Paul the Apostle: Ephesians (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܐܦܣܝ̈ܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
1 Chapter 1 1 1 ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܂ ܒ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ . ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܘܰܡܗܰܝܡܢܶܐ̈ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . 2 ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܂ ܘܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܆ ܘܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀ 3 ܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܗ̱ܝ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܰܪܟ݂ܰܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܳܢ̈ ܕ݁ܪܽܘܚ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ . 4 ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܩܰܕ݁ܶܡ ܓ݁ܒ݂ܳܢ ܒ݁ܶܗ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܬ݁ܰܪܡܝܳܬ݂ܶܗ̈ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܇ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܂ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܡܽܘܡ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ̱ܝ . ܘܰܒ݂ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܶܡ ܪܰܫܡܰܢ ܠܶܗ . 5 ܘܣܳܡܰܢ ܠܰܒ݂ܢܰܝܳܐ̈ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܫܦ݂ܰܪ ܠܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܆ 6 ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܒ݁ܰܚ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܫܦ݁ܰܥ ܥܠܰܝܢ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܶܗ . 7 ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܦ݁ܽܘܪܩܳܢܳܐ ܆ ܘܒ݂ܰܕ݂ܡܶܗ ܫܽܘܒ݂ܩܳܢܳܐ ܕ݁ܰܚܛܳܗܶܐ̈ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܂ 8 ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܝܰܬ݁ܪܰܬ݂ ܒ݁ܰܢ ܇ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܚܶܟ݂ܡܳܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܣܽܘܟ݁ܳܠ . 9 ܘܰܐܘܕ݁ܥܰܢ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܩܰܕ݁ܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܣܳܡ ܕ݁ܢܶܣܥܽܘܪ ܒ݁ܶܗ ܇ 10 ܠܰܡܕ݂ܰܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܽܘܠܳܝܗܽܘܢ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܶܐ̈ . ܕ݁ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܡܶܢ ܕ݁ܪܺܝܫ ܢܶܬ݂ܚܰܕ݁ܰܬ݂ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܇ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒ݂ܰܐܪܥܳܐ . 11 ܘܒ݂ܶܗ ܚܢܰܢ ܐܶܬ݂ܓ݁ܒ݂ܺܝܢ . ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܩܰܕ݁ܶܡ ܪܰܫܡܰܢ ܂ ܘܰܨܒ݂ܳܐ ܁ ܗܰܘ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܣܳܥܰܪ ܐܰܝܟ݂ ܬ݁ܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܆ 12 ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܚܢܰܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩܰܕ݁ܶܡܢ ܣܰܒ݁ܰܪܢ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܂ ܠܗܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܶܗ . 13 ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܇ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ . ܘܒ݂ܶܗ ܗܰܝܡܶܢܬ݁ܽܘܢ ܇ ܘܶܐܬ݂ܚܬ݂ܶܡܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܂ ܕ݁ܰܡܠܺܝܟ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܇ 14 ܗܳܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܪܰܗܒ݂ܽܘܢܳܐ ܕ݁ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܰܢ ܇ ܠܦ݂ܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܚܳܐܶܝܢ ܂ ܘܰܠܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݁ܺܐܝܩܳܪܶܗ ܀ 15 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܂ ܗܳܐ ܡܶܢ ܕ݁ܫܶܡܥܶܬ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܇ ܘܚܽܘܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ 16 ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܰܘܕ݁ܳܝܽܘ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܂ ܘܰܠܡܶܥ̱ܗܰܕ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܨܠܰܘܳܬ݂ܝ̈ ܆ 17 ܕ݁ܰܐܠܳܗܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܂ ܐܰܒ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ . ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܓ݂ܶܠܝܳܢܳܐ ܒ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܶܗ ܇ 18 ܘܢܶܢܗܪܳܢ̈ ܥܰܝܢܶܐ̈ ܕ݁ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ̈ ܇ ܕ݁ܬ݂ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܡܳܢܰܘ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܩܶܪܝܳܢܶܗ . ܘܡܰܢܽܘ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݁ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܒ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ . 19 ܘܡܳܢܳܐ ܗܺܝ ܝܰܬ݁ܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܠܶܗ ܇ ܒ݁ܰܢ ܒ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ . ܐܰܝܟ݂ ܡܰܥܒ݁ܕ݂ܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܽܘܩܦ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܠܶܗ ܂ 20 ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ . ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ ܂ ܘܰܐܘܬ݁ܒ݂ܶܗ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܆ 21 ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܐܰܪܟ݂ܰܘܣ̈ ܘܫܽܘܠܛܳܢܶܐ̈ ܂ ܘܚܰܝܠܶܐ̈ ܘܡܳܪܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܇ ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܫܶܡ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܡܰܗ ܇ ܠܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܂ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܕ݂ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ . 22 ܘܫܰܥܒ݁ܶܕ݂ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ̱ܝ̈ . ܘܠܶܗ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܆ ܝܰܗܒ݁ܶܗ ܪܺܫܳܐ ܠܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܇ 23 ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܓ݁ܽܘܫܡܶܗ ܇ ܘܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܡܫܰܡܠܶܐ .
2 Chapter 2 1 ܘܳܐܦ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܚܛܳܗܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܘܰܒ݂ܣܰܟ݂ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ̈ ܇ 2 ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܗܰܠܶܟ݂ܬ݁ܽܘܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܗܶܝܢ ܇ ܐܰܝܟ݂ ܥܳܠܡܳܝܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܇ ܘܰܐܝܟ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܪܺܝܫ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܳܐܐܰܪ ܇ ܘܰܕ݂ܪܽܘܚܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܰܦ݁ܛܳܐ ܒ݁ܰܒ݂ܢܰܝܳܐ̈ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ . 3 ܒ݁ܗܳܢܽܘܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܚܢܰܢ ܐܶܬ݂ܗܰܦ݁ܰܟ݂ܢ ܒ݁ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܂ ܒ݁ܰܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܰܢ . ܘܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܰܢ ܂ ܘܰܕ݂ܬ݂ܰܪܥܺܝܬ݂ܰܢ ܆ ܘܰܒ݂ܢܰܝܳܐ̈ ܗ̱ܘܰܝܢ ܕ݁ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܡܰܠܝܳܐܝܺܬ݂ ܂ ܐܰܝܟ݂ ܫܰܪܟ݁ܳܐ . 4 ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܥܰܬ݁ܺܝܪ ܒ݁ܪܰܚܡܰܘܗ̱ܝ̈ ܇ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒ݁ܶܗ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܕ݁ܰܐܚܒ݂ܰܢ ܁ 5 ܟ݁ܰܕ݂ ܡܺܝܬ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܒ݁ܰܚܛܳܗܰܝܢ̈ ܆ ܐܰܚܝܰܢ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ . ܘܰܒ݂ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܦ݁ܰܪܩܰܢ . 6 ܘܰܐܩܺܝܡܰܢ ܥܰܡܶܗ . ܘܰܐܘܬ݁ܒ݂ܰܢ ܥܰܡܶܗ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܂ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܆ 7 ܕ݁ܰܢܚܰܘܶܐ ܠܥܳܠܡܶܐ̈ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܝܢ ܂ ܪܰܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܇ ܘܒ݂ܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܗܘܳܬ݂ ܥܠܰܝܢ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . 8 ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܗ̱ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܬ݂ܦ݁ܪܶܩܢ ܂ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ . ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܗ̱ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 9 ܠܳܐ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪ . 10 ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܚܢܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܆ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܪܺܝܢ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܛܳܒ݂ܶܐ̈ ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܛܰܝܶܒ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܗܽܘܢ ܢܗܰܠܶܟ݂ ܀ 11 ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܳܗܕ݁ܺܝܢ ܆ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܕ݁ܰܒ݂ܣܰܪ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ . ܘܡܶܬ݂ܩܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܂ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܇ ܘܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܥܒ݂ܳܕ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܝܳܐ̈ ܒ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ . 12 ܘܺܐܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܗܰܘ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ . ܘܢܽܘܟ݂ܪܳܝܺܝܢ̈ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܕ݁ܽܘܒ݁ܳܪܶܐ̈ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ . ܘܰܐܟ݂ܣܢܳܝܶܐ̈ ܗܽܘ ܠܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܕ݁ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ . ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܣܒ݂ܰܪ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܂ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܐܰܠܳܗ ܂ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ . 13 ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܆ ܩܰܪܺܝܒ݂ܶܐ̈ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܕ݂ܡܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ . 14 ܗܽܘܝܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܫܰܝܢܰܢ . ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܬ݁ܰܪܬ݁ܰܝܗܶܝܢ ܚܕ݂ܳܐ ܇ ܘܰܫܪܳܐ ܣܝܳܓ݂ܳܐ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ ܂ 15 ܘܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܂ ܒ݁ܒ݂ܶܣܪܶܗ . ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܦ݂ܽܘܩܳܕ݂ܶܐ̈ ܒ݁ܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܒ݁ܰܛܶܠ ܆ ܕ݁ܠܰܬ݂ܪܰܝܗܽܘܢ̈ ܢܶܒ݂ܪܶܐ ܒ݁ܰܩܢܽܘܡܶܗ ܠܚܰܕ݂ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܚܰܕ݂̱ܬ݂ܳܐ . ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܫܰܝܢܳܐ . 16 ܘܪܰܥܺܝ ܠܰܬ݂ܪܰܝܗܽܘܢ̈ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܦ݁ܓ݂ܰܪ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ . ܘܒ݂ܰܙܩܺܝܦ݂ܶܗ ܩܛܰܠ ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ . 17 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܣܰܒ݁ܰܪ ܫܠܳܡܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܪܰܚܺܝܩܶܐ̈ ܂ ܘܰܠܩܰܪܺܝܒ݂ܶܐ̈ . 18 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܗ̱ܽܘ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܩܽܘܪܳܒ݂ܳܐ ܠܰܬ݂ܪܶܝܢ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܪܽܘܚ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒ݂ܳܐ ܀ 19 ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܰܟ݂ܣܢܳܝܶܐ̈ ܂ ܘܠܳܐ ܬ݁ܰܘܬ݁ܳܒ݂ܶܐ̈ ܆ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ . ܘܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 20 ܘܶܐܬ݂ܒ݁ܢܺܝܬ݁ܽܘܢ ܥܰܠ ܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܫܠܺܝܚܶܐ̈ ܘܕ݂ܰܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ ܆ ܘܗܽܘ ܗܘܳܐ ܪܺܝܫ ܩܰܪܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܢܝܳܢܳܐ ܂ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . 21 ܘܒ݂ܶܗ ܡܶܬ݂ܪܰܟ݁ܰܒ݂ ܟ݁ܽܠܶܗ ܒ݁ܶܢܝܳܢܳܐ ܇ ܘܪܳܒ݂ܶܐ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܒ݁ܡܳܪܝܳܐ ܆ 22 ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܡܶܬ݂ܒ݁ܢܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܇ ܠܡܰܥܡܪܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚ ܀.܀.܀܀
3 Chapter 3 2 1 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܢܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ . ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܆ 2 ܐܶܢ ܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܡܕ݂ܰܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܺܝ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ . 3 ܕ݁ܰܒ݂ܓ݂ܶܠܝܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܠܺܝ ܐ̱ܪܳܙܳܐ . ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܟ݂ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܙܥܽܘܪܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܆ 4 ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܬ݁ܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܩܳܪܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܣܬ݁ܰܟ݁ܳܠܽܘ ܇ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܝ ܕ݁ܰܒ݂ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ . 5 ܗܰܘ ܕ݁ܰܒ݂ܕ݂ܳܪܶܐ̈ ܐ̱ܚܪܳܢܶܐ̈ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܇ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܗܳܫܳܐ ܐܶܬ݂ܓ݁ܠܺܝ ܠܰܫܠܺܝܚܰܘܗ̱ܝ̈ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܘܠܰܢܒ݂ܺܝܰܘܗ̱ܝ̈ ܒ݁ܪܽܘܚ ܆ 6 ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܘܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܶܗ . ܘܰܕ݂ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܐܶܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ ܇ 7 ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܡܫܰܡܫܳܢܶܗ . ܐܰܝܟ݂ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܇ ܕ݁ܶܐܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܺܝ ܡܶܢ ܡܰܥܒ݁ܕ݂ܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܠܶܗ . 8 ܠܺܝ ܕ݁ܰܙܥܽܘܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܇ ܐܶܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܆ ܕ݁ܶܐܣܰܒ݁ܰܪ ܒ݁ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܁ ܥܽܘܬ݂ܪܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܥܰܩܰܒ݂ ܆ 9 ܘܶܐܢܰܗܰܪ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܗܳܝ ܡܕ݂ܰܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܰܟ݂ܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܶܐ̈ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܁ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܒ݁ܪܳܐ ܆ 10 ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܕ݂ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݂ ܦ݁ܽܘܪܫܳܢܶܐ̈ ܇ ܠܰܐܪܟ݂ܰܘܣ̈ ܘܰܠܫܽܘܠܛܳܢܶܐ̈ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ . 11 ܗܳܝ ܕ݁ܥܰܬ݁ܶܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܶܐ̈ ܇ ܘܥܰܒ݂ܕ݁ܳܗ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ . 12 ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܦ݁ܰܪܶܗ̱ܣܺܝܰܐ ܘܩܰܪܺܝܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܂ ܒ݁ܬ݂ܽܘܟ݂ܠܳܢܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ . 13 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܫܳܐܶܠܢܳܐ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܡܰܐܢ ܠܺܝ ܒ݁ܽܐܘܠܨܳܢܰܝ̈ ܕ݁ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ . ܕ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܗܺܝ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܟ݂ܽܘܢ . 14 ܘܟ݂ܳܐܶܦ݂ܢܳܐ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܰܝ̈ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܗ̱ܝ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . 15 ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܢܶܗ ܡܶܫܬ݁ܰܡܗܳܐ ܟ݁ܽܠ ܐܰܒ݂ܳܗܽܘܬ݂ܳܐ ܁ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܆ 16 ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܶܗ ܇ ܕ݁ܰܒ݂ܚܰܝܠܳܐ ܬ݁ܶܫܬ݁ܰܪܪܽܘܢ ܒ݁ܪܽܘܚܶܗ ܆ ܕ݁ܰܒ݂ܒ݂ܰܪܢܳܫܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܠܓ݂ܰ 17 ܢܶܥܡܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܂ ܘܰܒ݂ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ̈ ܒ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܇ ܟ݁ܰܕ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܫܰܪܺܝܪ ܥܶܩܳܪܟ݂ܽܘܢ ܘܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܆ 18 ܕ݁ܬ݂ܶܫܟ݁ܚܽܘܢ ܠܡܰܕ݂ܪܳܟ݂ܽܘ ܥܰܡ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܇ ܡܳܢܰܘ ܪܰܘܡܳܐ ܁ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܁ ܘܽܐܘܪܟ݁ܳܐ ܁ ܘܰܦ݂ܬ݂ܳܝܳܐ ܇ 19 ܘܬ݂ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܪܰܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܽܘܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܇ ܘܬ݂ܶܬ݂ܡܰܠܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܶܗ ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 20 ܠܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܡܨܶܐ ܒ݁ܚܰܝܠܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܠܰܢ ܇ ܘܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕ݁ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܘܪܳܢܶܝܢܰܢ ܇ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܝܠܶܗ ܕ݁ܡܶܣܬ݁ܥܰܪ ܒ݁ܰܢ ܆ 21 ܠܶܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܒ݁ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܶܗ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܇ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܳܪܶܐ̈ ܕ݁ܥܳܠܡܰܝ̈ ܥܳܠܡܺܝܢ ܂ ܐܰܡܺܝ
4 Chapter 4 1 ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܆ ܕ݁ܰܬ݂ܗܰܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܝܳܐܶܐ ܠܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܪܺܝܬ݁ܽܘܢ ܇ 2 ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܇ ܘܢܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܘܢܰܓ݁ܺܝܪܽܘܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ . ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܣܰܝܒ݁ܪܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܒ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ . 3 ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܚܦ݂ܺܝܛܺܝܢ ܠܡܶܛܰܪ ܐܰܘܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܁ ܒ݁ܰܚܙܳܩܳܐ ܕ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܆ 4 ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܘܒ݂ܰܚܕ݂ܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܇ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܪܺܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܩܶܪܝܳܢܟ݂ܽܘܢ . 5 ܚܰܕ݂ ܗ̱ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܡܳܪܝܳܐ . ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ . ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ . 6 ܘܚܰܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠ . ܘܥܰܠ ܟ݁ܽܠ ܘܰܒ݂ܝܰܕ݂ ܟ݁ܽܠ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܰܢ . 7 ܠܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ . 8 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܡܺܝܪ ܆ ܕ݁ܰܣܠܶܩ ܠܰܡܪܰܘܡܳܐ ܘܰܫܒ݂ܳܐ ܫܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܆ ܘܝܰܗ̱ܒ݂ ܡܰܘܗܒ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ . 9 ܕ݁ܰܣܠܶܩ ܕ݁ܶܝܢ ܁ ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܢܚܶܬ݂ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܠܬ݂ܰܚܬ݁ܳܝܳܬ݂ܳܗ̈ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ . 10 ܗܰܘ ܕ݁ܰܢܚܶܬ݂ ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܗܰܘ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܣܠܶܩ ܇ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܫܡܰܝܳܐ ܂ ܕ݁ܰܢܫܰܠܶܡ ܟ݁ܽܠ . 11 ܘܗܽܘ ܝܰܗ̱ܒ݂ : ܐܺܝܬ݂ ܕ݁ܰܫܠܺܝܚܶܐ̈ . ܘܺܐܝܬ݂ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ . ܘܺܐܝܬ݂ ܕ݁ܰܡܣܰܒ݁ܪܳܢܶܐ̈ . ܘܺܐܝܬ݂ ܕ݁ܪܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ . ܘܺܐܝܬ݂ ܕ݁ܡܰܠܦ݂ܳܢܶܐ̈ : 12 ܠܰܓ݂ܡܳܪܳܐ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ . ܠܰܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ . ܠܒ݂ܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܆ 13 ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܁ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܇ ܘܚܰܕ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܓ݁ܡܺܝܪܳܐ ܒ݁ܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܰܘܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܫܽܘܡܠܳܝܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܆ 14 ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܝܰܠܽܘܕ݂ܶܐ̈ ܁ ܕ݁ܡܶܙܕ݁ܰܥܙܥܺܝܢ ܘܡܶܫܬ݁ܰܢܶܝܢ ܠܟ݂ܽܠ ܪܽܘܚ ܕ݁ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܐ̈ ܢܟ݂ܺܝܠܶܐ̈ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܚܳܪܥܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܡܶܨܛܰܢܥܺܝܢ ܕ݁ܢܰܛܥܽܘܢ ܆ 15 ܐܶܠܳܐ ܗܘܰܝܢ ܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܒ݁ܚܽܘܒ݁ܰܢ ܆ ܕ݁ܟ݂ܽܘܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܢܶܪܒ݁ܶܐ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ . ܕ݁ܗܽܘܝܽܘ ܪܺܫܳܐ ܇ 16 ܘܡܶܢܶܗ ܟ݁ܽܠܶܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܡܶܬ݂ܪܰܟ݁ܰܒ݂ ܘܡܶܬ݂ܩܰܛܰܪ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܫܳܪܝܳܢ̈ ܇ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܝܰܗܒ݁ܳܐ ܒ݁ܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܠ ܗܰܕ݁ܳܡ ܇ ܠܬ݂ܰܪܒ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܂ ܕ݁ܰܒ݂ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܢܶܫܬ݁ܰܠܰܡ ܒ݁ܶܢܝܳܢܶܗ ܀ 17 ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܡܣܰܗܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݁ܡܳܪܝܳܐ ܆ ܕ݁ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܇ ܕ݁ܰܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܒ݁ܰܣܪܺܝܩܽܘܬ݂ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ . 18 ܘܚܶܫܽܘܟ݂ܺܝܢ ܒ݁ܡܰܕ݁ܥܰܝܗܽܘܢ̈ . ܘܢܽܘܟ݂ܪܳܝܺܝܢ̈ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܚܰܝܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܇ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܗܽܘܢ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ . ܘܡܶܛܽܠ ܥܘܺܝܪܽܘܬ݂ ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ . 19 ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܦ݂ܣܰܩܘ ܣܰܒ݂ܪܗܽܘܢ ܇ ܘܰܐܫܠܶܡܘ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܠܦ݂ܰܚܙܽܘܬ݂ܳܐ ܂ ܘܰܠܦ݂ܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܛܰܢܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܝܰܥܢܽܘܬ݂ܗܽܘܢ . 20 ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܝܺܠܶܦ݂ܬ݁ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܆ 21 ܐܶܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܘܒ݂ܶܗ ܝܺܠܶܦ݂ܬ݁ܽܘܢ ܇ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܆ 22 ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܢܺܝܚܽܘܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܗܽܘܦ݁ܳܟ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܩܰܕ݂ܡܳܝܶܐ̈ ܇ ܠܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܗܰܘ ܥܰܬ݁ܺܝܩܳܐ ܁ ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܰܠ ܒ݁ܰܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܛܽܘܥܝܰܝ ܇ 23 ܘܬ݂ܶܬ݂ܚܰܕ݁ܬ݂ܽܘܢ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܡܰܕ݁ܥܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܇ 24 ܘܬ݂ܶܠܒ݁ܫܽܘܢ ܠܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܚܰܕ݂̱ܬ݂ܳܐ ܁ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬ݂ܒ݁ܪܺܝ ܁ ܒ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܂ ܘܰܒ݂ܚܰܣܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܀ 25 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܢܺܝܚܘ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݁ܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܡܰܠܶܠܘ ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܡ ܩܰܪܺܝܒ݂ܶܗ . ܗܰܕ݁ܳܡܶܐ̈ ܚܢܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܚܰܕ݂ . 26 ܪܓ݂ܰܙܘ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܚܛܽܘܢ ܆ ܘܫܶܡܫܳܐ ܥܰܠ ܪܽܘܓ݂ܙܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܥܪܰܒ݂ . 27 ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܠܽܘܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܠܳܐܟ݂ܶܠ ܩܰܪܨܳܐ . 28 ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܓ݂ܳܢܶܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܁ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܠܳܐ ܢܶܓ݂ܢܽܘܒ݂ ܆ ܐܶܠܳܐ ܢܶܠܐܶܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܘܢܶܦ݂ܠܽܘܚ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܇ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܠܡܶܬ݁ܰܠ ܠܡܰܢ ܕ݁ܰܣܢܺܝܩ ܀.܀.܀܀ 3 29 ܟ݁ܽܠ ܡܶܠܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܬ݁ܶܦ݁ܽܘܩ ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܐ ܘܚܳܫܚܳܐ ܠܒ݂ܶܢܝܳܢܳܐ ܇ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݁ܶܠ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ . 30 ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܡܥܺܝܩܺܝܢ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܇ ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܬ݂ܶܡܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܦ݂ܽܘܪܩܳܢܳܐ . 31 ܟ݁ܽܠܳܗ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܁ ܘܚܶܡܬ݂ܳܐ ܁ ܘܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܁ ܘܪܰܘܒ݁ܳܐ ܁ ܘܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ ܢܶܫܬ݁ܰܩܠܳܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܇ ܥܰܡ ܟ݁ܽܠܳܗ ܒ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ . 32 ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܣܺܝܡܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܠܘܳܬ݂ ܚܰܕ݂ ܂ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܺܝܢ ܆ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܫܳܒ݂ܩܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܇ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܒ݂ܰܩ ܠܰܢ .
5 Chapter 5 1 ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܶܝܢ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܂ ܐܰܝܟ݂ ܒ݁ܢܰܝܳܐ̈ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܶܐ̈ . 2 ܘܗܰܠܶܟ݂ܘ ܒ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܚܒ݂ܰܢ ܘܰܐܫܠܶܡ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝܢ̈ ܇ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܐ ܘܕ݂ܶܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܠܪܺܝܚܳܐ ܒ݁ܰܣܺܝܡܳܐ ܀ 3 ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܁ ܘܟ݂ܽܠܳܗ ܛܰܢܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܁ ܘܥܳܠܽܘܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܡܳܗܽܘ ܬ݁ܶܫܬ݁ܰܡܰܗ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܇ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܝܳܐܶܐ ܠܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ . 4 ܘܠܳܐ ܨܽܘܚܝܳܬ݂ܳܐ̈ . ܘܠܳܐ ܡܶܠܶܐ̈ ܕ݁ܫܳܛܝܽܘܬ݂ܳܐ ܂ ܐܰܘ ܕ݁ܒ݂ܶܙܚܳܐ ܂ ܐܰܘ ܕ݁ܫܶܥܝܳܐ . ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܥܝܳܢ̈ ܇ ܐܶܠܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܀ 5 ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܆ ܕ݁ܟ݂ܽܠܢܳܫ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܙܰܢܳܝܳܐ ܁ ܐܰܘ ܛܰܢܦ݂ܳܐ ܁ ܐܰܘ ܥܳܠܽܘܒ݂ܳܐ ܁ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܦ݁ܳܠܰܚ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ̈ ܇ ܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܀ 6 ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܰܛܥܶܝܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܡܶܠܶܐ̈ ܣܪܺܝܩܳܬ݂ܳܐ̈ ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܗ̱ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܬ݂ܶܐ ܪܽܘܓ݂ܙܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܢܰܝܳܐ̈ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ . 7 ܠܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܶܐ̈ ܆ 8 ܐܺܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܇ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܡܳܪܰܢ . ܐܰܝܟ݂ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܁ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܰܠܶܟ݂ܘ . 9 ܦ݁ܺܐܪܰܘܗ̱ܝ̈ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܢܽܘܗܪܳܐ ܆ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܐܶܢܽܘܢ ܛܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܁ ܘܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܂ ܘܩܽܘܫܬ݁ܳܐ . 10 ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܦ݁ܳܪܫܺܝܢ ܆ ܡܳܢܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܰܢ . 11 ܘܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܦ݂ܺܝܢ ܠܘܳܬ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ : ܕ݁ܦ݂ܺܐܪܶܐ̈ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܗܽܘܢ ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܟ݂ܰܘܢܺܝܢ ܠܗܽܘܢ . 12 ܡܶܕ݁ܶܡ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܒ݂ܛܽܘܫܝܰܝ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܆ ܢܕ݂ܺܝܕ݂ ܗ̱ܽܘ ܐܳܦ݂ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘܬ݂ܶܗ . 13 ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܘܰܢ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܁ ܘܡܶܬ݂ܓ݁ܠܶܐ ܆ ܘܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗ̱ 14 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܡܺܝܪ ܆ ܕ݁ܶܐܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪ ܕ݁ܰܡܟ݁ܳܐ ܘܩܽܘܡ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ ܇ ܘܢܰܢܗܰܪ ܠܳܟ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀ 15 ܚܙܰܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܬ݁ܗܰܠܟ݂ܽܘܢ ܙܰܗܝܳܐܝܺܬ݂ ܆ ܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܣܰܟ݂ܠܶܐ̈ ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܟ݁ܺܝܡܶܐ̈ ܁ 16 ܕ݁ܙܳܒ݂ܢܺܝܢ ܩܺܐܪܣܗܽܘܢ ܇ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܒ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܐܶܢܽܘܢ . 17 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܚܰܣܺܝܪܰܝ̈ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠܘ ܁ ܡܳܢܰܘ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 18 ܘܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܪܳܘܶܝܢ ܒ݁ܚܰܡܪܳܐ ܁ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܐܺܝܬ݂ ܐܳܣܽܘܛܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܬ݂ܡܠܰܘ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ . 19 ܘܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܡܰܙܡܽܘܪܶܐ̈ ܁ ܘܰܒ݂ܬ݂ܶܫܒ݁ܚܳܬ݁ܳܐ̈ ܆ ܘܒ݂ܰܙܡܺܝܪܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܙܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ̈ ܠܡܳܪܝܳܐ . 20 ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܰܘܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝ̈ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܆ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܳܐ . 21 ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܒ݁ܚܽܘܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀ 22 ܢܶܫܶܐ̈ ܅ ܗܘܰܝܬ݁ܶܝܢ̈ ܡܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܳܢ̈ ܠܒ݂ܰܥܠܰܝܟ݁ܶܝܢ̈ : ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܡܳܪܰܢ ܆ 23 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܪܺܫܳܗ ܗ̱ܽܘ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܇ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܺܫܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܇ ܘܗܽܘܝܽܘ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ . 24 ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܆ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܢܶܫܶܐ̈ ܠܒ݂ܰܥܠܰܝܗܶܝܢ̈ ܒ݁ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܀ 25 ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܅ ܐܰܚܶܒ݂ܘ ܢܶܫܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܚܶܒ݂ ܠܥܺܕ̱݁ܬ݁ܶܗ . ܘܢܰܦ݂ܫܶܗ ܐܰܫܠܶܡ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܶܝܗ̈ ܇ 26 ܕ݁ܰܢܩܰܕ݁ܫܺܝܗ ܘܰܢܕ݂ܰܟ݁ܶܝܗ ܁ ܒ݁ܰܣܚܳܝܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ̈ ܂ ܘܰܒ݂ܡܶܠܬ݂ܳܐ . 27 ܘܰܢܩܺܝܡܺܝܗ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܠܢܰܦ݂ܫܶܗ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܫܰܒ݁ܚܳܐ . ܘܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܳܗ ܛܽܘܠܫܳܐ ܁ ܘܠܳܐ ܩܰܡܛܳܐ ܁ ܘܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܂ ܕ݁ܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܳܡܶܐ . ܐܶܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܂ ܕ݁ܠܳܐ ܡܽܘܡ . 28 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܆ ܕ݁ܢܰܚܒ݂ܽܘܢ ܢܶܫܰܝܗܽܘܢ̈ ܂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܦ݂ܰܓ݂ܪܰܝܗܽܘܢ̈ . ܡܰܢ ܕ݁ܠܰܐܢ̱ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܚܶܒ݂ ܆ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܗ̱ܽܘ ܡܰܚܶܒ݂ . 29 ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܣܳܢܶܐ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܬ݂ܰܪܣܶܐ ܠܶܗ ܁ ܘܝܳܨܶܦ݂ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܇ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܶܗ ܆ 30 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܗܰܕ݁ܳܡܶܐ̈ ܚܢܰܢ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܶܗ ܇ ܘܡܶܢ ܒ݁ܶܣܪܶܗ ܚܢܰܢ ܂ ܘܡܶܢ ܓ݁ܰܪܡܰܘܗ̱ܝ̈ . 31 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܫܒ݁ܽܘܩ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܠܰܐܒ݂ܽܘܗ̱ܝ ܘܠܶܐܡܶܗ : ܘܢܶܩܰܦ݂ ܠܰܐܢ̱ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܆ ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܬ݁ܪܰܝܗܽܘܢ̈ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܣܰܪ . 32 ܗܳܢܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܰܒ݂ ܗ̱ܽܘ ܆ ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܥܰܠ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܶܗ . 33 ܒ݁ܪܰܡ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܟ݁ܽܠ ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ : ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܪܚܰܡ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܢܰܦ݂ܫܶܗ ܆ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܁ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܕ݁ܳܚܠܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܰܥܠܳܗ ܀
6 Chapter 6 1 ܒ݁ܢܰܝܳܐ̈ ܅ ܐܶܫܬ݁ܰܡ̱ܥܘ ܠܰܐܒ݂ܳܗܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܆ ܗܳܕ݂ܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܺܐܢܳܐ . 2 ܘܗܳܢܰܘ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܕ݁ܰܡܠܺܝܟ݂ . ܝܰܩܰܪ ܠܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܘܠܶܐܡܳܟ݂ ܆ 3 ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܇ ܘܢܺܐܪܟ݁ܽܘܢ ܚܰܝܰܝܟ݁̈ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ . 4 ܐܰܒ݂ܳܗܶܐ̈ ܅ ܠܳܐ ܬ݁ܰܪܓ݁ܙܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܆ ܐܶܠܳܐ ܪܰܒ݁ܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܡܰܪܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܀ 5 ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ̈ ܅ ܐܶܫܬ݁ܰܡ̱ܥܘ ܠܡܳܪܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܕ݁ܒ݂ܰܒ݂ܣܰܪ ܆ ܒ݁ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܁ ܘܒ݂ܰܪܬ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܁ ܘܒ݂ܰܦ݂ܫܺܝܛܽܘܬ݂ ܠܶܒ݁ܳܐ ܁ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܇ 6 ܠܳܐ ܒ݁ܡܰܚܙܶܐ ܥܰܝܢܳܐ ܁ ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܫܳܦ݂ܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ̈ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܁ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 7 ܘܫܰܡܶܫܘ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܳܗ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ : ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܡܳܪܰܢ ܁ ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܆ 8 ܟ݁ܰܕ݂ ܝܳܕ݂ܥܺܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܫ ܕ݁ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܆ ܗܽܘ ܡܶܬ݂ܦ݁ܪܰܥ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܇ ܐܶܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܗ̱ܽܘ ܂ ܘܶܐܢ ܒ݁ܰܪ ܚܺܐܪܶܐ̈ ܀ 9 ܐܳܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܡܳܪܰܝܳܐ̈ ܅ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ . ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܫܳܒ݂ܩܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܣܰܟ݂ܠܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܡܳܪܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܇ ܘܡܰܣܰܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ̈ ܠܰܝܬ݁ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܀.܀.܀܀ 10 ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܐܰܚܰܝ̈ ܐܶܬ݂ܚܰܝܰܠܘ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܘܰܒ݂ܬ݂ܽܘܩܦ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܠܶܗ . 11 ܘܰܠܒ݂ܰܫܘ ܟ݁ܽܠܶܗ ܙܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܟ݁ܚܽܘܢ ܠܰܡܩܳܡ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܨܶܢܥܳܬ݂ܶܗ̈ ܕ݁ܳܐܟ݂ܶܠ ܩܰܪܨܳܐ ܆ 12 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܬ݂ܰܟ݂ܬ݁ܽܘܫܟ݂ܽܘܢ ܁ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܘܰܕ݂ܡܳܐ ܇ ܐܶܠܳܐ ܥܰܡ ܐܰܪܟ݂ܰܘܣ̈ ܘܥܰܡ ܫܰܠܺܝܛܳܢܶܐ̈ . ܘܥܰܡ ܐܰܚܺܝܕ݂ܰܝ̈ ܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ . ܘܥܰܡ ܪܽܘܚܶܐ̈ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܂ ܕ݁ܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ . 13 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܒ݂ܰܫܘ ܟ݁ܽܠܶܗ ܙܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܕ݁ܬ݂ܶܫܟ݁ܚܽܘܢ ܬ݁ܶܐܪܥܽܘܢ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܇ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܥܰܬ݁ܕ݂ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܂ ܬ݁ܩܽܘܡܽܘܢ ܀ 14 ܩܽܘܡܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܘܰܚܙܽܘܩܘ ܚܰܨܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܒ݁ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ . ܘܰܠܒ݂ܰܫܘ ܫܶܪܝܳܢܳܐ ܕ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ . 15 ܘܣܰܐܢܘ ܒ݁ܪܶܓ݂ܠܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܛܽܘܝܳܒ݂ܶܗ ܕ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ ܕ݁ܰܫܠܳܡܳܐ . 16 ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܁ ܣܰܒ݂ܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܰܟ݁ܪܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܬ݁ܶܬ݂ܡܨܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܠܡܰܕ݂ܥܳܟ݂ܽܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܐܪܰܘܗ̱ܝ̈ ܝܳܩܕ݁ܶܐ̈ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫܳܐ . 17 ܘܣܺܝܡܘ ܣܰܢܘܰܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܽܘܪܩܳܢܳܐ . ܘܰܐܚܽܘܕ݂ܘ ܣܰܝܦ݂ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܇ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 18 ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܨܠܰܘܳܢ̈ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܒ݁ܳܥܘܳܢ̈ ܨܰܠܰܘ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܒ݁ܪܽܘܚ . ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܫܳܗܪܺܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܥܶܕ݁ܳܢ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܨܰܠܶܝܬ݁ܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ݂ ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܦ݂ܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝ̈ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܁ 19 ܐܳܦ݂ ܥܠܰܝ ܇ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܺܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܒ݁ܡܰܦ݂ܬ݁ܰܚ ܦ݁ܽܘܡܝ ܇ ܕ݁ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܐܰܟ݂ܪܶܙ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ . 20 ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܺܝܙܓ݁ܰܕ݁ܶܗ ܒ݁ܫܺܫܠܳܬ݂ܳܐ̈ ܇ ܕ݁ܰܒ݂ܦ݁ܰܪܶܗ̱ܣܺܝܰܐ ܐܶܡܰܠܠܺܝܘܗ̱ܝ ܁ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܘܳܠܶܐ ܠܺܝ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘܬ݂ܶܗ ܀ 21 ܕ݁ܬ݂ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܝ ܁ ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܣܳܥܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܗܳܐ ܡܰܘܕ݁ܰܥ ܠܟ݂ܽܘܢ ܛܽܘܟ݂ܺܝܩܳܘܣ ܐܰܚܳܐ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܳܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܇ 22 ܕ݁ܠܶܗ ܫܰܕ݁ܪܶܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܥܠܶܝܗ ܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܇ ܕ݁ܬ݂ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܡܳܐ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܝ ܂ ܘܰܢܒ݂ܰܝܰܐ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ̈ . 23 ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡ ܐܰܚܰܝܢ̈ ܘܚܽܘܒ݁ܳܐ ܥܰܡ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܳܐ ܁ ܘܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . 24 ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܚܒ݂ܺܝܢ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܁ ܕ݁ܠܳܐ ܚܒ݂ܳܠ ܂ ܐܰܡܺܝܢ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/128
Source:
G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn (eds.), The New Testament in Syriac [ ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 1, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by George A. Kiraz.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Paul the Apostle, “Ephesians (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܐܦܣܝ̈ܐ” based upon G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn (eds.), The New Testament in Syriac [ ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified May 1, 2018, https://syriaccorpus.org/128.
Bibliography:
Ephesians (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܐܦܣܝ̈ܐ.” In The New Testament in Syriac [ ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ], edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/128.

Show Citation Styles