Jacob of Serugh: On Joseph (Memra 7) - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
1 ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܡܳܪܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܪܰܫܘ̱ ܠܺܝ ܒܶܝܬ ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ 2 ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܶܪܕܶܐ ܠܘܰܥܕܳܐ ܕܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕܺܝܼܚܺܝܕܳܝܳܐ 3 ܒܶܗ ܗܽܘ ܒܰܒܪܳܐ ܟܬ݂ܺܝܼܒܺܝܢ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬ݂ܐ 4 ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܕܰܦܳܐ ܕܠܳܐ ܛܥܺܝܼܢ ܨܰܠܡܶܗ ܒܶܝܬ ܩܶܪ̈ܳܝܢܶܐ 5 ܗܽܘܝܽܘ ܥܶܠܬ݂ܐ ܕܟ݂ܽܠ ܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ 6 ܘܟܽܠܡܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ܘܗ̱ܝ ܡܶܢܶܗ ܘܰܠܒܰܪ ܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܐ ܗ̱ܝ 7 ܗܽܘ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܝܰܗ̱ܒ ܕܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܥܰܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬ݂ܐ 8 ܘܰܠܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܗܽܘܼ ܓܿܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܺܝ̈ܩܳܬ݂ܐ 9 ܗܽܘܼ ܦܳܩܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܦܫܳܪܳܐ ܠܚܶܠ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܒܳܐ 10 ܘܰܒܒܽܘܝܳܢܳܐ ܠܣܰܟ݂ܽܘ̈ܠܬ݂ܳܢܶܐ ܗܽܘܼ ܡܰܥܬܰܪ ܗ̱ܘܳܐ 11 ܗܽܘܝܽܘ ܫܪܳܪܳܐ ܘܟ݂ܽܠ ܡܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪ ܒܶܗ ܐܶܬ݂ܡܰܠܰܠ 12 ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܒܶܗ ܠܳܐ ܢܶܦܼܩܰܬ ܡܶܢ ܕܰܓܠܳܐ ܗ̱ܝ 13 ܗܽܘ ܚܰܟܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܥܰܒܕܶܗ ܒܶܝܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ 14 ܘܡܶܢܶܗ ܩܰܒܶܠ ܢܰܗܺܝܪܽܘܬ݂ܐ ܕܥܰܠ ܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ 15 ܒܶܗ ܓܶܝܪ ܨܺܝܼܪ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܦ ܣܳܗܕܽܘܬ݂ܶܗ ܒܶܗ ܣܺܝܼܡܳܐ ܗܘܳܬ݂ 16 ܒܰܕܓ݂ܽܘܢ ܟܰܒܼܫܶܗ ܠܟ݂ܽܠܶܗ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܒܚܰܟܺܝܡܽܘܬ݂ܗ 17 ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܨܽܘܪܬܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܫܩܼܺܝܠ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ 18 ܠܳܐ ܐܶܫܼܬܰܠܰܛ ܥܰܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬ݂ܐ ܘܥܰܠ ܓܰܠܝ̈ܳܬ݂ܐ 19 ܦܓܰܥܘ ܒܶܗ ܚܶܠ̈ܡܶܐ ܘܦܰܫܶܩܘ̱ ܐܶܢܽܘܢ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ 20 ܩܺܐܪ̈ܣܶܐ ܫܓܺܝܫ̈ܶܐ ܘܰܥܒܼܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ݂ 21 ܫܰܠܽܝܛܽܘܬ݂ܐ ܘܶܐܬ݂ܕܰܒܰܪ ܒܳܗ̇ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ݂ 22 ܕܰܒܟ݂ܽܠ ܥܶܠ̈ܠܳܢ ܨܽܘܪܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܒܶܗ ܬܺܐܪܰܒ ܗܘܳܬ݂ 23 ܟܰܒܫܳܗܿ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܰܒܟܰܣܝ̈ܳܬ݂ܐ ܘܰܒܓܰܠܝ̈ܳܬ݂ܐ 24 ܕܢܺܝܫܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܚܰܟܺܝܡܽܘܬ݂ܗ 25 ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕܘ ܠܶܗ ܘܗܳܝ ܕܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ 26 ܘܚܶܙ̈ܘܶܐ ܝܰܩܪܽܘܗ̱ܝ ܘܟܶܢ ܐܶܬ݂ܝܰܩܰܪ ܡܶܢ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ 27 ܥܰܠ ܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ ܗ̱ܘܼܳܐ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܢܦܰܪܢܶܣ ܐܶܢܽܘܢ 28 ܘܟܶܢ ܐܶܫܼܬܰܪܰܪ ܥܰܠ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܪܺܝܫܳܢܽܘܬ݂ܐ 29 ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܚܶܠܡ̈ܶܐ ܟܒܼܰܫ ܒܺܐܝܕܰܥܬ݂ܳܐ ܕܶܐܬ݂ܝܰܗܒܰܬ݀ ܠܶܗ 30 ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܕܶܚܠܰܬ ܡܶܢܶܗ ܘܰܗܘܼܳܐ ܡܳܪܳܗܿ 31 ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܚܼܙܰܘ ܕܰܒܚܶܙܘ̈ܳܢܶܐ ܕܠܶܠܝܳܐ ܫܰܠܺܝܛ 32 ܘܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܥܰܒܼܕܽܘܗ̱ܝ ܕܰܢܕܰܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ 33 ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܦܼܰܩ ܒܳܬ݂ܪ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܘܦܰܫܼܶܩ ܐܶܢܽܘܢ 34 ܘܠܳܐ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܝܰܗ̱ܒܘ̱ ܠܶܗ ܐܺܝܼܕܳܐ ܢܫܰܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ 35 ܐܳܡܿܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܓܶܝܪ ܕܶܐܢ ܥܰܠ ܚܶܠܡܳܐ ܕܠܶܠܝܳܐ ܫܰܠܺܝܼܛ 36 ܐܰܝܠܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܠܰܕܚܺܝܼܠܽܘܬ݂ܗ 37 ܡܿܰܢܽܘܼ ܩܰܠܺܝܠ ܛܳܒ ܡܶܢ ܚܶܠܡܳܐ ܕܢܶܡܪܰܕ ܡܶܢܶܗ 38 ܕܳܐܦ ܐܶܢ ܛܳܐܶܣ ܐܰܝܟ ܚܶܙܘܳܢܳܐ ܨܳܐܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ 39 ܡܶܢ ܟܰܣܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܝܰܒܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܨܶܝܕ ܓܰܠܝ̈ܳܬ݂ܳܐ 40 ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܢܦܰܪܢܶܣ ܐܰܬ݂ܪܳܐ 41 ܘܥܼܰܠ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܘܺܝܠܶܦ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ 42 ܘܟܶܢ ܐܶܫܬܰܠܰܛ ܕܰܠܒܶܝܬ ܦܶܪܥܽܘܢ ܡܳܪܳܐ ܢܼܶܗܘܶܐ 43 ܐܰܝܟ ܕܠܳܐܣܝܳܐ ܩܼܪܳܐ ܠܶܗ ܦܶܪܥܽܘܢ ܢܶܓ݂ܽܘܫ ܟܺܐܒܶܗ 44 ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܥܼܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܫܩܼܰܠ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܘܟܶܢ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕ 45 ܚܼܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܚܶܙܘܳܐ ܒܠܶܠܝܳܐ ܘܰܐܣܓܺܝܼ ܫܰܚܩܶܗ 46 ܘܥܼܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܕܰܢܦܰܫܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬ݂ܐ 47 ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܪܕܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܢܳܐ 48 ܘܰܐܚܕܰܢܝ̱ ܫܶܬܩܳܐ ܘܗܳܫܳܐ ܙܳܥܶܬ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ 49 ܙܿܳܕܶܩ ܡܶܟܺܝܠ ܬܶܪܗܰܛܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܩܶܪܝܳܢܳܐ 50 ܘܫܶܡܥܳܐ ܕܶܐܕܢܳܐ ܢܶܨܠܶܐ ܘܰܥܕܶܗ ܨܶܝܕ ܣܽܘܟܳܠܳܐ 51 ܐܶܢ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܼܶܣܰܒ ܠܳܟ ܟܰܕ ܕܫܿܳܡܰܥ ܐܰܢ̱ܬ 52 ܡܽܘܢ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܬܶܫܟܰܚ ܟܰܕ ܨܳܐܶܬ ܐܰܢ̱ܬ 53 ܨܶܝܕ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܳܐ ܬܶܪܗܰܛܝ ܡܶܠܬ݂ܐ ܐܳܦ ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ 54 ܘܗܳܕܶܐ ܗܳܝ ܡܶܠܬ݂ܐ ܕܒܳܗ̇ ܕܡܶܬܬܙܺܝܼܥܺܝܢ ܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ 55 ܠܰܘ ܥܰܠ ܕܰܚܼܙܳܐ ܦܶܪܥܽܘܢ ܚܶܠܡܳܐ ܒܛܺܝܼܠ ܠܺܝ ܕܺܐܡܰܪ 56 ܠܐ̱ܪܳܙܳܐ ܬܡܺܝܼܗܳܐ ܕܶܐܫܬܰܡܰܫ ܒܶܗ ܐܰܠܺܝܼܨ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܕܢܰܚ 57 ܠܰܘ ܥܰܠ ܕܦܰܫܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܚܶܠܡܳܐ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ 58 ܕܗܽܘܼ ܦܽܘܫܳܩܶܗ ܣܢܺܝܼܩ ܢܶܬ݂ܦܰܫܰܩ ܬܶܗܪܳܐ ܐܰܚܕܰܢܝ̱ 59 ܐܳܡܰܪ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܚܶܠܡܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐܺܝܬ݂ 60 ܘܟܶܢ ܡܿܰܗܦܶܟ ܐ̱ܢܳܐ ܕܬܽܘܒ ܢܶܬ݂ܡܰܠܰܠ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ݂ 61 ܥܼܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܘܫܰܪܺܝ ܦܶܪܥܽܘܢ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ 62 ܚܶܠܡܳܐ ܚܶܠܡܶܬ ܘܠܰܝܬ ܦܳܫܽܘܪܳܐ ܕܰܡܒܿܰܕܶܩ ܠܺܝ 63 ܐܰܘܕܺܝ ܡܰܠܟܳܐ ܕܠܰܝܬ ܦܳܫܽܘܪܳܐ ܒܶܝܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ 64 ܕܬܶܗܼܘܶܐ ܪܰܒܳܐ ܚܰܟܺܝܡܽܘܬ݂ܶܗ ܕܒܰܪ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ 65 ܒܰܣܪܳܗܿ ܠܟ݂ܠܳܗ̇ ܚܰܟܺܝܡܽܘܬ݂ܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܡܶܨܪܶܝܢ 66 ܟܰܕ ܐܳܡܿܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕܚܶܠܡܳܐ ܚܶܠܡܶܬ ܘܠܰܝܬ ܦܳܫܽܘܪܳܐ 67 ܘܫܰܪܺܝ ܝܰܘܣܶܦ ܕܰܢܥܰܕܪ ܗ̱ܘܳܐ ܘܟܶܢ ܦܰܫܰܪ ܗ̱ܘܳܐ 68 ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܐܶܥܿܢܶܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܳܪܝܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ 69 ܠܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܛܪܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܳܐ 70 ܕܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ݂ܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܢܡܰܠܶܠ ܟܰܕ ܠܳܐ ܕܳܚܶܠ 71 ܠܳܐ ܠܰܡ ܐܶܥܢܶܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܳܪܝܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ 72 ܒܗܳܕܶܐ ܚܰܘܺܝ ܕܢܶܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ 73 ܟܰܕ ܠܳܐ ܦܫܰܪ ܠܶܗ ܠܡܰܠܟܳܐ ܚܶܠܡܶܗ ܫܰܪܺܝ ܡܰܟܶܣ 74 ܕܶܐܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܙܰܪ ܠܳܟ ܒܺܝܼܫܬܳܐ ܠܳܐ ܡܟܿܰܣܶܐ ܐ̱ܢܳܐ 75 ܐܳܦ ܒܳܗܿ ܒܗܳܕܶܐ ܫܪܳܪܳܗ̇ ܚܰܘܺܝ ܩܕܳܡ ܦܽܘܫܳܩܳܐ 76 ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܢܟܰܣܶܐ ܩܽܘܫܬܳܐ ܘܢܶܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ 77 ܡܶܠܬ݂ܐ ܓܠܺܝܼܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܨܛܰܠܝܳܐ ܠܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܐ 78 ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܐܠܳܐ ܒܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܡܦܰܫܶܩ ܗ̱ܘܳܐ 79 ܩܰܕܶܡ ܐܰܣܼܪܶܗ ܠܗܰܘ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܨܶܝܕ ܐܰܠܳܗܳܐ 80 ܕܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ ܢܶܫܩܽܘܠ ܦܶܪܥܽܘܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܳܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ 81 ܐܳܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܚܙܺܝܿܬ ܕܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܒܣܶܦܰܬ ܢܰܗܪܳܐ 82 ܘܗܳܐ ܬܰܘܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܫܒܰܥ ܪ̈ܳܥܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܫܰܡܺܝ̈ܢܳܬ݂ܐ 83 ܘܬܽܘܒ ܒܳܬ݂ܪܗܶܝܢ ܫܒܰܥ ܚܿܳܙܶܐ ܗܘܺܝܿܬ ܟܰܕܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ 84 ܘܰܠܛܳܒ̈ܳܬ݂ܐ ܐܟܼܰܠܝ̈ ܒܺܝܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܟܰܕ ܚܿܳܙܶܐ ܗܘܺܝܬ݂ 85 ܗܰܦܼܟܰܬ ܕܶܡܼܟܰܬ ܘܰܚܙܺܝܿܬ ܫܶܒ̈ܠܶܐ ܫܒܰܥ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܐ 86 ܬܽܘܒ ܒܳܬ݂ܪܗܶܝܢ ܫܒܰܥ ܣܳܠܩ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܩܰܛܺܝܢ̈ܳܬ݂ܳܐ 87 ܘܰܠܡܰܠ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܒܠܰܥܝ̈ ܗܘ̈ܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܫܩܺܝ̈ܦܳܢ ܗܘ̈ܰܝ 88 ܘܗܿܺܝ ܛܳܒܽܘܬ݂ܐ ܫܶܪܟܰܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܗܿܳܝ ܒܺܝܫܽܘܬ݂ܐ 89 ܫܡܼܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܚܶܠܡܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܘܶܐܣܼܬܰܟܰܠ ܒܶܗ 90 ܘܰܡܛܰܝܒܳܐܺܝܬ ܫܰܪܺܝ ܢܦܿܰܫܶܩ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐܺܝܬ݂ 91 ܡܽܘܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܛܰܝܰܒ ܕܢܶܥܼܒܶܕ ܚܰܘܺܝ ܠܦܶܪܥܽܘܢ 92 ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܶܠ̈ܡܶܐ ܚܰܕ ܗܽܘܼ ܦܫܳܪܳܐ ܘܚܰܕ ܦܽܘܫܳܩܳܐ 93 ܫܒܰܥ ܬܰܘܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܫܰܡܺܝ̈ܢܳܬ݂ܐ 94 ܘܰܫܒܰܥ ܫܶܒ̈ܠܶܐ ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܬܽܘܒ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܐ 95 ܘܬܽܘܒ ܬܰܘܪ̈ܳܬ݂ܐ ܫܒܰܥ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܐ ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܐܶܢܶܝܢ 96 ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܶܒ̈ܠܶܐ ܩܰܛܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܗܺܝܼ ܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝܼ 97 ܣܰܒܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܿܳܒܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܒܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ 98 ܘܒܳܬ݂ܪ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܗܼܘܶܐ ܟܰܦܢܳܐ ܘܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܐ 99 ܒܰܫܒܰܥ ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬ݂ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܪܶܬ݀ 100 ܥܠܰܠܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܟ ܓܳܣܝܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܒܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܡܶܨܪܶܝܢ 101 ܒܳܬ݂ܪ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܟܰܦܢܳܐ ܕܠܰܝܬ ܐܰܟܘܳܬ݂ܶܗ 102 ܘܣܰܒܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܶܬܛܥܶܐ ܒܟܰܦܢܳܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬ݂ܪܟܶܢ 103 ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܦܼܰܩ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܢܼܚܰܘܶܐ ܠܳܟ 104 ܕܶܐܬܬܢܺܝ ܚܶܠܡܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܥܰܠ ܕܰܬܗܰܝܡܶܢ 105 ܥܒܳܕܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܢܳܐ ܕܣܺܝܼܡ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ 106 ܕܢܶܗܘܶܐ ܣܰܒܥܳܐ ܘܒܳܬ݂ܪܶܗ ܟܰܦܢܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ 107 ܒܺܐܝܼܕ̈ܰܝ ܚܶܠܡܳܐ ܫܠܼܰܚ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܡܳܢܳܐ ܥܿܳܒܶܕ 108 ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܛܰܝܶܒ ܐܰܝܟ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܬܦܰܪܢܶܣ ܐܰܬ݂ܪܳܐ 109 ܘܢܶܒܥܶܐ ܦܶܪܥܽܘܢ ܓܰܒܪܳܐ ܕܚܰܟܺܝܡ ܘܰܡܠܸܶܐ ܗܰܘܢܳܐ 110 ܠܰܡܟܰܢܳܫܽܘ ܥܒܽܘܪܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܒܰܫܢ̈ܰܝ ܣܰܒܥܳܐ 111 ܢܶܗܘܶܐ ܣܺܝܼܡ ܒܳܗܿ ܐܶܣܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܠܟܰܦܢܳܐ ܕܳܐܬ݂ܶܐ 112 ܕܳܐܦ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܥܰܬܕܳܟ ܚܶܠܡܳܐ ܠܡܶܬܛܰܝܳܒܽܘ 113 ܫܰܪܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܝܰܘܣܶܦ ܕܢܶܦܩܽܘܕ ܒܶܝܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ 114 ܕܰܡܛܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܢܩܽܘܡ ܥܰܠ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ 115 ܕܢܶܦܫܽܘܪ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܩܼܪܰܘ ܠܶܗ ܒܶܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ 116 ܘܫܰܪܺܝ ܡܦܰܪܢܶܣ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܐ ܕܡܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ 117 ܦܰܫܼܶܩ ܚܶܙܘܳܐ ܚܰܟܺܝܡ ܠܶܒܳܐ ܘܠܳܐ ܟܰܕܽܘ ܠܶܗ 118 ܘܡܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܰܦܢܳܐ ܕܳܐܬ݂ܐ ܗܽܘܼ ܡܦܰܪܢܶܣ ܗ̱ܘܳܐ 119 ܢܶܣܰܒ ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܡܫܳܐ ܘܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܠܰܡ 120 ܕܢܶܗܘܶܐ ܢܛܺܝܼܪ ܒܶܗ ܥܒܽܘܪܳܐ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܠܟܰܦܢܳܐ ܕܳܐܬ݂ܶܐ 121 ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܰܠܛܽܘܗ̱ܝ ܐܶܫܬܰܠܰܛ ܠܶܗ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܳܐ 122 ܘܕܰܐܝܟܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܗܽܘܼ ܦܿܳܩܶܕ ܗ̱ܘܳܐ 123 ܬܶܡܗܰܬ ܡܶܨܪܶܝܢ ܕܰܟܡܳܐ ܚܰܟܺܝܡ ܒܰܪ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ 124 ܕܦܰܫܼܶܩ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܘܰܡܠܰܟ ܕܰܐܝܿܟܰܢ ܢܰܬܩܶܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ 125 ܬܗܰܪ ܒܶܗ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܒܦܽܘܫܳܩܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܒܡܽܘܠܟܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ 126 ܘܶܐܬܕܰܡܰܪ ܒܶܗ ܕܰܟܡܳܐ ܥܪܺܝܼܡ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܟܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ 127 ܫܰܪܺܝ ܕܢܺܐܼܡܰܪ ܡܿܰܢ ܐܰܝܟ ܗܳܢܳܐ ܒܟ݂ܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ 128 ܣܰܟܽܘܠܬ݂ܳܢܳܐ ܘܰܡܠܸܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ 129 ܕܢܰܚ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܛܠܺܝܼܡܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܳܐ 130 ܘܫܰܪܺܝ ܡܝܿܰܩܰܪ ܘܰܡܪܰܡܪܶܡ ܠܶܗ ܕܶܐܬ݂ܡܰܟܰܟ ܗ̱ܘܳܐ 131 ܐܳܡܰܪ ܦܶܪܥܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬ ܬܶܫܬܰܠܰܛ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܝ 132 ܘܬܶܗܘܶܐ ܡܳܪܳܐ ܠܟ݂ܠܳܗ̇ ܡܶܨܪܶܝܢ ܐܳܦ ܕܰܝܿܳܢܳܐ 133 ܟܽܘܪܣܰܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܪܰܒ ܡܶܢܳܟ ܘܬܽܘܒ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ 134 ܘܽܐܘܚܕܳܢܝ̱ ܟܽܠܶܗ ܠܳܟ ܢܶܫܬܰܥܒܰܕ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܳܪܳܐ 135 ܕܢܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬ݂ܐ 136 ܘܥܰܒܕܶܗ ܡܳܪܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܪܕܺܝܦ ܗ̱ܘܳܐ ܒܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܶܗ 137 ܢܳܚܘ ܗ̱ܘܰܘ ܓܰܠܠ̈ܶܐ ܕܰܛܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ 138 ܘܫܰܪܺܝ ܕܢܶܟܢܽܘܫ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܶܐ 139 ܦܳܫ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܚܣܳܡܳܐ ܕܢܶܟ݂ܠܳܐ ܘܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ 140 ܛܠܽܘܡܝܳܐ ܕܟܽܠܝܽܘܡ ܘܰܪܕܺܝܦܽܘܬ݂ܐ ܕܟ݂ܠ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ 141 ܪܬ݂ܰܚ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܢܶܬܶܠ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܟܣܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ 142 ܘܒܰܛܶܠ ܡܶܢܶܗ ܓܠܺܝܕܳܐ ܘܥܰܪܝܳܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ 143 ܣܼܳܡ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܥܙܰܩܬ݂ܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܥܰܒܕܶܗ ܡܳܪܳܐ 144 ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܼܡܰܪ ܚܰܬ݂ܡܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܝ ܕܺܝܠܳܟ ܢܶܗܘܶܐ 145 ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܒܽܘܨܳܐ ܠܒܶܫ ܘܶܐܬ݂ܥܰܠܺܝ ܠܪܺܝܫܳܢܽܘܬ݂ܐ 146 ܘܟܽܠܶܗ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܒܪܶܝܟ ܘܰܣܓܶܕ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܠܟܳܐ 147 ܫܼܕܰܘ ܗܶܡܢܺܝܟ݂ܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܒܨܰܘܪܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܢܰܨܺܝܚ 148 ܘܰܐܟܪܶܙܘ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ ܐܰܒܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܡܶܨܪܶܝܢ 149 ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬ݂ܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܝܺܬ݂ܒ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܡܶܨܪܶܝܢ 150 ܘܪܶܗܛܰܬ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܦܿܳܩܽܘܕܽܘܬ݂ܶܗ ܒܟ݂ܽܠܶܗ ܐܰܬ݂ܪܳܐ 151 ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܡܳܪܳܐ ܠܡܳܪ̈ܰܘܳܬ݂ܐ 152 ܕܠܳܐ ܥܒܼܰܕ ܢܶܟܠܳܐ ܒܶܝܬ ܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܟܰܕ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕ 153 ܦܰܐܝܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ݂ܐ ܠܗܰܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ 154 ܕܰܙܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܰܒܰܪ ܢܰܦܫܶܗ ܒܟ݂ܠ ܐܰܬ݂ܪ̈ܰܘܳܢ 155 ܝܿܳܐܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܕܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܐ ܢܼܶܗܘܶܐ ܫܰܠܺܝܼܛ 156 ܕܰܒܢܼܳܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܫܽܘܪܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ ܕܰܙܗܺܝܼܪܽܘܬ݂ܐ 157 ܡܶܕܶܡ ܗܽܘ ܪܰܒ ܕܰܢܕܰܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܢܰܦܫܶܗ ܫܰܦܺܝܪ 158 ܐܰܝܟ ܗܿܰܘ ܕܰܒܢܼܳܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗܿ 159 ܕܰܢܟܰܒܶܫ ܐ̱ܢܳܫ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܒܠܺܝ̈ܠܶܐ ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢ ܗܿܰܘ 160 ܕܰܟܒܼܰܫ ܣܽܘܓ݂ܐܳܐ ܕܰܐܬ݂ܪ̈ܰܘܳܬ݂ܐ ܘܥܰܡܡ̈ܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ 161 ܕܰܙܟܼܳܐ ܠܚܰܫ̈ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܗܿܰܘ ܕܰܢܨܰܚ ܒܶܝܬ ܫܰܒ̈ܳܝܶܐ 162 ܘܰܐܝܟ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܦܰܨܺܝܼ ܡܶܢ ܣܽܘܚܳܦܳܐ 163 ܠܳܐ ܗܳܟ݂ܢܳܐ ܣܢܺܝܼܩܳܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܥܰܠ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ 164 ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܥܰܠ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܕܰܙܗܺܝܼܪܽܘܬ݂ܐ 165 ܗܳܐ ܚܰܟܺܝܼܡܳܐ ܡܫܿܰܝܶܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܶܗ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬ݂ܐܡܪܰܬ݂ 166 ܪܰܒ ܕܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܡܰܢ ܕܰܠܢܰܦܫܳܐ ܒܢܰܘܚܳܐ ܡܰܫܪܶܐ 167 ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚ ܕܳܒܰܪ ܢܰܦܫܶܗ ܕܠܳܐ ܪܺܫܝܳܢܳܐ 168 ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢܶܗ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܰܢܕܰܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ 169 ܠܝܰܘܣܶܦ ܡܳܕܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ ܦܳܩܽܘܕܽܘܬ݂ܐ 170 ܕܶܐܫܟܰܚ ܦܰܪܢܶܣ ܢܰܦܫܶܗ ܫܰܦܺܝܪ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܗ 171 ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܽܘܼ ܠܶܗ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܟܰܡ ܠܰܡܕܰܒܳܪܽܘ 172 ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܟܰܝ ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܫܟܰܚ ܠܰܡܦܰܪܢܳܣܽܘ 173 ܠܗܳܢܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܫܰܠܺܝܼܛ ܥܰܠ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ 174 ܠܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܠܰܛ ܥܰܠ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ 175 ܝܰܘܣܶܦ ܐܶܫܟܰܚ ܕܐܳܦ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܐܳܦ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ 176 ܢܕܰܒܰܪ ܫܰܦܺܝܪ ܘܰܢܦܰܪܢܶܣ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ݂ 177 ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܼܳܐ ܗܽܘܼ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܣܳܦܪܳܐ ܟܺܐܢܳܐ 178 ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܩܰܒܶܠ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬ݂ܗ ܘܶܐܫܼܬܰܥܒܰܕ ܠܶܗ 179 ܠܗܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܦܰܐܝܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ݂ܐ 180 ܕܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܡܶܨܪܶܝܢ ܒܳܬ݂ܪܶܗ ܬܶܪܗܰܛ ܬܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܶܗ 181 ܗܳܢܳܐ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܐܶܬ݂ܥܰܠܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬ݂ܐ 182 ܒܥܽܘܫܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܪܟ݂ܶܒ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ݂ܐ 183 ܐܶܬ݂ܪܰܡܪܰܡ ܗ̱ܘܳܐ ܘܦܰܐܝܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ݂ܐ 184 ܘܟܰܕ ܐܶܬ݂ܡܰܟܰܟ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܪܰܥܰܡ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ 185 ܒܗܳܠܶܝܢ ܛܽܘܦܣ̈ܶܐ ܕܛܳܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ ܡܶܙܕܰܝܶܢ ܗ̱ܘܳܐ 186 ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝ ܠܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܡܶܨܪܶܝܢ 187 ܒܗܿܳܝ ܕܰܗܘܼܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܚܰܘܺܝܼ ܒܽܘܩܝܳܐ 188 ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܪܳܡܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܰܩܰܠ 189 ܒܗܿܰܘ ܡܽܘܟܳܟ݂ܐ ܐܶܬ݂ܚܰܘܝܰܬ ܗܘܳܬ݀ ܦܳܪܽܘܫܽܘܬ݂ܗ 190 ܕܶܐܢ ܡܶܬ݂ܪܰܡܪܰܡ ܐܳܦܠܳܐ ܡܿܰܒܶܐܫ ܠܰܟܢ̈ܰܘܳܬ݂ܶܗ 191 ܐܶܢ ܟܰܕ ܥܰܒܕܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ݂ܐ ܡܶܬ݂ܗܰܦܰܟ ܗ̱ܘܳܐ 192 ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܡܳܪܳܐ ܟܡܳܐ ܒܟܺܐܢܽܘܬ݂ܐ ܡܶܬ݂ܕܰܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ 193 ܕܰܗܒܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܥܼܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܟܽܘܪܳܐ ܕܟܽܠ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܺܝܢ 194 ܘܰܕܓܰܒܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܙܰܝܚܽܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܬܳܓܰܝ̈ܗܽܘܢ 195 ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܕܳܒܰܪ ܢܰܦܫܶܗ ܫܰܦܺܝܪ 196 ܕܰܬܩܽܘܡ ܒܺܐܝܕܶܗ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ݂ܐ ܕܥܰܠ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ 197 ܦܐܸܶܐ ܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܪ̈ܳܫܶܐ ܟܰܕ ܪܳܡ ܡܶܢ ܡܰܪܫܽܘܬ݂ܐ 198 ܘܪܳܗܛܳܐ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܒܰܣܪܳܐ ܡܶܢ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ 199 ܕܚܺܝܼܠ ܪܳܕܽܘܝܳܐ ܡܳܐ ܕܰܡܢܰܟܪܰܝ ܡܶܢ ܥܶܕܠܳܝܳܐ 200 ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܬܳܒܿܰܥ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܶܥܼܒܶܕ ܟܽܠܢܳܫ 201 ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܠܐܺܝܼ ܘܨܰܒܶܬ ܢܰܦܫܶܗ ܒܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ 202 ܘܙܳܕܶܩ ܗܽܘ ܠܶܗ ܕܳܐܦ ܡܰܚܙܺܝܬ݂ܐ ܢܗܶܐ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ 203 ܗܿܰܘ ܕܶܐܬ݂ܟܰܫܰܪ ܘܰܐܪܚܶܩ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܙܺܐܛܺܝܡ̈ܶܐ 204 ܘܿܳܠܶܐ ܕܰܢܕܽܘܢ ܐܳܦ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ݂ܗ 205 ܐܶܢ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܠܳܐ ܢܰܣܺܝܼ ܐ̱ܢܳܫ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬ݂ܐ 206 ܡܶܬ݂ܥܰܪܩܰܠ ܠܶܗ ܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܗܰܝܡܰܢ ܦܳܩܽܘܕܽܘܬ݂ܐ 207 ܐܶܢ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܠܳܐ ܥܳܢܿܶܝܢ ܠܶܗ ܢܫܰܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ 208 ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܪ̈ܶܓ݂ܫܶܐ ܡܨܶܐ ܕܰܢܟܰܒܶܫ ܒܰܥܪܺܝܪ̈ܳܝܶܐ 209 ܕܺܝܠܶܗ ܡܰܪܕܽܘܗ̱ܝ ܘܰܕܠܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܒܡܽܘܢ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ 210 ܢܼܶܫܟܰܚ ܕܺܝܠܶܗ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܒܿܳܥܶܐ ܐܳܦ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ 211 ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܪܺܝܕ ܡܶܢ ܟܽܘܘܳܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܰܝ 212 ܣܿܳܥܪܳܐ ܡܶܠܬ݂ܗ ܡܳܐ ܕܰܡܟܰܘܶܢ ܠܰܕܠܳܐ ܟܺܐܢ̈ܺܝܢ 213 ܠܝܰܘܣܶܦ ܡܳܕܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬ݂ܐ 214 ܘܰܦܫܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܟܰܘܶܢ ܒܰܕ ܟܺܐܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ 215 ܨܰܠܶܠ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܪܺܫܝܳܢܳܐ ܘܟܶܢ ܐܶܬ݂ܡܰܛܺܝ 216 ܕܢܶܬܬܣܺܝܼܡ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܐܰܝܟ ܬܳܒܽܘܥܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ 217 ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܘܿܳܝܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܰܛܠܶܐ ܡܰܠܟܳܗܿ 218 ܐܳܦ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܝܗܿ ܒܨܰܦܪܳܐ ܐܳܟܠܺܝܢ ܐܰܝܟ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ 219 ܢܰܦܫܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܕܨܰܠܝܳܐ ܘܥܳܢܝܳܐ ܒܰܪ̈ܓ݂ܺܝܓ݂ܬ݂ܳܐ 220 ܘܰܒܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܪܗܺܝܒ̈ܶܐ ܫܓ݂ܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܣܰܢ̈ܝܳܬ݂ܐ 221 ܛܽܘܒ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܗܿ ܚܰܟܺܝܼܡ ܐܳܦ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܺܝܢ 222 ܢܰܦܫܳܐ ܗܳܝ ܗܳܕܶܐ ܕܣܺܝܼܡ ܬܽܘܟܽܠܳܢܳܗܿ ܥܰܠ ܬܰܩܢܽܘܬ݂ܐ 223 ܐܰܝܢܳܐ ܕܕܰܒܰܪ ܗܳܕܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܠܳܐ ܪܺܫܝܳܢܳܐ 224 ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܛܸܶܠ ܡܶܢܶܗ ܠܰܡܕܰܒܳܪܽܘ 225 ܗܳܪܟܳܐ ܕܰܪܶܫ ܢܰܦܫܶܗ ܝܰܘܣܶܦ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ݂ܐ 226 ܘܚܰܛܦܶܗ ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܰܢܦܰܪܢܶܣ ܒܶܗ ܠܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܡܶܨܪܶܝܢ 227 ܐܰܣܐܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܒܪܶܚܡܰܬ ܡܳܪܝܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܺܝܬ݂ 228 ܘܰܢܦܼܰܩ ܕܢܶܐܣܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܡܶܢ ܥܰܠܳܠـ̈ܬ݂ܳܐ 229 ܐܶܬ݂ܦܰܫܩܰܬ ܠܶܗ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ݂ܐ ܠܗܰܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ 230 ܒܗܿܳܝ ܕܰܬܪܺܝܼܨ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܘܪܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܥܰܠ ܨܶܒܘ̈ܳܬ݂ܐ 231 ܗܘܼܳܐ ܪܰܒ ܒܰܝܬܳܐ ܕܰܢܕܰܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܟܢܰܘ̈ܳܬ݂ܶܗ 232 ܘܝܿܳܐܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܪܰܚܡ̈ܶܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܺܐܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 233 ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܣܰܒܥܳܐ ܠܟܰܦܢܳܐ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܦܰܪܰܣ ܗ̱ܘܳܐ 234 ܕܨܶܦܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܕܟ݂ܽܠܶܗ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܒܶܗ ܬܰܠܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ 235 ܚܶܠܡܳܐ ܓܠܼܳܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܕܰܗܿܘܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ 236 ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܟܰܦܢܳܐ ܡܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܗ̱ܘܳܐ ܒܚܰܟܺܝܡܽܘܬ݂ܗ 237 ܐܬܳܐ ܚܶܙܘܳܢܳܐ ܘܰܐܝܬܼܺܝ ܛܶܐܒܳܐ ܕܩܺܐܪܣܳܐ ܕܳܐܬ݂ܶܐ 238 ܘܫܰܪܺܝ ܝܰܘܣܶܦ ܕܢܶܚܼܫܽܘܠ ܙܰܝܢܳܐ ܕܠܶܗ ܚܿܳܫܰܚ ܗ̱ܘܳܐ 239 ܐܶܣܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܣܼܕܰܪ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܰܦܢܳܐ 240 ܕܠܳܐ ܢܶܚܫܽܘܒ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܡܶܢܶܗ ܡܳܐ ܕܡܶܬ݂ܟܰܬܰܫ 241 ܐܰܝܟ ܒܰܟܡ̈ܺܐܢܶܐ ܚܡܼܰܠ ܒܰܩܦܳܣܳܐ ܥܒܽܘܪܳܐ ܣܽܘܓܳܐܐ 242 ܕܰܢܩܺܝܼܡ ܓܰܒܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܙܰܒܢܳܐ ܕܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܐ 243 ܥܠܰܠـܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܟܫܼܶܐ ܒܳܐܦܰܕ̈ܢܶܐ ܣܰܓܺܝܳܐܺܝܬ݂ 244 ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܠܟܰܦܢ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܡܰܣܪܽܘܢ ܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ 245 ܢܦܼܰܩ ܒܶܗ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܰܢܼܟܰܢܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ 246 ܘܪ̈ܰܘܡܶܐ ܘܥܽܘܡ̈ܩܶܐ ܓܳܣܼܘ ܥܶܠܳܠـ̈ܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ 247 ܣܶܘܚܰܬ ܗܘܳܬ݀ ܠܶܗ ܥܶܠܠܬ݂ܳܗܿ ܕܰܐܪܥܳܐ ܠܗܰܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ 248 ܕܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܕܰܡܦܰܪܢܶܣ ܠܳܗ̇ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ݂ 249 ܟܰܕ ܗܽܘܼ ܒܣܰܡܳܐ ܥܰܝܢܶܗ ܒܟܰܦܢܳܐ ܨܰܕܺܝܕܳܐ ܗܘܳܬ݂ 250 ܕܫܰܪܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܗܿܰܘ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ 251 ܚܡܼܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܟܫܳܐ ܟܽܠ ܥܰܠܳܠـ̈ܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬ݂ܐ 252 ܕܰܠܦܽܘܪܢܳܣܳܐ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܒܽܘܪܳܐ ܕܟܰܢܼܶܫ 253 ܓܳܣ̈ܝ ܚܰܩܠܳܬ݂ܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܣܰܒܥܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܰܘܣܶܦ 254 ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܠܫܰܠܺܝܛܽܘܬ݂ܗ 255 ܐܰܦܪܺܝ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܥܽܘܒܳܗܿ ܕܰܐܪܥܳܐ ܟܽܠ ܓܶܐܘ̈ܳܬ݂ܐ 256 ܕܰܢܣܺܝܼܡ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܣܺܝܡܬܳܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܣܰܒܥܳܐ 257 ܟܢܰܫ ܗ̱ܘܳܐ ܥܒܽܘܪܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܚܶܠܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ 258 ܘܰܡܠܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܣܰܒܥܳܐ ܕܢܼܶܙܟ݂ܶܐ ܠܟܰܦܢܳܐ ܕܳܐܬ݂ܶܐ 259 ܐܰܣܢܳܗܿ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܣܰܝܒܳܪ̈ܳܬ݂ܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬ݂ܐ 260 ܕܠܳܐ ܬܶܚܪܰܒ ܗܘܳܬ ܒܰܙܒܰܢ ܟܰܦܢܳܐ ܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܐ ܠܳܗ̇ 261 ܦܓܰܥ ܒܶܗ ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܫܒܰܥ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܦܫܼܰܪ ܠܳܗ̇ 262 ܘܒܰܒܛܺܝܼܠܽܘܬ݂ܗ ܦܰܪܢܶܣ ܐܶܢܶܝܢ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ 263 ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܠܟ݂ܠ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܠܟ݂ܽܠ ܢܶܬܶܠ 264 ܕܟܰܕ ܦܳܓܥܺܝܢ ܒܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܢܦܰܪܢܶܣ ܐܶܢܽܘܢ 265 ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܣܰܒܥܳܐ ܠܳܐ ܛܥܳܐ ܠܟܰܦܢܳܐ ܕܰܡܛܰܝܶܒ ܗ̱ܘܳܐ 266 ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܣܢܳܐ ܐܰܣܓܺܝ ܒܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܡܶܨܪܶܝܢ 267 ܒܝܰܘܣܶܦ ܢܶܚܽܘܪ ܡܰܢ ܕܶܐܬ݂ܗܰܝܡܰܢ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬ݂ܐ 268 ܕܰܟܡܳܐ ܥܺܝܼܪ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܦܽܘܪܢܳܣܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ 269 ܕܡܰܚܙܺܝܬ݂ܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܗܰܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ 270 ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܚܿܳܐܰܪ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ ܒܶܗ ܡܶܨܛܰܒܰܬ݂ 271 ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܺܝܫܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܪܺܝܫܰܐ ܗ̱ܘ 272 ܘܰܒܛܺܝܠܽܘܬ݂ܐ ܡܶܬ݂ܒܰܥܝܳܐ ܠܶܗ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ 273 ܠܗܳܠܶܝܢ ܙܰܘ̈ܥܰܘܗ̱ܝ ܒܰܥܪܺܝܪ̈ܳܝܶܐ ܡܿܰܢ ܕܰܡܟܰܒܶܫ 274 ܪܰܒ ܢܶܨܚܳܢܶܗ ܐܰܝܟ ܪܺܝܫ ܥܰܡܳܐ ܕܟܐܺܝܢ ܕܽܘܒܳܪܶܗ 275 ܕܠܳܐ ܐܶܬ݂ܗܰܝܡܰܢܬ ܥܰܠ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܬܶܦܫܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ 276 ܗܳܐ ܚܽܘܫ̈ܳܒܰܝܟ ܐܶܢ ܚܰܟܺܝܡ ܐܰܢ̱ܬ ܦܰܪܢܶܣ ܐܶܢܽܘܢ 277 ܕܺܝܠܳܟ ܪܺܝܫܰܐ ܐܢ̱ܬ ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܣܺܝܼܡ ܕܽܘܒܳܪܳܟ݂ 278 ܘܠܳܐ ܙܥܽܘܪ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܰܡܕܰܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܩܢܽܘܡܳܟ݂ 279 ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܠܳܟ ܒܶܗ ܠܶܐܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܘܥܰܡܠܳܐ ܩܰܫܝܳܐ 280 ܕܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ ܟܰܕ ܬܶܦܠܽܘܚ ܒܶܗ ܠܡܰܚܣܶܢ ܬܶܙܟܶܝܘܗ̱ܝ 281 ܒܳܥܝܳܐ ܗ̱ܝ ܢܰܦܫܳܟ ܬܶܬܥܺܝܼܪ ܥܠܶܝܗܿ ܠܰܡܢܰܛܳܪܽܘ 282 ܡܳܐ ܕܰܚܣܰܟܬ݂ܗ̇ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܪܰܒ ܗܽܘ ܥܰܡܠܳܟ݂ 283 ܐܶܢ ܚܰܟܺܝܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܚܕܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܒܰܪ ܫܰܦܺܝܪ 284 ܘܠܳܐ ܡܬ݂ܽܘܡ ܬܶܪܰܓ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬ݂ܐ ܕܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܩܶܢܛܳܐ ܗ̱ܝ 285 ܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܪܺܝܫܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܦ ܫܰܠܺܝܛܳܐ 286 ܘܟܰܕ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܡܕܰܒܰܪ ܫܰܦܺܝܪ ܡܶܢ ܢܰܨܺܝܼܚܰܐ ܗ̱ܘ 287 ܐܳܦ ܗܽܘܼ ܝܰܘܣܶܦ ܗܳܪܟܳܐ ܢܨܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܒܪܺܝܫܳܢܽܘܬ݂ܐ 288 ܟܰܕ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܐܶܫܼܟܰܚ ܢܶܚܣܽܘܟ ܡܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ 289 ܒܢܰܦܫܶܗ ܢܰܣܼܺܝ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬ݂ܐ ܘܦܳܩܽܘܕܽܘܬ݂ܐ 290 ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܰܒܥܼܳܐ ܕܰܒܪܳܗܿ ܒܫܰܝܢܳܐ ܒܚܰܟܺܝܡܽܘܬ݂ܶܗ 291 ܠܰܘ ܡܶܕܶܡܺ ܗ̱ܝ ܗܳܝ ܕܶܐܬ݂ܥܰܠܺܝ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬ݂ܳܐ 292 ܡܶܕܶܡ ܗܘܳܬ ܪܰܒ ܗܳܝ ܕܰܙܟܼܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܬܰܘܘܳܢܳܐ 293 ܥܒܽܘܪܳܐ ܕܟܰܢܼܶܫ ܟܰܕ ܐܶܫܬܰܠܰܛ ܐܰܘܦܺܝܼ ܘܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ 294 ܘܰܫܡܶܗ ܛܳܒܳܐ ܫܿܳܠܶܡ ܥܳܠܡܳܐ ܘܗܽܘܼ ܠܳܐ ܡܿܰܘܦܶܐ 295 ܥܙܰܩܬ݂ܳܐ ܕܣܳܡ ܠܶܗ ܦܶܪܥܽܘܢ ܒܺܐܝܕܶܗ ܗܳܫܳܐ ܠܰܝܬܶܝܗ̇ 296 ܙܗܺܝܼܪܽܘܬ݂ܗ ܕܶܝܢ ܒܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܪܰܒ ܢܶܨܚܳܢܳܗܿ 297 ܠܰܘ ܗܶܡܢܺܝܟ݂ܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܨܰܘܪܶܗ ܐܰܛܒܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ 298 ܩܢܽܘܡܶܗ ܢܰܟܦܳܐ ܫܩܼܰܠ ܢܶܨܚܳܢܳܐ ܒܰܐܬ݂ܪ̈ܰܘܳܬ݂ܐ 299 ܗܳܠܶܝܢ ܡܳܕܶܝܢ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܐܺܝܪܶܒ 300 ܫܒܺܝܚ̈ܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܝܿܳܨܶܦ ܢܶܩܼܢܶܐ ܐܶܢܶܝܢ 301 ܐܰܥܦܶܐ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܢ ܬܰܫܥܺܝܬ݂ܗ ܟܽܠ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܺܝܢ 302 ܒܟ݂ܽܠܶܗ ܫܰܪܒܶܗ ܡܠܽܘܐܰܐ ܗ̱ܘ ܟܽܠܶܗ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ 303 ܣܰܓܺܝ ܡܰܘܬ݂ܪ ܫܰܪܒܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܠܟ݂ܠ ܫܳܡܽܘ̈ܥܰܘܗ̱ܝ 304 ܒܪܺܝܼܟ ܗܽܘ ܟܺܐܢܳܐ ܕܟܰܠܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܓܽܘܢܰܝܗܽܘܢ
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/115
Source:
Vatican City Vatican Library Syr. 117 Vat. sir. 117 http://syriaca.org/manuscript/2294
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 1, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On Joseph (Memra 7) - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ ” based upon Vat. sir. 117, Digital Syriac Corpus, last modified May 1, 2018, https://syriaccorpus.org/115.
Bibliography:
On Joseph (Memra 7) - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ .” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/115.

Show Citation Styles