Digital Syriac Corpus

On Joseph (Memra 5) - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ

   https://syriaccorpus.org/113
line :
1 ܪܶܓܬ݂ܐ ܣܢܺܝܼܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܢܰܟܦܽܘܼܬ݂ܐ ܠܕܰܐܪܳܐ ܢܶܚܼܬܰܬ݂ 2 ܬܰܘ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܗܳܝ ܙܳܟ݂ܘܬ݂ܐ ܡܰܠܝܰܬ ܬܶܗܪܳܐ 3 ܝܰܘܣܶܦ ܙܰܗܝܳܐ ܥܰܡ ܡܶܨܪܳܝܬܳܐ ܩܼܳܡ ܒܰܐܓ݂ܘܢܳܐ 4 ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܙ̈ܳܝܶܐ ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܕܙܳܟ݂ܶܐ ܗܰܒܘ̱ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ 5 ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܪܗܼܰܛ ܗܘܳܐ ܫܰܪܒܶܗ ܟܰܕ ܐܶܬ݂ܡܰܠܰܠ 6 ܘܚܳܒܰܬ ܡܶܠܬ݂ܐ ܘܗܽܘܼ ܒܬܰܟ݂ܬܽܘܫܳܐ ܡܶܬ݂ܓܰܢ̱ܒܰܪ ܗܘܳܐ 7 ܒܓ݂ܘ ܬܰܘܳܘܢܳܐ ܫܰܒܼܩܶܗ ܡܺܐܡܪܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬ݂ܟܰܬܰܫ 8 ܢܰܡܠܠܺܝܘܗ̱ܝ ܗܳܫܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܳܦܼܶܩ ܥܰܡ ܙܳܟ݂ܘܬ݂ܐ 9 ܕܬܶܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܨܰܠܡܳܐ ܕܰܠܕܰܟ݂ܝܽܘܬ݂ܐ ܨܳܪ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ 10 ܢܰܐܼܠܶܦ ܢܼܶܚܙܶܐ ܕܒܰܐܝܠܶܝܢ ܓܰܘ̈ܢܶܐ ܢܣܼܰܟ ܒܶܗ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ 11 ܒܰܐܝܢܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܫܼܰܗܺܝ ܠܪܶܓܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ 12 ܘܰܐܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܠܬ݂ܐ ܕܒܳܗܿ ܩܿܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܙܳܟ݂ܘܬ݂ܐ 13 ܐܳܠܨܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܕܬܼܶܗܘܶܐ ܓܰܠܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܣܳܐ 14 ܕܚܰܫܳܐ ܕܪܶܓܬ݂ܐ ܒܡܽܘܢ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܥܼܶܟ ܡܶܢ ܝܰܘܣܶܦ 15 ܪܶܚܡܰܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܠܸܶܐ ܗܘܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܺܝܬ݂ 16 ܘܠܳܐ ܥܿܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܢܕܰܝܰܪ ܒܶܗ 17 ܠܽܘܩܒܰܠ ܨܰܠܡܳܗܿ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬ݂ܐ ܩܒܺܝܼܥ ܗܘܳܐ ܚܰܘܪܶܗ 18 ܘܠܰܐ ܡܰܪܦܶܐ ܗܘܳܐ ܚܙܳܬ݂ܗ ܡܶܢܶܗ ܕܠܳܐ ܢܼܶܬܕܰܘܰܕ 19 ܠܳܐ ܝܰܗܼܒ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܠܓܶܕܫܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܒܚܰܟܺܝܡܽܘܬ݂ܗ 20 ܕܰܢܩܽܘܡ ܒܶܝܬ ܠܶܗ ܘܰܠܪܰܒܽܘܬ݂ܳܐ ܘܢܶܓܢܶܝܘܗ̱ܝ ܡܶܢܳܗ̇ 21 ܠܳܐ ܡܚܰܦܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܦܶܓ̈ܥܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܚܙܳܬ݂ܶ݉ܗ ܡܶܢܶܗ 22 ܕܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܗܘܳܐ ܚܛܳܗܳܐ ܒܟܰܣܝܳܐ ܘܠܳܐ ܢܰܪܓܶܫ ܒܶܗ 23 ܩܢܼܳܐ ܗܘܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܕܒܿܳܚܪܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ 24 ܕܡܶܢ ܟܰܕ ܪܰܚܺܝܼܩ ܥܰܘܠܳܐ ܢܶܚܙܶܝܘܗ̱ܝ ܘܢܼܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢܶܗ 25 ܠܥܶܠ ܐܳܣܿܰܪ ܗܘܳܐ ܟܽܠܶܗ ܚܙܳܬ݂ܗ ܕܬܶܬܢܰܗܰܪ ܗܘܳܬ݂ 26 ܕܰܗܘܳܬ ܕܳܝܿܩܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܚܛܳܗܳܐ ܒܕܽܘܟܳܐ ܟܰܡܺܝܼܢ 27 ܥܰܠ ܡܰܛܰܪܬ݂ܐ ܕܢܼܶܚܙܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܥܺܝܼܪ ܗܘܳܐ ܟܽܠ ܝܽܘܡ 28 ܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܥ ܗܘܳܐ ܪܓܶܫܬܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܛܥܶܢ ܫܶܪܝܳܢܳܐ 29 ܕܰܘܩܳܐ ܥܒܺܝܼܕ ܗܘܳܐ ܗܽܘܼ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܚܰܟܺܝܼܡܳܐ ܗܘܳܐ 30 ܕܕܰܠܡܳܐ ܟܡܺܐܢܳܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܥܰܠ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܶܗ 31 ܘܡܳܐ ܕܶܐܚܼܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܬܰܪܥܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬ݂ܐ 32 ܦܰܬܚܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܥܰܠ ܘܰܢܦܰܩ ܒܶܗ ܕܠܳܐ ܢܶܟ̣ܝܳܢܳܐ 33 ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܟܰܕ ܢܶܩܫܰܬ݀ ܒܶܗ ܚܛܺܝܬ݂ܐ ܬܼܶܥܽܘܠܝ 34 ܪܡܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܽܘܟ̣̈ܠܶܐ ܘܰܣܼܕܺܝܪ ܙܰܝܢܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܥܰܘܗ̱ܝ 35 ܒܓ݂ܰܘ ܢܰܟܦܽܘܬ݂ܐ ܚܡܺܝܼܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܙܰܘ̈ܗ̱ܝ 36 ܘܰܪܡܶܝܢ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬ݂ܐ ܒܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܬܰܪ̈ܥܰܘܗ̱ܝ 37 ܐܰܝܢܳܐ ܕܦܿܳܬܰܚ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܩܕܳܡ ܒܺܝܫ̈ܳܬ݂ܳܐ 38 ܥܣܸܺܝܩ ܠܶܗ ܕܢܶܟܠܶܐ ܥܰܘܠܳܐ ܡܶܢܳܗܿ ܕܠܳܐ ܢܼܶܥܽܘܠ ܠܳܗ̇ 39 ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܳܐ ܕܥܰܠ ܚܰܫܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܰܦܬܺܝܼܚ 40 ܟܡܰܐ ܗ̱ܘ ܬܶܬܟܰܬܰܫܝ ܢܰܦܫܳܐ ܥܰܡܶܗ ܘܰܐܝܿܟܳܐ ܬܶܙܟܶܝܘܗ̱ܝ 41 ܐܶܠܳܐ ܚܕܺܝܼܪ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܳܐ ܫܽܘܪܳܐ ܕܰܙܗܺܝܪܽܘܬ݂ܐ 42 ܬܪܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܘܰܡܕܰܝܫܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ 43 ܐܶܢ ܟܰܕ ܗܽܘܼ ܠܒܰܪ ܠܳܐ ܚܿܳܙܝܳܐ ܠܶܗ ܠܥܰܘܠܳܐ ܣܰܢܝܳܐ 44 ܡܳܐ ܕܥܰܠ ܠܶܗ ܠܳܗ̇ ܡܶܨܛܰܒܥܳܐ ܠܳܗ̇ ܒܗܰܢܺܝܽܐܘܬ݂ܶܗ 45 ܐܶܢ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܒܰܝܢܳܐ ܒܦܰܚܳܐ ܕܰܨܠܸܶܐ 46 ܡܳܐ ܕܢܼܶܦܠܰܬ ܠܳܗ̇ ܒܠܶܐܘܬ݂ܐ ܠܡܰܚܣܶܢ ܦܿܳܠܛܳܐ ܡܶܢܶܗ 47 ܐܰܝܿܢܳܐ ܕܪܳܡܶܐ ܚܙܳܬ݂ܶܗ ܘܚܿܳܐܰܪ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ 48 ܗܳܢܳܐ ܡܿܰܡܶܕ ܡܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܠܳܐܶܐ 49 ܡܶܢ ܟܰܕ ܪܰܚܺܝܼܩ ܚܰܫܳܐ ܡܶܢܶܗ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܠܶܗ 50 ܘܠܿܳܒܶܫ ܙܰܝܢܳܐ ܘܢܿܳܦܶܩ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܘܰܡܕܰܥܶܟ ܠܶܗ 51 ܙܗܺܝܼܪܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܒܰܕܓ݂ܽܘܢ ܐܶܡܼܰܕ ܡܶܢ ܣܽܘܓܦܳܢܳܐ 52 ܕܟܰܕ ܪܰܚܺܝܼܩ ܗ̱ܘܳܐ ܚܛܳܗܳܐ ܡܶܢܶܗ ܚܼܙܳܝܗ̱ܝ ܘܰܥܼܪܰܩ ܗ̱ܘܳܐ 53 ܕܳܩܶܗ ܠܥܰܘܠܳܐ ܕܰܢܦܼܰܩ ܢܺܐܼܬ݂ܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܶܗ 54 ܘܥܼܰܠ ܠܶܗ ܗܽܘܼ ܠܶܗ ܘܫܰܒܼܩܳܗܿ ܠܒܺܝܼܫܬܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ 55 ܐܶܢ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܬܼܶܚܙܶܐ ܚܛܳܗܳܐ ܘܬܼܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢܶܗ 56 ܡܚܺܝܼܠ ܗܽܘ ܡܶܢܳܟ ܢܺܐܼܬ݂ܐ ܒܬܰܪܥܳܟ ܡܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬܳܝܗ̱ܝ 57 ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܰܪܟܶܢ ܚܰܘܪܳܟ ܡܶܢܶܗ ܥܰܕ ܥܿܳܐܶܠ ܠܳܟ݂ 58 ܐܳܚܿܶܕ ܢܽܘܡܝ ܘܰܡܦܿܰܫܰܚ ܠܳܟ ܒܰܠܙܺܝܙܽܘܬ݂ܗ 59 ܚܛܳܗܳܐ ܒܰܐܬ݂ܪܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬ݂ܐ 60 ܘܡܳܐ ܕܳܐܚܶܕ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܳܐ ܚܳܪܒܳܐ ܘܗܽܘܼ ܠܳܐ ܥܿܳܪܶܩ 61 ܢܰܦܫܳܐ ܙܗܺܝܼܪܬܳܐ ܐܳܚܿܕܳܐ ܬܰ̈ܪ̈ܥܶܐ ܕܠܳܐ ܢܼܶܥܽܘܠ ܠܳܗ̇ 62 ܘܝܿܳܬ݂ܒܳܐ ܒܫܶܠܝܳܐ ܕܰܒܢܽܘܟ݂ܪܳܝܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܓܫܰܬ݂݀ 63 ܫܦܸܶܐ ܗܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܘܰܡܫܰܝܰܢ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬ݂ܐ 64 ܘܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܚܙܳܗܿ ܗܘܳܐ ܠܒܺܝܼܫܬܳܐ ܘܫܰܢܺܝ ܡܶܢܳܗܿ 65 ܪܺܝܼܚܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܡܚܳܝܗ̱ܝ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܥܿܳܪܶܩ 66 ܕܠܳܐ ܢܼܶܡܛܶܐ ܗܘܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܢܰܩܕܳܐ ܠܗܳܝ ܛܰܐܡܽܘܬ݂ܐ 67 ܣܰܘܩܳܐ ܩܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܪܰܓܽܘܫܬܳܢܳܐ ܕܝܿܳܕܰܥ ܢܼܶܦܪܽܘܫ 68 ܕܰܐܝܿܟܳܐ ܕܺܐܝܼܬ ܗܘܳܐ ܪܺܝܼܚܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܢܼܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢܶܗ 69 ܡܶܢ ܡܶܨܪܝܳܬܳܐ ܪܺܝܼܚܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܡܿܳܚܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ 70 ܘܥܰܠ ܕܰܣܒܼܰܟ ܗ̱ܘܳܐ ܪܺܝܼܚܳܐ ܒܡܳܐܢ̈ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܪܦܺܝܼ ܐܶܢܽܘܢ 71 ܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܫܠܺܝܼܚ ܢܼܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܩܰܝܛܽܘܢܳܐ 72 ܘܠܳܐ ܢܟܰܘܰܪ ܒܶܗ ܪܺܝܼܚܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܬܰܘܳܘܢܳܐ 73 ܠܳܐ ܣܰܝܒܰܪ ܗܘܳܐ ܣܰܘܩܶܗ ܢܰܩܕܳܐ ܠܗܰܘ ܬܶܢܳܢܳܐ 74 ܕܢܽܘܪܳܐ ܓܢܺܝܒܬ݂ܳܐ ܕܢܶܦܩܰܬ݀ ܕܬܼܰܘܩܶܕܝ ܡܳܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ 75 ܗܿܳܢܰܘ ܕܰܐܪܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬ݂ܐ ܠܰܕܚܿܳܐܰܪ ܒܶܗ 76 ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬ݂ܐ ܬܼܶܙܟܶܐ ܠܪܶܓܬ݂ܳܐ ܒܓܰܘ ܬܰܘܳܘܢܳܐ 77 ܟܡܺܐܢܳܐ ܚܰܕܪܶܗ ܠܗ̇ܰܘ ܢܰܨܺܝܼܚܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܩܰܝܛܽܘܢܳܐ 78 ܘܕܰܡܛܰܝܰܒ ܗܘܳܐ ܠܳܐ ܝܰܗܼܒ ܐܺܝܼܕܳܐ ܠܚܰܝܿܳܒܽܘܬ݂ܐ 79 ܩܺܐܪܣܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܐܰܠܺܝܨܳܐ ܡܛܳܝܗ̱ܝ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ 80 ܘܥܰܠ ܕܰܥܬܺܝܼܕ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡ ܥܶܕܳܢܳܐ ܙܟܼܳܐ ܠܡܰܦܽܘܠܬܳܐ 81 ܩܪܽܘܒܘ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܘܰܚܼܙܰܘ ܕܰܐܪܳܐ ܕܰܡܠܸܶܐ ܬܶܗܪܳܐ 82 ܥܠܰܝܡܳܐ ܕܡܿܰܩܪܶܒ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܬܰܘܳܘܢܳܐ 83 ܡܳܪܬܳܐ ܕܒܿܳܥܝܳܐ ܦܽܘܪܣܳܐ ܠܥܰܒܕܳܐ ܘܠܳܐ ܥܿܳܢܶܐ ܠܳܗ̇ 84 ܛܰܠܝܳܐ ܕܫܿܳܐܶܛ ܠܰܐܢ̱ܬܰܬ݀ ܡܳܪܶܗ ܘܠܳܐ ܚܿܳܐܰܪ ܒܳܗܿ 85 ܪܶܓܬ݂ܐ ܣܢܺܝܼܬ݂ܐ ܡܶܬܒܰܣܪܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܐ 86 ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬ݂ܐ ܕܠܶܒܼܟܰܬ݀ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܒܰܥܠܰܝܡܽܘܬ݂ܐ 87 ܚܒܺܝܼܫ ܗܘܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܢܳܡܰܪܬܳܐ ܥܰܡ ܐܰܪܝܽܘܬ݂ܐ 88 ܘܥܰܠ ܕܰܠܒܺܝܼܒ ܗܘܳܐ ܒܰܐܬ݂ܪܳܗܿ ܚܰܣܢܳܗܿ ܘܶܐܡܼܰܕ ܡܶܢܳܗܿ 89 ܣܼܥܰܬ ܡܶܨܪܳܝܬܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܪܓܺܝܓ݂ܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܩܰܝܛܽܘܢܳܗ̇ 90 ܘܥܰܠ ܕܰܥܬܺܝܼܕ ܗܘܳܐ ܕܢܼܶܛܽܘܪ ܓܰܙܶܗ ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܪܰܦܺܝ 91 ܒܕܽܘܟܬ݂ܳܐ ܕܓܰܢܝܳܐ ܡܶܢ ܚܰܙ̈ܳܝܶܐ ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ 92 ܘܰܕܚܼܶܠ ܢܼܶܥܒܶܕ ܥܰܘܠܳܐ ܒܟܰܣܝܳܐ ܕܒܶܗ ܚܿܳܐܰܪ ܗܘܳܐ 93 ܠܓ݂ܰܘ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐ̱ܚܺܝ̈ܕܶܐ ܕܳܩܶܗ ܠܗܰܘ ܒܿܳܚܰܪ ܟܽܠ 94 ܕܰܨܕܺܝܕ ܚܿܳܐܰܪ ܘܰܒܟܰܣܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒܓ̈ܰܠܝܳܬ݂ܳܐ 95 ܠܳܐ ܨܒܼܳܐ ܕܢܼܶܙܪܽܘܥ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܒܟܰܣܝܳܐ ܒܰܕ ܝܿܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ 96 ܕܗܿܳܘܶܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܡܶܬܦܰܪܣܶܐ ܠܶܗ ܙܰܪܥܳܐ ܒܺܝܫܳܐ 97 ܠܳܐ ܩܰܒܼܶܠ ܗܘܳܐ ܕܣܽܘܟܪ̈ܶܐ ܐ̱ܚܺܝ̈ܕܶܐ ܢܣܰܬܪܽܘܢ ܥܰܘܠܶܗ 98 ܕܡܶܣܬܰܟܰܠ ܗܘܳܐ ܕܗܿܰܘ ܚܿܳܙܶܐ ܟܽܠ ܠܓ݂ܰܘ ܗܽܘ ܘܰܠܒܰܪ 99 ܠܳܐ ܕܰܓܠܰܬ݀ ܒܶܗ ܚܙܳܬ݂ܶܗ ܒܛܰܠܝܳܐ ܕܚܰܟܺܝܡܳܐ ܗܘܳܐ 100 ܕܢܼܶܚܛܶܐ ܒܟܰܣܝܳܐ ܘܰܠܗܰܘ ܟܰܣܝܳܐ ܒܥܰܘܠܳܐ ܢܼܶܫܽܘܛ 101 ܠܒܰܟܬܶܗ ܛܠܺܝܬ݂ܐ ܒܓ݂ܰܘ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܕܬܶܬܢܰܩܰܦ ܠܶܗ 102 ܘܰܥܼܪܰܩ ܠܶܗ ܗܽܘܼ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܗܘܳܐ ܠܶܗ 103 ܚܛܳܗܳܐ ܒܣܶܬܪܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܢܼܶܣܥܽܘܪ ܕܺܝܠܶܗ 104 ܘܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܠܫܽܘܩܳܐ ܥܪܰܩ ܗܘܳܐ ܗܿܰܘ ܦܳܪܽܘܫܳܐ 105 ܒܡܳܐܢ̈ܰܘܗ̱ܝ ܐܶܚܼܕܰܬ݀ ܘܰܕܝܿܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܡܳܢܳܐ ܝܿܰܩܺܝܪ 106 ܠܒܰܟ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܘܰܐܪܦܺܝܼ ܠܒܳܫܶܗ ܕܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܗ̱ܘܳܐ 107 ܘܶܐܬܦܰܪܣܺܝ ܗܘܳܐ ܘܠܰܘ ܦܽܘܪܣܳܝܳܐ ܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ 108 ܕܠܰܘ ܒܶܐܣܟܺܝܡܳܐ ܢܟܶܦ ܗܘܳܐ ܕܢܼܶܫܦܰܪ ܠܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫ̈ܳܐ 109 ܨܶܝܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐ̱ܣܺܝܪ ܗܘܳܐ ܚܰܘܪܶܗ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܪܳܚܶܡ 110 ܠܰܘ ܐܶܣܟܺܝܡܳܐ ܕܒܰܪܳܝܽܘܬ݂ܐ ܟܰܕ ܢܶܩܼܢܶܐ ܐ̱ܢܳܫ 111 ܢܟܼܶܦ ܗܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܘܰܐܪܦܺܝܼ ܠܒܳܫܶܗ ܟܰܕ ܢܰܟ̣ܦܳܐ ܗܘܳܐ 112 ܕܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܗܽܘ ܢܰܚܬܳܐ ܕܰܫܒܼܰܩ ܨܶܝܕ ܫܳܛܝܽܘܬ݂ܐ 113 ܥܪܺܝܡ ܗܘܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܘܡܶܣܬܰܟܰܠ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܟܺܝܡܳܐ 114 ܕܟܽܠܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܡܶܢܶܗ ܘܰܠܒܰܪ ܠܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܗܽܘ 115 ܠܗ̇ܰܘ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܠܒܼܰܟ ܗܘܳܐ ܕܠܳܐ ܢܼܶܬܚܰܠܰܨ 116 ܘܰܠܡܶܨܪܳܝܬܳܐ ܝܰܗܼܒ ܗܘܳܐ ܠܒܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܢܼܶܬ݂ܥܰܪܩܰܠ 117 ܒܥܼܳܬ ܗܘܳܬ݀ ܡܶܕܶܡ ܘܫܶܩܼܠܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀ ܠܳܗ̇ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܕܶܡ 118 ܛܰܠܝܳܐ ܡܰܪܕܳܗܿ ܠܒܳܫܳܐ ܒܰܣܪܳܗܿ ܕܰܟܡܳܐ ܙܰܠܼܰܬ݀ 119 ܐܶܫܬܰܠܰܡ ܗܘܳܐ ܕܰܐܪܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܒܰܐܬ݂ܠܺܝܛܽܘܬ݂ܐ 120 ܘܰܣܠܼܶܩ ܢܰܨܺܝܚ ܡܶܢ ܐܰܓ݂ܽܘܢܳܐ ܒܟܰܫܺܝܪܽܘܬ݂ܐ 121 ܘܟܰܕ ܐܰܓܗܺܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܚܰܕ ܕܰܐܪܳܐ ܩܳܡ ܒܰܐܚܪܺܢܳܐ 122 ܗܿܰܘ ܕܰܛܠܽܘܡܝܳܐ ܕܰܬܪܰܥ ܦܽܘܡܶܗ ܥܰܠ ܫܰܪܺܝܪܳܐ 123 ܓܰܠܶܠ̈ܐ ܫܓܺܝ̈ܫܶܐ ܡܟܰܗܪܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܒܫܽܘܚܠܳܦܰܝ̈ܗܽܘܢ 124 ܘܰܕܝܿܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܢܥܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܛܿܳܒܰܥ ܗܘܳܐ 125 ܛܼܪܳܐ ܒܶܗ ܚܣܳܡܳܐ ܘܝܰܗܼܒ ܠܶܗ ܐܺܝܼܕܳܐ ܕܰܟܒܺܝܼܫܽܘܬ݂ܐ 126 ܘܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܼܥܰܪܩܰܠ 127 ܪܚܶܡܬܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܐ ܘܰܒܥܼܳܬ݀ ܕܬܼܶܣܪܽܘܚ ܠܰܢܛܺܝܪܽܘܬ݂ܗ 128 ܘܰܕܢܿܰܟ̣ܦܳܐ ܗܘܳܐ ܢܨܰܚܼ ܒܰܐܓ݂ܽܘܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬ݂ܐ 129 ܘܟܰܕ ܐܶܫܬܰܠܰܡ ܗܳܢܳܐ ܕܰܪܳܐ ܕܚܰܣܺܝܢܳܐ ܗܘܳܐ 130 ܛܠܽܘܡܝܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܼܪ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܕܺܝܠܶܗ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ 131 ܚܙܳܬ݀ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪܬ ܡܳܪܬܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ 132 ܘܦܶܬܚܰܬ݀ ܦܽܘܡܳܗܿ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܛܠܺܝܼܡܳܐ 133 ܐܶܬ݂ܗܰܦܟܰܬ ܗܘܳܬ݀ ܪܶܓܬ݂ܐ ܠܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܩܶܛܠܳܐ 134 ܘܕܽܘܟܰܬ ܚܽܘܒܳܐ ܐܰܟ݂ܬܳܐ ܐܶܚܼܰܕܬ݀ ܕܬܶܫܬܰܡܰܫܝ ܒܶܗ 135 ܗܽܘܝܽܘ ܥܰܘܠܳܐ ܒܛܶܟܣܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܫܬܰܡܰܫ ܒܳܗ̇ 136 ܐܳܦ ܟܰܕ ܪܳܚܿܡܳܐ ܐܳܦ ܟܰܕ ܣܿܳܢܝܳܐ ܥܒܿܳܕܳܗܿ ܩܶܛܠܰܐ ܗ̱ܘ 137 ܚܙܳܬ݀ ܕܶܐܙܕܰܟܝܰܬ݀ ܘܰܐܪܺܝܡܰܬ ܗܘܳܬ݀ ܩܳܠܳܗ̇ ܘܰܒܟܼܳܬ݀ 138 ܡܶܛܽܠ ܝܰܘܣܶܦ ܕܥܰܠ ܠܰܡ ܨܶܝܕܰܝ ܕܰܢܓܰܚܶܟ ܒܺܝܼ 139 ܐܰܪܺܝܼܒܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀ ܥܰܠ ܬܰܡܺܝܼܡܳܐ ܡܠܸܶܐ ܢܰܟ݂ܦܽܘܬ݂ܐ 140 ܥܕܰܡܳܐ ܕܐܶܬܼܳܐ ܡܳܪܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ ܘܢܶܦܼܩܰܬ݀ ܠܽܐܘܪܥܶܗ 141 ܡܠܼܳܬ݀ ܗܘܳܬ݀ ܦܽܘܡܳܗܿ ܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܛܠܺܝܼܡܳܐ 142 ܘܫܼܰܪܝܰܬ݀ ܕܬܶܬܼܢܶܐ ܕܰܟܡܳܐ ܙܗܺܝܼܪܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܥܰܒܪܳܐ 143 ܠܡܽܘܢ ܠܰܡ ܥܰܒܕܳܐ ܒܰܪ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܠܰܢ 144 ܕܶܐܠܽܘ ܥܢܺܝܼܬܶܗ ܣܶܕܩܳܐ ܐܰܪܡܺܝܼ ܒܶܝܬ ܠܺܝ ܐܳܦ ܠܳܟ݂ 145 ܣܪܺܝܼܚܰܐ ܗ̱ܘ ܛܰܠܝܳܐ ܘܰܒܢܰܟ݂ܦܽܘܬ݂ܗ ܡܿܰܛܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܢ 146 ܘܟܽܠܝܽܘܡ ܦܶܠܥܳܐ ܒܿܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܰܢܓܰܚܶܟ ܒܰܢ 147 ܥܠܰܝ ܐܶܫܼܬܰܥܠܺܝܼ ܕܢܰܡܪܰܚ ܛܰܠܝܳܐ ܒܰܣܪܺܝܼܚܽܘܬ݂ܗ 148 ܘܰܐܪܺܝܡܶܬ ܩܳܠܝ̱ ܘܰܐܪܦܺܝ ܠܒܘܫܶܗ ܘܰܢܦܼܰܩ ܫܰܢܺܝ 149 ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܿܳܐܶܛ ܡܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܒܕܳܟ݂ 150 ܕܶܐܠܽܘ ܥܢܺܝܬܶܗ ܕܽܘܟܬ݂ܟ ܢܶܚܼܛܽܘܦ ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܗܘܼܳܐ 151 ܐܶܠܽܘ ܣܰܓܺܝ ܠܳܐ ܢܛܺܝܼܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܙܗܺܝܼܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ 152 ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܗܳܢܳܐ ܣܪܺܝܼܚ ܗܘܳܐ ܚܽܘܒܰܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ 153 ܐܶܠܽܘ ܫܪܳܪܳܐ ܠܳܐ ܢܿܳܛܪܳܐ ܗܘܺܝܬ ܒܳܬ݂ܪ ܫܰܘܬܳܦܝ̱ 154 ܥܰܒܕܳܐ ܕܰܩܢܼܰܝܬ ܦܰܪܫܰܢܝ ܡܶܢܳܟ ܕܰܢܙܰܢܶܐ ܒܺܝܼ 155 ܐܶܠܽܘ ܐܺܝܬܰܝ ܪܳܚܡܰܬ݀ ܓܰܘܪܳܐ ܘܣܳܢܰܝܬ݀ ܓܰܒܪܳܗ̇ 156 ܗܳܐ ܣܽܘܪܚܳܢܳܐ ܥܿܳܒܶܕ ܗܘܳܐ ܒܰܢ ܣܿܳܢܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ 157 ܐܶܠܽܘ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܝ ܠܳܐ ܥܿܳܠܒܳܐ ܗܘܳܬ ܠܰܕܚܺܐܪ̈ܳܬ݂ܐ 158 ܚܰܪܒܳܐ ܐܰܪܡܺܝ ܗܳܢܳܐ ܒܒܰܝܬܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܣܒܰܪ ܠܶܗ 159 ܠܡܽܘܢ ܠܰܢ ܗܳܕܶܐ ܕܰܫܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܒܛܺܝ̈ܡܶܐ ܢܙܰܒܶܢ 160 ܛܪܽܘܕ ܠܰܣܪܺܝܚܳܐ ܕܚܺܐܪܬܳܐ ܒܒܰܝܬܳܗܿ ܨܒܳܐ ܕܰܢܨܰܥܰܪ 161 ܐܶܠܳܐ ܢܿܳܦܶܩ ܠܳܐ ܥܿܳܐܠܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܓ݂ܰܘ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܟ݂ 162 ܕܶܐܚܿܙܶܐ ܩܕܳܡܰܝ ܐ̱ܢܳܫ ܙܰܠܺܝܠܳܐ ܠܳܐ ܡܿܰܨܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ 163 ܥܰܘܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܶܬ݂ܡܰܠܰܠ ܗܘܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ 164 ܛܳܠܽܘܡܽܘܬ̣ܐ ܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬ݂ܐ ܕܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܣܳܟ̣ܳܐ 165 ܛܠܺܝܼܡ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܘܰܫܠܸܶܐ ܛܠܺܝܡܳܐ ܘܠܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ 166 ܘܗܿܳܝ ܕܰܒܣܺܝܼܪܳܐ ܥܰܙܺܝܙ ܩܳܠܳܗ̇ ܒܣܳܪܽܘܒܽܘܬ݂ܐ 167 ܡܚܰܦܰܝ ܩܽܘܫܬܳܐ ܡܶܢ ܚܰܙ̈ܳܝܶܐ ܘܡܶܢ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ 168 ܘܰܟܣܸܶܐ ܫܪܳܪܳܐ ܘܓܰܠܝ̈ܳܢ ܐܰܦܝ̈ܶܗܿ ܕܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܐ 169 ܡܥܰܪܩܰܠ ܕܺܝܼܢܳܐ ܘܠܳܐ ܐܺܝܼܬ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܠܰܬܪܺܝܨܽܘܬ݂ܐ 170 ܚܼܳܒ ܙܰܟܳܝܳܐ ܘܶܐܬܬܪܺܝܡ ܪܺܝܫܳܗܿ ܕܚܰܝܳܒܽܘܬ݂ܐ 171 ܐܳܦ ܙܿܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܚܽܘܒ ܝܰܘܣܶܦ ܟܰܕ ܙܰܟܳܝܰܐ ܗ̱ܘ 172 ܕܳܐܦܠܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܢܶܬܢܰܟܪܶܐ ܗܘܳܐ ܠܨܽܘܪܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ 173 ܫܰܦܺܝܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܛܠܺܝܼܡܳܐ ܟܰܕ ܫܰܪܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ 174 ܕܠܳܐ ܢܶܦܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ 175 ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܪܳܒܰܬ݀ ܐܰܝܟ ܡܶܨܪܳܝܬܳܐ ܥܰܠ ܫܰܪܺܝܪܳܐ 176 ܕܺܝܢܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܐܶܬܬܕܺܝܢ ܟܺܐܢܳܐ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܐ 177 ܒܰܪ̱ܬ݀ ܫܺܝܡ ܪܰܒܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܐܰܝܟ ܒܰܪ̱ܬ݀ ܚܳܡ ܗ̇ܰܘ ܙܰܠܺܝܠܳܐ 178 ܘܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܐ ܝܶܠܦܰܬ݀ ܡܶܢܳܗܿ ܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܳܐ 179 ܩܥܼܳܬ݀ ܥܶܒܪܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܨܪܳܝܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܚܰܝܳܒ 180 ܘܰܫܼܬܶܩ ܡܳܪܰܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܘܣܶܦ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܐܰܠ 181 ܒܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܐ ܪܳܒܰܬ ܨܶܗܝܽܘܢ ܥܰܠ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ 182 ܕܰܠܙܰܟܳܝܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ ܢܚܰܝܶܒ ܥܰܘܳܠܳܐܺܝܬ݂ 183 ܩܥܼܳܬ݀ ܡܶܨܪܳܝܬܳܐ ܒܣܳܪܽܘܒܽܘܬ݂ܐ ܨܶܝܕ ܫܰܘܬܳܦܳܗܿ 184 ܕܰܠܗܰܘ ܙܰܗܝܳܐ ܐܰܝܟ ܠܰܣܪܺܝܚܳܐ ܒܚܶܡܬ݂ܐ ܢܰܪܕܶܐ 185 ܐܶܬ݂ܚܰܦܺܝ ܗܘܳܐ ܟܽܠܶܗ ܫܪܳܪܳܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܳܝܳܐ 186 ܕܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܰܛܠܺܝܼܡ ܝܰܘܣܶܦ ܟܰܕ ܪܳܫܶܐ ܠܶܗ 187 ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܒܺܝܼܫܳܐ ܕܟܰܕ ܕܰܝܳܢܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ ܐܰܪܓܶܫ 188 ܠܳܐ ܒܶܗܬܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀ ܕܬܶܟܠܶܐ ܛܠܽܘܡܝܳܗܿ ܡܶܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ 189 ܠܳܐ ܣܰܝܒܰܪ ܗܘܳܐ ܕܺܝܢܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܦܳܪܽܘܩܳܐ 190 ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܛܠܺܝܼܡ ܒܶܗ ܡܶܬ݂ܒܰܝܰܐ ܐܶܢ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܗܰܘ 191 ܒܚܰܫ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܰܒܪܳܐ ܡܶܬ݂ܒܰܝܺܐܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ 192 ܘܰܒܡܰܚܘ̈ܳܬ݂ܶܗ ܒܽܐܘܠܨܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܬܪܰܘܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 193 ܘܡܳܐ ܕܗܳܪܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܐ ܥܰܡ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ 194 ܛܠܽܘܡܝܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܡܒܰܝܰܐܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܺܝܬ݂ 195 ܐܶܬ݂ܥܰܪܩܰܠ ܗܘܳܐ ܒܕܺܝܼܢܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܥܰܘܳܠܳܐܺܝܬ݂ 196 ܘܥܰܠ ܕܰܛܥܺܝܼܢ ܗܘܳܐ ܨܽܘܪܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܢܦܺܐܫܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ 197 ܚܼܳܒ ܟܰܕ ܙܰܟܳܝ ܘܪܰܕܦܶܗ ܚܣܳܡܳܐ ܟܰܕ ܫܰܪܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ 198 ܠܡܳܪܶܗ ܕܳܡܶܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܫܽܘܩܝܳܐ ܒܶܗ ܐܶܣܬܰܝܰܟ݂ 199 ܐܶܬܓܰܘܙܰܠ ܟܺܝܬ ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܛܰܠܝܳܐ 200 ܒܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܐ ܕܶܐܬ݂ܡܰܠܰܠܝ̈ ܗܘ̈ܰܝ 201 ܐܶܬܰܟܰܐܰܪ ܗܘܳܐ ܗܿܰܘ ܠܳܐ ܒܣܺܝܪܳܐ ܩܕܳܡ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ 202 ܕܗܳܢܳܐ ܕܺܝܼܢܳܐ ܚܰܙܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ̱ܘܳܐ 203 ܪܓܼܶܙ ܗܘܳܐ ܡܳܪܶܗ ܘܫܼܰܕܰܪ ܚܰܒܫܶܗ ܕܳܐܦ ܒܳܗܿ ܒܗܳܕܶܐ 204 ܚܒܽܘܫܝܳܐ ܘܕܺܝܼܢܳܐ ܗܿܰܘ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܶܬ݂ܡܰܠܰܠ ܗܘܳܐ 205 ܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܐ ܣܶܥܼܪܰܬ݀ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܒܗܿܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ 206 ܠܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܫܕܳܬ݂ܶܗ ܒܥܰܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܦܰܚ ܗܘܳܐ 207 ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܦܳܫܰܬ ܨܽܘܪܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܢܶܨܚ̈ܳܢܶܐ 208 ܕܳܐܦ ܒܰܚܒܽܘܫܝܳܐ ܫܽܘܦܪܶܗ ܐܰܙܠܶܓ ܥܰܠ ܕܰܐܣܺܝܪܺܝܢ 209 ܥܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܛܠܺܝܼܡܳܐ ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܚܒܺܝܼܫܳܐ ܕܠܳܐ ܣܰܟ݂ܠܽܘܬ݂ܐ 210 ܐܰܝܟ ܗܿܳܝ ܕܰܒܪܳܐ ܕܗܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܫܪܶܐ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ 211 ܐܰܪܡܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܚܶܣܕܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܒܶܝܬ ܐ̱ܣܺܝܪ̈ܶܐ 212 ܕܗܿܳܝ ܡܰܥܰܠܬ݂ܗ ܕܡܳܪܰܢ ܠܰܫܝܽܘܠ ܒܶܗ ܨܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ݂ 213 ܒܗܿܳܝ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܗܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ 214 ܕܳܐܦ ܒܰܚܒܽܘܫܝܳܐ ܢܦܰܪܢܶܣ ܫܰܦܺܝܪ ܠܕܰܐܣܺܝܼܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 215 ܒܢܰܦܫܶܗ ܥܼܰܠ ܗܘܳܐ ܐܺܝܼܚܺܝܕܳܝܳܐ ܠܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ 216 ܘܰܣܥܼܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬ݂ܐ ܒܰܐܘܳܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ 217 ܚܒܺܝ̈ܫܶܐ ܒܝܰܘܣܶܦ ܡܶܬ݂ܒܰܝܺܐܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܥܳܩ̈ܳܬ݂ܐ 218 ܘܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܒܡܳܪܰܢ ܡܶܣܬܰܒܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܳܐ 219 ܒܝܰܘܣܶܦ ܕܰܛܠܝܡ ܡܶܬ̣ܠܰܒܰܒ ܗܘܳܐ ܐܰܝܿܢܳܐ ܕܰܐܣܟܶܠ 220 ܕܥܰܡ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܚܒܺܝܼܫ ܒܶܝܬ ܐ̱ܣܺܝܪ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܶܗ 221 ܒܗܿܰܘ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܡܶܬ݂ܒܰܝܐܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܽܠ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ 222 ܕܟܰܕ ܙܰܟܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܨܶܝܕ ܚܰܝ̈ܳܒܶܐ ܥܰܠ ܠܰܚܒܽܘܫܝܳܐ 223 ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ ܐ̱ܣܺܝܪ̈ܶܐ ܩܰܒܪܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܘܰܐܟܼܪܶܙ ܬܰܡܳܢ 224 ܕܰܐܝܿܟܰܢ ܢܿܳܚܶܬ ܒܽܘܟ݂ܪܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ ܨܶܝܕ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ 225 ܗܳܐ ܒܶܝܬ ܐ̱ܣܺܝܪ̈ܶܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܝܰܘܣܶܦ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܰܣܼܟܶܠ 226 ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܕܡܳܪܰܢ ܒܰܫܝܽܘܠ ܟܰܕ ܡܿܰܐܚܶܐ ܟܽܠ 227 ܗܘܼܳܐ ܒܰܚܒܽܘܫܝܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ ܕܰܛܠܺܝܼܡ ܟܰܕ ܫܰܪܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ 228 ܘܰܒܓ݂ܘ ܩܰܒܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܩܛܺܝܼܠ ܟܰܕ ܡܿܰܐܚܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ 229 ܗܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬ݂ܐ ܗܿܰܘ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬ݂ܐܰܡܪܰܬ݀ 230 ܠܝܰܘܣܶܦ ܕܳܡܶܐ ܕܰܒܚܺܐܪܽܘܬ݂ܗ ܐ̱ܣܺܝܪ̈ܶܐ ܦܰܪܢܶܣ 231 ܫܢܳܬ ܡܶܨܪܳܝܬܳܐ ܕܬܼܶܚܒܽܘܫܝ ܠܝܰܘܣܶܦ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܰܣܼܟܶܠ 232 ܚܛܺܝܬ݂ܐ ܦܶܩܪܰܬ݀ ܕܬܶܩܛܽܘܠ ܠܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܙܰܟܳܝܰܐ ܗ̱ܘ 233 ܘܠܳܐ ܒܶܝܬ ܐ̱ܣܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܗܡܺܝ ܝܰܘܣܶܦ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܐ 234 ܘܠܳܐ ܒܓ݂ܘ ܩܰܒܪܳܐ ܒܛܶܠ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܣܰܒܪ̈ܳܬ݂ܐ 235 ܚܒܺܝܼܫ ܘܰܡܦܰܪܢܶܣ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ ܠܕܰܚܒܺܝܼܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 236 ܠܡܳܪܶܗ ܕܳܡܶܐ ܕܡܺܝܼܬ ܘܰܡܢܿܰܚܶܡ ܠܰܕܡܺܝܼܬܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 237 ܗܿܳܝ ܡܶܨܪܳܝܬܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܪܶܓܰܬ݀ ܘܰܕܙܰܗܝܳܐ ܗܘܳܐ 238 ܒܥܰܘܠܳܐ ܚܒܼܰܫܬܶܗ ܥܰܠ ܕܰܐܡܶܕ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܗܿ 239 ܚܛܺܝܼܬ݂ܐ ܒܡܳܪܰܢ ܬܽܘܒ ܗܶܡܣܰܬ݀ ܗܘܳܬ ܘܰܕܒܶܗܬܰܬ ܗܘܳܬ݀ 240 ܒܩܰܝܣܳܐ ܙܩܰܦܬ݂ܶܗ ܥܰܠ ܕܕܰܟܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܚܽܘܠܛܳܢܳܗܿ 241 ܙܳܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܐܰܪܦܺܝ ܡܳܪܰܢ 242 ܐܳܦ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܐ ܘܠܳܐ ܒܰܚܒܽܘܫܝܳܐ ܫܰܒܩܳܗ̇ ܝܰܘܣܶܦ 243 ܬܳܐ ܚܙܺܝܼ ܠܝܰܘܣܶܦ ܟܰܕ ܣܿܳܥܰܪ ܗܘܳܐ ܠܕܰܚܒܺܝܼܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 244 ܘܚܽܘܼܪ ܒܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܟܰܕ ܡܿܰܟ݂ܪܶܙ ܗܘܳܐ ܠܰܕܡܺܝܼܬ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 245 ܗܳܢܳܐ ܙܰܗܪܳܐ ܨܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܶܢܚܶܗ ܥܰܠ ܥܶܒܪܳܝܳܐ 246 ܘܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܢܗܼܰܪ ܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܒܚܰܟܺܝܡܽܘܬ݂ܗ 247 ܕܡܽܘܼܬ݂ܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܢܳܗܪܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܒܶܗ ܒܟ݂ܽܠ ܐܶܣܟܺܝ̈ܡܺܝܢ 248 ܘܗܺܝܼ ܡܚܿܰܠܦܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܫܽܘܦܪ̈ܶܝܗܿ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ ܥܰܡ ܟܽܠ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ 249 ܡܝܿܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܠܐ̱ܪܳܙܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ 250 ܕܢܶܣܓܽܘܢ ܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܟܰܕ ܡܶܣܬܰܕܪܺܝܢ ܚܰܕ ܒܳܬ݂ܪ ܚܰܕ 251 ܬܗܰܪܘ ܒܶܗ ܐ̱ܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܟܡܳܐ ܦܰܪܢܶܣ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ݂ 252 ܘܪܰܒ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܪܰܒܳܐ ܥܰܒܕܶܗ ܥܰܠ ܕܰܐܣܺܝܪܺܝܢ 253 ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ݂ܐ ܠܺܐܝܕܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ݂݀ 254 ܕܟܽܘܠ ܡܳܐ ܕܢܶܠܒܽܘܟ ܐܰܘ ܡܳܐ ܕܢܼܶܥܒܶܕ ܡܶܬ݂ܒܰܪܰܟ ܗ̱ܘܳܐ 255 ܘܠܳܐ ܒܰܚܒܽܘܫܝܳܐ ܫܰܒܩܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ 256 ܕܝܰܗܒܶܗ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܐܪܡܺܝ ܚܶܣܕܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܛܠܺܝܡܳܐ 257 ܗܳܠܶܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܗܒܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܛܳܒܳܐ ܘܓܰܒܝܳܐ 258 ܘܰܒܢܶܣܝܽܘ݁̈ܢܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܡܶܬܢܰܣܟ̣ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 259 ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܪܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܢܿܳܛܰܪ ܗܘܳܐ 260 ܕܰܒܡܰܪܕܽܘܬ݂ܐ ܡܶܬ݂ܝܰܠܦܳܐ ܗܘܳܬ ܚܰܟܺܝܼܡܽܘܬ݂ܐ 261 ܡܳܐ ܕܰܐܫܼܠܶܡ ܗܘܳܐ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܠܫܶܦܠܳܐ ܪܰܒܳܐ 262 ܗܦܰܟ ܐܰܒܰܥ ܠܶܗ ܡܶܢܶܗ ܕܫܶܦܠܶܗ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ 263 ܟܰܕ ܡܶܬܪܰܕܦܺܝܢ ܢܿܳܛܰܪ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܰܐܬ݂ܪ̈ܰܘܳܬ݂ܐ 264 ܘܶܐܠܽܘ ܒܥܳܐ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܥܳܒܶܕ ܗܘܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܪܰܕܦܽܘܢ 265 ܫܿܳܒܶܩ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܬܪܰܕܦܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܰܕ ܡܿܰܚܶܒ ܗܘܳܐ 266 ܕܡܿܰܘܬܰܪ ܗܽܘܼ ܠܳܗ̇ ܪܕܽܘܦܝܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܡܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ 267 ܫܕܳܝܗ̱ܝ ܡܶܢ ܐܶܠܦܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܠܝܰܘܢܳܢ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܚܿܳܐܶܣ 268 ܘܰܗܦܰܟ ܢܰܛܪܶܗ ܒܠܶܒܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟ ܚܰܒܺܝܒܳܐ 269 ܛܪܰܕ ܠܰܛܠܳ̈ܝ̈ܶܐ ܒܫܶܒܝܳܐ ܠܒܳܒܶܝܠ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܪܳܚܶܡ 270 ܘܦܰܨܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܘܚܰܘܺܝܼ ܚܽܘܒܶܗ 271 ܐܰܪܫܶܠ ܐܺܝܕܳܐ ܘܰܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܒܓܽܘܒܳܐ ܚܰܒܫܽܘܗ̱ܝ 272 ܘܰܕܠܳܐ ܡܿܰܗܡܶܐ ܫܰܥܒܶܕ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬ݂ܐ 273 ܢܓܰܕ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐ̱ܢܳܫ̈ܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟܢܰܥܢ 274 ܘܡܶܢ ܕܶܐܬ݂ܛܰܪܰܦ ܡܠܰܟ ܠܶܗ ܕܙܰܪܥܳܟ ܗܽܘܼ ܝܿܳܪܶܬ݀ ܠܳܗ̇ 275 ܦܰܟܪܶܗ ܠܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܐܣܶܩ ܣܳܡܶܗ ܠܥܶܠ ܒܰܥܠܳܬ݂ܳܐ 276 ܘܟܰܕ ܗܳܐ ܬܶܡܛܶܐ ܚܰܪܒܳܐ ܠܨܰܘܪܶܗ ܒܕܶܟܪܳܐ ܦܰܪܩܶܗ 277 ܟܰܕܢܶܗ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܡܫܰܦܰܠ ܒܰܐܓܺܝܪܽܘܬ݂ܐ 278 ܘܰܦܼܪܰܫ ܝܰܗܼܒ ܠܶܗ ܩܰܪ̈ܚܶܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ ܘܣܰܡܟܶܗ ܒܰܐܓܪܳܐ 279 ܫܚܳܩܳܐ ܘܥܰܡܠܳܐ ܦܿܳܓܰܥ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܥܰܡ ܛܽܘܪܳܦܳܐ 280 ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܡܿܰܪܦܶܐ ܘܫܿܳܒܶܩ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ 281 ܒܠܶܐܘܬ݂ܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܡܕܰܪܶܫ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܘܰܒܢܶܣܝ̈ܽܘܢܶܐ 282 ܕܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܬܶܫܟܰܚܝ ܡܶܢ ܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ 283 ܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܿܰܪܚܶܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܝܗܽܘܢ 284 ܕܠܳܐ ܟܰܕ ܓܿܳܠܶܙ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܳܕܶܐ ܢܶܬ݂ܡܰܚܠܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ 285 ܟܡܳܐ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܥܒܰܪܘ ܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ ܕܰܗܒܳܐ ܓܰܒܝܳܐ 286 ܘܠܳܐ ܫܰܒܩܶܗ ܗܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܶܚܽܘܒ ܟܰܕ ܡܶܬܢܰܣܶܐ 287 ܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܘܰܠܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܗܽܘܼ ܦܿܳܩܶܕ ܗܘܳܐ 288 ܐܶܫܼܬܰܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܘܒܰܝܬܳܐ ܕܡܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܗܽܘܼ ܡܕܰܒܰܪ ܗܘܳܐ 289 ܥܰܠ ܠܒܶܝܬ ܐ̱ܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܘܶܐܬ݂ܝܰܗܒܰܬ݀ ܠܶܗ ܫܰܠܺܝܛܽܘܬ݂ܐ 290 ܚܒܺܝܼܫ ܘܰܡܦܰܪܢܶܣ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܶܗ ܠܟܰܪ ܕܳܐܙܶܠ ܗ̱ܘܳܐ 291 ܥܰܠ ܟܺܝܬ ܝܰܘܣܶܦ ܘܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܫܬܰܠܰܛ ܗܘܳܐ 292 ܡܰܨܥܰܪ ܒܰܚܕܳܐ ܘܒܰܐܚܪܺܬ݂ܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬ݂ܝܰܩܰܪ ܗ̱ܘܳܐ 293 ܚܒܺܝܼܫ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܘܰܐܝܟ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܗܽܘܼ ܦܿܳܩܶܕ ܗܘܳܐ 294 ܡܢܶܐ ܒܶܝܬ ܐ̱ܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܘܪܳܗܛܳܐ ܥܰܡܶܗ ܦܳܩܽܘܕܽܘܬ݂ܐ 295 ܡܶܢ ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܐ ܡܶܬ݂ܚܰܟܰܡ ܗܘܳܐ ܒܪܽܘܚܳܢܽܘܬ݂ܐ 296 ܘܰܒܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܗܘܳܐ ܡܥܰܕܪܳܢܽܘܬ݂ܐ 297 ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܰܕܩܰܕܡ̈ܳܝܶܐ ܐܳܦ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ 298 ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܘܨܰܥܪܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܶܗ ܐ̱ܢܳܫ ܟܰܕ ܪܳܕܶܐ ܒܳܗܿ 299 ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܒܓܰܘܳܗܿ ܐܳܦ ܓܽܘܢܳܝܳܐ ܐܳܦ ܩܽܘܠܳܣܳܐ 300 ܕܗܿܰܘ ܕܰܡܦܰܪܢܶܣ ܚܰܟܺܝܡ ܠܶܒܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܡܚܿܰܟܶܡ ܟܽܠ 301 ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܪܳܕܶܐ ܠܚ̈ܰܫܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܒܥܼܳܐ ܕܰܢܩܰܦܰܚ 302 ܕܰܒܡܰܪܕܽܘܬ݂ܐ ܢܰܕܡܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ 303 ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܰܣܡܰܟ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ݂ܗ ܨܒܳܐ ܕܰܢܫܰܪܰܪ 304 ܕܰܒܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܢܥܺܝܼܪܳܗܿ ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܠܳܐ ܦܽܘܠܳܓ݂ܐ 305 ܡܳܐ ܕܗܳܐ ܕܢܶܬܬܥܺܝܼܪ ܚܰܫܳܐ ܒܢܰܦܫܳܐ ܩܰܦܚܳܗܿ ܨܰܥܪܳܐ 306 ܬܶܚܒܼܰܬ݀ ܚܳܒܰܬ݀ ܢܒܼܰܥ ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܕܰܡܒܰܝܰܐܐ ܠܳܗ̇ 307 ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܚܿܳܙܶܐ ܫܰܦܝܳܐ ܒܢܰܦܫܳܐ ܣܼܕܰܪ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ 308 ܕܟܰܕ ܚܿܳܫܳܐ ܒܗܽܘܢ ܢܶܥܼܪܽܘܩ ܗܿܰܘ ܡܳܐ ܕܠܰܘ ܡܶܢܳܗܿ ܗܽܘ 309 ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܚܿܳܙܶܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܨܶܝܕ ܦܽܘܠܳܓ݂ܐ 310 ܒܝܰܕ ܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܡܶܕܶܡ ܣܼܳܡܶܟ ܘܰܡܠܰܒܶܒ ܠܳܗ̇ 311 ܐܺܝܬ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟܳܐ ܕܪܳܘܙܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܒܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ 312 ܘܰܡܩܿܰܦܰܚ ܠܳܗ̇ ܕܬܶܬܥܺܝܼܪ ܬܶܛܽܘܪܝ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗܿ 313 ܐܺܝܬ ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕܪܶܚܡܰܬ݀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܿܳܥܶܐ ܢܶܬܟܽܘܣ 314 ܘܰܡܥܺܝܼܪ ܨܰܥܪܳܐ ܥܰܠ ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ ܢܩܿܰܦܰܚ ܐܶܢܽܘܢ 315 ܕܩܽܘܠܳܣܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܘܰܕܓܽܘܢܳܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ 316 ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܘܨܰܥܪܳܐ ܡܶܬ݂ܝܰܒܠܺܝܢ ܒܳܗܿ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܟܬ݂ܺܝܒ 317 ܡܿܰܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܦܰܪܢܶܣ ܫܰܦܺܝܪ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ 318 ܕܟܽܠܡܳܐ ܕܥܿܳܒܶܕ ܢܰܘܬ݂ܰܪ ܒܿܳܥܶܐ ܠܰܕܪܳܚܶܡ ܠܶܗ 319 ܝܰܗܼܒ ܠܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܫܰܠܺܝܛ ܒܶܝܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ 320 ܘܰܐܣܓܺܝܼ ܩܰܦܚܶܗ ܘܟܶܢ ܐܰܓܥܶܠ ܠܶܗ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬ݂ܐ 321 ܕܰܪܫܶܗ ܒܥܰܡܠܳܐ ܘܰܒܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܕܶܐܣܟܺܝܡ ܐܶܣܟܺܝܡ 322 ܕܰܡ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܪܰܦܝܳܐ ܢܳܒܰܥ ܡܶܢ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܐ 323 ܐܰܥܠܶܗ ܠܕܺܝܼܢܳܐ ܘܟܶܢ ܕܰܝܿܳܢܳܐ ܥܰܠܺܝ ܣܳܡܶܗ 324 ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܡܿܰܓܰܪ ܪܽܘܚܶܗ ܒܕܺܝܼܢܳܐ ܕܕܰܠܡܳܐ ܥܰܘܠܰܐ ܗ̱ܘ 325 ܥܰܒܕܶܗ ܛܠܺܝܼܡܳܐ ܟܰܕ ܢܿܳܛܰܪ ܠܶܗ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 326 ܕܡܳܐ ܕܰܦܓܰܥܘ̱ ܒܶܗ ܛܠܺܝܼ̈ܡܶܐ ܕܢܼܶܥܡܰܠ ܢܰܦܨܶܐ ܐܶܢܽܘܢ 327 ܐܶܬܓܰܪܝܰܬ݀ ܒܶܗ ܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܐ ܘܠܳܐ ܬܰܟܣܳܗܿ ܗܘܳܐ 328 ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܫܰܪܺܝܪ ܡܳܐ ܕܰܡܥܰܩܶܒ ܠܰܬܪ̈ܺܝܨܳܬ݂ܳܐ 329 ܥܰܠ ܠܰܚܒܽܘܫܝܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܢܶܬܚܰܟܰܡ ܗܘܳܐ 330 ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܦܿܳܩܶܕ ܕܕܰܠܡܳܐ ܛܠܽܘܡܝܳܐ ܨܶܝܕ ܕܰܐܣܺܝܼܪܺܝܢ 331 ܚܰܒܫܶܗ ܒܓܽܘܒܳܐ ܟܰܕ ܡܰܪܟܰܒܬ݂ܳܐ ܠܶܗ ܟܳܕܶܢ ܗܘܳܐ 332 ܕܰܒܪܰܒܽܘܬ݂ܶܗ ܢܼܶܗܘܶܐ ܥܿܳܗܶܕ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܙܥܽܘܪ 333 ܐܰܥܶܠ ܟܰܕܢܶܗ ܒܢܺܝܼܪܳܐ ܕܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܢܺܐܠܰܦ ܬܰܡܳܢ 334 ܕܦܰܐܝܳܐ ܠܡܳܪܳܐ ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܡܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܦܰܠܳܚܰܘ̈ܗ̱ܝ 335 ܢܛܺܝܪ ܠܺܐܝܩܳܪܑܳܐ ܘܰܡܨܰܥܰܪ ܠܶܗ ܒܟ݂ܽܠ ܥܶܠ̈ܳܬ݂ܳܐ 336 ܕܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܝܰܩܰܪ ܢܼܰܘܕܶܐ ܕܰܐܓܗܺܝܼ ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܰܩܰܠ 337 ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܟܰܘܺܝ ܒܟ݂ܽܠ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܺܝܢ 338 ܕܠܳܐ ܢܶܕܽܘܠ ܒܳܗܿ ܡܶܕܶܡ ܣܰܢܝܳܐ ܒܗܳܝ ܪܰܒܽܘܬ݂ܐ 339 ܒܛܶܟܣܳܐ ܕܥܰܒܕ̈ܶܐ ܐܶܬܢܰܣܺܝ ܗܘܳܐ ܗܿܰܘ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ 340 ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܝܿܳܨܶܦ ܠܰܡܚܰܪܳܪܽܘ ܠܟ݂ܠ ܕܰܚܒܺܝܼܫܺܝܢ 341 ܠܡܳܪܶܗ ܕܳܡܶܐ ܕܚܼܰܫ ܘܶܐܬܢܰܣܺܝ ܕܰܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ 342 ܢܼܶܗܘܶܐ ܡܥܰܕܰܪ ܠܰܕܡܶܬܢܰܣܶܝܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܟܬ݂ܺܝܼܒ 343 ܝܰܡܰܐ ܗ̱ܘ ܫܰܪܒܶܗ ܘܰܐܝܿܟܰܢ ܐܶܣܰܩ ܡܶܢ ܡܳܡܽܘ̈ܠܰܘܗ̱ܝ 344 ܕܓܰܠܠܳܐ ܠܓܰܠܠܳܐ ܗܳܐ ܫܿܳܕܶܐ ܠܺܝ ܕܬܽܘܒ ܐܶܪܕܶܐ ܒܶܗ 345 ܥܽܘܼܬ݂ܪܶܗ ܣܰܓܺܝ ܘܶܐܢܳܐ ܡܚܺܝܼܠ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܬܶܐܓܽܘܪܬ݂ܶܗ 346 ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܣܒܽܘܠ ܓܰܙܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒܰܕ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ 347 ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܰܢܝܳܐ ܐܶܣܰܒ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܢܩܳܢܝ̱ 348 ܒܪܺܝܼܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܟܽܠ ܝܽܘܡ ܝܿܳܗܶܒ ܠܰܕܒܿܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/113
Source:
Vatican City Vatican Library Syr. 117 Vat. sir. 117 http://syriaca.org/manuscript/2294
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 1, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On Joseph (Memra 5) - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ” based upon Vat. sir. 117, Digital Syriac Corpus, last modified May 1, 2018, https://syriaccorpus.org/113.
Bibliography:
On Joseph (Memra 5) - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/113.

Show Citation Styles