݀ ܐܰܝܟ ܕܰܒܐ̱ܪܳܙܳܐ 174 ܐܳܦܠܳܐ ܒܓܰܘ̈ܢܶܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬ݂ܐ ܡܶܬ݂ܓܰܡܪܳܐ ܗܘܳܬ݂ 175 ܐܶܠܽܘ ܚܰܪܒܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܡܛܰܬ݀ ܥܰܠ ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ 176 ܫܚܺܝܼܡ ܗܘܳܐ ܓܰܘܢܳܗܿ ܡܶܢ ܕܰܙܩܺܝܼܦܳܐ ܟܰܕ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܗܘܳܬ݀ 177 ܟܽܠܶܗ ܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬ݂ܐ ܕܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܢܚܼܶܬ ܒܳܗܿ 178 ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܚܰܣܺܝܪ ܫܶܦܥܳܐ ܕܰܕܡܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ 179 ܝܿܳܐܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܨܰܠܡܳܐ ܦܰܐܝܐ ܕܨܳܪ ܗܘܼܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ 180 ܕܢܶܫܬܰܡܠܶܐ ܗܘܳܐ ܒܓܰܘܢܳܐ ܕܰܕܡܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܫܰܦܺܝܪ 181 ܥܒܼܰܕ ܦܶܕܝ̈ܳܬ݂ܐ ܩܰܒܥܶܗ ܠܢܺܝܫܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬ݂ܐ 182 ܘܰܕܡܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܟܳܠܶܐ ܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܘܗܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ 183 ܨܠܺܝܒܳܐ ܚܫܼܰܠ ܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܪܡܺܝ ܒܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܰܒܥܰܘ̈ܗ̱ܝ 184 ܘܚܰܣܺܝܪ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܓܰܘܢܳܐ ܙܪܺܝܓ݂ܐ ܘܟܶܢ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ 185 ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܚܳܪ ܒܶܗ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܘܰܚܙܳܐ ܡܳܢܳܐ ܒܿܳܥܶܐ 186 ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܒܰܕܡܳܐ ܨܒܼܰܥ ܘܰܣܕܰܪ ܒܶܗ ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܫܰܦܺܝܪ 187 ܗܿܳܝ ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܨܠܺܝܒܳܐ ܨܺܝܼܪ ܗܘܳܐ ܥܠܶܝܗܿ ܒܰܫܪܳܪܳܐ 188 ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܓܰܡܪܰܬ ܐܶܠܽܘ ܒܰܕܡܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܨܛܰܒܥܰܬ݂݀ 189 ܒܗܳܢܳܐ ܢܰܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܨܽܘܪܬܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ݂ 190 ܘܟܰܕ ܢܶܦܠܰܬ ܒܶܗ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ ܗܘܳܐ ܒܟ݂ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗ̱ܝ 191 ܗܳܐ ܟܡܳܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܛܥܼܺܝܢ ܗܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܦܰܐܝܽܘܬ݂ܗ 192 ܐܳܦ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܘܰܒܟܽܘܬܺܝܢܶܗ ܘܒܰܥܒܺܝ̈ܕܳܬ݂ܶܗ 193 ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܥܙܺܝܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ 194 ܠܳܐ ܢܿܳܨܰܚ ܗܘܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬ݂ܐ 195 ܣܳܗܕܽܘܬ݂ܗ ܠܰܡ ܒܝܰܘܣܶܦ ܣܳܡܳܗܿ ܕܰܥ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ 196 ܕܰܒܟ݂ܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ ܣܳܗܕܳܐ ܣܺܝܼܡ ܗܘܳܐ ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܠܰܒܪܳܐ i. ܐܳܦܠܳܐ ܠܒܽܘܫܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ ܫܚܺܝܼܡ ܗܘܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ 197 ܘܰܒܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܕܠܰܘ ܕܰܥܝܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܬ݂ܝܰܩܰܪ ܗܘܳܐ 198 ܐܳܦ ܗܽܘ ܠܒܽܘܫܶܗ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܠܒܺܝ̣ܫ ܗܘܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ 199 ܕܟ݂ܽܠܶܗ ܒܟ݂ܽܠܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܝܰܘܣܶܦ ܨܰܠܡܳܐ ܠܰܒܪܳܐ 200 ܢܟܼܰܣܘ ܨܺܝܦܪܳܝܳܐ ܐܰܚ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ 201 ܘܨܰܒܥܽܘܗܿ ܒܰܕܡܳܐ ܘܶܐܫܬܰܡܠܺܝ ܒܳܗܿ ܨܰܠܡܳܐ ܪܰܒܳܐ 202 ܬܠܼܰܘ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܩܰܝܣܳܐ 203 ܘܒܰܕܡܶܗ ܚܰܣܝܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ ܕܚܶܣܕܳܐ ܡܶܬ݂ܦܰܠܦܰܠ ܗܘܳܐ 204 ܒܚܰܡܪܳܐ ܠܒܽܘܫܶܗ ܘܒܰܕܡܳܐ ܕܥܶܢ̈ܒܶܐ ܨܒܼܰܥ ܬܰܟܣܺܝܼܬ݂ܗ 205 ܛܽܘܦܣܶܗ ܒܝܰܘܣܶܦ ܕܰܠܟܽܘܬܺܝܢܶܗ ܒܰܕܡܳܐ ܨܰܒܥܽܘܗܿ 206 ܐܶܨܛܰܒܥܰܬ ܗܘܳܬ ܗܿܳܝ ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܐ̱ܪܳܙܳܐ 207 ܘܫܰܕܪܽܘܗܿ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܕܢܼܶܚܙܶܐ ܣܳܒܳܐ ܩܶܛܠܳܐ ܕܰܒܪܶܗ 208 ܗܳܕܶܐ ܐܶܫܟܰܚܢ ܣܰܒ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܕܶܐܢ ܕܰܒܪܳܟ ܗܺܝ 209 ܢܶܟܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܰܐܘܡܳܢܽܘܬ݂ܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܩܶܛܠܳܐ 210 ܚܣܳܡܳܐ ܥܼܰܠ ܗܘܳܐ ܠܣܺܝܼܥܬܳܐ ܓܒܺܝܼܬ݂ܐ ܕܰܐܘܠܶܕ ܝܰܥܩܽܘܒ 211 ܘܣܰܪܚܶܗ ܠܛܶܟܣܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ 212 ܢܒܼܰܥ ܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܩܶܛܠܳܐ ܘܢܶܟ݂ܠܳܐ ܘܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܐ 213 ܕܰܐܝܟ ܥܶܩܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܣܰܘ̈ܟܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ 214 ܟܕܰܢ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܒܢܺܝܪܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܘܠܳܐ ܟܶܪܝܰܬ ܠܶܗ 215 ܘܬܽܘܒ ܕܰܢܕܰܓܶܠ ܐܶܬܛܰܝܰܒ ܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܟܰܕܽܘ ܠܶܗ 216 ܐܰܝܬܺܝ ܫܡܽܘܥܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܳܗܿ ܩܶܛܠܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܣܳܒܳܐ 217 ܘܠܳܐ ܚܼܳܣ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܟܰܕ ܡܶܬ݂ܡܰܪܡܰܪ ܥܰܠ ܚܰܒܺܝܒܶܗ 218 ܗܳܠܶܝܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ ܚܣܳܡܳܐ ܒܰܠܼܒܶܠ 219 ܕܢܶܣܼܢܽܘܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܐܚܳܐ ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ 220 ܙܰܒܼܶܢܘ ܠܰܐܚܳܐ ܘܰܐܛܥܺܝܘ ܒܰܐܒܳܐ ܘܫܼܳܛܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ 221 ܠܝܰܘܣܶܦ ܫܰܥܒܶܕܘ ܒܝܰܥܩܽܘܒ ܒܼܰܙܰܚܘ ܒܡܳܪܝܳܐ ܐܰܣܼܟ݂ܠܘ 222 ܥܰܠ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܗܘܼܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܠܳܐ ܪܰܚܶܡܼܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ 223 ܠܓܰܒܪܳܐ ܣܳܒܳܐ ܕܰܥܓܺܝܼܢ ܒܶܐܒܠܳܐ ܠܳܐ ܚܰܢܽܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܰܘ 224 ܒܡܳܪܝܳܐ ܕܰܚܼܙܳܐ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܠܳܐ ܪܳܢܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 225 ܒܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܐܰܕܶܫܘ̱ ܡܶܢ ܘܳܠܺܝܬ݂ܳܐ ܘܡܶܢ ܟܽܘܚܳܕܳܐ 226 ܡܫܰܥܒܰܕ ܝܰܘܣܶܦ ܘܰܐܒܺܝܼܠ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܪܓܺܝܼܙ ܡܳܪܝܳܐ 227 ܘܥܰܠ ܕܰܚܣܳܡܳܐ ܡܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܚ̈ܶܐ ܒܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܐܰܗܡܺܝܘ 228 ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܥܿܳܐܠܳܐ ܒܺܝܼܫܬܳܐ ܥܰܠ ܣܳܥܽܘܪ̈ܶܝܗܿ 229 ܘܳܐܚܿܕܳܐ ܢܳܘܡܝ ܒܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܳܐ ܘܡܶܬ݂ܒܰܠܥܳܐ ܒܳܗܿ 230 ܩܰܠܺܝܠ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܒܿܳܥܝܳܐ ܕܬܼܶܥܽܘܠ ܥܰܠ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܐ i. ܘܕܽܘܟܬ݂ܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܡܳܐ ܕܶܐܚܰܕܬ݀ ܠܳܗ̇ ܟܒܰܫܬܶܗ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ 231 ܐܰܚ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ ܡܶܚܣܰܡ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܿܳܣܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ 232 ܘܟܕ ܐܶܬ݂ܪܰܒܺܝ ܚܣܳܡܳܐ ܒܰܐܬ݂ܪܶܗ ܥܒܼܰܕ ܣܰܡ̈ܳܬ݂ܐ 233 ܥܫܼܶܢ ܐܺܝܠܳܢܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܕܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܢܼܶܬܶܠ 234 ܘܰܠܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬ݂ܐ ܫܰܥܼܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ 235 ܡܿܰܢܽܘܼ ܢܼܶܚܙܶܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܣܳܒܳܐ ܕܡܶܬ݂ܡܰܪܡܰܪ ܗܘܳܐ 236 ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܡܺܝܬ̣ܳܐ ܘܠܳܐ ܢܼܶܓܠܶܐ ܠܶܗ ܕܚܰܝ ܗܽܘ ܝܰܘܣܶܦ 237 ܡܿܰܢ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܢܼܙܰܒܶܢ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ ܟܰܕ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܗ̱ܘ 238 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܢܼܶܐܚܽܘܕ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒ̈ܺܝܢ 239 ܡܿܰܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܿܳܐܶܛ ܗܳܟܰܢ ܟܰܕ ܝܿܳܕܰܥ ܠܶܗ 240 ܘܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܘܠܳܐ ܢܶܦܠܽܘܚ ܐܰܝܟ ܕܰܦܠܼܰܚܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ 241 ܚܣܳܡܳܐ ܪܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܪܰܒܺܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ 242 ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܥܫܼܶܢ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܢܰܦܫܳܐ ܬܶܬܚܰܦܶܐ ܒܶܗ 243 ܗܳܐ ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܣܰܒ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܐܶܢ ܕܰܒܪܳܟ ܗܺܝ 244 ܘܰܚܼܙܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܨܪܳܐ ܦܪܺܝܣܶܗ ܒܚܰܫܳܐ ܪܰܒܳܐ 245 ܐܶܬܬܙܺܝܥ ܣܳܒܳܐ ܘܰܐܚܼܕܶܗ ܓܽܘܢܚܳܐ ܥܰܠ ܚܰܒܺܝܒܶܗ 246 ܐܺܝܢ ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܕܝܰܘܣܶܦ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܘܰܩܛܺܝܼܠ ܗܽܘ ܒܶܪܝ̱ 247 ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܡ ܒܺܝܫܬܳܐ ܬܒܰܪܬ݂ܶܗ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܚܽܘܪܒܳܐ 248 ܩܛܺܝܼܠ ܗܽܘ ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܪܝ̱ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܡܽܘܢ ܐܶܥܿܒܶܕ ܠܶܗ 249 ܐܺܝܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܚܰܝܽܘܬ݂ܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܣܶܒܼܟܰܬ ܥܠܰܘܗ̱ܝ 250 ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܐܰܚ̈ܶܐ ܕܚܰܣܺܝܢܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܐܰܪܝܽܘܬ݂ܐ 251 ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܨܰܗܝܳܐ ܠܰܕܡܳܐ ܘܩܶܛܠܳܐ ܣܥܳܬ ܥܰܠ ܛܰܠܝܳܐ 252 ܐܰܟ݂ܬܳܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܐܳܟܰܕܢܳܐ ܒܡܰܪܺܝܪܽܘܬ݂ܗܿ 253 ܚܣܳܡܳܐ ܦܓܼܰܥ ܒܶܗ ܕܰܐܪܝܳܐ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ ܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܗܽܘ 254 ܘܰܒܪܶܟ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܚܽܘܪܒܳܐ ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܦܰܨܺܝܼ 255 ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܠܬ݂ܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܥܰܠ ܚܰܒܺܝܒܶܗ 256 ܕܚܰܝܽܘܬ݂ܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܦܶܓܼܥܰܬ ܗܘܳܬ ܒܶܗ ܣܶܢܰܐܬ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ 257 ܫܠܰܕܳܐ ܕܰܒܪܶܗ ܚܙܳܐ ܒܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܕܶܐܬܝܰܗܒܰܬ ܠܶܗ 258 ܘܰܢܦܼܰܠ ܥܠܶܝܗ̇ ܟܰܕ ܡܶܬ݂ܡܰܪܡܰܪ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܡܺܝܬ݂ܐ 259 ܥܰܦܩܳܗܿ ܘܰܐܝܠܶܠ ܟܰܕ ܓܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܪܰܒܳܐ 260 ܘܰܡܢܰܫܶܩ ܗܘܳܐ ܠܰܕܡܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗܿ ܐܰܝܟ ܕܰܠܝܰܘܣܶܦ 261 ܟܰܕ ܐܰܒܺܝܼܠ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܚܿܽܘܬ ܥܰܠ ܒܶܪܝ̱ ܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ 262 ܕܩܶܛܠܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ ܪܰܒ ܗܽܘ ܟܺܐܒܶܗ ܡܶܢ ܒܽܘܝܳܐܳܐ 263 ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܐܶܬܟܰܣܺܝ ܗܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ 264 ܘܠܳܐ ܓܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܪܳܚܡܶܗ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܝܰܘܣܶܦ 265 ܓܰܒܪܳܐ ܕܥܰܙܺܝ ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܐ ܐ̱ܶܣܼܰܪ ܒܰܛܢܳܢܶܗ 266 ܘܰܒܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܗܘܳܐ 267 ܬܳܐ ܫܡܰܥ ܡܶܢܶܗ ܟܰܕ ܩܿܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ 268 ܡܽܘܢ ܕܰܒܚܰܪܬ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܓܿܳܕܶܫ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ 269 ܠܚܰܕ ܐܰܦܼܶܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ 270 ܘܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܦܰܠܼܶܓ ܒܰܝܢܳܬ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܘܒܼܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ 271 ܩܿܰܕܶܡ ܚܼܳܪ ܗܘܳܐ ܒܫܰܒܛܶܗ ܓܰܒܝܳܐ ܕܰܪܒܺܝܥܳܝܳܐ 272 ܘܰܓܠܳܐ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܶܡܢܶܗ ܕܳܢܿܰܚ ܦܳܪܩܳܐ ܪܰܒܳܐ 273 ܠܟ݂ܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒܼܰܕܶܩ ܡܽܘܢ ܓܿܳܕܶܫ ܠܶܗ 274 ܘܰܐܝܟܰܢ ܗܳܪܟܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܟܣܸܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ 275 ܠܰܥܬܺܝܕ̈ܳܬ݂ܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܗܘܳܐ 276 ܘܗܿܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܬܶܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܝܟܰܢ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܗܘܳܐ 277 ܓܠܼܳܐ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܕܰܡܚܿܰܘܰܪ ܗܘܳܐ ܒܚܰܡܪܳܐ ܠܒܽܘܫܶܗ 278 ܘܠܰܕܡܳܐ ܕܓܰܕܝܳܐ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܠܰܘ ܕܰܒܪܶܗ ܗܽܘ 279 ܒܪ̈ܰܚܺܝܩܳܬ݂ܐ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܩܽܘܪܒܳܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܗܘܳܐ 280 ܘܩܰܪ̈ܺܝܒܳܬ݂ܐ ܟܰܣ̈ܝܳܢ ܡܶܢܶܗ ܘܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܗܘܳܐ 281 ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܼܕܰܥ ܡܶܢ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܰܫܬܰܡܰܫ̈ܝ ܗܘ̈ܰܝ 282 ܘܰܕܠܳܐ ܝܼܺܕܰܥ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܣܳܐ ܐܶܣܼܬܰܬܰܪ ܗܘ̈ܰܝ 283 ܐܳܦ ܒܶܗ ܒܺܐܝܣܚܳܩ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܚܿܰܙܝܳܐ ܠܰܢ 284 ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܡܣܿܰܪܰܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܝܼܺܕܰܥܬܳܐ 285 ܠܒܼܶܟ ܗܘܳܐ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܡܒܰܪܶܟ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܺܝܼܣܳܘ 286 ܘܟܰܕ ܝܿܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܩܳܝ̈ܡܳܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܗ̇ܳܝ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥ 287 ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܚܰܦܼܝܰܬ ܡܶܢܶܗ ܣܽܘܟܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ 288 ܕܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܣܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ̈ܬ݂ܐ ܕܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ 289 ܠܗܰܠ ܡܰܠܺܝ ܗܘܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܽܘܟܰܬ ܒܽܘܟ݂ܪܳܐ 290 ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܓܠܼܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܝܰܥܩܽܘܒ 291 ܘܗܳܪܟܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܫܰܕܪܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ ܕܢܰܬܩܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ 292 ܘܶܐܠܽܘ ܓܠܼܳܐ ܗܘܳܐ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܟܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ 293 ܐܰܝܿܟܳܐ ܕܳܐܠܨܳܐ ܥܰܠ ܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ ܡܶܬܕܰܢܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 294 ܘܡܳܐ ܕܠܳܐ ܐܳܠܨܳܐ ܥܰܠ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܡܶܬܚܰܦܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 295 ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܗܘܼܳܐ ܓܺܝܙܰܒܪܳܐ ܠܟ݂ܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ 296 ܘܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ ܗܽܘܼ ܡܦܿܰܪܢܶܣ ܗܘܳܐ ܓܶܠܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ 297 ܓܰܢܒܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ ܡܶܢܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܐܚܺܝܼܕ ܗܘܳܐ ܒܶܗ 298 ܕܶܐܠܽܘ ܐܰܪܓܶܫ ܠܳܐ ܡܿܰܪܦܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܼܶܣܥܽܘܪ ܐܽܘܪܚܶܗ 299 ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܣܼܥܰܪ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܢܚܼܶܬ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܳܗܿ 300 ܠܳܐ ܓܠܼܳܐ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܕܕܰܠܡܳܐ ܢܒܰܛܠܺܝܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ 301 ܘܥܰܡܳܗܿ ܕܗܳܕܶܐ ܠܦܽܘܪܣܳܐ ܐ̱ܚܺܪܢܳܐ ܐܶܣܼܬܰܥܪܰܬ ܗܘܳܬ݂ 302 ܕܟܰܕ ܡܿܰܫܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܩܛܺܝܼܠ ܝܰܘܣܶܦ ܢܼܶܚܰܫ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ 303 ܨܰܠܡܳܐ ܨܳܪ ܗܘܳܐ ܠܶܐܒܠܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܺܝܼܚܺܝܕܳܝܳܐ 304 ܘܰܐܦ̈ܰܝ ܬܰܪܥܳܐ ܪܫܰܡ ܒܰܦܪܺܝܣܶܗ ܟܰܕ ܣܰܕܶܩ ܠܶܗ 305 ܒܩܶܛܠܳܐ ܕܰܒܪܶܗ ܠܰܐܦ̈ܰܝ ܬܰܪܥܳܐ ܨܰܪ ܗܘܳܐ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ 306 ܘܰܦܐܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܣܳܒܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܗܳܕܶܐ ܢܼܶܥܒܶܕ 307 ܚܼܙܳܐ ܠܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܕܨܺܝܪܳܐ ܒܰܕܡܳܐ ܘܰܨܪܳܐ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗ̱ܝ 308 ܕܰܐܙܺܝܥܶܗ ܗܘܳܐ ܨܰܠܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬ݂ܐ 309 ܟܒܰܢ ܗܘܳܐ ܣܰܩܳܐ ܕܰܢܨܽܘܪ ܬܰܡܳܢ ܐܳܦ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ 310 ܕܰܦܼܪܰܣ ܐܰܒܳܐ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܐ ܒܩܶܛܠܳܐ ܕܰܒܪܶܗ 311 ܝܰܩܪܶܗ ܠܚܰܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܩܶܛܠܶܗ ܕܒܰܪ ܣܰܝܒܽܘܬ݂ܐ 312 ܒܢܰܚܬܳܐ ܕܰܨܪܳܐ ܘܰܒܗܿܰܘ ܣܰܩܳܐ ܕܶܐܬܟܰܣܺܝ ܗܘܳܐ 313 ܒܰܐܒܳܗܽܘܬ݂ܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܡܰܪܺܝ ܕܰܢܕܰܡܶܐ ܗܘܳܐ 314 ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܚܿܳܐܶܫ ܒܦܰܪܨܽܘܦ ܐܶܒܠܳܐ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܗܘܳܐ 315 ܠܰܐܦ̈ܰܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܨܪܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܚܰܒܺܝܒܶܗ 316 ܘܥܰܠ ܦܶܢ̈ܝܳܬ݂ܐ ܦܼܪܰܣ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܘܰܐܟܡܰܪ ܐܶܢܶܝܢ 317 ܒܶܐܒܠܳܐ ܕܰܥܒܼܰܕ ܚܰܘܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܐܒܳܗܽܘܬ݂ܳܐ 318 ܘܙܰܝܚܶܗ ܠܩܶܛܠܳܐ ܕܺܝܼܚܺܝܕܳܝܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ 319 ܕܡܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܫܩܼܰܠ ܗܘܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܟܰܕ ܚܳܐܶܫ ܗܘܳܐ 320 ܕܰܠܗܰܘ ܚܰܫܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܢܙܰܝܰܚ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܺܝܬ݂ 321 ܐܶܬ݂ܦܰܪܣܰܬ ܗܘܳܬ ܗܿܳܝ ܟܽܘܬܺܝܼܢܳܐ ܕܦܺܝܼܠܳܐ ܒܰܕܡܳܐ 322 ܘܩܼܳܡ ܗܘܳܐ ܙܩܺܝܼܦܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܩܕܳܡ ܙܰܕܺܝܩܳܐ 323 ܐܶܬܦܰܫܛܰܬ ܗܘܳܬ ܥܰܡ ܦܶܕܝ̈ܳܬ݂ܗ̇ ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗܿ 324 ܘܰܙܩܺܝܦܽܘܬ݂ܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܒܳܗ̇ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ 325 ܐܳܦ ܗܽܘ ܝܰܥܩܽܘܒ ܩܰܪܶܒ ܕܳܫ̈ܢܶܐ ܕܰܦܐܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ 326 ܦܪܺܝܣܶܗ ܕܰܨܪܳܐ ܘܣܰܩܳܐ ܕܰܟܒܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܰܫܳܐ 327 ܓܳܓ݂ܽܘܠܬܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܝܬܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܰܒܐ̱ܪܳܙܳܐ 328 ܟܰܕ ܥܶܠܰܬ ܠܶܗ ܗܿܳܝ ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܕܦܽܝܼܠܳܐ ܒܰܕܡܳܐ 329 ܐ̱ܒܺܝܼܠ ܗܘܳܐ ܣܳܒܳܐ ܘܰܠܒܺܝܼܫ ܣܰܩܳܐ ܥܰܠ ܚܰܒܺܝܒܶܗ 330 ܘܨܳܪ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܕܰܚܦܝܳܗܿ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܩܶܛܠܶܗ ܕܰܒܪܳܐ 331 ܣܼܕܺܝܩ ܗܘܳܐ ܦܪܺܝܣܳܐ ܒܳܗܿ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܗܿܳܝ ܕܶܐܡܼܰܪܢܰܢ 332 ܕܳܐܦ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗܘܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬ݂ܐ 333 ܐܶܒܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܰܒܝܬܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܝܰܘܣܶܦ 334 ܐܰܝܟ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܐܶܒܠܳܐ ܕܩܶܛܠܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ 335 ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܠܒܶܫ ܐܽܘܟ̈ܳܡܶܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܰܢ 336 ܘܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܚܰܦܝܳܗܿ ܠܰܐܪܥܳܐ ܟܽܠ ܡܳܐܶܫ ܗܘܳܐ 337 ܦܪܺܝܣܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܣܼܕܰܩ ܗܘܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܟܰܕ ܡܶܬ݂ܡܰܪܡܰܪ 338 ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܚܺܝܡ ܡܰܘܬܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܺܝܼܚܺܝܕܳܝܳܐ 339 ܠܟ݂ܠܶܗ ܒܰܝܬܶܗ ܐܰܚܶܫ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܝܰܘܣܶܦ 340 ܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܒܢ̈ܳܬ݂ܶܗ ܡܒܿܰܝܐܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܫܿܳܠܶܐ ܗܘܳܐ 341 ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܐܰܙܺܝܥ ܐܰܒܳܐ ܒܩܶܛܠܳܐ ܕܰܒܪܶܗ 342 ܕܰܠܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܐ ܒܙܰܘܥܳܐ ܢܫܰܪܰܪ ܕܺܝܼܚܺܝܕܳܝܰܐ ܗ̱ܘ 343 ܗܳܕܶܐ ܕܡܽܘܼܬܳܐ ܓܢܰܒܬ݂ܗ ܠܐ̱ܪܳܙܳܐ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝܩܳܐ 344 ܕܠܳܐ ܢܰܪܓܶܫ ܗܘܳܐ ܕܰܐܝܿܟܰܘ ܝܰܘܣܶܦ ܟܰܕ ܐܶܙܕܰܒܰܢ 345 ܕܰܢܙܰܝܰܚ ܗܘܳܐ ܠܚܰܫܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܐܶܪܓܼܶܫ ܗܘܳܐ 346 ܕܶܐܠܽܘ ܐܰܪܓܼܶܫ ܠܳܐ ܚܿܳܐܶܫ ܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܡܙܿܰܝܰܚ ܠܶܗ 347 ܫܰܦܺܝ̣ܪ ܡܳܕܶܝܢ ܚܼܰܫ ܕܰܢܼܝܰܩܰܪ ܚܰܫܶܗ ܕܰܒܪܳܐ 348 ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܚܰܫܶܗ ܓܠܼܳܐ ܟܰܣܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܓ݂ܢܺܝ̈ܙܳܢ ܗܘ̈ܰܝ
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/111
Source:
Vatican City Vatican Library Syr. 117 Vat. sir. 117 http://syriaca.org/manuscript/2294
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 1, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On Joseph (Memra 3) - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ ” based upon Vat. sir. 117, Digital Syriac Corpus, last modified May 1, 2018, https://syriaccorpus.org/111.
Bibliography:
On Joseph (Memra 3) - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ .” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/111.

Show Citation Styles