Digital Syriac Corpus

3 John (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܬܠܬ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ

   https://syriaccorpus.org/143
chapter :
verse :
1 Chapter 1 1 ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܁ ܠܓ݂ܰܐܺܝܳܘܣ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ ܠܗܰܘ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܡܰܚܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܀ 2 ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܢ ܆ ܒ݁ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܡܨܰܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ ܆ ܕ݁ܬ݂ܶܨܠܰܚ ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܚܠܺܝܡ ܇ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܡܰܨܠܚܳܐ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ . 3 ܚܕ݂ܺܝܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܣܰܓ݁ܺܝ ܆ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܝܢ ܐܰܚܶܐ̈ ܘܣܳܗܕ݁ܺܝܢ ܥܰܠ ܫܪܳܪܳܟ݂ ܇ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ ܒ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ . 4 ܕ݁ܪܰܒ݁ܳܐ ܡܶܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܁ ܠܰܝܬ݁ ܠܺܝ ܆ ܕ݁ܶܐܫܡܰܥ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܳܐ̈ ܕ݁ܺܝܠܝ ܒ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ . 5 ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܢ ܆ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕ݁ܣܳܥܰܪ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܚܶܐ̈ ܇ ܘܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܣܢܳܝܶܐ̈ ܇ 6 ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܣܗܶܕ݂ܘ ܥܰܠ ܚܽܘܒ݂ܳܟ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܠܳܗ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ . ܠܗܳܢܽܘܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܆ ܕ݁ܰܡܙܰܘܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܇ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܶܐܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ . 7 ܚܠܳܦ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܫܡܶܗ ܁ ܢܦ݂ܰܩܘ ܇ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܢܣܰܒ݂ܘ ܡܶܢ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ . 8 ܚܢܰܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢܰܢ ܠܰܡܩܰܒ݁ܳܠܽܘ ܠܕ݂ܰܐܝܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܆ ܕ݁ܰܡܥܰܕ݁ܪܳܢܶܐ̈ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܫܪܳܪܳܐ . 9 ܒ݁ܳܥܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܐܶܟ݂ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ ܁ ܕ݁ܺܝܳܘܛܪܶܦ݂ܺܝܣ ܆ ܠܳܐ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܠܰܢ . 10 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܆ ܐܶܥ̱ܗܰܕ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܇ ܕ݁ܰܒ݂ܡܶܠܶܐ̈ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܣܳܬ݂ܰܪ ܠܰܢ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܠܳܐ ܣܦ݂ܰܩ ܠܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܆ ܠܳܐ ܗܽܘ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܠܰܐܚܶܐ̈ ܆ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܁ ܟ݁ܳܠܶܐ ܘܡܰܦ݁ܶܩ ܡܶܢ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ . 11 ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܢ ܆ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܕ݁ܰܡܶܐ ܒ݁ܒ݂ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܁ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ . ܗܰܘ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܆ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ . ܗܰܘ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܆ ܠܳܐ ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ . 12 ܥܰܠ ܕ݁ܺܡܺܝܛܪܺܝܳܘܣ ܁ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܽܘ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܁ ܘܡܶܢܳܗ ܕ݁ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܂ ܘܡܶܢܶܗ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ . ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܣܳܗܕ݁ܺܝܢܰܢ ܆ ܘܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܀ 13 ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ̈ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܝ ܠܡܶܟ݂ܬ݁ܰܒ݂ ܠܳܟ݂ ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܕ݂ ܕ݁ܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܩܰܢܝܳܐ ܐܶܟ݂ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܳܟ݂ . 14 ܡܣܰܒ݁ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܆ ܕ݁ܒ݂ܰܥܓ݂ܰܠ ܐܶܚܙܶܝܟ݂ ܇ ܘܦ݂ܽܘܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܦ݁ܽܘܡܳܐ ܢܡܰܠܶܠ . 15 ܫܠܳܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܳܟ݂ . ܫܳܐܠܺܝܢ ܫܠܳܡܳܟ݂ ܪܳܚܡܶܐ̈ . ܫܰܐܠ ܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܪܳܚܡܶܐ̈ ܕ݁ܟ݂ܽܠܢܳܫ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/143
Source:
G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn (eds.), The New Testament in Syriac [ ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 1, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by George A. Kiraz.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
John the Apostle, “3 John (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܬܠܬ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ” based upon G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn (eds.), The New Testament in Syriac [ ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified May 1, 2018, https://syriaccorpus.org/143.
Bibliography:
3 John (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܬܠܬ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ.” In The New Testament in Syriac [ ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ], edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/143.

Show Citation Styles