Jacob of Serugh: On Joseph (Memra 8) - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
1 ܬܰܪܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܦܼܬܰܚ ܠܺܝ ܝܰܘܣܶܦ ܕܰܫܟܰܚ̈ܳܬ݂ܳܐ 2 ܒܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܐܶܥܿܽܘܠ ܐܶܚܿܙܶܐ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܰܣܕܺܝܪܺܝܢ ܒܶܗ 3 ܡܶܕܶܡ ܚܼܰܕܬ݂ܳܐ ܕܠܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܗܽܘ ܓܠܼܳܐ ܚܰܘܺܝ ܠܺܝ 4 ܘܰܡܠܳܢܝ ܬܶܗܪܳܐ ܕܬܽܘܒ ܐܶܡܿܰܠܶܠ ܥܰܠ ܢܶܨܚ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ 5 ܕܺܝܠܳܟ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝ̱ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܙ̈ܶܐ ܕܰܟܣܸܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ 6 ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܦܶܩ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܕܶܐܫܼܬܰܕܰܪ ܠܳܗ̇ 7 ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܫܐܺܝܼ̈ܠܶܐ ܠܒܶܫ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܘܰܒܗܽܘܢ ܝܼܺܪܶܒ 8 ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܶܣܒܰܪ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܥܰܬܺܝܼܪ 9 ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗ̱ܝ ܕܰܒܪܳܐ ܣܡܰܟ݂ܘ ܠܶܗ ܕܢܼܶܣܰܩ ܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬ݂ܐ 10 ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܡܰܛܺܝ ܠܗܳܕܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬ݂ܐ 11 ܙܺܝܼܘܳܐ ܓܢܺܝܼܒܳܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܨܰܠܡܶܗ ܡܶܢ ܕܺܝܚܺܝܕܳܐ 12 ܘܥܰܠܗ̇ܳܝ ܐܰܙܗܰܪ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܐ ܫܡܶܗ ܫܰܦܺܝܪܳܐ 13 ܐܺܡܰܪ ܡܳܕܶܝܢ ܥܰܠ ܗܰܘ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ 14 ܟܰܕ ܢܿܳܛܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܛܶܟܣܳܐ ܠܡܺܐܡܪܳܐ ܒܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܶܗ 15 ܦܫܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܚܶܠܡܶܗ ܘܺܝܪܶܒ ܡܶܢ ܦܽܘܫܳܩܳܐ 16 ܘܡܶܢ ܓܰܘ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܚܶܠܡܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܬܽܘܒ ܢܳܒܰܥ ܗ̱ܘܳܐ 17 ܣܽܘܥܪܳܢܳܐܺܝܬ ܦܰܫܶܩ ܝܰܘܣܶܦ ܐܰܝܟ ܕܰܒܙܰܒܢܶܗ 18 ܘܗܰܘ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܥܰܠ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܣܢܺܝܼܩ ܬܶܢܝܳܢܽܘܬ݂ 19 ܠܰܘ ܕܰܡܗܺܝܼܪ ܐ̱ܢܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܝܰܘܣܶܦ ܣܳܡܶܬ ܐܰܦ̈ܰܝ 20 ܠܰܡܦܰܫܳܩܽܘ ܥܶܠܬ݂ܗ ܕܚܶܠܡܳܐ ܘܚܰܬܺܝܬ݂ܽܘܬ݂ܶܗ 21 ܙܩܺܝܦܳܐ ܓܰܠܺܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܰܣܬܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ 22 ܘܒܶܗ ܐܶܬ݂ܦܰܫ̈ܰܩܝ ܥܰܡܺܝ̈ܩܳܬ݂ܐ ܕܰܓܢܺܝ̈ܙܳܢ ܗܘ̈ܰܝ 23 ܡܶܢ ܡܶܐܬ݂ܝܼܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܠܟܳܐ ܕܢܰܚܼܘ ܓܶܠܝ̈ܳܢܶܐ 24 ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܟܣܸܶܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܠܳܐ ܝܰܗܼܒܶܗ ܠܰܢ 25 ܫܽܘܼܦܪܳܐ ܕܓܰܘ̈ܢܶܐ ܐܶܠܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܦܪܶܫ 26 ܘܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗ̱ܝ ܕܰܒܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܩܶܛܠܶܗ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܦܰܫܼܰܩܘ̱ 27 ܡܿܰܢ ܝܿܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܩܕܳܡ ܡܶܐܬ݂ܝܼܬ݂ܳܐ ܕܰܢܦܰܫܶܩ ܗ̱ܘܳܐ 28 ܕܦܰܓ݂ܪܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܐܺܝܬ݂ܘܗ̱ܝ ܣܰܒܥܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ 29 ܥܰܠ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܡܰܢܽܘ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܕܰܢܚܳܐ ܗܘܳܬ 30 ܕܗܳܠܶܝܢ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܝܰܘܣܶܦ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗ̱ܘܰܘ 31 ܢܛܺܝܼܪ ܫܰܪܟܳܢܳܐ ܒܚܶܠܡܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܕܶܐܬ݂ܦܰܫܰܩ ܗ̱ܘܳܐ 32 ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܦܽܘܪܣܳܐ ܕܢܶܬ݂ܦܰܫܰܩ ܗ̱ܘܳܐ ܩܕܳܡ ܡܶܐܬ݂ܝܬ݂ܳܐ 33 ܫܒܰܥ ܬܰܘܪ̈ܳܬ݂ܐ ܚܼܙܳܐ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ ܫܰܡܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ 34 ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܼܡܰܪ ܣܰܒܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ 35 ܐܳܦ ܗܽܘ ܥܳܠܡܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܢܰܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܢ ܡܶܬ݂ܦܰܫܰܩ 36 ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܥܳܒܪܺܝܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܚܰܕ ܒܳܬ݂ܪ ܚܰܕ 37 ܪܶܕܝܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܕܪܺܝܫ ܡܰܒܽܘܥܶܗ ܐܳܕܳܡ ܐܺܝܬ݂ܘܗ̱ܝ 38 ܘܰܐܝܟ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܗܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܕܰܬ݂ 39 ܩܽܘܡ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ ܘܰܚܙܺܝܼ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܶܐܬ݂ܡܳܠ 40 ܚܰܠܶܦܘ̱ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܘܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܟ ܬܶܚܼܙܶܐ ܐܶܢܽܘܢ 41 ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܝܰܘܡܳܢ ܡܶܬ݂ܚܰܘܺܝܢ ܠܳܟ ܟܰܕ ܚܿܳܐܰܪ ܐܰܢ̱ܬ 42 ܕܳܐܦ ܗܼܶܢܽܘܢ ܬܽܘܒ ܠܡܰܥܒܰܪ ܙܳܪܒܺܝܢ ܥܰܡ ܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ 43 ܐܳܦ ܗܽܘ ܥܳܠܡܳܐ ܪܗܺܝܼܒ ܕܢܶܫܰܢܶܐ ܨܶܝܕ ܫܽܘܠܳܡܳܐ 44 ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܟ݂ܽܠ ܝܽܘܡ ܫܳܓ݂ܪܺܝܢ ܨܶܝܕ ܡܰܚܰܬܬ݂ܐ 45 ܕܳܚܶܝܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܗܳܢܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܠܰܡܫܰܢܳܝܽܘ 46 ܐܰܝܟ ܕܰܒܢܰܗܪܳܐ ܙܳܪܒܺܝܢ ܬܰܦ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܰܪܕܺܝܬ݂ܐ 47 ܚܽܘܪ ܬܰܩܢܳܐ ܐܺܝܬ ܘܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܢܰܗܪܰܐ ܗ̱ܘ 48 ܕܪܳܕܶܐ ܘܥܳܒܰܪ ܠܰܡܫܰܢܳܝܽܘ ܒܚܺܐܦܳܐ ܪܰܒܳܐ 49 ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܟܕܺܝܢܺܝܢ ܐܰܝܟ ܬܰܘܪ̈ܳܬ݂ܐ ܒܢܺܝܪܳܐ ܪܰܒܳܐ 50 ܕܢܰܓܺܝܕ̈ܳܢ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܢܶܥܼܒܰܪ ܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ݂ 51 ܣܰܒܥܳܐ ܘܟܰܦܢܳܐ ܣܕܺܝܪܺܝܢ ܘܳܐܬ݂ܝܢ ܚܰܕ ܒܳܬ݂ܪ ܚܰܕ 52 ܕܢܺܐܠܰܦ ܥܳܠܡܳܐ ܥܰܠ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܪ̈ܢܳܣܰܘܗ̱ܝ 53 ܨܰܠܡܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܨܳܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܚܶܠܡܳܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ 54 ܘܰܩܼܪܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܕܰܢܦܰܫܶܩ ܠܶܗ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ 55 ܡܰܠܦܳܢܽܘܬ݂ܐ ܕܶܢܚܰܬ ܬܰܡܳܢ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ 56 ܕܥܰܠ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܬܰܟ݂ܪܶܙ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ݂ 57 ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܚܶܠܡܳܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܥܒܰܪܬ݂ܐ 58 ܕܢܶܚܼܙܶܐ ܠܙܰܒܢ̈ܶܐ ܕܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܳܒܿܪܺܝܢ ܠܰܡܫܰܢܳܝܽܘ 59 ܣܰܒܥܳܐ ܘܟܰܦܢܳܐ ܨܳܪ ܗ̱ܘܳܐ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ ܕܢܶܬܚܰܟܰܡ ܗ̱ܘܳܐ 60 ܕܰܠܙܳܝܽܘܢܳܐ ܢܼܶܗܘܶܐ ܥܳܗܶܕ ܟܽܠ ܝܰܘܡ̈ܳܬ݂ܗ 61 ܚܼܙܳܐ ܬܰܘܪ̈ܳܬ݂ܐ ܒܡܰܪܓܳܐ ܕܪ̈ܳܥܝܳܢ ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܼܡܰܪ 62 ܕܡܰܪܓܰܐ ܗ̱ܘ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܐܝܟ ܗܰܒ̈ܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܚܿܳܡܺܝܢ 63 ܝܰܘܡܳܢ ܣܰܒܥܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܫܪܺܝ ܒܥܳܠܡܳܐ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ 64 ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܚܟܺܝܼܡ ܢܺܐܣܽܘܢ ܢܰܦܫܶܗ ܒܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ 65 ܦܰܓܪܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܥܠܰܠܬ݂ܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܬܳܐ ܠܰܕܫܿܳܩܶܠ ܠܶܗ 66 ܕܰܐܝܟ ܫܰܪܟܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܢܛܺܝܼܪ ܒܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܚܼܰܕܬ݂ܐ 67 ܚܽܘܪ ܐܰܝܟ ܝܰܘܣܶܦ ܐܶܢ ܚܰܟܺܝܼܡ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܙܒܰܢ ܣܰܒܥܳܐ 68 ܘܦܽܘܩ ܟܰܢܶܫ ܠܳܟ ܐܶܣܢܳܐ ܠܢܰܦܫܳܟ ܕܬܺܐܚܶܐ ܡܶܢܶܗ 69 ܥܒܽܘܪܳܐ ܕܟܰܢܶܫ ܝܰܘܣܶܦ ܐܰܘܦܺܝ ܘܒܰܩ ܘܶܐܬ݂ܛܰܠܰܩ 70 ܘܦܰܓ݂ܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܣܰܒܥܰܐ ܗ̱ܘ ܠܰܕܢܳܣܶܒ ܠܶܗ 71 ܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܛܽܘܪ ܒܳܟ ܗܳܢܳܐ ܐܶܣܢܳܐ ܪܰܒܳܐ 72 ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܟܺܝܼܚ ܠܳܟ ܕܬܺܐܚܶܐ ܡܶܢܶܗ ܕܠܳܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ 73 ܟܰܦܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܒܳܬ݂ܰܪ ܗܳܢܳܐ ܣܰܒܥܳܐ ܕܰܗܘܳܐ 74 ܐܰܝܟ ܗܿܳܝ ܕܰܚܼܙܳܐ ܒܚܶܠܡܳܐ ܦܶܪܥܽܘܢ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ 75 ܒܓ݂ܰܘ ܓܺܗܰܢܳܐ ܛܽܘܦܬ݂ܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܕܶܡ ܗܺܝ ܪܰܒ 76 ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܠܳܐ ܡܛܰܝܶܒ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܚܰܣܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ 77 ܒܗܿܰܘ ܛܽܘܪܳܦܳܐ ܚܰܕ ܦܰܪܬܽܘܬ݂ܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܣܰܒܥܰܐ ܗ̱ܘ 78 ܘܡܿܰܢ ܕܰܢܛܺܝܼܪ ܒܶܗ ܗܽܘ ܡܬܰܪܣܶܐ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܬܛܰܪܰܦ 79 ܠܟܰܦܢܳܐ ܕܦܰܓ݂ܪܳܐ ܝܰܨܺܝܦ ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܡܟܰܢܳܫܽܘ 80 ܥܒܽܘܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܒܶܝܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ 81 ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ ܝܰܗ̱ܒ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܦܰܓ݂ܪܶܗ ܚܰܝܳܐ 82 ܕܰܠܢܰܦܫ̈ܳܬ݂ܐ ܘܦܰܓ݂ܪ̈ܶܐ ܢܰܐܚܶܐ ܒܥܳܠܡܶܗ ܚܰܕܬ݂ܳܐ 83 ܐܶܣܢܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܪܝܳܐ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܓܺܗܰܢܳܐ 84 ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܢܽܘܪܳܐ ܒܚܰܝܠܶܗ ܡܰܩܪܶܒ ܘܰܡܛܰܠܶܩ ܠܳܗ̇ 85 ܗܿܳܢܰܘ ܫܶܩܝܳܐ ܕܡܰܪܘܶܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܫܿܳܬܝܳܐ ܡܶܢܶܗ 86 ܘܠܳܐ ܡܶܬܡܰܣܪܳܐ ܒܶܝܬ ܨܰܗܘ̈ܳܢܶܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬ݂ܐ 87 ܦܰܓ݂ܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܣܰܒ ܠܳܟ ܓܰܒܪܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܐ 88 ܘܕܰܝܶܫ ܘܰܥܒܰܪ ܥܰܠ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܐ 89 ܗܳܢܳܐ ܚܡܺܝܪܳܐ ܛܡܽܘܪ ܒܰܓ݂ܒܺܝܠܬܳܟ ܒܰܪܡܳܝܽܘܬ݂ܐ 90 ܕܒܶܗ ܐܺܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܰܕܫܳܘܶܐ ܠܶܗ 91 ܙܰܒܢܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܢܳܐ ܕܣܰܒܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ 92 ܚܡܽܘܠ ܘܰܐܣܓܳܐ ܠܳܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܬܺܝܼܚ̈ܶܐ ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܐܰܬ݂ܪܳܐ 93 ܚܽܘܪ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܒܗܿܰܘ ܚܰܟܺܝܼܡܳܐ ܬܡܺܝܼܗܳܐ ܝܰܘܣܶܦ 94 ܕܒܰܙܒܰܢ ܣܰܒܥܳܐ ܗܽܘ ܥܰܡ ܟܰܦܢܳܐ ܡܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܗ̱ܘܳܐ 95 ܠܪܽܘܚܩܳܐ ܚܿܳܐܰܪ ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܰܟܺܝܼܡ ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܘܣܶܦ 96 ܐܰܣܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܕܽܘܒܳܪܶܗ 97 ܒܥܳܠܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥܠܰܠܬܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܡܶܢ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܐ 98 ܗܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܙܰܒܢܳܐ ܦܫܺܝܼܩ ܢܶܩܢܶܐ ܒܶܗ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܐ 99 ܒܗܰܘ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܙܿܳܪܰܥ ܕܠܳܐ ܐܺܝܼܬ ܐܰܬ݂ܪܳܐ 100 ܚܨܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܚܰܪܬ݂ܳܐ ܢܶܟܢܽܘܫ ܟܽܠܢܳܫ ܟܽܘܠ ܥܰܠ̈ܳܠܬ݂ܳܐ 101 ܙܰܒܢܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܟܰܫܺܝܪ ܒܶܗ ܡܶܬ݂ܬܰܓܰܪ 102 ܕܰܢܟܰܢܶܫ ܠܶܗ ܐܶܣܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܪܰܒܳܐ 103 ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܠܰܠܬܳܐ ܐܰܣܓܺܝܼ ܒܶܝܬ ܡܳܝܽܘ̈ܬ݂ܐ 104 ܐܰܘ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܡܠܽܘ ܢܰܦܫ̈ܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬ݂ܶܐ 105 ܡܰܓܳܢ ܝܳܗܶܒ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܟܽܠ ܫܶܐܠ̈ܳܬ݂ܳܐ 106 ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܝܰܘܣܶܦ ܛܺܝ̈ܡܶܐ ܫܳܩܶܠ ܡܶܢ ܢܳܣܽܘ̈ܒܶܐ 107 ܝܰܘܣܶܦ ܡܶܢܶܗ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܟܰܕ ܦܰܪܢܶܣ ܗ̱ܘܳܐ 108 ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܶܝܢ ܦܰܓ݂ܪܳܐ ܕܺܝܼܠܶܗ ܝܰܗ̱ܒ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ 109 ܡܳܕܶܝܢ ܝܼܺܨܰܦܘ ܐܳܘ ܡܳܝܽܘ̈ܬ݂ܐ ܠܰܡܟܰܢܳܫܽܘ 110 ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܬܺܝܚ̈ܶܐ ܕܗܳܫܳܐ ܡܰܓܳܢ ܗܳܐ ܡܶܬ݂ܝܰܗܒܺܝܢ 111 ܚܰܟܺܝܼܡ ܠܶܒܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܨܳܪ ܠܰܢ ܛܽܘܦܣܳܐ ܛܳܒܳܐ 112 ܕܒܰܙܒܰܢ ܣܰܒܥܳܐ ܠܟܰܦܢܳܐ ܢܶܥܗܰܕ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ݂ 113 ܐܶܪܕܶܐ ܒܫܰܪܒܶܗ ܕܰܡܠܸܶܐ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ݂ 114 ܕܨܶܝܕ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܩܪܳܐ ܠܺܝ ܡܺܐܡܪܳܐ ܠܰܡܰܗܠܳܟܽܘ 115 ܥܒܼܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܣܰܒܥܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܟܰܦܢܳܐ ܕܢܺܐܼܬ݂ܐ ܠܰܐܪܥܳܐ 116 ܘܩܼܳܡ ܕܰܢܦܰܪܢܶܣ ܒܰܪ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ 117 ܢܓܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܟܰܦܢܳܐ ܠܰܐܬ݂ܪ̈ܰܘܳܬ݂ܐ ܕܢܺܐܬ݂ܘܢ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ 118 ܕܢܶܨܚܰܬ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ݂ܗ ܥܰܠ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ 119 ܩܳܡܼܘ ܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ ܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܕܢܶܒܥܽܘܢ ܣܰܝܒܪ̈ܳܬ݂ܳܐ 120 ܕܰܦܫܺܝܼܩ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܢܥܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܽܐܘܠܨܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ 121 ܪܗܼܶܛܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܳܬ݂ܪܶܗ ܟܰܦܢ̈ܶܝܗܿ ܕܰܐܪܥܳܐ ܢܣܰܒܰܥ ܐܶܢܽܘܢ 122 ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܫܟܺܝܚ ܗ̱ܘܳܐ ܠܚܰܡܳܐ ܕܡܰܘܦܶܐ ܕܢܶܣܡܽܘܟ ܐܶܢܽܘܢ 123 ܨܳܒܼܘ ܡܶܣܟ̈ܺܢܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܨܶܝܕ ܥܰܬܺܝܪܳܐ 124 ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܣܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܦܰܪܢܶܣ ܐܶܢܽܘܢ 125 ܚܣܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܚܰܡܳܐ ܠܡܳܪ̈ܰܘܳܬ݂ܐ ܘܰܠܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ 126 ܘܝܰܘܣܶܦ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܣܰܒܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܽܘ ܕܢܶܨܚܶܗ
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/116
Source:
Vatican City Vatican Library Syr. 117 Vat. sir. 117 http://syriaca.org/manuscript/2294
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 1, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On Joseph (Memra 8) - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ ” based upon Vat. sir. 117, Digital Syriac Corpus, last modified May 1, 2018, https://syriaccorpus.org/116.
Bibliography:
On Joseph (Memra 8) - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ .” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/116.

Show Citation Styles