Digital Syriac Corpus

Philippians (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܦܝܠܝܦܣܝ̈ܐ

   https://syriaccorpus.org/129
1 Chapter 1 1 ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܁ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ̈ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܆ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܕ݁ܰܒ݂ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܇ ܥܰܡ ܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܶܐ̈ . 2 ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܂ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܆ ܘܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀ 3 ܡܰܘܕ݁ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܝ ܥܰܠ ܥ̱ܽܘܗܕ݁ܳܢܟ݂ܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܆ 4 ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܒ݁ܳܥܘܳܬ݂ܝ̈ ܕ݁ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܂ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܰܦ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܇ 5 ܥܰܠ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ ܂ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ . 6 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܬ݂ܟ݂ܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܆ ܕ݁ܗܰܘ ܡܰܢ ܕ݁ܫܰܪܺܝ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܛܳܒ݂ܶܐ̈ ܇ ܗܽܘ ܢܫܰܠܶܡ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . 7 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܙܳܕ݂ܶܩ ܠܺܝ ܠܡܶܬ݂ܪܰܥܳܝܽܘ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܒ݂ܠܶܒ݁ܝ ܣܺܝܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . ܘܒ݂ܰܐܣܽܘܪܰܝ̈ . ܘܰܒ݂ܡܰܦ݁ܰܩ ܒ݁ܪܽܘܚܝ ܁ ܕ݁ܥܰܠ ܫܪܳܪܶܗ ܕ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ ܇ ܕ݁ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܰܝ̈ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ . 8 ܣܳܗܶܕ݂ ܗ̱ܽܘ ܠܺܝ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܆ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܰܚܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܒ݁ܪܰܚܡܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . 9 ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܡܨܰܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܕ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܢܶܣܓ݁ܶܐ ܘܢܶܬ݂ܝܰܬ݁ܰܪ ܚܽܘܒ݁ܟ݂ܽܘܢ . ܒ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ . ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܣܽܘܟ݁ܳܠ ܕ݁ܪܽܘܚ ܇ 10 ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܦ݁ܳܪܫܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܳܥ̱ܗܢܳܢ̈ ܇ ܘܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܽܘܩܠܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܇ 11 ܘܰܡܠܶܝܢ ܦ݁ܺܐܪܶܐ̈ ܕ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܁ ܠܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܘܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀ 12 ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܬ݂ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܆ ܕ݁ܣܽܘܥܪܳܢܝ ܕ݁ܺܝܠܝ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܰܩܕ݂ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ ܆ 13 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܰܣܽܘܪܰܝ̈ ܐܶܬ݂ܓ݁ܠܺܝܘ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܰܦ݁ܪܶܛܳܘܪܺܝܳܢ ܟ݁ܽܠܳܗ . ܘܰܠܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܢܳܫ ܇ 14 ܘܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܰܐܚܶܐ̈ ܕ݁ܰܒ݂ܡܳܪܰܢ ܁ ܐܶܬ݁ܬ݁ܟ݂ܶܠܘ ܥܰܠ ܐܰܣܽܘܪܰܝ̈ ܇ ܘܰܐܫܺܝܚܘ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܁ ܕ݁ܠܳܐ ܕ݁ܶܚܠܳܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 15 ܘܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܚܣܳܡܳܐ ܘܚܶܪܝܳܢܳܐ . ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܆ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܟ݂ܪܙܺܝܢ ܇ 16 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܕ݁ܰܠܡܰܦ݁ܰܩ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ ܂ ܣܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ . 17 ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܟ݂ܪܙܺܝܢ ܆ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐܝܺܬ݂ ܇ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܕ݁ܡܰܘܣܦ݂ܺܝܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܠܰܐܣܽܘܪܰܝ̈ . 18 ܘܰܒ݂ܗܳܕ݂ܶܐ ܚܕ݂ܺܝܬ݂ ܘܚܳܕ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܦ݁ܪܽܘܣ ܇ ܐܶܢ ܒ݁ܥܶܠܬ݂ܳܐ . ܘܶܐܢ ܒ݁ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ . ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܶܬ݂ܟ݁ܪܶܙ . 19 ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܠܚܰܝܶܐ̈ ܡܶܫܬ݁ܰܟ݂ܚܳܢ̈ ܠܺܝ ܒ݁ܒ݂ܳܥܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܁ ܘܰܒ݂ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܆ 20 ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܡܣܰܒ݁ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܡܣܰܟ݁ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܇ ܕ݁ܰܒ݂ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܐܶܒ݂ܗܰܬ݂ ܇ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܓ݂ܰܠܝܽܘܬ݂ ܐܰܦ݁ܶܐ̈ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܐܳܦ݂ ܗܳܫܳܐ ܁ ܢܶܬ݂ܪܰܘܪܰܒ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܝ . ܐܶܢ ܒ݁ܚܰܝܶܐ̈ ܂ ܘܶܐܢ ܒ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ . 21 ܚܰܝܰܝ̈ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܺܝܠܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗ̱ܘ . ܘܶܐܢ ܐܶܡܽܘܬ݂ ܆ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܳܐ ܗ̱ܘ ܠܺܝ . 22 ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܆ ܦ݁ܺܐܪܶܐ̈ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝ̈ . ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܶܓ݂ܒ݁ܶܐ ܠܺܝ . 23 ܐܳܠܨܳܢ̈ ܠܺܝ ܓ݁ܶܝܪ ܬ݁ܰܪܬ݁ܰܝܗܶܝܢ̈ . ܠܡܶܦ݂ܛܰܪ ܪܓ݂ܺܝܓ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܕ݁ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܗܘܶܐ . ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܛܳܒ݂ ܦ݁ܳܩܚܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܺܝ . 24 ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܶܐܩܰܘܶܐ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܝ ܆ ܐܳܠܨܳܐ ܠܺܝ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ . 25 ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܬ݁ܟ݂ܺܝܠܳܐܝܺܬ݂ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܕ݁ܦ݂ܳܐܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܡܩܰܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܇ ܠܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܘܰܠܬ݂ܰܪܒ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܇ 26 ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܐܺܬ݂ܶܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܆ ܢܶܬ݂ܝܰܬ݁ܰܪ ܒ݁ܺܝ ܫܽܘܒ݂ܗܳܪܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ . 27 ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܝܳܐܶܐ ܠܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ : ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݁ܪܺܝܢ ܆ ܕ݁ܶܐܢ ܐܺܬ݂ܶܐ ܁ ܐܶܚܙܶܝܟ݂ܽܘܢ ܇ ܘܶܐܢ ܦ݁ܰܪܺܝܩ ܐ̱ܢܳܐ ܁ ܐܶܫܡܰܥ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܇ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܪܽܘܚ . ܘܒ݂ܰܚܕ݂ܳܐ ܢܦ݂ܶܫ . ܘܡܶܬ݂ܢܰܨܚܺܝܬ݁ܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܰܕ݂ ܂ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ . 28 ܘܰܒ݂ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܠܩܽܘܒ݂ܠܰܢ ܆ ܠܬ݂ܰܚܘܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܕ݁ܳܢܗܽܘܢ ܁ ܘܰܠܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ . 29 ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ̱ܘ ܐܶܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܡܗܰܝܡܳܢܽܘ ܬ݁ܗܰܝܡܢܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܬ݁ܶܚܫܽܘܢ ܇ 30 ܘܰܬ݂ܣܰܝܒ݁ܪܽܘܢ ܐܰܓ݂ܽܘܢܳܐ ܇ ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܺܝ ܂ ܘܗܳܫܳܐ ܫܳܡܥܺܝܬ݁ܽܘܢ ܥܠܰܝ ܀.܀.܀܀
2 Chapter 2 1 1 ܐܶܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܁ ܒ݁ܽܘܝܳܐܳܐ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ . ܘܶܐܢ ܡܰܡܠܶܐ ܒ݁ܠܶܒ݁ܳܐ ܒ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ . ܘܶܐܢ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ . ܘܶܐܢ ܪܽܘܚܳܦ݂ܳܐ ܘܪܰܚܡܶܐ̈ ܆ 2 ܫܰܠܶܡܘ ܚܰܕ݂ܘܰܬ݂ܝ ܇ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ . ܘܚܰܕ݂ ܚܽܘܒ݁ܳܐ . ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܢܦ݂ܶܫ . ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܬ݁ܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ . 3 ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܒ݁ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܣܪܺܝܩܬ݁ܳܐ ܁ ܠܳܐ ܬ݁ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܆ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܇ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܠܚܰܒ݂ܪܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܰܪ ܡܶܢܶܗ ܂ ܢܶܚܫܽܘܒ݂ . 4 ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܢܺܐܨܰܦ݂ ܆ ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܚܰܒ݂ܪܶܗ . 5 ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܬ݂ܪܰܥܰܘ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܆ ܗܳܝ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . 6 ܗܰܘ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܇ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܚܛܽܘܦ݂ܝܳܐ ܚܰܫܒ݁ܳܗ ܗܳܕ݂ܶܐ ܁ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܦ݁ܶܚܡܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 7 ܐܶܠܳܐ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܣܰܪܶܩ . ܘܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܢܣܰܒ݂ . ܘܰܗܘܳܐ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ . ܘܒ݂ܶܐܣܟ݁ܺܡܳܐ ܐܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܐܰܝܟ݂ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ . 8 ܘܡܰܟ݁ܶܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ . ܘܶܐܫܬ݁ܡܰܥ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ . ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܂ ܕ݁ܰܙܩܺܝܦ݂ܳܐ . 9 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܣܓ݁ܺܝ ܪܰܡܪܡܶܗ . ܘܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܶܗ ܫܡܳܐ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܰܪ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܫܡܳܗܺܝܢ̈ ܆ 10 ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܟ݁ܽܠ ܒ݁ܪܽܘܟ݂ ܬ݁ܶܟ݁ܽܘܦ݂ ܁ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ . ܘܒ݂ܰܐܪܥܳܐ . ܘܕ݂ܰܠܬ݂ܰܚܬ݁ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܇ 11 ܘܟ݂ܽܠ ܠܶܫܳܢ ܢܰܘܕ݁ܶܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܗ̱ܘ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܗ̱ܝ ܀ 12 ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ̈ ܆ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܐܶܫܬ݁ܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܆ ܠܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܩܰܪܺܝܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ . ܐܶܠܳܐ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܪܰܚܺܝܩ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܆ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܒ݁ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܰܪܬ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܇ ܦ݁ܠܽܘܚܘ ܦ݁ܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕ݁ܚܰܝܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ . 13 ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ̱ܘ ܓ݁ܶܝܪ ܡܚܰܦ݁ܶܛ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܆ ܐܳܦ݂ ܠܡܶܨܒ݁ܳܐ ܁ ܐܳܦ݂ ܠܡܶܣܥܰܪ ܇ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . 14 ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ : ܕ݁ܠܳܐ ܪܶܛܢܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܦ݁ܽܘܠܳܓ݂ ܇ 15 ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܬ݁ܰܡܺܝܡܶܐ̈ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܡܽܘܡ . ܐܰܝܟ݂ ܒ݁ܢܰܝܳܐ̈ ܕ݁ܟ݂ܰܝܳܐ̈ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܇ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܕ݂ܳܪܳܐ ܥܰܣܩܳܐ ܘܰܡܥܰܩܡܳܐ . ܘܶܐܬ݂ܚܙܰܘ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܗܺܝܪܶܐ̈ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܇ 16 ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܰܬ݂ ܚܰܝܶܐ̈ ܠܫܽܘܒ݂ܗܳܪܝ ܕ݁ܺܝܠܝ ܒ݁ܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܺܝܩܺܐ ܪܶܗܛܶܬ݂ ܘܠܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐܝܺܬ݂ ܥܶܡܠܶܬ݂ . 17 ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ܶܢ ܡܶܬ݂ܢܰܩܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܕ݁ܶܒ݂ܚܬ݂ܳܐ ܘܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܆ ܚܳܕ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܪܳܘܶܙ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ . 18 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܚܕ݂ܰܘ ܘܰܪܘܰܙܘ ܥܰܡܝ . 19 ܡܣܰܒ݁ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܆ ܕ݁ܶܐܫܰܕ݁ܰܪ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܒ݁ܰܥܓ݂ܰܠ ܆ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܠܺܝ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܢܝܳܚܳܐ ܇ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܠܰܦ݂ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ . 20 ܠܰܝܬ݁ ܠܺܝ ܓ݁ܶܝܪ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܝ ܗ̱ܽܘ ܆ ܕ݁ܰܐܟ݂ܺܝܦ݂ܳܐܝܺܬ݂ ܝܳܨܶܦ݂ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ . 21 ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܗ̱ܽܘ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܆ ܘܠܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . 22 ܒ݁ܽܘܩܝܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܬ݁ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܒ݁ܪܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒ݂ܽܘܗ̱ܝ ܇ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܦ݁ܳܠܰܚ ܥܰܡܝ ܒ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ . 23 ܠܗܳܢܳܐ ܡܣܰܒ݁ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܕ݁ܶܐܫܰܕ݁ܰܪ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܥܓ݂ܰܠ ܡܳܐ ܕ݁ܰܚܙܺܝܬ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܝ . 24 ܘܰܬ݂ܟ݂ܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܡܳܪܝ ܆ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܒ݁ܰܥܓ݂ܰܠ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ . 25 ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܠܰܨܬ݂ܰܢܝ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܕ݁ܶܐܫܰܕ݁ܰܪ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܶܐܦ݁ܰܦ݂ܪܳܘܕ݂ܺܝܛܳܣ ܐܰܚܳܐ ܇ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܡܥܰܕ݁ܪܳܢܳܐ ܁ ܘܦ݂ܳܠܚܳܐ ܕ݁ܥܰܡܝ ܇ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܠܺܝܚܳܐ ܁ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕ݁ܰܚܫܰܚܬ݂ܝ ܆ 26 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܣܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܶܚܙܳܐ ܠܟ݂ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܇ ܘܰܡܥܳܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܪܰܗ . 27 ܐܳܦ݂ ܐܶܬ݂ܟ݁ܪܰܗ ܓ݁ܶܝܪ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܆ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܥܠܰܝ ܇ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܥܳܩܳܐ ܥܰܠ ܥܳܩܳܐ . 28 ܚܦ݂ܺܝܛܳܐܝܺܬ݂ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܫܰܕ݁ܰܪܬ݁ܶܗ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܬ݁ܶܚܙܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܁ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܬ݁ܶܚܕ݁ܽܘܢ ܇ ܘܠܺܝ ܩܰܠܺܝܠ ܢܶܗܘܶܐ ܢܦ݂ܺܐܫܳܐ . 29 ܩܰܒ݁ܠܽܘܗ̱ܝ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܒ݁ܡܳܪܝܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܚܰܕ݂ܘܳܐ . ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܆ ܒ݁ܺܐܝܩܳܪܳܐ ܐܰܚܽܘܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ . 30 ܡܶܛܽܠ ܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܡܰܛܺܝ . ܘܒ݂ܰܣܰܪ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܆ ܕ݁ܰܢܡܰܠܶܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܒ݂ܰܨܰܪܬ݁ܽܘܢ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܝ ܀
3 Chapter 3 1 ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܐܰܚܰܝ̈ ܚܕ݂ܰܘ ܒ݁ܡܳܪܰܢ . ܗܶܢܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܶܢܶܝܢ ܕ݁ܶܐܟ݂ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܠܳܐ ܡܳܐܢܳܐ ܠܺܝ ܇ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܠܟ݂ܽܘܢ ܡܙܰܗܪܳܢ̈ . 2 ܐܶܙܕ݁ܰܗ̱ܪܘ ܡܶܢ ܟ݁ܰܠܒ݁ܶܐ̈ . ܐܶܙܕ݁ܰܗ̱ܪܘ ܡܶܢ ܦ݁ܳܥܠܶܐ̈ ܒ݁ܺܝܫܶܐ̈ . ܐܶܙܕ݁ܰܗ̱ܪܘ ܡܶܢ ܦ݁ܣܳܩ ܒ݁ܶܣܪܳܐ . 3 ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܚܢܰܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܢ ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܦ݂ܳܠܚܺܝܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܇ ܘܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܺܝܢܰܢ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܇ ܘܠܳܐ ܬ݁ܟ݂ܺܝܠܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܆ 4 ܟ݁ܰܕ݂ ܠܺܝ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܝ ܬ݁ܽܘܟ݂ܠܳܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܥܰܠ ܒ݁ܶܣܪܳܐ . ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫ ܣܳܒ݂ܰܪ ܕ݁ܬ݂ܽܘܟ݂ܠܳܢܶܗ ܒ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܗ̱ܘ ܆ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢܶܗ ܐܶܢܳܐ . 5 ܓ݁ܙܺܝܪܳܐ ܒ݁ܰܪ ܬ݁ܡܳܢܝܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ̈ . ܡܶܢ ܛܽܘܗܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ . ܡܶܢ ܫܰܒ݂ܛܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܢܝܳܡܺܝܢ . ܥܶܒ݂ܪܳܝܳܐ ܒ݁ܰܪ ܥܶܒ݂ܪܳܝܶܐ̈ . ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܦ݁ܪܺܝܫܳܝܳܐ . 6 ܒ݁ܰܛܢܳܢܳܐ ܪܳܕ݂ܽܘܦ݂ܳܐ ܕ݁ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ . ܘܰܒ݂ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܪܶܫܝܳܢ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ . 7 ܐܶܠܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܳܐ ܗܘܰܝ̈ ܠܺܝ ܆ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܚܶܫܒ݁ܶܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ̈ ܡܶܛܽܠ ܡܫܺܝܚܳܐ . 8 ܐܳܦ݂ ܚܳܫܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܆ ܡܶܛܽܠ ܪܰܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܚܶܣܪܶܬ݂ . ܘܰܐܝܟ݂ ܙܶܒ݂ܠܳܐ ܚܶܫܒ݁ܶܬ݂ ܆ ܕ݁ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܬ݂ܰܪ ܇ 9 ܘܶܐܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܒ݁ܶܗ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܰܝܬ݁ ܠܺܝ ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܝ ܗܳܝ ܕ݁ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܇ ܐܶܠܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܇ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܆ 10 ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܐܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܰܥ ܠܝܶܫܽܘܥ ܘܰܠܚܰܝܠܳܐ ܕ݁ܰܩܝܳܡܬ݁ܶܗ ܇ ܘܶܐܫܬ݁ܰܘܬ݁ܰܦ݂ ܒ݁ܚܰܫܰܘܗ̱ܝ̈ ܁ ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܰܡܶܐ ܒ݁ܡܰܘܬ݁ܶܗ ܇ 11 ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܐܶܡܰܛܶܐ ܠܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ . 12 ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ ܢܶܣܒ݁ܶܬ݂ . ܐܰܘ ܡܶܢ ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ ܐܶܬ݂ܓ݁ܰܡܪܶܬ݂ . ܐܶܠܳܐ ܪܳܗܶܛ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܐܰܕ݂ܪܶܟ݂ ܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ ܐܰܕ݂ܪܟ݂ܰܢܝ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀.܀.܀܀ 2 13 ܐܰܚܰܝ̈ ܅ ܐܶܢܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܝ ܠܳܐ ܪܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܰܐܕ݂ܪܟ݂ܶܬ݂ . ܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܕ݁ܰܕ݂ܒ݂ܶܣܬ݁ܰܪܝ ܛܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ . ܘܠܰܩܕ݂ܳܡܰܝ ܡܶܫܬ݁ܰܘܫܰܛ ܐ̱ܢܳܐ . 14 ܘܪܳܗܶܛ ܐ̱ܢܳܐ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܢܺܝܫܳܐ ܆ ܕ݁ܶܐܣܰܒ݂ ܙܳܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕ݁ܰܠܥܶܠ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܁ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . 15 ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܓ݂ܡܺܝܪܺܝܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܬ݂ܪܰܥܽܘܢ . ܘܶܐܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐ̱ܚܪܳܢܝܳܐܝܺܬ݂ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܐܳܦ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܓ݂ܠܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ . 16 ܒ݁ܪܰܡ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܡܰܛܺܝܢ ܆ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܫܒ݂ܺܝܠܳܐ ܢܶܫܠܰܡ ܁ ܘܒ݂ܰܚܕ݂ܳܐ ܐܰܘܝܽܘܬ݂ܳܐ ܀ 17 ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܘ ܒ݁ܺܝ ܐܰܚܰܝ̈ ܆ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܩܶܝܢ ܒ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܁ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܇ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܢ ܚܳܙܶܝܬ݁ܽܘܢ . 18 ܐܺܝܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܆ ܕ݁ܰܐ̱ܚܪܳܢܝܳܐܝܺܬ݂ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܢ̈ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܇ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܳܟ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ . ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܶܐ̈ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܰܙܩܺܝܦ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ . 19 ܕ݁ܚܰܪܬ݂ܗܽܘܢ ܐܰܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ ܗ̱ܝ . ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܐܠܳܗܗܽܘܢ ܟ݁ܰܪܣܗܽܘܢ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܗܽܘܢ ܒ݁ܶܗܬ݁ܰܬ݂ܗܽܘܢ . ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܬ݂ܰܪܥܺܝܬ݂ܗܽܘܢ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܗ̱ܝ . 20 ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܽܘܠܚܳܢܰܢ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܗ̱ܘ . ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܡܣܰܟ݁ܶܝܢܰܢ ܠܡܰܚܝܳܢܳܐ ܁ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܆ 21 ܕ݁ܗܽܘ ܢܚܰܠܶܦ݂ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܡܽܘܟ݁ܳܟ݂ܰܢ ܆ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܇ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܝܠܶܗ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܟ݁ܽܠ ܐܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܰܕ݂ ܠܶܗ ܀
4 Chapter 4 1 ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܐܰܚܰܝ̈ ܆ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܶܐ̈ ܘܰܪܚܺܝܡܶܐ̈ . ܘܚܰܕ݂ܘܰܬ݂ܝ ܘܰܟ݂ܠܺܝܠܝ ܆ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܩܽܘܡܘ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ̈ . 2 ܡܶܢ ܐܶܘܳܗܕ݂ܺܝܰܐ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܶܢ ܣܽܘܢܛܺܝܟ݂ܰܐ ܆ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܶܝܢ ܒ݁ܡܳܪܰܢ . 3 ܐܳܦ݂ ܡܶܢܳܟ݂ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܁ ܒ݁ܰܪ ܙܰܘܓ݁ܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܆ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܡܥܰܕ݁ܰܪ ܠܗܶܝܢ ܇ ܕ݁ܗܶܢܶܝܢ ܠܐܺܝ̈ ܥܰܡܝ ܒ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ ܥܰܡ ܩܠܺܡܺܝܣ ܘܥܰܡ ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܥܰܕ݁ܪܳܢܰܝ̈ ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܫܡܳܗܰܝܗܽܘܢ̈ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܺܝܢ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ ܀ 4 ܚܕ݂ܰܘ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܆ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܚܕ݂ܰܘ . 5 ܘܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܬ݁ܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܠܘܳܬ݂ ܟ݁ܽܠܢܳܫ . ܡܳܪܰܢ ܩܰܪܺܝܒ݂ ܗ̱ܽܘ . 6 ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܬ݁ܺܐܨܦ݁ܽܘܢ ܆ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ . ܘܰܒ݂ܒ݂ܳܥܽܘܬ݂ܳܐ . ܘܰܒ݂ܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܁ ܫܶܐܠܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ̈ ܢܶܬ݂ܝܰܕ݁ܥܳܢ̈ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ . 7 ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܡܰܕ݁ܰܥ ܆ ܢܢܰܛܰܪ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ̈ ܘܡܰܕ݁ܥܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀ 8 ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܐܰܚܰܝ̈ ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪܳܢ̈ . ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܢܰܟ݂ܦ݁ܳܢ̈ . ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܳܢ̈ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܰܟ݂ܝܳܢ̈ . ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܪܚܺܝܡܳܢ̈ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܫܒ݂ܺܝܚܳܢ̈ . ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܘܰܕ݂ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬ݂ܪܰܥܰܘ . 9 ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܺܝܠܶܦ݂ܬ݁ܽܘܢ . ܘܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ܽܘܢ . ܘܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ . ܘܰܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܺܝ ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܣܥܽܘܪܘ ܇ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܀ 10 ܪܰܘܪܒ݂ܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܚܕ݂ܺܝܬ݂ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܆ ܕ݁ܰܐܩܶܦ݂ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܺܐܨܰܦ݂ ܕ݁ܺܝܠܝ ܆ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܝܳܨܦ݁ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܇ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܣܦ݂ܺܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ . 11 ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܚܣܰܪ ܠܺܝ ܁ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ . ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܶܠܦ݁ܶܬ݂ ܆ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܣܳܦ݂ܶܩ ܠܺܝ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܺܝ . 12 ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܡܰܟ݁ܰܟ݂ . ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܗ̱ܽܘ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܶܐܬ݂ܝܰܬ݁ܰܪ ܒ݁ܟ݂ܽܠ . ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܕ݂ܰܪܰܫ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܣܰܒ݂ܥܳܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܟ݂ܰܦ݂ܢܳܐ . ܒ݁ܰܡܫܰܪܬ݁ܚܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܇ 13 ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܁ ܕ݁ܰܡܚܰܝܶܠ ܠܺܝ . 14 ܒ݁ܪܰܡ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܘܬ݁ܰܦ݂ܬ݁ܽܘܢ ܠܽܐܘܠܨܳܢܰܝ̈ ܀ 15 ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܺܣܳܝܶܐ̈ ܆ ܕ݁ܰܒ݂ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܢܶܦ݂ܩܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܺܝܰܐ ܆ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܐܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܰܦ݂ ܠܺܝ ܒ݁ܚܽܘܫܒ݁ܳܢ ܡܰܣܒ݂ܳܐ ܘܡܰܬ݁ܠܳܐ ܁ ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܆ 16 ܕ݁ܳܐܦ݂ ܠܬ݂ܶܣܰܠܳܘܢܺܝܩܺܐ ܚܕ݂ܳܐ ܙܒ݂ܰܢ ܘܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ̈ ܇ ܚܫܰܚܬ݂ܝ ܫܰܕ݁ܰܪܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ . 17 ܠܰܘ ܕ݁ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܕ݁ܦ݂ܺܐܪܶܐ̈ ܢܶܣܓ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ . 18 ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܩܰܒ݁ܠܶܬ݂ . ܘܝܰܬ݁ܺܝܪ ܠܺܝ ܘܰܡܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܘܢܶܣܒ݁ܶܬ݂ ܟ݁ܽܠ ܁ ܕ݁ܫܰܕ݁ܰܪܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܐܶܦ݁ܰܦ݂ܪܳܘܕ݂ܺܝܛܳܣ ܇ ܪܺܝܚܳܐ ܒ݁ܰܣܺܝܡܳܐ . ܘܕ݂ܶܒ݂ܚܳܐ ܡܩܰܒ݁ܠܳܐ ܁ ܕ݁ܫܳܦ݂ܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ . 19 ܘܰܐܠܳܗܝ ܢܡܰܠܶܐ ܟ݁ܽܠܳܗ ܣܢܺܝܩܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܥܽܘܬ݂ܪܶܗ ܁ ܒ݁ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . 20 ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܆ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܂ ܐܰܡܺܝܢ ܀ 21 ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܕ݁ܰܒ݂ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . ܫܳܐܠܺܝܢ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܐܰܚܶܐ̈ ܕ݁ܥܰܡܝ . 22 ܫܳܐܠܺܝܢ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܆ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܩܶܣܰܪ . 23 ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܡ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܐܰܡܺܝܢ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/129
Source:
G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn (eds.), The New Testament in Syriac [ ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 1, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by George A. Kiraz.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Paul the Apostle, “Philippians (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܦܝܠܝܦܣܝ̈ܐ” based upon G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn (eds.), The New Testament in Syriac [ ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified May 1, 2018, https://syriaccorpus.org/129.
Bibliography:
Philippians (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܦܝܠܝܦܣܝ̈ܐ.” In The New Testament in Syriac [ ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ], edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/129.

Show Citation Styles