Digital Syriac Corpus

Gospel of Mark - ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܪܩܘܣ

   https://syriaccorpus.org/119
1 Chapter 1 1 1 ܪܺܫܳܐ ܕ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܆ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀܀ 2 ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܒ݁ܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ . ܗܳܐ ܡܫܰܕ݁ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܝ ܁ ܩܕ݂ܳܡ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܳܟ݂ ܂ ܕ݁ܢܰܬ݂ܩܶܢ ܐܽܘܪܚܳܟ݂ ܀ 3 ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܒ݁ܡܰܕ݂ܒ݁ܪܳܐ . ܛܰܝܶܒ݂ܘ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܂ ܘܰܐܫܘܰܘ ܫܒ݂ܺܝܠܰܘܗ̱ܝ̈ ܀ 4 ܗܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒ݁ܡܰܕ݂ܒ݁ܪܳܐ ܆ ܡܰܥܡܶܕ݂ ܘܡܰܟ݂ܪܶܙ ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܂ ܠܫܽܘܒ݂ܩܳܢܳܐ ܕ݁ܰܚܛܳܗܶܐ̈ ܀ 5 ܘܢܳܦ݂ܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܟ݁ܽܠܳܗ ܟ݁ܳܘܪ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ ܆ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ . ܘܡܰܥܡܶܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܝܽܘܪܕ݁ܢܳܢ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܘܕ݁ܶܝܢ̈ ܒ݁ܰܚܛܳܗܰܝܗܽܘܢ̈ ܀ 6 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܁ ܠܒ݂ܺܝܫ ܗ̱ܘܳܐ ܠܒ݂ܽܘܫܳܐ ܕ݁ܣܰܥܪܳܐ ܕ݁ܓ݂ܰܡܠܶܐ̈ . ܘܰܐܣܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܥܶܪܰܩܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܳܐ ܒ݁ܚܰܨܰܘܗ̱ܝ̈ . ܘܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܶܗ ܁ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܩܰܡܨܶܐ̈ ܂ ܘܕ݂ܶܒ݂ܫܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪܳܐ ܀ 7 ܘܡܰܟ݂ܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ ܂ ܘܳܐܡܰܪ . ܗܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܂ ܕ݁ܚܰܝܠܬ݂ܳܢ ܡܶܢܝ . ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܓ݂ܗܰܢ ܐܶܫܪܶܐ ܥܰܪܩܶܐ̈ ܕ݁ܰܡܣܳܢܰܘܗ̱ܝ̈ . 8 ܐܶܢܳܐ ܐܰܥܡܶܕ݁ܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܂ ܒ݁ܡܰܝܳܐ̈ . ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܢܰܥܡܶܕ݂ܟ݂ܽܘܢ ܂ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܀ 9 ܘܰܗܘܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܗܳܢܽܘܢ ܆ ܐܶܬ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ . ܡܶܢ ܢܳܨܪܰܬ݂ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ . ܘܶܐܬ݂ܥܡܶܕ݂ ܒ݁ܝܽܘܪܕ݁ܢܳܢ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܀ 10 ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܡܰܝܳܐ̈ ܆ ܚܙܳܐ ܕ݁ܶܐܣܬ݁ܕ݂ܶܩܘ ܫܡܰܝܳܐ̈ . ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘܢܳܐ ܕ݁ܢܶܚܬ݁ܰܬ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ . 11 ܘܩܳܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ̈ ܆ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܒ݁ܶܪܝ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܳܐ ܁ ܒ݁ܳܟ݂ ܐܶܨܛܒ݂ܺܝܬ݂ ܀ 12 ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܐܰܦ݁ܶܩܬ݁ܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܠܡܰܕ݂ܒ݁ܪܳܐ . 13 ܘܰܗܘܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܒ݁ܡܰܕ݂ܒ݁ܪܳܐ ܁ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ̈ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܢܰܣܶܐ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ . ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡ ܚܰܝܘܳܬ݂ܳܐ̈ . ܘܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ̈ ܀ 14 ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܠܶܡ ܕ݁ܶܝܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܆ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ . ܘܡܰܟ݂ܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܂ 15 ܘܶܐܡܰܪ . ܫܠܶܡ ܠܶܗ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܂ ܘܰܡܛܳܬ݂ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . ܬ݁ܽܘܒ݂ܘ . ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ . 16 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܚܕ݂ܳܪܰܝ̈ ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܆ ܚܙܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܠܰܐܢܕ݁ܪܶܐܘܳܣ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ ܂ ܕ݁ܪܳܡܶܝܢ ܡܨܺܝܕ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܒ݁ܝܰܡܳܐ . ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܨܰܝܳܕ݂ܶܐ̈ . 17 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܬ݁ܰܘ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ . ܘܶܐܥܒ݁ܶܕ݂ܟ݂ܽܘܢ ܂ ܨܰܝܳܕ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ . 18 ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܫܒ݂ܰܩܘ ܡܨܺܝܕ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ ܂ ܘܶܐܙܰܠܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ . 19 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܒ݂ܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܆ ܚܙܳܐ ܠܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܒ݁ܰܪ ܙܰܒ݂ܕ݂ܰܝ ܂ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ . ܘܳܐܦ݂ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܰܣܦ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܂ ܕ݁ܰܡܬ݂ܰܩܢܺܝܢ ܡܨܺܝܕ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ ܂ 20 ܘܰܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ . ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܫܒ݂ܰܩܘ ܠܙܰܒ݂ܕ݂ܰܝ ܐܰܒ݂ܽܘܗܽܘܢ ܁ ܒ݁ܰܣܦ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܥܰܡ ܐܰܓ݂ܺܝܪܶܐ̈ ܂ ܘܶܐܙܰܠܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܀ 21 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܰܠܘ ܠܰܟ݂ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ ܆ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܡܰܠܶܦ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܫܰܒ݁ܶܐ̈ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ . 22 ܘܬ݂ܰܡܺܝܗܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒ݁ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܗ . ܡܰܠܶܦ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܝܟ݂ ܡܫܰܠܛܳܐ ܆ ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܣܳܦ݂ܪܰܝܗܽܘܢ̈ ܀ 23 ܘܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܗܽܘܢ ܆ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܂ ܪܽܘܚܳܐ ܛܰܡܰܐܬ݂ܳܐ . ܘܰܩܥܳܐ ܂ 24 ܘܶܐܡܰܪ . ܡܳܐ ܠܰܢ ܘܠܳܟ݂ ܁ ܝܶܫܽܘܥ ܅ ܢܳܨܪܳܝܳܐ . ܐܶܬ݂ܰܝܬ݁ ܠܡܰܘܒ݁ܳܕ݂ܽܘܬ݂ܰܢ . ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܗ ܅ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 25 ܘܰܟ݂ܐܳܐ ܒ݁ܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܣܟ݂ܽܘܪ ܦ݁ܽܘܡܳܟ݂ ܂ ܘܦ݂ܽܘܩ ܡܶܢܶܗ . 26 ܘܰܫܕ݂ܳܬ݂ܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܛܰܢܦ݂ܬ݂ܳܐ ܂ ܘܰܩܥܳܬ݂ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܂ ܘܢܶܦ݂ܩܰܬ݂ ܡܶܢܶܗ . 27 ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܁ ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܕ݁ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕ݂ܶܐ . ܘܡܰܢܽܘ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ݂̱ܬ݂ܳܐ ܇ ܕ݁ܰܒ݂ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܳܐܦ݂ ܠܪܽܘܚܶܐ̈ ܛܰܢܦ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܦ݁ܳܩܶܕ݂ ܂ ܘܡܶܫܬ݁ܰܡܥܳܢ̈ ܠܶܗ . 28 ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܢܦ݂ܰܩ ܛܶܒ݁ܶܗ ܂ ܒ݁ܟ݂ܽܠܶܗ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܀ 29 ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܡܶܢ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܆ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܕ݂ܰܐܢܕ݁ܪܶܐܘܳܣ ܇ ܥܰܡ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ . 30 ܘܰܚܡܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܫܶܡܥܽܘܢ ܪܰܡܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒ݁ܶܐܫܳܬ݂ܳܐ . ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܥܠܶܝܗ . 31 ܘܰܩܪܶܒ݂ ܐܰܚܕ݁ܳܗ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܳܗ ܂ ܘܰܐܩܺܝܡܳܗ . ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܫܒ݂ܰܩܬ݂ܳܗ ܐܶܫܳܬ݂ܳܗ ܂ ܘܰܡܫܰܡܫܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܀܀ 32 ܒ݁ܪܰܡܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܁ ܒ݁ܡܰܥܪܳܒ݂ܰܝ̈ ܫܶܡܫܳܐ ܆ ܐܰܝܬ݁ܺܝܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫܳܐܝܺܬ݂ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܂ ܘܕ݂ܰܝܘܳܢܶܐ̈ . 33 ܘܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܟ݁ܽܠܳܗ ܂ ܟ݁ܢܺܝܫܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܳܐ . 34 ܘܰܐܣܺܝ ܠܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫܳܐܝܺܬ݂ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܟ݂ܽܘܪܗܳܢܶܐ̈ ܡܫܰܚܠܦ݂ܶܐ̈ . ܘܕ݂ܰܝܘܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܐܰܦ݁ܶܩ . ܘܠܳܐ ܫܳܒ݂ܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܕ݂ܰܝܘܶܐ̈ ܕ݁ܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܁ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܀ 35 ܘܰܒ݂ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܩܰܕ݁ܶܡ ܩܳܡ ܛܳܒ݂ . ܘܶܐܙܰܠ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܂ ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܡܨܰܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ . 36 ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܕ݂ܥܰܡܶܗ . 37 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܫܟ݁ܚܽܘܗ̱ܝ ܂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܠܳܟ݂ . 38 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܁ ܗܰܠܶܟ݂ܘ ܠܩܽܘܪܝܳܐ̈ ܁ ܘܠܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܩܰܪܺܝܒ݂ܳܢ̈ ܆ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ ܐܰܟ݂ܪܶܙ . ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ . 39 ܘܡܰܟ݂ܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܟ݁ܢܽܘܫܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ ܂ ܘܡܰܦ݁ܶܩ ܫܺܐܕ݂ܶܐ̈ ܀ 40 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܓ݁ܰܪܒ݁ܳܐ ܆ ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܥܰܠ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ̱ܝ̈ . ܘܒ݂ܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܐܶܢ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܂ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܰܡܕ݂ܰܟ݁ܳܝܽܘܬ݂ܝ . 41 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗ̱ܝ . ܘܰܦ݂ܫܰܛ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܩܪܶܒ݂ ܠܶܗ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܁ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܳܐ . 42 ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܂ ܐܶܙܰܠ ܓ݁ܰܪܒ݂ܶܗ ܡܶܢܶܗ ܂ ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܺܝ . 43 ܘܰܟ݂ܐܳܐ ܒ݁ܶܗ ܘܰܐܦ݁ܩܶܗ ܂ 44 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܚܙܺܝ ܠܡܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ݁ . ܐܶܠܳܐ ܙܶܠ ܁ ܚܰܘܳܐ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܠܟ݂ܳܗܢܶܐ̈ ܆ ܘܩܰܪܶܒ݂ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܬ݁ܰܕ݂ܟ݁ܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܇ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܂ ܠܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܀ 45 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܩ ܆ ܫܰܪܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܟ݂ܪܶܙ ܣܰܓ݁ܺܝ . ܘܰܐܛܒ݁ܳܗ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܆ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܫܟ݁ܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܓ݁ܰܠܝܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܠܒ݂ܰܪ ܗܘܳܐ ܂ ܒ݁ܰܐܬ݂ܪܳܐ ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ . ܘܳܐܬ݂ܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܂ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܽܘܟ݁ܳܐ ܀
2 Chapter 2 1 ܘܥܰܠ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܟ݂ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ ܂ ܠܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܕ݁ܰܒ݂ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܗܽܘ ܆ 2 ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܆ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܐܳܚܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܂ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܬ݁ܰܪܥܳܐ . ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܀ 3 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܆ ܘܰܐܝܬ݁ܺܝܘ ܠܶܗ ܡܫܰܪܝܳܐ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܩܺܝܠܺܝܢ ܠܶܗ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܪܒ݁ܥܳܐ . 4 ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ ܠܡܶܬ݂ܩܰܪܳܒ݂ܽܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܡܶܛܽܠ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܆ ܣܠܶܩܘ ܠܗܽܘܢ ܠܶܐܓ݁ܳܪܳܐ . ܘܰܐܪܺܝܡܘ ܬ݁ܰܛܠܺܝܠܳܐ ܕ݁ܰܐܬ݂ܰܪ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܆ ܘܫܰܒ݁ܽܘܗ ܥܰܪܣܳܐ ܕ݁ܰܪܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܳܗ ܡܫܰܪܝܳܐ ܀ 5 ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܂ ܐܶܡܰܪ ܠܗܰܘ ܡܫܰܪܝܳܐ . ܒ݁ܶܪܝ ܁ ܫܒ݂ܺܝܩܺܝܢ ܠܳܟ݂ ܚܛܳܗܰܝܟ݁̈ . 6 ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܡܶܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ̈ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܂ ܘܡܶܬ݂ܪܰܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܁ 7 ܕ݁ܡܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܓ݁ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ . ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܡܶܫܒ݁ܰܩ ܚܛܳܗܶܐ̈ ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܚܰܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ . 8 ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܕ݂ܰܥ ܒ݁ܪܽܘܚܶܗ ܂ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܝܢ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܁ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒ݁ܠܶܒ݁ܟ݂ܽܘܢ . 9 ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܦ݁ܫܺܝܩܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ . ܕ݁ܰܫܒ݂ܺܝܩܺܝܢ ܠܳܟ݂ ܚܛܳܗܰܝܟ݁̈ ܆ ܐܰܘ ܠܡܺܐܡܰܪ . ܕ݁ܩܽܘܡ ܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ݂ ܂ ܘܗܰܠܶܟ݂ . 10 ܕ݁ܬ݂ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܫܰܠܺܝܛ ܗ̱ܽܘ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܠܡܶܫܒ݁ܰܩ ܚܛܳܗܶܐ̈ . ܐܶܡܰܪ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ . 11 ܠܳܟ݂ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ . ܩܽܘܡ ܁ ܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ݂ ܂ ܘܙܶܠ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܟ݂ . 12 ܘܩܳܡ ܒ݁ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ . ܘܰܫܩܰܠ ܥܰܪܣܶܗ ܁ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܠܥܺܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ . ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܽܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܁ ܘܰܢܫܰܒ݁ܚܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ . ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܚܙܰܝܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܀.܀.܀܀ 3 13 ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܘܳܬ݂ ܝܰܡܳܐ . ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܆ ܘܡܰܠܶܦ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܀ 14 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܳܒ݂ܰܪ ܆ ܚܙܳܐ ܠܠܶܘܺܝ ܒ݁ܰܪ ܚܰܠܦ݂ܰܝ . ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܳܟ݂ܣܶܐ̈ . ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ . ܘܩܳܡ ܐܶܙܰܠ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܀ 15 ܘܰܗܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܣܡܺܝܟ݂ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܆ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܡܳܟ݂ܣܶܐ̈ ܘܚܰܛܳܝܶܐ̈ ܣܡܺܝܟ݂ܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܘܥܰܡ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ . ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ . 16 ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ̈ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܰܐܘܽܗ̱ܝ ܕ݁ܠܳܥܶܣ ܥܰܡ ܡܳܟ݂ܣܶܐ̈ ܘܥܰܡ ܚܰܛܳܝܶܐ̈ ܆ ܐܶܡܰܪܘ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . ܡܳܢܰܘ ܥܰܡ ܡܳܟ݂ܣܶܐ̈ ܘܚܰܛܳܝܶܐ̈ ܐܳܟ݂ܶܠ ܘܫܳܬ݂ܶܐ ܀ 17 ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܚܠܺܝܡܶܐ̈ ܥܰܠ ܐܳܣܝܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܒ݁ܺܝܫ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ . ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܕ݁ܶܐܩܪܶܐ ܠܙܰܕ݁ܺܝܩܶܐ̈ ܁ ܐܶܠܳܐ ܠܚܰܛܳܝܶܐ̈ . 18 ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ̈ ܂ ܨܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܠܡܳܢܳܐ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܕ݂ܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ̈ ܨܳܝܡܺܝܢ ܇ ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝܟ݁̈ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܠܳܐ ܨܳܝܡܺܝܢ . 19 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܠܡܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܒ݁ܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܰܓ݂ܢܽܘܢܳܐ ܆ ܟ݁ܡܳܐ ܕ݁ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܗ̱ܽܘ ܕ݁ܰܢܨܽܘܡܽܘܢ ܆ ܠܳܐ . 20 ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܁ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܩܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܆ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܨܽܘܡܽܘܢ ܒ݁ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ . 21 ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܪܳܡܶܐ ܐܽܘܪܩܰܥܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܂ ܘܚܳܐܶܛ ܥܰܠ ܡܳܐܢܳܐ ܒ݁ܠܳܝܳܐ . ܕ݁ܠܳܐ ܢܳܣܒ݁ܳܐ ܡܰܠܝܽܘܬ݂ܳܗ ܗܳܝ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܠܳܝܳܐ ܆ ܘܗܳܘܶܐ ܣܶܕ݂ܩܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐ . 22 ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܪܳܡܶܐ ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܕ݂̱ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܙܶܩܶܐ̈ ܒ݁ܠܳܝܳܬ݂ܳܐ̈ . ܕ݁ܠܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܡܨܰܪܶܐ ܠܙܶܩܶܐ̈ ܆ ܘܙܶܩܶܐ̈ ܐܳܒ݂ܕ݁ܳܢ̈ . ܘܚܰܡܪܳܐ ܡܶܬ݂ܶܐܫܶܕ݂ . ܐܶܠܳܐ ܪܳܡܶܝܢ ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܕ݂̱ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܙܶܩܶܐ̈ ܚܰܕ݂̱ܬ݁ܳܬ݂ܳܐ̈ ܀ 23 ܘܰܗܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܐܳܙܶܠ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܁ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܙܰܪܥܶܐ̈ ܆ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܂ ܘܡܳܠܓ݁ܺܝܢ ܫܶܒ݁ܠܶܐ̈ . 24 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ̈ . ܚܙܺܝ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܁ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ . 25 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܠܳܐ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ ܁ ܡܳܢܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ : ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܣܬ݁ܢܶܩ ܘܰܟ݂ܦ݂ܶܢ ܁ ܗܽܘ ܘܰܕ݂ܥܰܡܶܗ : 26 ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܥܰܠ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ : ܟ݁ܰܕ݂ ܐܰܒ݂ܺܝܬ݂ܳܪ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ : ܘܠܰܚܡܳܐ ܕ݁ܦ݂ܳܬ݂ܽܘܪܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܟ݂ܰܠ : ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܂ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܟ݂ܳܗܢܶܐ̈ ܂ ܘܝܰܗ̱ܒ݂ ܐܳܦ݂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܗ̱ܘܰܘ . 27 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܁ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܪܝܰܬ݂ ܆ ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ . 28 ܡܳܪܶܗ ܗ̱ܽܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܘܳܐܦ݂ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܂ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܀
3 Chapter 3 1 ܘܥܰܠ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ . ܘܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܁ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܝܰܒ݁ܺܝܫܳܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ . 2 ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܕ݁ܶܐܢ ܡܰܐܣܶܐ ܠܶܗ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܂ ܢܩܰܛܪܓ݂ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ . 3 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܰܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܝܰܒ݁ܺܝܫܳܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ . ܩܽܘܡ ܒ݁ܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ . 4 ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܠܗܽܘܢ . ܫܰܠܺܝܛ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܁ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܛܳܒ݂ ܂ ܐܰܘ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ . ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܠܡܰܚܳܝܽܘ ܆ ܐܰܘ ܠܡܰܘܒ݁ܳܕ݂ܽܘ . ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܰܬ݁ܺܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . 5 ܘܚܳܪ ܒ݁ܗܽܘܢ ܒ݁ܚܶܡܬ݁ܳܐ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܰܪܝܳܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܩܰܫܝܽܘܬ݂ ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܁ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܰܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ . ܦ݁ܫܽܘܛ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ . ܘܰܦ݂ܫܰܛ ܂ ܘܬ݂ܶܩܢܰܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܀ 6 ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ̈ ܒ݁ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܂ ܥܰܡ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܆ ܘܡܶܠܟ݁ܳܐ ܢܣܰܒ݂ܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܢܰܘܒ݁ܕ݂ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ . 7 ܘܝܶܫܽܘܥ ܥܰܡ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܐܶܙܰܠ ܠܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܝܰܡܳܐ . ܘܥܰܡܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܡܶܢ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ ܢܰܩܦ݁ܶܗ ܗ̱ܘܳܐ . ܘܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ ܁ 8 ܘܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ . ܘܡܶܢ ܐܰܕ݂ܽܘܡ ܁ ܘܡܶܢ ܥܶܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܝܽܘܪܕ݁ܢܳܢ . ܘܡܶܢ ܨܽܘܪ ܁ ܘܡܶܢ ܨܰܝܕ݁ܳܢ ܆ ܟ݁ܶܢܫܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܁ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܗ̱ܘܰܘ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ . 9 ܘܶܐܡܰܪ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܰܢܩܰܪܒ݂ܽܘܢ ܠܶܗ ܣܦ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܇ ܡܶܛܽܠ ܟ݁ܶܢܫܶܐ̈ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܚܒ݁ܨܽܘܢܳܝܗ̱ܝ . 10 ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܐܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܆ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܢܳܦ݂ܠܺܝܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܢܶܬ݂ܩܰܪܒ݂ܽܘܢ ܠܶܗ . 11 ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܗܽܘܢ ܡܰܚܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܂ ܕ݁ܪܽܘܚܶܐ̈ ܛܰܢܦ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ . ܡܳܐ ܕ݁ܰܚܙܰܐܘܽܗ̱ܝ ܂ ܢܳܦ݂ܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܩܳܥܶܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 12 ܘܣܰܓ݁ܺܝ ܟ݁ܳܐܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܗܽܘܢ ܂ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܓ݂ܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܀ 13 ܘܰܣܠܶܩ ܠܛܽܘܪܳܐ . ܘܰܩܪܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܨܒ݂ܳܐ ܆ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ . 14 ܘܰܓ݂ܒ݂ܳܐ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܡܶܗ . ܘܕ݂ܰܢܫܰܕ݁ܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܢܰܟ݂ܪܙܽܘܢ ܆ 15 ܘܰܕ݂ܢܶܗܘܽܘܢ ܫܰܠܺܝܛܺܝܢ ܁ ܕ݁ܢܰܐܣܽܘܢ ܟ݁ܪܺܝܗܶܐ̈ ܂ ܘܢܰܦ݁ܩܽܘܢ ܕ݁ܰܝܘܶܐ̈ ܀ 16 ܘܫܰܡܺܝ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܫܡܳܐ ܂ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ . 17 ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܒ݁ܰܪ ܙܰܒ݂ܕ݂ܰܝ ܁ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܆ ܣܳܡ ܠܗܽܘܢ ܫܡܳܐ ܂ ܒ݁̈ܢܰܝ ܪܓ݂ܶܫܝ ܇ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܪܰܥܡܳܐ . 18 ܘܰܐܢܕ݁ܪܶܐܘܳܣ ܘܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ . ܘܒ݂ܰܪ ܬ݁ܽܘܠܡܰܝ ܁ ܘܡܰܬ݁ܰܝ ܂ ܘܬ݂ܳܐܘܡܰܐ . ܘܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܒ݁ܰܪ ܚܰܠܦ݂ܰܝ ܁ ܘܬ݂ܰܕ݁ܰܝ ܂ ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܩܢܳܢܳܝܳܐ . 19 ܘܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܣܟ݂ܰܪܝܽܘܛܳܐ ܆ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܫܠܡܶܗ ܀ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ . 20 ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܟ݁ܶܢܫܶܐ̈ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܆ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܫܟ݁ܚܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܚܡܳܐ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ . 21 ܘܰܫܡܰܥܘ ܐ̱ܚܝܳܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܠܡܶܐܚܕ݁ܶܗ . ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܂ ܕ݁ܡܶܢ ܗܰܘܢܶܗ ܢܦ݂ܰܩ ܀ 22 ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܢܚܶܬ݂ܘ ܂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . ܒ݁ܥܶܠܙܒ݂ܽܘܒ݂ ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܶܗ . ܘܰܒ݂ܪܺܫܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܝܘܶܐ̈ ܡܰܦ݁ܶܩ ܕ݁ܰܝܘܶܐ̈ ܀ 23 ܘܰܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܆ ܘܰܒ݂ܡܰܬ݂ܠܶܐ̈ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܠܡܰܦ݁ܳܩܽܘ . 24 ܐܶܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܳܗ ܬ݁ܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ ܆ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܠܰܡܩܳܡ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝ . 25 ܘܶܐܢ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܢܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ ܆ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܗܰܘ ܠܰܡܩܳܡ . 26 ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕ݁ܣܳܛܳܢܳܐ ܩܳܡ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ ܆ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܰܡܩܳܡ . ܐܶܠܳܐ ܚܰܪܬ݂ܶܗ ܗ̱ܺܝ . 27 ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܶܥܽܘܠ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܂ ܘܢܶܚܛܽܘܦ݂ ܡܳܐܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܠܚܰܣܺܝܢܳܐ ܢܶܐܣܽܘܪ ܇ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܢܶܒ݁ܽܘܙ ܀ 28 ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܶܐ̈ ܘܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܰܢܓ݂ܰܕ݁ܦ݂ܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ ܂ ܢܶܫܬ݁ܰܒ݂ܩܽܘܢ ܠܗܽܘܢ . 29 ܡܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܢܓ݂ܰܕ݁ܶܦ݂ ܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܆ ܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܫܽܘܒ݂ܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܰܡ . ܐܶܠܳܐ ܡܚܰܝܰܒ݂ ܗ̱ܽܘ ܠܕ݂ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ . 30 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܂ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܛܰܢܦ݂ܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܀ 31 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܐܶܡܶܗ ܘܰܐܚܰܘܗ̱ܝ̈ ܁ ܩܳܝܡܺܝܢ ܠܒ݂ܰܪ ܆ ܘܫܰܕ݁ܰܪܘ ܕ݁ܢܶܩܪܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܗܽܘܢ : 32 ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܕ݂ܳܪܰܘܗ̱ܝ̈ ܟ݁ܶܢܫܳܐ . ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ . ܗܳܐ ܐܶܡܳܟ݂ ܘܰܐܚܰܝܟ݁̈ ܠܒ݂ܰܪ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܠܳܟ݂ . 33 ܘܰܥܢܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܡܰܢ ܗ̱ܺܝ ܐܶܡܝ ܁ ܘܡܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ . 34 ܘܚܳܪ ܒ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܗܳܐ ܐܶܡܝ ܁ ܘܗܳܐ ܐܰܚܰܝ̈ . 35 ܡܰܢ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܐܳܚܝ ܁ ܘܚܳܬ݂ܝ ܂ ܘܶܐܡܝ ܀.܀.܀܀
4 Chapter 4 4 1 ܬ݁ܽܘܒ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܫܰܪܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܠܶܦ݂ ܂ ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܝܰܡܳܐ . ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܟ݁ܶܢܫܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܣܰܩ ܢܶܬ݁ܶܒ݂ ܠܶܗ ܒ݁ܰܣܦ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܝܰܡܳܐ . ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܂ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܝܰܡܳܐ . 2 ܘܡܰܠܶܦ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܡܰܬ݂ܠܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝ ܁ ܘܳܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܗ ܂ 3 ܫܡܰܥܘ . ܗܳܐ ܢܦ݂ܰܩ ܙܳܪܽܘܥܳܐ ܁ ܠܡܶܙܪܰܥ . 4 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܙܪܰܥ ܆ ܐܺܝܬ݂ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܠ ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܐܽܘܪܚܳܐ . ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܦ݁ܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܂ ܘܶܐܟ݂ܰܠܬ݂ܶܗ . 5 ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܢܦ݂ܰܠ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܂ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܐܰܪܥܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝ . ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܂ ܒ݁ܠܰܨ ܁ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܗ̱ܘܳܐ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ . 6 ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܢܰܚ ܕ݁ܶܝܢ ܫܶܡܫܳܐ ܂ ܚܡܳܐ . ܘܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܥܶܩܳܪܳܐ ܂ ܝܺܒ݂ܶܫ . 7 ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܦ݂ܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܟ݁ܽܘܒ݁ܶܐ̈ . ܘܰܣܠܶܩܘ ܟ݁ܽܘܒ݁ܶܐ̈ ܂ ܘܚܰܢܩܽܘܗ̱ܝ . ܘܦ݂ܺܐܪܶܐ̈ ܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒ݂ . 8 ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܁ ܢܦ݂ܰܠ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܆ ܘܰܣܠܶܩ ܁ ܘܰܪܒ݂ܳܐ ܂ ܘܝܰܗ̱ܒ݂ ܦ݁ܺܐܪܶܐ̈ . ܐܺܝܬ݂ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܺܝܢ ܁ ܘܺܐܝܬ݂ ܕ݁ܶܫܬ݁ܺܝܢ ܂ ܘܺܐܝܬ݂ ܕ݁ܰܡܳܐܐ . 9 ܘܶܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܆ ܡܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܕ݂ܢܶܐ̈ ܕ݁ܢܶܫܡܰܥ ܂ ܢܶܫܡܰܥ ܀ 10 ܟ݁ܰܕ݂ ܗܘܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܆ ܫܰܐܠܽܘܗ̱ܝ ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܥܰܡ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪܬ݁ܶܗ̈ ܂ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܗܰܘ . 11 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܠܟ݂ܽܘܢ ܝܺܗܺܝܒ݂ ܠܡܶܕ݁ܰܥ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . ܠܒ݂ܰܪܳܝܶܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܂ ܒ݁ܡܰܬ݂ܠܶܐ̈ ܗܳܘܶܐ . 12 ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܚܳܙܶܝܢ ܁ ܢܶܚܙܽܘܢ ܂ ܘܠܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܳܡܥܺܝܢ ܁ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܂ ܘܠܳܐ ܢܶܣܬ݁ܰܟ݁ܠܽܘܢ . ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܶܬ݂ܦ݁ܢܽܘܢ ܂ ܘܢܶܫܬ݁ܰܒ݂ܩܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝܗܽܘܢ̈ ܀ 13 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܶܗ ܠܡܰܬ݂ܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܆ ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܡܰܬ݂ܠܶܐ̈ ܬ݁ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܀ 14 ܙܳܪܽܘܥܳܐ ܕ݁ܰܙܪܰܥ ܂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܙܪܰܥ . 15 ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܐܽܘܪܚܳܐ ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܡܶܙܕ݁ܰܪܥܳܐ ܒ݁ܗܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ . ܘܡܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܆ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܁ ܘܫܳܩܶܠ ܠܳܗ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܙܪܺܝܥܳܐ ܒ݁ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ . 16 ܘܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܐܶܙܕ݁ܪܰܥܘ ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܇ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܒ݁ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܠܳܗ . 17 ܘܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܥܶܩܳܪܳܐ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ . ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ . ܘܡܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܁ ܐܰܘ ܪܕ݂ܽܘܦ݂ܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܆ ܥܓ݂ܰܠ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܠܺܝܢ . 18 ܘܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܟ݁ܽܘܒ݁ܶܐ̈ ܡܶܙܕ݁ܰܪܥܺܝܢ ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܇ 19 ܘܪܶܢܝܳܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܁ ܘܛܽܘܥܝܰܝ ܕ݁ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܇ ܘܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܐ̱ܚܪܳܢܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܥܳܐܠܳܢ̈ ܚܳܢܩܳܢ̈ ܠܳܗ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܇ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ̈ ܗܳܘܝܳܐ . 20 ܘܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܐܶܙܕ݁ܪܰܥܘ ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܇ ܘܰܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܘܝܳܗܒ݁ܺܝܢ ܦ݁ܺܐܪܶܐ̈ ܇ ܒ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܺܝܢ ܘܒ݂ܰܫܬ݁ܺܝܢ ܘܒ݂ܰܡܳܐܐ ܀ 21 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܫܪܳܓ݂ܳܐ ܁ ܕ݁ܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܣܰܐܬ݂ܳܐ ܢܶܬ݁ܬ݁ܣܺܝܡ ܆ ܐܰܘ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܥܰܪܣܳܐ ܆ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܆ ܕ݁ܥܰܠ ܡܢܳܪܬ݁ܳܐ ܢܶܬ݁ܬ݁ܣܺܝܡ . 22 ܠܰܝܬ݁ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܛܫܶܐ ܂ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܓ݁ܠܶܐ . ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܛܽܘܫܝܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܓ݁ܠܶܐ ܀ 23 ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܕ݂ܢܶܐ̈ ܕ݁ܢܶܫܡܰܥ ܂ ܢܶܫܡܰܥ ܀ 24 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܚܙܰܘ ܡܳܢܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . ܒ݁ܗܳܝ ܟ݁ܝܳܠܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܟ݂ܺܝܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܂ ܡܶܬ݁ܬ݁ܟ݂ܺܝܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܁ ܘܡܶܬ݁ܬ݁ܰܘܣܰܦ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ . 25 ܡܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܂ ܢܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܶܗ . ܘܡܰܢ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܆ ܐܳܦ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܂ ܢܶܫܬ݁ܩܶܠ ܡܶܢܶܗ ܀ 26 ܘܶܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܂ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܐ̱ܢܳܫ ܕ݁ܢܰܪܡܶܐ ܙܰܪܥܳܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܇ 27 ܘܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܘܰܢܩܽܘܡ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܘܒ݂ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܇ ܘܙܰܪܥܳܐ ܢܶܪܒ݁ܶܐ ܘܢܺܐܪܰܟ݂ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܽܘ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ . 28 ܐܰܪܥܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܝܬ݁ܝܳܐ ܠܶܗ ܠܦ݂ܺܐܪܳܐ . ܘܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܗܳܘܶܐ ܥܶܣܒ݁ܳܐ . ܘܒ݂ܳܬ݂ܪܶܗ ܫܶܒ݁ܠܳܐ . ܐ̱ܚܪܳܝܰܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܚܶܛܬ݂ܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬ݁ܳܐ ܂ ܒ݁ܫܶܒ݁ܠܳܐ . 29 ܡܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܺܐܪܳܐ ܆ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܐܳܬ݂ܝܳܐ ܡܰܓ݁ܠܳܐ ܂ ܕ݁ܡܰܛܺܝ ܚܨܳܕ݂ܳܐ ܀ 30 ܘܶܐܡܰܪ . ܠܡܳܢܳܐ ܢܕ݂ܰܡܶܝܗ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܘܒ݂ܰܐܝܢܳܐ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܢܰܡܬ݁ܠܺܝܗ . 31 ܐܰܝܟ݂ ܦ݁ܪܶܕ݁ܬ݁ܳܐ ܗ̱ܝ ܕ݁ܚܰܪܕ݁ܠܳܐ ܁ ܗܳܝ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܙܕ݁ܰܪܥܰܬ݂ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܇ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܙܰܪܥܽܘܢܶܐ̈ ܕ݁ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ . 32 ܘܡܳܐ ܕ݁ܶܐܙܕ݁ܰܪܥܰܬ݂ ܆ ܣܳܠܩܳܐ ܘܗܳܘܝܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܁ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܝܰܪܩܽܘܢܶܐ̈ . ܘܥܳܒ݂ܕ݁ܳܐ ܣܰܘܟ݁ܶܐ̈ ܪܰܘܪܒ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܫܟ݁ܰܚ ܁ ܕ݁ܰܒ݂ܛܶܠܳܠܳܗ ܦ݁ܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܫܟ݁ܰܢ ܀ 33 ܒ݁ܡܰܬ݂ܠܶܐ̈ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܰܬ݂ܠܶܐ̈ ܇ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܡܶܫܡܰܥ . 34 ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܡܰܬ݂ܠܶܐ̈ ܂ ܠܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ . ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܂ ܒ݁ܰܝܢܰܘܗ̱ܝ ܘܰܠܗܽܘܢ ܡܦ݂ܰܫܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܀ 35 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܁ ܒ݁ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܒ݁ܪܰܡܫܳܐ ܁ ܢܶܥܒ݁ܰܪ ܠܰܢ ܠܥܶܒ݂ܪܳܐ ܀ 36 ܘܰܫܒ݂ܰܩܘ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ̈ ܆ ܘܕ݂ܰܒ݂ܪܽܘܗ̱ܝ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܰܣܦ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܗܽܘ . ܘܰܣܦ݂ܺܝܢܶܐ̈ ܐ̱ܚܪܳܢܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܥܰܡܗܽܘܢ . 37 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܥܰܠܥܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܁ ܘܪܽܘܚܳܐ . ܘܓ݂ܰܠ̱ܠܶܐ̈ ܢܳܦ݂ܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܰܣܦ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ . ܘܩܰܪܺܝܒ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܡܠܶܐ . 38 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܥܰܠ ܒ݁ܶܣܳܕ݂ܝܳܐ ܕ݁ܡܶܟ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܂ ܒ݁ܚܰܪܬ݂ܳܗ ܕ݁ܰܣܦ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ . ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܐܰܩܺܝܡܽܘܗ̱ܝ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܪܰܒ݁ܰܢ ܆ ܠܳܐ ܒ݁ܛܺܝܠ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܳܐܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ . 39 ܘܩܳܡ ܘܰܟ݂ܐܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ . ܘܶܐܡܰܪ ܠܝܰܡܳܐ . ܫܠܺܝ ܁ ܙܓ݂ܺܝܪ ܐܰܢ̱ܬ݁ . ܘܫܶܠܝܰܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ . ܘܰܗܘܳܐ ܢܰܘܚܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ . 40 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܠܡܳܢܳܐ ܕ݁ܰܚܽܘܠܬ݂ܳܢܺܝܢ̈ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܟ݂ܰܢ ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ . 41 ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܁ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ . ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܆ ܡܰܢܽܘ ܟ݁ܰܝ ܗܳܢܳܐ ܁ ܕ݁ܪܽܘܚܶܐ̈ ܘܝܰܡܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܡܥܺܝܢ ܠܶܗ ܀܀
5 Chapter 5 1 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܥܶܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܝܰܡܳܐ ܂ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܓ݂ܳܕ݂ܪܳܝܶܐ̈ . 2 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܩ ܡܶܢ ܣܦ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܆ ܦ݁ܓ݂ܰܥ ܒ݁ܶܗ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܶܐ̈ ܂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܛܰܢܦ݂ܬ݂ܳܐ . 3 ܘܥܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܶܐ̈ . ܘܰܒ݂ܫܺܫܠܳܬ݂ܳܐ̈ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܶܐܣܪܶܗ . 4 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܰܒ݂ܣܽܘܛܡܶܐ̈ ܘܰܒ݂ܫܺܫܠܳܬ݂ܳܐ̈ ܡܶܬ݂ܶܐܣܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܆ ܫܺܫܠܳܬ݂ܳܐ̈ ܡܬ݂ܰܒ݁ܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܂ ܘܣܽܘܛܡܶܐ̈ ܡܦ݂ܰܣܶܩ ܗ̱ܘܳܐ . ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܶܟ݂ܒ݁ܫܶܗ . 5 ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܙܒ݂ܰܢ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܘܒ݂ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܆ ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܶܐ̈ ܘܰܒ݂ܛܽܘܪܶܐ̈ ܂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ . ܘܩܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܂ ܘܰܡܨܰܠܶܦ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܒ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܶܐ̈ . 6 ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܆ ܪܗܶܛ ܣܓ݂ܶܕ݂ ܠܶܗ . 7 ܘܰܩܥܳܐ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܡܳܐ ܠܺܝ ܘܠܳܟ݂ ܁ ܝܶܫܽܘܥ ܅ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ . ܡܰܘܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܂ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܫܰܢܩܰܢܝ . 8 ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܆ ܦ݁ܽܘܩ ܡܶܢ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܁ ܪܽܘܚܳܐ ܛܰܢܦ݂ܳܐ . 9 ܘܫܰܐܠܶܗ ܂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܫܡܳܟ݂ . ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܠܶܓ݂ܝܽܘܢ ܫܡܰܢ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܚ̱ܢܰܢ . 10 ܘܒ݂ܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܣܰܓ݁ܺܝ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܢܫܰܕ݁ܪܺܝܘܗ̱ܝ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ . 11 ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܠܘܳܬ݂ ܛܽܘܪܳܐ ܆ ܒ݁ܰܩܪܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܚܙܺܝܪܶܐ̈ ܂ ܕ݁ܪܳܥܝܳܐ ܇ 12 ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܗܳܢܽܘܢ ܫܺܐܕ݂ܶܐ̈ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܫܰܕ݁ܰܪܝܰܢ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܚܙܺܝܪܶܐ̈ ܆ ܕ݁ܰܒ݂ܗܽܘܢ ܢܶܥܽܘܠ . 13 ܘܰܐܦ݁ܶܣ ܠܗܽܘܢ . ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܪܽܘܚܶܐ̈ ܗܳܠܶܝܢ ܛܰܢܦ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܂ ܘܥܰܠ ܒ݁ܰܚܙܺܝܪܶܐ̈ . ܘܪܶܗܛܰܬ݂ ܗܳܝ ܒ݁ܰܩܪܳܐ ܠܰܫܩܺܝܦ݂ܳܐ ܆ ܘܢܶܦ݂ܠܰܬ݂ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܁ ܐܰܝܟ݂ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ̈ ܂ ܘܶܐܬ݂ܚܰܢܰܩܘ ܒ݁ܡܰܝܳܐ̈ ܀.܀.܀܀ 5 14 ܘܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܪܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܁ ܥܪܰܩܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܂ ܘܳܐܦ݂ ܒ݁ܩܽܘܪܝܳܐ̈ . ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܠܡܶܚܙܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܗܘܳܐ . 15 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܆ ܘܰܚܙܰܐܘܽܗ̱ܝ ܠܗܰܘ ܕ݁ܫܺܐܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܒ݂ܺܝܫ ܁ ܘܰܡܢܰܟ݁ܰܦ݂ ܂ ܘܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܶܗ ܠܶܓ݂ܝܽܘܢ ܇ ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ . 16 ܘܶܐܫܬ݁ܰܥܺܝܘ ܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܚܙܰܘ ܆ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܫܺܐܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . ܘܳܐܦ݂ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܚܙܺܝܪܶܐ̈ . 17 ܘܫܰܪܺܝܘ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܠܶܗ ܡܶܢ ܬ݁ܚܽܘܡܗܽܘܢ ܀ 18 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܣܠܶܩ ܠܰܣܦ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܆ ܒ݁ܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܗܰܘ ܕ݁ܫܺܐܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܁ ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܢܶܗܘܶܐ . 19 ܘܠܳܐ ܫܰܒ݂ܩܶܗ . ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܆ ܙܶܠ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܟ݂ ܠܘܳܬ݂ ܐ̱ܢܳܫܰܝܟ݁̈ ܆ ܘܶܐܫܬ݁ܰܥܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܂ ܘܕ݂ܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܟ݁ . 20 ܘܶܐܙܰܠ ܁ ܘܫܰܪܺܝ ܡܰܟ݂ܪܶܙ ܒ݁ܥܶܣܪܰܬ݂ ܡ̈ܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܬ݁ܰܡܺܝܗܺܝܢ ܗܘܰܘ ܀ 21 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܒ݂ܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܰܣܦ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܠܗܰܘ ܥܶܒ݂ܪܳܐ ܆ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܟ݁ܶܢܫܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܇ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܝܰܡܳܐ . 22 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܝܽܘܐܳܪܳܫ ܡܶܢ ܪܰܒ݁ܰܝ̈ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܆ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܂ ܢܦ݂ܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ̱ܝ̈ . 23 ܘܒ݂ܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܣܰܓ݁ܺܝ ܂ ܘܳܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܒ݁ܪܰܬ݂ܝ ܒ݁ܺܝܫܳܐܝܺܬ݂ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ܳܐ . ܬ݁ܳܐ ܣܺܝܡ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܥܠܶܝܗ ܁ ܘܬ݂ܶܬ݂ܚܠܶܡ ܂ ܘܬ݂ܺܚܶܐ . 24 ܘܶܐܙܰܠ ܥܰܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܘܕ݂ܰܒ݁ܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܆ ܘܚܳܒ݂ܨܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܀܀ 25 ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܕ݂ܳܐ ܁ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒ݁ܡܰܪܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܕ݂ܡܳܐ ܁ ܫܢܺܝܢ̈ ܬ݁ܰܪܬ݁ܰܥܶܣܪܶܐ̈ ܆ 26 ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝ ܣܶܒ݂ܠܰܬ݂ ܡܶܢ ܐܳܣܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ : ܘܰܐܦ݁ܩܰܬ݂ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ : ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܥܰܕ݁ܪܰܬ݂ . ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܶܬ݂ܰܐܠܨܰܬ݂ . 27 ܟ݁ܰܕ݂ ܫܶܡܥܰܬ݂ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܆ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܒ݁ܚܶܒ݂ܨܳܐ ܕ݁ܟ݂ܶܢܫܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܶܣܬ݁ܪܶܗ ܂ ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܠܰܠܒ݂ܽܘܫܶܗ . 28 ܐܳܡܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܆ ܕ݁ܳܐܦ݂ܶܢ ܠܰܠܒ݂ܽܘܫܶܗ ܩܳܪܒ݁ܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܂ ܚܳܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܇ 29 ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܝܶܒ݂ܫܰܬ݂ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕ݁ܰܕ݂ܡܳܗ . ܘܰܐܪܓ݁ܫܰܬ݂ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܗ ܂ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܐܣܝܰܬ݂ ܡܶܢ ܡܚܽܘܬ݂ܳܗ . 30 ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܂ ܕ݁ܚܰܝܠܳܐ ܢܦ݂ܰܩ ܡܶܢܶܗ . ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܢܺܝ ܠܘܳܬ݂ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܡܰܢܽܘ ܩܪܶܒ݂ ܠܡܳܐܢܰܝ̈ . 31 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ̈ ܕ݁ܚܳܒ݂ܨܺܝܢ ܠܳܟ݂ ܆ ܘܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܆ ܡܰܢܽܘ ܩܪܶܒ݂ ܠܺܝ ܆ 32 ܘܚܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܚܙܶܐ ܡܰܢܽܘ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ . 33 ܗܳܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܰܚܺܝܠܳܐ ܘܪܰܬ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܁ ܕ݁ܝܶܕ݂ܥܰܬ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܠܳܗ ܆ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܢܶܦ݂ܠܰܬ݂ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܂ ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ ܟ݁ܽܠܶܗ ܫܪܳܪܳܐ . 34 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ . ܒ݁ܪܰܬ݂ܝ ܂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ ܐܰܚܝܰܬ݂ܶܟ݂ܝ . ܙܶܠܝ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ . ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܝ ܚܠܺܝܡܳܐ ܡܶܢ ܡܚܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ ܀܀ 35 ܘܥܰܕ݂ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ ܆ ܐܶܬ݂ܰܘ ܡܶܢ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܕ݁ܒ݂ܰܪܬ݂ܳܟ݂ ܡܺܝܬ݂ܰܬ݂ . ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܡܰܥܡܶܠ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ . 36 ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܫܡܰܥ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪܘ . ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܰܘ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ . ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܰܠ . ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܗܰܝܡܶܢ . 37 ܘܠܳܐ ܫܒ݂ܰܩ ܠܐ̱ܢܳܫ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܥܰܡܶܗ ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܇ ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܁ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ . 38 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܗܰܘ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ . ܘܰܚܙܳܐ ܕ݁ܰܪܗܺܝܒ݂ܺܝܢ ܁ ܘܒ݂ܳܟ݂ܶܝܢ ܂ ܘܡܰܝܠܠܺܝܢ . 39 ܘܥܰܠ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܡܳܢܳܐ ܪܗܺܝܒ݂ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܘܒ݂ܳܟ݂ܶܝܢ . ܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܡܺܝܬ݂ܰܬ݂ ܁ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܡܟ݁ܳܐ ܗ̱ܝ . 40 ܘܓ݂ܳܚܟ݁ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ . ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܦ݁ܶܩ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ . ܘܰܕ݂ܒ݂ܰܪ ܠܰܐܒ݂ܽܘܗ ܕ݁ܰܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܘܠܶܐܡܳܗ ܂ ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܆ ܘܥܰܠ ܠܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܪܰܡܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܛܠܺܝܬ݂ܳܐ . 41 ܘܶܐܚܰܕ݂ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܳܗ ܕ݁ܰܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ . ܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܂ ܩܽܘܡܝ . 42 ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܩܳܡܰܬ݂ ܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܂ ܘܰܡܗܰܠܟ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ . ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܰܪ̱ܬ݂ ܫܢܺܝܢ̈ ܬ݁ܰܪܬ݁ܰܥܶܣܪܶܐ̈ . ܘܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܽܘܡܳܪܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ . 43 ܘܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܣܰܓ݁ܺܝ ܂ ܕ݁ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܕ݁ܰܥ ܗܳܕ݂ܶܐ . ܘܶܐܡܰܪ ܕ݁ܢܶܬ݁ܠܽܘܢ ܠܳܗ ܠܡܶܠܥܰܣ ܀
6 Chapter 6 1 ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܂ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܶܗ . ܘܕ݂ܰܒ݁ܺܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . 2 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܬ݂ ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܆ ܫܰܪܺܝ ܠܡܰܠܳܦ݂ܽܘ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ . ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܂ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪܘ . ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܆ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܠܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܠܗܳܢܳܐ . ܘܰܐܝܕ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ . ܕ݁ܚܰܝܠܶܐ̈ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܢܶܗܘܽܘܢ . 3 ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܰܓ݁ܳܪܳܐ ܒ݁ܪܳܗ ܕ݁ܡܰܪܝܰܡ ܁ ܘܰܐܚܽܘܗ̱ܝ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܰܕ݂ܝܳܘܣܺܐ ܁ ܘܕ݂ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܫܶܡܥܽܘܢ ܆ ܘܠܳܐ ܗܳܐ ܐܰܚܘܳܬ݂ܶܗ̈ ܬ݁ܢܳܢ ܠܘܳܬ݂ܰܢ ܆ ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܶܗ ܀ 4 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܠܰܝܬ݁ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܰܨܥܺܝܪ . ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܶܗ ܆ ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܐ̱ܚܝܳܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܰܒ݂ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ . 5 ܘܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܁ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ ܂ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܚܰܝܠܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܕ݁ܥܰܠ ܟ݁ܪܺܝܗܶܐ̈ ܩܰܠܺܝܠ ܁ ܣܳܡ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܂ ܘܰܐܣܺܝ . 6 ܘܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܀ ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܩܽܘܪܝܳܐ̈ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܠܶܦ݂ ܀܀ 7 ܘܰܩܪܳܐ ܠܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪܬ݁ܶܗ ܆ ܘܫܰܪܺܝ ܕ݁ܰܢܫܰܕ݁ܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܂ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ . ܘܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܪܽܘܚܶܐ̈ ܛܰܢܦ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܢܰܦ݁ܩܽܘܢ . 8 ܘܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܂ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܫܩܠܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܫܰܒ݂ܛܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ . ܠܳܐ ܬ݁ܰܪܡܳܠܳܐ ܁ ܘܠܳܐ ܠܰܚܡܳܐ . ܘܠܳܐ ܢܚܳܫܳܐ ܒ݁ܟ݂ܺܝܣܰܝܗܽܘܢ̈ . 9 ܐܶܠܳܐ ܢܶܣܶܐܢܽܘܢ ܛܶܠܳܪܶܐ̈ . ܘܠܳܐ ܢܶܠܒ݁ܫܽܘܢ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ̈ ܟ݁ܽܘܬ݁ܺܝܢܝܳܢ̈ ܀ 10 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܕ݁ܠܰܐܝܢܳܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܥܳܐܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܬ݁ܰܡܳܢ ܗܘܰܘ ܂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܳܦ݂ܩܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ . 11 ܘܟ݂ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܩܰܒ݁ܠܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܁ ܘܠܳܐ ܢܶܫܡܥܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܆ ܡܳܐ ܕ݁ܢܳܦ݂ܩܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܆ ܦ݁ܶܨܘ ܚܶܠܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܬ݂ܰܚܬ݁ܳܝܳܐ ܕ݁ܪܶܓ݂ܠܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܠܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܗܽܘܢ . ܘܰܐܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܢܺܝܚ ܁ ܠܰܣܕ݂ܽܘܡ ܘܰܠܥܳܡܽܘܪܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܂ ܐܰܘ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܀ 12 ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܗ̱ܘܰܘ ܂ ܘܰܐܟ݂ܪܶܙܘ ܕ݁ܰܢܬ݂ܽܘܒ݂ܽܘܢ . 13 ܘܫܺܐܕ݂ܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܡܰܦ݁ܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . ܘܡܳܫܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܡܶܫܚܳܐ ܟ݁ܪܺܝܗܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܂ ܘܡܰܐܣܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܀ 14 ܘܰܫܡܰܥ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ . ܐܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܫܡܶܗ . ܘܶܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ . ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܰܝܠܶܐ̈ ܡܶܣܬ݁ܰܥܪܺܝܢ ܒ݁ܶܗ ܀ 15 ܐ̱ܚܪܳܢܶܐ̈ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܂ ܕ݁ܺܐܠܺܝܳܐ ܗܽܘ . ܘܰܐ̱ܚܪܳܢܶܐ̈ ܂ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܗܽܘ ܁ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ . 16 ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܕ݁ܶܝܢ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܂ ܐܶܡܰܪ . ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܦ݁ܶܣܩܶܬ݂ ܪܺܫܶܗ ܆ ܗܽܘ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ ܀ 17 ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܫܰܕ݁ܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܚܕ݁ܶܗ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܂ ܘܰܐܣܪܶܗ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ̈ ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܶܪܳܘܕ݂ܺܝܰܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܰܬ݂ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ ܂ ܗܳܝ ܕ݁ܰܢܣܰܒ݂ . 18 ܐܶܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܣܰܒ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܰܬ݂ ܐܰܚܽܘܟ݂ . 19 ܗܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܗܶܪܳܘܕ݂ܺܝܰܐ ܠܚܺܝܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܶܗ . ܘܨܳܒ݂ܶܝܢ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܡܶܩܛܠܶܗ ܂ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ . 20 ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܳܚܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܆ ܥܰܠ ܕ݁ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܗ̱ܘ ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܂ ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ . ܘܰܡܢܰܛܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ . ܘܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ̈ ܫܳܡܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܂ ܘܥܳܒ݂ܶܕ݂ . ܘܒ݂ܰܣܺܝܡܳܐܝܺܬ݂ ܫܳܡܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܀.܀.܀܀ 6 21 ܘܰܗܘܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܝܺܕ݂ܺܝܥܳܐ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܝܰܠܕ݁ܶܗ ܂ ܚܫܳܡܺܝܬ݂ܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܪܰܘܪܒ݂ܳܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܁ ܘܰܠܟ݁ܺܝܠܺܝܰܪܟ݂ܶܐ̈ ܁ ܘܰܠܪܺܫܶܐ̈ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ : 22 ܘܥܶܠܰܬ݂ ܒ݁ܰܪܬ݂ܳܗ ܕ݁ܗܶܪܳܘܕ݂ܺܝܰܐ ܂ ܪܰܩܕ݂ܰܬ݂ : ܘܫܶܦ݂ܪܰܬ݂ ܠܶܗ ܠܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܂ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܣܡܺܝܟ݂ܺܝܢ ܥܰܡܶܗ . ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܠܰܛܠܺܝܬ݂ܳܐ . ܫܰܐܠܝ ܡܶܢܝ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܨܳܒ݂ܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܝ ܆ ܘܶܐܬ݁ܶܠ ܠܶܟ݂ܝ . 23 ܘܺܝܡܳܐ ܠܳܗ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܬ݂ܶܫܶܐܠܺܝܢ ܁ ܐܶܬ݁ܶܠ ܠܶܟ݂ܝ ܆ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܦ݂ܶܠܓ݁ܳܗ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܝ . 24 ܗܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܢܶܦ݂ܩܰܬ݂ ܂ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܐܡܳܗ . ܡܳܢܳܐ ܐܶܫܶܐܠܺܝܘܗ̱ܝ . ܐܳܡܪܳܐ ܠܳܗ . ܪܺܫܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ . 25 ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܥܶܠܰܬ݂ ܒ݁ܰܒ݂ܛܺܝܠܽܘܬ݂ܳܐ ܁ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܂ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ . ܨܳܒ݂ܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܆ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݁ܶܠ ܠܺܝ ܥܰܠ ܦ݁ܺܝܢܟ݁ܳܐ ܂ ܪܺܫܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ . 26 ܘܟ݂ܶܪܝܰܬ݂ ܠܶܗ ܣܰܓ݁ܺܝ ܠܡܰܠܟ݁ܳܐ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܁ ܘܡܶܛܽܠ ܣܡܺܝܟ݂ܶܐ̈ ܂ ܠܳܐ ܨܒ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܓ݂ܠܙܺܝܗ . 27 ܐܶܠܳܐ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܫܰܕ݁ܰܪ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܐܶܣܦ݁ܽܘܩܠܰܛܪܳܐ ܆ ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܕ݁ܢܰܝܬ݁ܶܐ ܪܺܫܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ . ܘܶܐܙܰܠ ܦ݁ܰܣܩܶܗ ܪܺܫܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ̈ ܆ 28 ܘܰܐܝܬ݁ܺܝ ܒ݁ܦ݂ܺܝܢܟ݁ܳܐ ܂ ܘܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܰܛܠܺܝܬ݂ܳܐ . ܘܗܺܝ ܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܝܶܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܶܐܡܳܗ . 29 ܘܰܫܡܰܥܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܆ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܫܩܰܠܘ ܫܠܰܕ݁ܶܗ ܂ ܘܣܳܡܘ ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܀ 30 ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܫܠܺܝܚܶܐ̈ ܠܘܳܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ . ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܟ݁ܽܠ ܡܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܂ ܘܟ݂ܽܠ ܡܳܐ ܕ݁ܰܐܠܶܦ݂ܘ . 31 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܬ݁ܰܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܁ ܢܺܐܙܰܠ ܁ ܠܕ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝܢ ܂ ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚܘ ܩܰܠܺܝܠ . ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܁ ܕ݁ܳܐܙܺܠ̱ܝܢ ܘܳܐܬ݂ܶܝܢ ܆ ܘܠܰܝܬ݁ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܂ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܀ 32 ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܒ݁ܰܣܦ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝܗܽܘܢ . 33 ܘܰܚܙܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢ ܆ ܘܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܰܥܘ ܐܶܢܽܘܢ . ܘܰܒ݂ܝܰܒ݂ܫܳܐ ܪܗܶܛܘ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ̈ ܆ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܠܬ݂ܰܡܳܢ ܀ 34 ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܝܶܫܽܘܥ ܚܙܳܐ ܟ݁ܶܢܫܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܆ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܁ ܕ݁ܕ݂ܳܡܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܥܶܪܒ݁ܶܐ̈ ܁ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܪܳܥܝܳܐ . ܘܫܰܪܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܰܠܳܦ݂ܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ̈ ܀ 35 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܆ ܩܪܶܒ݂ܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܂ ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܗ̱ܘ ܆ ܘܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝ . 36 ܫܪܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܁ ܕ݁ܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܠܳܐܓ݂ܽܘܪܣܶܐ̈ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܪܰܝܢ̈ ܂ ܘܰܠܩܽܘܪܝܳܐ̈ ܆ ܘܢܶܙܒ݁ܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ . ܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ . 37 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܗܰܒ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܠܥܰܣ . ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܢܺܐܙܰܠ ܢܶܙܒ݁ܶܢ ܆ ܕ݁ܡܰܐܬ݂ܶܝܢ ܕ݁ܺܝܢܳܪܺܝܢ̈ ܠܰܚܡܳܐ ܂ ܘܢܶܬ݁ܶܠ ܠܗܽܘܢ ܠܳܥܣܺܝܢ . 38 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܙܶܠܘ ܚܙܰܘ ܟ݁ܡܳܐ ܠܰܚܡܺܝܢ̈ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗܳܪܟ݁ܳܐ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܚܰܡܫܳܐ ܠܰܚܡܺܝܢ̈ ܆ ܘܰܬ݂ܪܶܝܢ ܢܽܘܢܺܝܢ̈ . 39 ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܢܰܣܡܟ݂ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܁ ܣܡܳܟ݂ܺܝܢ̈ ܣܡܳܟ݂ܺܝܢ̈ ܂ ܥܰܠ ܥܶܣܒ݁ܳܐ . 40 ܘܶܐܣܬ݁ܡܶܟ݂ܘ ܂ ܣܡܳܟ݂ܺܝܢ̈ ܣܡܳܟ݂ܺܝܢ̈ . ܕ݁ܰܡܳܐܐ ܡܳܐܐ ܂ ܘܰܕ݂ܚܰܡܫܺܝܢ̈ ܚܰܡܫܺܝܢ̈ . 41 ܘܰܢܣܰܒ݂ ܗܳܢܽܘܢ ܚܰܡܫܳܐ ܠܰܚܡܺܝܢ̈ ܁ ܘܰܬ݂ܪܶܝܢ̈ ܢܽܘܢܺܝܢ̈ ܆ ܘܚܳܪ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ . ܘܒ݂ܰܪܶܟ݂ ܘܰܩܨܳܐ ܠܰܚܡܳܐ . ܘܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܠܗܽܘܢ . ܘܗܳܢܽܘܢ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܢܽܘܢܺܝܢ̈ ܁ ܦ݁ܰܠܶܓ݂ܘ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ . 42 ܘܶܐܟ݂ܰܠܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܂ ܘܰܣܒ݂ܰܥܘ . 43 ܘܰܫܩܰܠܘ ܩܨܳܝܶܐ̈ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܩܽܘܦ݂ܺܝܢܺܝܢ̈ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܠܶܝܢ ܂ ܘܡܶܢ ܢܽܘܢܶܐ̈ . 44 ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܶܐܟ݂ܰܠܘ ܠܰܚܡܳܐ ܆ ܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ̈ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ̈ ܀ 45 ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܐܶܠܰܨ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܢܶܣܩܽܘܢ ܠܰܣܦ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܆ ܘܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܠܥܶܒ݂ܪܳܐ ܁ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܨܰܝܳܕ݁ܳܐ ܇ ܥܰܕ݂ ܫܳܪܶܐ ܗܽܘ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ̈ ܀ 46 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܆ ܐܶܙܰܠ ܠܛܽܘܪܳܐ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܀ 47 ܟ݁ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܪܰܡܫܳܐ ܆ ܣܦ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܶܨܥܰܬ݂ ܝܰܡܳܐ ܆ ܘܗܽܘ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ . 48 ܘܰܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܢܩܺܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܳܕ݂ܶܝܢ . ܪܽܘܚܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠܗܽܘܢ ܗ̱ܘܳܬ݂ . ܘܰܒ݂ܡܰܛܰܪܬ݂ܳܐ ܪܒ݂ܺܝܥܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܆ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܡܰܝܳܐ̈ ܇ ܘܨܳܒ݂ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܰܪ ܐܶܢܽܘܢ . 49 ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܚܙܰܐܘܽܗ̱ܝ ܕ݁ܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܡܰܝܳܐ̈ ܆ ܘܰܣܒ݂ܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܂ ܕ݁ܚܶܙܘܳܐ ܗ̱ܘ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ . ܘܰܩܥܰܘ . 50 ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܚܙܰܐܘܽܗ̱ܝ ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ . ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܁ ܐܶܬ݂ܠܰܒ̱݁ܒ݂ܘ ܁ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܂ ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܀ 51 ܘܰܣܠܶܩ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܰܣܦ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܂ ܘܫܶܠܝܰܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ . ܘܛܳܒ݂ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܂ ܘܬ݂ܰܗܺܝܪܺܝܢ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ . 52 ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܗܰܘ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܡܥܰܒ݁ܰܝ ܗ̱ܘܳܐ ܀ 53 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܒ݂ܰܪܘ ܥܶܒ݂ܪܳܐ ܆ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܓ݂ܶܢܶܣܰܪ . 54 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܩܘ ܡܶܢ ܣܦ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܆ ܒ݁ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܐܶܣܬ݁ܰܟ݁ܠܽܘܗ̱ܝ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܐܰܬ݂ܪܳܐ . 55 ܘܰܪܗܶܛܘ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܝ ܆ ܘܫܰܪܺܝܘ ܠܡܰܝܬ݁ܳܝܽܘ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫܳܐܝܺܬ݂ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܇ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܩܺܝܠܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܥܰܪܣܳܬ݂ܳܐ̈ ܠܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ . 56 ܘܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܥܳܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܩܽܘܪܝܳܐ̈ ܘܠܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ̈ ܆ ܒ݁ܫܽܘܩܶܐ̈ ܣܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟ݁ܪܺܝܗܶܐ̈ . ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܂ ܕ݁ܳܐܦ݂ܶܢ ܠܟ݂ܶܢܦ݂ܳܐ ܕ݁ܰܠܒ݂ܽܘܫܶܗ ܢܶܩܪܒ݂ܽܘܢ ܆ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩܳܪܒ݁ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ . ܡܶܬ݂ܰܐܣܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܀
7 Chapter 7 1 ܘܰܟ݂ܢܰܫܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ̈ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ ܂ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܘ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ . 2 ܘܰܚܙܰܘ ܐ̱ܢܳܫܺܝܢ̈ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܁ ܕ݁ܳܐܟ݂ܠܺܝܢ ܠܰܚܡܳܐ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܡܫܳܓ݂ܳܢ̈ ܐܺܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ ܆ ܘܶܐܬ݂ܥܰܕ݁ܰܠܘ . 3 ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ̈ ܆ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕ݁ܰܒ݂ܛܺܝܠܳܐܝܺܬ݂ ܁ ܠܳܐ ܡܫܺܝܓ݂ܺܝܢ ܐܺܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ ܂ ܠܳܐ ܠܳܥܣܺܝܢ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ܺܝܢ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ . 4 ܘܡܶܢ ܫܽܘܩܳܐ ܁ ܐܶܠܳܐ ܥܳܡܕ݁ܺܝܢ ܂ ܠܳܐ ܠܳܥܣܺܝܢ . ܘܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ̈ ܐ̱ܚܪܳܢܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܐܺܝܬ݂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܘ ܕ݁ܢܶܛܪܽܘܢ ܁ ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܟ݂ܳܣܶܐ̈ ܂ ܘܰܕ݂ܩܶܣܛܶܐ̈ ܇ ܘܰܕ݂ܡܳܐܢܰܝ̈ ܢܚܳܫܳܐ ܁ ܘܰܕ݂ܥܰܪܣܳܬ݂ܳܐ̈ ܀ 5 ܘܫܰܐܠܽܘܗ̱ܝ ܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ̈ ܆ ܠܡܳܢܳܐ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝܟ݁̈ ܠܳܐ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܇ ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܡܫܳܓ݂ܳܢ̈ ܐܺܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ ܂ ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܠܰܚܡܳܐ . 6 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܐܶܬ݂ܢܰܒ݁ܺܝ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܁ ܢܳܣܒ݁ܰܝ̈ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ̈ ܅ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ . ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܂ ܒ݁ܣܶܦ݂ܘܳܬ݂ܶܗ̈ ܗ̱ܽܘ ܡܝܰܩܰܪ ܠܺܝ . ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܂ ܣܰܓ݁ܺܝ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢܝ . 7 ܘܰܣܪܺܝܩܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܳܚܠܺܝܢ ܠܺܝ . ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܠܦ݂ܺܝܢ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܐ̈ ܕ݁ܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܶܐ̈ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ . 8 ܫܒ݂ܰܩܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܘܰܐܚܺܝܕ݂ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ . ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܟ݂ܳܣܶܐ̈ ܂ ܘܰܕ݂ܩܶܣܛܶܐ̈ . ܘܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ̈ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܳܡܝܳܢ̈ . 9 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܁ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܛܳܠܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܕ݁ܰܬ݂ܩܺܝܡܽܘܢ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ . 10 ܡܽܘܫܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܡܰܪ . ܕ݁ܝܰܩܰܪ ܠܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܂ ܘܠܶܐܡܳܟ݂ . ܘܡܰܢ ܕ݁ܰܡܨܰܚܶܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܁ ܘܠܶܐܡܳܐ ܂ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ . 11 ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . ܐܶܢ ܢܺܐܡܰܪ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܠܰܐܒ݂ܽܘܗ̱ܝ ܐܰܘ ܠܶܐܡܶܗ ܆ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܝ ܁ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܢܝ ܬ݁ܺܐܬ݂ܰܪ . 12 ܘܠܳܐ ܫܳܒ݂ܩܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܶܗ ܂ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܰܐܒ݂ܽܘܗ̱ܝ ܐܰܘ ܠܶܐܡܶܗ . 13 ܘܡܰܣܠܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܡܶܛܽܠ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܫܠܶܡܬ݁ܽܘܢ . ܘܰܕ݂ܕ݂ܳܡܝܳܢ̈ ܠܗܳܠܶܝܢ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ̈ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܀܀ 14 ܘܰܩܪܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܟ݂ܶܢܫܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܁ ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܘܶܐܣܬ݁ܰܟ̱݁ܠܘ . 15 ܠܰܝܬ݁ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܗܽܘ ܂ ܘܥܳܐܶܠ ܠܶܗ : ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܡܣܰܝܶܒ݂ ܠܶܗ . ܐܶܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܢܳܦ݂ܶܩ ܡܶܢܶܗ ܆ ܗܰܘ ܗ̱ܽܘ ܡܣܰܝܶܒ݂ ܠܒ݂ܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ . 16 ܡܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܕ݂ܢܶܐ̈ ܕ݁ܢܶܫܡܰܥ ܂ ܢܶܫܡܰܥ ܀.܀.܀܀ 7 17 ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܆ ܫܰܐܠܽܘܗ̱ܝ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܥܰܠ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܗܰܘ . 18 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܥܰܛܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܁ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܢ ܠܒ݂ܰܪ ܥܳܐܶܠ ܠܒ݂ܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܇ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܡܣܰܝܶܒ݂ ܠܶܗ . 19 ܕ݁ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܠܶܒ݁ܶܗ ܥܳܐܶܠ ܁ ܐܶܠܳܐ ܠܟ݂ܰܪܣܶܗ . ܘܡܶܫܬ݁ܕ݂ܶܐ ܒ݁ܬ݂ܰܕ݂ܟ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܂ ܕ݁ܰܡܕ݂ܰܟ݁ܝܳܐ ܟ݁ܽܠܳܗ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ . 20 ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܢܳܦ݂ܶܩ ܡܶܢ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܆ ܗܰܘ ܗ̱ܽܘ ܡܣܰܝܶܒ݂ ܠܒ݂ܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ . 21 ܡܶܢ ܠܓ݂ܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܠܶܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ ܂ ܢܳܦ݂ܩܳܢ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ̈ . ܓ݁ܰܘܪܳܐ . ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ . ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ . ܩܶܛܠܳܐ . 22 ܥܳܠܽܘܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ . ܒ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ . ܢܶܟ݂ܠܳܐ . ܨܰܚܢܽܘܬ݂ܳܐ . ܥܰܝܢܳܐ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ . ܓ݁ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ . ܫܰܒ݂ܗܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ . ܫܳܛܝܽܘܬ݂ܳܐ . 23 ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܡܶܢ ܠܓ݂ܰܘ ܗ̱ܽܘ ܢܳܦ݂ܩܳܢ ܆ ܘܰܡܣܰܝܒ݂ܳܢ ܠܶܗ ܠܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܀ 24 ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܩܳܡ ܝܶܫܽܘܥ ܆ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕ݁ܨܽܘܪ ܘܰܕ݂ܨܰܝܕ݁ܳܢ ܁ ܘܥܰܠ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܚܰܕ݂ : ܘܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܕ݁ܰܥ ܒ݁ܶܗ . ܘܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܶܛܫܶܐ . 25 ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܫܶܡܥܰܬ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ ܇ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܒ݂ܰܪܬ݂ܳܗ ܪܽܘܚܳܐ ܛܰܢܦ݂ܬ݂ܳܐ ܇ ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܢܶܦ݂ܠܰܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ̱ܝ̈ . 26 ܗܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܚܰܢܦ݂ܬ݂ܳܐ ܂ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܢܺܝܩܺܐ ܕ݁ܣܽܘܪܺܝܰܐ . ܘܒ݂ܳܥܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܶܢܶܗ ܂ ܕ݁ܢܰܦ݁ܶܩ ܫܺܐܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܰܪܬ݂ܳܗ . 27 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܫܒ݂ܽܘܩܝ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܕ݁ܢܶܣܒ݁ܥܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܳܐ̈ . ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܐ ܕ݁ܢܶܣܰܒ݂ ܠܰܚܡܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܳܐ̈ ܂ ܘܢܰܪܡܶܐ ܠܟ݂ܰܠܒ݁ܶܐ̈ . 28 ܗܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܬ݂ ܂ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ . ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܁ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܰܠܒ݁ܶܐ̈ ܂ ܡܶܢ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܦ݁ܳܬ݂ܽܘܪܶܐ̈ ܂ ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܦ݁ܰܪܬ݁ܽܘܬ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܳܐ̈ . 29 ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܙܶܠܝ ܁ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܂ ܢܦ݂ܰܩ ܠܶܗ ܫܺܐܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܰܪܬ݂ܶܟ݂ܝ . 30 ܘܶܐܙܰܠ̱ܬ݂ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܗ ܆ ܘܶܐܫܟ݁ܚܰܬ݂ ܒ݁ܰܪܬ݂ܳܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܰܡܝܳܐ ܒ݁ܥܰܪܣܳܐ ܂ ܘܢܰܦ݁ܺܝܩ ܡܶܢܳܗ ܫܺܐܕ݂ܳܗ ܀ 31 ܬ݁ܽܘܒ݂ ܢܦ݂ܰܩ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܬ݁ܚܽܘܡܳܐ ܕ݁ܨܽܘܪ ܘܰܕ݂ܨܰܝܕ݁ܳܢ ܁ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ . ܒ݁ܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕ݁ܥܶܣܪܰܬ݂ ܡ̈ܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ . 32 ܘܰܐܝܬ݁ܺܝܘ ܠܶܗ ܚܰܪܫܳܐ ܚܰܕ݂ ܦ݁ܺܐܩܳܐ . ܘܒ݂ܳܥܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܂ ܕ݁ܰܢܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܺܝܕ݂ܳܐ . 33 ܘܢܰܓ݂ܕ݁ܶܗ ܡܶܢ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ̱ܝ ܆ ܘܰܐܪܡܺܝ ܨܶܒ݂ܥܳܬ݂ܶܗ̈ ܒ݁ܶܐܕ݂ܢܰܘܗ̱ܝ̈ . ܘܪܰܩ ܂ ܘܰܩܪܶܒ݂ ܠܠܶܫܳܢܶܗ . 34 ܘܚܳܪ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܂ ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܰܢܰܚ ܁ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܂ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܬ̱݁ܚ . 35 ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܂ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܬ݁ܰܚ ܐܶܕ݂ܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܆ ܘܶܐܫܬ݁ܰܪܺܝ ܐܶܣܳܪܳܐ ܕ݁ܠܶܫܳܢܶܗ ܂ ܘܡܰܠܶܠ ܦ݁ܫܺܝܩܳܐܝܺܬ݂ . 36 ܘܙܰܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܁ ܕ݁ܰܠܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܀ ܘܰܟ݂ܡܳܐ ܕ݁ܗܽܘ ܡܙܰܗܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܰܟ݂ܪܙܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . 37 ܘܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܁ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ . ܠܚܰܪܫܶܐ̈ ܁ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܕ݁ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܆ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܕ݁ܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܀
8 Chapter 8 1 ܒ݁ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ : ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܆ ܩܪܳܐ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . 2 ܡܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܇ ܕ݁ܗܳܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ̈ ܩܰܘܺܝܘ ܠܘܳܬ݂ܝ ܂ ܘܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ . 3 ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕ݁ܫܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܨܳܝܡܺܝܢ̈ ܠܒ݂ܳܬ݁ܰܝܗܽܘܢ̈ ܆ ܥܳܝܦ݁ܺܝܢ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ . ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܂ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܐܰܬ݁ܺܝܐܝܺܢ . 4 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐ̱ܢܳܫ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܒ݁ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܇ ܕ݁ܰܢܣܰܒ݁ܰܥ ܠܰܚܡܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ . 5 ܘܫܰܐܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܗܽܘ ܆ ܟ݁ܡܳܐ ܠܰܚܡܺܝܢ̈ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܁ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܂ ܫܰܒ݂ܥܳܐ . 6 ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ̈ ܕ݁ܢܶܣܬ݁ܰܡܟ݁ܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ . ܘܰܢܣܰܒ݂ ܗܳܢܽܘܢ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܠܰܚܡܺܝܢ̈ ܆ ܘܒ݂ܰܪܶܟ݂ ܘܰܩܨܳܐ ܂ ܘܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܰܢܣܺܝܡܽܘܢ . ܘܣܳܡܘ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ̈ . 7 ܘܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܘ ܢܽܘܢܶܐ̈ ܩܰܠܺܝܠ ܆ ܘܳܐܦ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܰܪܶܟ݂ . ܘܶܐܡܰܪ ܕ݁ܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ . 8 ܘܶܐܟ݂ܰܠܘ ܂ ܘܰܣܒ݂ܰܥܘ . ܘܰܫܩܰܠܘ ܬ݁ܰܘܬ݁ܳܪܶܐ̈ ܕ݁ܰܩܨܳܝܶܐ̈ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܐܶܣܦ݁ܪܺܝܕ݂ܺܝܢ̈ . 9 ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܶܐܟ݂ܰܠܘ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܒ݁ܥܳܐ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ̈ . 10 ܘܰܫܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ . ܘܰܣܠܶܩ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܠܰܣܦ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܥܰܡ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܆ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܠܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀ 11 ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ̈ ܂ ܘܫܰܪܺܝܘ ܠܡܶܒ݂ܥܳܐ ܥܰܡܶܗ . ܘܫܳܐܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܐܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܢܰܣܶܝܢ ܠܶܗ ܀ 12 ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܰܢܰܚ ܒ݁ܪܽܘܚܶܗ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܡܳܢܳܐ ܒ݁ܳܥܝܳܐ ܐܳܬ݂ܳܐ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ . ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܳܗ ܐܳܬ݂ܳܐ ܠܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ . 13 ܘܰܫܒ݂ܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܂ ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܣܦ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܆ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܗܰܘ ܥܶܒ݂ܪܳܐ . 14 ܘܰܛܥܰܘ ܕ݁ܢܶܣܒ݂ܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ . ܘܶܐܠܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܓ݁ܪܺܝܨܬ݁ܳܐ ܂ ܠܰܝܬ݁ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒ݁ܰܣܦ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܀ 15 ܘܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܚܙܰܘ ܐܶܙܕ݁ܰܗ̱ܪܘ ܡܶܢ ܚܡܺܝܪܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ̈ ܂ ܘܡܶܢ ܚܡܺܝܪܶܗ ܕ݁ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ . 16 ܘܡܶܬ݂ܚܰܫܒ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܆ ܕ݁ܠܰܚܡܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܰܢ . 17 ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܕ݂ܰܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܡܳܢܳܐ ܪܳܢܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܠܰܚܡܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܟ݂ܽܘܢ . ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܣܬ݁ܰܟ݁ܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܠܶܒ݁ܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ 18 ܘܥܰܝܢܶܐ̈ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܘܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܁ ܘܶܐܕ݂ܢܶܐ̈ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܘܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܁ ܘܠܳܐ ܥܳܗܕ݁ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܁ 19 ܟ݁ܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܡܫܳܐ ܠܰܚܡܺܝܢ̈ ܩܨܺܝܬ݂ ܠܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ̈ ܆ ܟ݁ܡܳܐ ܩܽܘܦ݂ܺܝܢܺܝܢ̈ ܕ݁ܰܩܨܳܝܶܐ̈ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܠܶܝܢ ܫܩܰܠܬ݁ܽܘܢ . ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ . 20 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܠܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ̈ ܆ ܟ݁ܡܳܐ ܐܶܣܦ݁ܪܺܝܕ݂ܺܝܢ̈ ܕ݁ܰܩܨܳܝܶܐ̈ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܠܶܝܢ ܫܩܰܠܬ݁ܽܘܢ . ܐܳܡܪܺܝܢ ܫܰܒ݂ܥܳܐ . 21 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܐܰܝܟ݁ܰܘ ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܡܶܣܬ݁ܰܟ݁ܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܀ 22 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܨܰܝܳܕ݁ܳܐ ܂ ܘܰܐܝܬ݁ܺܝܘ ܠܶܗ ܣܰܡܝܳܐ . ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܂ ܕ݁ܢܶܩܪܽܘܒ݂ ܠܶܗ . 23 ܘܶܐܚܰܕ݂ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕ݁ܣܰܡܝܳܐ ܂ ܘܰܐܦ݁ܩܶܗ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ . ܘܪܰܩ ܒ݁ܥܰܝܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܣܳܡ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܘܫܰܐܠܶܗ ܂ ܕ݁ܡܳܢܳܐ ܚܳܙܶܐ . 24 ܚܳܪ ܘܶܐܡܰܪ . ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ ܂ ܐܰܝܟ݂ ܐܺܝܠܳܢܶܐ̈ ܕ݁ܰܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ . 25 ܬ݁ܽܘܒ݂ ܣܳܡ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܰܠ ܥܰܝܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܰܬ݂ܩܶܢ . ܘܚܳܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ . 26 ܘܫܰܕ݁ܪܶܗ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܥܽܘܠ . ܘܠܳܐ ܬ݁ܺܐܡܰܪ ܠܐ̱ܢܳܫ ܒ݁ܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܀܀ 27 ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܝܶܫܽܘܥ ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܠܩܽܘܪܝܳܐ̈ ܕ݁ܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܕ݂ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܀ ܘܰܡܫܰܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܂ ܘܳܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܡܰܢܽܘ ܐܳܡܪܺܝܢ ܥܠܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝ . 28 ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ . ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ . ܘܰܐ̱ܚܪܳܢܶܐ̈ ܕ݁ܺܐܠܺܝܳܐ . ܘܰܐ̱ܚܪܳܢܶܐ̈ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ . 29 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܂ ܡܰܢܽܘ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܥܠܰܝ ܂ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝ . ܥܢܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܁ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܀ 30 ܘܰܟ݂ܐܳܐ ܒ݁ܗܽܘܢ ܂ ܕ݁ܰܠܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ . 31 ܘܫܰܪܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܰܠܳܦ݂ܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܆ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ̱ܽܘ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܂ ܕ݁ܢܶܚܰܫ ܣܰܓ݁ܺܝ . ܘܰܕ݂ܢܶܣܬ݁ܠܶܐ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܁ ܘܡܶܢ ܪܰܒ݁ܰܝ̈ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܁ ܘܡܶܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ ܇ ܘܢܶܬ݂ܩܛܶܠ . ܘܠܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ̈ ܂ ܢܩܽܘܡ . 32 ܘܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ . ܘܕ݂ܰܒ݂ܪܶܗ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܂ ܘܫܰܪܺܝ ܠܡܶܟ݂ܳܐܐ ܒ݁ܶܗ . 33 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܦ݁ܢܺܝ ܂ ܘܚܳܪ ܒ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . ܘܰܟ݂ܐܳܐ ܒ݁ܫܶܡܥܽܘܢ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܙܶܠ ܠܳܟ݂ ܠܒ݂ܶܣܬ݁ܰܪܝ ܣܳܛܳܢܳܐ ܅ ܕ݁ܠܳܐ ܪܳܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܁ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ ܀.܀.܀܀ 8 34 ܘܰܩܪܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ̈ ܁ ܥܰܡ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܁ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܆ ܢܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ . ܘܢܶܫܩܽܘܠ ܙܩܺܝܦ݂ܶܗ ܂ ܘܢܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ . 35 ܟ݁ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܢܰܚܶܐ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܂ ܢܰܘܒ݁ܕ݂ܺܝܗ . ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܢܰܘܒ݁ܶܕ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܝ ܁ ܘܡܶܛܽܠ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܝ ܂ ܢܰܚܶܝܗ . 36 ܡܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܢܶܬ݂ܥܰܕ݁ܰܪ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܇ ܐܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܢܺܐܬ݂ܰܪ ܂ ܘܢܰܦ݂ܫܶܗ ܢܶܚܣܰܪ . 37 ܐܰܘ ܡܳܢܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܬ݁ܰܚܠܽܘܦ݂ܳܐ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ . 38 ܟ݁ܽܠ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܢܶܒ݂ܗܰܬ݂ ܒ݁ܺܝ ܘܰܒ݂ܡܶܠܰܝ̈ ܁ ܒ݁ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܚܰܛܳܝܬ݁ܳܐ ܘܓ݂ܰܝܳܪܬ݂ܳܐ ܆ ܘܳܐܦ݂ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܢܶܒ݂ܗܰܬ݂ ܒ݁ܶܗ : ܡܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܗ̱ܝ ܂ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܀
9 Chapter 9 1 ܘܶܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ . ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܬ݁ܢܳܢ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܛܥܡܽܘܢ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܇ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܚܙܽܘܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܒ݁ܚܰܝܠܳܐ ܀܀ 2 ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܫܬ݁ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ̈ ܆ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܁ ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܂ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ . ܘܰܐܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܛܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝܗܽܘܢ . ܘܶܐܬ݂ܚܰܠܰܦ݂ ܠܥܺܢܰܝܗܽܘܢ̈ . 3 ܘܡܰܙܗܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܒ݂ܽܘܫܶܗ ܁ ܘܡܰܚܘܰܪ ܛܳܒ݂ ܂ ܐܰܝܟ݂ ܬ݁ܰܠܓ݁ܳܐ . ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ ܠܡܰܚܘܳܪܽܘ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܂ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ . 4 ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝܘ ܠܗܽܘܢ ܐܺܠܺܝܳܐ ܘܡܽܘܫܶܐ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ . 5 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ . ܪܰܒ݁ܺܝ ܆ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܗ̱ܽܘ ܠܰܢ . ܕ݁ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ . ܘܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܡܰܛܠܺܝܢ̈ . ܠܳܟ݂ ܚܕ݂ܳܐ . ܘܰܠܡܽܘܫܶܐ ܚܕ݂ܳܐ ܂ ܘܠܺܐܠܺܝܳܐ ܚܕ݂ܳܐ . 6 ܠܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ . ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ . 7 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܥܢܳܢܳܐ ܂ ܘܡܰܛܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ . ܘܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܥܢܳܢܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ . ܗܳܢܰܘ ܒ݁ܶܪܝ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܳܐ ܇ ܠܶܗ ܫܡܰܥܘ . 8 ܘܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܳܪܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ̈ ܆ ܠܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܚܙܰܘ . ܐܶܠܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ̱ܝ ܥܰܡܗܽܘܢ . 9 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܢܳܚܬ݁ܺܝܢ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܆ ܡܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܆ ܕ݁ܰܠܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܚܙܰܘ ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܡܳܐ ܕ݁ܩܳܡ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ ܀ 10 ܘܰܐܚܕ݁ܽܘܗ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ . ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܂ ܕ݁ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ . ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܩܳܡ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ ܀ 11 ܘܰܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܡܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܳܡܪܺܝܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ ܇ ܕ݁ܺܐܠܺܝܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ . 12 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܐܺܠܺܝܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܂ ܕ݁ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܢܰܬ݂ܩܶܢ . ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܥܰܠ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܁ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝ ܢܶܚܰܫ ܂ ܘܢܶܣܬ݁ܠܶܐ . 13 ܐܶܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܺܠܺܝܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܆ ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܒ݁ܶܗ ܂ ܟ݁ܽܠ ܡܳܐ ܕ݁ܰܨܒ݂ܰܘ . ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܀ 14 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ̈ ܆ ܚܙܳܐ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܂ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܳܪܫܺܝܢ ܥܰܡܗܽܘܢ . 15 ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܟ݁ܽܠܶܗ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܚܙܰܐܘܽܗ̱ܝ ܂ ܘܰܬ݂ܘܰܗܘ . ܘܰܪܗܶܛܘ ܫܶܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܶܗ . 16 ܘܰܡܫܰܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ ܂ ܡܳܢܳܐ ܕ݁ܳܪܫܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܀ 17 ܘܰܥܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܆ ܐܰܝܬ݁ܺܝܬ݂ ܒ݁ܶܪܝ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ : ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܂ ܕ݁ܠܳܐ ܡܡܰܠܠܳܐ . 18 ܘܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܡܰܕ݂ܪܟ݂ܳܐ ܠܶܗ ܁ ܚܳܒ݂ܛܳܐ ܠܶܗ ܂ ܘܡܰܪܥܶܬ݂ . ܘܰܡܚܰܪܶܩ ܫܶܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܝܳܒ݂ܶܫ . ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝܟ݁̈ ܂ ܕ݁ܢܰܦ݁ܩܽܘܢܳܝܗ̱ܝ . ܘܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ . 19 ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܐܽܘܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܅ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ ܐܶܗܘܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܁ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ ܐܶܣܰܝܒ݁ܰܪܟ݂ܽܘܢ ܁ ܐܰܝܬ݁ܰܐܘܽܗ̱ܝ ܠܘܳܬ݂ܝ . 20 ܘܰܐܝܬ݁ܝܽܘܗ̱ܝ ܠܘܳܬ݂ܶܗ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܳܬ݂ܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܂ ܒ݁ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܚܒ݂ܰܛܬ݂ܶܗ ܂ ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܆ ܘܡܶܬ݂ܒ݁ܰܥܰܩ ܗ̱ܘܳܐ ܂ ܘܡܰܪܥܶܬ݂ ܀ 21 ܘܫܰܐܶܠ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܐܒ݂ܽܘܗ̱ܝ ܆ ܕ݁ܰܟ݂ܡܳܐ ܠܶܗ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܂ ܗܳܐ ܡܶܢ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܽܘ . ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܇ ܗܳܐ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܶܗ . 22 ܘܙܰܒ݂ܢܺܝܢ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܢ̈ ܁ ܐܰܪܡܝܰܬ݂ܶܗ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ ܘܰܒ݂ܡܰܝܳܐ̈ ܂ ܕ݁ܬ݂ܰܘܒ݁ܕ݂ܺܝܘܗ̱ܝ . ܐܶܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܁ ܥܰܕ݁ܰܪܰܝܢܝ ܂ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ . 23 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܐܶܢ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܰܬ݂ܗܰܝܡܶܢ ܆ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܠܡܰܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܶܢ . 24 ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܩܥܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܗ̱ܝ ܕ݁ܛܰܠܝܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܳܟ݂ܶܐ ܂ ܘܳܐܡܰܪ . ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝ ܆ ܥܰܕ݁ܰܪ ܠܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܝ . 25 ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܪܳܗܶܛ ܥܰܡܳܐ ܁ ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܆ ܟ݁ܐܳܐ ܒ݁ܗܳܝ ܪܽܘܚܳܐ ܛܰܢܦ݂ܬ݂ܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ . ܪܽܘܚܳܐ ܚܰܪܶܫܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܡܰܠܠܳܐ . ܐܶܢܳܐ ܦ݁ܳܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟ݂ܝ ܆ ܦ݁ܽܘܩܝ ܡܶܢܶܗ ܁ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܂ ܠܳܐ ܬ݁ܶܥܠܺܝܢ ܠܶܗ . 26 ܘܰܩܥܳܐ ܫܺܐܕ݂ܳܐ ܗܰܘ ܣܰܓ݁ܺܝ . ܘܫܰܚܩܶܗ ܇ ܘܰܢܦ݂ܰܩ . ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܺܝܬ݂ܳܐ . ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܂ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ ܠܶܗ . 27 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܚܕ݁ܶܗ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܂ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܀ 28 ܟ݁ܰܕ݂ ܥܰܠ ܕ݁ܶܝܢ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܆ ܫܰܐܠܽܘܗ̱ܝ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝܗܽܘܢ . ܠܡܳܢܳܐ ܚܢܰܢ ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܢ ܠܡܰܦ݁ܳܩܽܘܬ݂ܶܗ . 29 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܶܢܣܳܐ ܁ ܒ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܡܶܦ݁ܰܩ ܆ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܨܰܘܡܳܐ ܘܒ݂ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܀ 30 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܩ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܆ ܥܳܒ݂ܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܆ ܘܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܕ݁ܰܥ ܒ݁ܶܗ . 31 ܡܰܠܶܦ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܳܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ . ܘܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ . ܘܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܛܶܠ ܆ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܢܩܽܘܡ . 32 ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܂ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܗ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ . ܘܕ݂ܳܚܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܰܢܫܰܐܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܀ 33 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܰܟ݂ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܰܠܘ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܆ ܡܫܰܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܂ ܕ݁ܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܫܒ݂ܺܝܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ . 34 ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܰܬ݁ܺܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . ܐܶܬ݂ܚܪܺܝܘ ܗ̱ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܁ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ ܂ ܕ݁ܡܰܢܽܘ ܪܰܒ݂ ܒ݁ܗܽܘܢ . 35 ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܩܪܳܐ ܠܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܂ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܐ̱ܢܳܫ . 36 ܘܰܢܣܰܒ݂ ܛܰܠܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܒ݁ܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ . ܘܫܰܩܠܶܗ ܥܰܠ ܕ݁ܪܳܥܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . 37 ܟ݁ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܰܢܩܰܒ݁ܶܠ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܒ݁ܫܶܡܝ ܂ ܠܺܝ ܗܽܘ ܡܩܰܒ݁ܶܠ . ܘܡܰܢ ܕ݁ܠܺܝ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܆ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܝ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܁ ܐܶܠܳܐ ܠܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ ܀ 38 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ . ܪܰܒ݁ܺܝ ܆ ܚܙܰܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܁ ܕ݁ܡܰܦ݁ܶܩ ܫܺܐܕ݂ܶܐ̈ ܒ݁ܰܫܡܳܟ݂ . ܘܰܟ݂ܠܰܝܢܳܝܗ̱ܝ ܂ ܥܰܠ ܕ݁ܠܳܐ ܢܩܶܦ݂ ܠܰܢ . 39 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܠܳܐ ܬ݁ܶܟ݂ܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ . ܠܰܝܬ݁ ܓ݁ܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܚܰܝܠܶܐ̈ ܒ݁ܫܶܡܝ ܇ ܘܡܶܫܟ݁ܰܚ ܥܓ݂ܰܠ ܐܳܡܰܪ ܥܠܰܝ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ . 40 ܡܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܚܠܳܦ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܗ̱ܽܘ ܀ 41 ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܢܰܫܩܶܝܟ݂ܽܘܢ ܁ ܟ݁ܳܣܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ̈ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ : ܒ݁ܰܫܡܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܕ݁ܠܳܐ ܢܰܘܒ݁ܶܕ݂ ܐܰܓ݂ܪܶܗ ܀ 42 ܘܟ݂ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܢܰܟ݂ܫܶܠ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܙܥܽܘܪܶܐ̈ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒ݁ܺܝ ܆ ܦ݁ܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ . ܐܶܠܽܘ ܪܰܡܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܪܰܚܝܳܐ ܕ݁ܰܚܡܳܪܳܐ ܒ݁ܨܰܘܪܶܗ ܂ ܘܰܫܕ݂ܶܐ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܀ 43 ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܟ݂ܫܠܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܂ ܦ݁ܣܽܘܩܶܝܗ . ܦ݁ܰܩܳܚ ܗ̱ܽܘ ܠܳܟ݂ ܁ ܦ݁ܫܺܝܓ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܥܽܘܠ ܠܚܰܝܶܐ̈ ܆ ܐܰܘ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ̈ ܐܺܝܕ݂ܺܝܢ̈ ܂ ܬ݁ܺܐܙܰܠ ܠܓ݂ܺܗܰܢܳܐ . 44 ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܘܠܰܥܗܽܘܢ ܂ ܠܳܐ ܡܳܝܬ݁ܳܐ . ܘܢܽܘܪܗܽܘܢ ܂ ܠܳܐ ܕ݁ܳܥܟ݁ܳܐ . 45 ܘܶܐܢ ܪܶܓ݂ܠܳܟ݂ ܡܰܟ݂ܫܠܳܐ ܠܳܟ݂ ܂ ܦ݁ܣܽܘܩܶܝܗ . ܦ݁ܰܩܳܚ ܗ̱ܽܘ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܥܽܘܠ ܠܚܰܝܶܐ̈ ܚܓ݂ܺܝܣܳܐ ܆ ܐܰܘ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ̈ ܪܶܓ݂ܠܺܝܢ̈ ܂ ܬ݁ܶܦ݁ܶܠ ܒ݁ܓ݂ܺܗܰܢܳܐ . 46 ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܘܠܰܥܗܽܘܢ ܂ ܠܳܐ ܡܳܝܬ݁ܳܐ . ܘܢܽܘܪܗܽܘܢ ܂ ܠܳܐ ܕ݁ܳܥܟ݁ܳܐ ܀ 9 47 ܘܶܐܢ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܡܰܟ݂ܫܠܳܐ ܠܳܟ݂ ܂ ܚܨܺܝܗ . ܦ݁ܰܩܳܚ ܗ̱ܽܘ ܠܳܟ݂ ܁ ܕ݁ܒ݂ܰܚܕ݂ܳܐ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܬ݁ܶܥܽܘܠ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܐܰܘ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ̈ ܥܰܝܢܺܝܢ̈ ܂ ܬ݁ܶܦ݁ܶܠ ܒ݁ܓ݂ܺܗܰܢܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܂ 48 ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܘܠܰܥܗܽܘܢ ܂ ܠܳܐ ܡܳܝܬ݁ܳܐ . ܘܢܽܘܪܗܽܘܢ ܂ ܠܳܐ ܕ݁ܳܥܟ݁ܳܐ ܀ 49 ܟ݁ܽܠ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ ܢܶܬ݂ܡܠܰܚ ܁ ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܶܒ݂ܚܬ݂ܳܐ ܒ݁ܡܶܠܚܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܡܠܰܚ ܀ 50 ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܚܳܐ . ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܠܚܳܐ ܬ݁ܶܦ݂ܟ݁ܰܗ ܂ ܒ݁ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܡܠܰܚ . ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܡܶܠܚܳܐ . ܘܰܒ݂ܫܰܝܢܳܐ ܗܘܰܘ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ ܀܀
10 Chapter 10 1 ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܆ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ ܂ ܠܥܶܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܝܽܘܪܕ݁ܢܳܢ . ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܬ݂ܰܡܳܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܟ݁ܶܢܫܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܆ ܘܡܰܠܶܦ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܡܥܳܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ . 2 ܘܰܩܪܶܒ݂ܘ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ̈ ܁ ܡܢܰܣܶܝܢ ܠܶܗ ܘܰܡܫܰܐܠܺܝܢ ܆ ܕ݁ܶܐܢ ܫܰܠܺܝܛ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܂ ܕ݁ܢܶܫܒ݁ܽܘܩ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܶܗ . 3 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܁ ܡܳܢܳܐ ܦ݁ܰܩܶܕ݂ܟ݂ܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ . 4 ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ . ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܦ݁ܶܣ ܠܰܢ ܆ ܕ݁ܢܶܟ݂ܬ݁ܽܘܒ݂ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܫܽܘܒ݂ܩܳܢܳܐ ܂ ܘܢܶܫܪܶܐ . 5 ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܩܰܫܝܽܘܬ݂ ܠܶܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܬ݂ܰܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ . 6 ܡܶܢ ܒ݁ܪܺܫܺܝܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܂ ܕ݁ܶܟ݂ܪܳܐ ܘܢܶܩܒ݁ܬ݂ܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ . 7 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܫܒ݁ܽܘܩ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܠܰܐܒ݂ܽܘܗ̱ܝ ܘܠܶܐܡܶܗ ܂ ܘܢܶܩܰܦ݂ ܠܰܐܢ̱ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܆ 8 ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܬ݁ܪܰܝܗܽܘܢ̈ ܂ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܣܰܪ . ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܠܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܁ ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܣܰܪ . 9 ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܁ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܙܰܘܶܓ݂ ܆ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܂ ܠܳܐ ܢܦ݂ܰܪܶܫ . 10 ܘܫܰܐܠܽܘܗ̱ܝ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ . 11 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܟ݁ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܢܶܫܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܁ ܘܢܶܣܰܒ݂ ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܂ ܓ݁ܳܐܰܪ . 12 ܘܶܐܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܫܪܶܐ ܒ݁ܰܥܠܳܗ ܁ ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܂ ܓ݁ܳܝܪܳܐ ܀ 13 ܘܰܡܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܛܠܳܝܶܐ̈ ܕ݁ܢܶܩܪܽܘܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܁ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܂ ܟ݁ܳܐܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܠܗܽܘܢ . 14 ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܚܙܳܐ ܂ ܘܶܐܬ݂ܒ݁ܶܐܫ ܠܶܗ . ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܫܒ݂ܽܘܩܘ ܛܠܳܝܶܐ̈ ܁ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܂ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܟ݂ܠܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ . ܕ݁ܕ݂ܰܐܝܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܁ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܂ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 15 ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܢܩܰܒ݁ܶܠ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܛܰܠܝܳܐ ܂ ܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܠܳܗ . 16 ܘܰܫܩܰܠ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܕ݁ܪܳܥܰܘܗ̱ܝ̈ ܆ ܘܣܳܡ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܂ ܘܒ݂ܰܪܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܀ 17 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܪܳܕ݂ܶܐ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܆ ܪܗܶܛ ܚܰܕ݂ ܂ ܢܦ݂ܰܠ ܥܰܠ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܁ ܘܰܡܫܰܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܂ ܘܳܐܡܰܪ . ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܅ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܕ݁ܺܐܬ݂ܰܪ ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ . 18 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܆ ܡܳܢܳܐ ܩܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܺܝ ܛܳܒ݂ܳܐ . ܠܰܝܬ݁ ܛܳܒ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܚܰܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ . 19 ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܶܐ̈ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ݁ . ܠܳܐ ܬ݁ܓ݂ܽܘܪ . ܠܳܐ ܬ݁ܶܓ݂ܢܽܘܒ݂ . ܠܳܐ ܬ݁ܶܩܛܽܘܠ . ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܣܗܰܕ݂ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܬ݂ܳܐ . ܠܳܐ ܬ݁ܶܛܠܽܘܡ . ܝܰܩܰܪ ܠܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܂ ܘܠܶܐܡܳܟ݂ . 20 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܢܶܛܪܶܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ̈ ܂ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܝ . 21 ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܚܳܪ ܒ݁ܶܗ ܂ ܘܰܐܚܒ݂ܶܗ . ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܂ ܚܕ݂ܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܠܳܟ݂ . ܙܶܠ ܙܰܒ݁ܶܢ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܂ ܘܗܰܒ݂ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ̈ : ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܣܺܝܡܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܆ ܘܣܰܒ݂ ܨܠܺܝܒ݂ܳܐ ܂ ܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܀ 22 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܟ݁ܡܰܪ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ . ܘܶܐܙܰܠ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܥܰܝܺܝܩܳܐ ܠܶܗ . ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܢܶܟ݂ܣܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ . 23 ܚܳܪ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܟ݁ܡܳܐ ܥܰܛܠܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܢܶܟ݂ܣܶܐ̈ ܇ ܕ݁ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 24 ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܡܶܠܰܘܗ̱ܝ̈ . ܘܰܥܢܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܒ݁ܢܰܝ̈ ܆ ܟ݁ܡܳܐ ܥܰܛܠܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܬ݂ܟ݂ܺܝܠܺܝܢ ܥܰܠ ܢܶܟ݂ܣܰܝܗܽܘܢ̈ ܕ݁ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 25 ܦ݁ܫܺܝܩ ܗ̱ܽܘ ܠܓ݂ܰܡܠܳܐ ܕ݁ܢܶܥܽܘܠ ܒ݁ܰܚܪܽܘܪܳܐ ܕ݁ܰܡܚܰܛܳܐ ܆ ܐܰܘ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܡܶܥܰܠ . 26 ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܒ݁ܰܝܢܰܝܗܽܘܢ . ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܡܶܚܳܐ . 27 ܚܳܪ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܠܘܳܬ݂ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ ܁ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ . ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܓ݁ܶܝܪ ܂ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀܀ 28 ܘܫܰܪܺܝ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ . ܗܳܐ ܚܢܰܢ ܫܒ݂ܰܩܢ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܂ ܘܰܢܩܶܦ݂ܢܳܟ݂ . 29 ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܐ̱ܢܳܫ ܕ݁ܫܳܒ݂ܶܩ ܒ݁ܳܬ݁ܶܐ̈ ܐܰܘ ܐܰܚܶܐ̈ ܐܰܘ ܐܰܚܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܇ ܐܰܘ ܐܰܒ݂ܳܐ ܐܰܘ ܐܶܡܳܐ ܇ ܐܰܘ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܢܰܝܳܐ̈ ܇ ܐܰܘ ܩܽܘܪܝܳܐ̈ ܁ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܝ ܂ ܘܡܶܛܽܠ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܝ ܇ 30 ܘܠܳܐ ܢܩܰܒ݁ܶܠ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܰܡܳܐܐ ܂ ܗܳܫܳܐ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܇ ܒ݁ܳܬ݁ܶܐ̈ ܁ ܘܰܐܚܶܐ̈ ܘܰܐܚܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܶܐܡܗܳܬ݂ܳܐ̈ ܇ ܘܰܒ݂ܢܰܝܳܐ̈ ܘܩܽܘܪܝܳܐ̈ ܂ ܥܰܡ ܪܕ݂ܽܘܦ݂ܝܳܐ . ܘܰܒ݂ܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܂ ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܀ 31 ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝܶܐ̈ ܁ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܐ̱ܚܪܳܝܶܐ̈ ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܶܐ̈ ܩܰܕ݂ܡܳܝܶܐ̈ ܀܀ 32 ܟ݁ܰܕ݂ ܣܳܠܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܆ ܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܩܕ݂ܺܝܡ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܁ ܘܡܶܬ݁ܬ݁ܰܡܗܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . ܘܳܐܙܺܠ̱ܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܰܚܺܝܠܺܝܢ ܀ ܘܰܕ݂ܒ݂ܰܪ ܠܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪܬ݁ܶܗ ܆ ܘܫܰܪܺܝ ܕ݁ܢܺܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ . 33 ܕ݁ܗܳܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ . ܘܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܠܪܰܒ݁ܰܝ̈ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܂ ܘܰܠܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ . ܘܰܢܚܰܝܒ݂ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ . ܘܢܰܫܠܡܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܆ 34 ܘܰܢܒ݂ܰܙܚܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܁ ܘܰܢܢܰܓ݁ܕ݂ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܁ ܘܢܶܪܩܽܘܢ ܒ݁ܰܐܦ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ . ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܂ ܢܩܽܘܡ ܀ 35 ܘܰܩܪܶܒ݂ܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܙܰܒ݂ܕ݂ܰܝ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܆ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܁ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܢܶܫܰܐܠ ܂ ܬ݁ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܰܢ . 36 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܁ ܡܳܢܳܐ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ . 37 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܗܰܒ݂ ܠܰܢ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܢܶܬ݁ܶܒ݂ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܂ ܘܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܟ݂ ܒ݁ܫܽܘܒ݂ܚܳܟ݂ . 38 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܫܳܐܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܫܬ݁ܽܘܢ ܟ݁ܳܣܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܫܳܬ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܘܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܥܳܡܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܁ ܬ݁ܶܥܡܕ݂ܽܘܢ ܆ 39 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܂ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢܰܢ . ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܟ݁ܳܣܳܐ ܕ݁ܫܳܬ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܂ ܬ݁ܶܫܬ݁ܽܘܢ . ܘܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܳܡܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܂ ܬ݁ܶܥܡܕ݂ܽܘܢ . 40 ܕ݁ܬ݂ܶܬ݁ܒ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܁ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܝ ܘܡܶܢ ܣܶܡܳܠܝ ܆ ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܕ݁ܺܝܠܝ ܠܡܶܬ݁ܰܠ ܇ ܐܶܠܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܛܰܝܒ݂ܳܐ ܀ 41 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܥܶܣܪܳܐ ܆ ܫܰܪܺܝܘ ܪܳܛܢܺܝܢ ܥܰܠ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ . 42 ܘܰܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܣܬ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ ܪܺܫܶܐ̈ ܕ݁ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܂ ܡܳܪܰܝܗܽܘܢ̈ ܐܶܢܽܘܢ . ܘܪܰܘܪܒ݂ܳܢܰܝܗܽܘܢ̈ ܫܰܠܺܝܛܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ . 43 ܠܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ . ܐܶܠܳܐ ܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ . 44 ܘܰܐܝܢܳܐ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܁ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܢܳܫ ܀ 45 ܐܳܦ݂ ܒ݁ܪܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܆ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܡܰܫ ܁ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܢܫܰܡܶܫ . ܘܰܕ݂ܢܶܬ݁ܶܠ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܦ݁ܽܘܪܩܳܢܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܀ 46 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܺܐܝܪܺܝܚܽܘ ܀.܀.܀܀ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܩ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܐܺܝܪܺܝܚܽܘ : ܗܽܘ ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܘܟ݂ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܆ ܛܺܝܡܰܝ ܁ ܒ݁ܰܪ ܛܺܝܡܰܝ ܣܰܡܝܳܐ ܇ ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܐܽܘܪܚܳܐ ܂ ܘܚܳܕ݂ܰܪ . 47 ܘܰܫܡܰܥ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܗ̱ܽܘ ܢܳܨܪܳܝܳܐ . ܘܫܰܪܺܝ ܠܡܶܩܥܳܐ ܂ ܘܰܠܡܺܐܡܰܪ . ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܅ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ . 48 ܘܟ݂ܳܐܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܶܗ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܽܘܩ . ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܩܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܂ ܘܳܐܡܰܪ . ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܅ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ . 49 ܘܩܳܡ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܕ݁ܢܶܩܪܽܘܢܳܝܗ̱ܝ . ܘܰܩܪܰܐܘܽܗ̱ܝ ܠܣܰܡܝܳܐ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܐܶܬ݂ܠܰܒ̱݁ܒ݂ ܁ ܩܽܘܡ ܁ ܩܳܪܶܐ ܠܳܟ݂ . 50 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܣܰܡܝܳܐ ܫܕ݂ܳܐ ܠܒ݂ܳܫܶܗ ܆ ܘܩܳܡ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ . 51 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܡܳܢܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܳܟ݂ . ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܣܰܡܝܳܐ ܂ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܂ ܪܰܒ݁ܺܝ ܂ ܕ݁ܶܐܚܙܶܐ . 52 ܘܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ . ܚܙܺܝ ܁ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܐܰܚܝܰܬ݂ܳܟ݂ . ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܶܗ ܆ ܘܳܐܙܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܀
11 Chapter 11 1 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܩܪܶܒ݂ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ : ܥܰܠ ܓ݁ܶܢ̱ܒ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܦ݁ܳ̈̈ܓ݁ܶܐ ܁ ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܥܰܢܝܳܐ ܁ ܠܘܳܬ݂ ܛܽܘܪܳܐ ܕ݁ܙܰܝܬ݁ܶܐ̈ ܆ ܫܰܕ݁ܰܪ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ 2 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܙܶܠܘ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܠܩܽܘܒ݂ܠܰܢ ܂ ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܐܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܗ ܆ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܥܺܝܠܳܐ ܕ݁ܰܐܣܺܝܪ . ܕ݁ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܂ ܠܳܐ ܪܰܟ݂ܒ݁ܶܗ . ܫܪܰܘ ܐܰܝܬ݁ܰܐܘܽܗ̱ܝ . 3 ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܁ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܆ ܐܶܡܰܪܘ ܠܶܗ ܂ ܕ݁ܰܠܡܳܪܰܢ ܡܶܬ݂ܒ݁ܥܶܐ ܂ ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܡܫܰܕ݁ܰܪ ܠܶܗ ܠܟ݂ܳܐ ܀ 4 ܘܶܐܙܰܠܘ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ ܥܺܝܠܳܐ ܕ݁ܰܐܣܺܝܪ ܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܳܐ . ܠܒ݂ܰܪ ܒ݁ܫܽܘܩܳܐ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܆ 5 ܐ̱ܢܳܫܺܝܢ̈ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܂ ܐܶܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܇ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܫܳܪܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܥܺܝܠܳܐ . 6 ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܁ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܆ ܘܰܫܒ݂ܰܩܘ ܐܶܢܽܘܢ . 7 ܘܰܐܝܬ݁ܝܽܘܗ̱ܝ ܠܥܺܝܠܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܆ ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܳܐܢܰܝܗܽܘܢ̈ ܁ ܘܰܪܟ݂ܶܒ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܝܶܫܽܘܥ ܀ 8 ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܂ ܡܫܰܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܢܰܚܬ݁ܰܝܗܽܘܢ̈ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ . ܘܰܐ̱ܚܪܳܢܶܐ̈ ܦ݁ܳܣܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܣܰܘܟ݁ܶܐ̈ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܶܐ̈ ܂ ܘܰܡܫܰܘܶܝܢ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ . 9 ܘܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܩܕ݂ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܁ ܘܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܳܬ݂ܪܶܗ ܆ ܩܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܅ ܒ݁ܪܺܝܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ . 10 ܘܰܒ݂ܪܺܝܟ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܝܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ . ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒ݁ܰܡܪܰܘܡܶܐ̈ ܀ 11 ܘܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܆ ܘܰܚܙܳܐ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ . ܟ݁ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܪܰܡܫܳܐ ܆ ܢܦ݂ܰܩ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܥܰܢܝܳܐ ܥܰܡ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ̈ . 12 ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܩ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܢܝܳܐ ܂ ܟ݁ܦ݂ܶܢ . 13 ܘܰܚܙܳܐ ܬ݁ܺܬ݁ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܂ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܳܗ ܛܰܪܦ݂ܶܐ̈ . ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ܳܗ ܕ݁ܶܐܢ ܢܶܫܟ݁ܰܚ ܒ݁ܳܗ ܡܶܕ݁ܶܡ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܆ ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܒ݁ܳܗ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܛܰܪܦ݂ܶܐ̈ . ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܬ݂ܺܐܢܶܐ̈ . 14 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ . ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܶܟ݂ܝ ܦ݁ܺܐܪܶܐ̈ ܠܳܐ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ . ܘܰܫܡܰܥܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܀܀ 15 ܘܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܘܫܰܪܺܝ ܕ݁ܢܰܦ݁ܶܩ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܙܳܒ݂ܢܺܝܢ ܘܰܡܙܰܒ݁ܢܺܝܢ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ . ܘܰܗܦ݂ܰܟ݂ ܦ݁ܳܬ݂ܽܘܪܶܐ̈ ܕ݁ܰܡܥܰܪܦ݂ܳܢܶܐ̈ ܂ ܘܟ݂ܽܘܪܣܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܡܙܰܒ݁ܢܺܝܢ ܝܰܘܢܶܐ̈ . 16 ܘܠܳܐ ܫܳܒ݂ܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫ ܢܰܥܒ݁ܰܪ ܡܳܐܢܶܐ̈ ܒ݁ܓ݂ܰܘ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ . 17 ܘܡܰܠܶܦ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܂ ܘܳܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܠܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܆ ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܝ ܁ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܬ݂ܩܪܶܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܆ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܂ ܡܥܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܶܣܛܳܝܶܐ̈ ܀ 18 ܘܰܫܡܰܥܘ ܪܰܒ݁ܰܝ̈ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ . ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܢܰܘܒ݁ܕ݂ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ . ܕ݁ܳܚܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢܶܗ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܟ݂ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܬ݁ܰܡܺܝܗܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܗ ܀ 19 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܆ ܢܦ݂ܰܩܘ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܀ 20 ܘܰܒ݂ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܥܳܒ݂ܪܺܝܢ ܆ ܚܙܰܘ ܬ݁ܺܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܟ݁ܰܕ݂ ܝܰܒ݁ܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܥܶܩܳܪܳܗ . 21 ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܪܰܒ݁ܺܝ ܆ ܗܳܐ ܬ݁ܺܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܠܳܛܬ݁ ܂ ܝܶܒ݂ܫܰܬ݂ . 22 ܘܰܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܁ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 23 ܐܰܡܺܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܢܺܐܡܰܪ ܠܛܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܁ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܩ̱ܠ ܘܦ݂ܶܠ ܒ݁ܝܰܡܳܐ : ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ ܒ݁ܠܶܒ݁ܶܗ : ܐܶܠܳܐ ܢܗܰܝܡܶܢ ܕ݁ܗܳܘܶܐ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܀ 24 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ . ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܡܨܰܠܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܁ ܘܫܳܐܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܗܰܝܡܶܢܘ ܕ݁ܢܳܣܒ݁ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܂ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀ 25 ܘܡܳܐ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܆ ܫܒ݂ܽܘܩܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ . ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܂ ܢܶܫܒ݁ܽܘܩ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܰܟ݂ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ̈ . 26 ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܫܳܒ݂ܩܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܂ ܢܶܫܒ݁ܽܘܩ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܰܟ݂ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ̈ ܀ 27 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܆ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܪܰܒ݁ܰܝ̈ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܂ 28 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܒ݁ܰܐܝܢܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ . ܘܡܰܢܽܘ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܳܟ݂ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܬ݁ܶܥܒ݁ܶܕ݂ . 29 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܐܶܫܰܐܶܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܁ ܕ݁ܬ݂ܺܐܡܪܽܘܢ ܠܺܝ ܆ ܘܶܐܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܁ ܒ݁ܰܐܝܢܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ . 30 ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܗ̱ܝ . ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܂ ܐܰܘ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ . ܐܶܡܰܪܘ ܠܺܝ . 31 ܘܶܐܬ݂ܚܰܫܰܒ݂ܘ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܂ ܘܶܐܡܰܪܘ . ܕ݁ܶܐܢ ܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕ݁ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܆ ܐܳܡܰܪ ܠܰܢ . ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܬ݁ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ . 32 ܘܰܕ݂ܢܺܐܡܰܪ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ ܆ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ . ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܚܺܝܕ݂ܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܆ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܗ̱ܘ . 33 ܘܰܥܢܰܘ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ . ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ . ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܁ ܒ݁ܰܐܝܢܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܀
12 Chapter 12 1 ܘܫܰܪܺܝ ܕ݁ܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒ݁ܡܰܬ݂ܠܶܐ̈ . ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܢܨܰܒ݂ ܟ݁ܰܪܡܳܐ . ܘܰܐܚܕ݁ܪܶܗ ܣܝܳܓ݂ܳܐ . ܘܰܚܦ݂ܰܪ ܒ݁ܶܗ ܡܰܥܨܰܪܬ݁ܳܐ . ܘܰܒ݂ܢܳܐ ܒ݁ܶܗ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܐ . ܘܰܐܘܚܕ݂ܶܗ ܠܦ݂ܰܠܳܚܶܐ̈ ܂ ܘܰܚܙܰܩ . 2 ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܠܘܳܬ݂ ܦ݁ܰܠܳܚܶܐ̈ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܇ ܕ݁ܡܶܢ ܦ݁ܺܐܪܶܐ̈ ܕ݁ܟ݂ܰܪܡܳܐ ܢܶܣܰܒ݂ . 3 ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܚܰܐܘܽܗ̱ܝ ܁ ܘܫܰܕ݁ܪܽܘܗ̱ܝ ܟ݁ܰܕ݂ ܣܦ݂ܺܝܩ . 4 ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ . ܘܳܐܦ݂ ܠܗܰܘ ܪܰܓ݂ܡܽܘܗ̱ܝ ܁ ܘܨܰܠܦ݂ܽܘܗ̱ܝ ܂ ܘܫܰܕ݁ܪܽܘܗ̱ܝ ܒ݁ܨܰܥܪܳܐ . 5 ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ . ܐܳܦ݂ ܠܗܰܘ ܩܰܛܠܽܘܗ̱ܝ . ܘܰܠܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ̈ ܐ̱ܚܪܳܢܶܐ̈ ܫܰܕ݁ܰܪ . ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܂ ܡܚܰܘ . ܡܶܢܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܂ ܩܰܛܶܠܘ . 6 ܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܁ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܪܳܐ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܆ ܘܫܰܕ݁ܪܶܗ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܐ̱ܚܪܳܝܰܬ݂ ܂ ܐܶܡܰܪ ܓ݁ܶܝܪ . ܟ݁ܒ݂ܰܪ ܢܶܒ݂ܗܬ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܒ݁ܶܪܝ . 7 ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܰܠܳܚܶܐ̈ ܂ ܐܶܡܰܪܘ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ . ܗܳܢܰܘ ܝܳܪܬ݁ܳܐ ܁ ܬ݁ܰܘ ܢܶܩܛܠܺܝܘܗ̱ܝ ܆ ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ . 8 ܘܰܢܣܰܒ݂ܘ ܩܰܛܠܽܘܗ̱ܝ ܂ ܘܰܐܦ݁ܩܽܘܗ̱ܝ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܟ݁ܰܪܡܳܐ . 9 ܡܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܡܳܪܶܐ ܟ݁ܰܪܡܳܐ . ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܢܰܘܒ݁ܶܕ݂ ܠܗܳܢܽܘܢ ܦ݁ܰܠܳܚܶܐ̈ ܆ ܘܢܶܬ݁ܠܺܝܘܗ̱ܝ ܟ݁ܰܪܡܳܐ ܠܰܐ̱ܚܪܳܢܶܐ̈ . 10 ܘܳܐܦ݂ܠܳܐ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ : ܕ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܣܠܺܝܘ ܒ݁ܰܢܳܝܶܐ̈ : ܗܺܝ ܗܘܳܬ݂ ܠܪܺܫܳܐ ܕ݁ܙܳܘܺܝܬ݂ܳܐ . 11 ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܂ ܘܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܬ݁ܶܕ݂ܡܽܘܪܬ݁ܳܐ ܒ݁ܥܰܝܢܰܝܢ̈ ܀ 12 ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܡܶܐܚܕ݁ܶܗ ܂ ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ . ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܗܳܢܳܐ . ܘܫܰܒ݂ܩܽܘܗ̱ܝ ܂ ܘܶܐܙܰܠܘ ܀.܀.܀܀ 11 13 ܘܫܰܕ݁ܰܪܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ ܡܶܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ ܁ ܘܡܶܢ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܂ ܕ݁ܰܢܨܽܘܕ݂ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ . 14 ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܰܘ ܂ ܘܫܰܐܠܽܘܗ̱ܝ . ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܆ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪ ܐܰܢ̱ܬ݁ . ܘܠܳܐ ܫܩܺܝܠ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܨܶܦ݂ܬ݂ܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ . ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܚܳܐܰܪ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܒ݁ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܐ̈ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ . ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܂ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܠܶܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ . ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܬ݁ܰܠ ܟ݁ܣܶܦ݂ ܪܺܫܳܐ ܠܩܶܣܰܪ ܂ ܐܰܘ ܠܳܐ . ܢܶܬ݁ܶܠ ܂ ܐܰܘ ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ . 15 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܕ݂ܰܥ ܢܶܟ݂ܠܗܽܘܢ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܁ ܡܳܢܳܐ ܡܢܰܣܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ . ܐܰܝܬ݁ܰܘ ܠܺܝ ܕ݁ܺܝܢܳܪܳܐ ܐܶܚܙܶܐ . 16 ܘܰܐܝܬ݁ܺܝܘ ܠܶܗ . ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܕ݁ܡܰܢܽܘ ܨܰܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ . ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܂ ܕ݁ܩܶܣܰܪ . 17 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܕ݁ܩܶܣܰܪ ܗܰܒ݂ܘ ܠܩܶܣܰܪ ܆ ܘܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ . ܘܰܬ݂ܡܰܗܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܶܗ ܀ 18 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܙܰܕ݁ܽܘܩܳܝܶܐ̈ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܕ݁ܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܠܰܝܬ݁ . ܘܰܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . 19 ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܂ ܡܽܘܫܶܐ ܟ݁ܬ݂ܰܒ݂ ܠܰܢ ܆ ܕ݁ܶܐܢ ܡܳܐܶܬ݂ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫ : ܘܫܳܒ݂ܶܩ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܁ ܘܰܒ݂ܢܰܝܳܐ̈ ܠܳܐ ܫܳܒ݂ܶܩ ܆ ܢܶܣܰܒ݂ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܂ ܘܰܢܩܺܝܡ ܙܰܪܥܳܐ ܠܰܐܚܽܘܗ̱ܝ . 20 ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܐܰܚܺܝܢ̈ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܘ . ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܂ ܘܡܺܝܬ݂ . ܘܠܳܐ ܫܒ݂ܰܩ ܙܰܪܥܳܐ . 21 ܘܕ݂ܰܬ݂ܪܶܝܢ̈ ܢܰܣܒ݁ܳܗ ܘܡܺܝܬ݂ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܗܽܘ ܫܒ݂ܰܩ ܙܰܪܥܳܐ . ܘܕ݂ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ . 22 ܘܫܰܒ݂ܥܳܬ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ ܢܰܣܒ݁ܽܘܗ ܆ ܘܠܳܐ ܫܒ݂ܰܩܘ ܙܰܪܥܳܐ . ܐ̱ܚܪܳܝܰܬ݂ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܡܺܝܬ݂ܰܬ݂ ܐܳܦ݂ ܗܺܝ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ . 23 ܒ݁ܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܂ ܕ݁ܰܐܝܢܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ . ܫܰܒ݂ܥܳܬ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ ܓ݁ܶܝܪ ܢܰܣܒ݁ܽܘܗ . 24 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܛܥܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ̈ ܆ ܘܠܳܐ ܚܰܝܠܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ 25 ܡܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܩܳܡܘ ܡܶܢ ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ . ܠܳܐ ܢܳܣܒ݁ܺܝܢ ܢܶܫܶܐ̈ . ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܢܶܫܶܐ̈ ܗܳܘܝܳܢ̈ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܶܐ̈ . ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܂ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ . 26 ܥܰܠ ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ : ܠܳܐ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ ܁ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ : ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܢ ܣܰܢܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ : ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܁ ܘܰܐܠܳܗܶܗ ܕ݁ܺܐܝܣܚܳܩ ܁ ܘܰܐܠܳܗܶܗ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܆ 27 ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ ܁ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ . ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܂ ܣܰܓ݁ܺܝ ܛܳܥܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܀܀ 28 ܘܰܩܪܶܒ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ ܆ ܘܰܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܕ݂ܳܪܫܺܝܢ . ܘܰܚܙܳܐ ܕ݁ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܐܰܬ݂ܺܝܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ . ܘܫܰܐܠܶܗ . ܐܰܝܢܰܘ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ . 29 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܩܰܕ݂ܡܳܝ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܶܐ̈ ܆ ܫܡܰܥ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܅ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܁ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܗ̱ܽܘ . 30 ܘܰܕ݂ܬ݂ܶܪܚܰܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܂ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܠܶܒ݁ܳܟ݂ . ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܠܳܗ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ . ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܪܶܥܝܳܢܳܟ݂ . ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܟ݂ . ܗܳܢܰܘ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܆ 31 ܘܕ݂ܰܬ݂ܪܶܝܢ̈ ܕ݁ܕ݂ܳܡܶܐ ܠܶܗ . ܕ݁ܬ݂ܰܚܶܒ݂ ܠܩܰܪܺܝܒ݂ܳܟ݂ ܂ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ . ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܁ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܝܬ݁ ܀ 32 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܗܰܘ ܣܳܦ݂ܪܳܐ . ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܪܰܒ݁ܺܝ ܅ ܒ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܐܶܡܰܪܬ݁ . ܕ݁ܚܰܕ݂ ܗ̱ܽܘ ܆ ܘܠܰܝܬ݁ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢܶܗ . 33 ܘܰܕ݂ܢܶܪܚܡܺܝܘܗ̱ܝ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܠܶܒ݁ܳܐ ܂ ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܪܶܥܝܳܢܳܐ . ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܠܳܗ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܁ ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ . ܘܰܕ݂ܢܶܪܚܰܡ ܩܰܪܺܝܒ݂ܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܆ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܝܰܩܕ݁ܶܐ̈ ܘܕ݂ܶܒ݂ܚܶܐ̈ . 34 ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܁ ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܕ݁ܚܰܟ݁ܺܝܡܳܐܝܺܬ݂ ܡܦ݂ܰܢܶܐ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܆ ܥܢܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܠܳܐ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀ ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܐܰܡܪܰܚ ܕ݁ܰܢܫܰܐܠܺܝܘܗ̱ܝ ܀ 35 ܘܰܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܠܶܦ݂ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ . ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ ܇ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܗ̱ܽܘ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ . 36 ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܐܶܡܰܪ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܆ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝ ܆ ܬ݁ܶܒ݂ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܝ ܂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܶܐܣܺܝܡ ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܰܝܟ݁̈ ܟ݁ܽܘܒ݂ܫܳܐ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܝܟ݁̈ . 37 ܗܽܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝ ܆ ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ . ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܫܳܡܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܒ݁ܰܣܺܝܡܳܐܝܺܬ݂ ܀ 38 ܘܰܒ݂ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܗ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ . ܐܶܙܕ݁ܰܗ̱ܪܘ ܡܶܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ ܁ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܶܐܣܛܠܶܐ̈ ܢܗܰܠܟ݂ܽܘܢ ܇ ܘܪܳܚܡܺܝܢ ܫܠܳܡܳܐ ܒ݁ܫܽܘܩܶܐ̈ ܇ 39 ܘܪܺܝܫ ܡܰܘܬ݁ܒ݂ܶܐ̈ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܇ ܘܪܺܝܫ ܣܡܳܟ݂ܶܐ̈ ܒ݁ܰܚܫܳܡܝܳܬ݂ܳܐ̈ . 40 ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܳܐܟ݂ܠܺܝܢ ܒ݁ܳܬ݁ܶܐ ܕ݁ܰܐܪܡܠܳܬ݂ܳܐ̈ ܆ ܒ݁ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܘܪܟ݂ܺܝܢ ܨܠܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ . ܗܶܢܽܘܢ ܢܩܰܒ݁ܠܽܘܢ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܀ 41 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܺܬ݂ܶܒ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܙܳܐ ܆ ܚܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܟ݁ܶܢܫܶܐ̈ ܪܳܡܶܝܢ ܥܽܘܪܦ݂ܳܢܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܙܳܐ . ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܥܰܬ݁ܺܝܪܶܐ̈ ܪܳܡܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܣܰܓ݁ܺܝ . 42 ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܐܰܪܡܰܠܬ݁ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܣܟ݁ܺܢܬ݁ܳܐ ܆ ܐܰܪܡܝܰܬ݂ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܡܢܺܝܢ̈ . ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܫܳܡܽܘܢܶܐ̈ . 43 ܘܰܩܪܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܁ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܪܡܰܠܬ݁ܳܐ ܡܶܣܟ݁ܺܢܬ݁ܳܐ ܆ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܪܳܡܶܝܢ ܐܰܪܡܝܰܬ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܙܳܐ . 44 ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܂ ܡܶܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܪܡܺܝܘ . ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܳܗ ܆ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ ܐܰܪܡܝܰܬ݂ܶܗ ܂ ܟ݁ܽܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܳܗ ܀
13 Chapter 13 1 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܩ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܆ ܗܳܐ ܚܙܺܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܶܐ̈ ܂ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܒ݁ܶܢܝܳܢܶܐ̈ . 2 ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ . ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗܳܠܶܝܢ ܒ݁ܶܢܝܳܢܶܐ̈ ܪܰܘܪܒ݂ܶܐ̈ ܆ ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܩܳܐ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ ܥܰܠ ܟ݁ܺܐܦ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܣܬ݁ܰܬ݂ܪܳܐ ܀ 3 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܺܬ݂ܶܒ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܛܽܘܪܳܐ ܕ݁ܙܰܝܬ݁ܶܐ̈ ܂ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܆ ܫܰܐܠܽܘܗ̱ܝ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܰܐܢܕ݁ܪܶܐܘܳܣ ܇ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܂ 4 ܐܶܡܰܪ ܠܰܢ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܗܘܝܳܢ̈ ܇ ܘܡܳܢܳܐ ܐܳܬ݂ܳܐ ܂ ܡܳܐ ܕ݁ܩܰܪܺܝܒ݂ܳܢ̈ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܠܡܶܫܬ݁ܰܠܳܡܽܘ . 5 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܫܰܪܺܝ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܚܙܰܘ ܁ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܰܛܥܶܝܟ݂ܽܘܢ . 6 ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܓ݁ܶܝܪ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܒ݁ܫܶܡܝ ܆ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ . ܘܰܠܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܢܰܛܥܽܘܢ . 7 ܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܩܪܳܒ݂ܶܐ̈ ܁ ܘܛܶܒ݁ܳܐ ܕ݁ܩܺܐܪܣܶܐ̈ ܂ ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܠܽܘܢ . ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ̱ܽܘ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ . ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܚܰܪܬ݂ܳܐ . 8 ܢܩܽܘܡ ܓ݁ܶܝܪ ܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܆ ܘܡܰܠܟ݁ܽܘ ܥܰܠ ܡܰܠܟ݁ܽܘ . ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܙܰܘܥܶܐ̈ ܂ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܳܐ ܕ݁ܽܘܟ݁ܳܐ . ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܟ݁ܰܦ݂ܢܶܐ̈ ܘܰܫܓ݂ܽܘܫܝܶܐ̈ . ܗܳܠܶܝܢ ܪܺܫܳܐ ܐܶܢܶܝܢ̈ ܕ݁ܚܶܒ݂ܠܶܐ̈ ܀ 9 ܚܙܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ . ܢܰܫܠܡܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܠܕ݂ܰܝܳܢܶܐ̈ . ܘܒ݂ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ ܬ݁ܶܬ݂ܢܰܓ݁ܕ݂ܽܘܢ . ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟ݁ܶܐ̈ ܘܗܺܓ݂ܡܽܘܢܶܐ̈ ܬ݁ܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܝ ܂ ܠܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܀ 10 ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܕ݁ܶܝܢ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܟ݁ܪܶܙ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܝ ܂ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܀ 11 ܡܳܐ ܕ݁ܰܡܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܢܰܫܠܡܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܂ ܠܳܐ ܬ݁ܩܰܕ݁ܡܽܘܢ ܬ݁ܺܐܨܦ݁ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܡܰܠܠܽܘܢ ܁ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܪܢܽܘܢ . ܐܶܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܂ ܗܰܘ ܡܰܠܶܠܘ . ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ . ܐܶܠܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ . 12 ܢܰܫܠܶܡ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܚܳܐ ܠܰܐܚܽܘܗ̱ܝ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܆ ܘܰܐܒ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܶܗ . ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܳܐ̈ ܥܰܠ ܐܰܒ݂ܳܗܰܝܗܽܘܢ̈ ܂ ܘܰܢܡܺܝܬ݂ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ . 13 ܘܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܣܢܺܝܐܝܺܢ̈ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܂ ܡܶܛܽܠ ܫܶܡܝ . ܡܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܢܣܰܝܒ݁ܰܪ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܚܰܪܬ݂ܳܐ ܂ ܗܽܘ ܢܺܚܶܐ ܀.܀.܀܀ 12 14 ܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܳܬ݂ܳܐ ܛܰܢܦ݂ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ : ܗܳܝ ܕ݁ܰܐܡܺܝܪܳܐ ܒ݁ܕ݂ܳܢܺܝܐܝܶܠ ܢܒ݂ܺܝܳܐ : ܕ݁ܩܳܝܡܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܆ ܗܰܘ ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܢܶܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠ ܁ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܺܝܗܽܘܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܁ ܢܶܥܪܩܽܘܢ ܠܛܽܘܪܳܐ ܂ 15 ܘܡܰܢ ܕ݁ܒ݂ܶܐܓ݁ܳܪܳܐ ܗ̱ܘ . ܠܳܐ ܢܶܚܽܘܬ݂ ܁ ܘܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܠܡܶܫܩܰܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܶܢ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܂ 16 ܘܡܰܢ ܕ݁ܰܒ݂ܚܰܩܠܳܐ ܗ̱ܘ ܆ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܗܦ݂ܶܟ݂ ܠܒ݂ܶܣܬ݁ܪܶܗ ܕ݁ܢܶܫܩܽܘܠ ܠܒ݂ܳܫܶܗ ܀ 17 ܘܳܝ ܕ݁ܶܝܢ ܠܒ݂ܰܛܢܳܬ݂ܳܐ̈ ܂ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܝܢܩܳܢ̈ ܒ݁ܗܳܢܽܘܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܀ 18 ܨܰܠܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܪܽܘܩܺܝܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܣܰܬ݂ܘܳܐ . 19 ܢܶܗܘܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܗܳܢܽܘܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܶܗ ܁ ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܂ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ . 20 ܘܶܐܠܽܘ ܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܪܺܝ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܗܳܢܽܘܢ ܆ ܠܳܐ ܚܳܝܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܟ݁ܽܠ ܒ݁ܣܰܪ . ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܓ݁ܒ݂ܰܝܳܐ̈ ܕ݁ܰܓ݂ܒ݂ܳܐ ܂ ܟ݁ܰܪܺܝ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܗܳܢܽܘܢ ܀ 21 ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܠܟ݂ܽܘܢ : ܕ݁ܗܳܐ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ : ܘܗܳܐ ܗܳܪܬ݁ܰܡܳܢ ܆ ܠܳܐ ܬ݁ܗܰܝܡܢܽܘܢ . 22 ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܫܺܝܚܶܐ̈ ܕ݁ܕ݂ܰܓ݁ܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܂ ܘܰܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݁ܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ . ܘܢܶܬ݁ܠܽܘܢ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܂ ܘܬ݂ܶܕ݂ܡܪܳܬ݂ܳܐ̈ . ܘܢܰܛܥܽܘܢ ܐܶܢ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܂ ܐܳܦ݂ ܠܰܓ݂ܒ݂ܰܝܳܐ̈ . 23 ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܂ ܐܶܙܕ݁ܰܗ̱ܪܘ . ܗܳܐ ܩܰܕ݁ܡܶܬ݂ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܀ 24 ܒ݁ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܁ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܗܰܘ ܆ ܫܶܡܫܳܐ ܢܶܚܫܰܟ݂ . ܘܣܰܗܪܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ ܢܽܘܗܪܶܗ . 25 ܘܟ݂ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܐ̈ ܢܶܦ݁ܠܽܘܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ . ܘܚܰܝܠܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥܽܘܢ . 26 ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܶܚܙܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܬ݂ܶܐ ܒ݁ܰܥܢܳܢܶܐ̈ ܇ ܥܰܡ ܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܥܰܡ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ . 27 ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܫܰܕ݁ܰܪ ܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܆ ܘܰܢܟ݂ܰܢܶܫ ܠܰܓ݂ܒ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܡܶܢ ܐܰܪܒ݁ܥܳܬ݂ܰܝܗܶܝܢ ܪܽܘܚܶܐ̈ . ܡܶܢ ܪܺܫܳܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܂ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܪܺܫܳܗ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܀ 28 ܡܶܢ ܬ݁ܺܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܠܰܦ݂ܘ ܦ݁ܶܠܶܐܬ݂ܳܐ . ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܪܰܟ݂ ܣܰܘܟ݁ܶܝܗ̈ ܁ ܘܰܦ݂ܪܰܥܘ ܛܰܪܦ݂ܶܝܗ̈ ܆ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܂ ܕ݁ܰܡܛܳܐ ܩܰܝܛܳܐ . 29 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܡܳܐ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܗܳܘܝܳܢ̈ ܆ ܕ݁ܰܥܘ ܁ ܕ݁ܩܰܪܺܝܒ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܳܐ . 30 ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܥܒ݁ܰܪ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܇ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܢܶܗܘܝܳܢ̈ . 31 ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܢܶܥܒ݁ܪܽܘܢ ܆ ܘܡܶܠܰܝ̈ ܠܳܐ ܢܶܥܒ݁ܪܳܢ̈ ܀ 32 ܥܰܠ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܁ ܘܥܰܠ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܆ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ . ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ . ܘܠܳܐ ܒ݁ܪܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܀ 33 ܚܙܰܘ ܁ ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪܘ ܂ ܘܨܰܠܰܘ . ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܗ̱ܽܘ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܀ 34 ܐܰܝܟ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܗ̱ܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܚܙܰܩ . ܘܰܫܒ݂ܰܩ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܆ ܘܝܰܗ̱ܒ݂ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܰܠܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܗ . ܘܰܠܬ݂ܳܪܥܳܐ ܦ݁ܰܩܶܕ݂ ܂ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܥܺܝܪ . 35 ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ . ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܐܳܬ݂ܶܐ ܡܳܪܶܗ ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ . ܒ݁ܪܰܡܫܳܐ ܁ ܐܰܘ ܒ݁ܦ݂ܶܠܓ݁ܶܗ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ . ܐܰܘ ܒ݁ܡܰܩܪܳܐ ܬ݁ܰܪܢܳܓ݂ܠܳܐ ܁ ܐܰܘ ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ . 36 ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܂ ܘܢܶܫܟ݁ܰܚܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܰܡܟ݁ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . 37 ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܂ ܠܟ݂ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܗ̱ܽܘ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܺܝܪܺܝܢ ܀
14 Chapter 14 1 ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܝܰܘܡܺܝܢ̈ ܆ ܗܳܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܛܺܝܪܶܐ̈ . ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܪܰܒ݁ܰܝ̈ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ ܆ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܒ݁ܢܶܟ݂ܠܳܐ ܢܶܐܚܕ݂ܽܘܢ ܘܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ . 2 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܁ ܠܳܐ ܒ݁ܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ . ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܓ݂ܽܘܫܝܳܐ ܒ݁ܥܰܡܳܐ ܀܀ 3 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܽܘ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܥܰܢܝܳܐ ܇ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܫܶܡܥܽܘܢ ܓ݁ܰܪܒ݁ܳܐ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܣܡܺܝܟ݂ ܆ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܠܶܝܗ ܫܳܛܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܡܳܐ ܕ݁ܢܰܪܕ݁ܺܝܢ ܪܺܫܳܝܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝ ܕ݁ܡܰܝܳܐ̈ ܂ ܘܰܦ݂ܬ݂ܰܚܬ݂ܳܗ ܂ ܘܰܐܫܦ݁ܰܥܬ݂ܳܗ ܥܰܠ ܪܺܫܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܀ 4 ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ̈ ܁ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܶܐܫ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܂ ܘܶܐܡܰܪܘ . ܕ݁ܰܠܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܶܣܡܳܐ . 5 ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܡܶܙܕ݁ܰܒ݁ܳܢܽܘ ܁ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܬ݁ܠܳܬ݂ܡܳܐܐ ܕ݁ܺܝܢܳܪܺܝܢ̈ ܆ ܘܰܠܡܶܬ݂ܺܝܗܳܒ݂ܽܘ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ̈ . ܘܡܶܙܕ݁ܰܥܦ݁ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܶܗ ܀ 6 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܂ ܫܽܘܒ݂ܩܽܘܗ . ܡܳܢܳܐ ܡܰܗܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܗ . ܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܐ ܥܶܒ݂ܕ݁ܰܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܝ . 7 ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ̈ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܁ ܘܶܐܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܂ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܫܰܦ݁ܺܝܪ . ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ . 8 ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܂ ܥܶܒ݂ܕ݁ܰܬ݂ . ܘܩܰܕ݁ܡܰܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܠܰܩܒ݂ܽܘܪܬ݁ܳܐ ܂ ܒ݁ܰܣܡܰܬ݂ ܓ݁ܽܘܫܡܝ . 9 ܘܰܐܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܟ݁ܪܶܙ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܆ ܘܳܐܦ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܥܶܒ݂ܕ݁ܰܬ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܂ ܢܶܬ݂ܡܰܠܰܠ ܠܕ݂ܽܘܟ݂ܪܳܢܳܗ ܀ 10 ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܣܟ݂ܰܪܝܽܘܛܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ̈ ܆ ܐܶܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܪܰܒ݁ܰܝ̈ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܰܫܠܡܺܝܘܗ̱ܝ ܠܗܽܘܢ ܠܝܶܫܽܘܥ ܀ 11 ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܂ ܚܕ݂ܺܝܘ . ܘܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝܘ ܟ݁ܶܣܦ݁ܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݁ܠܽܘܢ ܠܶܗ . ܘܒ݂ܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܦ݁ܶܠܥܳܐ ܂ ܕ݁ܢܰܫܠܡܺܝܘܗ̱ܝ ܀ 12 ܘܰܒ݂ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܛܺܝܪܶܐ̈ : ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܕ݁ܳܒ݂ܚܺܝܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܆ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܁ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܢܛܰܝܶܒ݂ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܐܟ݂ܽܘܠ ܦ݁ܶܨܚܳܐ . 13 ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܁ ܙܶܠܘ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܆ ܘܗܳܐ ܦ݁ܳܓ݂ܰܥ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܁ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܫܩܺܝܠ ܡܳܐܢܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ̈ ܂ ܙܶܠܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ . 14 ܘܠܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܥܳܐܶܠ ܂ ܐܶܡܰܪܘ ܠܡܳܪܶܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ . ܪܰܒ݁ܰܢ ܐܳܡܰܪ ܆ ܐܰܝܟ݁ܰܘ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܰܫܪܝܳܐ ܁ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܟ݂ܽܘܠ ܥܰܡ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝ̈ ܦ݁ܶܨܚܳܐ . 15 ܘܗܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܶܠܺܝܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܫܰܘܝܳܐ ܂ ܘܰܡܛܰܝܒ݂ܳܐ . ܬ݁ܰܡܳܢ ܬ݁ܰܩܶܢܘ ܠܰܢ . 16 ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ . ܘܶܐܫܟ݁ܰܚܘ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܆ ܘܛܰܝܶܒ݂ܘ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܀܀ 17 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪܬ݁ܶܗ ܀ 18 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܣܡܺܝܟ݂ܺܝܢ ܘܠܳܥܣܺܝܢ ܂ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ . ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܁ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܳܐܟ݂ܶܠ ܥܰܡܝ ܂ ܗܽܘ ܢܰܫܠܡܰܢܝ ܀ 19 ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܰܪܺܝܘ ܡܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܩܺܝܢ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ . ܠܡܳܐ ܐܶܢܳܐ ܀ 20 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ̈ ܂ ܕ݁ܨܳܒ݂ܰܥ ܥܰܡܝ ܒ݁ܠܰܓ݁ܬ݂ܳܐ . 21 ܘܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܁ ܐܳܙܶܠ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ . ܘܳܝ ܕ݁ܶܝܢ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ . ܦ݁ܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܂ ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܀ 22 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܠܳܥܣܺܝܢ ܆ ܢܣܰܒ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܚܡܳܐ ܆ ܘܒ݂ܰܪܶܟ݂ ܁ ܘܰܩܨܳܐ ܘܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܣܰܒ݂ܘ ܁ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܦ݁ܰܓ݂ܪܝ ܀ 23 ܘܰܢܣܰܒ݂ ܟ݁ܳܣܳܐ ܁ ܘܰܐܘܕ݁ܺܝ ܘܒ݂ܰܪܶܟ݂ ܂ ܘܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܗܽܘܢ . ܘܶܐܫܬ݁ܺܝܘ ܡܶܢܶܗ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ . 24 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܗܳܢܰܘ ܕ݁ܶܡܝ ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܇ ܕ݁ܰܚܠܳܦ݂ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܡܶܬ݂ܶܐܫܶܕ݂ . 25 ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܶܐ ܡܶܢ ܝܰܠܕ݁ܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܦ݂ܶܬ݁ܳܐ ܇ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܐܶܫܬ݁ܶܝܘܗ̱ܝ ܚܰܕ̱ܬ݁ܳܐܝܺܬ݂ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀ 26 ܘܫܰܒ݁ܰܚܘ ܂ ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܠܛܽܘܪ ܙܰܝܬ݁ܶܐ̈ ܀.܀.܀܀ 13 27 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܕ݁ܟ݂ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܬ݁ܶܬ݂ܟ݁ܰܫܠܽܘܢ ܒ݁ܺܝ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܠܺܠܝܳܐ . ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܁ ܕ݁ܶܐܡܚܶܐ ܠܪܳܥܝܳܐ ܂ ܘܢܶܬ݂ܒ݁ܰܕ݁ܪܽܘܢ ܐܶܡܪܰܘܗ̱ܝ̈ . 28 ܐܶܠܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܩܳܡܶܬ݂ ܆ ܩܳܕ݂ܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܀ 29 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ . ܐܶܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܢܶܬ݂ܟ݁ܰܫܠܽܘܢ ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܐܶܢܳܐ . 30 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܆ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܁ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܁ ܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܢܶܩܪܶܐ ܬ݁ܰܪܢܳܓ݂ܠܳܐ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ̈ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ̈ ܆ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܬ݁ܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܒ݁ܺܝ ܀ 31 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ . ܕ݁ܶܐܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܠܰܡܡܳܬ݂ ܥܰܡܳܟ݂ ܆ ܠܳܐ ܐܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܒ݁ܳܟ݂ ܂ ܡܳܪܝ . ܘܰܐܟ݂ܘܳܬ݂ܶܗ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪܘ ܀ 32 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܂ ܓ݁ܶܕ݁ܣܺܡܰܢ . ܘܶܐܡܰܪ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . ܬ݁ܶܒ݂ܘ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܂ ܥܰܕ݂ ܡܨܰܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ . 33 ܘܰܕ݂ܒ݂ܰܪ ܥܰܡܶܗ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܁ ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܂ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܆ ܘܫܰܪܺܝ ܠܡܶܬ݂ܟ݁ܡܳܪܽܘ ܂ ܘܰܠܡܶܬ݁ܬ݁ܥܳܩܽܘ . 34 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܟ݁ܰܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܗ ܠܢܰܦ݂ܫܝ ܂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ . ܩܰܘܰܘ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪܘ ܀ 35 ܘܰܩܪܶܒ݂ ܩܰܠܺܝܠ ܂ ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ . ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܁ ܕ݁ܶܐܢ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܂ ܬ݁ܶܥܒ݁ܰܪ ܡܶܢܶܗ ܫܳܥܬ݂ܳܐ . 36 ܘܶܐܡܰܪ . ܐܰܒ݂ܳܐ ܐܳܒ݂ܝ ܆ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܢ̱ܬ݁ . ܐܰܥܒ݁ܰܪ ܡܶܢܝ ܟ݁ܳܣܳܐ ܗܳܢܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܨܶܒ݂ܝܳܢܝ ܕ݁ܺܝܠܝ ܁ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܀ 37 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܰܡܟ݁ܺܝܢ . ܘܶܐܡܰܪ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ . ܫܶܡܥܽܘܢ ܁ ܕ݁ܡܶܟ݂ܬ݁ ܠܳܟ݂ ܆ ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܬ݁ ܚܕ݂ܳܐ ܫܳܥܳܐ ܠܡܶܬ݁ܬ݁ܥܳܪܽܘ . 38 ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪܘ ܘܨܰܠܰܘ ܂ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܥܠܽܘܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ . ܪܽܘܚܳܐ ܨܳܒ݂ܝܳܐ ܂ ܘܰܡܛܰܝܒ݂ܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܟ݁ܪܺܝܗ ܀ 39 ܘܶܐܙܰܠ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܁ ܨܰܠܺܝ ܂ ܘܗܺܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܐܶܡܰܪ . 40 ܘܰܗܦ݂ܰܟ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܂ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܰܡܟ݁ܺܝܢ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ̈ ܝܰܩܺܝܪܳܢ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ . ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܳܢܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܶܗ . 41 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ̈ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܁ ܕ݁ܡܰܟ݂ܘ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܂ ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚܘ . ܡܛܳܬ݂ ܚܰܪܬ݂ܳܐ ܁ ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܫܳܥܬ݂ܳܐ . ܘܗܳܐ ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ ܕ݁ܚܰܛܳܝܶܐ̈ . 42 ܩܽܘܡܘ ܁ ܢܺܐܙܰܠ . ܗܳܐ ܩܪܶܒ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܫܠܶܡ ܠܺܝ ܀ 43 ܘܥܰܕ݂ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ ܆ ܐܶܬ݂ܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܣܟ݂ܰܪܝܽܘܛܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ̈ : ܘܥܰܡܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܁ ܥܰܡ ܣܰܦ݂ܣܺܪܶܐ̈ ܂ ܘܚܽܘܛܪܶܐ̈ ܇ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܪܰܒ݁ܰܝ̈ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܂ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܀ 44 ܘܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܳܬ݂ܳܐ ܡܰܫܠܡܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܫܠܶܡ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܗܰܘ ܕ݁ܢܳܫܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܁ ܗܽܘܝܽܘ . ܐܽܘܚܕ݁ܽܘܗ̱ܝ ܙܗܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܂ ܘܰܐܘܒ݁ܠܽܘܗ̱ܝ ܀ 45 ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܩܪܶܒ݂ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܪܰܒ݁ܺܝ ܁ ܪܰܒ݁ܺܝ ܂ ܘܢܰܫܩܶܗ . 46 ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܪܡܺܝܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܺܝܕ݂ܰܝܳܐ̈ ܂ ܘܰܐܚܕ݁ܽܘܗ̱ܝ ܀ 47 ܚܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܆ ܫܡܰܛ ܣܰܝܦ݂ܳܐ ܁ ܘܰܡܚܳܝܗ̱ܝ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܂ ܘܫܰܩܠܳܗ ܐܶܕ݂ܢܶܗ ܀ 48 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܥܢܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܥܰܠ ܓ݁ܰܝܳܣܳܐ ܢܦ݂ܰܩܬ݁ܽܘܢ ܆ ܒ݁ܣܰܝܦ݂ܶܐ̈ ܘܰܒ݂ܚܽܘܛܪܶܐ̈ ܂ ܕ݁ܬ݂ܶܐܚܕ݁ܽܘܢܳܢܝ ܆ 49 ܟ݁ܽܠܝܽܘܡ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܗܘܺܝܬ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܠܶܦ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܚܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢܳܢܝ . ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܢܶܫܠܡܽܘܢ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ̈ ܗܘܳܬ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܀ 50 ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܫܰܒ݂ܩܽܘܗ̱ܝ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܰܥܪܰܩܘ ܀ 51 ܘܰܥܠܰܝܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܳܬ݂ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܆ ܘܰܥܛܺܝܦ݂ ܣܶܕ݁ܽܘܢܳܐ ܥܰܪܛܶܠ ܂ ܘܰܐܚܕ݁ܽܘܗ̱ܝ . 52 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܫܒ݂ܰܩ ܣܶܕ݁ܽܘܢܳܐ ܂ ܘܰܥܪܰܩ ܥܰܪܛܶܠ ܀ 53 ܘܰܐܘܒ݁ܠܽܘܗ̱ܝ ܠܝܶܫܽܘܥ ܠܘܳܬ݂ ܩܰܝܳܦ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ . ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܪܰܒ݁ܰܝ̈ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܂ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܀ 54 ܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܆ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܓ݂ܰܘ ܕ݁ܳܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ . ܘܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡ ܡܫܰܡܫܳܢܶܐ̈ ܂ ܘܫܳܚܶܢ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܢܽܘܪܳܐ ܀ 55 ܪܰܒ݁ܰܝ̈ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܁ ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܟ݁ܶܢܫܗܽܘܢ ܆ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܁ ܕ݁ܰܢܡܺܝܬ݂ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܇ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ . 56 ܟ݁ܰܕ݂ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܣܗܕ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܆ ܠܳܐ ܫܰܘܝܳܢ̈ ܗܘܰܝ̈ ܣܳܗܕ݁ܘܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ . 57 ܐ̱ܢܳܫܺܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܩܳܡܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܁ ܣܳܗܕ݁ܶܐ̈ ܕ݁ܫܽܘܩܪܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪܘ . 58 ܕ݁ܰܚܢܰܢ ܫܡܰܥܢܳܝܗ̱ܝ ܕ݁ܶܐܡܰܪ . ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܫܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܺܝܕ݂ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܳܐ̈ ܆ ܘܠܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ̈ ܒ݁ܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܂ ܕ݁ܠܳܐ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܳܐ̈ . 59 ܘܳܐܦ݂ܠܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܫܰܘܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܗܽܘܢ . 60 ܘܩܳܡ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܒ݁ܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ . ܘܫܰܐܠܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܠܳܐ ܡܦ݂ܰܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܆ ܡܳܢܳܐ ܡܰܣܗܕ݂ܺܝܢ ܥܠܰܝܟ݁ ܗܳܠܶܝܢ ܆ 61 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܫܰܬ݁ܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ . ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܥܢܳܝܗ̱ܝ ܀ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܫܰܐܠܶܗ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܁ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܡܒ݂ܰܪܟ݂ܳܐ . 62 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ . ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ . ܘܬ݂ܶܚܙܽܘܢ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܁ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕ݁ܚܰܝܠܳܐ ܆ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܥܰܠ ܥܢܳܢܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ ܀ 63 ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܨܪܳܐ ܟ݁ܽܘܬ݁ܺܝܢܶܗ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܡܳܢܳܐ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܡܶܬ݂ܒ݁ܥܶܝܢ ܠܰܢ ܣܳܗܕ݁ܶܐ̈ . 64 ܗܳܐ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܶܗ ܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ . ܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ . ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܳܢܘ ܂ ܕ݁ܚܰܝܳܒ݂ ܗ̱ܽܘ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܀ 65 ܘܫܰܪܺܝܘ ܐ̱ܢܳܫܺܝܢ̈ ܪܳܩܺܝܢ ܒ݁ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ . ܘܰܡܚܰܦ݁ܶܝܢ ܐܰܦ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܁ ܘܰܡܩܰܦ݁ܚܺܝܢ ܠܶܗ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܐܶܬ݂ܢܰܒ݁ܳܐ . ܘܕ݂ܰܚܫܶܐ̈ ܡܳܚܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܥܰܠ ܦ݁ܰܟ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܀ 66 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܬ݂ܰܚܬ݁ ܒ݁ܕ݂ܳܪܬ݁ܳܐ ܆ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܂ 67 ܚܙܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܫܳܚܶܢ . ܘܚܳܪܰܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܂ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ . ܘܳܐܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܗܘܰܝܬ݁ ܢܳܨܪܳܝܳܐ . 68 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܦ݂ܰܪ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܝ . ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܠܒ݂ܰܪ ܠܣܶܦ݁ܳܐ ܂ ܘܰܩܪܳܐ ܬ݁ܰܪܢܳܓ݂ܠܳܐ . 69 ܘܰܚܙܳܬ݂ܶܗ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܆ ܘܫܰܪܝܰܬ݂ ܕ݁ܬ݂ܺܐܡܰܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܇ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗ̱ܽܘ . 70 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܟ݁ܦ݂ܰܪ . ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܆ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ . ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ . ܐܳܦ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܓ݁ܠܺܝܠܳܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܁ ܘܡܰܡܠ̱ܠܳܟ݂ ܕ݁ܳܡܶܐ . 71 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܫܰܪܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܁ ܡܰܚܪܶܡ ܘܝܳܡܶܐ : ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܂ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . 72 ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܂ ܩܪܳܐ ܬ݁ܰܪܢܳܓ݂ܠܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ̈ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ̈ ܀ ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܁ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܇ ܕ݁ܰܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܢܶܩܪܶܐ ܬ݁ܰܪܢܳܓ݂ܠܳܐ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ̈ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ̈ ܁ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܬ݁ܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܒ݁ܺܝ . ܘܫܰܪܺܝ ܕ݁ܢܶܒ݂ܟ݁ܶܐ ܀
15 Chapter 15 1 ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܆ ܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܡܶܠܟ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܰܝ̈ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܂ ܥܰܡ ܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܘܥܰܡ ܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ ܁ ܘܥܰܡ ܟ݁ܽܠܳܗ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ . ܘܶܐܣܰܪܘ ܠܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܰܐܘܒ݁ܠܽܘܗ̱ܝ . ܘܰܐܫܠܡܽܘܗ̱ܝ ܠܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܀ 2 ܘܫܰܐܠܶܗ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ . ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܆ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܐܰܢ̱ܬ݁ ܐܶܡܰܪܬ݁ ܀ 3 ܘܳܐܟ݂ܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܩܰܪܨܰܘܗ̱ܝ̈ ܪܰܒ݁ܰܝ̈ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܂ ܒ݁ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ̈ . 4 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܫܰܐܠܶܗ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܠܳܐ ܡܦ݂ܰܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܆ ܚܙܺܝ ܟ݁ܡܳܐ ܡܰܣܗܕ݂ܺܝܢ ܥܠܰܝܟ݁ ܀ 5 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܁ ܡܶܕ݁ܶܡ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒ݂ . ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܀ 6 ܡܥܳܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܇ ܠܡܶܫܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܂ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܫܳܐܠܺܝܢ . 7 ܘܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܂ ܒ݁ܰܪ ܐܰܒ݁ܰܐ . ܕ݁ܰܐܣܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡ ܥܳܒ݂ܕ݁ܰܝ̈ ܐܶܣܛܰܣܺܝܢ . ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܩܶܛܠܳܐ ܒ݁ܶܐܣܛܰܣܺܝܢ ܥܒ݂ܰܕ݂ܘ . 8 ܘܰܩܥܰܘ ܥܰܡܳܐ ܆ ܘܫܰܪܺܝܘ ܠܡܶܫܰܐܠ ܁ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܡܥܳܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ . 9 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܥܢܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܐܶܫܪܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ . 10 ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܂ ܕ݁ܡܶܢ ܚܣܳܡܳܐ ܐܰܫܠܡܽܘܗ̱ܝ ܪܰܒ݁ܰܝ̈ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܀.܀.܀܀ 14 11 ܪܰܒ݁ܰܝ̈ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܁ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܚܰܦ݁ܶܛܘ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ̈ ܆ ܕ݁ܰܠܒ݂ܰܪ ܐܰܒ݂ܰܐ ܢܶܫܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܀ 12 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܁ ܡܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܗܳܢܳܐ ܇ ܕ݁ܩܳܪܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ . 13 ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܩܥܰܘ ܂ ܙܩܽܘܦ݂ܳܝܗ̱ܝ ܀ 14 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܁ ܡܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܥܒ݂ܰܕ݂ . ܘܗܶܢܽܘܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܩܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܂ ܙܩܽܘܦ݂ܳܝܗ̱ܝ ܀ 15 ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܕ݁ܶܝܢ ܨܒ݂ܳܐ ܂ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ̈ . ܘܰܫܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܒ݂ܰܪ ܐܰܒ݁ܰܐ . ܘܰܐܫܠܶܡ ܠܗܽܘܢ ܠܝܶܫܽܘܥ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܢܰܓ݁ܰܕ݂ ܁ ܕ݁ܢܶܙܕ݁ܩܶܦ݂ ܀ 16 ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܽܘܛܶܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܘܒ݁ܠܽܘܗ̱ܝ ܠܓ݂ܰܘ ܕ݁ܳܪܬ݁ܳܐ ܂ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܦ݁ܪܶܛܳܘܪܺܝܳܢ . ܘܰܩܪܰܘ ܠܟ݂ܽܠܳܗ ܐܶܣܦ݁ܺܝܪ . 17 ܘܰܐܠܒ݁ܫܽܘܗ̱ܝ ܐܰܪܓ݂ܳܘܢܶܐ̈ . ܘܰܓ݂ܕ݂ܰܠܘ ܣܳܡܘ ܠܶܗ ܟ݁ܠܺܝܠܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܘܒ݁ܶܐ̈ ܆ 18 ܘܫܰܪܺܝܘ ܠܡܶܫܰܐܠ ܒ݁ܰܫܠܳܡܶܗ ܇ ܫܠܳܡ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܅ 19 ܘܡܳܚܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܥܰܠ ܪܺܫܶܗ ܒ݁ܩܰܢܝܳܐ . ܘܪܳܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܰܐܦ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ . ܘܒ݂ܳܪܟ݁ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܰܝܗܽܘܢ̈ ܂ ܘܣܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܶܗ ܀ 20 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܒ݁ܰܙܰܚܘ ܒ݁ܶܗ ܇ ܐܰܫܠܚܽܘܗ̱ܝ ܐܰܪܓ݂ܳܘܢܶܐ̈ ܂ ܘܰܐܠܒ݁ܫܽܘܗ̱ܝ ܡܳܐܢܰܘܗ̱ܝ̈ . ܘܰܐܦ݁ܩܽܘܗ̱ܝ ܕ݁ܢܶܙܩܦ݂ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܀ 21 ܘܫܰܚܰܪܘ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܥܳܒ݂ܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܆ ܫܶܡܥܽܘܢ ܩܽܘܪܺܝܢܳܝܳܐ ܇ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܁ ܐܰܒ݂ܽܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܐܠܶܟ݁ܣܰܢܕ݁ܪܳܘܣ ܘܰܕ݂ܪܽܘܦ݂ܳܘܣ ܂ ܕ݁ܢܶܫܩܽܘܠ ܙܩܺܝܦ݂ܶܗ ܀ 22 ܘܰܐܝܬ݁ܝܽܘܗ̱ܝ ܠܓ݁ܳܓ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ . ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܫܩܳܐ ܂ ܩܰܪܩܰܦ݂ܬ݂ܳܐ ܀ 23 ܘܝܰܗ̱ܒ݂ܘ ܠܶܗ ܠܡܶܫܬ݁ܳܐ ܂ ܚܰܡܪܳܐ ܕ݁ܰܚܠܺܝܛ ܒ݁ܶܗ ܡܽܘܪܳܐ . ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܀ 24 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܙܰܩܦ݁ܽܘܗ̱ܝ ܆ ܦ݁ܰܠܶܓ݂ܘ ܡܳܐܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܦ݁ܶܣܳܐ ܇ ܡܰܢܽܘ ܡܳܢܳܐ ܢܶܣܰܒ݂ ܀ 25 ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܫܳܥܶܐ̈ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܙܰܩܦ݁ܽܘܗ̱ܝ ܀ 26 ܘܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܶܗ ܂ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ . ܗܳܢܳܐ ܗ̱ܘ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܀ 27 ܘܰܙܩܰܦ݂ܘ ܥܰܡܶܗ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܠܶܣܛܳܝܶܐ̈ . ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܂ ܘܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܶܗ . 28 ܘܰܫܠܶܡ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ . ܕ݁ܥܰܡ ܥܰܘܳܠܶܐ̈ ܐܶܬ݂ܚܫܶܒ݂ ܀ 29 ܘܳܐܦ݂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܥܳܒ݂ܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܂ ܡܓ݂ܰܕ݁ܦ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ . ܘܰܡܢܺܝܕ݂ܺܝܢ ܪܺܫܰܝܗܽܘܢ̈ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܐܽܘܢ ܫܳܪܶܐ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܂ ܘܒ݂ܳܢܶܐ ܠܶܗ ܠܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ̈ ܆ 30 ܦ݁ܰܨܳܐ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܂ ܘܚܽܘܬ݂ ܡܶܢ ܙܩܺܝܦ݂ܳܐ ܀ 31 ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܪܰܒ݁ܰܝ̈ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܓ݁ܳܚܟ݁ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܐ̱ܚܪܳܢܶܐ̈ ܐܰܚܺܝ : ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܆ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܡܰܚܳܝܽܘ ܆ 32 ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟ݁ܶܗ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܆ ܢܶܚܽܘܬ݂ ܗܳܫܳܐ ܡܶܢ ܙܩܺܝܦ݂ܳܐ ܁ ܕ݁ܢܶܚܙܶܐ ܂ ܘܰܢܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܶܗ ܀ ܘܳܐܦ݂ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܙܩܺܝܦ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡܶܗ ܆ ܡܚܰܣܕ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܀ 33 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܰܝ̈ ܫܶܬ݂ ܫܳܥܺܝܢ̈ ܆ ܗܘܳܐ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ ܂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܫܳܥܶܐ̈ ܬ݁ܫܰܥ . 34 ܘܒ݂ܰܬ݂ܫܰܥ ܫܳܥܺܝܢ̈ ܆ ܩܥܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܐܺܝܠ ܁ ܐܺܝܠ ܁ ܠܡܳܢܳܐ ܫܒ݂ܰܩܬ݁ܳܢܝ . ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܐܰܠܳܗܝ ܁ ܐܰܠܳܗܝ ܂ ܠܡܳܢܳܐ ܫܒ݂ܰܩܬ݁ܳܢܝ ܀ 35 ܘܐ̱ܢܳܫܺܝܢ̈ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܆ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܂ ܠܺܐܠܺܝܳܐ ܩܪܳܐ . 36 ܪܗܶܛ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܕ݂ ܘܰܡܠܳܐ ܐܶܣܦ݂ܽܘܓ݁ܳܐ ܚܰܠܳܐ ܆ ܘܶܐܣܰܪ ܒ݁ܩܰܢܝܳܐ ܕ݁ܢܰܫܩܶܝܘܗ̱ܝ . ܘܶܐܡܰܪܘ . ܫܒ݂ܽܘܩܘ ܁ ܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐܺܠܺܝܳܐ ܂ ܡܰܚܶܬ݂ ܠܶܗ ܀ 37 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܩܥܳܐ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܂ ܘܰܫܠܶܡ ܀ 38 ܘܰܐܦ݁ܰܝ̈ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܂ ܐܶܨܛܪܺܝ̈ ܠܰܬ݂ܪܶܝܢ̈ . ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܁ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܬ݂ܰܚܬ݁ ܀ 39 ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܂ ܗܰܘ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ : ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܩܥܳܐ ܘܰܫܠܶܡ ܂ ܐܶܡܰܪ ܆ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܂ ܒ݁ܪܶܗ ܗܘܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀ 40 ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܢܶܫܶܐ̈ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܕ݁ܚܳܙܝܳܢ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ . ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܆ ܘܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܙܥܽܘܪܳܐ ܂ ܘܰܕ݂ܝܳܘܣܺܐ . ܘܫܳܠܽܘܡ . 41 ܗܳܢܶܝܢ̈ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܗ̱ܽܘ ܒ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܢܰܩܺܝܦ݂ܳܢ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܶܗ ܂ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ ܠܶܗ . ܘܰܐ̱ܚܪܳܢܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܰܣܠܶܩ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܥܰܡܶܗ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܀ 42 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܕ݁ܰܥܪܽܘܒ݂ܬ݁ܳܐ ܁ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܩܕ݂ܳܡ ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܆ 43 ܐܶܬ݂ܳܐ ܝܰܘܣܶܦ݂ ܁ ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܢ ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܁ ܡܝܰܩܪܳܐ ܒ݁ܽܘܠܶܘܛܺܐ ܇ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܽܘ ܡܣܰܟ݁ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . ܘܰܐܡܪܰܚ ܂ ܘܥܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܆ ܘܰܫܐܶܠ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ . 44 ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܡܰܗ ܂ ܕ݁ܶܐܢ ܡܶܢ ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ ܡܺܝܬ݂ . ܘܰܩܪܳܐ ܠܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܂ ܘܫܰܐܠܶܗ ܆ ܕ݁ܶܐܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܡܺܝܬ݂ . 45 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܺܠܶܦ݂ ܆ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ݂ ܀ 46 ܘܰܙܒ݂ܰܢ ܝܰܘܣܶܦ݂ ܟ݁ܶܬ݁ܳܢܳܐ ܆ ܘܰܐܚܬ݂ܶܗ ܂ ܘܟ݂ܰܪܟ݂ܶܗ ܒ݁ܶܗ . ܘܣܳܡܶܗ ܒ݁ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܢܩܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܫܽܘܥܳܐ . ܘܥܰܓ݁ܶܠ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܶܗ ܕ݁ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܀ 47 ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܁ ܘܡܰܪܝܰܡ ܗܳܝ ܕ݁ܝܽܘܣܺܐ ܆ ܚܙܰܝ̈ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݁ܬ݁ܣܺܝܡ ܀
16 Chapter 16 1 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܶܒ݂ܪܰܬ݂ ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܆ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܁ ܘܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܫܳܠܽܘܡ ܆ ܙܒ݂ܰܢ ܗܶܪܽܘܡܶܐ̈ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܝܳܢ ܂ ܢܶܡܫܚܳܢܳܝܗ̱ܝ̈ ܀܀ 2 ܒ݁ܫܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ ܆ ܐܶܬ݂ܰܝ̈ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ . 3 ܘܳܐܡܪܳܢ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܶܝܢ ܆ ܡܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܓ݁ܶܠ ܠܰܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܁ ܡܶܢ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ . 4 ܘܚܳܪ ܚܙܰܝ̈ ܂ ܕ݁ܰܡܥܰܓ݁ܠܳܐ ܗܳܝ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ . ܪܰܒ݁ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܛܳܒ݂ ܀ 5 ܘܥܰܠܶܝܢ̈ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܆ ܘܰܚܙܰܝ̈ ܥܠܰܝܡܳܐ ܁ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܇ ܘܰܥܛܺܝܦ݂ ܐܶܣܛܠܳܐ ܚܶܘܳܪܬ݁ܳܐ ܂ ܘܰܬ݂ܡܰܗ . 6 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܶܝܢ . ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܠܳܢ̈ . ܠܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܒ݁ܳܥܝܳܢ̈ ܐܢ̱ܬ݁ܶܝܢ ܁ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܙܕ݁ܩܶܦ݂ . ܩܳܡ ܠܶܗ . ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܬ݁ܢܳܢ . ܗܳܐ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܣܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ . 7 ܐܶܠܳܐ ܙܶܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪܶܝܢ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܰܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܆ ܕ݁ܗܳܐ ܩܳܕ݂ܶܡ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ . ܬ݁ܰܡܳܢ ܬ݁ܶܚܙܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀ 8 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܆ ܥܪܰܩ ܂ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪܳܐ . ܐܰܚܺܝܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܬ݁ܶܗܪܳܐ ܂ ܘܰܪܬ݂ܺܝܬ݂ܳܐ . ܘܰܠܐ̱ܢܳܫ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܐܶܡܰܪܶܝܢ ܁ ܕ݁ܰܚܺܝܠܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܓ݁ܶܝܪ ܀܀ 9 ܒ݁ܫܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ ܆ ܩܳܡ ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܂ ܠܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ . ܗܳܝ ܕ݁ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܫܺܐܕ݂ܺܝܢ̈ ܐܰܦ݁ܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܳܗ . 10 ܘܗܺܝ ܐܶܙܰܠ̱ܬ݂ ܂ ܣܰܒ݁ܪܰܬ݂ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܗ̱ܘܰܘ ܇ ܕ݁ܰܐܒ݂ܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܂ ܘܒ݂ܳܟ݂ܶܝܢ . 11 ܘܗܶܢܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܕ݁ܳܐܡܪܳܢ ܕ݁ܚܰܝ ܁ ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܗܶܝܢ ܆ ܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܐܶܢܶܝܢ̈ ܀ 12 ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܁ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܰܬ݂ܪܶܝܢ̈ ܡܶܢܗܽܘܢ ܂ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܂ ܘܳܐܙܺܠ̱ܝܢ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ . 13 ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܶܙܰܠܘ ܂ ܐܶܡܰܪܘ ܠܫܰܪܟ݁ܳܐ . ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܗܰܝܡܶܢܘ ܀ 14 ܐ̱ܚܪܳܝܰܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܰܚܕ݂ܰܥܣܰܪ ܟ݁ܰܕ݂ ܣܡܺܝܟ݂ܺܝܢ ܆ ܘܚܰܣܶܕ݂ ܠܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܠܩܰܫܝܽܘܬ݂ ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܁ ܕ݁ܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܚܙܰܐܘܽܗ̱ܝ ܕ݁ܩܳܡ ܂ ܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܀ 15 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܙܶܠܘ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܆ ܘܰܐܟ݂ܪܶܙܘ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܝ ܂ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܐ . 16 ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܘܥܳܡܶܕ݂ ܁ ܚܳܝܶܐ . ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܂ ܡܶܬ݂ܚܰܝܰܒ݂ . 17 ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܂ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܩܦ݂ܳܢ . ܒ݁ܫܶܡܝ ܫܺܐܕ݂ܶܐ̈ ܢܰܦ݁ܩܽܘܢ ܁ ܘܰܒ݂ܠܶܫܳܢܶܐ̈ ܚܰܕ݂̱ܬ݂ܶܐ̈ ܢܡܰܠܠܽܘܢ . 18 ܘܰܚܘܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܢܶܫܩܠܽܘܢ . ܘܶܐܢ ܣܰܡܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܢܶܫܬ݁ܽܘܢ ܂ ܠܳܐ ܢܰܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ . ܘܺܐܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ ܢܣܺܝܡܽܘܢ ܥܰܠ ܟ݁ܪܺܝܗܶܐ̈ ܂ ܘܢܶܬ݂ܚܰܠܡܽܘܢ ܀ 19 ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܁ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܂ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܣܠܶܩ ܆ ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 20 ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܢܦ݂ܰܩܘ ܁ ܘܰܐܟ݂ܪܶܙܘ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܽܘܟ݁ܳܐ . ܘܡܳܪܰܢ ܡܥܰܕ݁ܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܁ ܘܡܰܫܰܪ ܡܶܠܰܝܗܽܘܢ̈ ܂ ܒ݁ܳܐܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܀.܀.܀܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/119
Source:
G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn (eds.), The New Testament in Syriac [ ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 1, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syri