Digital Syriac Corpus

On Joseph (Memra 9) - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܬܶܫܥܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ

   https://syriaccorpus.org/117
line :
1 ܗܰܘ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܕܰܢܨܰܚ ܒܶܝܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ 2 ܡܠܽܘܳܐ ܪܰܒܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܺܝ ܒܡܺܐܡܪܶܗ ܕܶܐܡܰܠܶܠ ܒܶܗ 3 ܦܬܰܚ ܩܶܪܝܳܢܶܗ ܘܣܼܳܡ ܠܺܝ ܘܰܥܕܳܐ ܕܰܫܟܚ̈ܳܬ݂ܳܐ 4 ܘܗܳܐ ܡܰܠܐܶܐ ܠܺܝ ܕܳܐܓ݂ܿܠܳܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܟܣܸܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ 5 ܣܺܝܡܬܰܐ ܗ̱ܘ ܫܰܪܒܶܗ ܘܦܰܬܚܶܗ ܩܕܳܡܰܝ ܥܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ 6 ܘܗܳܐ ܡܓܰܪܶܓ ܠܺܝ ܕܶܐܣܒܽܘܠ ܡܶܢܶܗ ܟܰܫܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ 7 ܟܡܰܐ ܗ̱ܘ ܣܳܦܶܩ ܐܶܢܳܐ ܘܠܶܐܡܰܬ݂ܝ ܐܰܘܦܶܐ ܕܰܡܚܺܝܠܳܐ ܐ̱ܢܳܐ 8 ܕܡܺܐܡܪܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܒܰܐܪ̈ܺܝܟ݂ܬ݂ܳܐ 9 ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗ̱ܝ ܐܶܠܽܘ ܫܶܩܠܶܬ ܠܰܡܰܡܠܳܠܽܘ 10 ܟܒܰܪ ܣܿܳܦܶܩ ܗܘܺܝܬ ܐܰܘ ܡܰܘܦܶܐ ܗܘܝܬ ܘܰܡܣܰܝܰܟ ܗܘܺܝܬ݂ 11 ܘܰܕܢܩܺܝܦܽ ܗ̱ܘ ܠܫܰܪܒܶܗ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ 12 ܒܓܶܠܝܳܐ ܐܶܩܥܶܐ ܕܠܳܐ ܣܿܳܦܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܕܚܰܣܺܝܼܢܽ ܗ̱ܘ ܡܶܢܝ̱ 13 ܐܶܠܽܘ ܠܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܕܳܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܥܒܺܝ̈ܕܳܬ݂ܗ 14 ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܘܦܺܝ ܡܺܐܡܪܶܗ ܘܫܰܪܒܶܗ ܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬ݂ܐ 15 ܐܶܠܽܘ ܕܡܽܘܬ݂ܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܨܺܝܼܪܳܐ ܒܶܗ 16 ܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬ݂ܐ ܡܶܫܬܰܠܰܡ ܗ̱ܘܳܐ ܘܚܰܦܝܶܗ ܫܶܬܩܳܐ 17 ܘܥܰܠ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܙܺܝܼܠ ܒܶܗ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܠܰܡ 18 ܕܝܰܡܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܡܬ݂ܘܡ ܩܳܡ ܥܰܠ ܣܳܟܶܗ 19 ܐܶܪܕܶܐ ܗܳܫܳܐ ܒܫܰܪܒܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ݂ 20 ܟܰܕ ܢܿܳܛܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܚܰܪܬ݂ܗ ܕܡܺܐܡܪܳܐ ܠܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ 21 ܩܼܳܡ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܠܰܡܦܰܪܢܳܣܽܘ 22 ܘܰܒܣܽܘܢܩܳܢܶܗ ܪܳܒܼܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܕܬܺܐܬ݂ܶܐ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ 23 ܕܳܠܘ ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܐܰܬ݂ܪ̈ܰܘܳܬ݂ܐ ܘܰܡܕܺܝܢ̈ܳܬ݂ܐ 24 ܕܡܶܢ ܨܶܝܕ ܝܰܘܣܶܦ ܢܶܣܒܽܘܢ ܣܰܒܥܳܐ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ 25 ܐܰܝܟ ܙܳܝܽܘܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬ݂ܐ ܕܣܢܺܝܩܳܐ ܗܘܳܬ݂݀ 26 ܘܒܰܙܒܰܢ ܟܰܦܢܳܐ ܡܰܐܚܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܒܣܰܝܒܳܪܽܘܬ݂ܐ 27 ܐܰܘܦܺܝܼ ܥܒܽܘܪܳܐ ܕܟܽܠ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܬ݂ܐ 28 ܘܶܐܬܢܰܨܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܣܢܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܒܟܽܠ ܐܰܬ݂ܪ̈ܰܘܳܢ 29 ܗܳܝܕܶܝܢ ܥܼܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܟܰܦܢܳܐ ܠܺܝܗܽܘܕ ܛܳܠܡܰܬ݀ ܩܽܘܫܬܳܐ 30 ܕܢܰܝܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܚ̈ܶܐ ܢܟ݂ܺܝܠܶܐ ܨܶܝܕ ܫܰܪܺܝܪܳܐ 31 ܥܰܠ ܣܽܘܢܩܳܢܳܐ ܘܰܦܟ݂ܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ 32 ܕܰܒܣܶܓܕ̈ܰܬ݂ܗܽܘܢ ܢܶܦܠܽܘܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ ܟܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ 33 ܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܝܰܘܡܳܐ ܠܚ̈ܶܠܡܶܐ ܘܰܠܓܶܠܝ̈ܳܢܶܐ 34 ܕܢܶܬ݂ܦܰܫܩܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܬܰܡܰܫܘ 35 ܘܰܩܼܪܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܣܳܒܳܐ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ 36 ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܟܰܦܢܳܐ ܕܰܐܠܶܨ ܐܶܢܽܘܢ 37 ܠܬܰܪܥܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܢܓܼܰܕ ܣܽܘܢܩܳܢܳܐ ܘܰܐܝܬܺܝ ܐܶܢܽܘܢ 38 ܕܢܺܐܬ݂ܘܢ ܢܶܚܼܙܽܘܢ ܗܿܳܝ ܪܰܒܽܘܬ݂ܐ ܕܒܶܣܪܰܬ ܐܶܢܽܘܢ 39 ܚܼܙܰܘ ܚܰܣ̈ܳܡܶܐ ܠܛܰܠܝܳܐ ܚܣܺܝܼܡܳܐ ܕܶܐܙܕܰܒܰܢ ܗ̱ܘܳܐ 40 ܕܰܐܚܺܝܕ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܡܕܰܒܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܳܢܳܐܺܝܬ݂ 41 ܚܳܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ ܒܗܿܰܘ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܗܘܼܳܐ ܥܰܒܕܳܐ 42 ܕܰܥܒܺܝܕ ܡܳܪܳܐ ܠܟ݂ܠܳܗ̇ ܡܶܨܪܶܝܢ ܐܳܦ ܦܳܩܶܕ ܒܳܗ̇ 43 ܚܙܰܐܘܽܗ̱ܝ ܕܰܠܒܺܝܫ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܫܡܳܐ ܘܦܳܩܽܘܕܽܘܬ݂ܐ 44 ܘܰܐܚܺܝܕ ܒܺܐܝܕܶܗ ܟܽܠܶܗ ܛܽܘܒܳܐ ܘܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ 45 ܘܗܽܘܼ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗ̱ܝ ܝܿܳܗܶܒ ܣܰܒܥܳܐ ܠܰܐܬ݂ܪ̈ܰܘܳܬ݂ܐ 46 ܘܰܫܟܺܝܼܚܳܐ ܠܶܗ ܥܠܰܠܬ݂ܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܘܠܰܐܚܪܺܢܳܐ ܠܳܐ 47 ܘܨܳܕܶܝܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܟܽܠ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܘܕܺܝܠܶܗ ܪܳܥܶܡ 48 ܘܡܶܬ݂ܟܰܫܦܺܝܢ ܠܶܗ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬ݂ܐ ܕܰܢܙܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 49 ܘܣܳܓ݂ܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܒܽܘܟܳܢ̈ܶܝܗܿ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܢܰܐܚܶܐ ܐܶܢܽܘܢ 50 ܘܪܳܗܛܳܐ ܠܪܶܓܠܶܗ ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܦܠܰܫܬ ܥܰܡ ܚܰܒܪ̈ܳܬ݂ܗܿ 51 ܘܬܰܗܺܝܪܳܐ ܒܶܗ ܝܺܗܽܘܕ ܘܰܟܢܰܥܢ ܘܥܳܡܽܘܪ̈ܰܝܗܶܝܢ 52 ܘܫܰܦܺܝܪܳܐ ܠܶܗ ܗܿܳܝ ܪܰܒܽܘܬ݂ܐ ܕܶܐܬ݂ܝܰܗܒܰܬ ܠܶܗ 53 ܘܰܡܟܰܢܶܐ ܠܶܗ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬ݂ܐ ܘܫܰܠܺܝܛܽܘܬ݂ܐ 54 ܘܡܳܪ̈ܰܝ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܥܒܺܝܼܕܺܝܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܘܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܠܶܗ 55 ܘܰܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܗܿ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܫܰܠܺܝܛ ܘܰܡܕܰܒܰܪ ܠܳܗ̇ 56 ܘܰܡܥܰܛܰܦ ܗ̱ܘܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ݂ܐ ܘܦܳܩܽܘܕܽܘܬ݂ܐ 57 ܚܙܰܐܘܽܗ̱ܝ ܐܰܚ̈ܶܐ ܠܰܐܚܳܐ ܛܠܺܝܼܡܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ 58 ܘܰܢܦܼܰܠܘ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܰܕ ܪܰܬ݂ܺܝܬ݂ܺܝܢ 59 ܣܓ݂ܕ̈ܝ ܗܘ̈ܰܝ ܟܰܦ̈ܶܐ ܚܰܪ̈ܘܳܒܳܬ݂ܐ ܘܰܣܪ̈ܺܝܩܳܬ݂ܐ 60 ܠܟܰܦܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܡܰܠܝܰܬ ܣܰܒܥܳܐ ܬܬܰܪܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ 61 ܟܽܘܟ̈ܒܶܐ ܚܙܰܐܘܽܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܠܺܐܝܡܳܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܕܢܰܚ 62 ܘܰܣܓ݂ܶܕܘ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܒܙܰܠܺܝܩ̈ܰܘܗ̱ܝ ܚܰܦܺܝܼ ܐܶܢܽܘܢ 63 ܕܢܰܚܼ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܚܶܠܡ̈ܶܐ ܬܰܡܳܢ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ 64 ܕܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܘܟܰܦ̈ܶܐ ܣܓܶܕܘ ܠܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ ܒܟܶܢܫܳܐ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ 65 ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܶܗ ܝܰܩܪ̈ܰܝ ܗܘ̈ܰܝ 66 ܘܰܒܟ݂ܠ ܓܶܐܘ̈ܳܢ ܣܰܡܟܺܝܗ̱ܝ ܕܰܢܩܽܘܡ ܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬ݂ܐ 67 ܡܳܪܶܐ ܒܪܺܝܬ݂ܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܥܽܘܫܢܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܽܘܬ݂ܐ 68 ܘܰܒܥܰܠ̈ܳܠܬ݂ܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܫܰܒܚܶܗ ܘܺܝܼܪܶܒ 69 ܫܕܶܝܢ ܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܽܘܕܡܰܬ ܝܰܘܣܶܦ 70 ܘܗܿܰܘ ܕܰܛܠܺܝܼܡ ܗ̱ܘܳܐ ܪܳܡ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬ݂ܐ 71 ܡܡܰܟܳܐ ܘܫܰܕܝܳܐ ܗܳܝ ܪܰܒܽܘܬ݂ܐ ܡܰܠܝܰܬ ܥܽܘܫܢܳܐ 72 ܩܕܳܡ ܡܰܟܺܝܼܟܳܐ ܪܰܕܦܶܗ ܚܣܳܡܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܺܝܪܶܒ 73 ܣܓܶܕܘ ܗܘܰܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܰܚ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ 74 ܘܰܒܥܼܰܘ ܡܶܢܶܗ ܥܒܽܘܪܳܐ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܕܰܒܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ 75 ܚܼܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܺܝܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ 76 ܘܰܫܪܺܝ ܒܢܶܟ݂ܠܳܐ ܢܫܰܐܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܡܿܰܢܽܘܼ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ 77 ܓܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܶܐܬ݂ܘ ܢܶܚܼܙܽܘܢ ܛܶܐܒܳ̈ܗܿ ܕܰܐܪܥܳܐ 78 ܐܳܦ ܝܼܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܣܺܝܥܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕܰܢܟܺܝ̈ܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ 79 ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܓܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܘܠܳܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ 80 ܐܶܠܳܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܚܡܰܝ ܩܽܘܫܬܳܐ 81 ܬܪ̈ܶܥܣܰܪ ܡܶܢܰܢ ܐܰܘܠܶܕ ܐܰܒܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ 82 ܘܗܳܐ ܚܰܕ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ ܘܚܰܕ ܐܶܒܰܕ ܠܶܗ ܘܗܳܪܟܳܐ ܥܶܣܪܳܐ 83 ܘܡܶܫܬܰܩܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܝܰܘܣܶܦ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ݂ 84 ܕܗܰܘ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܚܶܠ̈ܡܶܐ ܕܳܠ ܒܶܗ ܢܶܫܚܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ 85 ܕܢܶܫܬܰܪܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܦܫܳܪܶܗ ܕܚܶܠܡܳܐ ܒܣܶܓܕܰܬ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ 86 ܟܰܕ ܡܶܬ݂ܟܰܦܦܺܝܢ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢ ܠܶܗ ܕܢܼܶܫܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ 87 ܣܿܳܓܕܽܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܘܒܿܳܥܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܕܰܢܚܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 88 ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܟܰܦ̈ܶܐ ܠܟܰܦܶܗ ܒܚܶܠܡܳܐ ܣܓܼܰܕ̈ܝ ܟܰܕ ܕܳܡܺܝܟ݂ 89 ܡܫܿܰܦܠܺܝܢ ܘܰܫܕܶܝܢ ܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬ݂ܐ ܡܶܠ̈ܰܝܝ ܥܽܘܫܢܳܐ 90 ܩܕܳܡ ܗܰܘ ܐܶܡܪܳܐ ܕܒܰܣܒܶܣܘ̱ ܘܰܫܼܕܰܘ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܝܗܽܘܢ 91 ܡܶܬ݂ܩܰܫܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܝܰܘܣܶܦ ܐܰܝܟ ܚܰܟܺܝܼܡܳܐ 92 ܕܟܰܕ ܣܿܳܓ݂ܕܺܝܢ ܠܶܗ ܢܶܬ݂ܦܰܫܪܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܶܠ̈ܡܶܐ ܕܰܚܠܰܡ 93 ܗܿܳܝ ܡܰܕܰܐܬܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒܘ̱ ܠܶܗ ܚܶܠ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ 94 ܬܳܒܿܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܢܶܣܰܒ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܨܿܳܒܶܝܢ 95 ܣܶܓܕܬܳܐ ܟܬ݂ܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܚܶܠܡܳܐ ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܕܢܶܬܒܰܥ ܐܶܢܽܘܢ 96 ܘܰܕܩܰܫܝܽܘܬ݂ܳܐ ܚܰܘܺܝ ܐܰܦ̈ܶܐ ܥܰܕ ܫܳܩܶܠ ܠܳܗ̇ 97 ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܠܸܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܠܰܘ ܢܰܐܒܶܫ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ 98 ܐܶܠܳܐ ܨܒܼܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܦܫܼܳܪ ܚܶܠ̈ܡܰܘܗ̱ܝ ܢܶܫܬܰܪܰܪ ܗ̱ܘܳܐ 99 ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܚܶܡܬ݂ܐ ܘܰܕܠܽܘܚܳܡܳܐ ܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ 100 ܕܡܳܐ ܕܶܐܣܬܰܥܪܰܬ݀ ܗܿܳܝ ܕܰܓܙܺܝܪܳܐ ܢܶܚܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 101 ܓܫܽܘ̈ܫܶܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܢܟܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܐܬܽܘ ܢܶܚܼܙܽܘܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ 102 ܐܳܡܿܪܺܝܢ ܗܼܶܢܽܘܢ ܠܰܘ ܓܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܐܶܠܳܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ 103 ܒܠܶܒܶܗ ܝܰܘܣܶܦ ܒܳܣܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ݂ 104 ܕܰܐܝܟܰܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܠܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܥܰܒܕܳܐ ܥܰܒܕܽܘܗ̱ܝ 105 ܗܳܐ ܟܺܐܢܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܡܙܰܒܢܳܐ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ 106 ܘܥܰܘܳܠܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܠܡܳܪܶܐ ܚܪܽܘܪ̈ܶܐ ܒܩܰܝܣܳܐ ܙܰܩܦܶܬ݂ 107 ܟܰܕ ܟܺܐܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܐܚܳܐ ܢܟܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܙܒܰܢܘ ܘܛܰܪܕܽܘ 108 ܘܟܰܕ ܥܰܘ̈ܳܠܺܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܨܰܥܰܪܘ ܘܢܰܓ݂ܶܕܘ ܘܰܙܩܰܦܘ 109 ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܚܢܰܢ ܠܰܡ ܐܳܡܿܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܶܐܙܕܰܒܰܢ 110 ܘܡܰܢ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܗܽܘ ܕܠܰܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܗ̱ܘܰܘ 111 ܒܢܺܝܪܳܐ ܕܥܰܒܕ̈ܶܐ ܟܕܰܢܘ̱ ܠܰܐܚܽܘܗܽܘܢ ܘܰܐܝܟܰܢ ܟܺܐܢ̈ܺܝܢ 112 ܘܠܰܐܒܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܢܶܟ݂ܠܳܐ ܥܰܘܠܳܐ ܘܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܐ 113 ܢܺܐܡܰܪ ܗܳܫܳܐ ܡܰܡܠܠܳܐ ܕܥܶܠܳܝ ܡܶܢ ܕܰܥܝܳܕܳܐ 114 ܕܶܐܠܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܩܰܛܺܝܢ ܨܰܘܬܶܗ ܠܳܐ ܨܳܐܶܬ ܠܶܗ 115 ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܰܕܪܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܓܰܠܝܐܳ ܗ̱ܝ 116 ܘܰܕܕܺܝܠܶܗ ܗܘܳܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܬܽܘܒ ܝܺܕܺܝܥܐܳ ܗ̱ܝ 117 ܐܶܡܼܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܕܰܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܫܰܕܰܪ ܓܰܒܪܳܐ 118 ܘܶܐܢܗܽܘ ܫܰܕܪܶܗ ܐܰܚ̈ܶܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܠܡܽܘܢ ܚܰܝܳܒܺܝܢ 119 ܐܡܰܪ ܐܳܦ ܝܰܘܣܶܦ ܕܡܶܛܽܠܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܫܰܕܪܰܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ 120 ܕܺܝܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܕܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘܳܬ݂ 121 ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܝܰܘܣܶܦ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܰܕܪܶܗ ܒܦܽܘܡܶܗ ܐܰܘܕܺܝܼ 122 ܘܕܰܘܺܝܕ ܐܶܡܼܰܪ ܕܰܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܫܼܰܕܰܪ ܓܰܒܪܳܐ 123 ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܿܰܢܽܘܼ ܢܶܥܕܽܘܠ 124 ܕܗܳܐ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܫܰܕܪܶܗ ܠܬܰܡܳܢ ܟܰܕ ܐܶܙܕܰܒܰܢ 125 ܢܩܿܰܠܶܣ ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܐܚ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ ܕܰܚܣܰܡܘ ܘܰܢܟ݂ܰܠܘ 126 ܘܕܰܓܼܶܠܘ ܒܰܐܒܳܐ ܘܙܰܒܼܶܢܘ ܠܰܐܚܳܐ ܘܰܣܥܼܰܪܘ ܟܽܠܗܶܝܢ 127 ܒܢܶܟ݂ܠܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܗܳܐ ܐܶܣܼܬܰܥܪܰܬ ܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ 128 ܐܳܦ ܒܒܺܝܫܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܥܒܳܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ ܗ̱ܘܳܐ 129 ܚܣܳܡܗܽܘܢ ܐܰܬܩܶܢܘ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ 130 ܕܶܐܼܙܰܠ ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܼܳܐ ܗ̱ܘܼܳܐ 131 ܟܽܠܶܗ ܚܣܳܡܳܐ ܘܢܶܟܠܳܐ ܘܥܰܘܠܳܐ ܕܰܐܚ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ 132 ܗܳܕܶܐ ܥܒܼܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܓܙܰܪ ܥܰܠ ܛܰܠܝܳܐ 133 ܘܐܶܢ ܗܳܟܰܢ ܗܺܝ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܣܥܼܰܪܘ ܟܰܕ ܙܰܒܶܢܘ 134 ܢܩܿܰܠܶܣ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܥܶܠܬ݂ܐ ܕܟܽܠ ܝܽܘܬ݂ܪ̈ܳܢܶܐ 135 ܢܶܒܛܰܠ ܗܳܫܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ 136 ܘܢܿܶܗܘܶܐ ܦܳܥ̈ܠܶܐ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܳܐ ܡܰܪܳܚܳܐܺܝܬ݂ 137 ܐܶܢܕܶܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܬܚܺܝܒ ܠܗܽܘܢ ܠܰܐܚ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ 138 ܐܳܦܠܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܡܶܬ݂ܓܰܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܙܰܒܶܢ ܡܳܪܶܗ 139 ܡܰܘܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܥܶܠܬ݂ܰܐ ܗ̱ܘ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ 140 ܢܩܰܠܶܣ ܡܳܕܶܝܢ ܘܰܠܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ 141 ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܢܟܺܝܼܠܳܐ ܐܳܦ ܩܰܝܳܦܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܛܰܡܳܐܐ 142 ܘܚܰܢܳܢ ܦܰܩܪܳܐ ܕܙܰܩܦܼܽܘܗ̱ܝ ܠܰܒܪܳܐ ܢܩܰܠܶܣ ܐܶܢܽܘܢ 143 ܗ̱ܘܰܘ ܓܶܝܪ ܥܶܠܬ݂ܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ 144 ܕܶܐܠܽܘ ܠܳܐ ܡܺܝܼܬ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܩܼܳܡ 145 ܘܗܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܣܰܒ ܡܳܕܶܝܢ ܥܰܠ ܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ 146 ܘܡܳܐ ܕܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܓܰܢܽܘܢ ܥܳܒܿܽܘܕܰܝܗܶܝܢ 147 ܐ̱ܚܝ̈ܳܢܶܐ ܘܚܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܒܿܳܥܝܳܐ ܡܶܠܰܬ݂ܝ 148 ܕܩܿܳܝܡܺܝܢ ܒܳܬ݂ܪܳܗܿ ܘܰܡܩܿܰܒܠܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܒܚܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ 149 ܠܳܐ ܢܶܬܩܰܠܣܽܘܢ ܥܳܒܕ̈ܰܝ ܥܰܘܠܳܐ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ 150 ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܠܽܘ ܢܒܼܰܥ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܢ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܝܗܽܘܢ 151 ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܟܺܝܼܡ ܘܺܐܝܬ ܒܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܐ 152 ܕܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܢܰܦܶܩ ܢܶܬܶܠ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ 153 ܗܽܘܼ ܢܶܬܩܰܠܰܣ ܕܡܳܐ ܕܰܣܼܥܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܚܰܒܪܶܗ 154 ܠܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܒܕܳܗܿ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܡܨܶܐ 155 ܠܝܰܘܣܶܦ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܥܰܒܕܳܐ ܥܰܒܕܽܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܝܗܽܘܢ 156 ܘܫܰܩܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܘܥܰܒܕܶܗ ܡܳܪܳܐ ܠܡܳܪ̈ܰܘܳܬ݂ܐ 157 ܒܗܿܰܘ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܩܿܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ ܐܰܚ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ 158 ܚܿܳܐܰܪ ܘܰܪܓܺܝܼܙ ܐܳܦ ܕܰܝܿܳܢܳܐ ܡܳܐ ܕܰܡܫܰܐܶܠ 159 ܬܳܒܿܰܥ ܕܺܝܼܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܡܳܐ ܕܥܰܠܼܘ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ 160 ܘܰܠܛܳܒ̈ܳܬ݂ܐ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܒܺܐܝܕܗܽܘܢ ܠܳܐ ܩܰܪܺܝܒܺܝܢ 161 ܠܶܗ ܠܨܶܒܝܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܳܐܶܢ ܟܺܐܢܳܐ ܕܰܬܪܺܝܼܨ 162 ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬ݂ܘܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܗܽܘܼ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܐܳܦ ܡܶܬ݂ܩܰܒܰܠ 163 ܐܰܝܟ ܚܰܣ̈ܳܡܶܐ ܘܰܡܙܰܒܢ̈ܳܢܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܚܺܐܪ̈ܶܐ 164 ܕܳܐܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܚ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ 165 ܗܿܳܝ ܓܶܝܪ ܛܳܒܬ݂ܐ ܕܰܗܘܳܬ ܒܽܐܘܪܚܶܗ ܟܰܕ ܐܶܙܕܰܒܰܢ 166 ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘܳܬ ܕܰܡܨܶܐ ܕܢܶܥܼܒܶܕ ܡܰܝܳܐ ܚܰܡܪܳܐ 167 ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܙܰܒܢܽܘܗ̱ܝ ܘܗܺܝܼ ܗܿܳܝ ܛܳܒܬ݂ܐ ܡܶܣܬܰܥܪܳܐ ܗܘܳܬ݂ 168 ܘܡܳܪܝܳܐ ܕܫܼܰܕܪܶܗ ܡܫܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܝܺܕܰܥܬܶܗ 169 ܘܶܐܢ ܟܰܕ ܥܰܒܕܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܫܼܟܰܚ ܡܳܪܝܳܐ ܘܥܰܒܼܕܶܗ ܡܰܠܟܳܐ 170 ܟܰܕ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܰܐ ܗ̱ܘ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܟܰܝ ܡܿܰܘܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ 171 ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܣܺܝܼܪ̈ܶܐ ܐܰܦܼܩܶܗ ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬ݂ܐ 172 ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܩܿܳܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܡܝܰܩܰܪ ܠܶܗ 173 ܡܶܢ ܓܰܘ ܓܽܘܒܳܐ ܥܰܗܕܶܗ ܘܣܳܡܶܗ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬ݂ܳܐ 174 ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܢܦܼܰܠ ܬܰܡܳܢ ܡܰܦܶܠ ܛܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ 175 ܥܝܳܪܬܳܐ ܕܙܰܒܢܽܘܗ̱ܝ ܬܳܒܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ 176 ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܗܘܼܳܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܶܗ ܡܶܢ ܒܶܠܥܳܕܰܘܗ̱ܝ 177 ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܰܕܪܶܗ ܟܰܕ ܐܶܙܕܰܒܰܢ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 178 ܘܰܐܝܟ ܗܿܳܝ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܫܼܰܕܪܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܕܳܐܶܢ ܠܗܽܘܢ 179 ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ݂ܐ ܗ̱ܘ ܣܶܥܼܪܰܬ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܒܶܠܥܳܕ̈ܰܝܗܽܘܢ 180 ܘܠܳܐ ܡܶܬܩܰܠܣܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ ܒܳܗܿ 181 ܕܺܝܼܢܗܽܘܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬ݂ܐ 182 ܕܰܚܣܼܰܡܘ̱ ܘܰܢܟ݂ܰܠܘ̱ ܘܕܰܓܶܠܘ̱ ܘܰܣܢܰܘ ܘܙܰܒܼܶܢܘ ܘܛܰܪܰܕܘ 183 ܐܰܥܺܝܩܘ ܠܰܐܒܳܐ ܫܰܥܒܶܕܘ ܠܰܐܚܳܐ ܘܰܛܠܼܰܡܘ ܩܽܘܫܬܳܐ 184 ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܪܓܼܶܙܘ ܘܰܠܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܥܰܒܕܳܐ ܥܰܒܼܕܽܘܗ̱ܝ 185 ܘܰܐܝܟ ܗܿܰܘ ܕܰܗܘܼܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܗܿܰܘ ܕܶܐܙܕܰܒܰܢ 186 ܘܰܐܝܟ ܗܿܰܘ ܕܰܦܟܺܝܼܪ ܘܰܚܒܺܝܼܫ ܘܰܐܠܺܝܼܨ ܘܰܡܠܶܐ ܚܰܫ̈ܶܐ 187 ܗܳܟ݂ܰܢ ܒܿܳܠܥܺܝܢ ܡܶܢ ܕܰܝܳܢܳܐ ܥܰܠ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ 188 ܘܗܿܳܝ ܕܶܐܫܼܬܰܕܰܪ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܩܰܪܺܝܒܳܐ 189 ܕܰܓܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܢ ܬܶܚܽܘܪ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ݂ 190 ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܠܳܟ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘܳܬ݂ 191 ܘܰܐܝܟ ܗܿܰܘ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܟܰܕ ܐܶܙܕܰܒܰܢ 192 ܘܡܳܪܝܳܐ ܪܟܶܒ ܟܽܠ ܥܶܠ̈ܳܠܬ݂ܐ ܕܰܗܘ̈ܺܝ ܬܰܡܳܢ 193 ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܥܰܒܕܳܐ 194 ܘܰܐܝܟ ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܐܽܘܪܚܶܗ ܓܶܕܫܰܬ ܘܶܐܙܕܰܒܰܢ ܗ̱ܘܳܐ 195 ܘܦܰܐܝܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ݂ܐ ܕܰܗܘܼܳܬ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ 196 ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܶܐܠܽܘ ܠܳܐ ܐܶܙܕܰܒܰܢ ܠܳܐ ܐܶܣܼܬܰܥܪܰܬ 197 ܘܗܳܟ݂ܰܢ ܫܰܦܺܝܪ ܘܰܣܕܺܝܪ ܘܶܐܬ݂ܐ ܛܶܟܣܳܐ ܕܽܐܘܪܚܶܗ 198 ܐܰܟܡܰܢ ܕܶܐܠܽܘ ܒܨܺܝܼܪ ܒܳܗ̇ ܡܶܕܶܡ ܣܽܘܪܚܳܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ 199 ܠܰܘ ܣܽܘܪܚܳܢܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ 200 ܐܰܬܼܩܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ ܘܗܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܘܡܰܠܝܳܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ 201 ܐܰܝܟ ܗܿܳܝ ܕܰܗܘܼܳܬ ܡܶܢ ܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܨܶܝܕ ܦܳܪܽܘܩܰܢ 202 ܕܰܠܒܼܰܟܘ ܘܰܚܒܼܰܫܘ ܢܰܓܼܶܕܘ ܘܰܙܩܼܰܦܘ ܘܰܩܼܛܰܠܘ ܘܰܩܒܼܰܪܘ 203 ܘܰܗܦܼܰܟ݂ܝ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܣܥܼܰܪܘ ܟܰܕ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܗܘ̈ܰܝ 204 ܘܰܗܘ̈ܰܝ ܣܰܒܪܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܢܺܐܚܶܐ 205 ܘܗܳܟ݂ܰܢ ܒܿܳܠܥܺܝܢ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬ݂ܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܙܩܼܰܦܘ 206 ܐܰܝܟ ܗܿܰܘ ܕܳܐܦܠܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ 207 ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܰܙܩܼܰܦܘ ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܰܦܼܪܰܩ ܕܺܝܠܶܗ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗܿ 208 ܘܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܒܛܳܒܬ݂ܐ ܕܰܗܘܼܳܬ ܠܳܐ ܩܰܪܺܝܒܺܝܢ 209 ܗܳܟ݂ܰܢ ܒܿܳܠܥܺܝܢ ܐܰܚ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ ܕܰܠܡܳܢ ܙܰܒܼܶܢܘ 210 ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܺܐܝܪܶܒ ܘܶܐܢ ܐܶܫܼܬܰܕܰܪ ܠܰܘ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܗܺܝ 211 ܪܳܡ ܗܽܘ ܡܶܢ ܦܽܘܡܝ ܫܰܪܒܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ݂ܐ 212 ܐܶܫܠܶܐ ܡܶܢܶܗ ܟܰܕ ܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬ݂ܦܰܫܰܩ 213 ܟܒܺܝܫܳܐ ܐܶܕܢܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܟܽܠ ܕܰܥܝܳܕܳܐ 214 ܘܡܳܐ ܕܠܳܐ ܟܒܺܝܼܫܳܐ ܐܶܢ ܡܰܣܓܶܐ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܒܳܣܶܡ ܠܳܗ̇ 215 ܫܕܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܚ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ 216 ܘܡܦܺܝܣܺܝܢ ܠܶܗ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܚܢܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܘܠܳܐ ܓܳܫܽܘ̈ܫܶܐ 217 ܬܢܼܰܘ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܐܰܚܳܐ ܘܰܐܒܳܐ ܘܰܫܩܼܰܠ ܥܶܠܬ݂ܐ 218 ܕܰܠܒܶܢܝܰܡܺܝܢ ܐܰܚܳܐ ܢܶܚܼܙܶܐ ܕܪܳܚܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ 219 ܐܶܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܟܺܐܢܳܐ 220 ܚܰܘܰܘ ܒܽܘܩܝܳܐ ܕܠܳܐ ܕܰܓܶܠܬܽܘܢ ܡܽܘܢ ܕܶܐܡܼܪܰܬܽܘܢ 221 ܒܗܳܕܶܐ ܐܶܕܰܥ ܐܶܢ ܫܰܪܺܝܪܳܢ ܟܽܠ ܡܶܠܰܝ̈ܟܽܘܢ 222 ܟܰܕ ܬܰܝܬ݂ܘܢ ܠܺܝ ܠܗܰܘ ܐܰܚܽܘܟ݂ܽܘܢ ܒܰܪ ܣܰܝܒܽܘܬ݂ܐ 223 ܦܽܘܫܘ ܒܰܚܒܽܘܫܝܳܐ ܘܫܼܰܕܰܪܘ ܐܰܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܶܐܡܼܰܪܬܽܘܢ 224 ܘܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܼ݂ܐ ܗܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܕܠܳܐ ܕܰܓܶܠܬܽܘܢ 225 ܫܼܰܕܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܘܰܚܒܼܰܫ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܟܺܝܼܡܳܐܺܝܬ݂ 226 ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܒܽܘܩܝܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܶܐܡܼܰܪܘ ܐܶܢ ܫܰܪܺܝܪܳܢ 227 ܐܶܬ݂ܪܰܘܪܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܿܳܢܶܐ 228 ܕܰܒܟܽܠ ܥܶܠ̈ܳܠܢ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ ܢܺܐܼܬܶܐ ܕܒܿܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ 229 ܕܚܶܠܼܘ ܘܶܐܬܼ݂ܕܰܘܰܕܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ 230 ܕܒܰܠܼܗܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܗܰܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܢܺܐܼܬ݂ܐ ܛܰܠܝܳܐ 231 ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܬܠܳܬ݂ܐ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܚܒܽܘܫܝܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬ݂ܬܰܒܥܺܝܢ 232 ܕܰܠܒܶܢܝܳܡܺܝܢ ܛܰܠܝܳܐ ܢܰܝܬܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܼܬܰܘܕܺܝܘ 233 ܬܳܐ ܚܙܺܝܼ ܗܳܫܳܐ ܓܺܝܓ݂ܠܳܐ ܕܙܰܒܢ̈ܶܐ ܟܰܕ ܡܶܬ݂ܟܰܪܟܳܐ 234 ܘܥܳܒܕܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܰܚ̈ܬܳܝܳܬ݂ܐ ܥܶܠ̈ܳܝܳܬ݂ܳܐ 235 ܛܰܠܝܼܳܐ ܚܣܺܝܼܡܳܐ ܛܪܺܝܼܕܳܐ ܙܒܺܝܼܢܳܐ ܕܰܥܒܺܝܼܕ ܡܳܪܳܐ 236 ܘܰܡܙܰܒܢ̈ܳܢܶܐ ܚܒܺܝܼܫܺܝܢ ܕܳܘܶܝܢ ܒܶܝܬ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ 237 ܡܳܪܝܳܐ ܡܿܰܗܦܶܟ ܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܠܥܳܒ̈ܽܘܕܰܝܗܶܝܢ 238 ܕܰܐܝܿܢܳܐ ܕܚܿܳܦܰܪ ܒܺܐܪܳܐ ܠܚܰܒܪܶܗ ܗܽܘ ܢܳܦܶܠ ܒܳܗܿ 239 ܠܗܰܘ ܕܰܛܠܺܝܼܡ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܫܕܶܐ ܒܓܽܘܒܳܐ ܐܰܣܓܺܝܼ ܝܿܰܩܰܪ 240 ܘܰܠܛܳܠܽܘܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܟܰܦܼܶܦ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ ܢܶܒܼܣܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ 241 ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܚܒܽܘܫܝܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܐܰܠܨܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܛܰܠܝܳܐ 242 ܕܠܳܐ ܝܿܳܕܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܝܟܰܢ ܬܶܫܪܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ 243 ܐܳܡܿܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܝܳܐ ܕܝܿܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐܰ ܗ̱ܘ ܠܶܗ 244 ܠܳܐ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܥܿܒܶܕ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܰܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܥܺܝܩ 245 ܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐܰ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܠܶܗ ܣܿܳܓ݂ܕ ܐ̱ܢܳܐ 246 ܘܬܺܐܬ݂ܐ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܠܳܐ ܨܿܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ 247 ܦܽܘܩܘ ܙܶܠܘ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܟܰܦܢ̈ܶܐ ܕܰܒܒܳܬܰܝ̈ܟܽܘܢ 248 ܘܰܐܪܦܰܘ ܗܳܪܟܳܐ ܚܰܕ ܐܰܚܽܘܟ݂ܽܘܢ ܥܰܕ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ 249 ܒܚܰܝ̈ܰܝ ܦܶܪܥܽܘܢ ܗܳܐ ܝܿܳܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ 250 ܕܶܐܠܳܐ ܬܼܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟܰܢ ܕܶܐܡܪܶܬ ܓܳܫܽܘܫ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ 251 ܗ̱ܘܰܘ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܐܰܚ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ ܡܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ 252 ܘܫܰܪܺܝܘ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܳܢܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܟܰܕ ܒܰܗܺܝܬܺܝܢ 253 ܕܡܶܗܺ ܗ̱ܘ ܕܝܰܘܣܶܦ ܓܿܳܥܶܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܡܫܿܰܢܶܩ ܠܰܢ 254 ܘܡܶܛܽܠܳܬ݂ܗ ܡܶܬܰܐܠܨܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬ݂ܐ 255 ܚܛܺܝܬ݂ܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܕܗܿܰܘ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܕܶܐܙܕܰܒܰܢ ܗ̱ܘܼܳܐ 256 ܩܳܝܡܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܠܒܺܝܼܟܳܐ ܠܰܢ ܠܰܡܡܳܬ݂ܘܬ݂ܢ 257 ܥܝܳܪܬܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ ܡܶܬܬܰܒܥܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ 258 ܘܗܽܘܼ ܐܰܝܬܺܝ ܠܰܢ ܕܢܶܬܬܕܺܝܢ ܗܳܪܟܳܐ ܥܰܠ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܢ 259 ܓܥܳܬ݂ܶܗ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕܰܡܦܺܝܼܣ ܗ̱ܘܼܳܐ ܘܠܳܐ ܩܰܒܼܶܠܢܳܝܗ̱ܝ 260 ܒܶܐܕܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܶܦܠܰܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܬܰܒܥܰܢ 261 ܚܙܰܝܢܰܢ ܫܶܦܠܶܗ ܕܰܐܚܳܐ ܥܠܺܝܼܒܳܐ ܘܠܳܐ ܟܶܪܝܰܬ ܠܰܢ 262 ܘܡܶܛܽܠܳܬ݂ܗ ܒܕܺܝܼܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܡܶܬܰܐܠܨܺܝܢܰܢ 263 ܗܿܰܘ ܚܰܙܳܝܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܚܼܳܪ ܒܰܢ ܟܰܕ ܛܰܪܶܦܢܳܝܗ̱ܝ 264 ܗܽܘܼܝܽܘ ܗܳܫܳܐ ܕܫܿܳܚܶܩ ܘܿܰܐܠܶܨ ܘܰܡܛܰܪܶܦ ܠܰܢ 265 ܚܛܳܗܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܗܰܘ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܗ̱ܘܼܳܐ ܥܰܒܕܳܐ 266 ܗܽܘܼ ܡܥܿܰܪܩܶܠ ܠܰܢ ܢܿܶܗܘܶܐ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܒܶܝܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ 267 ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܥܰܝܢ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܰܒܟܼܳܐ ܐܰܣܓܺܝܼ ܘܠܳܐ ܩܰܒܼܶܠܢܳܝܗ̱ܝ 268 ܗܳܐ ܥܒܺܝ̈ܕܳܢ ܠܰܢ ܡܰܫܪ̈ܽܘܥܝܳܬ݂ܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܢܿܶܦܶܠ 269 ܕܺܝܢܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܡܶܬ݂ܬܰܒܥܺܝܢܰܢ ܒܶܝܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ 270 ܘܰܠܟܺܐܢܽܘܬ݂ܐ ܡܰܢܽܘܼ ܡܦܺܝܼܣ ܠܳܗ ܕܬܼܶܫܠܶܐ ܡܶܢܰܢ 271 ܠܰܐܒܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܢܿܦܺܝܼܣ ܕܰܢܨܰܠܶܐ ܥܰܠ ܣܰܟ݂ܠܽܘܬ݂ܢ 272 ܪܰܒܽ ܗ̱ܘ ܥܰܘܠܳܐ ܕܰܥܒܼܰܕܢܰܢ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܐܚܽܘܢ 273 ܒܰܕܡܳܐ ܕܓܶܕܝܳܐ ܬܒܼܰܪܢܳܝܗ̱ܝ ܠܶܒܶܗ ܥܰܠ ܚܰܒܺܝܒܶܗ 274 ܘܰܒܛܽܘܪܳܦܳܐ ܗܳܐ ܡܶܬ݂ܢܰܘܰܠ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܗ 275 ܘܶܐܢ ܗܰܘ ܥܰܘܠܳܐ ܕܰܗܘܼܳܐ ܒܛܰܠܝܳܐ ܡܶܬܚܰܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ 276 ܒܶܟܝܶܗ ܕܣܳܒܳܐ ܕܰܣܥܼܰܪ ܕܺܝܠܶܗ ܠܳܐ ܐܳܙܿܶܠ ܗ̱ܘܳܐ 277 ܡܶܬ݂ܢܰܓܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܬܺܐܪ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܝܰܘܣܶܦ 278 ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘ ܒܟ݂ܠ ܐ̱ܢܳܫ ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܢܶܪܕܺܝܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܣܰܟ݂ܠܽܘܬ݂ܗ 279 ܗܽܘ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܢܰܓܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܝܿܳܢܳܐ 280 ܕܗܳܕܶܐ ܗܿܽܘܝܳܐ ܠܟ݂ܽܠ ܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ 281 ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܚܰܪܬ݂ܐ ܬܺܐܪܬܳܐ ܡܟܰܘܢܳܐ ܘܒܳܣܪܳܐ ܬܰܡܳܢ 282 ܘܰܡܩܿܰܦܚܳܐ ܠܶܗ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܣܟܶܠ 283 ܐܳܦܶܢ ܢܼܶܫܠܶܐ ܗܽܘܼ ܕܰܝܿܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܫܽܘܬ݂ܐ 284 ܗܽܘܼ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܳܣܰܪ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ 285 ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܒܟ݂ܽܠܢܳܫ ܗܿܳܝ ܟܺܐܢܽܘܬ݂ܐ ܕܺܐܝܬ ܠܰܟܝܳܢܳܐ 286 ܘܗܽܘܼ ܡܩܿܰܛܶܪܓ ܠܗ̇ ܠܢܰܦܫܶܗ ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܰܠܡܽܘܢ ܣܼܶܪܚܰܬ݂ 287 ܕܳܐܶܠ ܗܽܘ ܒܶܗ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ 288 ܕܗܽܘܼ ܠܶܗ ܢܼܶܒܣܽܘܪ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܕܺܝܼܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ 289 ܟܰܕ ܠܳܐ ܪܫܼܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܐܚ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܕܶܐܙܕܰܒܰܢ 290 ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܬܢܰܓܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ 291 ܕܠܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܗܼܶܢܽܘܢ ܚܰܝܳܒ ܠܰܩܢܽܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ 292 ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ݂ܐ ܗܿܳܝ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܨܛܰܠܝܳܐ 293 ܫܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܘܰܕܝܰܘܣܶܦ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 294 ܘܗܶܢܽܘܢ ܕܳܝܿܢܺܝܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܺܝܼܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܗ 295 ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܕܺܝܿܢ̈ܰܝ ܩܽܘܫܬܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ 296 ܘܕܳܢܼܘ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܕܰܝܿܳܢܳܐ ܘܶܐܬ݂ܚܼܰܝܰܒܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ 297 ܕܡܶܗ ܠܰܡ ܕܰܐܚܽܘܢ ܓܿܳܥܶܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܡܩܿܰܛܪܶܓ ܠܰܢ 298 ܘܰܫܼܡܰܥ ܝܰܘܣܶܦ ܘܰܐܠܨܽܘܗ̱ܝ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܢܶܒܟܶܐ ܪܰܒܰܬ݂ 299 ܚܼܙܳܐ ܛܽܘܪܳܦܗܽܘܢ ܕܰܟܡܳܐ ܫܚܺܝܼܩܺܝܢ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ 300 ܘܰܙܟ݂ܳܝܗ̱ܝ ܒܶܟܝܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܕܰܫܦܼܰܥܘ ܥܰܠ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗ̱ܝ 301 ܫܡܼܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܩܛܺܝܓܪ̈ܳܢܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ 302 ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ ܘܰܒܼܟܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܕܶܐܬ݂ܚܰܝܰܒܘ 303 ܪܬܼܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܗܰܘ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܡܶܢ ܡܶܠ̈ܰܝܗܽܘܢ 304 ܘܰܬܒܥܶܗ ܟܝܳܢܳܐ ܢܼܶܬܶܠ ܒܶܟܝܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ 305 ܐܰܓܢܺܝ ܢܰܦܫܶܗ ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܒܶܟܝܳܐ ܕܺܝܠܶܗ 306 ܘܰܐܚܰܕܪ ܬܳܒܰܥ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬ݂ܐ 307 ܚܰܕ ܐܰܚܽܘܟܽܘܢ ܐܰܪܦܼܰܘ ܗܳܪܟܳܐ ܘܙܶܠܘ̱ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ݂ 308 ܘܰܠܒܶܢܝܰܡܺܝܢ ܛܰܠܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬܽܘܢ 309 ܠܒܼܰܟ ܗ̱ܘܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܶܐܣܼܰܪ ܘܰܐܥܶܠ ܘܰܚܒܼܰܫ 310 ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܺܐܬܼܶܐ ܛܰܠܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܗܘܼܳܬ݂ 311 ܠܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܫܼܰܕܰܪ ܒܰܙܘ̈ܳܕܰܝܗܽܘܢ ܘܰܒܛܰܥܢܰܝ̈ܗܽܘܢ 312 ܘܰܒܦܽܘܡ ܛܰܥܢܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܟܶܣܦܶܗ ܦܩܰܕ ܘܶܐܬ݂ܦܰܢܺܝ 313 ܠܒܼܶܟܘ ܗ̱ܘܰܘ ܐܽܘܪܚܳܐ ܟܰܦܢ̈ܶܐ ܕܰܛܥܼܶܢܘ ܣܰܒܥܳܐ ܘܰܐܝܬܼܺܝܘ 314 ܘܰܒܒܶܝܬ ܒܰܘܬܳܐ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܦܬܼܰܚܘ ܣܰܩܰܝ̈ܗܽܘܢ 315 ܘܗܳܐ ܒܦܽܘܡ ܛܰܥܢܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܟܰܣܦܶܗ ܗܰܘ ܕܰܐܘܒܶܠ ܗ̱ܘܳܐ 316 ܘܰܚܼܙܰܘ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܒܰܠܗܺܝܼ ܐܶܢܽܘܢ ܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒܳܐ 317 ܢܦܰܩܼܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܶܐܬܼܰܘ ܠܝܺܗܽܘܕ ܐܰܚ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ 318 ܘܥܰܠܼܘ ܨܶܝܕ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܶܐܫܼܬܰܥܺܝܘ ܠܶܗ ܛܶܒܳܐ ܕܽܐܘܪܚܳܐ 319 ܗܳܟ݂ܢܳܐ ܠܰܡ ܚܰܕ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܡܳܪܳܗܿ ܕܰܐܪܥܳܐ 320 ܓܰܒܪܳܐ ܕܚܺܝܼܠܳܐ ܕܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܡܶܨܪܶܝܢ ܒܡܶܠܬ݂ܗ ܬܰܠܝܳܐ 321 ܩܼܳܡ ܘܶܐܬ݂ܩܰܫܺܝ ܘܚܰܫܼܒܰܢ ܬܰܡܳܢ ܐܰܝܟ ܓܳܫܽܘ̈ܫܶܐ 322 ܘܝܰܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬ݂ܐ ܐܰܥܼܶܠ ܚܰܒܼܫܰܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ 323 ܘܶܐܡܼܰܪܢܰܢ ܠܶܗ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܚܢܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܠܰܘ ܓܳܫܽܘ̈ܫܶܐ 324 ܬܪ̈ܶܥܣܰܪ ܐܰܚܺܝ̈ܢ ܐܰܘܠܶܕ ܐܰܒܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟܢܰܥܢ 325 ܘܗܰܘ ܚܰܕ ܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܰܢܦܰܩ ܘܶܐܒܰܕ ܗܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܓ݂ܪܳܐ 326 ܘܛܰܠܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܗܳܐ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܥܰܒܕܳܟ݂ 327 ܘܰܠܒܰܟ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܰܢܢܰܣܶܐ ܠܰܢ ܗܰܘ ܡܶܨܪܳܝܳܐ 328 ܕܶܐܢ ܗܽܘܼ ܕܫܰܪܺܝܼܪ ܡܽܘܢ ܕܶܐܡܼܰܪܬܽܘܢ ܛܰܠܝܳܐ ܢܺܐܼܬ݂ܐ 329 ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܰܒܼܫܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܢܰܘܒܶܠ ܛܰܠܝܳܐ 330 ܘܢܶܒܩܶܐ ܡܶܠ̈ܰܝܢ ܐܶܢ ܫܰܪܺܝܪܳܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܼܰܪܢܰܢ 331 ܬܢܼܰܘ ܠܰܐܒܽܘܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܒܶܝܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ 332 ܘܣܰܦܶܩܘ ܛܰܥ̈ܢܶܐ ܘܶܐܫܼܟܰܚܘ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܟܶܣܦܶܗ ܬܰܡܳܢ 333 ܨܪܳܪ̈ܶܐ ܕܟܶܣܦܳܐ ܒܓܰܘ ܛܰܥܢ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܼܙܰܘ ܘܶܐܬ݂ܕܰܘܰܕܘ 334 ܘܶܐܬܬܙܺܝܥ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܥܰܡ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗ̱ܝ 335 ܘܫܰܪܺܝ ܣܳܒܳܐ ܒܡܶܠ̈ܰܝ ܚܰܫܳܐ ܠܰܡܒܰܓ݂ܳܢܽܘ 336 ܥܰܠ ܥܳܩ̈ܳܬ݂ܶܗ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬ݂ܐ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܳܬ݂ܐ 337 ܐܶܡܿܰܪ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܗܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ ܓܰܕ̈ܫܰܢ ܟܽܠܗܶܝܢ 338 ܕܰܒܟ݂ܠ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܚܰܕܬ݂ܬܽܘܢ ܠܺܝ ܟܽܠ ܥܳܩ̈ܳܬ݂ܳܐ 339 ܓܰܙܺܝܬܽܘܢܳܢܝ̱ ܘܰܬܗܪܳܬܽܘܢܳܢܝ̱ ܘܰܫܚܰܩܬܽܘܢܳܢܝ̱ 340 ܕܥܰܕ ܥܳܒܪܳܐ ܗܳܝ ܥܶܠܰܬ ܗܳܕܶܐ ܠܡܰܐܚܳܫܽܘܬ݂ܰܢ 341 ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܘܣܰܘܩܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܝ 342 ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܶܘܝܳܐ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܳܐܦ ܠܶܗ ܕܰܒܪܽܘܗ̱ܝ 343 ܘܶܐܢ ܒܶܢܝܳܡܺܝܢ ܬܽܘܒ ܐܳܙܿܶܠ ܠܶܗ ܫܠܼܶܡ ܥܳܩ̈ܳܬ݂ܳܐ 344 ܘܰܥܠܰܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܐ ܡܶܬ݂ܥܰܫ̈ܢܳܢ ܕܰܐܘܦܶܐ ܘܶܐܓܡܰܪ 345 ܠܝܰܘܣܶܦ ܩܰܛܠܽܘܗ̱ܝ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܚܰܒܫܽܘܗ̱ܝ ܒܶܝܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ 346 ܘܰܠܒܶܢܝܳܡܺܝܢ ܬܽܘܒ ܐܶܢ ܕܰܒܪܽܘܗ̱ܝ ܡܰܢ ܠܳܘܶܐ ܠܺܝ 347 ܒܟܼܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܐܒܟܼܺܝ ܠܰܒܢ̈ܰܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܓܽܘܙܳܝܶܗ 348 ܘܫܰܪܺܝ ܪܽܘܒܶܝܠ ܒܽܘܟ݂ܪܳܐ ܢܡܰܠܶܠ ܨܶܝܕ ܝܳܠܽܘܕܶܗ 349 ܠܳܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܒܶܢܝܳܡܺܝܢ ܐܶܢ ܡܶܫܬܰܕܰܪ 350 ܠܺܝ ܐܰܓܥܶܠܳܝܗ̱ܝ ܘܶܐܢܿܳܐ ܐܰܝܬܺܝܘܗ̱ܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ 351 ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܬܰܡܺܝܬ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܬܺܝܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܬܰܘܕܝܬ݂ 352 ܬܪܶܝܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܗ ܩܛܽܘܠ ܐܶܢ ܦܳܐܶܫ 353 ܐܳܡܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܳܐ ܢܳܚܶܬ ܒܶܪܝ̱ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬܽܘܢ 354 ܕܰܐܚܽܘܗ̱ܝ ܡܺܝܬ ܠܶܗ ܘܗܽܘ ܦܳܫ ܠܶܐܡܶܗ ܥܠܺܝܒ ܘܰܡܓܰܙܰܝ 355 ܕܰܡ ܓܳܕܶܫ ܠܶܗ ܩܺܐܪܣܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܐܶܢ ܡܶܫܬܰܕܰܪ 356 ܘܰܒܕܽܘܘܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܬܰܝܬܽܘܢ ܣܰܝܒܽܘܬ ܠܰܫܝܽܘܠ 357 ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ݂ܐ ܕܣܰܓܺܝ ܡܗܺܝܪܳܐ ܒܰܥܒܺܝ̈ܕܳܬ݂ܳܗܿ 358 ܟܰܣܼܝܰܬ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܣܳܒܳܐ ܕܠܳܐ ܢܰܪܓ݂ܶܫ ܗ̱ܘܳܐ 359 ܕܬܶܗܼܘܶܐ ܪܰܒܳܐ ܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܓܰܠܝܰܬ ܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ 360 ܘܡܰܠܝܳܐ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܒܟ݂ܽܠ ܐܶܣܟܽܝ̈ܡܺܝܢ 361 ܐܰܒܠܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܠܒܰܟ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ ܢܽܘܓ݂ܪܳܐ ܪܰܒܳܐ 362 ܐܰܦ̈ܶܐ ܥܒܼܰܕ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܕܢܰܚ 363 ܝܰܘܣܶܦ ܦܳܩܶܕ ܪܳܡ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܡܰܪܟܰܒܬ݂ܳܐ 364 ܘܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܣܳܒܳܐ ܢܳܛܰܪ ܐܶܒܠܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܒܰܝܰܐ 365 ܒܗܰܘ ܒܶܢܝܳܡܺܝܢ ܒܰܪ ܣܰܝܒܽܘܬ݂ܐ ܕܦܼܳܫ ܗ̱ܘܳܐ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ 366 ܪܳܚܶܠ ܘܰܒܢ̈ܶܝܗ ܚܳܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܘܢܶܬ݂ܒܰܝܰܐ ܒܶܗ 367 ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܨܒܼܳܐ ܢܫܰܕܪܶܗ ܠܒܶܝܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ 368 ܕܠܳܐ ܢܶܬܓܰܙܶܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܝܰܘܣܶܦ ܐܳܦ ܡܶܢ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ 369 ܚܰܡܣܶܢ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܠܒܰܟ ܛܰܠܝܳܐ ܕܠܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܗ̱ܘܳܐ 370 ܘܰܥܫܼܶܢ ܟܰܦܢܳܐ ܘܢܶܦܼܠܰܬ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ 371 ܩܼܳܡ ܣܽܘܢܩܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܬܳܒܽܘܥܳܐ ܥܰܠ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ 372 ܕܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܢܶܓ݂ܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ 373 ܚܣܼܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܠܡܰܠܟܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܰܠܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ 374 ܘܶܐܠܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܠܳܐ ܡܫܰܡܰܗ ܗ̱ܘܳܐ ܒܣܰܒܥܳܐ ܪܰܒܳܐ 375 ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܰܦܢ̈ܶܐ ܠܬܰܪ̈ܥܶܗ ܪܗܼܰܛܘ ܗ̱ܘܰܘ ܢܶܣܼܡܽܘܟ ܐܶܢܽܘܢ 376 ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܠܰܚܡܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܶܗ 377 ܐܰܘܦܺܝ ܥܒܽܘܪܳܐ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܐܚ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ 378 ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܶܗ 379 ܘܟܰܕ ܥܶܪܨܰܬ ܠܳܗ̇ ܩܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܝܰܥܩܽܘܒ ܢܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ 380 ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܟܽܠܳܗ ܐܽܘܪܚܰܢ ܒܶܢܝܳܡܺܝܢܽ ܗ̱ܘ 381 ܐܶܢܗܽܘ ܕܳܐܙܶܠ ܥܰܡܰܢ ܛܰܠܝܳܐ ܥܰܡܰܢ ܫܰܪܝܳܐ ܐܽܘܪܚܰܢ 382 ܘܶܐܠܳܐ ܐܳܙܶܠ ܕܰܐܚܢܰܢ ܢܿܺܐܙܰܠ ܦܽܘܪܣܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ 383 ܗܽܘܼ ܓܶܝܪ ܓܰܒܪܳܐ ܡܳܪܳܗܿ ܕܰܐܪܥܳܐ ܦܣܰܩ ܘܶܐܡܼܰܪ ܠܰܢ 384 ܕܰܕܠܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܺܐܬ݂ܘܢ ܬܶܚܼܙܽܘܢ ܐܰܦ̈ܰܝ 385 ܐܶܡܿܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܗܳܕܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܨܶܝܕܰܝ 386 ܡܶܢ ܕܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܗܺܝ ܥܰܠ ܕܰܓܠܼܰܝܬܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܟ݂ܽܘܢ 387 ܡܳܢܳܐ ܐܶܠܨܰܬ ܕܬܺܐܡܪܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܕܺܐܝܬ ܠܰܢ ܐܰܚܳܐ 388 ܘܰܐܝܕܳܐ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܬܶܒܼܥܰܬ ܢܶܚܽܘܬ ܐܳܦ ܒܶܢܝܳܡܺܝܢ 389 ܐܳܡܿܪܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܡܰܢ ܝܿܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܡܽܘܢ ܓܳܕܶܫ ܗ̱ܘܳܐ 390 ܕܬܳܒܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܳܗܿ ܕܰܐܪܥܳܐ ܢܿܰܘܒܶܠ ܛܰܠܝܳܐ 391 ܫܰܐܶܠ ܠܰܢ ܓܶܝܪ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܺܐܝܬ ܠܰܢ ܐܰܒܳܐ ܘܰܐܚܳܐ 392 ܘܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ ܡܰܠܶܠܢܰܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܒܼܥܳܐ ܠܰܢ 393 ܐܳܡܿܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܩܽܘܡܘ ܙܶܠܘ ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܼܰܪܬܽܘܢ 394 ܘܰܕܒܽܘܪܘ ܛܰܠܝܳܐ ܘܬܼܶܫܪܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܟܰܦܢܳܐ ܐܰܠܨܰܢܝ̱ 395 ܣܰܒܘ ܐܺܝܩܳܪ̈ܶܐ ܘܕܳܫܢ̈ܶܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܛܽܘܒܳܗܿ ܕܰܐܪܥܳܐ 396 ܕܰܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܬܶܚܼܙܽܘܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܢܼܩܰܒܶܠܟ݂ܽܘܢ 397 ܫܰܪܒܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܝܰܡܳܐ ܗܰܘ ܡܰܠܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ݂ 398 ܘܰܕܥܶܠܶܬ ܠܶܗ ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܦܿܽܘܩ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ 399 ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܪܶܗܛܳܐ ܠܳܐ ܡܰܩܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܒܡܺܐܡܪܶܗ ܪܰܒܳܐ 400 ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܢܰܘܦܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܦܽܘܪܣܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ 401 ܐܰܪܦܳܐ ܣܰܓܺܝ ܘܳܐܡܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܬܰܫܥܺܝܼܬ݂ܐ 402 ܨܶܝܕ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܪܗܺܝܒܳܐ ܡܶܠܰܬ݂ܝ ܠܡܶܬ݂ܡܰܛܳܝܽܘ 403 ܐܶܙܕܰܘܰܕܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ ܡܶܢ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ 404 ܘܰܕܒܼܰܪܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܗܰܘ ܒܶܢܝܳܡܺܝܢ ܘܰܠܒܼܶܟܘ ܐܽܘܪܚܳܐ 405 ܫܩܼܰܠܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܰܟܢܰܥܢ ܥܰܡ ܐܰܚܽܘܗܽܘܢ 406 ܘܶܐܙܰܠܼܘ ܢܶܫܪܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܩܶܢܛܳܐ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܠܳܗ̇ 407 ܫܩܼܰܠܘ̱ ܐܳܦ ܟܶܣܦܳܐ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܶܐܬ݂ܦܰܢܺܝ ܗ̱ܘܳܐ 408 ܐܰܝܟ ܕܰܐܒܽܘܗܽܘܢ ܟܺܐܢܳܐ ܡܠܰܟ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܐܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ 409 ܐܬܼܰܘ ܨܶܝܕ ܝܰܘܣܶܦ ܘܰܣܓ݂ܶܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܥܰܡ ܒܶܢܝܰܡܺܝܢ 410 ܕܗܳܝ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ ܟܽܘܟ̈ܒܶܐ ܕܰܣܓ݂ܕܘ ܬܶܫܬܰܠܰܡ ܗ̱ܘܳܬ݂ 411 ܒܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܥܶܣܪܳܐ ܣܓ݂ܶܕܘ ܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ 412 ܘܗܳܫܳܐ ܚܕܰܥܣܰܪ ܘܰܫܠܶܡ ܚܶܠܡܳܐ ܘܩܳܡܼ ܦܽܘܫܳܩܳܐ 413 ܚܙܳܐ ܠܒܶܢܝܳܡܺܝܢ ܗܰܘ ܒܰܪ ܐܶܡܳܗ̇ ܕܪܳܚܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ 414 ܘܰܚܼܕܺܝ ܝܰܘܣܶܦ ܘܰܪܘܰܙ ܠܶܒܶܗ ܨܶܝܕ ܚܰܒܺܝܒܶܗܿ 415 ܘܰܠܪܰܒܒܰܝܬܶܗ ܦܩܼܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܢܰܥܶܠ ܐܶܢܽܘܢ 416 ܕܥܰܡܶܗ ܢܺܐܟ݂ܠܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ ܬܰܡܳܢ ܚܰܒܺܝܒܳܐܺܝܬ݂ 417 ܘܰܕܚܼܶܠܘ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܙܳܥܼܘ ܘܶܐܬ݂ܕܰܘܰܕܘ ܟܰܕ ܥܿܳܐܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 418 ܘܰܒܣܽܘܪܳܕܳܐ ܘܠܶܒܳܐ ܬܒܺܝܼܪܳܐ ܩܳܡܼܘ ܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ 419 ܐܳܡܿܪܺܝܢ ܘܳܝ ܠܰܢ ܕܕܰܠܡܳܐ ܡܶܛܽܠ ܟܶܣܦܳܐ ܕܰܗܼܦܰܟ݂ 420 ܗܳܐ ܡܰܥܠܺܝܢ ܠܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܒܶܝܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ 421 ܢܶܟ݂ܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܪܳܡܽܘܬ ܠܶܒܳܐ ܩܢܸܺܝܢ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ 422 ܘܰܕܢܶܫܬܰܥܒܰܕ ܟܒܰܪ ܗܳܐ ܕܰܒܼܪܽܘܢ ܥܰܘܳܠܳܐܺܝܬ݂ 423 ܘܫܰܪܺܝܘ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܨܶܝܕ ܪܰܒܰܝܬܳܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ 424 ܟܰܕ ܕܰܚܺܝܼܠܺܝܼܢ ܐܳܦ ܪܰܬܺܝܬ݂ܺܝܢ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ 425 ܢܺܐܡܰܪ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܐܳܡܿܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܒܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒܳܐ 426 ܗܳܐ ܩܕܳܡ ܙܰܒܢܳܐ ܥܒܽܘܪܳܐ ܡܳܪܢܰܢ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܝܟܽܘܢ 427 ܘܟܶܣܦܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒܢܰܢ ܐܶܬ݂ܦܰܢܺܝ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܶܠܥܳܕܰܝܢ 428 ܘܡܰܢ ܣܳܡܶܗ ܠܰܢ ܢܺܐܙܰܠ ܥܰܡܰܢ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢܰܢ 429 ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܟܶܣܦܳܐ ܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ܝܢܰܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܚܰܣܺܝܼܪ 430 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥܰܡܰܢ ܗܳܫܳܐ ܕܒܶܗ ܢܶܬܬܰܓܰܪ 431 ܐܳܡܰܪ ܥܰܒܕܳܐ ܠܳܐ ܢܶܣܬܰܪܕܽܘܢ ܪܶܥܝܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ 432 ܕܟܶܣܦܳܐ ܥܰܠ ܠܶܗ ܘܶܐܢܳܐ ܫܩܰܠܬܶܗ ܘܨܶܐܕܰܝ ܐܺܝܬ݂ܘܗ̱ܝ 433 ܘܰܒܛܰܥܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܗܽܘ ܕܶܐܫܟܼܰܚܬܽܘܢ ܠܰܘ ܕܺܝܠܰܢܽ ܗ̱ܘ 434 ܐܶܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܣܳܡܼܶܗ ܬܰܡܳܢ 435 ܡܳܪܳܗܿ ܕܰܐܪܥܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܩܪܳܟ݂ܽܘܢ ܬܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܥܰܡܶܗ 436 ܠܰܘ ܒܽܘܨܳܪܳܐ ܐܰܘܿ ܣܽܘܪܚܳܢܳܐ ܚܼܙܳܐ ܨܶܝܕܰܝܟܽܘܢ 437 ܫܠܳܡܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܡܟ݂ܘܢ ܠܳܐ ܬܶܬܪܰܗܒܽܘܢ 438 ܫܰܝܢܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܩܰܢܛܽܘܢ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ 439 ܥܠܰܘ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܫܼܪܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܝܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ 440 ܘܩܼܳܡ ܪܰܒܰܝܬܳܐ ܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬ݂ܦܰܩܰܕ 441 ܩܼܳܡܘ ܕܶܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܘܰܣܼܕܰܪܘ ܘܶܐܬ݂ܩܼܶܢܘ̱ ܩܳܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ 442 ܕܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܠܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ ܡܳܐ ܕܥܰܠ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ 443 ܒܪܺܝܼܟ ܕܰܡܫܿܰܚܠܶܦ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܩܫ̈ܰܝܳܐ ܐܳܦ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ 444 ܘܥܳܒܰܕ ܠܗܽܘܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܢܺܝ̈ܚܶܐ ܐܳܦ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ 445 ܦܓܼܰܥܘ ܒܶܗ ܒܝܰܘܣܶܦ ܙܰܒܢܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܘܥܰܒܕܶܗ ܥܰܒܕܳܐ 446 ܘܰܐܝܬܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܣܰܡܟ݂ܗ ܘܥܰܒܕܶܗ ܡܰܠܟܳܐ 447 ܒܰܙܒܰܢ ܛܰܠܡܼܽܘܗ̱ܝ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܣܰܩܼܪܽܘܗ̱ܝ ܘܰܚܣܰܡܘ̱ ܛܰܪܕܽܘܗ̱ܝ 448 ܘܗܳܫܳܐ ܒܕܳܫ̈ܢܶܐ ܘܰܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܗܳܐ ܡܶܬ݂ܝܰܩܰܪ 449 ܟܰܕ ܡܶܙܕܰܒܰܢ ܣܓܼܶܕ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬܼ݂ܩܰܒܰܠ 450 ܬܳܐ ܚܙܺܝܼ ܗܳܪܟܳܐ ܟܰܕ ܣܳܓ݂ܕܺܝܢ ܠܶܗ ܒܺܐܝܩܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ 451 ܬܩܰܢܘ̱ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܥܼܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܢܶܚܼܙܶܐ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ 452 ܘܶܐܬܼܰܘ ܗܶܢܽܘܢ ܘܰܣܓܼܶܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܒܺܐܝܩܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ 453 ܫܼܐܶܠ ܒܰܫܠܳܡܗܽܘܢ ܪܳܚܶܡ ܫܰܝܢܳܐ ܘܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ 454 ܘܫܰܐܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ 455 ܓܳܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܕܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ݂ 456 ܕܢܼܶܒܟܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܦܗܽܘܢ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ 457 ܐܺܝܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܥܰܠ ܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ ܗܿܳܘܶܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ 458 ܘܗܳܢܳܐ ܪܚܺܝܼܡܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܠܸܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܥܰܠܗܳܝ ܐܺܝܼܪܶܒ 459 ܙܰܒܼܢܽܘܗ̱ܝ ܗܳܠܶܝܢ ܘܠܳܐ ܪܰܚܼܶܡܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܗ 460 ܘܰܗܘܼܰܘ ܚܰܪ̈ܡܶܐ ܘܠܳܐ ܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ ܨܶܝܕ ܐܰܚܽܘܗܽܘܢ 461 ܘܰܕܠܳܐ ܚܰܢܽܘܗ̱ܝ ܟܰܦ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܩܽܘܫܬܳܐ ܩܰܘܕܡܽܘܗ̱ܝ 462 ܘܗܽܘ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܐܺܝܪܶܒ ܘܰܢܨܰܚܼ ܘܰܗܘܼܳܐ ܪܰܒܳܐ 463 ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗ̱ܝ ܚܙܳܐ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܘܰܪܬܼܰܚ ܚܽܘܒܶܗ 464 ܕܗܰܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܚܼܰܕܬ݂ܐ ܕܡܳܪܰܢ ܢܶܫܬܰܡܠܶܐ ܒܶܗ 465 ܗܳܢܰܘ ܣܳܟܳܗܿ ܕܰܓܡܺܝܼܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܠܶܦ ܡܳܪܰܢ 466 ܕܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܘܣܳܢ̈ܶܐܐ ܢܶܪܚܰܡ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ 467 ܘܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܒܝܰܘܣܶܦ ܨܽܘܪܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ 468 ܒܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܚܰܘܺܝܼ ܚܽܘܒܶܗ ܘܦܳܪܽܘܫܳܘܬ݂ܶܗ 469 ܐܶܠܽܘ ܩܰܒܼܶܠ ܪ̈ܳܚܡܶܐ ܘܰܐܚܳܐ ܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܗܘܳܬ݂ 470 ܗܳܕܶܐ ܪܰܒܳܐ ܕܠܰܡܙܰܒܢ̈ܳܢܶܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܢܶܐܚܽܘܕ 471 ܐܶܠܽܘ ܢܰܦܫܶܗ ܠܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܗܘܳܬ ܘܰܓܡܺܝܼܪܳܐ ܗܘܳܬ݂ 472 ܠܳܐ ܪܳܬ݂ܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܢܶܒܼܟ݂ܶܐ ܗܳܝܕܶܝܢ 473 ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܠܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܘܠܰܐܟ݂ܬܳܐ ܕܰܕܡܳܐ 474 ܚܽܘܒܳܐ ܐܰܥܼܶܠ ܘܰܙܟܳܗܿ ܠܒܺܝܼܫܬܳܐ ܒܛܳܒܬ݂ܐ ܝܰܘܣܶܦ 475 ܠܳܐ ܒܟܼܰܘ ܗܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܙܰܒܢܼܽܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܰܘ ܢܼܶܗܘܶܐ ܥܰܒܕܳܐ 476 ܘܰܒܟܼܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܽܘ ܕܢܰܦܫܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܰܠܝܳܐ 477 ܥܼܰܠ ܠܰܬܘܳܘܢܳܐ ܘܰܒܟ݂ܳܐ ܘܰܐܫܺܝܓ ܫܰܦܝܳܐ ܝܰܘܣܶܦ 478 ܘܚܰܡܣܶܢ ܘܰܢܦܰܩ ܕܰܢܫܰܡܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܒܳܕܶܗ ܪܰܒܳܐ 479 ܠܓܽܘܒܳܐ ܩܪܰܐܽܘܗ̱ܝ ܘܰܠܥܰܒܕܽܘܬ݂ܐ ܒܛܺܝ̈ܡܶܐ ܝܰܗܒܽܘܗ̱ܝ 480 ܘܰܩܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܗܽܘ ܠܗܳܝ ܫܿܳܪܽܘܬ݂ܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܛܽܘ̈ܒܶܐ 481 ܦܩܼܰܕ ܚܰܟܺܝܼܡܳܐ ܘܰܐܣܡܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܬܽܘܩܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ 482 ܕܝܿܳܐܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܕܰܚܠܳܦ ܒܺܝܫܬܳܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܢܼܶܦܪܽܘܥ 483 ܚܰܘܺܝܼ ܝܰܘܣܶܦ ܚܰܟܺܝܼܡܽܘܬ݂ܗ ܒܟܶܢܫܳܐ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ 484 ܕܰܒܫܳܪܽܘܬ݂ܗ ܢܰܬܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܟܡܳܐ ܚܰܟܺܝܼܡ 485 ܠܪܽܘܒܶܝܠ ܒܽܘܟ݂ܪܳܐ ܩܼܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܠܶܗ ܐܰܣܡܼܶܟ ܗ̱ܘܳܐ 486 ܘܒܳܬ݂ܪܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ ܠܶܘܺܝ ܢܶܣܬܰܡܟ݂ܘܢ ܗ̱ܘܰܘ 487 ܣܼܕܰܪ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ ܘܒܺܐܝܕܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܒܛܶܟܣܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ 488 ܒܽܘܟ݂ܪܳܐ ܒܪܺܝܫܳܐ ܐܳܦ ܠܰܙܥܽܘܪܳܐ ܒܥܶܩܒܳܐ ܣܳܡܶܗ 489 ܘܕܽܘܟܬ݂ܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ 490 ܘܰܐܟܒܰܪ ܬܰܒܥܳܗܿ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܟܺܝܼܡܽܘܬ݂ܗ 491 ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܥܰܠ ܫܳܪܽܘܬ݂ܐ 492 ܡܶܢ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܢܰܬܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ 493 ܟܠܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܫܰܦܺܝܪ ܘܰܦܐܶܐ ܟܽܠܶܗ ܠܰܕܚܳܙܶܐ ܠܶܗ 494 ܚܰܕ ܕܶܝܢ ܛܰܒܥܳܐ ܚܰܣܺܝܪ ܡܶܢܶܗ ܡܽܘܢ ܟܰܝ ܓܰܕܫܶܗ 495 ܐܰܒܳܘܟ݂ܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܠܫܶܡܫܳܐ ܕܳܡܶܐ ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ 496 ܐܰܝܟ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܡܶܢܶܗ ܚܰܕ ܘܗܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ 497 ܐܶܠܽܘ ܗܰܘ ܚܰܕ ܐܰܚܳܐ ܩܳܐܶܡ ܒܰܝܢܳܬ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ 498 ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܕܺܝܠܟ݂ܘܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܚܙܳܬ ܐܰܪܥܰܢ 499 ܐܰܒܳܘܟ݂ܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܕܒܰܬܪܰܥܣܰܪ ܩܳܡ ܡܓܰܕ̈ܠܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ 500 ܘܰܕܢܳܦܶܠ ܚܰܕ ܗܳܐ ܣܢܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܗ 501 ܢܶܚܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܰܡܬܺܝܚܺܝܢ ܒܶܗ ܬܪ̈ܶܥܣܰܪ ܩܰܡܪ̈ܺܝܢ 502 ܘܗܰܘ ܚܰܕ ܕܰܫܩܺܝܠ ܠܟ݂ܽܠܶܗ ܡܳܐܢܳܐ ܥܒܼܰܕ ܢܶܣܬܠܶܐ 503 ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܫܳܐ ܥܰܡܟ݂ܘܢ ܐܰܚܳܐ ܕܶܐܒܰܕ 504 ܕܶܐܚܽܘܪ ܘܶܐܚܿܙܶܐ ܠܟ݂ܽܠܶܗ ܟܠܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܕܰܟܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ 505 ܣܡܼܺܝܟ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒܶܝܬ ܫܳܪܽܘܬ݂ܐ 506 ܘܰܕܥܰܡܗܽܘܢ ܗ̱ܘܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪܺܝܢ ܒܶܗ ܠܳܐ ܪܓܺܝܼܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 507 ܣܶܠܼܩܰܬ ܥܰܝܢܳܐ ܕܗܰܘ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܣܡܺܝܼܟܳܐ ܕܰܢܦܼܰܠ 508 ܘܰܬܩܶܢ ܫܽܘܪܳܐ ܒܟܺܐܦܳܐ ܓܒܺܝܼܬ݂ܳܐ ܕܰܣܡܼܰܟܬ݂ܗ ܗܘܳܬ݂ 509 ܐܶܫܼܬܰܡܠܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܐܚ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 510 ܘܬܶܩܼܢܰܬ ܟܺܐܦܳܐ ܨܶܝܕ ܚܰܒܪ̈ܳܬ݂ܗܿ ܘܠܳܐ ܝܰܕܥܳܘܗܿ ܗ̱ܘ̈ܰܝ 511 ܘܩܰܒܼܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܐܣܼܡܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܐܢܺܝܼܚ ܐܶܢܽܘܢ 512 ܘܰܒܦܳܬܽܘܪܶܗ ܕܰܡܠܸܶܐ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܬܰܪܣܺܝܼ ܐܶܢܽܘܢ 513 ܫܼܰܕܰܪ ܫܳܩ̈ܠܶܐ ܘܕܳܫܢ̈ܶܐ ܝܰܘܣܶܦ ܡܶܢ ܦܳܬܽܘܪܶܗ 514 ܠܰܐܚ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܫܼܰܕܪܽܘܗ̱ܝ ܢܼܶܗܘܶܐ ܥܰܒܕܳܐ ܒܶܝܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ 515 ܐܰܣܓܺܝܼ ܫܰܩܼܠܶܗ ܕܗܰܘ ܒܶܢܝܳܡܺܝܢ ܕܰܥܨܳܝܗ̱ܝ ܚܽܘܒܶܗ 516 ܘܬܰܒܥܽܘܗ̱ܝ ܪ̈ܰܚܡܘܰܗ̱ܝ ܕܰܠܒܰܪ ܐܶܡܶܗ ܒܰܥܦܳܐ ܢܶܬܶܠ 517 ܩܼܪܳܐ ܠܪܰܒܰܝܬܶܗ ܘܦܰܩܕܶܗ ܝܰܘܣܶܦ ܕܢܶܫܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ 518 ܘܰܥܒܼܰܕ ܥܰܒܕܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬ݂ܦܰܩܰܕ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ݂ 519 ܘܰܒܛܰܥܢ̈ܰܝܗܽܘܢ ܣܼܳܡ ܗ̱ܘܳܐ ܟܶܣܦܳܐ ܕܰܡܝܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ 520 ܘܰܟܣܳܐ ܒܣܰܩܶܗ ܕܗܰܘ ܒܶܢܝܳܡܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬ݂ܦܰܩܰܕ 521 ܘܟܰܕ ܐܶܙܕܰܘܰܕܘ̱ ܘܰܢܦܼܰܩܘ̱ ܘܶܐܙܰܠܼܘ̱ ܫܰܪܺܝܼܘ̱ ܚܳܕܶܝܢ 522 ܕܰܫܪܳܬ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܩܶܢܛܳܐ ܕܰܢܙܺܝܼܥ ܐܶܢܽܘܢ 523 ܪܽܘܒܶܝܠ ܚܳܕܶܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܳܐܶܨ ܘܠܰܘܺܝ ܡܫܰܒܰܚ 524 ܡܰܘܕܶܐ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܕܳܝܨܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܫܪܳܬ ܐܽܘܪܚܳܐ 525 ܦܨܺܝܼܚ ܒܶܢܝܰܡܺܝܢ ܘܰܚܬܺܝܼܪܺܝܢ ܒܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ 526 ܕܰܕܠܳܐ ܥܳܩܬ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܦܰܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܣܳܒܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ 527 ܘܟܰܕ ܐܶܬ݂ܢܰܫܺܝܘ ܡܶܢ ܥܳܩ̈ܳܬ݂ܐ ܕܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ 528 ܘܰܥܒܼܰܪ ܩܺܐܪܣܳܐ ܘܰܫܠܼܶܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܕܚܺܝ̈ܠܳܢ ܗܘ̈ܰܝ 529 ܘܰܒܣܰܩ̈ܰܝܗܽܘܢ ܣܰܒܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܛܥܺܝܼܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 530 ܘܰܒܦܽܘܡ̈ܰܝܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܦܨܺܝܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 531 ܘܥܰܒܺܝܼܪ ܩܶܢܛܳܐ ܘܪܳܥܰܡ ܫܰܝܢܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ 532 ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܫܝܳܪܬܳܐ ܒܣܰܒܥܳܐ ܘܛܽܘܒ̈ܶܐ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܗܘܳܬ݂ 533 ܘܟܰܕ ܪܳܘܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܦܨܺܝܼܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܒܗܺܝܼܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 534 ܗܳܐ ܪܰܒܰܝܬܳܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܐܰܕܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ 535 ܕܠܺܝܼܚ ܡܶܨܪܳܝܳܐ ܘܰܫܓܺܝܼܫ ܘܰܗܦܰܟ ܘܰܡܠܸܶܐ ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ 536 ܘܰܪܘܶܐ ܒܚܶܡܬ݂ܐ ܘܓܳܙܶܡ ܢܳܨܶܐ ܘܡܶܬ݂ܡܰܪܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ 537 ܘܰܡܪܺܝܼܡ ܩܳܠܶܗ ܥܰܠ ܡܰܫܪܺܝܬ݂ܐ ܒܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒܳܐ 538 ܟܰܬ݂ܰܪ ܟܰܬ݂ܰܪ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܢܟܺܝ̈ܠܶܐ ܕܕܰܠܚܽܘܗ̇ ܠܰܐܪܥܰܢ 539 ܦܳܪ̈ܥܰܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬ݂ܐ 540 ܠܳܐ ܒܢ̈ܰܝ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܛܠܰܡܘ̱ ܘܰܢܟ݂ܠܘ̱ ܥܰܘܳܠܳܐܺܝܬ݂ 541 ܐܶܣܟܺܝ̈ܡܬ݂ܳܢܶܐ ܘܰܡܚܰܠ̈ܨܳܢܶܐ ܘܳܐܦ ܓܰܢ̈ܳܒܶܐ 542 ܠܡܽܘܢ ܚܠܼܰܦܬܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܨܰܥܪܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐܺܝܬ݂ 543 ܠܡܳܢܳܐ ܓܢܰܒܼܬܽܘܢ ܟܳܣܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܫܳܪܽܘܬ݂ܐ 544 ܘܗܳܐ ܫܓܺܝܼܫ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܘܰܕܠܺܝܼܚ ܟܽܠܢܳܫ ܥܰܠ ܣܽܘܪܚܳܢܳܐ 545 ܫܡܼܰܥܘ̱ ܘܶܐܬ݂ܕܰܘܰܕܘ̱ ܐܰܚ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ ܟܰܕ ܪܳܕܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 546 ܘܙܳܥܼܘ̱ ܐܰܝܟ ܢܶܫ̈ܶܐ ܘܰܐܘܦܺܝ ܚܰܝܠܳܐ ܕܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ 547 ܪܥܶܠܼܘ̱ ܘܶܐܬ݂ܒܶܠܗܺܝܘ ܘܰܐܪܗܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒܳܐ 548 ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܫܓܺܝ̈ܫܶܐ ܕܗܰܘ ܡܶܨܪܳܝܳܐ ܕܶܐܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ 549 ܘܰܦܨܽܝܼܚܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܐܶܬ݂ܗܰܦܼܟܰܬ ܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܠܶܐܒܠܳܐ ܪܰܒܳܐ 550 ܘܥܰܠܼܘ̱ ܣܽܘܪܳܕܳܐ ܚܠܳܦ ܚܰܕܽܘܬ݂ܐ ܠܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ 551 ܘܥܰܠܝ̈ ܥܳܩ̈ܳܬ݂ܳܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܙܺܝ̈ܠܳܢ ܗܘ̈ܰܝ 552 ܘܶܐܬܬܰܘܣܰܦ ܗ̱ܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܙܰܘܥܳܐ ܘܛܶܐܒܳܐ ܒܺܝܫܳܐ 553 ܘܰܬܘܰܪܘ̱ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܡܳܢܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܳܐ ܡܦܳܣܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 554 ܕܰܡܼܛܳܬ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܠܳܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ ܒܳܗܿ ܕܬܰܕܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ 555 ܪܗܼܰܛ ܡܶܨܪܳܝܳܐ ܗܦܼܰܟ ܛܶܥܢ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ ܡܶܬ݂ܡܰܪܡܰܪ 556 ܘܛܳܪܶܦ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܥܰܠ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܗܘܼܳܐ 557 ܐܳܡܿܪܺܝܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܬܺܐܡܰܪ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ 558 ܚܳܣ ܠܰܢ ܢܿܶܗܘܶܐ ܐܰܘ ܓܰܢ̈ܳܒܶܐ ܐܰܘ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ 559 ܗܿܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܟܶܣܦܳܐ ܕܰܗܦܼܰܟ ܗܳܐ ܐܰܝܬܺܝܢܳܝܗ̱ܝ 560 ܘܰܐܝܟܰܢ ܗܳܫܳܐ ܓܳܢܒܺܝܢ ܗܘܰܝܢܰܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ 561 ܡܿܰܢ ܡܰܡܪܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܳܪܳܟ ܟܳܣܳܐ ܢܶܓ݂ܢܽܘܒ 562 ܓܰܒܪܳܐ ܕܗܳܟ݂ܢ ܐܰܘܪܶܒ ܘܰܐܚܶܒ ܐܳܦ ܝܰܩܼܰܪ ܠܰܢ 563 ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܦܽܘܪܣܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܕܬܼܶܗܘܶܐ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ 564 ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܡܰܠܰܠ ܕܳܐܦܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ 565 ܗܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟܺ ܗ̱ܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܥܽܘܢܬ݂ܢ ܒܰܨܳܐ ܘܰܚܙܺܝܼ 566 ܘܡܰܢ ܕܺܐܝܬ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ ܟܳܣܶܗ ܕܡܳܪܳܟ ܡܶܚܕܳܐ ܢܶܡܽܘܬ݂ 567 ܗܳܪܟܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܟܽܠܰܢ ܒܶܝܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ 568 ܘܗܿܰܘ ܕܰܓܢܺܝܒ ܠܶܗ ܟܳܣܳܐ ܢܶܡܽܘܬ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ 569 ܐܳܡܰܪ ܥܰܒܕܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢ ܬܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ 570 ܕܰܐܝܿܢܳܐ ܕܰܐܡܼܪܰܚ ܘܰܓܢܼܰܒ ܟܳܣܳܐ ܗܽܘܼ ܢܶܫܬܰܥܒܰܕ 571 ܚܰܕ ܡܰܢ ܕܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܒܕܳܐ ܐܰܝܼܢܳܐ ܕܰܓܢܰܒ 572 ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܙܶܠܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܠܳܐ ܥܶܕܠܳܝܳܐ 573 ܐܳܡܿܪܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܫܰܦܺܝܪ ܡܰܠܼܶܠܬ ܐܳܦ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ݂ 574 ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܰܠܝܳܐ ܕܗܰܘ ܡܰܢ ܕܰܓܢܼܰܒ ܥܰܒܕܳܐ ܢܶܗܼܘܶܐ 575 ܪܗܼܰܛܘ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܦܬܼܰܚܘ ܣܳܩܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܬܟ݂ܺܝܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 576 ܘܟܽܠ ܕܰܡܦܺܝܼܣ ܢܶܒܨܶܐ ܛܰܥܢܶܗ ܘܟܶܢ ܥܳܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ 577 ܘܰܩܪܶܒ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܡܶܨܪܳܝܳܐ ܠܰܡܒܰܨܳܝܽܘ 578 ܘܡܶܢ ܗܰܘ ܛܰܥܢܶܗ ܕܪܰܒܳܐ ܫܰܪܺܝܼ ܘܒܺܐܝܕܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ 579 ܒܰܨܺܝܼ ܥܶܣܪܳܐ ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܫܼܟܰܚ ܟܳܣܳܐ ܬܰܡܳܢ 580 ܫܰܪܺܝܼܘ ܢܳܗܪܺܝܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܗܽܘܢ ܕܰܟܡܺܝܼܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 581 ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܡܰܛܺܝ ܘܰܦܬܼܰܚ ܣܰܩܶܗ ܕܗܰܘ ܒܶܢܝܳܡܺܝܢ 582 ܐܶܫܼܟܰܚ ܟܳܣܳܐ ܘܰܐܝܠܶܠܘ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܒܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒܳܐ 583 ܐܶܬܬܙܺܝܥܘ̱ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܶܐܚܰܕܘ̱ ܨܰܪܺܝܘ̱ ܠܰܠܒܽܘ̈ܫܰܝܗܽܘܢ 584 ܘܰܐܪܺܝܼܡ ܩܳܠܗܽܘܢ ܠܰܡܒܰܓܳܢܽܘ ܡܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ 585 ܐܰܝܠܶܠܘ̱ ܘܰܒܟܼܰܘ ܡܶܢ ܙܰܘܥܰܬ݂ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ 586 ܘܩܳܠ̈ܰܝ ܚܰܫܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 587 ܪܓܶܙܘ̱ ܘܶܐܬܼ݂ܚܰܡܰܬ݂ܘ ܥܰܠ ܒܶܢܝܳܡܺܝܢ ܐܶܡܪܳܐ ܫܰܦܝܳܐ 588 ܘܰܒܨܽܘܚ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܘܨܰܥܪܳܐ ܪܰܓܡܽܘܗ̱ܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܰܕ 589 ܩܰܠܺܝܠ ܙܰܒܢܳܐ ܕܡܼܶܟ ܗ̱ܘܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ 590 ܘܰܗܘܼܳܬ ܥܶܠܬ݂ܐ ܘܶܐܬܬܥܺܝܪ ܢܶܕܠܽܘܚ ܥܰܙܺܝܙܳܐܺܝܬ݂ 591 ܘܰܟܒܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܰܠܶܠܘ ܨܶܝܕ ܒܶܢܝܳܡܺܝܢ 592 ܐܳܘ ܠܳܟ ܛܰܠܝܳܐ ܠܡܽܘܢ ܐܶܒܗܶܬܬܰܢܝ̱ ܒܶܝܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ 593 ܐܰܘ ܟܡܳܐ ܡܰܪܳܚ ܘܰܡܠܸܶܐ ܢܶܟܠܳܐ ܝܰܠܕܳܗܿ ܕܪܳܚܶܝܠ 594 ܘܰܒܟ݂ܽܠܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܗܽܘ ܕܳܠܰܚ ܠܰܢ ܘܡܰܪܡܰܪ ܠܰܢ 595 ܒܰܙܒܰܢ ܐܰܚܽܘܟ ܐܰܛܥܺܝܼ ܒܰܐܒܽܘܢ ܘܰܣܓܺܝ ܪܰܚܡܶܗ 596 ܘܰܣܢܼܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܗ ܘܠܶܗ ܐܰܚܶܒ ܗ̱ܘܳܐ 597 ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܕܰܠܚܰܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܺܐܙܰܠ ܐܰܝܟܰܢ ܕܺܐܙܰܠ 598 ܗܳܐ ܢܶܒܼܥܰܬ ܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢܳܟ ܕܰܬܓܰܡܰܪ ܠܰܢ 599 ܚܰܘܺܝܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܡܰܟܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܐ ܩܕܳܡ ܡܶܨܪܳܝܳܐ 600 ܘܪܰܚܡܼܳܟ ܣܰܓܺܝ ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܠܰܢ ܒܶܝܬ ܫܳܪܽܘܬ݂ܐ 601 ܘܰܕܪܳܚܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܢܣܳܐ ܕܶܐܡܳܟ ܓܰܢܳܒܽܘܬ݂ܐ 602 ܣܥܰܝܬ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܗܿ ܕܬܶܓ݂ܢܽܘܒ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܬܕܰܠܰܚ ܠܰܢ 603 ܐܳܡܰܪ ܛܰܠܝܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܺܡܰܪ ܘܰܒܡܽܘܢ ܐܰܙܿܟ݂ܳܐ 604 ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܳܐܒܝ ܬܳܐ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ̱ ܕܰܡܓܰܙܰܝ ܐ̱ܢܳܐ 605 ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܝܰܗ̱ܒ ܠܺܝ ܗܳܪܟܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܢܼܶܗܘܶܐ ܨܶܝܕܰܝ 606 ܕܗܳܐ ܐܳܡܿܪܺܝܢ ܥܰܡܝ ܗܳܫܳܐ ܥܶܣܪܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢ ܐܶܙܿܟܶܐ 607 ܐܶܢ ܝܳܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܰܢ ܡܰܫܰܪ ܠܺܝ ܥܰܠ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ 608 ܕܗܰܘ ܚܰܕ ܐܰܚܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܝ ܗܳܪܟܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ 609 ܥܶܠܬ݂ܐ ܗ̱ܘ ܒܳܥܶܝܢ ܕܰܢܒܰܙܚܽܘܢ ܒܰܝ ܒܢ̈ܰܝ ܐܶܡܗ̈ܳܬ݂ܳܐ 610 ܕܠܳܐ ܪܳܚܿܡܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܝܰܠܕܶܗܿ ܕܪܳܚܶܝܠ ܘܰܐܝܟܰܢ ܐܶܙܟܶܐ 611 ܐܶܠܽܘ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܚܝ ܢܰܠܘܶܐ ܠܺܝ ܡܶܬ݂ܠܰܒܰܒ ܗܘܺܝܬ݂ 612 ܘܗܳܫܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܐܺܡܰܪ 613 ܠܳܐ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܚܼܙܳܐ ܐܰܒܽܘܢ ܝܰܥܩܽܘܒ 614 ܠܳܐ ܣܶܒܶܠܬ݂ܐ ܘܠܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܐ ܕܰܣܕܺܝܪܺܝܢ ܒܳܗܿ 615 ܠܳܐ ܨܠܽܘܬ݂ܗ ܕܳܐܒܝ ܕܶܐܣܪܰܬ ܥܺܝܪܳܐ ܠܶܠܝܳܐ ܟܽܠܶܗ 616 ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܡܿܰܢܽܘܼ ܣܳܡܶܗ ܠܟܳܣܳܐ ܨܶܐܝܕܰܝ 617 ܐܳܡܿܪܺܝܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܛܰܠܝܳܐ ܫܠܺܝܼ ܠܳܟ ܡܽܘܢ ܣܿܳܪܶܒ ܐܰܢ̱ܬ 618 ܟܰܕ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ ܩܿܳܐܶܡ ܘܰܡܩܰܛܪܶܓ ܠܳܟ݂ 619 ܗܳܫܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܗܳܐ ܛܳܠܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܚܢܰܢ 620 ܣܳܡܼܢܰܢ ܟܳܣܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܳܐ ܪܓܺܝܼܫ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ 621 ܒܰܚܕܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܓܰܢܳܒܽܘܬ݂ܐ ܩܰܘܳܐ ܛܰܠܝܳܐ 622 ܠܳܐ ܬܰܘܣܶܦ ܠܳܟ ܗܳܕܶܐ ܐ̱ܚܰܪܬ݂ܐ ܕܣܳܪܽܘܒܽܘܬ݂ܐ 623 ܙܳܥܼ ܒܶܢܝܳܡܺܝܢ ܘܶܐܫܬܰܬܰܩ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ 624 ܘܰܗܦܼܰܟܘ̱ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܠܼܘ ܨܶܝܕ ܝܰܘܣܶܦ ܟܰܕ ܪܰܬܺܝܬ݂ܺܝܢ 625 ܢܦܼܰܠܘ ܕܳܘ̈ܰܝܳܐ ܩܕܳܡ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܟܰܕ ܫܰܬܺܝܩܺܝܢ 626 ܘܗܿܰܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܕܚܶܡܬ݂ܐ ܩܰܒܼܶܠ ܐܶܢܽܘܢ 627 ܡܳܢܰܘ ܗܳܢܳܐ ܥܒܳܕܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܥܒܼܰܕܬܽܘܢ ܠܺܝ 628 ܘܰܢܟ݂ܠܼܬ݂ܽܘܢܳܢܝ̱ ܘܓܰܢܼܒܳܬܽܘܢܳܢܝ̱ ܘܰܐܗܰܪܬ݂ܽܘܢܳܢܝ̱ 629 ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܰܡܢܰܚܳܫܽܘ ܡܢܰܚܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܗ 630 ܒܟܳܣܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܗܰܘ ܕܰܓܢܰܒܬܽܘܢ ܡܶܢ ܫܳܪܽܘܬ݂ܐ 631 ܐܶܠܽܘ ܕܰܗܒܳܐ ܫܩܼܰܠܬܽܘܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܪܳܛܶܢ ܗܘܰܝܿܬ݂ 632 ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܟܳܣܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܗܽܘܼ ܓܿܳܠܶܐ ܠܺܝ 633 ܥܰܠ ܕܓܰܢܰܒܬܽܘܢ ܡܰܢܽܘ ܢܪܰܚܶܡ ܐܰܘ ܢܶܚܽܘܢܟ݂ܘܢ 634 ܩܼܪܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܟܰܕ ܕܰܚܺܝܠ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܡܠܸܶܐ ܙܰܘܥܳܐ 635 ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܪܺܝܼ ܡܡܿܰܠܶܠ ܗܽܘܼ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗ̱ܝ 636 ܡܳܢܳܐ ܢܿܺܐܡܰܪ ܘܡܳܢܳܐ ܢܿܡܰܠܶܠ ܘܰܒܡܽܘܢ ܢܿܶܙܟ݂ܐ 637 ܚܰܝ̈ܳܒܶܐ ܚܢܰܢ ܐܳܦ ܕܳܘ̈ܰܝܳܐ ܘܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ 638 ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܓܼܶܪܡܰܬ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܡܳܢܳܐ ܢܿܶܥܒܶܕ 639 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܚܛܳܗܶܐ ܘܦܰܟܪܰܢ ܘܰܫܕܳܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܺܝ̈ܬ݂ܐ 640 ܘܗܳܐ ܐܰܕܪܶܟܬ݂ܢ ܒܶܗܬܰܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܘܚܰܝܿܳܒܽܘܬ݂ܐ 641 ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܒܶܗ ܥܰܠ ܣܰܟ݂ܠܽܘܬ݂ܢ 642 ܢܿܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܟܽܠܰܢ ܥܰܠ ܕܰܣܼܪܰܚܢܰܢ 643 ܘܰܚܢܰܢ ܐܳܦ ܗܰܘ ܕܰܓܢܰܒ ܟܳܣܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܢܶܦܽܘܫ 644 ܕܰܐܣܟܶܠ ܒܳܟ ܚܰܕ ܟܽܠܳܗ̇ ܣܺܝܥܬ݂ܐ ܬܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܳܟ݂ 645 ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܠܰܡܦܳܣܽܘܬ݂ܟ݂ 646 ܐܶܡܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܚܳܣ ܠܺܝ ܕܶܐܚܛܶܐ ܘܶܐܥܒܶܕ ܥܰܘܠܳܐ 647 ܘܠܰܒܢ̈ܰܝ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܐܶܥܿܒܶܕ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܰܣܼܟܶܠܘ 648 ܗܰܘ ܚܰܕ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܓܢܼܰܒ ܟܳܣܳܐ ܢܼܶܗܘܶܐ ܥܰܒܕܳܐ 649 ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܙܶܠܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܟ݂ܽܘܢ 650 ܗܳܕܶܐ ܟܺܐܢܳܐ ܕܰܐܝܿܢܳܐ ܕܰܓܢܰܒ ܗܽܘ ܢܶܫܬܰܥܒܰܕ 651 ܘܰܕܠܳܐ ܪܓܺܝܼܫܺܝܢ ܠܳܐ ܢܶܬܠܰܒܟ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ 652 ܩܰܪܶܒ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܰܣܼܓ݂ܶܕ ܘܶܐܡܼܰܪ ܟܰܕ ܡܶܬ݂ܟܰܫܰܦ 653 ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܚܰܡܰܬ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ 654 ܐܰܢ̱ܬ ܫܰܐܶܠܬܳܢ ܕܶܐܢܗܽܘܼ ܕܺܐܝܬ ܠܰܢ ܐܰܒܳܐ ܘܰܐܚܳܐ 655 ܘܰܐܠܶܦܼܢܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܕܺܐܝܬ ܠܰܢ ܐܰܚܳܐ ܒܰܪ ܣܰܝܒܽܘܬ݂ܐ 656 ܘܰܦܩܰܕ ܡܳܪܰܢ ܕܢܰܝܬܶܐ ܛܰܠܝܳܐ ܘܶܐܡܼܰܪܢܰܢ ܠܶܗ 657 ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܡܰܪܚܰܩ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܘܶܐܠܳܐ ܡܿܳܐܶܬ݂ 658 ܘܶܐܡܼܰܪ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܬܺܐܬ݂ܽܘܢ ܬܶܚܼܙܽܘܢ ܐܰܦ̈ܰܝ 659 ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܛܰܠܝܳܐ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܕܰܒܥܺܝܿܬ ܐܶܚܙܶܝܘܗ̱ܝ 660 ܘܗܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܦܩܰܕ ܡܳܪܰܢ ܚܰܘܶܝܢܰܢ ܠܶܗ 661 ܠܣܳܒܳܐ ܐܰܒܽܘܢ ܕܰܢܫܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܛܰܠܝܳܐ ܥܰܡܰܢ 662 ܘܰܕܚܼܶܠ ܣܳܒܳܐ ܘܶܐܬܬܙܺܝܥ ܠܶܒܶܗ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ 663 ܘܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܼܶܬܶܠ ܛܰܠܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܥܼܺܝܬܳܝܗ̱ܝ 664 ܘܶܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܬܪܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܝܶܠܼܕܰܬ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ܝ 665 ܘܚܰܕ ܐܶܒܰܕ ܠܶܗ ܘܶܐܡܪܶܬ ܕܰܩܛܺܝܼܠ ܘܠܰܓܡܰܪ ܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ 666 ܘܗܳܐ ܡܢܿܰܘܶܠ ܠܺܝ ܐܶܒܠܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢ 667 ܘܰܐܝܟܰܢ ܗܳܫܳܐ ܐܰܪܦܶܐ ܠܰܐܚܽܘܗ̱ܝ ܕܰܢܫܰܢܶܐ ܡܶܢܝ̱ 668 ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܓܕܰܫ ܩܺܐܪܣܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܘܬܽܘܒ ܐܶܬܓܰܙܶܐ 669 ܘܰܒܕܽܘܳܢܳܐ ܐܶܚܿܽܘܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܥܰܠ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ 670 ܘܰܐܝܟܰܢ ܗܳܫܳܐ ܢܪܰܦܶܐ ܠܛܰܠܝܳܐ ܕܢܶܦܽܘܫ ܡܶܢܰܢ 671 ܘܢܿܺܐܙܰܠ ܢܿܶܚܙܶܐ ܒܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܕܣܳܒܳܐ ܐܰܒܽܘܢ 672 ܐܶܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬ݂ܝ 673 ܕܰܚܠܳܦ ܛܰܠܝܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܶܦܽܘܫ ܘܶܐܗܿܘܶܐ ܥܰܒܕܳܐ 674 ܢܰܦܫܶܗ ܕܣܳܒܳܐ ܣܽܘܩܶܗ ܘܢܽܘܗܪܶܗ ܒܶܢܝܳܡܺܝܢܽ ܗ̱ܘ 675 ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܦܳܐܶܫ ܗܳܪܟܳܐ ܡܶܢܰܢ ܡܶܚܕܳܐ ܡܳܐܶܬ݂ 676 ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܢܺܐܙܰܠ ܐܶܚܙܶܐ ܒܒܺܝܫܬܶܗ ܕܗܰܘ ܝܰܩܺܝܪܳܐ 677 ܐܶܦܽܘܫ ܐܶܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܥܰܒܕܳܐ ܘܛܰܠܝܳܐ ܢܺܐܼܙܰܠ 678 ܒܛܰܠܝܳܐ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܐܶܢܳܐ ܥܶܪܒܰܬ ܟܰܕ ܐܰܝܬܺܝܬ݂ܶܗ 679 ܘܰܕܥܰܒܕܽܘܬ݂ܐ ܚܰܝܿܳܒ ܗܳܫܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܦܪܽܘܥ 680 ܡܩܿܰܒܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܶܗܿܘܶܐ ܥܰܒܕܳܐ ܟܰܕ ܚܿܳܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ 681 ܘܢܺܐܙܰܠ ܛܰܠܝܳܐ ܢܩܰܕܺܝܘܗ̱ܝ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܕܰܡܣܿܰܟܶܐ ܠܶܗ 682 ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܠܳܐ ܬܶܬܓܰܪܓܰܪ ܗܳܝ ܣܰܝܒܽܘܬ݂ܐ 683 ܢܺܐܙܰܠ ܛܰܠܝܳܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܡܰܣܡܶܟ ܠܳܗ̇ 684 ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܳܙܿܶܠ ܐܶܚܿܙܶܐ ܫܰܦܠܶܗ ܕܣܳܒܳܐ ܟܺܐܢܳܐ 685 ܕܰܬܒܺܝܼܪ ܘܰܐܒܺܝܼܠ ܘܰܡܠܸܶܐ ܚܰܫ̈ܶܐ ܥܰܠ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗ̱ܝ 686 ܐܶܗܿܘܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܥܰܒܕܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܚܠܳܦ ܒܶܢܝܳܡܺܝܢ 687 ܘܢܺܐܙܰܠ ܢܶܣܡܽܘܟ ܗܳܝ ܣܰܝܒܽܘܬ݂ܐ ܕܰܐܚܺܝܕܳܐ ܒܶܗ 688 ܫܡܼܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܡܶܠ̈ܰܝ ܚܰܫܳܐ ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܚܰܡܣܶܢ 689 ܕܢܶܣܬܰܬܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܘ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ 690 ܬܰܪܥܶܗ ܚܽܘܒܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܩܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ 691 ܘܰܫܦܼܰܥ ܡܶܢܶܗ ܥܰܠ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗ̱ܝ ܥܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ 692 ܟܝܳܢܳܐ ܕܟܺܐܝܢܽ ܗ̱ܘ ܘܪܳܚܶܡ ܓܶܢܣܶܗ ܐܳܦ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ 693 ܥܨܳܝܗ̱ܝ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܗܽܘܝܽܘ ܝܰܘܣܶܦ 694 ܪܬܼܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܘܰܐܦܼܪܰܥ ܒܶܟܝܳܐ ܒܚܰܡܺܝܡܽܘܬ݂ܗ 695 ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܦܼܚܰܬ ܗܘܳܬ ܒܶܗ ܥܰܙܺܝܙܳܐܺܝܬ݂ 696 ܠܳܐ ܣܰܝܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕܬܽܘܒ ܢܶܬܼܛܰܫܶܐ ܘܢܶܫܼܚܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ 697 ܕܠܳܐ ܬܰܓܰܪܝ ܠܳܗ̇ ܥܳܩܬ݂ܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܰܬܥܺܝܼܦ ܐܶܢܽܘܢ 698 ܚܼܙܳܐ ܕܰܫܚܺܝܼܩܺܝܢ ܘܰܐܟܡܺܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܐܒܺܝܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 699 ܘܶܐܣܬܰܪܗܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܒܓܶܠܝܳܢܶܗ ܢܒܰܝܰܐ ܐܶܢܽܘܢ 700 ܘܰܦܩܼܰܕ ܝܰܘܣܶܦ ܘܰܢܦܼܰܩ ܟܽܠܢܳܫ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܬܰܡܳܢ 701 ܘܰܐܪܺܝܡ ܩܳܠܶܗ ܒܒܶܟ݂ܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܒܚܶܢ̈ܓܳܬ݂ܐ 702 ܐܶܢܿܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܗܰܘ ܐܰܚܽܘܟ݂ܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ 703 ܩܰܝܳܡ ܐܰܒܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܼܰܪܬܽܘܢ ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܠܳܐ 704 ܩܼܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܩܰܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܐܥܗܶܕ ܐܶܢܽܘܢ 705 ܘܡܰܠܼܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܪܰܟܺܝܟ݂ܳܐܺܝܬ ܘܰܐܘܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ 706 ܐܶܢܿܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܕܰܠܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܙܰܒܶܢܼܬܽܘܢܳܢܝ̱ 707 ܠܳܐ ܬܼܶܟܪܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܼܰܕܪܰܢܝ ܐܶܬܰܪܣܺܝܟ݂ܽܘܢ 708 ܙܳܥܼܘ ܘܶܐܬ݂ܒܰܠܗܺܝܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ ܡܶܢ ܓܶܠܝܳܢܶܗ 709 ܘܰܕܚܼܶܠܘ ܡܶܢܶܗ ܕܰܠܡܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܢܶܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ 710 ܣܺܝܼܡܬܳܐ ܕܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܣܳܡܘ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ ܟܰܕ ܐܶܙܕܰܒܰܢ 711 ܘܰܕܚܼܶܠܘ ܡܶܢܶܗ ܕܕܰܠܡܳܐ ܢܛܺܝܼܪܳܐ ܗܳܝ ܬܰܚܶܫ ܐܶܢܽܘܢ 712 ܥܝܳܪܬܳܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܕܰܕܡܳܐ ܘܩܶܛܠܳܐ ܚܰܝܿܳܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 713 ܘܪܳܢܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܳܗܿ ܕܶܐܢ ܡܶܬ݂ܦܰܪܥܳܐ ܡܰܢ ܣܳܦܶܩ ܠܳܗ̇ 714 ܚܽܘܒ̈ܠܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܡܰܘܬܳܐ ܐܰܪܡܺܝܘ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ 715 ܘܙܳܥܼܘ̱ ܘܶܐܬ݂ܕܰܘܰܕܘ̱ ܕܰܠܡܳܐ ܩܳܐܶܡ ܢܶܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ 716 ܥܒܳܕܗܽܘܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܐܰܙܺܝܥ ܘܰܐܕܚܼܶܠ ܘܰܐܪܥܶܠ ܐܶܢܽܘܢ 717 ܕܗܽܘܼ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ ܡܙܺܝܼܥ ܠܶܗ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܕܰܝܿܳܢܳܐ 718 ܡܳܐ ܕܠܳܐ ܒܣܺܝܪܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܒܰܥܒܺܝܕ̈ܳܬ݂ܗܿ 719 ܪܳܡܳܐ ܗ̱ܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܳܦ ܡܶܢ ܩܶܢܛܳܐ ܘܡܶܢ ܣܽܘܪܳܕܳܐ 720 ܐܶܢܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܥܒܳܕܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܳܚܠܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢܶܗ 721 ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܡܕܰܠܰܚ ܠܳܗ̇ ܒܩܶܢܛܳܐ ܐܺܝܬ݂ܝܗ̇ 722 ܥܒܳܕܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܕܰܥܒܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܐܚ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ 723 ܐܰܙܺܝܥ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܒܣܺܝܼܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ 724 ܡܶܢ ܬܺܐܪܳܬܗܽܘܢ ܡܶܬܬܕܺܝܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܙܺܝܙܳܐܺܝܬ݂ 725 ܕܠܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܫܳܘܶܝܢ ܥܰܠ ܡܽܘܢ ܕܰܣܼܪܰܚܘ 726 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܕܰܚܺܝܼܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܳܦ ܪܰܬ݂ܺܝܬ݂ܝܢ 727 ܟܰܕ ܗܽܘܼ ܝܰܘܣܶܦ ܫܰܝܢܳܐ ܡܠܸܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܟܽܠܶܗ 728 ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ ܘܰܚܼܙܰܘ ܫܰܝܢܶܗ 729 ܘܶܐܬ݂ܠܰܒܰܒܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܕܰܚܼܙܰܘ ܕܰܐܡܶܕܘ̱ ܡܶܢ ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܐ 730 ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܳܐ ܕܰܐܦܼܶܩ ܠܗܽܘܢ ܒܰܝܰܐܐ ܐܶܢܽܘܢ 731 ܘܰܐܥܼܒܰܪ ܩܶܢܛܳܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ ܘܰܐܦܼܨܰܚ ܐܶܢܽܘܢ 732 ܢܦܼܰܠ ܥܰܠ ܨܰܘܪܶܗ ܕܰܐܚܽܘܗ̱ܝ ܘܰܒܟܼܳܐ ܪܚܺܝܼܡܳܐ ܝܰܘܣܶܦ 733 ܐܳܦ ܗܽܘ ܛܰܠܝܳܐ ܒܟܼܳܐ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ ܕܰܪܬ݂ܚܼܘ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ 734 ܚܰܒܼܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܒܢܽܘܫ̈ܩܳܬ݂ܐ ܒܰܝܰܐܐ ܐܶܢܽܘܢ 735 ܕܠܳܐ ܢܶܬܬܥܺܝܩܽܘܢ ܥܰܠ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܥܒܼܰܕܘ 736 ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܕܢܺܐܪܰܒ ܐܰܝܟ ܕܺܝܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ 737 ܕܠܳܐ ܦܼܳܪܰܥ ܒܺܝܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܒܺܝܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬ݂ܐ 738 ܠܶܗ ܦܰܐܝܳܐ ܗܘܳܬ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬ݂ܐ ܕܫܰܦܝܳܐ ܢܰܦܫܶܗ 739 ܘܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢܶܗ ܘܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܚܶܡܬ݂ܐ ܘܒܺܝܫܽܘܬ ܠܶܒܳܐ 740 ܡܟܰܢܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܫܰܠܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ ܕܥܰܠ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ 741 ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܛܽܘܪ ܐܰܟ݂ܬ݂ܳܐ ܠܕܰܡܨܰܚܶܐ ܠܶܗ 742 ܡܰܢ ܕܰܐܝܟ ܗܿܳܢܰܘ ܢܶܗܼܘܶܐ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܐܳܦ ܕܰܝܿܳܢܳܐ 743 ܕܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܫܰܦܝܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬ݂ܳܐ 744 ܫܩܼܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܗܳܝ ܪܰܒܽܘܬ݂ܐ ܕܶܐܬ݂ܝܰܗܒܰܬ ܠܶܗ 745 ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܡܳܪܰܢ ܕܳܠܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܪܰܒܳܐ 746 ܠܶܗ ܕܳܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܥܰܠܳܗܝ ܐܰܨܠܼܰܚ ܒܰܥܒܶܝ̈ܕܳܬ݂ܶܗ 747 ܘܶܐܚܰܕܘ ܢܽܘܡܺܝ ܒܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܫܡܶܗ ܫܰܦܺܝܪܳܐ 748 ܣܰܓܺܝ ܗܰܠܶܟ ܫܰܪܒܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܒܰܫܚܺܝ̈ܡܳܬ݂ܐ 749 ܘܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܕܠܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܢܶܬ݂ܡܰܠܰܠ ܗ̱ܘܳܐ 750 ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܥܼܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܗܽܘ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ 751 ܠܡܽܘܢ ܡܶܬ݂ܡܰܠܶܠ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗ̱ܝ ܐܺܝܼܚܺܝܕܳܐܺܝܬ݂ 752 ܛܶܠܳܢܺܝܬ݂ܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܕܶܡ ܪܰܒܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ 753 ܠܰܘ ܗܽܘ ܪܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܟ݂ܢ ܣܰܓܺܝ ܐܰܝܟ ܕܺܝܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ 754 ܛܶܠܳܠܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܓܢ̱ܒܳܪ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕܰܪܫܰܡ ܛܽܘܦܣ̈ܰܘܗ̱ܝ 755 ܘܥܰܠܗܳܝ ܕܳܡܶܐ ܠܪܰܒܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܶܗ 756 ܝܰܕܥܶܗ ܐܰܒܳܐ ܘܩܰܕܶܡ ܪܰܫܡܶܗ ܘܰܐܬܼܩܶܢ ܨܳܪܶܗ 757 ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܕܳܡܶܐ ܟܽܠܶܗ ܠܰܒܪܳܐ ܒܟ݂ܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܺܝܢ 758 ܪܽܘܚܳܐ ܚܳܪ ܒܶܗ ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܪܽܘܫܡܳܐ ܫܩܼܰܠ ܕܶܡܘ̈ܳܬ݂ܗ 759 ܕܳܐܦܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ 760 ܓܰܠܦܶܗ ܘܥܰܒܕܶܗ ܨܽܘܪܬܳܐ ܘܛܽܘܦܣܳܐ ܠܨܰܠܡܳܐ ܪܰܒܳܐ 761 ܘܟܰܕ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ ܢܣܰܟ ܒܶܗ ܠܚܰܪܬ݂ܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܶܗ 762 ܗܳܫܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܪܰܒ ܝܰܘܣܶܦ 763 ܘܶܐܬ݂ܝܰܕܥܰܬ ܠܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܪܰܒܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܘܳܬ݂ 764 ܐܰܫܼܚܶܡ ܐܶܢܶܝܢ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ 765 ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ 766 ܢܚܼܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܘܙܳܥܼܪܰܬ ܠܳܗ̇ ܗܳܝ 767 ܕܰܗܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܥܰܒܕܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘܼ ܟܰܕ ܨܳܐܰܪ ܠܶܗ 768 ܟܰܕ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܙܕܰܒܰܢ ܗ̱ܘܳܐ ܒܛܺܝ̈ܡܶܐ ܡܳܪܰܢ 769 ܘܡܰܢܽܘ ܢܶܬܗܰܪ ܕܶܐܙܕܰܒܰܢ ܗ̱ܘܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ ܝܰܘܣܶܦ 770 ܥܕܰܡܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ 771 ܕܢܰܚܼ ܒܰܒܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܝܰܘܣܶܦ ܣܰܓܺܝ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ 772 ܥܰܠ ܕܰܢܦܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܒܓܽܘܒܳܐ ܬܡܺܝܗ ܗ̱ܘܳܐ ܫܰܪܒܶܗ 773 ܘܒܳܬ݂ܰܪ ܕܰܢܦܼܰܠ ܒܩܰܒܪܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܰܢ ܬܳܡܰܗ ܒܶܗ 774 ܡܶܢ ܟܢܰܥܢ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܢܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬ݂ܩܰܠܰܣ ܗ̱ܘܳܐ 775 ܘܚܰܦܝܶܗ ܡܳܪܰܢ ܕܰܢܚܶܬ ܠܰܐܪܥܰܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ 776 ܕܰܙܟܼܳܐ ܠܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܬܰܘܘܳܢܳܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܗ̱ܘܳܐ 777 ܘܝܶܪܒܰܬ ܠܳܗ̇ ܗܳܝ ܕܶܐܬܼܳܐ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܦܟܰܪ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܐ 778 ܕܦܰܫܰܪ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܠܫܰܩܝܳܐ ܘܚܰܒܪܶܗ ܬܗܼܰܪ ܒܶܗ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ 779 ܘܰܓܠܼܳܐ ܡܳܪܰܢ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܫܰܩܠܶܗ ܬܰܗܪܶܗ 780 ܥܰܠ ܕܶܐܬ݂ܥܰܠܺܝ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬ݂ܐ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ 781 ܘܡܶܢ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܪܰܒܳܐ 782 ܥܒܽܘܪܳܐ ܟܢܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܘܝܰܗ̱ܒ ܗ̱ܘܳܐ ܒܛܺܝ̈ܡܶܐ ܝܰܘܣܶܦ ܘܰܪܚܺܝܡ 783 ܘܶܐܬܼ݂ܳܐ ܒܪܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܦܰܓ݂ܪܶܗ ܡܰܓܳܢ ܘܫܰܩܠܶܗ ܚܽܘܒܳܐ 784 ܕܢܰܚܼ ܠܶܗ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܐ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܐ 785 ܘܫܰܩܠܶܗ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ ܕܫܳܪܓ݂ܳܐ ܪܰܒܳܐ ܝܰܘܣܶܦ 786 ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ ܠܶܗ ܥܒܳܕܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܰܒܪܶܗ 787 ܘܛܽܘܦܣܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܐܳܦܠܳܐ ܚܳܫܰܚ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܕܶܡ 788 ܕܢܰܚܼ ܠܶܗ ܓܽܘܫܡܳܐ ܘܰܚܼܙܳܝܗ̱ܝ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ 789 ܘܛܶܠܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܒܶܠܥܰܬ ܠܳܗ̇ ܘܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܗܺܝ 790 ܕܳܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܚܰܘܺܝ ܢܰܦܫܶܗ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ 791 ܘܰܒܛܶܠܳܠܶܗ ܠܳܐ ܬܳܗܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܶܗ 792 ܟܡܳܐ ܕܰܟܣܸܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܛܶܠܳܢܺܝܬ݂ܗ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܗܘܳܬ݂ 793 ܘܡܶܢ ܕܶܐܬܚܰܘܺܝ ܫܪܰܟ ܠܶܗ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ ܟܽܠܶܗ ܬܶܗܪܳܐ 794 ܡܰܢܽܘ ܫܰܦܺܝܪ ܐܰܝܢܳܐ ܕܫܽܘܦܪܶܗ ܡܶܢܶܗ ܐܺܝܬ݂ܘܗ̱ܝ 795 ܐܳܘ ܡܰܢ ܕܰܠܒܶܫ ܡ̈ܳܐܢܶܐ ܫܐܺܝ̈ܠܶܐ ܘܰܒܗܽܘܢ ܐܰܦܪܶܓ݂ 796 ܢܰܚܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܒܺܝܫ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ 797 ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܢܳܨܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ ܗ̱ܘܰܘ 798 ܟܰܕ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫ ܗ̱ܘܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܒܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܰܫܐܺܝ̈ܠܶܐ ܗ̱ܘܰܘ 799 ܬܰܗܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܕܣܳܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܕܗܽܘܝܽܘ ܫܰܦܺܝܪ 800 ܘܟܰܕ ܐܶܬ݂ܚܰܘܺܝ ܫܽܘܦܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܟܺܝܢܳܝܳܐ 801 ܐܶܬܦܰܪܣܺܝ ܠܶܗ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܕܰܫܐܺܝܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ 802 ܪܰܚܡܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܡܦܰܠܶܓ ܦܰܓ݂ܪܶܗ ܡܰܓܳܢ 803 ܘܩܼܰܪܠܶܗ ܚܽܘܒܳܐ ܕܗܰܘ ܕܰܥܒܽܘܪܳܐ ܒܛܺܝ̈ܡܶܐ ܝܳܗܶܒ 804 ܪܗܰܛ ܠܶܗ ܟܽܠܢܳܫ ܨܶܝܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ 805 ܘܰܠܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܗܼܘܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܠܳܐ ܡܢܰܨܰܪ ܬܽܘܒ 806 ܐܶܬ݂ܝܰܕܥܰܬ ܠܳܗ̇ ܕܡܶܛܽܠ ܡܰܢܽܘ ܪܰܒܼ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ 807 ܘܗܳܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܥܶܠܬ݂ܐ ܕܢܺܐܪܰܒ 808 ܚܙܳܬ݂ܶܗ ܐܰܪܥܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܥܢܳܢ̈ܳܐ ܪܟܼܶܒ ܘܶܐܬ݂ܥܰܠܺܝ 809 ܘܫܳܛܬܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ ܘܰܠܡܰܪܟܰܒܬ݂ܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܦܶܪܥܽܘܢ 810 ܟܽܠܢܳܫ ܝܳܕܰܥ ܕܕܰܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܗܘ̈ܰܝ ܘܰܕܦ̈ܶܠܳܐܬ݂ܐ 811 ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܝܰܘܣܶܦ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ 812 ܐܰܪܓܶܫܘ̱ ܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܒܡܳܪܰܢ ܘܰܒܓܶܠܝܳܢ̈ܰܘܗ̱ܝ 813 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ ܫܳܪܟ݂ܺܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܠܓܰܒܺܝ̈ܢ 814 ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܐ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܚܰܘܺܝܼ ܢܰܦܫܶܗ 815 ܗܳܠܶܝܢ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܝܰܘܣܶܦ ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܶܗ ܗ̱ܘܰܘ 816 ܘܡܳܐ ܕܳܐܬܼܶܐ ܠܶܗ ܦܼܪܰܫ ܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܕܢܼܶܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ 817 ܕܓܰܘ̈ܢܶܐ ܓܢܺܝ̈ܒܶܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܨܰܠܡܶܗ ܡܶܢ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ 818 ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܬܗܰܪ ܕܰܡܦܰܫܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܡܳܪܰܢ 819 ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܽܐܘܪܚܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ 820 ܐܰܝܿܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܠܰܣ 821 ܐܶܢܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܥܰܕܠܳܐ ܢܶܗܼܘܶܐ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܫܳܘܶܐ 822 ܐܶܠܽܘ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܒܪܺܝܬ݂ܐ ܘܩܰܕܶܡ ܘܰܚܙܳܗܿ 823 ܠܽܐܘܪܚܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܘܰܓܠܳܐ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܗ̱ܘܳܐ 824 ܥܰܕܠܳܐ ܢܺܐܼܬ݂ܐ ܡܳܪܰܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܐܶܠܽܘ ܡܰܠܶܠ 825 ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ 826 ܘܗܳܫܳܐ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬ݂ܐ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܳܬ݂ܐ 827 ܡܰܢܽܘ ܡܫܰܒܰܚ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܣܽܘܟܳܠܝ̈ܰܗܶܝܢ 828 ܥܰܝܢܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܠܶܠܝܳܐ ܚܶܫܟܳܐ ܡܰܠܝܳܐ 829 ܘܡܳܐ ܕܺܐܝܡܳܡܳܐ ܦܓܼܰܥ ܒܳܗܿ ܠܶܒܫܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢܶܗ 830 ܘܰܒܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܫܳܩܠܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܡܳܡܳܐ 831 ܒܶܗ ܗܽܘ ܦܳܪܫܳܐ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܐܳܦ ܨܽܘܪ̈ܳܬ݂ܐ 832 ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܦܽܘܪܣܳܐ ܕܬܼܶܦܪܽܘܫ ܥܰܝܢܳܐ ܒܠܶܠܝܳܐ ܓܰܘ̈ܢܶܐ 833 ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܶܠܒܰܫ ܚܰܝܠܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܡܳܡܳܐ 834 ܡܳܕܶܝܢ ܥܰܝܢܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܡܬ݂ܘܡ ܠܳܐ ܬܶܬܩܰܠܰܣ 835 ܐܶܠܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܗܽܘ ܕܡܰܩܢܶܐ ܠܳܗ̇ ܦܳܪܽܘܫܽܘܬ݂ܐ 836 ܕܢܰܚ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܢܗܰܪ ܟܽܠܢܳܫ 837 ܠܡܶܦܪܰܫ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܬܰܡܳܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܓܰܘ̈ܢܶܐ 838 ܡܰܢܽܘ ܢܺܐܼܡܰܪ ܟܰܕ ܢܳܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܓܽܘܒܳܐ ܝܰܘܣܶܦ 839 ܕܗܳܢܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܡܰܘܬ݂ܐ ܕܡܳܪܶܗ ܨܳܐܰܪ 840 ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܩܰܒܪܳܐ ܘܰܣܠܶܩ 841 ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܳܩܶܗ ܠܐ̱ܪܳܙܳܐ ܘܚܙܳܝܗ̱ܝ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܒܶܗ 842 ܥܕܰܡܳܐ ܕܙܰܒܢܶܗ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܡܳܪܰܢ ܘܫܰܩܠܶܗ ܛܺܝ̈ܡܰܘܗ̱ܝ 843 ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܝܰܕܥܰܬ ܕܰܠܡܽܘܢ ܝܰܘܣܶܦ ܐܶܙܕܰܒܰܢ ܗ̱ܘܳܐ 844 ܗܳܫܳܐ ܕܢܶܗܰܪܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬ݂ܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ 845 ܠܰܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗ̱ܝ ܢܺܐܼܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܬܰܡܰܫܘ̱ 846 ܡܳܐ ܕܫܳܡܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܫܰܪܒܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܕܰܚܣܺܝܡ ܘܰܛܠܺܝܡ 847 ܒܠܰܩ ܠܶܗ ܫܰܪܒܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬ݂ܡܰܠܰܠ 848 ܠܺܐܝܡܳܡܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܝܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܬܶܚܙܶܝܘܗ̱ܝ 849 ܠܶܗ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܕܶܢܚܳܐ ܕܡܶܬ݂ܚܰܘܶܐ ܠܳܗ̇ 850 ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܐܳܦܶܢ ܬܶܫܠܶܐ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢܶܗ 851 ܗܽܘ ܡܰܙܺܝܥ ܠܳܗ̇ ܒܶܗ ܬܡܰܠܶܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܥܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ 852 ܢܺܐܡܰܪ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܟܰܕ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܢ 853 ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܩܳܡܢܰܢ ܥܰܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬ݂ܐ ܒܚܰܟܺܝܡܽܘܬ݂ܢ 854 ܓܰܠܝ̈ܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܢܶܒܥܶܐ ܕܢܶܓܠܶܐ ܐܶܢܶܝܢ 855 ܐܶܠܳܐ ܢܶܬܗܰܪ ܕܰܟܡܳܐ ܓܰܠܝ̈ܳܢ ܟܰܕ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܢ 856 ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܕܳܡܶܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܒܰܪ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ 857 ܐܶܠܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܕܳܡܶܐ ܠܡܳܪܰܢ ܒܰܥܒܺܝ̈ܕܳܬ݂ܗ 858 ܒܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܕܰܩܕܳܡ ܫܶܡܫܳܐ ܫܡܶܗ ܐܺܝܬ݂ܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ 859 ܨܳܪܶܗ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܛܰܠܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܶܬ݂ܡܳܠ 860 ܚܣܺܝܡ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܶܗ ܛܠܺܝܡ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܗ ܡܶܢ ܓܰܘ̈ܳܝܶܐ 861 ܘܗܳܟ݂ܢ ܪܶܗܛܰܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܶܗ ܒܕܽܘܡܝܶܗ ܕܰܒܪܳܐ 862 ܬܳܐ ܩܪܽܘܒ ܘܰܚܙܺܝܼ ܠܗܰܘ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܒܕܳܐ 863 ܟܰܕ ܡܶܙܕܰܒܰܢ ܡܶܢ ܒܰܝ̈ܬܳܝܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܐܰܡܗ̈ܳܬ݂ܐ 864 ܘܫܿܳܩܠܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܙܘ̈ܳܕܶܐ ܕܰܐܝܬܺܝ ܘܰܡܨܰܚܺܝܢ ܠܶܗ 865 ܘܳܐܙܶܠ ܥܰܒܕܳܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܟܰܕ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܰܐ ܗ̱ܘ 866 ܘܰܥܒܰܕ ܕܰܐܪܳܐ ܥܰܡ ܡܶܨܪܳܝܬܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܬܰܘܘܳܢܳܐ 867 ܘܥܳܐܶܠ ܗܳܘܶܐ ܐܣܺܝܪܳܐ ܚܒܺܝܫܳܐ ܥܰܡ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ 868 ܘܰܫܪܳܐ ܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܒܦܰܫܰܪ ܚܶܠ̈ܡܶܐ ܘܡܰܦܶܩ ܠܗܽܘܢ 869 ܘܣܳܠܶܩ ܝܳܬ݂ܶܒ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬ݂ܐ ܕܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ 870 ܘܝܳܗܶܒ ܣܰܒܥܳܐ ܐܳܦ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ 871 ܘܐܳܬ݂ܝܢ ܣܳܢ̈ܐܶܐ ܘܰܡܙܰܒܢ̈ܳܢܶܐ ܘܢܳܦܠܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ 872 ܘܡܶܬܒܰܣܪܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܒܗܳܝ ܪܰܒܽܘܬ݂ܐ ܕܠܳܐ ܐܶܙܕܰܟ݂ܝܰܬ݂ 873 ܘܰܗܦܽܘܟ ܘܰܚܙܺܝܼ ܠܡܳܪܰܢ ܕܰܛܠܺܝܼܡ ܡܶܢ ܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ 874 ܘܡܰܐܣܶܐ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܡܰܦܰܩ ܕܰܝܘ̈ܶܐ ܘܰܡܨܰܚܶܝܢ ܠܶܗ 875 ܘܙܰܒܢܽܘܗ̱ܝ ܐܳܦ ܠܶܗ ܘܰܫܩܼܰܠܘ ܛܺܝܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܐܥܶܠܘ ܚܰܒܫܽܘܗ̱ܝ 876 ܘܰܐܦܶܩܘ ܕܳܢܽܘܗ̱ܝ ܘܰܠܒܶܟܘ ܦܰܟܪܽܘܗ̱ܝ ܘܰܡܬ݂ܰܚܘ ܙܰܩܦܽܘܗ̱ܝ 877 ܘܰܣܒܰܥܘ ܩܰܛܠܽܘܗ̱ܝ ܘܰܐܚܶܬ݂ܘ ܩܰܒܪܽܘܗ̱ܝ ܘܢܰܒܶܓ ܠܶܗ ܗܽܘ 878 ܘܰܙܟܼܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܥܩܼܰܪ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗܿ ܘܰܣܠܶܩ ܡܶܢܳܗܿ 879 ܘܰܫܼܪܳܐ ܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܘܰܐܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ 880 ܘܰܗܘܼܳܬ ܥܢܳܢܳܐ ܪܟ݂ܽܘܒܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܚܠܳܦ ܡܰܪܟܰܒܬ݂ܐ 881 ܘܰܚܙܳܐ ܥܰܡܳܐ ܩܒܺܝܪܳܐ ܕܰܓܐܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܐܳܐܰܪ 882 ܘܡܶܢ ܗܰܘ ܣܳܟܳܗܿ ܕܬܰܚܬܳܝܽܘܬ݂ܐ ܗܳܝ ܪܰܒܽܘܬ݂ܐ 883 ܕܠܳܐ ܬܶܫܬܰܚܠܰܦ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܡܶܢ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ 884 ܢܺܐܡܰܪ ܗܳܫܳܐ ܠܡܽܘܢ ܠܳܐ ܝܰܕܥܽܘܗ̱ܝ ܐܰܚ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ 885 ܒܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܶܐܬܰܘ ܘܰܚܼܙܰܘ ܐܰܦܰܘ̈ܗ̱ܝ 886 ܒܗܰܘ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܐܺܝܕܰܥܘ̱ ܡܰܢܽܘ 887 ܒܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܝܰܕܥܽܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܒܐ̱ܪܳܙܳܐ 888 ܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܛܽܘܦܣܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܢܶܓܠܶܐ ܢܰܦܫܶܗ 889 ܐܶܠܳܐ ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܰܚܼܙܰܘ ܫܽܘܒܚܶܗ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ 890 ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܗܳܝ ܗܺܝ ܕܰܒܪܳܐ ܕܙܳܚ ܒܰܥܢ̈ܳܢܳܐ 891 ܘܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫ ܒܶܗ ܘܠܳܐ ܝܰܕܥܽܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܰܘ ܟܰܕ ܡܶܬ݂ܥܰܠܶܐ 892 ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܐܽܘܪܚܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܝܰܕܥܽܘܗ̱ܝ ܘܰܒܗܶܬ݂ܘ ܡܶܢܶܗ 893 ܗܳܝ ܡܶܐܬ݂ܝܬ݂ܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܕܬܶܬܚܰܘܶܐ ܒܳܗܿ 894 ܠܳܐ ܨܒܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܕܰܢܚܼܰܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ 895 ܥܕܰܡܳܐ ܕܟܰܢܰܫܘ̱ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܶܐܬܼ݂ܰܘ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ 896 ܚܰܕ ܚܰܣܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܘܺܝ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܐ 897 ܗܳܝ ܗܺܝ ܕܰܒܪܳܐ ܟܰܢܶܫ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܟܶܢ ܡܶܬ݂ܚܰܘܶܐ 898 ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܟܢܰܫܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕܢܰܚܼ ܓܶܠܝܳܢܶܗ 899 ܒܗܼܶܬ݂ܘ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܼ݂ܟܰܐܰܪܘ̱ ܐܰܚ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ 900 ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܕܰܠܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܙܰܒܶܢܼܬܽܘܢܳܢܝ̱ 901 ܟܒܰܪ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܙܩܰܦܼܬܽܘܢܳܢܝ̱ 902 ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܥܒܰܪ ܐܳܡܰܪ ܐܶܢܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܬܰܡܰܫ 903 ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܳܐܬ݂ܝ̈ܳܢ ܐܶܫܿܠܶܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܢܛܺܝܪ̈ܳܢ 904 ܫܰܪܒܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܕܳܡܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ݂ 905 ܒܪܺܝܟܽ ܗ̱ܘ ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ ܢܶܗܘܶܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܠܰܒܪܶܗ
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/117
Source:
Vatican City Vatican Library Syr. 117 Vat. sir. 117 http://syriaca.org/manuscript/2294
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 1, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On Joseph (Memra 9) - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܬܶܫܥܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ” based upon Vat. sir. 117, Digital Syriac Corpus, last modified May 1, 2018, https://syriaccorpus.org/117.
Bibliography:
On Joseph (Memra 9) - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܬܶܫܥܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/117.

Show Citation Styles