Aphrahat: Demonstration 13: On the Sabbath - ܬܚܘܝܬܐ ܕܫܒܬܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
section :
2

ܡܛܠ ܕܫܒܬܐ ܠܐ ܗܘܬ ܒܝܬ ܡܘܬܐ ܠܚܝ̈ܐ ܣܝܡܐ܂ ܐܦ ܠܐ ܒܝܬ ܙܕܝܩܘܬܐ ܠܚܛܝܬܐ܂ ܐܠܐ ܠܢܝܚܐ ܝܗܝܒܐ܂ ܐܝܟ ܦܘܩ̈ܕܢܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܐܝܬ ܕܚܝܝܢ ܒܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂ ܘܐܢ ܠܐ ܥܒܕܝܢ ܠܗܘܢ ܡܝܬܝܢ܂ ܒܙܒܢ ܓܝܪ ܕܐܬܢܛܪܬ ܫܒܬܐ܂ ܐܝܟ ܕܠܢܝܚܐ ܕܥܡܐ ܐܬܝܗܒܬ܂ ܘܠܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܕܢܬܢܝܚܘܢ ܒܠܚܘܕ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܠܒܥܝܪܐ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܢܬܢܝܚ ܬܘܪܟ ܘܚܡܪܟ ܘܟܠܗ ܒܥܝܪܟ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܒܝܬ ܡܘܬܐ ܠܚ̈ܝܐ ܘܒܝܬ ܙܕܝܩܘܬܐ ܠܚ̈ܛܗܐ ܣܝܡܐ ܫܒܬܐ܂ ܡܢܐ ܗܢܝܢܐ ܐܝܬ ܠܒܥܝܪܐ ܕܢܛܪܐ ܫܒܬܐ܂ ܐܘ ܡܢܐ ܣܘܓܦܢܐ ܢܗܘܐ ܠܗ ܟܕ ܠܐ ܬܛܪ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܚܙܝܢ ܚܢܢ ܕܒܝܘ̈ܡܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܦܠܚܐ ܒܥܝܪܐ ܫܘܥܒܕܐ ܘܦܘܠܚܢܐ ܕܥܡܠܐ܂ ܝܬܝܪ ܡܙܕܕܩܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܒܝܘܡ̈ܬܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܦܠܚܐ ܘܠܐܝܐ ܒܥܝܪܐ܂ ܒܛܥܢܐ ܘܒܫܩܘܠܬܐ܂ ܘܬܘܪ̈ܐ ܕܒܪܝܢ ܦܕܢܐ܂ ܘܡܛܠ ܕܠܐܝܢ ܠܝܬ ܐܬܪܐ ܕܢܦܠܚܘܢ ܚ̈ܛܗܐ܂ ܐܠܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ܂ ܕܒܛܝܠܝܢ ܚܡܪ̈ܐ ܘܬܘܪ̈ܐ ܘܟܠܗ ܒܥܝܪܐ܂ ܕܫܪܒܢ ܫܪܒܢ ܡܢ ܐܡ̈ܗܬܗܘܢ ܘܐܚ̈ܘܬܗܘܢ܂ ܘܡܢ ܟܠ ܩܪܝܒ ܒܣܪܗܘܢ܂ ܠܐ ܡܬܟܠܝܢ ܡܢ ܕܠܡܫܬܘܬܦܘ܂ ܘܠܝܬ ܚܛܗܐ܂ ܡܬܪܫܝܢ ܕܗܠܝܢ ܚ̈ܛܗܐ ܦܠܚܝܢ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܗܢܘ ܢܡܘܣܐ ܕܟܘܠܗ ܒܥܝܪܐ܂ ܘܕܥ ܕܐܝܟ ܕܠܝܬ ܚܛܗܐ ܠܒܥܝܪܐ ܕܒܗܠܝܢ ܗܘ ܡܬܚܫܚܐ܂ ܐܦ ܠܐ ܙܕܝܩܘܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܦܘܪܥܢܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܒܥܠܡܐ ܚܕܬܐ ܗܘܐ܂ ܒܚܝܬ ܡ̈ܝܬܐ܂ ܠܡܢ ܕܦܠܚ ܥܒ̈ܕܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ܂ ܘܠܒܥܝܪܐ ܠܐ ܗܘܐ ܩܝܡܬܐ ܗܘܝܐ ܠܗ܂ ܕܬܬܦܪܥ ܦܘܪܥܢܐ ܕܢܛܪܐ ܫܒܬܐ܂ ܘܐܦܠܐ ܠܕܝܢܐ ܩܪܒܐ܂ ܘܐܝܟ ܕܦܘܩܕܢܐ ܐܚܪܢܐ ܢܡܘܣܐ ܠܒܥܝܪܐ ܠܐ ܣܝܡ ܠܗ ܕܬܛܪ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܫܒܬܐ ܡܕܡ ܡܗܢܝܐ ܠܗ ܦܩܕ ܓܝܪ ܩܕܝܫܐ ܒܢܡܘܣܗ ܕܠܐ ܬܓܘܪ܂ ܘܒܥܝܪܐ ܒܦܪܗܣܝܐ ܓܝܪܐ ܘܡܙܢܝܐ ܓܠܝܐܝܬ܂ ܘܦܩܕ ܘܙܗܪ ܢܡܘܣܐ܂ ܕܠܝܛ ܗܘ ܟܠ ܕܢܣܒ ܚܬܗ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܟܠ ܩܪܝܒ ܒܣܪܗ܂ ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܥܝܪܐ ܣܥܪܐ܂ ܘܟܬܝܒ ܬܘܒ ܕܠܐ ܬܩܛܘܠ܂ ܘܒܥܝܪܐ ܡܛܠ ܫܒܪܘܬܗ ܩܛܠܐ ܒܪܬ ܙܘܓܗ ܘܐܟܠܐ ܡܢ ܒܣܪܗ܂ ܬܘܒ ܟܬܝܒ ܕܟܠ ܡܕܡ ܟܘܣ ܘܐܟܘܠ܂ ܘܕܡܐ ܠܐ ܬܐܟܘܠ܂ ܘܒܥܝܪܐ ܕܡܐ ܕܢܦܫܗ ܡܠܚܟ ܠܚܟܐ܂ ܘܒܣܪܐ ܛܡܐܐ ܝܬܝܪ ܒܣܝܡ ܠܗ ܠܡܐܟܠ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܡܕܡ ܗܢܝܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܒܥܝܪܐ ܟܕ ܬܛܪ ܫܒܬܐ܂ ܠܘܩܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܛܡܐ̈ܬܐ ܟܠܐ ܗܘܐ ܠܗ ܢܡܘܣܐ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܡܙܕܩ ܗܘܐ ܠܗ ܟܕ ܬܛܪ ܫܒܬܐ܀

5

ܘܐܠܘ ܓܝܪ ܒܫܒܬܐ ܗܘܬ ܙܕܝܩܘܬܐ܂ ܚܢܘܟ ܒܗ ܫܦܪ ܗܘܐ܂ ܘܟܠܗܘܢ ܕܪ̈ܐ ܕܡܢ ܒܬܪܗ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܢܘܚ ܢܛܪ ܫܒܬܐ ܕܒܗ ܢܬܩܪܐ ܬܡܝܡܐ ܚܣܝܪ ܚ̈ܛܗܐ܂ ܐܠܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܠܗ ܐܠܗܐ ܠܢܘܚ܂ ܕܠܟ ܚܙܝܬ ܕܙܕܝܩ ܘܬܡܝܡ ܒܕܪܐ ܗܢܐ܂ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܕܢܛܪ ܫܒܬܐ ܐܙܕܕܩ ܐܠܐ ܕܢܛܪ ܬܡܝܡܘܬܐ ܒܕܪܐ ܡܚܒܠܢܐ܂ ܐܝܟ ܕܡܘܕܥ ܣܘܥܪܢܗ ܕܡܠܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܟܬܝܒ ܕܐܫܬܘܬܦ ܒܗ ܒܥܠܡܐ܂ ܗܘܐ ܠܡ ܢܘܚ ܒܪ ܚܡܫܡܐܐ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܟܕ ܡܠܠ ܥܡܗ ܐܠܗܐ ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܠܟ ܚܙܝܬ ܕܙܕܝܩ ܐܢܬ ܘܬܡܝܡ ܩܕܡܝ ܒܕܪܐ ܗܢܐ܂ ܘܬܡܝܡܘܬܗ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܬܚܙܝܐ ܠܢ ܨܒܘܬܐ ܗܕܐ ܗܘܬ܂ ܕܟܕ ܚܙܐ ܕܐܬܚܠܛ ܠܗ ܕܪܐ ܕܫܝܬ ܥܡ ܕܒܝܬ ܩܐܝܢ ܕܠܝܛܝܢ ܗܘܘ܂ ܣܡ ܒܪܥܝܢܗ ܕܐܢܬܬܐ ܠܐ ܢܣܒ܂ ܘܒ̈ܢܝܐ ܠܐ ܢܘܠܕ܂ ܕܠܐ ܢܬܚܠܛܘܢ ܘܢܬܠܝܛܘܢ ܠܗܘܢ ܥܡ ܕܒܝܬ ܩܐܝܢ ܙܪܥܐ ܠܝܛܐ܂ ܘܟܕ ܚܙܐ ܐܠܗܐ ܠܒܗ ܕܕܟܐ ܗܘܐ ܘܬܡܝܡ ܨܒܐ ܕܡܢܗ ܬܗܘܐ ܚܠܦܬܐ ܠܥܠܡܐ܂ ܕܐܬܚܫܒ ܕܢܥܛܐ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܥܘܠܗܘܢ܂ ܗܝܕܝܢ ܡܠܠ ܥܡܗ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܚܡܫܡܐܐ ܫ̈ܢܝܢ ܘܐܡܪ ܕܠܟ ܚܙܝܬ ܕܬܡܝܡ ܐܢܬ ܩܕܡܝ ܒܕܪܐ ܗܢܐ܂ ܟܕ ܒܪܐ ܥܕܟܝܠ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ܂ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܡܣܒܪ ܠܢ ܗܘ ܣܘܥܪܢܐ܂ ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܥܠ ܪܫܡܬ܂ ܕܢܘܚ ܐܢܬܬܐ ܠܐ ܢܣܒ܂ ܒܗܘ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܥܕܡܐ ܕܡܠܠ ܥܡܗ ܐܠܗܐ ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܠܟ ܚܙܝܬ ܕܬܡܝܡ ܐܢܬ ܩܕܡܝ ܒܕܪܐ ܗܢܐ܂ ܗܫܐ ܠܡ ܥܒܕ ܠܟ ܩܒܘܬܐ ܕܩܝܣܐ ܕܬܣܬܬܪ ܒܗ܂ ܗܠܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܢܘܚ ܕܦܩܕܗ ܐܠܗܐ ܠܡܥܒܕ ܩܒܘܬܐ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܡܥܛܐ ܥܛܐ ܐܢܐ ܠܒ̈ܢܝܢܫܐ ܡܢ ܐ̈ܦܝ ܐܪܥܐ܂ ܥܠ ܕܚܒܠܘ ܐܘܪܚܗܘܢ܂ ܗܝܕܝܢ ܒܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ܂ ܢܣܒ ܢܘܚ ܐܢܬܬܐ ܡܢ ܒܢ̈ܬ ܫܝܬ܂ ܙܪܥܐ ܡܒܪܟܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܫܝܡ ܘܠܚܝܡ ܘܠܝܦܬ܂ ܗܢܘܢ ܬܠܬܐ܂ ܙܗܪ ܐܢܘܢ ܢܘܚ ܠܒܢܘ̈ܗܝ܂ ܕܢܫ̈ܐ ܡܢ ܒ̈ܢܬ ܩܐܝܢ ܠܐ ܢܣܒܘܢ܂ ܐܠܐ ܝܗܒ ܠܗܘܢ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܙܕܝܩ̈ܐ ܢܫ̈ܐ܂ ܐܝܟ ܕܢܬܢܛܪ ܡܢܗܘܢ ܙܪܥܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܐܪܥܐ܂ ܕܢܬܩܝܡ ܡܢܗܘܢ ܥܠܡܐ܂ ܘܕܬܕܥ ܕܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ܂ ܐܢܐ ܐܚܘܝܟ ܡܢ ܚܘܫܒܢ ܫ̈ܢܝܐ܀

7

ܐܦ ܗܘ ܐܠܘ ܢܣܒ ܐܢܬܬܐ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܡܠܠ ܥܡܗ ܐܠܗܐ܂ ܐܝܟ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܡܘܠܕ ܗܘܐ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܬ ܥܩܪܘܬܐ ܡܠܝܟܐ ܗܘܬ ܥܠܘܗܝ܂ ܡܛܠ ܕܒܗܘ ܙܒܢܐ ܒܪ̈ܝܟܝܢ ܗܘܘ ܒ̈ܢܝ ܐܕܡ ܕܢܟܒܪܘܢ ܘܢܣܓܘܢ ܒܬܘܠܕ̈ܬܗܘܢ܂ ܐܝܟ ܕܢܬܡܠܐ ܡܢܗܘܢ ܥܠܡܐ܂ ܘܢܘܚ ܓܝܪ ܕܢܛܪ ܬܡܝܡܘܬܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܢܦܫܗ ܩܢܛ ܗܘܐ܂ ܕܕܠܡܐ ܢܬܚܠܛ ܠܗ ܥܡ ܙܪܥܐ ܠܝܛܐ ܕܒܝܬ ܩܐܝܢ܂ ܐܠܐ ܕܟܕ ܢܣܒ ܐܢܬܬܐ ܘܢܘܠܕ ܒ̈ܢܝܐ܂ ܘܒܢܘܗ̈ܝ ܢܥܒܪܘܢ ܢܡܘܣܐ܂ ܘܢܣܒܘܢ ܢܫ̈ܐ ܡܢ ܗܘ ܙܪܥܐ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܚܙܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܠ ܥܡܗ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܥܛܐ ܐܢܐ ܡܢ ܐ̈ܦܝ ܐܪܥܐ܂ ܘܠܟ ܒܠܚܘܕ ܡܫܘܙܒ ܐܢܐ܂ ܗܝܕܝܢ ܢܣܒ ܐܢܬܬܐ܂ ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܙܪܥܐ܂ ܕܢܬܩܝܡ ܡܢܗ ܥܠܡܐ܂ ܘܢܗܘܐ ܐܒܐ ܠܟܐ̈ܢܐ ܘܠܙܕܝܩ̈ܐ܂ ܘܒܚܪܬ ܒܗ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܂ ܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܡܚܝܢܗ ܕܥܠܡܐ ܡܒܛܠ ܠܘ̈ܛܬܗ ܕܐܕܡ܂ ܡܢ ܙܪܥܗ ܡܬܝܠܕ܂܂܂܂ ܗܝܕܝܢ ܚܦܝܛܐܝܬ ܐܢܢܬܐ ܡܢ ܙܪܥܐ ܒܪܝܟܐ ܢܣܒ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܫܝܡ ܐܒܐ ܕܙܕܝܩ̈ܐ܂ ܒܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܠܚܝܘܗ̈ܝ܂ ܘܒܫܢܬ ܬܪ̈ܬܝܢ ܕܡܠܠ ܥܡܗ ܐܠܗܐ܂ ܘܟܕ ܐܘܠܕ ܬܠܬܐ ܒ̈ܢܝܢ܂ ܫܪܝ ܠܡܥܒܕ ܩܒܘܬܐ܂ ܘܙܗܪ ܐܢܘܢ ܠܒܢܘܗ̈ܝ ܕܠܐ ܢܣܒܘܢ ܢܫ̈ܐ܂ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܕܢܥܠܘܢ ܠܩܒܘܬܐ܂ ܕܕܠܡܐ ܢܗܘܘܢ ܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝܐ ܘܢܚܒܠܘܢ ܐܘܪܚܗܘܢ܂ ܘܡܛܠ ܚܛܗܝܗ̈ܘܢ ܠܐ ܢܫܬܘܙܒܘܢ܂ ܡܛܠ ܪܘܓܙܐ ܕܥܬܝܕ ܠܡܗܘܐ܂ ܘܢܛܪ ܠܒܢܘܗ̈ܝ ܬܫܥܝܢ ܘܫܒܥ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܢܣܒ ܠܗܘܢ ܢܫ̈ܐ ܡܢ ܙܪܥܐ ܒܪܝܟܐ ܕܐܒܗ̈ܘܗܝ܂ ܗܝܕܝܢ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܫ̈ܢܝܢ ܠܚܝ̈ܘܗܝ ܕܢܘܚ܂ ܡܠܠ ܥܡܗ ܐܠܗܐ ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܥܘܠ ܠܩܒܘܬܐ ܐܢܬ ܘܐܢܬܬܟ܂ ܘܒ̈ܢܝܟ ܘܢܫ̈ܐ ܕܒ̈ܢܝܟ ܥܡܟ܂ ܘܥܠ ܢܘܚ ܠܩܒܘܬܐ ܒܪ ܫܬܡܐܐ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܫܝܡ ܒܪܗ ܒܪ ܬܫܥܝܢ ܘܫܒܥ ܫ̈ܢܝܢ /ܗܘܐ/ ܟܕ ܥܠ ܠܩܒܘܬܐ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܗܘܐ ܛܘܦܢܐ܂ ܘܣܦ ܕܪܐ ܡܚܒܠܢܐ܂ ܘܗܘܐ ܢܘܚ ܘܒܢܘܗ̈ܝ ܒܩܒܘܬܐ܂ ܥܕ ܢܦܩܝܢ ܬܪ̈ܥܣܪ ܝܪ̈ܚܝܢ ܘܥܣܪܐ ܝܘܡ̈ܝܢ܂ ܘܡܢ ܢܘܚ ܗܘܐ ܥܠܡܐ ܬܢܝܢܐ܂ ܡܛܠ ܕܢܛܪ ܬܡܝܡܘܬܐ ܒܕܪܐ ܡܚܒܠܢܐ܂ ܘܠܐ ܗܘܐ ܫܒܬܐ ܢܛܪ܂ ܘܐܦܠܐ ܒܓܙܘܪܬܐ ܐܙܕܕܩ܂ ܐܠܐ ܒܗܢܐ ܡܕܡ ܕܐܦܝܣܬܟ܀

9

ܘܐܠܘ ܓܝܪ ܒܝܬ ܡܘܬܐ ܗܘܬ ܠܚܝ̈ܐ܂ ܘܒܝܬ ܥܘܠܐ ܠܙܕܝܩܘܬܐ܂ ܠܗܠܝܢ ܙܕܝܩ̈ܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܥܗܕܬ ܫܡܗ̈ܝܗܘܢ܂ ܠܗܘܢ ܡܬܝܗܒܐ ܗܘܬ ܫܒܬܐ ܕܢܛܪܘܢ ܘܢܚܘܢ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܝܗܝܒܐ ܫܒܬܐ ܠܡܛܪ܂ ܐܝܟ ܕܢܬܢܝܚܘܢ ܥܒ̈ܕܐ ܘܐܡܗ̈ܬܐ ܘܐܓܝܪ̈ܐ ܘܬܘܬܒ̈ܐ ܘܒܥܝܪܐ ܚܪܫܬܐ܂ ܕܗܠܝܢ ܕܠܐܝܢ ܡܢ ܥܡܠܐ ܢܬܢܝܚܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܒܛܝܠ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠܗ ܒܪܝܬܗ܂ ܐܦ ܥܠ ܚܝܘܬܐ ܘܒܥܝܪܐ܂ ܐܦ ܥܠ ܦܪܚܬܐ ܘܚܝܘܬ ܒܪܐ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܡܘܫܐ܂ ܟܕ ܡܬܢܐ ܢܡܘܣܐ ܠܥܡܐ܂ ܕܫܬ ܫ̈ܢܝܢ ܬܙܪܘܥ ܐܪܥܟ ܘܬܚܡܘܠ ܥ̈ܠܠܬܗ܂ ܘܒܫܢܬܐ ܫܒܝܥܝܬܐ ܬܟܪܒܝܗ ܘܬܫܒܩܝܗ܂ ܕܢܐܟܠܘܢ ܡܣܟ̈ܢܐ ܕܥܡܟ܂ ܘܫܪܟܐ ܬܐܟܘܠ ܚܝܘܬ ܒܪܐ܂ ܘܐܦ ܥܠ ܦܪܚܬܐ ܗܟܢܐ ܦܩܕ ܩܕܝܫܐ܂ ܒܝܕ ܡܘܫܐ ܥܒܕܗ܂ ܕܟܕ ܠܡ ܬܫܟܚ ܩܢܐ ܕܨܦܪܐ ܩܕܡܝܟ ܒܟܠ ܐܝܠܢ܂ ܐܘ ܥܠ ܐܪܥܐ܂ ܐܡܐ ܘܒܢ̈ܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܐܘ ܦܪ̈ܘܓܐ܂ ܘܐܡܐ ܩܦܝܦܐ ܥܠ ܒ̈ܢܬܐ܂ ܐܘ ܥܠ ܦܪ̈ܘܓܐ܂ ܠܐ ܬܣܒ ܐܡܐ ܥܡ ܒ̈ܢܝܗ܂ ܐܠܐ ܡܦܪܚܘ ܐܦܪܚ ܠܐܡܐ܂ ܘܒܢ̈ܬܐ ܣܒ ܠܟ܂ ܕܡܛܠ ܗܠܝܢ ܠܡ ܢܒܪܟܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ܂ ܘܕܘܝܕ ܐܡܪ܂ ܕܠܒ̈ܢܝ ܢܥܒܐ ܕܩܪܝܢ ܠܗ ܗܘ ܡܬܪܣܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܕܘܝܕ܂ ܕܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܘܒܥܝܪܐ ܦܪܩ ܐܢܬ ܡܪܝܐ܂ ܘܐܦ ܐܝܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܡܢܘ ܫܒܩ ܥܪܕܐ ܒܪ ܚܐܪ̈ܐ܂ ܘܦܠܛ ܡܢܗ ܢܝܪܐ܂ ܕܥܒܕ ܒܦܩܥܬܐ ܒܝܬܗ܂ ܘܐܬܪܐ ܡܠܚܐ ܡܫܪܝܗ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܐܝܘܒ܂ ܕܠܒ̈ܢܝ ܢܫܪܐ ܡܛܝܒ ܡܐܟܘܠܬܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܟܕ ܚܫܒ ܦܪܚܬܐ ܘܒܥܝܪܐ܂ ܕܟܠܗܘܢ ܠܟ ܗܘ ܡܣܟܝܢ܂ ܕܬܬܠ ܠܗܘܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܒܙܒܢܗܘܢ܂ ܝܗܒ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܠܡ ܘܡܬܬܪܣܝܢ܂ ܘܦܬܚ ܐܢܬ ܐܝܕܟ ܘܣܒܥܝܢ܂ ܘܐܢ ܡܗܦܟ ܐܢܬ ܐ̈ܦܝܟ ܡܬܕܠܚܝܢ܂ ܘܐܦ ܐܫܥܝܐ ܐܡܪ܂ ܕܬܡܢ ܐܬܟܢܫ ܕܝ̈ܬܐ ܚܕܐ ܠܘܬ ܚܕܐ܂ ܘܗܘ ܠܡ ܦܩܕ ܒܦܘܡܗ܂ ܘܪܘܚܗ ܟܢܫܬ ܐܢܝܢ܂ ܘܐܝܕܗ ܦܠܓܬ ܠܗܝܢ ܡܘܫܚ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ܂ ܚܙܝ ܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܛܝܠ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠܗ ܒܪܝܬܗ܂ ܘܡܕܡ ܠܐ ܛܥܐ ܠܗ܂ ܥܠ ܗܘ ܗܘ ܙܗܪ ܘܦܩܕ ܕܢܗܘܐ ܢܝܚܐ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ܀

10

ܘܫܡܥ ܬܘܒ ܡܢܐ ܐܡܪ܂ ܕܠܫܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܥܒܕ ܐܠܗܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ܂ ܘܫܠܝ ܘܐܬܬܢܝܚ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕ̈ܘܗܝ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܡ ܒܪܟ ܐܠܗܐ ܠܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܘܩܕܫܗ܂ ܡܢܐ ܢܐܡܪ ܥܠ ܗܕܐ܂ ܕܐܬܬܢܝܚ ܐܠܗܐ ܒܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ܂ ܫܡܥ ܕܝܢ ܐܦܝܣܟ ܥܠ ܗܕܐ܂ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܠܐܐ ܠܐܝ ܒܥܒܕܐ ܕܗܠܝܢ ܫܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ܂ ܘܡܛܠ ܕܠܐܝ ܐܬܢܝܚ ܒܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ܂ ܚܣ ܠܢ ܕܢܐܡܪ ܕܐܠܗܐ ܠܐܝ܂ ܐܠܐ ܚܝܠܗ ܕܡܠܬܐ ܗܢܐ ܗܘ܂ ܕܫܠܡ ܐܠܗܐ ܠܫܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕ̈ܘܗܝ܂ ܘܫܠܝ ܒܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ܂ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܕܥܒܕ܂ ܘܫܡܥ ܦܝܣܐ ܕܠܐ ܠܐܐ ܐܠܗܐ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܘܝܕ ܕܠܐ ܠܡ ܢܐܡ ܘܠܐ ܕܡܟ ܢܛܘܪܗ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܡܢ ܕܠܐ ܢܐܡ ܘܠܐ ܕܡܟ܂ ܐܦ ܠܐ ܠܐܐ܂ ܘܠܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܫܥܝܐ܂ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ܂ ܡܛܠ ܕܣܠܩ ܡܚܫ̈ܒܬܐ ܥܠ ܠܒܟܘܢ܂ ܕܡܫܟܚܘ ܠܐ ܐܫܟܚ ܐܠܗܐ ܕܢܦܪܩܢ܂ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܒܝܕ ܐܫܥܝܐ ܕܠܡܐ ܚܨܕܐ ܚܨܕܬ ܐܝܕܝ ܘܦܕܬ܂ ܐܘ ܠܝܬ ܒܝ ܚܝܠܐ ܠܡܦܨܝܘ܂ ܕܗܐ ܒܟܐܬܝ ܡܚܪܒ ܐܢܐ ܝܡܐ܂ ܘܥܒܕ ܐܢܐ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܐܝܟ ܡܕܒܪܐ܂ ܘܣܪܝܢ ܢܘܢܝ̈ܗܘܢ ܡܢ ܒܠܝ ܡ̈ܝܐ ܘܡܝܬܝܢ܂ ܘܡܠܒܫ ܐܢܐ ܠܫܡܝܐ ܚܫܘܟܐ܂ ܘܣܩܐ ܥܒܕܢܐ ܬܟܣܝܬܗܘܢ܂ ܐܝܟ ܕܐܘܒܫܬ ܝܡܐ ܕܣܘܦ ܒܝܘܡ̈ܝ ܐܒܗܝ̈ܟܘܢ܂ ܘܬܪܥܬ ܝܘܪܕܢܢ ܘܐܥܒܪܬ ܐܢܘܢ܂ ܘܐܦ ܗܫܐ ܣܦܩܐ ܗܘܬ ܒܐܝ̈ܕܝ ܕܐܦܪܘܩܟܘܢ܂ ܐܠܐ ܒܚܛܗ̈ܝܟܘܢ ܐܙܕܒܢܬܘܢ܂ ܘܒܥܘܠܟܘܢ ܐܫܬܒܩܬ ܐܡܟܘܢ܂ ܘܟܕ`ܠܐ ܠܡ ܠܐܐ ܐܢܐ ܐܠܐܝܬܘܢܢܝ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܡܠܐܟܝ ܢܒܝܐ܂ ܕܐܠܐܝܬܘܢ ܠܡܪܝܐ ܒܦܬܓܡ̈ܝܟܘܢ܀

11

ܫܡܥ ܕܝܢ ܘܐܬܛܦܝܣ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܠܐܐ ܘܠܐ ܥܡܠ܂ ܒܪܐ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕ̈ܘܗܝ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܒܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܬܥܒܕܘ ܫܡܝܐ܂ ܘܒܪܘܚܐ ܕܦܘܡܗ ܟܠ ܚܝܠܘ̈ܬܗܘܢ܂ ܠܐܕܡ ܒܠܚܘܕ ܥܒܕ ܒܐܝܕ̈ܘܗܝ܂ ܘܠܐ ܟܬܝܒ ܕܠܐܝ ܟܕ ܥܒܕܗ܂ ܘܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܟܕ ܥܒܕ ܐܢܝܢ ܒܡܠܬ ܦܘܡܗ ܐܡܪ ܘܗܘܝ܂ ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܘܕܠܐ ܠܐܘܬܐ܂ ܐܠܐ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܡܫܬܡܥܐ܂ ܕܫܠܝ ܐܠܗܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕ̈ܘܗܝ ܘܐܬܢܝܚ ܐܠܗܐ ܒܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܠܐܐ ܫܠܝ ܘܐܬܬܢܝܚ ܡܢ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܡܢ ܕܬܚܝܬ ܥܡܠܐ ܘܫܘܥܒܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܠܡܬܢܚܘ܂ ܘܐܦ ܐܫܥܝܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܥܠ ܐܠܗܐ܂ ܕܠܐ ܠܐܐ ܘܠܐ ܕܡܟ܂ ܘܠܝܬ ܒܘܕܩܐ ܠܣܘܟܠܗ܂ ܘܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܡܛܠ ܚܛܗ̈ܘܗܝ ܕܥܡܐ ܐܡܪ܂ ܫܥܒܕܬܢܝ ܒܥܘܠܟ ܘܒܚ̈ܛܗܝܟ ܐܠܐܝܬܢܝ܂ ܚܙܝ ܐܝܟܢܐ ܒܙܒܢ ܟܬܝܒ ܕܠܐ ܠܐܐ ܘܠܐ ܕܡܟ܂ ܘܡܛܠ ܥܘܠܗܘܢ ܐܡܪ ܠܗ ܠܐܝܣܪܝܠ܂ ܕܫܥܒܕܬܢܝ ܘܐܠܐܝܬܢܝ܂ ܟܠܗܝܢ ܡ̈ܠܐ ܫܦܝܪ ܟܬܝܒܢ ܘܠܚܟܝܡ̈ܐ ܒܦܝܣܐ ܡܫܬܡܥܢ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ ܕܢܡܘܣܐ ܫܦܝܪ ܗܘ܂ ܐܢ ܐܢܫ ܒܦܝܣܐ ܢܩܪܝܘܗܝ܂ ܘܢܒܝܐ ܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܐܘܪ̈ܚܬܗ ܕܡܪܝܐ ܬܪ̈ܝܨܢ ܐܢܝܢ܂ ܘܥܘ̈ܠܐ ܡܬܬܩܠܝܢ ܒܗܝܢ ܘܙܕܝܩ̈ܐ ܫܦܝܐܝܬ ܒܗܝܢ ܪܕܝܢ ܘܡܗܠܟܝܢ܂ ܕܡܝܐ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܐܬܬܢܝܚ ܐܠܗܐ ܡܢ ܥܒܕ̈ܘܗܝ܂ ܘܠܣܟ̈ܠܐ ܗܟܢܐ ܡܫܬܡܥܐ܂ ܕܐܝܟ ܕܡܠܐܐ ܠܐܐ܂ ܠܗܝ ܕܟܕ ܨܒܐ ܕܢܥܛܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܡܛܠ ܚܛܗܝ̈ܗܘܢ ܕܣܓܝܘ܂ ܐܡܪ ܕܐܬܬܘܝܬ ܕܥܒܕܬ ܐܢܘܢ܂ ܘܐܠܐ ܫܡܥ ܠܫܠܝܚܐ ܕܐܡܪ ܕܐܠܐ ܗܟܢܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܢܕܘܢ ܐܠܗܐ ܠܥܠܡܐ܀

12

ܫܡܥ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܥܠ ܫܒܬܐ ܘܐܬܛܦܝܣ܂ ܐܝܟ ܕܐܦܝܣܬܟ ܥܠ ܓܙܘܪܬܐ܂ ܕܐܝܩܐ ܡܫܬܒܗܪ ܒܗ ܥܡܐ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܐܦ ܥܠ ܫܒܬܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܐܝܩܐ ܡܬܚܬܪܝܢ ܒܗ ܒܕܢܛܪܝܢ ܠܗ ܝܫܘܥ ܓܝܪ ܒܪܢܘܢ ܠܐ ܐܢܝܚ ܐܢܘܢ ܒܫܒܬܐ ܟܕ ܥܒܕ ܗܘܐ ܩܪܒܐ ܒܐܝܪܝܚܘ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ ܢܨܝܚܐ܂ ܕܐܠܘ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܐܢܝܚ ܗܘܐ ܐܢܘܢ܂ ܬܘܒ ܠܐ ܡܬܡܠܠ ܗܘܐ ܥܠ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ܂ ܐܠܐ ܡܟܝܠ ܩܝܡܐ ܗܝ ܫܒܬܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܘܐܦ ܡܩܒ̈ܝܐ ܬܘܒ ܟܕ ܐܬܘ ܥܠܝܗܘܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܝܗܘܢ ܕܢܩܪܒܘܢ ܥܡܗܘܢ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ܂ ܐܝܟ ܕܡܢ ܢܡܘܣܐ ܨܒܝܢ ܗܘܘ ܠܡܛܪ ܫܒܬܐ܂ ܘܟܕ ܢܛܪܘܗ ܐܬܘ ܥܠܝܗܘܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܝܗܘܢ ܒܫܒܬܐ܂ ܘܚܪܒܘ ܡܢܗܘܢ ܣܓܝܐ̈ܐ܂ ܘܟܕ ܚܙܘ ܕܐܨܛܢܥܘ ܥܠܝܗܘܢ ܕܟܕ ܢܛܪܝܢ ܫܒܬܐ ܬܘܒ ܢܩܪܒܘܢ ܥܡܗܘܢ܂ ܐܚܠܘܗ ܠܫܒܬܐ ܘܥܒܕܘ ܒܗ ܩܪܒܐ ܘܙܟܘ ܠܒܥܠܕܒܒܝ̈ܗܘܢ ܘܠܐ ܐܬܪܫܝܘ ܕܫܪܘ ܫܒܬܐ܂ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܫܪܘ ܫܒܬܐ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܟܗ̈ܢܐ ܒܗܝܟܠܐ ܡܚܠܝܢ ܠܗ ܠܫܒܬܐ܂ ܘܕܠܐ ܚ̈ܛܗܝܢ ܗܘܘ܂ ܡܛܠ ܕܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܡܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܟܗ̈ܢܐ ܩܘܪܒܢܐ܂ ܢܟܣܝܢ ܗܘܘ ܘܢܫܛܝܢ ܘܡܨܠܚܝܢ ܩܝ̈ܣܐ ܘܡܘܚܕܝܢ ܢܘܪܐ܂ ܘܠܐ ܡܬܪܫܝܢ ܗܘܘ܂ ܕܫܪܝܢ ܫܒܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܦܩܝܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܡܥܒܕ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܟܗ̈ܢܐ ܕܗܢܘܢ ܗܘܘ ܡܙܗܪܝܢ ܠܥܡܐ ܡܢ ܚܛܗ̈ܐ ܡܚܠܝܢ ܗܘܘ ܫܒܬܐ܂ ܘܐܫܬܘܦ ܕܝܢ ܒܕܘܟܬܐ ܒܨܝܪܬܐ܂ ܐܠܐ ܐܬܪ ܕܟܠܗܘܢ ܚܛܗ̈ܐ ܬܡܢ ܡܬܚܣܝܢ܂ ܘܠܐ ܡܕܡ ܣܟܠܘ ܘܚܛܗ̈ܐ ܗܘܘ ܠܗܘܢ܂ ܗܢܘܢ ܠܡܢܐ ܣܓܝ ܚܬܝܪܝܢ ܒܕܢܛܪܝܢ ܫܒܬܐ ܕܠܢܝܚܐ ܝܗܝܒܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦܝܣܬܟ܀

13

ܒܪܡ ܕܝܢ ܫܡܥ ܥܠ ܫܒܬܐ ܕܨܒܐ ܒܗ ܐܠܗܐ ܐܝܕܐ ܗܝ܂ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܐܫܥܝܐ ܕܗܕܐ ܗܝ ܢܝܚܬܝ ܐܢܝܚܘ ܠܡܛܪ̈ܦܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܡܢ ܕܢܛܪ ܫܒܬܐ ܕܠܐ ܢܚܠܝܗ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܡܬܚܝܠܝܢ ܒܩܝܡܝ ܘܓܒܝܢ ܡܕܡ ܕܨܒܢܐ܂ ܠܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܚܠܝܢ ܫܒܬܐ ܕܗܝ ܢܝܚܗ ܕܐܠܗܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܘܡܠܟ ܠܡܬܠ ܠܗܘܢ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܐܬܠ ܠܗܘܢ ܒܒܝܬܝ ܘܒܫܘܪܝ ܫܡܐ ܕܛܒ ܡܢ ܒ̈ܢܝܐ ܘܒܢ̈ܬܐ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܡܕܡ ܡܗܢܝܐ ܫܒܬܐ ܠܥܘܠܐ̈܂ ܘܐܦܠܐ ܠܩ̈ܛܘܠܐ ܘܠܓܢܒ̈ܐ܂ ܐܠܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܓܒܝܢ ܡܕܡ ܕܨܒܐ ܐܠܗܐ ܘܢܛܪܝܢ ܐܝܕܝܗ̈ܘܢ ܡܢ ܕܒܝܫ܂ ܒܗܘܢ ܫܪܐ ܐܠܗܐ ܘܒܗܘܢ ܥܡܪ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܕܐܥܡܪ ܒܗܘܢ ܘܐܗܠܟ ܒܗܘܢ܂ ܒܝܘܡ̈ܝ ܐܫܥܝܐ ܓܝܪ ܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܫܒܬܐ܂ ܘܡܗܠܟܝܢ ܗܘܘ ܒܥܒ̈ܕܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܛܡ̈ܐܐ܂ ܘܐܝܟ ܥܒ̈ܕܐ ܕܣܕܘܡ ܘܕܥܡܘܪܐ ܣܥܪܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܥܡܡ̈ܐ ܕܦܪܘܫ ܠܗܠ ܕܡܩܕܫ ܐܢܐ܂ ܥܠ ܗܠܝܢ ܗܘ ܐܡܪ ܐܫܥܝܐ ܕܗܠܝܢ ܗܘ̈ܝ ܬܢܢܐ ܒܪܘܓܙܝ ܘܢܘܪܐ ܕܝܩܕܐ ܒܟܠ`ܝܘܡ܂ ܘܫܩܠ ܘܫܕܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܪܥܗ܂ ܘܒܕܪ ܐܢܘܢ ܒܟܠܗܘܢ ܥܡܡ̈ܐ܂ ܥܠ ܕܠܐ ܢܛܪܘ ܢܝܚܗ ܕܐܠܗܐ ܘܢܛܪܘ ܫܒܬܐ ܦܓܪܢܐܝܬ܂ ܚܢܢ ܕܝܢ ܢܛܪ ܫܒܬܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܡܕܡ ܕܡܢܝܚ ܨܒܝܢܗ܂ ܕܢܥܘܠ ܠܫܒܬܗ ܕܢܝܚܐ܂ ܕܒܗ ܡܫܒܬܝܢ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܫܠܝܢ ܘܢܝܚܢ ܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ܂ ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܬܡܢ ܥܪܘܩܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܦܪܘܩܢ܂ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܥܪܘܩܝܟܘܢ ܒܣܬܘܐ ܘܒܫܒܬܐ܂ ܘܫܠܝܚܐ ܐܡܪ܂ ܕܥܕܟܝܠ ܩܝܡܐ ܗܝ ܫܒܬܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܗܢܐ ܩܠܝܠ ܦܝܣܐ ܟܬܒܬ ܠܟ ܥܠ ܫܒܬܐ ܠܘܩܒܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܒܗܪܝܢ ܒܗ܂܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/13
Source:
Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Aphrahat, “Demonstration 13: On the Sabbath - ܬܚܘܝܬܐ ܕܫܒܬܐ” based upon Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/13.
Bibliography:
Demonstration 13: On the Sabbath - ܬܚܘܝܬܐ ܕܫܒܬܐ.” In Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/13.

Show Citation Styles