Paul the Apostle: 2 Timothy (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܛܝܡܬܐܘܣ ܕܬܪܬܝܢ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
1 Chapter 1 1 ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܁ ܒ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܁ ܘܰܒ݂ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܒ݂ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܆ 2 ܠܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܒ݁ܪܳܐ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܳܐ . ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܪܰܚܡܶܐ̈ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܁ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܳܐ ܆ ܘܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀ 3 ܡܰܘܕ݁ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܁ ܗܰܘ ܕ݁ܠܶܗ ܡܫܰܡܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܝ̈ ܒ݁ܬ݂ܺܐܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܆ ܕ݁ܰܐܡܺܝܢܳܐܝܺܬ݂ ܡܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܰܨܠܰܘܳܬ݂ܝ̈ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܘܕ݂ܺܐܝܡܳܡܳܐ . 4 ܘܰܣܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܚܙܝܳܟ݂ . ܘܡܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܶܡܥܰܝܟ݁̈ ܕ݁ܶܐܬ݂ܡܠܶܐ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܁ 5 ܒ݁ܥ̱ܽܘܗܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܗܳܘܶܐ ܠܺܝ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܫܰܪܺܝܪܬ݁ܳܐ ܇ ܗܳܝ ܕ݁ܰܫܪܳܬ݂ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܒ݁ܶܐܡܳܐ ܕ݁ܶܐܡܳܟ݂ ܠܘܳܐܝܺܣ ܁ ܘܒ݂ܶܐܡܳܟ݂ ܐܶܘܢܺܝܩܺܐ ܇ ܡܦ݁ܳܣ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܒ݁ܳܟ݂ . 6 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܰܥ̱ܗܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܆ ܕ݁ܰܬ݂ܥܺܝܪ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܇ ܗܳܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܳܟ݂ ܒ݁ܰܣܝܳܡ ܐܺܝܕ݂ܝ . 7 ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܚܰܝܠܳܐ ܁ ܘܰܕ݂ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܂ ܘܰܕ݂ܡܰܪܬ݁ܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ . 8 ܠܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܬ݁ܶܒ݂ܗܰܬ݂ ܒ݁ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܁ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܒ݁ܺܝ ܒ݁ܰܐܣܺܝܪܶܗ ܆ ܐܶܠܳܐ ܫܩܽܘܠ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܥܰܡ ܐܶܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ ܒ݁ܚܰܝܠܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܇ 9 ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܚܝܰܢ ܘܰܩܪܳܢ ܒ݁ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܁ ܠܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܢ̈ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܁ ܘܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܇ ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܰܢ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܥܳܠܡܶܐ̈ ܁ 10 ܘܶܐܬ݂ܓ݁ܰܠܝܰܬ݂ ܗܳܫܳܐ ܒ݁ܓ݂ܶܠܝܳܢܶܗ ܕ݁ܡܰܚܝܳܢܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܇ ܕ݁ܒ݂ܰܛܶܠ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܚܰܘܺܝ ܚܰܝܶܐ̈ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܠܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ ܇ 11 ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݁ܬ݁ܣܺܝܡܶܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܐܶܢܳܐ ܟ݁ܳܪܽܘܙܳܐ ܘܰܫܠܺܝܚܳܐ ܘܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܕ݁ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ . 12 ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܣܰܝܒ݁ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܆ ܘܠܳܐ ܒ݁ܳܗܶܬ݂ ܐ̱ܢܳܐ . ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܡܰܢ ܗܰܝܡܢܶܬ݂ ܆ ܘܰܡܦ݁ܳܣ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܕ݁ܡܳܛܝܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܓ݁ܽܘܥܠܳܢܝ ܠܡܶܛܰܪ ܠܺܝ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ . 13 ܢܶܗܘܝܳܢ̈ ܠܳܟ݂ ܚܰܘܪܳܐ ܆ ܡܶܠܶܐ̈ ܚܠܺܝܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ ܡܶܢܝ ܁ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀.܀.܀܀ 1 14 ܓ݁ܽܘܥܠܳܢܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܛܰܪ ܆ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܁ ܗܳܝ ܕ݁ܥܶܡܪܰܬ݂ ܒ݁ܰܢ . 15 ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗܳܕ݂ܶܐ ܆ ܕ݁ܰܗܦ݂ܰܟ݂ܘ ܡܶܢܝ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܐܣܺܝܰܐ ܇ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܦ݁ܽܘܓ݁ܶܠܳܘܣ ܘܗܶܪܡܳܓ݁ܶܢܘܣ . 16 ܢܶܬ݁ܶܠ ܡܳܪܰܢ ܪܰܚܡܶܐ̈ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܳܐܢܺܣܺܝܦ݂ܳܘܪܳܘܣ ܆ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܢ̈ ܐܰܢܺܝܚܰܢܝ . ܘܰܒ݂ܫܺܫܠܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܰܐܣܽܘܪܰܝ̈ ܠܳܐ ܒ݁ܗܶܬ݂ . 17 ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܪܗ̱ܽܘܡܺܝ ܆ ܒ݁ܰܚܦ݂ܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܥܳܢܝ ܘܶܐܫܟ݁ܚܰܢܝ . 18 ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܆ ܕ݁ܢܶܫܟ݁ܰܚ ܪܰܚܡܶܐ̈ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܰܢ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ . ܘܰܟ݂ܡܳܐ ܕ݁ܫܰܡܫܰܢܝ ܒ݁ܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܆ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܀
2 Chapter 2 1 ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܒ݁ܶܪܝ ܆ ܐܶܬ݂ܚܰܝܰܠ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . 2 ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ ܡܶܢܝ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܣܳܗܕ݁ܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܆ ܗܳܢܶܝܢ ܐܰܓ݂ܥܶܠ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܗܰܝܡܢܶܐ̈ ܇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܳܛܝܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ ܐܳܦ݂ ܠܰܐ̱ܚܪܳܢܶܐ̈ ܠܡܰܠܳܦ݂ܽܘ . 3 ܘܣܰܝܒ݁ܰܪ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܇ ܐܰܝܟ݂ ܦ݁ܳܠܚܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . 4 ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܦ݁ܳܠܰܚ ܘܡܶܬ݂ܦ݁ܰܟ݁ܰܪ ܒ݁ܨܶܒ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܆ ܕ݁ܢܶܫܦ݁ܰܪ ܠܗܰܘ ܡܰܢ ܕ݁ܰܓ݂ܒ݂ܳܝܗ̱ܝ . 5 ܘܶܐܢ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݁ܰܫ ܐ̱ܢܳܫ ܆ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܠܰܠ ܆ ܐܶܢ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݁ܰܫ . 6 ܠܰܐܟ݁ܳܪܳܐ ܕ݁ܠܳܐܶܐ ܘܳܠܶܐ ܠܶܗ ܆ ܕ݁ܩܰܕ݂ܡܳܐ ܡܶܢ ܦ݁ܺܐܪܰܘܗ̱ܝ̈ ܢܶܣܬ݁ܰܝܒ݁ܰܪ . 7 ܐܶܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ . ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܰܢ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܀ 8 ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݂̱ܪ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܆ ܕ݁ܩܳܡ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܁ ܐܰܝܟ݂ ܐܶܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ ܕ݁ܺܝܠܝ ܇ 9 ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܣܳܒ݂ܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܐܣܽܘܪܶܐ̈ ܐܰܝܟ݂ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ̈ . ܐܶܠܳܐ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܐܰܣܺܝܪܳܐ . 10 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܡܣܰܝܒ݁ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܓ݁ܒ݂ܰܝܳܐ̈ ܆ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܫܟ݁ܚܽܘܢ ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܒ݂ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܡ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܀ 11 ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ . ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܺܝܬ݂ܢ ܥܰܡܶܗ ܆ ܐܳܦ݂ ܥܰܡܶܗ ܢܺܚܶܐ . 12 ܘܶܐܢ ܢܣܰܝܒ݁ܰܪ ܆ ܐܳܦ݂ ܢܰܡܠܶܟ݂ ܥܰܡܶܗ . ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܢܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܒ݁ܶܗ ܆ ܐܳܦ݂ ܗܽܘ ܢܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܒ݁ܰܢ . 13 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܢܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܶܗ ܆ ܗܽܘ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܡܩܰܘܶܐ . ܕ݁ܢܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܁ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ . 14 ܗܳܠܶܝܢ ܗܘܰܝܬ݁ ܡܰܥ̱ܗܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܰܡܣܰܗܶܕ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܰܢ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܶܬ݂ܚܪܶܝܢ ܒ݁ܡܶܠܶܐ̈ ܕ݁ܠܳܐ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢ ܇ ܠܣܽܘܚܳܦ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ ܠܗܶܝܢ . 15 ܘܢܶܬ݂ܒ݁ܛܶܠ ܠܳܟ݂ ܆ ܕ݁ܰܬ݂ܩܺܝܡ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܓ݁ܡܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܇ ܦ݁ܳܠܚܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܶܗܬ݁ܬ݂ܳܐ ܁ ܕ݁ܡܰܟ݂ܪܶܙ ܬ݁ܪܺܝܨܳܐܝܺܬ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ . 16 ܘܡܶܢ ܡܶܠܶܐ̈ ܣܪܺܝܩܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܗܶܝܢ ܚܰܫܚܽܘ ܆ ܐܶܫܬ݁ܰܐ̱ܠ . ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܢܰܘܣܦ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܪܽܘܫܥܗܽܘܢ ܁ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܥܢܶܝܢ ܒ݁ܗܶܝܢ . 17 ܘܡܶܠܰܬ݂ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܠܳܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܁ ܢܳܘܡܺܐ ܬ݁ܶܐܚܽܘܕ݂ ܒ݁ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ . ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܽܘܡܶܢܶܐܳܘܣ ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܦ݁ܺܝܠܺܛܳܘܣ ܇ 18 ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܛܥܰܘ ܡܶܢ ܫܪܳܪܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܁ ܕ݁ܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ ܗܘܳܬ݂ ܠܳܗ ܇ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܡܰܗܦ݁ܟ݂ܺܝܢ . 19 ܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܫܰܪܺܝܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܩܰܝܳܡܳܐ ܗ̱ܝ ܆ ܘܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܚܳܬ݂ܡܳܐ ܗܳܢܳܐ . ܘܝܳܕ݂ܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܺܝܠܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܆ ܘܢܶܦ݂ܪܽܘܩ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ ܁ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܀ 20 ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܪܰܒ݁ܳܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܐܢܶܐ̈ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܰܘ ܕ݁ܣܺܐܡܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܶܗ : ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܩܰܝܣܳܐ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܦ݂ܰܚܳܪܳܐ ܆ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܁ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܠܨܰܥܪܳܐ . 21 ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܢܕ݂ܰܟ݁ܶܐ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܆ ܗܳܘܶܐ ܡܳܐܢܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܇ ܕ݁ܥܳܗܶܢ ܠܚܽܘܫܳܚܳܐ ܕ݁ܡܳܪܶܗ ܁ ܘܰܡܛܰܝܰܒ݂ ܠܟ݂ܽܠ ܥܒ݂ܳܕ݂ ܛܳܒ݂ ܀ 22 ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܳܐ ܥܪܽܘܩ ܆ ܘܗܰܪ̱ܛ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܟ݁ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܁ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܁ ܘܚܽܘܒ݁ܳܐ ܁ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩܳܪܶܝܢ ܠܡܳܪܰܢ ܒ݁ܠܶܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ . 23 ܚܶܪܝܳܢܶܐ̈ ܣܰܟ݂ܠܶܐ̈ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܡܰܪܕ݁ܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܆ ܐܶܫܬ݁ܰܐ̱ܠ ܡܶܢܗܽܘܢ . ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܓ݁ܶܝܪ ܆ ܕ݁ܬ݂ܰܟ݂ܬ݁ܽܘܫܶܐ̈ ܡܰܘܠܕ݂ܺܝܢ . 24 ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܚܰܝܳܒ݂ ܠܡܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݁ܳܫܽܘ ܆ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ ܠܘܳܬ݂ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܘܡܰܠܦ݂ܳܢ ܁ ܘܢܰܓ݁ܺܝܪܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܇ 25 ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܪܳܕ݂ܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܪܶܝܢ ܠܩܽܘܒ݂ܠܶܗ ܒ݁ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܇ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܬ݁ܝܳܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ . ܘܢܶܕ݁ܥܽܘܢ ܫܪܳܪܳܐ . 26 ܘܢܶܥ̱ܗܕ݁ܽܘܢ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ . ܘܢܶܦ݂ܪܩܽܘܢ ܡܶܢ ܦ݁ܰܚܶܗ ܕ݁ܣܳܛܳܢܳܐ ܁ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܐܶܬ݁ܬ݁ܨܺܝܕ݂ܘ ܠܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܀
3 Chapter 3 1 ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܗܘܰܝܬ݁ ܝܳܕ݂ܰܥ ܆ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܐ̱ܚܪܳܝܶܐ̈ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܙܰܒ݂ܢܶܐ̈ ܩܫܰܝܳܐ̈ ܇ 2 ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܪܳܚܡܰܝ̈ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ . ܘܪܳܚܡܰܝ̈ ܟ݁ܶܣܦ݁ܳܐ . ܫܰܒ݂ܗܪܳܢܶܐ̈ . ܪܳܡܶܐ̈ . ܡܓ݂ܰܕ݁ܦ݂ܳܢܶܐ̈ . ܕ݁ܰܠܐ̱ܢܳܫܰܝܗܽܘܢ̈ ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܺܝܢ . ܟ݁ܳܦ݂ܪܰܝ̈ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ . ܪܰܫܺܝܥܶܐ̈ . 3 ܐܳܟ݂ܠܰܝ̈ ܩܰܪܨܶܐ̈ . ܡܫܰܥܒ݁ܕ݂ܰܝ̈ ܠܪܶܓ݁ܬ݂ܳܐ . ܒ݁ܰܥܪܺܝܪܳܝܶܐ̈ . ܣܳܢܝܰܝ̈ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ . 4 ܡܰܫܠܡܳܢܶܐ̈ . ܡܣܰܪܗܒ݂ܶܐ̈ . ܚܬ݂ܺܝܪܶܐ̈ . ܪܳܚܡܰܝ̈ ܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܛܳܒ݂ ܡܶܢ ܚܽܘܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܇ 5 ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܶܣܟ݁ܺܡܳܐ ܕ݁ܕ݂ܶܚܠܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܁ ܘܡܶܢ ܚܰܝܠܶܗ ܪܰܚܺܝܩܺܝܢ . ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܆ ܕ݁ܚܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܳܟ݂ . 6 ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܚܰܠܕ݂ܺܝܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܒ݁ܳܬ݁ܶܐ̈ ܇ ܘܫܳܒ݂ܶܝܢ ܢܶܫܶܐ̈ ܕ݁ܰܛܡܺܝܪܳܢ̈ ܒ݁ܰܚܛܳܗܶܐ̈ ܁ ܘܡܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܢ̈ ܠܰܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܡܫܰܚܠܦ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܇ 7 ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܝܳܠܦ݁ܳܢ̈ ܁ ܘܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܠܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ . 8 ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܝܰܢܺܣ ܘܝܰܡܒ݁ܪܺܝܣ ܩܳܡܘ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܆ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܫܪܳܪܳܐ ܇ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܡܚܰܒ݁ܰܠ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܘܰܣܠܶܝܢ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ . 9 ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܠܰܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ ܆ ܫܳܛܝܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܬ݂ܝܰܕ݂ܥܳܐ ܗ̱ܝ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܇ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܕ݁ܗܳܢܽܘܢ ܐܶܬ݂ܝܰܕ݂ܥܰܬ݂ ܀ 10 ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܰܝܬ݁ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܝ . ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܽܘܒ݁ܳܪܰܝ̈ . ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܨܶܒ݂ܝܳܢܝ . ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܝ . ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܢܰܓ݁ܺܝܪܽܘܬ݂ ܪܽܘܚܝ . ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܚܽܘܒ݁ܝ . ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܝ . 11 ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܪܕ݂ܺܝܦ݂ܽܘܬ݂ܝ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܚܰܫܰܝ̈ . ܘܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܣܰܝܒ݁ܪܶܬ݂ ܒ݁ܰܐܢܛܺܝܳܟ݂ܺܝܰܐ . ܘܒ݂ܺܐܝܩܰܢܳܘܢ . ܘܰܒ݂ܠܽܘܣܛܪܰܐ ܇ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܪܕ݂ܺܝܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܣܰܝܒ݁ܪܶܬ݂ . ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܦ݁ܰܨܝܰܢܝ ܡܳܪܝ . 12 ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܒ݁ܕ݂ܶܚܠܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܢܺܚܽܘܢ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܆ ܡܶܬ݂ܪܰܕ݂ܦ݁ܺܝܢ . 13 ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܘܡܰܛܥܝܳܢܶܐ̈ ܢܰܘܣܦ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܒ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܛܳܥܶܝܢ ܘܡܰܛܥܶܝܢ . 14 ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܩܰܘܳܐ ܒ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܝܠܶܦ݂ܬ݁ ܘܶܐܫܬ݁ܰܪܰܪܬ݁ ܆ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܡܰܢܽܘ ܝܺܠܶܦ݂ܬ݁ ܇ 15 ܘܰܕ݂ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܣܶܦ݂ܪܶܐ̈ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܝܰܠܺܝܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܇ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܕ݁ܰܢܚܰܟ݁ܡܽܘܢܳܟ݂ ܠܚܰܝܶܐ̈ ܁ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀ 16 ܟ݁ܽܠ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܪܽܘܚܳܐ ܐܶܬ݂ܟ݁ܬ݂ܶܒ݂ ܆ ܡܰܘܬ݁ܪܳܢܳܐ ܗܽܘ ܠܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ . ܘܰܠܟ݂ܽܘܘܳܢܳܐ . ܘܰܠܬ݂ܽܘܪܳܨܳܐ . ܘܰܠܡܰܪܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܇ 17 ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܓ݁ܡܺܝܪ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܁ ܘܰܠܟ݂ܽܠ ܥܒ݂ܳܕ݂ ܛܳܒ݂ ܡܫܰܠܡܳܢ ܀.܀.܀܀
4 Chapter 4 1 ܡܣܰܗܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܁ ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܠܰܡܕ݂ܳܢ ܚܰܝܶܐ̈ ܘܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ ܒ݁ܓ݂ܶܠܝܳܢܳܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܆ 2 ܐܰܟ݂ܪܶܙ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܁ ܘܩܽܘܡ ܒ݁ܰܚܦ݂ܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܇ ܐܰܟ݁ܶܣ ܘܟ݂ܰܘܶܢ ܁ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܡܰܓ݁ܪܰܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܘܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ . 3 ܢܶܗܘܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܆ ܕ݁ܰܠܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܐ ܚܠܺܝܡܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܰܡܥܽܘܢ ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ ܁ ܢܰܣܓ݁ܽܘܢ ܠܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܡܰܠܦ݂ܳܢܶܐ̈ ܒ݁ܚܽܘܬ݂ܚܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܡܰܫܡܰܥܬ݂ܗܽܘܢ ܇ 4 ܘܡܶܢ ܫܪܳܪܳܐ ܢܰܗܦ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܕ݁ܢܗܽܘܢ ܇ ܠܫܽܘܥܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܢܶܣܛܽܘܢ ܀ 5 ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܗܘܰܝܬ݁ ܥܺܝܪ ܒ݁ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ . ܘܣܰܝܒ݁ܰܪ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ̈ . ܘܰܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܕ݁ܰܡܣܰܒ݁ܪܳܢܳܐ . ܘܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܟ݂ ܫܰܠܶܡ . 6 ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܡܶܬ݂ܢܰܩܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܘܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܪܶܐ ܇ ܡܛܳܐ . 7 ܐܰܓ݂ܽܘܢܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܐ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݁ܫܶܬ݂ . ܘܪܶܗܛܝ ܫܰܠܡܶܬ݂ . ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܝ ܢܶܛܪܶܬ݂ . 8 ܘܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܢܛܺܝܪ ܠܺܝ ܟ݁ܠܺܝܠܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܕ݁ܢܶܦ݂ܪܥܺܝܘܗ̱ܝ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܁ ܕ݁ܗܽܘܝܽܘ ܕ݁ܰܝܳܢܳܐ ܟ݁ܺܐܢܳܐ ܇ ܠܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܠܺܝ ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܚܶܒ݂ܘ ܠܓ݂ܶܠܝܳܢܶܗ ܀ 9 ܢܶܬ݂ܒ݁ܛܶܠ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܺܐܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ ܒ݁ܰܥܓ݂ܰܠ . 10 ܕ݁ܺܡܰܐ ܓ݁ܶܝܪ ܫܰܒ݂ܩܰܢܝ ܆ ܘܰܐܚܶܒ݂ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ . ܘܶܐܙܰܠ ܠܶܗ ܠܬ݂ܶܣܰܠܳܘܢܺܝܩܺܐ . ܩܪܺܣܩܳܘܣ ܠܓ݂ܰܠܰܛܺܝܰܐ . ܛܺܛܳܘܣ ܠܕ݂ܰܠܡܰܛܺܝܰܐ . 11 ܠܽܘܩܳܐ ܗ̱ܽܘ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ̱ܝ ܥܰܡܝ . ܠܡܰܪܩܳܘܣ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܘܰܐܝܬ݁ܳܝܗ̱ܝ ܥܰܡܳܟ݂ ܆ ܥܳܗܶܢ ܠܺܝ ܓ݁ܶܝܪ ܠܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ . 12 ܠܛܽܘܟ݂ܺܝܩܳܘܣ ܕ݁ܶܝܢ ܫܰܕ݁ܪܶܬ݂ ܠܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ . 13 ܒ݁ܶܝܬ݂ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܫܶܒ݂ܩܶܬ݂ ܒ݁ܰܛܪܳܘܰܐܘܣ ܠܘܳܬ݂ ܩܰܪܦ݁ܳܘܣ ܆ ܡܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܁ ܐܰܝܬ݁ܳܝܗ̱ܝ ܇ ܘܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ̈ . ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܟ݁ܶܪܟ݁ܶܐ̈ ܕ݁ܰܡܓ݂ܰܠܶܐ̈ . 14 ܐܰܠܶܟ݁ܣܰܢܕ݁ܪܳܣ ܩܰܝܢܳܝܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ̈ ܚܰܘܝܰܢܝ ܆ ܦ݁ܪܰܥ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܆ 15 ܐܳܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܙܕ݁ܰܗ̱ܪ ܡܶܢܶܗ ܇ ܛܳܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܙܩܺܝܦ݂ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܡܶܠܰܝܢ̈ . 16 ܒ݁ܡܰܦ݁ܰܩ ܒ݁ܪܽܘܚܝ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܗܘܳܐ ܥܰܡܝ ܆ ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ݂ܩܽܘܢܝ ܇ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܚܫܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܗܳܕ݂ܶܐ . 17 ܡܳܪܝ ܕ݁ܶܝܢ ܩܳܡ ܠܺܝ ܘܚܰܝܠܰܢܝ ܆ ܕ݁ܒ݂ܺܝ ܟ݁ܳܪܽܘܙܽܘܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܫܬ݁ܰܠܰܡ ܘܢܶܫܡܥܽܘܢ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܇ ܕ݁ܶܐܬ݂ܦ݁ܰܨܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܳܐ ܕ݁ܰܐܪܝܳܐ . 18 ܘܰܢܦ݂ܰܨܶܝܢܝ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܥܒ݂ܳܕ݂ ܒ݁ܺܝܫ ܆ ܘܢܰܚܶܝܢܝ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܇ ܕ݁ܠܶܗ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܂ ܐܰܡܺܝܢ ܀ 19 ܗܰܒ݂ ܫܠܳܡܳܐ ܠܰܦ݁ܪܺܝܣܩܶܠܰܐ . ܘܠܰܐܩܶܠܳܘܣ . ܘܰܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܳܐܢܺܣܺܝܦ݂ܳܘܪܳܘܣ . 20 ܐܶܪܰܣܛܳܘܣ ܦ݁ܳܫ ܠܶܗ ܒ݁ܩܳܘܪܺܢܬ݂ܳܘܣ . ܛܪܳܘܦ݂ܺܝܡܳܘܣ ܕ݁ܶܝܢ ܫܒ݂ܰܩܬ݁ܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܪܺܝܗ ܁ ܒ݁ܡܺܝܠܺܝܛܳܘܣ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ . 21 ܢܶܬ݂ܒ݁ܛܶܠ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܰܩܕ݂ܳܡ ܣܰܬ݂ܘܳܐ ܬ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܀ ܫܳܐܶܠ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܟ݂ ܐܶܘܒ݂ܽܘܠܳܘܣ ܘܦ݁ܽܘܕ݂ܺܣ ܘܠܺܝܢܳܘܣ . ܘܰܩܠܰܘܕ݂ܺܝܰܐ ܘܰܐܚܶܐ̈ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ . 22 ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܟ݂ . ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡܳܟ݂ ܐܰܡܺܝܢ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/134
Source:
G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn (eds.), The New Testament in Syriac [ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 1, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by George A. Kiraz.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Paul the Apostle, “2 Timothy (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܛܝܡܬܐܘܣ ܕܬܪܬܝܢ ” based upon G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn (eds.), The New Testament in Syriac [ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified May 1, 2018, https://syriaccorpus.org/134.
Bibliography:
2 Timothy (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܛܝܡܬܐܘܣ ܕܬܪܬܝܢ .” In The New Testament in Syriac [ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ], edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/134.

Show Citation Styles