Digital Syriac Corpus

On Joseph (Memra 6) - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ

   https://syriaccorpus.org/114
line :
1 ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܡܪܰܚ ܕܢܶܨܽܘܪ ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܛܥܳܐ ܛܳܥܿܶܐ 2 ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܓܰܘ̈ܢܶܐ ܕܠܳܚܡܺܝܢ ܠܰܫܒܺܝܼܚܽܘܬ݂ܗ 3 ܫܽܘܦܪܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܒܓܰܘ̈ܢܶܐ ܒܨܺܝܼܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ݂ 4 ܘܰܐܝܟܰܢ ܡܰܨܝܳܐ ܬܨܽܘܪܺܝܘܗ̱ܝ ܨܶܒܥܳܐ ܕܽܐܘܡܳܢܽܘܬ݂ܐ 5 ܠܫܶܡܫܳܐ ܕܳܡܶܐ ܫܰܪܒܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܟܰܝ 6 ܒܕܰܦܳܐ ܕܡܺܐܡܪܳܐ ܐܶܚܡܽܘܠ ܫܰܪܒܶܗ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ 7 ܚܰܡܺܝܼܡܽܘܬ݂ܗ ܕܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܨܰܝܳܪ̈ܶܐ 8 ܘܟܰܕ ܨܿܳܝܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܒܫܳܐ ܬܚܶܝܬ ܣܰܡܡ̈ܳܢܶܐ 9 ܨܽܘܪܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܠܒܶܫ ܝܰܘܣܶܦ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܣܳܟܳܐ ܗ̱ܝ 10 ܘܰܟܡܰܐ ܗ̱ܘ ܐܺܡܰܪ ܥܰܠ ܡܳܐ ܕܪܰܒ ܗ̱ܽܘ ܘܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ݂ 11 ܢܽܘܪܳܐ ܚܿܰܝܬ݂ܳܐ ܢܛܺܝܼܪܳܐ ܒܫܰܪܒܶܗ ܘܥܰܕ ܒܿܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ 12 ܐܶܩܪܽܘܒ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ ܣܶܦܰܬ ܠܳܗ̇ ܒܺܝܼ ܒܚܰܡܺܝܡܽܘܬ݂ܗ 13 ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܡܰܠܰܠ ܫܰܪܒܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܐܶܠܳܐ ܒܡܳܪܰܢ 14 ܒܶܗ ܓܶܝܪ ܟܰܒܫܳܗܿ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܕܰܢܚܼܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ 15 ܢܺܝܼܫܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܰܘܒܶܠ ܕܰܢܣܺܝܡ ܒܶܝܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ 16 ܘܐܳܬ݂ܐ ܕܚܺܝܼܠܬܳܐ ܟܒܰܫܬܶܗ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܡܰܪܺܝܕܳܐ ܗ̱ܘܳܐ 17 ܣܼܳܡ ܣܳܗܕܽܘܬ݂ܗ ܒܝܰܘܣܶܦ ܥܰܒܕܶܗ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ 18 ܘܫܰܕܪܶܗ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܕܰܒܦ̈ܶܠܳܐܬ݂ܐ ܢܨܽܘܪ ܒܳܗ̇ ܨܰܠܡܳܐ 19 ܙܰܝܚܽܘܗ̱ܝ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܒܟ݂ܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܟܰܕ ܢܿܳܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ 20 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܦܳܓܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ ܒܗܽܘܢ ܛܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ 21 ܘܠܳܐ ܒܰܚܒܽܘܫܝܳܐ ܐܰܪܚܶܩ ܡܶܢܶܗ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܡܳܪܰܢ 22 ܕܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܨܳܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕܡܽܘܬ݂ܗ̇ ܕܰܙܩܺܝܼܦܽܘܬ݂ܐ 23 ܗܘܼܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܠܥܰܒ݁̈ܕܰܝ ܡܰܠܟܳܐ ܬܪܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬ݂ܶܗ 24 ܐܰܝܟ ܗܿܳܝ ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܙܩܰܦܘ̱ ܥܰܡܶܗ ܬܪܶܝܢ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ 25 ܫܰܩܝܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܳܦ ܢܰܚܬܽܘܡܳܐ ܚܒܰܫܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡܶܗ 26 ܘܳܐܦ ܒܰܚܒܽܘܫܝܳܐ ܢܨܽܘܪܺܝܘܗ̱ܝ ܠܰܒܪܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܺܝܬ݂ 27 ܚܠܼܰܡܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܟܚܰܕ ܘܰܐܟܡܰܪܘ̱ ܐܶܢܽܘܢ 28 ܕܢܶܦܫܽܘܼܪ ܝܰܘܣܶܦ ܘܰܢܦܰܫܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ 29 ܥܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܕܢܶܣܼܥܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܗ̇ 30 ܘܶܐܫܟܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܐܒܺܝܼܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܛܽܠ ܚܶܠܡ̈ܶܐ 31 ܫܰܪܺܝܼ ܚܦܺܝܼܛܳܐ ܢܫܰܐܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܟܰܪܝܽܘܬ݂ܐ 32 ܕܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܠܬ݂ܐ ܕܰܫܚܺܝܼܩܺܝܢ ܐ̱ܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܗܿ 33 ܒܛܺܝܼܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܕܰܐܣܺܝܼܪܺܝܢ ܢܶܣܼܥܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ 34 ܘܰܐܝܟ ܝܿܳܨܽܘܦܳܐ ܗܽܘܼ ܡܡܰܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܣܽܘܢܩܳܢ̈ܰܝܗܽܘܢ 35 ܒܡܶܠܬ݂ܗ ܢܺܝܼܚܬܳܐ ܡܒܿܰܝܰܐܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܥܳܩ̈ܳܬ݂ܐ 36 ܕܠܳܐ ܡܿܰܗܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܢ ܕܰܢܫܰܐܶܠ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܰܝܗܽܘܢ 37 ܚܼܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝ ܦܶܪܥܽܘܢ ܕܰܐܒܺܝܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 38 ܘܒܰܒܛܺܝܼܠܽܘܬ݂ܗ ܩܼܪܶܒ ܨܶܝܕܰܝܗܽܘܢ ܠܰܡܫܰܐܳܠܽܘ 39 ܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܗܳܐ ܟܡܺܝܼܪܺܝܢ ܐ̱ܰܢ̱ܬܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܰܡ 40 ܘܥܳܩܬ݂ܐ ܚܿܕܰܬ݂ܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܠܺܝ ܒܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܟܽܘܢ 41 ܐܳܡܿܪܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܫܰܚܩܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܒܰܠܗܺܝܢܰܢ 42 ܘܰܒܚܶܙܘܳܢ̈ܶܐ ܕܠܶܠܝܳܐ ܣܿܰܓܺܝ ܐܶܬ݂ܦܰܫܰܚܢܰܢ 43 ܢܓܳܕܳܐ ܒܫܶܢܬ݂ܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܠܰܢ ܥܰܡ ܛܽܘܪܳܦܳܐ 44 ܕܰܠܚܰܢ ܚܶܠܡܳܐ ܘܠܰܝܬ ܦܳܫܽܘܪܳܐ ܕܰܢܒܰܝܰܐܐ ܠܰܢ 45 ܥܣܸܶܩ ܚܶܙܘܳܢܳܐ ܘܰܡܦܰܫܩܳܢܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܼܬ݂ 46 ܘܥܰܠܗܳܝ ܚܰܫܳܐ ܗܳܐ ܡܢܿܰܓܶܕ ܠܰܢ ܘܰܟܡܺܝܼܪܺܝܢܰܢ 47 ܐܳܡܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܗܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܶܠܡ̈ܶܐ 48 ܘܗܽܘܝܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܦܽܘܫܳܩ̈ܰܝܗܽܘܢ 49 ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܚܰܟܺܝܼܡܳܐ ܟܰܕ ܡܿܰܟ݂ܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ 50 ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܕܗܳܐ ܦܽܘܫ̈ܳܩܶܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܢܽܘܢ 51 ܫܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܡܰܪܺܝܕ ܡܶܢ ܟܽܘܘܳܢܳܐ 52 ܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܡܡܿܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܕܰܢܥܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ 53 ܩܰܕܶܡ ܝܰܗܒܶܗ ܦܫܳܪܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܕܺܝܠܶܗ ܗܽܘ ܠܰܡ 54 ܕܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܦܰܫܰܪܘ̱ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܡܶܢܶܗ ܗܽܘܼ ܢܶܫܬܰܒܰܚ 55 ܗܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܐܶܫܬܰܥܰܘ ܠܺܝ 56 ܫܰܪܺܝܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܢܬ݂ܢܽܘܢ ܠܶܗ ܚܶܙ̈ܘܳܢܰܝܗܽܘܢ 57 ܗܳܪܟܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܟܽܠܶܗ ܛܒܺܝܼܥ ܗ̱ܘܳܐ ܒܨܽܘܪܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ 58 ܟܰܕ ܩܿܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܝܬ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ ܥܰܠ ܓܳܓ݂ܽܘܠܬܳܐ 59 ܦܰܪܶܫ ܝܰܘܣܶܦ ܒܰܝܢܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ 60 ܕܰܠܚܰܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܚܰܕ ܡܰܘܬܳܐ ܓܳܙܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ 61 ܠܚܰܕ ܡܿܰܥܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܐ ܘܰܩܕܳܡ ܦܶܪܥܽܘܢ 62 ܘܰܠܚܰܕ ܡܿܰܫܠܶܡ ܢܶܗܘܶܐ ܐܽܘܟ݂ܠܳܐ ܠܚܰܝܽܘܬ ܟܶܢܦܳܐ 63 ܡܿܰܢܽܘܼ ܗܳܟ݂ܰܢ ܐܶܫܟܰܚ ܢܶܨܽܘܪ ܨܰܠܡܳܐ ܦܰܐܝܳܐ 64 ܐܰܟܡܳܐ ܕܝܰܘܣܶܦ ܨܳܪ ܠܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗ̱ܝ 65 ܩܼܳܡ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܒܶܝܬ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ ܥܰܠ ܓܳܓ݂ܽܘܠܬܳܐ 66 ܘܰܠܚܰܕ ܚܰܝܶܒ ܘܰܠܚܰܕ ܙܰܟܺܝ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܝܰܘܣܶܦ 67 ܠܚܰܕ ܡܿܰܥܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܓ݂ܰܘ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܐ 68 ܘܰܠܚܰܕ ܫܿܳܕܶܐ ܠܓ݂ܰܘ ܓܺܝܗܰܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܟܶܫܠܶܗ 69 ܠܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܥܰܡܝ̱ ܠܰܡ ܬܶܗܘܶܐ ܒܓܰܢܰܬ ܥܕܶܝܢ 70 ܘܰܠܗܰܘ ܫܿܳܒܶܩ ܨܶܝܕ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܒܒܶܙܚܳܐ ܪܰܒܳܐ 71 ܚܰܕ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܝܿܳܪܬ݂ܐ ܘܚܰܒܪܳܐ ܘܒܰܪ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܐ 72 ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܰܩܺܝܼܦ ܠܰܡܓܰܕܦܳܢ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܣܶܡܳܠܳܐ 73 ܐܳܦ ܗܽܘܼ ܝܰܘܣܶܦ ܕܰܒܦ̈ܶܠܳܐܬ݂ܐ ܐܰܟܼܪܶܙ ܗܳܠܶܝܢ 74 ܦܶܚܬ݂ܳܐ ܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܠܣܶܡܳܠܳܐ 75 ܫܶܕܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܝܰܗܼܒ ܠܶܗ ܠܪܰܒܳܐ ܕܫܳܩܰܘ̈ܳܬ݂ܐ 76 ܐܰܝܟ ܗܿܳܝ ܕܰܒܪܳܐ ܕܝܰܗܼܒ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܐ ܠܒܰܪ ܝܰܡܺܝܢܳܐ 77 ܠܪܰܒ ܢܰܚܬܽܘ̈ܡܶܐ ܒܰܦܫܳܪ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܙܩܺܝܼܦܳܐ ܝܰܗܼܒ ܠܶܗ 78 ܗܿܳܝ ܗܺܝ ܕܰܗܘܼܳܬ ܠܗ̇ܰܘ ܓܰܝܳܣܳܐ ܕܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ 79 ܒܦܽܘܡܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܡܰܘܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܬܕܰܢܚܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ 80 ܘܰܒܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܢܰܐܚܶܐ ܘܢܶܩܛܽܘܠ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܗ̱ܘܳܐ 81 ܒܡܶܠܬ݂ܗ ܕܡܳܪܰܢ ܬܽܘܒ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܐ ܡܶܬܕܰܢܚܳܐ ܗܘܼܳܬ݂ 82 ܕܗܽܘܝܽܘ ܫܰܠܺܝܛ ܕܢܶܬܶܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܕܒܿܳܥܶܐ ܠܶܗ 83 ܠܥܰܒ̈ܕܰܝ ܦܶܪܥܽܘܢ ܫܶܢܬ݂ܳܐ ܘܠܶܠܝܳܐ ܝܰܗܒܘ ܚܶܙܘ̈ܳܢܶܐ 84 ܘܥܰܠ ܚܶܠܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܝܰܘܣܶܦ ܫܰܠܺܝܛ ܢܶܦܼܫܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ 85 ܐܳܦ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ ܒܫܶܢܰܬ ܡܰܘܬܳܐ ܚܼܙܰܘ ܠܰܡܫܺܝܼܚܳܐ 86 ܘܦܼܰܫܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܰܐܝܢܳܐ ܡܿܳܐܶܬ ܘܰܐܝܿܢܳܐ ܚܿܳܝܶܐ 87 ܒܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܠܥܰܒܕ̈ܰܝ ܡܰܠܟܳܐ 88 ܚܶܠܡܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ܘܰܗ̱ܝ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܦܰܓ݂ܪܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ 89 ܚܰܕܽ ܗ̱ܘܼ ܠܰܚܡܳܐ ܘܰܟܣܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ ܬܪ̈ܶܝܢ ܦܽܘܫ̈ܳܩܺܝܢ 90 ܠܚܰܕ ܡܿܰܥܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܓ݂ܰܘ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܠܚܰܕ ܙܳܩܶܦ 91 ܒܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܐܰܚܺܝܼ ܘܰܩܛܰܠ ܗܿܰܘ ܦܳܫܽܘܪܳܐ 92 ܕܚܰܟܺܝܼܡܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܨܿܳܐܰܪ ܨܰܠܡܳܐ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ 93 ܦܰܓ݂ܪܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܐܶܬܢܰܨܰܪ ܗܘܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܚܶܠܡ̈ܶܐ 94 ܕܗܽܘܼ ܓܙܰܪ ܡܰܘܬܳܐ ܘܗܽܘܼ ܝܰܗܼܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܥܳܝܗ̱ܝ 95 ܙܩܺܝܦܳܐ ܕܚܶܣܕܳܐ ܐܶܬܡܰܨܰܥ ܩܼܳܡ ܒܶܝܬ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ 96 ܘܰܩܛܰܠ ܘܰܐܚܺܝܼ ܐܰܝܟ ܦܳܫܽܘܪܳܐ ܕܚܶܠܡ̈ܶܐ ܝܰܘܣܶܦ 97 ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܫܶܢܬ݂ܐ ܬܢܰܘ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ ܒܰܙܩܺܝ̈ܦܰܝܗܽܘܢ 98 ܡܰܡܠܠܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܚܶܠܡܳܐ ܕܰܚܙܰܘ ܥܰܒܕ̈ܰܝ ܦܶܪܥܽܘܢ 99 ܚܰܕ ܬܳܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝ̱ 100 ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܿܰܙܥܶܩ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ ܚܽܘܬ ܡܶܢ ܩܰܝܣܳܐ 101 ܚܰܕ ܫܳܓ݂ܪܳܐ ܗܘܳܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܰܒܪܳܐ 102 ܒܚܰܕ ܢܳܫܒܳܐ ܗܘܳܬ ܪܽܘܚܳܐ ܕܟܶܫܠܳܐ ܨܶܝܕ ܦܳܪܽܘܩܳܐ 103 ܚܰܕ ܡܰܘܕܶܐ ܗܘܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܦ ܟܰܕ ܙܰܩܦܽܘܗ̱ܝ 104 ܘܡܶܬ݂ܟܰܫܰܦ ܗܘܳܐ ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܟ̣ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝ̱ 105 ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܶܢ ܫܰܪܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ 106 ܢܰܐܚܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܘܢܰܐܚܶܐ ܐܳܦ ܠܰܢ ܕܰܢܿܗܰܝܡܶܢ ܒܶܗ 107 ܠܚܰܕ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܐ ܡܶܫܬܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ 108 ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܚܶܠܡܳܐ ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗ̱ܘܳܐ 109 ܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܦܽܘܠܳܓ݂ܐ ܐܰܝܟ ܚܶܙܘܳܢܳܐ 110 ܕܢܶܟܦܽܘܪ ܒܰܒܪܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܙܩܺܝܼܦ ܠܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܗ̱ܘܳܐ 111 ܐܳܠܨܳܐ ܗܘܳܬ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܦܳܫܽܘܪܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܗܳܠܶܝܢ 112 ܕܢܰܦܫܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܽܘܢ ܓܿܳܕܶܫ ܠܶܗ 113 ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܠܶܠ ܡܳܪܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ 114 ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ ܦܫܳܪܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܶܐܬ݂ܡܰܠܰܠ ܗܘ̈ܰܝ 115 ܠܚܰܕ ܐܶܡܿܰܪ ܠܶܗ ܕܥܰܡܝ̱ ܠܰܡ ܬܶܗܘܶܐ ܒܓܰܢܰܬ ܥܕܶܝܢ 116 ܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܫܳܛܶܗ ܕܢܶܬܬ݂ܕܺܝܢ ܥܰܡ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ 117 ܠܚܰܕ ܓܰܝܳܣܳܐ ܦܫܼܰܪ ܠܶܗ ܕܥܿܳܐܶܠ ܠܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܐ 118 ܘܰܠܚܰܕ ܦܰܫܼܶܩ ܕܰܒܟܺܐܢܽܘܬ݂ܐ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܰܐ ܗ̱ܘ 119 ܓܰܡܪܶܗ ܠܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܩܼܛܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܝܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ 120 ܕܰܠܚܰܕ ܐܰܚܺܝܼ ܘܰܠܚܺܕ ܙܰܩܦܶܗ ܒܰܦܫܳܪ ܚܶܠܡܳܐ 121 ܠܚܰܕ ܝܰܗܼܒ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܶܕܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܥܰܡ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ 122 ܘܰܠܚܰܕ ܦܰܫܶܩ ܡܰܘܬܳܐ ܒܺܝܼܫܳܐ ܕܡܶܬ݂ܡܰܛܶܐ ܠܶܗ 123 ܐܶܫܬܰܠܰܛ ܗܘܳܐ ܒܚܶܠܡܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܕܢܰܐܚܶܐ ܘܰܢܡܺܝܼܬ 124 ܘܰܒܦܽܘܫܳܩܰܘ̈ܗܝ ܟܽܠ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܼܰܪ ܐܳܦ ܗܿܳܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ 125 ܦܫܼܰܪ ܘܰܐܥܶܠ ܗܘܳܐ ܠܓ݂ܰܘ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܳܐ ܘܩܳܡܼܰܬ݀ ܕܺܝܠܶܗ 126 ܓܙܰܪ ܬܽܘܒ ܘܰܐܦܶܩ ܬܠܼܶܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܬܰܟܣܶܗ 127 ܒܪܺܝܫ ܣܶܦܘ̈ܳܬ݂ܗ ܡܰܘܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ 128 ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܶܐܠܨܰܬ ܡܶܠܬ݂ܗ ܣܶܥܼܪܰܬ ܐܰܝܟ ܦܽܘܫܳܩܶܗ 129 ܠܚܰܕ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܝܰܗܼܒ ܠܶܗ ܘܶܐܬ݂ܝܰܗܒܰܬ݀ ܠܶܗ 130 ܘܰܠܚܰܕ ܩܶܛܠܶܗ ܡܶܢ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܐܶܫܟܰܚ 131 ܐܳܦ ܫܰܠܺܝܼܛ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܶܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܶܓܙܽܘܪ ܡܰܘܬܳܐ 132 ܕܨܽܘܪܬܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܛܥܼܶܢ ܒܚܰܒܽܘܫܝܳܐ ܘܗܺܝܼ ܚܰܟܶܡܬ݂ܶܗ 133 ܫܰܠܺܝܛ ܟܽܠܳܐ ܝܰܗܼܒ ܠܶܗ ܡܶܠܬ݂ܐ ܕܦܳܩܽܘܕܽܘܬ݂ܐ 134 ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܒܡܶܠܘ̈ܰܗ̱ܝ ܢܶܦܫܽܘܪ ܘܰܢܦܰܫܶܩ ܗ̱ܘܳܐ 135 ܨܰܠܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܛܥܺܝܼܢ ܒܶܝܬ ܐ̱ܰܣܺܝܪ̈ܶܐ 136 ܘܒܶܗ ܡܡܿܰܠܶܠ ܗܘܳܐ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ ܥܰܡ ܕܰܐܣܺܝܼܪܺܝܢ 137 ܡܶܢܳܗ̇ ܫܩܼܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܠܬ݂ܐ ܕܩܳܢܝܳܐ ܫܰܠܺܝܛܽܘܬ݂ܐ 138 ܕܳܐܦ ܥܰܠ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܕܠܶܠܝܳܐ ܬܶܡܬ݂ܽܘܚ ܦܳܩܽܘܕܽܘܬ݂ܗ̇ 139 ܗܘܼܳܐ ܕܰܝܿܳܢܳܐ ܘܰܫܼܪܳܐ ܐ̱ܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܒܰܦܫܳܪ ܚܶܠܡܰܘ̈ܗ̱ܝ 140 ܘܰܠܚܰܕ ܩܰܛܠܶܗ ܘܰܠܚܰܕ ܐܰܩܺܝܼܡ ܥܰܠ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ 141 ܫܰܬܺܝܩ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܝܰܘܣܶܦ ܦܿܳܩܶܕ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܗ 142 ܕܡܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܥܰܒܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܰܐܣܺܝܼܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 143 ܐ̱ܬ݂ܬ ܟܺܐܢܽܘܬ݂ܐ ܒܠܶܠܝܳܐ ܬܶܫܼܪܶܐ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ 144 ܘܰܒܠܶܫܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܫܰܪܬ݂ܶܗ ܠܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ 145 ܡܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܶܡܪܰܬ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܝܳܕܰܥ ܐܶܠܳܐ ܝܰܘܣܶܦ 146 ܕܒܰܪ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܝܽܘܩܢܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܗܽܘ ܡܙܰܝܰܚ ܗ̱ܘܼܳܐ 147 ܫܡܼܰܥ ܡܶܢ ܚܶܠܡܳܐ ܠܶܥܙܳܐ ܕܢܽܘܟ݂ܪܳܝ ܡܶܢ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ 148 ܘܦܰܫܩܶܗ ܠܕܺܝܢܳܐ ܕܰܐܝܿܟܰܢ ܫܿܳܪܶܐ ܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬ݂ܐ 149 ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬ݂ܐ ܦܰܫܼܶܩ ܝܰܘܣܶܦ ܕܡܶܬܚܰܒܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 150 ܕܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܬܶܗܘܶܐ ܓܰܠܝܳܐ ܩܒܽܘܪܬ݂ܶܗ ܕܰܒܪܳܐ 151 ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܒܶܝܬ ܚܶܫܽܘ̈ܟ݂ܐ ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ 152 ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܕܙܰܟܺܝ ܘܚܰܝܶܒ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ݂ܐ 153 ܐܶܫܬܰܠܰܡܘ ܕܶܝܢ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܬܠܳܬ݂ܐ ܕܦܰܫܼܶܩ ܝܰܘܣܶܦ 154 ܘܰܥܒܼܰܕ ܦܶܪܥܽܘܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܥܒܼܰܕ ܚܶܠܡܳܐ ܕܗܳܝܕܶܝܢ 155 ܫܪܳܝܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܟܽܠܶܗ ܕܺܝܢܳܐ ܥܰܕܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ 156 ܕܰܓܙܳܪ ܚܶܠܡܳܐ ܘܗܽܘܼ ܦܰܫܼܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܘܫܰܡܠܺܝ ܦܶܪܥܽܘܢ 157 ܒܡܳܪܰܢ ܝܼܺܪܶܒ ܫܰܪܒܶܗ ܕܝܰܘܣܳܦ ܡܶܢ ܐܳܡܽܘܪ̈ܶܐ 158 ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܢܽܐܡܪܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܡܰܠܰܠ ܐܰܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ܘܗ̱ܝ 159 ܡܶܢ ܗܿܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܐ ܕܢܰܚܼ ܒܶܗ ܢܽܘܗܪܳܐ 160 ܘܥܰܠܗ̇ܳܝ ܐܰܙܠܶܓ ܐܳܦ ܒܰܚܒܽܘܫܝܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ 161 ܚܒܺܝܫ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܘܫܿܳܪܶܐ ܕܺܝܢܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܐ 162 ܘܰܒܟܰܣܝ̈ܳܬ݂ܐ ܕܚܶܠ̈ܡܶܐ ܫܰܠܺܝܛ ܕܢܶܦܫܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ 163 ܢܛܺܝܼܪ ܒܰܚܒܽܘܫܝܳܐ ܘܰܢܛܺܝܪܳܐ ܠܶܗ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ݂ܐ 164 ܘܟܰܕ ܡܶܬܩܰܦܰܚ ܡܰܬ݂ܪܰܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܪܺܝܫܳܢܽܘܬ݂ܐ 165 ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܐܰܦܺܝܣ ܠܫܰܩܝܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܐܶܬܕܰܟ݂ܪܰܝܢܝ̱ ܠܰܡ 166 ܠܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܶܗ ܕܠܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܪܺܝܫܳܢܽܘܬ݂ܗ 167 ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗܘܳܬ ܓܶܝܪ ܕܒܰܦܫܳܪ ܚܶܠ̈ܡܶܐ ܕܥܰܒܕ̈ܶܐ ܢܶܦܽܘܩ 168 ܘܦܼܳܫ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܕܳܐܦ ܠܶܗ ܠܡܰܠܟܳܐ ܢܗܶܐ ܦܳܫܽܘܪܳܐ 169 ܒܥܶܠܬ݂ܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܗ̱ܘܼܳܐ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܚܰܟܺܝܡܽܘܬ݂ܐ 170 ܕܢܰܪܓܶܫ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬ݂ܐ 171 ܗܘܳܐ ܦܳܫܽܘܪܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝ ܡܰܠܟܳܐ ܘܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܗ̱ܘܳܬ݂ 172 ܘܰܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܢܛܺܝܼܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕܒܶܗ ܢܶܦܽܘܩ ܗ̱ܘܳܐ 173 ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܬܠܳܬ݂ܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܪܳܐ ܩܕܳܡ ܓܶܠܝܳܢܶܗ 174 ܡܶܫܬܰܠܡ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܒܶܗ ܒܰܚܒܽܘܫܝܳܐ ܘܟܶܢ ܢܿܳܦܶܩ ܗ̱ܘܳܐ 175 ܡܚܿܰܦܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ 176 ܥܰܕ ܡܶܫܬܰܠܰܡ ܟܰܝܠܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܗܿܰܘ ܕܰܬܠܳܬ݂ܺܝܢ 177 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܛܥܳܝܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܫܩܰܘ̈ܳܬ݂ܐ 178 ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܬܰܟܣܶܗ ܕܰܕܠܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܠܳܐ ܢܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ 179 ܛܡܺܝܼܪ ܗ̱ܘܳܐ ܙܰܪܥܳܐ ܘܰܡܩܿܰܦܚܺܝܢ ܠܶܗ ܟܽܠ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܺܝܢ 180 ܥܰܕ ܡܿܳܛܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܦܺܐܪ̈ܶܐ ܘܟܶܢ ܫܿܳܘܰܚ ܗ̱ܘܳܐ 181 ܚܰܦܝܳܗܿ ܠܨܽܘܪܬܳܐ ܥܰܕ ܡܶܬ݂ܟܰܢܫܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܘ̈ܢܝܶܗܿ 182 ܘܟܶܢ ܐܰܦܩܳܗܿ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܚܙܶܝܗܿ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܟܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ 183 ܦܼܳܫ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܕ ܕܢܶܬ݂ܓܰܡܪܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ 184 ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܿܳܦܶܩ ܐܳܚܶܕ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܡܳܪܳܢܳܐܺܝܬ݂ 185 ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܬܠܳܬ݂ܺܝܢ ܗܰܠܼܶܟ ܡܳܪܰܢ ܒܶܝܬ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ 186 ܘܒܳܬ݂ܰܪ ܗܳܝܕܶܝܢ ܣܼܕܰܪ ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܨܶܝܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ 187 ܘܟܰܕ ܡܶܫܟܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܟ݂ܢ ܢܶܣܼܥܽܘܪ ܕܺܝܠܶܗ 188 ܠܦܰܓ݂ܪܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܛܶܟܣܳܐ ܢܛܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬ݂ܒܰܠܒܰܠ 189 ܠܗܳܕܶܐ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܢܛܺܝܼܪ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܕܢܶܬ݂ܡܰܛܶܐ ܗ̱ܘܳܐ 190 ܘܟܶܢ ܢܿܳܦܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܢܶܣܼܥܽܘܪ ܐܰܪܥܳܐ ܕܶܐܫܼܬܰܕܰܪ ܠܶܗ 191 ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܼܪ̈ܶܐ ܘܺܝܬ݂ܒ ܚܿܳܐܰܪ ܥܰܕ ܡܶܫܬܰܠܰܡ 192 ܗܿܰܘ ܡܶܝܳܢܳܐ ܕܡܶܬ݂ܓܰܡܪܳܐ ܒܶܗ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 193 ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܚܰܒܫܶܗ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܟܰܣܝܳܐ 194 ܕܶܐܠܳܐ ܒܙܰܒܢܶܗ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܘܶܐ ܒܶܝܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ 195 ܡܩܿܰܦܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܓܠܺܝܼܕܳܐ ܠܙܰܪܥܳܐ ܕܢܶܣܬܰܬܰܬ݀ ܗ̱ܘܳܐ 196 ܕܠܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܫܢܳܢܳܐ ܒܟܳܢܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܒܺܐܝܳܪ 197 ܠܙܰܒܢܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܢܛܺܝܼܪ ܗ̱ܘܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܘܟܶܢ ܡܶܬ݂ܚܰܘܶܐ 198 ܡܶܛܺܠ ܗܳܢܳܐ ܒܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܡܶܬ݂ܩܰܦܰܚ ܗ̱ܘܳܐ 199 ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܗ ܗܰܒܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܰܒܪܳܐ 200 ܘܚܰܦܝܽܘܗ̱ܝ ܩܺܐܪ̈ܣܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܘܶܐ ܩܕܳܡ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ 201 ܩܰܕܶܡ ܝܰܩܪܽܘܗ̱ܝ ܚܶܠ̈ܡܶܐ ܕܰܚܼܙܳܐ ܘܗܳܐ ܕܢܶܓܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ 202 ܘܚܰܦܝܶܗ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܘܣܰܬܪܶܗ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܥܰܕ ܡܶܬ݂ܪܰܒܶܐ 203 ܥܼܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܒܶܝܬ ܥܰܒܕܽܘܬ݂ܐ ܘܶܐܫܬܰܡܰܗ ܠܶܗ 204 ܘܰܕܠܳܐ ܡܛܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܙܰܒܢܶܗ ܚܰܒܫܽܘܗ̱ܝ ܥܰܕ ܡܳܛܶܐ ܗ̱ܘܳܐ 205 ܗܘܼܳܐ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܼܪ̈ܶܐ ܘܒܰܦܫܼܰܪ ܚܶܠ̈ܡܶܐ ܘܶܐܬܢܰܨܰܚ ܠܶܗ 206 ܘܰܕܠܳܐ ܢܶܦܽܘܩ ܐܶܬ݂ܛܰܥܝܰܬ ܗܘܳܬ ܥܰܕ ܥܶܕܳܢܳܗܿ 207 ܕܳܠܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ ܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܰܒܪܳܐ ܠܡܶܬ݂ܚܰܘܳܝܽܘ 208 ܘܒܥܶܠܠܳـ̈ܬܳܐ ܡܚܿܰܦܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܣܳܐ 209 ܕܢܶܬ݂ܡܰܛܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܬܠܳܬ݂ܝܢ ܡܶܬܬܰܗܶܐ ܗ̱ܘܳܐ 210 ܘܟܶܢ ܡܶܬ݂ܓܰܠܝܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ݂ܗ ܠܥܺܝܼܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ 211 ܡܳܐ ܕܗܳܐ ܢܶܫܘܰܚ ܩܰܦܚܶܗ ܡܶܕܶܡ ܥܰܠ ܕܰܛܠܸܶܐ ܗ̱ܘܳܐ 212 ܕܰܒܩܽܘܦܳܚ̈ܶܐ ܢܺܐܬ݂ܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܰܓܡܺܝܼܪܽܘܬ݂ܐ 213 ܘܟܰܕ ܐܶܬ݂ܠܰܩܰܛܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܘ̈ܢܶܐ ܕܨܰܠܡܳܐ ܪܰܒܳܐ 214 ܥܶܠܬ݂ܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܩܪܳܬ݂ܶܗ ܠܓܰܠܝܳܐ ܕܢܶܬ݂ܚܰܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ 215 ܕܡܼܶܟ ܗ̱ܘܳܐ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܚܼܙܳܐ ܚܶܠܡܳܐ ܡܠܸܶܐ ܕܽܘܡܳܪܳܐ 216 ܕܢܺܐܼܬ݂ܐ ܢܶܦܼܫܽܘܪ ܒܰܪ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܘܢܶܐܼܚܽܘܕ ܐܰܬ݂ܪܳܐ 217 ܫܶܢܬ݂ܐ ܥܪܳܬ݂ܗ ܘܚܶܙܘ̈ܶܐ ܕܠܶܠܝܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܶܫܬܰܡܰܪܘ̱ 218 ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܣܢܺܝܼܩܳܐ ܥܰܠ ܦܿܳܫܽܘܪܳܐ ܘܢܼܺܐܬ݂ܐ ܝܰܘܣܶܦ 219 ܚܰܟܺܝܡ ܠܶܒܳܐ ܒܥܶܠ̈ܠܳܢ ܥܶܠ̈ܠܳܢ ܕܰܡܪܰܟܰܒ ܗ̱ܘܳܐ 220 ܟܒܼܰܫ ܗ̱ܘܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܰܥܪܺܝܪ̈ܳܝܶܐ ܒܰܐܬ݂ܪ̈ܰܘܳܬ݂ܐ 221 ܒܚܶܠܡܳܐ ܫܰܥܒܶܕ ܘܰܠܒܶܒ̈ܠܳܝܶܐ ܘܰܠܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ 222 ܕܢܶܟܽܘܦ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢ̈ܰܝܗܽܘܢ ܨܶܝܕ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ 223 ܒܰܦܫܳܪ ܚܶܠ̈ܡܶܐ ܐܳܦ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܐܶܬܢܰܨܰܚ ܗ̱ܘܳܐ 224 ܘܰܣܓ݂ܶܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܒܳܒܶܝܠ ܒܺܐܝܩܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ 225 ܗܺܝܼ ܬܺܘܒ ܟܰܕ ܗܺܝ ܣܥܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܝܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ 226 ܕܦܰܫܼܰܪ ܚܶܠ̈ܡܶܐ ܘܰܗܘܳܐ ܡܳܪܳܐ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܟܽܠܶܗ 227 ܒܢ̈ܰܝ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܫܒܶܝܢ ܘܰܛܪܺܝܼܕܺܝܢ ܒܰܐܬ݂ܪ̈ܰܘܳܬ݂ܐ 228 ܘܚܰܟܺܝܡܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܙܳܿܟܝܳܐ ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܰܠܫܰܠ̈ܺܝܼܛܶܐ 229 ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܦܰܪܢܶܣ ܗܳܟ݂ܢ ܚܰܟܺܝܼܡܳܐܺܝܬ݂ 230 ܕܰܠܥܽܘܼܕܪܳܢܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܓܰܘܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܫܰܚ ܗ̱ܘܳܐ 231 ܫܒܶܝܢ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܘܰܠܫܰܒ̈ܳܝܶܐ ܥܒܼܶܕܘ ܢܶܣܬܰܢܩܽܘܢ 232 ܕܟܰܕ ܫܿܳܚܩܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܚܶܠ̈ܡܶܐ ܢܶܒܼܥܽܘܢ ܡܶܢ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ 233 ܕܟܰܕ ܡܶܬ݂ܓܰܠܝܳܢ ܥܰܡܺܝ̈ܩܳܬ݂ܐ ܬܶܗܘܶܐ ܓܰܠܝܳܐ 234 ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܢܰܕܢܰܚ ܐܶܢܶܝܢ 235 ܘܟܰܕ ܡܶܬ݂ܦܰܫܩܺܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ 236 ܬܼܰܪܓܶܫ ܐܰܪܥܳܐ ܕܳܐܦ ܐܳܠܳܗܗܽܘܢ ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢ ܟܽܠ 237 ܒܝܰܕ ܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ ܠܥܰܙܺܝܙܽܘܬ݂ܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܡܿܰܟܶܟ݂ 238 ܕܢܶܣܬܰܢܩܽܘܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܘܟܶܢ ܡܶܬ݂ܪܰܘܚܽܘܢ 239 ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܫܶܒܝܳܐ ܝܰܗܼܒ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬ݂ܐ 240 ܕܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܢܰܩ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܒܚܶܠ̈ܡܶܐ ܢܢܺܝܚܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 241 ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܐܰܣܢܶܩ ܥܰܠ ܦܿܳܫܽܘܪ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ 242 ܕܰܣܢܺܝܼܩܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܬܶܬ݂ܡܰܠܶܐ ܗܘܳܬ݂ 243 ܕܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܥܒܰܕ ܡܰܠܟܳܐ ܕܢܶܒܼܥܶܐ ܡܶܢ ܒܰܪ ܫܶܒܝܳܐ 244 ܢܶܗܘܶܐ ܝܿܳܕܰܥ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܣܢܺܝܩܽ ܗ̱ܘ ܥܰܠ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ 245 ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܚܰܙܝܰܬ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬ݂ܐ 246 ܢܰܪܓܶܫ ܥܳܠܡܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܦܿܳܩܶܕ ܘܰܠܓܰܠܝ̈ܳܬ݂ܐ 247 ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܙܟܼܰܘ ܟܰܕ ܥܿܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܐܬ݂ܪ̈ܰܘܳܬ݂ܐ 248 ܒܚܶܠ̈ܡܶܐ ܕܠܶܠܝܳܐ ܡܫܿܰܥܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܥܰܡܶܗ 249 ܡܳܐ ܕܰܢܨܰܚܘ ܗܘܰܘ ܒܶܝܬ ܠܶܓܝܽܘ̈ܢܶܐ ܫܩܼܰܠܘ ܙܳܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 250 ܗܦܰܟ݂ܘ ܡܶܬ݂ܦܰܟ݂ܪܺܝܢ ܡܶܢ ܚܶܙܘ̈ܳܢܶܐ ܫܶܐܠܘ̱ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ 251 ܫܒܶܐ ܠܕܳܢܺܝܐܶܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܡܶܢ ܓܰܘ ܐܰܬ݂ܪܶܗ 252 ܘܶܐܬܼܰܘ ܚܶܠ̈ܡܶܐ ܫܒܰܘܽܘܗ̱ܝ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܓ݂ܰܘ ܥܰܪܣܶܗ 253 ܢܦܼܰܩ ܒܰܪ ܫܶܒܝܳܐ ܘܦܰܪܩܶܗ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܚܶܙܘ̈ܳܢܶܐ 254 ܘܚܼܳܒ ܕܢܶܣܓ݂ܽܘܕ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܛܪܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ ܩܕܳܡ ܓܳܠܽܘܬ݂ܐ 255 ܥܒܼܰܕ ܕܢܶܣܬܰܢܩܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܥܰܠ ܚܰܒܪܶܗ 256 ܕܰܗܘܰܘ ܝܿܳܕܥܺܝܢ ܕܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܡܡܰܠܳܐ ܟܽܠ ܣܽܘܢܩ̈ܳܢܺܝܢ 257 ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܥܰܠ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܚܶܙܘ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ 258 ܘܰܡܦܰܫ̈ܩܳܢܶܐ ܥܰܠ ܐܶܫܛܳܪܳܐ ܕܰܚܪܽܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ 259 ܡܫܰܥܒܰܕ ܝܰܘܣܶܦ ܘܰܣܢܺܝܩ ܣܰܓܺܝ ܥܰܠ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܐ 260 ܘܰܐܠܺܝܨ ܦܶܪܥܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܚܶܠܡܳܐ ܕܢܶܬ݂ܦܰܫܰܩ ܠܶܗ 261 ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ ܢܶܣܬܰܡܟܽܘܢ ܗܘܰܘ 262 ܗܿܰܘ ܢܶܬ݂ܚܰܪܰܪ ܘܗܳܢܳܐ ܢܼܶܕܰܥ ܚܶܠܡܶܗ ܡܰܢܽܘ 263 ܢܛܺܝܼܪ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܢܶܦܫܽܘܪ ܚܶܠܡܳܐ ܘܒܶܗ ܢܶܬ݂ܚܰܘܶܐ 264 ܕܰܒܓܶܠܝܳܢܶܗ ܬܶܪܓ݂ܫ ܡܶܨܪܶܝܢ ܡܳܐ ܕܰܡܦܰܫܶܩ 265 ܕܡܼܶܟ ܟܺܝܬ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܶܐܬܼܳܐ ܚܶܠܡܳܐ ܣܼܕܰܪ ܚܶܙܘܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ 266 ܘܥܰܒܕܶܗ ܣܢܺܝܼܩܳܐ ܥܰܠ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ 267 ܚܼܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܦܶܪܥܽܘܢ ܟܰܕ ܩܿܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܚܕܳܪ̈ܰܝ ܢܰܗܪܳܐ 268 ܘܗܳܐ ܬܰܘܪ̈ܳܬ݂ܐ ܫܒܰܥ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܐ ܘܫܰܡܺܝ̈ܢܳܬ݂ܐ 269 ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܘܫܰܡܺܝ̈ܢܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܘܥܰܫܺܝ̈ܢܳܢ ܗܘ̈ܰܝ 270 ܘܪ̈ܳܥܝܳܢ ܬܰܡܳܢ ܒܡܰܪܓܳܐ ܕܰܚܼܙܳܐ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܢܰܗܪܳܐ 271 ܘܗܳܐ ܬܰܘܪ̈ܳܬ݂ܐ ܫܒܰܥ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܐ ܣܠܶܩܘ̱ ܒܳܬ݂ܰܪ̈ܗܶܝܢ 272 ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܒܚܶܙܘܳܗܶܝܢ ܘܰܒܨܺܝܼܪ ܒܶܣܪܗܶܝܢ ܘܰܡܚܺܝ̈ܠܳܢ ܗܘ̈ܰܝ 273 ܘܶܐܟܰܠܝ̈ ܬܰܡܳܢ ܩܰܛܺܝ̈ܢܳܬ݂ܐ ܠܫܰܡܺܝ̈ܢܳܬ݂ܐ 274 ܘܶܐܬܬܥܺܝܼܪ ܦܶܪܥܽܘܢ ܟܰܕ ܡܶܣܬܰܪܰܕ ܡܶܢ ܚܶܙܘܳܢܳܐ 275 ܐܰܚܕܶܗ ܬܶܗܪܳܐ ܒܚܶܙܘܳܐ ܚܰܕܬ݂ܳܐ ܕܶܐܬ݂ܚܰܘܺܝ ܠܶܗ 276 ܘܡܶܬ݂ܕܰܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕܡܽܘܢ ܟܰܝ ܢܶܗܘܶܐ ܒܗܿܰܘ ܓܶܠܝܳܢܳܐ 277 ܘܟܰܕ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܕܠܶܠܝܳܐ ܫܰܩܠܽܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܦܽܘܫܳܩܳܐ 278 ܒܫܶܢܬ݂ܐ ܛܒܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܘܚܶܠܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥܼܰܠ ܢܶܦܓܰܥ ܒܶܗ 279 ܚܼܙܳܐ ܬܽܘܒ ܩܰܢܝܳܐ ܕܰܫܒܰܥ ܫܶܒܠ̈ܺܝܢ ܫܰܡܺܝ̈ܢܳܬ݂ܐ 280 ܘܬܽܘܒ ܒܳܬܰܪܗܶܝܢ ܫܒܰܥ ܣܳܠܩ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܩܰܛܺܝ̈ܢܳܬ݂ܐ 281 ܘܰܒܠܼܰܥ ܗܳܠܶܝܢ ܟܰܕܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ ܠܰܕܛܳܒ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ 282 ܘܶܐܬܬܥܺܝܼܪ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܗܳܐ ܚܳܠܡܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܐܚܕܶܗ ܬܶܗܪܳܐ 283 ܥܼܰܠ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܘܨܳܪ ܠܶܗ ܨܰܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܬ݂ܐ 284 ܘܠܳܐ ܐܺܝܼܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܥܰܝܢܳܐ ܕܒܿܳܚܪܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ 285 ܕܰܠܚܶܗ ܚܶܙܘܳܐ ܘܩܼܳܡ ܟܰܕ ܬܰܗܺܝܪ ܡܶܢ ܬܰܫܘܺܝܬ݂ܗ 286 ܘܥܰܠ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܣܢܺܝܼܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܫܟܰܚ ܡܶܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ 287 ܐܶܬ݂ܛܰܪܦܰܬ ܗܘܳܬ ܪܽܘܚܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܒܚܶܙܘܳܐ ܕܰܚܼܙܳܐ 288 ܘܰܠܚܰܪ̈ܳܫܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܰܢܶܫ ܢܶܓܠܽܘܢ ܚܶܠܡܶܗ 289 ܩܼܪܳܐ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܟ݂ܠܳܗ̇ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܥܰܠ ܦܽܘܫܳܩܳܐ 290 ܘܶܐܫܬܰܥܺܝ ܠܗܽܘܢ ܘܠܰܝܬ ܦܳܫܽܘܪܳܐ ܕܰܢܒܰܕܶܩ ܠܶܗ 291 ܦܰܟ݂ܪܶܗ ܚܶܠܡܳܐ ܒܠܳܐ ܝܼܺܕܰܥܬ݂ܐ ܘܶܐܬܛܰܪܰܦ ܗ̱ܘܳܐ 292 ܘܰܩܼܪܳܐ ܕܬܶܫܪܶܝܘܗ̱ܝ ܚܰܪܳܫܽܘܬ݂ܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܡܰܨܝܰܬ݂ 293 ܐ̱ܬܼܰܘ ܚܰܪ̈ܳܫܶܐ ܕܢܶܒܼܥܽܘܢ ܚܶܠܡܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܰܢܽܘ 294 ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܗ̱ܘܰܘ ܥܶܠܬ݂ܗ ܕܫܰܪܒܳܐ ܐܰܘ ܦܽܘܫܳܩܶܗ 295 ܒܥܳܬ݂ܐ ܗܘܼܳܬ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ ܥܰܠ ܦܽܘܫܳܩܳܐ 296 ܘܶܐܫܬܰܥܺܝ ܠܗܽܘܢ ܘܠܰܝܬ ܦܳܫܽܘܪܳܐ ܕܰܢܒܰܕܶܩ ܠܶܗ 297 ܒܥܳܬ݂ܐ ܗܘܳܬ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ ܥܰܠ ܦܽܘܫܳܩܳܐ 298 ܘܠܳܐ ܣܿܳܦܩܳܐ ܗܘܳܬ ܕܬܶܦܫܽܘܪ ܚܶܠܡܳܐ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܰܐ ܗ̱ܘ 299 ܐܶܫܬܰܕܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܕܥܶܠܬ݂ܗ ܕܚܶܠܡܳܐ ܢܶܒܼܥܽܘܢ 300 ܘܥܰܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܼܰܕܪܶܗ ܠܚܶܠܡܳܐ ܠܳܐ ܝܰܕܥܽܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܰܘ 301 ܟܣܸܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܡܶܢ ܤܳܛܳܢܳܐ ܘܡܶܢ ܫܰܡܳܫ̈ܰܘܗ̱ܝ 302 ܕܚܶܠܡܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܫܰܕܪܶܗ ܕܢܶܬ݂ܚܰܘܶܐ ܠܶܗ 303 ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܦܼܰܩ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ 304 ܘܠܳܐ ܝܿܺܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܒܺܝܼܫܳܐ ܢܼܦܰܫܶܩ ܠܰܓ݂ܢܺܝ̈ܙܳܬ݂ܳܐ 305 ܚܳܒܼܰܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܪܳܫܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܫܳܩܳܐ 306 ܕܚܶܠܡܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܓܢܺܝܼܙ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܳܗܿ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܬܶܗ 307 ܠܒܰܪ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܢܛܺܝܼܪ ܗ̱ܘܳܐ ܚܶܠܡܳܐ ܕܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗ̱ܘܳܐ 308 ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬ݂ܐ ܕܡܳܪܶܗ ܢܰܣܪܰܚ ܡܳܐ ܕܰܡܦܰܫܶܩ 309 ܐܶܬ݂ܒܰܣܪܰܬ ܗܘܳܬ ܚܰܟܺܝܡܽܘܬ݂ܗܿ ܕܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܡܶܨܪܶܝܢ 310 ܕܚܶܠܡܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܦܰܫܰܩ ܡܶܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܝܗܿ 311 ܠܳܐ ܩܪܳܝܗ̱ܝ ܩܽܘܫܬܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܢܺܐܼܬ݂ܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ 312 ܐܰܓܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܕܟ݂ܽܠ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܢܶܬ݂ܒܰܚܪܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ 313 ܟܰܣܝܶܗ ܠܫܰܪܒܶܗ ܘܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܕܢܶܬ݂ܚܰܘܶܐ ܠܶܗ 314 ܕܬܶܥܽܘܠ ܬܰܒܗܰܬ ܚܰܪܳܫܽܘܬ݂ܐ ܒܓ݂ܰܘ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܳܐ 315 ܐܶܠܽܘ ܥܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܢܦܰܫܶܩ ܝܰܘܣܶܦ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ 316 ܠܳܐ ܚܰܪ̈ܳܫܶܐ ܘܠܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܡܶܬܦܰܪܣܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 317 ܐܳܡܿܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܓܶܝܪ ܕܶܐܠܽܘ ܝܰܘܣܶܦ ܠܳܐ ܢܦܿܰܫܶܩ ܗ̱ܘܳܐ 318 ܝܿܳܕܥܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܚܢܰܢ ܢܶܦܫܽܘܪ ܚܶܠܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܦܰܫܼܰܪ ܗܽܘ 319 ܘܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܠܼܘ ܘܰܢܦܰܩܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ 320 ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܡܰܠܰܠ ܫܰܪܒܶܗ ܕܰܝܘܣܶܦ ܕܰܢܦܰܫܶܩ ܗ̱ܘܳܐ 321 ܒܣܼܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܒܚܶܠܡܶܗ ܕܕܰܓ̈ܳܠܶܐ ܗ̱ܘܰܘ 322 ܘܟܶܢ ܐܶܪܓܰܫ ܗ̱ܘܳܐ ܗܿܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܢܺܐܼܬ݂ܶܐ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ 323 ܘܟܰܕ ܐܶܫܬܰܐܠܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܰܒܛܶܠܘ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ 324 ܫܰܩܝܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܥܰܗܕܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ ܘܰܠܦܽܘܫ̈ܳܩܰܘܗ̱ܝ 325 ܡܼܛܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܙܰܒܢܳܐ ܕܢܼܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ 326 ܘܰܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܢܶܬ݂ܥܰܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܪܺܝܫܳܢܽܘܬ݂ܐ 327 ܫܠܼܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܬܽܘܒ ܟܰܝܠܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܗܿܰܘ ܕܰܬܠܳܬ݂ܺܝܢ 328 ܘܛܽܘܦܣܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܡܶܬ݂ܗܰܦܰܟ ܗ̱ܘܳܐ ܢܚܿܰܘܶܐ ܢܰܦܫܶܗ 329 ܩܼܪܶܒ ܟܺܝܬ ܫܰܩܝܳܐ ܘܰܓܠܳܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܝܰܘܣܶܦ 330 ܘܫܼܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܦܬܰܚ ܠܰܛܠܺܝܼܡܳܐ ܕܢܺܐܼܬ݂ܐ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ 331 ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܐ ܚܒܼܰܫܬܶܗ ܘܡܰܠܟܳܐ ܦܬܼܰܚ ܠܶܗ ܟܰܕ ܢܿܳܦܶܩ ܗ̱ܘܳܐ 332 ܕܢܶܬ݂ܪܰܡܪܰܡ ܗ̱ܘܳܐ ܚܠܳܦ ܡܽܘܟܳܟܶܗ ܒܶܝܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ 333 ܐܰܝܿܢܳܐ ܕܰܛܠܺܝܼܡ ܒܝܰܘܣܶܦ ܢܶܚܽܘܪ ܟܰܕ ܡܶܬ݂ܒܰܝܰܐ 334 ܘܰܕܠܳܐ ܪܶܛܢܳܐ ܛܠܽܘܡܝܳܐ ܢܣܼܰܝܒܰܪ ܐܶܢ ܦܳܪܽܘܫܰܐ ܗ̱ܘ 335 ܛܰܠܡܽܘܟ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܚܽܘܪ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܕܠܰܘ ܛܳܠܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ 336 ܘܠܳܐ ܬܶܬ݂ܦܰܪܰܣ ܬܰܘܕܰܥ ܢܰܦܫܳܟ ܕܰܛܠܺܝܼܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬ 337 ܐܶܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܨܿܳܒܶܝܬ ܕܬܶܫܦܰܪ ܐܰܘ ܦܳܪܽܘܫܳܐ 338 ܛܠܽܘܡܝܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܢܳܬ݂ܳܐ ܕܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܣܕܰܪ ܒܰܩܢܽܘܡܳܟ 339 ܠܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐܺܝܬ ܬܶܦܽܘܩ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܛܠܺܝܼܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬ 340 ܢܶܬ݂ܟܰܦܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘܦܪܳܐ ܡܶܢܳܟ ܗܿܰܘ ܕܰܣܒܼܰܟ ܒܳܟ݂ 341 ܐܶܢ ܡܿܰܫܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܦܳܛܽܘܢܽܘܬ݂ܐ 342 ܠܡܽܘܢ ܠܳܟ ܥܰܡܠܳܐ ܕܬܶܦܽܘܩ ܪܽܘܚܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܛܰܠܡܰܬ 343 ܝܰܘܣܶܦ ܢܼܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܡܰܚܙܺܝܬ݂ܐ ܠܟܽܠ ܕܰܛܠܺܝܼܡܺܝܢ 344 ܘܒܶܗ ܢܶܬ݂ܒܰܝܽܐܘܢ ܡܶܢ ܨܽܘܚ̈ܝܳܬ݂ܐ ܕܰܛܠܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ 345 ܛܠܽܘܡܝܳܐ ܚܰܒܼܫܶܗ ܘܰܒܟܺܐܢܽܘܬ݂ܐ ܢܦܼܰܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܺܝܼܢܶܗ 346 ܕܢܺܐܼܬ݂ܐ ܢܼܶܗܘܶܐ ܡܳܪܳܐ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܕܰܛܠܰܡܬ݂ܗ ܗܘܳܬ݂ 347 ܐܰܝܟ ܣܳܥܽܘܪܳܐ ܥܼܰܠ ܨܶܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܕܢܶܓ݂ܽܘܫ ܟܺܐܒܶܗ 348 ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܥܨܳܒܳܐ ܕܚܳܫܰܚ ܠܳܗ̇ ܠܰܡܚܽܘܬ݂ܗ 349 ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܥܰܠ ܘܡܳܢܰܘ ܕܶܐܡܼܰܪ ܟܰܕ ܐܶܫܬܰܐܰܠ 350 ܙܰܒܢܳܐ ܒܿܳܥܝܳܐ ܕܰܐܪܺܝܟ݂ܐܺܝܬ ܬܶܬ݂ܡܰܠܰܠ ܒܶܗ 351 ܣܺܝܡܘ̱ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܫܰܪܒܶܗ ܦܰܐܝܳܐ ܒܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܟܽܘܢ 352 ܘܶܐܢܿܳܐ ܐܶܛܽܘܪ ܘܰܥܕܳܗܿ ܕܡܶܠܬ݂ܐ ܕܠܰܐܝܟܳܐ ܕܣܶܡܟܰܬ݂ 353 ܗܳܐ ܩܕܳܡ ܦܶܪܥܽܘܢ ܥܼܰܠ ܢܶܫܬܰܐܰܠ ܥܰܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬ݂ܐ 354 ܒܪܺܝܼܟ ܕܰܓܠܼܳܐ ܠܶܗ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܡܰܠܟܳܐ ܘܦܽܘܫܳܩܰܝ̈ܗܽܘܢ
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/114
Source:
Vatican City Vatican Library Syr. 117 Vat. sir. 117 http://syriaca.org/manuscript/2294
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 1, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On Joseph (Memra 6) - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ” based upon Vat. sir. 117, Digital Syriac Corpus, last modified May 1, 2018, https://syriaccorpus.org/114.
Bibliography:
On Joseph (Memra 6) - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/114.

Show Citation Styles