Digital Syriac Corpus

James (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܝܥܩܘܒ ܫܠܝܚܐ

   https://syriaccorpus.org/138
1 Chapter 1 1 1 ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ : ܘܰܕ݂ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܆ ܠܬ݂ܰܪܬ݁ܰܥܣܪܶܐ̈ ܫܰܪܒ݂ܳܢ̈ ܕ݁ܰܙܪܺܝܥܳܢ̈ ܒ݁ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܂ ܫܠܳܡ ܀ 2 ܟ݁ܽܠ ܚܰܕ݂ܘܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܇ ܟ݁ܰܕ݂ ܬ݁ܶܥܠܽܘܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܶܐ̈ ܡܫܰܚܠܦ݂ܶܐ̈ ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ . 3 ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܒ݂ܽܘܩܝܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܡܰܩܢܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ . 4 ܠܳܗ ܕ݁ܶܝܢ ܠܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܗ ܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܆ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܓ݁ܡܺܝܪܺܝܢ ܘܰܡܫܰܠܡܳܢܺܝܢ ܇ ܘܰܒ݂ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܚܰܣܺܝܪܺܝܢ . 5 ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܚܣܺܝܪ ܡܶܢ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܆ ܢܶܫܰܐܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܁ ܕ݁ܝܳܗܶܒ݂ ܠܟ݂ܽܠ ܦ݁ܫܺܝܛܳܐܝܺܬ݂ ܘܠܳܐ ܡܚܰܣܶܕ݂ ܇ ܘܡܶܬ݂ܝܰܗܒ݁ܳܐ ܠܶܗ . 6 ܢܶܫܰܐܠ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ . ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ ܆ ܕ݁ܳܡܶܐ ܠܓ݂ܰܠ̱ܠܶܐ̈ ܕ݁ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܫܳܓ݂ܫܳܐ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ . 7 ܘܠܳܐ ܢܰܣܒ݁ܰܪ ܗܰܘ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܕ݁ܢܳܣܶܒ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܇ 8 ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܠܺܝܓ݂ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢܶܗ . ܘܰܫܓ݂ܺܝܫ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܪܚܳܬ݂ܶܗ̈ . 9 ܢܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܚܳܐ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܳܐ ܒ݁ܪܽܘܡܪܳܡܶܗ ܁ 10 ܘܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܒ݁ܡܽܘܟ݁ܳܟ݂ܶܗ ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܗܰܒ݁ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܥܶܣܒ݁ܳܐ ܆ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܥܳܒ݂ܰܪ . 11 ܕ݁ܳܢܰܚ ܓ݁ܶܝܪ ܫܶܡܫܳܐ ܒ݁ܚܽܘܡܶܗ ܘܡܰܘܒ݁ܶܫ ܠܶܗ ܠܥܶܣܒ݁ܳܐ . ܘܗܰܒ݁ܳܒ݂ܶܗ ܢܳܦ݂ܶܠ . ܘܫܽܘܦ݂ܪܳܐ ܕ݁ܚܶܙܘܶܗ ܐܳܒ݂ܶܕ݂ . ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܚܳܡܶܐ ܒ݁ܗܽܘܦ݁ܳܟ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . 12 ܛܽܘܒ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܡܣܰܝܒ݁ܰܪ ܢܶܣܝܽܘܢܶܐ̈ ܆ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܚܰܪ ܆ ܢܳܣܶܒ݂ ܟ݁ܠܺܝܠܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܠܰܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܪܳܚܡܺܝܢ ܠܶܗ . 13 ܠܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܢܰܣܶܐ ܆ ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܬ݂ܢܰܣܶܐ ܐ̱ܢܳܐ . ܐܰܠܳܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐ ܡܢܰܣܰܝ ܒ݁ܒ݂ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ̈ . ܘܗܽܘ ܠܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܢܰܣܶܐ . 14 ܐܶܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܪܶܓ݁ܬ݂ܶܗ ܗ̱ܽܘ ܡܶܬ݂ܢܰܣܶܐ ܘܡܶܬ݂ܪܰܓ݂ܪܰܓ݂ ܘܡܶܬ݂ܢܓ݂ܶܕ݂ . 15 ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܪܶܓ݁ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕ݁ܳܐ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ . ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܓ݁ܰܡܪܰܬ݂ ܆ ܝܳܠܕ݁ܳܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ . 16 ܠܳܐ ܬ݁ܶܛܥܽܘܢ ܂ ܐܰܚܰܝ̈ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܶܐ̈ . 17 ܟ݁ܽܠ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܢܳܚܬ݁ܳܐ ܇ ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܕ݁ܢܰܗܺܝܪܶܐ̈ . ܗܰܘ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܫܽܘܚܠܳܦ݂ܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܂ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܛܶܠܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܫܽܘܓ݂ܢܳܝܳܐ . 18 ܗܽܘܝܽܘ ܨܒ݂ܳܐ ܘܝܰܠܕ݁ܰܢ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܆ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܪܺܫܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܪܝܳܬ݂ܶܗ̈ ܀ 19 ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܶܐ̈ ܆ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܡܣܰܪܗܰܒ݂ ܠܡܶܫܡܰܥ . ܘܡܰܘܚܰܪ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ . ܘܡܰܘܚܰܪ ܠܡܶܪܓ݁ܰܙ . 20 ܪܽܘܓ݂ܙܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܆ ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ . 21 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܪܚܶܩܘ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܳܗ ܛܰܢܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܘܰܒ݂ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܩܰܒ݁ܶܠܘ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܨܺܝܒ݂ܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܝܳܢܰܢ . ܕ݁ܗܺܝ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܚܶܐ ܐܶܢܶܝܢ̈ ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ̈ . 22 ܗܘܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܳܒ݂ܽܘܕ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܫܳܡܽܘܥܶܐ̈ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ . ܘܠܳܐ ܬ݁ܰܛܥܽܘܢ ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ̈ . 23 ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܓ݁ܶܝܪ ܢܶܗܘܶܐ ܫܳܡܽܘܥܳܗ ܕ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܥܳܒ݂ܽܘܕ݂ܳܗ ܆ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܳܡܶܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܚܙܳܐ ܐܰܦ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܒ݁ܡܰܚܙܺܝܬ݂ܳܐ . 24 ܚܙܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܂ ܘܰܥܒ݂ܰܪ . ܘܰܛܥܳܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܗܘܳܐ . 25 ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܚܳܪ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐ ܕ݁ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܘܩܰܘܺܝ ܒ݁ܶܗ ܆ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܫܳܡܽܘܥܳܐ ܕ݁ܫܶܡܥܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݁ܛܥܶܐ ܇ ܐܶܠܳܐ ܥܳܒ݂ܽܘܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ . ܘܗܳܢܳܐ ܛܽܘܒ݂ܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܗ . 26 ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܣܳܒ݂ܰܪ ܕ݁ܰܡܫܰܡܶܫ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܇ ܘܠܳܐ ܐܳܚܶܕ݂ ܠܶܫܳܢܶܗ ܇ ܐܶܠܳܐ ܡܰܛܥܶܐ ܠܶܗ ܠܶܒ݁ܶܗ ܆ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܁ ܣܪܺܝܩܳܐ ܗ̱ܝ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܶܗ . 27 ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܳܐ ܆ ܗܳܕ݂ܶܐ ܗ̱ܝ . ܠܡܶܣܥܰܪ ܝܰܬ݂ܡܶܐ̈ ܘܰܐܪܡܠܳܬ݂ܳܐ̈ ܒ݁ܽܐܘܠܨܳܢܰܝܗܽܘܢ̈ ܇ ܘܰܠܡܶܛܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܂ ܕ݁ܠܳܐ ܛܽܘܠܫܳܐ ܀
2 Chapter 2 1 ܐܰܚܰܝ̈ ܆ ܠܳܐ ܒ݁ܡܰܣܰܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ̈ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܐܰܚܺܝܕ݂ܺܝܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . 2 ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܕ݁ܥܶܙܩܳܬ݂ܶܗ̈ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܐܰܘ ܕ݁ܡܳܐܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ̈ ܇ ܘܢܶܥܽܘܠ ܡܶܣܟ݁ܺܢܳܐ ܒ݁ܡܳܐܢܶܐ̈ ܨܳܐܶܐ̈ ܇ 3 ܘܰܬ݂ܚܽܘܪܽܘܢ ܒ݁ܗܰܘ ܕ݁ܰܠܒ݂ܺܝܫ ܡܳܐܢܶܐ̈ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ̈ ܘܬ݂ܺܐܡܪܽܘܢ ܠܶܗ ܁ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܬ݁ܶܒ݂ ܫܰܦ݁ܺܝܪ . ܘܰܠܡܶܣܟ݁ܺܢܳܐ ܬ݁ܺܐܡܪܽܘܢ ܠܶܗ ܁ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܩܽܘܡ ܠܗܰܠ ܇ ܐܰܘ ܬ݁ܶܒ݂ ܠܳܟ݂ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܘܒ݂ܫܳܐ ܕ݁ܪܶܓ݂ܠܰܝܢ̈ ܇ 4 ܠܳܐ ܗܳܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ܬ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܆ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܦ݂ܰܪܫܳܢܶܐ̈ ܕ݁ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ̈ . 5 ܫܡܰܥܘ ܁ ܐܰܚܰܝ̈ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܶܐ̈ . ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ̈ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܇ ܥܰܬ݁ܺܝܪܶܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܁ ܓ݁ܒ݂ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܆ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܝܳܪܬ݁ܶܐ̈ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܡܠܰܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܪܳܚܡܺܝܢ ܠܶܗ . 6 ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܳܛܬ݁ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܳܐ . ܠܳܐ ܗܳܐ ܥܰܬ݁ܺܝܪܶܐ̈ ܡܶܫܬ݁ܰܥܠܶܝܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܆ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܕ݁ܺܝܢܳܐ . 7 ܠܳܐ ܗܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܡܓ݂ܰܕ݁ܦ݂ܺܝܢ ܆ ܥܰܠ ܫܡܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܪܺܝ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ . 8 ܘܶܐܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܫܰܠܡܺܝܬ݁ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܇ ܕ݁ܬ݂ܶܪܚܰܡ ܠܩܰܪܺܝܒ݂ܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܆ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . 9 ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ̈ ܢܳܣܒ݁ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܰܘܢܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܥܳܒ݂ܪܰܝ̈ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ . 10 ܐܰܝܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܟ݂ܽܠܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܢܳܛܰܪ ܘܒ݂ܰܚܕ݂ܳܐ ܫܳܪܰܥ ܆ ܠܟ݂ܽܠܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܝܰܒ݂ . 11 ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܓ݂ܽܘܪ ܆ ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܩܛܽܘܠ . ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܓ݁ܳܐܰܪ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܐܶܠܳܐ ܩܳܛܶܠ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܆ ܗܘܰܝܬ݁ ܠܳܟ݂ ܥܳܒ݂ܰܪ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ . 12 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܣܳܥܪܺܝܢ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܬ݁ܕ݂ܳܢܽܘ . 13 ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܘܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܪܰܚܡܶܐ̈ ܆ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܪܰܚܡܶܐ̈ . ܡܶܫܬ݁ܰܥܠܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܪܰܚܡܶܐ̈ ܥܰܠ ܕ݁ܺܝܢܳܐ . 14 ܡܳܢܳܐ ܗܶܢܝܳܢܳܐ ܐܰܚܰܝ̈ ܆ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܐܳܡܰܪ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܺܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܇ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܬ݂ܰܚܶܝܘܗ̱ܝ ܇ 15 ܘܶܐܢ ܐܰܚܳܐ ܐܰܘ ܚܳܬ݂ܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܪܛܶܠܳܝܺܝܢ ܇ ܘܚܰܣܺܝܪܺܝܢ ܣܰܝܒ݁ܳܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܝܰܘܡܳܐ ܇ 16 ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܇ ܙܶܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܫܚܰܢܘ ܘܰܣܒ݂ܰܥܘ ܇ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܠܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܣܢܺܝܩܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܆ ܡܳܢܳܐ ܗܶܢܝܳܢܳܐ . 17 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܁ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܶܝܗ . 18 ܐܳܡܰܪ ܓ݁ܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫ ܆ ܠܳܟ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ . ܘܠܺܝ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ . ܚܰܘܳܢܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܆ ܘܶܐܢܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܝ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝ̈ . 19 ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܗ̱ܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܆ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ . ܐܳܦ݂ ܫܺܐܕ݂ܶܐ̈ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܘܪܳܥܠܺܝܢ ܀.܀.܀܀ 2 20 ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܬ݂ܶܕ݁ܰܥ ܆ ܐܳܘ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܚܰܠܳܫܳܐ ܅ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ . 21 ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܐܶܙܕ݁ܰܕ݁ܰܩ ܇ ܕ݁ܰܐܣܶܩ ܠܺܐܝܣܚܳܩ ܒ݁ܪܶܗ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܆ 22 ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܣܰܝܥܰܬ݂ ܠܰܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܇ ܘܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܐܶܬ݂ܓ݁ܰܡܪܰܬ݂ ܆ 23 ܘܰܫܠܶܡ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܆ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬ݂ܚܰܫܒ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܠܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘ ܘܪܳܚܡܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝ . 24 ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܡܶܙܕ݁ܰܕ݁ܰܩ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܆ ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܆ 25 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܪܳܚܳܒ݂ ܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܆ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܐܶܙܕ݁ܰܕ݁ܩܰܬ݂ ܇ ܕ݁ܩܰܒ݁ܠܰܬ݂ ܠܓ݂ܳܫܽܘܫܶܐ̈ ܘܒ݂ܽܐܘܪܚܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܐܰܦ݁ܩܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܆ 26 ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܺܝܬ݂ ܗ̱ܽܘ ܆ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܀
3 Chapter 3 1 ܠܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܡܰܠܦ݂ܳܢܶܐ̈ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܂ ܐܰܚܰܝ̈ . ܐܶܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܆ ܕ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢܰܢ . 2 ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ̈ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܫܬ݁ܰܪܥܺܝܢܰܢ ܟ݁ܽܠܰܢ . ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܰܒ݂ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܫܳܪܰܥ ܆ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܓ݁ܡܺܝܪܳܐ ܇ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܢܫܰܥܒ݁ܶܕ݂ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܽܠܶܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ . 3 ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܦ݁ܓ݂ܽܘܕ݂ܶܐ̈ ܒ݁ܦ݂ܽܘܡܳܐ ܕ݁ܪܰܟ݂ܫܳܐ̈ ܪܳܡܶܝܢܰܢ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܰܢ . ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܓ݁ܽܘܫܡܗܽܘܢ ܡܰܗܦ݁ܟ݂ܺܝܢܰܢ . 4 ܐܳܦ݂ ܐܶܠܦ݂ܶܐ̈ ܥܰܫܺܝܢܳܬ݂ܳܐ̈ ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܒ݂ܺܝܪܳܢ̈ ܠܗܶܝܢ ܪܽܘܚܶܐ̈ ܩܰܫܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܆ ܡܶܢ ܩܰܝܣܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܡܶܬ݂ܢܰܬ݁ܦ݂ܳܢ̈ ܇ ܠܰܐܬ݂ܰܪ ܕ݁ܚܳܐܰܪ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܕ݂ܰܒ݁ܰܪ . 5 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܶܫܳܢܳܐ ܆ ܗܰܕ݁ܳܡܳܐ ܗ̱ܘ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܡܶܫܬ݁ܰܥܠܶܐ . ܐܳܦ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܙܥܽܘܪܬ݁ܳܐ ܥܳܒ݂ܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܡܰܘܩܕ݂ܳܐ . 6 ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܗ̱ܘ ܆ ܘܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܥܳܒ݂ܳܐ ܗ̱ܘ . ܘܗܽܘ ܠܶܫܳܢܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܗܰܕ݁ܳܡܰܝܢ̈ ܆ ܡܟ݂ܰܬ݁ܶܡ ܠܶܗ ܠܟ݂ܽܠܶܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܰܢ . ܘܡܰܘܩܶܕ݂ ܝܽܘܒ݁ܳܠܶܐ̈ ܕ݁ܫܰܪܒ݂ܳܬ݂ܰܢ̈ ܕ݁ܪܳܗܛܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܓ݁ܺܝܓ݂ܠܶܐ̈ . ܘܝܳܩܶܕ݂ ܐܳܦ݂ ܗܽܘ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ . 7 ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܝܳܢܶܐ̈ ܕ݁ܚܰܝܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܰܕ݂ܦ݂ܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܇ ܘܪܰܚܫܳܐ ܕ݁ܝܰܡܳܐ ܘܰܕ݂ܝܰܒ݂ܫܳܐ ܆ ܡܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܺܝܢ ܠܰܟ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܽܘܬ݂ܳܐ . 8 ܠܶܫܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܶܟ݂ܒ݁ܫܺܝܘܗ̱ܝ . ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܰܟ݂ܣܳܐ . ܡܠܶܐ ܗ̱ܽܘ ܣܰܡܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ . 9 ܒ݁ܶܗ ܡܒ݂ܰܪܟ݂ܺܝܢܰܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܰܐܒ݂ܳܐ ܆ ܘܒ݂ܶܗ ܠܳܝܛܺܝܢܰܢ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܕ݁ܒ݂ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ . 10 ܘܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܳܐ ܢܳܦ݂ܩܳܢ̈ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܠܰܘܛܳܬ݂ܳܐ̈ . ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܐܰܚܰܝ̈ ܆ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܣܬ݁ܰܥܪܳܢ̈ . 11 ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܡܰܒ݁ܽܘܥܳܐ ܇ ܢܶܦ݁ܩܽܘܢ ܡܰܝܳܐ̈ ܚܠܰܝܳܐ̈ ܘܡܰܪܺܝܪܶܐ̈ . 12 ܐܰܘ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܬ݁ܺܬ݁ܳܐ ܐܰܚܰܝ̈ ܆ ܕ݁ܙܰܝܬ݁ܶܐ̈ ܬ݁ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܆ ܐܰܘ ܓ݁ܦ݂ܶܬ݁ܳܐ ܬ݁ܺܐܢܶܐ̈ . ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܡܰܝܳܐ̈ ܡܰܠܺܝܚܶܐ̈ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܆ ܕ݁ܢܶܬ݂ܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘܢ ܚܠܰܝܳܐ̈ ܀ 13 ܡܰܢܽܘ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܚܰܟ݁ܺܝܡ ܘܰܪܕ݂ܶܐ ܆ ܢܚܰܘܶܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܒ݁ܗܽܘܦ݁ܳܟ݂ܶܐ̈ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ̈ ܂ ܒ݁ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܬ݁ܳܐ . 14 ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܚܣܳܡܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܇ ܐܰܘ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܒ݁ܠܶܒ݁ܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܆ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܚܰܬ݁ܪܽܘܢ ܥܰܠ ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܰܬ݁ܕ݂ܰܓ݁ܠܽܘܢ . 15 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܠܳܐ ܢܶܚܬ݁ܰܬ݂ ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬ݁ܳܐ ܇ ܡܶܢ ܚܽܘܫܳܒ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܂ ܘܡܶܢ ܫܺܐܕ݂ܶܐ̈ . 16 ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܚܣܳܡܳܐ ܘܚܶܪܝܳܢܳܐ ܆ ܬ݁ܰܡܳܢ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܠܽܘܚܝܳܐ ܘܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ . 17 ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܆ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ ܗ̱ܝ ܘܡܰܠܝܳܐ ܫܠܳܡܳܐ . ܘܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܳܐ ܘܡܶܫܬ݁ܰܡܥܳܢܝܳܐ . ܘܡܰܠܝܳܐ ܪܰܚܡܶܐ̈ ܘܦ݂ܺܐܪܶܐ̈ ܛܳܒ݂ܶܐ̈ . ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܦ݁ܳܠܓ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ . ܘܒ݂ܰܐܦ݁ܶܐ̈ ܠܳܐ ܢܳܣܒ݁ܳܐ . 18 ܦ݁ܺܐܪܶܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܒ݁ܫܰܝܢܳܐ ܡܶܙܕ݁ܰܪܥܺܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܫܠܳܡܳܐ .
4 Chapter 4 1 ܡܶܢ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܩܪܳܒ݂ܶܐ̈ ܘܡܰܨܘܳܬ݂ܳܐ̈ . ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܡܰܩܪܒ݂ܳܢ̈ ܒ݁ܗܰܕ݁ܳܡܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܆ 2 ܡܶܬ݂ܪܰܓ݂ܪܓ݂ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܘܠܰܝܬ݁ ܠܟ݂ܽܘܢ . ܘܩܳܛܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܘܛܳܢܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܘܠܳܐ ܐܳܬ݂ܝܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ . ܘܢܳܨܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܘܰܩܪܳܒ݂ܶܐ̈ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܘܠܰܝܬ݁ ܠܟ݂ܽܘܢ ܇ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܫܳܐܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . 3 ܫܳܐܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܳܣܒ݁ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫܳܐܝܺܬ݂ ܫܳܐܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܇ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܬ݁ܬ݂ܰܪܣܽܘܢ ܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ̈ . 4 ܓ݁ܰܝܳܪܶܐ̈ ܅ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܪܶܚܡܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܪܳܚܡܳܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܆ ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀ 5 ܐܰܘ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐܝܺܬ݂ ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܇ ܕ݁ܒ݂ܰܛܢܳܢܳܐ ܪܳܓ݁ܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܥܳܡܪܳܐ ܒ݁ܰܢ . 6 ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪܬ݁ܳܐ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ . ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܡܰܪ . ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܡܰܟ݁ܶܟ݂ ܠܪܳܡܶܐ̈ ܆ ܘܰܠܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܶܐ̈ ܝܳܗܶܒ݂ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ . 7 ܐܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܰܕ݂ܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ . ܘܩܽܘܡܘ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܣܳܛܳܢܳܐ ܆ ܘܥܳܪܶܩ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ . 8 ܘܰܩܪܽܘܒ݂ܘ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܢܶܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ . ܕ݁ܰܟ݁ܰܘ ܐܺܝܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܂ ܚܰܛܳܝܶܐ̈ ܅ ܩܰܕ݁ܶܫܘ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ̈ ܂ ܦ݁ܠܺܝܓ݂ܰܝ̈ ܢܰܦ݂ܫܳܐ . 9 ܐܶܬ݂ܡܰܟ݁ܰܟ݂ܘ ܘܶܐܬ݁ܰܐܒ݂̱ܠܘ . ܘܓ݂ܽܘܚܟ݁ܟ݂ܽܘܢ ܠܶܐܒ݂ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܗܦ݂ܶܟ݂ ܆ ܘܚܰܕ݂ܘܰܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܥܳܩܬ݂ܳܐ . 10 ܐܶܬ݂ܡܰܟ݁ܰܟ݂ܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܆ ܘܰܢܪܰܡܪܶܡܟ݂ܽܘܢ . 11 ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܥܰܠ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܐܰܚܰܝ̈ . ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ ܐܰܘ ܕ݁ܳܐܶܢ ܠܰܐܚܽܘܗ̱ܝ ܆ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܕ݂ܳܐܶܢ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ . ܘܶܐܢ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܳܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܆ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ ܥܳܒ݂ܽܘܕ݂ܶܗ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܂ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܝܳܢܶܗ . 12 ܚܰܕ݂ ܗ̱ܽܘ ܣܳܐܶܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܕ݂ܰܝܳܢܳܐ ܇ ܕ݁ܗܽܘ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܰܚܶܐ ܘܢܰܘܒ݁ܶܕ݂ . ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܆ ܕ݁ܕ݂ܳܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܶܗ ܠܩܰܪܺܝܒ݂ܳܟ݂ ܀ 13 ܡܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܢܺܐܡܰܪ ܐܳܦ݂ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܆ ܕ݁ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܘ ܡܚܳܪ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢܰܢ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܗܺܝ . ܘܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢܰܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܫܰܢ̱ܬ݁ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ . ܘܡܶܬ݁ܬ݁ܰܓ݁ܪܺܝܢܰܢ ܘܝܳܬ݂ܪܺܝܢܰܢ . 14 ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܡܳܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܡܚܳܪ . ܡܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܚܰܝܰܝܢ̈ ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܰܗܓ݁ܳܐ ܕ݁ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܘܛܳܠܶܩ ܘܡܰܘܦ݁ܶܐ . 15 ܚܠܳܦ݂ ܕ݁ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕ݁ܶܐܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܨܒ݁ܶܐ ܘܢܺܚܶܐ ܆ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢܰܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܘ ܗܳܝ ܆ 16 ܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܺܝܢ ܒ݁ܰܚܬ݂ܺܝܪܽܘܬ݂ܗܽܘܢ . ܟ݁ܽܠ ܫܽܘܒ݂ܗܳܪܳܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܂ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܗ̱ܘ . 17 ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܝܳܕ݂ܰܥ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܠܳܗ ܆ ܚܛܳܗܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܀
5 Chapter 5 1 ܐܳܘ ܥܰܬ݁ܺܝܪܶܐ̈ ܅ ܐܰܝܠܶܠܘ ܘܰܒ݂ܟ݂ܰܘ ܥܰܠ ܕ݁ܽܘܘܳܢܶܐ̈ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܝܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ . 2 ܥܽܘܬ݂ܪܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܬ݂ܚܰܒ݁ܰܠ ܘܰܣܪܺܝ . ܘܡܳܐܢܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܐܶܬ݂ܶܐܟ݂ܶܠܘ ܡܶܢ ܣܳܣܳܐ . 3 ܘܕ݂ܰܗܒ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܣܺܐܡܟ݂ܽܘܢ ܐܰܫܚܶܬ݂ ܠܶܗ . ܘܫܽܘܚܬ݁ܗܽܘܢ ܗܳܘܝܳܐ ܠܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ . ܘܗܺܝ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܐܟ݂ܽܘܠ ܒ݁ܶܣܪܟ݂ܽܘܢ . ܢܽܘܪܳܐ ܟ݁ܰܢܶܫܬ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܐ̱ܚܪܳܝܶܐ̈ . 4 ܗܳܐ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܦ݂ܳܥܠܶܐ̈ ܕ݁ܰܚܨܰܕ݂ܘ ܐܰܪܥܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ̈ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܰܛܠܰܡܬ݁ܽܘܢ ܂ ܩܳܥܶܐ . ܘܰܓ݂ܥܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܳܨܽܘܕ݂ܶܐ̈ ܁ ܠܶܐܕ݂ܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܨܒ݂ܰܐܘܽܬ݂ ܥܶܠܰܬ݂ . 5 ܒ݁ܣܶܡܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܶܐܬ݂ܠܰܥܰܒ݂ܬ݁ܽܘܢ . ܘܬ݂ܰܪܣܺܝܬ݁ܽܘܢ ܦ݁ܰܓ݂ܪܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܢܶܟ݂ܣܬ݂ܳܐ . 6 ܚܰܝܶܒ݂ܬ݁ܽܘܢ ܘܰܩܛܰܠܬ݁ܽܘܢ ܠܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܆ ܘܠܳܐ ܩܳܡ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠܟ݂ܽܘܢ ܀.܀.܀܀ 3 7 ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܆ ܐܰܓ݁ܰܪܘ ܪܽܘܚܟ݂ܽܘܢ ܁ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ . ܐܰܝܟ݂ ܐܰܟ݁ܳܪܳܐ ܕ݁ܰܡܣܰܟ݁ܶܐ ܠܦ݂ܺܐܪܶܐ̈ ܝܰܩܺܝܪܶܐ̈ ܕ݁ܰܐܪܥܶܗ ܇ ܘܡܰܓ݁ܰܪ ܪܽܘܚܶܗ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܇ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܳܣܶܒ݂ ܡܶܛܪܳܐ ܒ݁ܟ݂ܺܝܪܳܝܳܐ ܘܰܠܩܺܝܫܳܝܳܐ ܆ 8 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܓ݁ܰܪܘ ܪܽܘܚܟ݂ܽܘܢ ܇ ܘܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ̈ ܫܰܪܰܪܘ . ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܠܳܗ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ . 9 ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܰܢܚܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ ܐܰܚܰܝ̈ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܕ݂ܺܝܢܽܘܢ . ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܩܳܐܶܡ . 10 ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ ܣܰܒ݂ܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܆ ܠܡܰܓ݁ܪܰܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܽܐܘܠܨܳܢܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ . ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܡܰܠܶܠܘ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ . 11 ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܳܗܒ݁ܺܝܢܰܢ ܛܽܘܒ݂ܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܣܰܝܒ݁ܰܪܘ . ܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܺܐܝܳܘܒ݂ ܆ ܘܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܂ ܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܡܪܰܚܡܳܢ ܗ̱ܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܡܪܰܚܦ݂ܳܢ . 12 ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܆ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܝܳܡܶܝܢ . ܠܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܳܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ . ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܒ݁ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܡܶܠܰܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܆ ܐܺܝܢ ܐܺܝܢ ܘܠܳܐ ܠܳܐ ܇ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܚܰܝܒ݂ܽܘܢ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܕ݁ܺܝܢܳܐ . 13 ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܡܨܰܠܶܐ . ܘܶܐܢ ܚܳܕ݂ܶܐ ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܡܙܰܡܰܪ . 14 ܘܶܐܢ ܟ݁ܪܺܝܗ ܆ ܢܶܩܪܶܐ ܠܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܕ݁ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܘܰܢܨܰܠܽܘܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܇ ܘܢܶܡܫܚܽܘܢܶܗ ܡܶܫܚܳܐ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ . 15 ܘܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܡܰܚܠܡܳܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗ . ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ . ܘܶܐܢ ܚܛܳܗܶܐ̈ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܠܶܗ ܆ ܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܩܺܝܢ ܠܶܗ . 16 ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܘܕ݁ܶܝܢ ܣܰܟ݂ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ̈ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ . ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܨܰܠܶܝܢ ܚܰܕ݂ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ ܆ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܰܐܣܽܘܢ . ܪܰܒ݂ ܗ̱ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܚܰܝܠܳܗ ܕ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܠܳܗ . 17 ܐܳܦ݂ ܐܺܠܺܝܳܐ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܗܘܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܰܢ . ܘܨܰܠܺܝ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܚܽܘܬ݂ ܡܶܛܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܆ ܘܠܳܐ ܢܚܶܬ݂ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܫܢܺܝܢ̈ ܘܶܫܬ݁ܳܐ ܝܰܪܚܺܝܢ̈ . 18 ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܨܰܠܺܝ ܆ ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܝܰܗ̱ܒ݂ܘ ܡܶܛܪܳܐ . ܘܰܐܪܥܳܐ ܝܶܗܒ݁ܰܬ݂ ܦ݁ܺܐܪܶܝܗ̈ ܀ 19 ܐܰܚܰܝ̈ ܆ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܢܶܛܥܶܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܇ ܘܢܰܦ݂ܢܶܝܘܗ̱ܝ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬ݂ܶܗ ܆ 20 ܢܶܕ݁ܰܥ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܗܦ݁ܶܟ݂ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܽܐܘܪܚܶܗ ܆ ܡܰܚܶܐ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܡܶܢ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܇ ܘܥܳܛܶܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܰܚܛܳܗܰܘܗ̱ܝ̈ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/138
Source:
G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn (eds.), The New Testament in Syriac [ ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 1, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by George A. Kiraz.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
James the Apostle, “James (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܝܥܩܘܒ ܫܠܝܚܐ” based upon G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn (eds.), The New Testament in Syriac [ ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified May 1, 2018, https://syriaccorpus.org/138.
Bibliography:
James (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܝܥܩܘܒ ܫܠܝܚܐ.” In The New Testament in Syriac [ ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ], edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/138.

Show Citation Styles