Digital Syriac Corpus

1 Peter (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ

   https://syriaccorpus.org/139
1 Chapter 1 1 ܦ݁ܶܛܪܳܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܆ ܠܰܓ݂ܒ݂ܰܝܳܐ̈ ܘܬ݂ܰܘܬ݁ܳܒ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܰܙܪܺܝܥܺܝܢ ܒ݁ܦ݁ܳܢܛܳܘܣ . ܘܰܒ݂ܓ݂ܰܠܰܛܺܝܰܐ . ܘܰܒ݂ܩܰܦ݁ܳܘܕ݂ܩܺܝܰܐ ܘܒ݂ܰܐܣܺܝܰܐ . ܘܰܒ݂ܒ݂ܺܝܬ݂ܽܘܢܺܝܰܐ ܇ 2 ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܓ݁ܒ݂ܺܝܘ ܒ݁ܰܡܩܰܕ݁ܡܽܘܬ݂ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܳܐ ܁ ܒ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܇ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܡܰܫܡܰܥܬ݂ܳܐ ܘܠܰܪܣܳܣ ܕ݁ܡܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܢܶܣܓ݁ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀ 3 ܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܗ̱ܝ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܰܚܢܳܢܶܗ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܐܰܘܠܕ݂ܰܢ ܡܶܢ ܕ݁ܪܺܝܫ ܇ ܒ݁ܰܩܝܳܡܬ݁ܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܆ ܠܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ . 4 ܘܰܠܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܠܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܰܢܦ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܚܳܡܝܳܐ . ܗܳܝ ܕ݁ܰܡܛܰܝܒ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ . 5 ܟ݁ܰܕ݂ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܚܰܝܠܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܒ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܠܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܡܛܰܝܒ݂ܺܝܢ ܕ݁ܢܶܬ݂ܓ݁ܠܽܘܢ ܠܙܰܒ݂ܢܶܐ̈ ܐ̱ܚܪܳܝܶܐ̈ ܇ 6 ܕ݁ܰܒ݂ܗܽܘܢ ܬ݁ܶܚܕ݁ܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܆ ܐܳܦ݂ܶܢ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܩܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܢܶܣܝܽܘܢܶܐ̈ ܡܫܰܚܠܦ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܥܳܕ݂ܶܝܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܆ 7 ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܽܘܚܪܳܢܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܢܶܬ݂ܚܙܶܐ ܇ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܰܪ ܡܶܢ ܕ݁ܰܗܒ݂ܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܩܺܝ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ ܇ ܠܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܘܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܰܠܩܽܘܠܳܣܳܐ ܂ ܒ݁ܓ݂ܶܠܝܳܢܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . 8 ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܘܡܰܚܒ݂ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܶܗ . ܘܰܒ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܪܳܘܙܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܡܫܰܒ݁ܰܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܡܰܠܠܳܐ ܆ 9 ܕ݁ܰܬ݂ܩܰܒ݁ܠܽܘܢ ܦ݁ܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܂ ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ̈ . 10 ܗܳܢܽܘܢ ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܥܰܩܶܒ݂ܘ ܗ̱ܘܰܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ ܇ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܢܰܒ݁ܺܝܘ ܥܰܠ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ . 11 ܘܰܒ݂ܨܰܘ ܕ݁ܒ݂ܰܐܝܢܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܡܚܰܘܝܳܐ ܘܡܰܣܗܕ݂ܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܥܳܡܪܳܐ ܒ݁ܗܽܘܢ ܆ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܚܰܫܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܶܗ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ . 12 ܘܶܐܬ݂ܓ݁ܠܺܝ ܠܗܽܘܢ ܁ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܒ݂ܳܨܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܰܘ ܠܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܰܢ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܡܶܬ݂ܢܰܒ݁ܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܳܫܳܐ ܐܶܬ݂ܓ݁ܠܺܝ ܠܟ݂ܽܘܢ ܇ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܣܰܒ݁ܰܪܢܳܟ݂ܽܘܢ . ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܕ݁ܰܪ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ . ܕ݁ܰܒ݂ܗܶܝܢ ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ ܁ ܡܶܬ݂ܪܰܓ݂ܪܓ݂ܺܝܢ ܐܳܦ݂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ̈ ܂ ܕ݁ܰܢܕ݂ܰܝܩܽܘܢ . 13 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܙܽܘܩܘ ܚܰܨܶܐ̈ ܕ݁ܬ݂ܰܪܥܝܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ̈ ܆ ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪܘ ܓ݁ܡܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ . ܘܣܰܒ݁ܰܪܘ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܝܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܇ ܒ݁ܓ݂ܶܠܝܳܢܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܇ 14 ܐܰܝܟ݂ ܒ݁ܢܰܝܳܐ̈ ܡܶܫܬ݁ܰܡܥܳܢܶܐ̈ . ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܦ݂ܽܘܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܰܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ̈ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܪܳܓ݁ܺܝܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ . 15 ܐܶܠܳܐ ܗܘܰܘ ܩܰܕ݁ܺܝܫܺܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܗܽܘܦ݁ܳܟ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܇ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕ݁ܰܩܪܳܟ݂ܽܘܢ . 16 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܆ ܕ݁ܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܺܝܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫ ܐ̱ܢܳܐ . 17 ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܡܰܣܰܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ̈ ܇ ܘܕ݂ܳܐܶܢ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܆ ܒ݁ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݁ܰܪܘ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܘܬ݁ܳܒ݂ܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ . 18 ܟ݁ܰܕ݂ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܟ݂ܶܣܦ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܠܶܐ ܘܠܳܐ ܒ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܇ ܐܶܬ݂ܦ݁ܪܶܩܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܣܪܺܝܩܶܐ̈ ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܗܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܆ 19 ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ ܕ݁ܡܽܘܡܳܐ ܘܛܽܘܠܫܳܐ ܂ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܶܗ . ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܡܫܺܝܚܳܐ . 20 ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܩܰܕ݁ܰܡ ܗ̱ܘܳܐ ܦ݁ܪܺܝܫ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܇ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܬ݁ܰܪܡܝܳܬ݂ܶܗ̈ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܆ ܘܶܐܬ݂ܓ݁ܠܺܝ ܒ݁ܰܐ̱ܚܪܳܝܬ݁ܗܽܘܢ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܶܐ̈ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ . 21 ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܗܰܝܡܶܢܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܁ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܩܺܝܡܶܗ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ ܇ ܘܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܶܗ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܆ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܣܰܒ݂ܪܟ݂ܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀ 22 ܟ݁ܰܕ݂ ܢܶܗܘܝܳܢ̈ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܢ̈ ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ̈ ܒ݁ܡܶܫܬ݁ܰܡܥܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܇ ܘܢܶܗܘܝܳܢ̈ ܡܰܠܝܳܢ̈ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܰܣܰܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ̈ ܆ ܕ݁ܡܶܢ ܠܶܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ ܘܰܓ݂ܡܺܝܪܳܐ ܇ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܡܰܚܒ݂ܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ . 23 ܐܰܝܟ݂ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܕ݁ܪܺܝܫ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݁ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܠܶܐ . ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܳܠܶܐ . ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܚܰܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܩܰܝܳܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ . 24 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܒ݁ܣܰܪ ܥܡܺܝܪܳܐ . ܘܟ݂ܽܠܳܗ ܝܳܐܝܽܘܬ݂ܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܥܽܘܦ݂ܝܳܐ ܕ݁ܚܰܩܠܳܐ . ܝܳܒ݂ܶܫ ܥܡܺܝܪܳܐ ܘܚܳܡܶܐ ܥܽܘܦ݂ܝܳܐ ܆ 25 ܘܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܰܢ ܩܰܝܳܡܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ . ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܣܬ݁ܰܒ݁ܰܪܬ݁ܽܘܢ ܀
2 Chapter 2 1 ܐܰܢܺܝܚܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܳܗ ܒ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ . ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܢܶܟ݂ܠܳܐ ܘܡܰܣܰܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ̈ . ܘܰܚܣܳܡܳܐ . ܘܡܶܐܟ݂ܰܠ ܩܰܪܨܳܐ . 2 ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܠܽܘܕ݂ܶܐ̈ ܫܰܒ݂ܪܶܐ̈ . ܘܶܐܬ݂ܪܰܓ݂ܪܰܓ݂ܘ ܠܳܗ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܚܰܠܒ݂ܳܐ ܢܰܩܕ݁ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܢܳܐ ܇ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܬ݁ܶܬ݂ܪܰܒ݁ܽܘܢ ܠܚܰܝܶܐ̈ . 3 ܐܶܢ ܛܥܶܡܬ݁ܽܘܢ ܘܰܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܛܳܒ݂ ܗ̱ܽܘ ܡܳܪܝܳܐ . 4 ܗܰܘ ܕ݁ܠܶܗ ܡܶܬ݂ܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܇ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕ݁ܰܐܣܠܝܽܘܗ̱ܝ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܆ ܘܰܓ݂ܒ݂ܶܐ ܘܰܡܝܰܩܰܪ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ . 5 ܘܳܐܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܟ݁ܺܐܦ݂ܶܐ̈ ܚܰܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܢܰܘ . ܘܰܗܘܰܘ ܗܰܝܟ݁ܠܶܐ̈ ܪܽܘܚܳܢܶܐ̈ ܘܟ݂ܳܗܢܶܐ̈ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܆ ܠܡܰܣܳܩܽܘ ܕ݁ܶܒ݂ܚܶܐ̈ ܪܽܘܚܳܢܶܐ̈ ܕ݁ܰܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܂ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀.܀.܀܀ 1 6 ܐܰܡܺܝܪ ܗ̱ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܆ ܕ݁ܗܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݁ܨܶܗܝܽܘܢ ܆ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܒ݁ܚܺܝܪܬ݁ܳܐ ܘܝܰܩܺܝܪܬ݁ܳܐ ܒ݁ܪܺܝܫ ܙܳܘܺܝܬ݂ܳܐ . ܘܡܰܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܳܗ ܂ ܠܳܐ ܢܶܒ݂ܗܰܬ݂ . 7 ܠܟ݂ܽܘܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܇ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ . ܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܺܝܢ ܆ 8 ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܗ̱ܘ ܕ݁ܬ݂ܽܘܩܰܠܬ݂ܳܐ ܘܰܐܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܟ݂ܶܫܠܳܐ . ܘܡܶܬ݁ܬ݁ܰܩܠܺܝܢ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܺܝܢ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܁ ܕ݁ܰܠܗܳܕ݂ܶܐ ܣܺܝܡܺܝܢ . 9 ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܇ ܕ݁ܰܡܟ݂ܰܗܢܳܐ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ . ܥܰܡܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ . ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܦ݁ܪܺܝܩܳܐ . ܬ݁ܣܰܒ݁ܪܽܘܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܚܳܬ݂ܶܗ̈ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܰܩܪܳܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܠܢܽܘܗܪܶܗ ܡܝܰܬ݁ܪܳܐ . 10 ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܠܳܐ ܚܫܺܝܒ݂ܺܝܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܰܡܳܐ ܆ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܪܰܚܡܶܐ̈ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܘ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܆ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܫܬ݁ܰܦ݁ܰܥܘ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܪܰܚܡܶܐ̈ ܀ 11 ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ̈ ܆ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܇ ܐܰܝܟ݂ ܥܳܪܨܶܐ̈ ܘܰܐܝܟ݂ ܬ݁ܰܘܬ݁ܳܒ݂ܶܐ̈ ܆ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܪܰܩܘ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܶܗ̈ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܳܢ̈ ܩܪܳܒ݂ܳܐ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܢܰܦ݂ܫܳܐ . 12 ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪܺܝܢ ܗܽܘܦ݁ܳܟ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ . ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܡܶܠܶܐ̈ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܆ ܢܶܚܙܽܘܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ̈ ܆ ܘܰܢܫܰܒ݁ܚܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܒ݂ܽܘܚܪܳܢܳܐ . 13 ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܳܐ . ܠܡܰܠܟ݁ܶܐ̈ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܠܛܳܢܗܽܘܢ . 14 ܘܰܠܕ݂ܰܝܳܢܶܐ̈ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܶܢܶܗ ܡܶܫܬ݁ܰܕ݁ܪܺܝܢ ܠܰܬ݂ܒ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܣܟ݁ܠܳܢܶܐ̈ ܇ ܘܰܠܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܰܝ̈ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ . 15 ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗ̱ܘ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܕ݁ܒ݂ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ̈ ܬ݁ܶܣܟ݁ܪܽܘܢ ܦ݁ܽܘܡܳܐ ܕ݁ܣܰܟ݂ܠܶܐ̈ ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ . 16 ܐܰܝܟ݂ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܚܺܐܪܶܐ̈ . ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܠܗܽܘܢ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܬ݁ܰܚܦ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܠܒ݂ܺܝܫܽܘܬ݂ܗܽܘܢ . ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 17 ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܝܰܩܰܪܘ . ܠܰܐܚܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܐܰܚܶܒ݂ܘ . ܘܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܚܰܠܘ . ܘܰܠܡܰܠܟ݁ܶܐ̈ ܝܰܩܰܪܘ . 18 ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ̈ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܆ ܐܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܰܕ݂ܘ ܠܡܳܪܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܁ ܒ݁ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܇ ܠܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܠܛܳܒ݂ܶܐ̈ ܘܰܠܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܶܐ̈ . ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܰܩܫܰܝܳܐ̈ ܘܰܠܥܰܣܩܶܐ̈ . 19 ܠܗܳܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܆ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܛܽܠ ܬ݁ܺܐܪܬ݁ܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܬ݁ܳܐ ܡܣܰܝܒ݁ܪܺܝܢ ܥܳܩܳܬ݂ܳܐ̈ ܁ ܕ݁ܳܐܬ݂ܝܳܢ̈ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܥܰܘܠܳܐ . 20 ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܶܛܽܠ ܣܰܟ݂ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ ܡܣܰܝܒ݁ܪܺܝܢ ܐܽܘܠܨܳܢܶܐ̈ ܆ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܠܗܽܘܢ . ܐܶܠܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܘܳܠܨܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܰܡܣܰܝܒ݁ܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܝܳܪܒ݁ܳܐ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ . 21 ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝܬ݁ܽܘܢ ܇ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܺܝܬ݂ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ . ܘܰܫܒ݂ܰܩ ܠܰܢ ܗܳܢܳܐ ܛܽܘܦ݂ܣܳܐ ܆ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܥܶܩܒ݂ܳܬ݂ܶܗ̈ ܬ݁ܗܰܠܟ݂ܽܘܢ . 22 ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܇ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܢܶܟ݂ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܒ݁ܦ݂ܽܘܡܶܗ . 23 ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܨܛܰܚܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܠܳܐ ܡܨܰܚܶܐ . ܘܚܳܐܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܠܰܚܰܡ . ܐܶܠܳܐ ܡܰܫܠܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܺܝܢܶܗ ܠܕ݂ܰܝܳܢܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ . 24 ܘܰܫܩܰܠ ܚܛܳܗܰܝܢ̈ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܆ ܘܰܐܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܶܗ ܠܰܨܠܺܝܒ݂ܳܐ ܇ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܡܺܝܬ݂ܺܝܢܰܢ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܆ ܒ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܢܺܚܶܐ . ܒ݁ܫܽܘܡܳܬ݂ܶܗ̈ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܬ݂ܰܐܣܺܝܬ݁ܽܘܢ . 25 ܕ݁ܛܳܥܶܝܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܶܪܒ݁ܶܐ̈ ܆ ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܢܺܝܬ݁ܽܘܢ ܗܳܫܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܪܳܥܝܳܐ ܘܣܳܥܽܘܪܳܐ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ̈ ܀
3 Chapter 3 1 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܶܝܢ ܢܶܫܶܐ̈ ܆ ܐܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܰܕ݂ܶܝܢ̈ ܠܒ݂ܰܥܠܰܝܟ݁ܶܝܢ̈ ܆ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܺܝܢ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܆ ܒ݁ܕ݂ܽܘܒ݁ܳܪܰܝܟ݁ܶܝܢ̈ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ̈ ܁ ܕ݁ܠܳܐ ܥܰܡܠܳܐ ܂ ܬ݁ܶܩܢܝܳܢ̈ ܐܶܢܽܘܢ ܇ 2 ܟ݁ܰܕ݂ ܚܳܙܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܢܰܟ݂ܦ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݁ܪܳܢ̈ ܐܢ̱ܬ݁ܶܝܢ . 3 ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܨܛܰܒ݁ܬ݂ܳܢ̈ ܁ ܒ݁ܨܶܒ݂ܬ݁ܶܐ̈ ܒ݁ܰܪܳܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܓ݂ܕ݂ܽܘܠܶܐ̈ ܕ݁ܣܰܥܪܰܝܟ݁ܶܝܢ̈ . ܐܰܘ ܕ݁ܚܶܫܠܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ . ܐܰܘ ܕ݁ܰܠܒ݂ܽܘܫܶܐ̈ ܡܝܰܬ݁ܪܶܐ̈ . 4 ܐܶܠܳܐ ܐܶܨܛܰܒ݁ܰܬ݂ܶܝܢ̈ ܒ݁ܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܟ݁ܰܣܝܳܐ ܕ݁ܠܶܒ݁ܳܐ ܆ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܠܳܐ ܇ ܨܶܒ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܰܪ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ . 5 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܦ݂ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܢܶܫܶܐ̈ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܣܰܒ݁ܪܳܢ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܡܨܰܒ݁ܬ݂ܳܢ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܗܶܝܢ̈ ܘܡܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܳܢ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܒ݂ܰܥܠܰܝܗܶܝܢ̈ . 6 ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܣܰܪܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܘܩܳܪܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܡܳܪܝ . ܗܳܝ ܕ݁ܗܳܘܝܳܢ̈ ܐܢ̱ܬ݁ܶܝܢ ܠܳܗ ܒ݁ܢܳܬ݂ܳܐ̈ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܛܳܒ݂ܶܐ̈ ܇ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥܳܢ̈ ܐܢ̱ܬ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܶܚܠܳܐ . 7 ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܆ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܥܡܰܪܘ ܥܰܡ ܢܶܫܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܒ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ . ܘܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܡܳܐܢܶܐ̈ ܡܚܺܝܠܶܐ̈ ܆ ܒ݁ܺܐܝܩܳܪܳܐ ܐܰܚܽܘܕ݂ܘ ܐܶܢܶܝܢ̈ ܇ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܳܢܶܝܢ̈ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܝܳܪܬ݁ܳܢ̈ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܇ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܡܶܬ݁ܬ݁ܰܩܠܺܝܢ ܒ݁ܰܨܠܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ̈ . 8 ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܆ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܐܘܝܽܘܬ݂ܳܐ . ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܚܳܫܺܝܢ ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܚܳܫܺܝܢ . ܘܪܳܚܡܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ . ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܪܰܚܡܬ݂ܳܢܺܝܢ ܘܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܺܝܢ . 9 ܘܰܠܐ̱ܢܳܫ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܦ݂ܪܥܽܘܢ . ܘܳܐܦ݂ܠܳܐ ܨܽܘܚܺܝܬ݂ܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܨܽܘܚܺܝܬ݂ܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܠܩܽܘܒ݂ܠܳܐ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܆ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܒ݂ܰܪܟ݂ܺܝܢ . ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝܬ݁ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܒ݂ܽܘܪܟ݁ܬ݂ܳܐ ܬ݁ܺܐܪܬ݁ܽܘܢ . 10 ܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܚܰܝܶܐ̈ ܇ ܘܪܳܚܶܡ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܛܳܒ݂ܶܐ̈ ܠܡܶܚܙܳܐ ܆ ܢܶܛܰܪ ܠܶܫܳܢܶܗ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܆ ܘܣܶܦ݂ܘܳܬ݂ܶܗ̈ ܠܳܐ ܢܡܰܠܠܳܢ̈ ܢܶܟ݂ܠܳܐ . 11 ܢܶܥܒ݁ܰܪ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܘܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ . ܘܢܶܒ݂ܥܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܢܶܪܗܰܛ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ . 12 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܥܰܝܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܙܰܕ݁ܺܝܩܶܐ̈ ܆ ܘܶܐܕ݂ܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܠܡܶܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ . ܘܰܐܦ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܺܝܫܶܐ̈ . 13 ܘܡܰܢܽܘ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܇ ܐܶܢ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܛܰܢܳܢܶܐ̈ ܕ݁ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ . 14 ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕ݁ܬ݂ܶܚܫܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝ̈ ܟ݁ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܛܽܘܒ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ . ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܕ݂ܰܚܠܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ . ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܫܬ݁ܰܓ݂ܫܽܘܢ . 15 ܐܶܠܳܐ ܩܰܕ݁ܶܫܘ ܒ݁ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ̈ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ . ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܛܰܝܒ݂ܺܝܢ ܠܡܰܦ݁ܰܩ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܆ ܠܟ݂ܽܠ ܕ݁ܬ݂ܳܒ݂ܰܥ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܁ ܒ݁ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܇ 16 ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܬ݁ܺܐܪܬ݁ܳܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܆ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܇ ܢܶܒ݂ܗܬ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܛܳܠܡܺܝܢ ܠܕ݂ܽܘܒ݁ܳܪܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ̈ ܕ݁ܒ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ . 17 ܥܳܕ݂ܪܳܐ ܗ̱ܝ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܁ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܛܳܒ݂ܶܐ̈ ܆ ܬ݁ܶܣܒ݁ܠܽܘܢ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܇ ܐܶܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗ̱ܘ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܇ ܘܠܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ̈ . 18 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܙܒ݂ܰܢ ܡܺܝܬ݂ ܚܠܳܦ݂ ܚܛܳܗܰܝܢ̈ ܇ ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܚܰܛܳܝܶܐ̈ ܆ ܕ݁ܰܢܩܰܪܶܒ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ . ܘܡܺܝܬ݂ ܒ݁ܰܦ݂ܓ݂ܰܪ ܘܰܚܝܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚ . 19 ܘܰܐܟ݂ܪܶܙ ܠܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ܳܢ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܒ݁ܰܫܝܽܘܠ . 20 ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܠܳܐ ܐܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܶܗ̈ ܕ݁ܢܽܘܚ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܓ݁ܪܰܬ݂ ܪܽܘܚܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܦ݁ܶܩܕ݁ܰܬ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܩܺܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܁ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܇ ܘܰܬ݂ܡܳܢܶܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܢ̈ ܥܰܠܶܝܢ̈ ܠܳܗ ܘܰܚܝܰܝ̈ ܒ݁ܡܰܝܳܐ̈ . 21 ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܗܰܘ ܛܽܘܦ݂ܣܳܐ ܚܳܝܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܆ ܠܰܘ ܟ݁ܰܕ݂ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܡܫܺܝܓ݂ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܨܳܐܬ݂ܳܐ ܇ ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܘܕ݁ܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܬ݂ܺܐܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ . ܘܒ݂ܰܩܝܳܡܬ݁ܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . 22 ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܥܰܠܺܝ ܠܰܫܡܰܝܳܐ . ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . ܘܶܐܫܬ݁ܰܥܒ݁ܰܕ݂ܘ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ̈ ܘܫܰܠܺܝܛܳܢܶܐ̈ ܘܚܰܝܠܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܀.܀.܀܀
4 Chapter 4 2 1 ܐܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܚܰܫ ܚܠܳܦ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܒ݂ܣܰܪ ܆ ܘܳܐܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܐܶܙܕ݁ܰܝܰܢܘ . ܟ݁ܽܠܡܰܢ ܕ݁ܡܳܐܶܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܶܗ ܆ ܫܠܺܝ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܶܐ̈ ܆ 2 ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܠܰܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܢܺܚܶܐ ܇ ܟ݁ܡܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܇ ܐܶܠܳܐ ܠܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 3 ܣܳܦ݂ܶܩ ܓ݁ܶܝܪ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܪ ܆ ܕ݁ܰܦ݂ܠܰܚܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݁ܚܰܢܦ݂ܶܐ̈ ܇ ܒ݁ܳܐܣܽܘܛܽܘܬ݂ܳܐ . ܘܰܒ݂ܪܰܘܳܝܽܘܬ݂ܳܐ . ܘܰܒ݂ܨܰܚܢܽܘܬ݂ܳܐ . ܘܒ݂ܰܙܡܳܪܳܐ . ܘܰܒ݂ܦ݂ܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕ݁ܫܺܐܕ݂ܶܐ̈ . 4 ܘܗܳܐ ܗܳܫܳܐ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܺܝܢ ܘܰܡܓ݂ܰܕ݁ܦ݂ܺܝܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܇ ܒ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܪܚܺܝܬ݁ܽܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒ݁ܗܳܝ ܐܳܣܽܘܛܽܘܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ . 5 ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܝܳܗܒ݁ܺܝܢ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܠܰܡܕ݂ܳܢ ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ ܘܚܰܝܶܐ̈ . 6 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܣܬ݁ܰܒ݁ܰܪ ܐܳܦ݂ ܠܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ ܆ ܕ݁ܢܶܬ݁ܕ݂ܺܝܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܒ݁ܰܒ݂ܣܰܪ ܇ ܘܢܺܚܽܘܢ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚ . 7 ܡܰܛܝܰܬ݂ ܠܳܗ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠ . ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܢܰܟ݁ܰܦ݂ܘ ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪܘ ܠܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ . 8 ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܆ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܚܰܪܺܝܦ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ . ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܚܰܦ݁ܶܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܰܚܛܳܗܶܐ̈ . 9 ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܪܳܚܡܺܝܢ ܐܰܟ݂ܣܢܳܝܶܐ̈ ܕ݁ܠܳܐ ܪܶܛܢܳܐ . 10 ܘܟ݂ܽܠܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܆ ܢܫܰܡܶܫ ܒ݁ܳܗ ܠܚܰܒ݂ܪܰܘܗ̱ܝ̈ ܇ ܐܰܝܟ݂ ܪܰܒ݁ܰܝ̈ ܒ݁ܳܬ݁ܶܐ̈ ܛܳܒ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܡܦ݂ܰܪܰܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 11 ܟ݁ܽܠܡܰܢ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܂ ܢܡܰܠܶܠ . ܘܟ݂ܽܠܡܰܢ ܕ݁ܰܡܫܰܡܶܫ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܠܶܗ ܆ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܢܶܫܬ݁ܰܒ݁ܰܚ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . ܗܰܘ ܕ݁ܕ݂ܺܝܠܶܗ ܗ̱ܺܝ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܂ ܐܰܡܺܝܢ ܀ 12 ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ̈ ܆ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܽܘܢ ܒ݁ܢܶܣܝܽܘܢܶܐ̈ ܕ݁ܗܳܘܶܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܇ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝ ܓ݁ܳܕ݂ܶܫ ܠܟ݂ܽܘܢ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܠܒ݂ܽܘܚܪܳܢܟ݂ܽܘܢ ܗ̱ܽܘ ܗܳܘܶܝܢ . 13 ܐܶܠܳܐ ܚܕ݂ܰܘ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܦ݂ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܚܰܫܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ . ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܓ݂ܶܠܝܳܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܶܗ ܬ݁ܶܚܕ݁ܽܘܢ ܘܬ݂ܶܪܘܙܽܘܢ . 14 ܘܶܐܢ ܡܶܬ݂ܚܰܣܕ݂ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝ̈ ܫܡܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܆ ܛܽܘܒ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ . ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܡܫܰܒ݁ܰܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ . 15 ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܩܳܛܽܘܠܳܐ . ܐܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܳܐ . ܐܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܁ ܢܶܗܘܶܐ ܚܳܐܶܫ . 16 ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܚܳܐܶܫ ܐܰܝܟ݂ ܟ݁ܪܺܣܛܝܳܢܳܐ ܆ ܠܳܐ ܢܶܒ݂ܗܰܬ݂ ܇ ܐܶܠܳܐ ܢܫܰܒ݁ܰܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܫܡܳܐ . 17 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗ̱ܘ ܁ ܕ݁ܰܢܫܰܪܶܐ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢܰܢ ܡܫܰܪܶܐ ܆ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܺܝܢ ܠܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 18 ܘܶܐܢ ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܠܡܰܚܣܶܢ ܚܳܝܶܐ ܆ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܘܚܰܛܳܝܳܐ ܁ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܡܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚ . 19 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܚܳܫܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܢܰܓ݂ܥܠܽܘܢ ܠܶܗ ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ̈ ܇ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܒ݂ܳܪܽܘܝܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܀
5 Chapter 5 1 ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܆ ܐܶܢܳܐ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܚܰܒ݂ܪܟ݂ܽܘܢ . ܘܣܳܗܕ݁ܳܐ ܕ݁ܚܰܫܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ . ܘܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܳܐ ܕ݁ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܕ݁ܢܶܬ݂ܓ݁ܠܶܐ ܆ 2 ܪܥܰܘ ܡܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܡܰܫܠܡܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ . ܘܰܣܥܽܘܪܘ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܺܬ݂ . ܠܳܐ ܒ݁ܰܩܛܺܝܪܳܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ . ܠܳܐ ܒ݁ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܶܐ̈ ܛܰܢܦ݁ܶܐ̈ ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܠܶܒ݁ܟ݂ܽܘܢ . 3 ܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܪܰܝܳܐ̈ ܕ݁ܡܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܬ݁ܳܐ . 4 ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܢܶܬ݂ܓ݁ܠܶܐ ܪܰܒ݁ ܪܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܆ ܬ݁ܩܰܒ݁ܠܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܟ݁ܠܺܝܠܳܐ ܕ݁ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܚܳܡܶܐ . 5 ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܥܠܰܝܡܶܐ̈ ܆ ܐܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܰܕ݂ܘ ܠܩܰܫܺܝܫܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ . ܘܶܐܬ݂ܥܰܛ̱ܦ݂ܘ ܚܺܝܨܳܐܝܺܬ݂ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܣܰܩܽܘܒ݂ܠܳܐ ܗ̱ܘ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡܺܝܢ ܆ ܘܰܠܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܶܐ̈ ܝܳܗܶܒ݂ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܀ 6 ܐܶܬ݂ܡܰܟ݁ܰܟ݂ܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܬ݁ܰܩܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܕ݁ܗܺܝ ܬ݁ܪܺܝܡܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܙܳܕ݂ܶܩ . 7 ܘܨܶܦ݂ܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܳܗ ܫܕ݂ܰܘ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܇ ܕ݁ܠܶܗ ܒ݁ܛܺܝܠ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ . 8 ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪܘ ܘܶܥ̱ܗܰܕ݂ܘ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܟ݂ܽܘܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܝܳܐ ܁ ܢܳܗܶܡ ܘܰܡܗܰܠܶܟ݂ . ܘܒ݂ܳܥܶܐ ܂ ܕ݁ܰܠܡܰܢܽܘ ܢܶܒ݂ܠܰܥ . 9 ܩܽܘܡܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܠܩܽܘܒ݂ܠܶܗ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܫܰܪܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ . ܘܕ݂ܰܥܘ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܥܰܠ ܐܰܚܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܕ݁ܰܒ݂ܥܳܠܡܳܐ ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܫܶܐ̈ ܥܳܪܨܺܝܢ . 10 ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ . ܗܰܘ ܕ݁ܰܩܪܳܢ ܠܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܇ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . ܗܰܘ ܕ݁ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܰܢ ܇ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܢܣܰܝܒ݁ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܽܘܠܨܳܢܶܐ̈ ܙܥܽܘܪܶܐ̈ ܆ ܕ݁ܢܶܬ݂ܚܰܝܰܠ ܘܢܶܫܬ݁ܰܪܰܪ ܘܢܶܬ݂ܩܰܝܰܡ ܒ݁ܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܆ 11 ܕ݁ܠܶܗ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܘܽܐܘܚܕ݁ܳܢܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܇ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܂ ܐܰܡܺܝܢ ܀ 12 ܗܳܠܶܝܢ ܙܥܽܘܪܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܣܳܒ݂ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܁ ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܇ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܣܺܠܘܰܢܳܘܣ ܐܰܚܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ . ܘܰܡܦ݁ܳܣ ܐ̱ܢܳܐ ܘܣܳܗܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܕ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܗ̱ܝ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܇ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܳܗ . 13 ܫܳܐܠܳܐ ܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܁ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܓ݁ܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܒ݂ܳܒ݂ܶܠ ܂ ܘܡܰܪܩܳܘܣ ܒ݁ܶܪܝ . 14 ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܒ݁ܢܽܘܫܰܩܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ . ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܂ ܐܰܡܺܝܢ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/139
Source:
G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn (eds.), The New Testament in Syriac [ ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 1, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by George A. Kiraz.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Peter the Apostle, “1 Peter (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ” based upon G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn (eds.), The New Testament in Syriac [ ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified May 1, 2018, https://syriaccorpus.org/139.
Bibliography:
1 Peter (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ.” In The New Testament in Syriac [ ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ], edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/139.

Show Citation Styles