Digital Syriac Corpus

1 Timothy (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܛܝܡܬܐܘܣ ܩܕܡܝܬܐ

   https://syriaccorpus.org/133
1 Chapter 1 1 1 ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܁ ܒ݁ܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܚܝܳܢܰܢ ܁ ܘܕ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܣܰܒ݂ܪܰܢ ܆ 2 ܠܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܒ݁ܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ . ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܪܰܚܡܶܐ̈ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܁ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܆ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܰܢ ܀ 3 ܒ݁ܥܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܡܶܢܳܟ݂ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܺܝܰܐ ܆ ܕ݁ܰܬ݂ܩܰܘܶܐ ܒ݁ܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܆ ܘܰܬ݂ܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܠܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܕ݁ܠܳܐ ܢܰܠܦ݂ܽܘܢ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܐ̈ ܡܫܰܚܠܦ݂ܶܐ̈ ܇ 4 ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܪܡܽܘܢ ܠܫܽܘܥܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܰܠܬ݂ܰܫܥܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܫܰܪܒ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܁ ܕ݁ܣܳܟ݂ܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ . ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܚܶܪܝܳܢܶܐ̈ ܗ̱ܘ ܥܳܒ݂ܕ݁ܳܢ̈ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܁ ܘܠܳܐ ܒ݁ܶܢܝܳܢܳܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 5 ܣܳܟ݂ܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܚܽܘܒ݁ܳܐ . ܕ݁ܡܶܢ ܠܶܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ . ܘܡܶܢ ܬ݁ܺܐܪܬ݁ܳܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ . ܘܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬ݁ܳܐ . 6 ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܛܥܰܘ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܰܣܛܰܘ ܠܡܶܠܶܐ̈ ܣܪܺܝܩܳܬ݂ܳܐ̈ ܆ 7 ܒ݁ܕ݂ܰܒ݂ܥܰܘ ܠܡܶܗܘܳܐ ܡܰܠܦ݂ܳܢܶܐ̈ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܇ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܡܶܣܬ݁ܰܟ݁ܠܺܝܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܇ ܘܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܶܬ݂ܚܪܶܝܢ ܀ 8 ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܁ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܗ̱ܽܘ ܆ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܢܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݁ܰܪ ܒ݁ܶܗ ܇ 9 ܟ݁ܰܕ݂ ܝܳܕ݂ܰܥ ܕ݁ܰܠܟ݂ܺܐܢܶܐ̈ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܳܐ ܣܺܝܡ ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܥܰܘܳܠܶܐ̈ . ܘܰܠܡܳܪܽܘܕ݂ܶܐ̈ . ܘܰܠܪܰܫܺܝܥܶܐ̈ . ܘܰܠܚܰܛܳܝܶܐ̈ . ܘܰܠܥܰܢܳܬ݂ܶܐ̈ . ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܕ݁ܟ݂ܶܝܢ . ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܳܚܶܝܢ ܠܰܐܒ݂ܳܗܰܝܗܽܘܢ̈ . ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܳܚܶܝܢ ܠܶܐܡܗܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ . ܘܰܠܩܳܛܽܘܠܶܐ̈ . 10 ܘܰܠܙܰܢܳܝܶܐ̈ . ܘܰܠܫܳܟ݂ܒ݁ܰܝ̈ ܥܰܡ ܕ݁ܶܟ݂ܪܶܐ̈ . ܘܰܠܓ݂ܳܢܒ݁ܰܝ̈ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܚܺܐܪܶܐ̈ . ܘܰܠܕ݂ܰܓ݁ܳܠܶܐ̈ . ܘܰܠܥܳܒ݂ܪܰܝ̈ ܥܰܠ ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ . ܘܰܠܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܣܰܩܽܘܒ݂ܠܳܐ ܠܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܚܠܺܝܡܳ 11 ܕ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܒ݂ܰܪܟ݂ܳܐ . ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܶܬ݂ܗܰܝܡܢܶܬ݂ . 12 ܘܡܰܘܕ݁ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܕ݁ܚܰܝܠܰܢܝ ܁ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܆ ܕ݁ܚܰܫܒ݁ܰܢܝ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܣܳܡܰܢܝ ܠܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܶܗ ܇ 13 ܠܺܝ ܕ݁ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܡܓ݂ܰܕ݁ܦ݂ܳܢ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ . ܘܪܳܕ݂ܽܘܦ݂ ܘܰܡܨܰܥܪܳܢ . ܐܶܠܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܢܢܶܬ݂ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܇ ܥܶܒ݂ܕ݁ܶܬ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ . 14 ܣܶܓ݂ܝܰܬ݂ ܒ݁ܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܆ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܚܽܘܒ݁ܳܐ ܂ ܕ݁ܰܒ݂ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀ 15 ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܫܳܘܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܡܩܰܒ݁ܳܠܽܘܬ݂ܳܗ ܆ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܠܡܰܚܳܝܽܘ ܠܚܰܛܳܝܶܐ̈ ܇ ܕ݁ܩܰܕ݂ܡܳܝܗܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ . 16 ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܆ ܕ݁ܒ݂ܺܝ ܩܰܕ݂ܡܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟ݁ܽܠܳܗ ܡܰܓ݁ܪܰܬ݂ ܪܽܘܚܶܗ ܇ ܠܬ݂ܰܚܘܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܕ݁ܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܠܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ . 17 ܠܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܥܳܠܡܶܐ̈ ܇ ܠܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܰܠ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܇ ܕ݁ܗܽܘܝܽܘ ܚܰܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܆ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܂ ܐܰܡܺܝܢ ܀ 18 ܗܳܢܳܐ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܡܰܓ݂ܥܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܶܪܝ ܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ : ܐܰܝܟ݂ ܢܒ݂ܺܝܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܰܗܘܰܝ̈ ܥܠܰܝܟ݁ ܆ ܕ݁ܬ݂ܶܦ݂ܠܽܘܚ ܒ݁ܗܶܝܢ ܦ݁ܳܠܚܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܬ݁ܳܐ ܇ 19 ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܬ݂ܺܐܪܬ݁ܳܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ . ܐܰܝܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܠܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܚܰܩܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܆ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܣܬ݁ܰܪܰܩܘ ܇ 20 ܐܰܝܟ݂ ܗܽܘܡܶܢܶܐܳܘܣ ܘܰܐܠܶܟ݁ܣܰܢܕ݁ܪܳܘܣ ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܫܠܡܶܬ݂ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܁ ܕ݁ܢܶܬ݂ܪܕ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܓ݂ܰܕ݁ܦ݂ܺܝܢ ܀
2 Chapter 2 1 ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܶܢܳܟ݂ ܆ ܕ݁ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܒ݁ܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܡܩܰܪܶܒ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܁ ܘܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܁ ܘܬ݂ܰܚܢܰܢܬ݁ܳܐ ܁ ܘܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܇ ܚܠܳܦ݂ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܁ 2 ܚܠܳܦ݂ ܡܰܠܟ݁ܶܐ̈ ܘܪܰܘܪܒ݂ܳܢܶܐ̈ ܇ ܕ݁ܥܽܘܡܪܳܐ ܫܰܠܝܳܐ ܘܢܺܝܚܳܐ ܢܶܥܡܰܪ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܕ݁ܶܚܠܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܕ݁ܰܟ݂ܝܽܘܬ݂ܳܐ . 3 ܗܳܕ݂ܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܐ ܘܰܡܩܰܒ݁ܠܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܚܝܳܢܰܢ ܇ 4 ܗܰܘ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܢܺܚܽܘܢ ܇ ܘܢܶܬ݂ܦ݁ܢܽܘܢ ܠܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ . 5 ܚܰܕ݂ ܗ̱ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ . ܘܚܰܕ݂ ܗ̱ܽܘ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܕ݂ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܁ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܇ 6 ܗܰܘ ܕ݁ܝܰܗ̱ܒ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܦ݁ܽܘܪܩܳܢܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܟ݁ܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܆ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܗ . 7 ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܶܬ݁ܣܺܝܡܶܬ݂ ܟ݁ܪܽܘܙܳܗ ܘܰܫܠܺܝܚܳܗ . ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܕ݂ܰܓ݁ܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܕ݁ܰܗܘܺܝܬ݂ ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܕ݁ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܀ 8 ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܆ ܕ݁ܰܗܘܰܘ ܡܨܰܠܶܝܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܽܘܟ݁ܳܐ ܇ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܪܺܝܡܺܝܢ ܐܺܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐܝܺܬ݂ ܁ ܕ݁ܠܳܐ ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ . 9 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܢܶܫܶܐ̈ ܒ݁ܶܐܣܟ݁ܺܡܳܐ ܢܰܟ݂ܦ݁ܳܐ ܕ݁ܰܠܒ݂ܽܘܫܳܐ . ܒ݁ܬ݂ܰܚܡܶܨܬ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܢܰܟ݂ܦ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬ݁ܰܨܒ݁ܺܝܬ݂ܗܶܝܢ ܆ ܠܳܐ ܒ݁ܰܓ݂ܕ݂ܽܘܠܶܐ̈ ܘܰܒ݂ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ . ܐܰܘ ܒ݁ܡܰܪܓ݁ܳܢܝܳܬ݂ܳܐ̈ . ܐܰܘ ܒ݁ܢܰܚܬ݁ܶܐ̈ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ̈ ܇ 10 ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܛܳܒ݂ܶܐ̈ ܇ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܝܳܐܶܐ ܠܢܶܫܶܐ̈ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܝܳܢ̈ ܕ݁ܶܚܠܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ . 11 ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܫܶܠܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܝܳܠܦ݁ܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܫܽܘܥܒ݁ܳܕ݂ . 12 ܠܰܐܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܡܰܠܳܦ݂ܽܘ ܠܳܐ ܡܰܦ݁ܶܣ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܘܠܳܐ ܠܡܰܡܪܳܚܽܘ ܥܰܠ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܇ ܐܶܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܒ݁ܫܶܠܝܳܐ . 13 ܐܳܕ݂ܳܡ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܬ݂ܓ݁ܒ݂ܶܠ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܚܰܘܳܐ . 14 ܘܳܐܕ݂ܳܡ ܠܳܐ ܛܥܳܐ ܆ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܛܥܳܬ݂ ܘܥܶܒ݂ܪܰܬ݂ ܥܰܠ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ . 15 ܚܳܝܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܝܰܠܕ݁ܶܝܗ̈ ܆ ܐܶܢ ܢܩܰܘܽܘܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܁ ܘܰܒ݂ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܁ ܘܰܒ݂ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܂ ܘܰܒ݂ܢܰܟ݂ܦ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
3 Chapter 3 1 ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܆ ܕ݁ܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܪܳܐܶܓ݂ ܩܰܫܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܛܳܒ݂ܶܐ̈ ܪܳܐܶܓ݂ . 2 ܘܳܠܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܁ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܡܽܘܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܒ݁ܶܗ ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܒ݁ܰܥܠܳܐ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܥܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢܶܗ . ܘܰܢܟ݂ܶܦ݂ ܘܰܡܛܰܟ݁ܰܣ . ܘܪܳܚܶܡ ܐܰܟ݂ܣܢܳܝܶܐ̈ ܘܡܰܠܦ݂ܳܢ . 3 ܘܠܳܐ ܥܳܒ݂ܰܪ ܥܰܠ ܚܰܡܪܳܐ . ܘܠܳܐ ܪܳܗܛܳܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܠܡܶܡܚܳܐ ܇ ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ . ܘܠܳܐ ܢܰܨܳܝ . ܘܠܳܐ ܪܳܚܶܡ ܟ݁ܶܣܦ݁ܳܐ . 4 ܘܰܡܕ݂ܰܒ݁ܰܪ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܫܰܦ݁ܺܝܪ . ܘܰܐܚܺܝܕ݂ ܒ݁ܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܒ݁ܫܽܘܥܒ݁ܳܕ݂ܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܕ݁ܰܟ݂ܝܽܘܬ݂ܳܐ . 5 ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܕ݁ܰܢܕ݂ܰܒ݁ܰܪ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܆ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܢܕ݂ܰܒ݁ܰܪ . 6 ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܛܠܶܐ ܬ݁ܽܘܠܡܳܕ݂ܶܗ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܪܺܝܡ ܘܢܶܦ݁ܶܠ ܒ݁ܕ݂ܺܝܢܶܗ ܕ݁ܣܳܛܳܢܳܐ . 7 ܘܳܠܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܁ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܬ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܡܶܢ ܒ݁ܰܪܳܝܶܐ̈ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܦ݁ܶܠ ܒ݁ܚܶܣܕ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܦ݂ܰܚܶܐ̈ ܕ݁ܣܳܛܳܢܳܐ . 8 ܘܳܐܦ݂ ܡܫܰܡܫܳܢܶܐ̈ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܶܝܢ . ܘܠܳܐ ܢܡܰܠܠܽܘܢ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ . ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܨܠܶܝܢ ܠܚܰܡܪܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ . ܘܠܳܐ ܢܶܪܚܡܽܘܢ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܶܐ̈ ܛܰܢܦ݁ܶܐ̈ ܆ 9 ܐܶܠܳܐ ܢܶܐܚܕ݂ܽܘܢ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܬ݂ܺܐܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ . 10 ܘܗܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܬ݂ܒ݁ܩܽܘܢ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ . ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܫܰܡܫܽܘܢ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܪܶܫܝܳܢ ܀.܀.܀܀ 2 11 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܢܶܫܶܐ̈ ܢܶܗܘܝܳܢ̈ ܢܰܟ݂ܦ݁ܳܢ̈ . ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢܗܶܝܢ . ܘܢܶܗܘܝܳܢ̈ ܡܗܰܝܡܢܳܢ̈ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ . ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܝܳܢ̈ ܐܳܟ݂ܠܳܢ̈ ܩܰܪܨܶܐ̈ ܀ 12 ܡܫܰܡܫܳܢܶܐ̈ ܢܶܗܘܽܘܢ ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܶܗ . ܘܕ݂ܰܒ݁ܰܪ ܒ݁ܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܘܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܫܰܦ݁ܺܝܪ . 13 ܐܰܝܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܫܰܡܶܫܘ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܆ ܕ݁ܰܪܓ݂ܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܩܳܢܶܝܢ ܠܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܁ ܘܡܰܓ݂ܠܶܐ ܐܰܦ݁ܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀ 14 ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܳܬ݂ܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܣܰܒ݁ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܥܓ݂ܰܠ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ . 15 ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܰܘܚܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܕ݁ܬ݂ܶܕ݁ܰܥ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܬ݂ܗܰܦ݁ܳܟ݂ܽܘ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܇ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܇ ܥܰܡܽܘܕ݂ܳܐ ܘܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ . 16 ܘܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܪܰܒ݂ ܗܽܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܕ݁ܶܐܬ݂ܓ݁ܠܺܝ ܒ݁ܰܒ݂ܣܰܪ . ܘܶܐܙܕ݁ܰܕ݁ܰܩ ܒ݁ܪܽܘܚ . ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ̈ . ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܪܶܙ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ . ܘܶܐܬ݂ܗܰܝܡܰܢ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ . ܘܶܐܣܬ݁ܰܠܰܩ ܒ݁ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܀
4 Chapter 4 1 ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܫܺܝܩܳܐܝܺܬ݂ ܐܳܡܪܳܐ ܆ ܕ݁ܰܒ݂ܙܰܒ݂ܢܶܐ̈ ܐ̱ܚܪܳܝܶܐ̈ ܢܶܦ݂ܪܩܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܇ ܘܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܪܽܘܚܶܐ̈ ܛܳܥܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܐ̈ ܕ݁ܫܺܐܕ݂ܶܐ̈ ܇ 2 ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܶܐܣܟ݁ܺܡܳܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܡܰܛܥܶܝܢ ܘܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܟ݁ܰܕ݁ܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ . ܘܰܟ݂ܘܶܝܢ ܒ݁ܬ݂ܺܐܪܬ݁ܗܽܘܢ . 3 ܘܟ݂ܳܠܶܝܢ ܠܡܶܙܕ݁ܰܘܳܓ݂ܽܘ . ܘܡܰܦ݂ܪܩܺܝܢ ܡܶܢ ܡܶܐܟ݂ܠܳܬ݂ܳܐ̈ ܇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܪܳܐ ܐܶܢܶܝܢ̈ ܠܚܽܘܫܳܚܳܐ ܘܰܠܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܁ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܘܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܫܪܳܪܳܐ . 4 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܗ̱ܽܘ . ܘܠܰܝܬ݁ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܰܣܠܰܝ ܆ ܐܶܢ ܒ݁ܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܢܶܬ݂ܢܣܶܒ݂ . 5 ܡܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܒ݂ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ . 6 ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܡܰܠܶܦ݂ ܠܰܐܚܰܝܟ݁̈ ܆ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܇ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܪܰܒ݁ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܒ݁ܡܶܠܶܐ̈ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܝܰܠܺܝܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܀ 7 ܡܶܢ ܫܽܘܥܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܰܟ݁ܺܝܗܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܣܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܐܶܫܬ݁ܰܐ̱ܠ ܆ ܘܕ݂ܰܪܶܫ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܒ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ . 8 ܕ݁ܽܘܪܳܫܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗ̱ܘ ܙܥܽܘܪܳܐ ܡܰܘܬ݁ܰܪ ܆ ܟ݁ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܰܘܬ݁ܪܳܐ . ܘܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܫܽܘܘ̱ܕ݁ܳܝܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ ܁ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܕ݂ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܀ 9 ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܫܳܘܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܡܩܰܒ݁ܳܠܽܘܬ݂ܳܗ . 10 ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܗ̱ܘ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐܶܝܢܰܢ ܘܡܶܬ݂ܚܰܣܕ݂ܺܝܢܰܢ ܆ ܕ݁ܰܡܣܰܒ݁ܪܺܝܢܰܢ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܇ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܇ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܶܐ̈ . 11 ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܠܶܦ݂ ܘܦ݂ܰܩܶܕ݂ . 12 ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܰܒ݂ܣܶܐ ܥܰܠ ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܘܺܝ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡܢܶܐ̈ ܁ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ . ܘܰܒ݂ܗܽܘܦ݁ܳܟ݂ܳܐ . ܘܰܒ݂ܚܽܘܒ݁ܳܐ . ܘܰܒ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ . ܘܰܒ݂ܕ݂ܰܟ݂ܝܽܘܬ݂ܳܐ . 13 ܥܰܕ݂ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܐܶܬ݂ܚܰܦ݁ܰܛ ܒ݁ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܁ ܘܰܒ݂ܒ݂ܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܂ ܘܰܒ݂ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ . 14 ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܒ݂ܣܶܐ ܒ݁ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܳܟ݂ ܇ ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܰܢܒ݂ܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܰܣܝܳܡ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܩܰܫܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ . 15 ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬ݂ܗܰܓ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܗܶܝܢ ܗܘܺܝ ܆ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܕ݁ܠܰܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ . 16 ܘܶܐܙܕ݁ܰܗ̱ܪ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܘܰܒ݂ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܟ݂ ܆ ܘܚܰܡܣܶܢ ܒ݁ܗܽܘܢ . ܟ݁ܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܬ݁ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܆ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܬ݁ܰܚܶܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ ܠܳܟ݂ ܆
5 Chapter 5 1 ܒ݁ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܓ݂ܥܽܘܪ ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܦ݁ܺܝܣܳܝܗ̱ܝ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܠܰܐܒ݂ܳܐ . ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܛܠܶܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܠܰܐܚܰܝܟ݁̈ . 2 ܘܰܠܩܰܫܺܝܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܐܰܝܟ݂ ܐܶܡܗܳܬ݂ܳܐ̈ . ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܛܰܠܝܳܢ̈ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܠܰܐܚܘܳܬ݂ܳܟ݂̈ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܕ݁ܰܟ݂ܝܽܘܬ݂ܳܐ ܀ 3 ܠܰܐܪܡܠܳܬ݂ܳܐ̈ ܝܰܩܰܪ ܆ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܪܡܠܳܬ݂ܳܐ̈ ܐܶܢܶܝܢ̈ ܒ݁ܰܫܪܳܪܳܐ . 4 ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ݂ ܐܰܪܡܰܠܬ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܒ݁ܢܰܝܳܐ̈ ܐܰܘ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܒ݁ܢܰܝܳܐ̈ ܆ ܢܺܐܠܦ݁ܽܘܢ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܕ݁ܒ݂ܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܒ݁ܰܝܬ݁ܗܽܘܢ ܢܶܙܕ݁ܰܕ݁ܩܽܘܢ ܇ ܘܢܶܦ݂ܪܥܽܘܢ ܚܽܘܒ݂ܠܶܐ̈ ܠܰܐܒ݂ܳܗܰܝܗܽܘܢ̈ . ܗܳܕ݂ܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܩܰܒ݁ܠܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ . 5 ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܰܪܡܰܠܬ݁ܳܐ ܗ̱ܝ ܘܰܡܫܰܘܚܰܕ݁ܬ݁ܳܐ ܆ ܗܳܕ݂ܶܐ ܣܰܒ݂ܪܳܗ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ̱ܘ ܇ ܘܰܐܡܺܝܢܳܐ ܒ݁ܰܨܠܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܰܒ݂ܒ݂ܳܥܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܘܒ݂ܺܐܝܡܳܡܳܐ . 6 ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܦ݂ܳܠܚܳܐ ܐܶܣܛܪܰܢܺܝܰܐ ܆ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܰܝܳܐ . 7 ܗܳܠܶܝܢ ܗܘܰܝܬ݁ ܡܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܠܗܶܝܢ ܆ ܕ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܪܶܫܝܳܢ ܢܶܗܘܝܳܢ̈ . 8 ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܺܝܠܶܗ ܐܶܢܽܘܢ : ܘܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܝܳܨܶܦ݂ ܆ ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܦ݂ܰܪ ܠܶܗ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܇ ܘܒ݂ܺܝܫ ܗ̱ܽܘ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ . 9 ܗܘܰܝܬ݁ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܓ݁ܳܒ݂ܶܐ ܐܰܪܡܰܠܬ݁ܳܐ ܆ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܨܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܫܬ݁ܺܝܢ ܫܢܺܝܢ̈ . ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܠܚܰܕ݂ ܗ̱ܽܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܘܳܬ݂ . 10 ܘܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ̈ ܇ ܐܶܢ ܪܰܒ݁ܝܰܬ݂ ܒ݁ܢܰܝܳܐ̈ . ܐܶܢ ܩܰܒ݁ܠܰܬ݂ ܐܰܟ݂ܣܢܳܝܶܐ̈ . ܐܶܢ ܐܰܫܺܝܓ݂ܰܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ̈ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ . ܐܶܢ ܐܰܪܘܚܰܬ݂ ܠܰܐܠܺܝܨܶܐ̈ . ܐܶܢ ܗܰܠܟ݂ܰܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܥܒ݂ܳܕ݂ ܛܳܒ݂ . 11 ܡܶܢ ܐܰܪܡܠܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܛܰܠܝܳܢ̈ ܁ ܐܶܫܬ݁ܰܐ̱ܠ . ܡܶܨܛܰܪܝܳܢ̈ ܠܗܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܆ ܘܒ݂ܳܥܝܳܢ̈ ܠܡܶܗܘܳܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܆ 12 ܘܕ݂ܺܝܢܗܶܝܢ ܩܰܝܳܡ ܗ̱ܽܘ ܇ ܕ݁ܰܛܠܰܡ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܗܶܝܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ . 13 ܝܳܠܦ݁ܳܢ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܚܒ݂ܰܢܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܪܟ݁ܳܢ̈ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܒ݁ܳܬ݁ܶܐ̈ ܆ ܘܠܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܚܒ݂ܰܢܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܢܰܣܓ݁ܝܳܢ̈ ܡܰܡܠ̱ܠܳܐ . ܘܰܢܦ݂ܰܪܩܳܢ̈ ܣܪܺܝܩܳܬ݂ܳܐ̈ . ܘܰܢܡܰܠܠܳܢ̈ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ . 14 ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܆ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܛܰܠܝܳܢ̈ ܇ ܢܶܙܕ݁ܰܘܓ݂ܳܢ̈ ܁ ܘܢܺܐܠܕ݁ܳܢ̈ ܒ݁ܢܰܝܳܐ̈ ܁ ܘܰܢܕ݂ܰܒ݁ܪܳܢ ܒ݁ܳܬ݁ܰܝܗܶܝܢ̈ ܇ ܘܠܳܐ ܢܶܬ݁ܠܳܢ̈ ܠܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܳܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܨܽܘܚܺܝܬ݂ܳܐ . 15 ܥܰܠ ܕ݁ܗܳܫܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܫܰܪܺܝܘ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܠܡܶܣܛܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܣܳܛܳܢܳܐ . 16 ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܐܰܘ ܡܗܰܝܡܰܢܬ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܰܪܡܠܳܬ݂ܳܐ̈ ܆ ܢܬ݂ܰܪܣܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ̈ ܘܠܳܐ ܢܺܐܩܪܳܢ ܥܰܠ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܇ ܕ݁ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܪܡܠܳܬ݂ܳܐ̈ ܐܶܢܶܝܢ̈ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܬ݁ܶܣܦ݁ܰܩ ܀ 17 ܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݁ܪܺܝܢ ܆ ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܥܦ݂ܺܝܦ݂ܳܐ ܢܶܫܘܽܘܢ ܇ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐܶܝܢ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ . 18 ܐܶܡܰܪ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܒ݂ܠܽܘܡ ܬ݁ܰܘܪܳܐ ܒ݁ܰܕ݂ܪܳܟ݂ܬ݁ܳܐ . ܘܫܳܘܶܐ ܗ̱ܽܘ ܦ݁ܳܥܠܳܐ ܐܰܓ݂ܪܶܗ . 19 ܥܰܠ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܩܛܺܓ݂ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܩܰܒ݁ܶܠ ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܦ݁ܽܘܡ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܣܳܗܕ݁ܺܝܢ . 20 ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܚܳܛܶܝܢ ܁ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܟ݁ܰܘܶܢ ܆ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܢܶܕ݂ܚܠܽܘܢ . 21 ܡܣܰܗܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܁ ܘܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܁ ܘܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܓ݁ܒ݂ܰܝܳܐ̈ ܆ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܬ݁ܶܛܰܪ . ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܡ ܪܶܥܝܳܢܳܟ݂ ܠܡܶܕ݁ܶܡ . ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܣܥܽܘܪ ܡܶܕ݁ܶܡ ܒ݁ܡܰܣܰܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ̈ ܀.܀.܀܀ 3 22 ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܒ݁ܰܥܓ݂ܰܠ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܬ݁ܣܺܝܡ ܆ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܰܦ݂ ܒ݁ܰܚܛܳܗܶܐ̈ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܶܐ̈ . ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܛܰܪ ܒ݁ܕ݂ܰܟ݂ܝܽܘܬ݂ܳܐ . 23 ܘܡܶܟ݁ܺܝܠ ܡܰܝܳܐ̈ ܠܳܐ ܬ݁ܶܫܬ݁ܶܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ ܫܳܬ݂ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܛܽܘܡܟ݂ܳܟ݂ ܇ ܘܡܶܛܽܠ ܟ݁ܽܘܪܗܳܢܰܝܟ݁̈ ܐܰܡܺܝܢܶܐ̈ ܀ 24 ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܕ݁ܰܚܛܳܗܰܝܗܽܘܢ̈ ܝܺܕ݂ܺܝܥܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܁ ܘܰܡܩܰܕ݁ܡܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܕ݁ܺܝܢܳܐ : ܘܺܐܝܬ݂ ܕ݁ܒ݂ܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢ ܆ 25 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܛܳܒ݂ܶܐ̈ ܝܺܕ݂ܺܝܥܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐ̱ܚܪܳܢܝܳܐܝܺܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܁ ܠܡܶܛܫܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܀
6 Chapter 6 1 ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܢܺܝܪܳܐ ܕ݁ܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܠܡܳܪܰܝܗܽܘܢ̈ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܐܺܝܩܳܪ ܢܶܐܚܕ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܡܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܗ ܡܶܬ݂ܓ݁ܰܕ݁ܰܦ݂ . 2 ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܝܳܐ̈ ܡܗܰܝܡܢܶܐ̈ ܆ ܠܳܐ ܢܶܒ݂ܣܽܘܢ ܒ݁ܗܽܘܢ ܁ ܥܰܠ ܕ݁ܰܐܚܰܝܗܽܘܢ̈ ܐܶܢܽܘܢ ܇ ܐܶܠܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܢܫܰܡܫܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܁ ܥܰܠ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܶܐ̈ ܐܶܢܽܘܢ ܘܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܶܐ̈ ܁ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚܺܝܢ ܒ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܗܽܘܢ . ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܠܶܦ݂ ܘܰܒ݂ܥܺܝ ܡܶܢܗܽܘܢ . 3 ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ ܐ̱ܢܳܫ ܕ݁ܡܰܠܶܦ݂ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ : ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܠܡܶܠܶܐ̈ ܚܠܺܝܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܁ ܘܰܠܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܕ݂ܶܚܠܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܆ 4 ܗܳܢܳܐ ܡܶܬ݁ܪܺܝܡ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܇ ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܪܺܝܗ ܒ݁ܰܕ݂ܪܳܫܳܐ ܘܒ݂ܰܒ݂ܥܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܠܶܐ̈ ܇ ܕ݁ܡܶܢܗܶܝܢ ܗܳܘܶܐ ܚܣܳܡܳܐ . ܘܚܶܪܝܳܢܳܐ . ܘܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ . ܘܰܡܣܳܡ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ . 5 ܘܰܫܚܳܩܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܚܰܒ݁ܰܠ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ . ܘܰܓ݂ܠܺܝܙܺܝܢ ܡܶܢ ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ . ܘܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܕ݁ܬ݂ܶܓ݂ܽܘܪܬ݁ܳܐ ܗ̱ܝ ܕ݁ܶܚܠܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ . ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚ̱ܩ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ . 6 ܬ݁ܶܐܓ݂ܽܘܪܬ݁ܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗ̱ܝ ܆ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܕ݁ܶܚܠܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݁ܰܚܫܰܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܣܬ݂ܰܢ . 7 ܡܶܕ݁ܶܡ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐ ܐܰܥܶܠܢ ܠܥܳܠܡܳܐ ܆ ܘܺܝܕ݂ܺܝܥܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ܠܳܐ ܕ݁ܢܰܦ݁ܶܩ ܡܶܢܶܗ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢܰܢ . 8 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܣܳܦ݂ܩܳܐ ܠܰܢ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܘܬ݂ܰܟ݂ܣܺܝܬ݂ܳܐ . 9 ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܠܡܶܥܬ݁ܰܪ ܆ ܢܳܦ݂ܠܺܝܢ ܒ݁ܢܶܣܝܽܘܢܶܐ̈ . ܘܰܒ݂ܦ݂ܰܚܶܐ̈ . ܘܒ݂ܰܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ̈ ܇ ܕ݁ܣܰܟ݂ܠܳܢ̈ ܘܰܡܣܰܓ݁ܦ݂ܳܢ̈ ܘܰܡܛܰܒ݁ܥܳܢ̈ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܒ݁ܰܚܒ݂ܳܠܳܐ ܘܒ݂ܰܐܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ . 10 ܥܶܩܳܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܽܘܠܗܶܝܢ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܪܶܚܡܰܬ݂ ܟ݁ܶܣܦ݁ܳܐ . ܘܺܐܝܬ݂ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܪܰܓ݂ܪܰܓ݂ܘ ܠܶܗ ܆ ܘܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܛܥܰܘ ܆ ܘܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܐܰܥܶܠܘ ܠܕ݂ܰܐܘܳܢܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܀ 11 ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܘ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܪܽܘܩ ܆ ܘܗܰܪ̱ܛ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ . ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܟ݁ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ . ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ . ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܚܽܘܒ݁ܳܐ . ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ . ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ . 12 ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܬ݁ܰܫ ܒ݁ܰܐܓ݂ܽܘܢܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܘܰܐܕ݂ܪܶܟ݂ ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܕ݁ܰܠܗܽܘܢ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝܬ݁ ܇ ܘܰܐܘܕ݁ܺܝܬ݂ ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܣܳܗܕ݁ܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܀ 13 ܡܣܰܗܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܁ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܚܶܐ ܟ݁ܽܠ : ܘܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܁ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܣܗܶܕ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܦ݁ܳܢܛܺܝܳܘܣ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܬ݁ܳܐ ܆ 14 ܕ݁ܬ݂ܶܛܪܺܝܘܗ̱ܝ ܆ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܛܽܘܠܫܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ ܇ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܓ݂ܶܠܝܳܢܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . 15 ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܶܗ ܢܚܰܘܶܝܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܒ݂ܰܪܟ݂ܳܐ ܘܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ̱ܝ ܇ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܶܐ̈ ܘܡܳܪܳܐ ܕ݁ܡܳܪܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ . 16 ܗܰܘ ܕ݁ܗܽܘ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܰܠ . ܘܥܳܡܰܪ ܒ݁ܢܽܘܗܪܳܐ : ܕ݁ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܶܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܠܶܗ . ܘܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܠܳܐ ܚܙܳܝܗ̱ܝ : ܘܳܐܦ݂ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܠܡܶܚܙܝܶܗ . ܗܰܘ ܕ݁ܠܶܗ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܂ ܐܰܡܺܝܢ ܀ 17 ܠܥܰܬ݁ܺܝܪܶܐ̈ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦ݁ܰܩܶܕ݂ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܪܺܝܡܽܘܢ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ̈ ܇ ܘܠܳܐ ܢܶܬ݁ܬ݁ܰܟ݂ܠܽܘܢ ܥܰܠ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܬ݁ܽܘܟ݂ܠܳܢܳܐ ܇ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܁ ܗܰܘ ܕ݁ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܰܢ ܟ݁ܽܠ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܠܰܢܝܳܚܰܢ ܆ 18 ܘܢܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܛܳܒ݂ܶܐ̈ . ܘܢܶܥܬ݁ܪܽܘܢ ܒ݁ܣܽܘܥܪܳܢܶܐ̈ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ̈ . ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܕ݁ܠܺܝܠܺܝܢ ܠܡܶܬ݁ܰܠ ܘܰܠܡܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘ . 19 ܘܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܠܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݁ܳܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܇ ܕ݁ܢܰܕ݂ܪܟ݂ܽܘܢ ܚܰܝܶܐ̈ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܀ 20 ܐܳܘ ܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܐ ܅ ܐܶܙܕ݁ܰܗ̱ܪ ܒ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܐܬ݂ܓ݁ܥܶܠ ܠܳܟ݂ ܆ ܘܰܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܒ݁ܢܳܬ݂̈ ܩܳܠܶܐ̈ ܣܪܺܝܩܳܬ݂ܳܐ̈ ܇ ܘܡܶܢ ܗܦ݂ܳܟ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܬ݂ܳܐ . 21 ܐܰܝܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܶܝܢ ܠܳܗ ܁ ܛܥܰܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ . ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡܳܟ݂ ܂ ܐܰܡܺܝܢ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/133
Source:
G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn (eds.), The New Testament in Syriac [ ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 1, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by George A. Kiraz.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Paul the Apostle, “1 Timothy (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܛܝܡܬܐܘܣ ܩܕܡܝܬܐ” based upon G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn (eds.), The New Testament in Syriac [ ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified May 1, 2018, https://syriaccorpus.org/133.
Bibliography:
1 Timothy (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܛܝܡܬܐܘܣ ܩܕܡܝܬܐ.” In The New Testament in Syriac [ ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ], edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/133.

Show Citation Styles