Jacob of Serugh: On Joseph (Memra 4) - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
1 ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܢܰܟܼܦܳܐ ܡܠܽܘܼܐܳܐ ܝܰܗܼܒ ܠܺܝ ܡܶܢ ܩܶܪܝܳܢܶܗ: 2 ܘܰܕܠܼܳܐ ܐܶܪܕܶܐ ܒܼܝܰܡܳܐ ܕܫܽܘܼܦܼܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ܆ 3 ܥܠܰܝܡܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܕܰܒܙܰܗܝܽܘܬܗ ܫܩܰܠ ܢܶܨܚܳܢܳܐ: 4 ܬܽܘܿܒ ܬ݀ܳܒܰܥ ܡܶܢܝ̱ ܕܰܐܪܝܡ ܩܳܠ̈ܰܝ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܼܶܗ. 5 ܗ݀ܰܘ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܗܘܼܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܒܶܝܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ: 6 ܙܰܡܼܢܳܗܿ ܠܡܶܠܼܬ݂ܳܐ ܕܬܶܬܢܶܐ ܫܽܘܼܦܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟܿܳܐ ܕܺܐܝܬܼܰܘܗ̱ܝ. 7 ܫܠܺܝܼܚܳܐ ܕܰܢܚܼܶܬ ܕܰܢܨܼܽܘܪ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܽܘܼܬ݂ܐ܆ 8 ܠܬܼܶܗܪܳܐ ܥܰܒܼܕܰܢܝ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘܼ ܥܰܠ ܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ. 9 ܡܳܪܝܳܐ ܫܰܕܪܶܗ ܕܿܢܰܬܩܼܶܢ ܐܽܘܼܪܚܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܚܼܰܬܬ݂ܗ: 10 ܘܰܗܘܼܳܐ ܣܳܗܕܳܐ ܠܟܼܳܪܽܘܙܽܘܬ݂ܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ܆ 11 ܚܰܝܠܶܗ ܕܐ̱ܪܳܙܳܐ ܢܰܩܺܝܼܦܼ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܠܒܼܰܟ݂܆ 12 ܘܰܒܼܠܶܫܳܢܳܐ ܚܼܰܕܬ݂ܐ ܡܡܼܰܠܶܠ ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܺܠܼܶܦ܆ 13 ܦܿܶܣܼܳܐ ܡܛܼܳܝܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܕܰܠܓܼܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ ܗܽܘܼ ܢܶܚܽܘܼܬ ܗܘܳܐ: 14 ܡܶܢ ܕܰܢܚܼܶܬ ܠܶܗ ܫܡܼܰܥ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ. 15 ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܗ݀ܳܝ ܕܿܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܢܦܼܰܩܼ ܢܶܪܫܽܘܼܡ ܗܘܳܐ: 16 ܕܰܒܼܠܶܫܳܢܳܐ ܚܼܰܕܬ݂ܳܐ ܢܡܼܰܠܶܠ ܒܰܐܬ݂ܪ̈ܰܘܳܬ݂ܐ܆ 17 ܠܶܫܳܢܳܐ ܓܼܶܝܪ ܕܿܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܟܼܬ݂ܺܝܼܒ ܕܰܫܡܼܰܥ ܗܘܳܐ܆ 18 ܕܟܼܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܽܘܼܬܳܐ ܒܼܶܗ ܨܳܝܼܪܳܐ ܗܘܳܬ݂: 19 ܒܗܳܠܶܝܢ ܟ̈ܺܐܢܶܐ ܢܛܺܝܼܪ ܗܘܳܐ ܚܡܺܝܼܪܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܼܶܗ܆ 20 ܘܫܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܰܐܬ݂ܪ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܢܒܰܣܼܶܡ ܐܶܢܽܘܿܢ 21 ܩܼܪܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟܼܢܼܰܥܢ. 22 ܘܠܺܐܝܣܚܳܩ ܛܰܠܝܳܐ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܶܡܶܗ ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܕܼܶܒܚܳܐ: 23 ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܥܼܪܶܩ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܚܳܪܳܢ ܘܰܫܒܼܰܩ ܐܰܬ݂ܪܶܗ. 24 ܘܰܡܼܛܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦܼ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܢܶܙܕܿܰܒܰܢ ܠܶܗ܆ 25 ܐܰܝܟ ܕܿܰܠܡܼܶܠܚܳܐ ܒܰܕܿܰܪ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܰܐܬ݂ܪ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 26 ܕܰܒܼܗ݀ܰܘ ܛܰܥܼܡܳܐ ܬܶܬܼܩܼܢܶܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܦܰܟܺܝܼܗܳܐ ܗܘܳܬ݂: 27 ܒܗܽܘܢ ܨܿܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܽܘܬ݂ܐ܆ 28 ܕܰܒܼܬܼܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ ܫܰܕܿܰܪ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܼܶܗ. 29 ܒܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܨܽܘܪܬܳܐ ܕܰܒܼܪܳܐ ܡܶܬܼܕܰܢܚܳܐ ܗܘܳܬ݂: 30 ܥܰܠ ܦܶܢܝ̈ܳܬ݂ܐ ܘܰܢܗܼܪ̈ܰܝ ܡܶܢܳܗܿ ܒܶܐܣܟܺܝܡ ܐܶܣܟܿܺܝܡ܀ 31 ܢܚܼܶܬ ܟܺܝܼܬ ܝܰܘܣܶܦ ܥܰܡ ܬܿܰܓܳܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܼܬܰܕܰܪ܆ 32 ܘܰܡܼܛܳܐ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܟܰܕ ܠܳܘܼܝܳܐ ܠܶܗ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܼܬ݂ܐ. 33 ܕܢܶܚܼܽܘܬ ܢܰܠܦܼܳܗܿ ܠܪܶܚܼܡܰܬ ܓܿܰܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܼܽܘܬ݂ܐ܆ 34 ܘܰܕܢܶܠܒܼܽܘܟ ܗܘܳܐ ܥܝ̈ܳܕܰܘܗ̱ܝ ܢܰܟܼܦ̈ܶܐ ܟܽܠܼܶܗ ܐܰܬ݂ܪܳܐ. 35 ܗܳܢܳܐ ܥܰܒܿܕܳܐ ܡܛܼܳܝܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܕܢܶܥܼܒܶܕ ܒܶܝܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ܆ 36 ܕܰܐܝܟ ܡܰܚܙܺܝܬ݂ܐ ܢܶܗܘܼܶܐ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܘܢܶܨܛܰܒܼܰܬ ܒܶܗ. 37 ܚܰܕ ܓܿܰܕܽܘܕܳܐ ܕܡܼܶܢ ܗ݀ܰܘ ܛܽܘܿܗܡܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܆ 38 ܢܚܼܶܬܼ ܢܶܬܶܠ ܗܘܳܐ ܛܰܥܼܡܳܐ ܠܣ̈ܳܒܶܐ ܕܚܰܡ ܙܰܠܺܝܼܠܳܐ. 39 ܛܰܠܼܝܳܐ ܙܰܗܼܝܳܐ ܐܶܫܼܬܰܕܿܰܪ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܼܬ݂ܐ܆ 40 ܕܰܠܩܰܫܺܝܼ̈ܫܶܐ ܢܶܗܼܘܶܐ ܡܚܿܰܟܶܡ ܒܰܙܗܺܝܪܽܘܼܬܼܶܗ. 41 ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܐܶܫܼܬܰܕܰܪ ܗܘܳܐ ܕܢܶܒܼܣܼܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ: 42 ܕܠܰܘ ܒܰܟܼܝܳܢܳܐ ܐܺܝܼܬ ܥܰܒܼܕܽܘܬ݂ܐ ܠܰܒܼܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ. 43 ܗܘܼܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܼܰܒܕܳܐ ܘܰܒܢܰܟܼܦܽܘܼܬ݂ܐ ܡܼܶܬܼܕܰܒܼܰܪ ܗܘܳܐ܆ 44 ܕܰܠܚܰܡ ܢܶܒܣܼܽܘܪ ܕܶܐܙܕܿܰܠܰܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. 45 ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܼܛܳܝܗ̱ܝ ܦܿܶܣܼܳܐ ܕܥܰܒܕ̈ܶܐ ܒܝܰܘܣܶܦ ܢܶܚܼܽܘܪ܆ 46 ܕܶܐܫܼܟܰܚ ܢܶܪܚܼܰܡ ܐܳܦܼ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܠܡܳܪ̈ܰܝܳܐ. 47 ܝܰܒܿܠܼܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܘܟܼܰܕܢܶܗ ܒܢܺܝܼܪܳܐ ܕܰܟܼܒܺܝܫܽܘܬ݂ܐ܆ 48 ܘܟܼܰܕ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܐܰܪܦܺܝܼ ܗܘܳܐ ܦܼܠܼܰܚ ܥܰܒܼܕܽܘܬܼ݂ܐ. 49 ܠܡܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܝܰܩܼܰܪ ܘܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܐܰܪܚܼܶܩ ܗܘܳܐ܆ 50 ܩܢܼܳܐ ܥܰܒܼܕܽܘܬ݂ܐ ܘܰܒܼܚܺܐܪܽܘܬܼ݂ܐ ܡܶܬ݂ܗܰܦܰܟ ܗܘܳܐ. 51 ܒܰܡܝܰܬܪܽܘܬ݂ܐ ܢܛܼܰܪ ܓܽܘܼܥܠܳܢܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ: 52 ܘܰܠܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܚܰܘܺܝܼ ܚܽܘܒܶܗ ܒܟܼܰܫܺܝܼܪܽܘܬ݂ܐ܆ 53 ܬܼܳܐ ܩܪܽܘܒ ܘܰܚܙܼܺܝ ܟܿܰܕ ܡܶܬ݂ܝܰܒܰܠ ܥܰܠ ܬܰܓܿܳܪ̈ܶܐ. 54 ܘܰܒܼܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܼܚܠܳܦܰܐ ܗ̱ܘ ܟܰܪ ܕܳܐܙܶܠ ܗܘܳܐ܆ 55 ܡܶܕܝܰܢ̈ܳܝܶܐ ܫܩܼܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܛܺܝ̈ܡܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ܆ 56 ܘܰܕܝܳܕܼܰܥ ܗܘܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܶܗ ܠܳܐ ܟܶܪܝܰܬܼ݀ ܠܶܗ. 57 ܥܰܡ ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ ܪܼܕܳܐ ܘܰܡܫܼܰܥܒܰܕ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܶܗ܆ 58 ܘܰܒܓ݂ܘ ܡܶܨܪܶܝܢ ܬܽܘܒ ܐܶܙܕܿܰܒܰܢ ܘܰܡܩܼܰܒܶܠ ܗܘܳܐ. 59 ܡܶܬ݂ܚܰܠܦܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܒܰܐܬ݂ܪ̈ܰܘܳܬ݂ܐ܆ 60 ܘܗܳܝ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡܚܰܠܶܦ ܗܘܳܐ. 61 ܥܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܦܼܠܽܘܼܚ ܒܶܝܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐܼ ܕܠܳܐ ܩܽܘܼܛܳܥܳܐ܆ 62 ܘܰܦܼܫܺܝܼܛ ܠܶܒܶܗ ܘܥܺܝܼܪ ܒܰܥܒܳܕܶܗ ܘܪܳܚܶܡ ܡܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ. 63 ܢܩܶܐ ܠܬܼܶܫܡܶܫܬܶܗ ܕܡܳܪܳܐ ܫܺܐܝܼܠܳܐ ܕܰܡܿܠܼܶܐ ܙܰܒܢܳܐ܆ 64 ܘܰܐܣܺܝܼܪ ܚܽܘܼܒܶܗ ܒܗ݀ܳܝ ܡܿܳܪܽܘܬ݂ܐ ܕܠܼܳܐ ܡܶܬ݂ܦܰܩܕܳܐ. 65 ܚܰܟܺܝܼܡܳܐ ܗܘܳܐ ܘܝܳܕܰܥ ܢܶܚܼܽܘܪ ܢܰܗܺܝܼܪܳܐܺܝܬ݂܆ 66 ܘܰܡܼܝܰܩܰܪ ܗܘܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܼܩܽܘܼܫܬܳܐ ܘܰܠܡܳܪ̈ܰܝܳܐ. 67 ܥܪܺܝܼܡ ܗܘܳܐ ܛܰܠܼܝܳܐ ܢܼܶܦܪܽܘܫ ܘܰܠܟܼܽܠ ܕܺܝܼܠܶܗ ܢܶܬܶܠ: 68 ܫܽܘܼܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܰܠܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܥܒܳܕܳܐ ܕܰܐܚ̈ܰܘܗ̱ܝ. 69 ܩܢܽܘܼܡܳܐ ܒܕܰܟܼܺܝܘ ܢܛܼܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܨܽܘܚܺܝܼܬ݂ܐ܆ 70 ܘܰܠܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܡܫܰܥܼܒܰܕ ܦ݀ܳܠܰܚ ܒܰܚܦܺܝܼܛܽܘܬ݂ܐ. 71 ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܟܶܐ ܘܰܡܨܰܠܰܠ ܝ݀ܳܐܶܐ ܘܰܢܩܼܶܕ܆ 72 ܘܰܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ ܟܰܫܺܝܼܪ ܘܰܥܬܺܝܼܕ ܘܰܢܩܼܶܐ ܘܰܐܡܺܝܼܢ. 73 ܠܡܳܪܝܳܐ ܪܳܚܶܡ ܘܰܠܡܳܪܶܗ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܫܿܳܐܶܛ ܗܘܳܐ: 74 ܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܛ݀ܳܒܼܳܐ ܫܰܡܼܶܫ ܠܰܬܼܪ̈ܶܝܢ ܓܿܰܒܺܝܼ̈ܢ. 75 ܒܿܢܺܝܼܪܳܐ ܕܿܥܼܰܒ̈ܕܶܐ ܟܼܰܕܢܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܘܶܐܬ݂ܟܰܫܰܪ ܒܶܗ܆ 76 ܐܳܦܼ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܼܶܗ ܦܳܠܰܚ ܗܘܳܐ ܘܰܠܡܳܪ̈ܰܝܳܐ. 77 ܟܰܕ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܗ̱ܘ ܐܰܢܺܝܼ̇ܚ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܘܰܐܣܓܿܺܝܼ ܪܰܚܼܡܶܗ: 78 ܘܕܰܗܘܳܐ ܥܼܰܒܕܳܐ ܒܼܫܰܦܺܝܼܪܽܘܬ݂ܗ ܠܡܳܪܶܗ ܐܰܬ݂ܗܰܪ܇ 79 ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܒܼܥܰܒܼܕܽܘܬ݂ܐ ܘܰܒܼܚܺܐܪܽܘܬ݂ܐ: 80 ܪܚܼܶܡ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܘܰܡܪܰܚܼܶܡ ܗܘܳܐ ܘܰܡܝܰܩܼܰܪ ܗܘܳܐ. 81 ܒܰܪܶܟ̣ ܡܳܪܝܳܐ ܥܒܳܕܳܐ ܕܺܐܝܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܒܶܝܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ܆ 82 ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܪܚܺܝܼܡܳܐ ܘܰܡܼܦܼܰܪܢܶܣ ܗܘܳܐ ܚܰܟܺܝܡܼܳܐܺܝܬ݂܆ 83 ܡܥܰܕܪܳܢܽܘܬ݂ܐ ܢܰܩܺܝܼܦܼܳܐ ܗܘܳܬ ܠܰܥܒܺܝܕ̈ܳܬ݂ܶܗ܆ 84 ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܨܠܰܚ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܢܶܣܥܼܽܘܪ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܐ. 85 ܐܶܬ݂ܒܰܪܰܟ ܗܘܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܗ܆ 86 ܘܟܼܽܠܡܳܐ ܕܢܶܥܼܒܶܕ ܡܶܫܼܬܰܪܬܰܚ ܗܘܳܐ ܘܣܳܓܶܐ ܒܼܺܐܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ. 87 ܟܿܐܼܺܝܢ ܗܘܳܐ ܘܰܬܼܪܺܝܼܨ ܘܰܒܼܒܶܝܬ ܡܳܪܶܗ ܟܿܰܫܺܝܼܪܳܐ ܗܘܳܐ܆ 88 ܘܟܼܽܠܡܳܐ ܕܰܥܼܒܰܕ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܼܬܼܳܐ ܡܼܶܬܼܦܰܪܢܰܣ ܗܘܳܐ. 89 ܐܶܢ ܠܰܥܒܳܕܳܐ ܒܼܒܰܝܬܳܐ ܢܶܩܼܪܽܘܒ ܡܼܶܫܬܿܰܪܬܰܚ ܗܘܳܐ܆ 90 ܘܰܠܚܲܰܩܠܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܢ ܢ݀ܳܦܶܩ ܗܘܳܐ ܣܓ̈ܳܝ ܥܰܠܳܠـ̈ܬܼܳܐ. 91 ܐܶܬ̣ܒܰܪܰܟܼ ܗܘܳܐ ܒܼܶܝܬ ܡܶܨܪܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܝܰܘܣܶܦ܆ 92 ܘܰܒܓܼܰܘ ܒܰܝܬܳܐ ܘܰܒܼܚܰܩܠܳܐ ܠܰܡ ܟܽܠ ܕܰܩܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. 93 ܘܨܽܘܼܪܬܶܗ ܕܰܒܼܪܳܐ ܨܠܼܳܬܼ݀ ܛܶܠܳܠܳܗ̇ ܒܶܝܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ܆ 94 ܘܰܒܒܼܽܘܪ̈ܟܳܬܼܳܐ ܗܺܝܼ ܣܶܡܟܼܰܬܼ݀ ܗܘܳܬܼ݀ ܠܰܥܒܺܝܕ̈ܳܬܼܶܗ. 95 ܥܰܠܼ ܠܰܣܡܳܟ݂ܐ ܘܝܰܗܼܒ ܗܘܳܐ ܚܲܰܡܪܳܐ ܠܕܰܣܢܺܝܼܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ 96 ܢܦܼܰܩܼ ܗܘܳܐ ܠܚܽܘܼܪܒܳܐ ܘܰܐܣܓܿܺܝܼ ܠܰܚܡܳܐ ܠܰܕܟܳܦܢܼܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. 97 ܡܶܢ ܗܰܘ ܓܽܘܼܫܡܳܐ ܐܶܬ݂ܝܰܠܕܰܬܼ݀ ܗܘܳܬܼ݀ ܛܶܠܳܢܺܝܼܬܼܳܐ܆ 98 ܒܶܝܬ ܡܶܨܪܳܝܳܐ ܘܒܰܪܰܟ݂ܬܶܗ ܗܘܳܬܼ݀ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ܆ 99 ܚܶܣܼܕ̣ܶܗ ܕܰܒܼܪܳܐ ܫܰܩܺܝܼܠ ܗܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܟܰܕ ܐܶܙܕܰܒܼܰܢ܇ 100 ܘܒܶܗ ܐܰܨܠܼܰܚ ܗܘܳܐ ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܢܰܨܺܝܼܚ ܒܰܥܒܺܝܕ̈ܳܬܼܶܗ. 101 ܠܡܳܪܶܗ ܕܳܡܿܶܐ ܘܰܒܓܼܰܘ ܒܰܝܬܐ ܘܰܒܓܼܰܘ ܚܽܘܼܪܒܳܐ܆ 102 ܟܽܠ ܡܿܰܣܓܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܪ̈ܢܳܣܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. 103 ܘܟܼܰܕ ܡܶܣܬܿܰܡܼܰܟܼ ܥܰܠ ܗ݀ܳܝ ܨܽܘܪܬܶܗ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܕܰܒܪܳܐ܆ 104 ܘܰܒܒܽܘܪ̈ܟܳܬ݂ܗ ܒܰܝܬܳܐ ܕܡܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܬܼܝܰܬܰܪ ܗܘܳܐ. 105 ܘܟܼܽܠܡܳܐ ܕܢܶܥܼܒܶܕ ܡܶܫܼܬܰܪܬܳܚܽܘܼ ܡܶܫܼܬܰܪܬܰܚ ܗܘܳܐ܆ 106 ܘܪ̈ܳܒܿܝܳܢ ܒܺܐܝܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܼܳܐ ܠܟܼܽܠ ܕܰܚܕܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ. 107 ܘܬܰܩܺܝܼܦܼ ܒܰܝܬܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܼܪܢܳܣܳܐ ܕܚܰܟܺܝܡܽܘܼܬ݂ܶܗ܆ 108 ܘܰܒܟܼܽܠ ܕܽܘܟܳܐ ܥܒܳܕܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܡܶܬ݂ܒܰܪܼܰܟܼ ܗܘܳܐ. 109 ܟܰܕ ܕܳܡܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܒܼܪܳܐ ܒܫܽܘܼܦܼܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܰܒܼܦܰܐܝܽܘܼܬ݂ܶܗ 110 ܚܛܺܝܼܬܼܳܐ ܚܶܣܡܼܰܬܼ݀ ܬܶܫܼܕܶܐ ܣܝܳܢܳܐ ܥܰܠ ܫܰܦܺܝܼܪܳܐ. 111 ܚܙܼܳܬܼܶܗ ܡܳܪܬܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ ܕܰܦܿܐܼܶܐ ܘܪܶܓܰܬܼ݀ ܡܺܝܼܬܰܬܼ݀. 112 ܕܰܠܢܰܟܼܦܽܘܼܬ݂ܗ ܕܿܛܰܠܼܝܳܐ ܬܼܶܣܼܪܽܘܚܝ ܕܰܪܚܺܝܼܡܳܐ ܗܘܳܬܼ݀܇ 113 ܗܳܐ ܟܼܡܳܐ ܫܽܘܼܦܼܪܳܐ ܐܺܝܼܬܼ ܒܶܗ ܒܝܰܘܣܶܦ ܡܶܢ ܕܿܰܡܫܺܝܼܚܳܐ܆ 114 ܕܳܐܦܼ ܒܿܰܐܓ݂ܘܢܳܐ ܩܼܳܡ ܐܰܟܼܘܳܬ݂ܶܗ ܘܠܳܐ ܐܶܬܼܪܰܦܺܝܼ. 115 ܚܛܺܝܼܬ݂ܐ ܒܼܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟܼ ܡܶܨܪܳܝܬܳܐ ܒܝܰܘܣܶܦܼ ܚܵܳܪܰܬܼ݀: 116 ܘܶܐܬ݂ܢܰܩܝܼܰܬܼ݀ ܠܶܗ ܒܿܕܰܐܪܳܐ ܐܰܡܺܝܼܢܳܐ ܢܰܓܿܺܝܼܪܐܳܝܺܬ݂܆ 117 ܨܠܼܳܬܼ݀ ܠܶܗ ܦܰܚܳܐ ܕܬܶܓܼܽܘܼܫܝ ܚܰܝܠܶܗ ܐܶܢ ܡܼܶܬܼܥܰܪܩܰܠ܆ 118 ܛܶܡܼܪܰܬܼ݀ ܢܶܫܼܒ̈ܶܝܗܿ ܘܟܼܽܠܗܺܘܢ ܦܰܣܼܶܩ ܘܰܥܒܼܰܪ ܐܶܢܽܘܢ 119 ܟܿܽܠܗܽܘܢ ܫ̈ܶܕܠܶܐ ܕܰܪ̈ܓܼܺܝܓܼܳܬܼܳܐ ܣܶܕܪܰܬܼ݀ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ܆ 120 ܘܰܒܚܺܝܼܨܽܘܼܬ݂ܶܗ ܒܿܰܣܼܪܳܗܿ ܠܟܼܽܠܳܗ̇ ܕܰܓܳܠܽܘܼܬ݂ܐ. 121 ܠܪܶܚܡܼܰܬ݀ ܟܿܰܪܣܳܐ ܒܨܲܰܘܡܳܐ ܦܰܪܣܼܺܝ ܘܶܐܡܼܰܕ ܡܶܢܳܗܿ܆ 122 ܘܰܒܡܽܘܼܟܵܳܟܶܗ ܠܪܶܚܡܼܰܬ݀ ܫܽܘܼܒܚܳܐ ܘܰܠܫܽܘܼܠܛܳܢܳܐ. 123 ܒܟܠܼܽܗܽܘܢ ܕܰܐܪ̈ܶܐ ܚܛܺܝܼܬܼܳܐ ܚܵܳܒܼܰܬܼ݀ ܡܶܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ܆ 124 ܫܲܰܦܺܝܼܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦܼ ܢܼܶܙܟܼܶܐ ܕܰܕܡܽܘܼܬܶܗ ܗܘܳܐ. 125 ܐܳܦܼ ܡܶܨܪܳܝܬܳܐ ܒܥܼܳܬܼ݀ ܠܳܗ̇ ܦܽܘܼܪܣܳܐ ܥܰܠ ܕܰܪܓܼܺܝܓܼܳܐ܆ 126 ܕܰܐܪܳܐ ܕܪܶܓܿܬ݂ܐ ܣܶܕܪܰܬܼ݀ ܬ݀ܩܼܰܪܶܒܝ ܥܰܡ ܫܲܰܦܺܝܼܪܳܐ. 127 ܗܽܘܼ ܕܝܶܢ ܛܰܠܝܼܳܐ ܐܶܙܕܿܰܝܰܢ ܗܘܳܐ ܒܼܩܰܕܿܺܝܫܽܘܼܬܼܳܐ܆ 128 ܕܿܠܼܳܐ ܢܼܶܣܪܽܘܚ ܗܘܳܐ ܫܽܘܼܦܼܪܳܐ ܕܨܽܘܼܪܬܳܐ ܕܰܡܼܙܼܰܝܰܚ ܗܘܳܐ. 129 ܚܼܙܳܐ ܠܙܰܠܺܝܠܬܳܐ ܕܣܶܕܪܰܬܼ݀ ܫܽܘܼܦܼܪܳܗܿ ܬܰܩܪܶܒܝ ܥܰܡܶܗ܆ 130 ܘܰܒܼܢܰܟܼܦܽܘܼܬܐ ܐܰܩܺܝܼܡ ܓܰܒܳܐ ܕܼܠܳܐ ܢܶܬܼܪܰܦܶܐ. 131 ܒܣܰܟܪܳܐ ܚܠܺܝܼܡܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܼܬܼܳܐ ܡܼܶܬܼܩܰܕܰܫ ܗܘܳܐ܆ 132 ܠܽܘܩܒܰܠ ܙܰܘܥܳܐ ܕܪܶܓܿܬܳܐ ܣܢܺܝܼܬܼܳܐ ܘܰܡܩܰܦܼܰܚ ܠܳܗ̇܇ 133 ܫܰܦܺܝܼܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܢܶܙܟܶܐ ܒܼܕܰܐܪܳܐ ܕܥܰܠܰܝܡܽܘܬ݂ܐ܆ 134 ܕܿܠܳܐ ܢܕܰܘܶܕ ܗܘܳܐ ܕܼܡܽܘܼܬ݂ܐ ܕܕܰܐܪܶܗ ܕܿܗ݀ܰܘ ܙܳܟܶܐ ܟܼܽܠ. 135 ܦܿܐܼܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܼܬܼܳܐ ܕܬܼܶܬܢܼܶܐ ܫܽܘܼܦܼܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܣܰܓܿܺܝܳܐܝܳܬܳܐ: 136 ܕܣܰܓܿܺܝ ܪܚܺܝܼܡܳܐ ܨܽܘܼܪܬܳܐ ܕܰܫܒܼܰܩ ܒܶܝܬ ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ܆ 137 ܢܟܼܶܦ ܗܽܘ ܫܰܪܒܶܗ ܘܰܒܼܙܰܗܝܽܘܼܬܼܳܐ ܣܡܺܝܼܟ ܩܶܪܝܳܢܶܗ. 138 ܘܟܼܽܠܶܗ ܫܽܘܼܦܼܪܰܐ ܗ̱ܿܘ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܚܳܐܰܪ ܢܰܗܺܝܼܪܳܐܺܝܬ̣. 139 ܙܟܼܳܐ ܒܼܰܩܪܳܒܼܳܐ ܕܡܼܶܫܼܬܰܦܼܠܺܝܢ ܒܶܗ ܟܽܠ ܓܿܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ܆ 140 ܘܶܐܪܰܥܼ ܩܺܐܪܣܳܐ ܕܳܐܦܼ ܟܰܫܺܝܼܪ̈ܶܐ ܒܼܶܗ ܡܶܫܼܬܰܗܶܝܢ. 141 ܙܟܼܳܐ ܠܗܳ݀ܝ ܕܰܙܟܼܰܬܼ݀ ܠܫܶܡܫܽܘܢ ܕܰܙܟܼܳܐ ܘܩܰܛܠܶܗ ܠܰܐܪܝܳܐ܆ 142 ܘܰܠܓܼܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܚܶܢܩܼܰܬ݀܆ 143 ܒܗܳܢܳܐ ܦܼܰܚܳܐ ܢܦܼܰܠ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܪܺܝܫܼܳܐ ܕܛܽܘܿܗ̈ܡܶܐ܆ 144 ܘܟܼܰܕ ܕܳܫܼܶܗ ܗܘܳܐ ܬܼܰܒܼܪܶܗ ܝܰܘܣܶܦ ܘܶܐܡܼܰܕ ܡܶܢܶܗ. 145 ܡܨܺܝܕܬܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܦܰܪܣܼܰܬܼ݀ ܗܘܳܬܼ݀ ܥܰܠ ܩܰܠܺܝܼܠܳܐ: 146 ܘܰܨܪܳܗܿ ܘܰܥܒܼܰܪ ܘܠܳܐ ܥܰܪܩܼܰܠܬܼܶܗ ܒܰܪܘܺܝܼܚܽܘܼܬܼܳܗܿ. 147 ܠܕܰܐܪܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦܼ ܐܳܦܼ ܡ̈ܰܠܰܐܟܼܶܐ ܗ̱ܘܼܰܘ ܚܰܙ̈ܳܝܶܐ: 148 ܕܰܒܓܼܰܘ ܢܶܩܥܳܗܿ ܠܶܐܣܦܶܣ ܫܰܦܼܶܠ ܒܰܚܠܺܝܼܨܽܘܬ݂ܶܗ. 149 ܒܓܼܰܘ ܢܳܡܰܪܬܳܐ ܥܰܡ ܐܰܪܝܽܘܼܬܼܳܐ ܡܶܬܼܟܲܰܬܰܫ ܗܘܳܐ܆ 150 ܘܠܳܐ ܚܳܒܼ ܡܶܢܳܗܿ ܕܰܠܒܼܺܝܒܼܳܐ ܗܘܳܐ ܣܼܰܐܪܶܣ ܕܰܡܼܛܳܝܗ̱ܝ. 151 ܚܙܼܰܘ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܟܼܡܳܐ ܬܼܡܺܝܼܗ ܕܳܪܶܗ ܕܗܰܘ ܢܰܨܺܝܼܚܳܐ: 152 ܕܰܐܝܿܟܰܢ ܘܰܟܼܡܳܐ ܘܰܐܝܿܟܰܢܳܐ ܙܟܼܳܐ ܒܟܰܫܺܝܼܪܽܘܬ݂ܶܗ. 153 ܒܰܥܠܰܝܡܽܘܼܬܼܶܗ ܐܰܬܼܪܳܐ ܕܚ̈ܰܫܶܐ ܘܰܪܦܝܼܰܬܼ݀ ܙܰܘ̈ܥܶܐ܆ 154 ܒܰܐܡܺܝܢܽܘܼܬ݂ܐ ܕܟܽܠܝܽܘܡ ܕܰܐܪܳܐ ܡܶܬܼܚܰܠܰܦܼ ܠܶܗ܇ 155 ܒܓܼܰܘ ܩܺܝܛܽܘܢܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܐܺܝܕܳܐ ܠܰܣܬܺܝܼܪ̈ܳܬܼܳܐ܆ 156 ܘܰܒܼܥܰܒܼܕܽܘܬ݂ܐ ܕܪ̈ܰܦܝܼܳܢ ܚܝ̈ܰܝܶܗܿ ܡܶܢ ܘܳܠܺܝܼܬ݂ܐ܆ 157 ܟܰܕ ܠܰܟܼܝܳܢܳܐ ܫܳܓܼܪܳܐ ܪܶܓܿܬ݂ܳܐ ܒܚܰܡܺܝܡܽܘܼܬ݂ܗܿ܆ 158 ܘܗ̇ܳܝ ܕܰܡܫܰܕܠܳܐ ܐܺܝܼܬܼܶܝܗܿ ܡܳܪܬܳܐ ܕܰܡܫܼܰܥܒܰܕ ܠܳܗ̇. 159 ܘܰܒܓܼܰܘ ܒܰܝܬܳܗܿ ܒܳܥܝܳܐ ܦܼܽܘܪܼܣܳܗܿ ܡܶܢ ܒܰܪ ܒܰܝܬܳܗܿ܆ 160 ܘܰܦܼܫܺܝܩ ܕܰܐܪܳܐ ܕܢܶܦܶܠ ܛܰܠܝܳܐ ܘܠܳܐ ܢܳܦܶܠ ܗܘܳܐ. 161 ܒܗܳܢܳܐ ܐܰܬܼܪܳܐ ܥܰܙܺܝܼ ܝܰܘܣܶܦ ܢܶܬܼܟܰܬܰܫ ܗܘܳܐ܆ 162 ܐܳܦܼܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܶܫܟܰܚ ܪܰܦܺܝܼ ܠܗ̇ܳܝ ܚܺܝܼܨܽܘܬܼܶܗ. 163 ܦܳܩܕܳܐ ܡܳܪܬܳܐ ܘܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܠܳܗ̇ ܟܰܕ ܣܳܓܼܶܕ ܠܳܗ̇: 164 ܕܳܠܩܳܐ ܪܶܓܿܬܼܳܐ ܘܠܳܐ ܝܳܩܶܕ ܒܳܗܿ ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ ܒܳܗܿ. 165 ܦܫܺܝܼܩ ܣܽܘܼܥܪܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܩܳܪܶܒ ܠܶܗ ܟܰܕ ܥܰܡܶܗ ܗܽܘ܆ 166 ܣܕܺܝܪ ܥܶܢܼܝܳܢܳܐ ܘܟܼܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܠܳܗ̇ ܫܳܐܶܛ ܗܘܳܐ. 167 ܛܳܒ ܡܶܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܪܶܓܿܬ݂ܳܐ ܣܢܺܝܼܬܼܳܐ ܒܺܝܼܫ ܥܶܢܼܝܳܢܳܐ܆ 168 ܕܒܼܰܐܡܺܝܢܽܘܼܬܼܳܐ ܐܳܦܼ ܛܰܪܳܢܳܐ ܡܨܼܶܐ ܡܶܬܼܦܰܫܰܪ܆ 169 ܠܦܶܓܼܥܼܳܐ ܣܰܢܼܝܳܐ ܕܡܶܢ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܙܳܟܶܐ ܗ̱ܘ ܠܶܗ ܐ̱ܢܳܫ: 170 ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܓܶܕܫܳܐ ܩܪܳܒܳܐ ܢܙܺܝܥܼܺܝܘܗ̱ܝ ܚܳܣܶܢ ܗܽܘ ܠܶܗ. 171 ܠܥܶܢܼܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܙܳܟܼܶܐ ܬܼܡܺܝܼܗܽ ܗ̱ܘ ܕܿܰܐܪܶܗ: 172 ܠܝܰܘܣܶܦܼ ܕܳܡܶܐ ܕܠܰܐܡܺܝܢܽܘܼܬܼܳܐ ܙܟܼܳܐ ܘܶܐܬܼܟܰܠܼܰܠ. 173 ܒܓܼܰܘ ܬܰܪܥܺܝܼܬܼܳܐ ܐܺܝܼܬܼ ܗܽܘ ܩܳܪܒܳܐ ܕܰܟܣܼܶܐ ܟܼܽܠܝܽܘܡ܆ 174 ܘܰܒܼܚܽܘܫܳܒܼܳܐ ܐܳܦܼ ܙܳܟܼܶܐ ܗ̱ܘ ܐ̱ܢܳܫ ܐܳܦܼ ܡܼܶܬܼܚܰܝܰܒ. 175 ܐܺܝܼܬܼ ܗܽܘ ܐܰܝܟܳܐ ܕܗ̇ܰܘ ܚܽܘܼܫܳܒܼܳܐ ܪܰܦܼܝܼܳܐ ܙܳܟܼܶܐ܆ 176 ܘܶܡܛܽܠ ܕܰܓܼܠܺܝܼܙ ܡܶܢ ܥܶܢܼܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܙܳܟܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ. 177 ܘܒܳܬ݂ܰܪ ܙܰܒܢܳܐ ܐܶܢܗܼܽܘ ܕܡܶܫܼܟܰܚ ܦܶܓܥܼܳܐ ܪܰܦܼܝܳܐܼ܆ 178 ܕܰܥܺܝܟܼܽ ܗ̱ܘ ܗ̇ܰܘ ܘܡܰܓܗܶܐ ܩܢܽܘܼܡܳܐ ܡܶܢ ܣܽܘܼܓܿܦܳܢܳܐ. 179 ܝܰܘܣܶܦܼ ܙܰܗܼܝܳܐ ܠܰܘ ܗܳܟܼܰܢܳܐ ܙܟܼܳܐ ܒܥܶܠܠܳـ̈ܬ݂ܳܐ: 180 ܐܶܠܳܐ ܒܼܩܽܘܼܫܬܳܐ ܙܳܟܼܽܘܬ݂ܐ ܗܘܳܬܼ݀ ܡܰܠܝܼܰܬܼ݀ ܬܶܗܿܪܳܐ. 181 ܟܰܕ ܥܶܢܼܝܳܢܳܐ ܕܡܳܪܬܶܗ ܟܽܠܝܽܘܿܡ ܫܳܕܼܶܠ ܗܘܳܐ ܠܶܗ: 182 ܘܚܰܕ ܚܽܘܼܫܳܒܼܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܼܚܠܳܦܼܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܒܶܗ: 183 ܟܰܕ ܡܶܬܼܗܰܦܰܟ ܕܰܐܪܳܐ ܟܼܽܠܝܽܘܿܡ ܗܽܘܼ ܥܰܡ ܢܰܦܼܫܶܗ: 184 ܘܠܳܐ ܐܺܝܼܬܼ ܐܶܡܼܬ݂ܰܝ ܕܰܢܚܼܶܬ ܝܰܘܣܶܦ ܡܶܢ ܙܳܟܼܽܘܬ݂ܳܐ܆ 185 ܟܰܕ ܥܰܡ ܪܶܓܠܶܗ ܪܳܗܶܛ ܦܰܚܳܐ ܟܰܪ ܕܳܐܙܶܠ ܗܘܳܐ: 186 ܘܟܼܰܕ ܕܳܐ݀ܶܫ ܠܶܗ ܠܳܐ ܢܳܦܶܠ ܗܘܳܐ ܕܰܥܪܺܝܼܡܳܐ ܗܘܳܐ. 187 ܫ݀ܳܕܠܳܐ ܗܘܳܬܼ݀ ܠܶܗ ܡܳܪܬܳܐ ܠܥܰܒܼܕܳܐ ܘܠܳܐ ܡܩܰܒܼܶܠ ܗܘܳܐ܆ 188 ܘܟܼܰܕ ܛܳܒܼ ܐܰܣܠܺܝܼ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܠܶܝ̈ܗܿ ܠܳܐ ܫܼܳܛܳܗܿ ܗܘܳܐ. 189 ܒܰܣܺܝܼܡܳܐܺܝܼܬܼ ܡܰܪܬܶܐ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܫܺܝܛܽܘܼܬ݂ܳܐ܆ 190 ܕܬܶܗܘܼܶܐ ܝܳܕܥܳܐ ܒܼܰܐܝܠܶܝܢ ܙܳܕܶܩ ܢܶܫܬܼܰܥܒܰܕ ܠܳܗ̇. 191 ܘܰܐܟܼܡܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬ݂ܐܡܪ̈ܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܡܶܢ ܚܰܟܺܝܼܡܳܐ܆ 192 ܠܡܳܪܬܶܗ ܟܽܠܝܽܘܡ ܟܰܕ ܬܳܟ̣ܶܣ ܠܶܗ ܡܶܢ ܣܽܘܼܓܦܳܢܳܐ. 193 ܕܥܼܰܒܕܶܟܼܝ ܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܛܺܥܝܬܼ ܡܶܡܬ݂ܘܡ ܐܰܘܿ ܛܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. 194 ܘܰܕܡܳܪܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܪܶܥܝܼܳܢܝ̱ ܣܳܓܼܶܕ ܘܰܡܫܼܰܥܒܰܕ ܠܶܟܼܝ̱. 195 ܕܰܠܦܽܘܼܩܕܳܢܶܟܼܝ ܐܶܫܡܰܥ ܟܽܠܝܽܘܿܡ ܬܽܘܒ ܣܺܝܼܡܳܐ ܠܺܝ܆ 196 ܘܶܐ݀ܥܒܶܕ ܗܳܕܶܐ ܕܫ݀ܶܡܥܶܬ̣ ܡܶܢܶܟܼܝ̱ ܠܳܐ ܡܶܫܼܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ܆ 197 ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܳܐܠـ̈ܨܳܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܳܪܬܳܐ ܡܝܰܩܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟ̣ܝ̱: 198 ܘܰܕܠܳܐ ܘܳܠܝ̈ܳܢ ܟܰܕ ܡܦܺܝܼܣ ܐ̱ܢܳܐ ܫܒܽܘܿܩܝ ܡܶܬܼܥܰܒܪ̈ܳܢ. 199 ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܟܼܽܠܡܳܐ ܕܬܶܒܼܥܺܝܢܝ̱ ܫܳܡܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟܼܝ̱܆ 200 ܘܳܐܦܼܠܳܐ ܒܼܗܳܕܶܐ ܐܶܠܽܘܼ ܟܺܐܢܳܐ ܡܥܰܨܶܐ ܗܘܺܝܬ̣ ܠܶܟܼܝ. 201 ܠܰܘ ܟܺܐܢܽܘܼܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܐܗܘܶܐ ܢܟܼܺܝܼܠܳܐ ܘܣܳܢܶܐ ܡܳܪܶܗ܆ 202 ܘܰܐܘܒܶܕ ܚܰܝ̈ܰܝ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܼܪܽܘܫܥܳܐ ܗܳܢܳܐ. 203 ܘܰܟܼܒܰܪ ܐܶܡܼܪܰܬܼ݀ ܗܳܝ ܙܰܠܺܝܼܠܬܳܐ ܠܙܰܗܼܝܳܐ ܝܰܘܣܶܦ܆ 204 ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܰܣܠܺܝܼܬܿ ܡܼܶܠ̈ܰܝ ܟܰܕ ܝܰܩܺܝܼܪ̈ܳܢ. 205 ܠܰܘ ܨܰܥܪܳܐ ܠܳܟܼ ܬܶܥܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܝ̱ ܒܰܪ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ܆ 206 ܐܶܢܰܐ ܗ̱ܘ ܢܶܚܿܬܶܬܼ ܡܶܢ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܐ ܕܠܳܟܼ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕ. 207 ܠܳܟܼ ܪܰܒܽܘܬ̣ܳܐ ܗ̱ܝ ܬܶܣܥܼܽܘܪ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܿܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟܼ. 208 ܐܶܢܳܐ ܗܰܘ ܙܶܥܪܶܬܼ ܕܺܐܬ݂ܶܐ ܠܬܰܪܥܳܟܼ ܒܰܣܢܺܝܩܽܘܼܬܼܳܐ. 209 ܐܶܢܰܐ ܗ̱ܘ ܫܶܘܿܪܶܬܼ ܕܰܪܓܼܳܐ ܠܒܳܬ݂ܪܳܐ ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬ̣ܐ܆ 210 ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܛܰܠܼܝܳܐ ܠܳܐ ܙܳܥܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ܆ 211 ܙܰܒܢܳܐ ܨܠܳܐ ܥܠܰܝ ܕܶܐܒܿܥܶܐ ܡܶܢܳܟܼ ܬܶܥܼܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܝ̱܆ 212 ܠܳܟܼ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܳܟ ܕܰܪܓܼܳܐ ܐܰܣܩܼܳܟܼ ܡܳܐ ܕܰܫܡܼܰܥܬܳܢܝ̱. 213 ܐܶܢܰܐ ܗ̱ܘ ܢܶܦܠܶܬܼ ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬ݂ܐ ܕܰܐܚܺܝܼܕܳܐ ܗܘܺܝܬܼ܆ 214 ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܛܰܠܝܳܐ ܬܺܐܼܪܰܒ ܐܺܝܼܬܼ ܠܳܟ ܐܶܢ ܬܶܫܶܡܼܰܥܢܝ̱܀ 215 ܐܳܡܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܠܳܐ ܢܳܦܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ: 216 ܘܰܒܚܺܐܪܽܘܬܼܶܟܝ̱ ܕܺܝܼܠܶܟܼܝ ܡܽܘܡܳܐ ܠܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ. 217 ܐܶܠܳܐ ܒܕܰܟܼܝܽܘܼܬ݂ܝ ܘܰܒܼܬܰܩܢܽܘܼܬ݂ܳܐ ܠܶܟܼܝ̱ ܢܳܛܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܆ 218 ܕܠܳܐ ܢܶܬܼܒܰܠܒܰܠ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܛܶܟܿܣܼܳܐ ܕܫܰܦܺܝܼܪ̈ܳܬܼܳܐ܆ 219 ܠܡܳܢܳܐ ܬܶܦܼܠܺܝܼܢ ܡܶܢ ܗ̇ܰܘ ܚܽܘܒܳܐ ܕܫܰܘܬܳܦܼܽܘܼܬܼܳܐ. 220 ܐܳܦܼܠܺܝܼ ܬܰܪܡܶܝܢ ܡܶܢ ܚܽܘܼܠܛܳܢܳܐ ܕܨܶܝܕ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ 221 ܦܽܘܫܝ ܐܰܢ̱ܬܝ ܚܺܐܪܬܳܐ ܕܢܳܛܪܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܥܰܡ ܫܰܘܬܳܦܼܳܗܿ܆ 222 ܘܶܐܢܳܐ ܥܰܒܼܕܳܐ ܕܠܼܳܐ ܚܼܛܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܼܶܝܬ ܡܳܪ̈ܰܝܳܐ. 223 ܠܶܟܼܝ ܫܰܦܺܝܪ ܠܶܟܼܝܼ ܬܶܛܪܼܺܝܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܥܰܡ ܒܰܪ ܙܰܘܓܿܶܟܼܝ܆ 224 ܘܕܺܝܼܠܝ ܬܽܘܒ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܐܛܰܪ ܓܽܘܼܥܠܳܢܝ̱ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. 225 ܠܡܽܘܢ ܠܶܟܼܝ ܨܰܥܪܳܐ ܟܰܕ ܬܶܬܿܢܰܟܼܠܼܺܝܢ ܥܰܠ ܫܰܘܬܳܦܶܟܼܝ܆ 226 ܘܰܚܛܺܝܬ݂ܐ ܠܺܝ ܟܰܕ ܥܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܘܳܠܺܝܼܬܼܳܐ. 227 ܟܰܬܰܪ ܚܺܐܪܬܳܐ ܘܰܒܼܡܳܪܽܘܬ݂ܐ ܕܠܳܐ ܢܶܟܼܝܼܳܢܳܐ܆ 228 ܘܶܐܢܳܐ ܒܼܫܶܠܼܝܳܐ ܘܰܒܼܥܰܒܼܕܽܘܬܼܳܐ ܕܠܳܐ ܚܼܶܛܝܳܢܳܐ. 229 ܠܳܐ ܬܶܬܼܚܰܠܼܛܺܝܢ ܥܰܡ ܗܰܘ ܬܶܓܼܡܼܳܐ ܕܓܰܝܳܪ̈ܳܬܼܳܐ܆ 230 ܐܳܦܼܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܒܥܶܠܼܬ݂ܶܟܼܝ ܡܶܢ ܙܰܢܳܝ̈ܶܐ. 231 ܠܺܝ ܕܰܟܼܝܼܽܘܬ݂ܐ ܘܠܶܟܼܝ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܐ ܗܳܐ ܢܳܛܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. 232 ܘܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܒܥܰܝܬܺܝܢܝ ܠܳܐ ܣܳܥܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܀ 233 ܐܳܡܿܪܳܐ ܪܦܺܝܼܬܼܳܐ ܒܳܬܰܪ ܨܶܒܝܳܢܝ̱ ܬ݀ܺܐܼܬ݂ܶܐ ܙܳܕܶܩ܇ 234 ܕܡܳܪܬܳܟ ܐܶܢܳܐ ܘܐܶܠܳܐ ܬܼܶܫܡܼܰܥ ܡܳܪܽܘܕܽܘܬ݂ܐ ܗ̱ܝ. 235 ܚܙܺܝܿܬܼ ܠܺܝ ܫܪܳܪܳܟ ܘܫܼܰܦܺܝܼܪ ܚܰܘܺܝܼܬ ܦܳܪܽܘܫܽܘܬܼܳܟ݂܆ 236 ܘܰܕܨܶܒܝܳܢܽܝ̱ ܗ̱ܘ ܕܬܼܶܥܼܨܼܶܝܢܝ̱ ܡܶܟܺܝܠ ܠܳܐ ܡܶܫܼܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ. 237 ܐܶܢ ܥܶܕܠܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܨܶܝܕܰܝ ܫܳܪܶܟܼ ܡܳܐ ܕܰܫܡܼܰܥܬܳܢܝ̱܆ 238 ܘܶܐܢ ܣܰܟܼܠܽܘܼܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܺܝܼܠܝ ܗܺܝ ܟܼܽܠܳܗ̇ ܘܰܐܢ̱ܬ ܪܰܚܺܝܼܩ ܐܰܢ̱ܬ. 239 ܐܶܢܳܐ ܥܨܺܝܬ̣ܳܟ ܘܰܕܠܼܳܐ ܬܼܶܥܢܼܶܝܢܝ̱ ܦܽܘܼܪܣܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܼ܆ 240 ܘܰܕܠܼܺܝ ܫܳܦܰܪ ܙܳܕܶܩ ܬ݀ܶܫܡܼܰܥ ܡܽܘܢ ܕܶܐܡܿܪܶܬܼ ܠܳܟ݂. 241 ܡܰܢ ܗܺܝ ܡܳܪܬܳܐ ܕܦܳܩܕܳܐ ܒܒܰܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܫܼܬܰܡܥܳܐ܆ 242 ܐܰܘ ܡܰܢ ܥܰܒܕܳܐ ܕܠܰܐܢ̱ܬܰܬ݀ ܡܳܪܶܗ ܠܳܐ ܡܶܫܬܼܰܥܒܰܕ. 243 ܚܙܼܺܝ ܠܳܐ ܬܶܛܥܼܶܐ ܛܶܟܼܣܳܐ ܕܥܰܒܕ̈ܶܐ ܒܰܕܚܰܬܼܪܳܢܳܟ݂܆ 244 ܘܰܬܫܼܽܘܼܛ ܡܶܠܼܰܝ̈ ܥܰܠ ܕܶܐܬ݂ܪܰܟܢܶܬܼ ܕܶܐܡܰܠܶܠ ܠܳܟ݂܀ 245 ܐܳܡܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܕܡܳܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܺܝܬܼ ܠܺܝ ܟܰܣܝܼܳܐ. 246 ܘܟܰܕ ܡܳܪܽܘܬ݂ܶܟܼܝ ܠܳܐ ܛܳܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܦܳܠܰܚ ܐ̱ܢܳܐ. 247 ܒܰܐܝܿܢܳܐ ܥܒܳܕܳܐ ܫ݀ܳܛܶܬܼ ܡܶܠܼܬܶܟܼܝ̱ ܐܳܘ ܫܳܐܶܛ ܐ̱ܢܳܐ. 248 ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܕܪܽܘܫܥܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܐܳܦܼ ܠܺܝ ܐܳܦܼ ܠܶܟܼܝ. 249 ܐܶܡܬ݂ܰܝ ܥܶܒܪܶܬܼ ܥܰܠ ܦܽܘܼܩܕܳܢܳܐ ܕܝܰܩܺܝܼܪܽܘܬ݂ܶܟܼܝ܆ 250 ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܕܡܶܣܼܬܰܪܰܕ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. 251 ܗ̇ܰܘ ܡܳܪܝ̱ ܟܰܣܝܼܳܐ ܣܰܓܿܺܝ ܪܳܚܶܡ ܩܰܕܺܝܫܽܘܼܬܼܳܐ܆ 252 ܘܶܐܢ ܢܳܦܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܒܦܰܚܳܐ ܕܓܰܘܼܪܳܐ ܡܶܬܼܚܰܡܰܬ ܠܶܗ. 253 ܐܺܝܬܼ ܗܽܘ ܬܚܽܘܼܡܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܐܶܫܿܬܰܥܒܰܕ ܠܶܟܼܝ܆ 254 ܘܰܠܗ̇ܰܘ ܡܳܪܳܐ ܒܡܳܢܳܐ ܐܶܦܠܼܽܘܚ ܬܽܘܒ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܗ̱ܘ. 255 ܒܟܼܽܠ ܡܳܐ ܕܡܶܬܬܼܒܰܥ ܓܶܢܣܼܳܐ ܕܥܼܰܒܕ̈ܶܐ ܡܝܰܩܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟܼܝ܆ 256 ܘܰܐܝܿܕܳܐ ܕܬܶܒܼܥܶܐ ܕܶܚܠܼܰܬܼ݀ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܢ݀ܳܛܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. 257 ܥܝܿܳܕܳܐ ܕܓܶܢܼܣܳܐ ܕܺܝܠܼܰܢ ܗܳܢܰܘ ܗܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ. 258 ܕܠܳܐ ܢܙܰܢܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܐܢ̱ܬܰܬ ܚܰܒܪܶܗ ܘܠܳܐ ܒܰܐܚܪܺܬ݂ܐ. 259 ܘܰܐܝܿܟܰܢ ܐܶܢܳܐ ܐܶܣܿܪܽܘܚ ܛܶܟܿܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝ܆ 260 ܘܶܐܚܿܛܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܠܰܐܢ̱ܬܰܬ̣ ܡܳܪܳܐ ܒܓܰܘܪܳܐ ܐܶܟܿܕܽܘܢ܀ 261 ܩܪܳܒܳܐ ܐܰܡܺܝܼܢܳܐ ܣܕܺܝܼܪ ܗܘܳܐ ܟܼܽܠܝܽܘܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܙܰܗܼܝܳܐ܆ 262 ܘܰܒܙܳܟܼܽܘܼܬ݂ܐ ܐ̱ܡܺܝܢܼܬܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܡܶܬܓܰܢ̱ܒܰܪ ܗܘܳܐ. 263 ܥܺܝܼܪ ܗ̱ܘܳܐ ܩܪܳܒܳܐ ܒܟܼܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܚܠܺܝܼܨܳܐ܆ 264 ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܕܢܶܫܠܰܚ ܙܰܝܢܳܐ ܕܰܚܠܺܝܼܨܽܘܬ݂ܗ. 265 ܠܳܐ ܕܢܰܓܼܗܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܠܳܐ ܕܢܶܥܼܪܽܘܩ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܬܰܟܼܬܽܘܫܳܐ܆ 266 ܩܺܐܪܣܳܐ ܒܒܰܝܬܳܐ ܘܗܽܘ ܒܰܪ ܒܰܝܬܳܐ ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ. 267 ܗ݀ܳܝ ܕܰܡܥܺܝܼܪܳܐ ܩܳܪܒܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܡܳܪܰܬ݀ ܒܰܝܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ 268 ܘܗܽܘ ܒܓܼܰܘ ܒܰܝܬܳܐ ܡܫܰܥܼܒܰܕ ܦܳܠܰܚ ܟܰܕ ܡܶܬܼܟܰܬܰܫ. 269 ܩܪܳܒܳܐ ܢܶܣܕܽܘܪ ܐܰܘ ܒܰܥܒܳܕܶܗ ܢܶܬܼܟܰܫܰܪ ܗܘܳܐ܆ 270 ܠܡܳܪܬܶܗ ܢܶܫܡܼܰܥ ܐܰܘ ܕܰܟܼܝܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܬܬܰܓܰܪ ܗܘܳܐ. 271 ܩܪܳܒܳܐ ܫܓܼܺܝܼܫܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝܼ̈ܢ ܬܳܟܶܒ ܗܘܳܐ ܠܶܗ܆ 272 ܘܕܰܡܢܰܦܼܶܩ ܗܘܳܐ ܟܶܫܼ̈ܠܶܐ ܕܩܺܐܪܣܳܐ ܘܠܳܐ ܚܳܐܶܒ ܗܘܳܐ. 273 ܒܚܰܕ ܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ ܐܶܡܼܰܕ ܟܽܠܝܽܘܡ ܡܶܢ ܣܽܘ̈ܓܦܳܢܼܶܐ܆ 274 ܘܩܰܠܺܝܼܠ ܩܰܠܺܝܼܠ ܐܰܥܕܺܝ ܟܠܺܝܼܠܳܐ ܡܠܼܶܐ ܢܶܨܚ̈ܳܢܶܐ. 275 ܒܚܰܕ ܚܽܘܼܫܳܒܼܳܐ ܙܰܗܼܝܳܐ ܘܚܺܝܼܨܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܼܬܰܚܠܰܦܼ܆ 276 ܥܺܝܼܪ ܗܘܳܐ ܟܼܽܠܝܽܘܡ ܘܥܰܠܗܳܝ ܠܳܐ ܚܳܒܼ ܟܰܕ ܡܰܩܼܪܶܒ ܗܘܳܐ. 277 ܠܳܐ ܚܳܐܶܒ ܗܘܳܐ ܒܚܰܕ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܚܰܕ ܙܳܟܼܶܐ܆ 278 ܕܠܳܐ ܐܶܬ݂ܪܰܦܺܝܼ ܕܢܶܬܶܠ ܐܺܝܕܳܐ ܠܚܰܝܳܒܽܘܼܬܼܳܐ. 279 ܚܛܳܗܳܐ ܣܢܼܶܐ ܗܘܳܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܣܰܓܿܺܝ ܡܳܐ ܕܡܶܫܼܬܰܡܰܫ܆ 280 ܘܰܕܠܳܐ ܢܶܥܼܒܶܕ ܥܰܘܠܳܐ ܒܼܟܶܣܼܝܳܐ ܡܶܬܼܟܰܬܰܫ ܗܘܳܐ܆ 281 ܫܡܰܥ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܰܐܢ̱ܬܰܬ݀ ܡܳܪܶܗ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܠܰܡ܆ 282 ܐܶܥܒܶܕ ܒܺܝܼܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܘܶܐܚܛܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 283 ܒܺܝܼܫܬܳܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܩܪܼܳܝܗ̱ܝ ܠܰܚܛܳܗܳܐ ܕܣܳܢܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ܆ 284 ܐܰܝܿܟܰܢܳܐ ܠܰܡ ܐܶܥܒܶܕ ܒܺܝܼܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ. 285 ܥܣܺܝܼܩ ܗܽܘ ܚܛܳܗܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܐ܆ 286 ܘܰܐܝܟ ܠܳܐ ܡܶܫܼܟܰܚ ܢܶܦܼܠܽܘܼܚ ܥܰܘܠܳܐ ܒܼܰܕ ܣܳܢܶܐ ܠܶܗ. 287 ܡܰܢ ܕܰܒܩܽܘܼܫܬܳܐ ܥܺܝܼܪ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܳܬܼܳܐ܆ 288 ܕܰܡܺܝܟ ܗܽܘ ܒܶܗ ܗܰܘ ܚܽܘܼܫܳܒܼܳܐ ܕܨܶܝܕ ܒܺܝܫܽܘܼܬܼܳܐ. 289 ܘܰܐܝܿܟܰܢܳܐ ܠܰܡ ܐܶܥܒܶܕ ܒܺܝܫܼܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ܆ 290 ܐܰܝܟܼ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܠܳܐ ܡܶܬܼܥܰܒܕܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܪܰܒܳܐ. 291 ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܠܰܚܛܳܗܳܐ ܘܶܐܬܼܕܰܡܺܝܼ ܠܶܗ ܠܦܶܚܼܬܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ 292 ܘܰܦܼܣܰܩ ܛܰܠܝܼܳܐ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܦܽܘܼܪܣܳܐ ܕܠܶܗ ܢܶܚܽܘܼܬ ܗܘܳܐ. 293 ܚܳܪ ܒܶܗ ܒܥܰܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܒܳܪܳܐ ܡܠܼܶܐ ܣܽܘܼܪܳܕܳܐ܆ 294 ܘܰܟܘܰܙ ܡܶܢܶܗ ܕܠܳܐ ܢܰܕܺܝܩ ܒܶܗ ܘܢܶܗܼܘܶܐ ܙܳܐܰܥ. 295 ܚܙܳܗܿ ܠܚܰܛܺܝܬ݂ܐ ܘܕܰܡܝܼܳܗܿ ܠܗܰܘܬ݂ܳܐ ܕܰܚܘ̈ܰܘܳܬܼܳܐ܆ 296 ܘܰܐܫܼܰܪ ܙܰܗܝܳܐ ܕܶܐܢ ܢܳܚܶܬ ܠܳܗ̇ ܠܳܐ ܣܳܠܶܩ ܗܘܳܐ. 297 ܘܶܐܬܚܰܙܝܰܬܼ݀ ܠܶܗ ܕܒܺܝܼܫܬܳܐ ܗ̱ܝ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܗܳܝ ܐܶܡܰܪ܆ 298 ܕܰܐܝܿܟܰܢܳܐ ܠܰܡ ܐܶܥܒܶܕ ܗܳܕܶܐ ܘܶܐܚܿܛܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 299 ܠܳܐ ܪܰܒ ܥܰܘܠܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܟܼܽܠܝܽܘܿܡ ܡܶܫܼܬܰܡܰܫ ܒܶܗ܆ 300 ܘܠܳܐ ܣܰܢܼܝܳܐ ܠܶܗ ܚܛܺܝܬ݂ܐ ܕܰܦܠܰܚ ܟܰܕ ܦܳܠܰܚ ܠܳܗ̇. 301 ܫܚܺܝܼܡ ܗܽܘ ܚܛܳܗܳܐ ܘܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܗܽܘ ܠܰܕܥܳܒܶܕ ܠܶܗ܆ 302 ܘܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܳܦܼܠܳܐ ܙܳܐܰܥ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ. 303 ܡܳܐ ܕܶܐܬܼܥܰܝܕܰܬܼ݀ ܢܰܦܼܫܳܐ ܒܒܺܝܼܫܬܳܐ ܡܶܨܛܰܒܥܳܐ ܠܳܗ̇܆ 304 ܘܫܳܩܠܳܐ ܓܰܘܢܳܗܿ ܘܠܳܐ ܚܳܙܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܕܰܟܼܡܳܐ ܣܰܢܼܝܳܐ. 305 ܐܰܝܢܳܐ ܕܺܐܝܬܼ ܠܶܗ ܥܰܝܢܳܐ ܙܗܺܝܼܬ݂ܳܐ ܕܣܳܢܝܳܐ ܥܰܘܠܳܐ܆ 306 ܡܶܫܼܟܰܚ ܢܶܚܼܙܶܝܘܗ̱ܝ ܕܰܣܢܼܶܐ ܣܰܓܺܝ ܐܳܦ ܣܳܢܶܐ ܠܶܗ. 307 ܩܰܠܺܝܠ ܕܽܘܟܳܐ ܐܰܨܶܕ ܝܰܘܣܶܦ ܢܰܗܺܝܼܪܳܐܺܝܬ݂܆ 308 ܘܶܐܬܚܰܙܝܼܰܬܼ݀ ܠܶܗ ܕܒܺܝܼܫܬܳܐ ܗ̱ܝ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܚܛܺܝܼܬܼܳܐ ܘܰܥܪܰܩ. 309 ܚܙܳܗܿ ܠܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܪܰܚܺܝܼܩ ܐܰܣܛܺܝ ܡܶܢܳܗܿ܆ 310 ܕܠܼܳܐ ܢܶܬܼܥܰܪܩܰܠ ܒܰܝܢܳܬ ܢܶܫܒ̈ܶܐ ܕܰܨܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ. 311 ܐܶܬܚܰܙܝܼܰܬܼ݀ ܠܶܗ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܗ̱ܝ ܪܰܒܬ݂ܐ ܚܛܺܝܼܬܼܳܐ ܘܶܐܡܼܰܪ܆ 312 ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܠܰܡ ܐܶܥܒܶܕ ܗܳܕܶܐ ܘܶܐܚܛܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 313 ܥܰܠ ܕܰܚܙܳܗܿ ܗܘܳܐ ܕܒܺܝܼܫܬܳܐ ܗ̱ܝ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܐܶܡܰܕ ܡܶܢܳܗܿ܆ 314 ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܨܰܝܕܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܠܦܼܰܚܳܐ ܠܳܐ ܢܳܦܶܠ ܒܶܗ. 315 ܫܰܦܺܝܼܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܕܢܶܛܥܰܢ ܨܽܘܼܪܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܆ 316 ܕܰܒܙܰܗܝܽܘܬ̣ܐ ܡܙܰܝܰܚ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܰܡܛܳܝܗ̱ܝ 317 ܐܶܙܕܰܟܝܰܬܼ݀ ܗܘܳܬܼ݀ ܡܶܢܶܗ ܚܛܺܝܬ݂ܐ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ܆ 318 ܘܡܶܢ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܣܠܶܩ ܢܰܨܺܝܼܚܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬܼܟܰܬܼܰܡ. 319 ܘܟܰܕ ܟܽܠ ܝܰܘܡܺܝܼ̈ܢ ܪܶܓܼܠܶܗ ܩܳܝܿܡܳܐ ܥܰܠ ܙܳܟܽܘܼܬ݂ܳܐ: 320 ܡܶܢ ܡܶܨܪܝܳܬܳܐ ܕܰܐܪܶܗ ܟܿܽܠܝܽܘܡ ܡܶܬܼܚܲܰܕܰܬ ܗܘܳܐ. 321 ܘܠܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܕܰܐܪܳܐ ܩܰܕܡܳܐ ܥܪܰܩ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ܆ 322 ܘܠܳܐ ܒܗ̇ܰܘ ܕܰܬܪܶܝܢ ܫܰܢܺܝܼ ܡܶܢܶܗ ܟܰܕ ܐܶܬܚܰܝܰܒ. 323 ܚܛܺܝܼܬ݂ܐ ܚܳܒܰܬܼ݀ ܘܰܒܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܒܰܬܪܰܝܳܢܳܐ܆ 324 ܘܟܰܕ ܐܶܙܕܰܟܝܼܰܬܼ݀ ܒܰܬܠܺܝܼܬܼܳܝܳܐ ܟܶܢ ܗܘ ܥܶܪܩܰܬܼ݀. 325 ܐܳܦ ܡܶܨܪܳܝܬܳܐ ܟܼܽܠܝܽܘܡ ܚܳܒܰܬܼ݀ ܡܶܢ ܥܶܒܪܳܝܳܐ܆ 326 ܘܬܽܘܒ ܥܰܠ ܕܰܐܪܳܐ ܡܶܬܼܦܰܢܝܳܐ ܗܘܳܬܼ݀ ܠܰܡܚܰܕܳܬܼܽܘ. 327 ܚܙܳܬܼܶܗ ܠܙܰܗܼܝܳܐ ܒܓܼܰܘ ܩܺܝܛܽܘܢܳܐ ܘܦܶܚܼܰܬ݀ ܥܶܠܼܰܬܼ݀. 328 ܕܰܒܼܗ̇ܰܘ ܕܰܐܪܳܐ ܕܟܼܽܠܝܽܘܡ ܥܶܠܰܬܼ݀ ܒܶܗ ܬ݀ܶܬܟܰܬܰܫܝ. 329 ܠܟܼܽܠܶܗ ܛܶܟܣܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܣܶܪܚܰܬܼ݀ ܒܰܪܗܺܝܒܽܘܼܬܼܳܗܿ܆ 330 ܕܚܺܐܦܳܐ ܕܪܶܓܿܬ݂ܳܗܿ ܫܰܩܠܳܗ̇ ܕܬܶܥܒܰܪܝ̱ ܡܶܢ ܘܳܠܺܝܼܬܼܳܐ. 331 ܘܠܳܐ ܗܽܘܼ ܟܝܳܢܳܐ ܒܰܣܪܳܗܿ ܕܰܬܩܽܘܡܝ̱ ܒܰܒܗܺܝܠܽܘܼܬ݂ܐ܆ 332 ܘܠܳܐ ܒܗܰܘ ܛܶܟܣܳܐ ܕܰܣܪ̈ܳܚܳܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܼܪ̈ܰܗܒܳܢ܀ 333 ܐ̱ܚܰܕܬܼܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ ܒܓܼܰܘ ܬܰܘܘܳܢܳܐ ܚܰܨܺܝܼܦܼܳܐܺܝܬ݂: 334 ܕܬܶܣܪܽܘܚܝ ܛܰܒܥܳܐ ܕܰܢܛܺܝܼܪܽܘܬܼܶܗ ܩܰܠܺܝܼܠܳܐܺܝܬ݂. 335 ܪܶܓܬܼܳܐ ܣܢܺܝܼܬܼܳܐ ܐܶܬܬܰܪܥܰܬܼ݀ ܗܘܳܬܼ݀ ܥܰܠ ܕܳܘܺܝܬ݂ܳܐ܆ 336 ܘܝܰܘܣܶܦ ܙܰܗܝܳܐ ܒܝܰܡܳܗܿ ܣܰܪܝܳܐ ܠܳܐ ܛܳܒܰܥ ܗܘܳܐ. 337 ܣܥܳܬܼ݀ ܐܰܪܝܽܘܬܼܳܐ ܕܬܶܬܒܽܘܪܝ̱ ܥܶܓܼܠܳܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܓܙܳܪܳܗܿ܆ 338 ܘܶܐܬܼܦܰܠܰܛ ܠܶܗ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܺܝܕ̈ܶܝܗܿ ܕܠܳܐ ܢܶܟܼܝܳܢܳܐ. 339 ܕܺܐܒܬ݂ܳܐ ܠܶܐܡܪܳܐ ܒܢܶܩܼܥܳܗܿ ܠܶܒܟܼܰܬܼ݀ ܕܬܼܶܐܟܼܽܘܠܝ ܒܶܣܪܶܗ܆ 340 ܘܰܫܒܰܩ ܥܰܡܪܶܗ ܘܰܢܛܰܪ ܦܰܓܼܪܶܗ ܘܒܰܣܪܳܗ̇ ܘܰܢܦܰܩ. 341 ܠܗܳܢܳܐ ܕܰܐܪܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܚ̈ܰܙܳܝܶܐ ܐܳܘ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ܆ 342 ܕܳܐܦ ܡܰܠܰܐܟܼ̈ܶܐ ܘܟܼܽܠܗܽܘܢ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܐܶܬܼܕܰܡܰܪܘ̱ ܒܶܗ. 343 ܒܬܶܗܪܳܐ ܥܒܼܰܕ ܗܘܳܐ ܘܰܠܝܰܡܺܝܼܢܳܐ ܘܰܠܣܶܡܼܳܠܳܐ܆ 344 ܕܰܟܼܡܳܐ ܐܰܩܠܺܝܼ ܠܽܘܼܩܒܰܠ ܪܶܓܿܬ݂ܳܐ ܣܢܺܝܼܬܼܳܐ ܒܰܐܬܼܪܳܗܿ. 345 ܗܳܪܟܳܐ ܚܰܣܢܰܢ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܡܺܐܡܪܶܗ ܕܗܰܘ ܫܰܦܺܝܼܪܳܐ܆ 346 ܘܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܣܳܟܼܳܐ ܕܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܡܰܠ̈ܰܝܝ ܬܶܗܪܳܐ. 347 ܬܰܪܦܶܝܘܗ̱ܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܒܓܼܰܘ ܩܰܝܛܽܘܢܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܼܟܰܬܰܫ܆ 348 ܘܰܬܼܛܰܝܶܒܝ ܠܶܗ ܟܠܺܝܼܠ ܩܽܘܠܳܣ̈ܐ ܕܰܬܼܩܲܰܪܶܒܝ ܠܶܗ. 349 ܘܰܥܕܶܗ ܕܡܺܐܡܪܳܐ ܗܳܪܟܰܐ ܗ̱ܘ ܡܳܕܶܝܢ ܨܶܝܼܕ ܫܳܡܽܘܥ̈ܶܐ܆ 350 ܕܰܐܪܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܢܶܬܼܡܰܠܰܠ ܒܰܐܪ̈ܺܝܟܼܳܬ݂ܳܐ܆ 351 ܐܶܫܠܶܐ ܗܳܫܳܐ ܘܬܽܘܒ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܢܶܨܚܳܢ̈ܰܘܗ̱ܝ܆ 352 ܒܳܟܼ ܡܳܪܝ̱ ܢܶܫܦܰܪ ܣܰܢܝܳܐ ܕܡܰܟܼܪܶܙ ܥܰܠ ܫܰܦܺܝܼܪܳܐ. ܫܠܼܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/112
Source:
Vatican City Vatican Library Syr. 117 Vat. sir. 117 http://syriaca.org/manuscript/2294
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 1, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On Joseph (Memra 4) - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ” based upon Vat. sir. 117, Digital Syriac Corpus, last modified May 1, 2018, https://syriaccorpus.org/112.
Bibliography:
On Joseph (Memra 4) - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/112.

Show Citation Styles