Jacob of Serugh: On Joseph (Memra 10) - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
1 ܬܽܘܒ ܥܿܰܬܺܝܼܪܳܐ ܐܰܦܶܩ ܗܿܰܒ ܠܺܝ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ݂܇ 2 ܛܰܒ̈ܥܼܶܐ ܓܒ̈ܰܝܳܐ ܠܟܰܠܺܝܠ ܡܺܐܡܪܶܗ ܕܙܰܗܝܳܐ ܕܝܰܘܣܶܦ. 3 ܠܰܘ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܝ ܬܶܬܶܠ ܠܺܝ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܝܟ ܕܫܶܐܠܬ݂ܟ݂܇ 4 ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܗ ܬܺܐܪܰܒ ܡܶܠܰܬ݂ܝ ܕܶܐܬܢܶܐ ܫܽܘܼܦܪ̈ܰܘܗ̱ܝ. 5 ܗ݀ܰܒ ܠܺܝ ܐܶܚܬ݂ܽܘܼܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܡܰܩܶܦ ܠܺܝ ܒܶܗ. 6 ܕܰܒܟܽܠ ܥܶܠܠـ̈ܳܢ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܕܒܳܥܶܐ ܠܳܟ݂. 7 ܒܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܗܰܠܟ݂ܬ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܒܶܝܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ 8 ܒܳܟ ܬܽܘܒ ܬܶܕܪܶܐ ܫܰܪܒܶܗ ܡܶܠܰܬ݂ܝ ܥܿܰܬܺܝܼܪܳܐܺܝܬ݂. 9 ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܐܰܝܬܺܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܰܢܨܰܚ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ݂ 10 ܗܰܒܠܺܝ ܩ̈ܳܠܶܐ ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܠܶܠ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܗ 11 ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܓܫܰܦ ܒܶܗ ܘܰܛܪܰܫ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܫܘܽܦܼܪܳܐ ܡܶܢܳܟ 12 ܘܰܠܺܐܝ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܢܨܽܘܪ ܫܽܘܼܦܪܶܗ ܘܠܳܐ ܐܶܣܬܰܝܿܰܟ 13 ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܠܰܡܣܰܝܳܟ݂ܘ ܡܺܐܡܪܶܗ ܣܶܒܟܶܬ݂܇ 14 ܡܿܰܢ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܰܚܼ ܕܰܢ݀ܟܺܝܠ ܝܰܡܳܐ ܒܫܽܘܼܥܠܶܗ ܡܶܡܬ݂ܘܡ. 15 ܟܒܰܪ ܫܽܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܫܠܶܐ ܡܶܢܶܗ ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܡܰܠܰܠ 16 ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢ݀ܰܣܒܰܪ ܕܶܐܣܬܰܝܿܰܟ ܠܶܗ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܪܶܬ݂܇ 17 ܣ݀ܳܗܶܕ ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝܼܬ ܕܰܡܣܿܰܝܶܟ ܐ̱ܢܳܐ܆ 18 ܘܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܰܬ݂ܝ ܡܶܢ ܫܽܘܼܪܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳ݀ܦܶܩ ܐ̱ܢܳܐ܇ 19 ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܠܶܫܳܢܝ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ܀ 20 ܣܳܟ݂ܶܗ ܕܫܰܪܒܳܐ ܕܶܐܠܳܐ ܒܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܡܰܠܰܠ܆ 21 ܕܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܪܳܡܺܝܢ ܘܽܐܘܪܚܶܗ ܪܰܒܳܐ ܘܡܿܰܢ ܡܰܘܦܶܐ ܠܶܗ. 22 ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܳܟܶܗ ܨܺܝܼܪ ܗ̱ܘܳܐ ܢ݀ܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ݂. 23 ܛܰܠܝܳܐ ܪܚܺܝܡܼܳܐ ܥܠܰܝܡܳܐ ܪܓ݂ܺܝܓ݂ܐ ܓܰܒܪܳܐ ܙܰܗܝܳܐ܇ 24 ܝܰܡܳܐ ܕܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܣܳ݀ܦܩܺܝܢ ܠܶܗ ܪ̈ܶܒܽܘ ܦܽܘ̈ܡܺܝܢ. 25 ܚܳܪ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܡܠܳܬ ܢܰܦܫܶܗ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢܶܗ܇ 26 ܘܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗ̱ܝ ܠܳܐ ܣܳ݀ܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܗ. 27 ܠܰܡܙܰܒܢܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܬܰܪܣܺܝܼ ܒܟܿܰܦܢܳܐ ܗ݀ܰܘ ܦܳܪܽܘܫܳܐ܇ 28 ܕܢܶܗܘܶܐ ܕ݀ܳܡܶܐ ܥܰܒܕܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܒܟܽܠ ܐܶܣܟܺܝܡܺܝܢ 29 ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬ݂ܐ ܘܠܶܒܳܐ ܛܳܒܳܐ ܩܢܼܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ 30 ܘܠܳܐ ܝ݀ܳܕܰܥܼ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܛܽܘܪ ܐܰܟ݂ܬ݂ܳܐ ܠܰܕܣܿܳܢܶܐ ܠܶܗ. 31 ܙܿܗܼܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܫܦܶܐ ܘܪܳܚܿܶܡ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܡܠܶܐ ܚܽܘܒܳܐ܇ 32 ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܳܗܿ ܒܢܰܦܫܶܗ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܠܪܽܘܓ݂ܳܙܳܐ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ. 33 ܒܠܶܒܶܗ ܢܺܝܼܚ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܰܟܺܝܼܟ ܝܰܘܣܶܦ ܦܳܪܽܘܫܼܳܐܺܝܬ݂܇ 34 ܘܠܳܐ ܐܰܚܬ݂ܪܬܶܗ ܗܳܝ ܪܰܒܽܘܬ݂ܐ ܕܩ݀ܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܳܗܿ. 35 ܒܡܿܰܟܺܝܟ݂ܘܬ݂ܐ ܨܒܼܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܿܰܘܕܰܥ ܢܰܦܫܶܗ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ܆ 36 ܕܠܳܐ ܢܶܣܬܰܪܕܽܘܢ ܡܶܢ ܗܿܰܘ ܪܰܘܡܳܐ ܕܥܰܙܺܝܙܽܘܼܬ݂ܶܗ. 37 ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܕܰܠܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܙܰܒܶܢܬܽܘܢܳܢܝ̱܆ 38 ܠܰܘ ܕܰܢܚܿܰܣܼܶܕ ܐܶܠܳܐ ܕܢܰ݀ܥܰܗܶܕ ܘܰܕܢܶܫܬܰܪܰܪ 39 ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܦܶܩܼ ܕܰܩܕܳܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܦܿܰܪܣܽܘܢ܆ 40 ܘܰܠܚܿܰܫ ܡܿܰܠܶܠܼ ܒܶܝܬ ܠܶܗ ܘܰܠܗܽܘܢ ܪܰܟܺܝܟ݂ܐܺܝܬ݂. 41 ܫܿܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܟܰܕ ܝܳܗܿܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ܆ 42 ܕܢܶܦܪܽܘܥ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܣܼܥܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ. 43 ܚܠܳܦ ܟܽܘܼܬܺܝܢܶܗ ܕܰܐܫܠܰܚܼܘ ܡܶܢܶܗ ܘܫ݀ܰܒܩܽܘܼܗ̱ܝ ܥܿܰܪܛܶܠ܆ 44 ܙܰܘܓ̈ܶܐ ܕܢܰܚ̈ܬܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܗ̱ܒ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܰ݀ܠܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ. 45 ܗܳܢܰܘ ܣܳܟ݂ܶܗ ܕܗܰܘ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ 46 ܕܰܚܠܳܦ ܒܺܝܫܼܬܳܐ ܬܶܦܼܪܽܘܥ ܛܳܒܬ݂ܐ ܠܰܕܣܿܳܢܶܐ ܠܳܟ݂. 47 ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܥܰܒܼܕܽܘܗ̱ܝ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ܇ 48 ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܪ̈ܓ݂ܺܝܓܼ݂ܶܐ ܒܫܰܝܢܳܐ ܐܰܦܶܩܼ ܘܰܐܠܒܼܶܫ ܐܶܢܽܘܢ. 49 ܠܰܘ ܠܳܐ ܣܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܣ̈ܳܢܰܐܗܘ̱ܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܰܘ ܫܰܦܺܝܪܳܐ 50 ܐܶܠܳܐ ܪܚܼܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܡܶܪܚܰܡ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬ݂ܝܒܼܳܐ. 51 ܒܢܰܚ̈ܬܶܐ ܘܕܳܫ̈ܢܶܐ ܘܰܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬ݂ܐ ܝܿܰܩܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ܇ 52 ܙܰܘܿܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܳܒܕ̈ܰܝ ܫܿܰܦܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ. 53 ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܟܽܘܢ ܫܰܕܪܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܼܶܨܪ̈ܳܝܶܐ܇ 54 ܐܶܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܢܼܶܛܪܽܘܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܶܗܬܰܬ݀ ܐܰܦ̈ܶܐ܀ 55 ܕܰܢܚܼܽܘܪܽܘܢ ܒܶܗ ܟܰܕ ܠܳܐ ܒܳܗܬܺܝܢ ܥܰܠ ܕܰܐܣܟܶܠܼܘ ܒܶܗ܇ 56 ܐܰܪܚܼܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܥܒܼܰܕܘ 57 ܝܰܗܒܳܗܿ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܗܽܘ ܠܰܡ ܫܰܕܪܰܢܝ̱ 58 ܕܰܢܠܰܒܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܡܙܰܒ̈ܢܳܢܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. 59 ܕܰܐܚ̈ܰܘܗ̱ܝ ܙܰܒܿܢܽܘܼܗ̱ܝ ܘܡܳܪܝܳܐ ܫܿܰܕܪܶܗ ܐܰܝܟܰܢ ܕܶܐܡܼܰܪ܇ 60 ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܫܰܪ̈ܺܝܪܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܘܶܐܡܼܰܪ ܐܶܢܶܝܢ. 61 ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܕܰܠܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܙܰܒܶܢܬܽܘܢܳܢܝ̱. 62 ܘܡܳܪܝܳܐ ܫܰܕܪܰܢܝ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܬܰܪܣܺܝܟ݂ܽܘܢ. 63 ܘܗܳܟ݂ܰܢ ܐܺܝܬ݂ܝܗ̇ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܰܕܪܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂܇ 64 ܘܬܽܘܒ ܗܳܟ݂ܰܢ ܗܺܝ ܕܗܶܢܽܘܢ ܙܰܒܢܽܘܼܗ̱ܝ ܡܰܪܳܚܼܳܐܺܝܬ݂. 65 ܘܠܳܐ ܠܗܳܝ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܩܰܪܺܝܒ ܡܳܪܝܳܐ ܟܰܕ ܙܰܒܢܽܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܰܘ܇ 66 ܐܳܦܠܳܐ ܕܫܰܕܪܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܪܓܺܫܼܺܝܢ ܐܰܘ ܩܰܪܺܝܒܺܝܢ. 67 ܗܶܢܽܘܢ ܒܺܝܫܼܬܳܐ ܘܡܳܪܝܳܐ ܛܳܒܬ݂ܐ ܣܥܰܪܘ ܨܶܝܼܕ ܝܰܘܣܶܦ ܆ 68 ܘܰܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܠܳܐ ܚܠܺܝ̈ܛܳܢ ܒܳܗܿ ܗܳܕܶܐ ܥܰܡ ܗܳܝ 69 ܙܰܒܢܽܘܗ̱ܝ ܘܶܐܙܰܠ ܘܰܠܗܳܝ ܕܶܐܙܰܠ ܠܳܐ ܩܰܪܺܝܒܺܝܢ 70 ܐܶܠܳܐ ܕܙܰܒܢܽܘܗ̱ܝ ܗܶܢܼܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܰܘܳܠܳܐܺܝܼܬ݂. 71 ܐܶܙܰܠ ܕܶܐܙܕܰܒܼܰܢ ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠܗܳܝ ܕܶܐܙܕܰܒܼܰܢ ܗ̱ܘܳܐ: 72 ܐܶܠܳܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܢܶܦܠܰܬ ܐܽܘܪܚܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. 73 ܗܶܢܽܘܢ ܙܒܰܢܽܘܗ̱ܝ ܘܒܡܶܐܙܰܠܬܶܗ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫܼܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ 74 ܡܳܪܝܳܐ ܫܿܰܕܪܶܗܼ ܘܠܰܘ ܗܽܘܼ ܙܰܒܢܼܶܗ ܟܰܕ ܐܶܙܕܰܒܼܰܢ. 75 ܒܶܠܥܳܕ ܡܳܪܝܳܐ ܡܙܰܒܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܟܰܕ ܠܳܐ ܩܰܪܺܝܒ܆ 76 ܘܒܶܠܥܳܕܰܝܗܽܘܢ ܫܰܕܪܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܩܰܪܺܝܒܺܝܢ. 77 ܠܰܘ ܫ̈ܰܘܬܳܦܶܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ܆ 78 ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܰܣܼܥܰܪ ܚܰܕ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܒܶܝܬ ܠܶܗ ܘܰܠܗܽܘܢ. 79 ܗܶܢܽܘܢ ܙܰܒܶܢܼܘ ܘܡܳܪܝܳܐ ܫܰܕܰܪ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬ݂ܝܒܳܐ܇ 80 ܠܗܽܘܢ ܥܶܕܠܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܬܩܼܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ. 81 ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܟ݂ܘܢ ܫܰܕܪܰܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܰܪܣܺܝܟ݂ܘܢ܆ 82 ܙܶܠܼܘ ܚܰܘܼܰܘ ܠܶܗ ܠܣܳܒܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܢܺܐܬ݂ܐ ܢܶܚܙܼܶܝܢܝ̱. 83 ܙܶܠܼܘ̱ ܘܶܐܡܰܪܼ ܠܶܗ ܐܰܥܒܼܰܪ ܐܰܒܠܳܟ ܟܺܐܢܳܐ ܪܰܒܳܐ܇ 84 ܕܰܒܪܳܟ ܚܰܝܼܽ ܗ̱ܘ ܘܚܳܐܰܪ ܢܶܚܼܙܶܝܟ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂. 85 ܣܰܪܗܼܶܒܘ̱ ܘܰܚܙܽܘܩܼܘ̱ ܘܰܐܘܒܶܠܼܘ̱ ܛܶܒܳܐ ܕܰܡܠܼܶܐ ܫܰܝܢܳܐ܇ 86 ܕܰܡܨܶܐ ܕܢܶܛܪܽܘܕ ܐܶܒܠܳܐ ܕܢܽܘܓ݂ܪܳܐ ܡܶܢ ܝܰܩܺܝܪܳܐ. 87 ܐܰܩܶܠܼܘ̱ ܪܶܗܼܛܳܐ ܥܰܠ ܣܰܒܪ̈ܳܬ݂ܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ܇ 88 ܨܶܝܕ ܗܰܘ ܟܺܐܢܳܐ ܕܰܠܒܽܘܼܝܳܐܳܐ ܪܰܒܳܐ ܫܳܘܶܐ܀ 89 ܫ̈ܢܰܝܳܐ ܚܰܡܶܫ ܩܰܝܳܡ ܟܰܦܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇܆ 90 ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܙܳܪܰܥ ܐܶܦܠܳܐ ܚܳܨܶܕ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬ݂ܓܰܙܪܰܬ݂܇ 91 ܙܰܘܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܐܚ̈ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ܇ 92 ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܢ݀ܰܝܬܽܘܢ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܰܫܼܡܰܥܬܽܘܢ. 93 ܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܪܳܚܶܡ ܫܰܝܢܳܐ܇ 94 ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܬܶܨܽܘܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܟܰܕ ܪܳܕܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. 95 ܕܠܳܐ ܢܶܬ݂ܥܰܕܠܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܰܠ ܣܽܘܼܥܪܳܢܶܗ܇ 96 ܘܬܶܦܶܠܝ ܚܰܪܒܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܐܰܚ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܗ. 97 ܘܪܽܘܒܶܝܠ ܢܺܐܡܰܪ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܙܰܒܶܢܬܽܘܢܳܝܗ̱ܝ 98 ܘܢܶܬ݂ܢܶܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܐܡܿܪܶܬ ܐܢܿܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܙܕܰܒܰܢ. 99 ܘܚܰܕ ܬܽܘܒ ܢܺܐܡܰܪ ܕܗܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܐ ܗ̱ܝ ܕܰܥܒܰܕܢܰܢ ܒܶܗ 100 ܘܬܶܣܓ݂ܐ ܗܶܪܬܳܐ ܘܰܠܡܰܨܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. 101 ܘܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܣܰܒܥܳܐ ܛܶܒܳܐ ܛܳܒܳܐ. 102 ܬܶܗܘܶܐ ܪܳܕܝܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ ܘܗܶܪܬܳܐ ܘܰܒܚܶܪܝܳܢܳܐ. 103 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܨܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܦܰܩܰܕ ܐܶܢܽܘܢ܆ 104 ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܥܳܗܕܺܝܢ ܡܶܠܬ݂ܗ ܘܫ݀ܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܚܶܪܝܳܢܳܐ. 105 ܝܰܗ̱ܒ ܥܶܓ̈ܠܳܬ݂ܐ ܠܗܳܝ ܝܺܩܰܪܬ݂ܐ ܕܰܒܒ̈ܳܬܰܝܗܽܘܢ. 106 ܐܳܦ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܒܳܗܿ ܐܳܬ݂ܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. 107 ܛܥܶܢܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܙܘ̈ܳܕܶܐ ܘܛܽܘ̈ܒܶܐ ܘܡܶܠܟ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ܇ 108 ܘܰܠܒܰܟܼܘ ܐܽܘܪܚܳܐ ܒܫܰܝܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܟܰܦܢ̈ܶܐ ܕܰܣܒܰܥܼܘ. 109 ܡܛܰܘ ܨܶܝܕ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܚܦܺܝܛܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪ̈ܳܬ݂ܐ܇ 110 ܕܰܐܝܢܳܐ ܢܶܩܕܽܘܡ ܢܰܝܬܶܐ ܛܶܒܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ. 111 ܥܰܠܘ ܨܶܝܼܕ ܣܳܒܳܐ ܟܰܕ ܚܳܕܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܦܨܺܝܚܼܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ 112 ܘܶܐܡܼܰܪܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܕܩܰܝܳܡ ܝܰܘܣܶܦ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ 113 ܘܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬ݂ܗܿ ܕܡܶܠܬ݂ܐ ܐܰܗܡܼܺܝ ܘܠܳܐ ܐܰܫܼܰܪ ܗ̱ܘܳܐ: 114 ܘܰܕܣܰܓܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܛܶܒܳܐ ܡܶܢܶܗ ܫܳܛܶܗ ܘܰܫܠܺܝܼ 115 ܘܟܰܕ ܚܰܘܺܝܼܘ ܠܶܗ ܙܘ̈ܳܕܶܐ ܘܢܰܚ̈ܬܶܐ ܘܟܽܠܡܳܐ ܕܰܐ݀ܝܬܺܝܼܘ 116 ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܥܨܰܐܘܽܘܗ̱ܝ ܢܰܫܰܪ ܛܶܒܼܳܐ ܕܰܫܡܰܥܼ. 117 ܟܺܐܒܳܐܼ ܕܢܰܦܫܶܗ ܐܰܝܟ ܫܽܘܚܢܼܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܝܰܘܣܶܦ܆ 118 ܘܥܰܠܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܨܒܽܘܼܗ̱ܝ ܒܫܳܡܽܘ̈ܥܳܬ݂ܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ. 119 ܘܥܰܠ ܕܰܩܫܼܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܨܿܳܒܳܐ ܩܰܕܡܳܐ ܠܳܐ ܩܰܒܶܠ ܗ̱ܘܳܐ: 120 ܘܬܰ݀ܟܒܽܘܼܗ̱ܝ ܛܶܒܼ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܘܶܐܬܰܐܣܺܝܼ ܗ̱ܘܳܐ. 121 ܚܼܙܳܐ ܥܶܓ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܘܙܰܘܓ݂ܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܝܰܘܣܶܦ܆ 122 ܘܶܐܬܬܢܺܝܼܚܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀ ܪܽܘܚܶܗ ܕܰܣܒܳܐ ܘܰܐܫܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. 123 ܘܫܰܪܺܝ ܛܳܪܶܕ ܥܳܩܬ݂ܐ ܡܶܢܶܗ ܘܡܶܬ݂ܒܰܝܰܐܐ ܗ̱ܘܳܐ܇ 124 ܘܡܰܥܒܰܪ ܐܶܒܠܶܗ ܒܫܰܡܥܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܕܶܐܬ݂ܐ ܠܶܐܕܢܰܘ̈ܗ̱ܝ 125 ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܡ ܠܺܝ ܕܚܰܝܽ ܗ̱ܘ ܝܰܘܣܶܦ ܐܺܙܰܠ ܐܶܚܿܙܶܝܘܗ̱ܝ܆ 126 ܥܰܕܠܳܐ ܐܶܡܽܘܬ ܐܶܬ݂ܒܰܝܰܐܐ ܒܶܗ ܘܟܶܢ ܦܳܛܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. 127 ܐܶܣܬܰܪܗܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܝܰܥܩܽܘܒ ܨܶܝܕ ܚܰܒܺܝܒܶܗ܇ 128 ܘܰܕܒܰܪ ܛܽܘܗܡܶܗ ܘܰܠܒܰܟ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ. 129 ܚܽܘܒܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܩܳܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܓ݂ܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ܇ 130 ܕܬܳܐ ܠܳܟ ܣܳܒܳܐ ܚܕܺܝ ܒܰܪܚܽܘܡܳܟ ܘܶܐܬ݂ܒܰܝܰܐܐ ܒܶܗ. 131 ܩܰܠܺܝܼܠܳܐ ܗܘܳܬ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܠܓ݂ܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ܇ 132 ܕܰܐܟܒܰܪ ܐܳܦܠܳܐ ܒܟ݂ܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܗܘܳܬ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܗܿ. 133 ܒܳܬ݂ܪܶܗ ܟܰܦܢܳܐ ܘܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܼܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܇ 134 ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܣܰܒܥܳܐ ܘܚܽܘܒܼܳܐ ܕܰܒܪܶܗ ܕܰܡܓܰܪܶܓ ܠܶܗ܀ 135 ܐܰܝܢܳܐ ܕܨ݀ܰܠܝܳܐ ܐܶܕܢܶܗ ܒܚܽܘܒܳܐ ܨܶܝܕ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ: 136 ܡܶܫܟܰܚ ܝܳܬ݂ܰܪ ܡܶܢ ܟܰܣܝ̈ܳܬ݂ܐ ܕܰܛܡܺܝܪ̈ܳܢ ܒܶܗ. 137 ܡܰܠܝܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܬܶܗܼܪܳܐ ܡܶܢܶܗ ܠܡܶܣܬܰܟܳܠܽܘ܆ 138 ܕܰܟܡܳܐ ܪܳܡܺܝܼܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܺܝܢ̈ܝܶܗ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬ݂ܐ. 139 ܗܳܪܟܳܐ ܫܶܡܥܳܐ ܬܽܘܒ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܒܳܥܝܳܐ ܡܶܠܰܬ݂ܝ܆ 140 ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܕܗܽܘܼ ܢܶܦܬܰܚܼ ܠܶܗ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܬܶܥܽܘܼܠܝ. 141 ܡܳܪܝܳܐ ܓܙܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕܺܝܢܼܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܥܰܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: 142 ܕܢܶܫܬܰܥܿܒܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܘܢܶܦܠܽܘܼܚ ܙܰܪܥܶܗ ܒܶܝܬ ܢܽܘܟ݂ܪ̈ܳܝܶܐ. 143 ܐܶܡܼܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܕܙܰܪܥܳܟ ܐܰܒܪܳܡ ܝܳܪܶܬ ܐܰܪܥܳܐ܇ 144 ܘܥܰܠ ܕܶܐܡܼܰܪ ܗܽܘ ܕܰܒܡܽܘܢ ܐܶܕܰܥ ܒܽܘܨܳܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. 145 ܘܶܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܰܝܿܬܶܐ ܕܶܒܚܼ̈ܶܐ ܬܽܘ̈ܠܬܶܐ 146 ܕܰܒܩܽܘܪܒܳܢ̈ܶܐ ܢܚܰܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܰܥܬܺܝܕ̈ܳܬ݂ܐ. 147 ܘܰܦܩܼܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܕܰܠܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܢܦܰܠܶܓ ܐܶܢܽܘܢ܆ 148 ܕܰܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܦܰܠܓ̈ܶܐ ܢ݀ܰܠܦܶܗ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܘܗ̱ܝ. 149 ܘܩܰܪܶܒ ܐܰܒܪܳܡ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬ݂ܦܰܩܰܕ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ 150 ܥܶܙܳܐ ܘܕܶܟܪܳܐ ܘܬܰܘܪܳܐ ܬܽܘܠܬܳܐ ܘܦܰܠܶܓ ܐܶܢܽܘܢ. 151 ܘܣܳܡ ܗܰܕܳܡܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܒܪܶܗ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ܆ 152 ܘܰܣܼܕܰܪ ܒܰܐܪܥܳܐ ܬܪ̈ܶܥܣܰܪ ܦܶܠܓ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܐ̱ܪܳܙܳܐ. 153 ܒܶܗ ܒܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܪܫܰܡ ܗ̱ܘܳܐ ܫ̈ܰܒܛܶܐ ܘܡܶܢܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ 154 ܘܰܒܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܨܳܪ ܦܳܪܰܚܬ݂ܐ ܕܰܕܠܳܐ ܨܶܦܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ. 155 ܘܢܶܚܼܬܰܬ݀ ܛܰܝܪܳܐ ܥܰܠ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܘܡܰܟܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇܆ 156 ܕܒܳܗܿ ܢܶܨܽܘܪ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܥܰܡܡ̈ܶܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܟ̣ܺܝܢ ܠܶܗ. 157 ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܫܡܶܗ ܢܳܛܰܪ ܠܟ݂ܽܠܶܗ ܙܰܪܥܶܗ: 158 ܘܰܐܝܟ ܕܠܰܛܰܝܪܳܐ ܛܳܪܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܐ܀ 159 ܘܟܰܕ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܬ݂ܐ ܕܢܰܚ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ܇ 160 ܐܶܬܳܬ݀ ܟܺܐܢܽܘܬ݂ܐ ܬܶܓܙܽܘܪܝ ܕܺܝܢܳܐ ܥܰܠ ܒܽܘܼܨܳܪܶܗ. 161 ܘܬܰܩܠܳܗ̇ ܟܺܐܢܳܐ ܠܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܒܡܽܘܢ ܐܶܕܰܥ܆ 162 ܘܰܓܙܼܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܐܪܒܰܥܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܒܕܳܐ. 163 ܒܚܰܕ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܕܛܰܪ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܕܢܰܫܿܰܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܇ 164 ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܳܡܶܗ ܬܚܶܝܬ ܫܽܘܼܥܒܳܕܳܐ 165 ܥܰܠ ܕܶܐܬܚܰܫܰܒ ܕܰܢܫܰܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܐܝܿܟܰܢ ܝܳܪܶܬ݂܇ 166 ܠܝܳܪ̈ܬܰܘܗ̱ܝ ܫܰܥܒܶܕ ܒܶܝܬ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܕܰܓܙܰܪ. 167 ܠܚܰܕ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܣܼܳܡ ܕܰܝܳܢܳܐ܇ 168 ܘܰܬܩܰܠ ܘܰܓܼܙܰܪ ܘܰܦܣܰܩ ܕܺܝܢܼܳܐ ܒܰܬܪܺܝܼܨܽܘܬ݂ܐ. 169 ܕܰܚܠܳܦ ܛܰܘܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܰܠܒܰܟ ܗܰܘ ܚܽܘܫܼܳܒܳܐ܇ 170 ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܥܒܰܕ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܡ. 171 ܕܰܢܙܺܝܥ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬ݂ܦܰܠܓ݂ܘܢ ܥܰܠ ܡܽܘ̈ܠܟܳܢܰܘܗ̱ܝ܆ 172 ܕܥܰܠ ܡܽܘܢ ܕܳܐܡܰܪ ܠܳܐ ܢܫܰܐܶܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܐܝܰܟܢ ܘܰܒܡܽܘܢ. 173 ܘܢܺܐܡܰܪ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܶܐܢ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܪܳܚܡܶܗ ܫ݀ܰܥܒܶܕ܇ 174 ܡܰܢܽܘ ܡܰܡܪܰܚ ܢܰܗܦܶܟ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ ܡܳܐ ܕܡܡܰܠܶܠ. 175 ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܐ ܕܺܝܢܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܥܰܡܶܗ܇ 176 ܨܶܝܕ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܗܰܘ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬ݂ܩܰܪܰܒ. 177 ܘܗܳܐ ܠܰܡܦܺܐܕܳܐ ܕܰܡܪܰܚܶܦ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܦܶܠ̈ܓܶܐ܇ 178 ܐܳܦ ܬܰܢܽܘܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܝܳܩܕܳܐ ܨܶܝܕ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. 179 ܘܰܢܦܰܠ ܫܶܠܝܳܐ ܐܳܦ ܥܰܡܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܇ 180 ܘܶܐܬ݂ܢܰܓܕܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀ ܢܰܦܫܶܗ ܒܚܶܙܘܳܐ ܡܶܢ ܓܶܠܝ̈ܳܬ݂ܐ. 181 ܘܥܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܘܢܶܗ ܩܳܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܰܓܢܺܝܼ̈ܙܳܬ݂ܐ܇ 182 ܕܢܶܚܙܶܐ ܘܢܶܫܡܰܥ ܘܰܕܢܶܣܬܰܟܰܠ ܒܰܥܬܺܝܼ̈ܕܳܬ݂ܳܐ. 183 ܘܢܶܗܼܪܰܬ ܢܰܦܫܶܗ ܘܝܺܕܰܥܼ ܕܰܐܝܟܰܢ ܝ݀ܳܪܶܬ ܐܰܪܥܳܐ܇ 184 ܘܰܕܡܶܫܬܰܥܿܒܰܕ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܦܶܟ ܕܰܢܫܿܰܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܀ 185 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܓ݂ܘ ܢܽܘܪܳܐ ܨܶܝܕ ܙܰܕܺܝܩܳܐ܇ 186 ܕܡܶܕܰܥܼ ܬܶܕܰܥ ܕܰܒܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܙܰܪܥܳܟ݂. 187 ܒܶܝܬ ܢܽܘܼܟܪ̈ܳܝܶܐ ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܫܢ̈ܺܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܦܳܠܰܚ܆ 188 ܐܳܦ ܠܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܡܫܰܥܒܼܶܕ ܠܶܗ ܐܶܢܼܳܐ ܐܶܕܽܘܢ. 189 ܠܰܘ ܗܳܝ ܕܰܒܥܼܳܐ ܝܻܠܶܦ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ 190 ܐܶܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܠܳܐ ܒ݀ܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܬܺܐܬܼ݂ܐ ܠܶܐܕܢܰܘ̈ܗ̱ܝ. 191 ܕܶܒܚܼܶܗ ܩܰܒܶܠ ܘܥܰܠ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܒܢܽܘܪܳܐ ܪܰܚܼܶܦ܆ 192 ܘܕܰܐܝܿܟܰܢ ܝܿܳܪܶܬ ܐܰܪܥܳܐ ܚܿܰܘܝܼܶܗ ܕܰܒܥܼܳܐ ܢܺܐܠܼܰܦ. 193 ܘܰܕܡܶܫܬܰܥܿܒܰܕ ܒܶܝܬ ܢܽܘܼܟܪ̈ܳܝܶܐ ܬܽܘܒ ܚܰܘܺܝ ܠܶܗ܇ 194 ܒܚܰܕ ܓܶܠܝܼܳܢܳܐ ܩܰܕܡ̈ܳܝܳܬ݂ܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܳܬ݂ܳܐ: 195 ܕܠܳܐ ܬܶܦܽܘܼܫ ܗܘܳܬ ܨܳܐܬܳܐ ܒܕܰܗܒܶܗ ܕܗܿܰܘ ܝܰܩܺܝܪܳܐ܇ 196 ܒܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܼܳܐ ܡܰܪܩܳܗܿ ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܕܰܟܼ݂ܝܳܐ. 197 ܟܰܕ ܐܶܡܼܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܕܙܰܪܥܳܟ ܝܳܪܶܬ݀ ܐܰܪܥܳܐ܇ 198 ܒܳܗܿ ܒܝܳܪܬܽܘܬ݂ܗ ܪܬ݂ܰܚܼ ܗ̱ܘܳܐ ܚܽܘܒܼܶܗ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ݂. 199 ܘܠܶܗ ܠܗܰܘ ܪܶܬ݂ܚܳܐ ܕܒܽܘܼܨܳܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗ݀ܰܘ܆ 200 ܒܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܼܳܐ ܫܰܩܠܼܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. 201 ܘܗܺܝ ܗܳܝ ܕܰܓܙܼܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܬܰܡܳܢ ܕܰܡܫܰܥܒܶܕ ܠܶܗ܆ 202 ܚܽܘܪ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܪܳܗܿ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܟܰܕ ܡܶܫܬ݀ܰܥܒܰܕ. 203 ܠܝܰܘܣܶܦ ܫܰܕܰܪ ܢܶܗܘܶܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܐܰܝܟ ܪܰܒܒܰܝܬܳܐ܇ 204 ܕܰܢܛܰܝܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܣܢܳܐ ܠܙܰܪܥܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. 205 ܘܟܰܕ ܫܰܕܪܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܣܳܡ ܫܰܪܟܳܢܳܐ 206 ܠܟܰܦܢܳܐ ܫܰܕܰܪ ܘܰܛܪܼܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܡ݁ܰܥܡܰܪܗܽܘܢ. 207 ܘܰܒܗܰܘ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܣܰܡ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܢܰܘܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ܆ 208 ܟܫܳܐ ܓܶܐܘ̈ܳܬ݂ܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܬܥܺܝܩܼܽܘܢ ܡܳܐ ܕܰܐܙܠܺܝ̈ܢ ܠܶܗ 209 ܠܘܰܥܕܶܗ ܕܣܰܒܥܳܐ ܐܰܪܗܶܛ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܦܨܺܝܚܼܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܇ 210 ܕܠܳܐ ܬܶܟܼܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܕܰܠܫܽܘܥܼܒܳܕܳܐ ܡܶܬ݂ܕܰܒܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. 211 ܒܢܺܝܼܪܳܐ ܕܥܰܒܼ̈ܕܶܐ ܕܳܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܢܶܟܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. 212 ܘܗܶܢܼܽܘܢ ܣ݀ܳܒܪܺܝܢ ܕܰܠܫܳܪܽܘܬ݂ܐ ܡܶܬ݂ܕܰܒܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. 213 ܪܳܗܶܛ ܝܰܥܩܽܘܒ ܢܺܐܙܰܠ ܢܶܚܼܙܶܐ ܠܰܒܪܶܗ ܝܰܘܣܶܦ. 214 ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܢܶܗܘܼܶܐ ܕܰܒܪܽܘܗ̱ܝ. 215 ܒܢ̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܰܒܢ̈ܳܬ݂ܗ̇ ܘܐ̱ܢܶܫ̈ܶܝ ܒܰܝܬܶܗ ܕܒܼܰܪ ܟܰܕ ܢܳܚܶܬ݂܇ 216 ܕܢܶܫܬܰܥܒܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܟܽܠܶܗ ܙܰܪܥܶܗ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܇ 217 ܡܳܪܝܳܐ ܩܰܕܶܡ ܙܰܒܶܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ܆ 218 ܘܰܥܒܰܕ ܬܰܢܘܰܝ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ ܘܫ݀ܰܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ. 219 ܘܰܕܠܳܐ ܡܼܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܢܦܰܠܶܛ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܫܽܘܥܼܒܳܕܳܐ܇ 220 ܠܟ݂ܽܠܶܗ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܪܶܗ ܝܰܥܩܽܘܒ ܟܰܕ ܢܳܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ. 221 ܕܰܡܙܰܒܿܢܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܳܦܶܢ ܨܳ݀ܒܶܝܢ ܘܶܐܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ܇ 222 ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܿܰܢܶܫ ܕܢܺܐܙ̱ܠܼܽܘܢ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܶܠܗ ܣܺܝܡܼܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. 223 ܡܳܪܝܳܐ ܕܙܰܒܶܢ ܗܽܘ ܡܶܬܬܰܒܶܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܰܘܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. 224 ܘܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ ܕܰܒܪܳܗܿ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܥܰܨܽܘܢ. 225 ܕܰܒܪܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ ܢܰܦܫܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܐܘܒܶܠ ܣܳܡܶܗ: 226 ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܩܪܳܝܼܗ̱ܝ ܢܺܐܙܰܠܼ ܢܶܚܼܙܶܐ ܠܰܒܪܶܗ. 227 ܒܪܳܐ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܘܣܰܒܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܐܬ݂ܪܳܐ ܛܳܒܳܐ܇ 228 ܣܳܡ ܠܶܗ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܡܶܬܬܥܺܝܼܩ ܢܶܫܬܰܥܿܒܼܰܕ ܗ̱ܘܳܐ. 229 ܦܰܬܚܳܗܿ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܟܫܼܳܐ ܘܰܡܠܳܗܿ ܟܽܠ ܓܶܐܘ̈ܳܬ݂ܐ܇ 230 ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟܢܰܥܢ ܐܰܚܕܳܗܿ ܒܟܰܦܢܳܐ ܘܰܛܪܼܰܕ ܐܶܢܽܘܢ. 231 ܫܒܰܩܼܘ ܒܳܬܰܝܗ̈ܽܘܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܥܳܩܺܝܢ ܕܰܐܪܦܺܝܼܘ ܐܶܢܽܘܢ܆ 232 ܕܰܣܢܶܐ ܟܰܦܢܳܐ ܘܩܳܡܼܘ ܕܰܢܚܰܠܦܽܘܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܡܶܢܶܗ 233 ܢܚܶܬܼܘ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܗܺܝ ܗܘܳܬ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܳܪܗܽܘܢ܆ 234 ܕܣܰܒܥܳܐ ܘܝܰܘܣܶܦ ܚܰܒܺܝܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܰܝܗܽܘܢ. 235 ܡܰܢ ܥܳܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܣܳܒܳܐ ܢܚܰܠܶܦ ܐܰܬ݂ܪܳܐ܇ 236 ܐܶܠܽܘ ܚܽܘܒܼܶܗ ܕܰܒܪܶܗ ܝܰܘܣܶܦ ܠܳܐ ܕܰܒܪܶܗ ܗ̱ܘܳܐ. 237 ܕܰܢܥܺܝܩܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܠܳܐ ܒܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܇ 238 ܕܓܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܟܺܐܢܳܐ ܘܙܰܪܥܳܐ ܒܪܺܝܟܼܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. 239 ܡܳܪܝܳܐ ܩܰܕܶܡ ܙܰܒܶܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ 240 ܘܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܼܳܐ ܣܺܝܡܼ ܗ̱ܘܳܐ ܒܣܼܶܦܪܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ. 241 ܕܳܐܶܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܒܚܰܟܺܝܡܽܘܬ݂ܗ ܣܥܰܪ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܇ 242 ܘܰܕܢܶܫܬܰܥܿܒܰܕ ܘܰܕܠܳܐ ܢܶܬܬܥܺܝܩ ܟܰܕ ܕܳܒܰܪ ܠܶܗ. 243 ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܕܗܽܘܼ ܐܶܬܬܣܺܝܼܡ ܗ̱ܘܳܐ ܢܫܿܰܥܒܼܶܕ ܐܶܢܽܘܢ܆ 244 ܘܝܰܗ̱ܒ ܥܶܓ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܢܶܣܒܽܘܠ ܢܰܝܿܬܶܐ ܥܰܒܼ̈ܕܶܐ ܠܰܐܪܥܶܗ. 245 ܟܰܕ ܒ݀ܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܢܝܿܰܩܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܝܰܘܣܶܦ ܆ 246 ܐܶܬܬܒܰܥ ܢܶܬܶܠ ܓܰܒܳܐ ܠܥܰܒܼ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܢܶܫܬܰܩܿܠܽܘܢ ܒܶܗ. 247 ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ݂ܐ ܒܓܰܒ̈ܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܣܶܥܪܰܬ݂݀܆ 248 ܕܬܶܗܘܶܐ ܪܚܺܝܡܼܳܐ ܗܳܝ ܕܰܓܙܺܝܼܪܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܥܰܨܝܳܐ. 249 ܕܠܳܐ ܢܶܬܬܪܺܝܼܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܒܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܢܫܿܰܥܒܼܶܕ ܐܶܢܽܘܢ܆ 250 ܐܶܬܟܰܣܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܫܽܘܼܥܒܳܕܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. 251 ܘܰܕܠܳܐ ܢܥܽܘܼܦܽܘܢ ܗܶܢܼܽܘܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܡܶܢ ܟܰܪܝܽܘܬ݂ܐ: 252 ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܐܝܿܟܳܐ ܘܰܠܡܽܘܢ ܡܶܬ݂ܕܰܒܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. 253 ܐܶܠܽܘ ܒܫܶܒܝܼܳܐ ܐܰܝܼܬܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܦܶܪܥܽܘܢ܆ 254 ܠܶܗ ܪܳܡܽܘܬ݂ܐ ܘܰܠܗܽܘܢ ܥܳܩܬ݂ܐ ܕܶܐܫܬܰܥܿܒܰܕ ܗ̱ܘܰܘ. 255 ܘܡܶܢܶܗ ܕܫܶܒܼܝܳܐ ܟܒܰܪ ܦܳܠܰܛ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܦ ܫܰܪܟܳܢܳܐ܇ 256 ܘܠܳܐ ܢܳܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܟܽܘܠܶܗ ܙܰܪܥܳܐ ܠܡܶܫܬܰܥܒܼܳܕܽܘ. 257 ܕܺܝܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܶܗܼܪܳܐ ܠܰܕܦܳܪ̈ܽܘܫܺܝܢ: 258 ܘܰܒܣܽܘܪܥܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܣܳܟܳܐ ܕܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܚܰܟܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ. 259 ܒܥܶܠܰܬ݀ ܟܰܦܢܳܐ ܐܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ 260 ܘܡܶܛܽܠ ܝܰܘܣܶܦ ܐܰܚܬ݂ܪ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܡܶܬ݂ܕܰܒܪܺܝܢ. 261 ܘܰܩܪܳܐ ܘܕܰܒܰܪ ܗܳܢܳܐ ܠـܗܳܢܳܐ ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ܆ 262 ܘܟܽܠܶܗ ܛܽܘܗܡܳܐ ܢܚܶܬ ܟܰܕ ܕܳܐܶܨ ܢܶܫܬܰܥܒܰܕ ܗ̱ܘܳܐ. 263 ܘܰܩܢܳܐ ܦܶܪܥܽܘܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܚܰܕ̈ܬ݂ܶܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ܆ 264 ܘܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܕܡܶܬܬܪܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܐܶܠܽܘ ܐܰܪܓܶܫ. 265 ܐܶܫܬܰܥܿܒܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܡ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬ݂ܓܰܙܪܰܬ݂ 266 ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܥܶܠܬܳܗܿ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܶܗ. 267 ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܪܳܡܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢ̈ܶܐ: 268 ܘܰܥܒܺܝܕ̈ܳܬ݂ܶܗ ܬܗܽܘܡܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܡܠܶܐ ܬܶܗܪܳܐ 269 ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܓܙܰܪ ܥܰܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܕܰܡܫܿܰܥܒܶܕ ܠܶܗ܆ 270 ܢܰܛܪܳܗܿ ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܕܙܰܪܥܶܗ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ݀ ܗܘܳܬ݂݀. 271 ܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܙܰܒܶܢܘ ܝܳܬ݂ܗܽܘܢ ܥܰܡ ܐܰܚܽܘܗܽܘܢ܆ 272 ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܟܰܪܣܶܗ ܘܰܕܝܰܥܩܽܘܒ ܫܰܥܒܶܕܘ ܒܶܝܬ ܢܽܘܟ݂ܪ̈ܳܝܶܐ. 273 ܘܰܗܘܳܐ ܥܶܠܬ݂ܐ ܐܳܦ ܫܼܽܘܪܳܝܳܐ ܠܛܽܘܗܡܳܐ ܪܰܒܳܐ: 274 ܕܰܒܥܰܕ ܦ݀ܳܠܰܚ ܢܶܗܘܼܶܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܓܙܺܝܪܳܐ. 275 ܘܒܺܝܫܬܳܐ ܕܳܐܬ݂ܝܿܳܐ ܘܰܥܬܺܝܕܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ 276 ܗܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܥܶܠܬܼ݂ܐ ܕܢܶܣܼܒܽܘܢ ܘܳܝܳܐ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬ݂ܐ. 277 ܕܢܶܗܘܼܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܪܳܡ ܘܰܡܥܿܰܠܰܝ ܡܶܢ ܥܶܕܠܳܝܳܐ܇ 278 ܕܠܳܐ ܫܰܥܒܼܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܗܶܢܼܽܘܢ ܝܰܗ̱ܒܘ ܠܶܗ ܐܺܝܕܳܐ܀ 279 ܓܙܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܥܰܠ ܕܰܚܼܛܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܇ 280 ܘܰܒܢ̈ܰܘܗ̱ܝ ܫܿܰܪܺܝܘ ܘܰܦܬܰܚܼܘ ܬܰܪܥܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܢܶܥܽܘܠ. 281 ܓܙܰܪ ܬܽܘܒ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܫܬܰܥܿܒܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܡ܇ 282 ܘܰܒܢ̈ܰܘܗ̱ܝ ܫܰܪܺܝܘ ܙܰܒܶܢܘ ܠܰܐܚܳܐ ܘܟܶܢ ܐܶܫܬܰܥܿܒܰܕܘ̱. 283 ܗܳܟ݂ܢ ܗܳܘ̈ܳܝܢ ܟܽܠ ܒܺܝܫ̈ܳܬ݂ܐ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ 284 ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܨܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܿܰ݀ܒܶܐܫܼ ܠܰܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ. 285 ܢܦܰܩܼ ܟܺܝܬ ܝܰܥܩܽܘܒ ܟܰܕ ܚܳܕܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܠܒܰܟ ܐܽܘܪܚܳܐ: 286 ܕܢܺܐܬܼ݂ܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܰܒܪܶܗ ܝܰܘܣܶܦ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܼܰܪܢܰܢ. 287 ܐܶܣܬܰܪܗܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܘ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܒܛܶܐܒܳܐ ܕܰܫܡܰܥ. 288 ܕܒܰܥܓܰܠ ܢܺܐܙܰܠ ܢܶܬܒܿܰܝܰܐܐ ܗ̱ܘܳܐ ܨܶܝܼܕ ܚܰܒܺܝܒܶܗ. 289 ܚܙܼܰܩ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܽܐܘܼܪܚܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܒܢ̈ܰܘܗ̱ܝ ܥܰܡܶܗ܇ 290 ܘܰܡܼܛܳܐ ܠܒܺܪ ܫܒܰܥ ܘܰܕܒܿܰܚ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. 291 ܘܡܳܪܝܳܐ ܒܠܶܠܝܳܐ ܣܼܕܰܪ ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܨܶܝܕ ܙܰܕܺܝܩܳܐ܇ 292 ܕܢܶܬܠܰܒܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܘܢܶܪܕܶܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܠܳܐ ܕܽܘܘܳܕܳܐ܆ 293 ܐܶܬ݂ܚܰܘܺܝ ܠܶܗ ܠܶܘܝܼܳܐ ܛܳܒܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܠܒܰܟ݂: 294 ܘܡܿܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܒܚܼܶܙܘܳܐ ܕܠܶܠܝܳܐ ܚܰܿܒܺܝܒܼܳܐܺܝܬ݂: 295 ܪܳܚܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܨܶܝܕ ܚܰܒܺܝܒܰܘ̈ܗ̱ܝ܆ 296 ܕܟܽܠ ܟܰܪ ܕܳܐܙܿܠ̱ܺܝܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܪܳܕܶܐ ܢ݀ܥܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. 297 ܠܰܝܬ ܐܰܟ݂ܣܶܢܝܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒ ܨܶܝܕ ܐܰܠܳܗܳܐ: 298 ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܰܐܬ݂ܪ̈ܰܘܳܬ݂ܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܽܘܢ. 299 ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܡܠܰܐܶܗܿ ܓܶܝܪ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܟܬ݂ܺܝܒ܆ 300 ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܠܳܐ ܬܰܡܳܢܽ ܗ̱ܘ ܠܰܕܩܳܪܶܐ ܠܶܗ. 301 ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܠܽܘ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܬܶܥܒܼܰܪ܆ 302 ܘܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܳܟ ܫܰܝܢܳܐ ܬܰܡܳܢ ܐܳܘ ܦܳܪܽܘܫܳܐ. 303 ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܬ݂ܪ̈ܰܘܳܬ݂ܐ ܐܳܦ ܦܶܢܝ̈ܳܬ݂ܳܐ܇ 304 ܘܥܰܡ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗ̱ܝ ܫܳܪܶܐ ܘܚܳܙܶܩ ܟܰܕ ܠܳܐ ܙܳܐܰܚ. 305 ܠܰܒܒܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܟܰܕ ܪܳܕܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܇ 306 ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܕܠܳܐ ܬܶܟܼܪܶܐ ܠܶܗ ܕܫܳܒܶܩܼ ܐܰܬ݂ܪܶܗ. 307 ܗܳܐ ܠܰܡ ܐܶܢܳܿܐ ܐܺܙܶܠ ܥܰܡܳܟ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ 308 ܐܶܢܿܳܐ ܐܰܚܬ݂ܟ ܘܶܐܢܳܿܐ ܐܰܣܩܳܟ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ. 309 ܠܥܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܒܶܝܬ ܡܼܶܨܪ̈ܳܝܶܐ܇ 310 ܘܰܫܡܰܥ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܪܕܳܐ ܒܽܐܘܪܚܶܗ ܒܠܶܒܳܐ ܛܳܒܳܐ. 311 ܢܚܶܬ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܡܛܼܳܐ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܨܶܝܕ ܚܰܒܺܝܒܶܗ܇ 312 ܘܰܫܡܰܥ ܝܰܘܣܶܦ ܘܰܢܦܰܩ ܐܳܦ ܗܽܘ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗ̱ܝ. 313 ܦܓܰܥܼܘ ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܣܳܒܳܐ ܐܒܺܝܠܳܐ ܘܛܰܠܝܳܐ ܛܪܺܝܕܳܐ: 314 ܘܰܥܼܪܰܩ ܐܶܒܠܼܳܐ ܘܥܶܒܼܪܰܬ݀ ܥܳܩܬ݂ܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕܳܐ ܗܘܳܬ݂. 315 ܐܶܬ݂ܒܿܰܝܰܐܘ ܗ̱ܘܰܘ ܪܳܚܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܐܒܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܰܒܪܶܗ܆ 316 ܘܕܳܨܘ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܒܩܽܘܒܠܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܕܒܰܩܢܽܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ. 317 ܪܘܰܙ ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܣܳܒܳܐ ܪܓܺܝܓ݂ܳܐ ܘܛܰܠܝܳܐ ܙܰܗܝܳܐ܇ 318 ܘܰܒܚܰܕܽܘܬ݂ܐ ܛܰܪܕܽܘܗܿ ܠܥܶܩܬ݂ܐ ܕܢܽܘܓ݂ܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. 319 ܠܒܰܟܘ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܪ̈ܚܺܝܡܼܶܐ ܕܰܐܓܗܺܝܘ ܡܶܢ ܥܳܩ̈ܳܬ݂ܳܐ: 320 ܘܰܥܦܶܩܘ̱ ܢܰܫܶܩܘ̱ ܗܳܢܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܚܰܒܺܝܒܼܳܐܺܝܬ݂. 321 ܢܦܰܠ ܥܰܠ ܨܰܘܪܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܘܰܒܟܳܐ ܣܳܒܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ܆ 322 ܐܳܦܽ ܗ̱ܘ ܛܰܠܝܳܐ ܒܟܳܐ ܥܰܠ ܨܰܘܪܶܗ ܕܟܺܐܢܳܐ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ. 323 ܒܶܟܝܼܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܚ̈ܰܕܘܳܬ݂ܐ ܣܰܓ̈ܺܝܳܐܬ݂ܐ܇ 324 ܕܰܐܝܿܟܳܐ ܕܥܳܫܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܪܳܬ݂ܰܚ ܠܰܡܕܰܡܳܥܽܘ. 325 ܪܬ݂ܚܼܘ ܗ̱ܘܰܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܐܒܳܗܽܘܬ݂ܐ ܒܚܶܙܘܳܐ ܕܰܒܪܶܗ܆ 326 ܘܶܐܬܬܙܺܝܥܼ ܒܶܟ݂ܝܼܳܐ ܒܪܶܬ݂ܚܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܶܐܫܬܰܦܰܥܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ. 327 ܚܙܼܳܐ ܐܺܝܡܼܳܡܳܐ ܠܫܶܡܫܳܐ ܪܳܚܡܶܗ ܘܰܣܘܰܚ ܠܽܐܘܪܥܼܶܗ܇ 328 ܘܶܐܬܟܰܣܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡܶܢ ܙܰܠܺܝܩ̈ܰܘܗ̱ܝ. 329 ܐܶܡܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܶܡܽܘܬ ܡܶܟܺܝܠ ܕܰܚܙܺܝܬ݂ܟ ܒܶܪܝ̱܇ 330 ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܣܶܒܪܶܬ ܗܳܐ ܐܶܩܰܒܶܠܬ݂ܟ ܢܰܦܫܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ݂. 331 ܗܳܫܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܢ ܡܳܐܶܬ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܝ ܠܰܘ ܡܿܰܘܬܰܐ ܗ̱ܘ܆ 332 ܕܚܶܙܘܳܟ ܣܰܡܟ݂ܰܢܝ̱ ܐܰܝܟ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܠܡܺܝܼܬ݂ܳܐ ܪܰܡܝܼܳܐ. 333 ܦܣܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܝ ܒܶܪܝ̱ ܣܰܒܪܳܐ ܕܶܐ݀ܚܙܶܝܟ ܦܽܘܪܣܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂܇ 334 ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܣܰܟܺܝܬ ܝܰܗ̱ܒ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܗܳܐ ܐܶܩܰܒܶܠܬܳܟ݂. 335 ܡܺܝܬ ܗܘܺܝܬ ܟܰܕ ܚܰܝ ܥܰܠ ܕܰܓܠܺܝܙ ܗܘܺܝܿܬ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܟ݂܇ 336 ܘܶܐܢ ܡܳܐܶܬ ܐ̱ܢܳܐ ܚܿܰܝ ܐ̱ܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܟܺܝܠ ܥܰܠ ܕܰܚܙܺܝܬ݂ܟ݂. 337 ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܰܕ ܐܰܘܒܶܕܬ݂ܟ ܠܰܘ ܚ̈ܰܝܰ ܗ̱ܘܰܘ܆ 338 ܘܡܶܢ ܕܶܐܫܟܰܚܼܬ݂ܟ ܐܳܦܶܢ ܐܶܡܽܘܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. 339 ܩܒܽܘܪܰܢܝ̱ ܡܶܟܺܝܠ ܕܰܐܝܟ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܚܫܺܝܒ ܠܺܝ ܡܰܘܬܳܐ܇ 340 ܕܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܩܕܳܡ ܙܰܒܢܳܐ ܠܺܝ ܡܰܘܬܳܐ ܗ̱ܘܰܘ. 341 ܒܶܪܝ̱ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܚ̈ܰܝܰܝ ܡܰܢܽܘܼ ܝܰܗ̱ܒ ܠܺܝ܆ 342 ܘܶܐܚܽܘܪ ܘܶܐ݀ܚܙܶܝܟ ܘܶܐܬܒܰܝܰܐܐ ܒܳܟ ܘܶܐܛܥܶܐ ܥܳܩ̈ܳܬ݂ܝ 343 ܡܺܝܼܬ݂ܳܐ ܕܰܚܝܳܐ ܡܰܢ ܐܰܩܺܝܡܳܟ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ: 344 ܕܠܺܝ ܒܰܫܝܽܘܠ ܗܿܘܺܝܬ ܗܳܐ ܟܡܳܐ ܢܽܘܓܪܳܐ ܨܶܝܕ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. 345 ܫܠܰܕܳܟ ܫܶܐܠܶܬ ܬܶܬ݂ܦܰܢܶܐ ܠܺܝ ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܝܰܗ̱ܒ ܠܺܝ܆ 346 ܘܚܰܢܩܰܢܝ̱ ܐܶܒܠܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܟ ܒܳܟ ܐܶܬ݂ܒܰܝܰܐܐ܀܀ 347 ܡܶܛܽܠ ܝܰܘܣܶܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܢܰܝܬܼܽܘܢ܆ 348 ܕܶܐܬܦܰܢܺܝ ܠܺܝ ܐܰܝܟ ܥܰܢܺܝܕܳܐ ܠܢܽܘܓ݂ܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. 349 ܟܽܠ ܚ̈ܰܕܘܳܬ݂ܳܐ ܢܶܚܼܙܶܐ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܟܼܳܐ ܘܰܠܗܰܠ܆ 350 ܘܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܢܶܦܢܽܘܢ ܡܺܝ̈ܬ݂ܐ ܠܚܰܒܺܝܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. 351 ܡܶܟܺܝܠ ܕܳܐܬ݂ܝܬ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܝ ܠܩܰܒܪܳܐ ܚܰܒܺܝܒܝ܆ 352 ܕܶܐܬܒܰܝܰܐܐ ܠܶܗ ܠܶܒܝ ܕܰܬܒܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܟ݂܆ 353 ܪܺܝܚܳܟ ܚܰܠܝܳܐ ܡܛܳܐ ܨܶܝܕ ܥܰܝܢ̈ܰܝ ܘܰܐܢܗܰܪ ܐܶܢܶܝܢ. 354 ܕܚܶܫܽܘ̈ܟ݂ܢ ܗܘ̈ܰܝ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܟ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܰܩܢܽܘܡܝ̱ 355 ܐܶܚܽܘܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܟܰܕ ܚܳܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܰܘ ܬܰܡܳܢ ܐܰܢ̱ܬ܇ 356 ܘܶܐܫܟ݂ܰܒ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ ܟܰܕ ܝ݀ܳܕܰܥ ܐ̱ܢܼܳܐ ܕܒܶܝܬ ܚ̈ܰܝܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. 357 ܚܣܺܝܡܼܳܐ ܕܰܐܚ̈ܰܘܗ̱ܝ ܒܪܺܝܟܽ ܗ̱ܘ ܕܢܰ݀ܛܪܳܟ ܡܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ 358 ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܺܝ ܐܶ݀ܚܙܶܝܟ ܘܶܐܬ݂ܒܰܝܰܐܐ ܒܳܟ ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܶܒܼܪܶܬ 359 ܛ݀ܥܺܝܬ ܠܺܝ ܡܪܳܪܰܝ ܘܰܥܒܰܪ̈ܝ̱ ܥܳܩ̈ܳܬ݂ܝ̱ ܘܰܫܠܶܡ ܒܺܝܫ̈ܳܬ݂ܝ̱܇ 360 ܘܟܽܠ ܚܰܕ̈ܘܳܬ݂ܐ ܩܢܺܝܬ ܒܰܚܙܳܬ݂ܟ ܡܶܟܼܳܐ ܘܰܠܗܰܠ. 361 ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܦܣܽܘܩ ܣܰܒܪܳܐ ܕܡܺܝܬ݂ܶܗ ܕܠܳܐ ܡܶܬ݂ܢܰܚܰܡ܇ 362 ܕܠܺܝ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܦܢܳܐ ܠܶܗ ܝܰܘܣܶܦ ܐܶܬ݂ܒܰܝܰܐ ܒܶܗ. 363 ܕܳܨ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܣܳܒܳܐ ܐܒܺܝܠܳܐ ܒܚܼܶܙܘܳܐ ܕܰܒܪܶܗ܇ 364 ܘܰܚܼܕܺܝ ܝܰܘܣܶܦ ܛܰܠܝܳܐ ܪܚܺܝܡܼܳܐ ܒܩܽܘܒܠܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗ̱ܝ. 365 ܚܽܘܪ ܒܶܗ ܒܶܐܒܠܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܩܰܠܺܝܠ ܛܽܘܪܳܦܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܇ 366 ܡܙܰ݀ܒܰܢ ܝܰܘܣܶܦ ܘܰܚܣܼܺܝܡ ܘܰܛܪܺܝܼܕ ܘܰܛܠܺܝܼܡ ܘܰܚܒܺܝܫ. 367 ܘܰܐܒܺܝܠ ܝܰܥܩܽܘܒ ܚܰܫܺܝܫ ܘܰܟܡܺܝܪ ܘܰܡܠܐܼܶ ܘ̈ܳܝܶܐ܇ 368 ܘܥܰܫܺܝܢ ܐܶܒܠܶܗ ܘܪܰܒܳܐ ܥܳܩܬ݂ܗ ܘܣܳܒܶܠ ܙܰܘ̈ܥܶܐ. 369 ܘܰܨܪܳܐ ܦܪܺܝܣܶܗ ܘܰܠܒܶܫ ܣܰܩܳܐ ܘܰܒ݀ܟܳܐ ܪܰܒܰܬ݀ ܇ 370 ܘܛܰܠܝܳܐ ܡܫܰܿܥܒܰܕ ܘܣܳܒܳܐ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢ ܒܽܘܝܳܐܳܐ. 371 ܬܳܐ ܚܼܙܺܝ ܗܳܫܳܐ ܕܰܥܒܼܰܪ ܙܰܒܢܳܐ ܘܰܫܠܶܡܼ ܩܺܐܪܣܳܐ܇ 372 ܘܢܰܨܰܚܼ ܝܰܘܣܶܦ ܘܺܝܪܶܒ ܘܰܐܡܠܶܟ ܘܰܗܘܳܐ ܪܰܒܳܐ. 373 ܐܶܒܠܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܗ̱ܘܳܐ ܠܚܰܕܽܘܬ݀ ܠܶܒܳܐ܇ 374 ܘܗܺܝ ܟܰܪܝܽܘܬ݂ܐ ܐܶܬ݂ܗܰܦܟܰܬ ܗܘܳܬ ܠܰܦܨܺܝܚܽܘܬ݂ܐ. 375 ܘܰܠܒܺܝܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܚܰܝ̈ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܐܥܒܰܪ ܐܶܢܶܝܢ. 376 ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘ̈ܰܝ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܗܘܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. 377 ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܳܐܶܨ ܘܝܰܘܣܶܦ ܚܳܕܶܐ ܘܶܐܒܠܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ 378 ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܕܥܶܟ݂̈ܝ ܥܰܡ ܙܰܒܢܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. 379 ܓܺܝܓ݂ܠܳܐ ܪܶܗܛܰܬ݀ ܘܰܕܚܰܬ݀ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܘܶܐܫܬܰܚܠܰܦ ܗܘ̈ܰܝ܇ 380 ܘܰܗܘ̈ܰܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܶܗ܀ 381 ܡܳܪܳܐ ܕܙܰܒܢ̈ܶܐ ܒܺܐܝܕܰܘܗ̱ܝ ܣܺܝܡܺܝܢ ܟܽܠ ܫܽܘܚ̈ܠܳܦܺܝܢ܇ 382 ܘܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܐܣܟܺܝ̈ܡܰܝܗܽܘܢ. 383 ܡܫܰܦܶܠ ܘܰܡܪܺܝܼܡ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܠܰܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ܇ 384 ܕܰܒܟ݂ܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ ܢܶܐܣܽܘܪ ܟܽܠ ܪ̈ܶܥܝܳܢܺܝܢ 385 ܡܫܰܚܠܶܦ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܕܰܙܥܽܘܪܽܘܬ݂ܐ ܘܰܕܪܰܒܽܘܬ݂ܐ܇ 386 ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܶܬܬܟ݂ܠ ܥܳܠܡܳܐ ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܙܰܒ̈ܢܶܐ. 387 ܝܳܗܶܒ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܘܡܶܣܟܺܢܽܘܬ݂ܐ ܕܰܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܆ 388 ܢܺܐܠܰܦ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܡܫܰܢܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܥܒ̈ܺܝܕܳܬ݂ܗ. 389 ܡܰܚܶܐ ܘܡܰܐܣܶܐ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܒܳܠܰܥ ܒܶܗ ܢܶܬܓܰܘܰܣ 390 ܕܺܐܝܬ ܥܨܳܒܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܡܶܬܛܰܦܶܝܢ ܒܶܗ. 391 ܫܰܒܩܶܗ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܝܳܬ݂ܶܒ ܒܶܐܒܠܳܐ ܟܰܕ ܢܳܛܰܪ ܠܶܗ܇ 392 ܗܰܘ ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܚܰܪܬ݂ܐ ܒܚܼܶܙܘܳܐ ܕܰܒܪܶܗ. 393 ܣܳܡ ܣܳܗܕܽܘܬ݂ܗ ܒܝܰܘܣܶܦ ܛܰܠܝܳܐ ܟܰܕ ܐܶܙܕܰܒܰܢ܇ 394 ܘܟܰܣܺܝ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܡܶܢ ܝܳܠܽܘܕܶܗ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܣܳܐ. 395 ܘܟܰܕ ܫܰܡܶܫ ܒܶܗ ܟܽܠܶܗ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܬ݂ܐ܇ 396 ܩܪܳܐ ܘܝܰܗܒܶܗ ܠܶܗ ܕܢܶܬ݂ܒܰܝܰܐܐ ܒܶܗ ܟܶܢ ܡܳܐܶܬ ܗ̱ܘܳܐ. 397 ܫܶܐܠܶܗ ܡܶܢܶܗ ܩܰܠܺܝܠ ܙܰܒܢܳܐ ܘܨܳܪ ܒܶܗ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗ̱ܝ܇ 398 ܘܟܰܕ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘܦܣܰܘ̈ܗ̱ܝ ܝܰܗܒܶܗ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ܆ 399 ܓܰܢܒܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ ܘܫܰܕܪܶܗ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ܆ 400 ܘܟܰܕ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ ܫܩܰܠ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܓܠܳܐ ܠܶܗ ܐܰܝܿܟܰܘ. 401 ܢܛܰܪ ܓܽܘܥܠܳܢܳܐ ܕܣܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܇ 402 ܘܶܐܬ݂ܚܰܫܰܚ ܒܶܗ ܘܫܰܡܠܺܝ ܥܒܳܕܶܗ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܰܡ. 403 ܩܰܒܶܠ ܥܰܒܕܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܓܽܘܒܳܐ ܟܰܕ ܐܶܙܕܰܒܰܢ܇ 404 ܘܝܰܗ̱ܒ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܓܐܶܐ ܘܝܳܬ݂ܶܒ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬ݂ܐ. 405 ܫܩܰܠ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܚܣܺܝܡܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܚ̈ܰܘܗ̱ܝ܇ 406 ܘܝܰܗ̱ܒ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܣܳܓ݂ܕܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬ݂ܐ 407 ܕܰܒܪܶܗ ܘܰܫܠܺܝܚ ܘܥܰܠ ܕܰܦܠܰܚ ܒܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠ܆ 408 ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܠܒܶܫ ܘܶܐܬ݂ܦܰܢܺܝ ܠܣܳܒܳܐ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ܆ 409 ܐܶܫܠܶܐ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܢ ܬܰܫܥܺܝܬ݂ܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬ݂ܕܰܪܟܳܐ܇ 410 ܟܰܕ ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܙܟ݂ܳܢܝ̱ ܡܺܐܡܪܶܗ ܕܒܰܪ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. 411 ܠܰܘ ܗܽܘ ܡܺܐܡܪܳܐ ܫܩܰܠ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܐܶܢܳܐ ܚܳܒܶܬ 412 ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܫܰܪܒܰܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܥܶܣܪܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ ܕܰܐܡܺܝܼܪ ܠܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܠܦܳܢܳܐ܀܀܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/118
Source:
Vatican City Vatican Library Syr. 117 Vat. sir. 117 http://syriaca.org/manuscript/2294
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 1, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On Joseph (Memra 10) - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ ” based upon Vat. sir. 117, Digital Syriac Corpus, last modified May 1, 2018, https://syriaccorpus.org/118.
Bibliography:
On Joseph (Memra 10) - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ .” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/118.

Show Citation Styles