Digital Syriac Corpus

Acts of the Apostles - ܦܪܟܣܣ ܕܬܪܥܣܪ ܫܠܝ̈ܚܐ ܛܘܒ̈ܢܐ

   https://syriaccorpus.org/122
1 Chapter 1 1 1 ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܐܳܘ ܬ݁ܶܐܳܘܦ݂ܺܝܠܶܐ ܆ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܰܪܺܝ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܘܰܠܡܰܠܳܦ݂ܽܘ ܇ 2 ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܐܶܣܬ݁ܰܠܰܩ . ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫܠܺܝܚܶܐ̈ ܇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܓ݂ܒ݂ܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ . 3 ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܰܝ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܚܰܫ ܇ ܒ݁ܳܐܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ̈ ܒ݁ܝܰܘܡܺܝܢ̈ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ . ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܂ ܘܳܐܡܰܪ ܥܰܠ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 4 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܟ݂ܰܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ ܆ ܦ݁ܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܠܳܐ ܢܶܦ݂ܪܩܽܘܢ ܇ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܢܩܰܘܽܘܢ ܠܫܽܘܘ̱ܕ݁ܳܝܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ . ܗܰܘ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢܝ . 5 ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܥܡܶܕ݂ ܒ݁ܡܰܝܳܐ̈ ܆ ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܥܡܕ݂ܽܘܢ ܂ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ . ܠܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ . 6 ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܢܺܝܫܺܝܢ ܆ ܫܰܐܠܽܘܗ̱ܝ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܡܳܪܰܢ ܁ ܐܶܢ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܡܰܦ݂ܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܺܐܝܣܪܳܝܶܠ . 7 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܗܽܘ . ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܡܶܕ݁ܰܥ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܐܰܘ ܙܰܒ݂ܢܶܐ̈ ܇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܣܳܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ . 8 ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܬ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܆ ܬ݁ܩܰܒ݁ܠܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܂ ܘܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܣܳܗܕ݁ܶܐ̈ . ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܳܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ . ܘܳܐܦ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܫܳܡܪܳܝܶܐ̈ . ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܣܰܘܦ݁ܶܝܗ̈ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ . 9 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܳܙܶܝܢ ܠܶܗ ܂ ܐܶܣܬ݁ܰܠܰܩ . ܘܰܥܢܳܢܳܐ ܩܰܒ݁ܶܠܬ݂ܶܗ ܂ ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܣܺܝ ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ̈ . 10 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܳܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܽܘ ܐܳܙܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܆ ܐܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚܘ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ̈ ܩܳܝܡܺܝܢ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܂ ܒ݁ܰܠܒ݂ܽܘܫܶܐ ܚܶܘܳܪܳܐ . 11 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ . ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܓ݁ܠܺܝܠܳܝܶܐ̈ ܆ ܡܳܢܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ . ܗܳܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܐܣܬ݁ܰܠܰܩ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܆ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܂ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܕ݁ܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܀ 12 ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܁ ܗܦ݂ܰܟ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܇ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܙܰܝܬ݁ܶܐ̈ . ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܓ݁ܶܢ̱ܒ݂ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ . ܘܦ݂ܰܪܺܝܩ ܡܶܢܳܗ ܐܰܝܟ݂ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܐܶܣܛܕ݂ܰܘܳܢ̈ . 13 ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܥܰܠܘ ܆ ܣܠܶܩܘ ܠܗܽܘܢ ܠܥܶܠܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܗܳܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܳܗ . ܦ݁ܶܛܪܳܘܣ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ . ܘܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܰܐܢܕ݁ܪܶܐܘܳܣ . ܘܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܘܬ݂ܳܐܘܡܰܐ . ܘܡܰܬ݁ܰܝ ܘܒ݂ܰܪ ܬ݁ܽܘܠܡܰܝ . ܘܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܒ݁ܰܪ ܚܰܠܦ݂ܰܝ . ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܛܰܢܳܢܳܐ . ܘܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܒ݁ܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ . 14 ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܆ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܢܦ݂ܶܫ ܇ ܥܰܡ ܢܶܫܶܐ̈ . ܘܥܰܡ ܡܰܪܝܰܡ ܁ ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ . ܘܥܰܡ ܐܰܚܰܘܗ̱ܝ̈ ܀ 15 ܘܰܒ݂ܗܽܘܢ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܗܳܢܽܘܢ ܆ ܩܳܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܡܶܨܥܰܬ݂ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ̈ . ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ . ܘܶܐܡܰܪ . 16 ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܐܰܚܰܝܢ̈ ܆ ܙܳܕ݂ܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܡܰܠܶܐ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܇ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܩܰܕ݁ܶܡ ܐܶܡܰܪ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܒ݁ܦ݂ܽܘܡܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܇ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܡܕ݂ܰܒ݁ܪܳܢܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܚܰܕ݂ܘ ܠܝܶܫܽܘܥ . 17 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܡܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܰܢ . ܘܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܦ݁ܶܣܳܐ ܒ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ . 18 ܗܳܢܰܘ ܕ݁ܰܩܢܳܐ ܠܶܗ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ . ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܆ ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܪܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܨܰܥܬ݂ܶܗ . ܘܶܐܬ݂ܶܐܫܶܕ݂ ܟ݁ܽܠܶܗ ܓ݁ܘܳܝܶܗ . 19 ܘܗܺܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܬ݂ܝܰܕ݂ܥܰܬ݂ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ . ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܶܬ݂ܩܰܪܝܰܬ݂ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܒ݁ܠܶܫܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܬ݂ܪܳܐ ܁ ܚܩܰܠ ܕ݁ܡܳܐ . ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܬ݁ܽܘܪܓ݁ܳܡܳܗ ܩܽܘܪܝܰܬ݂ ܕ݁ܶܡ . 20 ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܣܶܦ݂ܪܳܐ ܕ݁ܡܰܙܡܽܘܪܶܐ̈ ܆ ܕ݁ܕ݂ܰܝܪܶܗ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܚܰܪܒ݁ܳܐ ܆ ܘܥܳܡܽܘܪ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܳܗ . ܘܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܶܗ ܢܶܣܰܒ݂ ܐ̱ܚܪܺܝܢ . 21 ܘܳܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܇ ܕ݁ܰܗܘܰܘ ܥܰܡܰܢ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܇ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܥܰܠ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܥܠܰܝܢ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܇ 22 ܕ݁ܰܐܩܶܦ݂ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܇ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܶܐܣܬ݁ܰܠܰܩ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܰܢ ܆ ܕ݁ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܰܢ ܣܳܗܕ݁ܳܐ ܕ݁ܰܩܝܳܡܬ݁ܶܗ . 23 ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ . ܠܝܰܘܣܶܦ݂ ܁ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܒ݁ܰܪܫܰܒ݁ܳܐ ܁ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܡܺܝ ܝܽܘܣܛܳܘܣ ܆ ܘܰܠܡܰܬ݁ܺܝܰܐ . 24 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܨܰܠܺܝܘ ܂ ܐܶܡܰܪܘ . ܐܰܢ̱ܬ݁ ܡܳܪܝܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܕ݁ܰܒ݂ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܇ ܚܰܘܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܓ݂ܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬ݁ܪܰܝܗܽܘܢ̈ ܇ 25 ܕ݁ܗܽܘ ܢܩܰܒ݁ܶܠ ܦ݁ܶܣܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܇ ܘܰܫܠܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܢܳܗ ܦ݁ܪܰܩ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܂ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܠܶܗ ܠܰܐܬ݂ܪܶܗ . 26 ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܦܶܨܶܐ̈ ܆ ܘܣܶܠܩܰܬ݂ ܠܡܰܬ݁ܺܝܰܐ . ܘܶܐܬ݂ܡܢܺܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܰܥܣܰܪ ܫܠܺܝܚܶܐ̈ ܀
2 Chapter 2 2 1 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܡܰܠܺܝܘ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܦ݁ܶܢܛܺܩܳܘܣܛܺܐ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܢܺܝܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܆ 2 ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܁ ܩܳܠܳܐ ܂ ܐܰܝܟ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܥܰܙܺܝܙܬ݁ܳܐ . ܘܶܐܬ݂ܡܠܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܆ ܟ݁ܽܠܶܗ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . 3 ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝܘ ܠܗܽܘܢ ܠܶܫܳܢܶܐ̈ ܕ݁ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܠܓ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܢܽܘܪܳܐ . ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ܘ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ . 4 ܘܶܐܬ݂ܡܠܺܝܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ . ܘܰܐܩܶܦ݂ܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܒ݁ܠܶܫܳܢ ܠܶܫܳܢ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ . 5 ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕ݁ܕ݂ܳܚܠܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܆ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܁ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܕ݁ܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ . 6 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܆ ܟ݁ܢܰܫ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܘܶܐܫܬ݁ܓ݂ܶܫ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕ݁ܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܠܶܫܳܢܰܝܗܽܘܢ̈ . 7 ܬ݁ܰܗܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܘܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܺܝܢ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܇ ܠܳܐ ܗܳܐ ܓ݁ܠܺܝܠܳܝܶܐ̈ ܐܶܢܽܘܢ ܆ 8 ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܚܢܰܢ ܫܳܡܥܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܠܶܫܳܢܶܗ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܝܺܠܺܝܕ݂ܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܆ 9 ܦ݁ܰܪܬ݂ܘܳܝܶܐ̈ ܁ ܘܡܳܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܘܰܐܠܰܢܳܝܶܐ̈ . ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܢܰܗܪܺܝܢ̈ . ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܘܩܰܦ݁ܽܘܕ݂ܩܳܝܶܐ̈ . ܘܰܕ݂ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܦ݁ܳܢܛܳܘܣ ܂ ܘܕ݂ܰܐܣܺܝܰܐ . 10 ܘܰܕ݂ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܪܽܘܓ݂ܺܝܰܐ ܘܰܕ݂ܦ݁ܰܡܦ݂ܽܘܠܺܝܰܐ . ܘܰܕ݂ܡܶܨܪܶܝܢ . ܘܕ݂ܰܐܬ݂ܪܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܠܽܘܒ݂ܺܐ ܕ݁ܩܰܪܺܝܒ݂ܺܝܢ ܠܩܽܘܪܺܝܢܺܐ . ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܘ ܡܶܢ ܪܽܗ̱ܘܡܺܐ . ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܁ ܘܓ݂ܺܝܽܘܪܶܐ̈ . 11 ܘܰܕ݂ܡܶܢ ܩܪܺܛܺܐ ܁ ܘܥܰܪܒ݂ܳܝܶܐ̈ . ܗܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕ݁ܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܒ݁ܠܶܫܳܢܰܝܢ̈ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܁ ܬ݁ܶܕ݂ܡܪܳܬ݂ܶܗ̈ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 12 ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܂ ܘܬ݂ܰܘܺܝܪܺܝܢ . ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܆ ܕ݁ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ . 13 ܐ̱ܚܪܳܢܶܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܡܡܰܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܗܽܘܢ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܐܪܺܝܬ݂ܳܐ ܐܶܫܬ݁ܺܝܘ ܘܰܪܘܺܝܘ ܀.܀.܀܀ 3 14 ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܩܳܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܰܥܣܰܪ ܫܠܺܝܚܺܝܢ̈ ܆ ܘܰܐܪܺܝܡ ܩܳܠܶܗ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܅ ܗܳܕ݂ܶܐ ܬ݁ܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܘܨܽܘܬ݂ܘ ܡܶܠܰܝ̈ . 15 ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܪܘܶܝܢ ܆ ܕ݁ܗܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ̈ ܫܳܥܺܝܢ̈ ܆ 16 ܐܶܠܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܗ̱ܺܝ ܕ݁ܰܐܡܺܝܪܳܐ ܒ݁ܝܽܘܐܝܶܠ ܢܒ݂ܺܝܳܐ . 17 ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܐ̱ܚܪܳܝܶܐ̈ ܐܳܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܆ ܐܶܫܽܘܕ݂ ܪܽܘܚܝ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠ ܒ݁ܣܰܪ . ܘܢܶܬ݂ܢܰܒ݁ܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܂ ܘܰܒ݂ܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ̈ . ܘܓ݂ܰܕ݁ܽܘܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܚܶܙܘܳܢܶܐ̈ ܢܶܚܙܽܘܢ . ܘܩܰܫܺܝܫܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܚܶܠܡܶܐ̈ ܢܶܚܠܡܽܘܢ . 18 ܘܥܰܠ ܥܰܒ݂ܕ݁ܰܝ̈ ܘܥܰܠ ܐܰܡܗܳܬ݂ܝ̈ ܐܶܫܽܘܕ݂ ܪܽܘܚܝ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܗܳܢܽܘܢ ܂ ܘܢܶܬ݂ܢܰܒ݁ܽܘܢ . 19 ܘܶܐܬ݁ܶܠ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܂ ܘܰܓ݂ܒ݂ܰܪܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܂ ܕ݁ܡܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܘܥܶܛܪܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܢܳܢܳܐ . 20 ܫܶܡܫܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܠܰܦ݂ ܒ݁ܥܰܡܛܳܢܳܐ ܂ ܘܣܰܗܪܳܐ ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܐ . ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܰܕ݂ܚܺܝܠܳܐ ܀܀ 21 ܘܢܶܗܘܶܐ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܢܶܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܁ ܢܺܚܶܐ ܀ 22 ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܆ ܫܡܰܥܘ ܡܶܠܶܐ̈ ܗܳܠܶܝܢ . ܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܆ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܆ ܒ݁ܚܰܝܠܶܐ̈ ܘܒ݂ܳܐܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܒ݂ܰܓ݂ܒ݂ܰܪܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ . ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ 23 ܠܗܳܢܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܪܺܝܫ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ ܠܗܳܕ݂ܶܐ : ܒ݁ܰܡܩܰܕ݁ܡܽܘܬ݂ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܶܗ ܘܰܒ݂ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܐܰܫܠܶܡܬ݁ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝ̈ ܪܰܫܺܝܥܶܐ̈ . ܘܰܙܩܰܦ݂ܬ݁ܽܘܢ ܂ ܘܰܩܛܰܠܬ݁ܽܘܢ . 24 ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܩܺܝܡܶܗ . ܘܰܫܪܳܐ ܚܶܒ݂ܠܶܝܗ̈ ܕ݁ܰܫܝܽܘܠ ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܕ݁ܢܶܬ݁ܬ݁ܚܶܕ݂ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܰܫܝܽܘܠ . 25 ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ . ܡܩܰܕ݁ܶܡ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܚܳܙܶܐ ܠܡܳܪܝ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܆ ܕ݁ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܝ ܗ̱ܽܘ ܂ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܙܽܘܥ . 26 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܣܰܡ ܠܶܒ݁ܝ ܂ ܘܪܶܘܙܰܬ݂ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܝ . ܘܳܐܦ݂ ܦ݁ܰܓ݂ܪܝ ܢܰܓ݁ܶܢ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܐ . 27 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܫܳܒ݂ܶܩ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܢܰܦ݂ܫܝ ܒ݁ܰܫܝܽܘܠ ܆ ܘܠܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܚܰܣܝܳܟ݂ ܕ݁ܢܶܚܙܶܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ . 28 ܓ݁ܠܰܝܬ݁ ܠܺܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ . ܬ݁ܶܡܠܶܝܢܝ ܒ݁ܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܳܟ݂ . 29 ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܐܰܚܰܝܢ̈ ܆ ܡܰܦ݁ܰܣ ܠܡܺܐܡܰܪ ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܇ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ . ܕ݁ܡܺܝܬ݂ ܘܳܐܦ݂ ܐܶܬ݂ܩܒ݂ܰܪ . ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܶܗ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܘܳܬ݂ܰܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ . 30 ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܗܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ . ܘܝܳܕ݂ܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܝܺܡܳܐ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ . ܕ݁ܡܶܢ ܦ݁ܺܐܪܶܐ̈ ܕ݁ܟ݂ܰܪܣܳܟ݂ ܇ ܐܰܘܬ݁ܶܒ݂ ܥܰܠ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܟ݂ . 31 ܘܩܰܕ݁ܶܡ ܚܙܳܐ ܂ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ . ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܒ݂ܶܩ ܒ݁ܰܫܝܽܘܠ ܆ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ ܚܙܳܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ . 32 ܠܗܳܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܩܺܝܡ ܐܰܠܳܗܳܐ . ܘܰܚܢܰܢ ܟ݁ܽܠܰܢ ܣܳܗܕ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ . 33 ܘܗܽܘܝܽܘ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡ : ܘܰܢܣܰܒ݂ ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܫܽܘܘ̱ܕ݁ܳܝܳܐ ܕ݁ܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ . ܘܶܐܫܰܕ݂ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܇ ܕ݁ܗܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܘܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . 34 ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܆ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝ ܇ ܬ݁ܶܒ݂ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܝ ܆ 35 ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܶܐܣܺܝܡ ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܰܝܟ݁̈ ܟ݁ܽܘܒ݂ܫܳܐ ܠܪܶܓ݂ܠܰܝܟ݁̈ . 36 ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܢܶܕ݁ܰܥ ܟ݁ܽܠܶܗ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܆ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܇ ܠܗܳܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܙܩܰܦ݂ܬ݁ܽܘܢ ܀ 37 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܗܳܠܶܝܢ ܆ ܐܶܬ݂ܓ݁ܢܰܚܘ ܒ݁ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ . ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܠܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܫܠܺܝܚܶܐ̈ . ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܐܰܚܰܝܢ̈ ܆ 38 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܫܶܡܥܽܘܢ . ܬ݁ܽܘܒ݂ܘ ܘܰܥܡܰܕ݂ܘ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܇ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܠܫܽܘܒ݂ܩܳܢ ܚܛܳܗܶܐ̈ ܇ ܕ݁ܰܬ݂ܩܰܒ݁ܠܽܘܢ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ . 39 ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܗܘܳܐ ܫܽܘܘ̱ܕ݁ܳܝܳܐ ܂ ܘܠܰܒ݂ܢܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ . ܘܰܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܪܰܚܺܝܩܺܝܢ . ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܩܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ . 40 ܘܰܒ݂ܡܶܠܶܐ̈ ܐ̱ܚܪܳܢܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ̈ ܡܣܰܗܶܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ . ܘܒ݂ܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܆ ܚܝܰܘ ܡܶܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܥܰܩܰܡܬ݁ܳܐ . 41 ܘܐ̱ܢܳܫܺܝܢ̈ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܐܝܺܬ݂ ܩܰܒ݁ܶܠܘ ܡܶܠܬ݂ܶܗ . ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܂ ܘܰܥܡܰܕ݂ܘ . ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܰܘܣܰܦ݂ܘ ܒ݁ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ̈ ܢܰܦ݂ܫܳܢ̈ . 42 ܘܰܐܡܺܝܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܰܫܠܺܝܚܶܐ̈ ܆ ܘܡܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܦ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܰܩܨܳܝܳܐ ܕ݁ܶܐܘܟ݂ܰܪܺܣܛܺܝܰܐ . 43 ܘܗܳܘܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܠ ܢܦ݂ܶܫ ܀ ܘܳܐܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ̈ ܘܰܓ݂ܒ݂ܰܪܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܇ ܗܳܘܝܳܢ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܫܠܺܝܚܶܐ̈ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ . 44 ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢܘ ܗ̱ܘܰܘ ܂ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܗܘܰܘ . ܘܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܁ ܕ݁ܓ݂ܰܘܳܐ ܗܘܳܐ . 45 ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܁ ܡܙܰܒ݁ܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܆ ܘܰܡܦ݂ܰܠܓ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ . 46 ܘܟ݂ܽܠܝܽܘܡ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܂ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܢܦ݂ܶܫ . ܘܰܒ݂ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܩܳܨܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܦ݁ܪܺܝܣܬ݁ܳܐ ܆ ܘܰܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܣܰܝܒ݁ܳܪܬ݁ܳܐ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܳܘܙܺܝܢ ܇ ܘܒ݂ܰܒ݂ܪܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܶܒ݁ܗܽܘ 47 ܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܝܺܗܺܝܒ݂ܺܝܢ ܒ݁ܪܰܚܡܶܐ̈ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ . ܘܡܳܪܰܢ ܡܰܘܣܶܦ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܟ݁ܽܠܝܽܘܡ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܚܳܐܶܝܢ ܒ݁ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܀
3 Chapter 3 1 ܘܰܗܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܣܳܠܩܺܝܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ : ܒ݁ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܫܰܥ ܫܳܥܺܝܢ̈ ܆ 2 ܘܗܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܚܓ݂ܺܝܪܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܟ݁ܪܶܣ ܐܶܡܶܗ ܇ ܫܩܺܝܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܥܳܕ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܰܝܬ݁ܶܝܢ ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܠܶܗ ܇ ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܐ ܇ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܫܳܐܶܠ ܙܶܕ݂ܩܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܥܳܐܠܺܝܢ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ . 3 ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕ݁ܥܳܐܠܺܝܢ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܆ ܒ݁ܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܂ ܕ݁ܢܶܬ݁ܠܽܘܢ ܠܶܗ ܙܶܕ݂ܩܬ݂ܳܐ . 4 ܘܚܳܪܘ ܒ݁ܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܂ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ . ܚܽܘܪ ܒ݁ܰܢ . 5 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܚܳܪ ܒ݁ܗܽܘܢ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܣܳܒ݂ܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܶܣܰܒ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ . 6 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܇ ܕ݁ܰܗܒ݂ܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܺܝ ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܺܝ ܂ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ . ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܂ ܩܽܘܡ ܗܰܠܶܟ݂ . 7 ܘܰܐܚܕ݁ܶܗ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ . ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܫܰܪ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ̱ܝ̈ ܘܥܶܩܒ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . 8 ܘܰܫܘܰܪ ܩܳܡ ܘܗܰܠܶܟ݂ . ܘܥܰܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ . ܟ݁ܰܕ݂ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܘܰܡܫܰܘܰܪ ܘܰܡܫܰܒ݁ܰܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ . 9 ܘܰܚܙܰܐܘܽܗ̱ܝ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܘܰܡܫܰܒ݁ܰܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܆ 10 ܘܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܰܥܘ ܕ݁ܗܽܘܝܽܘ ܗܰܘ ܚܳܕ݂ܽܘܪܳܐ ܇ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܟ݁ܽܠܝܽܘܡ ܘܫܳܐܶܠ ܙܶܕ݂ܩܬ݂ܳܐ ܇ ܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܐ . ܘܶܐܬ݂ܡܠܺܝܘ ܬ݁ܶܡܗܳܐ ܘܕ݂ܽܘܡܳܪܳܐ ܥܰܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܀.܀.܀܀ 4 11 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܗܘܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܆ ܪܗܶܛ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܬ݁ܰܗܺܝܪ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܂ ܠܶܐܣܛܘܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܕ݁ܰܫܠܶܝܡܽܘܢ . 12 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܁ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܆ ܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܗܳܢܳܐ . ܐܰܘ ܒ݁ܰܢ ܂ ܡܳܢܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܇ ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܰܒ݂ܚܰܝܠܳܐ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܂ ܐܰܘ ܒ݁ܫܽܘܠܛܳܢܰܢ ܂ ܥܒ݂ܰܕ݂ܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܢܗܰܠܶܟ݂ ܗܳܢܳܐ . 13 ܐܰܠܳܗܶܗ ܗ̱ܽܘ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܘܕ݂ܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܕ݂ܝܰܥܩܽܘܒ݂ . ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ̈ ܁ ܫܰܒ݁ܰܚ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܫܠܶܡܬ݁ܽܘܢ ܘܰܟ݂ܦ݂ܰܪܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܦ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܦ݂ܺܝܠܰܛܳܘܣ . ܟ݁ܰܕ݂ ܗܽܘ ܙܰܕ݁ܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܫܪܶܝܘܗ̱ܝ . 14 ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܘܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܟ݁ܦ݂ܰܪܬ݁ܽܘܢ . ܘܫܶܐܠܬ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܁ ܕ݁ܢܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ . 15 ܘܰܠܗܰܘ ܪܺܫܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ ܩܛܰܠܬ݁ܽܘܢ . ܕ݁ܠܶܗ ܐܰܩܺܝܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ . ܘܰܚܢܰܢ ܟ݁ܽܠܰܢ ܂ ܣܳܗܕ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ . 16 ܘܰܒ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܆ ܠܗܳܢܳܐ ܕ݁ܚܳܙܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܘܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܗܽܘ ܐܰܫܰܪ ܂ ܘܰܐܣܺܝ . ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܝܶܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܗܳܕ݂ܶܐ ܚܠܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ . 17 ܒ݁ܪܰܡ ܗܳܫܳܐ ܐܰܚܰܝ̈ ܆ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܛܽܘܥܝܰܝ ܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܕ݂ܶܐ . ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܪܺܫܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ . 18 ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܩܰܕ݁ܶܡ ܐܰܟ݂ܪܶܙ ܒ݁ܦ݂ܽܘܡ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ ܂ ܕ݁ܢܶܚܰܫ ܡܫܺܝܚܶܗ ܆ ܡܰܠܺܝ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ . 19 ܬ݁ܽܘܒ݂ܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ . ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܢܰܘ . ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܥܛܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ . ܘܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܙܰܒ݂ܢܶܐ̈ ܕ݁ܰܢܝܳܚܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ . 20 ܘܰܢܫܰܕ݁ܰܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܰܡܛܰܝܰܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ . ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . 21 ܕ݁ܠܶܗ ܘܳܠܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܰܢܩܰܒ݁ܠܽܘܢ ܆ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܶܐ̈ . ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܠܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݁ܦ݂ܽܘܡܳܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܰܘܗ̱ܝ̈ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܕ݁ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ . 22 ܡܽܘܫܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܆ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܢܩܺܝܡ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܚܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܂ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܝ . ܠܶܗ ܫܡܰܥܘ ܂ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܡܳܐ ܕ݁ܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ . 23 ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܟ݁ܽܠ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܫܡܰܥ ܠܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܗܰܘ ܆ ܬ݁ܺܐܒ݂ܰܕ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܗܳܝ ܡܶܢ ܥܰܡܳܗ . 24 ܘܰܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܡܽܘܐܝܶܠ ܂ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܗܘܰܘ ܆ ܡܰܠܶܠܘ ܂ ܘܰܐܟ݂ܪܶܙܘ ܥܰܠ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܗܳܢܽܘܢ . 25 ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܗܽܘܢ̈ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ ܇ ܘܰܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܣܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ̈ . ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܡܰܪ ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܇ ܕ݁ܰܒ݂ܙܰܪܥܳܟ݂ ܢܶܬ݂ܒ݁ܰܪܟ݂ܳܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ . 26 ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܐܰܩܺܝܡ . ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܒ݂ܰܪܶܟ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܐܶܢ ܬ݁ܶܬ݂ܦ݁ܢܽܘܢ ܘܰܬ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ̈ .
4 Chapter 4 1 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܠܶܐ̈ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܥܰܡܳܐ ܆ ܩܳܡܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܘܙܰܕ݁ܽܘܩܳܝܶܐ̈ ܘܰܐܪܟ݂ܽܘܢܶܐ̈ ܕ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܆ 2 ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܚܰܡܬ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܡܰܠܦ݂ܺܝܢ ܠܥܰܡܳܐ ܇ ܘܡܰܟ݂ܪܙܺܝܢ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ . 3 ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܰܝܳܐ̈ ܆ ܘܰܢܛܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܇ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܩܪܶܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܪܰܡܫܳܐ . 4 ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܁ ܗܰܝܡܶܢܘ ܗ̱ܘܰܘ . ܘܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܂ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ̈ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ̈ ܀ 5 ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܆ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܐܰܪܟ݂ܽܘܢܶܐ̈ ܁ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܂ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ . 6 ܘܳܐܦ݂ ܚܰܢܳܢ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܁ ܘܩܰܝܳܦ݂ܳܐ . ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܰܐܠܶܟ݁ܣܰܢܕ݁ܪܳܘܣ . ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ܰܝ̈ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ . 7 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܰܩܺܝܡܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ ܆ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܆ ܕ݁ܒ݂ܰܐܝܢܳܐ ܚܺܝܠ ܁ ܐܰܘ ܒ݁ܰܐܝܢܳܐ ܫܶܡ ܂ ܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܕ݂ܶܐ . 8 ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܆ ܐܶܬ݂ܡܠܺܝ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܐܰܪܟ݂ܽܘܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܁ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܂ ܫܡܰܥܘ . 9 ܐܶܢ ܚܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݁ܕ݂ܺܝܢܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ : ܥܰܠ ܫܰܦ݁ܺܝܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܬ݂ ܠܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܟ݁ܪܺܝܗܳܐ : ܕ݁ܰܒ݂ܡܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܰܐܣܺܝ ܆ 10 ܗܳܕ݂ܶܐ ܬ݁ܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܰܠܟ݂ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܆ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܁ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܙܩܰܦ݂ܬ݁ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܆ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܩܺܝܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ ܇ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܗܰܘ ܗܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܠܺܝܡ . 11 ܗܳܢܰܘ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܣܠܺܝܬ݁ܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܢܳܝܶܐ̈ . ܘܗܽܘ ܗܘܳܐ ܠܪܺܝܫ ܩܰܪܢܳܐ . 12 ܘܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܦ݁ܽܘܪܩܳܢܳܐ . ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܺܝܬ݂ ܫܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܇ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܚܳܐ ܀ 13 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܕ݂ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܂ ܕ݁ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܐܰܡܪܽܘܗ ܆ ܐܶܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠܘ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܣܶܦ݂ܪܳܐ ܘܗܶܕ݂ܝܽܘܛܶܐ̈ ܐܶܢܽܘܢ . ܘܰܬ݂ܗܰܪܘ ܒ݁ܗܽܘܢ . ܘܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܰܥܘ ܐܶܢܽܘܢ ܂ ܕ݁ܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܬ݂ܗܰܦ݁ܟ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . 14 ܘܚܳܙܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܚܓ݂ܺܝܪܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܐܣܺܝ ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠܗܽܘܢ . 15 ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܩܰܕ݂ܘ ܂ ܕ݁ܢܰܦ݁ܩܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܟ݁ܶܢܫܗܽܘܢ . ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܆ 16 ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܗܳܠܶܝܢ . ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܬ݂ܳܐ ܓ݁ܠܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܬ݂ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ ܆ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪܶܝܗ̈ ܕ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܐܶܬ݂ܝܰܕ݂ܥܰܬ݂ . ܘܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢܰܢ ܕ݁ܢܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ . 17 ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܢܶܦ݁ܽܘܩ ܒ݁ܥܰܡܳܐ ܛܶܒ݁ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܆ ܢܶܬ݂ܠܰܚܰܡ ܠܗܽܘܢ ܆ ܕ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܠܳܐ ܢܡܰܠܠܽܘܢ ܒ݁ܰܫܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ . 18 ܘܰܩܪܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܘܦ݂ܰܩܶܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܆ ܕ݁ܠܰܓ݂ܡܳܪ ܠܳܐ ܢܡܰܠܠܽܘܢ ܂ ܘܠܳܐ ܢܰܠܦ݂ܽܘܢ ܒ݁ܫܶܡ ܝܶܫܽܘܥ . 19 ܥܢܰܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܂ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ . ܐܶܢ ܟ݁ܺܐܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܁ ܕ݁ܰܠܟ݂ܽܘܢ ܢܶܫܡܰܥ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܂ ܕ݁ܽܘܢܘ . 20 ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܇ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܰܚܙܰܝܢ ܘܰܫܡܰܥܢ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܢܡܰܠܠܺܝܘܗ̱ܝ . 21 ܘܶܐܬ݂ܠܰܚܰܡܘ ܠܗܽܘܢ ܂ ܘܰܫܪܰܘ ܐܶܢܽܘܢ . ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ ܠܗܽܘܢ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܒ݁ܪܺܫܗܽܘܢ ܂ ܡܶܛܽܠ ܥܰܡܳܐ . ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܓ݁ܶܝܪ ܡܫܰܒ݁ܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܗܘܳܐ . 22 ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܒ݁ܰܪ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ̈ ܫܢܺܝܢ̈ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܇ ܕ݁ܰܗܘܳܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܳܐܣܝܽܘܬ݂ܳܐ . 23 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܫܬ݁ܪܺܝܘ ܂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܚܰܝܗܽܘܢ̈ . ܘܶܐܫܬ݁ܰܥܺܝܘ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܽܠ ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪܘ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܀.܀.܀܀ 5 24 ܘܗܶܢܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܆ ܐܰܟ݂ܚܰܕ݂ ܐܰܪܺܝܡܘ ܩܳܠܗܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪܘ . ܡܳܪܝܳܐ ܆ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܇ ܘܝܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܂ ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܗܽܘܢ . 25 ܘܰܐܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܕ݁ܡܰܠܶܠܬ݁ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܒ݁ܦ݂ܽܘܡ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܟ݂ ܆ ܠܡܳܢܳܐ ܪܓ݂ܰܫܘ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܇ ܘܶܐܡܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܪܢܰܝ̈ ܣܪܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܇ 26 ܩܳܡܘ ܡܰܠܟ݁ܶܐ̈ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܢܶܐ̈ ܇ ܘܶܐܬ݂ܡܰܠܰܟ݂ܘ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܂ ܘܥܰܠ ܡܫܺܝܚܶܗ . 27 ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܓ݁ܶܝܪ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܇ ܥܰܠ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܒ݁ܪܳܟ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ ܡܫܰܚܬ݁ ܆ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܘܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܥܰܡ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܁ ܘܟ݂ܶܢܫܳܐ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ . 28 ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܽܠ ܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܕ݂ܳܟ݂ ܘܨܶܒ݂ܝܳܢܳܟ݂ ܩܰܕ݁ܶܡ ܪܫܰܡ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ . 29 ܘܳܐܦ݂ ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܆ ܚܽܘܪ ܂ ܘܰܚܙܺܝ ܠܠܽܘܚܳܡܰܝܗܽܘܢ̈ . ܘܗܰܒ݂ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܰܝܟ݁̈ ܆ ܕ݁ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܰܟ݂ܪܙܺܝܢ ܡܶܠܬ݂ܳܟ݂ ܇ 30 ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܡܰܘܫܶܛ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܳܐܣܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܠܰܓ݂ܒ݂ܰܪܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܠܳܐܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܆ ܕ݁ܢܶܗܘܝܳܢ̈ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܝܶܫܽܘܥ . 31 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܒ݁ܥܰܘ ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܫܰܦ݂ܘ ܆ ܐܶܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܟ݁ܢܺܝܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . ܘܶܐܬ݂ܡܠܺܝܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ . ܘܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀ 32 ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܟ݂ܶܢܫܳܐ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢܘ ܗ̱ܘܰܘ ܆ ܚܕ݂ܳܐ ܢܦ݂ܶܫ ܂ ܘܚܰܕ݂ ܪܶܥܝܳܢ . ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܢܶܟ݂ܣܶܐ̈ ܕ݁ܰܩܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܆ ܕ݁ܕ݂ܺܝܠܶܗ ܐܶܢܽܘܢ . ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܂ ܕ݁ܓ݂ܰܘܳܐ ܗܘܳܐ . 33 ܘܰܒ݂ܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܡܰܣܗܕ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܗܶܢܽܘܢ ܫܠܺܝܚܶܐ̈ ܇ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬ݁ܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . ܘܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܥܰܡ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ . 34 ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܰܝܬ݁ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܗܽܘܢ ܕ݁ܰܨܪܺܝܟ݂ . ܐܰܝܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܩܢܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܩܽܘܪܝܳܐ̈ ܘܒ݂ܳܬ݁ܶܐ̈ ܇ ܡܙܰܒ݁ܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܡܰܝܬ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܰܝܳܐ̈ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܙܕ݁ܰܒ݁ܰܢ ܆ 35 ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܠܘܳܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ̈ ܕ݁ܰܫܠܺܝܚܶܐ̈ ܆ ܘܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܂ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܀ 36 ܝܰܘܣܶܦ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܰܢܺܝ ܒ݁ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܡܶܢ ܫܠܺܝܚܶܐ̈ : ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܰܪܓ݁ܰܡ ܒ݁ܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܽܘܝܳܐܳܐ : ܠܶܘܳܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܩܽܘܦ݁ܪܳܣ ܆ 37 ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܂ ܘܙܰܒ݁ܢܳܗ . ܘܰܐܝܬ݁ܺܝ ܕ݁ܡܶܝܗ̈ ܂ ܘܣܳܡ ܩܕ݂ܳܡ ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ̈ ܕ݁ܰܫܠܺܝܚܶܐ̈ .
5 Chapter 5 1 ܘܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܆ ܥܰܡ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܫܡܳܗ ܗܘܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܐ ܆ ܙܰܒ݁ܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܩܪܺܝܬ݂ܶܗ . 2 ܘܰܫܩܰܠ ܡܶܢ ܛܺܝܡܶܝܗ̈ ܂ ܘܛܰܫܺܝ . ܟ݁ܰܕ݂ ܪܓ݂ܺܝܫܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܶܗ . ܘܰܐܝܬ݁ܺܝ ܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܟ݁ܶܣܦ݁ܳܐ ܆ ܘܣܳܡ ܩܕ݂ܳܡ ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ̈ ܕ݁ܰܫܠܺܝܚܶܐ̈ . 3 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ . ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܆ ܡܳܢܰܘ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܠܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܶܒ݁ܳܟ݂ ܆ ܕ݁ܰܬ݁ܕ݂ܰܓ݁ܶܠ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܇ ܘܰܬ݁ܛܰܫܶܐ ܡܶܢ ܟ݁ܶܣܦ݁ܳܐ ܕ݁ܰܕ݂ܡܶܝܗ̈ ܕ݁ܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ . 4 ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܗܘܳܬ݂ ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܬ݁ܶܙܕ݁ܰܒ݁ܰܢ ܆ ܘܡܶܢ ܕ݁ܶܐܙܕ݁ܰܒ݁ܢܰܬ݂ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܫܰܠܺܝܛ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ ܥܰܠ ܕ݁ܡܶܝܗ̈ . ܠܡܳܢܳܐ ܣܳܡܬ݁ ܒ݁ܠܶܒ݁ܳܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ . ܠܳܐ ܕ݁ܰܓ݁ܶܠܬ݁ ܒ݁ܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 5 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܠܶܐ̈ ܆ ܢܦ݂ܰܠ ܂ ܘܡܺܝܬ݂ . ܘܰܗܘܳܬ݂ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ . 6 ܘܩܳܡܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܠܰܝܡܺܝܢ ܒ݁ܗܽܘܢ ܆ ܘܟ݂ܰܢܫܽܘܗ̱ܝ ܂ ܘܰܐܦ݁ܶܩܘ ܩܰܒ݂ܪܽܘܗ̱ܝ . 7 ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܰܗܘܰܝ̈ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܫܳܥܺܝܢ̈ ܆ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܥܶܠܰܬ݂ . ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ . 8 ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ ܫܶܡܥܽܘܢ . ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܁ ܐܶܢ ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܝܳܐ̈ ܙܰܒ݁ܶܢܬ݁ܽܘܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ . ܗܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܪܰܬ݂ . ܐܺܝܢ ܁ ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܝܳܐ̈ . 9 ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ ܫܶܡܥܽܘܢ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܘܺܝܬ݁ܽܘܢ ܠܰܡܢܰܣܳܝܽܘ ܪܽܘܚܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܆ ܗܳܐ ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ̈ ܕ݁ܩܳܒ݂ܽܘܪܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܒ݂ܰܥܠܶܟ݂ܝ ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܂ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܦ݁ܩܽܘܢܶܟ݂ܝ . 10 ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܁ ܢܶܦ݂ܠܰܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ̈ ܂ ܘܡܺܝܬ݂ܰܬ݂ . ܘܥܰܠܘ ܥܠܰܝܡܶܐ̈ ܗܳܢܽܘܢ ܁ ܘܶܐܫܟ݁ܚܽܘܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܆ ܘܰܩܦ݂ܰܣܘ ܐܰܘܒ݁ܶܠܘ ܩܰܒ݂ܪܽܘܗ ܥܰܠ ܓ݁ܶܢ̱ܒ݂ ܒ݁ܰܥܠܳܗ . 11 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܂ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܀ 12 ܘܗܳܘܝܳܢ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܫܠܺܝܚܶܐ̈ ܆ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܰܓ݂ܒ݂ܰܪܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ̈ ܒ݁ܥܰܡܳܐ . ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܟ݁ܢܺܝܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܒ݁ܶܐܣܛܘܳܐ ܕ݁ܰܫܠܶܝܡܽܘܢ . 13 ܘܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐ̱ܚܪܳܢܶܐ̈ ܆ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܰܡܪܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ . ܐܶܠܳܐ ܡܰܘܪܶܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܥܰܡܳܐ . 14 ܘܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܬ݁ܬ݁ܰܘܣܦ݂ܳܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܡܳܪܝܳܐ ܇ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܘܰܕ݂ܢܶܫܶܐ̈ ܆ 15 ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܫܽܘܩܶܐ̈ ܡܰܦ݁ܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܟ݂ܪܺܝܗܶܐ̈ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܡܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܥܰܪܣܳܬ݂ܳܐ̈ . ܕ݁ܶܐܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܆ ܐܳܦ݂ܶܢ ܛܶܠܳܢܺܝܬ݂ܶܗ ܬ݁ܰܓ݁ܶܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ . 16 ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܇ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ̈ ܐ̱ܚܪܳܢܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܪܰܝ̈ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܝܬ݁ܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟ݁ܪܺܝܗܶܐ̈ ܂ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܳܘܝܳܢ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܚܶܐ̈ ܛܰܢܦ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܆ ܘܡܶܬ݂ܚܰܠܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܀ 17 ܘܶܐܬ݂ܡܠܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܁ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܇ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܙܰܕ݁ܽܘܩܳܝܶܐ̈ . 18 ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܐܺܝܕ݂ܰܝܳܐ̈ ܥܰܠ ܫܠܺܝܚܶܐ̈ ܆ ܘܶܐܚܰܕ݂ܘ ܐܶܣܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ̈ . 19 ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܆ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ̈ ܂ ܘܰܐܦ݁ܶܩ ܐܶܢܽܘܢ . ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . 20 ܙܶܠܘ ܩܽܘܡܘ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܆ ܘܡܰܠܶܠܘ ܠܥܰܡܳܐ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܡܶܠܶܐ̈ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ . 21 ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܥܶܕ݁ܳܢ ܫܰܦ݂ܪܳܐ . ܘܥܰܠܘ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܂ ܘܡܰܠܦ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܀ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܆ ܩܪܰܘ ܠܚܰܒ݂ܪܰܝܗܽܘܢ̈ ܘܰܠܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܆ ܘܫܰܕ݁ܰܪܘ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ̈ ܕ݁ܢܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫܠܺܝܚܶܐ̈ . 22 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܙܰܠܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܕ݁ܰܪܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܆ ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ̈ . ܘܰܗܦ݂ܰܟ݂ܘ ܐܶܬ݂ܰܘ ܂ 23 ܐܳܡܪܺܝܢ . ܐܶܫܟ݁ܰܚܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ̈ ܁ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ ܙܗܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ . ܘܳܐܦ݂ ܠܢܳܛܽܘܪܶܐ̈ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܶܐ̈ . ܘܰܦ݂ܬ݂ܰܚܢ ܂ ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܢ ܬ݁ܰܡܳܢ . 24 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܠܶܐ̈ ܪܰܒ݁ܰܝ̈ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܘܰܐܪܟ݂ܽܘܢܶܐ̈ ܕ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܆ ܬ݁ܰܘܺܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ . ܘܡܶܬ݂ܚܰܫܒ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܂ ܕ݁ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕ݂ܶܐ . 25 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܘܕ݁ܰܥ ܐܶܢܽܘܢ . ܕ݁ܗܳܢܽܘܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܕ݁ܰܚܒ݂ܰܫܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ̈ ܆ ܗܳܐ ܁ ܩܳܝܡܺܝܢ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܂ ܘܡܰܠܦ݂ܺܝܢ ܠܥܰܡܳܐ . 26 ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܙܰܠܘ ܐܰܪܟ݂ܽܘܢܶܐ̈ ܥܰܡ ܕ݁ܰܚܫܶܐ̈ ܕ݁ܢܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ . ܠܳܐ ܒ݁ܰܩܛܺܝܪܳܐ . ܕ݁ܳܚܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܆ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܶܪܓ݁ܽܘܡ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܡܳܐ . 27 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܰܝܬ݁ܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ ܆ ܐܰܩܺܝܡܘ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܠܶܗ ܟ݁ܶܢܫܳܐ . ܘܰܐܩܶܦ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . 28 ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܦ݂ܩܰܕ݂ ܦ݁ܩܰܕ݂ܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܰܠܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܬ݁ܰܠܦ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܫܡܳܐ ܗܳܢܳܐ . ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܂ ܗܳܐ ܡܠܰܝܬ݁ܽܘܢܳܗ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܟ݂ܽܘܢ . ܘܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܠܰܝܢ ܕ݁ܡܶܗ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܀.܀.܀܀ 6 29 ܥܢܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܥܰܡ ܫܠܺܝܚܶܐ̈ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܬ݁ܛܦ݁ܳܣܽܘ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܕ݁ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ . 30 ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ̈ ܐܰܩܺܝܡ ܠܝܶܫܽܘܥ ܇ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܩܛܰܠܬ݁ܽܘܢ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܬ݁ܠܰܝܬ݁ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ . 31 ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܺܫܳܐ ܘܡܰܚܝܳܢܳܐ . ܘܰܐܪܺܝܡܶܗ ܒ݁ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܬ݁ܝܳܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܂ ܘܫܽܘܒ݂ܩܳܢ ܚܛܳܗܶܐ̈ ܂ ܠܺܐܝܣܪܳܝܶܠ . 32 ܘܰܚܢܰܢ ܣܳܗܕ݁ܶܐ̈ ܚ̱ܢܰܢ ܕ݁ܡܶܠܶܐ̈ ܗܳܠܶܝܢ . ܘܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܂ ܗܰܘ ܕ݁ܝܰܗ̱ܒ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒ݁ܶܗ ܀ 33 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܗ̱ܘܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܠܶܐ̈ ܆ ܡܶܬ݂ܓ݁ܰܘܙܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ . ܘܡܶܬ݂ܚܰܫܒ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܡܶܩܛܰܠ ܐܶܢܽܘܢ . 34 ܘܩܳܡ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ̈ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܓ݁ܰܡܰܠܺܝܐܝܶܠ ܡܰܠܶܦ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܁ ܘܰܡܝܰܩܰܪ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܆ ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܕ݁ܢܰܦ݁ܩܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫܠܺܝܚܶܐ̈ ܠܒ݂ܰܪ ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ . 35 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܆ ܐܶܙܕ݁ܰܗ̱ܪܘ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܁ ܘܰܚܙܰܘ ܡܳܢܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ . 36 ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܢܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܆ ܩܳܡ ܗ̱ܘܳܐ ܬ݁ܳܘܕ݂ܰܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܁ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܗ̱ܽܘ ܪܰܒ݂ . ܘܶܐܙܰܠܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܒ݁ܰܥܡܳܐܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ̈ . ܘܗܽܘ ܐܶܬ݂ܩܛܶܠ . ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܳܐܙܺܠ̱ܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܂ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܕ݁ܰܪܘ . ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ . 37 ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܓ݁ܠܺܝܠܳܝܳܐ ܆ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܣܶܦ݂ ܪܺܫܳܐ . ܘܰܐܣܛܺܝ ܥܰܡܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ . ܘܗܽܘ ܡܺܝܬ݂ . ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܳܐܙܺܠ̱ܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܂ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܕ݁ܰܪܘ . 38 ܘܗܳܫܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܦ݁ܪܽܘܩܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܁ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܂ ܘܰܫܒ݂ܽܘܩܘ ܠܗܽܘܢ . ܕ݁ܶܐܢ ܗ̱ܽܘ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܰܚܫܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܂ ܘܗܳܢܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܆ ܡܶܫܬ݁ܪܶܝܢ ܘܥܳܒ݂ܪܺܝܢ . 39 ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ̱ܘ ܆ ܠܳܐ ܡܳܛܝܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܕ݁ܰܬ݂ܒ݂ܰܛܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ . ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܬ݁ܶܫܬ݁ܰܟ݂ܚܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܕ݁ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . 40 ܘܶܐܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܘ ܠܶܗ . ܘܰܩܪܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫܠܺܝܚܶܐ̈ ܂ ܘܢܰܓ݁ܶܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ . ܘܦ݂ܰܩܶܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܂ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܒ݁ܰܫܡܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ . ܘܰܫܪܰܘ ܐܶܢܽܘܢ . 41 ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܶܝܢ ܁ ܕ݁ܰܫܘܰܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܐ ܕ݁ܢܶܨܛܰܥܪܽܘܢ . 42 ܘܠܳܐ ܫܳܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟ݁ܽܠܝܽܘܡ ܁ ܠܡܰܠܳܦ݂ܽܘ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܂ ܘܰܒ݂ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܇ ܘܠܰܡܣܰܒ݁ܳܪܽܘ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
6 Chapter 6 1 ܘܰܒ݂ܗܽܘܢ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܗܳܢܽܘܢ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܣܓ݂ܺܝܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ̈ ܆ ܪܰܛܶܢܘ ܗ̱ܘܰܘ ܝܰܘܢܳܝܶܐ̈ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ̈ ܥܰܠ ܥܶܒ݂ܪܳܝܶܐ̈ ܇ ܕ݁ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܣܝܳܢ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܐܰܪܡܠܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ ܒ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܝܽܘܡ . 2 ܘܰܩܪܰܘ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝܚܶܐ̈ ܠܟ݂ܽܠܶܗ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ̈ ܂ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ . ܠܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܕ݁ܢܶܫܒ݁ܽܘܩ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܂ ܘܰܢܫܰܡܶܫ ܦ݁ܳܬ݂ܽܘܪܶܐ̈ . 3 ܒ݁ܨܰܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܰܚܰܝ̈ ܆ ܘܰܓ݂ܒ݂ܰܘ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ̈ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܇ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܇ ܘܰܡܠܶܝܢ ܪܽܘܚܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܘܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܆ ܘܰܢܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ . 4 ܘܰܚܢܰܢ ܂ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܁ ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܂ ܘܰܒ݂ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ . 5 ܘܫܶܦ݂ܪܰܬ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܂ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ . ܘܰܓ݂ܒ݂ܰܘ ܠܶܐܣܛܶܦ݂ܰܢܳܘܣ . ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܡܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܂ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ . ܘܰܠܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ . ܘܠܰܦ݁ܪܳܟ݂ܳܪܳܘܣ . ܘܰܠܢܺܝܩܰܢܳܘܪ . ܘܰܠܛܺܝܡܳܘܢ . ܘܰܠܦ݁ܰܪܡܶܢܰܐ . ܘܰܠܢܺܝܩܳܠܰܐܘܳܣ ܂ ܓ݁ܺܝܽܘܪܳܐ ܐܰܢܛܺܝܳܘܟ݂ܳܝܳܐ . 6 ܗܳܠܶܝܢ ܩܳܡܘ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܰܫܠܺܝܚܶܐ̈ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܨܰܠܺܝܘ ܂ ܣܳܡܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ . 7 ܘܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܪܳܒ݂ܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ . ܘܣܳܓ݂ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ̈ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܛܳܒ݂ . ܘܥܰܡܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܡܶܫܬ݁ܡܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀ 8 ܐܶܣܛܶܦ݂ܰܢܳܘܣ ܕ݁ܶܝܢ ܆ ܡܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܂ ܘܚܰܝܠܳܐ . ܘܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܂ ܘܬ݂ܶܕ݂ܡܪܳܬ݂ܳܐ̈ ܒ݁ܥܰܡܳܐ . 9 ܘܩܳܡܘ ܗ̱ܘܰܘ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܕ݁ܠܺܝܒ݂ܶܪܛܺܝܢܽܘ ܆ ܘܩܽܘܪܺܝܢܳܝܶܐ̈ ܘܰܐܠܶܟ݁ܣܰܢܕ݁ܪܳܝܶܐ̈ . ܘܰܕ݂ܡܶܢ ܩܺܝܠܺܝܩܺܝܰܐ ܁ ܘܡܶܢ ܐܰܣܺܝܰܐ . ܘܕ݂ܳܪܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡ ܐܶܣܛܶܦ݂ܰܢܳܘܣ ܆ 10 ܘܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܡܩܳܡ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܂ ܕ݁ܰܡܡܰܠܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒ݁ܶܗ . 11 ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܫܰܕ݁ܰܪܘ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܂ ܘܰܐܠܶܦ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܆ ܕ݁ܰܚܢܰܢ ܫܡܰܥܢܳܝܗ̱ܝ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܡܶܠܶܐ̈ ܕ݁ܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ ܁ ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܂ ܘܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ . 12 ܘܰܫܓ݂ܰܫܘ ܠܥܰܡܳܐ ܘܰܠܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܂ ܘܰܠܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ . ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܂ ܘܩܳܡܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ . ܘܰܚܛܰܦ݂ܘ ܐܰܝܬ݁ܝܽܘܗ̱ܝ ܠܡܶܨܥܰܬ݂ ܟ݁ܶܢܫܳܐ . 13 ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܣܳܗܕ݁ܶܐ̈ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܶܐ̈ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܆ ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܂ ܠܳܐ ܫܳܠܶܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܡܶܠܶܐ̈ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܇ ܘܥܰܠ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ . 14 ܚܢܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܫܡܰܥܢܳܝܗ̱ܝ ܂ ܕ݁ܶܐܡܰܪ . ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܗܳܢܳܐ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܆ ܗܽܘ ܢܶܫܪܶܝܘܗ̱ܝ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܇ ܘܰܢܚܰܠܶܦ݂ ܥܝܳܕ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܰܐܫܠܶܡ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ . 15 ܘܚܳܪܘ ܒ݁ܶܗ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܆ ܘܰܚܙܰܘ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ ܂ ܐܰܝܟ݂ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܳܐ ܕ݁ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ .
7 Chapter 7 1 ܘܫܰܐܠܶܗ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܕ݁ܶܐܢ ܗ̱ܘ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ̈ . 2 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ . ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܁ ܐܰܚܰܝܢ̈ ܁ ܘܰܐܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ̈ ܂ ܫܡܰܥܘ . ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܰܐܒ݂ܽܘܢ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܢܰܗܪܺܝܢ̈ . ܥܰܕ݂ ܠܳܐ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܢܶܥܡܰܪ ܒ݁ܚܳܪܳܢ . 3 ܘܶܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܆ ܕ݁ܦ݂ܽܘܩ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܟ݂ ܂ ܘܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܛܽܘܗܡܳܟ݂ ܆ ܘܬ݂ܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܚܰܘܶܝܟ݂ . 4 ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܦ݂ܰܩ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܠܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܆ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܥܡܰܪ ܒ݁ܚܳܪܳܢ . ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܺܝܬ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܗ̱ܝ ܆ ܫܰܢܝܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܇ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܥܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ . 5 ܘܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܶܗ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܳܗ ܂ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܕ݁ܽܘܪܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܶܓ݂ܠܳܐ . ܘܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݁ܠܺܝܗ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ ܁ ܠܶܗ ܂ ܘܰܠܙܰܪܥܶܗ . ܟ݁ܰܕ݂ ܠܰܝܬ݁ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܒ݁ܪܳܐ . 6 ܘܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܆ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܙܰܪܥܳܟ݂ ܬ݁ܰܘܬ݁ܳܒ݂ܳܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܬ݁ܳܐ . ܘܰܢܫܰܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܂ ܘܢܰܒ݂ܶܐܫܽܘܢ ܠܶܗ ܐܰܪܒ݁ܰܥܡܳܐܐ ܫܢܺܝܢ̈ . 7 ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܦ݂ܠܚܽܘܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܐܶܕ݁ܽܘܢܺܝܘܗ̱ܝ ܐܶܢܳܐ ܂ ܐܳܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ . ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܆ ܢܶܦ݁ܩܽܘܢ ܁ ܘܢܶܦ݂ܠܚܽܘܢ ܠܺܝ ܒ݁ܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ . 8 ܘܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܶܗ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܕ݁ܰܓ݂ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ . ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܺܐܝܣܚܳܩ . ܘܓ݂ܰܙܪܶܗ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܬ݁ܡܺܝܢܳܝܳܐ . ܘܺܐܝܣܚܳܩ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܝܰܥܩܽܘܒ݂ . ܘܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ̈ . 9 ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ̈ ܛܰܢܘ ܒ݁ܝܰܘܣܶܦ݂ ܂ ܘܙܰܒ݁ܢܽܘܗ̱ܝ ܠܡܶܨܪܶܝܢ . ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܡܶܗ ܗܘܳܐ . 10 ܘܦ݂ܰܪܩܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐܽܘܠܨܳܢܰܘܗ̱ܝ̈ . ܘܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܶܗ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܂ ܩܕ݂ܳܡ ܦ݁ܶܪܥܽܘܢ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܡܶܨܪܶܝܢ . ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܪܺܫܳܐ ܥܰܠ ܡܶܨܪܶܝܢ ܂ ܘܥܰܠ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܟ݁ܽܠܶܗ ܀.܀.܀܀ 7 11 ܘܰܗܘܳܐ ܟ݁ܰܦ݂ܢܳܐ ܁ ܘܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܁ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܡܶܨܪܶܝܢ ܂ ܘܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܢܰܥܢ . ܘܠܰܝܬ݁ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܣܒ݁ܰܥ ܠܰܐܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ̈ . 12 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܒ݂ܽܘܪܳܐ ܒ݁ܡܶܨܪܶܝܢ ܆ ܫܰܕ݁ܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ̈ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ . 13 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܙܰܠܘ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ̈ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ̈ ܆ ܐܰܘܕ݁ܰܥ ܝܰܘܣܶܦ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܠܰܐܚܰܘܗ̱ܝ̈ . ܘܶܐܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܠܦ݂ܶܪܥܽܘܢ ܛܽܘܗܡܶܗ ܕ݁ܝܰܘܣܶܦ݂ . 14 ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ݂ ܆ ܘܰܐܝܬ݁ܝܶܗ ܠܰܐܒ݂ܽܘܗ̱ܝ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܂ ܘܰܠܟ݂ܽܠܶܗ ܛܽܘܗܡܶܗ . ܘܗܳܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܆ ܫܰܒ݂ܥܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܢܰܦ݂ܫܳܢ̈ . 15 ܘܰܢܚܶܬ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܠܡܶܨܪܶܝܢ . ܘܡܺܝܬ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ ܁ ܗܽܘ ܘܰܐܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ̈ . 16 ܘܶܐܫܬ݁ܰܢܺܝ ܠܰܫܟ݂ܺܝܡ . ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܣܺܝܡ ܒ݁ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܁ ܕ݁ܰܙܒ݂ܰܢ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܒ݁ܟ݂ܶܣܦ݁ܳܐ ܂ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܚܡܽܘܪ . 17 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܰܛܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܆ ܣܓ݂ܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܳܐ ܂ ܘܰܬ݂ܩܶܦ݂ ܒ݁ܡܶܨܪܶܝܢ ܆ 18 ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܩܳܡ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥܰܠ ܡܶܨܪܶܝܢ ܇ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ݂ . 19 ܘܶܐܨܛܰܢܰܥ ܥܰܠ ܛܽܘܗܡܰܢ ܂ ܘܰܐܒ݂ܶܐܫ ܠܰܐܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ̈ . ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܶܫܬ݁ܕ݂ܶܝܢ ܝܰܠܽܘܕ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ ܂ ܕ݁ܠܳܐ ܢܺܚܽܘܢ . 20 ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܰܘ ܂ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ . ܘܰܪܚܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ . ܘܶܐܬ݂ܪܰܒ݁ܺܝ ܝܰܪܚܶܐ̈ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܗ̱ܝ . 21 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܫܬ݁ܕ݂ܺܝ ܡܶܢ ܐܶܡܶܗ ܆ ܐܶܫܟ݁ܰܚܬ݂ܶܗ ܒ݁ܰܪ̱ܬ݂ ܦ݁ܶܪܥܽܘܢ ܂ ܘܪܰܒ݁ܝܰܬ݂ܶܗ ܠܳܗ ܠܰܒ݂ܪܳܐ . 22 ܘܶܐܬ݂ܪܕ݂ܺܝ ܡܽܘܫܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܨܪܳܝܶܐ̈ . ܘܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܡܶܠܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܳܐܦ݂ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . 23 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܒ݁ܰܪ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ ܫܢܺܝܢ̈ ܆ ܣܠܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܠܶܒ݁ܶܗ ܆ ܕ݁ܢܶܣܥܽܘܪ ܠܰܐܚܰܘܗ̱ܝ̈ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ . 24 ܘܰܚܙܳܐ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܶܬ݁ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܒ݁ܰܩܛܺܝܪܳܐ ܆ ܘܬ݂ܰܒ݂ܥܶܗ ܂ ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܠܶܗ ܕ݁ܺܝܢܳܐ . ܘܩܰܛܠܶܗ ܠܡܶܨܪܳܝܳܐ ܗܰܘ ܂ ܕ݁ܡܰܣܟ݁ܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܶܗ . 25 ܘܰܣܒ݂ܰܪ ܕ݁ܡܶܣܬ݁ܰܟ݁ܠܺܝܢ ܐܰܚܰܘܗ̱ܝ̈ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܇ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܝܳܗܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܦ݁ܽܘܪܩܳܢܳܐ ܂ ܘܠܳܐ ܐܶܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠܘ . 26 ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܆ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܗܽܘܢ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܢܳܨܶܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ . ܘܰܡܦ݁ܺܝܣ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܝܢܽܘܢ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ . ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܐܰܚܶܐ̈ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܰܣܟ݁ܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܚܰܕ݂ . 27 ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܰܣܟ݁ܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܚܰܒ݂ܪܶܗ ܆ ܕ݁ܰܚܩܶܗ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܡܰܢܽܘ ܐܰܩܺܝܡܳܟ݂ ܥܠܰܝܢ ܪܺܫܳܐ ܘܕ݂ܰܝܳܢܳܐ . 28 ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܠܡܶܩܛܠܰܢܝ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܩܛܰܠܬ݁ ܐܶܬ݂ܡܳܠܝ ܠܡܶܨܪܳܝܳܐ . 29 ܘܰܥܪܰܩ ܡܽܘܫܶܐ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܬ݁ܰܘܬ݁ܳܒ݂ܳܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܡܶܕ݂ܝܰܢ . ܘܰܗܘܰܘ ܠܶܗ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܒ݁ܢܺܝܢ̈ . 30 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܠܰܝ̈ ܠܶܗ ܬ݁ܰܡܳܢ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ ܫܢܺܝܢ̈ ܆ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܶܗ ܒ݁ܡܰܕ݂ܒ݁ܪܳܐ ܕ݁ܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ ܆ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ ܕ݁ܝܳܩܕ݁ܳܐ ܒ݁ܣܰܢܝܳܐ . 31 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܂ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ ܒ݁ܚܶܙܘܳܐ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܕ݁ܢܶܚܙܶܐ ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܒ݁ܩܳܠܳܐ . 32 ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗܰܝܟ݁̈ . ܐܰܠܳܗܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܁ ܘܕ݂ܺܐܝܣܚܳܩ ܂ ܘܰܕ݂ܝܰܥܩܽܘܒ݂ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܪܰܬ݁ܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܆ ܠܳܐ ܡܰܡܪܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܰܢܚܽܘܪ ܒ݁ܚܶܙܘܳܐ . 33 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ . ܫܪܺܝ ܡܣܳܢܰܝܟ݁̈ ܡܶܢ ܪܶܓ݂ܠܰܝܟ݁̈ . ܐܰܪܥܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܒ݁ܳܗ ܂ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ . 34 ܡܶܚܙܳܐ ܚܙܺܝܬ݂ ܐܽܘܠܨܳܢܶܗ ܕ݁ܥܰܡܝ ܕ݁ܰܒ݂ܡܶܨܪܶܝܢ ܆ ܘܬ݂ܶܢܚܳܬ݂ܶܗ̈ ܫܶܡܥܶܬ݂ . ܘܢܶܚܬ݁ܶܬ݂ ܕ݁ܶܐܦ݂ܪܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ . ܘܗܳܫܳܐ ܬ݁ܳܐ ܐܶܫܰܕ݁ܪܳܟ݂ ܠܡܶܨܪܶܝܢ . 35 ܠܗܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܕ݁ܰܟ݂ܦ݂ܰܪܘ ܒ݁ܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ : ܕ݁ܡܰܢܽܘ ܐܰܩܺܝܡܳܟ݂ ܥܠܰܝܢ ܪܺܫܳܐ ܘܕ݂ܰܝܳܢܳܐ ܆ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܺܫܳܐ ܂ ܘܦ݂ܳܪܽܘܩܳܐ ܫܰܕ݁ܰܪ ܠܗܽܘܢ ܇ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝ̈ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܂ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܶܗ ܒ݁ܣܰܢܝܳܐ . 36 ܗܳܢܰܘ ܕ݁ܰܐܦ݁ܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܇ ܟ݁ܰܕ݂ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܬ݂ܶܕ݂ܡܪܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܰܓ݂ܒ݂ܰܪܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܇ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܡܶܨܪܶܝܢ . ܘܰܒ݂ܝܰܡܳܐ ܕ݂ܣܽܘܦ݂ . ܘܰܒ݂ܡܰܕ݂ܒ݁ܪܳܐ ܫܢܺܝܢ̈ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ . 37 ܗܳܢܰܘ ܡܽܘܫܶܐ ܂ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܠܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܇ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܢܩܺܝܡ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܚܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܝ ܁ ܠܶܗ ܬ݁ܶܫܡܥܽܘܢ . 38 ܗܳܢܰܘ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܒ݁ܡܰܕ݂ܒ݁ܪܳܐ ܇ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܂ ܘܥܰܡ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ̈ ܂ ܒ݁ܛܽܘܪܳܐ ܕ݁ܣܺܝܢܰܝ . ܘܗܽܘܝܽܘ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠ ܡܶܠܶܐ̈ ܚܰܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܠܰܢ ܢܶܬ݁ܶܠ . 39 ܘܠܳܐ ܨܒ݂ܰܘ ܠܡܶܬ݁ܕ݁ܢܳܝܽܘ ܠܶܗ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ̈ . ܐܶܠܳܐ ܫܰܒ݂ܩܽܘܗ̱ܝ ܆ ܘܰܒ݂ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ ܗܦ݂ܰܟ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܇ 40 ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܰܐܗܪܽܘܢ . ܥܒ݂ܶܕ݂ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗܶܐ̈ ܕ݁ܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܢ ܇ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܕ݁ܰܐܦ݁ܩܰܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕ݁ܡܶܨܪܶܝܢ ܆ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܡܳܢܳܐ ܗܘܳܝܗ̱ܝ . 41 ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܥܶܓ݂ܠܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܗܳܢܽܘܢ ܆ ܘܕ݂ܰܒ݁ܰܚܘ ܕ݁ܶܒ݂ܚܶܐ̈ ܠܰܦ݂ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ̈ . ܘܡܶܬ݂ܒ݁ܰܣܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ . 42 ܘܰܗܦ݂ܰܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܆ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܦ݁ܳܠܚܺܝܢ ܠܚܰܝܠܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܇ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ . ܠܡܳܐ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ ܫܢܺܝܢ̈ ܒ݁ܡܰܕ݂ܒ݁ܪܳܐ : ܢܶܟ݂ܣܬ݂ܳܐ ܐܰܘ ܕ݁ܶܒ݂ܚܬ݂ܳܐ ܩܰܪܶܒ݂ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ . 43 ܐܶܠܳܐ ܫܩܰܠܬ݁ܽܘܢ ܡܰܫܟ݁ܢܶܗ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܡ ܆ ܘܟ݂ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܪܦ݂ܳܢ ܆ ܕ݁ܶܡܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܣܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܗܶܝܢ . ܐܶܫܰܢܶܝܟ݂ܽܘܢ ܠܗܰܠ ܡܶܢ ܒ݁ܳܒ݂ܶܠ . 44 ܗܳܐ ܡܰܫܟ݁ܢܳܐ ܕ݁ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ̈ ܂ ܒ݁ܡܰܕ݂ܒ݁ܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܇ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܶܥܒ݁ܕ݂ܶܗ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܘܝܶܗ . 45 ܘܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܡܰܫܟ݁ܢܳܐ ܆ ܐܳܦ݂ ܡܰܥܳܠܽܘ ܐܰܥܠܽܘܗ̱ܝ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ̈ ܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܽܘܪܬ݁ܳܢܳܐ ܇ ܡܶܢ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܫܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ . ܘܶܐܬ݂ܝܰܒ݁ܰܠ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܇ 46 ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܫܟ݁ܰܚ ܪܰܚܡܶܐ̈ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . ܘܰܫܐܶܠ ܕ݁ܢܶܫܟ݁ܰܚ ܡܰܫܟ݁ܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܶܗ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ . 47 ܫܠܶܝܡܳܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܂ ܒ݁ܢܳܐ ܠܶܗ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ . 48 ܘܰܡܪܰܝܡܳܐ ܠܳܐ ܫܪܳܐ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܝܳܐ̈ . ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܢܒ݂ܺܝܳܐ . 49 ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܟ݁ܽܘܪܣܰܝ . ܘܰܐܪܥܳܐ ܟ݁ܽܘܒ݂ܫܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܝ̈ . ܐܰܝܢܰܘ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܒ݂ܢܽܘܢ ܠܺܝ ܂ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ . ܐܰܘ ܐܰܝܢܰܘ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܢܝܳܚܬ݁ܝ . 50 ܠܳܐ ܗܳܐ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܝ ܆ ܥܶܒ݂ܕ݁ܰܬ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܆ 51 ܐܳܘ ܩܰܫܝܰܝ̈ ܩܕ݂ܳܠܳܐ ܂ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܓ݁ܙܺܝܪܺܝܢ ܒ݁ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܂ ܘܰܒ݂ܡܰܫܡܰܥܬ݂ܗܽܘܢ ܅ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . ܐܰܝܟ݂ ܐܰܒ݂ܳܗܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܂ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . 52 ܠܰܐܝܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ ܕ݁ܠܳܐ ܪܕ݂ܰܦ݂ܘ ܘܰܩܛܰܠܘ ܐܰܒ݂ܳܗܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܇ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩܰܕ݁ܶܡܘ ܒ݁ܰܕ݁ܶܩܘ ܥܰܠ ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܫܠܶܡܬ݁ܽܘܢ ܘܰܩܛܰܠܬ݁ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ . 53 ܘܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ̈ ܂ ܘܠܳܐ ܢܛܰܪܬ݁ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܀.܀.܀܀ 8 54 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܗ̱ܘܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܆ ܐܶܬ݂ܡܠܺܝܘ ܚܶܡܬ݁ܳܐ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ . ܘܰܡܚܰܪܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܫܶܢܰܝܗܽܘܢ̈ ܥܠܰܘܗ̱ܝ . 55 ܘܗܽܘ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܆ ܚܳܪ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ . ܘܰܚܙܳܐ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܘܰܠܝܶܫܽܘܥ ܟ݁ܰܕ݂ ܩܳܐܶܡ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 56 ܘܶܐܡܰܪ . ܗܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܦ݁ܬ݂ܺܝܚܺܝܢ ܆ ܘܠܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܩܳܐܶܡ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 57 ܘܰܩܥܰܘ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܂ ܘܣܰܟ݁ܰܪܘ ܐܶܕ݂ܢܰܝܗܽܘܢ̈ . ܘܰܓ݂ܙܰܡܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ . 58 ܘܶܐܚܰܕ݂ܘ ܐܰܦ݁ܩܽܘܗ̱ܝ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܂ ܘܪܳܓ݂ܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ . ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܣܗܶܕ݂ܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܆ ܣܳܡܘ ܢܰܚܬ݁ܰܝܗܽܘܢ̈ ܠܘܳܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܰܥܠܰܝܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܇ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܫܳܐܘܳܠ . 59 ܘܪܳܓ݂ܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܠܶܐܣܛܶܦ݂ܰܢܳܘܣ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܨܰܠܶܐ ܘܳܐܡܰܪ ܆ ܡܳܪܰܢ ܁ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܩܰܒ݁ܶܠ ܪܽܘܚܝ . 60 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܣܳܡ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܳܐ ܆ ܩܥܳܐ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܡܳܪܰܢ ܁ ܠܳܐ ܬ݁ܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܡܰܪ ܂ ܫܟ݂ܶܒ݂ .
8 Chapter 8 1 ܫܳܐܘܳܠ ܕ݁ܶܝܢ ܨܳܒ݂ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܂ ܘܰܡܫܰܘܬ݁ܰܦ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܩܶܛܠܶܗ . ܘܰܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܪܕ݂ܽܘܦ݂ܝܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܠܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ . ܘܶܐܬ݂ܒ݁ܰܕ݁ܰܪܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܩܽܘܪܝܳܐ̈ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ ܂ ܘܳܐܦ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܫܳܡܪܳܝܶܐ̈ . ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܫܠܺܝܚܶܐ̈ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ . 2 ܘܰܩܦ݂ܰܣܘ ܩܰܒ݂ܪܽܘܗ̱ܝ ܠܶܐܣܛܶܦ݂ܰܢܳܘܣ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܡܗܰܝܡܢܶܐ̈ ܆ ܘܶܐܬ݂ܶܐܒ݂ܶܠܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܪܰܘܪܒ݂ܳܐܝܺܬ݂ ܀ 3 ܫܳܐܘܳܠ ܕ݁ܶܝܢ ܪܳܕ݂ܶܦ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܥܺܕ̱݁ܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܥܳܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܒ݂ܳܬ݁ܶܐ̈ ܇ ܘܰܡܓ݂ܰܪܓ݁ܰܪ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܘܰܠܢܶܫܶܐ̈ ܇ ܘܰܡܫܰܠܡܺܝܢ ܗ̱ܘܳܐ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ̈ . 4 ܘܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܰܕ݁ܰܪܘ ܆ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܪܟ݁ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܂ ܘܡܰܟ݂ܪܙܺܝܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 5 ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܕ݁ܶܝܢ ܢܚܶܬ݂ ܠܶܗ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܫܳܡܪܳܝܶܐ ܆ ܘܡܰܟ݂ܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ . 6 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܳܡܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܕ݁ܬ݂ܰܡܳܢ ܆ ܨܳܝܬ݁ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ . ܘܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܂ ܠܟ݂ܽܠ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ . ܕ݁ܚܳܙܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ . 7 ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ܳܢ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܚܶܐ̈ ܛܰܢܦ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܆ ܩܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܂ ܘܢܳܦ݂ܩܳܢ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܡܶܢܗܽܘܢ . ܘܰܐ̱ܚܪܳܢܶܐ̈ ܡܫܰܪܰܝܳܐ̈ ܁ ܘܰܡܚܰܓ݁ܪܶܐ̈ ܂ ܐܶܬ݂ܰܐܣܺܝܘ . 8 ܘܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒ݁ܗܳܝ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܀ 9 ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܂ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܣܺܝܡܳܘܢ ܇ ܕ݁ܰܥܡܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ . ܘܰܒ݂ܚܰܪܫܰܘܗ̱ܝ̈ ܡܰܛܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕ݁ܫܳܡܪܳܝܶܐ̈ ܇ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܘܪܶܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܁ ܘܳܐܡܰܪ ܂ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ . 10 ܘܰܨܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܁ ܪܰܘܪܒ݂ܶܐ̈ ܂ ܘܕ݂ܰܩܕ݁ܩܶܐ̈ . ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܆ ܗܳܢܰܘ ܚܰܝܠܶܗ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 11 ܘܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܒ݁ܚܰܪܫܰܘܗ̱ܝ̈ ܐܰܬ݂ܡܰܗ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ . 12 ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܗܰܝܡܶܢܘ ܠܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܕ݁ܰܡܣܰܒ݁ܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܳܡܕ݁ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܘܢܶܫܶܐ̈ . 13 ܘܳܐܦ݂ ܗܽܘ ܣܺܝܡܳܘܢ ܗܰܝܡܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܥܡܰܕ݂ ܆ ܘܢܰܩܺܝܦ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܚܰܝܠܶܐ̈ ܪܰܘܪܒ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܗܳܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܆ ܬ݁ܳܡܰܗ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ ܀ 14 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܫܠܺܝܚܶܐ̈ ܕ݁ܒ݂ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܇ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܘ ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܫܳܡܪܳܝܶܐ̈ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܫܰܕ݁ܰܪܘ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ . 15 ܘܰܢܚܶܬ݂ܘ ܘܨܰܠܺܝܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܢܩܰܒ݁ܠܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ . 16 ܠܰܝܬ݁ ܗ̱ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܆ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܥܳܡܕ݁ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ . 17 ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܣܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܆ ܘܰܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ . 18 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܣܺܝܡܳܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܣܝܳܡ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܠܺܝܚܶܐ̈ ܡܶܬ݂ܝܰܗ̱ܒ݂ܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܆ ܩܰܪܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܶܣܦ݁ܳܐ ܁ 19 ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܇ ܗܰܒ݂ܘ ܐܳܦ݂ ܠܺܝ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܆ ܕ݁ܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܶܐܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ . 20 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ . ܟ݁ܶܣܦ݁ܳܟ݂ ܥܰܡܳܟ݂ ܢܺܐܙܰܠ ܠܰܐܒ݂ܕ݂ܳܢܳܐ ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݁ ܕ݁ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܩܶܢܝܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܬ݂ܩܰܢܝܳܐ . 21 ܠܰܝܬ݁ ܠܳܟ݂ ܡܢܳܬ݂ܳܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܦ݁ܶܣܳܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܶܒ݁ܳܟ݂ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܬ݁ܪܺܝܨ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ . 22 ܒ݁ܪܰܡ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ . ܘܰܒ݂ܥܺܝ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܆ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܶܫܬ݁ܒ݂ܶܩ ܠܳܟ݂ ܢܶܟ݂ܠܳܐ ܕ݁ܠܶܒ݁ܳܟ݂ . 23 ܒ݁ܟ݂ܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܪܺܝܪܬ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܩܶܛܪܶܐ̈ ܕ݁ܥܰܘܠܳܐ ܁ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܟ݁ . 24 ܥܢܳܐ ܣܺܝܡܳܘܢ ܘܶܐܡܰܪ . ܒ݁ܥܰܘ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܚܠܳܦ݂ܰܝ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܥܠܰܝ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܡܰܪܬ݁ܽܘܢ . 25 ܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܣܰܗܶܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܐܠܶܦ݂ܘ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܗܦ݂ܰܟ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ . ܘܰܒ݂ܩܽܘܪܝܳܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܫܳܡܪܳܝܶܐ̈ ܣܰܒ݁ܰܪܘ ܀ 26 ܘܡܰܠܶܠ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܁ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܩܽܘܡ ܙܶܠ ܠܬ݂ܰܝܡܢܳܐ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܡܰܕ݂ܒ݁ܪܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܢܳܚܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܠܓ݂ܰܙܰܐ . 27 ܘܩܳܡ ܐܶܙܰܠ . ܘܰܐܪܥܶܗ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܁ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܽܘܫ ܇ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕ݁ܩܰܢܕ݂ܰܩ ܡܰܠܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܘܫܳܝܶܐ̈ . ܘܗܽܘ ܫܰܠܺܝܛ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܶܗ ܓ݁ܰܙܳܗ . ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܆ ܕ݁ܢܶܣܓ݁ܽܘܕ݂ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ . 28 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܦ݂ܰܟ݂ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܆ ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܡܰܪܟ݁ܰܒ݂ܬ݂ܳܐ ܘܩܳܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ . 29 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܠܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ . ܐܶܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܘܩܰܦ݂ ܠܡܰܪܟ݁ܰܒ݂ܬ݂ܳܐ . 30 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܆ ܫܡܰܥ ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܒ݁ܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ . ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܆ ܕ݁ܶܐܢ ܡܶܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܡܳܢܳܐ ܩܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ . 31 ܘܗܽܘ ܐܶܡܰܪ . ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠ ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܰܪܬ݁ܶܝܢܝ . ܘܰܒ݂ܥܳܐ ܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܆ ܕ݁ܢܶܣܰܩ ܘܢܶܬ݁ܶܒ݂ ܥܰܡܶܗ . 32 ܦ݁ܳܣܽܘܩܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܶܗ ܆ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܢܳܐ . ܐܰܝܟ݂ ܐܶܡܪܳܐ ܠܢܶܟ݂ܣܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܕ݁ܒ݂ܰܪ . ܘܰܐܝܟ݂ ܢܶܩܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܓ݁ܳܙܽܘܙܳܐ ܫܰܬ݁ܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ . ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܠܳܐ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܦ݁ܽܘܡܶ 33 ܒ݁ܡܽܘܟ݁ܳܟ݂ܶܗ . ܡܶܢ ܚܒ݂ܽܘܫܝܳܐ ܘܡܶܢ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܐܶܬ݂ܕ݁ܒ݂ܰܪ . ܘܕ݂ܳܪܶܗ ܡܰܢܽܘ ܢܶܫܬ݁ܰܥܶܐ . ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܩܠܺܝܢ ܚܰܝܰܘܗ̱ܝ̈ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ . 34 ܘܶܐܡܰܪ ܗܰܘ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܠܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ . ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܆ ܥܰܠ ܡܰܢܽܘ ܐܰܡܪܳܗ ܗܳܕ݂ܶܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܇ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܐܰܘ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܀.܀.܀܀ 9 35 ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܦ݁ܽܘܡܶܗ ܆ ܘܫܰܪܺܝ ܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܇ ܡܣܰܒ݁ܰܪ ܠܶܗ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ . 36 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܆ ܡܰܛܺܝܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܳܗ ܡܰܝܳܐ̈ . ܘܶܐܡܰܪ ܗܰܘ ܡܗܰܝܡܢܳܐ . ܗܳܐ ܡܰܝܳܐ̈ ܁ ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܺܝ ܟ݁ܳܠܺܝܬ݂ܳܐ ܂ ܕ݁ܶܐܥܡܰܕ݂ . 37 ܘܶܐܡܰܪ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ . ܐܶܢ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܠܶܒ݁ܳܐ ܆ ܫܰܠܺܝܛ . ܘܰܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ . ܐܶܢܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܁ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܗ̱ܘ . 38 ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܁ ܕ݁ܰܬ݂ܩܽܘܡ ܡܰܪܟ݁ܰܒ݂ܬ݂ܳܐ . ܘܰܢܚܶܬ݂ܘ ܬ݁ܪܰܝܗܽܘܢ̈ ܠܡܰܝܳܐ̈ . ܘܰܐܥܡܕ݂ܶܗ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܠܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܗܰܘ . 39 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܣܠܶܩܘ ܡܶܢ ܡܰܝܳܐ̈ ܆ ܪܽܘܚܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܚܶܛܦ݁ܰܬ݂ ܠܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܆ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܠܳܐ ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܗܰܘ . ܐܶܠܳܐ ܐܳܙܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܽܐܘܪܚܶܗ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܶܐ . 40 ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܒ݁ܰܐܙܳܘܛܳܘܣ . ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܡܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܡܣܰܒ݁ܰܪ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ̈ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܆ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܠܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܀
9 Chapter 9 1 ܫܳܐܘܳܠ ܕ݁ܶܝܢ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܡܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܁ ܠܽܘܚܳܡܳܐ ܘܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܶܛܠܳܐ ܥܰܠ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܡܳܪܰܢ . 2 ܘܰܫܐܶܠ ܠܶܗ ܐܶܓ݁ܪܳܬ݂ܳܐ̈ ܡܶܢ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܆ ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܶܗ ܠܕ݂ܰܪܡܣܽܘܩ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܇ ܕ݁ܶܐܢ ܗܽܘ ܕ݁ܢܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܪܳܕ݂ܶܝܢ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܐܰܘ ܢܶܫܶܐ̈ ܆ ܢܶܐܣܽܘܪ ܢܰܝܬ݁ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ . 3 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܳܙܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܡܡܰܛܶܐ ܠܕ݂ܰܪܡܣܽܘܩ ܆ ܡܶܢ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܫܶܠܝܳܐ ܁ ܐܰܙܠܶܓ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ . 4 ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ . ܘܰܫܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܫܳܐܘܳܠ ܫܳܐܘܳܠ ܆ ܡܳܢܳܐ ܪܳܕ݂ܶܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܺܝ . ܩܫܶܐ ܗ̱ܘ ܠܳܟ݂ ܠܰܡܒ݂ܰܥܳܛܽܘ ܠܥܽܘܩܣܶܐ̈ . 5 ܥܢܳܐ ܗܽܘ ܘܶܐܡܰܪ . ܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܡܳܪܝ . ܘܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ . ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ ܪܳܕ݂ܶܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ . 6 ܐܶܠܳܐ ܩܽܘܡ ܥܽܘܠ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܆ ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܢܶܬ݂ܡܰܠܰܠ ܥܰܡܳܟ݂ ܥܰܠ ܡܳܐ ܕ݁ܘܳܠܶܐ ܠܳܟ݂ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ . 7 ܘܓ݂ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܕ݁ܳܐܙܺܠ̱ܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡܶܗ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܆ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟ݁ܰܕ݂ ܬ݁ܰܡܺܝܗܺܝܢ ܇ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܩܳܠܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܫܳܡܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . ܐ̱ܢܳܫ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ . 8 ܘܩܳܡ ܫܳܐܘܳܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܕ݁ܶܡ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܥܰܝܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܦ݁ܬ݂ܺܝܚܳܢ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܰܚܺܝܕ݂ܺܝܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܁ ܐܰܥܠܽܘܗ̱ܝ ܠܕ݂ܰܪܡܣܽܘܩ . 9 ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ̈ ܁ ܘܠܳܐ ܐܶܟ݂ܰܠ ܂ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܺܝ ܀ 10 ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܕ݂ܰܪܡܣܽܘܩ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܚܰܢܰܢܝܳܐ . ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܒ݁ܚܶܙܘܳܐ . ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܆ ܘܶܐܡܰܪ . ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝ . 11 ܘܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ . ܩܽܘܡ ܙܶܠ ܠܫܽܘܩܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܬ݁ܪܺܝܨܳܐ ܆ ܘܰܒ݂ܥܺܝ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܠܫܳܐܘܳܠ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܛܰܪܣܳܘܣ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ . ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܽܘ ܡܨܰܠܶܐ ܆ 12 ܚܙܳܐ ܒ݁ܚܶܙܘܳܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܆ ܕ݁ܥܰܠ ܘܣܳܡ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܇ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܬ݂ܦ݁ܰܬ݁ܚܳܢ̈ ܥܰܝܢܰܘܗ̱ܝ̈ . 13 ܘܶܐܡܰܪ ܚܰܢܰܢܝܳܐ . ܡܳܪܝ ܁ ܫܶܡܥܶܬ݂ ܡܶܢ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܥܰܠ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܆ ܕ݁ܰܟ݂ܡܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܐܰܣܒ݁ܶܠ ܠܩܰܕ݁ܺܝܫܰܝܟ݁̈ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ . 14 ܘܗܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܡܶܢ ܪܰܒ݁ܰܝ̈ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܆ ܕ݁ܢܶܐܣܽܘܪ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩܳܪܶܝܢ ܫܡܳܟ݂ . 15 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ . ܩܽܘܡ ܙܶܠ ܁ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܳܐܢܳܐ ܗܽܘ ܠܺܝ ܓ݁ܰܒ݂ܝܳܐ ܆ ܕ݁ܢܶܫܩܽܘܠ ܫܶܡܝ ܒ݁ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܘܰܒ݂ܡܰܠܟ݁ܶܐ̈ . ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ . 16 ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܚܰܘܶܝܘܗ̱ܝ ܆ ܟ݁ܡܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܠܡܶܚܰܫ ܡܶܛܽܠ ܫܶܡܝ ܀ 17 ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܐܶܙܰܠ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܆ ܘܣܳܡ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܫܳܐܘܳܠ ܐܳܚܝ ܆ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܇ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܬ݂ܦ݁ܰܬ݁ܚܳܢ̈ ܥܰܝܢܰܝܟ݁̈ ܘܬ݂ܶܬ݂ܡܠܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ . 18 ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܢܦ݂ܰܠ ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܕ݂ܳܡܶܐ ܠܰܩܠܳܦ݂ܶܐ̈ ܆ ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܰܬ݁ܰܚ ܥܰܝܢܰܘܗ̱ܝ̈ . ܘܩܳܡ ܥܡܰܕ݂ . 19 ܘܩܰܒ݁ܶܠ ܣܰܝܒ݁ܳܪܬ݁ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܚܰܝܰܠ . ܘܰܗܘܳܐ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܠܘܳܬ݂ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ̈ ܗܳܢܽܘܢ ܁ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܕ݂ܰܪܡܣܽܘܩ . 20 ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܡܰܟ݂ܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܆ ܕ݁ܗܽܘܝܽܘ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 21 ܘܬ݂ܰܡܺܝܗܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܁ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܆ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܆ ܗܰܘ ܕ݁ܪܳܕ݂ܶܦ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩܳܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܫܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܆ ܐܳܦ݂ ܠܗܳܪܟ݁ܳܐ ܥܠܶܝܗ ܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܫܰܕ݁ܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܐܣܽܘܪ ܢܰܘܒ݁ܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܪܰܒ݁ܰܝ̈ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܀ 22 ܫܳܐܘܳܠ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܬ݂ܚܰܝܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܆ ܘܰܡܙܺܝܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܁ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܕ݂ܰܪܡܣܽܘܩ ܇ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܚܰܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܗܳܢܰܘ ܡܫܺܝܚܳܐ . 23 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܣܓ݂ܺܝܘ ܠܶܗ ܬ݁ܰܡܳܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܆ ܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܢܶܟ݂ܠܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܂ ܕ݁ܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ . 24 ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܕ݁ܰܩ ܠܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܠܫܳܐܘܳܠ ܐܳܦ݁ܰܪܣܢܳܐ ܆ ܕ݁ܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܠܶܗ . ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܬ݁ܰܪܥܶܐ̈ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܁ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܂ ܕ݁ܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ . 25 ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܣܳܡܽܘܗ̱ܝ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ̈ ܒ݁ܶܐܣܦ݁ܪܺܝܕ݂ܳܐ ܆ ܘܫܰܒ݁ܽܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܐ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ . 26 ܘܶܐܙܰܠ ܠܶܗ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ . ܘܨܳܒ݂ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܶܬ݂ܢܰܩܳܦ݂ܽܘ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ̈ ܆ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܳܚܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܘܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ ܗܽܘ . 27 ܒ݁ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܚܕ݁ܶܗ ܘܰܐܝܬ݁ܝܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܫܠܺܝܚܶܐ̈ . ܘܶܐܫܬ݁ܰܥܺܝ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܚܙܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ . ܘܕ݂ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ . ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܒ݁ܕ݂ܰܪܡܣܽܘܩ ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܡܰܠܶܠ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ . 28 ܘܥܳܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܢܳܦ݂ܶܩ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ . 29 ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܆ ܘܕ݂ܳܪܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܁ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܝܰܘܢܳܐܝܺܬ݂ . ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܡܶܩܛܠܶܗ . 30 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܐܰܚܶܐ̈ ܆ ܐܰܝܬ݁ܝܽܘܗ̱ܝ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܠܩܶܣܰܪܺܝܰܐ . ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܫܰܕ݁ܪܽܘܗ̱ܝ ܠܛܰܪܣܳܘܣ . 31 ܒ݁ܪܰܡ ܕ݁ܶܝܢ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܳܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ ܘܒ݂ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܘܰܒ݂ܫܳܡܪܺܝܢ ܆ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܳܗ ܫܠܳܡܳܐ ܇ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܢܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܘܪܳܕ݂ܝܳܐ ܒ݁ܕ݂ܶܚܠܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ . ܘܰܒ݂ܒ݂ܽܘܝܳܐܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܣܳܓ݂ܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܀.܀.܀܀ 10 32 ܘܰܗܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ̈ ܆ ܢܚܶܬ݂ ܐܳܦ݂ ܠܘܳܬ݂ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܠܽܘܕ݂ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ . 33 ܘܶܐܫܟ݁ܰܚ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܐܰܢܺܝܰܣ ܆ ܕ݁ܰܪܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܥܰܪܣܳܐ ܘܰܡܫܰܪܰܝ ܫܢܺܝܢ̈ ܬ݁ܡܳܢܶܐ . 34 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ . ܐܰܢܺܝܰܐ ܁ ܡܰܐܣܶܐ ܠܳܟ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . ܩܽܘܡ ܘܫܰܘܳܐ ܥܰܪܣܳܟ݂ . ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܩܳܡ . 35 ܘܰܚܙܰܐܘܽܗ̱ܝ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܠܽܘܕ݂ ܘܰܒ݂ܣܰܪܳܘܢܰܐ ܆ ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܢܺܝܘ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀ 36 ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݁ܬ݁ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܒ݁ܝܳܘܦ݁ܺܐ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܁ ܕ݁ܰܫܡܳܗ ܗܘܳܐ ܛܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ . ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܛܳܒ݂ܶܐ̈ ܁ ܘܰܒ݂ܙܶܕ݂ܩܳܬ݂ܳܐ̈ ܂ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ . 37 ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܪܗܰܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܗܽܘܢ ܒ݁ܗܳܢܽܘܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܡܺܝܬ݂ܰܬ݂ ܆ ܘܰܐܣܚܝܽܘܗ ܘܣܳܡܽܘܗ ܒ݁ܥܶܠܺܝܬ݂ܳܐ . 38 ܘܰܫܡܰܥܘ ܗ̱ܘܰܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܫܶܡܥܽܘܢ ܒ݁ܠܽܘܕ݂ ܗ̱ܽܘ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܆ ܗܳܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܥܰܠ ܓ݁ܶܢ̱ܒ݂ ܝܳܘܦ݁ܺܐ ܆ ܘܫܰܕ݁ܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܕ݁ܢܶܒ݂ܥܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܇ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܡܰܐܢ ܠܶܗ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܨܶܐܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܂ 39 ܘܩܳܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܶܙܰܠ ܥܰܡܗܽܘܢ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܁ ܐܰܣܩܽܘܗ̱ܝ ܠܥܶܠܺܝܬ݂ܳܐ . ܘܰܟ݂ܢܰܫ ܩܳܡ ܠܗܶܝܢ ܚܕ݂ܳܪܰܘܗ̱ܝ̈ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܐܰܪܡܠܳܬ݂ܳܐ̈ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܳܟ݂ܝܳܢ̈ ܘܰܡܚܰܘܝܳܢ̈ ܠܶܗ ܇ ܟ݁ܽܘܬ݁ܺܝܢܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܡܰܪܛܽܘܛܶܐ̈ . ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܝܳܗܒ݁ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܗܶܝܢ ܛܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܰܝܳܐ . 40 ܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܦ݁ܶܩ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܒ݂ܰܪ ܆ ܘܰܩܥܶܕ݂ ܥܰܠ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܘܨܰܠܺܝ . ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܢܺܝ ܠܘܳܬ݂ ܫܠܰܕ݁ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ . ܛܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܆ ܩܽܘܡܝ . ܗܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܶܬ݂ܚܰܬ݂ ܥܰܝܢܶܝܗ̈ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܳܬ݂ܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܁ ܝܶܬ݂ܒ݁ܰܬ݂ . 41 ܘܰܐܘܫܶܛ ܠܳܗ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܘܰܐܩܺܝܡܳܗ . ܘܰܩܪܳܐ ܠܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܘܠܰܐܪܡܠܳܬ݂ܳܐ̈ . ܘܝܰܗܒ݁ܳܗ ܠܗܽܘܢ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܰܝܳܐ . 42 ܘܶܐܬ݂ܝܰܕ݂ܥܰܬ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ . ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒ݁ܡܳܪܰܢ . 43 ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܝܳܘܦ݁ܺܐ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܠܳܐ ܙܥܽܘܪܺܝܢ̈ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒ݁ܽܘܪܣܳܝܳܐ ܀
10 Chapter 10 1 ܒ݁ܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܆ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܩܳܘܪܢܺܠܺܝܳܘܣ ܇ ܡܶܢ ܣܦ݁ܺܝܪܰܐ ܗܳܝ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܐܺܝܛܰܠܺܝܩܺܐ . 2 ܘܙܰܕ݁ܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܘܕ݂ܳܚܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ . ܗܽܘ ܘܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܟ݁ܽܠܶܗ . ܘܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܙܶܕ݂ܩܳܬ݂ܳܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ̈ ܒ݁ܥܰܡܳܐ . ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܒ݁ܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ . 3 ܗܳܢܳܐ ܚܙܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܚܶܙܘܳܐ ܓ݁ܰܠܝܳܐܝܺܬ݂ ܆ ܠܰܐܦ݁ܰܝ̈ ܬ݁ܫܰܥ ܫܳܥܺܝܢ̈ ܒ݁ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܇ ܕ݁ܥܰܠ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܩܳܘܪܢܺܠܺܝܶܐ ܆ 4 ܘܗܽܘ ܚܳܪ ܒ݁ܶܗ ܘܰܕ݂ܚܶܠ . ܘܶܐܡܰܪ . ܡܳܢܳܐ ܡܳܪܝ . ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ . ܨܠܰܘܳܬ݂ܳܟ݂̈ ܘܙܶܕ݂ܩܳܬ݂ܳܟ݂̈ ܣܠܶܩ ܠܕ݂ܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ . 5 ܘܗܳܫܳܐ ܫܰܕ݁ܰܪ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܠܝܳܘܦ݁ܺܐ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܆ ܘܰܐܝܬ݁ܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ . 6 ܗܳܐ ܫܪܶܐ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܫܶܡܥܽܘܢ ܒ݁ܽܘܪܣܳܝܳܐ ܁ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܝܰܡܳܐ . 7 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܙܰܠ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܆ ܩܪܳܐ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܘܦ݂ܳܠܚܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܕ݂ܳܚܶܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܁ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݁ܕ݁ܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܆ 8 ܘܶܐܫܬ݁ܰܥܺܝ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܚܙܳܐ . ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܝܳܘܦ݁ܺܐ ܀ 9 ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܪܳܕ݂ܶܝܢ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܘܩܰܪܺܝܒ݂ܺܝܢ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܆ ܣܠܶܩ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܶܐܓ݁ܳܪܳܐ ܁ ܕ݁ܰܢܨܰܠܶܐ ܒ݁ܫܶܬ݂ ܫܳܥܺܝܢ̈ . 10 ܘܰܟ݂ܦ݂ܶܢ ܘܨܳܒ݂ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܠܥܰܣ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܡܰܬ݂ܩܢܺܝܢ ܠܶܗ ܆ ܢܦ݂ܰܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܬ݁ܶܡܗܳܐ . 11 ܘܰܚܙܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܦ݁ܬ݂ܺܝܚܺܝܢ ܆ ܘܡܳܐܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܰܣܺܝܪ ܒ݁ܰܐܪܒ݁ܰܥ ܩܰܪܢܳܢ̈ . ܘܕ݂ܳܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܟ݂ܶܬ݁ܳܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ . ܘܫܳܐܶܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ . 12 ܘܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܶܗ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܚܰܝܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܰܐܪܒ݁ܥܳܬ݂̈ ܪܶܓ݂ܠܶܐ̈ . ܘܪܰܚܫܳܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ . ܘܦ݂ܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ . 13 ܘܩܳܠܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܶܗ ܕ݁ܳܐܡܰܪ . ܫܶܡܥܽܘܢ ܆ ܩܽܘܡ ܟ݁ܽܘܣ ܘܰܐܟ݂ܽܘܠ . 14 ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܐܶܡܰܪ . ܚܳܣ ܡܳܪܝ ܆ ܕ݁ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܠܳܐ ܐܶܟ݂ܠܶܬ݂ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܰܡܣܰܝܰܒ݂ ܘܰܛܡܰܐ . 15 ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ̈ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ̈ ܩܳܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ . ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܟ݁ܺܝ ܆ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܳܐ ܬ݁ܣܰܝܶܒ݂ . 16 ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܗܘܳܬ݂ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ̈ ܆ ܘܶܐܬ݂ܥܰܠܺܝ ܠܶܗ ܡܳܐܢܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܀ 17 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܕ݁ܡܳܢܰܘ ܚܶܙܘܳܐ ܕ݁ܰܚܙܳܐ ܆ ܡܰܛܺܝܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܕ݁ܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܩܳܘܪܢܺܠܺܝܳܘܣ ܇ ܘܫܰܐܶܠܘ ܥܰܠ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܫܪܶܐ ܒ݁ܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ . ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܘܩܳܡܘ ܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܪܬ݁ܳܐ . 18 ܘܩܳܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܬ݁ܰܡܳܢ ܘܰܡܫܰܐܠܺܝܢ ܆ ܕ݁ܶܐܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܫܪܶܐ . 19 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܶܡܥܽܘܢ ܪܳܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܚܶܙܘܳܐ ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܪܽܘܚܳܐ . ܗܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܠܳܟ݂ . 20 ܩܽܘܡ ܚܽܘܬ݂ ܘܙܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ ܪܶܥܝܳܢܳܟ݂ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܗܽܘ ܫܰܕ݁ܪܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ . 21 ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܚܶܬ݂ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܗܳܢܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܐܶܢܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܒ݂ܳܥܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܳܗ ܐܶܬ݂ܰܝܬ݁ܽܘܢ . 22 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܩܳܘܪܢܺܠܺܝܳܘܣ . ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܟ݁ܺܐܢܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܚܶܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ . ܘܡܰܣܗܶܕ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܆ ܐܶܬ݂ܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܒ݁ܚܶܙܘܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܆ ܕ݁ܰܢܫܰܕ݁ܰܪ ܢܰܥܠܳܟ݂ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܇ ܘܢܶܫܡܰܥ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ . 23 ܘܰܐܥܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܆ ܘܩܰܒ݁ܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܟ݁ܰܪ ܕ݁ܰܫܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܀ ܘܩܳܡ ܠܒ݂ܳܬ݂ܪܶܗ ܕ݁ܝܰܘܡܳܐ . ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܐܶܙܰܠ ܥܰܡܗܽܘܢ . ܘܶܐܙܰܠܘ ܥܰܡܶܗ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܐܰܚܶܐ̈ ܕ݁ܝܳܘܦ݁ܺܐ . 24 ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥܰܠ ܠܩܶܣܰܪܺܝܰܐ . ܩܳܘܪܢܺܠܺܝܳܘܣ ܕ݁ܶܝܢ ܡܩܰܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܟ݂ܰܢܫܺܝܢ ܠܶܗ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܛܽܘܗܡܶܗ . ܘܳܐܦ݂ ܪܳܚܡܶܐ̈ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ . 25 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܳܐܶܠ ܫܶܡܥܽܘܢ ܆ ܐܰܪܥܶܗ ܩܳܘܪܢܺܠܺܝܳܘܣ ܆ ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܣܓ݂ܶܕ݂ ܠܪܶܓ݂ܠܰܘܗ̱ܝ̈ . 26 ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܩܽܘܡ ܠܳܟ݂ . ܘܳܐܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܐ̱ܢܳܐ . 27 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܆ ܥܰܠ ܘܶܐܫܟ݁ܰܚ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܬ݂ܰܡܳܢ . 28 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܡܰܦ݁ܰܣ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܇ ܕ݁ܢܶܩܰܦ݂ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܰܪ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܶܗ . ܘܠܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܘܝܰܢܝ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܐܺܡܰܪ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕ݁ܰܛܡܰܐ ܐܰܘ ܡܣܰܝܰܒ݂ . 29 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܐܝܺܬ݂ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܰܕ݁ܰܪܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ . ܒ݁ܪܰܡ ܡܫܰܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܫܰܕ݁ܰܪܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܀.܀.܀܀ 11 30 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܩܳܘܪܢܺܠܺܝܳܘܣ . ܐܰܪܒ݁ܥܳܐ̈ ܝܰܘܡܺܝܢ̈ ܐܺܝܬ݂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܡܶܢ ܕ݁ܨܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ . ܘܒ݂ܰܬ݂ܫܰܥ ܫܳܥܺܝܢ̈ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܨܰܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܝ ܆ ܩܳܡ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܒ݂ܺܝܫ ܚܶܘܳܪܶܐ̈ . 31 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ . ܩܳܘܪܢܺܠܺܝܶܐ ܆ ܐܶܫܬ݁ܰܡܥܰܬ݂ ܨܠܽܘܬ݂ܳܟ݂ . ܘܰܠܙܶܕ݂ܩܳܬ݂ܳܟ݂̈ ܕ݁ܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ . 32 ܒ݁ܪܰܡ ܫܰܕ݁ܰܪ ܠܝܳܘܦ݁ܺܐ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܆ ܘܰܐܝܬ݁ܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ . ܗܳܐ ܫܪܶܐ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܫܶܡܥܽܘܢ ܒ݁ܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕ݁ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܝܰܡܳܐ . ܘܗܽܘ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡܳܟ݂ . 33 ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܫܰܕ݁ܪܶܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ . ܘܰܐܢ̱ܬ݁ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܝܬ݁ . ܘܗܳܐ ܚܢܰܢ ܟ݁ܽܠܰܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ . ܘܨܳܒ݂ܶܝܢܰܢ ܁ ܕ݁ܢܶܫܡܰܥ ܟ݁ܽܠ ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܦ݁ܩܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ . 34 ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܕ݁ܶܝܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܦ݁ܽܘܡܶܗ ܘܶܐܡܰܪ . ܒ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܐܰܕ݂ܪܟ݂ܶܬ݂ ܆ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܢܳܣܶܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ̈ . 35 ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܚܶܠ ܡܶܢܶܗ ܘܦ݂ܳܠܰܚ ܟ݁ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܡܩܰܒ݁ܰܠ ܗ̱ܽܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ . 36 ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܫܰܕ݁ܰܪ ܠܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܆ ܘܣܰܒ݁ܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܆ ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠ . 37 ܘܳܐܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ ܇ ܕ݁ܰܐܩܦ݂ܰܬ݂ ܡܶܢ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܟ݂ܪܶܙ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܇ 38 ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܡܶܢ ܢܳܨܪܰܬ݂ . ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܫܚܶܗ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܘܰܒ݂ܚܰܝܠܳܐ . ܘܗܽܘܝܽܘ ܕ݁ܡܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܰܐܣܶܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܢܟ݂ܺܝܘ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝܫܳܐ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܶܗ . 39 ܘܰܚܢܰܢ ܣܳܗܕ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠ ܡܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܆ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ ܘܕ݂ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ . ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܬ݁ܠܰܐܘܽܗ̱ܝ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܘܩܰܛܠܽܘܗ̱ܝ . 40 ܘܠܶܗ ܐܰܩܺܝܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ̈ . ܘܝܰܗܒ݁ܶܗ ܕ݁ܢܶܬ݂ܚܙܶܐ ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܆ 41 ܠܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܟ݂ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܇ ܐܶܠܳܐ ܠܰܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬ݂ܓ݁ܒ݂ܺܝܢ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܣܳܗܕ݁ܶܐ̈ . ܕ݁ܶܐܟ݂ܰܠܢ ܥܰܡܶܗ ܘܶܐܫܬ݁ܺܝܢ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܩܝܳܡܬ݁ܶܗ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ . 42 ܘܦ݂ܰܩܕ݂ܰܢ ܕ݁ܢܰܟ݂ܪܶܙ ܘܰܢܣܰܗܶܕ݂ ܠܥܰܡܳܐ ܆ ܕ݁ܗܳܢܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܦ݁ܪܶܫ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܝܳܢܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ ܘܰܕ݂ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ . 43 ܘܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܰܣܗܶܕ݂ܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ ܆ ܕ݁ܟ݂ܽܠܡܰܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܆ ܢܩܰܒ݁ܶܠ ܫܽܘܒ݂ܩܳܢ ܚܛܳܗܶܐ̈ ܀ 44 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܽܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܠܶܐ̈ ܆ ܐܰܓ݁ܢܰܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܠܬ݂ܳܐ . 45 ܘܰܬ݂ܡܰܗܘ ܘܰܬ݂ܗܰܪܘ ܐܰܚܶܐ̈ ܓ݁ܙܺܝܪܶܐ̈ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܘ ܥܰܡܶܗ ܆ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܥܰܠ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܦ݁ܥܰܬ݂ . 46 ܫܳܡܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܒ݁ܠܶܫܳܢ ܠܶܫܳܢ ܆ ܘܡܰܘܪܒ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ . ܘܶܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ . 47 ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܡܰܝܳܐ̈ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐ̱ܢܳܫ ܟ݁ܳܠܶܐ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܥܡܕ݂ܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܆ ܕ݁ܗܳܐ ܩܰܒ݁ܶܠܘ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܰܚܢܰܢ . 48 ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܩܰܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܆ ܕ݁ܢܶܥܡܕ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . ܘܰܒ݂ܥܰܘ ܡܶܢܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܢܩܰܘܶܐ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܀
11 Chapter 11 1 ܘܶܐܫܬ݁ܰܡܥܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܰܫܠܺܝܚܶܐ̈ ܘܠܰܐܚܶܐ̈ ܕ݁ܒ݂ܺܝܗܽܘܕ݂ ܆ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܩܰܒ݁ܶܠܘ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀ 2 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܣܠܶܩ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܆ ܕ݁ܳܝܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡܶܗ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܡܶܢ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܁ 3 ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܇ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܥܽܘܪܠܶܐ̈ ܥܰܠ ܘܰܠܥܶܣ ܥܰܡܗܽܘܢ . 4 ܘܰܐܩܶܦ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܆ 5 ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܡܨܰܠܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܒ݁ܝܳܘܦ݁ܺܐ ܆ ܚܙܺܝܬ݂ ܒ݁ܚܶܙܘܳܐ ܆ ܕ݁ܰܢܚܶܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܐܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܇ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܟ݂ܶܬ݁ܳܢܳܐ . ܘܰܐܣܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܰܐܪܒ݁ܰܥ̈ ܩܰܪܢܳܬ݂ܶܗ̈ . ܘܫܳܐܶܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ . ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ܝ . 6 ܘܚܳܪܶܬ݂ ܒ݁ܶܗ . ܘܚܳܙܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܚܰܝܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܰܐܪܒ݁ܥܳܬ݂̈ ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܶܝܢ̈ . ܘܪܰܚܫܳܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ . ܘܳܐܦ݂ ܦ݁ܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ . 7 ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܝ . ܫܶܡܥܽܘܢ ܆ ܩܽܘܡ ܟ݁ܽܘܣ ܘܰܐܟ݂ܽܘܠ . 8 ܘܶܐܡܪܶܬ݂ . ܚܳܣ ܡܳܪܝ ܆ ܕ݁ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܠܳܐ ܥܰܠ ܠܦ݂ܽܘܡܝ ܕ݁ܰܛܡܰܐ ܘܕ݂ܰܡܣܰܝܰܒ݂ . 9 ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܩܳܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܆ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܟ݁ܺܝ ܆ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܳܐ ܬ݁ܣܰܝܶܒ݂ . 10 ܗܳܕ݂ܶܐ ܗܘܳܬ݂ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ̈ ܆ ܘܶܐܣܬ݁ܰܠܰܩ ܠܶܗ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܠܰܫܡܰܝܳܐ . 11 ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܆ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ̈ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܕ݁ܰܪܘ ܠܘܳܬ݂ܝ ܡܶܢ ܩܳܘܪܢܺܠܺܝܳܘܣ ܡܶܢ ܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܆ ܐܶܬ݂ܰܘ ܘܩܳܡܘ ܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܪܬ݁ܳܐ ܂ ܕ݁ܰܫܪܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܒ݁ܳܗ . 12 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܪܽܘܚܳܐ . ܕ݁ܙܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܦ݁ܽܘܠܳܓ݂ܳܐ . ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܥܰܡܝ ܐܳܦ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܫܬ݁ܳܐ ܐܰܚܺܝܢ̈ . ܘܥܰܠܢ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ . 13 ܘܶܐܫܬ݁ܰܥܺܝ ܠܰܢ ܆ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܚܙܳܐ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܇ ܕ݁ܩܳܡ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܕ݁ܫܰܕ݁ܰܪ ܠܝܳܘܦ݁ܺܐ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܆ ܘܰܐܝܬ݁ܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ . 14 ܘܗܽܘ ܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡܳܟ݂ ܡܶܠܶܐ̈ ܕ݁ܰܒ݂ܗܶܝܢ ܬ݁ܺܚܶܐ . ܐܰܢ̱ܬ݁ ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܟ݂ . 15 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܰܩܦ݂ܶܬ݂ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܆ ܐܰܓ݁ܢܰܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܁ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܰܥܠܰܝܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ . 16 ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܰܟ݂ܪܶܬ݂ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܆ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܥܡܶܕ݂ ܒ݁ܡܰܝܳܐ̈ ܆ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܶܥܡܕ݂ܽܘܢ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ . 17 ܐܶܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ݂ ܝܰܗܒ݁ܳܗ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܠܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢܘ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܠܰܢ ܆ ܐܶܢܳܐ ܡܰܢ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܕ݁ܶܐܣܦ݁ܰܩ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܕ݁ܶܐܟ݂ܠܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ . 18 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܠܶܐ̈ ܫܡܰܥܘ ܆ ܫܠܺܝܘ ܠܗܽܘܢ ܘܫܰܒ݁ܰܚܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ . ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܆ ܕ݁ܰܟ݂ܒ݂ܰܪ ܐܳܦ݂ ܠܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܬ݁ܝܳܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܚܰܝܶܐ̈ ܀ 19 ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܰܕ݁ܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܐܶܣܛܶܦ݂ܰܢܳܘܣ ܆ ܡܰܛܺܝܘ ܗ̱ܘܰܘ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܦ݂ܽܘܢܺܝܩܺܐ . ܘܳܐܦ݂ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܩܽܘܦ݁ܪܳܘܣ . ܘܠܰܐܢܛܺܝܳܟ݂ܺܝܰܐ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܇ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܥܰܡ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ . 20 ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܩܽܘܦ݁ܪܳܘܣ ܘܡܶܢ ܩܽܘܪܺܝܢܺܐ ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܐܢܛܺܝܳܘܟ݂ܺܝ . ܘܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡ ܝܰܘܢܳܝܶܐ̈ . ܘܰܡܣܰܒ݁ܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ . 21 ܘܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ . ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܗܰܝܡܶܢܘ ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܢܺܝܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܀.܀.܀܀ 12 22 ܘܶܐܫܬ݁ܰܡܥܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܗܺܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܶܐܕ݂ܢܰܝܗܽܘܢ̈ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܆ ܘܫܰܕ݁ܰܪܘ ܠܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܠܰܐܢܛܺܝܳܘܟ݂ܺܝ . 23 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܬ݂ܰܡܳܢ ܘܰܚܙܳܐ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܚܕ݂ܺܝ ܘܒ݂ܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܆ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܶܗ ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܢܰܩܺܝܦ݂ܺܝܢ ܠܡܳܪܰܢ ܇ 24 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܇ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܘܰܒ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ . ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܰܘܣܰܦ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܠܡܳܪܰܢ . 25 ܘܗܽܘ ܢܦ݂ܰܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܛܰܪܣܳܘܣ ܠܡܶܒ݂ܥܳܐ ܠܫܳܐܘܳܠ . 26 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܫܟ݁ܚܶܗ ܆ ܐܰܝܬ݁ܝܶܗ ܥܰܡܶܗ ܠܰܐܢܛܺܝܳܟ݂ܺܝܰܐ . ܘܫܰܢ̱ܬ݁ܳܐ ܟ݁ܽܠܳܗ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܟ݁ܢܺܝܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܂ ܘܰܐܠܶܦ݂ܘ ܥܰܡܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ . ܡܶܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝܰܬ݂ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝܘ ܒ݁ܰܐܢܛܺܝܳܘܟ݂ܺܝ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ̈ ܟ݁ܪܺܣܛܝܳܢܶܐ̈ ܀ 27 ܘܰܒ݂ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܗܳܢܽܘܢ ܆ ܐܶܬ݂ܰܘ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܠܬ݂ܰܡܳܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ . 28 ܘܩܳܡ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܐܰܓ݂ܰܒ݂ܳܘܣ . ܘܰܐܘܕ݁ܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܪܽܘܚ ܆ ܕ݁ܟ݂ܰܦ݂ܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗܳܘܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ . ܘܰܗܘܳܐ ܟ݁ܰܦ݂ܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܁ ܒ݁ܝܰܘܡܰܝ̈ ܩܠܰܘܕ݂ܺܝܳܘܣ ܩܶܣܰܪ . 29 ܒ݁ܪܰܡ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ̈ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܆ ܦ݁ܪܰܫܘ ܕ݁ܰܢܫܰܕ݁ܪܽܘܢ ܠܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܚܶܐ̈ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ . 30 ܘܫܰܕ݁ܰܪܘ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܒ݁ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܘܫܳܐܘܳܠ ܠܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܕ݁ܬ݂ܰܡܳܢ ܀
12 Chapter 12 1 ܒ݁ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܆ ܐܰܪܡܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܐܺܝܕ݂ܰܝܳܐ̈ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫܺܝܢ̈ ܕ݁ܰܒ݂ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܰܒ݂ܶܐܫ ܠܗܽܘܢ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܓ݂ܪܺܦ݁ܰܘܣ . 2 ܘܰܩܛܰܠ ܒ݁ܣܰܝܦ݁ܳܐ ܠܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ . 3 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕ݁ܫܶܦ݂ܪܰܬ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܆ ܐܰܘܣܶܦ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܶܐܚܰܕ݂ ܐܳܦ݂ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ . ܘܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܦ݂ܰܛܺܝܪܶܐ̈ . 4 ܘܰܐܚܕ݁ܶܗ ܘܰܐܪܡܝܶܗ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ̈ . ܘܰܐܫܠܶܡ ܠܶܗ ܫܬ݂ܬ݂ܰܥܣܰܪ ܣܛܪܰܛܳܘܛܺܝܢ̈ ܕ݁ܢܶܛܪܽܘܢܶܗ ܆ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܢܰܫܠܡܺܝܘܗ̱ܝ ܠܥܰܡܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ . 5 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܽܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܶܬ݂ܢܛܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ̈ ܆ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܡܺܝܢܬ݁ܳܐ ܡܶܬ݂ܩܰܪܒ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܶܢ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܚܠܳܦ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ . 6 ܘܒ݂ܶܗ ܒ݁ܗܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܕ݁ܰܠܨܰܦ݂ܪܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܢܰܫܠܡܺܝܘܗ̱ܝ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܡܶܟ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܳܘܛܺܝܢ̈ ܆ ܘܰܐܣܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ̈ ܫܺܫܠܳܢ̈ ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܳܢܶܐ̈ ܢܳܛܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܬ݁ܰܪܥܶܐ̈ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ̈ ܆ 7 ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܡ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ . ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܙܠܶܓ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܠܶܗ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ . ܘܕ݂ܰܩܪܶܗ ܒ݁ܓ݂ܰܒ݁ܶܗ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ . ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܩܽܘܡ ܥܓ݂ܰܠ . ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܫܺܫܠܳܬ݂ܳܐ̈ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . 8 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ . ܐܰܣܽܘܪ ܚܰܨܰܝܟ݁̈ ܘܣܰܐܢ ܛܶܠܳܪܰܝܟ݁̈ . ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ . ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ . ܐܶܬ݂ܥܰܛ̱ܦ݂ ܬ݁ܰܟ݂ܣܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ . 9 ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܘܳܐܙܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܗܳܝ ܁ ܕ݁ܗܳܘܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ . ܣܳܒ݂ܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܚܶܙܘܳܐ ܚܳܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ . 10 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܒ݂ܰܪܘ ܡܰܛܰܪܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܘܰܕ݂ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ̈ ܆ ܐܶܬ݂ܰܘ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܬ݂ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܪܙܠܳܐ . ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܩܘ ܘܰܥܒ݂ܰܪܘ ܫܽܘܩܳܐ ܚܰܕ݂ ܆ ܦ݁ܪܰܩ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ . 11 ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܰܥ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ . ܗܳܫܳܐ ܝܶܕ݂ܥܶܬ݂ ܒ݁ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܁ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܫܰܕ݁ܰܪ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܗ ܘܦ݂ܰܠܛܰܢܝ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕ݁ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܇ ܘܡܶܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܰܫܒ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܠܰܝ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ . 12 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠ ܆ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܶܗ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܁ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܰܢܺܝ ܡܰܪܩܳܘܣ ܇ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܐܚܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܬ݁ܰܡܳܢ ܟ݁ܢܺܝܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܂ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ . 13 ܘܰܢܩܰܫ ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܪܬ݁ܳܐ ܆ ܘܢܶܦ݂ܩܰܬ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܥܢܶܝܘܗ̱ܝ ܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܳܗ ܪܳܘܕ݂ܺܐ . 14 ܘܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܥܰܬ݂ ܩܳܠܶܗ ܕ݁ܫܶܡܥܽܘܢ ܆ ܘܰܒ݂ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܗ ܠܳܐ ܦ݁ܶܬ݂ܚܰܬ݂ ܠܶܗ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܇ ܐܶܠܳܐ ܗܶܦ݂ܟ݁ܰܬ݂ ܒ݁ܪܶܗܛܳܐ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܗܽܘܢ . ܫܶܡܥܽܘܢ ܗܳܐ ܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܪܬ݁ܳܐ . 15 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܳܗ . ܡܙܳܥ ܙܳܥܬ݁ܝ ܠܶܟ݂ܝ . ܘܗܺܝ ܡܶܬ݂ܚܰܪܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܆ ܕ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗ̱ܝ . ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܳܗ . ܟ݁ܒ݂ܰܪ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܗ ܗ̱ܽܘ . 16 ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܢܳܩܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܐ . ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܚܙܰܐܘܽܗ̱ܝ ܘܰܬ݂ܡܰܗܘ ܠܗܽܘܢ . 17 ܘܰܡܢܺܝܦ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܩܽܘܢ ܠܗܽܘܢ . ܘܥܰܠ ܘܶܐܫܬ݁ܰܥܺܝ ܠܗܽܘܢ ܆ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܦ݁ܩܶܗ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ̈ . ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܐܶܫܬ݁ܰܥܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܠܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܠܰܐܚܰܝܢ̈ . ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܐܶܙܰܠ ܠܶܗ ܠܰܐܬ݂ܰܪ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܀ 18 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܆ ܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܪܰܘܒ݁ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܳܘܛܶܐ̈ ܇ ܥܰܠ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ . 19 ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܥܳܝܗ̱ܝ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܚܶܗ ܆ ܕ݁ܳܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܢܳܛܽܘܪܶܐ̈ ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܕ݁ܰܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ . ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܠܶܗ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ ܆ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܩܶܣܰܪܺܝܰܐ . 20 ܘܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܪܓ݂ܺܝܙ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܨܽܘܪܳܝܶܐ̈ ܘܥܰܠ ܨܰܝܕ݁ܳܢܳܝܶܐ̈ ܆ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܘܰܐܦ݁ܺܝܣܘ ܠܰܒ݂ܠܰܣܛܳܘܣ ܩܰܝܛܽܘܢܩܳܢܶܗ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܳܐ . ܘܫܶܐܠܘ ܡܶܢܶܗ ܆ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܫܰܝܢܳܐ ܇ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܦ݂ܽܘܪܢܳܣܳܐ ܕ݁ܰܐܬ݂ܪܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ . 21 ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܕ݂ܺܝܥܳܐ ܆ ܠܒ݂ܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܠܒ݂ܽܘܫܳܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ ܥܰܠ ܒ݁ܺܝܡ . ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡ ܟ݁ܶܢܫܳܐ . 22 ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܩܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ . ܗܳܠܶܝܢ ܒ݁ܢܳܬ݂̈ ܩܳܠܶܐ̈ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܢܶܝܢ̈ ܁ ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ . 23 ܘܰܚܠܳܦ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܡܚܳܝܗ̱ܝ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܆ ܘܰܪܦ݂ܰܬ݂ ܒ݁ܬ݂ܰܘܠܥܶܐ̈ ܘܡܺܝܬ݂ . 24 ܘܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܪܙܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܘܪܳܒ݂ܝܳܐ ܀ 25 ܒ݁ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܕ݁ܶܝܢ ܘܫܳܐܘܳܠ ܁ ܦ݁ܢܰܘ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܠܰܐܢܛܺܝܳܘܟ݂ܺܝ ܇ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܫܰܠܶܡܘ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܗܽܘܢ . ܘܰܕ݂ܒ݂ܰܪܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ . ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܰܢܺܝ ܡܰܪܩܳܘܣ .
13 Chapter 13 1 ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܢܛܺܝܳܟ݂ܺܝܰܐ ܆ ܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ ܘܡܰܠܦ݂ܳܢܶܐ̈ . ܒ݁ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ . ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܢܺܝܓ݁ܶܪ . ܘܠܽܘܩܺܝܳܣ ܕ݁ܡܶܢ ܩܽܘܪܺܝܢܺܐ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ . ܘܡܰܢܰܐܝܶܠ ܒ݁ܰܪ ܡܪܰܒ݁ܝܳܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܛܶܛܪܰܪܟ݂ܰܐ . ܘܫܳܐܘܳܠ . 2 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܨܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܦ݂ܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܐܶܡܪܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ . ܦ݁ܪܽܘܫܘ ܠܺܝ ܠܫܳܐܘܳܠ ܘܰܠܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܆ ܠܰܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܩܪܺܝܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ . 3 ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܨܳܡܘ ܘܨܰܠܺܝܘ ܆ ܣܳܡܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܘܫܰܕ݁ܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܀.܀.܀܀ 13 4 ܘܗܶܢܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܫܬ݁ܠܰܚܘ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܆ ܢܚܶܬ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܠܣܶܠܳܘܩܺܝܰܐ . ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܪܕ݂ܰܘ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܩܽܘܦ݁ܪܳܘܣ . 5 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܰܠܘ ܠܣܰܠܰܡܺܢܺܐ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܆ ܡܣܰܒ݁ܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ . ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܫܰܡܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ . 6 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܪܟ݁ܽܘܗ ܠܟ݂ܽܠܳܗ ܓ݁ܳܙܰܪܬ݁ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܦ݁ܰܦ݂ܳܘܣ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܆ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܚܰܪܳܫܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܇ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܒ݁ܰܪܫܽܘܡܳܐ . 7 ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݁ܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܟ݁ܺܝܡܳܐ ܁ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܢܬ݂ܽܘܦ݁ܰܛܳܘܣ ܇ ܘܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܣܶܪܓ݁ܺܝܳܘܣ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ . ܘܰܩܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܢܬ݂ܽܘܦ݁ܰܛܳܘܣ ܠܫܳܐܘܳܠ ܘܰܠܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ . ܘܒ݂ܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܆ ܕ݁ܢܶܫܡܰܥ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 8 ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠܗܽܘܢ ܁ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܚܰܪܳܫܳܐ ܒ݁ܰܪܫܽܘܡܳܐ ܇ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܰܪܓ݁ܰܡ ܫܡܶܗ ܐܶܠܽܘܡܰܣ ܇ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܰܢܥܰܩܡܺܝܘܗ̱ܝ ܠܰܐܢܬ݂ܽܘܦ݁ܰܛܳܘܣ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ . 9 ܫܳܐܘܳܠ ܕ݁ܶܝܢ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܪܺܝ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܆ ܐܶܬ݂ܡܠܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ . ܘܚܳܪ ܒ݁ܶܗ . 10 ܘܶܐܡܰܪ . ܐܳܘ ܕ݁ܰܡܠܶܐ ܟ݁ܽܠ ܢܶܟ݂ܠܺܝܢ̈ ܘܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ̈ . ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܳܐܟ݂ܶܠ ܩܰܪܨܳܐ . ܘܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܟ݁ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܠܳܐ ܫܳܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܰܡܥܰܩܳܡܽܘ ܆ ܐܽܘܪܚܳܬ݂ܶܗ̈ ܬ݁ܪܺܝܨܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ . 11 ܘܗܳܫܳܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ ܆ ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܣܡܶܐ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܚܙܶܐ ܫܶܡܫܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܙܰܒ݂ܢܳܐ . ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܁ ܢܦ݂ܰܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܥܰܡܛܳܢܳܐ ܘܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܆ ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܘܒ݂ܳܥܶܐ ܁ ܕ݁ܡܰܢܽܘ ܢܶܐܚܽܘܕ݂ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ . 12 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܐܰܢܬ݂ܽܘܦ݁ܰܛܳܘܣ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܆ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ ܘܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܀ 13 ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܕ݁ܶܝܢ ܘܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܁ ܪܕ݂ܰܘ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܡܶܢ ܦ݁ܰܦ݂ܳܘܣ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܆ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܗܽܘܢ ܠܦ݁ܶܪܓ݂ܺܐ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܦ݁ܰܡܦ݂ܽܘܠܺܝܰܐ . ܘܰܦ݂ܪܰܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܆ ܘܶܐܙܰܠ ܠܶܗ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ . 14 ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܢܦ݂ܰܩܘ ܡܶܢ ܦ݁ܶܪܓ݂ܺܐ ܆ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܰܐܢܛܺܝܳܟ݂ܺܝܰܐ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܦ݁ܺܝܣܺܝܕ݂ܺܝܰܐ . ܘܥܰܠܘ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ . ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ܘ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܘܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ . 15 ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܪܺܝ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ ܆ ܫܠܰܚܘ ܠܗܽܘܢ ܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܕ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ . ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܐܰܚܰܝܢ̈ ܆ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܽܘܝܳܐܳܐ ܆ ܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡ ܥܰܡܳܐ . 16 ܘܩܳܡ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܰܐܢܺܝܦ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܘܶܐܡܰܪ . ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܁ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܳܚܠܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܆ ܫܡܰܥܘ . 17 ܐܰܠܳܗܶܗ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܒ݂ܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ̈ ܆ ܘܰܐܪܺܝܡ ܘܰܐܘܪܶܒ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܇ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܘܰܘ ܬ݁ܰܘܬ݁ܳܒ݂ܶܐ̈ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܡܶܨܪܶܝܢ . ܘܒ݂ܰܕ݂ܪܳܥܳܐ ܪܳܡܳܐ ܐܰܦ݁ܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܳܗ . 18 ܘܬ݂ܰܪܣܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܡܰܕ݂ܒ݁ܪܳܐ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ̈ ܫܢܺܝܢ̈ . 19 ܘܰܗܓ݂ܰܡ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܥܰܡ̱ܡܺܝܢ̈ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܢܰܥܢ ܆ ܘܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܰܪܥܗܽܘܢ ܠܝܽܘܪܬ݁ܳܢܳܐ . 20 ܘܰܐܪܒ݁ܰܥ ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܫܢܺܝܢ̈ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܝܳܢܶܐ̈ ܆ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܡܽܘܐܝܶܠ ܢܒ݂ܺܝܳܐ . 21 ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܫܶܐܠܘ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܆ ܘܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܫܳܐܘܳܠ ܒ݁ܰܪ ܩܺܝܫ ܁ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܡܶܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܢܝܳܡܺܝܢ ܂ ܫܢܺܝܢ̈ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ . 22 ܘܢܰܣܒ݁ܶܗ . ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܠܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ . ܘܰܐܣܗܶܕ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܶܐܡܰܪ . ܕ݁ܶܐܫܟ݁ܚܶܬ݂ ܠܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܺܐܝܫܰܝ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܠܶܒ݁ܝ ܆ ܗܽܘ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܨܶܒ݂ܝܳܢܰܝ̈ . 23 ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܁ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܆ ܠܝܶܫܽܘܥ ܦ݁ܳܪܽܘܩܳܐ . 24 ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܁ ܕ݁ܢܰܟ݂ܪܶܙ ܩܕ݂ܳܡ ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܇ ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ . 25 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܫܰܠܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܶܗ ܆ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ . ܡܰܢܽܘ ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝ . ܠܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܕ݁ܶܐܫܪܶܐ ܥܰܪܩܶܐ̈ ܕ݁ܰܡܣܳܢܰܘܗ̱ܝ̈ . 26 ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܐܰܚܰܝܢ̈ ܁ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܳܚܠܺܝܢ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗ̱ܽܘ ܐܶܫܬ݁ܰܕ݁ܪܰܬ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ . 27 ܗܳܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܥܳܡܽܘܪܶܐ̈ ܕ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܪܺܫܳܢܰܝܗܽܘܢ̈ ܆ ܠܳܐ ܐܰܪܓ݁ܶܫܘ ܒ݁ܳܗ ܇ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܫܰܒ݁ܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܳܢܽܘܗ̱ܝ ܘܫܰܠܶܡܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܢ̈ . 28 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܆ ܫܶܐܠܘ ܡܶܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܁ ܕ݁ܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ . 29 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܰܠܶܡܘ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܆ ܐܰܚܬ݂ܽܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܨܠܺܝܒ݂ܳܐ ܘܣܳܡܽܘܗ̱ܝ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ . 30 ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ . 31 ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܁ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܆ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܣܠܶܩܘ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ . ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܫܳܐ ܣܳܗܕ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܡܳܐ . 32 ܘܳܐܦ݂ ܚܢܰܢ ܗܳܐ ܡܣܰܒ݁ܪܺܝܢܰܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܫܽܘܘ̱ܕ݁ܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ̈ ܆ 33 ܗܳܐ ܫܰܡܠܝܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܢ ܠܰܒ݂ܢܰܝܗܽܘܢ̈ . ܕ݁ܰܐܩܺܝܡ ܠܝܶܫܽܘܥ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܒ݁ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܝܢ̈ . ܕ݁ܒ݂ܶܪܝ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܁ ܐܶܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܺܠܶܕ݁ܬ݁ܳܟ݂ . 34 ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ ܆ ܕ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܠܳܐ ܢܶܗܦ݁ܽܘܟ݂ ܢܶܚܙܶܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ ܇ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܡܰܪ . ܕ݁ܶܐܬ݁ܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܡܗܰܝܡܰܢܬ݁ܳܐ . 35 ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܐܶܡܰܪ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒ݂ܬ݁ ܠܚܰܣܝܳܟ݂ ܁ ܕ݁ܢܶܚܙܶܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ . 36 ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܶܗ ܁ ܫܰܡܶܫ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܫܟ݂ܶܒ݂ . ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܰܘܣܰܦ݂ ܥܰܠ ܐܰܒ݂ܳܗܰܘܗ̱ܝ̈ ܘܰܚܙܳܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ . 37 ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܐܩܺܝܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܁ ܠܳܐ ܚܙܳܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ . 38 ܕ݁ܰܥܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܰܚܰܝ̈ ܆ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܟ݁ܪܶܙ ܠܟ݂ܽܘܢ ܫܽܘܒ݂ܩܳܢ ܚܛܳܗܶܐ̈ . 39 ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ ܕ݁ܬ݂ܶܙܕ݁ܰܕ݁ܩܽܘܢ ܆ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܁ ܡܶܙܕ݁ܰܕ݁ܰܩ . 40 ܐܶܙܕ݁ܰܗ̱ܪܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܆ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܒ݁ܰܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ ܇ 41 ܕ݁ܰܚܙܰܘ ܡܒ݂ܰܣܪܳܢܶܐ̈ . ܘܬ݂ܶܬ݂ܡܗܽܘܢ ܘܬ݂ܶܬ݂ܚܰܒ݁ܠܽܘܢ . ܕ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܗܰܝܡܢܽܘܢ ܆ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܫܬ݁ܰܥܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ . 42 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܢܳܦ݂ܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܨܶܐܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܆ ܒ݁ܥܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕ݁ܰܠܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܢܡܰܠܠܽܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܶܠܶܐ̈ ܗܳܠܶܝܢ . 43 ܘܡܶܢ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܪܝܰܬ݂ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܆ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܐܶܙܰܠܘ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ ܇ ܘܳܐܦ݂ ܓ݁ܺܝܽܘܪܶܐ̈ ܕ݁ܕ݂ܳܚܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ . ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܡܦ݁ܺܝܣܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܆ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܢܰܩܺܝܦ݂ܺܝܢ ܠܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀.܀.܀܀ 14 44 ܘܰܠܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܆ ܟ݁ܶܢܫܰܬ݂ ܟ݁ܽܠܳܗ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܠܡܶܫܡܰܥ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 45 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܆ ܐܶܬ݂ܡܠܺܝܘ ܚܣܳܡܳܐ . ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܡܶܠܶܐ̈ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ . ܘܰܡܓ݂ܰܕ݁ܦ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . 46 ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܁ ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ . ܠܟ݂ܽܘܢ ܗ̱ܽܘ ܘܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܰܬ݂ ܆ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܶܐܡܰܪ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܳܚܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܗ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܇ ܘܰܦ݂ܣܰܩܬ݁ܽܘܢ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܆ ܗܳܐ ܡܶܬ݂ܦ݁ܢܶܝܢܰܢ ܠܰܢ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ . 47 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܦ݁ܰܩܕ݁ܰܢ ܡܳܪܰܢ ܁ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܆ ܕ݁ܣܳܡܬ݁ܳܟ݂ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܆ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܚܰܝܶܐ̈ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܣܰܘܦ݁ܶܝܗ̈ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ . 48 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܳܡܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܆ ܚܳܕ݂ܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܆ ܘܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ . ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܁ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܣܺܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ . 49 ܘܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܬ݂ܡܰܠܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܠܶܗ ܗܰܘ ܐܰܬ݂ܪܳܐ . 50 ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܓ݁ܰܪܶܓ݂ܘ ܠܪܺܫܶܐ̈ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܘܰܠܢܶܫܶܐ̈ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܬ݂ܳܐ̈ ܁ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܳܚܠܳܢ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܪܕ݂ܽܘܦ݂ܝܳܐ ܥܰܠ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܥܰܠ ܒ݁ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܆ ܘܰܐܦ݁ܶܩܘ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܬ݁ܚܽܘܡܰܝܗܽܘܢ̈ . 51 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܩܘ ܆ ܢܦ݂ܰܨܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܚܶܠܳܐ ܕ݁ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ̈ . ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܗܽܘܢ ܠܺܐܝܩܳܢܺܘܳܢ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ . 52 ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ̈ ܡܶܬ݂ܡܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܀
14 Chapter 14 1 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܘܥܰܠܘ ܠܗܽܘܢ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ . ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܘܡܶܢ ܝܰܘܢܳܝܶܐ̈ . 2 ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܁ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܆ ܓ݁ܰܪܶܓ݂ܘ ܠܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܆ ܕ݁ܢܰܒ݂ܶܐܫܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܠܰܐܚܶܐ̈ . 3 ܘܗܶܢܽܘܢ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܗ̱ܘܰܘ ܬ݁ܰܡܳܢ . ܘܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ . ܘܗܽܘ ܡܰܣܗܶܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܆ ܒ݁ܳܐܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܰܒ݂ܬ݂ܶܕ݂ܡܪܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ . 4 ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܦ݁ܠܺܝܓ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܆ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܇ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܢܰܩܺܝܦ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܫܠܺܝܚܶܐ̈ . 5 ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܓ݁ܙܳܡܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܇ ܘܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܘܪܺܫܳܢܰܝܗܽܘܢ̈ ܇ ܕ݁ܰܢܨܰܥܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܢܶܪܓ݁ܡܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܶܐ̈ . 6 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܇ ܫܰܢܺܝܘ ܘܶܐܬ݂ܓ݁ܰܘܰܣܘ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܠܽܘܩܳܢܺܝܰܐ ܇ ܠܽܘܣܛܪܰܐ ܘܕ݂ܶܪܒ݁ܺܐ ܘܩܽܘܪܝܳܐ̈ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܪܰܝܗܶܝܢ̈ . 7 ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܡܣܰܒ݁ܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܀ 8 ܘܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܠܽܘܣܛܪܰܐ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܇ ܕ݁ܰܣܓ݂ܺܝܦ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ̱ܝ̈ ܇ ܚܓ݂ܺܝܪܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܟ݁ܪܶܣ ܐܶܡܶܗ ܆ ܕ݁ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܠܳܐ ܗܰܠܶܟ݂ ܗ̱ܘܳܐ . 9 ܗܳܢܳܐ ܫܡܰܥ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܰܥ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܺܚܶܐ ܆ 10 ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ . ܠܳܟ݂ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܽܘܡ ܥܰܠ ܪܶܓ݂ܠܰܝܟ݁̈ . ܘܰܫܘܰܪ ܩܳܡ ܘܗܰܠܶܟ݂ . 11 ܘܟ݂ܶܢܫܳܐ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܆ ܐܰܪܺܝܡܘ ܩܳܠܗܽܘܢ ܒ݁ܠܶܫܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܬ݂ܪܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܐܰܠܳܗܶܐ̈ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܡܺܝܘ ܒ݁ܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܰܢܚܶܬ݂ܘ ܠܘܳܬ݂ܰܢ . 12 ܘܫܰܡܺܝܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܡܳܪܶܐ ܐܰܠܳܗܶܐ̈ ܆ ܘܰܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܗܶܪܡܺܝܣ ܇ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܗܽܘ ܡܫܰܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ . 13 ܘܟ݂ܽܘܡܪܳܐ ܕ݁ܡܳܪܶܐ ܐܰܠܳܗܶܐ̈ ܁ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܆ ܐܰܝܬ݁ܺܝ ܬ݁ܰܘܪܶܐ̈ ܘܰܟ݂ܠܺܝܠܶܐ̈ ܠܬ݂ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܪܬ݁ܳܐ ܁ ܐܰܬ݂ܰܪ ܕ݁ܰܫܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܆ ܘܨܳܒ݂ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܰܢܕ݂ܰܒ݁ܰܚ ܠܗܽܘܢ . 14 ܒ݁ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܕ݁ܶܝܢ ܘܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܆ ܣܰܕ݁ܶܩܘ ܢܰܚܬ݁ܰܝܗܽܘܢ̈ ܆ ܘܰܫܘܰܪܘ ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܠܗܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܳܟ݂ܠܳܘܣ . ܘܩܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰ 15 ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܆ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܚ̱ܢܰܢ ܚܳܫܽܘܫܶܐ̈ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ . ܕ݁ܰܡܣܰܒ݁ܪܺܝܢܰܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒ݁ܰܛܳܠܳܬ݂ܳܐ̈ ܁ ܬ݁ܶܬ݂ܦ݁ܢܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܇ ܘܝܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܗܽܘܢ ܇ 16 ܗܰܘ ܕ݁ܰܒ݂ܕ݂ܳܪܶܐ̈ ܩܰܕ݂ܡܳܝܶܐ̈ ܫܒ݂ܰܩ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܆ ܕ݁ܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܇ 17 ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܫܒ݂ܰܩ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܕ݁ܠܳܐ ܣܳܗܕ݁ܽܘ ܆ ܒ݁ܰܕ݂ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܇ ܘܡܰܚܶܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܪܳܐ ܇ ܘܰܡܪܰܒ݁ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ̈ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܰܝܗܽܘܢ̈ ܇ ܘܡܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܬ݁ܽܘܪܣܳܝܳܐ ܘܒ݂ܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ . 18 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܆ ܡܶܢ ܡܰܚܣܶܢ ܟ݁ܠܰܘ ܠܥܰܡܳܐ ܆ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܕ݂ܰܒ݁ܰܚ ܠܗܽܘܢ . 19 ܐܶܬ݂ܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܠܬ݂ܰܡܳܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܡܶܢ ܐܺܝܩܳܢܺܘܳܢ ܘܡܶܢ ܐܰܢܛܺܝܳܟ݂ܺܝܰܐ ܆ ܘܰܫܓ݂ܰܫܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܥܰܡܳܐ ܘܪܰܓ݂ܡܽܘܗ̱ܝ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܓ݂ܰܪܽܘܗ̱ܝ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܇ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ ܠܶܗ . 20 ܘܰܟ݂ܢܰܫܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ̈ ܆ ܘܩܳܡ ܥܰܠ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܀ ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܆ ܢܦ݂ܰܩ ܠܶܗ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܥܰܡ ܒ݁ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܆ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܕ݂ܶܪܒ݁ܺܐ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ . 21 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܣܰܒ݁ܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܆ ܬ݁ܰܠܡܶܕ݂ܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ . ܘܰܗܦ݂ܰܟ݂ܘ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܗܽܘܢ ܠܠܽܘܣܛܪܰܐ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܘܠܺܐܝܩܳܢܺܘܳܢ ܘܠܰܐܢܛܺܝܳܟ݂ܺܝܰܐ ܆ 22 ܟ݁ܰܕ݂ ܡܫܰܪܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ̈ ܆ ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕ݁ܰܢܩܰܘܽܘܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܥܰܠ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 23 ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܁ ܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܨܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܇ ܘܡܰܓ݂ܥܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܠܡܳܪܰܢ . ܗܰܘ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢܘ ܒ݁ܶܗ . 24 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ܘ ܒ݁ܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܦ݁ܺܝܣܺܝܕ݂ܺܝܰܐ ܆ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܗܽܘܢ ܠܦ݁ܰܡܦ݂ܽܘܠܺܝܰܐ . 25 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܰܠܶܠܘ ܒ݁ܦ݁ܶܪܓ݂ܺܐ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܆ ܢܚܶܬ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܠܺܐܝܛܰܠܺܝܰܐ . 26 ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܪܕ݂ܰܘ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܆ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܗܽܘܢ ܠܰܐܢܛܺܝܳܟ݂ܺܝܰܐ ܇ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܡܰܓ݂ܥܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܁ ܠܰܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܫܰܠܶܡܘ . 27 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܟ݁ܢܰܫܘ ܟ݁ܽܠܳܗ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܆ ܡܶܫܬ݁ܰܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܇ ܘܕ݂ܰܦ݂ܬ݂ܰܚ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܠܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ . 28 ܘܙܰܒ݂ܢܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܗ̱ܘܰܘ ܬ݁ܰܡܳܢ ܠܘܳܬ݂ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ̈ ܀
15 Chapter 15 1 ܢܚܶܬ݂ܘ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ ܆ ܘܡܰܠܦ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܠܰܐܚܶܐ̈ ܆ ܕ݁ܶܐܢ ܗܽܘ ܕ݁ܠܳܐ ܓ݁ܳܙܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܥܝܳܕ݂ܳܐ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܆ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܚܳܐ . 2 ܘܰܗܘܳܐ ܫܓ݂ܽܘܫܝܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܘܰܒ݂ܥܳܬ݂ܳܐ ܆ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܰܠܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܥܰܡܗܽܘܢ . ܘܰܗܘܳܬ݂ ܁ ܕ݁ܢܶܣܩܽܘܢ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܘܰܐ̱ܚܪܳܢܶܐ̈ ܥܰܡܗܽܘܢ ܇ ܠܘܳܬ݂ ܫܠܺܝܚܶܐ̈ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܕ݁ܒ݂ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܁ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒ݁ܥܳܬ݂ܳܐ . 3 ܘܠܰܘܝܰܬ݂ ܫܰܕ݁ܪܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ . ܘܪܳܕ݂ܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܦ݁ܽܘܢܺܝܩܺܐ . ܘܳܐܦ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܫܳܡܪܳܝܶܐ̈ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܫܬ݁ܰܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܦ݁ܽܘܢܳܝܳܐ ܕ݁ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ . ܘܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܶܐ̈ ܀.܀.܀܀ 15 4 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܆ ܐܶܬ݂ܩܰܒ݁ܰܠܘ ܡܶܢ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܘܡܶܢ ܫܠܺܝܚܶܐ̈ ܘܡܶܢ ܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ . ܘܶܐܫܬ݁ܰܥܺܝܘ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܽܠ ܡܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ . 5 ܩܳܡܘ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܁ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ̈ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܆ ܕ݁ܘܳܠܶܐ ܗ̱ܽܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܡܶܓ݂ܙܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܆ ܘܰܬ݂ܦ݂ܰܩܕ݂ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܇ ܕ݁ܢܶܛܪܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ . 6 ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܕ݁ܶܝܢ ܫܠܺܝܚܶܐ̈ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܆ ܕ݁ܢܶܚܙܽܘܢ ܥܰܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ . 7 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܬ݂ ܒ݁ܥܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܐܬ݂ܳܐ ܆ ܩܳܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܐܰܚܺܝܢ̈ ܆ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܩܰܕ݂ܡܳܝܶܐ̈ ܆ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܝ ܕ݁ܺܝܠܝ ܓ݁ܒ݂ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܁ ܕ݁ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܇ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܘܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ . 8 ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܝܳܕ݂ܰܥ ܕ݁ܰܒ݂ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܁ ܐܰܣܗܶܕ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܆ ܘܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܁ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܠܰܢ . 9 ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܦ݁ܪܰܫ ܒ݁ܰܝܢܰܝܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܰܟ݁ܺܝ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ . 10 ܘܗܳܫܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܡܢܰܣܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܬ݂ܣܺܝܡܽܘܢ ܢܺܝܪܳܐ ܥܰܠ ܨܰܘܪܰܝܗܽܘܢ̈ ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ̈ ܇ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ܠܳܐ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ̈ ܁ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܚܢܰܢ ܂ ܐܶܫܟ݁ܰܚܢ ܠܡܶܛܥܰܢ . 11 ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܇ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܆ ܕ݁ܢܺܚܶܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܗܽܘܢ . 12 ܘܰܫܬ݂ܶܩܘ ܟ݁ܽܠܶܗ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܆ ܘܫܳܡܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܰܠܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܇ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟ݁ܽܠ ܡܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ ܇ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܰܓ݂ܒ݂ܰܪܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܒ݁ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ . 13 ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܰܫܬ݂ܶܩܘ ܆ ܩܳܡ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܶܐܡܰܪ . ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܐܰܚܰܝܢ̈ ܆ ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ . 14 ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܶܫܬ݁ܰܥܺܝ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܫܰܪܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܡܶܓ݂ܒ݁ܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܁ ܥܰܡܳܐ ܠܰܫܡܶܗ . 15 ܘܰܠܗܳܕ݂ܶܐ ܫܳܠܡܳܢ̈ ܡܶܠܰܝܗܽܘܢ̈ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ ܇ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ . 16 ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܁ ܐܶܗܦ݁ܽܘܟ݂ ܘܰܐܩܺܝܡ ܡܰܫܟ݁ܢܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܁ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܠ . ܘܶܐܒ݂ܢܶܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܠ ܡܶܢܶܗ . ܘܰܐܩܺܝܡܺܝܘܗ̱ܝ ܆ 17 ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܒ݂ܥܽܘܢ ܫܰܪܟ݁ܗܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܠܡܳܪܝܳܐ ܇ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܁ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܪܺܝ ܫܶܡܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ . ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ . 18 ܝܺܕ݂ܺܝܥܺܝܢ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 19 ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܫܳܚܩܺܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܡܶܬ݂ܦ݁ܢܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ . 20 ܐܶܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܠܰܚ ܠܗܽܘܢ ܆ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܦ݁ܰܪܺܝܩܺܝܢ ܡܶܢ ܛܰܡܐܘܽܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܕ݂ܒ݂ܺܝܚܳܐ . ܘܡܶܢ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ . ܘܡܶܢ ܕ݁ܰܚܢܺܝܩܳܐ . ܘܡܶܢ ܕ݁ܡܳܐ . 21 ܡܽܘܫܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܕ݁ܳܪܶܐ̈ ܩܰܕ݂ܡܳܝܶܐ̈ ܆ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܡܕ݂ܺܝܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܟ݁ܳܪܽܘܙܶܐ̈ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܇ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܫܰܒ݁ܺܝܢ̈ ܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ . 22 ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܫܠܺܝܚܶܐ̈ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܥܰܡ ܟ݁ܽܠܳܗ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܆ ܓ݁ܒ݂ܰܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܡܶܢܗܽܘܢ . ܘܫܰܕ݁ܰܪܘ ܠܰܐܢܛܺܝܳܘܟ݂ܺܝ ܥܰܡ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܆ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܒ݁ܰܪ ܫܰܒ݁ܳܐ . ܘܰܠܫܺܝܠܳܐ ܇ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܕ݁ܪܺܫܶܐ̈ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܗܽܘܢ ܒ݁ܰܐܚܶܐ̈ . 23 ܘܰܟ݂ܬ݂ܰܒ݂ܘ ܐܶܓ݁ܰܪܬ݁ܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ . ܫܠܺܝܚܶܐ̈ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܘܰܐܚܶܐ̈ ܆ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܰܐܢܛܺܝܳܘܟ݂ܺܝ ܘܰܒ݂ܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܰܒ݂ܩܺܝܠܺܝܩܺܝܰܐ ܆ ܐܰܚܶܐ̈ ܕ݁ܡܶܢ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܂ ܫܠܳܡ . 24 ܫܡܺܝܥ ܠܰܢ ܆ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܺܝܢ̈ ܡܶܢܰܢ ܢܦ݂ܰܩܘ ܘܕ݂ܰܠܰܚܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܡܶܠܶܐ̈ ܆ ܘܰܐܗܦ݁ܶܟ݂ܘ ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ̈ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܇ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܓ݁ܳܙܪܺܝܢ ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ . ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܚܢܰܢ ܠܳܐ ܦ݁ܰܩܶܕ݂ܢ ܐܶܢܽܘܢ . 25 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܫܰܒ݂ܢ ܟ݁ܽܠܰܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܢܺܝܫܺܝܢܰܢ . ܘܰܓ݂ܒ݂ܰܝܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܘܫܰܕ݁ܰܪܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܆ ܥܰܡ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝܢ̈ . 26 ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܐܫܠܶܡܘ ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ ܚܠܳܦ݂ ܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . 27 ܘܫܰܕ݁ܰܪܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܰܠܫܺܝܠܳܐ ܆ ܕ݁ܗܶܢܽܘܢ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ . 28 ܗܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܘܳܐܦ݂ ܠܰܢ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܬ݁ܣܺܝܡ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܝܽܘܩܪܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܳܐܠܨܳܢ̈ ܆ 29 ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܪܰܚܩܽܘܢ ܡܶܢ ܕ݁ܰܕ݂ܒ݂ܺܝܚܳܐ . ܘܡܶܢ ܕ݁ܡܳܐ . ܘܡܶܢ ܚܢܺܝܩܳܐ . ܘܡܶܢ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܇ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܬ݁ܶܛܪܽܘܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ . ܗܘܰܘ ܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܀ 30 ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܠܰܚܘ ܁ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܰܐܢܛܺܝܳܟ݂ܺܝܰܐ . ܘܰܟ݂ܢܰܫܘ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܘܝܰܗ̱ܒ݂ܘ ܐܶܓ݁ܰܪܬ݁ܳܐ . 31 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܩܪܰܘ ܆ ܚܕ݂ܺܝܘ ܘܶܐܬ݂ܒ݁ܰܝܰܐܘ . 32 ܘܰܒ݂ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܥܰܬ݁ܺܝܪܬ݁ܳܐ ܁ ܚܰܝܶܠܘ ܠܰܐܚܶܐ̈ ܘܩܰܝܶܡܘ ܐܶܢܽܘܢ ܁ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܫܺܝܠܳܐ ܇ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ ܗ̱ܘܰܘ . 33 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܰܘ ܬ݁ܰܡܳܢ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܆ ܫܪܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܚܶܐ̈ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܫܠܺܝܚܶܐ̈ ܀ 34 ܒ݁ܪܰܡ ܗܘܳܐ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܫܺܝܠܳܐ ܕ݁ܰܢܩܰܘܶܐ ܬ݁ܰܡܳܢ . 35 ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܕ݁ܶܝܢ ܘܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܩܰܘܺܝܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܰܐܢܛܺܝܳܘܟ݂ܺܝ . ܘܡܰܠܦ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܡܣܰܒ݁ܪܺܝܢ ܥܰܡ ܐ̱ܚܪܳܢܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܂ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 36 ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܁ ܐܶܡܰܪ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܠܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ . ܢܶܬ݂ܦ݁ܢܶܐ ܘܢܶܣܥܽܘܪ ܠܰܐܚܶܐ̈ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܡܕ݂ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܰܐܟ݂ܪܶܙܢ ܒ݁ܳܗ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . ܘܢܶܚܙܶܐ ܡܳܢܳܐ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ . 37 ܒ݁ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܕ݁ܶܝܢ ܨܳܒ݂ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܆ ܕ݁ܢܶܕ݂ܒ݁ܰܪ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܁ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܰܢܺܝ ܡܰܪܩܳܘܣ . 38 ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܆ ܕ݁ܢܶܕ݂ܒ݁ܪܶܗ ܥܰܡܗܽܘܢ ܇ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܫܒ݂ܰܩ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܒ݁ܦ݁ܰܡܦ݂ܽܘܠܺܝܰܐ ܇ ܘܠܳܐ ܐܶܙܰܠ ܥܰܡܗܽܘܢ . 39 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܁ ܦ݁ܪܰܫܘ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܆ ܘܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܠܡܰܪܩܳܘܣ ܘܰܪܕ݂ܰܘ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܗܽܘܢ ܠܩܽܘܦ݁ܪܳܘܣ . 40 ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܕ݁ܶܝܢ ܓ݁ܒ݂ܳܐ ܠܶܗ ܠܫܺܝܠܳܐ ܆ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܓ݂ܥܶܠ ܡܶܢ ܐܰܚܶܐ̈ ܠܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 41 ܘܪܳܕ݂ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܰܒ݂ܩܺܝܠܺܝܩܺܝܰܐ ܘܰܡܩܰܝܶܡ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ .
16 Chapter 16 1 ܘܡܰܛܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܕ݂ܶܪܒ݁ܺܐ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܘܰܠܠܽܘܣܛܪܰܐ ܀ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ . ܒ݁ܪܳܗ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܬ݁ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬ݁ܳܐ . ܘܰܐܒ݂ܽܘܗ̱ܝ ܐܰܪܡܳܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ . 2 ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܡܶܢ ܠܽܘܣܛܪܰܐ ܘܡܶܢ ܐܺܝܩܳܢܺܘܳܢ ܆ ܡܰܣܗܕ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ . 3 ܠܗܳܢܳܐ ܨܒ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܆ ܕ݁ܢܶܕ݂ܒ݁ܪܺܝܘܗ̱ܝ ܥܰܡܶܗ . ܘܰܢܣܰܒ݂ ܓ݁ܰܙܪܶܗ ܆ ܡܶܛܽܠ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܰܐܬ݂ܪܳܐ . ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܠܰܐܒ݂ܽܘܗ̱ܝ ܁ ܕ݁ܰܐܪܡܳܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ . 4 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ̈ ܆ ܡܰܟ݂ܪܙܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܡܰܠܦ݂ܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܆ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܢܳܛܪܺܝܢ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܶܐ̈ ܁ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܰܒ݂ܘ ܫܠܺܝܚܶܐ̈ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܕ݁ܒ݂ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܀ 5 ܒ݁ܪܰܡ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܡܶܬ݂ܩܰܝܡܳܢ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ . ܘܣܳܓ݂ܝܳܢ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܒ݁ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܟ݁ܽܠܝܽܘܡ . 6 ܗܰܠܶܟ݂ܘ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܰܦ݂ܪܽܘܓ݂ܺܝܰܐ ܘܰܒ݂ܓ݂ܰܠܰܛܺܝܰܐ ܐܰܬ݂ܪܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ . ܘܰܟ݂ܠܳܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܢܡܰܠܠܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܰܐܣܺܝܰܐ . 7 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܡܽܘܣܺܝܰܐ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܆ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܁ ܕ݁ܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܠܒ݂ܺܝܬ݂ܽܘܢܺܝܰܐ . ܘܠܳܐ ܐܰܦ݁ܣܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܚܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ . 8 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܩܘ ܡܶܢ ܡܽܘܣܺܝܰܐ ܆ ܢܚܶܬ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܠܰܛܪܳܘܰܐܣ ܐܰܬ݂ܪܳܐ . 9 ܘܰܒ݂ܚܶܙܘܳܐ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܆ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܐܰܝܟ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܺܝܰܐ ܇ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܘܒ݂ܳܥܶܐ ܡܶܢܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ . ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܠܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܺܝܰܐ ܘܥܰܕ݁ܰܪܰܝܢܝ ܀.܀.܀܀ 16 10 ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܚܙܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܗܳܢܳܐ ܚܶܙܘܳܐ ܆ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܨܒ݂ܰܝܢ ܠܡܶܦ݁ܰܩ ܠܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܺܝܰܐ ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܐܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠܢ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܩܪܳܢ ܕ݁ܰܢܣܰܒ݁ܰܪ ܐܶܢܽܘܢ . 11 ܘܰܪܕ݂ܰܝܢ ܡܶܢ ܛܪܳܘܰܐܣ ܘܰܬ݂ܪܰܨܢ ܠܣܰܡܳܬ݂ܪܰܩܺܐ . ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܆ ܐܶܬ݂ܰܝܢ ܠܢܶܐܰܦ݁ܳܘܠܺܝܣ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܆ 12 ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܠܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܇ ܕ݁ܗܺܝ ܗ̱ܺܝ ܪܺܫܳܐ ܕ݁ܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܺܝܰܐ ܇ ܘܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܩܳܘܠܳܘܢܺܝܰܐ . ܗܘܰܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܝܺܕ݂ܺܝܥܶܐ̈ . 13 ܘܰܢܦ݂ܰܩܢ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܢܰܗܪܳܐ ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܬ݂ܰܡܳܢ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܺܬ݂ܶܒ݂ܢ ܆ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܥܰܡ ܢܶܫܶܐ̈ ܕ݁ܰܟ݂ܢܺܝܫܳܢ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܬ݁ܰܡܳܢ . 14 ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܙܰܒ݁ܢܰܬ݂ ܐܰܪܓ݁ܘܳܢܳܐ ܁ ܕ݁ܕ݂ܳܚܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܆ ܫܡܳܗ ܗܘܳܐ ܠܽܘܕ݂ܺܝܰܐ . ܡܶܢ ܬ݁ܶܐܘܰܛܺܝܪܰܐ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ . ܕ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܠܶܒ݁ܳܗ ܡܳܪܰܢ ܆ ܘܫܳܡܥܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ . 15 ܘܥܶܡܕ݁ܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܁ ܗܺܝ ܘܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܗ . ܘܒ݂ܳܥܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܶܢܰܢ ܘܳܐܡܪܳܐ . ܕ݁ܶܐܢ ܗܽܘ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܬ݁ܟ݂ܺܝܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܗܰܝܡܢܶܬ݂ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܆ ܬ݁ܰܘ ܫܪܰܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܝ . ܘܣܰܓ݁ܺܝ ܐܶܠܰܨܬ݂ܰܢ ܀ 16 ܘܰܗܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢܰܢ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܦ݁ܶܓ݂ܥܰܬ݂ ܒ݁ܰܢ ܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܇ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܶܨܡܶܐ̈ ܇ ܘܥܳܒ݂ܕ݁ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܡܳܪܶܝܗ̈ ܬ݁ܶܐܓ݂ܽܘܪܬ݁ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܐܬ݂ܳܐ ܒ݁ܩܶܨܡܳܐ ܕ݁ܩܳܨܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ . 17 ܘܳܐܬ݂ܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܒ݂ܳܬ݂ܪܢ ܆ ܘܩܳܥܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܘܳܐܡܪܳܐ . ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܆ ܘܰܡܣܰܒ݁ܪܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ . 18 ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ . ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܦ݂ܺܝܪ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ ܠܪܽܘܚܳܐ ܗܳܝ . ܦ݁ܳܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟ݂ܝ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܆ ܕ݁ܬ݂ܶܦ݁ܩܺܝܢ ܡܶܢܳܗ . ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܢܶܦ݂ܩܰܬ݂ . 19 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܡܳܪܶܝܗ̈ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܩ ܠܶܗ ܡܶܢܳܗ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܐܓ݂ܽܘܪܬ݁ܗܽܘܢ ܆ ܐܰܚܕ݁ܽܘܗ̱ܝ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܰܠܫܺܝܠܳܐ . ܘܰܢܓ݂ܰܕ݂ܘ ܐܰܝܬ݁ܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܫܽܘܩܳܐ . 20 ܘܩܰܪܶܒ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܶܐܣܛܪܰܛܺܓ݂ܶܐ̈ ܘܰܠܪܺܫܶܐ̈ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ . ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܕ݂ܰܠܚܺܝܢ ܠܳܗ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܰܢ ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܐܶܢܽܘܢ . 21 ܘܡܰܟ݂ܪܙܺܝܢ ܠܰܢ ܥܝܳܕ݂ܶܐ̈ ܁ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܰܦ݁ܰܣ ܠܰܢ ܠܰܡܩܰܒ݁ܳܠܽܘ ܘܰܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܇ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܪܽܗ̱ܘܡܳܝܶܐ̈ ܚ̱ܢܰܢ . 22 ܘܟ݂ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ . ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܣܛܪܰܛܺܓ݂ܶܐ̈ ܣܰܕ݁ܶܩܘ ܢܰܚܬ݁ܰܝܗܽܘܢ̈ ܆ ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ܘ ܁ ܕ݁ܰܢܢܰܓ݁ܕ݂ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ . 23 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܢܰܓ݁ܶܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܣܰܓ݁ܺܝ ܆ ܐܰܪܡܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ̈ . ܘܦ݂ܰܩܶܕ݂ܘ ܠܢܳܛܰܪ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ̈ ܆ ܕ݁ܢܶܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܙܗܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ . 24 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܩܰܒ݁ܶܠ ܗܳܢܳܐ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܆ ܐܰܥܶܠ ܚܒ݂ܰܫ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܓ݁ܰܘܳܝܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ̈ . ܘܶܐܣܰܪ ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ̈ ܒ݁ܣܰܕ݁ܳܐ . 25 ܘܰܒ݂ܦ݂ܶܠܓ݂ܶܗ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܆ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܫܺܝܠܳܐ ܡܨܰܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ . ܘܫܳܡܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܐܰܣܺܝܪܶܐ̈ . 26 ܘܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗܘܳܐ . ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥ ܫܶܬ݂ܶܐܣܶܐ̈ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ̈ . ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚܘ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܬ݁ܰܪܥܶܐ̈ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ . ܘܰܐܣܽܘܪܰܝܗܽܘܢ̈ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܶܫܬ݁ܪܺܝܘ . 27 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪ ܢܳܛܰܪ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ̈ ܇ ܘܰܚܙܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܺܝܚܺܝܢ ܬ݁ܰܪܥܶܐ̈ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ̈ ܆ ܢܣܰܒ݂ ܣܰܦ݂ܣܺܪܳܐ ܘܰܒ݂ܥܳܐ ܁ ܕ݁ܢܶܩܛܽܘܠ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܇ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܣܳܒ݂ܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܰܥܪܰܩܘ ܠܗܽܘܢ ܐܰܣܺܝܪܶܐ̈ . 28 ܘܰܩܪܳܝܗ̱ܝ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܠܳܐ ܬ݁ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܇ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܟ݂ܽܠܰܢ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܚܢܰܢ . 29 ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܶܗ ܫܪܳܓ݂ܳܐ ܘܰܫܘܰܪ ܘܥܰܠ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܳܐܶܬ݂ . ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܥܰܠ ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ̈ ܕ݁ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܰܕ݂ܫܺܝܠܳܐ . 30 ܘܰܐܦ݁ܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒ݂ܰܪ . ܘܶܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ . ܡܳܪܰܝ̈ ܆ ܡܳܢܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܺܝ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܺܐܚܶܐ . 31 ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ . ܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܆ ܘܬ݂ܺܚܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܘܒ݂ܰܝܬ݁ܳܟ݂ . 32 ܘܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡܶܗ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܘܥܰܡ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ . 33 ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܆ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܐܰܣܚܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܢܶܓ݂ܕ݁ܗܽܘܢ . ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܥܡܰܕ݂ ܁ ܗܽܘ ܘܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ . 34 ܘܰܕ݂ܒ݂ܰܪ ܐܰܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ . ܘܣܳܡ ܠܗܽܘܢ ܦ݁ܳܬ݂ܽܘܪܳܐ . ܘܪܳܘܶܙ ܗ̱ܘܳܐ ܁ ܗܽܘ ܘܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀ 35 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܆ ܫܰܕ݁ܰܪܘ ܐܶܣܛܪܰܛܺܓ݂ܶܐ̈ ܠܫܳܩܠܰܝ̈ ܫܰܒ݂ܛܶܐ̈ ܆ ܕ݁ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܪܰܒ݁ ܐܰܣܺܝܪܶܐ̈ . ܫܪܺܝ ܠܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ . 36 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܪܰܒ݁ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ̈ ܆ ܥܰܠ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܗܺܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ . ܕ݁ܫܰܕ݁ܰܪܘ ܐܶܣܛܪܰܛܺܓ݂ܶܐ̈ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܫܬ݁ܪܽܘܢ . ܘܗܳܫܳܐ ܦ݁ܽܘܩܘ ܙܶܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ . 37 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ . ܕ݁ܠܳܐ ܣܰܟ݂ܠܽܘ ܢܰܓ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܥܺܝܢ ܥܳܠܡܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ ܪܽܗ̱ܘܡܳܝܶܐ̈ . ܘܰܐܪܡܝܽܘܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ̈ ܇ ܘܗܳܫܳܐ ܡܰܛܫܝܳܐܝܺܬ݂ ܡܰܦ݁ܩܺܝܢ ܠܰܢ . ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ . ܐܶܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܢܰܦ݁ܩܽܘܢܳܢ . 38 ܘܶܐܙܰܠܘ ܫܳܩܠܰܝ̈ ܫܰܒ݂ܛܶܐ̈ ܆ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܐܣܛܪܰܛܺܓ݂ܶܐ̈ ܡܶܠܶܐ̈ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܕ݁ܪܽܗ̱ܘܡܳܝܶܐ̈ ܐܶܢܽܘܢ ܆ ܕ݁ܚܶܠܘ . 39 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܒ݂ܥܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܆ ܕ݁ܢܶܦ݁ܩܽܘܢ ܘܰܢܫܰܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ . 40 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܩܘ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ̈ ܆ ܥܰܠܘ ܠܘܳܬ݂ ܠܽܘܕ݂ܺܝܰܐ . ܘܰܚܙܰܘ ܬ݁ܰܡܳܢ ܠܰܐܚܶܐ̈ ܘܒ݂ܰܝܰܐܘ ܐܶܢܽܘܢ . ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ .
17 Chapter 17