Digital Syriac Corpus

Gospel of Luke - ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܠܘܩܐ

   https://syriaccorpus.org/120
1 Chapter 1 1 1 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܨܒ݂ܰܘ ܆ ܕ݁ܢܰܟ݂ܬ݁ܒ݂ܽܘܢ ܬ݁ܰܫܥܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܣܽܘܥܪܳܢܶܐ̈ . ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܚܢܰܢ ܡܦ݁ܳܣܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܒ݁ܗܽܘܢ : 2 ܐܰܝܟ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܐܫܠܶܡܘ ܠܰܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܗܘܰܘ ܚܰܙܳܝܶܐ̈ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܶܐ̈ ܕ݁ܺܝܠܳܗ ܕ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܆ 3 ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܐܳܦ݂ ܠܺܝ ܁ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܩܰܪܺܝܒ݂ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܝܰܨܺܝܦ݂ܳܐܝܺܬ݂ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ : ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܒ݁ܛܶܟ݁ܣܶܗ ܐܶܟ݂ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܳܟ݂ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܅ ܬ݁ܶܐܳܘܦ݂ܺܝܠܶܐ . 4 ܕ݁ܬ݂ܶܕ݁ܰܥ ܫܪܳܪܳܐ ܕ݁ܡܶܠܶܐ̈ ܕ݁ܶܐܬ݁ܬ݁ܰܠܡܰܕ݁ܬ݁ ܠܗܶܝܢ ܀܀ 5 ܗܘܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܶܗ̈ ܕ݁ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܆ ܟ݁ܳܗܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܙܟ݂ܰܪܝܳܐ . ܡܶܢ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܰܒ݂ܺܝܰܐ . ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܂ ܡܶܢ ܒ݁ܢܳܬ݂ܶܗ̈ ܕ݁ܰܐܗܪܽܘܢ . ܫܡܳܗ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܠܺܝܫܒ݂ܰܥ . 6 ܬ݁ܪܰܝܗܽܘܢ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܂ ܙܰܕ݁ܺܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ . ܘܰܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܁ ܘܰܒ݂ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܂ ܕ݁ܠܳܐ ܥܶܕ݂ܠܳܝ . 7 ܒ݁ܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܂ ܠܰܝܬ݁ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܐܠܺܝܫܒ݂ܰܥ ܥܩܰܪܬ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ . ܘܰܬ݂ܪܰܝܗܽܘܢ̈ ܂ ܣܰܓ݁ܺܝܰܐܝ̈ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ ܗ̱ܘܰܘ ܀ 8 ܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܟ݂ܰܗܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܛܶܟ݁ܣܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܶܗ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܁ 9 ܒ݁ܰܥܝܳܕ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܳܗܢܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܡܛܳܝܗ̱ܝ ܕ݁ܰܢܣܺܝܡ ܒ݁ܶܣܡܶܐ̈ . ܘܥܰܠ ܠܗܰܝܟ݁ܠܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ . 10 ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܂ ܡܨܰܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܒ݂ܰܪ ܒ݁ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܡܶܐ̈ . 11 ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܶܗ ܠܰܙܟ݂ܰܪܝܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܇ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕ݁ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܡܶܐ̈ . 12 ܘܶܐܫܬ݁ܓ݂ܶܫ ܙܟ݂ܰܪܝܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܝܗ̱ܝ . ܘܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܢܶܦ݂ܠܰܬ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ . 13 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ . ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܰܠ ܙܟ݂ܰܪܝܳܐ ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܡܥܰܬ݂ ܨܠܽܘܬ݂ܳܟ݂ . ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܟ݂ ܐܶܠܺܝܫܒ݂ܰܥ ܁ ܬ݁ܺܐܠܰܕ݂ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܪܳܐ . ܘܬ݂ܶܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܂ ܝܽܘܚܰܢܳܢ . 14 ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܂ ܘܰܐܪܘܳܙܳܐ . ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܢܶܚܕ݁ܽܘܢ ܒ݁ܡܰܘܠܳܕ݂ܶܗ . 15 ܢܶܗܘܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܪܰܒ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ . ܘܚܰܡܪܳܐ ܘܫܰܟ݂ܪܳܐ ܂ ܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܶܐ . ܘܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܢܶܬ݂ܡܠܶܐ ܂ ܥܰܕ݂ ܗܽܘ ܒ݁ܟ݂ܰܪܣܳܐ ܕ݁ܶܐܡܶܗ . 16 ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܢܰܦ݂ܢܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ . 17 ܘܗܽܘ ܢܺܐܙܰܠ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܁ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܂ ܘܰܒ݂ܚܰܝܠܳܐ ܕ݁ܺܐܠܺܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ . ܕ݁ܢܰܦ݂ܢܶܐ ܠܶܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗܶܐ̈ ܥܰܠ ܒ݁ܢܰܝܳܐ̈ . ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܺܝܢ ܂ ܠܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܶܐ̈ . ܘܰܢܛܰܝܶܒ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܳܐ ܓ݁ܡܺܝܪܳܐ . 18 ܘܶܐܡܰܪ ܙܟ݂ܰܪܝܳܐ ܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ . ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܶܕ݁ܰܥ ܗܳܕ݂ܶܐ . ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܣܳܒ݂ܳܐ . ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܰܬ݂ܝ ܂ ܣܰܓ݁ܺܝܰܐܬ݂ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܗ̈ ܗ̱ܺܝ . 19 ܘܰܥܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܝܐܝܶܠ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ . ܘܶܐܫܬ݁ܰܠܚܶܬ݂ ܕ݁ܶܐܡܰܠܶܠ ܥܰܡܳܟ݂ ܂ ܘܶܐܣܰܒ݁ܪܳܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ . 20 ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܫܰܬ݁ܺܝܩ ܂ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܫܟ݁ܰܚ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܇ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܗܘܝܳܢ̈ . ܥܰܠ ܕ݁ܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܬ݁ ܠܡܶܠܰܝ̈ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܡܰܠܝܳܢ̈ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܗܶܝܢ . 21 ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܂ ܘܰܡܣܰܟ݁ܶܐ ܠܰܙܟ݂ܰܪܝܳܐ . ܘܬ݂ܰܡܺܝܗܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܬ݁ܰܘܚܳܪܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ . 22 ܟ݁ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܩ ܕ݁ܶܝܢ ܙܟ݂ܰܪܝܳܐ ܆ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ . ܘܶܐܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠܘ ܕ݁ܚܶܙܘܳܐ ܚܙܳܐ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ . ܘܗܽܘ ܡܶܪܡܰܙ ܪܳܡܶܙ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ . ܘܩܰܘܺܝ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܪܶܫ . 23 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܡܰܠܺܝܘ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܶܗ ܂ ܐܶܙܰܠ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ . 24 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܗܳܢܽܘܢ ܆ ܒ݁ܶܛܢܰܬ݂ ܐܶܠܺܝܫܒ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܶܗ . ܘܰܡܛܰܫܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܗ ܝܰܪܚܶܐ̈ ܚܰܡܫܳܐ . ܘܳܐܡܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܆ 25 ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܇ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܚܳܪ ܒ݁ܺܝ ܇ ܠܡܶܣܰܒ݂ ܚܶܣܕ݁ܝ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܀܀ 26 ܒ݁ܝܰܪܚܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܶܫܬ݁ܳܐ ܆ ܐܶܫܬ݁ܠܰܚ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܝܐܝܶܠ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܇ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܳܗ ܢܳܨܪܰܬ݂ . 27 ܠܘܳܬ݂ ܒ݁ܬ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܟ݂ܺܝܪܳܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܝܰܘܣܶܦ݂ . ܡܶܢ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ . ܘܰܫܡܳܗ ܠܰܒ݂ܬ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܂ ܡܰܪܝܰܡ . 28 ܘܥܰܠ ܠܘܳܬ݂ܳܗ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ . ܫܠܳܡ ܠܶܟ݂ܝ ܡܰܠܝܰܬ݂ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܅ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟ݂ܝ ܁ ܒ݁ܪܺܝܟ݂ܰܬ݂ ܒ݁ܢܶܫܶܐ̈ . 29 ܗܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܬ݂ ܂ ܐܶܬ݂ܪܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܶܗ . ܘܡܶܬ݂ܚܰܫܒ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܆ ܕ݁ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܘ ܫܠܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ . 30 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ . ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܠܺܝܢ ܡܰܪܝܰܡ ܅ ܐܶܫܟ݁ܰܚܬ݁ܝ ܓ݁ܶܝܪ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ . 31 ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܬ݁ܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܒ݁ܰܛܢܳܐ ܂ ܘܬ݂ܺܐܠܕ݁ܺܝܢ ܒ݁ܪܳܐ . ܘܬ݂ܶܩܪܶܝܢ ܫܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ . 32 ܗܳܢܳܐ ܂ ܢܶܗܘܶܐ ܪܰܒ݂ . ܘܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܥܶܠܳܝܳܐ ܢܶܬ݂ܩܪܶܐ . ܘܢܶܬ݁ܶܠ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܂ ܟ݁ܽܘܪܣܝܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܗ̱ܝ . 33 ܘܢܰܡܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܂ ܠܥܳܠܰܡ . ܘܰܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܁ ܣܽܘܦ݂ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ . 34 ܐܳܡܪܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ . ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܗܳܕ݂ܶܐ . ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܠܳܐ ܚܟ݂ܺܝܡ ܠܺܝ . 35 ܥܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ . ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܬ݁ܺܐܬ݂ܶܐ . ܘܚܰܝܠܶܗ ܕ݁ܥܶܠܳܝܳܐ ܢܰܓ݁ܶܢ ܥܠܰܝܟ݁ܝ . ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܁ ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܒ݁ܶܟ݂ܝ ܂ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܗܽܘ : ܘܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܬ݂ܩܪܶܐ ܀ 36 ܘܗܳܐ ܐܶܠܺܝܫܒ݂ܰܥ ܐܰܚܝܳܢܬ݁ܶܟ݂ܝ ܆ ܐܳܦ݂ ܗܺܝ ܒ݁ܰܛܢܳܐ ܒ݁ܪܳܐ ܒ݁ܣܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܗ . ܘܗܳܢܳܐ ܝܰܪܚܳܐ ܕ݁ܶܫܬ݁ܳܐ ܠܳܗ ܠܗܳܝ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܥܩܰܪܬ݂ܳܐ . 37 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܥܛܶܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ . 38 ܐܳܡܪܳܐ ܡܰܪܝܰܡ . ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܰܡܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ . ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܂ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܟ݂ . ܘܶܐܙܰܠ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܳܗ ܀ 39 ܩܳܡܰܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒ݁ܗܽܘܢ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܗܳܢܽܘܢ ܆ ܘܶܐܙܰܠ̱ܬ݂ ܒ݁ܛܺܝܠܳܐܝܺܬ݂ ܠܛܽܘܪܳܐ ܂ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ . 40 ܘܥܶܠܰܬ݂ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܙܟ݂ܰܪܝܳܐ . ܘܫܶܐܠܰܬ݂ ܫܠܳܡܳܗ ܕ݁ܶܐܠܺܝܫܒ݂ܰܥ . 41 ܘܰܗܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܫܶܡܥܰܬ݂ ܐܶܠܺܝܫܒ݂ܰܥ ܫܠܳܡܳܗ ܕ݁ܡܰܪܝܰܡ ܆ ܕ݁ܳܨ ܥܽܘܠܳܐ ܒ݁ܟ݂ܰܪܣܳܗ . ܘܶܐܬ݂ܡܰܠܝܰܬ݂ ܐܶܠܺܝܫܒ݂ܰܥ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܆ 42 ܘܰܩܥܳܬ݂ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܂ ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܡܰܪܝܰܡ . ܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܝ ܒ݁ܢܶܫܶܐ̈ . ܘܰܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܦ݁ܺܐܪܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܰܪܣܶܟ݂ܝ . 43 ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܠܺܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܇ ܕ݁ܶܐܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝ ܬ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ . 44 ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܰܫܠܳܡܶܟ݂ܝ ܒ݁ܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ ܆ ܒ݁ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܳܨ ܥܽܘܠܳܐ ܒ݁ܟ݂ܰܪܣܝ . 45 ܘܛܽܘܒ݂ܶܝܗ ܠܰܐܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܢܰܬ݂ ܇ ܕ݁ܗܳܘܶܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܳܗ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܀ 46 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ ܆ ܡܰܘܪܒ݂ܳܐ ܢܰܦ݂ܫܝ ܠܡܳܪܝܳܐ . 47 ܘܚܶܕ݂ܝܰܬ݂ ܪܽܘܚܝ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܂ ܡܰܚܝܳܢܝ . 48 ܕ݁ܚܳܪ ܒ݁ܡܽܘܟ݂ܳܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܡܬ݂ܶܗ . ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܆ ܛܽܘܒ݂ܳܐ ܢܶܬ݁ܠܳܢ̈ ܠܺܝ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ̈ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ̈ . 49 ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܠܘܳܬ݂ܝ ܪܰܘܪܒ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ . ܗܰܘ ܕ݁ܚܰܝܠܬ݂ܳܢ ܂ ܘܩܰܕ݁ܺܝܫ ܫܡܶܗ . 50 ܘܰܚܢܳܢܶܗ ܠܕ݂ܳܪܶܐ̈ ܘܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ̈ ܂ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܳܚܠܺܝܢ ܠܶܗ . 51 ܥܒ݂ܰܕ݂ ܙܳܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܕ݂ܪܳܥܶܗ . ܘܒ݂ܰܕ݁ܰܪ ܚܬ݂ܺܝܪܰܝ̈ ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ . 52 ܣܰܚܶܦ݂ ܬ݁ܰܩܺܝܦ݂ܶܐ̈ ܡܶܢ ܟ݁ܽܘܪܣܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ . ܘܰܐܪܺܝܡ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܶܐ̈ . 53 ܟ݁ܰܦ݂ܢܶܐ̈ ܂ ܣܰܒ݁ܰܥ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ . ܘܥܰܬ݁ܺܝܪܶܐ̈ ܁ ܫܪܳܐ ܣܦ݂ܺܝܩܳܐܝܺܬ݂ . 54 ܥܰܕ݁ܰܪ ܠܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ . ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܚܢܳܢܶܗ ܂ 55 ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܐܰܒ݂ܳܗܰܝܢ̈ ܇ ܥܰܡ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܘܥܰܡ ܙܰܪܥܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܀ 56 ܩܰܘܝܰܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܪܝܰܡ ܠܘܳܬ݂ ܐܶܠܺܝܫܒ݂ܰܥ ܁ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܪܚܶܐ̈ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܆ ܘܗܶܦ݂ܟ݁ܰܬ݂ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܗ ܀.܀.܀܀ 2 57 ܐܶܠܺܝܫܒ݂ܰܥ ܕ݁ܶܝܢ ܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܺܐܠܰܕ݂ . ܘܝܶܠܕ݁ܰܬ݂ ܒ݁ܪܳܐ . 58 ܘܰܫܡܰܥܘ ܫܒ݂ܳܒ݂ܶܝܗ̈ ܘܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܛܽܘܗܡܳܗ : ܕ݁ܰܐܣܓ݁ܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܢܳܢܶܗ ܠܘܳܬ݂ܳܗ ܆ ܘܚܳܕ݂ܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡܳܗ ܀ 59 ܘܰܗܘܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܡܳܢܝܳܐ ܂ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܡܶܓ݂ܙܪܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ . ܘܩܳܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܒ݁ܰܫܡܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܗ̱ܝ ܙܟ݂ܰܪܝܳܐ . 60 ܘܰܥܢܳܬ݂ ܐܶܡܶܗ ܂ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܗܽܘܢ . ܠܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܪܶܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ . 61 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܳܗ . ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܐ̱ܢܳܫ ܒ݁ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܶܟ݂ܝ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܒ݁ܰܫܡܳܐ ܗܳܢܳܐ . 62 ܘܰܪܡܰܙܘ ܠܰܐܒ݂ܽܘܗ̱ܝ ܂ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܰܢܫܰܡܶܝܘܗ̱ܝ . 63 ܘܰܫܐܶܠ ܦ݁ܶܢܩܺܝܬ݂ܳܐ ܂ ܘܰܟ݂ܬ݂ܰܒ݂ ܘܶܐܡܰܪ . ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗ̱ܽܘ ܫܡܶܗ . ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪܘ ܟ݁ܽܠܢܳܫ . 64 ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܦ݁ܽܘܡܶܗ ܂ ܘܠܶܫܳܢܶܗ . ܘܡܰܠܶܠ ܘܒ݂ܰܪܶܟ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ . 65 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܫܒ݂ܳܒ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ . ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܶܗ ܛܽܘܪܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ ܂ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬ݂ܡܰܠܠܳܢ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ . 66 ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܆ ܡܶܬ݂ܚܰܫܒ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܡܳܢܳܐ ܟ݁ܰܝ ܢܶܗܘܶܐ ܛܰܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ . ܘܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܥܰܡܶܗ ܀ 67 ܘܶܐܬ݂ܡܠܺܝ ܙܟ݂ܰܪܝܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܗ̱ܝ ܁ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ . ܘܶܐܬ݂ܢܰܒ݁ܺܝ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . 68 ܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܅ ܕ݁ܰܣܥܰܪ ܥܰܡܶܗ ܁ ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܠܶܗ ܦ݁ܽܘܪܩܳܢܳܐ ܇ 69 ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܰܢ ܩܰܪܢܳܐ ܕ݁ܦ݂ܽܘܪܩܳܢܳܐ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܇ 70 ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܰܠܶܠ ܒ݁ܦ݂ܽܘܡܳܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܰܘܗ̱ܝ̈ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܕ݁ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܇ 71 ܕ݁ܢܶܦ݂ܪܩܰܢ ܡܶܢ ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܰܝܢ̈ ܇ ܘܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܣܳܢܰܐܝܢ̈ . 72 ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܚܢܳܢܶܗ ܥܰܡ ܐܰܒ݂ܳܗܰܝܢ̈ . ܘܶܥ̱ܗܰܕ݂ ܠܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܰܘܗ̱ܝ̈ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ̈ . 73 ܘܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܺܝܡܳܐ ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܇ ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܰܢ . 74 ܕ݁ܢܶܬ݂ܦ݁ܪܶܩ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܰܝܢ̈ . ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܕ݁ܶܚܠܳܐ ܢܶܦ݂ܠܽܘܚ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܂ 75 ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܰܢ̈ ܁ ܒ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ . 76 ܘܰܐܢ̱ܬ݁ ܛܰܠܝܳܐ ܂ ܢܒ݂ܺܝܶܗ ܕ݁ܥܶܠܳܝܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܩܪܶܐ . ܬ݁ܺܐܙܰܠ ܓ݁ܶܝܪ ܩܕ݂ܳܡ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܂ ܕ݁ܰܬ݂ܛܰܝܶܒ݂ ܐܽܘܪܚܶܗ . 77 ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܡܰܕ݁ܥܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ ܠܥܰܡܶܗ ܂ ܒ݁ܫܽܘܒ݂ܩܳܢܳܐ ܕ݁ܰܚܛܳܗܰܝܗܽܘܢ̈ ܆ 78 ܒ݁ܪܰܚܡܶܐ̈ ܕ݁ܰܚܢܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܰܢ ܁ ܕ݁ܰܒ݂ܗܽܘܢ ܢܶܣܥܪܰܢ ܕ݁ܶܢܚܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ . 79 ܠܡܰܢܗܳܪܽܘ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܛܶܠܳܠܶܐ̈ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ . ܕ݁ܢܶܬ݂ܪܽܘܨ ܪܶܓ݂ܠܰܝܢ̈ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܕ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܀ 80 ܛܰܠܝܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܪܳܒ݂ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܂ ܘܡܶܬ݂ܚܰܝܰܠ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ . ܘܰܒ݂ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܆ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܚܘܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܀
2 Chapter 2 1 ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܗܳܢܽܘܢ ܆ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܓ݂ܽܘܣܛܳܘܣ ܩܶܣܰܪ ܇ ܕ݁ܢܶܬ݂ܟ݁ܬ݂ܶܒ݂ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܽܐܘܚܕ݂ܳܢܶܗ . 2 ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܰܟ݂ܬ݁ܒ݂ܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܆ ܒ݁ܗܺܓ݂ܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܽܘܪܺܝܢܳܘܣ ܒ݁ܣܽܘܪܺܝܰܐ . 3 ܘܳܐܙܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܕ݁ܢܶܬ݂ܟ݁ܬ݂ܶܒ݂ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܶܗ . 4 ܣܠܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܝܰܘܣܶܦ݂ ܡܶܢ ܢܳܨܪܰܬ݂ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܂ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ . ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܁ ܡܶܢ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܂ ܘܡܶܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ . 5 ܥܰܡ ܡܰܪܝܰܡ ܡܟ݂ܺܝܪܬ݁ܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܰܛܢܳܐ ܂ ܕ݁ܬ݂ܰܡܳܢ ܢܶܬ݂ܟ݁ܬ݂ܶܒ݂ ܀ 6 ܘܰܗܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ ܐܶܢܽܘܢ ܆ ܐܶܬ݂ܡܰܠܺܝܘ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܗ̈ ܕ݁ܬ݂ܺܐܠܰܕ݂ . 7 ܘܝܶܠܕ݁ܰܬ݂ ܒ݁ܪܳܗ ܒ݁ܽܘܟ݂ܪܳܐ ܆ ܘܰܟ݂ܪܰܟ݂ܬ݁ܶܗ ܒ݁ܥܰܙܪܽܘܪܶܐ̈ ܂ ܘܰܐܪܡܝܰܬ݂ܶܗ ܒ݁ܽܐܘܪܝܳܐ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܂ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܫܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܀ 8 ܪܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܁ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܰܐܬ݂ܪܳܐ ܇ ܕ݁ܰܫܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܬ݁ܰܡܳܢ . ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܡܰܛܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܥܰܠ ܡܰܪܥܝܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ . 9 ܘܗܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ . ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܢܗܪܰܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ . ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ . 10 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ . ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܠܽܘܢ . ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܣܰܒ݁ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ . ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܟ݂ܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ . 11 ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦ݁ܳܪܽܘܩܳܐ ܆ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܂ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ . 12 ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܬ݂ܳܐ . ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܥܽܘܠܳܐ ܂ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܟ݂ ܒ݁ܥܰܙܪܽܘܪܶܐ̈ ܂ ܘܣܺܝܡ ܒ݁ܽܐܘܪܝܳܐ . 13 ܘܡܶܢ ܫܶܠܝ ܁ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝܘ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܚܰܝܠܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ : ܟ݁ܰܕ݂ ܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܆ 14 ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܰܡܪܰܘܡܶܐ̈ . ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܂ ܘܣܰܒ݂ܪܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ ܀ 15 ܘܰܗܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܙܰܠܘ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ̈ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܆ ܡܰܠܶܠܘ ܪܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܢܶܪܕ݁ܶܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ ܆ ܘܢܶܚܙܶܐ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܗܘܳܬ݂ ܂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܘܕ݁ܰܥ ܠܰܢ . 16 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܡܣܰܪܗܒ݂ܳܐܝܺܬ݂ . ܘܶܐܫܟ݁ܰܚܘ ܠܡܰܪܝܰܡ ܘܰܠܝܰܘܣܶܦ݂ ܂ ܘܰܠܥܽܘܠܳܐ ܕ݁ܣܺܝܡ ܒ݁ܽܐܘܪܝܳܐ . 17 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܆ ܐܰܘܕ݁ܰܥܘ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܡܰܠܠܰܬ݂ ܥܰܡܗܽܘܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܛܰܠܝܳܐ . 18 ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܆ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪܘ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܡܰܠܶܠ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܪܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ . 19 ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܶܝܢ ܁ ܢܳܛܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܡܶܠܶܐ̈ ܗܳܠܶܝܢ ܆ ܘܰܡܦ݂ܰܚܡܳܐ ܒ݁ܠܶܒ݁ܳܗ . 20 ܘܰܗܦ݂ܰܟ݂ܘ ܪܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܗܳܢܽܘܢ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܂ ܘܰܡܗܰܠܠܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܇ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܰܚܙܰܘ ܘܰܫܡܰܥܘ . ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܡܰܠܰܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܀ 21 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܠܰܘ ܬ݁ܡܳܢܝܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ̈ ܕ݁ܢܶܬ݂ܓ݁ܙܰܪ ܛܰܠܝܳܐ ܆ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝ ܫܡܶܗ ܂ ܝܶܫܽܘܥ . ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܪܺܝ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܢܶܬ݂ܒ݁ܛܶܢ ܒ݁ܟ݂ܰܪܣܳܐ . 22 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܡܰܠܺܝܘ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܬ݂ܰܕ݂ܟ݁ܺܝܬ݂ܗܽܘܢ ܁ ܐܰܝܟ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ ܆ ܐܰܣܩܽܘܗ̱ܝ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕ݁ܰܢܩܺܝܡܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ . 23 ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ . ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܶܟ݂ܪܳܐ ܦ݁ܳܬ݂ܰܚ ܡܰܪܒ݁ܥܳܐ ܆ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬ݂ܩܪܶܐ . 24 ܘܰܕ݂ܢܶܬ݁ܠܽܘܢ ܕ݁ܶܒ݂ܚܬ݂ܳܐ ܂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܐܡܺܝܪ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ . ܙܰܘܓ݁ܳܐ ܕ݁ܫܽܘܦ݂ܢܺܝܢܶܐ̈ ܐܰܘ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܦ݁ܰܪܽܘܓ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܝܰܘܢܳܐ ܀ 25 ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ . ܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ . ܘܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܺܐܝܢ ܗ̱ܘܳܐ ܂ ܘܙܰܕ݁ܺܝܩ . ܘܰܡܣܰܟ݁ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܒ݂ܽܘܝܳܐܶܗ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ . ܘܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ . 26 ܘܰܐܡܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܇ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܚܙܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ . 27 ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܰܥܠܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܒ݂ܳܗܰܘܗ̱ܝ̈ ܁ ܠܝܶܫܽܘܥ ܛܰܠܝܳܐ : ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܚܠܳܦ݂ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܩܺܝܕ݂ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܆ 28 ܩܰܒ݁ܠܶܗ ܥܰܠ ܕ݁ܪܳܥܰܘܗ̱ܝ̈ . ܘܒ݂ܰܪܶܟ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . 29 ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܫܰܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܶܗ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܳܟ݂ ܡܳܪܝ ܅ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܟ݂ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܆ 30 ܕ݁ܗܳܐ ܚܙܰܝ̈ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܚܢܳܢܳܟ݂ ܇ 31 ܗܰܘ ܕ݁ܛܰܝܶܒ݂ܬ݁ ܒ݁ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡܘܳܬ݂ܳܐ̈ . 32 ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܓ݂ܶܠܝܳܢܳܐ ܕ݁ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܂ ܘܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܥܰܡܳܟ݂ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܀ 33 ܝܰܘܣܶܦ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܘܶܐܡܶܗ ܂ ܬ݁ܰܡܺܝܗܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܡܰܠܠܳܢ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܥܠܰܘܗ̱ܝ . 34 ܘܒ݂ܰܪܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ . ܗܳܐ ܗܳܢܳܐ ܣܺܝܡ ܠܡܰܦ݁ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܂ ܘܠܰܩܝܳܡܳܐ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܒ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܁ ܘܠܳܐܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܶܪܝܳܢܳܐ . 35 ܘܰܒ݂ܢܰܦ݂ܫܶܟ݂ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܝܠܶܟ݂ܝ ܬ݁ܶܥܒ݁ܰܪ ܪܽܘܡܚܳܐ . ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܬ݂ܓ݁ܰܠܝܳܢ̈ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܀.܀.܀܀ 3 36 ܘܚܰܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܢܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܁ ܒ݁ܰܪܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܦ݂ܢܽܘܐܝܺܠ ܇ ܡܶܢ ܫܰܒ݂ܛܳܐ ܕ݁ܳܐܫܺܝܪ ܆ ܐܳܦ݂ ܗܺܝ ܩܰܫܺܝܫܰܬ݂ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܗ̈ ܗ̱ܘܳܬ݂ . ܘܰܫܒ݂ܰܥ ܫܢܺܝܢ̈ ܥܰܡ ܒ݁ܰܥܠܳܗ ܚܝܳܬ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܬ݂ܽܘܠܽܘܬ݂ܳܗ . 37 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܐܰܪܡܰܠܬ݁ܳܐ ܁ ܐܰܝܟ݂ ܫܢܺܝܢ̈ ܬ݁ܡܳܢܺܐܝܢ ܘܰܐܪܒ݁ܰܥ̈ . ܘܠܳܐ ܦ݁ܳܪܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܶܢ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ . ܘܰܒ݂ܨܰܘܡܳܐ ܁ ܘܒ݂ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܦ݁ܳܠܚܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ . ܒ݁ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܂ ܘܰܒ݂ܠܺܠܝܳܐ . 38 ܘܳܐܦ݂ ܗܺܝ ܩܳܡܰܬ݂ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܂ ܘܰܐܘܕ݁ܝܰܬ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ . ܘܰܡܡܰܠܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܥܰܡ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܇ ܕ݁ܰܡܣܰܟ݁ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܦ݂ܽܘܪܩܳܢܳܗ ܕ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ . 39 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܰܠܶܡܘ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܆ ܗܦ݂ܰܟ݂ܘ ܠܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ . ܠܢܳܨܪܰܬ݂ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܗܽܘܢ . 40 ܛܰܠܝܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܪܳܒ݂ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܂ ܘܡܶܬ݂ܚܰܝܰܠ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ . ܘܡܶܬ݂ܡܰܠܶܐ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ . ܘܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ . 41 ܘܐ̱ܢܳܫܰܘܗ̱ܝ̈ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܫܢܳܐ ܂ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܒ݁ܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܶܨܚܳܐ ܀ 42 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܒ݁ܰܪ ܫܢܺܝܢ̈ ܬ݁ܰܪܬ݁ܰܥܶܣܪܶܐ̈ ܆ ܣܠܶܩܘ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܡܥܳܕ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ . 43 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܠܶܡܘ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܂ ܗܦ݂ܰܟ݂ܘ ܠܗܽܘܢ . ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܛܰܠܝܳܐ ܂ ܦ݁ܳܫ ܠܶܗ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ . ܘܝܰܘܣܶܦ݂ ܘܶܐܡܶܗ ܂ ܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܘ . 44 ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܥܰܡ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܠܘܺܝܬ݂ܗܽܘܢ ܗ̱ܽܘ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܡܰܪܕ݁ܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܆ ܒ݁ܥܰܐܘܽܗ̱ܝ ܠܘܳܬ݂ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܁ ܘܰܠܘܳܬ݂ ܡܰܢ ܕ݁ܝܳܕ݂ܰܥ ܠܗܽܘܢ ܂ 45 ܘܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܚܽܘܗ̱ܝ . ܘܰܗܦ݂ܰܟ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܂ ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ . 46 ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ̈ ܆ ܐܶܫܟ݁ܚܽܘܗ̱ܝ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܡܶܨܥܰܬ݂ ܡܰܠܦ݂ܳܢܶܐ̈ . ܘܫܳܡܰܥ ܡܶܢܗܽܘܢ ܂ ܘܰܡܫܰܐܶܠ ܠܗܽܘܢ . 47 ܘܬ݂ܰܡܺܝܗܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܇ ܒ݁ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܶܗ ܘܰܒ݂ܦ݂ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܰܘܗ̱ܝ̈ ܀ 48 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܰܐܘܽܗ̱ܝ ܂ ܬ݁ܡܰܗܘ . ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܡܶܗ . ܒ݁ܶܪܝ ܂ ܠܡܳܢܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ ܠܰܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܇ ܕ݁ܗܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ ܘܶܐܢܳܐ ܒ݁ܛܽܘܪܳܦ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܠܳܟ݂ . 49 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܡܳܢܳܐ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ . ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܳܒ݂ܝ ܘܳܠܶܐ ܠܺܝ ܕ݁ܶܐܗܘܶܐ ܆ 50 ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܰܥܘ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܂ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . 51 ܘܰܢܚܶܬ݂ ܥܰܡܗܽܘܢ ܂ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܢܳܨܪܰܬ݂ . ܘܡܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܰܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ . ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܢܳܛܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܡܶܠܶܐ̈ ܒ݁ܠܶܒ݁ܳܗ . 52 ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܪܳܒ݂ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܁ ܒ݁ܩܰܘܡܬ݂ܶܗ ܂ ܘܰܒ݂ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܶܗ ܂ ܘܰܒ݂ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܂ ܘܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܀
3 Chapter 3 1 ܒ݁ܰܫܢܰܬ݂ ܚܰܡܫܰܥܶܣܪܶܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܛܺܝܒ݂ܶܪܺܝܳܘܣ ܩܶܣܰܪ ܆ ܒ݁ܗܺܓ݂ܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݁ܳܢܛܺܝܳܘܣ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܒ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ : ܟ݁ܰܕ݂ ܪܺܫܳܐ ܪܒ݂ܺܝܥܳܝܳܐ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܒ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ : ܘܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ ܁ ܪܺܫܳܐ ܪܒ݂ܺܝܥܳܝܳܐ : ܒ݁ܺܐܝܛܽܘܪܺܝܰܐ ܂ ܘܒ݂ܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܛܪܰܟ݂ܳܘܢܳܐ : ܘܠܽܘܣܰܢܺܝܰܐ ܪܺܫܳܐ ܪܒ݂ܺܝܥܳܝܳܐ ܁ ܕ݁ܰܐܒ݂ܺܝܠܺܝܢܶܐ ܆ 2 ܒ݁ܪܰܒ݁ܽܘܬ݂ ܟ݁ܳܗܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܢܳܢ ܘܰܕ݂ܩܰܝܳܦ݂ܳܐ ܆ ܗܘܳܬ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒ݁ܰܪ ܙܟ݂ܰܪܝܳܐ ܒ݁ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ . 3 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܶܗ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܪܰܝ̈ ܝܽܘܪܕ݁ܢܳܢ . ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܟ݂ܪܶܙ ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܂ ܠܫܽܘܒ݂ܩܳܢܳܐ ܕ݁ܰܚܛܳܗܶܐ̈ ܀ 4 ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܠܶܐ̈ ܕ݁ܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܂ ܕ݁ܶܐܡܰܪ . ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܒ݁ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ . ܛܰܝܶܒ݂ܘ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܆ ܘܰܬ݂ܪܽܘܨܘ ܒ݁ܰܦ݂ܩܰܥܬ݂ܳܐ ܫܒ݂ܺܝܠܶܐ̈ ܠܰܐܠܳܗܰܢ . 5 ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܢܰܚܠܶܐ̈ ܢܶܬ݂ܡܠܽܘܢ . ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘܪܶܐ̈ ܘܪܳܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܂ ܢܶܬ݂ܡܰܟ݁ܟ݂ܽܘܢ . ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܰܪܡܳܐ ܠܫܰܦ݂ܝܳܐ . ܘܰܐܬ݂ܪܳܐ ܥܰܣܩܳܐ ܠܰܦ݂ܩܰܥܬ݂ܳܐ . 6 ܘܢܶܚܙܶܐ ܟ݁ܽܠ ܒ݁ܣܰܪ ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀ 7 ܘܶܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ̈ ܂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܠܡܶܥܡܰܕ݂ . ܝܰܠܕ݁ܳܐ ܕ݁ܳܐܟ݂ܶܕ݂ܢܶܐ̈ ܆ ܡܰܢܽܘ ܚܰܘܺܝܟ݂ܽܘܢ ܠܡܶܥܪܰܩ ܡܶܢ ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ . 8 ܥܒ݂ܶܕ݂ܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܦ݁ܺܐܪܶܐ̈ ܕ݁ܫܳܘܶܝܢ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ . ܘܠܳܐ ܬ݁ܫܰܪܽܘܢ ܠܡܺܐܡܰܪ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܇ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ . ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܆ ܕ݁ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܶܐ̈ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܡܩܳܡܽܘ ܒ݁ܢܰܝܳܐ̈ ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ . 9 ܗܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܢܳܪܓ݂ܳܐ ܣܺܝܡ ܥܰܠ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕ݁ܺܐܝܠܳܢܶܐ̈ . ܟ݁ܽܠ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܁ ܕ݁ܦ݂ܺܐܪܶܐ̈ ܛܳܒ݂ܶܐ̈ ܠܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܆ ܡܶܬ݂ܦ݁ܣܶܩ ܂ ܘܰܒ݂ܢܽܘܪܳܐ ܢܳܦ݂ܶܠ ܀ 10 ܘܰܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܟ݁ܶܢܫܶܐ̈ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܡܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ . 11 ܥܢܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܡܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ̈ ܟ݁ܽܘܬ݁ܺܝܢܝܳܢ̈ ܆ ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܡܰܢ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ . ܘܡܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܣܰܝܒ݁ܳܪܬ݁ܳܐ ܆ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ . 12 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܐܳܦ݂ ܡܳܟ݂ܣܶܐ̈ ܠܡܶܥܡܰܕ݂ . ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܂ ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ . 13 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܒ݁ܥܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܥܰܠ ܡܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܩܺܝܕ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܡܶܬ݂ܒ݁ܰܥ . 14 ܘܰܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܦ݁ܳܠܚܰܝ̈ ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܰܐ . ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ . ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܠܳܐ ܒ݁ܐ̱ܢܳܫ ܬ݁ܶܬ݁ܛܰܓ݁ܪܽܘܢ . ܘܰܠܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܬ݁ܶܥܫܩܽܘܢ . ܘܢܶܣܦ݁ܩܳܢ̈ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܦ݂ܣܳܘܢܝܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ̈ ܀܀ 15 ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܣܒ݁ܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ : ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܡܶܬ݂ܚܰܫܒ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ : ܕ݁ܕ݂ܰܠܡܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܆ 16 ܥܢܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܐܶܢܳܐ ܗܳܐ ܡܰܥܡܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܡܰܝܳܐ̈ . ܐܳܬ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܗܰܘ ܕ݁ܚܰܝܠܬ݂ܳܢ ܡܶܢܝ . ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܫܪܶܐ ܥܰܪܩܶܐ̈ ܕ݁ܰܡܣܳܢܰܘܗ̱ܝ̈ . ܗܽܘ ܢܰܥܡܶܕ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܘܰܒ݂ܢܽܘܪܳܐ ܀ 17 ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ ܪܰܦ݂ܫܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܂ ܘܰܡܕ݂ܰܟ݁ܶܐ ܐܶܕ݁ܪܰܘܗ̱ܝ̈ . ܘܚܶܛܶܐ̈ ܟ݁ܳܢܶܫ ܠܰܐܘܨܪܰܘܗ̱ܝ̈ . ܘܬ݂ܶܒ݂ܢܳܐ ܢܰܘܩܶܕ݂ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܕ݁ܳܥܟ݁ܳܐ ܀ 18 ܐܳܦ݂ ܐ̱ܚܪܳܢܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ̈ ܁ ܡܰܠܶܦ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܂ ܘܰܡܣܰܒ݁ܰܪ ܠܥܰܡܳܐ ܀ 19 ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܕ݁ܶܝܢ ܛܶܛܪܰܪܟ݂ܰܐ ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܶܬ݂ܟ݁ܣܶܣ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܰܠ ܗܶܪܳܘܕ݂ܺܝܰܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܰܬ݂ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ : ܘܥܰܠ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܆ 20 ܐܰܘܣܶܦ݂ ܐܳܦ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܆ ܘܚܰܒ݂ܫܶܗ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ̈ ܀ 21 ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܥܡܰܕ݂ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܆ ܘܳܐܦ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܥܡܰܕ݂ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܨܰܠܶܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚܘ ܫܡܰܝܳܐ . 22 ܘܢܶܚܬ݁ܰܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܂ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ ܓ݁ܽܘܫܡܳܐ ܕ݁ܝܰܘܢܳܐ . ܘܩܳܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܂ ܕ݁ܳܐܡܰܪ . ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܒ݁ܶܪܝ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܳܐ ܁ ܕ݁ܒ݂ܳܟ݂ ܐܶܨܛܒ݂ܺܝܬ݂ ܀ 23 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܒ݁ܰܪ ܫܢܺܝܢ̈ ܬ݁ܠܳܬ݂ܺܝܢ . ܘܡܶܣܬ݁ܒ݂ܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܆ ܒ݁ܰܪ ܝܰܘܣܶܦ݂ . ܒ݁ܰܪ ܗܶܠܺܝ . 24 ܒ݁ܰܪ ܡܰܛܬ݂ܰܬ݂ . ܒ݁ܰܪ ܠܶܘܺܝ . ܒ݁ܰܪ ܡܶܠܟ݁ܺܝ . ܒ݁ܰܪ ܝܰܐܢܺܝ . ܒ݁ܰܪ ܝܰܘܣܶܦ݂ . 25 ܒ݁ܰܪ ܡܰܬ݁ܬ݂ܰܐ . ܒ݁ܰܪ ܥܰܡܽܘܨ . ܒ݁ܰܪ ܢܰܚܽܘܡ . ܒ݁ܰܪ ܚܶܣܠܺܝ . ܒ݁ܰܪ ܢܰܓ݁ܺܝ . 26 ܒ݁ܰܪ ܡܳܐܰܬ݂ . ܒ݁ܰܪ ܡܰܛܰܬ݂ . ܒ݁ܰܪ ܫܰܡܥܺܝ . ܒ݁ܰܪ ܝܰܘܣܶܦ݂ . ܒ݁ܰܪ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ . 27 ܒ݁ܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ . ܒ݁ܰܪ ܪܳܣܳܐ . ܒ݁ܰܪ ܙܽܘܪܒ݁ܳܒ݂ܶܠ . ܒ݁ܰܪ ܫܶܠܰܬ݂ܺܐܝܠ . ܒ݁ܰܪ ܢܺܪܺܝ . 28 ܒ݁ܰܪ ܡܶܠܟ݁ܺܝ . ܒ݁ܰܪ ܐܰܕ݁ܺܝ . ܒ݁ܰܪ ܩܽܘܣܰܡ . ܒ݁ܰܪ ܐܶܠܡܽܘܕ݂ܳܕ݂ . ܒ݁ܰܪ ܥܺܝܪ . 29 ܒ݁ܰܪ ܝܽܘܣܺܐ . ܒ݁ܰܪ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ . ܒ݁ܰܪ ܝܽܘܪܰܡ . ܒ݁ܰܪ ܡܰܬ݂ܺܝܬ݂ܳܐ . ܒ݁ܰܪ ܠܶܘܺܝ . 30 ܒ݁ܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ . ܒ݁ܰܪ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ . ܒ݁ܰܪ ܝܰܘܣܶܦ݂ . ܒ݁ܰܪ ܝܽܘܢܳܡ . ܒ݁ܰܪ ܐܶܠܺܝܰܩܺܝ 31 ܒ݁ܰܪ ܡܰܠܝܳܐ . ܒ݁ܰܪ ܡܰܐܢܺܝ . ܒ݁ܰܪ ܡܰܛܬ݂ܳܐ . ܒ݁ܰܪ ܢܳܬ݂ܳܢ . ܒ݁ܰܪ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ . 32 ܒ݁ܰܪ ܐܺܝܫܰܝ . ܒ݁ܰܪ ܥܽܘܒ݂ܺܝܕ݂ . ܒ݁ܰܪ ܒ݁ܳܥܳܙ . ܒ݁ܰܪ ܣܰܠܡܳܘܢ . ܒ݁ܰܪ ܢܰܚܫܽܘܢ . 33 ܒ݁ܰܪ ܥܰܡܺܝܢܳܕ݂ܳܒ݂ . ܒ݁ܰܪ ܐܳܪܳܡ . ܒ݁ܰܪ ܚܶܨܪܽܘܢ . ܒ݁ܰܪ ܦ݁ܰܪܨ . ܒ݁ܰܪ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ . 34 ܒ݁ܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ . ܒ݁ܰܪ ܐܺܝܣܚܳܩ . ܒ݁ܰܪ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ . ܒ݁ܰܪ ܬ݁ܰܪܰܚ . ܒ݁ܰܪ ܢܳܚܽܘܪ . 35 ܒ݁ܰܪ ܣܳܪܽܘܓ݂ . ܒ݁ܰܪ ܐܰܪܥܽܘ . ܒ݁ܰܪ ܦ݁ܳܠܳܓ݂ . ܒ݁ܰܪ ܥܳܒ݂ܳܪ . ܒ݁ܰܪ ܫܳܠܳܚ . 36 ܒ݁ܰܪ ܩܰܝܢܰܢ . ܒ݁ܰܪ ܐܰܪܦ݂ܰܟ݂ܫܳܪ . ܒ݁ܰܪ ܫܺܝܡ . ܒ݁ܰܪ ܢܽܘܚ . ܒ݁ܰܪ ܠܰܡܶܟ݂ . 37 ܒ݁ܰܪ ܡܰܬ݂ܽܘܫܠܰܚ . ܒ݁ܰܪ ܚܢܽܘܟ݂ . ܒ݁ܰܪ ܝܰܪܕ݁ . ܒ݁ܰܪ ܡܰܗܠܳܠܳܐܝܶܠ . ܒ݁ܰܪ ܩܰܝܢܰܢ . 38 ܒ݁ܰܪ ܐܰܢܽܘܫ . ܒ݁ܰܪ ܫܺܝܬ݂ . ܒ݁ܰܪ ܐܳܕ݂ܳܡ . ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀.܀.܀܀
4 Chapter 4 4 1 ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܠܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܂ ܗܦ݂ܰܟ݂ ܡܶܢ ܝܽܘܪܕ݁ܢܳܢ . ܘܰܕ݂ܒ݂ܰܪܬ݂ܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܠܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܂ 2 ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ̈ ܆ ܕ݁ܢܶܬ݂ܢܰܣܶܐ ܡܶܢ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܀ ܘܠܳܐ ܠܥܶܣ ܡܶܕ݁ܶܡ ܒ݁ܗܳܢܽܘܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܆ ܠܚܰܪܬ݂ܳܐ ܟ݁ܦ݂ܶܢ . 3 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ . ܐܶܢ ܒ݁ܪܶܗ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܰܚܡܳܐ . 4 ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܗ̱ܘ ܂ ܕ݁ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܠܰܚܡܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܚܳܝܶܐ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀ 5 ܘܰܐܣܩܶܗ ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ . ܘܚܰܘܝܶܗ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟ݁ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܒ݁ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ . 6 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ . ܠܳܟ݂ ܐܶܬ݁ܶܠ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܘܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܂ ܕ݁ܠܺܝ ܡܰܫܠܰܡ ܇ ܘܰܠܡܰܢ ܕ݁ܶܐܨܒ݁ܶܐ ܂ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ . 7 ܐܶܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܬ݁ܶܣܓ݁ܽܘܕ݂ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܆ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܟ݁ܽܠܶܗ . 8 ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܗ̱ܘ ܕ݁ܰܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܬ݁ܶܣܓ݁ܽܘܕ݂ . ܘܠܶܗ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ̱ܝ ܬ݁ܶܦ݂ܠܽܘܚ ܀ 9 ܘܰܐܝܬ݁ܝܶܗ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ . ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܥܰܠ ܟ݁ܶܢܦ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܐܶܢ ܒ݁ܪܶܗ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܐܰܪܡܳܐ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܡܶܟ݁ܳܐ ܠܬ݂ܰܚܬ݁ . 10 ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܆ ܕ݁ܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . ܢܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܥܠܰܝܟ݁ ܕ݁ܰܢܢܰܛܪܽܘܢܳܟ݂ . 11 ܘܥܰܠ ܕ݁ܪܳܥܰܝܗܽܘܢ̈ ܢܶܫܩܠܽܘܢܳܟ݂ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܩܶܠ ܪܶܓ݂ܠܳܟ݂ ܒ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ . 12 ܥܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܐܰܡܺܝܪ ܗ̱ܘ ܂ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܢܰܣܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܀ 13 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܢܶܣܝܽܘܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܆ ܦ݁ܪܰܩ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܥܰܕ݂ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܀܀ 14 ܘܰܗܦ݂ܰܟ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܚܰܝܠܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܠܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ . ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܛܶܒ݁ܳܐ ܂ ܒ݁ܟ݂ܽܠܶܗ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܪܰܝܗܽܘܢ̈ . 15 ܘܗܽܘ ܡܰܠܶܦ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ ܆ ܘܡܶܫܬ݁ܰܒ݁ܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܀ 16 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܢܳܨܪܰܬ݂ ܁ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܪܰܒ݁ܺܝ ܆ ܘܥܰܠ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܡܥܳܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܂ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ . ܘܩܳܡ ܠܡܶܩܪܳܐ ܆ 17 ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܶܗ ܣܶܦ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ . ܘܰܦ݂ܬ݂ܰܚ ܝܶܫܽܘܥ ܣܶܦ݂ܪܳܐ ܆ ܘܶܐܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܂ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ . 18 ܪܽܘܚܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝ . ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܰܫܚܰܢܝ ܂ ܠܰܡܣܰܒ݁ܳܪܽܘ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ̈ . ܘܫܰܠܚܰܢܝ ܂ ܠܡܰܐܣܳܝܽܘ ܠܰܬ݂ܒ݂ܺܝܪܰܝ̈ ܠܶܒ݁ܳܐ . ܘܰܠܡܰܟ݂ܪܳܙܽܘ ܠܰܫܒ݂ܰܝܳܐ̈ ܫܽܘܒ݂ܩܳܢܳܐ ܂ ܘܠܰܥܘܺܝܪܶܐ̈ ܚܙܳܝܳܐ . ܘܠܰܡܫܰܪܳܪܽܘ ܠܰܬ݂ܒ݂ܺܝܪܶܐ̈ ܒ݁ܫܽܘܒ݂ܩܳܢܳܐ . 19 ܘܰܠܡܰܟ݂ܪܳܙܽܘ ܫܰܢ̱ܬ݁ܳܐ ܡܩܰܒ݁ܰܠܬ݁ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ . 20 ܘܰܟ݂ܪܰܟ݂ ܣܶܦ݂ܪܳܐ ܂ ܘܝܰܗܒ݁ܶܗ ܠܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܂ ܘܶܐܙܰܠ ܝܺܬ݂ܶܒ݂ . ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܆ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ̈ ܚܳܝܪܳܢ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܒ݁ܶܗ . 21 ܘܫܰܪܺܝ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ . ܕ݁ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܠܰܡ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܶܐܕ݂ܢܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ . 22 ܘܣܳܗܕ݁ܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ . ܘܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܡܶܠܶܐ̈ ܕ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܳܦ݂ܩܳܢ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܶܗ . ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܰܪ ܝܰܘܣܶܦ݂ ܀܀ 23 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܟ݁ܒ݂ܰܪ ܬ݁ܺܐܡܪܽܘܢ ܠܺܝ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܗܳܢܳܐ . ܐܳܣܝܳܐ ܐܰܣܳܐ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ . ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܰܫܡܰܥܢ ܁ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ ܒ݁ܰܟ݂ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ ܆ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܐܳܦ݂ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܟ݂ . 24 ܗ̱ܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ . ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܒ݁ܰܠ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܶܗ . 25 ܫܪܳܪܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ . ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝ ܐܰܪܡܠܳܬ݂ܳܐ̈ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܒ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܂ ܒ݁ܝܰܘܡܰܝ̈ ܐܺܠܺܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܇ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܬ݁ܬ݁ܚܶܕ݂ܘ ܫܡܰܝܳܐ̈ ܫܢܺܝܢ̈ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܘܝܰܪܚܶܐ̈ ܫܬ݁ܳܐ ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܟ݁ܰܦ݂ܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ . 26 ܘܰܠܘܳܬ݂ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܕ݁ܰܪ ܐܺܠܺܝܳܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܨܰܪܦ݁ܰܬ݂ ܕ݁ܨܰܝܕ݁ܳܢ ܂ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܪܡܰܠܬ݁ܳܐ . 27 ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܓ݁ܰܪܒ݁ܶܐ̈ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܂ ܒ݁ܝܰܘܡܰܝ̈ ܐܶܠܺܝܫܰܥ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܇ ܘܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܺܝ ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܢܰܥܡܳܢ ܐܰܪܡܳܝܳܐ . 28 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܗܳܠܶܝܢ ܁ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܆ ܐܶܬ݂ܡܠܺܝܘ ܚܶܡܬ݁ܳܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ : 29 ܘܩܳܡܘ ܐܰܦ݁ܩܽܘܗ̱ܝ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܆ ܘܰܐܝܬ݁ܝܽܘܗ̱ܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܓ݂ܒ݂ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܛܽܘܪܳܐ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܗܽܘܢ ܒ݁ܰܢܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܂ ܕ݁ܢܶܫܕ݁ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܡܶܢ ܫܩܺܝܦ݂ܳܐ . 30 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܒ݂ܰܪ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܶܐܙܰܠ ܀ 31 ܘܰܢܚܶܬ݂ ܠܰܟ݂ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܆ ܘܡܰܠܶܦ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܫܰܒ݁ܶܐ̈ . 32 ܘܬ݂ܰܡܺܝܗܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒ݁ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܗ ܂ ܕ݁ܰܡܫܰܠܛܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܀܀ 33 ܘܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܁ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܶܗ ܂ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܫܺܐܕ݂ܳܐ ܛܰܢܦ݂ܳܐ . ܘܰܙܥܰܩ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܂ 34 ܘܶܐܡܰܪ . ܫܒ݂ܽܘܩܰܝܢܝ . ܡܳܐ ܠܰܢ ܘܠܳܟ݂ ܁ ܝܶܫܽܘܥ ܅ ܢܳܨܪܳܝܳܐ . ܐܶܬ݂ܰܝܬ݁ ܠܡܰܘܒ݁ܳܕ݂ܽܘܬ݂ܰܢ . ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܁ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܗ ܅ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 35 ܘܰܟ݂ܐܳܐ ܒ݁ܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܣܟ݂ܽܘܪ ܦ݁ܽܘܡܳܟ݂ ܂ ܘܦ݂ܽܘܩ ܡܶܢܶܗ . ܘܰܫܕ݂ܳܝܗ̱ܝ ܫܺܐܕ݂ܳܐ ܒ݁ܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ ܆ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܡܶܢܶܗ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܣܪܰܚ ܒ݁ܶܗ ܡܶܕ݁ܶܡ . 36 ܘܬ݂ܶܡܗܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܐܶܚܰܕ݂ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ . ܘܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܁ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܟ݁ܰܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܇ ܕ݁ܰܒ݂ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܰܒ݂ܚܰܝܠܳܐ ܦ݁ܳܩܕ݁ܳܐ ܠܪܽܘܚܶܐ̈ ܛܰܢܦ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܂ ܘܢܳܦ݂ܩܳܢ̈ . 37 ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܛܶܒ݁ܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܶܗ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܪܰܝܗܽܘܢ̈ ܀ 38 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܩ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܆ ܥܰܠ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܫܶܡܥܽܘܢ . ܘܰܚܡܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܫܶܡܥܽܘܢ ܂ ܐܰܠܺܝܨܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒ݁ܶܐܫܳܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ . ܘܰܒ݂ܥܰܘ ܡܶܢܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܳܗ . 39 ܘܩܳܡ ܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗ ܆ ܘܰܟ݂ܐܳܐ ܒ݁ܶܐܫܳܬ݂ܳܗ ܂ ܘܰܫܒ݂ܰܩܬ݂ܳܗ . ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܩܳܡܰܬ݂ ܂ ܘܰܡܫܰܡܫܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܀ 40 ܡܰܥܪܳܒ݂ܰܝ̈ ܫܶܡܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܆ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܪܺܝܗܶܐ̈ ܁ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗܺܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܪܗܳܢܶܐ̈ ܡܫܰܚܠܦ݂ܶܐ̈ ܂ ܐܰܝܬ݁ܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ . ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܁ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܣܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܂ ܘܡܰܐܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ . 41 ܘܢܳܦ݂ܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܳܦ݂ ܫܺܐܕ݂ܶܐ̈ ܡܶܢ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ . ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܙܥܩܺܝܢ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . ܘܟ݂ܳܐܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܗܽܘܢ ܆ ܘܠܳܐ ܫܳܒ݂ܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܂ ܕ݁ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܕ݁ܗܽܘܝܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀ 42 ܘܰܠܨܰܦ݂ܪܶܗ ܕ݁ܝܰܘܡܳܐ ܂ ܢܦ݂ܰܩ ܐܶܙܰܠ ܠܶܗ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ . ܘܟ݂ܶܢܫܶܐ̈ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ . ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ . ܘܰܐܚܕ݁ܽܘܗ̱ܝ ܂ ܕ݁ܠܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܠܶܗ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ . 43 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܕ݁ܳܐܦ݂ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ̈ ܐ̱ܚܪܳܢܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܳܠܶܐ ܠܺܝ ܠܰܡܣܰܒ݁ܳܪܽܘ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . ܕ݁ܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܗ̱ܘ ܐܶܫܬ݁ܰܕ݁ܪܶܬ݂ . 44 ܘܗܽܘ ܡܰܟ݂ܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܀܀
5 Chapter 5 1 ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܢܰܫ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܠܡܶܫܡܰܥ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܘܗܽܘ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܝܰܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܓ݂ܶܢܶܣܰܪ . 2 ܚܙܳܐ ܣܦ݂ܺܝܢܶܐ̈ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ̈ ܂ ܕ݁ܩܳܝܡܳܢ̈ ܥܰܠ ܓ݁ܶܢ̱ܒ݂ ܝܰܡܬ݂ܳܐ . ܘܨܰܝܳܕ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܰܣܠܶܩܘ ܡܶܢܗܶܝܢ ܂ ܘܰܡܫܺܝܓ݂ܺܝܢ ܡܨܺܝܕ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ . 3 ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܂ ܕ݁ܫܶܡܥܽܘܢ ܗܘܳܬ݂ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ . ܘܰܣܠܶܩ ܝܶܫܽܘܥ ܝܺܬ݂ܶܒ݂ ܒ݁ܳܗ . ܘܶܐܡܰܪ ܕ݁ܢܶܕ݂ܒ݁ܪܽܘܢܳܗ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܝܰܒ݂ܫܳܐ ܠܡܰܝܳܐ̈ . ܘܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܂ ܘܡܰܠܶܦ݂ ܡܶܢ ܣܦ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܠܟ݂ܶܢܫܳܐ ܀ 4 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܬ݂ܶܩ ܡܶܢ ܡܰܡܠ̱ܠܶܗ ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܫܶܡܥܽܘܢ . ܕ݁ܒ݂ܰܪܘ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܆ ܘܰܐܪܡܰܘ ܡܨܺܝܕ݂ܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܠܨܰܝܕ݁ܳܐ ܀ 5 ܥܢܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܪܰܒ݁ܺܝ ܅ ܠܺܠܝܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܠܺܐܝܢ ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܐܶܚܰܕ݂ܢ ܆ ܥܰܠ ܡܶܠܬ݂ܳܟ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܂ ܪܳܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܨܺܝܕ݂ܬ݁ܳܐ ܀.܀.܀܀ 5 6 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܆ ܚܒ݂ܰܫܘ ܢܽܘܢܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܕ݁ܛܳܒ݂ . ܘܡܶܨܛܰܪܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܨܺܝܕ݂ܬ݁ܗܽܘܢ . 7 ܘܰܪܡܰܙܘ ܠܚܰܒ݂ܪܰܝܗܽܘܢ̈ ܕ݁ܒ݂ܰܣܦ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܇ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܢܥܰܕ݁ܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܆ ܡܠܰܘ ܐܶܢܶܝܢ̈ ܣܦ݂ܺܝܢܶܐ̈ ܬ݁ܰܪܬ݁ܰܝܗܶܝܢ̈ ܂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܩܰܪܺܝܒ݂ܳܢ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܡܶܛܒ݁ܰܥ ܀ 8 ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܆ ܢܦ݂ܰܠ ܩܕ݂ܳܡ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܡܳܪܝ ܆ ܦ݁ܪܽܘܩ ܠܳܟ݂ ܡܶܢܝ . ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ . 9 ܬ݁ܶܡܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܚܕ݁ܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܂ ܘܰܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܇ ܥܰܠ ܨܰܝܕ݁ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܢܽܘܢܶܐ̈ ܕ݁ܨܳܕ݂ܘ . 10 ܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܠܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܁ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܂ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܙܰܒ݂ܕ݂ܰܝ ܇ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܫܶܡܥܽܘܢ ܀ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܫܶܡܥܽܘܢ . ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܰܠ . ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܨܳܐܶܕ݂ ܠܚܰܝܶܐ̈ . 11 ܘܩܰܪܶܒ݂ܘ ܐܶܢܶܝܢ̈ ܣܦ݂ܺܝܢܶܐ̈ ܠܰܐܪܥܳܐ . ܘܰܫܒ݂ܰܩܘ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܂ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܀ 12 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ̈ ܆ ܐܶܬ݂ܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܡܠܶܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܓ݁ܰܪܒ݂ܳܐ . ܚܙܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܆ ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܁ ܘܒ݂ܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܡܳܪܝ ܆ ܐܶܢ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܂ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܰܡܕ݂ܰܟ݁ܳܝܽܘܬ݂ܝ ܂ 13 ܘܰܦ݂ܫܰܛ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܁ ܩܪܶܒ݂ ܠܶܗ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܁ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܳܐ . ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܐܶܙܰܠ ܡܶܢܶܗ ܓ݁ܰܪܒ݂ܶܗ ܂ ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܺܝ . 14 ܘܦ݂ܰܩܕ݂ܶܗ ܂ ܕ݁ܰܠܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܬ݁ܺܐܡܰܪ . ܐܶܠܳܐ ܙܶܠ ܂ ܚܰܘܳܐ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܠܟ݂ܳܗܢܶܐ̈ . ܘܩܰܪܶܒ݂ ܚܠܳܦ݂ ܬ݁ܰܕ݂ܟ݁ܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܇ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܂ ܠܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܀ 15 ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܛܶܒ݁ܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ . ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܁ ܠܡܶܫܡܰܥ ܡܶܢܶܗ ܆ ܘܰܠܡܶܬ݂ܰܐܣܳܝܽܘ ܡܶܢ ܟ݁ܽܘܪܗܳܢܰܝܗܽܘܢ̈ ܀ 16 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܡܫܰܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܕ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܂ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܀ 17 ܘܰܗܘܳܐ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܠܶܦ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܆ ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ̈ ܘܡܰܠܦ݂ܰܝ̈ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܇ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܩܽܘܪܝܳܐ̈ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܘܕ݂ܺܝܗܽܘܕ݂ ܘܕ݂ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ . ܘܚܰܝܠܳܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܰܐܣܳܝܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܀ 18 ܘܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ ܐܰܝܬ݁ܺܝܘ ܒ݁ܥܰܪܣܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܂ ܡܫܰܪܝܳܐ . ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܢܰܥܠܽܘܢ ܂ ܢܣܺܝܡܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ̱ܝ . 19 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܢܰܥܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ : ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܆ ܣܠܶܩܘ ܠܗܽܘܢ ܠܶܐܓ݁ܳܪܳܐ ܆ ܘܫܰܒ݁ܽܘܗ̱ܝ ܥܰܡ ܥܰܪܣܶܗ ܁ ܡܶܢ ܬ݁ܰܛܠܺܝܠܳܐ ܠܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ ܂ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܀ 20 ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܂ ܐܶܡܰܪ ܠܗܰܘ ܡܫܰܪܝܳܐ . ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܂ ܫܒ݂ܺܝܩܺܝܢ ܠܳܟ݂ ܚܛܳܗܰܝܟ݁̈ . 21 ܘܫܰܪܺܝܘ ܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ̈ ܡܶܬ݂ܚܰܫܒ݂ܺܝܢ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܓ݁ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ . ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܡܶܫܒ݁ܰܩ ܚܛܳܗܶܐ̈ ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ . 22 ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܕ݂ܰܥ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ ܆ ܘܰܥܢܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܫܒ݂ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܠܶܒ݁ܟ݂ܽܘܢ . 23 ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܦ݁ܫܺܝܩܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ . ܕ݁ܰܫܒ݂ܺܝܩܺܝܢ ܠܳܟ݂ ܚܛܳܗܰܝܟ݁̈ ܆ ܐܰܘ ܠܡܺܐܡܰܪ ܂ ܩܽܘܡ ܗܰܠܶܟ݂ . 24 ܕ݁ܬ݂ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܫܰܠܺܝܛ ܗ̱ܽܘ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܁ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܢܶܫܒ݁ܽܘܩ ܚܛܳܗܶܐ̈ ܆ ܐܳܡܰܪ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ . ܠܳܟ݂ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ . ܩܽܘܡ ܁ ܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ݂ ܂ ܘܙܶܠ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܟ݂ . 25 ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܩܳܡ ܠܥܺܢܰܝܗܽܘܢ̈ ܁ ܘܰܫܩܰܠ ܥܰܪܣܶܗ ܘܶܐܙܰܠ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܫܰܒ݁ܰܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀ 26 ܘܬ݂ܶܡܗܳܐ ܐܶܚܰܕ݂ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ . ܘܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ . ܘܶܐܬ݂ܡܠܺܝܘ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܁ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܕ݁ܰܚܙܰܝܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܡܪܳܬ݂ܳܐ̈ ܀ 27 ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܢܦ݂ܰܩ ܝܶܫܽܘܥ ܆ ܘܰܚܙܳܐ ܡܳܟ݂ܣܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܠܶܘܺܝ ܂ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܳܟ݂ܣܶܐ̈ . ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܂ ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ . 28 ܘܰܫܒ݂ܰܩ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܂ ܘܩܳܡ ܐܶܙܰܠ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܀ 29 ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܠܶܗ ܠܶܘܺܝ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܩܽܘܒ݁ܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ . ܘܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܕ݁ܡܳܟ݂ܣܶܐ̈ ܘܕ݂ܰܐ̱ܚܪܳܢܶܐ̈ ܂ ܕ݁ܰܣܡܺܝܟ݂ܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡܗܽܘܢ . 30 ܘܪܳܛܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ̈ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . ܠܡܳܢܳܐ ܥܰܡ ܡܳܟ݂ܣܶܐ̈ ܘܚܰܛܳܝܶܐ̈ ܁ ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܘܫܳܬ݂ܶܝܢ ܀ 31 ܘܰܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܒ݁ܥܶܐ ܐܳܣܝܳܐ ܠܰܚܠܺܝܡܶܐ̈ ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܒ݁ܺܝܫ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ . 32 ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܕ݁ܶܐܩܪܶܐ ܠܙܰܕ݁ܺܝܩܶܐ̈ ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܚܰܛܳܝܶܐ̈ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ . 33 ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܠܡܳܢܳܐ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܨܳܝܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ݂ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܂ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ̈ ܇ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܘܫܳܬ݂ܶܝܢ . 34 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܰܒ݂ܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܰܓ݂ܢܽܘܢܳܐ ܇ ܟ݁ܡܳܐ ܕ݁ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܂ ܕ݁ܬ݂ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܢܨܽܘܡܽܘܢ . 35 ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܢܶܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡ ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܆ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܨܽܘܡܽܘܢ ܒ݁ܗܳܢܽܘܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܀ 36 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܰܬ݂ܠܳܐ . ܕ݁ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܩܳܐܶܕ݂ ܐܽܘܪܩܰܥܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܡܳܐܢܳܐ ܚܰܕ݂̱ܬ݂ܳܐ ܇ ܘܪܳܡܶܐ ܥܰܠ ܡܳܐܢܳܐ ܒ݁ܠܳܝܳܐ . ܕ݁ܠܳܐ ܠܚܰܕ݂̱ܬ݂ܳܐ ܩܳܐܶܕ݂ ܁ ܘܠܰܒ݂ܠܳܝܳܐ ܂ ܠܳܐ ܫܳܠܡܳܐ ܐܽܘܪܩܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܚܰܕ݂̱ܬ݂ܳܐ . 37 ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܪܳܡܶܐ ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܕ݂̱ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܙܶܩܶܐ̈ ܒ݁ܠܳܝܳܬ݂ܳܐ̈ . ܘܶܐܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܆ ܡܒ݂ܰܙܰܥ ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܕ݂̱ܬ݂ܳܐ ܠܙܶܩܶܐ̈ . ܘܗܽܘ ܚܰܡܪܳܐ ܡܶܬ݂ܶܐܫܶܕ݂ ܇ ܘܙܶܩܶܐ̈ ܐܳܒ݂ܕ݁ܳܢ̈ . 38 ܐܶܠܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܕ݂̱ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܙܶܩܶܐ̈ ܚܰܕ݂̱ܬ݁ܳܬ݂ܳܐ̈ ܪܳܡܶܝܢ ܆ ܘܰܬ݂ܪܰܝܗܽܘܢ̈ ܡܶܬ݂ܢܰܛܪܺܝܢ . 39 ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܫܳܬ݂ܶܐ ܚܰܡܪܳܐ ܥܰܬ݁ܺܝܩܳܐ ܇ ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܒ݁ܳܥܶܐ ܚܰܕ݂̱ܬ݂ܳܐ . ܐܳܡܰܪ ܓ݁ܶܝܪ ܂ ܥܰܬ݁ܺܝܩܳܐ ܒ݁ܰܣܺܝܡ ܀
6 Chapter 6 1 ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܙܰܪܥܶܐ̈ ܆ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܡܳܠܓ݁ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܫܶܒ݁ܠܶܐ̈ ܆ ܘܦ݂ܳܪܟ݁ܺܝܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ ܂ ܘܳܐܟ݂ܠܺܝܢ . 2 ܐ̱ܢܳܫܺܝܢ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ̈ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ . ܡܳܢܳܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܁ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ . 3 ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܘܠܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ ܆ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ : ܟ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܦ݂ܶܢ ܁ ܗܽܘ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܰܡܶܗ : 4 ܕ݁ܥܰܠ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ : ܘܠܰܚܡܳܐ ܕ݁ܦ݂ܳܬ݂ܽܘܪܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܁ ܢܣܰܒ݂ ܐܶܟ݂ܰܠ : ܘܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܆ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܇ ܐܶܠܳܐ ܠܟ݂ܳܗܢܶܐ̈ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ . 5 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܕ݁ܡܳܪܳܗ ܗ̱ܽܘ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܀ 6 ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܆ ܥܰܠ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܂ ܘܡܰܠܶܦ݂ ܗ̱ܘܳܐ . ܘܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܂ ܕ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܝܰܒ݁ܺܝܫܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ . 7 ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ̈ ܢܳܛܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܆ ܕ݁ܶܐܢ ܗܽܘ ܕ݁ܡܰܐܣܶܐ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܂ ܕ݁ܢܶܫܟ݁ܚܽܘܢ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܩܰܪܨܰܘܗ̱ܝ̈ . 8 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܕ݂ܰܥ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܰܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܂ ܕ݁ܝܰܒ݁ܺܝܫܳܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ . ܩܽܘܡ ܬ݁ܳܐ ܠܳܟ݂ ܠܡܶܨܥܰܬ݂ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܘܩܳܡ ܆ 9 ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܐܶܫܰܐܶܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܡܳܢܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܁ ܕ݁ܛܳܒ݂ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܐܰܘ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ . ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܠܡܰܚܳܝܽܘ ܐܰܘ ܠܡܰܘܒ݁ܳܕ݂ܽܘ . 10 ܘܚܳܪ ܒ݁ܗܽܘܢ ܂ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ . ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܦ݁ܫܽܘܛ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ . ܘܰܦ݂ܫܰܛ . ܘܬ݂ܶܩܢܰܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܂ ܐܰܝܟ݂ ܚܒ݂ܰܪܬ݁ܳܗ ܀ 11 ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܡܠܺܝܘ ܚܣܳܡܳܐ . ܘܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ ܆ ܕ݁ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ ܀.܀.܀܀ 6 12 ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܗܳܢܽܘܢ ܆ ܢܦ݂ܰܩ ܝܶܫܽܘܥ ܠܛܽܘܪܳܐ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ . ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܐܰܓ݁ܰܗ ܗ̱ܘܳܐ ܂ ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 13 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܢܶܓ݂ܗܰܬ݂ ܆ ܩܪܳܐ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . ܘܰܓ݂ܒ݂ܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܂ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ̈ . ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܫܠܺܝܚܶܐ̈ ܫܰܡܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܀ 14 ܫܶܡܥܽܘܢ ܗܰܘ ܕ݁ܫܰܡܺܝ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܆ ܘܰܐܢܕ݁ܪܶܐܘܳܣ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ . ܘܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܁ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ . ܘܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܁ ܘܒ݂ܰܪ ܬ݁ܽܘܠܡܰܝ . 15 ܘܡܰܬ݁ܰܝ ܁ ܘܬ݂ܳܐܘܡܰܐ . ܘܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܒ݁ܰܪ ܚܰܠܦ݂ܰܝ . ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܛܰܢܳܢܳܐ . 16 ܘܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܒ݁ܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ . ܘܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܣܟ݂ܰܪܝܽܘܛܳܐ ܁ ܗܰܘ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܡܰܫܠܡܳܢܳܐ ܀ 17 ܘܰܢܚܶܬ݂ ܥܰܡܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܩܳܡ ܒ݁ܰܦ݂ܩܰܥܬ݂ܳܐ . ܘܟ݂ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܆ ܘܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܟ݂ܶܢܫܳܐ ܕ݁ܥܰܡܳܐ . ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܳܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ ܇ ܘܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܆ ܘܡܶܢ ܣܦ݂ܳܪ ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܨܽܘܪ ܘܰܕ݂ܨܰܝܕ݁ܳܢ ܇ 18 ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܘ ܕ݁ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܂ ܘܰܕ݂ܢܶܬ݂ܰܐܣܽܘܢ ܡܶܢ ܟ݁ܽܘܪܗܳܢܰܝܗܽܘܢ̈ . ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܰܐܠܨܺܝܢ ܡܶܢ ܪܽܘܚܶܐ̈ ܛܰܢܦ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ . ܘܡܶܬ݂ܰܐܣܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . 19 ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܂ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܡܶܬ݂ܩܰܪܳܒ݂ܽܘ ܠܶܗ . ܚܰܝܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܢܳܦ݂ܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܂ ܘܰܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܡܰܐܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܀ 20 ܘܰܐܪܺܝܡ ܥܰܝܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܥܰܠ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܛܽܘܒ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ̈ ܂ ܕ݁ܕ݂ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܗ̱ܺܝ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀ 21 ܛܽܘܒ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܰܦ݂ܢܺܝܢ ܗܳܫܳܐ ܂ ܕ݁ܬ݂ܶܣܒ݁ܥܽܘܢ ܀ ܛܽܘܒ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܠܰܕ݂ܒ݂ܳܟ݂ܶܝܢ ܗܳܫܳܐ ܂ ܕ݁ܬ݂ܶܓ݂ܚܟ݂ܽܘܢ ܀ 22 ܛܽܘܒ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܡܳܐ ܕ݁ܣܳܢܶܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܇ ܘܰܡܦ݂ܰܪܫܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܘܰܡܚܰܣܕ݂ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܇ ܘܡܰܦ݁ܩܺܝܢ ܫܶܡܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܒ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܁ ܚܠܳܦ݂ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ . 23 ܚܕ݂ܰܘ ܒ݁ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܂ ܘܕ݂ܽܘܨܘ ܆ ܕ݁ܰܐܓ݂ܪܟ݂ܽܘܢ ܣܰܓ݁ܺܝ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ . ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ ܠܰܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ ܀ 24 ܒ݁ܪܰܡ ܘܳܝ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܬ݁ܺܝܪܶܐ̈ ܁ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܽܘܝܳܐܟ݂ܽܘܢ . 25 ܘܳܝ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܰܒ݂ܥܶܐ̈ ܁ ܕ݁ܬ݂ܶܟ݂ܦ݁ܢܽܘܢ . ܘܳܝ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܰܕ݂ܓ݂ܳܚܟ݂ܺܝܢ ܗܳܫܳܐ ܂ ܕ݁ܬ݂ܶܒ݂ܟ݁ܽܘܢ ܂ ܘܬ݂ܶܬ݂ܰܐܒ݂ܠܽܘܢ . 26 ܘܳܝ ܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܫܰܦ݁ܺܝܪ . ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ ܕ݁ܕ݂ܰܓ݁ܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ ܀ 27 ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܕ݂ܫܳܡܥܺܝܢ ܆ ܐܰܚܶܒ݂ܘ ܠܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ . ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ܘ ܕ݁ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܣܳܢܶܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ . 28 ܘܒ݂ܰܪܶܟ݂ܘ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܝܛܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ . ܘܨܰܠܰܘ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܳܒ݂ܪܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܩܛܺܝܪܳܐ . 29 ܘܠܰܕ݂ܡܳܚܶܐ ܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܦ݁ܰܟ݁ܳܟ݂ ܆ ܩܰܪܶܒ݂ ܠܶܗ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ . ܘܡܶܢ ܡܰܢ ܕ݁ܫܳܩܶܠ ܡܰܪܛܽܘܛܳܟ݂ ܆ ܠܳܐ ܬ݁ܶܟ݂ܠܶܐ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܽܘܬ݁ܺܝܢܳܟ݂ ܀ 30 ܠܟ݂ܽܠ ܕ݁ܫܳܐܶܠ ܠܳܟ݂ ܂ ܗܰܒ݂ ܠܶܗ . ܘܡܶܢ ܡܰܢ ܕ݁ܫܳܩܶܠ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܂ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܒ݁ܰܥ ܀ 31 ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܁ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܆ ܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ ܥܒ݂ܶܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܂ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܀ 32 ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܚܒ݂ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܁ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܚܒ݂ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ . ܐܳܦ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܚܰܛܳܝܶܐ̈ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܚܒ݂ܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܂ ܪܳܚܡܺܝܢ . 33 ܘܶܐܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܛܳܒ݂ ܁ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܛܶܐܒ݂ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ . ܐܳܦ݂ ܚܰܛܳܝܶܐ̈ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ . 34 ܘܶܐܢ ܡܰܘܙܦ݂ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܰܢ ܕ݁ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܁ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܦ݁ܰܪܥܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܆ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ . ܐܳܦ݂ ܚܰܛܳܝܶܐ̈ ܓ݁ܶܝܪ ܠܚܰܛܳܝܶܐ̈ ܡܰܘܙܦ݂ܺܝܢ ܆ ܕ݁ܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ ܢܶܬ݂ܦ݁ܰܪܥܽܘܢ . 35 ܒ݁ܪܰܡ ܐܰܚܶܒ݂ܘ ܠܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ . ܘܰܐܛܶܐܒ݂ܘ ܠܗܽܘܢ . ܘܰܐܘܙܶܦ݂ܘ ܂ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܦ݂ܣܩܽܘܢ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫ . ܘܢܶܗܘܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝ ܐܰܓ݂ܪܟ݂ܽܘܢ . ܘܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܒ݁ܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܪܳܡܳܐ . ܕ݁ܗܽܘ ܒ݁ܰܣܺܝܡ ܗ̱ܽܘ ܁ ܥܰܠ ܒ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܘܥܰܠ ܟ݁ܳܦ݂ܽܘܪܶܐ̈ ܀ 36 ܗܘܰܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܪܰܚܡܳܢܶܐ̈ ܆ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܗ̱ܘ ܀ 37 ܠܳܐ ܬ݁ܕ݂ܽܘܢܽܘܢ ܂ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܕ݂ܺܝܢܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . ܠܳܐ ܬ݁ܚܰܝܒ݂ܽܘܢ ܂ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܝܒ݂ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . ܫܪܰܘ ܂ ܘܬ݂ܶܫܬ݁ܪܽܘܢ . 38 ܗܰܒ݂ܘ . ܘܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ . ܒ݁ܰܟ݂ܝܳܠܬ݁ܳܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܘܰܪܩܺܝܥܬ݁ܳܐ ܘܰܡܫܰܦ݁ܰܥܬ݁ܳܐ ܢܰܪܡܽܘܢ ܒ݁ܥܽܘܒ݁ܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ . ܒ݁ܗܳܝ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܝܳܠܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܟ݂ܺܝܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܂ ܡܶܬ݁ܬ݁ܟ݂ܺܝܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀ 39 ܘܶܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܬ݂ܠܳܐ . ܠܡܳܐ ܆ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܣܰܡܝܳܐ ܠܣܰܡܝܳܐ ܠܰܡܕ݂ܰܒ݁ܳܪܽܘ ܆ ܠܳܐ ܬ݁ܪܰܝܗܽܘܢ̈ ܒ݁ܓ݂ܽܘܡܳܨܳܐ ܢܳܦ݂ܠܺܝܢ ܀ 40 ܠܰܝܬ݁ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܪܰܒ݁ܶܗ . ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܓ݂ܡܺܝܪ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܪܰܒ݁ܶܗ ܀ 41 ܡܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܓ݁ܶܠܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܰܝܢܶܗ ܕ݁ܰܐܚܽܘܟ݂ . ܩܳܪܺܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܥܰܝܢܳܟ݂ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܙܝܳܐ ܠܳܟ݂ . 42 ܐܰܘ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܰܐܚܽܘܟ݂ ܇ ܐܳܚܝ ܂ ܫܒ݂ܽܘܩ ܐܰܦ݁ܶܩ ܓ݁ܶܠܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܇ ܕ݁ܗܳܐ ܩܳܪܺܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܰܝܢܳܟ݂ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܙܝܳܐ ܠܳܟ݂ . ܢܳܣܶܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ̈ ܆ ܐܰܦ݁ܶܩ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܩܳܪܺܝܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܆ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܳܟ݂ ܁ ܠܡܰܦ݁ܳܩܽܘ ܓ݁ܶܠܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܶܗ ܕ݁ܰܐܚܽܘܟ݂ ܀ 43 ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܁ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܦ݁ܺܐܪܶܐ̈ ܒ݁ܺܝܫܶܐ̈ . ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܁ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܦ݁ܺܐܪܶܐ̈ ܛܳܒ݂ܶܐ̈ . 44 ܟ݁ܽܠ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܦ݁ܺܐܪܰܘܗ̱ܝ̈ ܗ̱ܘ ܡܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ . ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܩܛܺܝܢ ܡܶܢ ܟ݁ܽܘܒ݁ܶܐ̈ ܬ݁ܺܐܢܶܐ̈ . ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܡܶܢ ܣܰܢܝܳܐ ܩܳܛܦ݁ܺܝܢ ܥܶܢܒ݁ܶܐ̈ ܀ 45 ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܁ ܛܳܒ݂ܳܐ ܂ ܡܶܢ ܣܺܝܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܰܒ݂ܠܶܒ݁ܶܗ ܡܰܦ݁ܶܩ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ . ܘܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܂ ܡܶܢ ܣܺܝܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܰܒ݂ܠܶܒ݁ܶܗ ܡܰܦ݁ܶܩ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ̈ . ܡܶܢ ܬ݁ܰܘܬ݁ܳܪܰܝ̈ ܠܶܒ݁ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܡܰܠܠܳܢ̈ ܣܶܦ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܀ 46 ܡܳܢܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܁ ܡܳܪܝ ܇ ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܀ 47 ܟ݁ܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ ܁ ܘܫܳܡܰܥ ܡܶܠܰܝ̈ ܘܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܠܗܶܝܢ ܆ ܐܶܚܰܘܶܝܟ݂ܽܘܢ ܠܡܳܢܳܐ ܕ݁ܳܡܶܐ . 48 ܕ݁ܳܡܶܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܳܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ . ܘܰܚܦ݂ܰܪ ܘܥܰܡܶܩ . ܘܣܳܡ ܫܶܬ݂ܶܐܣܶܐ̈ ܂ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ . ܟ݁ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܠܶܐܳܐ ܆ ܐܶܬ݁ܛܰܪܺܝ ܡܶܠܶܐܳܐ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܗܰܘ ܂ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܰܢܙܺܝܥܺܝܘܗ̱ܝ . ܣܺܝܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݁ܶܗ ܂ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ . 49 ܘܗܰܘ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܘܠܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܆ ܕ݁ܳܡܶܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܳܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܥܰܠ ܥܰܦ݂ܪܳܐ ܂ ܕ݁ܠܳܐ ܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݁ܳܐ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݁ܛܰܪܺܝ ܒ݁ܶܗ ܢܰܗܪܳܐ ܁ ܒ݁ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܢܦ݂ܰܠ . ܘܰܗܘܳܬ݂ ܡܰܦ݁ܽܘܠܬ݁ܶܗ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܗܰܘ ܀
7 Chapter 7 1 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܡܶܠܶܐ̈ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܠܡܰܫܡܰܥܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܆ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܟ݂ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ . 2 ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐܝܺܬ݂ . ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܝܰܩܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ . ܘܩܰܪܺܝܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܡܡܳܬ݂ . 3 ܘܰܫܡܰܥ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ . ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ . ܘܒ݂ܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܢܰܚܶܐ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ . 4 ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܆ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܒ݁ܛܺܝܠܳܐܝܺܬ݂ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܫܳܘܶܐ ܗ̱ܘ ܕ݁ܬ݂ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܶܗ ܗܳܕ݂ܶܐ . 5 ܪܳܚܶܡ ܓ݁ܶܝܪ ܠܥܰܡܰܢ . ܘܳܐܦ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܂ ܗܽܘ ܒ݁ܢܳܐ ܠܰܢ . 6 ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܙܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ . ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܆ ܫܰܕ݁ܰܪ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܪܳܚܡܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܡܳܪܝ ܂ ܠܳܐ ܬ݁ܶܥܡܰܠ . ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܥܽܘܠ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܡܰܛܠܰܠܝ . 7 ܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܫܘܺܝܬ݂ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܐܺܬ݂ܶܐ . ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܂ ܘܢܶܬ݂ܰܐܣܶܐ ܛܰܠܺܝܝ ܀.܀.܀܀ 7 8 ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܰܡܫܰܥܒ݁ܰܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ . ܘܺܐܝܬ݂ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܝ̈ ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܽܘܛܶܐ̈ . ܘܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܁ ܕ݁ܙܶܠ ܂ ܘܳܐܙܶܠ . ܘܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܁ ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܂ ܘܳܐܬ݂ܶܐ . ܘܰܠܥܰܒ݂ܕ݁ܝ ܁ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܂ ܘܥܳܒ݂ܶܕ݂ . 9 ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܗܳܠܶܝܢ ܂ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ ܒ݁ܶܗ . ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܢܺܝ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܟ݂ܶܢܫܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ . ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܠܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܐܶܫܟ݁ܚܶܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀ 10 ܘܰܗܦ݂ܰܟ݂ܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܕ݁ܰܪܘ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܆ ܘܶܐܫܟ݁ܰܚܘ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗ ܗܘܳܐ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܠܺܝܡ ܀ 11 ܘܰܗܘܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܬ݂ܪܶܗ ܆ ܐܳܙܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܳܗ ܂ ܢܰܐܺܝܢ . ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܥܰܡܶܗ ܂ ܘܟ݂ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ . 12 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܩܪܶܒ݂ ܠܬ݂ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܆ ܚܙܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܠܰܘܶܝܢ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܂ ܕ݁ܺܝܚܺܝܕ݂ܳܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܐܡܶܗ . ܘܗܺܝ ܐܶܡܶܗ ܂ ܐܰܪܡܰܠܬ݁ܳܐ ܗܘܳܬ݂ . ܘܟ݂ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܥܰܡܳܗ . 13 ܚܙܳܗ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܶܝܗ . ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ ܂ ܠܳܐ ܬ݁ܶܒ݂ܟ݁ܶܝܢ . 14 ܘܶܐܙܰܠ ܩܪܶܒ݂ ܠܥܰܪܣܳܐ . ܘܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܫܩܺܝܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܩܳܡܘ . ܘܳܐܡܰܪ . ܥܠܰܝܡܳܐ ܁ ܠܳܟ݂ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܂ ܩܽܘܡ . 15 ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ ܗܰܘ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܂ ܘܫܰܪܺܝ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ . ܘܝܰܗܒ݁ܶܗ ܠܶܐܡܶܗ . 16 ܘܶܐܚܕ݁ܰܬ݂ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ . ܘܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܁ ܩܳܡ ܒ݁ܰܢ : ܘܰܣܥܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܰܡܶܗ . 17 ܘܢܶܦ݂ܩܰܬ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܂ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ . ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܶܗ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܪܰܝܗܽܘܢ̈ ܀ 18 ܘܶܐܫܬ݁ܰܥܺܝܘ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ . 19 ܘܰܩܪܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܰܬ݂ܪܶܝܢ̈ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܆ ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܗܰܘ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܆ ܐܰܘ ܠܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܗ̱ܽܘ ܡܣܰܟ݁ܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ . 20 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܫܰܕ݁ܪܰܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܂ ܘܳܐܡܰܪ . ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܗܰܘ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܆ ܐܰܘ ܠܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܗ̱ܽܘ ܡܣܰܟ݁ܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ . 21 ܒ݁ܳܗ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܆ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܐܰܣܺܝ ܡܶܢ ܟ݁ܽܘܪܗܳܢܶܐ̈ ܇ ܘܡܶܢ ܡܰܚܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܶܐ̈ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ̈ . ܘܰܠܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܣܡܰܝܳܐ̈ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܶܚܙܳܐ . 22 ܘܰܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܙܶܠܘ ܐܶܡܰܪܘ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܁ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ ܂ ܘܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ . ܕ݁ܰܣܡܰܝܳܐ̈ ܂ ܚܳܙܶܝܢ . ܘܰܚܓ݂ܺܝܪܶܐ̈ ܂ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ . ܘܓ݂ܰܪܒ݁ܶܐ̈ ܂ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܶܝܢ . ܘܚܰܪܫܶܐ̈ ܂ ܫܳܡܥܺܝܢ . ܘܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ ܂ ܩܳܝܡܺܝܢ . ܘܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ̈ ܂ ܡܶܣܬ݁ܰܒ݁ܪܺܝܢ . 23 ܘܛܽܘܒ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܡܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܟ݁ܫܶܠ ܒ݁ܺܝ ܀܀ 24 ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܙܰܠܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܆ ܫܰܪܺܝ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ̈ ܥܰܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ . ܡܳܢܳܐ ܢܦ݂ܰܩܬ݁ܽܘܢ ܠܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܠܡܶܚܙܳܐ . ܩܰܢܝܳܐ ܆ ܕ݁ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥ . 25 ܘܶܐܠܳܐ ܡܳܢܳܐ ܢܦ݂ܰܩܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܚܙܳܐ . ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܆ ܕ݁ܢܰܚܬ݁ܶܐ̈ ܪܰܟ݁ܺܝܟ݂ܶܐ̈ ܠܒ݂ܺܝܫ . ܗܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܠܒ݂ܽܘܫܶܐ̈ ܡܫܰܒ݁ܚܶܐ̈ ܘܰܒ݂ܦ݂ܽܘܢܳܩܶܐ̈ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܰܠܟ݁ܶܐ̈ ܐܶܢܽܘܢ . 26 ܘܶܐܠܳܐ ܡܳܢܳܐ ܢܦ݂ܰܩܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܚܙܳܐ . ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܆ ܐܺܝܢ ܁ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܘܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ . 27 ܗܳܢܰܘ ܕ݁ܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܇ ܕ݁ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܕ݁ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܝ ܩܕ݂ܳܡ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܳܟ݂ ܇ ܕ݁ܢܰܬ݂ܩܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ ܀ 28 ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܒ݁ܺܝܠܺܝܕ݂ܰܝ̈ ܢܶܫܶܐ̈ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ . ܙܥܽܘܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܂ ܪܰܒ݂ ܗ̱ܽܘ ܡܶܢܶܗ ܀ 29 ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܂ ܐܳܦ݂ ܡܳܟ݂ܣܶܐ̈ ܆ ܙܰܕ݁ܶܩܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܇ ܕ݁ܰܥܡܰܕ݂ܘ ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ . 30 ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ ܆ ܛܠܰܡܘ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܇ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܥܡܶܕ݂ܘ ܡܶܢܶܗ ܀ 31 ܠܡܰܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܶܕ݂ܰܡܶܐ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ ܕ݁ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܆ ܘܰܠܡܰܢ ܕ݁ܳܡܶܝܢ . 32 ܕ݁ܳܡܶܝܢ ܠܰܛܠܳܝܶܐ̈ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܒ݁ܫܽܘܩܳܐ ܇ ܘܩܳܥܶܝܢ ܠܚܰܒ݂ܪܰܝܗܽܘܢ̈ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܙܡܰܪܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܘܠܳܐ ܪܰܩܶܕ݂ܬ݁ܽܘܢ . ܘܶܐܠܰܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܘܠܳܐ ܒ݁ܟ݂ܰܝܬ݁ܽܘܢ . 33 ܐܶܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ : ܠܳܐ ܐܳܟ݂ܶܠ ܠܰܚܡܳܐ ܁ ܘܠܳܐ ܫܳܬ݂ܶܐ ܚܰܡܪܳܐ ܆ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܂ ܫܺܐܕ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܶܗ . 34 ܐܶܬ݂ܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܂ ܐܳܟ݂ܶܠ ܘܫܳܬ݂ܶܐ ܆ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . ܗܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܳܟ݁ܽܘܠܳܐ . ܘܫܳܬ݂ܶܐ ܚܰܡܪܳܐ ܇ ܘܪܳܚܡܳܐ ܕ݁ܡܳܟ݂ܣܶܐ̈ ܂ ܘܰܕ݂ܚܰܛܳܝܶܐ̈ . 35 ܘܶܐܙܕ݁ܰܕ݁ܩܰܬ݂ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܂ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܶܝܗ̈ ܀ 36 ܐܶܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܥܳܐ ܡܶܢܶܗ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ̈ ܂ ܕ݁ܢܶܠܥܰܣ ܥܰܡܶܗ . ܘܥܰܠ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܦ݂ܪܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܂ ܘܶܐܣܬ݁ܡܶܟ݂ . 37 ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܚܰܛܳܝܬ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܗܳܝ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܶܕ݂ܥܰܬ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܦ݂ܪܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܣܡܺܝܟ݂ ܆ ܢܶܣܒ݁ܰܬ݂ ܫܳܛܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܡܳܐ . 38 ܘܩܳܡܰܬ݂ ܒ݁ܶܣܬ݁ܪܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܒ݂ܳܟ݂ܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ . ܘܫܰܪܝܰܬ݂ ܒ݁ܕ݂ܶܡܥܶܝܗ̈ ܡܨܰܒ݁ܥܳܐ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ̱ܝ̈ . ܘܰܒ݂ܣܰܥܪܳܐ ܕ݁ܪܺܫܳܗ ܡܫܰܘܶܝܢ ܠܗܶܝܢ . ܘܰܡܢܰܫܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܡܳܫܚܳܐ ܒ݁ܶܣܡܳܐ ܀ 39 ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܪܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܩܪܳܝܗ̱ܝ ܆ ܐܶܬ݂ܚܰܫܰܒ݂ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܗܳܢܳܐ ܐܶܠܽܘ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܗܘܳܐ ܆ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܢ ܗ̱ܺܝ ܂ ܘܡܳܐ ܛܶܒ݁ܳܗ . ܕ݁ܚܰܛܳܝܬ݁ܳܐ ܗ̱ܝ ܂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ . 40 ܥܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܫܶܡܥܽܘܢ ܂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܕ݁ܺܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ . ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ . ܐܶܡܰܪ ܪܰܒ݁ܺܝ ܅ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ . 41 ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܚܰܝܳܒ݂ܶܐ̈ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܘ ܂ ܠܚܰܕ݂ ܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒ݁ܳܐ . ܚܰܕ݂ ܚܰܝܳܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܺܝܢܳܪܶܐ̈ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ . ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܁ ܕ݁ܺܝܢܳܪܶܐ̈ ܚܰܡܫܺܝܢ . 42 ܘܰܕ݂ܠܰܝܬ݁ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܦ݂ܪܰܥ ܂ ܠܰܬ݂ܪܰܝܗܽܘܢ̈ ܫܒ݂ܰܩ . ܐܰܝܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܢܰܚܒ݂ܺܝܘܗ̱ܝ . 43 ܥܢܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܣܳܒ݂ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܂ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܒ݂ܶܩ ܠܶܗ ܣܰܓ݁ܺܝ . ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܇ ܬ݁ܪܺܝܨܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܳܢܬ݁ . 44 ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܢܺܝ ܠܘܳܬ݂ ܗܳܝ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܫܶܡܥܽܘܢ . ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ : ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܟ݂ ܥܶܠܶܬ݂ . ܡܰܝܳܐ̈ ܠܪܶܓ݂ܠܰܝ̈ ܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒ݂ܬ݁ . ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܕ݂ܶܡܥܶܝܗ̈ ܪܶܓ݂ܠܰܝ̈ ܨܰܒ݂ܥܰܬ݂ . ܘܰܒ݂ܣܰܥܪܳܗ ܫܰܘܝܰܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ̈ . 45 ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܳܐ ܢܫܰܩܬ݁ܳܢܝ . ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܐ ܡܶܢ ܕ݁ܥܶܠܰܬ݂ ܆ ܠܳܐ ܫܶܠܝܰܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܝ̈ ܠܰܡܢܰܫܳܩܽܘ . 46 ܐܰܢ̱ܬ݁ ܡܶܫܚܳܐ ܠܪܺܫܝ ܠܳܐ ܡܫܰܚܬ݁ . ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܡܶܫܚܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܡܳܐ ܂ ܪܶܓ݂ܠܰܝ̈ ܡܶܫܚܰܬ݂ . 47 ܚܠܳܦ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܆ ܕ݁ܰܫܒ݂ܺܝܩܺܝܢ ܠܳܗ ܚܛܳܗܶܝܗ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ : ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܐܚܒ݂ܰܬ݂ ܣܰܓ݁ܺܝ . ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܫܬ݁ܒ݂ܶܩ ܠܶܗ ܂ ܩܰܠܺܝܠ ܡܰܚܶܒ݂ ܀ 48 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܳܝ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ . ܫܒ݂ܺܝܩܺܝܢ ܠܶܟ݂ܝ ܚܛܳܗܰܝܟ݁ܝ̈ . 49 ܫܰܪܺܝܘ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܣܡܺܝܟ݂ܺܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ . ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܚܛܳܗܶܐ̈ ܫܳܒ݂ܶܩ . 50 ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܳܝ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ . ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ ܐܰܚܝܰܬ݂ܶܟ݂ܝ ܁ ܙܶܠܝ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܀
8 Chapter 8 1 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܂ ܡܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܰܒ݂ܩܽܘܪܝܳܐ̈ ܆ ܘܡܰܟ݂ܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܡܣܰܒ݁ܰܪ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . ܘܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪܬ݁ܶܗ ܥܰܡܶܗ . 2 ܘܢܶܫܶܐ̈ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܐܣܺܝ ܡܶܢ ܟ݁ܽܘܪܗܳܢܶܐ̈ ܂ ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܶܐ̈ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ̈ . ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ . ܗܳܝ ܕ݁ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܫܺܐܕ݂ܺܝܢ̈ ܢܦ݂ܰܩܘ ܡܶܢܳܗ . 3 ܘܝܽܘܚܰܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ܰܬ݂ ܟ݁ܽܘܙܰܐ ܪܰܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ . ܘܫܽܘܫܰܢ ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܳܢܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ̈ ܂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܩܶܢܝܳܢܰܝܗܶܝܢ̈ ܀.܀.܀܀ 8 4 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܟ݁ܢܰܫ ܗ̱ܘܳܐ : ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܡܕ݂ܺܝܢܳܢ̈ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܆ ܐܶܡܰܪ ܒ݁ܡܰܬ݂ܠܶܐ̈ . 5 ܢܦ݂ܰܩ ܙܳܪܽܘܥܳܐ ܠܡܶܙܪܰܥ ܙܰܪܥܶܗ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܙܪܰܥ ܆ ܐܺܝܬ݂ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܠ ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܐܽܘܪܚܳܐ ܂ ܘܶܐܬ݁ܕ݂ܺܝܫ . ܘܶܐܟ݂ܰܠܬ݂ܶܗ ܦ݁ܳܪܰܚܬ݂ܳܐ . 6 ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܦ݂ܰܠ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ . ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܝܺܥܳܐ . ܘܰܕ݂ܠܰܝܬ݁ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܬ݁ܰܠܺܝܠܽܘܬ݂ܳܐ ܂ ܝܺܒ݂ܶܫ . 7 ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܦ݂ܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܟ݁ܽܘܒ݁ܶܐ̈ . ܘܺܝܥܰܘ ܥܰܡܶܗ ܟ݁ܽܘܒ݁ܶܐ̈ ܂ ܘܚܰܢܩܽܘܗ̱ܝ . 8 ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܦ݂ܰܠ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܘܫܰܦ݁ܺܝܪܬ݁ܳܐ . ܘܺܝܥܳܐ ܁ ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܦ݁ܺܐܪܶܐ̈ ܂ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܰܡܳܐܐ . ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܂ ܩܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ . ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܕ݂ܢܶܐ̈ ܕ݁ܢܶܫܡܰܥ ܂ ܢܶܫܡܰܥ ܀܀ 9 ܘܫܰܐܠܽܘܗ̱ܝ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܕ݁ܡܳܢܰܘ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܗܳܢܳܐ . 10 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܠܟ݂ܽܘܢ ܗ̱ܽܘ ܝܺܗܺܝܒ݂ ܠܡܶܕ݁ܰܥ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . ܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܂ ܒ݁ܦ݂ܶܠܳܐܬ݂ܳܐ̈ ܡܶܬ݂ܶܐܡܰܪ . ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܚܳܙܶܝܢ ܂ ܠܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܳܡܥܺܝܢ ܂ ܠܳܐ ܢܶܣܬ݁ܰܟ݁ܠܽܘܢ ܀ 11 ܗܳܢܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܬ݂ܠܳܐ . ܙܰܪܥܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 12 ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܐܽܘܪܚܳܐ ܆ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܇ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܳܐ ܫܳܩܶܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܇ ܕ݁ܠܳܐ ܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܘܢܺܚܽܘܢ . 13 ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܂ ܒ݁ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܠܳܗ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܇ ܘܥܶܩܳܪܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ . ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗ̱ܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܗܽܘܢ . ܘܒ݂ܰܙܒ݂ܰܢ ܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܂ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܠܺܝܢ . 14 ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܟ݁ܽܘܒ݁ܶܐ̈ ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܇ ܘܰܒ݂ܨܶܦ݂ܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܘܒ݂ܰܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܶܗ̈ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܢܩܺܝܢ ܇ ܘܦ݂ܺܐܪܶܐ̈ ܠܳܐ ܝܳܗܒ݁ܺܝܢ . 15 ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܠܶܒ݁ܳܐ ܫܰܦ݂ܝܳܐ ܘܛܳܒ݂ܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܇ ܘܳܐܚܕ݁ܺܝܢ ܂ ܘܝܳܗܒ݁ܺܝܢ ܦ݁ܺܐܪܶܐ̈ ܒ݁ܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀ 16 ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܰܢܗܰܪ ܫܪܳܓ݂ܳܐ ܂ ܘܰܡܚܰܦ݁ܶܐ ܠܶܗ ܒ݁ܡܳܐܢܳܐ ܇ ܐܰܘ ܣܳܐܶܡ ܠܶܗ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܥܰܪܣܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܣܳܐܶܡ ܠܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܢܳܪܬ݁ܳܐ . ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܥܳܐܶܠ ܂ ܢܶܚܙܶܐ ܢܽܘܗܪܶܗ . 17 ܠܰܝܬ݁ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܟ݂ܣܶܐ ܂ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܓ݁ܠܶܐ . ܘܠܳܐ ܕ݁ܰܡܛܰܫܰܝ ܁ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܂ ܘܢܺܐܬ݂ܶܐ ܠܓ݂ܶܠܝܳܐ . 18 ܚܙܰܘ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ . ܡܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܂ ܢܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܶܗ . ܘܡܰܢ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܆ ܐܳܦ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܣܳܒ݂ܰܪ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܂ ܢܶܫܬ݁ܩܶܠ ܡܶܢܶܗ ܀ 19 ܐܶܬ݂ܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܐܶܡܶܗ ܘܰܐܚܰܘܗ̱ܝ̈ ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܂ ܡܶܛܽܠ ܟ݁ܶܢܫܳܐ . 20 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ . ܐܶܡܳܟ݂ ܘܰܐܚܰܝܟ݁̈ ܩܳܝܡܺܝܢ ܠܒ݂ܰܪ ܂ ܘܨܳܒ݂ܶܝܢ ܠܡܶܚܙܝܳܟ݂ . 21 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܡܝ ܘܰܐܚܰܝ̈ ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܂ ܘܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܳܗ ܀܀ 22 ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܆ ܣܠܶܩ ܝܶܫܽܘܥ ܝܺܬ݂ܶܒ݂ ܒ݁ܰܣܦ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܁ ܗܽܘ ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܢܶܥܒ݁ܰܪ ܠܗܰܘ ܥܶܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܝܰܡܬ݂ܳܐ ܀ 23 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܪܳܕ݂ܶܝܢ ܂ ܕ݁ܡܶܟ݂ ܠܶܗ ܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ . ܘܰܗܘܳܬ݂ ܥܰܠܥܳܠܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܒ݁ܝܰܡܬ݂ܳܐ . ܘܩܰܪܺܝܒ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܣܦ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܠܡܶܛܒ݁ܰܥ . 24 ܘܰܩܪܶܒ݂ܘ ܐܰܥܺܝܪܽܘܗ̱ܝ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܪܰܒ݁ܰܢ ܁ ܪܰܒ݁ܰܢ ܂ ܐܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢܰܢ . ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܁ ܩܳܡ ܘܰܟ݂ܐܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚܶܐ̈ ܘܰܒ݂ܡܰܚܫܽܘܠܶܐ̈ ܕ݁ܝܰܡܳܐ ܂ ܘܢܳܚܘ . ܘܰܗܘܳܐ ܫܶܠܝܳܐ . 25 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܗ̱ܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ . ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܰܚܺܝܠܺܝܢ ܆ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ . ܡܰܢܽܘ ܟ݁ܰܝ ܗܳܢܳܐ ܁ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܠܪܽܘܚܶܐ̈ ܦ݁ܳܩܶܕ݂ ܁ ܘܰܠܡܰܚܫܽܘܠܶܐ̈ ܘܰܠܝܰܡܳܐ ܆ ܘܡܶܫܬ݁ܰܡܥܺܝܢ ܠܶܗ ܀ 26 ܘܰܪܕ݂ܰܘ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܓ݂ܳܕ݂ܪܳܝܶܐ̈ ܇ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܥܶܒ݂ܪܳܐ ܂ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ . 27 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܩ ܠܰܐܪܥܳܐ ܆ ܦ݁ܓ݂ܰܥ ܒ݁ܶܗ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܇ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܝܘܳܐ ܂ ܡܶܢ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ . ܘܡܳܐܢܶܐ̈ ܠܳܐ ܠܳܒ݂ܶܫ ܗ̱ܘܳܐ . ܘܰܒ݂ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܥܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܶܐ̈ . 28 ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܝܶܫܽܘܥ ܆ ܩܥܳܐ ܂ ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ̱ܝ . ܘܰܒ݂ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܐܶܡܰܪ . ܡܳܐ ܠܰܢ ܘܠܳܟ݂ ܁ ܝܶܫܽܘܥ ܅ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ . ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܂ ܠܳܐ ܬ݁ܫܰܢܩܰܢܝ . 29 ܦ݁ܳܩܶܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܪܽܘܚܳܐ ܛܰܢܦ݂ܳܐ ܂ ܠܡܶܦ݁ܰܩ ܡܶܢ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ . ܣܰܓ݁ܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܂ ܡܶܢ ܕ݁ܰܫܒ݂ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ . ܘܡܶܬ݂ܶܐܣܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܫܺܫܠܳܬ݂ܳܐ̈ ܆ ܘܰܒ݂ܟ݂ܶܒ݂ܠܶܐ̈ ܡܶܬ݂ܢܛܰܪ ܗ̱ܘܳܐ . ܘܰܡܦ݂ܰܣܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܣܽܘܪܰܘܗ̱ܝ̈ ܆ ܘܡܶܬ݁ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܫܺܐܕ݂ܳܐ ܠܚܽܘܪܒ݁ܳܐ . 30 ܫܰܐܠܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܡܰܢ ܫܡܳܟ݂ . ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܂ ܠܶܓ݂ܝܽܘܢ : ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܰܝܘܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܥܰܠܺܝܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܶܗ . 31 ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܦ݂ܩܽܘܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܰܬ݂ܗܽܘܡܳܐ . 32 ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܂ ܒ݁ܰܩܪܳܐ ܕ݁ܰܚܙܺܝܪܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܂ ܕ݁ܪܳܥܝܳܐ ܒ݁ܛܽܘܪܳܐ . ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܆ ܕ݁ܢܰܦ݁ܶܣ ܠܗܽܘܢ ܂ ܕ݁ܒ݂ܰܚܙܺܝܪܶܐ̈ ܢܶܥܠܽܘܢ . ܘܰܐܦ݁ܶܣ ܠܗܽܘܢ . 33 ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܫܺܐܕ݂ܶܐ̈ ܡܶܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܂ ܘܥܰܠܘ ܒ݁ܰܚܙܺܝܪܶܐ̈ . ܘܬ݂ܶܪܨܰܬ݂ ܒ݁ܰܩܪܳܐ ܗܳܝ ܟ݁ܽܠܳܗ ܠܰܫܩܺܝܦ݂ܳܐ ܆ ܘܰܢܦ݂ܰܠܘ ܒ݁ܝܰܡܬ݂ܳܐ ܂ ܘܶܐܬ݂ܚܰܢܰܩܘ . 34 ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܪܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܆ ܥܪܰܩܘ . ܘܶܐܫܬ݁ܰܥܺܝܘ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ̈ ܂ ܘܰܒ݂ܩܽܘܪܝܳܐ̈ . 35 ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܢܶܚܙܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܆ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ . ܘܶܐܫܟ݁ܚܽܘܗ̱ܝ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܩܘ ܫܺܐܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܒ݂ܺܝܫ ܘܰܡܢܰܟ݁ܰܦ݂ ܂ ܘܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܠܘܳܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ . ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ . 36 ܘܶܐܫܬ݁ܰܥܺܝܘ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܚܙܰܘ ܇ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܶܬ݂ܰܐܣܺܝ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܝܘܳܢܳܐ . 37 ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܟ݁ܽܠܶܗ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܕ݁ܓ݂ܳܕ݂ܪܳܝܶܐ̈ ܂ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܠܶܗ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܶܚܕ݁ܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ . ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܣܠܶܩ ܠܰܣܦ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܂ ܘܰܗܦ݂ܰܟ݂ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܀ 38 ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܩܘ ܡܶܢܶܗ ܫܺܐܕ݂ܶܐ̈ ܆ ܒ݁ܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܂ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܶܗ ܢܶܗܘܶܐ . ܘܰܫܪܳܝܗ̱ܝ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . 39 ܗܦ݂ܽܘܟ݂ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܟ݂ ܆ ܘܶܐܫܬ݁ܰܥܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܠܳܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ . ܘܶܐܙܰܠ . ܘܡܰܟ݂ܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܀ 40 ܟ݁ܰܕ݂ ܗܦ݂ܰܟ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܆ ܩܰܒ݁ܠܶܗ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ . ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܠܶܗ ܚܳܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . 41 ܘܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܝܽܘܐܳܪܳܫ ܂ ܪܺܝܫ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܆ ܢܦ݂ܰܠ ܩܕ݂ܳܡ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܆ ܘܒ݂ܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܢܶܥܽܘܠ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ . 42 ܒ݁ܰܪܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܺܚܺܝܕ݂ܳܝܬ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܶܗ . ܐܰܝܟ݂ ܒ݁ܰܪ̱ܬ݂ ܫܢܺܝܢ̈ ܬ݁ܰܪܬ݁ܰܥܶܣܪܶܐ̈ . ܘܩܰܪܺܝܒ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܰܡܡܳܬ݂ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܳܙܶܠ ܥܰܡܶܗ ܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܚܳܒ݂ܶܨ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܀ 43 ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܕ݂ܳܐ ܁ ܕ݁ܰܬ݂ܪܺܝܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܡܳܗ ܫܢܺܝܢ̈ ܬ݁ܰܪܬ݁ܰܥܶܣܪܶܐ̈ : ܗܳܝ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܳܣܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܟ݁ܽܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܳܗ ܐܰܦ݁ܩܰܬ݂ : ܘܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܚܰܬ݂ ܕ݁ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܬ݁ܶܬ݂ܰܐܣܶܐ ܆ 44 ܐܶܬ݂ܩܰܪܒ݂ܰܬ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܶܣܬ݁ܪܶܗ ܂ ܘܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܠܟ݂ܶܢܦ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܐܢܶܗ . ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܂ ܩܳܡܰܬ݂ ܡܰܪܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܕ݂ܡܳܗ . 45 ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ . ܡܰܢܽܘ ܩܪܶܒ݂ ܠܺܝ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܟ݁ܳܦ݂ܪܺܝܢ ܆ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܂ ܘܰܕ݂ܥܰܡܶܗ . ܪܰܒ݁ܰܢ ܁ ܟ݁ܶܢܫܶܐ̈ ܐܳܠܨܺܝܢ ܠܳܟ݂ ܘܚܳܒ݂ܨܺܝܢ ܆ ܘܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܆ ܡܰܢܽܘ ܩܪܶܒ݂ ܠܺܝ ܆ 46 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܂ ܐ̱ܢܳܫ ܩܪܶܒ݂ ܠܺܝ . ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܶܕ݂ܥܶܬ݂ ܕ݁ܚܰܝܠܳܐ ܢܦ݂ܰܩ ܡܶܢܝ . 47 ܗܳܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܬ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܛܥܳܬ݂ܶܗ ܆ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܰܬ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܂ ܘܢܶܦ݂ܠܰܬ݂ ܣܶܓ݂ܕ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ . ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܥܺܝܢ ܥܰܡܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܇ ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܆ ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܰܐܣܝܰܬ݂ . 48 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ . ܐܶܬ݂ܠܰܒ̱݁ܒ݂ܝ ܒ݁ܪܰܬ݂ܝ ܅ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ ܐܰܚܝܰܬ݂ܶܟ݂ܝ ܂ ܙܶܠܝ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܀.܀.܀܀ 9 49 ܘܥܰܕ݂ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ ܆ ܐܶܬ݂ܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܡܺܝܬ݂ܰܬ݂ ܠܳܗ ܒ݁ܰܪܬ݂ܳܟ݂ . ܠܳܐ ܬ݁ܰܥܡܶܠ ܠܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ . 50 ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܫܡܰܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐܒ݂ܽܘܗ ܕ݁ܰܛܠܺܝܬ݂ܳܐ . ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܰܠ . ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܗܰܝܡܶܢ ܂ ܘܚܳܝܳܐ . 51 ܐܶܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܆ ܘܠܳܐ ܫܒ݂ܰܩ ܠܐ̱ܢܳܫ ܕ݁ܢܶܥܽܘܠ ܥܰܡܶܗ ܇ ܐܶܠܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܁ ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܂ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ . ܘܠܰܐܒ݂ܽܘܗ ܕ݁ܰܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܂ ܘܠܶܐܡܳܗ . 52 ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܁ ܒ݁ܳܟ݂ܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܂ ܘܡܰܪܩܕ݂ܺܝܢ ܥܠܶܝܗ . ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ . ܠܳܐ ܬ݁ܶܒ݂ܟ݁ܽܘܢ . ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܺܝܬ݂ܰܬ݂ ܁ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܡܟ݁ܳܐ ܗ̱ܝ . 53 ܘܓ݂ܳܚܟ݁ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ . ܕ݁ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܰܬ݂ ܠܳܗ . 54 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܦ݁ܶܩ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܠܒ݂ܰܪ . ܘܰܐܚܕ݁ܳܗ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܳܗ . ܘܰܩܪܳܗ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܂ ܩܽܘܡܝ . 55 ܘܗܶܦ݂ܟ݁ܰܬ݂ ܪܽܘܚܳܗ ܁ ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܩܳܡܰܬ݂ . ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܕ݁ܢܶܬ݁ܠܽܘܢ ܠܳܗ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ . 56 ܘܰܬ݂ܡܰܗܘ ܐܰܒ݂ܳܗܶܝܗ̈ . ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܙܰܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܆ ܕ݁ܰܠܐ̱ܢܳܫ ܂ ܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܡܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܀
9 Chapter 9 1 ܘܰܩܪܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪܬ݁ܶܗ ܆ ܘܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܇ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܫܺܐܕ݂ܶܐ̈ ܘܟ݂ܽܘܪܗܳܢܶܐ̈ ܂ ܠܡܰܐܣܳܝܽܘ . 2 ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܁ ܠܡܰܟ݂ܪܳܙܽܘ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܂ ܘܰܠܡܰܐܣܳܝܽܘ ܟ݁ܪܺܝܗܶܐ̈ ܀ 3 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܬ݁ܶܫܩܠܽܘܢ ܠܽܐܘܪܚܳܐ . ܠܳܐ ܫܰܒ݂ܛܳܐ ܂ ܘܠܳܐ ܬ݁ܰܪܡܳܠܳܐ . ܘܠܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܂ ܘܠܳܐ ܟ݁ܶܣܦ݁ܳܐ . ܘܠܳܐ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ̈ ܟ݁ܽܘܬ݁ܺܝܢܝܳܢ̈ ܢܶܗܘܝܳܢ̈ ܠܟ݂ܽܘܢ . 4 ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܁ ܕ݁ܥܳܐܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܶܗ ܆ ܬ݁ܰܡܳܢ ܗܘܰܘ ܂ ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܦ݁ܽܘܩܘ . 5 ܘܰܠܡܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ : ܡܳܐ ܕ݁ܢܳܦ݂ܩܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܆ ܐܳܦ݂ ܚܶܠܳܐ ܡܶܢ ܪܶܓ݂ܠܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܂ ܦ݁ܶܨܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܀ 6 ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܫܠܺܝܚܶܐ̈ ܂ ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܰܪܟ݁ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܩܽܘܪܝܳܐ̈ ܘܒ݂ܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ̈ ܆ ܘܰܡܣܰܒ݁ܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܁ ܘܡܰܐܣܶܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܽܘܟ݁ ܀ 7 ܫܡܰܥ ܕ݁ܶܝܢ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܛܶܛܪܰܪܟ݂ܰܐ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܕ݁ܗܳܘܝܳܢ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ . ܘܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐ̱ܢܳܫܺܝܢ̈ ܆ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ . 8 ܐ̱ܚܪܳܢܶܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܂ ܕ݁ܺܐܠܺܝܳܐ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ . ܘܰܐ̱ܚܪܳܢܶܐ̈ ܂ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܡܶܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ ܩܰܕ݂ܡܳܝܶܐ̈ ܂ ܩܳܡ . 9 ܘܶܐܡܰܪ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ . ܪܺܫܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܂ ܐܶܢܳܐ ܦ݁ܶܣܩܶܬ݂ . ܡܰܢܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܁ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܫܳܡܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ . ܘܨܳܒ݂ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܚܙܶܝܘܗ̱ܝ ܀܀ 10 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܦ݂ܰܟ݂ܘ ܫܠܺܝܚܶܐ̈ ܆ ܐܶܫܬ݁ܰܥܺܝܘ ܠܝܶܫܽܘܥ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ . ܘܰܕ݂ܒ݂ܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܂ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܨܰܝܳܕ݁ܳܐ ܀ 11 ܟ݁ܶܢܫܶܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܂ ܐܶܙܰܠܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ . ܘܩܰܒ݁ܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܁ ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܣܢܺܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܐܳܣܝܽܘܬ݂ܳܐ ܂ ܡܰܐܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܀ 12 ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܫܪܺܝ ܝܰܘܡܳܐ ܠܡܶܨܠܳܐ ܆ ܩܪܶܒ݂ܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܫܪܺܝ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ̈ ܁ ܕ݁ܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܠܩܽܘܪܝܳܐ̈ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܪܰܝܢ ܘܰܠܟ݂ܰܦ݂ܪܽܘܢܶܐ̈ ܁ ܕ݁ܢܶܫܪܽܘܢ ܒ݁ܗܽܘܢ ܇ ܘܢܶܫܟ݁ܚܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܣܰܝܒ݁ܳܪܬ݁ܳܐ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܒ݂ܰܐܬ݂ܪܳܐ ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܢ . 13 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܗܰܒ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ . ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ . ܠܰܝܬ݁ ܠܰܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܡܫܳܐ ܠܰܚܡܺܝܢ̈ ܘܰܬ݂ܪܶܝܢ̈ ܢܽܘܢܺܝܢ̈ ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܶܙܰܠܢܰܢ ܘܰܙܒ݂ܰܢܰܢ ܣܰܝܒ݁ܳܪܬ݁ܳܐ ܁ ܠܗܳܢܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ . 14 ܗܳܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ̈ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ̈ . ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܐܰܣܡܶܟ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܣܡܳܟ݂ܶܐ̈ ܆ ܚܰܡܫܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝܢ̈ ܒ݁ܰܣܡܳܟ݂ܳܐ . 15 ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ̈ ܆ ܘܰܐܣܡܶܟ݂ܘ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ . 16 ܘܰܢܣܰܒ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܗܳܢܽܘܢ ܚܰܡܫܳܐ ܠܰܚܡܺܝܢ̈ ܘܰܬ݂ܪܶܝܢ̈ ܢܽܘܢܺܝܢ̈ ܂ ܘܚܳܪ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ . ܘܒ݂ܰܪܶܟ݂ ܘܰܩܨܳܐ ܘܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܕ݁ܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ̈ . 17 ܘܶܐܟ݂ܰܠܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܘܰܣܒ݂ܰܥܘ . ܘܰܫܩܰܠܘ ܩܨܳܝܶܐ̈ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܐܘܬ݁ܰܪܘ ܂ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ̈ ܩܽܘܦ݂ܺܝܢܺܝܢ̈ ܀܀ 18 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܨܰܠܶܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ̱ܝ ܁ ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܥܰܡܶܗ ܆ ܫܰܐܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ . ܡܰܢܽܘ ܐܳܡܪܺܝܢ ܥܠܰܝ ܟ݁ܶܢܫܶܐ̈ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝ . 19 ܥܢܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ . ܘܰܐ̱ܚܪܳܢܶܐ̈ ܂ ܕ݁ܺܐܠܺܝܳܐ . ܐ̱ܚܪܳܢܶܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܂ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ ܩܰܕ݂ܡܳܝܶܐ̈ ܩܳܡ . 20 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܁ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܂ ܡܰܢܽܘ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝ . ܥܢܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܡܫܺܝܚܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀ 21 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܐܳܐ ܒ݁ܗܽܘܢ ܁ ܘܙܰܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܆ ܕ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܐ̱ܢܳܫ ܂ ܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ . 22 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ̱ܽܘ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ̈ ܢܶܚܰܫ . ܘܰܕ݂ܢܶܣܬ݁ܠܶܐ ܁ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܘܪܰܒ݁ܰܝ̈ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ . ܘܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܁ ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܂ ܢܩܽܘܡ ܀ 23 ܘܳܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܠܢܳܫ . ܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܆ ܢܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ . ܘܢܶܫܩܽܘܠ ܙܩܺܝܦ݂ܶܗ ܟ݁ܽܠܝܽܘܡ ܂ ܘܢܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ . 24 ܡܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܢܰܚܶܐ ܂ ܡܰܘܒ݁ܶܕ݂ ܠܳܗ . ܡܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܢܰܘܒ݁ܶܕ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܝ ܆ ܗܳܢܳܐ ܡܰܚܶܐ ܠܳܗ . 25 ܡܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܢܶܬ݂ܥܰܕ݁ܰܪ ܒ݁ܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܁ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܰܪ ܥܳܠܡܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܇ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܢܰܘܒ݁ܶܕ݂ ܂ ܐܰܘ ܢܶܚܣܰܪ . 26 ܡܰܢ ܕ݁ܢܶܒ݂ܗܰܬ݂ ܒ݁ܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܘܰܒ݂ܡܶܠܰܝ̈ ܆ ܢܶܒ݂ܗܰܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܇ ܡܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܗ̱ܝ ܂ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܀ 27 ܫܪܳܪܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܁ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܛܥܡܽܘܢ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܇ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܚܙܽܘܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀ 28 ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܡܶܠܶܐ̈ ܗܳܠܶܝܢ ܁ ܐܰܝܟ݂ ܬ݁ܡܳܢܝܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ̈ ܆ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܂ ܘܰܣܠܶܩ ܠܛܽܘܪܳܐ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ . 29 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܽܘ ܡܨܰܠܶܐ ܆ ܐܶܬ݂ܚܰܠܰܦ݂ ܚܶܙܘܳܐ ܕ݁ܰܐܦ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ . ܘܢܰܚܬ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܚܘܰܪܘ ܂ ܘܡܰܒ݂ܪܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . 30 ܘܗܳܐ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ̈ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡܶܗ . ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܁ ܡܽܘܫܶܐ ܘܺܐܠܺܝܳܐ ܂ 31 ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܙܺܝܘ ܒ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ . ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܠ ܡܰܦ݁ܩܳܢܶܗ ܆ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܠܰܡ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ . 32 ܘܺܝܩܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܫܶܢܬ݂ܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܥܰܡܶܗ . ܘܰܠܡܰܚܣܶܢ ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪܘ ܁ ܘܰܚܙܰܘ ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܇ ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܐ̱ܢܳܫܺܝܢ̈ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܀.܀.܀܀ 10 33 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܰܪܺܝܘ ܠܡܶܦ݂ܪܰܫ ܡܶܢܶܗ ܆ ܐܶܡܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܝܶܫܽܘܥ . ܪܰܒ݁ܺܝ ܆ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܗ̱ܽܘ ܠܰܢ ܕ݁ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ . ܘܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܡܰܛܠܺܝܢ̈ . ܠܳܟ݂ ܚܕ݂ܳܐ ܁ ܘܰܠܡܽܘܫܶܐ ܚܕ݂ܳܐ ܂ ܘܠܺܐܠܺܝܳܐ ܚܕ݂ܳܐ . ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ . 34 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܆ ܗܘܳܬ݂ ܥܢܳܢܳܐ ܘܰܐܛܠܰܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ . ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܺܐܠܺܝܳܐ ܕ݁ܥܰܠܘ ܒ݁ܰܥܢܳܢܳܐ . 35 ܘܩܳܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܥܢܳܢܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܆ ܗܳܢܰܘ ܒ݁ܶܪܝ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܳܐ ܂ ܠܶܗ ܫܡܰܥܘ . 36 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܩܳܠܳܐ ܆ ܐܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ̱ܝ . ܘܗܶܢܽܘܢ ܫܬ݂ܶܩܘ . ܘܰܠܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܒ݁ܗܳܢܽܘܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܚܙܰܘ ܀ 37 ܘܰܗܘܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܬ݂ܪܶܗ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܢܳܚܬ݁ܺܝܢ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܆ ܦ݁ܓ݂ܰܥ ܒ݁ܗܽܘܢ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܀ 38 ܘܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܗܰܘ ܩܥܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ . ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܢܝ ܥܠܰܝ . ܒ݁ܶܪܝ ܕ݁ܺܝܚܺܝܕ݂ܳܝܳܐ ܗ̱ܘ ܠܺܝ . 39 ܘܪܽܘܚܳܐ ܥܳܕ݂ܝܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ . ܘܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܩܳܥܶܐ ܁ ܘܰܡܚܰܪܶܩ ܫܶܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܡܰܪܥܶܬ݂ . ܘܰܠܡܰܚܣܶܢ ܦ݁ܳܪܩܳܐ ܡܶܢܶܗ ܁ ܡܳܐ ܕ݁ܰܫܚܰܩܬ݂ܶܗ . 40 ܘܰܒ݂ܥܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝܟ݁̈ ܕ݁ܢܰܦ݁ܩܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܂ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ . 41 ܥܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܐܽܘܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܰܡܥܰܩܰܠܬ݁ܳܐ ܅ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ ܐܶܗܘܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܂ ܘܶܐܣܰܝܒ݁ܰܪܟ݂ܽܘܢ . ܩܰܪܶܒ݂ܳܝܗ̱ܝ ܠܟ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܟ݂ . 42 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܩܰܪܶܒ݂ ܠܶܗ ܆ ܐܰܪܡܝܶܗ ܕ݁ܰܝܘܳܐ ܗܰܘ ܘܡܰܥܣܶܗ . ܘܰܟ݂ܐܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܗܳܝ ܛܰܢܦ݂ܬ݂ܳܐ ܆ ܘܰܐܣܝܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ ܂ ܘܝܰܗܒ݁ܶܗ ܠܰܐܒ݂ܽܘܗ̱ܝ ܀ 43 ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܪܰܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠ ܁ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ . ܐܶܡܰܪ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܆ 44 ܣܺܝܡܘ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܠܶܐ̈ ܗܳܠܶܝܢ ܒ݁ܶܐܕ݂ܢܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ . ܒ݁ܪܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܂ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܠܶܡ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝ̈ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ . 45 ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܥܽܘܗ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܡܟ݂ܰܣܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܂ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܕ݁ܥܽܘܢܳܗ . ܘܕ݂ܳܚܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܰܢܫܰܐܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܥܠܶܝܗ ܥܰܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܀ 46 ܘܥܶܠܰܬ݂ ܒ݁ܗܽܘܢ ܡܰܚܫܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܂ ܕ݁ܡܰܢܽܘ ܟ݁ܰܝ ܪܰܒ݂ ܒ݁ܗܽܘܢ . 47 ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܕ݂ܰܥ ܡܰܚܫܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܆ ܘܰܢܣܰܒ݂ ܛܰܠܝܳܐ ܁ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܂ 48 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܡܰܢ ܕ݁ܰܡܩܰܒ݁ܶܠ ܛܰܠܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܁ ܒ݁ܫܶܡܝ ܂ ܠܺܝ ܗ̱ܽܘ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܆ ܘܡܰܢ ܕ݁ܠܺܝ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܆ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܠܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ . ܐܰܝܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܙܥܽܘܪ ܒ݁ܟ݂ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܰܒ݂ ܀ 49 ܘܰܥܢܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܪܰܒ݁ܰܢ ܆ ܚܙܰܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܕ݁ܡܰܦ݁ܶܩ ܕ݁ܰܝܘܶܐ̈ ܒ݁ܰܫܡܳܟ݂ ܆ ܘܰܟ݂ܠܰܝܢܳܝܗ̱ܝ ܂ ܥܰܠ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܥܰܡܰܢ ܒ݁ܳܬ݂ܪܳܟ݂ . 50 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܆ ܠܳܐ ܬ݁ܶܟ݂ܠܽܘܢ ܁ ܡܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܚܠܳܦ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܗ̱ܽܘ ܀ 51 ܘܰܗܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܡܰܠܶܝܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܣܽܘܠܳܩܶܗ ܆ ܐܰܬ݂ܩܶܢ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ . 52 ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ̈ ܩܕ݂ܳܡ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ . ܘܶܐܙܰܠܘ ܥܰܠܘ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܫܳܡܪܳܝܶܐ̈ ܁ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܰܬ݂ܩܢܽܘܢ ܠܶܗ . 53 ܘܠܳܐ ܩܰܒ݁ܠܽܘܗ̱ܝ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ ܂ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܣܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܺܐܙܰܠ . 54 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܁ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܡܳܪܰܢ ܆ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܢܺܐܡܰܪ : ܘܬ݂ܶܚܽܘܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܬ݁ܣܺܝܦ݂ ܐܶܢܽܘܢ : ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܺܠܺܝܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܆ 55 ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܢܺܝ ܘܰܟ݂ܐܳܐ ܒ݁ܗܽܘܢ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܝܕ݂ܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ . 56 ܒ݁ܪܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܆ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܡܰܘܒ݁ܳܕ݂ܽܘ ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܁ ܐܶܠܳܐ ܠܡܰܚܳܝܽܘ . ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܗܽܘܢ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܀ 57 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܂ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܐ̱ܢܳܫ . ܐܺܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܳܟ݂ ܠܰܐܬ݂ܰܪ ܕ݁ܳܐܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܂ ܡܳܪܝ . 58 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܠܬ݂ܰܥܠܶܐ̈ ܂ ܢܶܩܥܶܐ̈ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ . ܘܰܠܦ݂ܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܂ ܡܰܛܠ̱ܠܳܐ . ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܂ ܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܢܶܣܡܽܘܟ݂ ܪܺܫܶܗ . 59 ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܁ ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ . ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ . ܡܳܪܝ ܆ ܐܰܦ݁ܶܣ ܠܺܝ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܐܺܙܰܠ ܐܶܩܒ݁ܽܘܪ ܐܳܒ݂ܝ . 60 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܫܒ݂ܽܘܩ ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ ܁ ܩܳܒ݂ܪܺܝܢ ܡܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ ܆ ܘܰܐܢ̱ܬ݁ ܙܶܠ ܣܰܒ݁ܰܪ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀ 61 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ . ܐܺܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܳܟ݂ ܡܳܪܝ ܆ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܦ݁ܶܣ ܠܺܝ ܁ ܐܺܙܰܠ ܐܶܫܰܠܶܡ ܠܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܒ݁ܰܝܬ݁ܝ ܂ ܘܺܐܬ݂ܶܐ . 62 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܪܳܡܶܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܰܠ ܚܰܪܒ݁ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܕ݁ܳܢܳܐ ܂ ܘܚܳܐܰܪ ܠܒ݂ܶܣܬ݁ܪܶܗ ܇ ܘܚܳܫܰܚ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
10 Chapter 10 1 ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܆ ܦ݁ܪܰܫ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܐ̱ܚܪܳܢܶܐ̈ ܂ ܫܰܒ݂ܥܺܝܢ . ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܩܕ݂ܳܡ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ ܇ ܠܟ݂ܽܠ ܐܰܬ݂ܰܪ ܘܰܡܕ݂ܺܝܢܳܐ ܂ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗܘܳܐ ܠܡܺܐܙܰܠ ܀ 2 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܚܨܳܕ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝ ܁ ܘܦ݂ܳܥܠܶܐ̈ ܙܥܽܘܪܺܝܢ̈ . ܒ݁ܥܰܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܶܢ ܡܳܪܶܐ ܚܨܳܕ݂ܳܐ ܆ ܕ݁ܢܰܦ݁ܶܩ ܦ݁ܳܥܠܶܐ̈ ܠܰܚܨܳܕ݂ܶܗ ܀ 3 ܙܶܠܘ . ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܕ݁ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܐܰܝܟ݂ ܐܶܡܪܶܐ̈ ܒ݁ܰܝܢܰܝ ܕ݁ܺܐܒ݂ܶܐ̈ . 4 ܠܳܐ ܬ݁ܶܫܩܠܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܺܝܣܶܐ̈ ܆ ܘܠܳܐ ܬ݁ܰܪܡܳܠܶܐ̈ ܁ ܘܠܳܐ ܡܣܳܢܶܐ̈ . ܘܒ݂ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܂ ܠܳܐ ܬ݁ܶܫܶܐܠܽܘܢ ܀ 5 ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܥܳܐܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܐܶܡܰܪܘ ܂ ܫܠܳܡܳܐ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܗܳܢܳܐ . 6 ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ ܒ݁ܰܪ ܫܠܳܡܳܐ ܆ ܢܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ . ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܆ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܢܶܗܦ݁ܽܘܟ݂ . 7 ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܗܘܰܘ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܥܣܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܘܫܳܬ݂ܶܝܢ ܡܶܢ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ . ܫܳܘܶܐ ܗ̱ܘ ܓ݁ܶܝܪ ܦ݁ܳܥܠܳܐ ܐܰܓ݂ܪܶܗ . ܘܠܳܐ ܬ݁ܫܰܢܽܘܢ ܡܶܢ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ . 8 ܘܠܰܐܝܕ݂ܳܐ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܥܳܐܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܁ ܘܰܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܠܥܰܣܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܣܺܝܡ ܠܟ݂ܽܘܢ . 9 ܘܰܐܣܰܘ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗܺܝܢ̈ ܒ݁ܳܗ . ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܂ ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀ 10 ܠܰܐܝܕ݂ܳܐ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܥܳܐܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܁ ܘܠܳܐ ܢܩܰܒ݁ܠܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܆ ܦ݁ܽܘܩܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܫܽܘܩܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪܘ . 11 ܘܳܐܦ݂ ܚܶܠܳܐ ܁ ܕ݁ܰܕ݂ܒ݂ܶܩ ܠܰܢ ܒ݁ܪܶܓ݂ܠܰܝܢ̈ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܂ ܢܳܦ݂ܨܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܟ݂ܽܘܢ . ܒ݁ܪܰܡ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܥܘ ܆ ܕ݁ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܠܳܗ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 12 ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܠܰܣܕ݂ܽܘܡ ܢܶܗܘܶܐ ܢܺܝܚ ܁ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܂ ܐܰܘ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܀ 13 ܘܳܝ ܠܶܟ݂ܝ ܟ݁ܳܘܪܰܙܺܝܢ ܅ ܘܳܝ ܠܶܟ݂ܝ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܨܰܝܳܕ݂ܳܐ ܅ ܕ݁ܶܐܠܽܘ ܒ݁ܨܽܘܪ ܘܰܒ݂ܨܰܝܕ݁ܳܢ ܗܘܰܘ ܚܰܝܠܶܐ̈ ܕ݁ܰܗܘܰܘ ܒ݁ܟ݂ܶܝܢ ܆ ܟ݁ܒ݂ܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܣܰܩܶܐ̈ ܘܰܒ݂ܩܶܛܡܳܐ ܂ ܬ݁ܳܒ݂ܘ . 14 ܒ݁ܪܰܡ ܠܨܽܘܪ ܘܰܠܨܰܝܕ݁ܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܢܺܝܚ ܁ ܒ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܂ ܐܰܘ ܠܟ݂ܶܝܢ . 15 ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܝ ܟ݁ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ ܁ ܗܳܝ ܕ݁ܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡܬ݁ܝ ܆ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ ܬ݁ܶܬ݁ܰܚܬ݁ܶܝܢ ܀ 16 ܡܰܢ ܕ݁ܰܠܟ݂ܽܘܢ ܫܳܡܰܥ ܂ ܠܺܝ ܫܳܡܰܥ . ܘܡܰܢ ܕ݁ܰܠܟ݂ܽܘܢ ܛܳܠܶܡ ܂ ܠܺܝ ܗ̱ܽܘ ܛܳܠܶܡ . ܘܡܰܢ ܕ݁ܠܺܝ ܛܳܠܶܡ ܂ ܛܳܠܶܡ ܠܡܰܢ ܕ݁ܫܰܠܚܰܢܝ ܀.܀.܀܀ 17 ܘܰܗܦ݂ܰܟ݂ܘ ܗܳܢܽܘܢ ܫܰܒ݂ܥܺܝܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܰܪ ܒ݁ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܡܳܪܰܢ ܆ ܐܳܦ݂ ܫܺܐܕ݂ܶܐ̈ ܡܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܺܝܢ ܠܰܢ ܒ݁ܰܫܡܳܟ݂ . 18 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܚܳܙܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܆ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܠ ܐܰܝܟ݂ ܒ݁ܰܪܩܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ . 19 ܗܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܆ ܕ݁ܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܳܝܫܺܝܢ ܚܘܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܥܶܩܰܪܒ݂ܶܐ̈ ܂ ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܳܐ . ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܢܰܗܰܪܟ݂ܽܘܢ . 20 ܒ݁ܪܰܡ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܚܕ݁ܽܘܢ ܂ ܕ݁ܫܺܐܕ݂ܶܐ̈ ܡܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܁ ܐܶܠܳܐ ܚܕ݂ܰܘ ܕ݁ܰܫܡܳܗܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܐܶܬ݂ܟ݁ܬ݂ܶܒ݂ܘ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܀ 21 ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܁ ܪܘܰܙ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܡܰܘܕ݁ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܳܒ݂ܝ ܅ ܡܳܪܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕ݂ܰܐܪܥܳܐ . ܕ݁ܟ݂ܰܣܺܝܬ݁ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܚܰܟ݁ܺܝܡܶܐ̈ ܘܣܰܟ݁ܽܘܠܬ݂ܳܢܶܐ̈ ܂ ܘܰܓ݂ܠܰܝܬ݁ ܐܶܢܶܝܢ̈ ܠܝܰܠܽܘܕ݂ܶܐ̈ . ܐܺܝܢ ܁ ܐܳܒ݂ܝ ܅ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܳܐ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ ܀ 22 ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܢܺܝ ܠܘܳܬ݂ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܶܫܬ݁ܠܶܡ ܠܺܝ ܡܶܢ ܐܳܒ݂ܝ . ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܝܳܕ݂ܰܥ ܡܰܢܽܘ ܒ݁ܪܳܐ ܁ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܇ ܘܡܰܢܽܘ ܐܰܒ݂ܳܐ ܁ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒ݁ܪܳܐ . ܘܰܠܡܰܢ ܕ݁ܶܐܢ ܢܶܨܒ݁ܶܐ ܒ݁ܪܳܐ ܕ݁ܢܶܓ݂ܠܶܐ ܀ 23 ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܢܺܝ ܠܘܳܬ݂ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܶܝܢ̈ ܠܥܰܝܢܶܐ̈ ܕ݁ܚܳܙܝܳܢ̈ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܚܳܙܶܝܢ . 24 ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܆ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܘܡܰܠܟ݁ܶܐ̈ ܁ ܨܒ݂ܰܘ ܕ݁ܢܶܚܙܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܚܳܙܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܂ ܘܠܳܐ ܚܙܰܘ ܇ ܘܰܠܡܶܫܡܰܥ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܫܳܡܥܺܝܢ ܂ ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ ܀ 25 ܘܗܳܐ ܣܳܦ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܩܳܡ ܕ݁ܰܢܢܰܣܶܝܘܗ̱ܝ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܂ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܕ݁ܺܐܪܰܬ݂ ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ . 26 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ . ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ . ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܩܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ . 27 ܥܢܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܕ݁ܬ݂ܶܪܚܰܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܆ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܠܶܒ݁ܳܟ݂ ܂ ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܠܳܗ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܂ ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܟ݂ ܂ ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܪܶܥܝܳܢܳܟ݂ . ܘܰܠܩܰܪܺܝܒ݂ܳܟ݂ ܂ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ . 28 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܬ݁ܪܺܝܨܳܐܝܺܬ݂ ܐܶܡܰܪܬ݁ . ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܂ ܘܬ݂ܺܚܶܐ . 29 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܨܒ݂ܳܐ ܠܰܡܙܰܕ݁ܳܩܽܘ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܂ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ . ܘܡܰܢܽܘ ܩܰܪܺܝܒ݂ܝ ܀ 30 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܢܳܚܶܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܠܺܐܝܪܺܝܚܽܘ . ܘܰܢܦ݂ܰܠܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܠܶܣܛܳܝܶܐ̈ . ܘܫܰܠܚܽܘܗ̱ܝ ܁ ܘܰܡܚܰܐܘܽܗ̱ܝ . ܘܫܰܒ݂ܩܽܘܗ̱ܝ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܩܰܠܺܝܠ ܩܰܝܳܡܳܐ ܒ݁ܶܗ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܂ ܘܶܐܙܰܠܘ . 31 ܘܰܓ݂ܕ݂ܰܫ ܟ݁ܳܗܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܢܳܚܶܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܗܳܝ . ܘܰܚܙܳܝܗ̱ܝ ܂ ܘܰܥܒ݂ܰܪ . 32 ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܶܘܳܝܳܐ . ܐܶܬ݂ܳܐ ܡܛܳܐ ܠܗܳܝ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܁ ܘܰܚܙܳܝܗ̱ܝ ܂ ܘܰܥܒ݂ܰܪ . 33 ܐ̱ܢܳܫ ܕ݁ܶܝܢ ܫܳܡܪܳܝܳܐ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܳܕ݂ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܆ ܐܶܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ . ܘܰܚܙܳܝܗ̱ܝ ܂ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗ̱ܝ . 34 ܘܶܐܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܂ ܘܰܥܨܰܒ݂ ܡܰܚܘܳܬ݂ܶܗ̈ . ܘܰܢܨܰܠ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܚܰܡܪܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ . ܘܣܳܡܶܗ ܥܰܠ ܚܡܳܪܶܗ ܂ ܘܰܐܝܬ݁ܝܶܗ ܠܦ݂ܽܘܬ݁ܩܳܐ . ܘܶܐܬ݂ܒ݁ܛܶܠ ܠܶܗ ܥܠܰܘܗ̱ܝ . 35 ܘܰܠܨܰܦ݂ܪܶܗ ܕ݁ܝܰܘܡܳܐ ܆ ܐܰܦ݁ܶܩ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܕ݁ܺܝܢܳܪܺܝܢ̈ ܆ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܦ݂ܽܘܬ݁ܩܳܝܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܝܺܨܰܦ݂ ܕ݁ܺܝܠܶܗ . ܘܶܐܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܬ݁ܰܦ݁ܶܩ ܆ ܡܳܐ ܕ݁ܗܳܦ݂ܶܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ . 36 ܡܰܢܽܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܁ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܳܟ݂ ܇ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܩܰܪܺܝܒ݂ܳܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܠ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝ̈ ܓ݁ܰܝܳܣܶܐ̈ . 37 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ . ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗ̱ܝ . ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܙܶܠ ܆ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܀܀ 38 ܘܰܗܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܪܳܕ݂ܶܝܢ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܆ ܥܰܠ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ . ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܳܗ ܡܳܪܬ݁ܳܐ ܆ ܩܰܒ݁ܶܠܬ݂ܶܗ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܗ . 39 ܘܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܳܗ ܚܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܳܗ ܡܰܪܝܰܡ . ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܝܶܬ݂ܒ݁ܰܬ݂ ܠܳܗ ܠܘܳܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܡܳܪܰܢ . ܘܫܳܡܥܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܶܠܰܘܗ̱ܝ̈ . 40 ܡܳܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܢܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܐܬ݂ܳܐ . ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ . ܡܳܪܝ ܆ ܠܳܐ ܒ݁ܛܺܝܠ ܠܳܟ݂ ܆ ܕ݁ܚܳܬ݂ܝ ܫܒ݂ܰܩܬ݂ܰܢܝ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ ܡܥܰܕ݁ܪܳܐ ܠܺܝ . 41 ܥܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ . ܡܳܪܬ݁ܳܐ ܡܳܪܬ݁ܳܐ ܆ ܝܳܨܦ݁ܰܬ݁ܝ ܘܰܪܗܺܝܒ݂ܰܬ݁ܝ ܂ ܥܰܠ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ̈ .
11 Chapter 11 42 ܚܕ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܥܝܳܐ . ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܶܝܢ ܡܢܳܬ݂ܳܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܁ ܓ݁ܒ݂ܳܬ݂ ܠܳܗ ܆ ܗܳܝ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܢܣܶܒ݂ ܡܶܢܳܗ ܀ 1 ܘܰܗܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܗܽܘ ܡܨܰܠܶܐ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܂ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . ܡܳܪܰܢ ܂ ܐܰܠܶܦ݂ܰܝܢ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ : ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܠܶܦ݂ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܀ 2 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܰܡܨܰܠܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ : ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ . ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܂ ܢܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫ ܫܡܳܟ݂ . ܬ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܟ݂ . ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܟ݂ . ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܂ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ . 3 ܗܰܒ݂ ܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕ݁ܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܟ݁ܽܠܝܽܘܡ . 4 ܘܰܫܒ݂ܽܘܩ ܠܰܢ ܚܛܳܗܰܝܢ̈ . ܐܳܦ݂ ܐܶܢܰܚܢܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܫܒ݂ܰܩܢ ܠܟ݂ܽܠ ܕ݁ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢ ܠܰܢ . ܘܠܳܐ ܬ݁ܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܦ݁ܪܽܘܩܰܝܢ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܀ 5 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܡܰܢܽܘ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܪܳܚܡܳܐ ܇ ܘܢܺܐܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܒ݁ܦ݂ܶܠܓ݁ܽܘܬ݂ ܠܺܠܝܳܐ ܂ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܪܳܚܶܡܝ ܆ ܐܰܫܶܐܠܰܝܢܝ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܓ݁ܪܺܝܨܳܢ̈ . 6 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܪܳܚܡܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ܝ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܆ ܘܠܰܝܬ݁ ܠܺܝ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܐܣܺܝܡ ܠܶܗ . 7 ܘܗܰܘ ܪܳܚܡܶܗ ܡܶܢ ܠܓ݂ܰܘ ܢܶܥܢܶܐ ܂ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܠܳܐ ܬ݁ܰܗܰܪܰܝܢܝ . ܕ݁ܗܳܐ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܗ̱ܽܘ . ܘܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܥܰܡܝ ܒ݁ܥܰܪܣܳܐ . ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܩܽܘܡ ܘܶܐܬ݁ܶܠ ܠܳܟ݂ . 8 ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ . ܕ݁ܶܐܢ ܡܶܛܽܠ ܪܳܚܡܽܘܬ݂ܳܐ ܁ ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܶܗ ܆ ܡܶܛܽܠ ܚܰܨܺܝܦ݂ܽܘܬ݂ܶܗ ܢܩܽܘܡ ܘܢܶܬ݁ܶܠ ܠܶܗ ܂ ܟ݁ܡܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܒ݁ܥܶܐ ܠܶܗ ܀ 9 ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܫܰܐܠܘ ܂ ܘܢܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ . ܒ݁ܥܰܘ ܂ ܘܬ݂ܶܫܟ݁ܚܽܘܢ . ܩܽܘܫܘ ܂ ܘܢܶܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܠܟ݂ܽܘܢ . 10 ܟ݁ܽܠ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܫܳܐܶܠ ܂ ܢܳܣܶܒ݂ . ܘܰܕ݂ܒ݂ܳܥܶܐ ܂ ܡܶܫܟ݁ܰܚ . ܘܰܕ݂ܢܳܩܶܫ ܂ ܡܶܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܠܶܗ . 11 ܐܰܝܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܁ ܕ݁ܢܶܫܶܐܠܺܝܘܗ̱ܝ ܒ݁ܪܶܗ ܠܰܚܡܳܐ ܇ ܠܡܳܐ ܆ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܡܰܘܫܶܛ ܠܶܗ ܆ ܘܶܐܢ ܢܽܘܢܳܐ ܢܶܫܶܐܠܺܝܘܗ̱ܝ : ܠܡܳܐ ܆ ܚܠܳܦ݂ ܢܽܘܢܳܐ ܚܶܘܝܳܐ ܡܰܘܫܶܛ ܠܶܗ ܆ 12 ܘܶܐܢ ܒ݁ܰܪܬ݂ܳܐ ܢܶܫܶܐܠܺܝܘܗ̱ܝ : ܠܡܳܐ ܆ ܗܽܘ ܥܶܩܰܪܒ݂ܳܐ ܡܰܘܫܶܛ ܠܶܗ ܆ 13 ܘܶܐܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫܶܐ̈ ܐܺܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܆ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܡܰܘܗܒ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܁ ܠܡܶܬ݁ܰܠ ܠܰܒ݂ܢܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ . ܟ݁ܡܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܇ ܢܶܬ݁ܶܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܳܐܠܺܝܢ ܠܶܗ ܀܀ 14 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܰܦ݁ܶܩ ܫܺܐܕ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܚܰܪܫܳܐ ܆ ܗܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܩ ܗܰܘ ܫܺܐܕ݂ܳܐ ܂ ܡܰܠܶܠ ܗܰܘ ܚܰܪܫܳܐ . ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪܘ ܟ݁ܶܢܫܶܐ̈ ܀ 15 ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܂ ܐܶܡܰܪܘ . ܒ݁ܰܒ݂ܥܶܠܙܒ݂ܽܘܒ݂ ܪܺܫܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܝܘܶܐ̈ ܡܰܦ݁ܶܩ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܰܝܘܶܐ̈ . 16 ܐ̱ܚܪܳܢܶܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܢܰܣܶܝܢ ܠܶܗ ܆ ܐܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܫܳܐܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܀ 17 ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܟ݁ܽܠ ܡܰܠܟ݁ܽܘ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܳܗ ܂ ܬ݁ܶܚܪܰܒ݂ . ܘܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܶܗ ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ ܂ ܢܶܦ݁ܶܠ . 18 ܘܶܐܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ ܆ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܬ݁ܩܽܘܡ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ : ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܒ݂ܥܶܠܙܒ݂ܽܘܒ݂ ܡܰܦ݁ܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܰܝܘܶܐ̈ . 19 ܘܶܐܢ ܐܶܢܳܐ ܒ݁ܰܒ݂ܥܶܠܙܒ݂ܽܘܒ݂ ܡܰܦ݁ܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܰܝܘܶܐ̈ ܆ ܒ݁ܢܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܂ ܒ݁ܡܳܢܳܐ ܡܰܦ݁ܩܺܝܢ . ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܂ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܝܳܢܶܐ̈ . 20 ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܨܶܒ݂ܥܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܁ ܡܰܦ݁ܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܰܝܘܶܐ̈ ܆ ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܠܳܗ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 21 ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܙܰܝܰܢ ܢܶܛܰܪ ܕ݁ܳܪܬ݁ܶܗ ܂ ܒ݁ܫܰܝܢܳܐ ܗ̱ܘ ܩܶܢܝܳܢܶܗ . 22 ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܡܰܢ ܕ݁ܚܰܣܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܁ ܢܶܙܟ݁ܶܝܘܗ̱ܝ ܆ ܟ݁ܽܠܶܗ ܙܰܝܢܶܗ ܫܳܩܶܠ ܗܰܘ ܕ݁ܰܬ݂ܟ݂ܺܝܠ ܗܘܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܂ ܘܒ݂ܶܙܬ݂ܶܗ ܡܦ݂ܰܠܶܓ݂ ܀.܀.܀܀ 11 23 ܡܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܝ ܂ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠܝ ܗ̱ܽܘ . ܘܡܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܟ݁ܳܢܶܫ ܥܰܡܝ ܂ ܡܒ݂ܰܕ݁ܳܪܽܘ ܡܒ݂ܰܕ݁ܰܪ ܀ 24 ܪܽܘܚܳܐ ܛܰܢܦ݂ܬ݂ܳܐ ܁ ܡܳܐ ܕ݁ܢܶܦ݂ܩܰܬ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܆ ܐܳܙܳܠ̱ܐ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܪܟ݁ܳܐ ܁ ܒ݁ܰܐܬ݂ܪܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܡܰܝܳܐ̈ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܗܽܘܢ . ܕ݁ܬ݂ܶܒ݂ܥܶܐ ܠܳܗ ܢܝܳܚܳܐ . ܘܡܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܚܰܬ݂ ܂ ܐܳܡܪܳܐ . ܐܶܗܦ݁ܽܘܟ݂ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܝ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܕ݁ܢܶܦ݂ܩܶܬ݂ . 25 ܘܶܐܢ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܐܶܫܟ݁ܰܚܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܚܡܺܝܡ ܘܰܡܨܰܒ݁ܰܬ݂ ܆ 26 ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܳܙܳܠ̱ܐ ܕ݁ܳܒ݂ܪܳܐ ܫܒ݂ܰܥ ܪܽܘܚܺܝܢ̈ ܐ̱ܚܪܳܢܝܳܢ̈ ܁ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫܳܢ̈ ܡܶܢܳܗ . ܘܥܳܐܠܳܢ̈ ܂ ܘܥܳܡܪܳܢ̈ ܬ݁ܰܡܳܢ . ܘܗܳܘܝܳܐ ܚܰܪܬ݂ܶܗ ܕ݁ܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܗܰܘ ܂ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܶܗ ܀ 27 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܆ ܐܰܪܺܝܡܰܬ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܩܳܠܳܗ ܡܶܢ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܂ ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ . ܛܽܘܒ݂ܶܝܗ ܠܟ݂ܰܪܣܳܐ ܕ݁ܰܛܥܶܢܬ݂ܳܟ݂ ܆ ܘܠܰܬ݁ܕ݂ܰܝܳܐ̈ ܕ݁ܰܐܝܢܩܽܘܟ݂ . 28 ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ ܗܽܘ ܆ ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ ܂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܂ ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܠܳܗ ܀ 29 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܢܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟ݁ܶܢܫܶܐ̈ ܆ ܫܰܪܺܝ ܠܡܺܐܡܰܪ . ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܂ ܐܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܳܥܝܳܐ . ܘܳܐܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܳܗ ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܰܘܢܳܢ ܢܒ݂ܺܝܳܐ . 30 ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܝܰܘܢܳܢ ܐܳܬ݂ܳܐ ܠܢܺܝܢܘܳܝܶܐ̈ ܆ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ . 31 ܡܰܠܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܝܡܢܳܐ ܬ݁ܩܽܘܡ ܒ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ ܕ݁ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܂ ܘܰܬ݂ܚܰܝܶܒ݂ ܐܶܢܽܘܢ . ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܡܶܢ ܥܶܒ݂ܪܶܝܗ̈ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܆ ܕ݁ܬ݂ܶܫܡܰܥ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܫܠܶܝܡܽܘܢ : ܘܗܳܐ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܫܠܶܝܡܳܘܢ ܗܳܪܟ݁ܳܐ . 32 ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܢܺܝܢܘܳܝܶܐ̈ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܒ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܁ ܥܰܡ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܂ ܘܰܢܚܰܝܒ݂ܽܘܢܳܗ . ܕ݁ܬ݂ܳܒ݂ܘ ܒ݁ܟ݂ܳܪܽܘܙܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܰܘܢܳܢ . ܘܗܳܐ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܝܰܘܢܳܢ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܀ 33 ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܰܢܗܰܪ ܫܪܳܓ݂ܳܐ ܇ ܘܣܳܐܶܡ ܠܶܗ ܒ݁ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܇ ܐܰܘ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܣܰܐܬ݂ܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܢܳܪܬ݁ܳܐ . ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܳܐܠܺܝܢ ܂ ܢܶܚܙܽܘܢ ܢܽܘܗܪܶܗ ܀ 34 ܫܪܳܓ݂ܶܗ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܥܰܝܢܳܟ݂ . ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܥܰܝܢܳܟ݂ ܦ݁ܫܺܝܛܳܐ ܆ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܽܠܶܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܢܰܗܺܝܪ . ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܆ ܘܳܐܦ݂ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܚܶܫܽܘܟ݂ . 35 ܐܶܙܕ݁ܰܗ̱ܪ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܟ݂ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܗ̱ܘ . 36 ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܟ݁ܽܠܶܗ ܢܰܗܺܝܪ : ܘܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܶܗ ܡܢܳܬ݂ܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܢܗܰܪ ܟ݁ܽܠܶܗ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܫܪܳܓ݂ܳܐ ܒ݁ܕ݂ܰܠܩܶܗ ܡܰܢܗܰܪ ܠܳܟ݂ ܀܀ 37 ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܡܡܰܠܶܠ ܂ ܒ݁ܥܳܐ ܡܶܢܶܗ ܦ݁ܪܺܝܫܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܪܶܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ . ܘܥܰܠ ܐܶܣܬ݁ܡܶܟ݂ . 38 ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܪܺܝܫܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܂ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܥܡܰܕ݂ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܫܳܪܽܘܬ݂ܶܗ ܀ 39 ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܗܳܫܳܐ ܁ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ̈ ܆ ܒ݁ܰܪܶܗ ܕ݁ܟ݂ܳܣܳܐ ܘܰܕ݂ܦ݁ܺܝܢܟ݁ܳܐ ܡܕ݂ܰܟ݁ܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . ܠܓ݂ܰܘ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܠܶܐ ܚܛܽܘܦ݂ܝܳܐ ܘܒ݂ܺܝܫܬ݁ܳܐ . 40 ܚܰܣܺܝܪܰܝ̈ ܪܶܥܝܳܢܳܐ : ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܢ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܕ݁ܰܠܒ݂ܰܪ ܆ ܘܕ݂ܰܠܓ݂ܰܘ ܗܽܘ ܥܒ݂ܰܕ݂ . 41 ܒ݁ܪܰܡ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗܰܒ݂ܽܘܗ̱ܝ ܒ݁ܙܶܕ݂ܩܬ݂ܳܐ ܆ ܘܗܳܐ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܟ݂ܶܐ ܗ̱ܽܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀ 42 ܐܶܠܳܐ ܘܳܝ ܠܟ݂ܽܘܢ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ̈ ܅ ܕ݁ܰܡܥܰܣܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܢܳܢܥܳܐ ܘܦ݂ܺܓ݂ܰܢܳܐ ܘܟ݂ܽܠ ܝܽܘܪܳܩ ܆ ܘܥܳܒ݂ܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܥܰܠ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܘܥܰܠ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܘܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܆ ܘܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܬ݁ܶܫܒ݁ܩܽܘܢ ܀ 43 ܘܳܝ ܠܟ݂ܽܘܢ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ̈ ܅ ܕ݁ܪܳܚܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܪܺܝܫ ܡܰܘܬ݁ܒ݂ܶܐ̈ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܂ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒ݁ܫܽܘܩܶܐ̈ ܀ 44 ܘܳܝ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ̈ ܢܳܣܒ݁ܰܝ̈ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ̈ . ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܩܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܕ݁ܠܳܐ ܝܺܕ݂ܺܝܥܺܝܢ . ܘܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܂ ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܀ 45 ܘܰܥܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܂ ܐܳܦ݂ ܠܰܢ ܡܨܰܥܰܪ ܐܰܢ̱ܬ݁ . 46 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ . ܐܳܦ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ ܂ ܘܳܝ . ܕ݁ܡܰܛܥܢܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܰܘܒ݁ܠܶܐ̈ ܝܰܩܺܝܪܳܬ݂ܳܐ̈ . ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܨܶܒ݂ܥܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ̈ ܂ ܠܳܐ ܩܳܪܒ݁ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܗܶܝܢ ܠܡܰܘܒ݁ܠܶܐ̈ ܀ 47 ܘܳܝ ܠܟ݂ܽܘܢ . ܕ݁ܒ݂ܳܢܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܩܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ ܇ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܩܰܛܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ . 48 ܣܳܗܕ݁ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܂ ܘܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ . ܕ݁ܗܶܢܽܘܢ ܩܰܛܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ ܆ ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܳܢܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܩܰܒ݂ܪܰܝܗܽܘܢ̈ ܀ 49 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܡܪܰܬ݂ . ܕ݁ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܶܫܰܕ݁ܰܪ ܠܗܽܘܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ ܂ ܘܰܫܠܺܝܚܶܐ̈ . ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܶܪܕ݁ܦ݂ܽܘܢ ܂ ܘܢܶܩܛܠܽܘܢ . 50 ܕ݁ܢܶܬ݁ܬ݁ܒ݂ܰܥ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܫܶܕ݂ ܡܶܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܪܺܝ ܥܳܠܡܳܐ ܇ ܡܶܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܇ 51 ܡܶܢ ܕ݁ܡܶܗ ܕ݁ܗܳܒ݂ܶܝܠ ܂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܕ݂ܡܶܗ ܕ݁ܰܙܟ݂ܰܪܝܳܐ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܛܶܠ ܒ݁ܰܝܢܰܝ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܠܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ . ܐܺܝܢ ܁ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܒ݂ܰܥ ܡܶܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܀ 52 ܘܳܝ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ ܅ ܕ݁ܰܫܩܰܠܬ݁ܽܘܢ ܩܠܺܝܕ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ . ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܥܰܠܬ݁ܽܘܢ . ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܳܐܠܺܝܢ ܂ ܟ݁ܠܰܝܬ݁ܽܘܢ ܀ 53 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܁ ܫܰܪܺܝܘ ܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ̈ ܡܶܬ݂ܒ݁ܶܐܫ ܠܗܽܘܢ ܇ ܘܡܶܬ݂ܚܰܡܬ݂ܺܝܢ ܘܰܡܬ݂ܰܟ݁ܣܺܝܢ ܡܶܠܰܘܗ̱ܝ̈ ܇ 54 ܘܢܳܟ݂ܠܺܝܢ ܠܶܗ ܒ݁ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ̈ . ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܠܡܶܐܚܰܕ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܶܗ ܂ ܕ݁ܢܶܫܟ݁ܚܽܘܢ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܩܰܪܨܰܘܗ̱ܝ̈ ܀܀
12 Chapter 12 1 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܪܶܒ݁ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܟ݂ܶܢܫܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܆ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܢܕ݂ܰܝܫܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܆ ܫܰܪܺܝ ܝܶܫܽܘܥ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܐܶܙܕ݁ܰܗ̱ܪܘ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܚܡܺܝܪܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ̈ ܇ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܡܰܣܰܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ̈ . 2 ܠܰܝܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܟ݂ܣܶܐ ܂ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܓ݁ܠܶܐ ܆ ܘܠܳܐ ܕ݁ܰܡܛܰܫܰܝ ܂ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ . 3 ܟ݁ܽܠ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܒ݂ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܐܶܡܰܪܬ݁ܽܘܢ ܆ ܒ݁ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܢܶܫܬ݁ܡܰܥ . ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܒ݂ܬ݂ܰܘܳܢܶܐ̈ ܒ݁ܶܐܕ݂ܢܶܐ̈ ܠܰܚܶܫܬ݁ܽܘܢ ܆ ܥܰܠ ܐܶܓ݁ܳܪܶܐ̈ ܢܶܬ݂ܟ݁ܪܶܙ . 4 ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܪܳܚܡܰܝ̈ . ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩܳܛܠܺܝܢ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܇ ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ . 5 ܐܶܚܰܘܶܝܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܡܰܢ ܬ݁ܶܕ݂ܚܠܽܘܢ . ܡܶܢ ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܩܳܛܶܠ ܇ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܰܪܡܳܝܽܘ ܒ݁ܓ݂ܺܗܰܢܳܐ . ܐܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܁ ܕ݁ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܚܰܠܘ . 6 ܠܳܐ ܚܰܡܶܫ ܨܶܦ݁ܪܺܝܢ̈ ܡܶܙܕ݁ܰܒ݁ܢܳܢ̈ ܒ݁ܰܬ݂ܪܶܝܢ̈ ܐܰܣܳܪܺܝܢ̈ ܆ ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܂ ܠܳܐ ܛܳܥܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ . 7 ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܁ ܐܳܦ݂ ܡܶܢܶܐ̈ ܕ݁ܣܰܥܪܳܐ ܕ݁ܪܺܫܟ݂ܽܘܢ ܆ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܡܰܢܝܳܢ̈ ܐܶܢܶܝܢ̈ . ܠܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܬ݁ܶܕ݂ܚܠܽܘܢ . ܕ݁ܡܶܢ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܨܶܦ݁ܪܶܐ̈ ܡܝܰܬ݁ܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . 8 ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܆ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܢܰܘܕ݁ܶܐ ܒ݁ܺܝ ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܆ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܢܰܘܕ݁ܶܐ ܒ݁ܶܗ ܂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 9 ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܳܦ݂ܰܪ ܒ݁ܺܝ ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܆ ܢܶܬ݂ܟ݁ܦ݂ܰܪ ܒ݁ܶܗ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 10 ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܢܺܐܡܰܪ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܂ ܢܶܫܬ݁ܒ݂ܶܩ ܠܶܗ . ܡܰܢ ܕ݁ܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܢܓ݂ܰܕ݁ܶܦ݂ ܂ ܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܒ݂ܶܩ ܠܶܗ ܀ 11 ܡܳܐ ܕ݁ܰܡܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܁ ܩܕ݂ܳܡ ܪܺܫܶܐ̈ ܘܫܰܠܺܝܛܳܢܶܐ̈ ܆ ܠܳܐ ܬ݁ܺܐܨܦ݁ܽܘܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܬ݁ܶܦ݁ܩܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܂ ܐܰܘ ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܺܐܡܪܽܘܢ . 12 ܪܽܘܚܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܢܰܠܶܦ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܘܳܠܶܐ ܕ݁ܬ݂ܺܐܡܪܽܘܢ ܀܀ 13 ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܗܰܘ ܟ݁ܶܢܫܳܐ . ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܳܐܚܝ ܦ݁ܳܠܶܓ݂ ܥܰܡܝ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ . 14 ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ . ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܆ ܡܰܢܽܘ ܐܰܩܺܝܡܰܢܝ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܝܳܢܳܐ ܘܰܡܦ݂ܰܠܓ݂ܳܢܳܐ . 15 ܘܶܐܡܰܪ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . ܐܶܙܕ݁ܰܗ̱ܪܘ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܳܗ ܝܰܥܢܽܘܬ݂ܳܐ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܟ݂ܣܶܐ̈ ܐܺܝܬ݂ ܚܰܝܶܐ̈ ܀.܀.܀܀ 12 16 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ . ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܆ ܐܰܥܠܰܬ݂ ܠܶܗ ܐܰܪܥܶܗ ܥܰܠ̱ܠܳܬ݂ܳܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ̈ . 17 ܘܡܶܬ݂ܚܰܫܰܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܠܺܝ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܚܡܽܘܠ ܥܰܠ̱ܠܳܬ݂ܝ̈ . 18 ܘܶܐܡܰܪ . ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ . ܐܶܣܬ݁ܽܘܪ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܩܦ݂ܳܣܰܝ̈ ܆ ܘܶܐܒ݂ܢܶܐ ܘܰܐܘܪܶܒ݂ ܐܶܢܽܘܢ . ܘܶܐܚܡܽܘܠ ܬ݁ܰܡܳܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܒ݂ܽܘܪܝ ܘܛܳܒ݂ܳܬ݂ܝ̈ . 19 ܘܺܐܡܰܪ ܠܢܰܦ݂ܫܝ . ܢܰܦ݂ܫܝ ܂ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܟ݂ܝ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ̈ ܇ ܕ݁ܣܺܝܡܳܢ̈ ܠܰܫܢܰܝܳܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ̈ . ܐܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚܝ . ܐܰܟ݂ܽܘܠܝ . ܐܶܫܬ݁ܳܝ . ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܣ̱ܡܝ . 20 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ . ܚܣܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢܳܐ . ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܠܺܠܝܳܐ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܂ ܬ݁ܳܒ݂ܥܺܝܢ ܠܳܗ ܡܶܢܳܟ݂ . ܘܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܛܰܝܶܒ݂ܬ݁ ܠܡܰܢ ܢܶܗܘܝܳܢ̈ . 21 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗ̱ܘ ܡܰܢ ܕ݁ܣܳܐܶܡ ܠܶܗ ܣܺܝܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܇ ܘܒ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܥܰܬ݁ܺܝܪ ܀ 22 ܘܶܐܡܰܪ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ . ܠܳܐ ܬ݁ܺܐܨܦ݁ܽܘܢ ܠܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܂ ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܆ ܘܠܳܐ ܠܦ݂ܰܓ݂ܪܟ݂ܽܘܢ ܂ ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܶܠܒ݁ܫܽܘܢ . 23 ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܣܰܝܒ݁ܳܪܬ݁ܳܐ ܆ ܘܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܡܶܢ ܠܒ݂ܽܘܫܳܐ . 24 ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܩܰܘ ܒ݁ܢܰܥܒ݂ܶܐ̈ . ܕ݁ܠܳܐ ܙܳܪܥܺܝܢ ܂ ܘܠܳܐ ܚܳܨܕ݁ܺܝܢ . ܘܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܬ݁ܰܘܳܢܶܐ̈ ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܦ݂ܳܣܶܐ̈ . ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܡܬ݂ܰܪܣܶܐ ܠܗܽܘܢ . ܟ݁ܡܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܦ݁ܳܪܚܳܬ݂ܳܐ̈ . 25 ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܝܳܨܶܦ݂ ܇ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܡܰܘܣܳܦ݂ܽܘ ܥܰܠ ܩܰܘܡܬ݂ܶܗ ܐܰܡܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ . 26 ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܙܥܽܘܪܬ݁ܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܡܳܢܳܐ ܥܰܠ ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܝܳܨܦ݁ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . 27 ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܩܰܘ ܒ݁ܫܽܘܫܰܢܶܐ̈ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܪܳܒ݂ܝܳܢ̈ . ܕ݁ܠܳܐ ܠܳܐܝܳܢ̈ ܘܠܳܐ ܥܳܙܠܳܢ̈ . ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܆ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܠܳܐ ܫܠܶܝܡܳܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܶܗ ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܂ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܣܺܝ ܐܰܝܟ݂ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ . 28 ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܰܥܡܺܝܪܳܐ ܕ݁ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܚܰܩܠܳܐ : ܘܰܡܚܳܪ ܢܳܦ݂ܶܠ ܒ݁ܬ݂ܰܢܽܘܪܳܐ : ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܰܠܒ݁ܶܫ ܆ ܟ݁ܡܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܙܥܽܘܪܰܝ̈ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܅ 29 ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܬ݁ܶܒ݂ܥܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܂ ܘܡܳܢܳܐ ܬ݁ܶܫܬ݁ܽܘܢ . ܘܠܳܐ ܢܶܦ݂ܗܶܐ ܪܶܥܝܳܢܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ . 30 ܗܳܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܂ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܗ̱ܘ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܒ݁ܳܥܶܝܢ . ܐܳܦ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܝܳܕ݂ܰܥ ܕ݁ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܥܝܳܢ̈ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ . 31 ܒ݁ܪܰܡ ܒ݁ܥܰܘ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܘܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܡܶܬ݁ܬ݁ܰܘܣܦ݂ܳܢ̈ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀ 32 ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܰܠ ܓ݁ܙܳܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ . ܕ݁ܰܨܒ݂ܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܀ 33 ܙܰܒ݁ܶܢܘ ܩܶܢܝܳܢܟ݂ܽܘܢ ܂ ܘܗܰܒ݂ܘ ܙܶܕ݂ܩܬ݂ܳܐ . ܥܒ݂ܶܕ݂ܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܺܝܣܶܐ̈ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܳܠܶܝܢ ܁ ܘܣܺܝܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܓ݁ܳܝܙܳܐ ܂ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ . ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܓ݂ܰܢܳܒ݂ܳܐ ܠܳܐ ܩܳܪܶܒ݂ ܂ ܘܣܳܣܳܐ ܠܳܐ ܡܚܰܒ݁ܶܠ . 34 ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܣܺܝܡܰܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܆ ܬ݁ܰܡܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܐܳܦ݂ ܠܶܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܀ 35 ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ ܚܰܨܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܂ ܘܡܰܢܗܪܺܝܢ ܫܪܳܓ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ . 36 ܘܰܗܘܰܘ ܕ݁ܳܡܶܝܢ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܡܣܰܟ݁ܶܝܢ ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܆ ܕ݁ܶܐܡܰܬ݂ܝ ܢܶܦ݂ܢܶܐ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܶܫܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ . ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܘܰܢܩܰܫ ܆ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܢܶܦ݂ܬ݁ܚܽܘܢ ܠܶܗ . 37 ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ̈ ܗܳܢܽܘܢ ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܡܳܪܗܽܘܢ ܘܢܶܫܟ݁ܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܥܺܝܪܺܝܢ . ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܢܶܐܣܽܘܪ ܚܰܨܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܢܰܣܡܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܆ ܘܢܶܥܒ݁ܰܪ ܁ ܢܫܰܡܶܫ ܐܶܢܽܘܢ . 38 ܘܶܐܢ ܒ݁ܡܰܛܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ̈ ܐܰܘ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܂ ܘܢܶܫܟ݁ܰܚ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܆ ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ̈ ܗܳܢܽܘܢ ܀ 39 ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܥܘ . ܕ݁ܶܐܠܽܘ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܶܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܁ ܒ݁ܰܐܝܕ݂ܳܐ ܡܰܛܰܪܬ݂ܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܳܐ ܆ ܡܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܁ ܘܠܳܐ ܫܳܒ݂ܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܦ݁ܠܶܫ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ . 40 ܐܳܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܗܘܰܘ ܡܛܰܝܒ݂ܶܐ̈ . ܕ݁ܰܒ݂ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܂ ܐܳܬ݂ܶܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܀ 41 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ . ܡܳܪܰܢ ܂ ܠܘܳܬ݂ܰܢ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܶܗ ܠܡܰܬ݂ܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܆ ܐܰܘ ܐܳܦ݂ ܠܘܳܬ݂ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܀ 42 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܡܰܢܽܘ ܟ݁ܰܝ ܐܺܝܬ݂ ܪܰܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܚܰܟ݁ܺܝܡܳܐ ܇ ܕ݁ܰܢܩܺܝܡܺܝܘܗ̱ܝ ܡܳܪܶܗ ܥܰܠ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܶܗ ܇ ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܦ݁ܳܪܣܳܐ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܶܗ . 43 ܛܽܘܒ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܗܰܘ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܡܳܪܶܗ ܢܶܫܟ݁ܚܺܝܘܗ̱ܝ ܂ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ . 44 ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܰܢܩܺܝܡܺܝܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܶܗ . 45 ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܢܺܐܡܰܪ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܗܰܘ ܒ݁ܠܶܒ݁ܶܗ : ܕ݁ܡܳܪܝ ܡܰܘܚܰܪ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ : ܘܰܢܫܰܪܶܐ ܠܡܶܡܚܳܐ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ̈ ܘܠܰܐܡܗܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܡܳܪܶܗ : ܘܰܢܫܰܪܶܐ ܠܡܶܠܥܰܣ ܘܰܠܡܶܫܬ݁ܳܐ ܘܰܠܡܶܪܘܳܐ ܆ 46 ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܡܳܪܶܗ ܕ݁ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܗܰܘ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܣܳܒ݂ܰܪ ܂ ܘܰܒ݂ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ . ܘܢܶܦ݂ܠܓ݂ܺܝܘܗ̱ܝ . ܘܰܢܣܺܝܡ ܡܢܳܬ݂ܶܗ ܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܀ 47 ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܝܳܕ݂ܰܥ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݁ܡܳܪܶܗ : ܘܠܳܐ ܛܰܝܶܒ݂ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܆ ܢܶܒ݂ܠܰܥ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ̈ . 48 ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܁ ܘܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܫܳܘܶܐ ܠܡܰܚܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܆ ܢܶܒ݂ܠܰܥ ܡܰܚܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܙܥܽܘܪܝܳܬ݂ܳܐ̈ . ܟ݁ܽܠ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܶܗ ܣܰܓ݁ܺܝ ܆ ܣܰܓ݁ܺܝ ܢܶܬ݁ܬ݁ܒ݂ܰܥ ܡܶܢܶܗ . ܘܰܠܗܰܘ ܕ݁ܰܐܓ݂ܥܶܠܘ ܠܶܗ ܣܰܓ݁ܺܝ ܆ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܢܶܬ݂ܒ݁ܥܽܘܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܀܀ 49 ܢܽܘܪܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܕ݁ܰܐܪܡܶܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ . ܘܨܳܒ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܂ ܐܶܠܽܘ ܡܶܢ ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ ܚܶܒ݁ܰܬ݂ . 50 ܘܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܕ݁ܶܐܥܡܰܕ݂ ܆ ܘܣܰܓ݁ܺܝ ܐܰܠܺܝܨ ܐ̱ܢܳܐ ܂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܬ݁ܰܡܠܶܐ . 51 ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܫܰܝܢܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܕ݁ܰܐܪܡܶܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܆ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܕ݁ܠܳܐ ܇ ܐܶܠܳܐ ܦ݁ܳܠܓ݁ܽܘܬ݂ܳܐ . 52 ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܢܶܗܘܽܘܢ ܚܰܡܫܳܐ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܚܰܕ݂ ܆ ܕ݁ܰܦ݂ܠܺܝܓ݂ܺܝܢ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܂ ܘܰܬ݂ܪܶܝܢ̈ ܥܰܠ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ . 53 ܢܶܬ݂ܦ݁ܠܶܓ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܒ݂ܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܪܶܗ ܆ ܘܰܒ݂ܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܒ݂ܽܘܗ̱ܝ . ܐܶܡܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܰܪܬ݂ܳܗ ܆ ܘܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐܶܡܳܗ . ܚܡܳܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܰܠܬ݂ܳܗ ܆ ܘܟ݂ܰܠܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܚܡܳܬ݂ܳܗ ܀ 54 ܘܶܐܡܰܪ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ̈ . ܡܳܐ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܢܳܢܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܢܚܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܪܒ݂ܳܐ ܆ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܂ ܡܶܛܪܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ . ܘܗܳܘܶܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ . 55 ܘܡܳܐ ܕ݁ܢܳܫܒ݁ܳܐ ܬ݁ܰܝܡܢܳܐ ܆ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܂ ܚܽܘܡܳܐ ܗܳܘܶܐ ܁ ܘܗܳܘܶܐ . 56 ܢܳܣܒ݁ܰܝ̈ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ̈ ܆ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܘܕ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܦ݂ܪܫܽܘܢ ܇ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܠܳܐ ܦ݁ܳܪܫܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܀ 57 ܠܡܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܕ݁ܳܝܢܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ . 58 ܡܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܳܐܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܥܰܡ ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܺܝܢܳܟ݂ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܪܟ݂ܽܘܢܳܐ ܆ ܥܰܕ݂ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܆ ܗܰܒ݂ ܬ݁ܶܐܓ݂ܽܘܪܬ݁ܳܐ ܘܬ݂ܶܬ݂ܦ݁ܰܪܰܩ ܡܶܢܶܗ . ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܰܘܒ݁ܠܳܟ݂ ܠܘܳܬ݂ ܕ݁ܰܝܳܢܳܐ ܇ ܘܕ݂ܰܝܳܢܳܐ ܢܰܫܠܡܳܟ݂ ܠܓ݂ܰܒ݁ܳܝܳܐ ܇ ܘܓ݂ܰܒ݁ܳܝܳܐ ܢܰܪܡܶܝܟ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ̈ . 59 ܘܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܦ݁ܽܘܩ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݁ܶܠ ܫܳܡܽܘܢܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܀܀
13 Chapter 13 1 ܒ݁ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܐ̱ܢܳܫܺܝܢ̈ ܐܶܡܰܪܘ ܠܶܗ ܁ ܥܰܠ ܓ݁ܠܺܝܠܳܝܶܐ̈ ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܦ݂ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܚܠܰܛ ܕ݁ܶܡܗܽܘܢ ܥܰܡ ܕ݁ܶܒ݂ܚܰܝܗܽܘܢ̈ . 2 ܘܰܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܁ ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܓ݁ܠܺܝܠܳܝܶܐ̈ : ܚܰܛܳܝܺܝܢ̈ ܗ̱ܘܰܘ ܁ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܓ݁ܠܺܝܠܳܝܶܐ̈ ܂ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܆ 3 ܠܳܐ . ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܆ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܬ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ܽܘܢ ܂ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܬ݁ܺܐܒ݂ܕ݁ܽܘܢ . 4 ܐܰܘ ܗܳܢܽܘܢ ܬ݁ܡܳܢܬ݁ܰܥܣܰܪ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܠ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܫܺܝܠܽܘܚܳܐ ܘܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ : ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܚܰܛܳܝܺܝܢ̈ ܗ̱ܘܰܘ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܆ 5 ܠܳܐ . ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܆ ܕ݁ܶܐܠܳܐ ܬ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ܽܘܢ ܂ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܬ݁ܺܐܒ݂ܕ݁ܽܘܢ ܀܀ 6 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܗܳܢܳܐ . ܬ݁ܺܬ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܐ̱ܢܳܫ ܁ ܕ݁ܰܢܨܺܝܒ݂ܳܐ ܒ݁ܟ݂ܰܪܡܶܗ . ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܒ݁ܥܳܐ ܒ݁ܳܗ ܦ݁ܺܐܪܶܐ̈ ܂ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚ . 7 ܘܶܐܡܰܪ ܠܦ݂ܰܠܳܚܳܐ . ܗܳܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܫܢܺܝܢ̈ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ̈ ܒ݁ܬ݂ܺܬ݁ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܂ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐ̱ܢܳܐ . ܦ݁ܣܽܘܩܶܝܗ ܁ ܠܡܳܢܳܐ ܡܒ݂ܰܛܠܳܐ ܐܰܪܥܳܐ . 8 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܦ݁ܰܠܳܚܳܐ . ܡܳܪܝ ܆ ܫܒ݂ܽܘܩܶܝܗ ܂ ܐܳܦ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܫܰܢ̱ܬ݁ܳܐ . ܥܰܕ݂ ܐܶܦ݂ܠܚܺܝܗ ܘܶܐܙܰܒ݁ܠܺܝܗ . 9 ܘܶܐܢ ܥܶܒ݂ܕ݁ܰܬ݂ ܦ݁ܺܐܪܶܐ̈ ܆ ܘܶܐܠܳܐ ܠܡܰܢܚܰܝ ܂ ܬ݁ܶܦ݂ܣܩܺܝܗ ܀.܀.܀܀ 13 10 ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܠܶܦ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܆ 11 ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܇ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܳܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܘܪܗܳܢܳܐ ܁ ܫܢܺܝܢ̈ ܬ݁ܡܳܢܰܥܶܣܪܶܐ̈ . ܘܰܟ݂ܦ݂ܺܝܦ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܁ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܦ݁ܫܶܛ ܠܰܓ݂ܡܳܪ . 12 ܚܙܳܗ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܁ ܘܰܩܪܳܗ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ . ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܂ ܫܰܪܝܰܬ݁ܝ ܡܶܢ ܟ݁ܽܘܪܗܳܢܶܟ݂ܝ . 13 ܘܣܳܡ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܠܶܝܗ ܆ ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܫܛܰܬ݂ ܂ ܘܫܰܒ݁ܚܰܬ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ . 14 ܥܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܂ ܥܰܠ ܕ݁ܰܐܣܺܝ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܁ ܘܶܐܡܰܪ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ̈ . ܫܬ݁ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܘܡܺܝܢ̈ ܕ݁ܰܒ݂ܗܽܘܢ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܦ݂ܠܰܚ . ܒ݁ܗܽܘܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܡܶܬ݂ܰܐܣܶܝܢ ܂ ܘܠܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܀ 15 ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܢܳܣܶܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ̈ : ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܇ ܠܳܐ ܫܳܪܶܐ ܬ݁ܰܘܪܶܗ ܐܰܘ ܚܡܳܪܶܗ ܡܶܢ ܐܽܘܪܝܳܐ ܇ ܘܳܐܙܶܠ ܡܰܫܩܶܐ . 16 ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܪܬ݂ܶܗ ܗ̱ܺܝ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ : ܘܰܐܣܪܳܗ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܗܳܐ ܬ݁ܡܳܢܰܥܶܣܪܶܐ̈ ܫܢܺܝܢ̈ : ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܬ݁ܪܶܐ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܐܰܣܽܘܪܝܳܐ ܆ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܆ 17 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܆ ܒ݁ܳܗܬ݁ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܩܽܘܒ݂ܠܶܗ . ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܂ ܚܳܕ݂ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܬ݁ܡܺܝܗܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܗܳܘܝܳܢ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܀ 18 ܐܶܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܠܡܳܢܳܐ ܕ݁ܳܡܝܳܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܁ ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܐܶܕ݁ܰܡܺܝܗ . 19 ܕ݁ܳܡܝܳܐ ܠܰܦ݂ܪܶܕ݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܚܰܪܕ݁ܠܳܐ ܇ ܗܳܝ ܕ݁ܰܢܣܰܒ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܪܡܝܳܗ ܒ݁ܓ݂ܰܢܬ݂ܶܗ . ܘܰܪܒ݂ܳܬ݂ ܘܰܗܘܳܬ݂ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ . ܘܦ݂ܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܩܢܰܬ݂ ܒ݁ܣܰܘܟ݁ܶܝܗ̈ ܀ 20 ܬ݁ܽܘܒ݂ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ . ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܕ݁ܰܡܺܝܗ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 21 ܕ݁ܳܡܝܳܐ ܠܰܚܡܺܝܪܳܐ ܕ݁ܢܶܣܒ݁ܰܬ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܂ ܛܶܡܪܰܬ݂ ܒ݁ܩܰܡܚܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܣܳܐܺܝܢ̈ ܇ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܶܗ ܚܡܰܥ ܀܀ 22 ܘܪܳܕ݂ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܩܽܘܪܝܳܐ̈ ܘܒ݂ܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ̈ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܠܶܦ݂ ܆ ܘܳܐܙܶܠ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܀ 23 ܫܰܐܠܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܂ ܕ݁ܶܐܢ ܙܥܽܘܪܺܝܢ̈ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܚܳܐܶܝܢ ܀ 24 ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܬ̱݁ܫܘ ܠܡܶܥܰܠ ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܐܰܠܺܝܨܳܐ . ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܆ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܢܶܒ݂ܥܽܘܢ ܠܡܶܥܰܠ ܂ ܘܠܳܐ ܢܶܫܟ݁ܚܽܘܢ . 25 ܡܶܢ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܩܽܘܡ ܡܳܪܶܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܂ ܘܢܶܐܚܽܘܕ݂ ܬ݁ܰܪܥܳܐ . ܘܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܠܒ݂ܰܪ ܂ ܘܢܳܩܫܺܝܢ ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܐ . ܘܰܬ݂ܫܰܪܽܘܢ ܠܡܺܐܡܰܪ . ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܰܢ ܂ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܠܰܢ . ܘܢܶܥܢܶܐ ܗܽܘ ܂ ܘܢܺܐܡܰܪ . ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ . ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . 26 ܘܰܬ݂ܫܰܪܽܘܢ