Aphrahat: Demonstration 12: On Passover - ܬܚܘܝܬܐ ܕܦܨܚܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
section :
3

ܪܘܪܒܝܢ ܐܢܘܢ ܘܬܡܝܗܝܢ ܐܪ̈ܙܐ ܗܠܝܢ ܚܒܝܒܝ܂ ܐܢ ܟܕ ܒܐܪܥܗ ܗܘܐ ܐܝܣܪܝܠ ܠܐ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܥܒܕ ܦܨܚܐ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܒܐܘܪܫܠܡ ܒܠܚܘܕ܂ ܝܘܡܢ ܕܡܒܕܪ ܒܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܘܠܫ̈ܢܐ܂ ܒܝܬ ܛܡ̈ܐܐ ܘܥܘܪ̈ܠܐ܂ ܘܐܟܠܝܢ ܠܚܡܗܘܢ ܒܛܡܐܘܬܐ ܒܝܬ ܥܡ̈ܡܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܥܠܝܗܘܢ ܚܙܩܝܐܝܠ܂ ܟܕ ܚܘܝܗ ܐܬܐ ܕܢܐܟܘܠ ܠܚܡܗ ܒܛܡܐܘܬܐ ܘܒܥܐ ܘܐܡܪ܂ ܐܘ ܡܪܐ ܡܪ̈ܘܬܐ ܢܦܫܝ ܠܐ ܗܘܬ ܡܛܢܦܐ܂ ܘܠܐ ܥܠ ܠܦܘܡܝ ܒܣܪܐ ܛܢܦܐ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܚܙܩܝܐܝܠ܂ ܕܗܕܐ ܐܬܐ ܬܗܘܐ܂ ܗܟܢܐ ܢܐܟܠܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܠܚܡܗܘܢ ܒܛܢܦܘܬܐ܂ ܒܝܬ ܥܡ̈ܡܐ ܕܐܒܕܪ ܐܢܘܢ ܠܬܡܢ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܡܢ ܠܥܠ܂ ܕܟܕ ܒܐܪܥܗ ܗܘܐ ܐܝܣܪܝܠ ܠܐ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܠܗ ܒܟܠ ܐܬܪ ܠܡܟܣ ܦܨܚܐ܂ ܐܠܐ ܩܕܡ ܚܕ ܡܕܒܚܐ ܒܐܘܪܫܠܡ܂ ܝܘܡܢܐ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚ ܠܡܥܒܕ ܐܪܙ ܦܨܚܐ܂ ܕܗܐ ܒܝܬ ܥܡ̈ܡܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܡܒܕܪ܂ ܡܟܝܠ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ܂ ܘܒܢܒܝܐ ܗܟܢܐ ܣܗܕ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܕܝܘܡ̈ܬܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܢܬܒܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܕܠܐ ܕܒܚ̈ܐ܂ ܘܕܠܐ ܡܕܒܚܐ܂ ܘܕܠܐ ܠܒܫ ܐܦܘܕܐ ܘܣܐܡ ܒܣܡ̈ܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܠܗ ܠܐܘܪܫܠܡ܂ ܕܐܒܛܠ ܚܕܘ̈ܬܗ ܘܥܕ̈ܥܕܝܗ܂ ܘܪܝܫ ܝܪ̈ܚܝܗ ܘܫܒܬܗ/ܘܫܒ̈ܬܗܘܥܠ ܩܒܘܬܐ ܕܕܝܬܩܐ ܐܡܪ܂ ܕܠܐ ܠܡ ܢܐܡܪܘܢ ܬܘܒ ܩܒܘܬܐ ܕܕܝܬܩܐ ܕܡܪܝܐ܂ ܘܠܐ ܢܬܕܟܪܘܢܗ܂ ܘܠܐ ܬܬܥܒܕ ܬܘܒ܂ ܡܟܝܠ ܕܐܡܪ ܕܠܐ ܢܬܕܟܪܘܢܗ ܘܠܐ ܬܬܥܒܕ܂ ܘܠܐ ܬܣܩ ܥܠ ܠܒܐ܂ ܠܡܢܐ ܗܘ ܡܡܪܚܝܢ ܠܡܥܒܕܗ܂ ܘܡܘܫܐ ܩܕܡ ܐܡܪ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܕܐܛܢ ܐܢܘܢ ܒܥܡ ܕܠܐ ܥܡ܂ ܘܒܥܡܐ ܣܟܠܐ ܐܪܓܙ ܐܢܘܢ܂ ܗܫܐ ܠܟ ܡܫܐܠ ‍[ܐܢܐ‍]ܐܘ ܕܪܘܫܐ ܚܟܝܡܐ ܕܥܡܐ܂ ܕܠܐ ܒܚܪ ܡ̈ܠܝ ܢܡܘܣܐ܂ ܚܘܢܝ ܐܡܬܝ ܫܠܡܬ ܗܕܐ܂ ܕܐܛܢ ܐܠܗܐ ܠܥܡܗ ܒܥܡ ܕܠܐ ܥܡ܂ ܘܒܥܡܐ ܣܟܠܐ ܐܡܬܝ ܐܪܓܙ ܐܢܘܢ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܬܛܢ ܒܥܡܐ ܕܡܢ ܥܡ̈ܡܐ܂ ܡܠܬܐ ܕܟܬܝܒܐ ܡܫܠܡ ܐܢܬ܂ ܕܩܕܡ ܡܘܫܐ ܘܪܫܡ ܠܟ ܒܣܦܪܐ܂ ܘܐܢ ܬܥܒܕ ܦܨܚܐ ܒܐܬܪ ܐܬܪ ܒܝܬ ܬܘܬܒܘܬܟ܂ ܒܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܬܥܒܕܝܘܗܝ܂ ܡܛܠ ܕܟܬܝܒ ܠܟܘܢ ܟܬܒܐ ܕܫܘܒܩܢܐ܀

4

ܘܐܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܐܢܬ܂ ܫܡܥ ܠܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܕܐܡܪ܂ ܫܒܩܬ ܒܝܬܝ ܫܒܩܬ ܝܪܬܘܬܝ܂ ܝܗܒܬ ܚܒܝܒܬ ܢܦܫܝ ܒܐܝܕܐ ܕܒ̈ܥܠܕܒܒܝܗ ܘܛܝܪܐ ܡܨܝܪܬܐ ܗܘܬ ܠܝ ܝܪܬܘܬܝ܂ ܡܢܗ ܗܝ ܛܝܪܐ ܡܨܝܪܬܐ܂ ܠܟ ܡܫܐܠ ܐܢܐ ܛܝܪܐ ܓܝܪ ܡܨܝܪܬܐ ܐܝܬܝܗ ܥܕܬܐ ܕܥܡܡ̈ܐ܂ ܚܙܝ ܐܝܟܢܐ ܩܪܐ ܠܗ ܡܨܝܪܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ ܠܫ̈ܢܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܟܢܫܐ܂ ܘܡܢ ܥܡ̈ܡܐ ܪ̈ܚܝܩܐ ܡܩܪܒܐ܂ ܘܐܠܐ ܕܝܢ ܡܬܛܦܝܣ ܐܢܬ܂ ܕܗܘܘ ܥܡܡ̈ܐ ܝܪܬܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܫܡܥ ܬܘܒ ܐܝܟܢܐ ܐܡܪ ܐܪܡܝܐ܂ ܟܕ ܩܪܐ ܠܥܡ̈ܡܐ܂ ܘܡܣܠܐ ܠܐܝܣܪܝܠ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܩܘܡܘ ܥܠ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܘܚܙܘ ܘܫܐܠܘ ܥܠ ܫܒ̈ܝܠܝ ܥܠܡܐ܂ ܘܚܙܘ ܐܝܕܐ ܐܘܪܚܐ ܫܦܝܪܐ ܙܠܘ ܒܗ܂ ܘܐܡܪܬܘܢ ܕܠܐ ܐܙܠܝܢ ܚܢܢ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܐܩܝܡܬ ܥܠܝܟܘܢ ܕܘܩ̈ܐ ܕܬܫܡܥܘܢ ܠܩܠ ܫܝܦܘܪܐ܂ ܘܐܡܪܘ ܕܠܐ ܫܡܥܝܢ ܚܢܢ܂ ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܫܡܥܘܗܝ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܐܬܦܢܝ ܠܗ ܥܠ ܥܕܬܐ ܕܡܢ ܥܡ̈ܡܐ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܫܡܥܘ ܥܡ̈ܡܐ ܘܕܥܝ ܥܕܬܐ ܕܒܗܘܢ܂ ܘܕܘܝܕ ܐܡܪ ܕܐܬܕܟܪ ܥܕܬܟ ܕܩܢܝܬ ܡܢ ܩܕܝܡ܂ ܘܐܫܥܝܐ ܐܡܪ ܫܡܥܘ ܥܡ̈ܡܐ ܡܕܡ ܕܥܒܕܬ܂ ܘܕܥܘ ܪ̈ܚܝܩܐ ܓܢܒܪܘܬܝ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܐܫܥܝܐ ܥܠ ܥܕܬܐ ܕܒܥܡ̈ܡܐ ܥܬܝܕܐ ܕܬܗܘܐ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܢܗܘܐ ܒܝܘܡ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܝܐ܂ ܡܬܩܢ ܛܘܪ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܒܪܝܫ ܛܘܪ̈ܐ܂ ܘܪܡ ܡܢ ܪ̈ܡܬܐ܂ ܘܢܣܟܘܢ ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ܂ ܘܠܡܢܐ ܐܡܪ ܐܫܥܝܐ ܕܫܡܥܘ ܥܡ̈ܡܐ ܡܕܡ ܕܥܒܕܬ܂ ܘܕܥܘ ܪ̈ܚܝܩܐ ܓܢܒܪܘܬܝ܂ ܐܬܪܗܒܘ ܚ̈ܛܝܐ ܒܨܗܝܘܡ ܘܐܪܬܝܬܐ ܢܦܠ ܒܚ̈ܢܦܐ܂ ܡܢܐ ܗܝ ܗܕܐ ܕܡܫܡܥ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܘܡܘܕܥ ܠܪ̈ܚܝܩܐ ܓܢܒܪܘܬܗ܂ ܘܡܪܗܒ ܠܚ̈ܛܝܐ ܒܨܗܝܘܢ܂ ܘܡܦܠ ܐܪܬܝܬܐ ܒܚ̈ܢܦܐ܂ ܩܪܐ ܓܝܪ ܠܥܡ̈ܡܐ ܘܡܛܢ ܒܗܘܢ ܠܥܡܐ܂ ܘܡܘܕܥ ܠܪ̈ܚܝܩܘܗܝ ܓܢܒܪܘܬܗ܂ ܟܕ ܡܝܬܐ ܪܘܓܙܐ ܕܕܐܢ ܠܥܡܗ܂ ܘܡܪܗܒ ܠܚ̈ܛܝܝܗ ܕܨܗܝܘܢ܂ ܕܡܫܡܗܐ ܗܘܬ ܩܘܪܝܬ ܩܘܕܫܐ܂ ܘܡܦܠ ܪܬܝܬܐ ܒܚ̈ܢܦܐ܂ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܢܒ̈ܝܐ ܕܫܘܩܪܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܥܠ ܢܒ̈ܝܝ ܐܘܪܫܠܡ܂ ܕܡܢܗܘܢ ܢܦܩܬ ܚܢܦܘܬܐ ܒܟܠܗ ܐܪܥܐ܀

6

ܐܟܠ ܓܝܪ ܦܪܘܩܢ ܦܨܚܐ ܥܡ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܒܠܠܝܐ ܢܛܝܪܐ ܕܐܪܒܥܣܪܐ܂ ܘܐܬܗ ܕܦܨܚܐ ܒܫܪܪܐ ܥܒܕ ܠܗܘܢ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ܂ ܒܬܪ ܕܢܦܩ ܝܗܘܕܐ ܡܢ ܠܘܬܗܘܢ܂ ܢܣܒ ܠܚܡܐ ܘܒܪܟ ܘܝܗܒ ܠܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܗܢܘ ܦܓܪܝ ܣܒܘ ܐܟܘܠܘ ܡܢܗ ܟܠܟܘܢ܂ ܘܐܦ ܥܠ ܚܡܪܐ ܗܟܢܐ ܒܪܟ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܗܢܘ ܕܡܝ ܕܕܝܬܩܐ ܚܕܬܐ ܕܚܠܦ ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܬܐܫܕ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚ̈ܛܗܐ܂ ܗܟܢܐ ܠܡ ܗܘܝܬܘܢ ܥܒܕܝܢ ܠܕܘܟܪܢܝ ܐܡܬܝ ܕܡܬܟܢܫܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܥܕܠܐ ܢܬܬܚܕ ܡܪܢ܂ ܗܠܝܢ ܐܡܪ܂ ܘܩܡ ܡܪܢ ܡܢ ܟܪ ܕܥܒܕ ܦܨܚܐ ܘܝܗܒ ܦܓܪܗ ܠܡܐܟܠ܂ ܘܕܡܗ ܠܡܫܬܐ܂ ܘܐܙܠ ܥܠ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܠܗܝ ܕܘܟܬܐ ܕܐܬܬܚܕ ܒܗ ܡܢ ܓܝܪ ܕܐܟܠ ܦܓܪܗ ܘܫܬܐ ܕܡܗ ܐܬܚܫܒ ܠܗ ܥܡ ܡܝ̈ܬܐ܂ ܡܪܢ ܒܐܝ̈ܕܝ ܢܦܫܗ ܦܓܪܗ ܝܗܒ ܠܡܐܟܠ܂ ܘܥܕ ܠܐ ܢܨܛܠܒ ܝܗܒ ܕܡܗ ܠܡܫܬܐ܂ ܘܐܬܬܚܕ ܒܠܠܝܐ ܕܐܪܒܥܣܪܐ ܘܐܬܕܝܢ ܥܕܡܐ ܠܫܬ ܫ̈ܥܝܢ܂ ܘܒܥܕܢܐ ܕܫܬ ܫ̈ܥܝܢ܂ ܚܝܒܘܗܝ ܘܐܣܩܘ ܨܠܒܘܗܝ܂ ܟܕ ܕܝܢܝܢ ܠܗ ܓܝܪ ܠܐ ܡܠܠ ܘܦܬܓܡ ܠܡ ܠܐ ܝܗܒ ܠܕܝܢ̈ܘܗܝ܂ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܡܠܠ ܘܢܬܠ ܦܬܓܡܐ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܨܒܘܬܐ܂ ܕܡܢ ܕܥܡ ܡܝ̈ܬܐ ܚܫܝܒ ܢܡܠܠ܂ ܘܡܢ ܫܬ ܫܥ̈ܝܢ ܠܬܫܥ ܗܘܐ ܠܗ ܚܫܘܟܐ܂ ܘܐܫܠܡ ܪܘܚܗ ܠܐܒܘܗܝ ܒܬܫܥ ܫ̈ܥܝܢ܂ ܘܗܘܐ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ܂ ܒܠܠܝܐ ܕܢܓܗ ܚܡܫܥܣܪܐ܂ ܠܠܝܐ ܕܫܒܬܐ ܘܝܘܡܐ ܟܠܗ܂ ܘܬܠܬ ܫܥ̈ܝܢ ܒܥܪܘܒܬܐ܂ ܘܒܠܠܝܐ ܕܢܓܗ ܚܕܒܫܒܐ܂ ܒܙܒܢܐ ܕܝܗܒ ܦܓܪܗ܂ ܘܕܡܗ ܠܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ܂ ܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ܀

7

ܡܟܝܠ ܚܘܢ ܐܘܢ ܚܟܝܡܐ ܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܘܬܠܬܐ ܠܝ̈ܠܘܢ܂ ܕܗܘܐ ܦܪܘܩܢ ܒܝܬ ܡ̈ܝܬܐ܂ ܕܗܐ ܚܙܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܬܠܬ ܫ̈ܥܝܢ ܕܥܪܘܒܬܐ܂ ܘܠܠܝܐ ܕܢܓܗܐ ܫܒܬܐ܂ ܘܝܘܡܐ ܟܠܗ܂ ܘܒܠܠܝܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܩܡ ܠܗ܂ ܣܝܟ ܐܢܘܢ ܠܝ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܘܬ̈ܠܬܐ ܠܝ̈ܠܘܢ܂ ܐܝܟܐ ܐܢܘܢ܂ ܕܗܐ ܝܘܡܐ ܘܠܠܝܐ ܟܕ ܫܠܡܝܢ ܗܘܐ܂ ܐܠܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܦܪܘܩܢ ܕܐܝܟ ܕܗܘܐ ܝܘܢܢ ܒܪ ܡܬܝ ܒܟܪܣܗ ܕܢܘܢܐ܂ ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܘܬܠܬܐ ܠܝ̈ܠܘܢ܂ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܒܠܒܗ ܕܐܪܥܐ܂ ܡܢ ܥܕܢܐ ܓܝܪ ܕܝܗܒ ܦܓܪܗ ܠܡܐܟܠ ܘܕܡܗ ܠܡܫܬܐ܂ ܗܟܢܐ ܗܘܝܢ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ ܘܬܠܬܐ ܠܝ̈ܠܘܢ܂ ܥܕܢܐ ܠܡ ܓܝܪ ܠܠܝܐ ܗܘܐ܂ ܟܕ ܢܦܩ ܝܗܘܕܐ ܡܢ ܠܘܬܗܘܢ܂ ܘܗܢܘܢ ܚܕܥܣܪ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܐܟܠܘ ܦܓܪܗ ܕܦܪܘܩܢ ܘܐܫܬܝܘ ܕܡܗ܂ ܗܐ ܡܟܝܠ ܚܕ ܠܠܝܐ ܕܢܓܗܐ ܥܪܘܒܬܐ܂ ܘܥܕܡܐ ܠܫܬ ܫ̈ܥܝܢ܂ ܕܕܢܘܗܝ܂ ܗܐ ܡܟܝܠ ܝܘܡܐ ܚܕ ܘܠܠܝܐ ܚܕ܂ ܘܬܠܬ ܫ̈ܥܝܢ ܕܗܘܐ ܚܫܟܐ܂ ܕܡܢ ܫܬ ܫ̈ܥܝܢ ܠܬܫܥ܂ ܠܬܠܬ ܫ̈ܥܝܢ ܕܒܬܪ ܚܫܟܐ܂ ܗܐ ܬܪ̈ܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ܂ ܘܬܪ̈ܝܢ ܠܝ̈ܠܘܢ܂ ܘܠܠܝܐ ܫܠܡܐ ܕܢܓܗܐ ܫܒܬܐ܂ ܘܝܘܡܐ ܟܠܗ ܕܫܒܬܐ܂ ܫܠܡܘ ܠܗ ܡܟܝܠ ܠܡܪܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ܂ ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܘܬܠܬ ܠܝ̈ܠܘܢ܂ ܘܒܠܠܝܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܩܡ ܠܗ ܡܢ ܒܝܬ ܡ̈ܝܬܐ܀

8

ܦܨܚܐ ܓܝܪ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܝܘܡܐ ܗܘ ܕܐܪܒܥܣܪܐ ܠܠܝܗ ܘܐܝܡܡܗ܂ ܘܕܝܠܢ ܝܘܡܐ ܕܚܫܐ ܪܒܐ ܝܘܡܐ ܗܘ ܕܥܪܘܒܬܐ܂ ܝܘܡܐ ܕܚܡܫܥܣܪܐ ܠܠܝܗ ܘܐܝܡܡܗ܂ ܗܝܕܝܢ ܒܬܪ ܦܨܚܐ ܐܟܠ ܐܝܣܪܝܠ ܦܛܝܪܐ ܫܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܢ܂ ܥܕܡܐ ܠܚܕ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܒܝܪܚܐ܂ ܘܚܢܢ ܢܛܪܝܢ ܚܢܢ ܦܛܝܪ̈ܐ ܥܕܥܝܕܗ ܕܦܪܘܩܢ܂ ܗܢܘܢ ܐܟܠܝܢ ܦܛܝܪܐ ܒܡܪܪܐ܂ ܘܦܪܘܩܢ ܐܣܠܝ ܠܟܣܐ ܗܘ ܕܡܪܪܐ܂ ܘܫܩܠܗ ܠܟܠܗ ܡܪܝܪܘܬܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܟܕ ܛܥܡ ܘܠܐ ܨܒܐ ܠܡܫܬܐ܂ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܝܢ ܡܕܟܪܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܚ̈ܛܗܝܗܘܢ ܡܢ ܥܕܢ ܠܥܕܢ܂ ܘܚܢܢ ܡܥܗܕܝܢ ܚܢܢ ܨܠܝܒܘܬܗ ܘܨܥܪܗ ܕܦܪܘܩܢ܂ ܗܢܘܢ ܓܝܪ ܒܦܨܚܐ ܢܦܩܘ ܡܢ ܫܘܥܒܕܗ ܕܦܪܥܘܢ܂ ܘܐܢܚܢܢ ܒܝܘܡ ܨܠܝܒܘܬܐ ܐܬܦܪܩܢ ܡܢ ܫܘܥܒܕܗ ܕܣܛܢܐ܂ ܗܢܘܢ ܢܟܣܘ ܐܡܪܐ ܡܢ ܥܢܐ܂ ܘܒܕܡܗ ܐܬܦܨܝܘ ܡܢ ܡܚܒܠܢܐ܂ ܘܚܢܢ ܒܕܡܗ ܕܒܪܐ ܒܚܝܪܐ ܐܬܦܪܩܢ ܡܢ ܥܒ̈ܕܐ ܕܚܒܠܐ ܕܣܥܪܝܢ ܗܘܝܢ܂ ܠܗܘܢ ܡܘܫܐ ܡܕܒܪܢܐ܂ ܘܠܢ ܗܘܐ ܠܢ ܝܫܘܥ ܗܕܝܐ ܘܦܪܘܩܐ܂ ܠܗܘܢ ܦܠܓ ܡܘܫܐ ܝܡܐ ܘܐܥܒܪ ܐܢܘܢ܂ ܘܦܪܘܩܢ ܦܠܓܗ ܠܫܝܘܠ ܘܬܒܪ ܬܪ̈ܥܝܗ܂ ܟܕ ܥܠ ܠܓܘܗ ܘܦܬܚ ܐܢܘܢ܂ ܘܕܪܫ ܐܘܪܚܐ ܩܕܡ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܗ܂ ܠܗܘܢ ܐܬܝܗܒ ܡܢܢܐ ܠܡܐܟܠ܂ ܘܠܢ ܝܗܒ ܡܪܢ ܦܓܪܗ ܕܢܐܟܘܠ܂ ܠܗܘܢ ܐܦܩ ܡ̈ܝܐ ܡܢ ܟܐܦܐ܂ ܘܠܢ ܐܪܕܝ ܦܪܘܩܢ ܡ̈ܝܐ ܚܝ̈ܐ ܡܢ ܟܪܣܗ܂ ܠܗܘܢ ܡܠܟ ܐܪܥܐ ܕܟܢ̈ܥܢܝܐ ܝܪܬܘܬܐ܂ ܘܠܢ ܡܠܟ ܐܪܥܐ ܕܚ̈ܝܐ ܒܡܘܠܟܢܐ܂ ܠܗܘܢ ܙܩܦ ܡܘܫܐ ܚܘܝܐ ܕܢܚܫܐ܂ ܕܟܠ ܡܢ ܕܚܙܐ ܠܗ ܢܚܐ ܡܢ ܡܚܘܬܐ ܕܚܘܝܐ܂ ܘܠܢ ܙܩܦ ܝܫܘܥ ܢܦܫܗ܂ ܕܟܕ ܢܚܘܪ ܠܘܬܗ ܢܬܦܨܐ ܡܢ ܡܚܘܬܗ ܕܚܘܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܛܢܐ܂ ܠܗܘܢ ܥܒܕ ܡܘܫܐ ܡܫܟܢ`ܙܒܢܐ ܕܢܩܪܒܘܢ ܒܗ ܕܒ̈ܚܐ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ܂ ܕܢܬܚܣܘܢ ܡܢ ܚ̈ܛܗܝܗܘܢ܂ ܘܝܫܘܥ ܐܩܝܡ ܡܫܟܢܗ ܕܕܘܝܕ ܕܢܦܠ ܘܩܡ܂ ܘܬܘܒ ܗܘ ܐܡܪ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐ܂ ܕܗܝܟܠܐ ܗܢܐ ܕܚܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܕ ܬܫܪܘܢܝܗܝ܂ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܐܢܐ ܐܩܝܡܝܘܗܝ܂ ܘܐܣܬܟܠܘ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܕܥܠ ܦܓܪܗ ܗܘ ܐܡܪ܂ ܕܡܐ ܕܫܪܐܘܗܝ ܡܩܝܡ ܠܗ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ܂ ܒܗ ܒܗܢܐ ܡܫܟܢܐ ܡܠܟ ܠܢ ܚ̈ܝܐ܂ ܘܒܗ ܡܬܚܣܝܢ ܚ̈ܛܗܝܢ܂ ܕܝܠܗܘܢ ܩܪܝܗܝ ܡܫܟܢ`ܙܒܢܐ܂ ܡܛܠ ܕܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܡܫܬܡܫ܂ ܘܕܝܠܢ ܗܝܟܠ ܪܘܚ ܩܘܕܫܐ ܕܠܥܠܡ܀

9

ܐܬܛܦܝܣ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܥܠ ܗܢܐ ܐܡܪܐ ܕܦܨܚܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܦܩܕ ܥܠܘܗܝ ܩܕܝܫܐ܂ ܕܒܒܝܬܐ ܚܕ ܢܬܐܟܠ܂ ܘܠܐ ܒܒ̈ܬܐ ܣܓ̈ܝܐܐ܂ ܒܝܬܐ ܚܕ ܥܕܬܐ ܗܝ ܕܐܠܗܐ܂ ܘܐܡܪ ܬܘܒ ܕܠܐ ܢܐܟܠܘܢ ܡܢܗ ܐܓܝܪ̈ܐ ܘܬܘ̈ܬܒܐ܂ ܘܡܢ ܐܢܘܢ ܐܓܝܪ̈ܐ ܘܬܘ̈ܬܒܐ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܝܘ̈ܠܦܢܘܗܝ ܐܢܘܢ ܕܒܝܫܐ܂ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܠܗܘܢ ܠܡܐܟܠ ܡܢ ܦܨܚܐ܂ ܕܐܡܪ ܥܠܝܗܘܢ ܦܪܘܩܢ܂ ܕܐܓܝܪܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܗܘܬ ܕܝܠܗ ܥܢܐ܂ ܡܐ ܕܚܙܐ ܕܐܒܐ ܕܐܬܐ܂ ܫܒܩ ܠܗ ܠܥܢܐ ܘܥܪܩ܂ ܘܐܡܪ ܕܠܐ ܬܐܟܠܘܢ ܡܢܗ ܟܕ ܚܝ܂ ܐܦܠܐ ܟܕ ܡܒܫܠܘ ܡܒܫܠ ܒܡܝܐ܂ ܗܕܐ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܘܡܦܫܩܐ܂ ܕܗܘ ܩܘܪܒܢܐ ܕܣܠܩ ܒܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܒܢܘܪܐ ܗܘ ܡܛܘܝܢ ܠܗ܂ ܘܠܐ ܡܒܫܠܘ ܡܒܫܠܝܢ ܠܗ܂ ܘܠܐ ܟܕ ܚܝ ܡܬܩܪܒ܂ ܘܐܡܪ ܕܗܟܢܐ ܬܐܟܠܘܢܝܗܝ ܟܕ ܚܨ̈ܝܟܘܢ ܐܣܝܪ̈ܝܢ܂ ܘܡܣ̈ܢܝܟܘܢ ܒܪ̈ܓܠܝܟܘܢ ܘܚܘܛܪ̈ܝܟܘܢ ܒܐܝ̈ܕܝܟܘܢ܂ ܗܠܝܢ ܐܪ̈ܙܐ ܛܒ ܪܘܪܒܝܢ܂ ܡܢ ܕܐܟܠ ܕܝܢ ܡܢ ܐܡܪܐ ܕܫܪܪܐ ܡܫܝܚܐ܂ ܐܣܪ ܚܨ̈ܘܗܝ ܒܗܝܡܢܘܬܐ܂ ܘܣܐܡ ܬܘܒ ܒܪ̈ܓܠܘܗܝ ܛܘܝܒܗ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ܂ ܘܐܚܕ ܒܐܝܕܗ ܣܝܦܐ ܕܪܘܚܐ܂ ܕܐܝܬܝܗ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܘܐܡܪ ܬܘܒ ܕܓܪܡܐ ܠܐ ܢܬܬܒܪ ܒܗ܂ ܒܗܕܐ ܫܠܡܬ ܒܗܘ ܝܘܡܐ ܕܨܠܒܘܗܝ܂ ܟܕ ܬܒܪܘ ܫܩܝ̈ܗܘܢ ܕܗܢܘܢ ܕܨܠܝܒܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ܂ ܘܕܝܠܗ ܠܐ ܬܒܪܘ܂ ܘܐܡܪ ܕܫܠܡܬ ܡܠܬܐ ܕܟܬܝܒܐ܂ ܕܓܪܡܐ ܠܐ ܢܬܬܒܪ ܒܗ܂ ܘܐܡܪ ܕܥܒܕܐ ܙܒܝܢ ܟܣܦܐ܂ ܥܕܡܐ ܕܓܙܪ ܒܣܪܐ ܕܥܘܪܠܘܬܗ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܢܐܟܘܠ ܡܢ ܦܨܚܐ܂ ܥܒܕܐ ܓܝܪ ܕܡܙܕܒܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܢܫܐ ܚܛܝܐ܂ ܕܬܐܒ ܘܡܙܕܒܢ ܒܕܡܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܘܡܐ ܕܓܙܪ ܠܒܗ ܡܢ ܥܒ̈ܕܐ ܒܝ̈ܫܐ܂ ܗܝܕܝܢ ܩܕܡ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ ܫܘܡܠܝܐ ܕܓܙܘܪܬܐ ܕܫܪܪܐ܂ ܘܡܬܚܠܛ ܥܡ ܥܡܐ ܕܐܠܗܐ ܘܡܫܬܘܬܦ ܒܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܘܕܐܡܪ ܕܐܘܟܠܘܗܝ ܡܣܪܗܒܐܝܬ܂ ܗܕܐ ܓܝܪ ܒܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܫܬܡܫܐ܂ ܕܐܟܠܝܢ ܠܗ ܠܐܡܪܐ ܡܣܪܗܒܐܝܬ܂ ܒܙܘܥܬܐ ܘܒܐܪܬܝܬܐ ܟܕ ܩܝܡܝܢ ܥܠ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܡܣܪܗܒܝܢ ܐܢܘܢ ܠܡܐܟܠ ܚ̈ܝܐ ܡܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܒܠܘ܀

10

ܥܡܕ ܓܝܪ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܓܘ ܝܡܐ܂ ܒܗܘ ܠܠܝܐ ܕܦܨܚܐ ܒܝܘܡܐ ܕܦܘܪܩܢܐ܂ ܘܐܫܝܓ ܦܪܘܩܢ ܪ̈ܓܠܐ ܕܬ̈ܠܡܝܕܘܗܝ܂ ܒܠܠܝܐ ܕܦܨܚܐ܂ ܪܙܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ܂ ܘܕܬܕܥ ܠܟ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܕܥܕܡܐ ܠܗܘ ܠܠܝܐ܂ ܗܝܕܝܢ ܝܗܒ ܦܪܘܩܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܫܪܪܐ܂ ܡܛܠ ܕܟܡܐ ܕܥܡ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܡܬܗܦܟ ܗܘܐ܂ ܗܝ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܢܡܘܣܐ ܕܟܗ̈ܢܐ ܡܥܡܕܝܢ ܗܘܘ܂ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܝܘܚܢܢ܂ ܕܬܘܒܘ ܡܢ ܚ̈ܛܗܝܟܘܢ܂ ܘܒܗܘ ܠܠܝܐ ܚܘܝ ܐܢܘܢ ܐܪܙ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܚܫܐ ܕܡܘܬܗ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ܂ ܕܐܬܩܒܪܬܘܢ ܥܡܗ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܡܘܬܐ܂ ܘܩܡܬܘܢ ܥܡܗ ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ܂ ܕܥ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܠܐ ܫܪܬ ܠܫܘܒܩܢ ܚ̈ܛܗܐ܂ ܐܠܐ ܠܬܝܒܘܬܐ܂ ܦܪܟܣܣ܂ ܕܝܢ ܕܬܪܥܣܪ ܫ̈ܠܝܚܐ ܡܟܪܙܐ ܥܠ ܗܕܐ܂ ܟܕ ܡܫܐܠܝܢ ܬܠܡ̈ܝܕܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܩܪܝܘ ܡܢ ܥܡ̈ܡܐ ܘܡܢ ܐܝܣܪܝܠ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܠܗܘܢ܂ ܕܐܢ`ܗܘ ܕܥܡܕܬܘܢ܂ ܘܐܡܪܘ ܕܥܡܕܢ ܒܡܥܡܘܕܝܬܗ ܕܝܘܚܢܢ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܥܡܕܘ ܐܢܘܢ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܫܪܪܐ܂ ܐܪܙܐ ܕܚܫܗ ܕܦܪܘܩܢ܂ ܘܐܦ ܦܪܘܩܢ ܣܗܕ ܥܠ ܗܕܐ ܟܕ ܐܡܪ ܠܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ܂ ܕܝܚܢܢ ܐܥܡܕ ܒܡ̈ܝܐ܂ ܘܐܢܬܘܢ ܬܥܡܕܘܢ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܂ ܟܕ ܢܣܒ ܓܝܪ ܦܪܘܩܢ ܡ̈ܝܐ ܘܐܪܡܝ ܒܠܩܢܐ ܕܫܝܓܬܐ܂ ܘܢܣܒ ܣܕܘܢܐ ܡܚܐ ܒܚܨ̈ܘܗܝ܂ ܘܫܪܝ ܕܢܫܝܓ ܪ̈ܓܠܐ ܕܬ̈ܠܡܝܕܘܗܝ܂ ܘܟܕ ܡܛܝ ܠܘܬ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܐܡܪ ܠܗ܂ ܐܢܬ ܡܪܝ ܪ̈ܓܠܝ ܡܫܝܓ ܐܢܬ ܠܝ܂ ܠܥܠܡ ܠܐ ܡܫܝܓ ܐܢܬ ܠܝ ܪ̈ܓܠܝ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ܂ ܐܠܐ ܡܫܝܓ ܐܢܐ ܠܟ܂ ܠܝܬ ܠܟ ܥܡܝ ܡܢܬܐ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܫܡܥܘܢ ܡܕܝܢ ܡܪܝ܂ ܠܐ ܪ̈ܓܠܝ ܒܠܚܘܕ ܬܫܝܓ ܠܝ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܐܝ̈ܕܝ ܐܦ ܪܝܫܝ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ܂ ܡܢ ܕܣܚܐ ܗܘ ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܠܐ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܢܫܝܓ܂ ܘܟܕ ܐܫܝܓ ܪ̈ܓܠܐ ܕܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܢܣܒ ܢܚ̈ܬܘܗܝ ܘܐܣܬܡܟ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܗܐ ܩܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܪܒܢ ܘܡܪܢ ܘܐܝܬܝ܂ ܐܢ ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܪܒܟܘܢ ܘܡܪܟܘܢ ܪ̈ܓܠܝܟܘܢ ܡܫܝܓ ܐܢܐ ܠܟܘܢ܂ ܟܡܐ ܐܢܬܘܢ ܘܠܐ ܠܟܘܢ ܕܐܢܬܘܢ ܬܗܘܘܢ ܡܫܝܓܝܢ ܪ̈ܓܠܐ ܚܕ ܕܚܕ܂ ܗܢܐ ܛܘܦܣܐ ܚܘܝܬܟܘܢ܂ ܕܐܝܟ ܕܥܒܕܬ ܗܟܢܐ ܬܥܒܕܘܢ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܝܓ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܘܐܣܬܡܟ܂ ܗܝܕܝܢ ܝܗܒ ܠܗܘܢ ܦܓܪܗ ܘܕܡܗ܂ ܘܠܐ ܐܝܟ ܐܝܣܪܝܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܦܨܚܐ ܕܐܟܠܘ܂ ܗܝܕܝܢ ܥܡܕܘ ܒܥܢܢܐ ܘܒܝܡܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ ܕܐܒ̈ܗܝܢ ܟܠܗܘܢ ܬܚܝܬ ܥܢܢܐ ܗܘܘ܂ ܘܟܠܗܘܢ ܒܝܡܐ ܥܒܪܘ܀

11

ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܩܠܝܠ ܕܦܝܣܐ ܟܬܒܬ ܠܟ܂ ܐܝܟ ܕܠܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܠܘܩܒܠ ܝܗ̈ܘܕܝܐ܂ ܥܠ ܕܥܒܕܝܢ ܙܒܢ ܥܝܕܐ ܕܦܨܚܐ܂ ܒܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܟܕ`ܠܐ ܫܠܝܛܝܢ܂ ܘܥܒܕܝܢ ܐܪܘܢܐ ܘܩܒܘܬܐ ܕܕܝܬܩܐ ܟܕ`ܠܐ ܦܩܝܕܝܢ܂ ܘܠܐ ܡܣܬܟܠܝܢ ܠܢܒܝܐ ܕܐܡܪ܂ ܕܠܐ ܢܐܡܪܘܢ ܬܘܒ ܩܒܘܬܐ ܕܕܝܬܩܐ ܕܡܪܝܐ܂ ܘܠܐ ܬܣܩ ܥܠ ܠܒܐ܂ ܘܠܐ ܢܬܕܟܪܘܢܗ ܘܠܐ ܢܦܩܕܘܢܗ ܘܠܐ ܬܬܥܒܕ ܬܘܒ܂ ܡܟܝܠ ܕܐܡܪ ܕܠܐ ܬܬܥܒܕ ܬܘܒ܂ ܘܠܐ ܬܣܩ ܥܠ ܠܒܐ ܘܠܐ ܬܬܦܩܕ܂ ܕܥ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܕܡܢ ܕܥܒܕ ܠܗ ܦܘܩܕܢܐ ܥܒܪ܂ ܘܐܡܪ ܬܘܒ ܐܪܡܝܐ܂ ܕܒܛܠܘ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܘܒ̈ܢܝ ܝܘܗܕܐ ܕܝܬܩܐ ܕܝܠܝ܂ ܘܥܠ ܕܝܬܩܐ ܕܡܬܝܗܒܐ ܠܥܡܐ ܗܟܢܐ ܐܟܪܙ ܘܐܡܪ܂ ܕܐܓܡܘܪ ܥܠ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܥܠ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܕܝܬܩܐ ܚܕܬܐ܂ ܠܐ ܐܝܟ ܗܝ ܕܝܬܩܐ ܕܝܗܒܬ ܠܐܒ̈ܗܝܗܘܢ܂ ܒܝܘܡܐ ܕܐܚܕܬ ܒܐܝܕܗܘܢ܂ ܘܐܦܩܬ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ܂ ܡܛܠ ܕܒܛܠܘ ܕܝܬܩܝ܂ ܘܐܦ ܐܢܐ ܒܣܝܬ ܒܗܘܢ܂ ܘܐܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܗܐ ܠܐܝܣܪܝܠ ܘܠܝܗܘܕܐ ܐܡܪ ܕܢܬܠ ܕܝܬܩܐ ܚܕܬܐ܂ ܡܢ ܓܝܪ ܕܩܪܐ ܠܐܝܣܪܝܠ܂ ܫ̈ܠܝܛܝ ܣܕܘܡ ܘܥܡܐ ܕܥܡܘܪܐ܂ ܗܘ ܩܪܐ ܠܐܒܪܗܡ ܘܡܠܟ ܠܗ ܟܕ ܒܪܟܗ ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܠܐ ܢܬܩܪܐ ܬܘܒ ܫܡܟ ܐܒܪܡ܂ ܐܠܐ ܢܗܘܐ ܫܡܟ ܐܒܪܗܡ܂ ܡܛܠ ܕܐܒܐ ܠܣܘܓܐܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܝܗܒܬܟ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܒܙܪܥܟ ܢܬܒܪܟܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܐܪܥܐ܀

12

ܡܛܠ ܕܬܛܦܝܣ ܘܬܦܝܣ ܠܐܚ̈ܐ ܒ̈ܢܝ ܥܕܬܟ܂ ܕܥܣܩܝܢ ܥܠ ܗܢܐ ܙܒܢܐ ܕܦܨܚܐ܂ ܠܚ̈ܠܝܡܝ ܪܥܝܢܐ ܠܐ ܥܛܠܢ ܗܠܝܢ ܠܡܕܥ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܢܣܬܩܒܠ ܠܢ ܝܘܡܐ ܕܦܙܚܐ ܕܚܫܗ ܕܦܪܘܩܢ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ܂ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܘܠܐ ܕܢܥܒܕܝܘܗܝ ܠܝܘܡܐ ܕܬܪ̈ܝܢ܂ ܐܝܟ ܕܬܬܢܛܪ ܟܠܗ ܫܒܬܗ ܒܚܫܗ ܘܒܦܛܝܪܗ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܦܨܚܐ ܫܒܥܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܕܦܛܝܪ̈ܐ ܐܢܘܢ܂ ܥܕܡܐ ܠܚܕ ܘܥܣܪܝܢ܂ ܘܐܢ ܒܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܒܚܕ ܡܢ ܝܘܡ̈ܝ ܫܒܬܐ ܢܣܬܩܒܠ ܚܫܐ܂ ܠܝܬ ܠܢ ܠܡܥܣܩ ܥܠ ܗܠܝܢ܂ ܕܝܠܢ ܕܝܢ ܝܘܡܐ ܪܒܐ ܝܘܡܐ ܗܘ ܕܥܪܘܒܬܐ܂ ܘܐܢ ܒܡܢܝܢܐ ܕܝܪܚܐ ܝܘܡܐ ܕܙܩܝܦܘܬܐ ܘܕܚܫ ܒܗ ܦܪܘܩܢ܂ ܘܗܘܐ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܠܠܝܗ ܘܐܝܡܡܗ ܚܡܫܥܣܪܐ ܗܘ܂ ܡܢ ܫܬ ܫ̈ܥܝܢ ܒܥܪܘܒܬܐ܂ ܥܕܡܐ ܠܡܓܗ̈ܝ ܚܕ ܒܫܒܐ܂ ܘܚܕ ܒܫܒܐ ܒܐܫܬܥܣܪܐ ܩܡ ܠܗ܂ ܡܛܠ ܕܡܓܗ̈ܝ ܐܪܒܥܣܪܐ ܐܟܠ ܦܨܚܐ ܥܡ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ܂ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܒܗ ܒܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܕܐܪܒܥܣܪܐ ܐܬܕܝܢ ܥܕܡܐ ܠܫܬ ܫܥ̈ܝܢ܂ ܘܐܙܕܩܦ ܒܬܠܬ ܫܥ̈ܝܢ܂ ܘܢܚܬ ܠܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܒܠܠܝܐ ܕܢܓܗ ܚܡܫܥܣܪܐ܂ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܡܫܥܣܪܐ܂ ܗܘܐ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ܂ ܘܠܠܝܐ ܕܢܓܗ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܘܡܐ ܕܐܫܬܥܣܪܐ ܩܡ ܘܐܬܚܙܝ ܠܡܪܝܡ ܡܓܕܠܝܬܐ ܘܠܬܪ̈ܝܢ ܡܢ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܟܕ ܐܙܠܝܢ ܒܐܘܪܚܐ܂ ܡܟܝܠ ܢܣܬܟܠ ܡܢ ܕܢܦܠ ܒܗܠܝܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܠܡܥܣܩ܂ ܕܡܓܗ̈ܝ ܐܪܒܥܣܪܐ ܡܪܢ ܥܒܕ ܦܨܚܐ܂ ܘܐܟܠ ܘܐܫܬܝ ܥܡ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܩܪܐ ܬܪܢܓܠܐ ܬܘܒ ܠܐ ܐܟܠ ܘܠܐ ܐܫܬܝ܂ ܡܛܠ ܕܐܚܕܘܗܝ ܘܫܪܝܘ ܕܝܢܝܢ ܠܗ܂ ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܦܝܣܬܟ܂ ܕܝܘܡܐ ܕܚܡܫܥܣܪܐ ܠܠܝܗ ܘܐܝܡܡܗ܂ ܗܘܐ ܠܗ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/12
Source:
Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Aphrahat, “Demonstration 12: On Passover - ܬܚܘܝܬܐ ܕܦܨܚܐ” based upon Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/12.
Bibliography:
Demonstration 12: On Passover - ܬܚܘܝܬܐ ܕܦܨܚܐ.” In Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/12.

Show Citation Styles