Aphrahat: Demonstration 14: A Petition - ܬܚܘܝܬܐ ܕܦܝܣܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
2

ܡܘܕܥܝܢܢ ܠܟܘܢ ܐܚ̈ܝܢ ܘܚܒ̈ܝܒܝܢ܂ ܘܟܕ ܠܟܘܢ ܡܘܕܥܝܢܢ܂ ܘܐܦ ܠܢܦܫܢ ܡܥܗܕܝܢܢ ܥܠ ܡܕܡ ܕܓܕܫ ܒܝܘ̈ܡܬܢ ܡܛܠ ܚ̈ܛܗܝܢ ܕܣܓܝܘ ܘܬܩܦܘ ܘܡܪܡܪܘ܂ ܐܬܚܫܟܘ ܡ̈ܕܥܝܢ ܡܢ ܣܘܟܠܐ ܘܠܐ ܡܥܝܪܝܢܢ ܢܦܫܢ ܕܢܬܦܢܐ ܥܠܝܢ ܐܠܗܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܒܢܒܝܐ܂ ܕܐܬܦܢܘ ܠܘܬܝ ܘܐܬܦܢܐ ܥܠܝܟܘܢ܂ ܘܐܦ ܗܘܫܥ ܐܡܪ܂ ܕܣܒܘ ܥܠܝܟܘܢ ܡ̈ܠܐ ܘܐܬܦܢܘ ܠܘܬ ܡܪܝܐ܂ ܘܐܫܥܝܐ ܐܡܪ܂ ܒܥܘ ܠܡܪܝܐ ܘܡܐ ܕܐܫܟܚܬܘܢܝܗܝ ܩܪܐܘܗܝ܂ ܘܡܐ ܕܩܪܒ ܢܫܒܘܩ ܚܛܝܐ ܐܘܪܚܗ܂ ܘܓܒܪܐ ܥܘܠܐ ܬܪܥܝܬܗ܂ ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ ܕܐܢ ܬܒܥܘܢܝܗܝ ܠܡܪܝܐ ܢܫܬܟܚ ܠܟܘܢ ܘܐܢ ܬܫܒܩܘܢܝܗܝ ܢܫܒܘܩܟܘܢ܂ ܘܒܕܘܝܕ ܟܬܝܒ܂ ܕܡܪܝܐ ܐܕܝܩ ܡܢ ܫܡܝܐ܂ ܕܢܚܙܐ ܐܢ ܐܝܬ ܕܣܟܘܠܬܢ ܘܒܥܐ ܠܐܠܗܐ܂ ܘܟܠܗܘܢ ܣܛܘ ܐܟܚܕܐ ܘܐܣܬܠܝܘ܂ ܘܠܝܬ ܕܥܒܕ ܛܒܬܐ ܐܦܠܐ ܚܕ܂ ܘܐܪܡܝܐ ܐܡܪ܂ ܕܒܥܝܬ ܒܥܡܝ ܓܒܪܐ ܕܣܐܓ ܣܝܓܐ ܘܩܐܡ ܒܬܘܪܥܬܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝܗ ܕܐܪܥܐ ܕܠܐ ܐܚܒܠܝܗ ܘܠܐ ܐܫܟܚܬ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܠܗ ܡܪܗ ܠܐܪܡܝܐ܂ ܕܙܠ ܘܐܡܪ ܠܓܒܪ̈ܐ ܕܝܗܘܕܐ ܘܠܥܡܘܪ̈ܝܗ ܕܐܘܪܫܠܡ܂ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܐ ܡܩܒܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܪܕܘܬܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܒܢܒܝܐ ܕܩܪܝܬܟܘܢ ܘܠܐ ܥܢܝܬܘܢ܂ ܬܩܪܘܢ ܒܐܕ̈ܢܝ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܠܐ ܐܫܡܥܟܘܢ܂ ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ ܕܠܝܬ ܓܝܪ ܕܢܬܬܘܐ ܥܠ ܒܝܫܬܗ ܘܢܐܡܪ ܕܡܢܐ ܥܒܕܬ܀

3

ܩܡܘ ܓܝܪ ܪ̈ܫܐ ܒܥܡܢ ܕܫܒܩܘ ܢܡܘܣܐ ܘܐܫܬܒܚܘ ܒܥܘܠܐ܂ ܩܢܘ ܩܢܝܢܐ܂ ܘܙܟܬ ܐܢܘܢ ܝܥܢܘܬܐ܂ ܐܘܙܦܘ ܒܪܒܝܬܐ ܘܢܣܒܘ ܩܨ̈ܨܐ܂ ܘܠܝܬ ܕܡܬܕܟܪ ܕܟܬܝܒ ܕܠܐ ܬܣܒ ܩܨܨ̈ܐ ܘܪ̈ܒܝܬܐ܂ ܘܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܥܡܪ ܒܡܫܟܢܗ ܕܡܪܝܐ܂ ܟܣܦܐ ܒܪܒܝܬܐ ܠܐ ܝܗܒ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܕܡܢ ܕܪܒܝܬܐ ܠܐ ܢܣܒ܂ ܘܒ̈ܩܨܨܐ ܠܐ ܡܘܙܦ ܘܚܕܐ ܡܢ ܛܢ̈ܦܘܬܐ ܠܐ ܥܒܕ܂ ܗܠܝܢ ܕܚܫܒ ܚܙܩܝܐܝܠ ܒܗ ܨܒܐ ܐܠܗܐ܂ ܐܝܬ ܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܢ̈ܫܝܢ ܕܕܒܪܘ ܒܩܛܝܪܐ ܘܥܩܡܘ ܕܝܢܐ ܘܢܣܒܘ ܒܐ̈ܦܐ܂ ܘܙܟܝܘ ܚܝܒ̈ܐ܂ ܘܚܝܒܘ ܙܟ̈ܝܐ܂ ܪܚܡܘ ܥܬܝܪ̈ܐ܂ ܘܣܢܘ ܡܣܟ̈ܢܐ܂ ܪܥܘ ܢܦܫܗܘܢ ܘܒܕܪܘ ܥܢܐ܂ ܘܥܠܡܐ ܥܘܪ ܐܢܘܢ܂ ܪܚܡܘ ܫܘܚܕܐ܂ ܛܪܕܘ ܩܘܫܬܐ܂ ܣܢܘ ܡܟܣܢܘܬܐ ܘܪܚܡܘ ܪܘܫܥܐ܂ ܣܢܘ ܡܟܝ̈ܟܐ ܘܪܚܡܘ ܪ̈ܡܐ ܘܓܐ̈ܝܐ ܘܫܒܗܪ̈ܢܐ܂ ܘܒܝܘܡ̈ܝܗܘܢ ܚܫܟ ܢܘܗܪܐ܂ ܦܟܗܬ ܡܠܚܐ܂ ܥܡܛ ܝܘܠܦܢܐ܂ ܦܓ ܢܡܘܣܐ܂ ܚܪܒ ܟܪܡܐ ܘܝܥܘ ܟܘܒ̈ܐ܂ ܕܡܟܘ ܐܢܫܐ ܘܙܪܥ ܒܝܫܐ ܙܝܙܢܘܗ̈ܝ܂ ܙܩܦܘ ܓܠܠܐ̈܂ ܘܥܫܢܘ ܡܚܫܘ̈ܠܐ܂ ܢܦܠܘ ܗܢܝܘ̈ܟܐ ܘܐܬܕܘܕ ܡܪ̈ܟܒܬܐ܂ ܢܡܘ ܡ̈ܠܚܐ ܘܛܒܥ ܐܠܦܝܗ̈ܘܢ܂ ܨܪܝܪ ܢܡܘܣܐ ܘܚܬܝܡܐ ܣܗܕܘܬܐ ܘܗܘܐ ܠܗ ܟܗܢܐ ܐܝܟ ܥܡܐ܂ ܫܠܝܛܐ ܫܐܠ ܕܗܒ܂ ܘܕܝܢܐ ܐܡܪ ܫܚܘܕ܂ ܘܪܒܐ ܡܡܠܠ ܨܒܝܢ ܢܦܫܗ܂ ܫܝܛܝܢ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܘܡܒܛܠܝܢ ܠܒܝ̈ܫܝܗ ܕܐܪܥܐ܂ ܢܟܬܝܢ ܒܫܢܝ̈ܗܘܢ ܘܡܟܪܙܝܢ ܫܠܡܐ܂ ܘܡܢ ܕܠܐ ܪܡܐ ܒܦܘܡܗܘܢ ܡܟܪܙܝܢ ܥܠܘܗܝ ܩܪܒܐ܂ ܡܣܠܝܢ ܕܝܢܐ ܘܡܥܩܡܝܢ ܟܠܗܝܢ ܬܪ̈ܝܨܬܐ܂ ܒܢܝܢ ܠܨܗܝܘܢ ܒܕܡܐ ܘܠܐܘܪܫܠܡ ܒܥܘܠܐ܂ ܪ̈ܫܝܗ ܒܫܘܚܕܐ ܕܝ̈ܢܝܢ܂ ܘܟܗ̈ܢܝܗ ܒܐܓܪ̈ܐ ܡܠܦܝܢ܂ ܢܒ̈ܝܐ ܒܟܣܦܐ ܩܨܡܝܢ܂ ܘܥܠ ܡܪܝܐ ܡܬܬܟܠܝܢ ܘܐܡܪܝܢ܂ ܗܐ ܡܪܝܐ ܒܝܢܬܢ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܠܝܐ ܠܗܘܢ܂ ܘܬܚܫܟ ܠܗܘܢ ܡܢ ܩܨܡܐ܂ ܚܡܬܐ ܡܠܝܢ ܘܒܐܟܬܐ ܢܦܝܚܝܢ܂ ܪܚܡܝܢ ܒܙܚܐ܂ ܘܨܒܝܢ ܒܫܪ̈ܥܬܐ܂ ܗܢܝܐ ܠܗܘܢ ܫܘܥ̈ܝܬܐ ܚܕ ܥܠ ܚܕ ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܢܐܟܘܠ ܕܒܫܐ܂ ܘܟܟܪܝܬܐ ܡܡܛܚ܂ ܐܬܩܠ ܩܘܫܬܐ ܘܥܪܩܬ ܡܟܣܢܘܬܐ܂ ܙܠܘ ܝܩܝܪ̈ܐ܂ ܘܐܬܫܝܛܘ ܡ̈ܠܦܢܐ܂ ܩܪܘ ܠܛܒ̈ܐ ܒܝܫ̈ܐ܂ ܘܠܒܝ̈ܫܐ ܛܒ̈ܐ܂ ܣܡܘ ܢܗܝܪܐ ܠܚܫܘܟܐ ܘܚܫܘܟܐ ܠܢܗܝܪܐ܂ ܘܩܪܘ ܡܪܝܪܐ ܚܠܝܐ ܘܚܠܝܐ ܡܪܝܪܐ܂ ܚܟܝܡ̈ܝܢ ܒܥ̈ܝܢܝ ܢܦܫܗܘܢ ܘܠܘܩܒܠ ܐܦܝܗ̈ܘܢ ܣܟ̈ܘܠܬܢܝܢ܂ ܡܙܟܝܢ ܠܚܝܒܐ ܡܛܠ ܫܘܚܕܗ܂ ܘܙܟܘܬܗ ܕܙܟܝܐ ܡܥܒܪܝܢ ܡܢܗܘܢ܂ ܚܙܘ̈ܐ ܓܝܙܝܢ ܘܢܒܝܘܬܐ ܡܣܬܪܐ܀

5

ܐܠܗܢ ܓܝܪ ܒܣܓܝܐܘܬ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܦܝܣܐ ܝܗܒ ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ܂ ܟܕ ܡܣܟܠܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܒܕܝܢܐ ܥܡ ܒ̈ܢܝܢܫܐ ܥܠ܂ ܘܟܕ ܫܠܝܛ ܠܗ ܠܐ ܕܒܪ ܒܩܛܝܪܐ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ܂ ܕܩܐܡ ܠܡܕܢ ܡܪܝܐ ܘܩܐܡ ܠܡܕܢ ܠܥܡܗ܂ ܡܪܝܐ ܠܡ ܒܕܝܢܐ ܢܥܘܠ܂ ܥܡ ܣܒ̈ܐ ܕܥܡܗ ܘܥܡ ܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ܂ ܥܠ ܕܐܘܩܕܘ ܟܪܡܐ܂ ܘܚܡܠܘ ܚܛܘܦܝܐ ܕܡܣܟ̈ܢܐ ܘܙܟܘ ܘܐܒܗܬܘ ܠܚܠܫܐ̈܂ ܘܐܪܡܝܐ ܐܡܪ܂ ܕܐܕܘܢ ܥܡܟܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ܂ ܐܝܟ ܕܕܢܬ ܥܡ ܐܒܗܝ̈ܟܘܢ܂ ܘܡܝܟܐ ܐܡܪ ܕܕܐܢ ܡܪܝܐ ܥܡ ܥܡܗ܂ ܘܠܐܝܣܪܝܠ ܡܟܣ܂ ܘܐܫܥܝܐ ܐܡܪ܂ ܕܩܪܒܘ ܕܝܢܝ̈ܟܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ܂ ܘܩܪܒܘ ܬܪ̈ܥܝܬܟܘܢ ܐܡܪ ܡܠܟܗ ܕܝܥܩܘܒ܂ ܘܡܘܫܐ ܐܡܪ ܠܐܝܣܪܝܠ ܕܕܝ̈ܢܐ ܘܣܦܪ̈ܐ ܥܒܕ ܠܟ ܒܟܠ ܫܒ̈ܛܝܟ ܘܢܕܘܢܘܢ ܠܥܡܐ ܕܝ̈ܢܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ܂ ܘܠܐ ܠܡ ܬܩܒܠ ܫܘܚܕܐ܂ ܘܠܐ ܬܣܒ ܒܐ̈ܦܐ܂ ܐܠܐ ܠܙܥܘܪܐ ܐܝܟ ܪܒܐ ܗܘܝܬܘܢ ܫܡܥܝܢ ܕܢܒܪܟܟ ܡܪܝܐ܂ ܘܐܦ ܥܠ ܕܝܢܐ ܕܚܝܠܐ ܕܣܕܘܡ ܐܓܪ ܪܘܚܗ ܛܒܐ ܐܠܗܢ܂ ܘܐܦܝܣ ܠܐܒܪܗܡ ܪܚܡܗ ܟܕ ܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܠܐ ܡܬܥܒܕ ܕܝܢܐ ܒܪܘܓܙܐ܂ ܘܢܦܩ ܬܘܒ ܒܪܘܚܐ ܠܚܙܩܝܐܝܠ ܥܠ ܕܝܢܐ ܥܙܝܙܐ ܟܕ ܢܦܩ ܡܚܒܠܢܐ ܕܢܚܒܠ ܠܐܘܪܫܠܡ܂ ܘܫܪܝ ܗܘܐ ܢܒܝܐ ܡܬܥܕܠ ܕܠܡܢܐ ܥܒܕ ܐܢܬ ܣܘܦܢܐ ܠܟܠ ܕܐܫܬܚܪ ܡܢ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܝܗܒ ܦܝܣܐ ܟܕ ܚܘܝܗ ܛܢܦܘܬܐ ܕܥܣܪܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ܂ ܘܐܬܛܦܝܣ ܢܒܝܐ ܗܘ ܕܟܐܢܝܬ/ܕܟܐܢܐܝܬ/ ܡܩܒܠܝܢ ܒܝ̈ܫܐ ܦܘܪܥܢܐ܂ ܘܐܦܝܣ ܠܝܘܢܢ ܒܡܘܥܝܬܐ ܕܩܪܐܐ ܟܕ ܚܣ ܥܠ ܕܝܒܫ ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܐܢܬ ܚܣܬ ܥܠ ܫܪܘܪܐ ܕܩܪܐܐ܂ ܕܒܪ ܠܠܝܗ ܝܥܐ ܘܒܪ ܠܠܝܐ ܝܒܫ܂ ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܚܘܣ ܥܠ ܢܝܢܘܐ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܐ̈ܠܦܝܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂ ܣܛܪ ܡܢ ܫܒܪ̈ܐ ܘܝܠܘܕ̈ܐ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܒܝܬ ܝܡܝܢܗܘܢ ܠܣܡܠܗܘܢ ܘܣܘܓܐܐ ܕܒܥܝܪܐ܂ ܘܟܕ ܨܒܐ ܬܘܒ ܠܡܥܩܪ ܠܟܪܡܗ܂ ܥܠ ܕܐܘܥܝ ܚܪ̈ܘܒܐ ܚܠܦ ܥܢ̈ܒܐ܂ ܐܘܬܒ ܒܕܝܢܐ ܠܓܒܪ̈ܐ ܕܝܗܘܕܐ ܘܠܥܡܘܪ̈ܐ ܕܐܘܪܫܠܡ܂ ܘܐܡܪ ܕܕܘܢܘ ܒܝܢܝ ܠܟܪܡܝ܀

10

ܪܡܘܬܐ ܓܝܪ ܘܫܘܒܗܪܐ ܠܣܓܝܐ̈ܐ ܣܚܦܬ܂ ܒܪܡܘܬܗ ܐܕܡ ܢܦܩ ܡܢ ܦܪܕܝܣܐ܂ ܘܗܘܐ ܥܦܪܐ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܚܘܝܐ܂ ܘܩܐܝܢ ܒܪܡܘܬܗ ܩܛܠ ܠܐܚܘܗܝ ܘܗܘܐ ܙܐܥ ܘܢܐܕ ܒܐܪܥܐ܂ ܘܚܡ ܥܠ ܕܐܬܬܪܝܡ ܘܒܙܚ ܒܐܒܘܗܝ ܐܬܬܠܝܛ ܘܗܘܐ ܥܒܕ ܥܒ̈ܕܝܢ ܠܐܚ̈ܘܗܝ܂ ܘܥܣܘ ܡܛܠ ܪܡܘܬܗ ܐܘܒܕ ܒܘܟܪܘܬ ܩܫܝܫܘܬܗ܂ ܘܦܪܥܘܢ ܥܠ ܕܐܬܩܫܝ ܘܐܬܪܝܡ ܛܒܥ ܒܝܡܐ ܕܣܘܦ ܗܘ ܘܚܝܠܗ܂ ܘܒ̈ܢܝ ܥܠܝ ܟܗܢܐ ܡܛܠ ܕܐܬܪܝܡܘ ܥܠ ܥܡܐ ܐܣܬܠܝܘ ܡܢ ܟܗܢܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ܂ ܘܓܘܠܝܕ ܦܠܫܬܝܐ ܒܫܘܒܗܪܗ ܕܥܠ ܕܘܝܕ ܐܬܡܟܟ ܘܒܗܬ ܘܢܦܠ ܒܪܡܘܬܗ܂ ܘܐܒܝܡܠܟ ܒܪ ܓܕܥܘܢ ܕܐܬܪܝܡ ܥܠ ܐܚܘܗ̈ܝ ܘܩܛܠ ܐܢܘܢ ܐܬܬ ܥܠܘܗܝ ܠܘܛܬܗ ܕܝܘܬܡ ܐܚܘܗܝ܂ ܘܐܒܝܫܠܘܡ ܕܐܬܪܝܡ ܘܚܛܦ ܡܠܟܘܬܐ ܢܦܠ ܘܐܬܡܟܟ ܩܕܡ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܕܕܘܝܕ܂ ܘܐܕܘܢܝܐ ܒܪ ܚܓܝܬ ܕܓܢܒ ܡܠܟܘܬܐ ܠܐ ܩܕܝ ܘܠܐ ܐܟܫܪ ܒܪܒܘܬܗ܂ ܘܐܚܝܬܘܦܝܠ ܡܠܟ ܣܢܝ̈ܬܐ ܒܐܝ̈ܕܝ ܢܦܫܗ ܐܬܡܟܟܬ ܪܡܘܬܗ܂ ܘܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܢܒܛ ܥܒܕܗ ܕܫܠܝܡܘܢ ܕܐܪܡܝ ܦܠܓܘܬܐ ܒܥܡܐ ܗܘܐ ܠܕܘܟܪܢܐ ܒܝܫܐ ܒܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܐܚܒ ܒܪ ܥܡܪܝ ܙܟܬܗ ܝܥܢܘܬܐ ܒܝܪܬܘܬܐ ܕܐܝܙܪܥܝܠ ܩܒܠ ܦܘܪܥܢܐ܂ ܘܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ ܕܐܬܬܪܝܡ ܥܠ ܐܚܒ ܠܐ ܐܫܬܟܚ ܠܗ ܡܢ ܕܐܣܪ ܐܝܟ ܡܢ ܕܫܪܐ܂ ܘܗܡܢ ܕܐܬܪܝܡ ܥܠ ܡܘܪܕܟܝ ܩܒܠ ܦܘܪܥܢܐ ܒܙܩܝܦܐ ܗܘ ܘܒܢܘܗ̈ܝ܂ ܘܒܒ̈ܠܝܐ ܕܐܟܠܘ ܩܪ̈ܨܐ ܕܕܢܝܐܝܠ ܐܪ̈ܝܘܬܐ ܕܩܩܘ ܓܪ̈ܡܝܗܘܢ܂ ܘܝܗܘܕܐ ܕܐܫܠܡ ܠܦܪܘܩܢ ܢܦܠ ܒܝܡܐ ܟܕ ܪܚܝܐ ܒܨܘܪܗ܂ ܗܠܝܢ ܟܘܠܗܘܢ ܪܡܘܬܗܘܢ ܡܟܟܬ ܐܢܘܢ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ܂ ܕܪܡܘܬܗ ܕܒܪܢܫܐ ܬܡܟܟܝܘܗܝ ܘܕܡܟܝܟܐ ܪܘܚܗ ܢܣܓܐ ܠܗ ܐܝܩܪܐ܀

11

ܚܙܘ ܕܝܢ ܚܒܝ̈ܒܝ ܕܒܙܒܢ ܙܒܢ ܘܒܕܪ ܕܪ ܝܗܒ ܐܠܗܐ ܢܨܚ̈ܢܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܒܐܝ̈ܕܝ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܚܟܝܡ̈ܐ ܕܢܫܝܢܘܢ ܘܢܥܒܕܘܢ ܫܠܡܐ ܠܦܠܝܓܐ̈܂ ܘܠܐ ܒܝܕ ܓܒܪ̈ܐ ܒܠܚܘܕ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܒܝܕ ܢܫܐ̈܂ ܐܢܬܬܐ ܬܩܘܥܝܬܐ ܫܝܢܬ ܠܐܒܝܫܠܘܡ ܥܡ ܕܘܝܕ ܒܡܘܠܟܢܗ ܕܝܘܐܒ܂ ܘܒܝܕ ܐܢܬܬܐ ܗܘܐ ܫܝܢܐ ܒܐܝܣܪܝܠ ܟܕ ܡܪܕ ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ ܥܠ ܕܘܝܕ܂ ܘܐܢܬܬܐ ܚܟܝܡܬܐ ܡܠܠܬ ܡܢ ܫܘܪܐ ܥܡ ܝܘܐܒ ܘܐܡܪܬ܂ ܫܡܥ ܝܘܐܒ ܫܡܥ܂ ܘܐܡܪ ܫܡܥ ܐܢܐ܂ ܐܡܪܬ ܠܗ ܠܝܘܐܒ ܡܐܡܪ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܩܕܝܡ ܕܡܫܐܠ ܫܐܠܝܢ ܗܘܘ ܒܢܒ̈ܝܐ ܘܗܝܕܝܢ ܡܘܒܕܝܢ ܗܘܘ܂ ܐܢܐ ܠܡ ܦܪܥܬ ܚܘܒ̈ܠܐ ܐܢܐ ܕܐܝܣܪܝܠ܃ ܕܒܥܐ ܐܢܬ ܕܬܘܒܕ ܛܠܝܐ ܘܐܡܗ ܒܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ ܝܘܐܒ ܚܣ ܠܝ܂ ܠܐ ܐܚܒܠ ܘܠܐ ܐܘܒܕ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܗܟܢܐ܂ ܐܠܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ ܐܘܫܒ ܐܝܕܗ ܒܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܗܒܘܗܝ ܠܢ ܘܢܐܙܠ ܠܢ܂ ܘܐܡܪܬ ܠܗ܂ ܗܫܐ ܢܗܘܐ ܫܕܐ ܠܟ ܪܫܗ ܡܢ ܫܘܪܐ܂ ܘܐܙܠܬ ܘܡܠܠܬ ܥܡ ܟܘܠܗ ܥܡܐ܂ ܘܦܣܩܬ ܪܫܗ ܕܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ ܘܫܕܐܘܗܝ ܡܢ ܫܘܪܐ ܠܝܘܐܒ܂ ܘܗܘܐ ܫܝܢܐ ܒܐܝܣܪܝܠ ܒܝܕ ܐܢܬܬܐ܂ ܘܕܒܘܪܐ ܗܘܬ ܐܡܐ܂ ܘܕܢܬ ܕܝܢܐ ܒܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܥܢܐܝܠ ܐܢܬܬ ܚܘܒܪ ܩܝܢܝܐ ܦܣܩܬ ܘܫܕܬ ܫܘܒܗܪܗ ܕܣܝܣܪܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܢܒܝܢ ܡܠܟܐ ܕܚܨܘܪ܂ ܟܕ ܢܩܫܬ ܣܟܬܐ ܒܨܕܥܗ܂ ܗܠܝܢ ܩܝ̈ܢܝܐ ܕܒܝܬ ܚܡܘܗܝ ܕܡܘܫܐ ܕܐܡܪ ܥܠܝܗܘܢ ܒܠܥܡ ܒܪ ܒܥܘܪ ܒܢܒܝܘܬܐ ܕܥܫܝܢ ܡܘܬܒܟ ܘܣܝܡ ܒܫܩܝܦܐ ܩܢܟ܂ ܘܐܦ ܪܦܩܐ ܐܡܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܐܪܡܝܬ ܫܝܢܐ ܒܝܬ ܥܣܘ ܠܝܥܩܘܒ ܟܕ ܫܕܪܬܗ ܠܘܬ ܠܒܢ܂ ܘܦܪܘܩܢ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܕܫܝܢ ܥܠܡܐ ܡܪܝܕܐ ܥܡ ܐܒܘܗܝ ܟܕ ܚܢܢ ܗܘܝܢ ܡܣ̈ܟܠܢܐ ܗܘ ܫܩܠ ܣܟܠܘܬܐ ܕܟܠܢ ܘܗܘܐ ܐܝܙܓܕܐ ܕܬܪܥܘܬܐ ܒܝܬ ܐܠܗܐ ܠܒܪܝܬܗ܂ ܟܕ ܡܣ̈ܟܠܢܐ ܗܘܝܢ ܘܡܪ̈ܝܪܐ ܗܘ ܒܥܐ ܡܢܢ ܕܢܬܪܥܐ ܠܗ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ܂ ܕܗܘ ܗܘܐ ܐܝܙܓܕܐ ܕܬܪܥܘܬܐ܂ ܘܗܘ ܪܥܝ ܠܢ ܥܡ ܐܒܘܗܝ܂ ܕܘܠܐ ܗܘܐ ܕܚܢܢ ܕܐܣܟܠܢ ܘܚܛܝܢ ܢܒܥܐ ܘܢܬܚܢܢ ܘܢܬܪܥܐ ܠܢ ܥܒܘܕܢ ܗܘ ܒܥܐ ܡܢܢ ܕܢܬܪܥܐ ܠܗ܂ ܗܘ ܓܝܪ ܡܢ ܕܗܘܐ ܡܫܪܝܢܐ ܕܒܝܫܬܐ ܗܘ ܩܒܠ ܡܣܡܒܪܫܐ/ܡܣܡ ܒܪܫܐ/ ܕܦܘܪܥܢܐ ܒܝܫܐ܀

14

ܢܬܦܢܐ ܠܘܬ ܦܪܘܩܢ ܕܐܡܪ ܠܢ ܕܗܢܘ ܦܘܩܕܢܝ ܕܬܪܚܡܘܢ ܚܕ ܠܚܕ܂ ܘܫܠܝܚܐ ܐܡܪ܂ ܕܡܕܡ ܠܐܢܫ ܠܐ ܬܚܘܒܘܢ܂ ܐܠܐ ܚܕ ܠܚܕ ܠܡܚܒܘ܂ ܘܐܘܪܒ ܠܚܘܒܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܘܐܡܪ܂ ܕܐܢ ܟܠ ܛ̈ܒܢ ܘܫܦܝܪ̈ܢ ܐܥܒܕ ܘܚܘܒܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܒܝ ܠܐ ܗܘܝܬ ܡܕܡ܂܂ ܚܘܒܐ ܡܟܣܐ ܣܢܝ̈ܬܐ܂ ܚܘܒܐ ܥܛܐ ܚܛܗ̈ܐ܂ ܚܘܒܐ ܪܚܝܩ ܡܢ ܫܘܒܗܪܐ܂ ܚܘܒܐ ܚܣܝܠ ܡܢ ܪܡܘܬܐ܂ ܚܘܒܐ ܦܪܝܩ ܡܢ ܚܪܝܢܐ܂ ܚܘܒܐ ܡܥܠܝ ܡܢ ܛܢܢܐ܂ ܚܘܒܐ ܪܡ ܡܢ ܦܠܓܘܬܐ܂ ܚܘܒܐ ܢܘܟܪܝ ܡܢ ܝܥܢܘܬܐ܂ ܚܘܒܐ ܐܟܣܢܝ ܡܢ ܡܘܝܩܐ܂ ܚܘܒܐ ܦܠܝܛ ܡܢ ܒܝܫܬܐ܂ ܚܘܒܐ ܓܝܪ ܦܐܪ̈ܘܗܝ ܪ̈ܚܝܡܝܢ ܘܪ̈ܓܝܓܝܢ ܘܗܕܝܪ̈ܝܢ ܘܝܐܝܢ܂ ܚܘܒܐ ܫܘܙܒ ܠܢܘܚ ܡܢ ܡܡܘܠܐ܂ ܘܦܨܝ ܠܪܚܒ ܡܢ ܚܪܒܗ ܕܝܫܘܥ܂ ܘܪܡܪܡ ܠܕܘܝܕ ܘܥܛܐ ܚܛܗܘ̈ܗܝ܂ ܘܦܪܩ ܠܚܙܩܝܐ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܒܥܠܕܒܒ̈ܘܗܝ܂ ܘܙܕܩ ܠܐܣܐ܂ ܘܚܣܝ ܠܝܘܫܝܐ܂ ܚܘܒܐ ܕܥܟ ܢܘܪܐ ܕܐܬܘܢܐ ܡܢ ܚܢܢܝܐ ܘܐܚܘ̈ܗܝ ܒܐܪܥܐ ܕܒܒܠ܂ ܘܐܣܩ ܠܕܢܝܐܝܠ ܡܢ ܓܘܒܐ܂ ܘܠܐܣܬܝܪ ܘܠܡܘܪܕܟܝ ܫܘܙܒ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܗܡܢ܂ ܚܘܒܐ ܙܟܐ ܣܢܐܬܐ܂ ܘܥܛܐ ܚܛܗ̈ܐ܂ ܘܡܪܚܩ ܥܘܠܐ܂ ܘܡܥܒܪ ܛܢܢܐ܂ ܘܡܒܛܠ ܚܪܝܢܐ܂ ܘܫܪܐ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ܂ ܘܡܫܝܢ ܠܪ̈ܓܝܙܐ܂ ܘܬܒܪ ܓܪ̈ܓܐ ܕܒܝܫܬܐ܂ ܚܘܒܐ ܣܓܝܐ̈ܝܢ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܘܫܦܝܥܐ ܛܝܒܘܬܗ܂ ܚܘܒܐ ܡܬܚܣܕ܂ ܚܘܒܐ ܡܨܛܚܐ܂ ܚܘܒܐ ܡܣܝܒܪܢ܂ ܚܘܒܐ ܡܫܝܢ ܣܢܐ̈ܐ܂ ‍{‍ܘܪ̈ܡܐ‍}‍‍[ܘܪܡܐ‍]ܫܝܢܐ ܒܦܠܝܓܐ̈܂ ܚܘܒܐ ܡܬܥܠܒ܂ ܚܘܒܐ ܪܚܡ ܫܬܩܐ܂ ܪܚܡ ܡܟ̈ܝܟܐ܂ ܪܚܡ ܥܢܘ̈ܝܐ܂ ܪܚܡ ܚܟ̈ܝܡܐ ܪܚܡ ܨܘܡܐ܂ ܡܚܒ ܨܠܘܬܐ܂ ܪܚܡ ܙܕܩ̈ܬܐ܂ ܪܚܡ ܦܫܝ̈ܛܐ܂ ܪܚܡ ܬܡܝ̈ܡܐ܂ ܪܚܡ ܐܣܟܡ̈ܬܢܐ܂ ܪܚܡ ܬܝܒ̈ܐ܂ ܪܚܡ ܒ̈ܢܝ ܫܝܢܐ܂ ܡܪܚܡ ܡܪܚܦ܂ ܡܟܢܫ ܡܩܪܒ܂ ܡܠܒܒ ܡܚܕܐ܂ ܚܘܒܐ ܟܕ ܡܨܛܥܪ ܟܒܫ ܝܨܪܗ܂ ܘܡܣܝܒܪ ܘܢܝܚ܂ ܘܫܬܝܩ ܘܡܬܥܠܒ܂ ܚܘܒܐ ܠܐ ܨܒܐ ܒܪܘܓܙܐ܂ ܠܐ ܚܕܐ ܒܦܠܓܘܬܐ܂ ܠܐ ܒܣܝܡ ܠܗ ܛܢܢܐ܂ ܠܐ ܝܨܦ ܠܝܘܡ̈ܝܢ܂ ܘܠܐ ܪܢܐ ܠܕܫ̈ܢܝܢ܂ ܚܘܒܐ ܓܝܪ ܢܓܝܪܐ ܗܝ ܪܘܚܗ ܘܒܣܝܡ܂ ܘܡܬܝܢ ܘܪܘܝܚ ܪܥܝܢܗ܂ ܘܦܬܝܐ ܡܚܫܒܬܗ܂ ܘܢܝܚܝܢ ܪ̈ܓܫܘܗܝ܂ ܚܘܒܐ ܠܐ ܡܬܒܙܚ/ܡܒܙܚܠܐ ܡܓܢܐ܂ ܠܐ ܡܡܝܩ܂ ܠܐ ܡܬܚܬܪ܂ ܠܐ ܡܫܬܒܗܪ܂ ܠܐ ܡܬܪܝܡ܂ ܠܐ ܡܬܥܠܐ܂ ܚܘܒܐ ܚܙܐ ܢܦܫܗ܂ ܘܝܕܥ ܐܣܟܡܗ܂ ܘܫܠܐ ܘܫܬܝܩ ܘܡܬܝܢ܂ ܘܪܚܡ ܠܟܠ ܐܢܫ܂ ܘܪܚܝܡ ܥܠ ܟܠ ܐܢܫ܂ ܚܘܒܐ ܒܛܢ ܫܝܢܐ܂ ܡܘܠܕ ܫܠܡܐ܂ ܡܗܦܟ ܛܒ̈ܬܐ܂ ܪܢܐ ܒܫܦܝܪ̈ܬܐ܂ ܚܘܒܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܙܕܟܐ ܡܢ ܕܒܝܫ܂ ܚܘܒܐ ܢܘܗܪܐ܂ ܚܘܒܐ ܡܠܚܐ܂ ܚܘܒܐ ܡܥܝܢܐ ܕܛܒ̈ܬܐ܂ ܚܘܒܐ ܛܒܥܐ ܛܒܐ܂ ܡܪܓܢܝܬܐ ܡܝܬܪܬܐ ܘܣܝܡܬܐ܂ ܛܒܥܐ ܕܟܠ ܚܘܒܐ܂ ܪܢܐ ܒܚܟܡܬܐ܂ ܘܪܓܝܓܝܢ ܗܘ̈ܦܟܘܗܝ܂ ܚܘܒܐ ܡܕܥܐ ܚܠܝܡܐ܂ ܡܚܫܒܬܐ ܡܝܬܪܬܐ܂ ܬܪܥܝܬܐ ܕܣܒܪܐ܂ ܪܥܝܢܐ ܓܡܝܪܐ܂ ܬܐܪܬܐ ܡܗܝܡܢܬܐ܂ ܕܩܢܐ ܚܘܒܐ ܛܘܒܝܗ ܠܢܦܫܗ܂ ܕܒܗ ܡܬܓܡܪܝܢ ܦܐܪ̈ܐ ܪ̈ܚܝܡܐ܂ ܚܘܒܐ ܓܝܪ ܪܚܝܩ ܡܢ ܝܦܢܣ ܕܗܘܝܘ ܡܣܓܦܢܐ ܕܫܠܡܐ܀

15

ܐܘܢ ܡܠܟܐ ܕܥܠܡ̈ܐ ܣܓܕܝܢ ܚܢܢ ܠܟ܂ ܕܢܓܝܪܐ ܗܝ ܪܘܚܟ ܥܡ ܟܠܗ ܒܪܝܬܟ܂ ܕܢܝܚܝܢ ܩܕܡܝܟ ܟܠ ܥܒ̈ܕܝ ܚܫܘܟܐ܂ ܘܝܕܥ ܐܢܬ ܬܪ̈ܥܝܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܟܠܗܘܢ܂ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܟܦܪܝܢ ܒܟ ܘܡܩܒܠܝܢ ܦܘܪ̈ܢܣܝܟ܂ ܘܛܠܡܝܢ ܠܟ ܒܥܒ̈ܕܝܟ܂ ܘܐܢܬ ܐܝܟ ܛܒܐ܂ ܕܢܓܝܪܐ ܪܘܚܟ ܠܘܬ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂ ܘܡܢ ܩܕܡ ܕܝܢܟ ܠܐ ܕܢܬܢ܂ ܘܠܐ ܪܫܝܬܢ ܘܠܐ ܚܝܒܬܢ܂ ܘܛܝܒܘܬܟ ܠܐ ܟܠܝܐ ܡܢ ܒܝ̈ܫܐ܂ ܡܕܢܚ ܐܢܬ ܫܡܫܟ܂ ܘܡܚܬ ܐܢܬ ܡܛܪܟ܂ ܘܡܫܒ ܐܢܬ ܪܘܚܟ܂ ܘܙܐܢ ܐܢܬ ܘܡܬܪܣܐ ܐܢܬ܂ ܘܡܪܒܝܬ ܘܡܪܘܚ ܐܢܬ܂ ܘܫܒܝܩܝܢ ܒܝ̈ܫܐ ܥܡ ܛܒ̈ܐ ܒܥܠܡܐ܂ ܘܙܝܙ̈ܢܐ ܥܡ ܚ̈ܛܐ܂ ܘܚ̈ܛܝܐ ܥܡ ܙܕܝܩ̈ܐ܂ ܘܚܝ̈ܒܐ ܥܡ ܙܟ̈ܝܐ܂ ܡܛܠ ܚ̈ܛܐ ܢܛܝܪܝܢ ܙܝܙ̈ܢܐ ܥܕܡܐ ܠܚܨܕܐ܂ ܘܡܛܠ ܛܒ̈ܐ ܫܒܝܩܝܢ ܒܝ̈ܫܐ ܥܕ ܚܪܬܐ܂ ܘܡܛܠ ܟܐ̈ܢܐ ܡܟܬܪ̈ܝܢ ܥܘ̈ܠܐ ܥܕ ܣܘܦܐ܂ ܘܡܛܠ ܙܕܝܩ̈ܐ ܠܐ ܡܬܕܝܢܝܢ ܟܦܘܪ̈ܐ ܥܕ ܕܝܢܐ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܐܫܬܟܚܘ ܥܣܪ̈ܐ ܙܕܝ̈ܩܝܢ ܡܫܬܘܙܒܝܢ ܗܘܘ ܚܡܫܐ ܟܪ̈ܟܝܢ ܡܛܠܬܗܘܢ܂ ܘܡܛܠ ܠܘܛ ܨܥܪ ܠܐ ܐܬܗܦܟܬ܂ ܘܒܝܘ̈ܡܝ ܐܪܡܝܐ܂ ܐܠܘ ܐܫܬܟܚ ܡܢ ܕܩܐܡ ܒܬܘܪܥܬܐ܂ ܘܣܐܓ ܣܝܓܐ܂ ܟܒܪ ܕܝܢ ܠܐ ܚܪܒܬ ܐܪܫܠܡ܂ ܐܝܟ ܕܩܡ ܡܘܫܐ ܒܬܘܪܥܬܐ ܕܥܡܗ܂ ܘܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܣܓ ܣܝܓܐ܂ ܘܚܙܩܝܐ ܐܪܡܝ ܨܠܘܬܐ܂ ܘܐܣܐ ܩܪܒ ܬܟܫܦܬܐ܂ ܘܝܘܫܝܐ ܕܟܝ ܠܐܪܥܐ܂ ܘܕܢܝܐܝܠ ܐܗܦܟ ܫܒܝܬܐ܂ ܡܘܪܕܟܝ ܚܘܝ ܢܨܚܢܐ܂ ܘܚܕ ܚܕ ܡܢ ܙܕܝܩ̈ܐ ܒܙܒܢܗ܂ ܩܡ ܒܬܘܪܥܬܐ ܕܥܡܗ܂ ܘܐܪܡܝ ܬܟܫܦܬܐ ܘܐܢܝܚ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܥܠܝܐ܀

16

ܘܒܗܢܐ ܙܒܢܐ܂ ܡܢܘ ܐܣܝܐ ܚܟܝܡܐ ܕܢܩܘܡ ܒܬܘܪܥܬܐ ܘܢܣܘܓ ܣܝܓܐ܂ ܕܠܐ ܬܫܠܡ ܐܦ ܥܠܝܢ ܡܠܬܐ ܕܢܒܝܐ܂ ܟܕ ܡܚܣܕ ܠܢܒ̈ܝܐ ܕܓ̈ܠܐ ܕܥܡܗ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܐܝܟ ܬܥ̈ܠܐ ܒܚܪ̈ܒܬܐ ܗܘܘ ܢܒ̈ܝܝܟ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܕܠܐ ܣܠܩܬܘܢ ܒܬܘܪܥܬܐ ܘܠܐ ܣܓܬܘܢ ܣܝܓܐ ܥܠ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܛܘܒܘܗܝ ܠܐܣܝܐ ܚܟܝܡܐ܂ ܕܢܣܒ ܣܡ̈ܡܢܐ ܘܢܥܡܠ ܒܟܪ̈ܝܗܐ܂ ܕܘܩܐ ܢܨܝܚܐ ܢܙܗܪ ܠܥܡܐ܂ ܡܢ ܚܪܒܐ ܕܫܡܝܛܐ܂ ܘܐܬܠܝܛܐ ܟܫܝܪܐ ܢܬܢܨܚ ܒܐܝܓܘܢܐ ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܫܦܠܐ ܒܐܝܓܘܢܐ܂ ܘܐܪܕܟܠܐ ܚܟܝܡܐ ܢܥܡܩ ܫܬܐܣܬܐ ܕܠܐ ܢܦܠ ܒܢܝܢܗ ܡܢ ܓ̈ܠܠܐ܂ ܘܐܟܪܐ ܟܫܝܪܐ ܢܟܢܫ ܥ̈ܠܠܬܗ ܡܢ ܩܝܛܐ܂ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܣܢܝܩܐ ܒܣܬܘܐ܂ ܘܢܛܪ ܬܪܥܐ ܥܝܪܐ ܕܠܐ ܢܙܕܟܐ ܡܢ ܫܢܬܐ܂ ܕܟܕ ܢܩܘܫ ܡܪܗ܂ ܒܥܓܠ ܢܦܬܚ ܠܗ܂ ܘܬܓܪܐ ܢܗܝܪܐ ܢܙܒܢ ܩܢܝܢܗ܂ ܘܢܙܒܢ ܠܗ ܡܪܓܢܝܬܐ ܕܢܥܬܪ܂ ܘܓܘܒܪܢܝܛܐ ܕܫܗܪ ܢܛܪ ܐܣܩ‍{‍ܕ‍}‍‍[ܪ‍]ܝܗ ܕܠܐ ܬܛܒܥ ܐܠܦܗ܂ ܘܢܘܒܕ ܬܐܓܘܪܬܗ܂ ܘܗܢܝܘܟܐ ܚܟܝܡܐ ܢܚܙܩ ܡܪܟܒܬܗ܂ ܕܠܐ ܢܦܠ ܘܢܬܒܙܚ܂ ܘܐܬܠܝܛܐ ܢܨܝܚܐ ܢܬܟܬܫ ܒܐܣܛܕܝܐ܂ ܕܠܐ ܢܘܒܕ ܟܠܝܠܗ܂ ܘܢܗܘܐ ܓܘܚܟܐ ܠܚܒܪ̈ܘܗܝ܂ ܘܪܒܝܬܐ ܛܒܐ ܢܦܪܢܣ ܟܢ̈ܘܬܗ܂ ܘܠܐ ܢܐܡܪ ܒܠܒܗ ܕܡܪܝ ܡܘܚܪ ܠܡܐܬܐ܂ ܘܦܥ̈ܠܐ ܐܓܝܪ̈ܐ ܢܥܡܠܘܢ ܒܟܪܡܐ ܕܢܬܒܥܘܢ ܝܬܝܪܐ ܟܕ ܓܠܝܢ ܐ̈ܦܝܗܘܢ܂ ܘܥ̈ܠ‍[ܝ‍]ܡܝ ܚܬܢܐ ܢܛܝܒܘܢ ܠܒܘ̈ܫܝܗܘܢ܂ ܕܟܕ ܢܐܬܐ ܡܪܗܘܢ ܢܥܠܘܢ ܠܓܢܘܢܗ܂ ܘܡܦܪ̈ܢܣܝ ܡܣ̈ܟܢܐ ܢܦܪܚܘܢ ܢܟܣ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܣ̈ܝܡܬܗܘܢ ܢܫܕܪܘܢ ܠܐܬܪܐ ܕܩܕܡܝܗܘܢ܂ ܘܒܢ̈ܘܗܝ ܕܫܠܡܐ ܢܕܥܟܘܢ ܚܪܝܢܐ܂ ܕܢܫܘܘܢ ܕܒ̈ܢܝܐ ܢܗܘܘܢ ܠܐܒܐ ܕܒܫܡܝܐ܂ ܘܩܪܝܝ ܒܩܪ̈ܢܬܐ ܢܙܗܪܘܢ ܠܥܡܐ܂ ܕܠܐ ܕܝܢ ܢܦܫܐ ܕܡܬܢܣܒܐ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܡܬܬܒܥܐ܂ ܘܐܣܝܪ̈ܝ ܟܢܘܫܬܐ ܢܬܒܘܢ ܒܚܣܢܐ܂ ܘܢܣܟܘܢ ܒܫܬܩܐ ܕܩܐܡ ܦܘܪܥܢܐ܂ ܘܐܚܝ̈ܕܝ ܐܩ̈ܠܝܕܐ ܢܦܬܚܘܢ ܠܥܠܘ̈ܠܐ܂ ܕܠܐ ܬܪܥ ܡܠܟܘܬܐ ܢܬܬܚܕ ܒܐ̈ܦܝܗܘܢ܂ ܘܡ̈ܝܬܝ ܠܥܠܡܐ ܘܚܣ̈ܝܠܝ ܪ̈ܓܝܓܬܐ܂ ܢܨܘܡܘܢܝܗܝ ܠܥܠܡܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܚܫܘ̈ܠܘܗܝ܂ ܘܝ̈ܠܝܕܝ ܡܢ ܡ̈ܝܐ܂ ܘܦܪ̈ܝܩܝ ܒܕܡ ܝܩܝܪ܂ ܢܙܕܗܪܘܢ ܡܢ ܢܘܪܐ ܘܚܫܘܟܐ ܒܪܝܐ܂ ܘܠܒܝܫ̈ܝ ܫܪܝܢܐ ܢܬܚܠܨܘܢ ܚܠܝܨܐܝܬ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܓܘܚܟܐ ܠܟܠܗܘܢ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܕܡܣܟܝܢ ܠܩܥܬܐ ܢܛܝܒܘܢ ܫܪ̈ܓܝܗܘܢ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܣܢܝܩ̈ܐ ܐܝܟ ܒ̈ܬܘܠܬܐ ܣܟ̈ܠܬܐ܂ ܘܕܒܢܝܢ ܡܓܕܠܐ ܢܚܫܒܘܢ ܢܦܩ̈ܬܗ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܓܘܚܟܐ ܠܥܒܪ̈ܝ ܐܘܪܚܐ܂ ܘܪ̈ܥܘܬܐ ܢܨܝܚ̈ܐ ܢܣܥܪܘܢ ܓܙܪ̈ܝܗܘܢ ܕܢܩܒܠܘܢ ܦܘܪܥܢܐ ܡܢ ܪܒ ܪ̈ܥܘܬܐ܂ ܘܡܩܒ̈ܠܝ ܟܣܦܐ ܢܚܘܘܢ ܝܘܬܪܢܐ ܕܠܐ ܥܡ ܥܒ̈ܕܐ ܒܝܫ̈ܐ ܢܦܩܘܢ ܠܚܫܘܟܐ܂ ܘܚܠܝܡ̈ܝ ܪܥܝܢܐ ܢܫܠܚܘܢ ܟܪܝܗܘܬܐ ܘܠܐ ܢܕܚܠܘܢ ܡܢ ܙܘܥ̈ܐ ܘܓܠܠܐ̈ ܕܙܩܝܦܝܢ܂ ܘܣܡܝ̈ܟܝ ܡܫܬܘܬܐ ܢܥܬܕܘܢ ܪܘܡܝܢܐ ܘܢܠܒܫܘܢ ܢܚ̈ܬܐ ܕܢܫܘܘܢ ܠܗ ܠܓܢܘܢܐ܂ ܘܫܩܝ̈ܠܝ ܢܝܪܐ ܢܣܝܒܪܘܢ ܚܣܕܐ܂ ܘܒܬܘ̈ܠܬܐ ܚܟܝ̈ܡܬܐ ܢܛܝܒܢ ܫܪ̈ܓܝܗܝܢ܀

18

ܚܙܘ ܕܝܢ ܡܢܐ ܦܘܪܥܢܐ ܩܒܠܘ ܟܗ̈ܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܣܘ ܒܬܫܡܫܬܗ܂ ܢܕܒ ܘܐܒܝܗܘ ܟܗ̈ܢܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܠܒܝ̈ܫܝ ܦܕܬܐ܂ ܘܥܛܝ̈ܦܝ ܦܪܝܣܐ܂ ܘܡܚܙ̈ܩܝ ܒܘܨܐ܂ ܘܡܨܒ̈ܬܝ ܒܐܪ̈ܓܘܢܐ܂ ܣܝܡ̈ܝ ܟ̈ܠܝܠܐ ܘܟ̈ܠܘܐ ܘܡܨ̈ܢܦܬܐ܂ ܡܩܪ̈ܒܝ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܘܡܚ̈ܣܝܝ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܡ̈ܠܦܝ ܥܡܐ܂ ܡܩܕ̈ܫܝ ܟܢܘܫܬܐ܂ ܘܟܕ ܩܠܝܠ ܥܘܝܪܘܬܐ ܥܠܬ ܥܠܝܗܘܢ ܘܒܣܘ ܒܬܫܡܫܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܘܐܥܠܘ ܢܘܪܐ ܢܘܟܪܝܬܐ ܕܠܐ ܒܙܒܢܗ܂ ܩܕܚܬ ܢܘܪܐ ܡܢ ܦܝܪ̈ܡܝܗܘܢ ܘܐܘܩܕܬ ܐܢܘܢ܂ ܘܐܦܩܘ ܫܕܘ ܐܢܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡܫܪܝܬܐ܂ ܘܠܐ ܒܠܚܘܕ ܢܕܒ ܘܐܒܝܗܘ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܚܦܢܝ ܘܦܝܢܚܣ܂ ܒ̈ܢܝ ܥܠܝ ܟܗܢܐ ܥܠ ܕܝܩܪܘ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܬܫܡܫܬܐ ܕܦܩܝܕܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ܂ ܘܫܩܠܘ ܙܕܩܐ ܡܢ ܥܡܐ ܝܥܢܐܝܬ܂ ܘܨܥܪܘ ܢܫ̈ܐ ܕܡܨܠܝܢ ܗ̈ܘܝ ܒܡܫܟܢ`ܙܒܢܐ܂ ܘܥܠܝ ܐܒܘܗܘܢ ܠܐ ܟܐܐ ܒܗܘܢ ܙܥܝܦܐܝܬ ܘܚܠܝܨܐܝܬ܂ ܐܠܐ ܪܦܝܐܝܬ ܘܢܫܝܫܐܝܬ ܪܫܐ ܐܢܘܢ܂ ܟܕ ܫܡܥ ܡܢ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܪܝܒܝܢ ܗܘܘ܂ ܕܒܝܫܐܝܬ ܟܗ̈ܢܐ ܡܠܦܢ̈ܐ ܡܬܕܒܪܝܢ܂ ܗܝܕܝܢ ܩܪܐ ܐܢܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܒܢ̈ܝ ܡܢܐ ܗܘ ܫܡܥܐ ܗܢܐ ܕܫܡܥ ܐܢܐ ܥܠܝܟܘܢ ܡܢ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܡܨܥܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܥܡܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܠܐ ܒ̈ܢܝ܂ ܠܐ ܫܦܝܪ ܫܡܥܐ ܗܢܐ ܕܫܡܥ ܐܢܐ܂ /ܥܠܝܟܘܢ/ ܐܢ ܠܡ ܓܒܪܐ ܒܓܒܪܐ ܢܚܛܐ܂ ܡܢ ܡܪܝܐ ܒܥܐ܂ ܐܢ ܒܡܪܝܐ ܢܚܛܐ ܓܒܪܐ ܡܢ ܡܢ ܢܒܥܐ܂ ܗܕܐ ܗܝ ܟܐܬܐ ܢܫܝܫܬܐ܂ ܕܟܐܐ ܥܠܝ ܒܒܢܘ̈ܗܝ ܘܫܬܩ ܠܗ ܘܒܟܐܬܗ ܡܪܕܘܬܐ ܠܐ ܩܒܠܘ܂ ܐܘܢ ܥܠܝ ܟܗܢܐ ܪܫܐ ܕܥܡܐ܂ ܟܕ ܠܐ ܫܡܥܘܟ ܒ̈ܢܝܟ ܓܒܪ̈ܐ ܪ̈ܫܝܥܐ܂ ܠܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܟܗܢܘܬܐ ܕܡܕܒܪ ܗܘܝܬ ܕܬܫܬܘܬܦ ܠܚܛܗ̈ܐ ܕܒ̈ܢܝܟ ܣܥܪܝܢ ܗܘܘ܂ ܐܠܐ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܠܥܢ̈ܝ/ܕܠܥܝܢܝ̈/ ܥܡܐ ܟܐܐ ܒܗܘܢ ܘܠܐ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܗ܀

20

ܡܛܠ ܥܘܠܗܘܢ ܓܝܪ ܕܒ̈ܢܝ ܐܗܪܘܢ ܠܒܝ̈ܫܝ ܩܘܕܫܐ ܐܫܬܕܝܘ ܠܒܪ ܡܢ ܡܫܪܝܬܐ ܕܠܐ ܚܘܣܢ ܒܐܬܪܐ ܛܡܐܐ܂ ܘܡܛܠ ܥܘܠܐ ܕܒ̈ܢܝ ܥܠܝ ܢܦܠ ܥܡܐ ܕܐܝܣܪܝܠ ܒܚܪܒܐ ܕܦܠܫ̈ܬܝܐ܂ ܘܐܬܕܒܪܬ ܩܒܘܬܐ ܕܕܝܬܩܐ܂ ܘܐܥܠܘܗ ܠܐܫܕܘܕ ܠܒܝܬ ܕܓܘܢ ܒܝܬܐ ܛܡܐܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܦ ܥܙܐ ܟܗܢܐ ܥܠ ܕܒܣܐ ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܩܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܬܪܥ ܒܗ ܡܪܝܐ ܬܘܪܥܬܐ ܘܡܝܬ܂ ܘܡܢܐ ܗܘܐ ܚܒܝܒ̈ܝܢ ܒܣܝܢܗ ܕܥܙܐ ܐܠܐ ܥܠ ܕܫܩܠ ܩܒܘܬܐ ܒܥܓܠܬܐ ܘܥܒܪ ܢܡܘܣܐ ܘܥܒܕ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܬܦܩܕ ܡܢ ܡܘܫܐ܂ ܡܛܠ ܕܟܕ ܩܪܒܘ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܐܝܣܪܝܠ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܕܚܘܕܬܐ ܕܡܫܟܢ ܙܒܢܐ܂ ܬܘܪ̈ܐ ܘܥ̈ܓܠܬܐ ܦܩܕ ܩܕܝܫܐ ܠܡܘܫܐ ܥܒܕܗ ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܣܒ ܡܢܗܘܢ ܘܗܒ ܠܠܘܝ̈ܐ ܕܢܦܠܚܘܢ ܒܗܝܢ ܒܥ̈ܓܠܬܐ ܦܘܠܚܢܐ ܒܡܫܟܢ ܙܒܢܐ܂ ܘܢܫܩܠܘܢ ܒܥ̈ܓܠܬܐ ܟܠܗ ܬܫܡܫܬܐ ܕܡܫܟܢ ܙܒܢܐ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܓܝܪ ܕܗܒ ܠܒ̈ܢܝ ܓܪܫܘܢ ܡܣܬ ܦܘܠܚܢܗܘܢ ܘܠܒ̈ܢܝ ܩܗܬ ܠܡ ܠܐ ܬܬܠ܂ ܡܛܠ ܕܦܘܠܚܢܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܫܠܡ ܠܗܘܢ ܥܠ ܟܬܦܬܗ̈ܘܢ ܢܫܩܠܘܢ܂ ܒܐܝܩܪܐ ܘܒܙܗܝܘܬܐ ܘܒܫܘܒܚܐ܂ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܚ̈ܝܢ܂ ܕܩܒܘܬܐ ܕܕܝܬܩܐ ܠܐ ܡܡܬܘܡ ܐܫܬܩܠܬ ܥܠ ܥܓܠܬܐ ܥܕܡܐ ܠܗܘ ܙܒܢܐ ܟܕ ܫܕܪܘܗ ܪ̈ܘܪܒܢܐ ܕܦܠܫ̈ܬܝܐ܂ ܘܣܡܘܗ ܥܠ ܥܓܠܬܐ܂ ܟܕ ܢܓܕܢ ܠܗ ܬܪ̈ܬܝܢ ܬܘܪ̈ܢ ܕܚܣ̈ܝܠܝܢ ܒܢܝܗ̈ܝܢ ܡܢ ܒܬܪܗܝܢ܂ ܘܟܕ ܩܒܠܘ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܠܩܒܘܬܐ܂ ܐܚܬܘܗ ܠܘܝܐ̈ ܡܢ ܥܓܠܬܐ܂ ܟܕ ܫܕܪܘܗ ܦܠܫܬ̈ܝܐ܂ ܘܣܡܘܗ ܒܝܬ ܐܒܝܢܕܒ ܕܒܓܒܥܬܐ܂ ܒܗ ܒܗܘ ܥܝܕܐ ܨܒܝܢ ܗܘܘ ܕܗܘܘ ܫܩܠܝܢ ܠܗ ܘܠܐ ܥܠ ܟܬܦܬܗ̈ܘܢ ܐܝܟ ܕܦܩܕ ܩܕܝܫܐ ܠܡܘܫܐ܂ ܘܡܘܫܐ ܦܩܕ ܠܟܗ̈ܢܐ܂ ܘܥܙܐ ܠܐ ܐܣܬܟܠ܂ ܕܐܦ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܟܕ ܥܒܪ ܝܘܪܕܢܢ ܗܟܢܐ ܦܩܕܗ ܐܠܗܐ ܕܢܫܩܠܘܢ ܟܗ̈ܢܐ ܠܩܒܘܬܐ ܘܢܐܙܠܘܢ ܩܕܡ ܥܡܐ ܘܢܬܦܠܓ ܝܘܪܕܢܢ܂ ܘܫܩܠܘ ܟܠܗ ܥܡܐ܂ ܡܢ ܗܕܐ ܐܣܬܟܠ ܥܙܐ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܐܢܐܝܬ ܕܝܢܐ ܒܪܘܓܙܐ ܩܒܠ܂ ܘܕܘܝܕ ܟܕ ܚܙܐ ܕܬܪܥ ܡܪܝܐ ܬܘܪܥܬܐ ܒܥܙܐ ܕܚܠ ܠܡܥܠܘ ܠܘܬܗ ܠܩܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܥܠܘܗ ܠܒܝܬ ܥܘܒܪ ܐܕܘܡ ܓܬܝܐ܂ ܡܛܠ ܕܥܘܒܪ ܐܕܘܡ ܡܢ ܓܬ ܗܘܐ ܕܦܠܫ̈ܬܝܐ ܡܢ ܥܡܐ ܛܡܐܐ ܘܠܐ ܡܢ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܝܕܥ ܗܕܐ ܕܡܢ ܕܠܐ ܡܝܩܪ ܠܩܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܠܥ ܒܟܐܒ̈ܐ ܡܪ̈ܝܪܐ ܘܒܡܚ̈ܘܬܐ ܒܝܫ̈ܬܐ܂ ܐܝܟ ܕܒܠܥܘ ܦܠܫ̈ܬܝܐ ܒܛܚܘܪ̈ܝܗܘܢ ܘܐܝܠܠܘ ܥܩܪ̈ܘܢܝܐ ܘܐܡܪܘ܂ ܕܠܓܬ ܬܐܙܠ ܩܒܘܬܐ܂ ܡܢ ܗܘ ܙܒܢܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܥܘܒܪ ܐܕܘܡ ܟܕ ܕܒܪܘ ܦܠܫ̈ܬܝܐ ܒܗܘ ܙܒܢܐ ܕܥܒܕܘ ܩܘܪܒܢܐ ܠܩܒܘܬܐ܂ ܘܐܬܩܛܠܘ ܒ̈ܢܝ ܥܠܝ ܚܦܢܝ ܘܦܝܢܚܣ ܟܗ̈ܢܐ ܡܨܥܪ̈ܝ ܬܫܡܫܬܐ܂ ܘܕܚܠܘ ܦܠܫ̈ܬܝܐ ܘܝܩܪܘ ܠܩܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܘܐܦ ܟܕ ܫܕܪܘܗ ܒܩܘܪ̈ܒܢܐ ܫܕܪܘܗ܂ ܘܐܝܟ ܐܠܗܐ ܪܒܐ ܚܫܝܒܐ ܗܘܬ ܒܥܝܢܝ̈ܗܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܟܕ ܚܙܐܘܗ ܕܐܬܬ ܠܡܫܪܝܬܐ ܐܡܪܝܢ܂ ܘܝ ܠܢ܂ ܡܛܠ ܕܗܐ ܐܬܐ ܐܠܗܐ ܠܡܫܪܝܬܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ܂ ܐܬܚܝܠܘ ܦܠܫܬ̈ܝܐ ܡܛܠ ܕܗܢܐ ܗܘ ܐܠܗܐ ܕܐܘܒܕ ܠܡܨܪܝܢ ܒܟܠ ܡ̈ܚܘܢ܂ ܘܚܙܘ ܚܒܝ̈ܒܝܢ ܕܥܘܒܪ ܐܕܘܡ ܓܬܝܐ ܡܛܠ ܕܥܠܬ ܠܒܝܬܗ ܩܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬܒܪܟ܂ ܘܟܕ ܐܣܩܗ ܕܘܝܕ ܡܢ ܒܝܬ ܥܘܒܪ ܐܕܘܡ ܠܩܪܝܬܐ ܕܨܗܝܘܢ ܦܩܕ ܠܟܗ̈ܢܐ ܘܫܩܠܘܗ ܥܠ ܟܬܦܬܗ̈ܘܢ܂ ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܡܗܠܟ ܒܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܚܕܐ ܗܘܐ ܘܡܫܬܥܐ ܩܕܡ ܩܒܘܬܐ ܟܕ ܡܝܩܬ ܒܗ ܡܠܟܠ ܒܪܬ ܫܐܘܠ܀

22

ܚܫܟܘ ܓܝܪ ܡ̈ܕܥܝܢ ܒܪܡܘܬܐ ܘܙܟܬܢ ܝܥܢܘܬܐ ܘܛܡܡܬ ܡܒܘ̈ܥܝ ܚܟܡܬܐ܂ ܘܫܪ̈ܫܝ ܝܘܠܦܢܐ ܐܬܚܫܟܘ ܒܝܕ ܝܥܢܘܬܐ ܘܪܡܘܬܐ܂ ܥܠܬ ܚܛܝܬܐ ܥܠ ܥܠܡܐ ܒܫܘܕܠܐ ܕܝܥܢܘܬܐ܂ ܟܕ ܒܡܐܟܘܠܬܐ ܕܐܝܠܢܐ ܚܛܐ ܐܕܡ ܘܢܦܩ ܡܢ ܦܪܕܝܣܐ܂ ܫܒܩ ܓܝܪ ܩܕܝܫܐ ܩܕܡ ܐܕܡ ܟܠܗܘܢ ܐ̈ܝܠܢܝ ܦܪܕܝܣܐ܂ ܟܕ ܛܥܝܢܝܢ ܐܒܐ ܒܪܝܟܐ ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܡܢ ܟܠܗܘܢ ܬܐܟܘܠ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܢ ܐܝܠܢ ܝܕܥܬܐ ܕܛܒܬܐ ܘܕܒܝܫܬܐ ܠܐ ܬܐܟܘܠ ܡܢܗ ܕܠܐ ܬܡܘܬ܂ ܘܠܐ ܣܦܩ ܠܝܥܢܘܬܗ ܟܠܗ ܦܪܕܝܣܐ ܕܪܘܝܚ ܘܡܝܬܪ ܡܢ ܟܠܗ ܐܪܥܐ܂ ܕܗܫܐ ܙܪ̈ܝܥܝܢ ܒܗ ܒ̈ܢܝ ܐܕܡ܂ ܘܠܚܪܬܐ ܥܬܝܕܝܢ ܟܠ ܙܕܝ̈ܩܐ ܕܒܗ ܢܬܬܢܝܚܘܢ ܒܙܒܢܐ ܕܡܫܬܩܠ ܫܘܠܛܢܐ ܕܝܥܢܘܬܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܦܪܘܩܢ ܠܕܡܢ ܝܡܝܢܗ ܕܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ܂ ܕܝܘܡܢܐ ܥܡܝ ܬܗܘܐ ܒܓܢܬ ܥܕܢ܂ ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ ܒܢܒܝܐ܂ ܕܙܕܝܩ̈ܐ ܝܪܬܝܢ ܐܪܥܐ܂ ܘܫܪܝܢ ܥܠܝܗ ܠܥܠܡ܂ ܘܠܐ ܝܪܬܝܢ ܠܗ ܠܕܪܕܪܝܢ ܡܛܠ ܕܡܥܒܪ ܥܒܪܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ܂ ܕܫܡܝܐ ܐܝܟ ܬܢܢܐ ܢܥܒܪܘܢ ܘܐܪܥܐ ܐܝܟ ܠܒܘܫܐ ܬܒܠܐ܂ ܘܐܦ ܡܪܢ ܐܡܪ܂ ܕܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܢܥܒܪܘܢ ܘܡ̈ܠܝ ܠܐ ܢܥܒܪܢ܂ ܗܠܝܢ ܫܡܝܐ ܕܠܥܠ ܡܢܢ ܡܬܩܪܝܢ ܪܩܝܥܐ ܥܒܪܝܢ܂ ܘܗܕܐ ܐܪܥܐ ܕܗܝ ܝܒܝܫܬܐ ܒܠܝܐ܂ ܐܠܐ ܐܪܥܐ ܕܚ̈ܝܐ ܘܫܡܝܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܪܩܝܥܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܒܠܝܢ ܘܠܐ ܥܒܪܝܢ܀

23

ܘܗܝ ܟܠܗ ܐܪܥܐ ܘܗܘ ܟܠܗ ܦܪܕܝܣܐ ܠܐ ܣܦܩ ܠܝܥܢܘܬܐ ܕܥܠܬ ܥܠ ܐܕܡ ܥܕܡܐ ܕܐܬܪܓܪܓ ܕܐܦ ܡܢ ܕܐܬܦܩܕ ܢܣܒ ܘܢܐܟܘܠ܂ ܘܡܛܠ ܝܥܢܘܬܐ ܥܣܘ ܙܒܢ ܒܘܟܪܘܬܗ ܘܐܣܬܠܝ ܐܦ ܡܢ ܒܘܪܟܬܐ܂ ܘܡܛܠ ܝܥܢܘܬܗ ܕܦܪܥܘܢ ܚܪܒܬ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ ܘܠܐ ܣܦܩ ܠܝܥܢܘܬܗ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܡܕܒܪ ܗܘܐ ܐܠܐ ܘܐܦ ܠܐܝܣܪܝܠ ܨܒܐ ܠܡܟܒܫ ܒܥܒܕܘܬܐ܂ ܘܐܦ ܒ̈ܢܝ ܐܗܪܘܢ ܕܐܬܝܥܢܘ ܐܣܬܠܝܘ ܡܢ ܟܗܢܘܬܐ܂ ܘܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܕܪܓܘ ܡܐܟܘܠܬܐ ܒܝܥܢܘܬܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ܂ ܣܠܩ ܒܗܘܢ ܪܘܓܙܐ ܡܘܬܢܐ ܘܚܘܘ̈ܬܐ ܘܡܚ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܓܢܣ ܓܢܣ܂ ܘܐܦ ܥܟܪ ܡܛܠ ܪܓܬܐ ܕܝܥܢܘܬܐ ܐܬܪܓܡ ܒܟܐ̈ܦܐ ܘܐܒܕ ܡܢ ܓܘ ܥܡܗ܂ ܘܟܗ̈ܢܐ ܪ̈ܫܝܥܐ ܒܢ̈ܝ ܥܠܝ܂ ܝܥܢܘܬܐ ܐܘܒܕܬ ܐܢܘܢ ܡܢ ܚܝܝܗ̈ܘܢ܂ ܘܫܐܘܠ ܡܠܟܐ ܓܒܝܐ ܕܥܡܐ ܥܠ ܕܐܬܝܥܢ ܒܚܪܡܐ ܕܥܡܠܝܩ ܢܦܠ ܡܢ ܪܒܘܬܗ ܘܐܨܛܪܝܬ ܡܠܟܘܬܗ܂ ܘܐܚܒ ܒܪ ܥܡܪܝ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܝܠ ܪܓ ܘܢܣܒ ܟܪܡܗ ܕܢܒܘܬ܂ ܘܢܦܠ ܒܩܪܒܐ ܒܪܡܬ ܓܠܥܕ܂ ܘܓܚܙܝ ܬܘܒ ܬܠܡܝܕܗ ܕܐܠܝܫܥ ܝܥܢܘܬܗ ܓܪܒܐ ܐܠܒܫܬܗ܂ ܝܥܢܘܬܐ ܩܛܠܬ ܣܓܝܐ̈ܐ ܘܣܪܩܬ ܐܢܘܢ ܡܢ ܚܝܝ̈ܗܘܢ܂ ܝܗܘܕܐ ܐܣܟܪܘܛܐ ܡܢ ܬܪ̈ܥܣܪܬܐ ܠܐ ܣܒܥܬ ܝܥܢܘܬܗ ܕܓܢܒ ܗܘܐ ܥܕܡܐ ܕܢܣܒ ܕܡ̈ܝ ܝܩܝܪܐ ܘܒܗ ܒܝܥܢܘܬܐ ܐܬܦܪܫ ܡܢ ܬܠܡ̈ܝܕܐ ܚܒܪ̈ܘܗܝ܂ ܘܐܦ ܠܚܢܢܝܐ ܙܟܬܗ ܝܥܢܘܬܐ ܘܐܬܚܙܝܬ ܒܗ ܬܕܡܘܪܬܐ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܕܫܠܝ̈ܚܐ܀

24

ܠܐ ܣܦܩ ܠܗ ܠܝܥܢܘܬܐ ܥܠܡܐ ܟܠܗ܂ ܠܡ̈ܠܟܐ ܓܝܪ ܕܒܟܠ ܥܡܡ̈ܝܢ ܘܒܟܠ ܠܫ̈ܢܝܢ ܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܬܪܗ ܠܐ ܣܦܩ ܠܗ܂ ܟܢܫܝܢ ܚܝ̈ܠܐ܂ ܘܥܒܕܝܢ ܬܟܬܘܫ̈ܐ܂ ܡܚܪܒܝܢ ܡܕܝܢܬ̈ܐ ܘܒܙܝܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ܂ ܫܒܝܢ ܘܩܢܝܢ ܠܗܘܢ ܘܡܕܡ ܠܐ ܣܦܩ܂ ܥܡܠܝܢ ܘܡܫܬܚܩܝܢ ܘܝܠܦܝܢ ܩܪ̈ܒܐ܂ ܥܩܪܝܢ ܟܪ̈ܟܐ ܘܥܒܕܝܢ ܢܚܫܝܪܐ܂ ܣܠܩܝܢ ܘܡܛܝܢ ܠܪܘܡܐ ܘܢܚܬܝܢ ܠܥܘܡܩܐ ܕܛܟ ܬܣܒܥ ܝܥܢܘܬܐ ܘܠܐ ܡܬܡܠܝܐ܂ ܟܕ ܢܣܓܐ ܥܘܬܪܐ ܝܪܒܐ ܝܥܢܘܬܐ܂ ܘܟܕ ܢܬܝܬܪ ܩܢܝܢܐ ܥܝܝܩܬ ܥܝܢܐ ܡܬܥܫܢܐ܂ ܠܡܣܟܢܐ ܣܦܩ ܠܗ ܠܚܡ ܝܘܡܐ ܘܪܢܐ ܥܬܝܪܐ ܠܫ̈ܢܝܢ ܕܠܐ ܚܝ܂ ܠܒܘܫܐ ܕܪ̈ܘܩܥܐ ܡܣܬ ܡܣܟ̈ܢܐ ܘܠܒܘܫܐ ܕܟܠ ܓܐ̈ܘܢ ܕܡܢ ܟܠ ܐܬܪ̈ܘܢ ܥܪܛܠܐܝܬ ܩܝܡܐ ܒܗܘܢ ܝܥܢܘܬܐ܂ ܬܫܘܝܬܗ ܕܡܣܟܢܐ ܥܠ ܥܦܪܐ ܘܣܦܩ ܠܗ܂ ܘܡܫܟܒܗ ܕܥܬܝܪܐ ܥܪ̈ܣܬܐ ܕܟܠ ܓܐ̈ܘܢ ܘܬܫܘܝܢ ܕܟܠ ܓܢܣ̈ܢܝܢ ܘܙܥܘܪ ܠܝܥܢܘܬܐ܂ ܡܫܬܝܗ ܕܡܣܟܢܐ ܡ̈ܝܐ ܘܣܒܝܥ܂ ܘܫܬܐ ܥܬܝܪܐ ܥܬܝܩܐ ܘܠܗܝܩ܂ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܩܢܝܢ ܥܬܝܪ̈ܐ ܘܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܬܘܩܠܢ ܘܒܗ ܡܬܩܛܠܝܢ܂ ܦܪܝܕܐ ܫܢܬܐ ܕܟܠ ܪ̈ܚܡܝ ܝܥܢܘܬܐ܂ ܘܫܠܐ ܘܢܝܚ ܡܕܡܟܗ ܕܡܣܟܢܘܬܐ܂ ܡܬܚܫܒ ܡܣܟܢܐ ܕܢܩܨܐ ܡܢ ܠܚܡܗ ܠܣܢܝܩܐ܂ ܘܪܢܐ ܥܬܝܪܐ ܕܢܒܠܥ ܠܕܒܨܝܪ ܡܢܗ܂ ܛܘܒܘܗܝ ܠܡܢ ܕܠܐ ܫܡܫ ܪܒܘܬ ܟܪܣܐ܂ ܘܠܓܒܪܐ ܕܠܐ ܙܟܬܗ ܝܥܢܘܬܐ܂ ܘܛܘܒܘܗܝ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܪܢܐ ܒܝܕܥܬܐ ܕܒܗ ܡܬܦܣܩܝܢ ܫܪ̈ܫܝ ܝܥܢܘܬܐ܀

25

ܘܐܦ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܢ ܠܟܘܢ ܚܒܝ̈ܒܝܢ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܒܥܠܬ ܝܥܢܘܬܐ ܣܩܪܘ ܘܚܣܡܘ ܐܚ̈ܝܕܝ ܢܡܘܣܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܒܥܡܢ܂ ܟܕ ܫܠܡ ܝܘܠܦܢܢ ܠܗ̈ܠܟܬܢ܂ ܗܠܟܢ ܩܪܝܝܐܝܬ܂ ܘܐܬܪܕܝܢ ܩܪܝܝܐܝܬ ܘܐܦ ܣܝܡ ܐܝܕܐ ܓܝܪ ܩܕܝܫܬܐ ܕܡܩܒܠܝܢ ܐܢ̈ܫܝܢ ܡܢܢ ܠܡܣܬ ܣܝܡܐ ܒܠܚܘܕ ܡܬܟܬܫܝܢ ܥܠܝܗ ܘܠܐ ܒܥܓܠ ܡܫܬܟܚ ܒܙܒܢܢ ܕܡܫܐܠ ܐܢܫ ܡܢ ܕܕܚܠ ܠܐܠܗܐ ܐܠܐ ܕܡܢܘ ܩܫܝܫ ܒܣܝܡ ܐܝܕܐ܂ ܘܡܐ ܕܐܡܪܘ ܦܠܢ ܩܫܝܫ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܘܠܐ ܠܡܣܬܡܟܘ ܒܪܫܐ܂ ܘܠܝܬ ܕܥܗܕ ܠܡ̈ܠܘܗܝ ܕܦܪܘܩܐ ܕܟܕ ܝܗܒ ܘܝܐ ܠܣܦܪ̈ܐ ܘܠܦܪ̈ܝܫܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܕܘܝ ܠܟܘܢ ܕܪܚܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܘ̈ܬܒܐ ܒܟܢܘ̈ܫܬܐ ܘܣܡ̈ܟܐ ܒܚܫܡܝ̈ܬܐ ܘܪܚܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܗܘܘ ܩܪܝܢ ܠܟܘܢ ܐܢܫܐ ܪܒܝ ܪܒܝ܂ ܐܚ̈ܝܢ ܫܡܗ̈ܐ ܠܚ̈ܝܐ ܠܐ ܡܥܠܝܢ܂ ܘܠܐ ܡܢ ܡܘܬܐ ܡܦܨܝܢ܂ ܐܝܟ ܕܠܐ ܦܨܝܘ ܠܢܕܒ ܘܠܐܒܝܗܘ ܘܠܐ ܫܘܙܒܘ ܠܚܦܢܝ ܘܠܦܝܢܚܣ܂ ܐܠܐ ܥܡ ܫܡܗ̈ܐ ܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ ܡܬܒܥܝܢ܂ ܡܛܠ ܕܥܒ̈ܕܐ ܕܠܐ ܫܡܗ̈ܐ ܡܦܨܝܢ ܠܕܥܡܠܝܢ ܒܗܘܢ܂ ܘܫܡܗ̈ܐ ܕܠܐ ܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ ܠܐ ܡܕܡ ܡܘܬܪܝܢ ܘܡܥܕܪܝܢ܂ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܡܢ ܠܥܠ ܟܬܒܢ ܠܟܘܢ܂ ܘܚܬܝܪ̈ܝܢ ܒܗܘܢ ܐܚ̈ܝܢ ܒܫܡܗ̈ܐ ܕܡܩܒܠܝܢ ܠܡܐܣܪ ܒܗܘܢ ܘܠܡܫܡܕܘ ܘܠܡܬܝܩܪܘ܂ ܘܫܠܝܛ ܐܢܐ ܠܡ܂ ܘܝܘܡܢܐ ܫܠܡܬ ܕܝܢ ܗܝ ܕܐܡܪ ܢܒܝܐ ܕܪܒܐ ܡܡܠܠ ܨܒܝܢ ܢܦܫܗ܂ ܘܐܡܪ ܕܥܢܝ ܐܬܒܕܪ ܡܢ ܒܠܝ ܪܥܝܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܕܪܥܘ ܪ̈ܥܘܬܐ ܢܦܫܗܘܢ܂ ܘܥܢܝ ܠܐ ܪܥܘ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܐܘ ܪ̈ܥܘܬܐ ܕܡܘܒܕܝܢ ܘܡܒܕܪܝܢ ܥܢܐ ܕܡܪܥܝܬܝ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܠܪ̈ܥܘܬܐ܂ ܕܪܥܝܐ ܠܡ ܛܒܐ ܪܥܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܘܡܕܡ ܕܡܘܬܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܝܫܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܪ̈ܓܠܝܟܘܢ ܘܡ̈ܝܐ ܒܣܝܡ̈ܐ ܫܬܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܘܡܕܡ ܕܡܘܬܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܠܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܪ̈ܓܠܝܟܘܢ܂ ܘܥܢܝ ܪ̈ܥܝ ܕܘܫܐ ܕܪ̈ܓܠܝܟܘܢ ܘܐܫܬܝ ܡ̈ܝܐ ܕܠܝܚ̈ܐ ܕܐܘܬܪܬܘܢ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܠܪ̈ܥܘܬܐ ܕܫܡ̈ܝܢܬܐ ܕܥܢܐ ܐܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܘܥܡܪܐ ܠܒܫܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܘܥܢܐ ܠܐ ܪܥܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܐܠܐ ܒܩܛܝܪܐ ܫܥܒܕܬܘܢ ܐܢܝܢ܀

26

ܐܘ ܪܥܝܐ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܝܩܪܗ ܐܢܬ ܡܢ ܐܢܬ ܕܕܐܢ ܐܢܬ ܠܥܒܕܐ ܕܠܐ ܕܝܠܟ܂ ܕܐܢ ܩܐܡ ܠܡܪܗ ܗܘ ܩܐܡ܂ ܘܐܢ ܢܦܠ ܠܡܪܗ ܗܘ ܢܦܠ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܩܡ ܩܐܡ܂ ܐܢ ܕܬܙܕܕܩ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ܂ ܡܚܛܐ ܠܡܢܐ ܚܛܝܬ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܡܬܪܝܡ ܐܢܬ ܒܪܥܝܢܟ ܥܠܝ ܘܐܡܪ ܐܢܬ ܕܡܠܦܢܐ ܘܡܠܟܐ ܗܘܐ ܐܢܐ ܥܠܝܟ܂ ܘܠܐ ܩܒܠܬܟ܂ ܐܣܪ ܐܢܬ ܠܝ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܬܠܦܢܝ ܡܟܝܟܘܬܐ ܟܕ ܐܢܬ ܪܡ ܘܓܐܐ ܘܡܬܚܬܪ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܬܠܦܢܝ ܕܪܚܡܘ ܚܕ ܠܚܕ ܟܕ ܐܢܬ ܣܢܐܬܐ ܘܪܘܓܙܐ ܡܠܐ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܬܠܦܢܝ ܕܐܢ ܫܩܠ ܐܢܫ ܕܝܠܟ ܠܐ ܬܬܒܥ ܟܕ ܐܢܬ ܬܒܥ ܕܝܠܟ ܘܢܣܒ ܐܢܬ ܪܒܝܬܐ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܬܠܦܢܝ ܕܗܘܝܬ ܢܟܦ ܟܕ ܐܢܬ ܙܠܝܠ ܘܦܩܩ ܘܡܫܬܒܗܪ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܬܠܦܢܝ ܕܫܒܘܩ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܟܕ ܐܢܬ ܢܦܝܠ ܒܓܘܗ ܘܚܢܝܩ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܬܠܦܢܝ ܕܐܪܘܚ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܟܕ ܐܢܬ ܪܕܦ ܡܣܟ̈ܢܐ ܟܢܘ̈ܬܟ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܬܠܦܢܝ ܕܫܒܘܩ ܕܒܠܒܟ ܟܕ ܐܢܬ ܚܡܝܠ ܒܟ ܚܡܝܪܐ ܥܬܝܩܐ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܬܠܦܢܝ ܕܥܒܕ ܫܠܡܐ ܥܡ ܐܚܘܟ ܟܕ ܐܢܬ ܡܫܓܫ ܐܢܬ ܥܠܡܐ ܣܓܝܐܐ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܚܙܝܬ ܒܟ ܦܐܪ̈ܐ ܕܠܐ ܝܐܝܢ ܐܡܪ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐܢ ܥܘܠ ܐܢܬ ܘܐܢ ܪܫܝܥ ܒܬܪ ܡ̈ܠܝ ܬܐ܂ ܕܡܠܦ ܘܥܒܕ ܪܒܐ ܡܬܩܪܐ ܘܕܫܪܐ ܘܡܠܦ ܒܨܝܪܐ ܡܬܩܪܐ܂ ܟܣܦܐ ܩܒܠܬ ܘܨܪܬܝܗܝ ܘܐܩܠܝܕܐ ܡܫܠܡ ܠܟ܂ ܘܬܪܥܐ ܐܚܕܬܝܗܝ܂ ܐܢܬ ܠܐ ܥܠܬ܂ ܘܠܕܐܬܝܢ ܠܡܥܠ ܠܐ ܫܒܩ ܐܢܬ܂ ܥܝܢܗ ܐܢܬ ܕܦܓܪܐ ܗܘܝܬ ܠܟ ܣܡܝܐ܂ ܘܦܓܪܐ ܚܫܟ ܠܗ ܡܢ ܒܠܝ ܥܝܢܐ܂ ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܠܟ ܣܡܝܐ ܘܦܓܪܐ ܥܘܝܪܐ ܗܘܐ ܠܗ ‍{‍ܨܒܬܐ‍}‍‍[ܨܒܘܬܐ‍]/ܨܒܘܬܐ/ ܕܣܡܝܐ ܠܣܡܝܐ/ܕܠܣܡܝܐ/ ܡܕܒܪ ܘܒܥܐ ܐܢܬ ܕܟܠܗ ܦܓܪܟ ܬܪܡܝܘܗܝ ܒܓܘܡܨܐ܂ ܡܠܚܐ ܟܕ ܬܦܟܗ ܠܒܪ ܡܫܬܕܝܐ܂ ܘܥܒܕܐ ܕܨܐܪ ܟܣܦܐ ܪܕܐ ܠܚܫܘܟܐ܂ ܘܥܒܕܐ ܕܡܢܓܕ ܟܢܘ̈ܬܗ ܡܪܗ ܬܒܥ ܒܐܝܕܗ܂ ܘܪܥܝܐ ܒܘܪܐ ܥܝܢܗ ܡܬܥܘܪܐ ܘܕܪܥܗ ܝܒܫ܂ ܟܗ̈ܢܐ ܠܐ ܐܡܪܘ ܐܝܟܘ ܡܪܝܐ܂ ܘܐܚܝ̈ܕܝ ܢܡܘܣܐ ܠܐ ܝܕܥܘ̈ܗܝ/ܝܕܥܘܗܝ/ ܘܪ̈ܥܘܬܐ ܕܓܠܘ ܒܗ܂ ܘܡܢ ܢܒ̈ܝܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܢܦܩܬ ܚܢܦܘܬܐ ܒܟܠܗ ܐܪܥܐ܂ ܘܫܠܝܛܘܗ̈ܝ ܕܥܡܝ ܡܒܥܪܝܢ ܠܗ܂ ܘܢܫ̈ܐ ܐܫܬܠܛ ܒܗ܂ ܡܟܝܠ ܡܢ ܡܪܝܐ ܠܐ ܕܚܠܢ܂ ܡܠܟܐ ܡܢܐ ܢܥܒܕ ܠܢ܂ ܘܝ ܠܢ ܡܢܐ ܗܘܢ ܕܫܒܝܩ ܢܡܘܣܐ ܘܡܫܬܒܚܝܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢܢ ܒܥܘܠܐ܂ ܘܠܐ ܠܢ ܕܢܬܒ ܘܢܫܬܘܩ ܘܢܬܡܗ܂ ܐܡܪ ܐܢܬ ܠܝ ܕܬܐ ܗܘܝ ܥܡܢ ܫܘܬܦܐ ܒܟܠ ܕܥܒܕ ܐܢܐ܂ ܡܟܝܠ ܡܠܦܢܐ ܥܠܝܟ ܫܠܡܐ ܡܠܬܐ ܕܐܡܪ ܡܪܢ ܕܚܕܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܝܡܐ ܘܝܒܫܐ ܕܬܥܒܕܘܢ ܚܕ ܓܝܘܪܐ܂ ܘܡܐ ܕܗܘܐ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܒܪܗ ܕܓܗܢܐ܂ ܢܒܝܐ ܐܛܥܝ ܘܟܕܒ ܒܚܒܪܗ܂ ܘܥܠ ܕܫܡܥ ܡܠܘܗ̈ܝ ܐܬܝܗܒ ܠܐܝ̈ܕܝ ܐܪܝܐ ܘܬܒܪܗ܂ ܘܟܕ ܛܥܘ ܟܗ̈ܢܐ ܘܢܒ̈ܝܐ ܣܓܝܐ̈ܐ ܒܝܘܡ̈ܝ ܐܚܒ܂ ܐܫܬܒܩܘ ܠܐܠܗܐ ܫܒܥܐ ܐ̈ܠܦܝܢ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܒܪܟܘ ܥܠ ܒܘܪ̈ܟܝܗܘܢ ܘܠܐ ܣܓܕܘ ܠܒܥܠܐ܂ ܕܐܦ ܠܐ ܐܠܝܐ ܪܓܝܫ ܗܘܐ ܒܗܘܢ܂ ܘܒܬܪ ܟܗ̈ܢܐ ܒܝܫ̈ܐ ܘܣܡ̈ܝܐ ܢܓܕ̈ܝ ܠܐܒܕܢܐ ܠܐ ܐܙܠܘ܂ ܐܢ ܪܚܒܥܡ ܦܠܓ ܡܠܟܘܬܐ ܐܢܐ ܐܙܠ ܠܝ ܒܬܪܗ ܚܣ ܠܝ܂ ܐܢ ܝܘܪܒܥܡ ܫܒܩ ܐܠܗܗ܂ ܐܢܐ ܐܪܕܐ ܠܝ ܒܥܩܒ̈ܬܗ܂ ܐܠܗܝ ܦܨܢܝ ܡܢ ܗܠܝܢ܀

27

ܐܡܪ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐܢܐ ܝܐܐ ܐܢܐ ܘܫܦܝܪ ܘܓܒܢܝ ܐܠܗܐ ܘܠܝ ܡܫܚ ܕܐܡܠܟ ܥܠ ܒ̈ܢܝ ܥܡܝ. ܐܬܛܦܝܣ ܐܘܢ ܒܪܢܫܐ ܕܝܡܐ ܐܠܗܐ ܘܡܠܟ ܠܦܝܢܚܣ ܒܪ ܐܠܝܥܙܪ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܩܝܡܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܠܗ ܘܠܒܢܘ̈ܗܝ ܠܥܠܡ܂ ܘܫܡܫ ܦܝܢܚܣ ܟܗܢܘܬܐ ܟܠ ܝܘܡ̈ܝ ܕܝ̈ܢܐ ܐܝܟ ܬܠܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܩܡ ܥܠܝ ܒܬܪܗ܂ ܘܟܕ ܥܒܪ ܥܠܝ ܘܒܢܘܗ̈ܝ ܒܢܡܘܣܐ ܕܓܠ ܩܕܝܫܐ ܡܘܠܟܢܗ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܥܠܝ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܕܡܐܡܪ ܐܡܪܬ ܕܐܢܬ ܘܒܝܬ ܐܒܘܟ ܬܫܡܫܘܢ ܩܕܡܝ ܠܥܠܡ܂ ܡܟܝܠ ܚܣ ܠܝ ܐܡܪ ܡܪܝܐ܂ ܕܡܝܩܪ̈ܢܝ ܐܝܩܪ ܘܫܝ̈ܘܛܝ ܢܨܛܥܪܘܢ܂ ܘܐܦ ܐܝܣܚܩ ܐܒܘܢ ܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܒܪܟ ܠܥܣܘ ܒܘܟܪܗ܂ ܘܝܥܩܘܒ ܐܬܓܒܝ ܡܢ ܟܪܣ ܐܡܗ ܘܩܒܠ ܒܘܪ̈ܟܬܗ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܠܗ ܠܪܦܩܐ܂ ܕܪܒܐ ܢܫܬܥܒܕ ܠܙܥܘܪܐ܂ ܘܓܒܐ ܩܕܝܫܐ ܠܫܐܘܠ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ܂ ܘܕܠܐ ܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܓܒܐ ܠܕܘܝܕ ܘܐܣܠܝܗ ܠܫܐܘܠ܂ ܘܡܨܒܬܝܢ ܘܡܝܬܝܢ ܠܢ ܐܚ̈ܝܢ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܦܟܝܗܐ ܕܠܐ ܕܒܩ܂ ܕܐܟܘܬܗ ܠܡ ܕܙܒܢܐ ܒܝܫܐ ܐܩܝܡܢ ܪܫܐ ܠܥܡܗ ܕܐܠܗܐ ܒܕܡܘܬ ܝܗܘ ܕܐܬܡܫܚ ܒܬܘܢܐ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܡܫܐܠ ܠܟ ܐܘ ܣܦܪܐ ܚܟܝܡܐ ܕܐܡܬܝ ܐܬܡܠܟ ܡܘܠܟܢܐ ܕܢܬܡܫܚ ܝܗܘ܂ ܘܐܡܬܝ ܡܛܬ ܠܘܬܗ ܡܫܝܚܘܬܐ܂ ܡܢܐ ܬܐܡܪ ܠܗ܂ ܐܬܦܩܕ ܐܠܝܐ ܒܛܘܪܐ ܕܚܘܪܝܒ ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܙܠ ܘܡܫܘܚ ܠܝܗܘ ܕܢܡܠܟ ܥܠ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܢܘܒܕ ܠܒܝܬܗ ܕܐܚܒ܂ ܐܬܦܩܕ ܐܠܝܐ ܘܫܡܫ ܫ̈ܢܝܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܥܕ ܡܣܬܠܩ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܐܠܝܫܥ܂ ܘܟܕ ܡܛܐ ܙܒܢܗ ܕܝܗܘ܂ ܘܫܦܥܬ ܟܝܠܬܐ ܕܚܛܗ̈ܐ ܕܒܝܬܗ ܕܐܚܒ܂ ܗܝܕܝܢ ܫܕܪ ܐܠܝܫܥ ܠܚܕ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܢܒ̈ܝܐ ܘܐܙܠ ܘܡܫܚܗ ܐܝܟ ܕܐܬܦܩܕ܂ ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܝܗܘ ܡܕܡܝܢ ܠܗ ܠܨܒܘܬܐ ܡܕܝܢ܂ ܗܟܢܐ ܐܬܦܩܕ ܥܠ ܟܗܢܐ ܕܢܩܘܡ ܒܥܡܐ܂ ܕܡܐ ܕܩܡ ܢܘܒܕ ܠܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܘܗܝ ܘܢܐܣܘܪ ܘܢܫܡܕ ܐܢܘܢ܂ ܐܝܟ ܕܚܪܒ ܝܗܘ ܘܐܘܒܕ ܠܒܝܬܗ ܕܐܚܒ܂ ܗܢܐ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܠܕܐܙܒܝܠ ܕܡܐ܂ ܕܟܕ ܚܙܬ ܠܝܗܘ ܕܐܡܠܟ ܘܐܬܐ܂ ܐܨܛܒܬܬ܂ ܘܐܕܝܩܬ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܟܘܬܐ ܘܐܡܪܬ ܠܗ܂ ܕܬܐ ܒܫܠܡ ܙܡܪܝ ܩܛܠ ܡܪܗ܂ ܘܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܚܝܒܗ ܘܐܦ ܠܗ ܩܛܠܗ ܝܗܘ ܘܦܫܚܗ ܘܫܕܗ ܠܟܠܒ̈ܐ܀

31

ܚܙܘ ܕܝܢ ܐܚ̈ܝܢ ܟܡܐ ܫܘܝܢ ܠܕܘܟܪܢܐ ܛܒܐ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܠܝܢ ܒܫܝܢܐ ܘܒܫܠܡܐ ܕܥܡܐ܂ ܡܢܐ ܓܝܪ ܚܝܒ ܗܘܐ ܦܪܘܩܢ ܠܡܘܬܐ܂ ܘܡܢܐ ܝܙܝܦ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܫܝܘܠ܂ ܕܟܕ ܚܝܐ ܗܘܐ ܡܝܬ ܚܠܦ ܡܪ̈ܝܕܐ ܘܫܝܢ ܐܢܘܢ ܥܡ ܐܒܘܗܝ܂ ܘܥܠ ܠܫܝܘܠ ܘܐܦܩ ܚܒ̈ܝܫܝܗ ܘܥܡ ܒܝܫܐ ܐܬܟܬܫ ܘܙܟܝܗܝ܂ ܘܕܫܗ ܘܬܪܥ ܕܘܪ̈ܟܬܗ܂ ܘܚܠܨ ܩܢܝܢܗ܂ ܬܒܪ ܬܪ̈ܥܘܗܝ ܘܓܕܡ ܡܘ̈ܟܠܘܗܝ܂ ܘܟܘܒܘ̈ܗܝ ܫܩܠ ܘܣܡ ܐܢܘܢ ܒܪܫܗ܂ ܚܬܡ ܢܦܫ̈ܬܢ ܒܕܡܐ ܕܢܦܫܗ܂ ܫܪܐ ܐܣܝܪ̈ܐ ܡܢ ܓܘܒܐ ܚܒܝܫܐ܂ ܬܪܥ ܣܝܓܐ ܘܫܢܢܐ ܕܚܪܒܐ܂ ܘܫܩܠ ܠܘܛܬܐ ܘܩܒܥܗ ܒܙܩܝܦܗ܂ ܟܢܫ ܡܒܕܪ̈ܐ ܘܫܝܢ ܡܪ̈ܝܕܐ܂ ܣܒܥ ܟ̈ܦܢܐ ܘܐܫܩܝ ܠܕܨܗܝܢ܂ ܦܬܚ ܥܘܝܪ̈ܐ ܘܐܚܠܡ ܟܪ̈ܝܗܐ܂ ܦܫܛ ܟܦܝ̈ܦܐ ܘܗܠܟ ܚܓܝܪ̈ܐ܂ ܫܩܠ ܟܐ̈ܒܝܢ ܘܐܚܠܡ ܡܚ̈ܘܬܢ܂ ܘܐܣܝ ܟܪܝܗܘܬܢ܂ ܘܩܪܒ ܪܚܝܩܘܬܢ܂ ܘܟܢܫ ܡܒܕܪܘܬܢ܂ ܘܥܒܕܢ ܒ̈ܢܝ ܕܝܪܗ܂ ܐܥܬܪܢ ܒܡܣܟܢܘܬܗ܂ ܘܒܟܪܝܗܘܬܗ ܐܚܠܡܢ܂ ܐܣܝܢ ܒܙܩܝܦܘܬܗ܂ ܘܒܐܘܠܨܢܘܗ̈ܝ ܪܘܚܢ܂ ܘܚܠܦ ܕܗܠܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܣܝܒܪ ܚܠܦܝܢ ܝܗܒ ܠܗ ܐܒܘܗܝ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ ܟܠ ܫܡ̈ܗܝܢ܂ ܕܒܗ ܒܫܡܐ ܕܝܫܘܥ ܬܟܘܦ ܟܠ ܒܪܘܟ܂ ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܒܐܪܥܐ ܐܠܐ ܐܦ ܕܒܫܡܝܐ܂ ܘܟܕ ܟܦܝܢ ܘܣܓܕܝܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܡܪܝܐ ܗܘ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܠܫܘܒܚܗ ܕܐܠܗܐ ܐܒܘܗܝ܂ ܘܗܘܐ ܕܝܢܐ ܘܡܪܝܐ ܠܡ̈ܝܬܐ ܘܠܚܝ̈ܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܒܣܒܪܬܗ ܕܐܒܐ ܠܐܢܫ ܠܐ ܢܕܘܢ ܐܠܐ ܟܠܗ ܕܝܢܐ ܠܒܪܗ ܢܬܠܝܘܗܝ܂ ܐܓܪܐ ܓܝܪ ܕܥܡܠܗ ܕܦܪܘܩܢ ܗܢܘ܂ ܫܡܐ ܪܒܐ ܘܡܝܬܪܐ ܚܠܦ ܕܫܝܢ ܐܬܪܐ ܡܪܝܕܐ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܘܬܦܝܢ ܥܡܗ ܘܥܒܕܝܢ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ܂ ܐܚ̈ܐ ܗܘܝܢ ܠܗ ܘܒܢ̈ܝܐ ܕܐܠܗܐ܂ ܘܝܪܬܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܘܡܫܡܫܝܢ ܘܡܫܬܡܫܝܢ ܡܢ ܥܝܪ̈ܝ ܫܡܝܐ ܗܢܘܢ ܕܠܐ ܚܣܡܝܢ ܘܠܐ ܛܢܝܢ ܘܠܐ ܠܐܝܢ ܘܠܐ ܕܡܟܝܢ ܘܚܕܝܢ ܒܚ̈ܛܝܐ ܐܝܠܝܢ ܕܬܝܒܝܢ ܡܢ ܚ̈ܛܗܐ܀

33

ܒܕܪ ܕܪ ܚܒܝܒ̈ܝܢ ܘܒܙܒܢ ܙܒܢ܂ ܐܝܟ ܕܫܦܪ ܠܛܒܐ ܥܒܘܕܢ܂ ܐܘܪܒ ܙܥܘܪ̈ܐ܂ ܘܫܛ ܪ̈ܡܐ܂ ܘܐܪܝܡ ܡܟܝ̈ܟܐ܂ ܘܡܟܟ ܠܓܐ̈ܝܐ܂ ܘܡܣܟܢ ܠܥܬܝܪ̈ܐ܂ ܘܥܠܝ ܠܡܣܟ̈ܢܐ܂ ܘܫܦܠ ܚ̈ܝܠܬܢܐ܂ ܘܚܝܠ ܡܚܝ̈ܠܐ܂ ܘܗܓܡ ܓܢܒܪ̈ܐ܂ ܘܥܫܢ ܒܨܝܪ̈ܐ܂ ܐܪܝܡ ܠܫܝܬ ܙܥܘܪܐ܂ ܚܠܦ ܩܐܝܢ ܒܘܟܪܐ܂ ܘܠܢܘܚ ܚܠܦ ܐܕܡ ܐܒܐ ܕܥܠܡܐ ܬܢܝܢܐ܂ ܘܠܐܝܣܚܩ ܚܠܦ ܐܝܫܡܥܝܠ܂ ܘܠܝܥܩܘܒ ܚܠܦ ܥܣܘ܂ ܘܠܝܘܣܦ ܚܠܦ ܪܘܒܝܠ܂ ܘܠܐܦܪܝܡ ܚܠܦ ܡܢܫܐ܂ ܘܠܐܠܝܥܙܪ ܘܠܐܝܬܡܪ ܚܠܦ ܢܕܒ ܘܐܒܝܗܘ܂ ܘܠܝܫܘܥ ܘܠܟܠܒ ܚܠܦ ܥܣܪܐ ܓܫܘܫ̈ܝܢ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܠܫܡܘܐܝܠ ܚܠܦ ܥܠܝ܂ ܘܠܕܘܝܕ ܚܠܦ ܫܐܘܠ܂ ܘܠܫܠܝܡܘܢ ܚܠܦ ܐܕܘܢܝܐ܂ ܘܠܝܘܪܒܥܡ ܚܠܦ ܪܚܒܥܡ܂ ܘܠܝܗܘ ܚܠܦ ܐܚܒ܂ ܘܠܡܘܪܕܟܝ ܚܠܦ ܗܡܢ܂ ܘܠܕܢܝܐܝܠ ܘܠܐܚ̈ܘܗܝ ܚܠܦ ܚܟܝܡ̈ܐ ܕܒܒܠ܂ ܘܠܥܡܡ̈ܐ ܚܠܦ ܥܡܐ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܢܫ̈ܐ܂ ܐܪܝܡ ܠܣܪܐ ܚܠܦ ܗܓܪ ܝܠܕܬ ܒܘܟܪܐ܂ ܘܠܪܚܝܠ ܚܠܦ ܠܝܐ܂ ܘܠܚܢܐ ܚܠܦ ܦܢܢܐ܂ ܘܠܐܣܬܝܪ ܚܠܦ ܘܫܬܝ܂ ܘܐܦ ܢܒܝܘܬܐ ܘܕܝܢܐ ܐܫܬܠܡ ܠܢܫ̈ܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܕܨܒܐ ܡܪܝܡ ܡܟܝ̈ܟܐ܂ ܡܪܝܡ ܢܒܝܬܐ܂ ܘܚܢܐ ܢܒܝܬܐ܂ ܚܘܠܕܝ ܢܒܝܬܐ܂ ܐܠܝܫܒܥ ܢܒܝܬܐ܂ ܘܡܪܝܡ ܢܒܝܬܐ ܝܠܕܬ ܢܒܝܐ ܪܒܐ܂ ܘܕܒܘܪܐ ܢܒܝܬܐ ܕܢܬ ܠܐܝܣܪܝܠ ܒܝܘܡ̈ܝ ܒܪܩ ܒܪ ܐܒܝܢܥܡ ܡܠܟܐ܂ ܘܠܐ ܐܢܫ ܪܫܐ ܨܒܝܢܗ ܕܛܒܐ ܐܠܗܢ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܫ ܕܝܢܘ̈ܗܝ܂ ܘܐܘܪ̈ܚܬܗ ܠܐ ܡܬܥܩܒܢ܂ ܘܠܐ ܡܣܬܝܟܝܢ ܕܝܢܘ̈ܗܝ ܘܠܐ ܡܬܡܫܚܐ ܬܪܥܝܬܗ܀

35

ܡܢܘ ܐܪܓܫ ܐܬܪ ܝܕܥܬܐ܂ ܘܡܢܘ ܐܕܪܟ ܫܪ̈ܫܝ ܚܟܡܬܐ܂ ܘܡܢܘ ܡܬܒܝܢ ܐܬܪ ܣܘܟܠܐ܂ ܟܣܝܐ ܗܝ ܡܢ ܟܘܠ ܚ̈ܝܝܢ ܘܡܢ ܡܚܫܒܢ ܕܟܠ ܒܣܪ܂ ܘܠܐ ܡܙܕܒܢܐ ܒܕܗܒܐ ܠܟܠ ܥ̈ܛܠܐ܂ ܦܬܝܚ ܘܫܒܝܩ ܓܙܗ ܠܫܐܘ̈ܠܐ܂ ܡܝܬܪ ܢܘܗܪܗ ܡܢ ܫܡܫܐ܂ ܘܙܗܪܗ ܦܐܐ ܘܗܕܝܪ ܡܢ ܣܗܪܐ܂ ܘܡܝܫܝܢ ܠܗ ܩ̈ܦܠܝ ܬܪܥܝܬܐ܂ ܘܩܢܝܢ ܠܗ ܪ̈ܓܫܝ ܡܚܫܒܬܐ܂ ܘܝܪܬܝܢ ܠܗ ܬܘܬܪ̈ܝ ܪܥܝܢܐ܂ ܕܦܬܝܚ ܬܪܥ ܠܒܗ ܡܫܟܚ ܠܗ܂ ܘܕܦܪܣ ܟܢ̈ܦܝ ܬܪܥܝܬܗ ܝܪܬ ܠܗ܂ ܫܪܝܐ ܒܒܪ ܐܢܫܐ ܟܫܝܪܐ܂ ܘܡܬܢܨܒܐ ܒܓܘ ܠܒܗ ܕܚܟܝܡܐ܂ ܓܝܕ̈ܝܗ ܡܫܬܪܪܝܢ ܒܡܒ̈ܘܥܝܗ܂ ܘܩܢܐ ܒܗ܂ ܣܝܡܬܐ ܛܡܝܪܬܐ܂ ܡܦܪܚܐ ܡܚܫܒܬܗ ܠܟܠ ܪ̈ܘܡܝܢ܂ ܘܡܬܚܬܝܐ ܡܪܢܝܬܗ ܠܟܠ ܥܘܡ̈ܩܝܢ܂ ܨܝܪܐ ܒܓܘ ܠܒܗ ܬܡܝܗ̈ܬܐ܂ ܘܚܙܝܢ ܥܝ̈ܢܝ ܪ̈ܓܫܘܗܝ ܥܒܪ ܝܡܡ̈ܐ܂ ܚܒܝܫܢ ܒܡܚܫܒܬܗ ܟܠ ܒܪ̈ܝܢ܂ ܘܪܘܝܚ ܗܘ ܝܨܪܗ ܕܢܩܒܠ܂ ܗܝܟܠܐ ܗܘ ܪܒܐ ܕܥܒܘܕܗ܂ ܘܥܐܠ ܘܫܪܐ ܒܗ ܡܠܟ ܪܘܡܐ܂ ܡܥܠܐ ܠܗ ܠܬܪܥܝܬܗ ܠܪܘܡܐ܂ ܘܡܦܪܚ ܡܚܫܒܬܗ ܠܒܝܬ ܩܘܕܫܗ܂ ܩܘܕܫܗ܂ ܘܡܚܘܐ ܠܗ ܓܙܐ ܕܟܠ ܓܘ̈ܢܝܢ܂ ܘܦܗܐ ܪܥܝܢܗ ܒܚܙܬܐ܂ ܡܫܬܒܐ ܠܗ ܠܒܗ ܠܟܠ ܪܓܫܘܗܝ܂ ܘܡܚܘܐ ܠܗ ܡܕܡ ܕܠܐ ܝܕܥ܂ ܚܐܪ ܒܗܘ ܐܬܪܐ ܘܡܬܒܩܐ ܘܬܡܝܗ ܪܥܝܢܗ ܒܟܠ ܕܚܙܐ܂ ܪܗܛܝܢ ܟܠ ܥܝܪ̈ܐ ܒܬܫܡܫܬܗ ܘܣܪ̈ܦܐ ܡܩܕܫܝܢ ܠܐܝܩܪܗ܂ ܦܪܚܝܢ ܒܓܦܝܗ̈ܘܢ܂ ܩ̈ܠܝܠܐ܂ ܘܚܘܪ̈ܝܢ ܘܗܕܝܪ̈ܝܢ ܠܒܘܫܝ̈ܗܘܢ܂ ܡܟܣܝܢ ܐܦܝܗ̈ܘܢ ܡܢ ܙܝܘܗ܂ ܘܩܠܝܠܝܢ ܪ̈ܗܛܝܗܘܢ ܡܢ ܪܘܚܐ܂ ܡܬܩܢ ܬܡܢ ܬܪܘܢܣ ܕܡܠܟܘܬܐ ܘܡܥܬܕ ܕܝܢܐ ܒܝܬ ܕܝܢܐ܂ ܬܪ̈ܝܨܝܢ ܠܙܕܝܩ̈ܐ ܟܘܪ̈ܣܘܢ ܕܕܝܢܝܢ ܠܥܘ̈ܠܐ ܒܝܘܡ ܕܝܢܐ܂ ܡܐ ܕܚܙܐ ܚܟܝܡܐ ܒܪܥܝܢܗ ܐܬܪܐ ܕܣܝܡ̈ܬܗ ܣܓܝܐ̈ܢ܂ ܗܝܕܝܢ ܡܬܥܠܝܐ ܡܚܫܒܬܗ܂ ܘܒܛܢ ܘܡܘܠܕ ܠܒܗ ܟܠ ܛܒ̈ܢ܂ ܘܪܢܐ ܒܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܦܩܕ܂ ܕܡܘܬܗ ܘܚܙܬܗ ܥܠ ܐܪܥܐ܂ ܘܪ̈ܓܫܝ ܬܪܥܝܬܗ ܠܥܠ ܘܠܬܚܬ܂ ܩܠܝܠܐ ܗܝ ܡܚܫܒܬܗ ܡܢ ܫܡܫܐ܂ ܘܦܪܚܝܢ ܙܠܝܩ̈ܝܗ ܡܢ ܪܘܚܐ܂ ܐܝܟ ܐܒܪܐ ܩܠܝܠܐ ܠܟܠ ܓܒ̈ܝܢ܂ ܡܫܪܪ ܚܟܝܡܐ ܒܡܚܫܒܬܗ܂ ܙܥܘܪ ܒܚܙܬܗ ܘܡܒܨܪ܂ ܘܢܣܝܟ ܘܡܠܐ ܡܢ ܓܙܐ ܥܫܝܢܐ܂ ܒܠܠܝܐ ܚܫܘܟܐ ܡܬܢܗܪ ܘܡܫܕܪ ܪ̈ܥܝܢܘܗܝ ܠܟܠ ܓܒ̈ܝܢ܂ ܓܫܐ ܬܪܥܝܬܗ ܟܠ ܫܬܐܣ̈ܐ ܘܡܝܬ ܠܗ ܓܙܐ ܕܝܕܥܬܐ܂ ܕܠܐ ܫܡܥ ܐܕܢ̈ܘܗܝ ܗܘ ܚܙܐ܂ ܘܕܠܐ ܚܙܝ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܗܘ ܪܓܫ܂ ܥܒܪܐ ܟܠ ܝܡܡ̈ܝܢ ܡܪܢܝܬܗ܂ ܘܠܐ ܚܫܝܒܝܢ ܠܗ ܓܠܠܐ̈ ܬܩܝ̈ܦܐ܂ ܕܠܐ ܐܠܦܐ ܗܝ ܘܡܠܚܐ ܬܪܥܝܬܗ܂ ܪܒ ܘܡܝܬܪ ܓܙܐ ܕܬܐܓܘܪܬܗ܂ ܟܕ ܝܗܒ ܡܢ ܕܝܠܗ ܠܐ ܚܣܪ܂ ܘܥܬܪܝܢ ܡܢ ܓܙܗ ܡܣܟ̈ܢܐ܂ ܠܝܬ ܠܗ ܣܟܐ ܠܪܥܝܢܗ ܕܩܦܝܣ ܘܫܪܐ ܒܓܘ ܥܘܒܗ܂ ܐܬܪܐ ܕܡܠܟܐ ܫܪܐ ܘܡܫܬܡܫ܂ ܡܢܘ ܡܫܟܚ ܚܫܒ ܠܟ ܓܙܘܗ̈ܝ܂ ܣܓ̈ܝܐܢ ܥ̈ܠܠܬܗ ܘܢ̈ܦܩܬܗ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܣܢܝܩܘܬܐ܀

36

ܫܡܥܘ ܕܝܢ ܚܒܝ̈ܒܝܢ܂ ܕܡܥܗܕܝܢ ܚܢܢ ܢܦܫܢ ܘܐܦ ܠܟܘܢ܂ ܐܝܟܢܐ ܟܘܠ ܒܪ̈ܝܬܗ ܕܐܠܗܐ ܥܒܕܢ ܨܒܝܢܗ܂ ܘܠܐ ܡܥܨܝܢ ܦܘܩܕܢܗ܂ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܦܩܝܕ ܠܗ ܩܠܝܠܐܝܬ ܨܒܝܢܗ ܣܥܪܐ܂ ܘܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܡܥܨܝܢ ܘܠܐ ܥܒܕܝܢ ܨܒܝܢܗ܂ ܘܠܐ ܚܙܝܢ ܘܠܐ ܫܡܥܝܢ ܘܠܐ ܡܣܬܟܠܝܢ܂ ܚܣܕ ܓܝܪ ܩܕܝܫܐ ܒܝܕ ܐܪܡܝܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܡܢܝ ܠܡ ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ܂ ܘܡܢ ܩܕܡܝ ܠܐ ܬܙܘܥܘܢ܂ ܕܣܡܬ ܚܠܐ ܬܚܘܡܐ ܠܝܡܐ܂ ܢܡܘܣܐ ܠܥܠܡ܂ ܘܠܐ ܥܒܪ ܠܗ܂ ܘܡܬܟܬܫ ܘܠܐ ܡܫܟܚ܂ ܘܡܬܬܪܝܡܝܢ ܓܠܠܘܗ̈ܝ ܘܠܐ ܥܒܪܝܢ ܠܗ܂ ܘܠܥܡܐ ܗܢܐ ܗܘܐ ܠܗ ܠܒܐ ܡܪܘܕܐ ܘܡܡܪܡܪܢܐ܂ ܘܠܐ ܨܒܘ ܠܡܫܡܥ ܦܘܩ̈ܕܢܝ܂ ܚܙܘ ܕܝܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܬܡܝܗ̈ܬܐ܂ ܕܐܣܝܪ ܝܡܐ ܒܚܠܐ܂ ܘܚܒܝܫܝܢ ܓܠܠܐ̈ ܒܦܘܩܕܢܐ܂ ܘܟܠܝܢ ܟܠ ܡܚܫܘ̈ܠܐ ܒܡܠܬܐ܂ ܡܬܪܝܡܝܢ ܘܡܙܕܩܦܝܢ ܥܕܡܐ ܠܫܡܝܐ ܘܡܫܬܢܩܝܢ ܘܡܬܢܝܚܝܢ ܥܕܡܐ ܠܬܗܘܡܐ܂ ܘܬܚܘܡܐ ܕܦܩܝܕ ܠܗܘܢ ܠܐ ܥܒܪܝܢ܂ ܘܐܢ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܕܒܟܝܢܗܘܢ ܐܣܝܪܝܢ܂ ܢܣܬܟܠ ܡܢ ܗܝ ܕܒܝܘܡ̈ܝ ܢܘܚ܂ ܟܕ ܐܝܬܝ ܪܘܓܙܐ ܒܡ̈ܝܐ ܕܛܘܦܢܐ܂ ܫܩܠ ܡܠܬܐ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܬܗܘܡܐ܂ ܘܥܠܝ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ ܚܠܐ ܐܣܝܪܐ܂ ܘܐܬܬܪܥܘ ܡ̈ܝܐ ܘܥܒܪܘ ܬܚܘܡܐ ܘܐܬܦܬܚܘ ܢܣܟ̈ܝ ܫܡܝܐ܂ ܘܐܬܒܙܥ ܪܩܝܥܐ ܬܚܘܡܐ ܕܒܝܬ ܡ̈ܝܐ ܠܡ̈ܝܐ܂ ܘܐܬܥܒܕ ܕܝܢܐ ܒܥܘ̈ܠܐ܂ ܡܛܠ ܕܪܩܝܥܐ ܬܚܘܡܐ ܣܝܡ ܒܝܬ ܡܝ̈ܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܪܩܝܥܐ ܠܒܝܬ ܡ̈ܝܐ ܬܚܬܝܐ̈܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܕܥܒܕ ܐܠܗܐ ܪܩܝܥܐ ܒܡܨܥܬ ܡܝ̈ܐ ܕܢܗܘܐ ܦܪܫ ܒܝܬ ܡܝܐ̈ ܠܡ̈ܝܐ܂ ܘܩܒܥ ܒܗ ܢܗܝܪ̈ܐ܂ ܘܩܪܝܗܝ ܫܡܝܐ܂ ܘܟܢܫ ܡ̈ܝܐ ܡܢ ܐ̈ܦܝ ܝܒܝܫܬܐ ܠܐܬܪܐ ܚܕ܂ ܠܟܢܫܐ ܕܡ̈ܝܐ ܩܪܐ ܝܡܡ̈ܐ ܘܠܝܒܝܫܬܐ ܩܪܐ ܐܪܥܐ܂ ܘܟܕ ܥܒܕ ܕܝܢܐ ܒܪ̈ܫܝܥܐ܂ ܘܣܦ ܕܪܐ ܡܚܒܠܢܐ ܘܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ܂ ܗܝܕܝܢ ܗܦܟܘ ܡ̈ܝܐ ܬܚ̈ܬܝܐ ܠܬܗܘܡܐ܂ ܘܩܡ ܚܠܐ ܠܡܛܪ ܦܘܩܕܢܐ܂ ܘܐܬܟܠܝܘ ܢܣ̈ܟܝ ܫܡܝܐ ܘܢܛܪ̈ܝ ܪܩܝܥܐ ܡ̈ܝܐ ܥ̈ܠܝܐ ܒܦܘܩܕܢܐ܂ ܘܝܬܒ ܥܠܡܐ ܒܝܬ ܡ̈ܝܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܪܩܝܥܐ ܘܡ̈ܝܐ ܕܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐ܂ ܘܡ̈ܝܐ ܣܓܝܐ̈ܐ ܕܚܒܝܫܝܢ ܒܥܢܢ̈ܐ܂ ܘܟܠܗܘܢ ܟܠܝܢ ܘܣܝܡܝܢ ܥܠ ܫܬܐܣܬܐ ܕܨܒܝܢܗ܂ ܘܠܐ ܡ̈ܝܐ ܒܠܚܘܕ ܥܒܕܘ ܨܒܝܢܗ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܟܠ ܒܪ̈ܝܬܗ ܒܟܠܙܒܢ ܩܠܝܠܐܝܬ ܦܘܩܕܢܗ ܥܒܕܢ܂ ܡ̈ܝܐ ܒܝܘܡ̈ܝ ܢܘܚ܂ ܘܡ̈ܝܐ ܘܢܘܪܐ ܘܚܫܘܟܐ ܘܥܪܘܒܐ ܘܩܡܨܐ ܘܒܪܕܐ ܘܟܠ ܡܚ̈ܘܢ ܕܒܡܨܪܝܢ ܒܝܕ ܡܘܫܐ܂ ܘܐܫܬܡܥ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܘܟܐ̈ܦܝ ܒܪܕܐ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܟܕ ܐܡܪ ܕܫܡܫܐ ܒܓܒܥܘܢ ܟܬܪ ܘܣܗܪܐ ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܝܠܘܢ܂ ܘܠܡܢܐ ܟܬܪ ܫܡܫܐ ܒܓܒܥܘܢ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܚܕܘ ܓܒܥܘ̈ܢܝܐ ܓܘܣܐ ܒܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ/ܕܐܝܣܪܝܠ܂/ ܘܣܠܩܘ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܝܗ̈ܘܢ ܕܐܡܘܪ̈ܝܐ ܥܕܡܐ ܕܐܘܒܕ ܐܢܘܢ ܝܫܘܥ ܟܕ ܩܡ ܫܡܫܐ ܘܟܬܪ ܣܗܪܐ܂ ܘܥܒܕܘ ܦܘܩܕܢܗ ܟܘܟܒ̈ܝ ܫܡܝܐ܂ ܘܐܬܟܬܫܘ ܡܢ ܕܘܟܝ̈ܬܗܘܢ܂ ܘܥܒܕܘ ܩܪܒܐ ܥܡ ܣܝܣܪܐ ܘܡܕܝܢ܂ ܘܒܝܘܡ̈ܝ ܕܒܘܪܐ ܘܒܪܩ ܒܪ ܐܒܝܢܥܡ܂ ܘܥܒܕܬ ܨܒܝܢܗ ܐܦ ܚܝܘܬܐ ܕܫܢܐ܂ ܕܒܐ ܦܪܬ ܛ̈ܠܝܐ ܝܠܕܐ ܕܪ̈ܫܝܥܐ܂ ܘܐܪ̈ܝܘܬܐ ܢܛܪܘܗܝ ܠܕܢܝܐܝܠ ܒܦܘܩܕܢܐ܂ ܘܥܒܕ ܬܘܒ ܨܒܝܢܗ ܢܘܢܐ ܒܝܡܐ ܟܕ ܦܩܕ ܠܗ ܘܒܠܥܗ ܠܝܘܢܢ܂ ܘܟܕ ܐܡܪ ܠܗ ܦܠܛܗ ܠܝܒܫܐ܂ ܘܥܒܕܬ ܬܘܒ ܨܒܝܢܗ ܬܘܠܥܐ ܒܫܪܘܪܐ ܕܩܪܐܐ ܕܡܛܠܬܗ ܕܝܘܢܢ܂ ܟܕ ܦܩܕ ܠܗ ܘܩܛܡܬܗ܂ ܘܪܘܚܐ ܕܫܘܒܐ ܐܘܒܫܬܗ ܒܦܘܩܕܢܐ܂ ܘܥܒܕܘ ܬܘܒ ܨܒܝܢܗ ܥܘܪ̈ܒܐ ܦܪܚܬܐ ܕܓܦܐ܂ ܘܬܪܣܝܘ ܠܐܠܝܐ ܒܢܚܠܐ ܕܟܪܝܬ܂ ܘܥܒܕܘ ܬܘܒ ܨܒܝܢܗ ܢܘ̈ܢܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܟܕ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܐܬܨܝܕܘ ܠܫܠܝܚ̈ܘܗܝ ܕܦܪܘܩܢ܂ ܘܢܘܢܐ ܐܚܪܢܐ ܝܗܒ ܟܣܦ ܪܫܐ ܚܠܦ ܦܪܘܩܢ ܘܫܡܥܘܢ ܬܠܡܝܕܗ܂ ܘܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܟܕ ܒܪ̈ܝܬܐ ܥܒܕܢ ܨܒܝܢܗ ܒܟܠ ܥܕܢ܂ ܘܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܠܐ ܥܨܝ ܨܒܝܢܗ܀

37

ܐܠܐ ܥܒܪ ܢܡܘܣܐ ܠܘܬ ܐܕܡ ܐܫܬܟܚ܂ ܡܢ ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܘܐܦ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ ܗܘ ܥܒܪ ܢܡܘܣܐ܂܂܀܂܂ ܐܝܕܐ ܗܝ ܡܡܪܡܪܢܘܬܐ ܚܒܝ̈ܒܝܢ ܕܪܒܐ ܡܢ ܗܕܐ܂ ܕܒܥܠܬ ܡܓܪܝܢܘܬܐ ܕܕܠܘܚܝܐ ܘܕܚܪܝܢܐ ܢܦܩܘ ܒܥܡܢ ܐܢܫܐ ܡܪ̈ܚܐ ܘܒܝܫ̈ܐ ܘܡܡܪ̈ܝܢܐ ܘܡܒܣܪ̈ܢܐ܂ ܡܨܚ̈ܝܢܐ ܘܡܠܝ̈ܛܢܐ܂ ܛܢܢ̈ܐ ܘܚܣܡ̈ܐ܂ ܕܠܘܚܐ̈ ܘܪ̈ܚܡܝ ܝܥܢܘܬܐ܂ ܚܕ̈ܝܝ ܒܬܒܪܐ ܘܕܨܒܝܢ ܒܫܪ̈ܥܬܐ܂ ܣ̈ܢܝܝ ܩܘܫܬܐ܂ ܘܛܪ̈ܕܝ ܟܐܢܘܬܐ܂ ܘܚܛܘ̈ܦܐ ܘܥܠܘܒ̈ܐ ܘܕܓܠܐ̈ ܘܫܝ̈ܛܝ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ܂ ܩܝܡܝ ܒܙܐܦܐ܂ ܘܡܣܬܬܪ̈ܝ ܒܪܘܫܥܐ܂ ܘܡܡܝ̈ܩܝ ܒܛܒ̈ܐ܂ ܘܡܟܢ̈ܫܝ ܝܘܬܪܢܐ܂ ܡܒܙ̈ܚܝ ܒܟܐ̈ܢܐ ܘܪ̈ܚܡܝ ܚܪ̈ܝܢܐ܂ ܡܫ̈ܓܫܝ ܡܫܝ̈ܢܐ܂ ܡܓܪ̈ܓܝ ܡܨܘ̈ܬܐ܂ ܒ̈ܛܢܝ ܥܘܠܐ ܘܝܠܕܝ̈ ܫܘܩܪܐ܂ ܡܗ̈ܦܟܝ ܡ̈ܠܐ ܘܕܚ̈ܩܝ ܡܪܕܘܬܐ܂ ܡ̈ܠܝܝ ܚܡܬܐ ܘܥ̈ܛܠܝ ܪܥܝܢܐ܂ ܡܩܝܡ̈ܝ ܨܒܝܢܗܘܢ ܘܣ̈ܢܝܝ ܡܣܟ̈ܢܐ܂ ܚܬܝܪ̈ܐ ܘܪ̈ܡܐ ܘܒܙܘ̈ܙܐ ܘܛܠܘܡ̈ܐ܂ ܥܒ̈ܕܝ ܫܘܦܪܢܐ ܘܡܠܩ̈ܛܝ ܡ̈ܠܐ܂ ܝܥ̈ܢܐ ܘܛܢ̈ܦܐ܂ ܡܫ̈ܕܠܝ ܠܐܒܕܢܐ܂ ܪ̈ܘܝܐ ܘܐܣܘ̈ܛܐ܂ ܢܟ̈ܝܠܐ ܘܟܕܒ̈ܐ܂ ܛܡܪ̈ܝ ܩܢܐܬܐ ܘܪ̈ܚܡܝ ܚܘܒ̈ܠܐ ܒܝ̈ܫܐ܂ ܦܪ̈ܥܝ ܩܢܐܬܐ܂ ܡܠܒ̈ܛܝ ܚܪܝܢܐ܂ ܡ̈ܠܝܝ ܢܟܠܐ ܘܣܪ̈ܝܩܝ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ܂ ܡܘܙ̈ܦܝ ܟܣܦܐ ܘܡܙ̈ܒܢܝ ܒܪܒܝܬܐ܂ ܦܥܠܐ̈ ܒܝ̈ܫܐ ܘܐܓܝܪ̈ܐ ܚܒܢ̈ܢܐ܂ ܐܟܠܝܢ ܒܫܡ ܡܪܢ܂ ܘܡܬܝܩܪܝܢ ܒܫܡܗ ܘܩܪܝܢ ܒܫܡܗ܂ ܘܡܢ ܡ̈ܠܘܗܝ ܣܪ̈ܝܩܝܢ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܦܥܠܐ̈ ܢܟܝ̈ܠܐ ܕܨܪܝܢ ܟܣܦܐ ܘܠܝܬ ܠܗܘܢ ܝܘܬܪܢܐ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܥܒ̈ܕܐ ܒܝܫ̈ܐ ܟܢܘ̈ܬܐ ܚܢܘܩ̈ܐ܂ ܘܙܝܙ̈ܢܐ ܒܝܢܬ ܚ̈ܛܐ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܚܫܘܟ̈ܐ ܒܢܗܝܪܐ܂ ܢܒ̈ܝܐ ܕܓ̈ܠܐ ܘܡܫܝ̈ܚܐ ܟܕܒ̈ܐ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܒܢ̈ܝ ܣܡܠܐ ܝܪ̈ܬܝ ܚܫܘܟܐ܂ ܘܫܐ̈ܠܝ ܡܝ̈ܐ ܡܢ ܟܐܢ̈ܐ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܟܘܒ̈ܐ ܒܟܪܡܐ܂ ܒܢ̈ܝܝ ܥܠ ܚܠܐ ܒܢܝܢܐ ܕܢܦܠ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܗ̈ܦܟܝ ܡܢ ܩܪܒܐ܂ ܕܐܠܗܗܘܢ ܟܪܣܗܘܢ ܘܬܫܒܘܚܬܗܘܢ ܒܗܬܬܗܘܢ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܐܣܬܐ ܡܟܠܫܬܐ܂ ܚܝܠܗ ܕܒܝܫܐ ܘܝܠܕܗ ܕܣܛܢܐ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܚܘܘ̈ܬܐ ܚܪ̈ܡܢܐ܂ ܟ̈ܠܒܐ ܦܐܩ̈ܐ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܒܚ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܡܙܕܩ̈ܝ ܢܦܫܗܘܢ܂ ܚܟܝܡ̈ܝ ܠܒܝܫܬܐ ܕܠܝܬ ܒܗܘܢ ܣܘܟܠܐ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܪ̈ܡܝܝ ܚܪܝܢܐ ܕܚܕܝܢ ܒܦܠܓܘܬܐ ܘܕܝܨܝܢ ܒܫܪ̈ܥܬܐ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܕܡܟܝܢ ܡܢ ܛܒ̈ܬܐ ܘܥܝܪܝܢ ܠܒܝܫ̈ܬܐ ܘܡܘܠܕܝܢ ܬܟܬܘ̈ܫܐ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܪ̈ܚܡܝ ܢܦܫܗܘܢ܂ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܡܦܛܡ̈ܐ܂ ܣܢܐ̈ܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܚܡܝܪܐ ܥܬܝܩܐ܂ ܙܩ̈ܐ ܒܠܝ̈ܬܐ ܘܢܚ̈ܬܐ ܡܣܕ̈ܩܐ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܦܪ̈ܕܬܐ/ܦܪܕܬܐ/ ܕܒܝܬ ܟܘܒ̈ܐ܂ ܫܘܥܐ ܠܙܪܥܐ܂ ܘܚܠܐ ܠܒܢܝܢܐ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܝܬܝܪ̈ܝ ܡܠܟܘܬܐ܂ ܥܦܪܐ ܠܚܘܝܐ܂ ܘܫܪܓܐ ܬܚܝܬ ܣܐܬܐ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܡܠܚܐ ܦܟܝܗܬܐ ܕܠܒܪ ܡܫܬܕܝܐ ܘܠܐ ܐܙܠܐ ܠܚܘܫܚܐ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܚܣܝ̈ܠܝ ܡܢ ܛܒ̈ܬܐ܂ ܟܣܦܐ ܕܙܐܦܐ܂ ܘܡܐ̈ܢܐ ܬܒܝܪ̈ܐ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܟܪܡܐ ܕܚܪ̈ܘܒܐ܂ ܓܦܬܐ ܕܡܪ̈ܪܐ ܘܫܬܠܬܐ ܕܥܡܘܪܐ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܟܣܦܐ ܡܣܠܝܐ ܕܐܣܠܝ ܡܪܝܐ܂ ܘܛܡ̈ܐܐ ܩܪܐ ܐܢܘܢ܂ ܚܘܒܐ ܗܦܝܟܐ܂ ܒ̈ܬܘܠܬܐ ܣܟ̈ܠܬܐ܂ ܢܛܪ̈ܝ ܬܪܥܐ ܢܝܡ̈ܐ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܡܙܟܝܢ ܠܚܝ̈ܒܐ ܘܡܚܝܒܝܢ ܠܙܟ̈ܝܐ܂ ܒܢܘܗ̈ܝ ܕܝܦܢܣ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܣ̈ܢܝܝ ܟܐܬܐ ܘܡܣܪ̈ܕܝ ܡ̈ܠܐ܂ ܐܟ̈ܠܝ ܠܚܡܐ ܒܫܘܥ̈ܝܬܐ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܡܚܙ̈ܩܝ ܡܡܠܠܐ܂ ܡܠܚ̈ܫܝ ܒܛܘܫܝܐ܂ ܡܚ̈ܝܝ ܒܣܬܪܐ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܣܟ̈ܠܝ ܠܡ̈ܠܐ܂ ܚܝܪ̈ܝ ܠܗܒ ܠܝ܂ ܪܡ̈ܝܝ ܒܝܬ ܐ̈ܚܐ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܠܫ̈ܢܐ ܕܓܠܐ̈܂ ܠܒܐ ܕܡܬܚܫܒ ܥܘܠܐ ܘܥܬܐ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܚܠܝܢ ܡܠܝܗ̈ܘܢ ܘܡܪ̈ܝܪܢ ܡܢ ܓܕ̈ܕܐ ܘܗܢܝܢ ܠܘܠܝ̈ܬܐ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܐܬܠܝ̈ܛܐ ܚܝ̈ܒܐ܂ ܡ̈ܠܚܐ ܡܛܒ̈ܥܢܐ܂ ܨܝ̈ܕܝ ܠܐܒܕܢܐ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܘܩ̈ܐ ܢܟܝ̈ܠܐ ܕܚܝܪܝܢ ܠܡܦܘܠܬܐ ܘܡܥܝܪܝܢ ܩܪ̈ܒܐ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܐܝ̈ܙܓܕܐ ܡܫܓܫ̈ܢܐ܂ ܪ̈ܡܝܝ ܡܟܫܘ̈ܠܐ ܡܓܪ̈ܓܝ ܡܠܟܘ̈ܬܐ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܣܡܐ ܕܡܘܬܐ܂ ܡܪܬܗ ܕܚܘܝܐ ܘܨܡܘܪܬܐ ܕܐܟܕܢܐ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܕܙܩܝܦܐ܂ ܟܫܠܗ ܕܨܠܝܒܐ܂ ܣܢܐܘ̈ܗܝ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܒܢ̈ܝܐ ܡܘ̈ܠܕܝ ܚܪܝܢܐ܂ ܘܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܦܐܪ̈ܝܗ ܕܦܠܓܘܬܐ܀

38

ܚܒܝ̈ܒܝܢ ܒ̈ܢܝ ܫܝܢܐ ܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܢܘܗܪܗ ܕܥܠܡܐ܂ ܡܠܚܐ ܕܐܪܥܐ ܘܥܝܢܗ ܕܦܓܪܐ܂ ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܒܢܘܗ̈ܝ ܕܓܢܘܢܐ܂ ܙܪܥܐ ܛܒܐ ܘܒܢܝܢܐ ܕܥܠ ܫܘܥܐ܂ ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܐܪ̈ܕܟܠܐ ܚܟܝܡ̈ܐ ܕܚܛܝܢ ܫܬܐܣܬܐ ܘܡܓܠܝܢ ܬܡܣܘܬܐ܂ ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܐܟܪ̈ܐ ܟܫܝܪ̈ܐ ܡ̈ܠܝܝ ܐܘܨܪ̈ܐ ܘܡ̈ܟܢܫܝ ܥ̈ܠܠܬܐ܂ ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܬܓܪ̈ܐ ܚܟܝܡ̈ܐ ܢܣ̈ܒܝ ܟܣܦܐ ܘܡܚ̈ܘܝܝ ܝܘܬܪ̈ܢܐ܂ ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܦܥ̈ܠܐ ܐܓܝܪ̈ܐ ܕܢܣܒܝܢ ܐܓܪܐ ܘܫܐܠܝܢ ܝܬܝܪܐ܂ ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܐܚ̈ܝܕܝ ܩ̈ܠܝܕܐ܂ ܐܝܙܓ̈ܕܐ ܡܗܝܡ̈ܢܐ ܘܩܪ̈ܝܝ ܩܪ̈ܢܬܐ܂ ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܪ̈ܒܝ ܒ̈ܬܐ ܡܦܪ̈ܢܣܢܐ ܘܙܩ̈ܐ ܚܕ̈ܬܬܐ ܘܢܚ̈ܬܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ܂ ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܫ̈ܠܝܚܐ ܡܟܘܪ̈ܐ ܟܠܬܐ ܡܨܒܬܬܐ ܘܢܘܗܪܐ ܒܚܫܘܟܐ܂ ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܒܢܘ̈ܗܝ ܕܫܠܡܐ ܐܚܘܗ̈ܝ ܕܡܫܝܚܐ ܘܗܝܟܠܐ ܕܪܘܚܐ܂ ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܪ̈ܗܛܝ ܒܐܝܓܘܢܐ ܥܡ̈ܠܐ/ܥܡܠܐ/ ܒܐܣܛܕܝܐ ܘܢܣ̈ܒܝ ܟܠܝ̈ܠܐ܂ ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܓܘܦܢ̈ܐ ܒܟܪܡܐ ܙܪܥܐ ܕܚ̈ܛܐ ܛܒ̈ܬܐ ܝܗܒ̈ܝ ܦܐܪ̈ܐ ܚܕ ܒܡܐܐ܂ ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܡܢܗܪ̈ܝ ܫܪ̈ܓܐ ܕܥܐܠܝܢ ܒܬܪܥܐ ܐܠܝܨܐ ܕܡܠܟܘܬܐ܂ ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܒܢ̈ܝ ܝܡܝܢܐ ܕܪܕܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܩܛܝܢܐ ܘܐܠܝܨܐ܂ ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܦܪ̈ܝܩܝ ܒܨܠܝܒܐ ܙܒܝ̈ܢܝ ܒܕܡܗ ܘܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܐܝܙܓܕܘ̈ܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܟܪ̈ܘܙܐ ܫܪ̈ܝܪܐ ܡܘ̈ܠܕܝ ܡܢ ܡ̈ܝܐ܂ ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܪܝܚܐ ܒܣܝܡܐ ܕܦܚ ܪܝܚܟܘܢ ܒܟܠ ܐܬܪ̈ܘܢ܂ ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܓܒܝܠܬܐ ܚܕܬܐ ܕܠܝܬ ܒܗܘܢ ܚܡܝܪܐ ܥܬܝܩܐ܂ ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܡܙܡ̈ܢܝ ܠܚܬܢܐ ܘܠܒܝܫ̈ܝ ܢܚ̈ܬܐ ܕܫܘܝܢ ܠܣܡܟܐ܂ ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܫܩ̈ܝܠܝ ܢܝܪܐ܂ ܝܬ̈ܒܝ ܒܫܬܩܐ ܘܐܣܝܪ̈ܝ ܟܢܘܫܬܐ܂ ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܝܠܕܗ ܕܥܕܬܐ ܡܪ̈ܒܝܢܐ ܕܒ̈ܢܝܗ ܘܡܟܢ̈ܫܝ ܡܪܥܝܬܐ܀

39

ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܪ̈ܥܘܬܐ ܢܨܝ̈ܚܐ ܕܡܗܦܟܝܢ ܓܙܪ̈ܝܗܘܢ ܒܪܥܝܐ ܛܒܐ܂ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܪܒ ܪ̈ܥܘܬܐ ܢܘܗܪܐ ܒܚܫܘܟܐ܂ ܘܫܪܓܐ ܕܥܠ ܡܢܪܬܐ ܕܐܢܗܪ ܥܠܡܐ ܘܚܣܝ ܚܛܗܝ̈ܗܘܢ܂ ܗܘܝܘ ܓܝܪ ܡܪܓܢܝܬܐ ܛܒܬܐ܂ ܘܚܢܢ ܬܓܪ̈ܐ ܕܙܒܢܢ ܩܢܝܢܢ ܘܙܒܢܗ܂ ܘܗܘܝܘ ܣܝܡܬܐ ܕܩܪܝܬܐ܂ ܘܚܢܢ ܟܕ ܐܫܟܚܢܝܗܝ ܚܕܝܢ ܒܗ ܘܩܢܝܢܝܗܝ܂ ܘܗܘܝܘ ܓܝܪ ܡܒܘܥܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܚܢܢ ܕܨܗܝܢ ܗܘܝܢ ܐܫܬܝܢ ܡܢܗ܂ ܘܗܘܝܘ ܦܬܘܪܐ ܕܡܠܐ ܕܘܗܢܐ ܘܣܒܥܘܬܐ܂ ܘܚܢܢ ܕܟܦܢܝܢ ܗܘܝܢ ܐܟܠܢ ܘܒܣܡܢ܂ ܘܗܘܝܘ ܬܪܥܐ ܕܡܠܟܘܬܐ܂ ܕܐܬܦܬܚ ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܥ̈ܠܘܠܐ܂ ܘܗܘܝܘ ܚܡܪܐ ܡܚܕܝܢܐ ܕܫܬܝܢ ܡܢܗ ܐܒ̈ܝܠܐ ܘܛܥܝܢ ܟܐܒܝ̈ܗܘܢ܂ ܘܗܘܝܘ ܠܒܘܫܐ ܘܢܚܬܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܕܥܛܝܦܝܢ ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܢܨܝܚ̈ܐ܂ ܘܗܘܝܘ ܟܪܡܐ ܕܫܪܪܐ ܘܐܒܘܗܝ ܦܠܚܐ ܘܚܢܢ ܓܘ̈ܦܢܐ ܕܢܨܝܒܢ ܒܓܘܗ܂ ܘܗܘܝܘ ܡܓܕܠܐ ܕܒܢܝܢ ܒܗ ܣܓܝܐ̈ܐ܂ ܢܚܫܘܒ ܢܦܩ̈ܬܗ ܕܢܒܢܐ ܘܢܫܠܡ܂ ܘܗܘܝܘ ܚܬܢܐ܂ ܘܫܠܝܚ̈ܐ ܡܟܘܪ̈ܐ܂ ܘܚܢܢ ܟܠܬܐ܂ ܢܥܬܕ ܠܢ ܪܘܡܝܢܐ܂ ܘܗܘܝܘ ܣܒܠܬܐ ܕܡܣܩ ܠܪܘܡܐ܂ ܢܥܡܠ ܘܢܬܟܬܫ ܕܢܣܩ ܒܗ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ܂ ܗܘܝܘ ܐܘܪܚܐ ܕܩܛܝܢܐ ܘܐܠܝܨܐ܂ ܢܪܕܐ ܒܥܩܒ̈ܬܗ ܕܢܡܢܥ ܠܠܡܐܢܐ܂ ܘܗܘܝܘ ܟܘܡܪܐ ܡܫܡܫܢܐ ܩܕܝܫܐ܂ ܘܚܢܢ ܢܥܡܠ ܕܢܗܘܐ ܒ̈ܢܝ ܕܝܪܗ܂ ܘܗܘܝܘ ܡܠܟܐ ܒܪ ܛܘܗܡܐ ܪܒܐ ܕܐܙܠ ܠܡܣܒ ܡܠܟܘܬܐ܂ ܢܝܩܪ ܙܥܘܪܘܬܗ ܕܢܫܘܬܦܢ ܒܪܒܘܬܗ܂ ܘܗܘܝܘ ܟܪܘܙܐ ܘܫܠܝܚܗ ܕܥܠܝܐ܂ ܢܫܡܥ ܦܬܓܡܘܗ̈ܝ ܘܢܗܘܐ ܒ̈ܢܝ ܪܙܗ/ܐܪܙܗ܂/ ܘܗܘܝܘ ܦܪܕܬܐ ܡܝܬܝܬ ܦܐܪ̈ܐ ܣܓܝܐ̈ܐ ܕܟܕ ܙܥܘܪܝܐ ܐܙܕܪܥܬ ܘܗܘܬ ܐܝܠܢܐ ܥܫܝܢܐ܂ ܘܗܘܝܘ ܒܪܐ ܒܘܟܪܐ ܝܠܕܐ ܕܡܢ ܡܪܝܡ܂ ܢܩܒܠ ܙܥܘܪܘܬܗ ܕܢܚܕܐ ܒܪܒܘܬܗ܂ ܘܗܘܝܘ ܕܚܫ ܘܚܝܐ ܘܣܠܩ ܠܪܘܡܐ܂ ܢܗܝܡܢ ܒܗ ܒܫܪܪܐ ܕܢܩܒܠ ܡܐܬܝܬܗ܂ ܘܗܘܝܘ ܕܝܢܐ ܕܡܝ̈ܬܐ ܘܕܚ̈ܝܐ ܕܝܬܒ ܥܠ ܬܪܘܢܣ ܘܕܐܢ ܫܪ̈ܒܬܐ܂ ܘܗܘܝܘ ܕܡܘܪܬ ܡܠܟܘܬܐ ܘܡܫܕܪ ܠܬܫܢܝܩܐ ܘܠܐ ܢܣܒ ܒܐ̈ܦܐ ܘܠܐ ܡܩܒܠ ܫܘܚܕܐ܂ ܡܟܝܠ ܒܗ ܢܘܕܐ ܠܐܒܘܗܝ܂ ܘܒܗ ܢܣܓܘܕ ܠܫܠܘܚܗ܂ ܘܒܗ ܢܩܕܫ ܠܡܫܕܪܢܗ ܕܨܒܐ ܒܢ ܘܓܒܢ ܒܗ܂ ܘܚܕܝܢ ܒܗ ܘܩܪܢ ܒܗ܂ ܘܪܥܝ ܙܥܘܪܘܬܢ ܥܡ ܪܒܘܬܗ܂ ܠܢ ܓܝܪ ܠܝܬ ܠܢ ܡܕܡ ܠܡܦܪܥ ܠܗܠܝܢ ܪ̈ܚܡܐ ܐܠܐ ܬܘܕܝܬܐ ܘܣܓܕܬܐ ܘܕܢܪܚܡ ܚܕ ܠܚܕ܂ ܒܗܠܝܢ ܦܐܪ̈ܐ ܢܥܡܠ ܕܡܪܕܝܢ ܠܚ̈ܝܐ ܕܠܥܠܡ܀

40

ܘܠܐ ܠܢ ܚܒܝ̈ܒܝܢ ܕܢܬܦܢܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܢܩܪܒ ܩܕܡܘܗܝ ܬܝܒܘܬܐ ܕܠܒܐ܂ ܘܠܐ ܢܫܬܘܬܦ ܠܩܫܝܘܬܗ ܕܦܪܥܘܢ ܘܠܣܟܠܘܬܗ ܕܪܚܒܥܡ܂ ܘܢܪܚܩ ܡܢ ܚܪ̈ܝܢܐ ܘܦܠܓܘ̈ܬܐ ܕܡܢܝܚܝܢ ܨܒܝܢܗ ܕܣܛܢܐ܂ ܡܛܠ ܕܩܛܝܢܐܝܬ ܥܐܠ ܥܠ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂ ܘܥܒܕ ܠܗܘܢ ܝܬܝܪ̈ܐ ܠܚܝܝܗ̈ܘܢ܂ ܘܡܚܬܚܬ ܠܗܘܢ ܒܪ̈ܓܝܓܬܗ ܕܣ̈ܓܝܐܢ܂ ܒܪܓܬ ܡܕܡ ܡܕܡ ܥܐܠ ܥܠ ܒ̈ܢܝ ܐܕܡ܂ ܘܡܣܪܩ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܡܐ̈ܢܐ ܣܦܝ̈ܩܐ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܫܪܝ ܒܐܒܘܗܘܢ ܩܕܡܝܐ܂ ܟܕ ܠܐ ܗܘܐ ܚܕܐ ܗܝ ܪܓܬܗ ܕܢܕܥܝܗ ܘܢܥܪܘܩ ܡܢܗ܂ ܡܛܠ ܕܣܓܝܐ̈ܢ ܐ̈ܢܝܢ ܐܘܡ̈ܢܘܬܗ ܕܢܟܝܠܐ܂ ܒܪܓܬ ܡܐܟܘܠܬܐ ܐܦܩ ܠܐܕܡ ܡܢ ܦܪܕܝܣܐ܂ ܘܒܪܓܬ ܩܛܠܐ ܦܪܫ ܠܗܒܝܠ ܡܢ ܩܐܝܢ ܐܚܘܗܝ܂ ܘܒܪܓܬ ܒܘܙܚܐ ܥܒܕ ܥܒ̈ܕܝܢ ܗܘܐ ܚܡ ܠܬܪ̈ܝܢ ܐܚܘܗ̈ܝ܂ ܘܒܪܓܬ ܝܥܢܘܬܐ ܐܣܠܝ ܠܥܣܘ ܡܢ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܘܒܘܟܪܘܬܐ܂ ܘܒܪܓܬ ܨܚܢܘܬܗ ܫܟܝܡ ܒܪ ܚܡܘܪ ܢܦܠ ܒܚܪܒܐ ܗܘ ܘܟܠܗ ܥܡܗ܂ ܘܒܪܓܬ ܣܢܐܬܐ ܘܚܣܡܐ ܙܒܢܘ ܒ̈ܢܝ ܝܥܩܘܒ ܠܝܘܣܦ ܐܚܘܗܘܢ ܠܥܪ̈ܒܝܐ܂ ܘܒܪܓܬ ܨܚܢܘܬܗ ܫܕܠܬ ܐܢܬܬ ܡܪܗ ܠܝܘܣܦ ܘܦܠܛ ܡܢ ܫܘܥܒܕܗ܂ ܘܒܪܓܬ ܦܚܙܘܬܗܘܢ ܣܦܘ ܣܕܘܡ̈ܝܐ܂ ܕܣܥܘ ܥܠ ܢܘܪܐ ܓܡܪܘ ܘܝܩܕܘ ܒܬܢܘܪܐ܂ ܘܒܪܓܬ ܦܩܪܘܬܗ ܕܦܪܥܘܢ ܡܠܟ ܡܨܪܝܢ ܛܒܥ ܒܝܡܐ ܗܘ ܘܚܝܠܗ܂ ܘܒܪܓܬ ܙܦܪܘܬܐ ܕܐܪܥ ܡܨܪܝܢ܂ ܣܦܘ ܒ̈ܢܝ ܝܥܩܘܒ ܒܡܕܒܪܐ ܚܪܒܐ܂ ܘܒܪܓܬ ܝܥܢܘܬ ܩܢܝܢܐ ܐܬܟܠܝܘ ܒ̈ܢܝ ܪܘܒܝܠ ܘܓܕ ܘܡܢܫܐ ܘܠܐ ܥܠܘ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܥܡ ܐܚܝ̈ܗܘܢ܂ ܘܒܪܓܬ ܝܥܢܘܬܐ ܘܪܘܝܘܬܐ ܝܩܕܘ ܢܕܒ ܘܐܒܝܗܘ ܒܡܫܟܢ ܙܒܢܐ܂ ܘܒܪܓܬ ܝܥܢܘܬܐ ܘܓܢܒܘܬܐ ܕܠܚ ܡܪܝܐ ܠܥܟܪ ܒܐܝ̈ܕܝ ܝܫܘܥ܂ ܘܒܪܓܬ ܦܚܙܘܬܗ ܕܙܡܪܝ ܒܪ ܣܠܘ ܢܦܠ/ܢܦܠܘ/ ܡܢ ܐܝܣܪܝܠ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܐ ܐܠܦܝܢ ܒܚܕܐ ܫܥܐ܂ ܘܒܥܠܬ ܡܓܪܝܢܘܬܐ ܘܥܘܠܐ ܩܛܠ ܐܒܝܡܠܟ ܒܪ ܓܕܥܘܢ ܠܫܒܥ̈ܝܢ ܐܚ̈ܘܗܝ܂ ܘܒܪܓܬ ܕܠܝܠܐ ܐܢܬܬܐ ܙܢܝܬܐ ܐܫܬܦܠ ܫܡܫܘܢ ܡܢ ܚܝܠܗ ܘܦܪܩܬ ܡܢܗ ܢܙܝܪܘܬܗ܂ ܘܒܪܓܬ ܛܡܐܘܬܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܕܓܒܥ܂ ܢܦܠܘ ܡܢ ܐܝܣܪܝܠ ܘܒܢܝܡܝܢ ܒܚܪܒܐ ܫܬܝܢ ܘܚܡܫܐ ܐ̈ܠܦܝܢ܂ ܘܒܪܓܬ ܝܥܢܘܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܥܠܝ ܐܣܬܠܝܘ ܘܢܦܩܘ ܡܢ ܟܗܢܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ܂ ܘܒܪܓܬ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܪ̈ܚܡܐ ܕܥܡܠܝܩ ܨܪܐ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܫܐܘܠ܂ ܘܒܪܓܬ ܬܡܪ ܚܬܗ ܕܐܒܝܫܠܘܡ/ܕܐܒܫܠܘܡ/ ܐܬܩܛܠ ܚܡܢܘܢ ܒܘܟܪܗ ܕܕܘܝܕ܂ ܘܒܪܓܬ ܪܡܘܬܗ ܐܕܘܢܝܐ ܒܪ ܚܓܝܬ ܠܐ ܐܟܫܪ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܒܝܬ ܕܘܝܕ܂ ܘܒܪܓܬ ܢܫ̈ܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܣܛܐ ܠܒܗ ܕܫܠܝܡܘܢ ܡܢ ܐܠܗܗ܂ ܘܒܪܓܬ ܣܟܠܘܬܗ ܕܪܚܒܥܡ ܦܠܓܗ ܡܪܝܐ ܘܨܪܗ ܠܡܠܟܘܬܗ܂ ܘܒܪܓܬ ܡܓܪܝܢܘܬܐ ܕܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܢܒܛ ܢܦܠܘ ܡܢ ܐܝܣܪܝܠ ܒܝܕ ܐܒܝܐ ܒܪ ܪܚܒܥܡ ܚܡܫܡܐܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܒܚܕ ܝܘܡܐ܂ ܘܒܪܓܬ ܟܪܡܗ ܕܢܒܘܬ ܕܪܓ ܐܚܒ ܘܣܠܩ ܘܢܦܠ ܒܩܪܒܐ ܒܪܡܬ ܓܠܥܕ/ܒܪܡܬ ܓܠܥܕ܂/ ܘܒܪܓܬ ܟܣܦܗ ܕܢܥܡܢ ܕܢܣܒ ܓܚܙܝ ܠܒܫ ܓܪܒܐ ܗܘ ܘܙܪܥܗ ܠܥܠܡ܂ ܘܒܪܓܬ ܓܙܗ ܐܫܬܒܗܪ ܚܙܩܝܐ ܘܐܫܬܒܝ ܩܢܝܢܗ ܐܦ ܒܢܘ̈ܗܝ ܠܒܒܠ܂ ܘܒܪܓܬ ܓܘܕܦܗ ܕܣܢܚܝܪܒ/ܕܣܢܚܝܪܝܒ/ ܢܦܠ ܚܝܠܗ ܒܚܪܒܗ ܕܥܠܝܐ܂ ܘܒܪܓܬ ܠܒܗ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܐܬܪܕܦ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܥܡ ܚܝܘܬ ܒܪܐ܂ ܘܒܪܓܬ ܕܢܬܠ ܗܡܢ ܩܢܝܢܗ ܨܒܐ ܕܢܘܒܕ ܠܙܪܥܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ܂ ܘܒܪܓܬ ܩܝܡܐ ܕܥܘ̈ܠܐ ܐܟܠܘ ܟܠܕ̈ܝܐ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܕܕܢܝܐܝܠ܂ ܘܒܪܓܬ ܓܢܒܘܬܗ ܝܗܘܕܐ ܗܘܐ ܡܫܠܡܢܐ ܠܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ܂ ܘܒܪܓܬ ܡܡܪܡܪܢܘܬܗ ܕܐܝܣܪܝܠ ܐܣܠܝܘ ܠܡܫܝܚܐ ܘܟܦܪܘ ܒܡܠܟܘܬܗ܀

42

ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܝܢ ܚܢܢ ܠܟܘܢ ܚܒܝ̈ܒܝܢ܂ ܘܐܦ ܠܢܦܫܢ ܡܥܗܕܝܢܢ ܒܗܝܢ܂ ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܣܢܝܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܢܢ ܬܐܠܦܘܢ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܠܘܟ̈ܐ ܘܡܥܕܪ̈ܢܐ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܕܐܚܐ ܕܡܬܥܕܪ ܡܢ ܐܚܘܗܝ ܐܝܟ ܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܚܣܢܗ܂ ܘܫܠܝܚܐ ܐܡܪ ܕܡܥܕܪ̈ܢܐ ܚܢܢ ܕܚܕܘܬܟܘܢ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܕܗܢܘܢ ܗܘܘ ܠܢ ܡܥܕܪ̈ܢܐ ܒܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܘܬܘܒ ܒܐܓܪܬܐ ܐܚܪܬܐ ܟܬܝܒ܂ ܕܗܟܢܐ ܠܡ ܠܝܬ ܒܟܘܢ ܐܦܠܐ ܚܕ ܚܟܝܡܐ ܕܢܫܟܚ ܢܫܘܐ ܒܝܬ ܐܚܐ ܠܐܚܘܗܝ܂ ܚܟܝܡ̈ܐ ܓܝܪ ܘܕܚܠܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܐ܂ ܘܐܦ ܟܕ ܡܢ ܗܕܝܘܛܐ ܢܦܩ ܦܬܓܡܐ܂ ܚܟܝܡ̈ܐ ܘܡܥܕܪ̈ܢܐ ܡܩܒܠܝܢ ܠܗ ܘܠܐ ܡܬܟܚܕܝܢ܂ ܡܘܫܐ ܓܒܪܐ ܢܒܝܐ ܪܫܐ ܪܒܐ ܕܟܠܗ ܥܡܐ ܕܐܝܣܪܝܠ ܩܒܠ ܡܘܠܟܢܐ ܛܒܐ ܡܢ ܝܬܪܘܢ ܟܘܡܪܐ ܕܡܕܝܢ܂ ܘܐܬܟܬܒ ܫܡܗ ܕܝܬܪܘܢ ܒܣܦܪܗ ܩܕܝܫܐ܂ ܘܐܬܩܝܡ ܡܘܠܟܢܗ ܒܐܝܣܪܝܠ ܠܥܠܡ܂ ܘܐܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܢܬܚܪܐ ܠܘܩܒܠ ܗܢܐ ܡܘܠܟܢܢ܂ ܘܒܬܪ ܫܝܢܐ ܠܐ ܢܪܗܛ܂ ܢܣܬܟܠ ܕܓܕܫܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ܂ ܕܐܫܬܟܚܘ ܒܕܪ ܕܪ ܐܢܫܐ ܣܟ̈ܠܐ ܕܠܐ ܫܡܥܘ ܡܘܠܟܢܐ ܛܒܐ ܘܗܢܘܢ ܗܘܘ ܒܝܫܐܝܬ ܠܚܪܬܐ܂ ܐܕܡ ܟܕ ܚܛܐ ܩܪܐ ܠܗ ܡܪܗ ܕܢܬܘܒ ܘܠܐ ܩܒܠ܂ ܘܐܣܬܬܪ ܒܥܠܬܐ ܕܚܘܐ ܠܡ ܐܛܥܝܬܢܝ܂ ܘܠܐ ܐܬܬܘܝ ܘܠܐ ܬܒ܂ ܘܩܐܝܢ ܟܕ ܩܛܠ ܠܐܚܘܗܝ ܡܠܠ ܥܡܗ ܐܝܟ ܕܢܬܬܘܐ ܘܢܬܘܒ܂ ܘܐܣܬܬܪ ܒܥܠܬܐ ܕܓܠܬܐ܂ ܕܠܐ ܠܡ ܚܙܐ ܠܝ܂ ܘܠܣܕܘܡ̈ܝܐ ܢܣܝ ܐܢܘܢ ܒܝܕ ܡܠܐܟ̈ܘܗܝ ܕܛܟ ܢܬܘܒܘܢ܂ ܘܗܢܘܢ ܒܡܪܚܘܬܗܘܢ ܩܘܝܘ ܘܣܦܘ܂ ܘܓܡܪܘ ܘܝܩܕܘ ܒܢܘܪܐ ܘܟܒܪܝܬܐ܂ ܘܦܪܥܘܢ ܡܠܟܐ ܡ̈ܠܟܘܗܝ ܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ ܕܐܒܕܬ ܠܗ ܡܨܪܝܢ ܒܚܪ̈ܝܢܝܟ܂ ܘܠܐ ܫܡܥ ܡܠܟܝܗ̈ܘܢ ܕܚܟܝܡ̈ܘܗܝ܂ ܘܠܪܚܒܥܡ ܡܠܟܘܗܝ ܣܒ̈ܐ ܕܥܡ ܐܒܘܗܝ ܕܒܪܘ ܡܠܟܘܬܐ܂ ܘܐܣܠܝ ܕܚܟܝܡ̈ܐ ܘܐܬܡܠܟ ܒ̈ܛܠܝܐ܂ ܘܐܬܦܠܓܬ ܡܠܟܘܬܗ ܘܗܘܐ ܒܩܠܠܐ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܚ̈ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܚܟܝܡ̈ܐ ܐܢܬܘܢ܂ ܡܠܦܐ̈ ܕܐܠܗܐ܂ ܠܐ ܢܬܟܚܕ ܘܠܐ ܢܨܛܡܥܪ ܕܢܒܥܐ ܫܠܡܐ ܘܢܪܗܛ ܒܫܝܢܐ܀

43

ܛܢܢܐ ܓܝܪ ܘܚܪܝܢܐ ܡܠܟܘ̈ܬܐ ܫܓܫ܂ ܘܡܕܝܢ̈ܬܐ ܐܚܪܒ܂ ܘܥܡܡ̈ܐ ܐܣܝܦ܂ ܘܟܪ̈ܟܐ ܣܚܦ܂ ܘܩ̈ܛܠܐ ܣܓܝܐ̈ܐ ܐܪܡܝ܂ ܘܚܪܒܐ ܣܓܝܬ ܒܗ܂ ܦܪܫ ܚܣܡܐ ܘܚܪܝܢܐ ܐܚ̈ܐ ܡܢ ܚܒ̈ܝܒܝܗܘܢ ܘܛܪܕ ܐܢܘܢ ܡܢ ܡܕܝܢܐ ܠܡܕܝܢܐ ܘܥܒܕ ܐܢܘܢ ܐܟܣ̈ܢܝܐ ܘܪ̈ܕܝܦܐ ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢ ܘܟܕ ܚܝܝܢ ܘܡܗܠܟܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܝܟ ܡܝ̈ܬܐ ܠܒܢܝ̈ ܓܢܣܗܘܢ ܚܫܝܒܝܢ ܗܘܘ‍‍ܦܪܫ ܛܢܢܐ ܢܫ̈ܐ ܡܢ ܓܒܪ̈ܝܗܝܢ܂ ܘܒܢ̈ܝܐ ܩܡܘ ܒܗ ܥܠ ܐܒܗ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܠܪ̈ܚܡܐ ܥܠ ܪ̈ܚܡܝܗܘܢ ܦܠܓ ܐܢܘܢ܂ ܘܚܒܝܒ̈ܐ ܥܠ ܝܩܝܪ̈ܝܗܘܢ ܒܥܠܕܒܒ̈ܐ ܥܒܕ ܐܢܘܢ܂ ܘܫܓܫ ܘܐܪܡܝ ܓܒܪ ܒܚܒܪܗ܂ ܦܠܓ ܬܪ̈ܝܢ ܥܠ ܬܠܬܐ܂ ܘܬܠܬܐ ܥܠ ܬܪ̈ܝܢ܂ ܩܛܠ ܓܒܪ ܠܚܒܪܗ ܒܠܫܢܗ܂ ܘܡܚܒܠ ܠܗ ܒܝܕ ܦܘܡܗ܂ ܘܠܐ ܚܐܣ܂ ܡܘܠܕ ܛܢܢܐ ܒܒܪܢܫܐ ܬܢ̈ܚܬܐ ܝܘܡܐ ܒܝܘܡܐ ܩ̈ܬܢ ܡܚܫܒ̈ܬܐ ܒܝܫ̈ܬܐ ܒܪ̈ܚܡܝ ܚܪ̈ܝܢܐ܂ ܘܚܡܥ ܘܥܬܩ ܒܓܘܗܘܢ ܚܡܝܪܐ ܥܬܝܩܐ܂ ܡܒܛܢ ܣܪ̈ܝܚܬܐ ܘܡܘܠܕ ܦܐܪ̈ܐ ܡܪ̈ܝܪܝܐ܂ ܡܦܪܕ ܫܢܬܐ ܒܠܠܝܐ ܢܓܝܪܐ܂ ܘܡܬܚܠܦ ܚܒܝܒܝ ܕܢܨܥܪ ܠܪܚܡܗ܂ ܐܢ ܢܓܕܫ ܘܢܦܠ ܥܠ ܠܒܗ ܪܢܝܐ ܫܦܝܪܐ܂ ܛܪܕ ܡܦܩ ܠܗ ܒܝܫܐ ܡܢ ܠܒܗ܂ ܢܨܒ ܫܪ̈ܫܘܗܝ ܒܩ̈ܦܠܝ ܬܪܥܝܬܗ܂ ܘܢܩܫ ܣܟܘܗ̈ܝ ܒܡܚܫ̈ܒܬܐ ܕܠܒܗ܂ ܡܟܢܫ ܘܡܝܬܐ ܥܠܘܗܝ ܪ̈ܢܝܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܘܥܐܠܝܢ ܘܡܩܢܝܢ ܒܓܘܗ ܕܬܪܥܝܬܗ܂ ܚܠܕ ܘܡܙܕܪܥ ܒܗ ܝܠܕܗ ܕܒܝܫܐ܂ ܘܢܘܟܪ̈ܝܢ ܠܗ ܫܘܥܝ̈ܬܐ ܕܚܟ̈ܝܡܐ܂ ܡܬܚܢܩ ܒܓܘܗ ܙܪܥܐ ܛܒܐ܂ ܐܝܟ ܕܡܬܚܢܩܢ ܚ̈ܛܐ ܡܢ ܟܘܒ̈ܐ܂ ܒܨܪܝܢ ܡܢ ܪܥܝܢܗ ܦܐܪ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܐ܂ ܘܥܩܪ ܘܫܕܐ ܙܪܥܐ ܛܒܐ ܡܢ ܠܒܗ܂ ܡܩܝܡ ܒܝܫܐ ܢܛܘܪ̈ܘܗܝ ܥܠ ܬܪ̈ܥܐ ܕܡܚܫܒܬܗ܂ ܘܡܕܘܕܝܢ ܠܗ ܠܪܥܝܢܗ ܒܫܘ̈ܕܠܐ ܣ̈ܓܝܐܐ܂ ܪܟܝܟܐܝܬ ܥܐܠܝܢ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܡ̈ܝܐ ܘܡܫܩܝܢ ܠܗ ܠܠܒܗ ܐܝܟ ܫܘܥܐ ܫܪܝܪܐ܂ ܕܟܕ ܢܦܠ ܒܗ ܙܪܥܐ ܛܒܐ ܚܛܦ ܡܩܒܠ ܠܗ܂ ܘܓܝܕܘ̈ܗܝ ܝܒܝܫܝܢ ܘܦܐܪ̈ܐ ܠܐ ܥܒܕ܂ ܩܐܡ ܘܡܨܠܐ ܒܥܝܕܐ ܕܟܠ`ܝܘܡ܂ ܡܫܪܐ ܘܡܫܠܡ ܘܚܬܡ ܨܠܘܬܗ܂ ܘܠܒܗ ܠܐ ܡܪܓܫ ܒܡܕܡ ܕܐܦܩ ܣܦܘ̈ܬܗ܂ ܒܝܘܠܦܢ ܥܝܕܐ ܣܦܪ ܦܘܡܗ܂ ܘܠܒܗ ܣܦܝܩ ܡܢ ܛܒ̈ܬܐ܂ ܡܥܒܪ ܡܢ ܒܠܗ ܝܘܠܦܢܐ ܕܪܘܚܐ ܘܛܥܝܐ ܬܪܥܝܬܐ ܕܐܬܡܠܝ ܝܠܝܦܢ ܠܗ܂ ܒܙܒܢ ܕܥܗܕ ܪܥܝܢܗ ܡܬܬܢܚ ܚܕܐ ܒܓܘ ܚܕܐ ܘܡܠܒܒ ܠܗ ܒܝܫܐ ܘܡܠܐ ܒܠܒܗ܂ ܩܒܝܥܐ ܒܓܘܗ ܡܚܫܒܬܐ ܕܢܟܠܐ܂ ܘܛܐܦ ܠܒܗ ܐܝܟ ܕܒܝܡܬܐ ܕܡ̈ܝܐ ܥܡܝܩ̈ܐ܂ ܥܡܘܛ ܠܒܗ ܘܚܫܘܟܐ ܬܪܥܝܬܗ ܘܥܘܝܪ ܡܕܥܗ܂ ܘܡܐܫ ܘܡܬܬܩܠ܂ ܐܚܕ ܒܐܝܕܗ ܒܝܫܐ ܘܡܪܗܛ ܠܗ܂ ܘܡܘܒܠ ܠܗ ܒܫܒܝ̈ܠܘܗܝ ܒܬܘܫܐ ܕܠܐ ܐܘܪܚܐ܂ ܡܩܠ ܫܕܐ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܟܘܠ ܡܚܫ̈ܒܢ ܫܦܝܪ̈ܢ܂ ܘܡܪܢܐ ܠܗ ܒܕܝܠܗ ܣܪ̈ܝܚܬܐ܂ ܡܠܒܒ ܠܗ ܕܠܐ ܠܡ ܬܫܡܥ ܦܝܣܐ ܘܠܐ ܬܣܝܡ ܥܠܝܟ ܫܦܠܘܬܐ ܠܡܥܒܕ ܬܪܥܘܬܐ܂ ܓܚܟ ܥܠܘܗܝ ܒܝܫܐ ܟܕ ܡܫܕܠ ܠܗ ܕܩܢܝܗܝ ܥܒܕܐ ܕܥܒܕ ܨܒܝܢܗ܂ ܘܗܘ ܠܐ ܡܪܓܫ ܕܙܒܝܢ ܕܠܐ ܒܕܡ̈ܝܢ܂ ܘܠܐ ܡܬܚܙܐ ܠܗ ܕܥܘܝܪܐ ܬܪܥܝܬܗ܂ ܡܬܦܪܣ ܘܡܫܕܠ ܠܗ ܒܟܠ ܐܘܡ̈ܢܘܢ܂ ܘܠܩܛܐ ܪܡܐ ܠܗ ܐܝܟ ܕܠܦܪܚܬܐ܂ ܨܦܪ ܓܦܐ ܫܒܪܬܐ ܚܕܐ ܠܒܗ ܡܐ ܕܚܙܬ ܠܩܛܐ ܕܛܡܝܪ ܥܠ ܦܘܡܗ ܕܦܚܐ܂ ܩܪܒܐ ܠܡܠܩܛܗ ܗܝ ܒܫܒܪܘܬܗ ܘܨܦܚ ܠܗ ܦܚܐ܂ ܘܦܠܛܐ ܕܫܩܝܠܐ܂ ܚܕܐ ܨܝܕܐ ܐܘܡܢܐ ܒܡܢܬܗ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܛܠܢܗ ܣܪܝܩܐܝܬ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܒܪܢܫܐ ܐܝܢܐ ܕܚܪܝܢܐ ܘܛܢܢܐ ܪܚܡ܂ ܢܦܚ ܡܠܐ ܠܗ ܒܝܫܐ ܡܢ ܦܐܪ̈ܘܗܝ ܡܪ̈ܝܪܐ܂ ܘܫܕܠ ܘܡܚܬܚܬ ܠܗ ܐܝܟ ܕܠܦܪܚܬܐ܂ ܘܪܡܐ ܠܗ ܠܩܛܐ ܘܨܦܚ ܠܗ ܦܚܐ܂ ܘܡܐ ܕܨܕܗ ܒܚܠܝܘܬ ܫܘܕ̈ܠܘܗܝ܂ ܡܠܦ ܠܗ ܦܝܣ̈ܐ ܕܠܐ ܫܡܝܥܝܢ ܠܗ܂ ܡܬܝܠܦ ܕܝܢܐ ܘܡܫܬܚܩ ܒܡ̈ܠܐ ܘܚܒܫ ܒܪܥܝܢܗ ܦܝܣ̈ܐ ܡܣ̈ܓܦܢܐ܂ ܕܝܠܦ ܛܒܬ̈ܐ ܓܕܫ ܛܥܐ ܘܥܒܪ̈ܢ ܡܢ ܠܒܗ܂ ܘܕܝܠܗ ܢܛܝܪ̈ܢ ܒܓܘܗ ܐܝܟ ܣܝܡܬܐ ܡܣܬܪܬܐ܂ ܘܡܫܪܪܝܢ ܓܝ̈ܕܐ ܒܝܫ̈ܐ ܒܪܥܝܢܗ܂ ܘܠܡܚܣܢ ܒܥܡܠ ܣܓܝ ܥܕ ܡܬܥܩܪ̈ܢ ܛܦܪ̈ܘܗܝ ܐܝܟ ܕܐܪܝܐ ܥܠ ܓܙܪܗ܂ ܘܐܣܝܐ ܚܟܝܡܐ ܒܣܡܡܢ̈ܐ ܣܓܝܐ̈ܐ ܥܩܪ ܛܦܪ̈ܘܗܝ ܡܢ ܠܒܗ܂ ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܢܓܪܝܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܟܕ ܡܚ̈ܫܒܢ ܒܝ̈ܫܢ ܐܝܬ ܒܒܪܢܫܐ ܝܠܕ ܠܒܗ ܦܐܪ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ ܘܡܪܒܐ ܠܫܢܗ ܦܝܣܐ ܫܓܘܫܐ܂ ܚܠܝܐ ܪܓܬ ܒܝܫܐ ܘܡܚܬܚܬܐ ܪܥܝܢܗ܂ ܘܚܪܬܗ ܡܪܝܪܐ ܡܢ ܡܪܬܗ ܕܚܘܝܐ܂ ܘܟܠ ܡܢ ܕܐܟܬܐ ܐܚܝܕ ܒܠܒܗ ܣܡܐ ܠܐܣܝܘܬܗ ܠܝܬ ܐܠܐ ܫܠܡܐ܂ ܘܢܬܪܡܐ ܐܢܫ ܠܐܚܘܗܝ ܘܢܬܥܠܒ ܠܚܒܝܒܗ܂ ܘܥܕ ܩܪ̈ܝܒܝܢ ܦܐܪ̈ܝ ܫܠܡܐ ܢܥܒܪ̈ܢ ܡܪ̈ܢܝܬܗ ܕܛܢܢܐ ܘܠܐ ܢܬܕܟܪܢ ܘܢܣܩܢ ܥܠ ܠܒܐ܀

44

ܚܒܝ̈ܒܝܢ ܟܕܘ ܠܢ ܚܛܗ̈ܐ ܕܢܦܫܢ܂ ܠܐ ܒܬܘܩ̈ܠܬܢ ܢܬܚܓܪܘܢ ܣ̈ܓܝܐܐ܂ ܦܓܥ ܓܝܪ ܐܚܐ ܒܚܒܝܒܗ ܘܡܪܟܢ ܐܦܘ̈ܗܝ ܘܛܠܡ ܫܠܡܐ܂ ܘܐܢ ܓܕܫ ܦܓܥ ܒܗ ܚܢܦܐ ܥܘܠܐ ܩܕܡ ܫܐܠ ܒܫܠܡܗ܂ ܐܘ ܥܘܝܪܘܬܐ ܡܚܫܟܬ ܪܥܝܢܐ܂ ܐܘ ܕܡܟܘܬܐ ܫܢܬܗ ܕܡܘܬܐ܂ ܐܝܢܐ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܢܗܘܐ ܠܢ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܢܦܓܥ ܒܢ ܓܒܪ ܥܘܠ܂ ܪܫܝܥ ܘܥܬܝܪ܂ ܣܓܕܝܢܢ ܠܗ ܘܫܐܠܝܢ ܚܢܢ ܒܫܠܡܗ܂ ܘܫܠܡ ܐܚ̈ܝܢ ܘܚܒ̈ܝܒܝܢ ܒܚܣܡܗ ܒܝܫܐ ܓܠܙ ܠܗ ܡܢܢ܂ ܡܪܢ ܦܩܕ ܕܪܚܡܘ ܚܕ ܠܚܕ܂ ܘܫܠܝܚܐ ܛܘܒܢܐ ܙܗܪ ܥܠ ܚܘܒܐ܂ ܘܡܘܫܐ ܫܬܐܣܬܐ ܕܢܒ̈ܝܐ ܐܡܪ܂ ܕܠܐ ܬܣܢܐ ܠܐܚܘܟ ܒܠܒܟ ܕܠܐ ܬܚܛܐ܂ ܘܐܢ̈ܫܝܢ ܡܢܢ ܣܢܝܢ ܒܠܒܐ ܘܡܦܩܩܝܢ ܒܣ̈ܦܘܬܐ܂ ܡܪܢ ܦܬܚ ܩܕܡܝܢ ܓܙܗ ܪܒܐ ܕܡܠܐ ܟܠ ܛܒ̈ܢ܂ ܒܗ ܚܘܒܐ܂ ܒܗ ܫܠܡܐ܂ ܒܗ ܪܚܡܬܐ܂ ܒܗ ܐܣܝܘܬܐ܂ ܒܗ ܕܟܝܘܬܐ܂ ܘܒܗ ܟܠ ܓܘ̈ܢܝܢ ܛܒ̈ܝܢ ܘܫܦܝܪ̈ܝܢ ܘܡܝܬܪܝܢ܂ ܘܐܫܠܛ ܠܪ̈ܒܝ ܒܬܘܗ̈ܝ ܥܠ ܟܠ ܒܝܬ ܓܙܗ܂ ܓܙܗ܂ ܘܝܗܒ ܬܘܒ ܒܐܝܕܐ ܕܪ̈ܒܝ ܒ̈ܬܐ ܐܦ ܫܫ̈ܠܬܐ ܘܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܘܐܣܝܪ̈ܐ܂ ܘܐܫܠܛ ܐܢܘܢ ܠܡܐܣܪ ܘܠܡܫܪܐ܂ ܘܪ̈ܒܝ ܒ̈ܬܐ ܫܒܩܘ ܚܘܒܐ ܘܫܠܡܐ ܘܪܚܡܬܐ ܘܟܠܗ ܓܙܐ ܥܡ ܣܟܗ܂ ܘܓܒܘ ܢܣܒܘ ܫܫ̈ܠܬܐ ܘܐܣܘܪ̈ܐ܂ ܘܗܘܘ ܠܗܘܢ ܪ̈ܒܝ ܐܣܝܪ̈ܐ ܘܙܕܝܢܝܩ̈ܝܐ ܘܩܣܛܘܢܪ̈ܐ܂ ܚܠܦ ܪ̈ܒܝ ܒܬ̈ܐ ܕܓܙܐ ܕܟܠ ܛܒ̈ܢ܂ ܕܥܐܠ ܐܣܝܪ܂ ܘܕܢܦܩ ܚܒܝܫ܂ ܐܝܬ ܕܚܛܐ ܘܡܣܟܠ ܒܐܠܗܐ܂ ܘܥܒܕ ܫܘܦܪܢܐ ܠܪ̈ܒܝ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ܂ ܘܫܪܝܢ ܠܗ ܡܢ ܫܫ̈ܠܬܗ܂ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ܂ ܐܠܗܐ ܡܪܚܡܢܐ ܗܘ܂ ܘܫܒܩ ܚܛܗ̈ܐ܂ ܥܘܠ ܬܐ ܠܨܠܘܬܐ܂ ܠܡܢ ܕܒܗܘܢ ܡܣܟܠ ܐܦܢ ܒܨܒܘܬܐ ܦܟܝܗܬܐ܂ ܐܡܪܝܢ ܠܗ܂ ܐܣܝܪ ܐܢܬ ܘܡܫܡܕ ܐܢܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܡܢ ܐܪܥܐ܂ ܘܝ ܐܦ ܠܡܢ ܕܢܡܠܠ ܥܡܗ܂ ܣܒܪܝܢܢ ܐܚ̈ܝܢ ܕܡܠܟܐ ܡܐ ܕܚܙܐ ܠܪ̈ܒܝ ܒܬܘ̈ܗܝ ܕܥܒܪܘ ܠܗܘܢ ܡܢ ܢܡܘܣܐ܂ ܘܚܠܦܘ ܦܘܩܕܢܐ ܕܝܗܒ ܠܗܘܢ܂ ܘܨܒܝܢܗܘܢ ܡܩܝܡܝܢ܂ ܒܐܣܘܪ̈ܐ ܕܪܚܡܘ ܐܣܪ ܠܗܘܢ܂ ܘܕܡ ܥܒܕ̈ܘܗܝ ܬܒܥ ܡܢ ܐܝܕܝ̈ܗܘܢ܂ ܘܓܠܙ ܠܗܘܢ ܡܢ ܓܙܗ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܘܗܝ܂ ܐܠܦ ܡܪܢ ܕܐܢ ܐܣܟܠ ܒܟ ܐܚܘܟ ܐܟܣܝܗܝ ܒܝܢܝܟ ܘܠܗ܂ ܘܐܢ ܬܒ ܫܒܘܩ ܠܗ܂ ܘܐܢ ܠܐ ܢܫܡܥܟ ܕܒܪ ܚܕ ܐܘ ܬܪ̈ܝܢ ܕܠܥܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܘܬܠܬܐ ܣܗ̈ܕܝܢ ܬܩܘܡ ܟܠ ܡܠܐ܂ ܘܐܢ ܠܗܠܝܢ ܠܐ ܢܫܡܥ ܐܡܪ ܠܥܕܬܐ܂ ܘܐܢ ܠܥܕܬܐ ܠܐ ܢܫܡܥ܂ ܗܝܕܝܢ ܢܬܚܫܒ ܠܟ ܐܝܟ ܚܢܦܐ ܘܐܝܟ ܡܟܣܐ܂ ܥܠ ܕܠܐ ܩܒܠ ܦܝܣܐ܂ ܘܚܢܢ ܠܐ ܒܝܢܬܢ ܪܫܝܢܢ ܘܐܦ ܠܐ ܠܥܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܘܬܠܬܐ܂ ܘܐܦܠܐ ܒܥܕܬܐ܂ ܘܠܐ ܕܝܢܐ ܘܠܐ ܡܪܫܘܬܐ܂ ܐܠܐ ܐܣܝܪ ܠܡ ܘܡܫܡܕ܂ ܘܐܡܪ ܬܘܒ ܡܪܢ ܕܐܢ ܥܠ ܫܒ̈ܥܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܫ̈ܒܥ ܫܒܥ ܢܣܟܠ ܒܟ ܡܣܟܠܢܐ ܫܒܘܩ ܠܗ ܒܚܕ ܝܘܡܐ܂ ܡܢܘ ܒܪܢܫܐ ܕܗܟܢܐ ܣܓܝܐ̈ܢ ܣܟܠܘ̈ܬܗ ܕܒܚܕ ܝܘܡܐ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܢܣܟܠ ܒܚܒܪܗ܂ ܘܐܦ ܟܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܢܣܟܠ ܦܩܕ ܡܪܢ ܠܡܫܒܩ܂ ܘܚܢܢ ܐܦ ܠܐ ܠܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܝܘܡ̈ܝܢ ܫܒܩܝܢܢ ܚܕܐ ܣܟܠܘܬܐ܂ ܘܡܝܬܝܢܢ ܒܚ̈ܛܗܝܢ ܕܒܡܐܚܕ ܐܟܬܐ ܣܛܪ ܡܢ ܣܟ̈ܠܘܬܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܀

45

ܐܚ̈ܝ ܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܡ̈ܠܝ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܫܓܝܫܘܬܐ ܕܓܕܫܬ ܒܝܢܬܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܟܬܒܢ ܠܟܘܢ܂ ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܫܘ̈ܬܦܐ ܠܫܠܡܐ ܕܝܠܟܘܢ ܘܐܦ ܠܐܚ̈ܝܢ ܕܒܐܬܪ ܐܬܪ ܟܪ ܕܗܢܐ ܚܪܝܢܐ ܘܦܠܓܘܬܐ ܡܛܝ ܐܢܘܢ܂ ܘܐܢ ܐܢܫ ܠܐ ܡܩܒܠ ܡ̈ܠܝܢ ܗܠܝܢ܂ ܚܢܢ ܠܐ ܡܬܛܠܡܝܢܢ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܡܬܓܠܙܝܢܢ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܡܢ ܕܥܠܡܐ ܠܐ ܫܘܐ ܠܗܘܢ܂ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܒܡܠܦܢܘܬܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܒܝܫ̈ܐ ܐܫܬܟܚܘ ܕܩܡܘ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܘܨܚܝܘ ܐܢܘܢ ܘܐܬܚܪܝܘ ܠܘܩܒܠ ܡܠܝܗ̈ܘܢ܂ ܘܨܚܝܘ ܠܡܘܫܐ ܘܩܡܘ ܠܩܘܒܠܗ ܟܢܫܐ ܕܪ̈ܫܝܥܐ܂ ܘܐܦ ܐܚܘ̈ܗܝ ܕܢܦܫܗ ܣܩܪܘܗܝ ܬܘܒ ܠܐܪܡܝܐ ܘܐܪܡܝܘܗܝ ܒܓܘܒܐ܂ ܟܕ ܡܟܣ ܗܘܐ ܠܒ̈ܢܝ ܥܡܗ ܒܚܛܗܝ̈ܗܘܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܩܘܒܠܗ܂ ܕܓܒܪܐ ܗܢܐ ܠܐ ܨܒܐ ܒܫܠܡܗ ܕܥܡܐ ܗܢܐ܂ ܘܡܪܦܐ ܐܝܕ̈ܝܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܥܒ̈ܕܝ ܩܪܒܐ܂ ܘܐܦ ܡܢ ܒܒܠ ܫܠܚܘ ܢܒ̈ܝܐ ܕܓ̈ܠܐ ܠܟܗ̈ܢܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܕܟܠܘ ܠܐܪܡܝܐ ܡܢ ܢܒܝܘܬܗ܂ ܘܟܕ ܚܙܐ ܥܝܛܐ ܕܠܐ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܡܟܣܢܘܬܗ ܐܡܪ ܗܘܐ܂ ܕܐܡܪܬ ܠܡ ܕܠܐ ܐܡܠܠ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܘܠܐ ܐܬܕܟܪ ܦܬܓܡܗ܂ ܘܗܘܐ ܒܦܘܡܝ ܐܝܟ ܢܘܪܐ ܕܝܩܕܐ ܘܚܒܐ ܒܓܪ̈ܡܝ܂ ܘܒܥܝܬ ܠܡܣܝܒܪܘ ܘܠܐ ܐܫܟܚܬ܂ ܘܒܙܒܢ ܘܐܦ/ܐܦ/ ܠܚܙܩܝܐܝܠ ܦܩܕܗ ܡܪܗ ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܗܐ ܪܡܝܢ ܥܠܝܟ ܫܫ̈ܠܬܐ ܘܐܣܪܝܢ ܠܟ ܒܗܝܢ܂ ܘܟܕ ܢܥܒܕܘܢ ܠܟ ܗܟܢܐ ܬܚܪܫ ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܟܣܢܐ܂ ܡܛܠ ܕܠܫܢܟ ܡܕܒܩܢܐ ܠܫܡܝ ܚܟܟ܂ ܘܒܙܒܢ ܐܚܪܝܢ ܐܡܪ ܕܐܬܦܬܚ ܦܘܡܝ ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܬܬܚܕ܂ ܘܐܦ ܠܥܡܘܣ ܐܡܪܝܢ ܠܗ܂ ܠܐ ܬܬܢܒܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ܂ ܘܠܐ ܬܠܦ ܠܕܒܝܬ ܐܝܣܚܩ܂ ܘܗܘ ܡܢ ܢܒܝܘܬܗ ܠܐ ܐܬܟܠܝ܂ ܘܒܪܘܟ ܒܪ ܢܝܪܝܐ ܟܕ ܟܬܒ ܦܬܓܡ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܡܢ ܦܘܡܗ ܕܐܪܡܝܐ܂ ܘܟܕ ܫܡܥ ܐܢܘܢ ܨܕܩܝܐ ܡܠܟܐ܂ ܡܘܩܕܘ ܐܘܩܕ ܐܢܘܢ ܒܢܘܪܐ ܥܠ ܕܗܘܬ ܒܗܘܢ ܡܟܣܢܘܬܐ܂ ܘܐܪܡܝܐ ܟܬܒ ܘܐܘܣܦ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܘܗܢܘܢ ܡܪܕܘܬܐ ܠܐ ܩܒܠܘ ܘܡܢ ܚܛܗܝܗ̈ܘܢ ܠܐ ܬܒܘ܂ ܘܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܫܘܐ ܠܥܒܪ̈ܝ ܢܡܘܣܐ ܩܒܠܘ ܒܝܕ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ܂ ܘܐܡܪ ܬܘܒ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܢܒ̈ܝܐ ܕܦܣܩܬ ܢܒ̈ܝܝ ܘܩܛܠܬ ܐܢܘܢ ܒܡܐܡܪ ܦܘܡܝ ܘܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܡܢ ܚܛܗܝ̈ܗܘܢ ܠܐ ܬܒܘ܂ ܘܠܦܪܘܩܢ ܒ̈ܢܝ ܥܡܗ ܐܦ ܫܡܪܝܐ ܩܪܐܘܗܝ ܘܒܥܠܙܒܘܒ ܡܟܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ܂ ܘܐܝܟ ܕܕܝܘܐ ܐܝܬ ܥܠܘܗܝ܂ ܘܦܘܠܘܣ ܟܕ ܡܠܦ ܗܘܐ ܡܡܠܠ ܚܪ̈ܒܬܐ ܩܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ܂ ܘܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡܠܝܗ̈ܘܢ ܠܐ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܒܡܚ̈ܘܬܐ ܘܒܢ̈ܓܕܐ ܡܫܬܢܕܝܢ ܗܘܘ ܒܗܘܢ ܘܐܦ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ܂ ܥܠ ܡܘܫܐ ܩܡ ܥܡܗ ܠܡܪܓܡܗ܂ ܘܠܡܝܟܐ ܫܕܪ ܐܚܒ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ܂ ܘܠܐܪܡܝܐ ܐܪܡܝܘ ܒܓܘܒܐ ܕܣܝܢܐ܂ ܥܠ ܚܙܩܝܐܝܠ ܐܪܡܝܘ ܫܫ̈ܠܬܐ܂ ܘܠܦܪܘܩܢ ܐܚܕܘ ܘܨܥܪܘ ܘܚܝܒܘ ܒܥܘܠܐ ܘܬܠܘ ܥܠ ܩܝܣܐ܂ ܘܠܦܘܠܘܣ ܒܙܒܢ ܡܐܣܪ ܘܒܙܒܢ ܡܪܓܡ܂ ܘܒܙܒܢ ܒܐܣܦܪܝܕܐ ܫܒܘܗܝ ܡܢ ܫܘܪܐ܂ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܨܥܪ̈ܐ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܒ̈ܢܝ ܥܡܗܘܢ ܣܝܒܪܘ܂ ܘܠܐ ܟܪܝܬ ܠܗܘܢ ܒܐܘܠܨ̈ܢܝܗܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܒܢܝܢܗܘܢ ܥܠ ܫܬܐܣܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܣܝܡ ܗܘܐ܂ ܘܙܥܘܪ̈ܐ ܐܣܠܝܘ ܐܢܘܢ܂ ܘܣ̈ܓܝܐܐ ܩܒܠܘ ܐܢܘܢ܂ ܘܚܝܘ ܒܡܠܝܗ̈ܘܢ ܘܫܡܗܘܢ ܛܒܐ ܩܝܡ ܠܕܪ̈ܝ ܥܠܡ̈ܐ܀

47

ܘܚܢܢ ܚܒܝ̈ܒܝܢ ܐܦܢ ܚܛܝ̈ܐ ܚܢܢ ܘܒܨܝܪ̈ܐ܂ ܐܠܐ ܥܠܝܗ ܥܠ ܗܕܐ ܫܬܐܣܬܐ ܒܢܝܢ ܐܢܚܢܢ܂ ܘܡܢܗ ܡܢ ܚܡܝܪܐ ܩܒܠܢ܂ ܘܐܪܥܢ ܙܪܥܗ ܕܡܪܢ ܢܦܠ ܒܗ܂ ܘܡܢ ܬܓܪܐ ܥܬܝܪܐ ܟܣܦܐ ܩܒܠܢ܂ ܘܥܠ ܟܠ ܒܣܪ ܪܘܚܗ ܐܫܝܕܐ܂ ܘܛܝܒܘܬܗ ܡܢ ܐܢܫ ܠܐ ܟܠܝܐ܂ ܐܢ ܢܓܕܫ ܘܐܢܫ ܢܒܙܚ ܡܢ ܘܡܕܡ ܕܟܬܒܢ ܠܐ ܡܩܒܠ܂ ܠܢ ܠܐ ܡܣܓܦ܂ ܘܗܘ ܠܐ ܡܬܥܕܪ܂ ܘܡ̈ܠܝܢ ܝܘܬܪܢܐ ܠܫܡ̈ܘܥܐ ܡܚܘܝܢ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܕܡ ܠܒܪ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܟܬܒܢ ܠܟܘܢ܂ ܐܦ ܠܐ ܓܙܐ ܓܢܝܒܐ ܫܕܪܢ ܠܟܘܢ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܙܪܥܐ ܘܓܒܝܠܬܐ ܕܟ̈ܬܒܝ ܩܘܕܫܐ܂ ܟܣܦ ܙܐܦܐ ܠܟܠ ܐܬܪ ܕܢܐܙܠ ܠܐ ܡܬܩܒܠ܂ ܘܚܡܝܪܐ ܥܬܝܩܐ ܒܩܡܚܐ ܛܒܐ ܠܐ ܡܬܠܝܫ܂ ܙܩ̈ܐ ܓܝܪ ܒܠܝ̈ܬܐ ܚܝܠܐ ܕܚܡܪܐ ܠܐ ܡܩ̈ܒܠܢ܂ ܘܐܘܪܩܥܬܐ ܚܕܬܐ ܟܕ ܬܦܠ ܥܠ ܢܚܬܐ ܒܠܝܐ ܡܣܕܩܐ ܠܗ܂ ܘܓܦܬܐ ܕܡܩܒܠܐ ܦܘܠܚܢܐ ܝܗܒܐ ܦܐܪ̈ܐ ܘܠܐ ܚܪ̈ܘܒܐ܂ ܘܠܒܐ ܕܩܫܐ ܐܝܟ ܫܘܥܐ ܡܘܒܫ ܙܪܥܐ܂ ܘܒܢܝܢܐ ܐܝܢܐ ܕܣܝܡ ܥܠ ܚܠܐ܂ ܓܪܦ ܠܗ ܡܛܪܐ ܘܢܦܠ ܡܢ ܪܘܚܐ܂ ܘܡܠܚܐ ܕܦܟܗܬ ܚܘܝܐ ܐܟܠ ܠܗ܂ ܘܢܘ̈ܢܐ ܫ̈ܦܠܐ ܠܒܪ ܫܕܐ ܠܗܘܢ ܨܝܕܐ܂ ܙܝܙ̈ܢܐ ܓܝܪ ܠܙܒܢܗܘܢ ܡܬܥܩܪܝܢ܂ ܘܬܒܢܐ ܡܢ ܚ̈ܛܐ ܠܚܪܬܐ ܡܬܦܪܫ܂ ܘܦ̈ܥܠܐ ܫ̈ܦܠܐ ܒܙܒܢ ܐܓܪܐ ܒܗܬܝܢ܂ ܘܒܬ̈ܘܠܬܐ ܣܟ̈ܠܬܐ ܕܚܣܪ ܡܫܚܐ܂ ܟܕ ܐܬܐ ܚܬܢܐ ܠܐ ܡܫܟܚܢ ܠܡܙܒܢ܂ ܘܪܒܝܬܐ ܡܢܓܕ ܟܢܘ̈ܬܗ܂ ܐܬܐ ܡܪܗ ܘܥܒܕ ܡܢܐ/ܡܢܗ/ ܕܝܢܐ܂ ܘܥܒܕܐ ܒܝܫܐ ܕܟܣܦ ܡܪܗ ܡܛܫܐ܂ ܐܬܐ ܡܢ ܕܝܗܒ ܠܗ ܘܚܫܒ ܥܡܗ ܪ̈ܒܝܬܐ/ܪܒܝܬܐ܂/ ܘܢܛܪ ܬܪܥܐ ܕܪܚܡ ܕܡܟܘܬܐ܂ ܒܙܒܢ ܥܝܪܘܬܐ ܡܬܓܠܙ ܡܢ ܚ̈ܝܐ܂ ܡܠܟܐ ܚܟܝܡܐ ܥܕ ܩܐܪܣܐ ܪܚܝܩ ܡܫܕܪ ܐܝ̈ܙܓܕܐ ܘܒܥܐ ܫܠܡܐ܀

48

ܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܥܘܗ̈ܕܐ ܟܬܒܢ ܠܟܘܢ ܚܒܝ̈ܒܝܢ܂ ܘܐܢ ܐܢܫ ܡܡܝܩ ܘܡܒܙܚ ܒܢ܂ ܠܐ ܥܕܠܝܢ ܚܢܢ ܠܗ܂ ܡܛܠ ܕܬܘܬܪ̈ܝ ܠܒܗ ܡܦܩ ܘܒ̈ܛܢܝ ܡܚܫܒܬܗ ܡܚܒܠ܂ ܘܝܠܕ ܟܠ ܐܢܫ ܡܢ ܣܝܡ̈ܬܗ ܡܣܪܚ ܘܡܦܩ ܘܡܡܠܠ܂ ܡܢ ܕܠܝܬ ܠܗ ܕܗܒܐ ܡܢܐ ܢܬܠ ܠܟ ܡܢ ܓܙܗ܂ ܓܒܪ ܥܬܝܪ ܕܩܢܐ ܟܠ ܣܝ̈ܡܢ܂ ܡܢܗܝܢ ܡܦܩ ܝܗܒ ܠܫܐ̈ܘܠܐ܂ ܘܓܒܪ ܡܣܟܝܢ ܡܦܩ ܡܢ ܕܝܠܗ ܐܢܟܐ ܘܐܒܪܐ ܘܡܬܚܠܛ ܒܢܦܩܐ ܕܙܐܦܐ܂ ܟܠ ܐܝܠܢ ܐܒܗ ܒܙܒܢ ܩܝܛܐ ܡܦܪܥ܂ ܕܡܘܥܐ ܚܪ̈ܘܒܐ ܡܬܥܩܪ ܡܢ ܟܪܡܐ܂ ܘܗܘܐ ܚܘܫܚܐ ܘܝܩܕܢܐ ܠܢܘܪܐ܂ ܘܓܦܬܐ ܕܝܗܒܬ ܦܐܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܡܕܟܐ ܠܗ ܡܪܗ ܘܡܘܣܦ ܦܠܚ ܠܗ܂ ܘܓܦܬܐ ܡܘܥܝܬ ܚܪ̈ܘܒܐ ܡܢ ܢܨܒܬܐ ܗܝ ܕܣܕܘܡ ܕܥܢܒ̈ܝܗ ܡܪ̈ܝܪܢ܂ ܠܐ ܠܩܛܝܢ ܡܢ ܟܘܒ̈ܐ ܥܢܒ̈ܐ ܘܠܐ ܬܐܢ̈ܐ ܡܢ ܕܪܕܪ̈ܐ܂ ܡܛܠ ܕܐܝܠܢܐ ܛܒܐ ܦܐܪ̈ܐ ܛܒܐ̈ ܝܗܒ܂ ܘܐܝܠܢܐ ܒܝܫܐ ܦܐܪ̈ܐ ܒܝܫ̈ܐ ܝܗܒ܂ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܝܠܢܐ ܛܒܐ ܠܡܬܠ ܦܐܪ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ܂ ܘܠܐ ܐܝܠܢܐ ܒܝܫܐ ܠܡܬܠ ܦܐܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ܂ ܓܒܪܐ ܛܒܐ ܡܢ ܣܝܡ̈ܬܐ ܛܒ̈ܬܐ ܕܒܠܒܗ ܡܦܩ ܘܡܡܠܠ ܛܒ̈ܬܐ܂ ܘܓܒܪܐ ܒܝܫܐ ܡܢ ܬܘܬܪ̈ܝ ܠܒܗ ܡܦܩ ܘܡܡܠܠ ܒܝܫ̈ܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ ܬܘܬܪ̈ܝ ܠܒܐ ܗܘ ܡܡܠܠܢ ܣܦܘ̈ܬܐ ܐܝܟ ܕܐܠܦ ܘܐܡܪ ܦܪܘܩܢ܂ ܟܠܢܫ ܓܝܪ ܡܢ ܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܦܩ܂ ܘܡܢ ܡܕܡ ܕܩܢܐ ܡܚܘܐ܂ ܣܒܪ ܠܗ ܒܪܢܫܐ ܕܡܠܐ ܫܓܝܫܘܬܐ܂ ܕܓܙܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ ܕܝܠܗ ܠܝܬ܂ ܘܡܐ ܕܐܬܐ ܫܠܡܐ ܡܥܒܪ ܚܪܝܢܐ ܒܛܠܐ ܫܓܝܫܘܬܐ܂ ܘܡܣܬܪܩ ܒܝܫܐ ܡܢ ܓܙܗ܀

49

ܐ̈ܚܝܢ ܥܠܡܐ ܠܐ ܚܣܝܪ ܒܗ ܡܕܡ܂ ܘܡܠܐ ܟܘܠ ܓܢܣ̈ܢܝܢ܂ ܛܒ̈ܐ ܘܒܝ̈ܫܐ܂ ܘܥܬܝܪ̈ܐ ܘܡܣ̈ܟܢܐ܂ ܘܚ̈ܠܝܐ ܘܡܪܝܪ̈ܐ܂ ܘܢܗܝܪ̈ܐ ܘܚ̈ܫܘܟܐ܂ \ܘܥܢ̈ܬܐ ܘܚ̈ܛܝܐ܂ ܘܪ̈ܫܝܥܐ ܘܥܘ̈ܠܐ/ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܘܚ̈ܛܝܐ܂ ܘܟܐ̈ܢܐ ܘܥܘ̈ܠܐ܂/ ܘܟܠ ܡܕܡ ܚܕܐ ܠܘܩܒܠ ܚܕܐ ܩܝܡܢ܂ ܘܠܝܬ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܓܡܝܪܘܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܐܬܐ ܡܦܪܫܢܐ ܘܦܪܫ ܬܒܢܐ ܘܥܩܪ ܙܝܙ̈ܢܐ܂ ܝܘܡܢܐ ܕܝܢ ܚܠܝܛܝܢ ܙܝܙ̈ܢܐ ܥܡ ܚ̈ܛܐ܂ ܘܚܠܝܛܝܢ ܛܒ̈ܐ ܥܡ ܒܝܫܐ̈܂ ܘܠܐ ܦܪ̈ܝܫܝܢ ܙܕܝܩ̈ܐ ܡܢ ܚ̈ܛܝܐ܂ ܘܠܐ ܟܐܢ̈ܐ ܡܢ ܥܘ̈ܠܐ܂ ܘܠܐ ܣܟ̈ܠܐ ܡܢ ܚܟܝܡ̈ܐ܂ ܒܗܘ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܦܩܕ ܡܪܐ ܚܨܕܐ ܘܡܟܢܫܝܢ ܚ̈ܛܐ ܘܥܩܪܝܢ ܙܝܙܢܐ̈܂ ܘܦܪܫܝܢ ܙܕܝܩ̈ܐ ܠܚ̈ܝܐ܂ ܘܥܘܠܐ̈ ܐܙܠܝܢ ܠܚܫܘܟܐ܂ ܘܥܡ ܚܬܢܐ ܥܠܢ ܚܟܝܡ̈ܬܐ ܘܡܬܟܠܝܢ ܣܟ̈ܠܬܐ܂ ܘܟܣܦܐ ܡܬܢܣܒ ܡܢ ܥܒ̈ܕܐ ܒܝܫ̈ܐ ܘܝܪܬܝܢ ܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ ܟܟܪ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܟܠ ܕܒܥܝܢ ܡܫܟܚܝܢ ܡܐ ܕܫܐܠܘ܂ ܘܟܠܢܫ ܕܙܪܥ ܥܡܠܗ ܡܟܢܫ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܥܠܝܟܘܢ ܬܟܝܠܝܢܢ ܐܚ̈ܝܢ ܕܪܗܛܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܬܪ ܫܠܡܐ ܘܡܥܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܫܓܝܫܘܬܐ ܘܚܪܝܢܐ ܘܚܣܡܐ܂ ܘܛܢܢܐ ܘܦܠܓܘܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܓܠ ܟܠܢܫ ܚܙܐ ܢܦܫܗ ܟܕ ܩܐܡ ܒܝܫܐܝܬ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐ ܦܪܨܘܦܗ ܡܫܟܚ ܠܡܚܙܐ܂ ܚܢܢ ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܐܬܚܙܝ ܠܢ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܕܪܟܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܕܢܥܗܕܟܘܢ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܩܕܡ̈ܝܐ܂ ܕܟܡܐ ܛܒ̈ܝܢ ܟܫܝܪ̈ܐ ܘܓܡܝܪ̈ܐ܂ ܘܟܡܐ ܒܝܫ̈ܝܢ ܣܟ̈ܠܐ ܕܪܡܝܢ ܫܓܝܫܘܬܐ܂ ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܒܢ̈ܝ ܫܠܡܐ ܪܚܡܘ ܫܠܡܐ ܕܬܩܒܠܘܢ ܦܘܪܥܢܐ ܡܢ ܡܪܗ ܕܫܠܡܐ܂ ܕܬܫܬܘܬܦܘܢ ܠܛܘܒܐ ܕܝܗܒ ܦܪܘܩܢ܂ ܟܕ ܝܗܒ ܛܘܒܐ ܠܣ̈ܓܝܐܐ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܛܘܒܝܗܘܢ ܠܥܒ̈ܕܝ ܫܠܡܐ ܕܗܢܘܢ ܒܢܘܗ̈ܝ ܕܐܠܗܐ ܢܬܩܪܘܢ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/14
Source:
Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Aphrahat, “Demonstration 14: A Petition - ܬܚܘܝܬܐ ܕܦܝܣܐ” based upon Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/14.
Bibliography:
Demonstration 14: A Petition - ܬܚܘܝܬܐ ܕܦܝܣܐ.” In Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/14.

Show Citation Styles