Paul the Apostle: Galatians (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܓܠܛܝ̈ܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
1 Chapter 1 1 1 ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܂ ܠܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܂ ܘܠܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܂ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܁ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܗ̱ܝ . ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܩܺܝܡܶܗ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ . 2 ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܶܐ̈ ܕ݁ܥܰܡܝ ܆ ܠܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܓ݂ܰܠܰܛܺܝܰܐ . 3 ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܂ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܳܐ ܆ ܘܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . 4 ܗܰܘ ܕ݁ܝܰܗ̱ܒ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܚܠܳܦ݂ ܚܛܳܗܰܝܢ̈ ܇ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܨܶܝܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܇ ܐܰܝܟ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܢ . 5 ܕ݁ܠܶܗ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܀ 6 ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܒ݁ܰܥܓ݂ܰܠ ܡܶܬ݂ܗܰܦ݂ܟ݁ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܂ ܗܰܘ ܕ݁ܰܩܪܳܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܇ ܠܰܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ . 7 ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ . ܐܶܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗܽܘ ܐܺܝܬ݂ ܕ݁ܕ݂ܳܠܚܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܇ ܘܨܳܒ݂ܶܝܢ ܕ݁ܰܢܫܰܚܠܦ݂ܽܘܢ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ . 8 ܐܳܦ݂ ܐܶܢ ܚܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܂ ܐܰܘ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܁ ܢܣܰܒ݁ܰܪܟ݂ܽܘܢ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕ݁ܣܰܒ݁ܰܪܢܳܟ݂ܽܘܢ ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܚܪܶܡ . 9 ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܆ ܘܗܳܫܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ . ܕ݁ܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܣܰܒ݁ܰܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ܽܘܢ ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܚܪܶܡ . 10 ܗܳܫܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܗܽܘ ܡܦ݁ܺܝܣ ܐ̱ܢܳܐ ܁ ܐܰܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܐܰܘ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܫܦ݁ܰܪ ܆ ܐܶܠܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܫܳܦ݂ܰܪ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܆ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܀ 11 ܡܰܘܕ݁ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܆ ܕ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܣܬ݁ܰܒ݁ܪܰܬ݂ ܡܶܢܝ ܆ ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ . 12 ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܢܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ܳܗ ܘܺܝܠܶܦ݂ܬ݁ܳܗ ܆ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܓ݂ܶܠܝܳܢܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . 13 ܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܗܽܘܦ݁ܳܟ݂ܰܝ̈ ܕ݁ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܕ݁ܒ݂ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܪܳܕ݂ܶܦ݂ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܂ ܘܚܳܪܶܒ݂ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܠܳܗ . 14 ܘܡܶܬ݂ܝܰܬ݁ܰܪ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܒ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܛܳܒ݂ ܡܶܢ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܫܢܰܝ̈ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܛܽܘܗܡܝ . ܘܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܛܳܐܶܢ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܒ݁ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗܰܝ̈ . 15 ܟ݁ܰܕ݂ ܨܒ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕ݁ܦ݂ܰܪܫܰܢܝ ܡܶܢ ܟ݁ܪܶܣ ܐܶܡܝ ܂ ܘܰܩܪܳܢܝ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܆ 16 ܕ݁ܢܶܓ݂ܠܶܐ ܒ݁ܪܶܗ ܒ݁ܺܝ ܂ ܕ݁ܶܐܣܰܒ݁ܪܺܝܘܗ̱ܝ ܒ݁ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܆ ܒ݁ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܠܳܐ ܓ݁ܠܺܝܬ݂ ܠܒ݂ܶܣܪܳܐ ܘܠܰܕ݂ܡܳܐ . 17 ܘܠܳܐ ܐܶܙܶܠ̱ܬ݂ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܠܘܳܬ݂ ܫܠܺܝܚܶܐ̈ ܕ݁ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ . ܐܶܠܳܐ ܐܶܙܶܠ̱ܬ݂ ܠܰܐܪܰܒ݂ܺܝܰܐ ܂ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܗܶܦ݂ܟ݁ܶܬ݂ ܠܕ݂ܰܪܡܣܽܘܩ . 18 ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܫܢܺܝܢ̈ ܆ ܐܶܙܶܠ̱ܬ݂ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕ݁ܶܐܚܙܶܐ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ . ܘܩܰܘܺܝܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܚܰܡܶܫܬ݁ܰܥܣܰܪ . 19 ܠܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܫܠܺܝܚܶܐ̈ ܠܳܐ ܚܙܺܝܬ݂ ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ ܕ݁ܡܳܪܰܢ . 20 ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܳܬ݂ܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܗܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܟ݂ܰܕ݁ܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ . 21 ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܆ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܠܰܐܬ݂ܪܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܰܕ݂ܩܺܝܠܺܝܩܺܝܰܐ . 22 ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܳܢ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܺܝ ܒ݁ܰܐܦ݁ܺܝܢ̈ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܒ݂ܺܝܗܽܘܕ݂ ܂ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ . 23 ܐܶܠܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܫܳܡܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܪܳܕ݂ܶܦ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܢ ܆ ܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܡܣܰܒ݁ܰܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܇ ܗܳܝ ܕ݁ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܡܣܰܚܶܦ݂ ܗ̱ܘܳܐ . 24 ܘܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܺܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
2 Chapter 2 1 ܬ݁ܽܘܒ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܐܰܪܒ݁ܰܥܶܣܪܶܐ ܫܢܺܝܢ̈ ܆ ܣܶܠܩܶܬ݂ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܂ ܥܰܡ ܒ݁ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ . ܘܕ݂ܶܒ݂ܪܶܬ݂ ܥܰܡܝ ܠܛܺܛܳܘܣ . 2 ܣܶܠܩܶܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܓ݂ܶܠܝܳܢܳܐ . ܘܰܓ݂ܠܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܟ݂ܪܶܙ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݁ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ . ܘܚܰܘܺܝܬ݂ܳܗ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܣܬ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܰܝܢܰܝ ܘܰܠܗܽܘܢ ܆ ܕ݁ܰܡ ܣܪܺܝܩܳܐܝܺܬ݂ ܪܶܗܛܶܬ݂ ܂ ܐܰܘ ܪܳܗܶܛ ܐ̱ܢܳܐ . 3 ܐܳܦ݂ ܛܺܛܳܘܣ ܕ݁ܥܰܡܝ ܕ݁ܰܐܪܡܳܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܆ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܶܐܢܶܣ ܕ݁ܢܶܓ݂ܙܽܘܪ . 4 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܚܶܐ̈ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܶܐ̈ ܕ݁ܥܰܠܘ ܥܠܰܝܢ ܇ ܕ݁ܢܶܓ݁ܫܽܘܢ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܰܢ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܢܫܰܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢܳܢܝ . 5 ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܡܠܶܐ ܫܳܥܳܐ ܐܶܬ݂ܪܡܺܝܢ ܠܫܽܘܥܒ݁ܳܕ݂ܗܽܘܢ ܆ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܗ ܕ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܢܩܰܘܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ . 6 ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܶܣܬ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܆ ܡܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܳܐ ܒ݁ܛܺܝܠ ܠܺܝ ܇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܰܐܦ݁ܰܝ̈ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܠܳܐ ܢܳܣܶܒ݂ ܇ ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܆ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܐܰܘܣܶܦ݂ܘ ܠܺܝ ܂ 7 ܐܶܠܳܐ ܐ̱ܚܪܳܢܝܳܐܝܺܬ݂ . ܚܙܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܬ݂ܗܰܝܡܢܶܬ݂ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܬ݂ܗܰܝܡܰܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܒ݁ܰܓ݂ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ . 8 ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܚܰܦ݁ܶܛ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܒ݁ܰܫܠܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܆ ܚܰܦ݁ܶܛ ܐܳܦ݂ ܠܺܝ ܒ݁ܰܫܠܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ . 9 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܺܝ ܇ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܡܶܣܬ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܥܰܡܽܘܕ݂ܶܐ̈ ܆ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕ݁ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܝܰܗ̱ܒ݂ܘ ܠܺܝ ܘܰܠܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ . ܕ݁ܰܚܢܰܢ ܒ݁ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܂ ܘܗܶܢܽܘܢ ܒ݁ܰܓ݂ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ . 10 ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܕ݁ܰܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ̈ ܗܘܰܝܢ ܥܳܗܕ݁ܺܝܢܰܢ . ܘܶܐܬ݂ܒ݁ܛܶܠ ܠܺܝ ܕ݁ܗܺܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܥܒ݁ܕ݂ܺܝܗ ܀ 11 ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܠܰܐܢܛܺܝܳܘܟ݂ܺܝ ܆ ܒ݁ܰܐܦ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܐܰܟ݁ܶܣܬ݁ܶܗ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܰܩܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܶܗ . 12 ܕ݁ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܆ ܥܰܡ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܐܳܟ݂ܶܠ ܗ̱ܘܳܐ . ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܆ ܢܓ݂ܰܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܂ ܘܰܦ݂ܪܰܫ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܳܚܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܡܶܢ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ . 13 ܘܶܐܬ݂ܪܡܺܝܘ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡܶܗ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܐܳܦ݂ ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܆ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܒ݁ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܐܶܬ݂ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܶܣܰܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁ܰܝܗܽܘܢ̈ ܀.܀.܀܀ 2 14 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܺܝܬ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢ ܬ݁ܪܺܝܨܳܐܝܺܬ݂ ܒ݁ܰܫܪܳܪܶܗ ܕ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ ܆ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܠܥܺܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ . ܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܐܰܪܡܳܐܝܺܬ݂ ܚܳܝܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܂ ܘܠܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐܝܺܬ݂ ܆ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܳܠܶܨ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐܝܺܬ݂ ܢܺܚܽܘܢ . 15 ܚܢܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܡܶܢ ܟ݁ܝܳܢܰܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܚ̱ܢܰܢ ܁ ܘܠܳܐ ܗܘܰܝܢ ܡܶܢ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܚܰܛܳܝܶܐ̈ ܇ 16 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܙܕ݁ܰܕ݁ܰܩ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܇ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܝܡܶܢܢ ܆ ܕ݁ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܶܙܕ݁ܰܕ݁ܰܩ ܇ ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܂ ܠܳܐ ܡܶܙܕ݁ܰܕ݁ܰܩ ܟ݁ܽܠ ܒ݁ܣܰܪ . 17 ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܳܥܶܝܢܰܢ ܕ݁ܢܶܙܕ݁ܰܕ݁ܰܩ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܆ ܐܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚܢ ܠܰܢ ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܚܰܛܳܝܶܐ̈ ܆ ܡܳܕ݂ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܗ̱ܘ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ . ܚܳܣ . 18 ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܣܶܬ݂ܪܶܬ݂ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܗܶܝܢ ܒ݁ܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܚܰܘܺܝܬ݂ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܝ ܕ݁ܥܳܒ݂ܰܪ ܥܰܠ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ . 19 ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܺܝܬ݂ܶܬ݂ ܂ ܕ݁ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܚܶܐ . 20 ܘܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܙܩܺܝܦ݂ ܐ̱ܢܳܐ . ܘܡܶܟ݁ܺܝܠ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܢܳܐ ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܚܰܝ ܒ݁ܺܝ ܡܫܺܝܚܳܐ . ܘܗܳܢܳܐ ܕ݁ܗܳܫܳܐ ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݁ܰܒ݂ܣܰܪ ܆ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܗ̱ܘ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ . ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܚܒ݂ܰܢ ܂ ܘܝܰܗ̱ܒ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ . 21 ܠܳܐ ܛܳܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗ̱ܝ ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܓ݁ܳܢ ܡܺܝܬ݂ ܀
3 Chapter 3 1 ܐܳܘ ܚܰܣܺܝܪܰܝ̈ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܓ݁ܰܠܰܛܳܝܶܐ̈ ܅ ܡܰܢܽܘ ܚܣܰܡ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ . ܕ݁ܗܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܨܳܪ ܂ ܨܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܝܢܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܨܠܺܝܒ݂ . 2 ܗܳܕ݂ܶܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܕ݁ܰܥ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ . ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܢܣܰܒ݂ܬ݁ܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܆ ܐܰܘ ܡܶܢ ܫܶܡܥܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܆ 3 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܣܰܟ݂ܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܫܰܪܺܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܇ ܘܗܳܫܳܐ ܒ݁ܰܒ݂ܣܰܪ ܡܫܰܠܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ 4 ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܐܺܝܩܺܐ ܣܰܝܒ݁ܰܪܬ݁ܽܘܢ ܆ ܘܶܐܫܬ݁ܽܘܦ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܩܺܐ . 5 ܗܰܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܝܰܗ̱ܒ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܇ ܘܣܳܥܰܪ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܚܰܝܠܶܐ̈ ܆ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܫܶܡܥܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܆ 6 ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܘܶܐܬ݂ܚܰܫܒ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܠܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘ . 7 ܕ݁ܰܥܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܳܐ̈ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ . 8 ܡܶܛܽܠ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܩܰܕ݁ܶܡ ܝܺܕ݂ܰܥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܂ ܕ݁ܰܒ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܗ̱ܘ ܡܶܙܕ݁ܰܕ݁ܩܺܝܢ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܆ ܩܰܕ݁ܶܡ ܣܰܒ݁ܰܪ ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ . ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ . ܕ݁ܒ݂ܳܟ݂ ܢܶܬ݂ܒ݁ܰܪܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ . 9 ܡܳܕ݂ܶܝܢ ܡܗܰܝܡܢܶܐ̈ ܗ̱ܘ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܪܟ݂ܺܝܢ ܒ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܡܗܰܝܡܢܳܐ . 10 ܐܰܝܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܆ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܠܰܘܛܬ݂ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ . ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܆ ܕ݁ܠܺܝܛ ܗ̱ܽܘ ܟ݁ܽܠܡܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܢܳܐ . 11 ܕ݁ܠܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܙܕ݁ܰܕ݁ܰܩ ܐ̱ܢܳܫ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܆ ܗܳܕ݂ܶܐ ܓ݁ܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ . ܕ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܢܺܚܶܐ . 12 ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܰܢ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܢ̈ ܒ݁ܶܗ ܂ ܢܺܚܶܐ ܒ݁ܗܶܝܢ ܀ 13 ܠܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܙܰܒ݂ܢܰܢ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܆ ܘܗܽܘ ܗܘܳܐ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ ܠܰܘܛܬ݂ܳܐ . ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܆ ܕ݁ܠܺܝܛ ܗ̱ܽܘ ܟ݁ܽܠܡܰܢ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܠܶܐ ܒ݁ܩܰܝܣܳܐ . 14 ܕ݁ܰܒ݂ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . ܘܰܚܢܰܢ ܢܶܣܰܒ݂ ܫܽܘܘ̱ܕ݁ܳܝܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀ 15 ܐܰܚܰܝ̈ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ . ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܪܪܰܬ݂ ܆ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܰܣܠܶܐ ܐܰܘ ܡܫܰܚܠܶܦ݂ ܒ݁ܳܗ ܡܶܕ݁ܶܡ . 16 ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܡܠܶܟ݂ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܂ ܘܰܠܙܰܪܥܶܗ . ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕ݁ܰܠܙܰܪܥܰܝܟ݁̈ ܂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܙܰܪܥܳܟ݂ ܂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܚܰܕ݂ ܆ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀ 17 ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ . ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܕ݁ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܐܶܫܬ݁ܰܪܪܰܬ݂ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܆ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܐܰܪܒ݁ܰܥ ܡܳܐܐ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ܺܝܢ ܫܢܺܝܢ̈ ܇ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܰܣܠܶܝܗ ܘܰܢܒ݂ܰܛܶܠ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ . 18 ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗ̱ܝ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܶܢ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ . ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܗ̱ܘ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ . 19 ܡܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ . ܡܶܛܽܠ ܡܰܣܛܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܰܘܣܰܦ݂ ܆ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܙܰܪܥܳܐ ܂ ܗܰܘ ܕ݁ܠܶܗ ܗܘܳܐ ܫܽܘܘ̱ܕ݁ܳܝܳܐ . ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܗܽܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ̈ ܂ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܨܥܳܝܳܐ . 20 ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܚܰܕ݂ . ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܕ݂ ܗ̱ܽܘ . 21 ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܣܰܩܽܘܒ݂ܠܳܐ ܗ̱ܘ ܕ݁ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܚܳܣ . ܐܶܠܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܂ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܰܚܳܝܽܘ ܆ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ . 22 ܐܶܠܳܐ ܚܒ݂ܰܫ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܆ ܕ݁ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܀.܀.܀܀ 3 23 ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܢܳܛܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܢ ܇ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܒ݂ܺܝܫܺܝܢܰܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܂ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܡܶܬ݂ܓ݁ܠܳܝܽܘ . 24 ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܬ݁ܳܪܐܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܂ ܕ݁ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܙܕ݁ܰܕ݁ܰܩ . 25 ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܠܳܐ ܗܘܰܝܢ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܬ݁ܳܪܐܶܐ̈ . 26 ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܢܰܝܳܐ̈ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . 27 ܐܰܝܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܒ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܡܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢ ܂ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܒ݂ܶܫܬ݁ܽܘܢ . 28 ܠܰܝܬ݁ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܂ ܘܠܳܐ ܐܰܪܡܳܝܳܐ . ܠܰܝܬ݁ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܂ ܘܠܳܐ ܒ݁ܰܪ ܚܺܐܪܶܐ̈ . ܠܰܝܬ݁ ܕ݁ܶܟ݂ܪܳܐ ܂ ܘܠܳܐ ܢܶܩܒ݁ܬ݂ܳܐ . ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܚܰܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . 29 ܘܶܐܢ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܙܰܪܥܶܗ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܂ ܘܝܳܪܬ݁ܶܐ̈ ܒ݁ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܀
4 Chapter 4 1 ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܡܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܝܳܪܬ݁ܳܐ ܛܠܶܐ ܆ ܠܳܐ ܦ݁ܪܺܝܫ ܡܶܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ̈ ܇ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܳܪܶܐ ܗ̱ܽܘ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ . 2 ܐܶܠܳܐ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܐܶܦ݁ܺܛܪܳܘܦ݁ܶܐ̈ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܂ ܘܪܰܒ݁ܰܝ̈ ܒ݁ܳܬ݁ܶܐ̈ ܆ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܣܳܡ ܐܰܒ݂ܽܘܗ̱ܝ . 3 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܝܰܠܽܘܕ݂ܶܐ̈ ܗ̱ܘܰܝܢ ܆ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܐܶܣܛܽܘܟ݁ܣܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܡܫܰܥܒ݁ܕ݂ܺܝܢ ܗܘܰܝܢ . 4 ܟ݁ܰܕ݂ ܡܛܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܆ ܫܰܕ݁ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܆ 5 ܕ݁ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܢܶܙܒ݁ܶܢ ܂ ܘܰܢܩܰܒ݁ܶܠ ܣܺܝܡܰܬ݂ ܒ݁ܢܰܝܳܐ̈ . 6 ܘܕ݂ܺܐܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܢܰܝܳܐ̈ ܆ ܫܰܕ݁ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܠܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ̈ . ܗܳܝ ܕ݁ܩܳܪܝܳܐ ܐܰܒ݂ܰܐ ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܀ 7 ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ̈ ܂ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܢܰܝܳܐ̈ . ܘܶܐܢ ܒ݁ܢܰܝܳܐ̈ ܂ ܐܳܦ݂ ܝܳܪܬ݁ܶܐ̈ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . 8 ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܦ݁ܠܰܚܬ݁ܽܘܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܂ ܕ݁ܡܶܢ ܟ݁ܝܳܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܠܳܗܶܐ̈ . 9 ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݁ܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ : ܘܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܆ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܗܦ݂ܰܟ݂ܬ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܐܶܣܛܽܘܟ݁ܣܶܐ̈ ܡܰܪܥܶܐ̈ ܘܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ̈ ܇ ܘܡܶܢ ܕ݁ܪܺܝܫ ܨܳܒ݂ܶܝܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܳܕ݂ܽܘ ܠܗܽܘܢ ܆ 10 ܝܰܘܡܶܐ̈ ܁ ܘܝܰܪܚܶܐ̈ ܁ ܘܙܰܒ݂ܢܶܐ̈ ܁ ܘܰܫܢܰܝܳܐ̈ ܂ ܢܳܛܪܺܝܬ݁ܽܘܢ . 11 ܕ݁ܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܂ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐܝܺܬ݂ ܠܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ . 12 ܗܘܰܘ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܝ ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܗܘܺܝܬ݂ ܀ ܐܰܚܰܝ̈ ܆ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ . ܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܰܣܟ݁ܶܠܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܺܝ . 13 ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܒ݂ܰܟ݂ܪܺܝܗܽܘܬ݂ ܒ݁ܶܣܪܝ ܣܰܒ݁ܰܪܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ . 14 ܘܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܝ ܠܳܐ ܫܳܛܬ݁ܽܘܢ ܂ ܘܠܳܐ ܢܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢ . ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ܽܘܢܳܢܝ ܆ ܘܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . 15 ܐܰܝܟ݁ܰܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܛܽܘܒ݂ܟ݂ܽܘܢ . ܣܳܗܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܁ ܕ݁ܶܐܠܽܘ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܆ ܥܰܝܢܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܚܳܨܶܝܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܂ ܘܝܳܗܒ݁ܺܝܢ ܠܺܝ . 16 ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܁ ܕ݁ܰܐܟ݂ܪܙܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܫܪܳܪܳܐ . 17 ܚܳܣܡܺܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܂ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܫܰܦ݁ܺܝܪܬ݁ܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܠܡܶܚܒ݁ܰܫܟ݂ܽܘܢ ܗ̱ܽܘ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܆ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܚܳܣܡܺܝܢ ܒ݁ܗܽܘܢ . 18 ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܗ̱ܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܚܰܣܡܽܘܢ ܒ݁ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܬ݂ܳܐ̈ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܀ 19 ܒ݁ܢܰܝ̈ ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܕ݁ܪܺܝܫ ܡܚܰܒ݁ܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܇ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݁ܬ݁ܨܺܝܪ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܆ 20 ܨܳܒ݂ܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܶܐܗܘܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܗܳܫܳܐ ܆ ܘܶܐܫܰܚܠܶܦ݂ ܒ݁ܰܪ̱ܬ݂ ܩܳܠܝ : ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܬ݂ܰܡܺܝܗ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ . 21 ܐܶܡܰܪܘ ܠܺܝ ܂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܆ ܠܶܗ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ 22 ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܒ݁ܢܺܝܢ̈ ܗܘܰܘ ܠܶܗ . ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܐܰܡܬ݂ܳܐ ܂ ܘܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܺܐܪܬ݁ܳܐ . 23 ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܡܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܒ݂ܣܰܪ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ . ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܚܺܐܪܬ݁ܳܐ ܒ݁ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܗܘܳܐ . 24 ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ ܦ݁ܶܠܳܐܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ̈ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܩܰܣ̈ . ܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ ܂ ܝܳܠܕ݁ܳܐ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ . ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܗܳܓ݂ܳܪ . 25 ܗܳܓ݂ܳܪ ܓ݁ܶܝܪ ܛܽܘܪܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܣܺܝܢܰܝ ܇ ܕ݁ܒ݂ܰܐܪܰܒ݂ܺܝܰܐ ܆ ܘܫܳܠܡܳܐ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܇ ܘܦ݂ܳܠܚܳܐ ܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܺܝ ܘܰܒ݂ܢܶܝܗ̈ . 26 ܗܳܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܥܶܠܳܝܬ݁ܳܐ ܂ ܚܺܐܪܬ݁ܳܐ ܗ̱ܝ ܆ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܐܶܡܰܢ . 27 ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܆ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܰܣܰܡܝ ܥܩܰܪܬ݂ܳܐ ܂ ܗܳܝ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܠܕ݁ܳܐ . ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܰܨܚܝ ܘܰܓ݂ܥܳܝ ܂ ܗܳܝ ܕ݁ܠܳܐ ܡܚܰܒ݁ܠܳܐ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܣܓ݂ܺܝܘ ܒ݁ܢܶܝܗ̈ ܕ݁ܨܳܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܂ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܒ݁ܢܶܝܗ̈ ܕ݁ܰܒ݂ܥܺܝܠܬ݁ܳܐ ܀ 28 ܚܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܐܺܝܣܚܳܩ ܂ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܚܢܰܢ . 29 ܘܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܂ ܗܰܘ ܕ݁ܺܝܠܺܝܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܪܳܕ݂ܶܦ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܒ݂ܪܽܘܚܳܐ ܆ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܳܫܳܐ . 30 ܐܶܠܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ . ܐܰܦ݁ܶܩܶܝܗ ܠܰܐܡܬ݂ܳܐ ܘܠܰܒ݂ܪܳܗ ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܢܺܐܪܰܬ݂ ܒ݁ܪܳܗ ܕ݁ܰܐܡܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܒ݁ܪܳܗ ܕ݁ܚܺܐܪܬ݁ܳܐ . 31 ܚܢܰܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܰܚܰܝ̈ ܆ ܠܳܐ ܗܘܰܝܢ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܐܰܡܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܚܺܐܪܬ݁ܳܐ .
5 Chapter 5 1 ܩܽܘܡܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܒ݁ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܪܪܰܢ ܆ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܟ݁ܰܕ݂ܢܽܘܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܒ݁ܢܺܝܪܳܐ ܕ݁ܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܀.܀.܀܀ 4 2 ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܶܐܢ ܬ݁ܶܬ݂ܓ݁ܰܙܪܽܘܢ ܂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܡܰܗܢܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ . 3 ܡܣܰܗܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܟ݂ܽܠ ܒ݁ܰܪܢܳܫ ܕ݁ܡܶܬ݂ܓ݁ܙܰܪ ܆ ܕ݁ܚܰܝܳܒ݂ ܗ̱ܽܘ ܕ݁ܟ݂ܽܠܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ . 4 ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܛܰܠܬ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܶܙܕ݁ܰܕ݁ܩܺܝܬ݁ܽܘܢ . ܘܡܶܢ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܢܦ݂ܰܠܬ݁ܽܘܢ . 5 ܚܢܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܂ ܠܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܡܩܰܘܶܝܢܰܢ . 6 ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܶܫܽܘܥ ܆ ܠܳܐ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܂ ܘܠܳܐ ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܓ݁ܰܡܪܳܐ ܒ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܀ 7 ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܪܳܗܛܺܝܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܆ ܡܰܢܽܘ ܕ݁ܰܘܶܕ݂ܟ݂ܽܘܢ ܇ ܕ݁ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܽܘܢ . 8 ܦ݁ܝܳܣܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕ݁ܰܩܪܳܟ݂ܽܘܢ . 9 ܚܡܺܝܪܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܟ݁ܽܠܳܗ ܓ݁ܒ݂ܺܝܠܬ݁ܳܐ ܡܰܚܡܰܥ . 10 ܐܶܢܳܐ ܬ݁ܟ݂ܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܆ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܝܬ݁ܽܘܢ . ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܠܰܚ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܗܽܘ ܢܣܰܝܒ݁ܪܺܝܘܗ̱ܝ ܠܕ݂ܺܝܢܳܐ ܂ ܡܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܀ 11 ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܆ ܐܶܠܽܘ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܡܰܟ݂ܪܶܙ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܆ ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܪܕ݂ܶܦ݂ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ . ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܛܰܠ ܠܶܗ ܟ݁ܶܫܠܶܗ ܕ݁ܰܙܩܺܝܦ݂ܳܐ ܆ 12 ܐܶܫܬ݁ܽܘܦ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܡܶܦ݂ܣܰܩ ܢܶܦ݂ܣܩܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܕ݂ܳܠܚܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ . 13 ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܗ̱ܘ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝܬ݁ܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܆ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܥܶܠܰܬ݂ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܂ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ . 14 ܟ݁ܽܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܡܰܠܶܐ ܆ ܒ݁ܗܳܝ ܂ ܕ݁ܬ݂ܰܚܶܒ݂ ܠܩܰܪܺܝܒ݂ܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ . 15 ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܡܢܰܟ݁ܬ݂ܺܝܬ݁ܽܘܢ ܘܳܐܟ݂ܠܺܝܬ݁ܽܘܢ ܆ ܚܙܰܘ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܬ݁ܣܽܘܦ݂ܽܘܢ ܀ 16 ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܪܽܘܚܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܆ ܘܪܶܓ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܢ ܡܬ݂ܽܘܡ ܬ݁ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ . 17 ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܪܳܐܶܓ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܢܳܟ݂ܶܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܆ ܘܪܽܘܚܳܐ ܪܳܓ݁ܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܢܳܟ݂ܶܐ ܠܒ݂ܶܣܪܳܐ . ܘܰܬ݂ܪܰܝܗܽܘܢ̈ ܣܰܩܽܘܒ݂ܠܶܐ̈ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܝܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ . 18 ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݁ܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ . 19 ܝܺܕ݂ܺܝܥܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ . ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܆ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ . ܛܰܢܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ . ܨܰܚܢܽܘܬ݂ܳܐ . 20 ܦ݁ܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ̈ . ܚܰܪܳܫܽܘܬ݂ܳܐ . ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ . ܚܶܪܝܳܢܳܐ . ܛܢܳܢܳܐ . ܚܶܡܬ݁ܳܐ . ܥܶܨܝܳܢܳܐ . ܦ݁ܳܠܰܓ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ . ܣܶܕ݂ܩܶܐ̈ . 21 ܚܣܳܡܳܐ . ܩܶܛܠܳܐ . ܪܰܘܳܝܽܘܬ݂ܳܐ . ܙܡܳܪܳܐ . ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܳܡܶܝܢ . ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܥܪܺܝܢ ܂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܶܢ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܐܳܦ݂ ܗܳܫܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܇ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܝܳܪܬ݁ܺܝܢ ܀ 22 ܦ݁ܺܐܪܶܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܆ ܚܽܘܒ݁ܳܐ . ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ . ܫܠܳܡܳܐ . ܡܰܓ݁ܪܰܬ݂ . ܪܽܘܚܳܐ . ܒ݁ܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ . ܛܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ . ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ . 23 ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ . ܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ . ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܳܐ ܣܺܝܡ . 24 ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܆ ܒ݁ܶܣܪܗܽܘܢ ܙܩܰܦ݂ܘ ܂ ܥܰܡ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܟ݁ܺܐܒ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܘܰܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܶܗ̈ . 25 ܢܺܚܶܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܆ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܢܶܫܠܰܡ . 26 ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܣܪܺܝܩܰܝ̈ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܇ ܕ݁ܡܰܩܠܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ ܂ ܘܚܳܣܡܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܀
6 Chapter 6 1 ܐܰܚܰܝ̈ ܆ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܢܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܡ ܒ݁ܣܰܟ݂ܠܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܪܽܘܚ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܇ ܐܰܬ݂ܩܢܽܘܗ̱ܝ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܬ݁ܳܐ . ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܙܗܺܝܪܺܝܢ ܆ ܕ݁ܕ݂ܰܠܡܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܬ݂ܢܰܣܽܘܢ . 2 ܘܰܛܥܰܢܘ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܆ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܡܰܠܶܝܬ݁ܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ . 3 ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫ ܣܳܒ݂ܰܪ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܕ݁ܶܡ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܆ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܡܰܛܥܶܐ . 4 ܐܶܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܳܩܶܐ ܆ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܰܝܢܰܘܗ̱ܝ ܠܢܰܦ݂ܫܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܒ݂ܗܳܪܶܗ ܂ ܘܠܳܐ ܒ݁ܰܐ̱ܚܪܳܢܶܐ̈ . 5 ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܘܒ݁ܠܳܐ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܢܶܫܩܽܘܠ . 6 ܢܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܰܦ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܗܰܘ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܠܗܰܘ ܡܰܢ ܕ݁ܡܰܫܡܰܥ ܠܶܗ ܂ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ . 7 ܠܳܐ ܬ݁ܶܛܥܽܘܢ . ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܙܰܚ . ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܙܳܪܰܥ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܂ ܗܰܘ ܗ̱ܽܘ ܚܳܨܶܕ݂ . 8 ܡܰܢ ܕ݁ܒ݂ܰܒ݂ܣܰܪ ܙܳܪܰܥ ܆ ܡܶܢ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ ܗ̱ܘ ܚܳܨܶܕ݂ . ܘܡܰܢ ܕ݁ܰܒ݂ܪܽܘܚ ܙܳܪܰܥ ܆ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܢܶܚܨܽܘܕ݂ . 9 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢܰܢ ܕ݁ܛܳܒ݂ ܆ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܳܐܢܳܐ ܠܰܢ . ܢܶܗܘܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܢܶܚܨܽܘܕ݂ ܆ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܡܰܐܢ ܠܰܢ . 10 ܗܳܫܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܥܰܕ݂ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܆ ܢܶܦ݂ܠܽܘܚ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܠܘܳܬ݂ ܟ݁ܽܠܢܳܫ . ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ . 11 ܚܙܰܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܢ̈ ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝ̈ . 12 ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܽܘܢ ܒ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܐܳܠܨܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܓ݁ܰܙܪܽܘܢ ܇ ܕ݁ܒ݂ܰܠܚܽܘܕ݂ ܒ݁ܰܙܩܺܝܦ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܪܰܕ݂ܦ݁ܽܘܢ . 13 ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܗܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܓ݂ܳܙܪܺܝܢ ܢܳܛܪܺܝܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܓ݁ܰܙܪܽܘܢ ܇ ܕ݁ܰܒ݂ܒ݂ܶܣܪܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܢܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܽܘܢ . 14 ܠܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪ ܆ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܰܙܩܺܝܦ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܙܩܺܝܦ݂ ܠܺܝ ܇ ܘܶܐܢܳܐ ܙܩܺܝܦ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ . 15 ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܡܶܕ݁ܶܡ ܂ ܘܠܳܐ ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ . 16 ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܠܗܳܢܳܐ ܫܒ݂ܺܝܠܳܐ ܫܳܠܡܺܝܢ ܆ ܫܠܳܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܪܰܚܡܶܐ̈ ܇ ܘܥܰܠ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀ 17 ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܠܺܝ ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܡܠܳܐ ܠܳܐ ܢܰܪܡܶܐ ܆ ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܽܘܬ݂ܡܳܬ݂ܶܗ̈ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܝ ܫܩܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ . 18 ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܟ݂ܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܂ ܐܰܡܺܝܢ ܀.܀.܀܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/127
Source:
G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn (eds.), The New Testament in Syriac [ ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 1, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by George A. Kiraz.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Paul the Apostle, “Galatians (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܓܠܛܝ̈ܐ” based upon G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn (eds.), The New Testament in Syriac [ ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified May 1, 2018, https://syriaccorpus.org/127.
Bibliography:
Galatians (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܓܠܛܝ̈ܐ.” In The New Testament in Syriac [ ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ], edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/127.

Show Citation Styles