Digital Syriac Corpus

Revelation (Peshitta Version) - ܓܠܝܢܐ ܕܝܘܚܢܢ

   https://syriaccorpus.org/145
1 Chapter 1 1 ܓ݁ܶܠܝܳܢܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܇ ܕ݁ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ : ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ . ܡܳܐ ܕ݁ܺܝܗܺܝܒ݂ ܠܡܶܗܘܳܐ ܒ݁ܰܥܓ݂ܰܠ . ܘܫܰܘܕ݁ܰܥ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܠܰܚ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܗ . ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܇ 1 2 ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܣܗܶܕ݂ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܇ ܘܰܠܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܇ ܟ݁ܽܠ ܡܳܐ ܕ݁ܰܚܙܳܐ . 3 ܛܽܘܒ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܡܰܢ ܕ݁ܩܳܪܶܐ . ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ ܡܶܠܶܐ̈ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ . ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܢ̈ ܒ݁ܳܗ . ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܩܪܶܒ݂ ܀ 4 ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܰܫܒ݂ܰܥ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܒ݂ܰܐܣܺܝܰܐ . ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܰܫܠܳܡܳܐ . ܡܶܢ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ . ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ . ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܆ ܘܡܶܢ ܫܒ݂ܰܥ ܪܽܘܚܶܐ̈ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܘܪܣܝܶܗ ܆ 5 ܘܡܶܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܣܳܗܕ݁ܳܐ ܇ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܇ ܒ݁ܽܘܟ݂ܪܳܐ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ : ܘܪܺܫܳܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܶܐ̈ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܚܶܒ݂ ܠܰܢ ܘܫܳܪܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝܢ̈ ܒ݁ܰܕ݂ܡܶܗ . 6 ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܠܰܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܟ݁ܳܗܢܳܝܬ݁ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܐܒ݂ܽܘܗ̱ܝ . ܘܠܶܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܘܽܐܘܚܕ݁ܳܢܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ . 7 ܗܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܥܰܡ ܥܢܳܢܶܐ̈ . ܘܢܶܚܙܝܳܢܳܝܗ̱ܝ̈ ܟ݁ܽܠ ܥܰܝܢܶܐ̈ . ܘܳܐܦ݂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܰܩܪܽܘܗ̱ܝ . ܘܢܰܪܩܕ݂ܳܢ̈ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܟ݁ܽܠ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ . ܐܺܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ ܀ 8 ܐܶܢܳܐ ܐܳܠܰܦ݂ ܘܬ݂ܰܘ ܇ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ . ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ . ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ ܟ݁ܽܠ ܀ 9 ܐܶܢܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܰܘ ܐܰܚܽܘܟ݂ܽܘܢ ܘܒ݂ܰܪ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܘܒ݂ܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܗܘܺܝܬ݂ ܒ݁ܓ݂ܳܙܰܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܦ݁ܰܛܡܳܘܣ . ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . 10 ܘܰܗܘܺܝܬ݂ ܒ݁ܪܽܘܚ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܚܰܕ݂ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ . ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܶܣܬ݁ܰܪܝ ܩܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܫܺܝܦ݂ܽܘܪܳ 11 ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܚܳܙܶܝܬ݁ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܆ ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܠܰܫܒ݂ܰܥ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ . ܠܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ . ܘܠܰܙܡܽܘܪܢܰܐ . ܘܰܠܦ݁ܶܪܓ݂ܰܡܳܘܣ . ܘܰܠܬ݂ܶܐܘܰܛܺܝܪܰܐ . ܘܰܠܣܰܪܕ݂ܺܝܣ . ܘܰܠܦ݂ܺܝܠܰܕ݂ܶܠܦ݂ܺܝܰܐ . ܘܰܠܠܰܕ݂ܺܝܩܺܝܰܐ . 12 ܘܗܶܦ݂ܟ݁ܶܬ݂ ܠܡܶܕ݁ܰܥ ܩܳܠܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܝ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܶܛܦ݁ܶܬ݂ ܆ ܚܙܺܝܬ݂ ܫܒ݂ܰܥ ܡܢܳܪܳܢ̈ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ . 13 ܘܒ݂ܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܢܳܪܳܬ݂ܳܐ̈ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ . ܘܰܠܒ݂ܺܝܫ ܐܰܦ݂ܽܘܕ݂ܳܐ . ܘܰܐܣܺܝܪ ܨܶܝܕ݂ ܬ݁ܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܐܶܣܳܪܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ . 14 ܪܺܫܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܘܣܰܥܪܶܗ ܚܶܘܳܪ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܡܪܳܐ ܁ ܘܰܐܝܟ݂ ܬ݁ܰܠܓ݁ܳܐ . ܘܥܰܝܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܐܰܝܟ݂ ܫܰܠܗܶܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ . 15 ܘܪܶܓ݂ܠܰܘܗ̱ܝ̈ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܚܳܫܳܐ ܠܶܒ݂ܢܳܝܳܐ ܕ݁ܡܰܚܰܡ ܒ݁ܰܐܬ݁ܽܘܢܳܐ . ܘܩܳܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ . 16 ܘܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܆ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܟ݁ܰܘܟ݁ܒ݂ܺܝܢ̈ ܆ ܘܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܶܗ ܢܳܦ݂ܩܳܐ ܪܽܘܡܚܳܐ ܚܰܪܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ . ܘܰܚܙܳܬ݂ܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܫܶܡܫܳܐ ܡܚܰܘܝܳܐ ܒ݁ܚܰܝܠܳܗ . 17 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܺܝܬ݂ܶܗ ܂ ܢܶܦ݂ܠܶܬ݂ ܥܰܠ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ̱ܝ̈ ܐܰܝܟ݂ ܡܺܝܬ݂ܳܐ . ܘܣܳܡ ܥܠܰܝ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܆ ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܰܠ . ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܳܐ . 18 ܘܰܕ݂ܚܰܝ ܘܰܕ݂ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ . ܘܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ . ܘܺܐܝܬ݂ ܠܺܝ ܩܠܺܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܕ݂ܰܫܝܽܘܠ . 19 ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܳܐ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ . ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ ܘܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܢ̈ ܠܡܶܗܘܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ . 20 ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܟ݁ܰܘܟ݁ܒ݂ܺܝܢ̈ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܝ ܘܰܫܒ݂ܰܥ ܡܢܳܪܳܬ݂ܳܐ̈ . ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܟ݁ܰܘܟ݁ܒ݂ܺܝܢ̈ ܆ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܰܫܒ݂ܰܥ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ . ܘܰܡܢܳܪܳܬ݂ܳܐ̈ ܫܒ݂ܰܥ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ ܆ ܫܒ݂ܰܥ ܐܶܢܶܝܢ̈ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܀
2 Chapter 2 1 ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܆ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܟ݁ܰܘܟ݁ܒ݂ܺܝܢ̈ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ . ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ ܡܢܳܪܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ . 2 ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁̈ ܘܥܰܡܠܳܟ݂ ܘܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂ . ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܡܨܶܝܬ݁ ܠܡܶܛܥܰܢ ܠܒ݂ܺܝܫܶܐ̈ . ܘܢܰܣܺܝܬ݂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܕ݁ܰܫܠܺܝܚܶܐ̈ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܘܠܰܝܬ݁ܰܝܗܽܘܢ . ܘܶܐܫܟ݁ܰܚܬ݁ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܶܐ̈ . 3 ܘܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ . ܘܰܛܥܶܢܬ݁ ܡܶܛܽܠ ܫܶܡܝ ܂ ܘܠܳܐ ܠܺܐܝܬ݁ . 4 ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܥܠܰܝܟ݁ ܆ ܕ݁ܚܽܘܒ݁ܳܟ݂ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܫܒ݂ܰܩܬ݁ . 5 ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݂̱ܪ ܡܶܢ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܢܦ݂ܰܩܬ݁ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܩܰܕ݂ܡܳܝܶܐ̈ . ܘܶܐܢܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܆ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ ܆ ܘܰܡܙܺܝܥ ܐ̱ܢܳܐ ܡܢܳܪܬ݁ܳܟ݂ ܂ ܐܶܠܳܐ ܬ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ . 6 ܐܶܠܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܆ ܕ݁ܣܳܢܶܝܬ݁ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܢܺܐܩܽܘܠܺܝܛܶܐ̈ . ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܣܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ . 7 ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܕ݂ܢܶܐ̈ ܆ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܠܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ . ܘܠܰܕ݂ܙܳܟ݂ܶܐ ܐܶܬ݁ܶܠ ܡܶܢ ܩܰܝܣܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܦ݂ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀ 8 ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܙܡܽܘܪܢܰܐ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܆ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܚܝܳܐ . 9 ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܐܽܘܠܨܳܢܳܟ݂ ܘܡܶܣܟ݁ܺܢܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܇ ܐܶܠܳܐ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ . ܘܰܠܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ . ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܣܳܛܳܢܳܐ ܆ 10 ܒ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܡܶܚܰܫ . ܗܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܕ݁ܢܰܪܡܶܐ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܚܒ݂ܽܘܫܝܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܢܰܣܽܘܢ . ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ̈ ܥܶܣܪܳܐ . ܗܘܰܘ ܡܗܰܝܡܢܶܐ̈ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܶܐܬ݁ܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܠܺܝܠܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ . 11 ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܕ݂ܢܶܐ̈ ܆ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܠܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ . ܕ݁ܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܙܳܟ݂ܶܐ ܠܳܐ ܢܶܗܰܪ ܡܶܢ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܬ݁ܶܢܝܳܢܳܐ ܀ 12 ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܦ݁ܶܪܓ݂ܰܡܰܐ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܆ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܚܰܪܒ݁ܳܐ ܚܰܪܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܝܢ̈ ܦ݁ܽܘܡܶܝܗ̈ . 13 ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܥܳܡܰܪܬ݁ . ܐܰܬ݂ܰܪ ܕ݁ܟ݂ܽܘܪܣܝܶܗ ܕ݁ܣܳܛܳܢܳܐ . ܘܰܐܚܺܝܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܒ݁ܫܶܡܝ ܂ ܘܰܒ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܝ ܠܳܐ ܟ݁ܦ݂ܰܪܬ݁ . ܘܰܒ݂ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܐܶܬ݂ܚܪܺܝܬ݁ ܘܣܳܗܕ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܝ . ܡܗܰܝܡܢܳܐ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܣܳܗܕ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܝ ܡܗܰܝܡܢܳܐ . ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܐܶܬ݂ܩܛܶܠ . 14 ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܥܠܰܝܟ݁ ܙܥܽܘܪܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܆ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ܺܝܢ ܡܰܠܦ݁ܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܠܥܰܡ . ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܠܶܦ݂ ܠܒ݂ܳܠܳܩ ܕ݁ܢܰܪܡܶܐ ܟ݁ܶܫܠܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ . ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܕ݁ܶܒ݂ܚܰܝ̈ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ̈ ܘܠܰܡܙܰܢܳܝܽܘ . 15 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܐܳܦ݂ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ܺܝܢ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܢܺܐܩܽܘܠܺܝܛܶܐ̈ ܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ . 16 ܬ݁ܽܘܒ݂ ܗܳܟ݂ܺܝܠ . ܘܶܐܢܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܆ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ ܡܶܚܕ݂ܳܐ . ܘܰܐܩܪܶܒ݂ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒ݁ܚܰܪܒ݁ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܽܘܡܝ . 17 ܘܕ݂ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܕ݂ܢܶܐ̈ ܆ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܠܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ . ܕ݁ܠܰܕ݂ܙܳܟ݂ܶܐ ܐܶܬ݁ܶܠ ܡܶܢ ܡܰܢ̱ܢܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܛܫܰܝ . ܘܶܐܬ݁ܶܠ ܠܶܗ ܚܽܘܫܒ݁ܳܢܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ ܘܥܰܠ ܚܽܘܫܒ݁ܳܢܳܐ ܫܡܳܐ ܚܰܕ݂̱ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܢܣܰܒ݂ ܀ 18 ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܬ݂ܶܐܘܰܛܺܝܪܰܐ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܆ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܥܰܝܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܫܰܠܗܶܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܇ ܘܪܶܓ݂ܠܰܘܗ̱ܝ̈ ܐܰܝܟ݂ ܢܚܳܫܳܐ ܠܶܒ݂ܢܳܝܳܐ . 19 ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁̈ ܘܚܽܘܒ݁ܳܟ݂ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂ . ܘܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܟ݂ ܘܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂ . ܘܰܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁̈ ܐ̱ܚܪܳܝܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝܶܐ̈ . 20 ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܥܠܰܝܟ݁ ܣܰܓ݁ܺܝ ܆ ܕ݁ܰܫܒ݂ܰܩܬ݁ ܠܰܐܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܟ݂ ܐܺܝܙܒ݂ܶܠ ܇ ܗܳܝ ܕ݁ܳܐܡܪܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܳܗ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܇ ܘܡܰܠܦ݂ܳܐ ܘܡܰܛܥܝܳܐ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܰܝ̈ ܠܰܡܙܰܢܳܝܽܘ ܇ ܘܡܶܐܟ݂ܰܠ ܕ݁ܶܒ݂ܚܰܝ̈ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ̈ . 21 ܘܝܶܗܒ݁ܶܬ݂ ܠܳܗ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܘܠܳܐ ܨܳܒ݂ܝܳܐ ܠܰܡܬ݂ܳܒ݂ ܡܶܢ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܗ . 22 ܗܳܐ ܪܳܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ ܒ݁ܥܰܪܣܳܐ ܆ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܓ݂ܳܝܪܺܝܢ ܥܰܡܳܗ ܒ݁ܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܢܶܬ݁ܬ݁ܘܽܘܢ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ . 23 ܘܠܰܒ݂ܢܶܝܗ̈ ܐܶܩܛܽܘܠ ܒ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ . ܘܝܳܕ݂ܥܳܢ̈ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ . ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݁ܳܨܶܐ ܟ݁ܽܘܠܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܠܶܒ݁ܳܐ . ܘܶܐܬ݁ܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ . 24 ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܬ݂ܶܐܘܰܛܺܝܪܰܐ . ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ . ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܥܰܡܺܝܩܳܬ݂ܶܗ̈ ܕ݁ܣܳܛܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ . ܠܳܐ ܐܰܪܡܶܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܝܽܘܩܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ . 25 ܗܰܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܚܽܘܕ݂ܘ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ . 26 ܘܕ݂ܰܙܟ݂ܳܐ ܘܰܢܛܰܪ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝ̈ ܆ ܐܶܬ݁ܶܠ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ . 27 ܠܡܶܪܥܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܫܰܒ݂ܛܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܪܙܠܳܐ ܆ ܘܰܐܝܟ݂ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܦ݁ܰܚܳܪܳܐ ܬ݁ܶܫܚܩܽܘܢ . ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܘܶܐܢܳܐ ܢܶܣܒ݁ܶܬ݂ ܡܶܢ ܐܳܒ݂ܝ . 28 ܘܶܐܬ݁ܶܠ ܠܶܗ ܠܟ݂ܰܘܟ݁ܰܒ݂ ܨܰܦ݂ܪܳܐ . 29 ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܕ݂ܢܶܐ̈ ܆ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܠܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܀
3 Chapter 3 1 ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܣܰܪܕ݂ܺܝܣ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܆ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܫܒ݂ܰܥ̈ ܪܽܘܚܺܝܢ̈ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܫܰܒ݂ܥܳܐ ܟ݁ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܐ̈ . ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁̈ ܘܰܫܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܟ݂ . ܘܰܕ݂ܚܰܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܘܰܕ݂ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ . 2 ܘܰܗܘܺܝ ܥܺܝܪܳܐ . ܘܩܰܝܶܡ ܕ݁ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ ܠܰܡܡܳܬ݂ . ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܫܟ݁ܰܚܬ݁ܳܟ݂ ܕ݁ܰܡܫܰܡܠܶܝܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁̈ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ . 3 ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݂̱ܪ ܐܰܝܟ݁ܰܢ ܫܡܰܥܬ݁ ܘܰܢܣܰܒ݂ܬ݁ . ܐܶܙܕ݁ܰܗ̱ܪ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ . ܘܶܐܢܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܥܺܝܪ ܆ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ ܐܰܝܟ݂ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܳܐ . ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݁ܰܥ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܥܠܰܝܟ݁ . 4 ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܩܰܠܺܝܠ ܫܡܳܗܶܐ̈ ܒ݁ܣܰܪܕ݂ܺܝܣ . ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܛܰܘܶܫܘ ܡܳܐܢܰܝܗܽܘܢ̈ . ܘܰܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܒ݁ܚܶܘܳܪܶܐ̈ . ܘܫܳܘܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ . 5 ܕ݁ܙܳܟ݂ܶܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܶܬ݂ܥܰܛܰܦ݂ ܡܳܐܢܶܐ̈ ܚܶܘܳܪܶܐ̈ . ܘܠܳܐ ܐܶܠܚܶܐ ܫܡܶܗ ܡܶܢ ܣܶܦ݂ܪܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ . ܘܰܐܘܕ݁ܶܐ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܩܕ݂ܳܡ ܐܳܒ݂ܝ ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . 6 ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܕ݂ܢܶܐ̈ ܆ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܠܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܀ 7 ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܺܝܠܰܕ݂ܶܠܦ݂ܺܝܰܐ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܆ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ : ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܩܠܺܝܕ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ . ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܦ݂ܳܬ݂ܰܚ ܘܠܰܝܬ݁ ܕ݁ܳܐܚܶܕ݂ . ܘܳܐܚܶܕ݂ ܘܠܰܝܬ݁ ܕ݁ܦ݂ܳܬ݂ܰܚ . 8 ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁̈ . ܘܗܳܐ ܝܶܗܒ݁ܶܬ݂ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܦ݁ܬ݂ܺܝܚܳܐ ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܨܶܐ ܠܡܶܐܚܕ݁ܶܗ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܩܰܠܺܝܠ ܚܰܝܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ . ܘܡܶܠܰܬ݂ܝ ܢܛܰܪܬ݁ . ܘܰܒ݂ܫܶܡܝ ܠܳܐ ܟ݁ܦ݂ܰܪܬ݁ . 9 ܘܗܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܣܳܛܳܢܳܐ : ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܡܕ݂ܰܓ݁ܠܺܝܢ . ܗܳܐ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܘܢܶܣܓ݁ܕ݂ܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܪܶܓ݂ܠܰܝܟ݁̈ . ܘܢܶܕ݁ܥܽܘܢ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܰܚܶܒ݂ܬ݁ܳܟ݂ . 10 ܥܰܠ ܕ݁ܰܢܛܰܪܬ݁ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܝ . ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܛܪܳܟ݂ ܡܶܢ ܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܳܗ ܬ݁ܺܐܒ݂ܶܝܠ ܇ ܕ݁ܰܢܢܰܣܶܐ ܠܥܳܡܽܘܪܶܝܗ̈ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ . 11 ܐܳܬ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܚܕ݂ܳܐ . ܐܰܚܽܘܕ݂ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܣܰܒ݂ ܟ݁ܠܺܝܠܳܟ݂ . 12 ܘܰܕ݂ܙܳܟ݂ܶܐ ܐܶܥܒ݁ܕ݂ܶܗ ܥܰܡܽܘܕ݂ܳܐ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . ܘܰܠܒ݂ܰܪ ܠܳܐ ܢܶܦ݁ܽܘܩ ܬ݁ܽܘܒ݂ . ܘܶܐܟ݂ܬ݁ܽܘܒ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܫܡܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܝ ܆ ܘܰܫܡܳܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܚܰܕ݂̱ܬ݂ܳܐ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ . ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܢܳܚܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܝ . ܘܰܫܡܳܐ ܕ݁ܺܝܠܝ ܚܰܕ݂̱ܬ݂ܳܐ . 13 ܘܕ݂ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܕ݂ܢܶܐ̈ ܆ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܠܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܀ 14 ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܠܰܐܝܺܕ݂ܺܝܩܺܝܰܐ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܆ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܡܺܝܢ ܇ ܣܳܗܕ݁ܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ ܇ ܘܪܺܫܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܪܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 15 ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁̈ . ܠܳܐ ܩܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܘܠܳܐ ܚܰܡܺܝܡܳܐ . ܕ݁ܘܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܰܐܘ ܩܰܪܺܝܪܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܂ ܐܰܘ ܚܰܡܺܝܡܳܐ . 16 ܘܺܐܝܬ݂ܰܝܟ݁ ܦ݁ܳܫܽܘܪܳܐ . ܘܠܳܐ ܩܰܪܺܝܪܳܐ ܘܠܳܐ ܚܰܡܺܝܡܳܐ . ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܡܬ݂ܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܝ . 17 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܐܡܰܪܬ݁ ܕ݁ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܘܥܶܬ݂ܪܶܬ݂ . ܘܥܰܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܐ̱ܢܳܐ . ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܘ ܡܚܺܝܠܳܐ ܘܕ݂ܳܘܝܳܐ ܇ ܘܡܶܣܟ݁ܺܢܳܐ ܘܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ . 18 ܡܳܠܶܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܙܒ݁ܶܢ ܡܶܢܝ ܕ݁ܰܗܒ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܚܺܝܪ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܥܬ݁ܰܪ ܆ ܘܡܳܐܢܶܐ̈ ܚܶܘܳܪܶܐ̈ ܠܡܶܬ݂ܥܰܛܳܦ݂ܽܘ ܆ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܓ݁ܠܶܐ ܒ݁ܶܗܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܰܪܛܶܠܳܝܽܘܬ݂ܳܟ݂ . ܘܰܫܝܳܦ݂ܳܐ ܟ݁ܚܽܘܠ ܕ݁ܬ݂ܶܚܙܶܐ . 19 ܐܶܢܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܡܰܟ݁ܶܣ ܐ̱ܢܳܐ ܘܪܳܕ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ . ܛܰܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ . 20 ܗܳܐ ܩܳܡܶܬ݂ ܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܘܶܐܩܽܘܫ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܫܳܡܰܥ ܒ݁ܩܳܠܝ . ܘܢܶܦ݂ܬ݁ܰܚ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܘܶܐܥܽܘܠ . ܘܰܐܚܫܶܡ ܥܰܡܶܗ ܘܗܽܘ ܥܰܡܝ . 21 ܘܰܕ݂ܙܳܟ݂ܶܐ ܐܶܬ݁ܶܠ ܠܶܗ ܠܡܶܬ݁ܰܒ݂ ܥܰܡܝ ܥܰܠ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܕ݁ܺܝܠܝ . ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܙܟ݂ܺܝܬ݂ ܘܝܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܥܰܡ ܐܳܒ݂ܝ ܥܰܠ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ . 22 ܡܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܕ݂ܢܶܐ̈ ܆ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܠܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܀
4 Chapter 4 1 ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܚܙܺܝܬ݂ ܆ ܘܗܳܐ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܦ݁ܬ݂ܺܝܚܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ . ܘܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܫܶܡܥܶܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܫܺܝܦ݂ܽܘܪܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܝ ܠܡܺܐܡܰܪ ܣܰܩ ܠܗܳܪܟ݁ܳܐ ܘܶܐܚܰܘܶܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܺܝܗܺܝܒ݂ ܠܡܶܗܘܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ . 2 ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܒ݁ܪܽܘܚ . ܘܗܳܐ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܣܺܝܡ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ . ܘܥܰܠ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܝܳܬ݂ܶܒ݂ . 3 ܘܰܕ݂ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܶܙܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݁ܝܰܫܦ݁ܶܗ ܘܰܕ݂ܣܳܪܕ݂ܳܘܢ . ܘܩܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܥܢܳܢܳܐ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܪܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܟ݂ܽܘܪܣܝܳܐ ܆ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ ܚܶܙܘܳܐ ܕ݁ܰܙܡܰܪܰܓ݂ܕ݂ܶܐ̈ . 4 ܘܰܚܕ݂ܳܪ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܟ݁ܽܘܪܣܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒ݁ܥܳܐ . ܘܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܽܘܪܣܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܆ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܩܰܫܺܝܫܺܝܢ̈ . ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ . ܕ݁ܰܥܛܺܝܦ݂ܺܝܢ ܡܳܐܢܶܐ̈ ܚܶܘܳܪܶܐ̈ . ܘܥܰܠ ܩܰܪܩܦ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ ܟ݁ܠܺܝܠܶܐ̈ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ . 5 ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܘܪܣܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܢܳܦ݂ܩܺܝܢ ܪܰܥܡܶܐ̈ ܘܒ݂ܰܪܩܶܐ̈ ܘܩܳܠܶܐ̈ . ܘܫܰܒ݂ܥܳܐ ܢܰܗܺܝܪܶܐ̈ ܕ݁ܝܳܩܕ݁ܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܟ݂ܽܘܪܣܝܳܐ ܁ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܫܒ݂ܰܥ ܪܽܘܚܺܝܢ̈ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 6 ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܰܙܓ݂ܽܘܓ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܽܘܡܝܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܕ݂ܳܐ . ܘܰܒ݂ܡܶܨܥܰܬ݂ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܘܰܚܕ݂ܳܪܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܟ݂ܽܘܪܣܝܳܐ ܆ ܐܰܪܒ݁ܰܥ ܚܰܝܘܳܢ̈ ܕ݁ܡܰܠܝܳܢ̈ ܥܰܝܢܶܐ̈ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܶܝܢ ܘܡܶܢ ܒ݁ܶܣܬ݁ܰܪܗܶܝܢ . 7 ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܳܡܝܳܐ ܠܰܐܪܝܳܐ . ܘܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ̈ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܶܓ݂ܠܳܐ . ܘܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܗ ܐܰܦ݁ܶܐ̈ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ . ܘܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܪܒ݁ܰܥ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܫܪܳܐ ܕ݁ܦ݂ܳܪܰܚ . 8 ܐܰܪܒ݁ܥܳܬ݁ܰܝܗܶܝܢ̈ ܚܰܝܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܟ݁ܽܠܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܩܳܝܡܳܐ . ܘܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܡܶܢ ܛܶܦ݂ܪܶܝܗ̈ ܘܰܠܥܶܠ ܆ ܫܬ݁ܳܐ ܓ݁ܶܦ݁ܺܝܢ̈ ܚܽܘܕ݂ܪܳܢܳܐܝܺܬ݂ . ܘܡܶܢ ܠܓ݂ܰܘ ܡܰܠܝܳܢ̈ ܥܰܝܢܶܐ̈ . ܘܫܶܠܝܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܗܶܝܢ . ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ . ܩܰܕ݁ܺܝܫ ܩܰܕ݁ܺܝܫ ܩܰܕ݁ܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܟ݁ܽܠ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܘܳܐܬ݂ܶܐ . 9 ܘܡܳܐ ܕ݁ܝܰܗ̱ܒ݂ ܐܰܪܒ݁ܥܳܬ݁ܰܝܗܶܝܢ̈ ܚܰܝܘܳܬ݂ܳܐ̈ : ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܩܽܘܒ݁ܳܠ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܕ݂ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܰܠ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ : ܘܠܰܕ݂ܚܰܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܆ 10 ܢܶܦ݁ܠܽܘܢ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܩܰܫܺܝܫܺܝܢ̈ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܢ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܰܠ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܆ ܘܢܶܣܓ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܂ ܠܡܰܢ ܕ݁ܚܰܝ . ܘܢܰܪܡܽܘܢ ܟ݁ܠܺܝܠܰܝܗܽܘܢ̈ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܆ 11 ܕ݁ܫܳܘܶܝܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܡܶܣܰܒ݂ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ ܒ݁ܪܰܝܬ݁ ܟ݁ܽܠ . ܘܰܒ݂ܝܰܕ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܟ݂ ܗܘܰܝ̈ ܘܶܐܬ݂ܒ݁ܪܺܝ̈ ܀
5 Chapter 5 1 ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܰܠ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܆ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܰܪܫܺܝܡ ܡܶܢ ܠܓ݂ܰܘ ܘܡܶܢ ܠܒ݂ܰܪ . ܘܰܛܒ݂ܺܝܥ ܛܰܒ݂ܥܶܐ̈ ܫܰܒ݂ܥܳܐ . 2 ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܕ݁ܡܰܟ݂ܪܶܙ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܆ ܡܰܢ ܫܳܘܶܐ ܠܡܶܦ݂ܬ݁ܰܚ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܘܰܠܡܶܫܪܳܐ ܛܰܒ݂ܥܰܘܗ̱ܝ̈ . 3 ܘܠܰܝܬ݁ ܕ݁ܶܐܬ݂ܡܨܺܝ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܳܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܘܠܳܐ ܕ݁ܰܠܬ݂ܰܚܬ݁ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ : ܠܡܶܦ݂ܬ݁ܰܚ ܠܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܘܰܠܡܶܫܪܳܐ ܛܰܒ݂ܥܰܘܗ̱ܝ̈ ܘܰܠܡܶܚܙܝܶܗ . 4 ܘܒ݂ܳܟ݂ܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܣܰܓ݁ܺܝ ܇ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܕ݁ܫܳܘܶܐ ܠܡܶܦ݂ܬ݁ܰܚ ܠܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܘܰܠܡܶܫܪܳܐ ܛܰܒ݂ܥܰܘܗ̱ܝ̈ . 5 ܘܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܠܳܐ ܬ݁ܶܒ݂ܟ݁ܶܐ . ܗܳܐ ܙܟ݂ܳܐ ܐܰܪܝܳܐ ܡܶܢ ܫܰܒ݂ܛܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܆ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ . ܢܶܦ݂ܬ݁ܰܚ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܘܛܰܒ݂ܥܰܘܗ̱ܝ̈ . 6 ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܒ݁ܡܶܨܥܰܬ݂ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܘܕ݂ܰܐܪܒ݁ܰܥ ܚܰܝܘܳܢ̈ ܘܰܕ݂ܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܆ ܐܶܡܪܳܐ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܐܰܝܟ݂ ܢܟ݂ܺܝܣܳܐ . ܘܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܩܰܪܢܳܬ݂ܳܐ̈ ܫܒ݂ܰܥ ܘܥܰܝܢܶܐ̈ ܫܒ݂ܰܥ . ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ ܫܒ݂ܰܥ̈ ܪܽܘܚܶܐ̈ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܇ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܕ݁ܪܳܢ̈ ܠܟ݂ܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ . 7 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܘܰܢܣܰܒ݂ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܰܠ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ . 8 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܰܩܠܶܗ ܠܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܆ ܐܰܪܒ݁ܰܥ ܚܰܝܘܳܢ̈ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܩܰܫܺܝܫܺܝܢ̈ ܢܦ݂ܰܠܘ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ . ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܠܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܆ ܩܺܝܬ݂ܳܪܳܐ ܘܙܳܒ݂ܽܘܪܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܠܝܳܐ ܒ݁ܶܣܡܶܐ̈ : ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ ܨܠܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ : 9 ܕ݁ܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܫܳܘܶܝܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܠܡܶܣܒ݂ܺܝܘܗ̱ܝ ܠܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܘܰܠܡܶܫܪܳܐ ܛܰܒ݂ܥܰܘܗ̱ܝ̈ . ܥܰܠ ܕ݁ܶܐܬ݂ܢܟ݂ܶܣܬ݁ ܘܰܙܒ݂ܰܢܬ݁ܳܢ ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܇ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܘܶܐܡܘܳܬ݂ܳܐ̈ . 10 ܘܰܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܰܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܳܗܢܶܐ̈ ܘܡܰܠܟ݁ܶܐ̈ ܇ ܘܢܰܡܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ . 11 ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܚܕ݂ܳܪܰܝ̈ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ . ܘܰܕ݂ܚܰܝܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܰܕ݂ܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ . ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܪܶܒ݁ܽܘ ܪܶܒ݁ܘܳܢ̈ ܘܳܐܠܶܦ݂ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ̈ . 12 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܆ ܫܳܘܶܝܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܐܶܡܪܳܐ ܢܟ݂ܺܝܣܳܐ ܇ ܠܡܶܣܰܒ݂ ܚܰܝܠܳܐ ܘܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܘܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܘܒ݂ܽܘܪܟ݁ܬ݂ܳܐ . 13 ܘܟ݂ܽܠ ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܘܕ݂ܰܠܬ݂ܰܚܬ݁ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܇ ܘܕ݂ܰܒ݂ܝܰܡܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܰܒ݂ܗܽܘܢ . ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܠܰܕ݂ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܰܠ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܘܠܶܐܡܪܳܐ ܆ ܕ݁ܒ݂ܽܘܪܟ݁ܬ݂ܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܘܽܐܘܚܕ݁ܳܢܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ . 14 ܘܰܐܪܒ݁ܰܥ ܚܰܝܘܳܢ̈ ܕ݁ܳܐܡܪܳܢ̈ ܐܰܡܺܝܢ . ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܢܦ݂ܰܠܘ ܘܰܣܓ݂ܶܕ݂ܘ ܀
6 Chapter 6 1 ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܐܶܡܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܛܰܒ݂ܥܺܝܢ̈ . ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܠܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܒ݁ܰܥ ܚܰܝܘܳܢ̈ ܕ݁ܳܐܡܪܳܐ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܪܰܥܡܶܐ̈ ܆ ܬ݁ܳܐ ܘܰܚܙܺܝ . 2 ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܘܗܳܐ ܣܽܘܣܝܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ . ܘܰܕ݂ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܆ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܩܶܫܬ݁ܳܐ . ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܶܗ ܟ݁ܠܺܝܠܳܐ . ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܙܰܟ݁ܳܝ ܘܙܳܟ݂ܶܐ ܘܰܕ݂ܢܶܙܟ݁ܶܐ ܀ 3 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܛܰܒ݂ܥܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܝܢ̈ ܆ ܫܶܡܥܶܬ݂ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ̈ ܕ݁ܳܐܡܪܳܐ ܬ݁ܳܐ . 4 ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܣܽܘܣܝܳܐ ܣܽܘܡܳܩܳܐ . ܘܠܰܕ݂ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܆ ܐܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܶܗ ܠܡܶܣܰܒ݂ ܫܠܳܡܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܆ ܕ݁ܠܰܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܢܢܰܟ݁ܣܽܘܢ . ܘܶܐܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܚܰܪܒ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܀ 5 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܛܰܒ݂ܥܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܆ ܫܶܡܥܶܬ݂ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܕ݁ܳܐܡܪܳܐ ܬ݁ܳܐ . ܘܗܳܐ ܣܽܘܣܝܳܐ ܐܽܘܟ݁ܳܡܳܐ ܘܰܕ݂ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܺܝܬ݂ ܡܰܐܣܰܬ݂ܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ . 6 ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܚܰܝܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܆ ܩܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܚܶܛܶܐ̈ ܒ݁ܕ݂ܺܝܢܳܪܳܐ ܆ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܩܰܒ݁ܺܝܢ̈ ܕ݁ܰܣܥܳܪܳܐ ܒ݁ܕ݂ܺܝܢܳܪܳܐ . ܘܰܠܚܰܡܪܳܐ ܘܰܠܡܶܫܚܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܰܗܰܪ ܀ 7 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܛܰܒ݂ܥܳܐ ܕ݁ܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܆ ܫܶܡܥܶܬ݂ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܳܐܡܪܳܐ ܬ݁ܳܐ . 8 ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܣܽܘܣܝܳܐ ܝܽܘܪܳܩܳܐ . ܘܰܫܡܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܰܘܬ݁ܳܐ . ܘܰܫܝܽܘܠ ܢܩܺܝܦ݂ܳܐ ܠܶܗ . ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܪܽܘܒ݂ܥܳܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ . ܕ݁ܰܢܩܰܛܶܠ ܒ݁ܚܰܪܒ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܰܦ݂ܢܳܐ ܘܰܒ݂ܡܰܘܬ݁ܳܐ . ܘܰܒ݂ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܀ 9 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܠܛܰܒ݂ܥܳܐ ܕ݁ܚܰܡܫܳܐ ܆ ܚܙܺܝܬ݂ ܠܬ݂ܰܚܬ݁ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܆ ܠܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܰܛܰܠ̈ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ : ܘܡܶܛܽܠ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܇ ܗܳܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ . 10 ܘܰܩܥܰܘ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ ܡܳܪܝܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ : ܠܳܐ ܕ݁ܳܝܢܰܬ݂ ܘܬ݂ܳܒ݂ܥܰܬ݁ ܕ݁ܡܰܢ ܡܶܢ ܥܳܡܽܘܪܶܝܗ̈ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ . 11 ܘܶܐܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܟ݂ܽܠܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܣܛܠܳܐ ܚܶܘܳܪܬ݁ܳܐ . ܘܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܢܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚܽܘܢ ܥܰܕ݂ ܥܶܕ݁ܳܢ ܙܒ݂ܰܢ ܙܥܽܘܪ . ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܡܠܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܢܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ ܘܰܐܚܰܝܗܽܘܢ̈ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܠܡܶܬ݂ܩܰܛܳܠܽܘ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܳܢܽܘܢ ܀ 12 ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܛܰܒ݂ܥܳܐ ܕ݁ܶܫܬ݁ܳܐ ܆ ܘܢܰܘܕ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗ̱ܘܳܐ . ܘܫܶܡܫܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܣܰܩܳܐ ܕ݁ܣܰܥܪܳܐ ܐܽܘܟ݁ܳܡ ܗܘܳܐ . ܘܣܰܗܪܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܳܐ . 13 ܘܟ݂ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܢܦ݂ܰܠܘ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܬ݁ܺܬ݁ܳܐ ܕ݁ܫܳܕ݂ܝܳܐ ܦ݁ܰܩܽܘܥܶܝܗ̈ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬ݁ܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥܳܐ . 14 ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܪܶܫ ܆ ܘܰܐܝܟ݂ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ̈ ܐܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ܘ . ܘܟ݂ܽܠ ܛܽܘܪ ܘܟ݂ܽܠ ܓ݁ܳܙܰܪܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܕ݁ܽܘܟ݁ܰܬ݂ܗܽܘܢ ܐܶܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥܘ . 15 ܘܡܰܠܟ݁ܶܐ̈ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܘܪܰܘܪܒ݂ܳܢܶܐ̈ ܘܪܺܝܫܰܝ̈ ܐܰܠܦ݂ܶܐ̈ ܘܥܰܬ݁ܺܝܪܶܐ̈ ܘܚܰܝܠܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܆ ܘܟ݂ܽܠ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ̈ ܘܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܚܺܐܪܶܐ̈ ܆ ܛܰܫܺܝܘ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܒ݁ܰܡܥܰܪܶܐ̈ ܘܰܒ݂ܫܽܘܥܶܐ̈ ܕ݁ܛܽܘܪܶܐ̈ . 16 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܛܽܘܪܶܐ̈ ܘܫܽܘܥܶܐ̈ ܕ݁ܦ݂ܶܠܘ ܥܠܰܝܢ ܆ ܘܛܰܫܰܘ ܠܰܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܦ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ . 17 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܓ݂ܙܗܽܘܢ . ܘܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܰܡܩܳܡ ܀
7 Chapter 7 1 ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܕ݂ܶܐ ܚܙܺܝܬ݂ ܆ ܐܰܪܒ݁ܥܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܺܝܢ̈ ܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܪܒ݁ܰܥ ܙܳܘܝܳܬ݂ܳܗ̈ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ . ܘܰܐܚܺܝܕ݂ܺܝܢ ܠܰܐܪܒ݁ܥܰܬ݂ ܪܽܘܚܶܐ̈ . ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܫܰܒ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܝܰܡܳܐ ܆ ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠ ܐܺܝܠܳܢ . 2 ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܚܰܝ̈ ܫܶܡܫܳܐ ܆ ܘܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܚܳܬ݂ܡܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ . ܘܰܩܥܳܐ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܠܰܐܪܒ݁ܥܳܐ̈ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ̈ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܢܰܗܪܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܰܠܝܰܡܳ 3 ܘܶܐܡܰܪ ܆ ܠܳܐ ܬ݁ܰܗܪܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܠܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܘܳܐܦ݂ܠܳܐ ܠܺܐܝܠܳܢܶܐ̈ ܇ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܚܬ݁ܽܘܡ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ̈ . 4 ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݁ܰܚܬ݂ܺܝܡܶܐ̈ ܆ ܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒ݁ܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ̈ ܇ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܫܰܪܒ݂ܳܢ̈ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܐܝܶܠ . 5 ܡܶܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܂ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ̈ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ̈ . ܡܶܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܪܽܘܒ݂ܶܝܠ ܂ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ̈ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ̈ . ܡܶܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܓ݂ܳܕ݂ ܂ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ̈ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ̈ . 6 ܡܶܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܳܐܫܺܝܪ ܂ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ̈ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ̈ . ܡܶܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܢܰܦ݂ܬ݁ܳܠܺܝ ܂ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ̈ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ̈ . ܡܶܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܢܰܫܶܐ ܂ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ̈ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ̈ . 7 ܡܶܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܫܶܡܥܽܘܢ ܂ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ̈ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ̈ . ܡܶܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܺܐܝܣܳܟ݂ܳܪ ܂ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ̈ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ̈ . ܡܶܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܠܶܘܺܝ ܂ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ̈ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ̈ . 8 ܡܶܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܙܒ݂ܳܘܠܽܘܢ ܂ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ̈ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ̈ . ܡܶܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܰܘܣܶܦ݂ ܂ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ̈ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ̈ . ܡܶܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܒ݂ܶܢܝܳܡܺܝܢ ܂ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ̈ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ̈ ܚܬ݂ܺܝܡܶܐ̈ ܀ 9 ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܚܙܺܝܬ݂ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܠܡܶܢܝܳܢܶܗ ܠܰܝܬ݁ ܕ݁ܰܡܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ . ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܥܰܡ ܘܫܰܪܒ݁ܳܐ ܘܶܐܡܘܳܢ̈ ܘܠܶܫܳܢܺܝܢ̈ ܆ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܘܰܩܕ݂ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ ܆ ܘܰܡܥܰܛܦ݂ܺܝܢ ܐܶܣܛܠܶܐ̈ ܚܶܘܳܪܳܬ݂ܳܐ̈ . ܘܒ݂ܺܐܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ ܕ݁ܶܩܠܶܐ̈ . 10 ܘܩܳܥܶܝܢ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܦ݁ܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܰܢ ܘܠܰܕ݂ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܰܠ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܘܠܶܐܡܪܳܐ . 11 ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ̈ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܕ݂ܳܪܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܟ݂ܽܘܪܣܝܳܐ ܘܰܕ݂ܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܘܕ݂ܰܐܪܒ݁ܰܥ ܚܰܝܘܳܢ̈ . ܘܰܢܦ݂ܰܠܘ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝܗܽܘܢ 12 ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ . ܐܰܡܺܝܢ . ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܘܒ݂ܽܘܪܟ݁ܬ݂ܳܐ ܘܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܘܩܽܘܒ݁ܳܠ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ . 13 ܘܰܥܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ . ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܛܺܝܦ݂ܺܝܢ ܐܶܣܛܠܶܐ̈ ܚܶܘܳܪܳܬ݂ܳܐ̈ ܡܰܢ ܐܶܢܽܘܢ . ܘܡܶܢ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ . 14 ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܶܗ . ܡܳܪܝ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ݁ . ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ . ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܘ ܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܇ ܘܚܰܠܶܠܘ ܐܶܣܛܠܰܝܗܽܘܢ̈ ܘܚܰܘܰܪܘ ܐܶܢܶܝܢ̈ ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ . 15 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܘܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܶܗ . ܘܰܕ݂ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܰܠ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܢܰܓ݁ܶܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ . 16 ܠܳܐ ܢܶܟ݂ܦ݁ܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܨܗܽܘܢ . ܘܫܶܡܫܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܦ݁ܶܠ ܆ ܘܠܳܐ ܟ݁ܽܠ ܫܰܘܒ݁ܳܐ . 17 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܡܶܨܥܰܬ݂ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܢܶܪܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ . ܘܰܢܫܰܒ݁ܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܨܶܝܕ݂ ܚܰܝܶܐ̈ ܘܨܶܝܕ݂ ܥܰܝܢܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܡܰܝܳܐ̈ . ܘܢܶܠܚܶܐ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܶܡܥܶܐ̈ ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ̈ ܀
8 Chapter 8 1 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܛܰܒ݂ܥܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܆ ܗܘܳܐ ܫܶܬ݂ܩܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܂ ܐܰܝܟ݂ ܦ݁ܶܠܓ݁ܽܘܬ݂ ܫܳܥܳܐ ܀ 2 ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܠܫܰܒ݂ܥܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܺܝܢ̈ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܫܺܝܦ݂ܽܘܪܺܝܢ̈ . 3 ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܘܩܳܡ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ . ܘܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܦ݁ܺܝܪܡܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ . ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܶܗ ܒ݁ܶܣܡܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܒ݁ܰܨܠܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܇ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܕ݁ܰܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ . 4 ܘܰܣܠܶܩ ܥܶܛܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܡܶܐ̈ ܒ݁ܰܨܠܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܆ ܡܶܢ ܝܰܕ݂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ . 5 ܘܰܢܣܰܒ݂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܠܦ݁ܺܝܪܡܳܐ ܆ ܘܰܡܠܳܝܗ̱ܝ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕ݁ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܆ ܘܰܐܪܡܺܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ . ܘܰܗܘܰܘ ܪܰܥܡܶܐ̈ ܘܩܳܠܶܐ̈ ܘܒ݂ܰܪܩܶܐ̈ ܘܢܰܘܕ݁ܳܐ ܀ 6 ܘܫܰܒ݂ܥܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܺܝܢ̈ ܕ݁ܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܫܺܝܦ݂ܽܘܪܺܝܢ̈ ܇ ܛܰܝܶܒ݂ܘ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܠܡܰܙܥܳܩܽܘ . 7 ܘܗܰܘ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܐܰܙܥܶܩ . ܘܰܗܘܳܐ ܒ݁ܰܪܕ݂ܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܺܝܟ݂ܺܝܢ ܒ݁ܡܰܝܳܐ̈ ܘܶܐܬ݂ܪܡܺܝܘ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܬ݂ܽܘܠܬ݂ܳܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܝܺܩܶܕ݂ . ܘܬ݂ܽܘܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܠܳܢܶܐ̈ ܝܺܩܶܕ݂ . ܘܟ݂ܽܠ ܥܶܣܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܝܺܩܶܕ݂ ܀ 8 ܘܕ݂ܰܬ݂ܪܶܝܢ̈ ܙܥܰܩ . ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܛܽܘܪܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܝܳܩܶܕ݂ ܢܦ݂ܰܠ ܒ݁ܝܰܡܳܐ . ܘܰܗܘܳܐ ܬ݁ܽܘܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܡܳܐ . 9 ܘܡܺܝܬ݂ ܬ݁ܽܘܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܒ݁ܶܪܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܢܰܦ݂ܫܳܐ . ܘܬ݂ܽܘܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܠܦ݂ܳܐ̈ ܐܶܬ݂ܚܰܒ݁ܰܠ ܀ 10 ܘܕ݂ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܙܥܰܩ ܆ ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܟ݁ܰܘܟ݁ܒ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܝܳܩܶܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܫܰܠܗܶܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ . ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܥܰܠ ܬ݁ܽܘܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܰܗܪܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܥܰܠ ܥܰܝܢܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܡܰܝܳܐ̈ ܆ 11 ܘܰܫܡܶܗ ܕ݁ܟ݂ܰܘܟ݁ܒ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܶܐܡܰܪ ܐܰܦ݁ܣܺܝܬ݂ܢܳܐ . ܘܰܗܘܳܐ ܬ݁ܽܘܠܬ݂ܗܽܘܢ ܕ݁ܡܰܝܳܐ̈ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܦ݁ܣܺܢܬ݂ܺܝܢ . ܘܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܡܺܝܬ݂ܘ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܐܬ݂ܡܰܪܡܰܪܘ ܡܰܝܳܐ̈ ܀ 12 ܘܕ݂ܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܙܥܰܩ ܆ ܘܰܒ݂ܠܰܥ ܬ݁ܽܘܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܫܶܡܫܳܐ ܘܬ݂ܽܘܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܣܰܗܪܳܐ ܘܬ݂ܽܘܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܐ̈ . ܘܰܚܫܶܟ݂ܘ ܬ݁ܽܘܠܬ݂ܗܽܘܢ . ܘܝܰܘܡܳܐ ܠܳܐ ܚܰܘܺܝ ܬ݁ܽܘܠܬ݂ܶܗ . ܘܠܺܠܝܳܐ ܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ . 13 ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܠܢܶܫܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܦ݂ܳܪܰܚ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ . ܘܳܝ ܘܳܝ ܘܳܝ ܠܥܳܡܽܘܪܶܝܗ̈ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܫܺܝܦ݂ܽܘܪܶܐ̈ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܺܝܢ̈ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܠܡܰܙܥܳܩܽܘ ܀
9 Chapter 9 1 ܘܰܕ݂ܚܰܡܫܳܐ ܙܥܰܩ ܆ ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܟ݁ܰܘܟ݁ܒ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܆ ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܶܗ ܩܠܺܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܺܐܪܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܰܬ݂ܗܽܘܡܳܐ . 2 ܘܰܣܠܶܩ ܬ݁ܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܺܐܪܶܐ̈ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܬ݁ܢܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܬ݁ܽܘܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܓ݂ܰܪ . ܘܰܚܫܶܟ݂ ܫܶܡܫܳܐ ܘܳܐܐܰܪ ܡܶܢ ܬ݁ܢܳܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܺܐܪܶܐ̈ . 3 ܘܡܶܢ ܬ݁ܢܳܢܳܐ ܢܦ݂ܰܩܘ ܩܰܡܨܶܐ̈ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܆ ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܥܶܩܰܪܒ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ . 4 ܘܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܰܗܪܽܘܢ ܠܥܶܣܒ݁ܳܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ . ܘܰܠܟ݂ܽܠ ܝܽܘܪܳܩ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܠܺܐܝܠܳܢܶܐ̈ . ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܚܳܬ݂ܡܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ̈ . 5 ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܩܛܠܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ . ܐܶܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܰܢܩܽܘܢ ܝܰܪܚܶܐ̈ ܚܰܡܫܳܐ . ܘܬ݂ܰܫܢܺܝܩܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܬ݁ܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕ݁ܥܶܩܰܪܒ݂ܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܢܳܦ݂ܠܳܐ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ . 6 ܘܰܒ݂ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܗܳܢܽܘܢ ܢܶܒ݂ܥܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܫܟ݁ܚܽܘܢܳܝܗ̱ܝ . ܘܢܶܬ݂ܪܰܓ݂ܪܓ݂ܽܘܢ ܠܰܡܡܳܬ݂ ܆ ܘܢܶܥܪܽܘܩ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ . 7 ܘܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܰܡܨܶܐ̈ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܰܟ݂ܫܳܐ̈ ܕ݁ܰܡܛܰܝܒ݂ܺܝܢ ܠܰܩܪܳܒ݂ܳܐ . ܘܥܰܠ ܪܺܫܰܝܗܽܘܢ̈ ܐܰܝܟ݂ ܟ݁ܠܺܝܠܳܐ ܕ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ . ܘܰܐܦ݁ܰܝܗܽܘܢ̈ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܦ݁ܶܐ̈ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ . 8 ܘܣܰܥܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܣܰܥܪܳܐ ܕ݁ܢܶܫܶܐ̈ . ܘܫܶܢܰܝܗܽܘܢ̈ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܐܪܝܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ . 9 ܘܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܫܶܪܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܫܶܪܝܳܢܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܪܙܠܳܐ . ܘܩܳܠܳܐ ܕ݁ܓ݂ܶܦ݁ܰܝܗܽܘܢ̈ ܐܰܝܟ݂ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܡܰܪܟ݁ܒ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܪܰܟ݂ܫܳܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܕ݁ܪܳܗܛܺܝܢ ܠܰܩܪܳܒ݂ܳܐ . 10 ܘܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܽܘܢܒ݁ܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܶܩܰܪܒ݂ܳܐ . ܘܥܽܘܩܣܶܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܕ݂ܽܘܢܒ݁ܝܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ . ܘܫܽܘܠܛܳܢܗܽܘܢ ܠܡܰܗܳܪܽܘ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܝܰܪܚܶܐ̈ ܚܰܡܫܳܐ . 11 ܘܺܐܝܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܗ ܕ݁ܰܬ݂ܗܽܘܡܳܐ . ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܥܶܒ݂ܪܳܐܝܺܬ݂ ܥܰܒ݂ܰܕ݁ܽܘ . ܘܰܐܪܡܳܐܝܺܬ݂ ܫܡܳܐ ܠܶܗ ܐܺܝܬ݂ ܫܳܪܶܐ . 12 ܘܳܝ ܚܰܕ݂ ܐܶܙܰܠ ܆ ܗܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܘܳܝ ܀ 13 ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܶܫܬ݁ܳܐ ܙܥܰܩ . ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܩܳܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܆ ܡܶܢ ܐܰܪܒ݁ܰܥ ܩܰܪܢܳܬ݂ܶܗ̈ ܕ݁ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܕ݁ܰܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ . 14 ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܫܬ݂ܺܝܬ݂ܳܝܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܫܺܝܦ݂ܽܘܪܳܐ ܆ ܫܪܺܝ ܠܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܰܐܣܺܝܪܺܝܢ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܦ݁ܪܳܬ݂ . 15 ܘܶܐܫܬ݁ܪܺܝܘ ܐܰܪܒ݁ܥܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܺܝܢ̈ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܛܰܝܒ݂ܺܝܢ ܠܫܳܥܬ݂ܳܐ ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܘܰܠܝܰܪܚܳܐ . ܘܰܠܫܰܢ̱ܬ݁ܳܐ ܇ ܕ݁ܢܶܩܛܠܽܘܢ ܬ݁ܽܘܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ . 16 ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݁ܚܰܝܠܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܦ݂ܰܪܳܫܶܐ̈ ܆ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ̈ ܪܶܒ݁ܽܘ ܪܶܒ݁ܘܳܢ̈ ܫܶܡܥܶܬ݂ ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ . 17 ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܚܙܺܝܬ݂ ܪܰܟ݂ܫܳܐ̈ ܒ݁ܚܶܙܘܳܐ . ܘܠܰܕ݂ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܺܝܬ݂ ܫܶܪܝܳܢܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ . ܘܩܰܪܟ݂ܶܕ݂ܢܳܐ ܕ݁ܟ݂ܶܒ݂ܪܺܝܬ݂ܳܐ . ܘܩܰܪܩܦ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܪܰܟ݂ܫܗܽܘܢ̈ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܩܰܪܩܦ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܰܐܪܝܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ . ܘܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܗܽܘܢ ܢܳܦ݂ܩܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܘܟ݂ܶܒ݂ܪܺܝܬ݂ܳܐ . ܘܰܬ݂ܢܳܢܳܐ . 18 ܘܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܡܰܚܘܳܢ̈ ܐܶܬ݂ܩܰܛܰܠܘ ܬ݁ܽܘܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ . ܘܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܘܡܶܢ ܟ݁ܶܒ݂ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܡܶܢ ܬ݁ܢܳܢܳܐ ܕ݁ܢܳܦ݂ܶܩ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܗܽܘܢ . 19 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܪܰܟ݂ܫܳܐ̈ ܒ݁ܦ݂ܽܘܡܗܽܘܢ ܘܳܐܦ݂ ܒ݁ܕ݂ܽܘܢܒ݁ܝܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ . 20 ܘܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܩܛܰܠܘ ܒ݁ܡܰܚܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܗܳܠܶܝܢ ܆ ܘܠܳܐ ܬ݁ܳܒ݂ܘ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ : ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܣܓ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܕ݂ܰܝܘܶܐ̈ ܘܠܰܦ݂ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ̈ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܣܺܐܡܳܐ ܘܕ݂ܰܢܚܳܫܳܐ ܘܰܕ݂ܩܰܝܣܳܐ ܘܰܕ݂ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ : ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܠܡܶܚܙܳܐ ܘܠܳܐ ܠܡܶܫܡܰܥ ܡܨܶܝܢ . ܐܰܘ ܠܰܡܗܰܠܳܟ݂ܽܘ . 21 ܘܠܳܐ ܬ݁ܳܒ݂ܘ ܡܶܢ ܩܶܛܠܰܝܗܽܘܢ̈ ܘܡܶܢ ܚܰܪܫܰܝܗܽܘܢ̈ ܘܡܶܢ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܀
10 Chapter 10 1 ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܡܥܰܛܰܦ݂ ܥܢܳܢܳܐ ܂ ܘܩܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܠ ܪܺܫܶܗ . ܘܚܶܙܘܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܫܶܡܫܳܐ ܆ ܘܪܶܓ݂ܠܰܘܗ̱ܝ̈ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܡܽܘܕ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ . 2 ܘܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܽܘܢܳܐ ܦ݁ܬ݂ܺܝܚܳܐ . ܘܣܳܡ ܪܶܓ݂ܠܶܗ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܥܰܠ ܝܰܡܳܐ ܆ ܕ݁ܣܶܡܳܠܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ . 3 ܘܰܩܥܳܐ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܝܳܐ ܕ݁ܓ݂ܳܣܰܪ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܩܥܳܐ ܡܰܠܶܠܘ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܪܰܥܡܺܝܢ̈ ܒ݁ܩܳܠܰܝܗܽܘܢ̈ . 4 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܰܠܶܠܘ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܪܰܥܡܺܝܢ̈ ܆ ܡܛܰܝܶܒ݂ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܠܡܶܟ݂ܬ݁ܰܒ݂ . ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܆ ܚܬ݂ܽܘܡ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕ݁ܡܰܠܶܠܘ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܪܰܥܡܺܝܢ̈ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܟ݂ܬ݁ܒ݂ܺܝܘܗ̱ܝ . 5 ܘܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܚܙܺܝܬ݂ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܝܰܡܳܐ ܘܥܰܠ ܝܰܒ݂ܫܳܐ ܆ ܕ݁ܰܐܪܺܝܡ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܠܰܫܡܰܝܳܐ . 6 ܘܺܝܡܳܐ ܒ݁ܗܰܘ ܕ݁ܚܰܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ . ܗܰܘ ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܗ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܕ݂ܒ݂ܳܗ : ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܘܰܕ݂ܒ݂ܳܗ ܆ ܕ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ . 7 ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܇ ܡܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܠܡܶܙܥܰܩ ܆ ܘܶܐܫܬ݁ܰܠܰܡ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܣܰܒ݁ܰܪ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ . 8 ܘܩܳܠܳܐ ܫܶܡܥܶܬ݂ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܝ ܘܳܐܡܰܪ . ܙܶܠ ܣܰܒ݂ ܠܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܽܘܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕ݁ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܥܰܠ ܝܰܡܳܐ ܆ 9 ܘܶܐܙܶܠ̱ܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܡܶܬ݁ܰܠ ܠܺܝ ܠܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܽܘܢܳܐ . ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܣܰܒ݂ ܘܰܐܟ݂ܽܘܠܳܝܗ̱ܝ ܘܢܰܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܟ݁ܰܪܣܳܟ݂ . ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܦ݂ܽܘܡܳܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܒ݂ܫܳܐ . 10 ܘܢܶܣܒ݁ܶܬ݂ ܠܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܽܘܢܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕ݁ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܘܶܐܟ݂ܰܠܬ݁ܶܗ . ܘܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܦ݂ܽܘܡܝ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܒ݂ܫܳܐ ܚܰܠܝܳܐ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܟ݂ܰܠܬ݁ܶܗ ܡܶܪܰܬ݂ ܟ݁ܰܪܣܝ . 11 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ . ܝܺܗܺܝܒ݂ ܠܳܟ݂ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܠܡܶܬ݂ܢܰܒ݁ܳܝܽܘ ܥܰܠ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܘܶܐܡܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܠܶܫܳܢܶܐ̈ ܘܡܰܠܟ݁ܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܀
11 Chapter 11 1 ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܺܝ ܩܰܢܝܳܐ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݂ܛܳܐ . ܘܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܘܳܐܡܰܪ . ܩܽܘܡ ܘܰܡܫܽܘܚ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܘܰܠܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܣܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ ܒ݁ܶܗ . 2 ܘܰܠܕ݂ܳܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܠܓ݂ܰܘ ܡܶܢ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܆ ܐܰܦ݁ܶܩ ܡܶܢ ܠܒ݂ܰܪ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܡܫܚܺܝܗ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܐܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ . ܘܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܢܕ݂ܽܘܫܽܘܢ ܝܰܪܚܶܐ̈ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ ܘܰܬ݂ܪܶܝܢ̈ . 3 ܘܶܐܬ݁ܶܠ ܠܰܬ݂ܪܶܝܢ̈ ܣܳܗܕ݁ܰܝ̈ ܠܡܶܬ݂ܢܰܒ݁ܳܝܽܘ ܆ ܝܰܘܡܺܝܢ̈ ܐܳܠܶܦ݂ ܘܡܰܐܬ݂ܶܝܢ̈ ܘܶܫܬ݁ܺܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܥܛܺܝܦ݂ܺܝܢ ܣܰܩܶܐ̈ . 4 ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܙܰܝܬ݁ܺܝܢ̈ ܘܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ̈ ܡܢܳܪܳܢ̈ ܕ݁ܰܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ . 5 ܘܡܰܢ ܕ݁ܒ݂ܳܥܶܐ ܕ݁ܢܰܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܆ ܢܳܦ݂ܩܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܗܽܘܢ ܘܳܐܟ݂ܠܳܐ ܠܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ . ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܢܰܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܆ ܗܳܟ݂ܰܢ ܝܺܗܺܝܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܬ݂ܩܛܳܠܽܘ . 6 ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܢܶܐܚܕ݁ܽܘܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܚܽܘܬ݂ ܡܶܛܪܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܽܘܬ݂ܗܽܘܢ . ܘܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܢܰܗܦ݁ܟ݂ܽܘܢ ܡܰܝܳܐ̈ ܠܰܕ݂ܡܳܐ . ܘܰܕ݂ܢܶܡܚܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܡܰܚܘܳܢ̈ ܟ݁ܡܳܐ ܕ݁ܢܶܨܒ݁ܽܘܢ . 7 ܘܡܳܐ ܕ݁ܫܰܡܠܺܝܘ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܆ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܣܳܠܩܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܬ݁ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܥܰܡܗܽܘܢ ܩܪܳܒ݂ܳܐ ܂ ܘܬ݂ܶܙܟ݁ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܬ݂ܶܩܛܽܘܠ ܐܶܢܽܘܢ . 8 ܘܰܫܠܰܕ݁ܰܝܗܽܘܢ̈ ܥܰܠ ܫܽܘܩܶܐ̈ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ . ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܺܬ݂ ܣܕ݂ܽܘܡ ܘܡܶܨܪܶܝܢ ܆ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܡܳܪܗܽܘܢ ܐܶܨܛܠܶܒ݂ . 9 ܘܚܳܙܶܝܢ ܡܶܢ ܐܶܡܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܠܶܫܳܢܶܐ̈ ܘܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܠܰܫܠܰܕ݁ܰܝܗܽܘܢ̈ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ̈ ܘܦ݂ܶܠܓ݁ܶܗ . ܘܠܰܫܠܰܕ݁ܰܝܗܽܘܢ̈ ܠܳܐ ܢܶܫܒ݁ܩܽܘܢ ܠܡܶܬ݁ܬ݁ܣܳܡܽܘ ܒ݁ܩܰܒ݂ܪܶܐ̈ . 10 ܘܥܳܡܽܘܪܶܝܗ̈ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܢܶܚܕ݁ܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܢܶܬ݂ܦ݁ܰܨܚܽܘܢ . ܘܡܰܘܗܒ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܢܫܰܕ݁ܪܽܘܢ ܠܰܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ . ܡܶܛܽܠ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܢܒ݂ܺܝܺܝܢ̈ ܕ݁ܫܰܢܶܩܘ ܠܥܳܡܽܘܪܶܝܗ̈ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ . 11 ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ̈ ܘܦ݂ܶܠܓ݁ܶܗ ܆ ܪܽܘܚܳܐ ܚܰܝܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܶܠܰܬ݂ ܒ݁ܗܽܘܢ . ܘܩܳܡܘ ܥܰܠ ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ̈ . ܘܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ ܢܶܦ݂ܠܰܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ . ܘܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܚܳܙܶܝܢ ܠܗܽܘܢ . 12 ܘܰܫܡܰܥܘ ܩܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܆ ܣܰܩܘ ܠܟ݂ܳܐ . ܘܰܣܠܶܩܘ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒ݁ܰܥܢܳܢܳܐ . ܘܡܰܨܕ݂ܺܝܢ ܒ݁ܗܽܘܢ ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ . 13 ܘܰܒ݂ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܗܘܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ . ܘܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܢܦ݂ܰܠܘ ܘܶܐܬ݂ܩܰܛܰܠܘ ܒ݁ܙܰܘܥܳܐ ܫܡܳܗܶܐ̈ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܐܰܠܦ݂ܶܐ̈ ܫܰܒ݂ܥܳܐ . ܘܰܕ݂ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܗܘܰܘ ܒ݁ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܘܝܰܗ̱ܒ݂ܽܘܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܀ 14 ܗܳܐ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܘܳܝ ܐܶܙܰܠܘ . ܘܗܳܐ ܘܳܝ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܀ 15 ܘܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܙܥܰܩ ܆ ܘܰܗܘܰܘ ܩܳܠܶܐ̈ ܪܰܘܪܒ݂ܶܐ̈ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܆ ܗܘܳܬ݂ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܰܢ ܘܕ݂ܰܡܫܺܝܚܶܗ ܆ ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ . 16 ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܥܰܠ ܟ݁ܽܘܪܣܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ ܆ ܢܦ݂ܰܠܘ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝܗܽܘܢ̈ ܘܰܣܓ݂ܶܕ݂ܘ ܠܰܐܠܳܗܳ 17 ܠܡܺܐܡܰܪ ܆ ܡܰܘܕ݁ܶܝܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܟ݁ܽܠ . ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ . ܕ݁ܰܢܣܰܒ݂ܬ݁ ܒ݁ܚܰܝܠܳܟ݂ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܰܐܡܠܶܟ݂ܬ݁ . 18 ܘܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܪܓ݂ܶܙܘ . ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܪܽܘܓ݂ܙܳܟ݂ ܘܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܢܶܬ݁ܕ݂ܺܝܢܽܘܢ . ܘܬ݂ܶܬ݁ܶܠ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܰܝܟ݁̈ ܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ ܆ ܘܰܠܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܘܰܠܕ݂ܳܚܠܰܝ̈ ܫܡܳܟ݂ . ܠܰܙܥܽܘܪܶܐ̈ ܥܰܡ ܪܰܘܪܒ݂ܶܐ̈ . ܘܰܬ݂ܚܰܒ݁ܶܠ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܚܰܒ݁ܶܠܘ ܠܰܐܪܥܳܐ . 19 ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܆ ܘܶܐܬ݂ܚܰܙܝܰܬ݂ ܩܺܝܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ . ܘܰܗܘܰܘ ܒ݁ܰܪܩܶܐ̈ ܘܪܰܥܡܶܐ̈ ܘܩܳܠܶܐ̈ ܘܢܰܘܕ݁ܳܐ ܘܒ݂ܰܪܕ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܀
12 Chapter 12 1 ܘܳܐܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܙܝܰܬ݂ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ . ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܛܺܝܦ݂ܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܶܝܗ̈ . ܘܰܟ݂ܠܺܝܠܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܐ̈ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܥܰܠ ܪܺܫܳܗ . 2 ܘܒ݂ܰܛܢܳܐ ܘܩܳܥܝܳܐ ܘܰܡܚܰܒ݁ܠܳܢ ܐܳܦ݂ ܡܶܫܬ݁ܰܢܩܳܐ ܕ݁ܬ݂ܺܐܠܰܕ݂ . 3 ܘܶܐܬ݂ܚܰܙܝܰܬ݂ ܐܳܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ . ܘܗܳܐ ܬ݁ܰܢܺܝܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ . ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܪܺܫܺܝܢ̈ ܘܰܥܣܰܪ ܩܰܪܢܳܬ݂ܳܐ̈ . ܘܥܰܠ ܪܺܫܰܘܗ̱ܝ̈ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܬ݁ܳܐܓ݂ܺܝܢ̈ . 4 ܘܕ݂ܽܘܢܒ݁ܶܗ ܓ݁ܳܪܫܳܐ ܠܬ݂ܽܘܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ . ܘܰܐܪܡܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ . ܘܬ݂ܰܢܺܝܢܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܺܐܠܰܕ݂ . ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܝܶܠܕ݁ܰܬ݂ ܢܶܐܟ݂ܠܺܝܘܗ̱ܝ ܠܰܒ݂ܪܳܗ . 5 ܘܝܶܠܕ݁ܰܬ݂ ܒ݁ܪܳܐ ܕ݁ܶܟ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܠܡܶܪܥܳܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܒ݁ܫܰܒ݂ܛܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܪܙܠܳܐ . ܘܶܐܬ݂ܚܛܶܦ݂ ܒ݁ܪܳܗ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܠܘܳܬ݂ ܟ݁ܽܘܪܣܝܶܗ . 6 ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܥܶܪܩܰܬ݂ ܠܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܆ ܐܰܬ݂ܰܪ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ ܬ݁ܰܡܳܢ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܛܰܝܒ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܇ ܕ݁ܰܢܬ݂ܰܪܣܽܘܢܳܗ ܝܰܘܡܺܝܢ̈ ܐܳܠܶܦ݂ ܘܡܰܐܬ݂ܶܝܢ ܘܶܫܬ݁ܺܝܢ ܀ 7 ܘܰܗܘܳܐ ܩܪܳܒ݂ܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ . ܡܺܝܟ݂ܳܐܝܶܠ ܘܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܡܰܩܪܒ݂ܺܝܢ ܥܰܡ ܬ݁ܰܢܺܝܢܳܐ ܆ ܘܬ݂ܰܢܺܝܢܳܐ ܘܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܐܰܩܪܶܒ݂ 8 ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܡܨܺܝܘ . ܘܠܳܐ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܐܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ . 9 ܘܶܐܬ݂ܪܡܺܝ ܬ݁ܰܢܺܝܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗܰܘ ܚܶܘܝܳܐ : ܪܺܫܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ . ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܛܥܺܝ ܠܟ݂ܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ ܘܶܐܬ݂ܪܡܺܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܥܰܡܶܗ ܐܶܬ݂ܪܡܺܝܘ . 10 ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܩܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ . ܗܳܐ ܗܘܳܐ ܫܽܘ̱ܘܙܳܒ݂ܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܘܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܰܢ ܆ ܕ݁ܶܐܬ݂ܪܡܺܝ ܡܳܣܽܘܪܳܐ ܕ݁ܰܐܚܰܝܢ̈ ܗܰܘ ܕ݁ܡܳܣܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܇ ܠܺܠܝܳܐ ܘܺܐܝܡܳܡܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܰܢ . 11 ܘܗܳܢܽܘܢ ܙܟ݂ܰܘ ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ ܆ ܘܰܒ݂ܝܰܕ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܶܗ . ܘܠܳܐ ܐܰܚܶܒ݂ܘ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ . 12 ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܨܚܘ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܗܽܘܢ ܫܪܶܝܢ̈ . ܘܳܝ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܰܠܝܰܡܳܐ ܇ ܥܰܠ ܕ݁ܢܳܚܶܬ݂ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܇ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܚܶܡܬ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ : ܟ݁ܰܕ݂ ܝܳܕ݂ܰܥ ܕ݁ܩܰܠܺܝܠ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܀ 13 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܬ݁ܰܢܺܝܢܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܪܡܺܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܆ ܪܕ݂ܰܦ݂ ܠܰܐܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܝܶܠܕ݁ܰܬ݂ ܕ݁ܶܟ݂ܪܳܐ . 14 ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܰܐܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܓ݁ܶܦ݁ܺܝܢ̈ ܕ݁ܢܶܫܪܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ . ܕ݁ܬ݂ܶܦ݂ܪܰܚܝ ܠܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܠܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܗ ܇ ܠܡܶܬ݁ܬ݁ܰܪܣܳܝܽܘ ܬ݁ܰܡܳܢ ܥܶܕ݁ܳܢ ܥܶܕ݁ܳܢܺܝܢ̈ ܘܦ݂ܶܠܓ݁ܽܘܬ݂ ܥܶܕ݁ܳܢ ܇ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܦ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܚܶܘܝܳܐ . 15 ܘܰܐܪܡܺܝ ܚܶܘܝܳܐ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܶܗ . ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܡܰܝܳܐ̈ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܗܪܳܐ ܆ ܕ݁ܰܫܩܺܝܠܰܬ݂ ܡܰܝܳܐ̈ ܢܶܥܒ݁ܕ݂ܺܝܗ . 16 ܘܥܰܕ݁ܪܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܠܰܐܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܆ ܘܦ݂ܶܬ݂ܚܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܦ݁ܽܘܡܳܗ ܘܰܒ݂ܠܰܥܬ݂ܶܗ ܠܢܰܗܪܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܪܡܺܝ ܬ݁ܰܢܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܶܗ . 17 ܘܰܪܓ݂ܶܙ ܬ݁ܰܢܺܝܢܳܐ ܥܰܠ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܆ ܘܶܐܙܰܠ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܩܪܳܒ݂ܳܐ ܥܰܡ ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܙܰܪܥܳܗ ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܢܳܛܪܺܝܢ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܇ ܘܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ .
13 Chapter 13 1 ܘܩܳܡܶܬ݂ ܥܰܠ ܚܳܠܳܐ ܕ݁ܝܰܡܳܐ ܀ ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܕ݁ܣܳܠܩܳܐ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܆ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܥܣܰܪ ܩܰܪܢܳܢ̈ ܘܰܫܒ݂ܰܥ ܩܰܪܩܦ݂ܳܢ̈ . ܘܥܰܠ ܩܰܪܢܳܬ݂ܳܗ̈ ܥܶܣܪܳܐ ܬ݁ܳܐܓ݂ܺܝܢ̈ . ܘܥܰܠ ܩܰܪܩܦ݂ܳܬ݂ܳܗ ܫܡܳܐ ܕ݁ܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ . 2 ܘܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܚܙܺܝܬ݂ ܆ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܕ݁ܢܶܡܪܳܐ . ܘܪܶܓ݂ܠܶܝܗ̈ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܕ݂ܶܒ݁ܳܐ . ܘܦ݂ܽܘܡܳܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܐܪܝܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ . ܘܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܳܗ ܬ݁ܰܢܺܝܢܳܐ ܚܰܝܠܶܗ ܘܟ݂ܽܘܪܣܝܶܗ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ . 3 ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܩܰܪܩܦ݂ܳܬ݂ܳܗ̈ ܐܰܝܟ݂ ܦ݁ܥܺܝܥܬ݁ܳܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ . ܘܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܗ ܐܶܬ݂ܰܐܣܝܰܬ݂ . ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܰܡܪܰܬ݂ ܟ݁ܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ . 4 ܘܰܣܓ݂ܶܕ݂ܘ ܠܬ݂ܰܢܺܝܢܳܐ ܕ݁ܝܰܗ̱ܒ݂ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ . ܘܰܣܓ݂ܶܕ݂ܘ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ . ܡܰܢܽܘ ܕ݁ܕ݂ܳܡܶܐ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ . ܘܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܡܰܩܪܳܒ݂ܽܘ ܥܰܡܳܗ . 5 ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܳܗ ܦ݁ܽܘܡܳܐ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܪܰܘܪܒ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ . ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܳܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܝܰܪܚܶܐ̈ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ ܘܰܬ݂ܪܶܝܢ̈ . 6 ܘܦ݂ܶܬ݂ܚܰܬ݂ ܦ݁ܽܘܡܳܗ ܠܰܡܓ݂ܰܕ݁ܳܦ݂ܽܘ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ . ܕ݁ܰܬ݂ܓ݂ܰܕ݁ܶܦ݂ܝ ܒ݁ܰܫܡܳܐ ܘܰܒ݂ܡܰܫܪܝܳܐ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܫܪܶܝܢ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ . 7 ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܳܗ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܩܪܳܒ݂ܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ . ܘܰܠܡܶܙܟ݁ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ . ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܳܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܶܐܡܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܠܶܫܳܢܶܐ̈ ܘܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ . 8 ܘܢܶܣܓ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܳܗ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪܶܝܗ̈ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܺܝܢ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ ܩܛܺܝܠܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܬ݁ܰܪܡܝܳܬ݂ܶܗ̈ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ . 9 ܡܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܕ݂ܢܶܐ̈ ܢܶܫܡܰܥ . 10 ܡܰܢ ܕ݁ܰܒ݂ܫܶܒ݂ܝܳܐ ܡܰܘܒ݁ܶܠ ܆ ܒ݁ܫܶܒ݂ܝܳܐ ܐܳܙܶܠ . ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܚܰܪܒ݁ܳܐ ܩܳܛܶܠ ܆ ܒ݁ܚܰܪܒ݁ܳܐ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ . ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܗ̱ܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܀ 11 ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܕ݁ܣܳܠܩܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܆ ܘܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ̈ ܩܰܪܢܳܢ̈ . ܘܕ݂ܳܡܝܳܐ ܠܶܐܡܪܳܐ . ܘܰܡܡܰܠܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܬ݁ܰܢܺܝܢܳܐ . 12 ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܬ݁ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ̱ܝ . ܘܬ݂ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܠܰܕ݂ܥܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܳܗ ܆ ܘܢܶܣܓ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܰܠܡܰܬ݂ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܗ . 13 ܘܬ݂ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܪܰܘܪܒ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܆ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܬ݁ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܡܶܚܰܬ݂ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ . 14 ܘܬ݂ܰܛܥܶܐ ܠܰܕ݂ܥܳܡܪܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܇ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܳܗ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ . ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܰܕ݂ܥܳܡܪܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܆ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܨܰܠܡܳܐ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܪܒ݁ܳܐ ܘܰܚܝܳܬ݂ . 15 ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܳܗ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݁ܶܠ ܪܽܘܚܳܐ ܠܨܰܠܡܳܐ ܕ݁ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܘܬ݂ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܣܓ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܶܗ ܠܨܰܠܡܳܐ ܕ݁ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܂ ܢܶܬ݂ܩܰܛܠܽܘܢ . 16 ܘܬ݂ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܙܥܽܘܪܶܐ̈ ܘܪܰܘܪܒ݂ܶܐ̈ : ܥܰܬ݁ܺܝܪܶܐ̈ ܘܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ̈ : ܡܳܪܰܝܳܐ̈ ܘܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ̈ ܆ ܕ݁ܢܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܫܡܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܂ ܐܰܘ ܥܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ̈ ܆ 17 ܕ݁ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܙܒ݁ܶܢ ܐܰܘ ܢܙܰܒ݁ܶܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕ݁ܰܫܡܳܐ ܕ݁ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܘ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݁ܰܫܡܳܗ . 18 ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ . ܘܕ݂ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܗܰܘܢܳܐ ܆ ܢܶܚܫܒ݂ܺܝܘܗ̱ܝ ܠܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݁ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ . ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܗ̱ܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ . ܫܶܬ݂ܡܳܐܐ ܘܶܫܬ݁ܺܝܢ ܘܫܶܬ݂ ܀
14 Chapter 14 1 ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܘܗܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕ݁ܨܶܗܝܽܘܢ ܆ ܘܥܰܡܶܗ ܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒ݁ܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ̈ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܡܶܗ ܘܰܫܡܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܗ̱ܝ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܥܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ̈ . 2 ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܆ ܘܰܐܝܟ݂ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܪܰܥܡܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ . ܩܳܠܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܫܶܡܥܶܬ݂ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܩܺܝܬ݂ܳܪܽܘܕ݂ܳܐ ܕ݁ܢܳܩܶܫ ܒ݁ܩܺܝܬ݂ܳܪܰܘܗ̱ܝ̈ . 3 ܘܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܆ ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܐܰܪܒ݁ܰܥ ܚܰܝܘܳܢ̈ ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ . ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܶܬ݂ܡܨܺܝ ܠܡܺܐܠܦ݂ܳܗ ܠܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒ݁ܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ̈ ܙܒ݂ܺܝܢܰܝ̈ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ . 4 ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܰܡ ܢܶܫܶܐ̈ ܠܳܐ ܐܶܬ݁ܛܰܘܰܫܘ . ܒ݁ܬ݂ܽܘܠܶܐ̈ ܓ݁ܶܝܪ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܂ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܢܰܩܦ݁ܽܘܗ̱ܝ ܠܶܐܡܪܳܐ ܟ݁ܽܠ ܟ݁ܰܪ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ . ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܙܕ݁ܒ݂ܶܢܘ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ ܆ ܪܺܫܺܝܬ݂ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܶܐܡܪܳܐ . 5 ܕ݁ܰܒ݂ܦ݂ܽܘܡܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܟ݂ܚܰܬ݂ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܽܘܬ݂ܳܐ . ܕ݁ܠܳܐ ܡܽܘܡ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܢܽܘܢ ܀ 6 ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܳܪܰܚ ܡܶܨܥܰܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ ܆ ܘܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ . ܠܰܡܣܰܒ݁ܳܪܽܘ ܥܰܠ ܝܳܬ݂ܒ݁ܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ : ܘܥܰܠ ܟ݁ܽܠ ܥܰܡ ܘܶܐܡܘܳܢ̈ ܘܫܰܪܒ݂ܳܢ̈ ܘܠܶܫܳܢ : 7 ܠܡܺܐܡܰܪ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܆ ܕ݁ܚܰܠܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܆ ܘܗܰܒ݂ܘ ܠܶܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܢܶܗ . ܘܰܣܓ݂ܽܘܕ݂ܘ ܠܕ݂ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܝܰܡܳܐ ܘܥܰܝܢܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܡܰܝܳܐ̈ . 8 ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܝܢ̈ ܢܩܺܝܦ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܘܳܐܡܰܪ ܆ ܢܶܦ݂ܠܰܬ݂ ܢܶܦ݂ܠܰܬ݂ ܒ݁ܳܒ݂ܶܝܠ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܇ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܚܶܡܬ݁ܳܐ ܕ݁ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܗ ܂ ܐܰܫܩܝܰܬ݂ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ . 9 ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܢܩܶܦ݂ ܠܗܽܘܢ ܠܡܺܐܡܰܪ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܣܓ݂ܶܕ݂ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܠܨܰܠܡܳܗ : ܘܰܫܩܰܠ ܪܽܘܫܡܳܗ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܆ 10 ܐܳܦ݂ ܗܽܘ ܢܶܫܬ݁ܶܐ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܕ݁ܚܶܡܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܇ ܕ݁ܰܡܙܺܝܓ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܚܶܠܛܳܐ ܒ݁ܟ݂ܳܣܳܐ ܕ݁ܪܽܘܓ݂ܙܶܗ . ܘܢܶܫܬ݁ܰܢܰܩ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ ܘܟ݂ܶܒ݂ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܆ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ̈ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܐܶܡܪܳܐ . 11 ܘܰܬ݂ܢܳܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܫܢܺܝܩܗܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܢܶܣܰܩ . ܘܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܢܦ݂ܺܐܫܳܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܣܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܠܨܰܠܡܳܗ ܇ ܘܰܠܡܰܢ ܕ݁ܰܫܩܰܠ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕ݁ܰܫܡܳܗ . 12 ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ : ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܢܛܰܪܘ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ . 13 ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܆ ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܢܰܕ݂ܘ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ . ܐܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܪܽܘܚܳܐ ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܢܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܡܠܰܝܗܽܘܢ̈ ܀ 14 ܘܗܳܐ ܥܢܳܢܳܐ ܚܶܘܳܪܬ݁ܳܐ . ܘܥܰܠ ܥܢܳܢܳܐ ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ . ܘܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܥܰܠ ܪܺܫܶܗ ܟ݁ܠܺܝܠܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ . ܘܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܡܰܓ݁ܰܠܬ݂ܳܐ ܚܰܪܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ . 15 ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܢܦ݂ܰܩ ܡܶܢ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܆ ܘܰܩܥܳܐ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܠܰܕ݂ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܰܠ ܥܢܳܢܳܐ ܆ ܫܰܕ݁ܰܪ ܡܰܓ݁ܰܠܬ݂ܳܟ݂ ܘܰܚܨܽܘܕ݂ ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܠܡܶܚܨܰܕ݂ . 16 ܘܰܐܪܡܺܝ ܗܰܘ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܰܠ ܥܢܳܢܳܐ ܡܰܓ݁ܰܠܬ݂ܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܆ ܘܶܐܬ݂ܚܰܨܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ . 17 ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܢܦ݂ܰܩ ܡܶܢ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ . ܘܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܺܝܬ݂ ܡܰܓ݁ܰܠܬ݂ܳܐ ܚܰܪܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ . 18 ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܢܦ݂ܰܩ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܆ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܢܽܘܪܳܐ . ܘܰܩܥܳܐ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܠܕ݂ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܡܰܓ݁ܰܠܬ݂ܳܐ ܚܰܪܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ ܆ ܫܰܕ݁ܰܪ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܡܰܓ݁ܰܠܬ݂ܳܟ݂ ܚܰܪܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ ܆ ܘܰܩܛܽܘܦ݂ ܠܰܣܓ݂ܽܘܠܶܐ̈ ܕ݁ܟ݂ܰܪܡܳܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܪܒ݂ܰܝ̈ ܥܶܢܒ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . 19 ܘܰܐܪܡܺܝ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܡܰܓ݁ܰܠܬ݂ܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܆ ܘܰܩܛܰܦ݂ ܠܟ݂ܰܪܡܳܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܆ ܘܰܐܪܡܺܝ ܒ݁ܡܰܥܨܰܪܬ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܶܡܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 20 ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܕ݂ܺܝܫܰܬ݂ ܡܰܥܨܰܪܬ݁ܳܐ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܆ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܕ݁ܡܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܨܰܪܬ݁ܳܐ ܆ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܦ݂ܓ݂ܽܘܕ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܪܰܟ݂ܫܳܐ̈ ܆ ܥܰܠ ܐܳܠܶܦ݂ ܘܡܰܐܬ݂ܶܝܢ ܐܶܣܛܕ݂ܰܘܳܢ̈ ܀
15 Chapter 15 1 ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܐܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܂ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܘܰܬ݂ܡܺܝܗܬ݁ܳܐ . ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܚܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܫܒ݂ܰܥ̈ ܐ̱ܚܪܳܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܇ ܕ݁ܰܒ݂ܗܶܝܢ ܐܶܫܬ݁ܰܡܠܝܰܬ݂ ܚܶܡܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 2 ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܰܙܓ݂ܽܘܓ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܺܝܟ݂ܳܐ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ . ܘܰܠܕ݂ܰܙܟ݂ܰܘ ܡܶܢ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܡܶܢ ܨܰܠܡܳܗ ܘܡܶܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݁ܰܫܡܳܗ ܆ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܰܙܓ݂ܽܘܓ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܆ ܘܺܐܝܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܩܺܝܬ݂ܳܪܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 3 ܘܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܪܰܘܪܒ݂ܺܝܢ̈ ܘܬ݂ܰܡܺܝܗܺܝܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁̈ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܟ݁ܽܠ : ܟ݁ܺܐܢܺܝܢ ܘܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁̈ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܥܳܠܡܶܐ̈ . 4 ܡܰܢ ܠܳܐ ܢܶܕ݂ܚܰܠ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܆ ܘܰܢܫܰܒ݁ܰܚ ܠܰܫܡܳܟ݂ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܚܰܣܝܳܐ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܘܢܶܣܓ݁ܕ݂ܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܬ݂ܪܺܝܨ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܀ 5 ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܚܙܺܝܬ݂ ܆ ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܕ݁ܡܰܫܟ݁ܢܳܐ ܕ݁ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܆ 6 ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܺܝܢ̈ ܡܶܢ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ . ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܒ݂ܰܥ̈ ܡܰܚܘܳܢ̈ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܒ݂ܺܝܫܺܝܢ ܟ݁ܶܬ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ ܘܰܢܗܺܝܪܳܐ . ܘܰܐܣܺܝܪܺܝܢ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ܝܰܝܗܽܘܢ̈ ܐܶܣܳܪܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ . 7 ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܒ݁ܰܥ̈ ܚܰܝܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܝܶܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܫܰܒ݂ܥܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܺܝܢ̈ ܆ ܫܒ݂ܰܥ̈ ܙܳܒ݂ܽܘܪܺܝܢ̈ ܕ݁ܡܰܠܝܳܢ̈ ܚܶܡܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܚܰܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ . 8 ܘܶܐܬ݂ܡܠܺܝ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܡܶܢ ܬ݁ܢܳܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܘܡܶܢ ܚܰܝܠܶܗ . ܘܠܰܝܬ݁ ܕ݁ܰܡܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܶܥܰܠ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܆ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܡܠܝܳܢ̈ ܫܒ݂ܰܥ̈ ܡܰܚܘܳܢ̈ ܕ݁ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܺܝܢ̈ ܀
16 Chapter 16 1 ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܩܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܡܶܢ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܠܫܰܒ݂ܥܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܺܝܢ̈ ܆ ܙܶܠܘ ܘܰܐܫܽܘܕ݂ܘ ܫܒ݂ܰܥ̈ ܙܳܒ݂ܽܘܪܺܝܢ̈ ܕ݁ܚܶܡܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ . 2 ܘܶܐܙܰܠ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܘܶܐܫܰܕ݂ ܙܳܒ݂ܽܘܪܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ . ܘܰܗܘܳܐ ܫܽܘܚܢܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܘܟ݂ܺܐܒ݂ܳܢܳܐ ܇ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕ݁ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܣܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܨܰܠܡܳܗ ܀ 3 ܘܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܝܢ̈ ܐܶܫܰܕ݂ ܙܳܒ݂ܽܘܪܶܗ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܝܰܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܺܝܬ݂ܳܐ . ܘܟ݂ܽܠ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܚܰܝܬ݂ܳܐ ܡܺܝܬ݂ܰܬ݂ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܀ 4 ܘܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܐܶܫܰܕ݂ ܙܳܒ݂ܽܘܪܶܗ ܒ݁ܢܰܗܪܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܰܒ݂ܥܰܝܢܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܡܰܝܳܐ̈ ܂ ܘܰܗܘܰܘ ܕ݁ܡܳܐ . 5 ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ̈ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܆ ܙܰܕ݁ܺܝܩ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܇ ܘܚܰܣܝܳܐ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܳܢܬ݁ . 6 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܕ݂ܡܳܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ ܘܰܕ݂ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܐܶܫܰܕ݂ܘ ܆ ܘܰܕ݂ܡܳܐ ܝܰܗ̱ܒ݂ܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܫܬ݁ܳܐ . ܫܳܘܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ . 7 ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܠܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܆ ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܟ݁ܽܠ ܆ ܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܘܙܰܕ݁ܺܝܩܺܝܢ̈ ܕ݁ܺܝܢܰܝܟ݁̈ ܀ 8 ܘܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܪܒ݁ܥܳܐ̈ ܐܶܫܰܕ݂ ܙܳܒ݂ܽܘܪܶܗ ܥܰܠ ܫܶܡܫܳܐ . ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܶܗ ܕ݁ܢܰܚܶܡ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ . 9 ܘܶܐܬ݂ܚܡܶܡܘ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܒ݁ܚܽܘܡܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ . ܘܓ݂ܰܕ݁ܶܦ݂ܘ ܠܰܫܡܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܇ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܡܰܚܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܗܳܠܶܝܢ . ܘܠܳܐ ܬ݁ܳܒ݂ܘ ܠܡܶܬ݁ܰܠ ܠܶܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܀ 10 ܘܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܡܫܳܐ ܐܶܫܰܕ݂ ܙܳܒ݂ܽܘܪܶܗ ܥܰܠ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܗ ܕ݁ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܘܰܗܘܳܬ݂ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܗ ܚܶܫܽܘܟ݂ܬ݁ܳܐ . ܘܰܡܠܰܥܣܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܫܳܢܰܝܗܽܘܢ̈ ܡܶܢ ܟ݁ܺܐܒ݂ܳܐ . 11 ܘܓ݂ܰܕ݁ܶܦ݂ܘ ܠܰܫܡܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܇ ܡܶܢ ܟ݁ܺܐܒ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ ܘܡܶܢ ܫܽܘܚܢܰܝܗܽܘܢ̈ . ܘܠܳܐ ܬ݁ܳܒ݂ܘ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ ܀ 12 ܘܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܶܫܬ݁ܳܐ̈ ܐܶܫܰܕ݂ ܙܳܒ݂ܽܘܪܶܗ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܦ݁ܪܳܬ݂ ܆ ܘܺܝܒ݂ܶܫܘ ܡܰܘܗ̱ܝ̈ . ܕ݁ܬ݂ܶܬ݁ܛܰܝܰܒ݂ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܶܐ̈ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܚܰܝ̈ ܫܶܡܫܳܐ . 13 ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܶܗ ܕ݁ܬ݂ܰܢܺܝܢܳܐ ܘܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܳܗ ܕ݁ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܶܗ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܆ ܪܽܘܚܶܐ̈ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܠܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܐܰܝܟ݂ ܐܽܘܪܕ݁ܥܶܐ̈ . 14 ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܪܽܘܚܶܐ̈ ܕ݁ܫܺܐܕ݂ܶܐ̈ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܳܢ̈ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ . ܕ݁ܳܐܙܳܠ̱ܢ̈ ܥܰܠ ܡܰܠܟ݁ܶܐ̈ ܕ݁ܬ݂ܺܐܒ݂ܶܝܠ ܠܰܡܟ݂ܰܢܳܫܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܆ ܠܰܩܪܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܟ݁ܽܠ . 15 ܗܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܳܐ . ܛܽܘܒ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܗܰܘ ܕ݁ܥܺܝܪ ܘܢܳܛܰܪ ܡܳܐܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܇ ܕ݁ܠܳܐ ܥܰܪܛܶܠ ܢܗܰܠܶܟ݂ . ܘܢܶܚܙܽܘܢ ܒ݁ܶܗܬ݁ܬ݂ܶܗ . 16 ܘܰܢܟ݂ܰܢܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܥܶܒ݂ܪܳܐܝܺܬ݂ ܡܰܓ݂ܕ݂ܽܘ ܀ 17 ܘܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܐܶܫܰܕ݂ ܙܳܒ݂ܽܘܪܶܗ ܒ݁ܳܐܐܰܪ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܩܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܡܶܢ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ . ܗܘܳܐ . 18 ܘܰܗܘܰܘ ܒ݁ܰܪܩܶܐ̈ ܘܪܰܥܡܶܐ̈ ܘܢܰܘܕ݁ܳܐ ܗܘܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ . ܕ݁ܰܐܟ݂ܘܳܬ݂ܶܗ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܇ ܡܶܢ ܕ݁ܰܗܘܰܘ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܙܰܘܥܳܐ . ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܪܰܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ . 19 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܠܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܡܢܰܘܳܢ̈ ܆ ܘܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܢܦ݂ܰܠܝ̈ . ܘܒ݂ܳܒ݂ܶܝܠ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݂ܪܰܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܇ ܠܡܶܬ݁ܰܠ ܠܳܗ ܟ݁ܳܣܳܐ ܕ݁ܚܰܡܪܳܐ ܕ݁ܚܶܡܬ݂ܶܗ ܘܰܕ݂ܪܽܘܓ݂ܙܶܗ . 20 ܘܟ݂ܽܠ ܓ݁ܳܙܰܪܬ݁ܳܐ ܥܶܪܩܰܬ݂ ܘܛܽܘܪܶܐ̈ ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚܘ . 21 ܘܒ݂ܰܪܕ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܟ݁ܰܟ݁ܪܳܐ ܢܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܆ ܘܓ݂ܰܕ݁ܶܦ݂ܘ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪܕ݂ܳܐ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܪܰܒ݁ܳܐ ܗ̱ܝ ܡܚܽܘܬ݂ܳܗ ܛܳܒ݂ ܀
17 Chapter 17 1 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܒ݂ܰܥ̈ ܙܳܒ݂ܽܘܪܺܝܢ̈ ܆ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܝ ܠܡܺܐܡܰܪ . ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܐܶܚܰܘܶܝܟ݂ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܳܐ ܂ ܥܰܠ ܡܰܝܳܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ . 2 ܕ݁ܥܰܡܳܗ ܙܰܢܺܝܘ ܡܰܠܟ݁ܶܝܗ̈ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܇ ܘܰܪܘܺܝܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪܶܝܗ̈ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܕ݁ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܗ . 3 ܘܰܐܦ݁ܩܰܢܝ ܠܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚ . ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܳܐ ܥܰܠ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܣܽܘܡܳܩܬ݁ܳܐ ܆ ܕ݁ܡܰܠܝܳܐ ܫܡܳܗܶܐ̈ ܕ݁ܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ . ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܪܺܫܶܐ̈ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܆ ܩܰܪܢܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܥܣܰܪ . 4 ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܰܡܥܰܛܦ݂ܳܐ ܐܰܪܓ݂ܳܘܢܶܐ̈ ܘܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܕ݂ܗܒ݂ܳܢ ܒ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܇ ܘܟ݂ܺܐܦ݂ܶܐ̈ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܡܰܪܓ݁ܳܢܝܳܬ݂ܳܐ̈ . ܘܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܟ݁ܳܣܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܳܗ ܆ ܘܰܡܠܶܐ ܛܰܡܐܘܽܬ݂ܳܐ ܂ ܘܣܽܘܝܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܗ . 5 ܘܥܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܶܝܗ̈ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܆ ܒ݁ܳܒ݂ܶܝܠ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕ݁ܙܳܢܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܰܕ݂ܣܽܘܝܳܒ݂ܶܝܗ̈ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ . 6 ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܰܘܝܳܐ ܡܶܢ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܘܡܶܢ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܣܳܗܕ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ . ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܰܡܪܶܬ݂ ܕ݁ܽܘܡܳܪܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܺܝܬ݂ܳܗ . 7 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ . ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪܬ݁ . ܐܶܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܪܳܐܙܳܐ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܛܥܺܝܢܳܐ ܠܳܗ ܇ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܪܺܫܺܝܢ̈ ܘܰܥܣܰܪ ܩܰܪܢܳܢ̈ . 8 ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܘܠܰܝܬ݁ܶܝܗ . ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܣܰܩ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܘܠܰܐܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ ܐܳܙܳܠ̱ܐ . ܘܢܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܽܘܢ ܥܳܡܪܰܝ̈ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܺܝܢ ܫܡܳܗܰܝܗܽܘܢ̈ ܒ݁ܣܶܦ݂ܪܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ . ܡܶܢ ܬ݁ܰܪܡܝܳܬ݂ܶܗ̈ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܇ ܕ݁ܚܳܙܶܝܢ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܘܠܰܝܬ݁ܶܝܗ . ܘܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ . 9 ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܗܰܘܢܳܐ ܠܕ݂ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ . ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܪܺܫܺܝܢ̈ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܛܽܘܪܺܝܢ̈ ܇ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܆ 10 ܘܡܰܠܟ݁ܶܐ̈ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܐܶܢܽܘܢ . ܚܰܡܫܳܐ ܢܦ݂ܰܠܘ . ܘܚܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ . ܗܰܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܐܶܬ݂ܳܐ . ܘܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܆ ܩܰܠܺܝܠ ܝܺܗܺܝܒ݂ ܠܶܗ ܠܰܡܟ݂ܰܬ݁ܳܪܽܘ . 11 ܘܬ݂ܰܢܺܝܢܳܐ ܘܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܘܠܰܝܬ݁ܶܝܗ : ܘܗܳܝ ܕ݁ܰܬ݂ܡܳܢܝܳܐ ܘܡܶܢ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܗ̱ܝ ܘܠܰܐܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ ܐܳܙܳܠ̱ܐ . 12 ܘܰܥܣܰܪ ܩܰܪܢܳܢ̈ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ ܆ ܥܶܣܪܳܐ ܡܰܠܟ݁ܺܝܢ̈ ܐܶܢܽܘܢ . ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܢܣܰܒ݂ܘ . ܐܶܠܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܠܟ݁ܶܐ̈ ܆ ܚܕ݂ܳܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܫܳܩܠܺܝܢ ܥܰܡ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ . 13 ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܕ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ . ܘܚܰܝܠܳܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ ܆ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܝܳܗܒ݁ܺܝܢ . 14 ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܡ ܐܶܡܪܳܐ ܢܰܩܪܒ݂ܽܘܢ . ܘܶܐܡܪܳܐ ܢܶܙܟ݁ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܳܪܶܐ ܗܽܘ ܕ݁ܡܳܪܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܰܡܠܶܟ݂ ܡܰܠܟ݁ܶܐ̈ . ܘܰܕ݂ܥܰܡܶܗ ܩܪܰܝܳܐ̈ ܘܰܓ݂ܒ݂ܰܝܳܐ̈ ܘܰܡܗܰܝܡܢܶܐ̈ . 15 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ . ܡܰܝܳܐ̈ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ ܕ݁ܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܝܳܬ݂ܒ݁ܳܐ ܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܆ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܘܟ݂ܶܢܫܶܐ̈ ܘܶܐܡܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܠܶܫܳܢܶܐ̈ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ . 16 ܘܰܥܣܰܪ ܩܰܪܢܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܣܢܝܳܢ̈ ܠܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ . ܘܚܳܪܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܘܥܰܪܛܶܠܳܝܬ݁ܳܐ ܢܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢܳܗ . ܘܒ݂ܶܣܪܳܗ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ . ܘܢܰܘܩܕ݂ܽܘܢܳܗ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ . 17 ܐܰܠܳܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܳܗܶܒ݂ ܒ݁ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܘܢܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܨܶܒ݂ܝܳܢܗܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܇ ܘܢܶܬ݁ܠܽܘܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܇ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܡܠܝܳܢ̈ ܡܶܠܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 18 ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ ܆ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܟ݁ܶܝܗ̈ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܀
18 Chapter 18 1 ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܆ ܚܙܺܝܬ݂ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܆ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ . ܘܰܐܪܥܳܐ ܢܶܗܪܰܬ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܶܗ . 2 ܘܰܩܥܳܐ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܆ ܢܶܦ݂ܠܰܬ݂ ܢܶܦ݂ܠܰܬ݂ ܒ݁ܳܒ݂ܶܝܠ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ . ܘܰܗܘܳܬ݂ ܡܰܥܡܪܳܐ ܠܫܺܐܕ݂ܶܐ̈ ܆ ܘܰܢܛܽܘܪܬ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܠ ܪܽܘܚܶܐ̈ ܠܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܣܰܢܝܳܬ݂ܳܐ̈ . 3 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܕ݁ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܗ ܆ ܡܶܙܓ݁ܰܬ݂ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ . ܘܡܰܠܟ݁ܶܝܗ̈ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܥܰܡܳܗ ܙܰܢܺܝܘ . ܘܬ݂ܰܓ݁ܳܪܶܐ̈ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕ݁ܰܫܢܳܝܳܗ ܥܬ݂ܰܪܘ . 4 ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ . ܦ݁ܽܘܩܘ ܡܶܢ ܓ݁ܰܘܳܗ ܥܰܡܝ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܦ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܚܛܳܗܶܝܗ̈ . ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܬ݁ܶܣܒ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܚܘܳܬ݂ܳܗ̈ . 5 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܕ݂ܒ݂ܶܩܘ ܒ݁ܳܗ ܚܛܳܗܶܐ̈ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ . ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܘܠܶܝܗ̈ . 6 ܦ݁ܽܘܪܥܽܘܗ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܺܝ ܦ݁ܶܪܥܰܬ݂ . ܘܥܽܘܦ݂ܘ ܠܳܗ ܐܰܥܦ݂ܳܐ ܥܰܠ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܝܗ̈ . ܒ݁ܟ݂ܳܣܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܙܓ݁ܰܬ݂ ܡܙܽܘܓ݂ܘ ܠܳܗ ܐܰܥܦ݂ܳܐ ܆ 7 ܥܰܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܫܰܒ݁ܚܰܬ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܗ ܂ ܘܶܐܫܬ݁ܰܥܠܝܰܬ݂ . ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܗܳܟ݂ܰܢ ܫܽܘܢܳܩܳܐ ܘܶܐܒ݂ܠܳܐ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܒ݂ܠܶܒ݁ܳܗ ܐܳܡܪܳܐ . ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܰܠܟ݁ܬ݂ܳܐ ܆ ܘܰܐܪܡܰܠܬ݁ܳܐ ܠܰܝܬ݁ܰܝ . ܘܶܐܒ݂ܠܳܐ ܠܳܐ ܐܶܚܙܶܐ . 8 ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܝܰܘܡܳܐ ܢܺܐܬ݂ܝܳܢ̈ ܥܠܶܝܗ ܡܰܚܘܳܬ݂ܳܐ̈ . ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܶܐܒ݂ܠܳܐ ܘܟ݂ܰܦ݂ܢܳܐ . ܘܰܒ݂ܢܽܘܪܳܐ ܬ݁ܺܐܩܰܕ݂ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܚܰܝܠܬ݂ܳܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܢܳܗ . 9 ܘܢܶܒ݂ܟ݁ܽܘܢܳܗ ܘܢܰܪܩܕ݂ܽܘܢ ܥܠܶܝܗ ܡܰܠܟ݁ܶܝܗ̈ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܙܰܢܺܝܘ ܥܰܡܳܗ ܘܶܐܫܬ݁ܰܥܠܺܝܘ ܇ ܡܳܐ ܕ݁ܚܳܙܶܝܢ ܬ݁ܢܳܢܳܐ ܕ݁ܝܰܩܕ݁ܳܢܳܗ . 10 ܟ݁ܰܕ݂ ܩܳܝܡܺܝܢ ܡܶܢ ܩܒ݂ܽܘܠ ܡܶܢ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܫܢܺܝܩܳܗ . ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܆ ܘܳܝ ܘܳܝ ܘܳܝ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܳܒ݂ܶܝܠ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬ݁ܳܐ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܒ݂ܰܚܕ݂ܳܐ ܫܳܥܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܢܶܟ݂ܝ . 11 ܘܬ݂ܰܓ݁ܳܪܶܐ̈ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܢܶܒ݂ܟ݁ܽܘܢ ܘܢܶܬ݂ܰܐܒ݂ܠܽܘܢ ܥܠܶܝܗ . ܘܡܰܘܒ݁ܰܠܗܽܘܢ ܠܰܝܬ݁ ܕ݁ܙܳܒ݂ܶܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ . 12 ܡܰܘܒ݁ܠܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܣܺܐܡܳܐ ܘܰܕ݂ܟ݂ܺܐܦ݂ܶܐ̈ ܝܰܩܺܝܪܳܬ݂ܳܐ̈ : ܘܰܕ݂ܡܰܪܓ݁ܳܢܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܰܕ݂ܒ݂ܽܘܨܳܐ ܘܕ݂ܰܐܪܓ݁ܘܳܢܳܐ : ܘܫܺܐܪܳܝܳܐ ܕ݁ܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ : ܘܟ݂ܽܠ ܩܺܝܣ ܕ݁ܒ݂ܶܣܡܳܐ : ܘܟ݂ܽܠ ܡܳܐܢ ܕ݁ܫܶܢܳܐ : ܘܟ݂ܽܠ ܡܳܐܢ ܕ݁ܩܰܝܣܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܘܰܢܚܳܫܳܐ ܘܦ݂ܰܪܙܠܳܐ : ܘܫܺܝܫܳ 13 ܘܩܽܘܢܺܝܡܳܘܢ ܘܒ݂ܶܣܡܶܐ̈ ܘܡܽܘܪܳܘܢ ܘܰܠܒ݂ܽܘܢܬ݁ܳܐ : ܘܚܰܡܪܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ ܘܰܣܡܺܝܕ݂ܳܐ : ܘܥܶܪܒ݁ܶܐ̈ ܘܪܰܟ݂ܫܳܐ̈ ܘܡܰܪܟ݁ܒ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ : ܘܦ݂ܰܓ݂ܪܶܐ̈ ܘܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ : 14 ܘܶܐܒ݁ܶܟ݂ܝ ܪܶܓ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܶܟ݂ܝ ܐܶܙܰܠ ܡܶܢܶܟ݂ܝ . ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܫܰܡܺܝܢ ܘܰܫܒ݂ܺܝܚ ܐܶܙܰܠ ܡܶܢܶܟ݂ܝ . ܘܠܳܐ . ܬ݁ܽܘܒ݂ ܬ݁ܶܚܙܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ . 15 ܘܠܳܐ ܢܶܫܟ݁ܚܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܬ݁ܰܓ݁ܳܪܶܐ̈ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܬ݂ܰܪܘ ܡܶܢܳܗ ܆ ܡܶܢ ܩܒ݂ܽܘܠ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܫܽܘܢܳܩܳܗ . ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܳܟ݂ܶܝܢ ܘܰܐܒ݂ܺܝܠܺܝ 16 ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܘܳܝ ܘܳܝ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ : ܕ݁ܰܡܥܰܛܦ݂ܳܐ ܒ݁ܽܘܨܳܐ ܘܰܐܪܓ݁ܘܳܢܳܐ ܘܰܙܚܽܘܪܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܡܰܕ݂ܗܒ݂ܳܢ̈ ܒ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܘܟ݂ܺܐܦ݂ܶܐ̈ ܝܰܩܺܝܪܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܡܰܪܓ݁ܳܢܝܳܬ݂ܳܐ̈ . 17 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܒ݂ܰܚܕ݂ܳܐ ܫܳܥܳܐ ܐܶܣܬ݁ܰܪܰܩ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܗܳܢܳܐ . ܘܟ݂ܽܠ ܡܕ݂ܰܒ݁ܪܰܝ̈ ܐܶܠܦ݂ܶܐ̈ . ܘܟ݂ܽܠ ܐܳܙܰܠ̱ܝ̈ ܒ݁ܶܐܠܦ݂ܶܐ̈ ܠܕ݂ܽܘܟ݁ܝܳܬ݂ܳܐ̈ : ܘܶܐܠܦ݂ܳܪܶܐ̈ ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܡܳܐ ܦ݁ܳܠܚܺܝܢ ܆ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܩܳܡ 18 ܘܰܒ݂ܟ݂ܰܐܘܽܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܳܙܶܝܢ ܬ݁ܢܳܢܳܐ ܕ݁ܝܰܩܕ݁ܳܢܳܗ . ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܆ ܡܰܢ ܗ̱ܺܝ ܕ݁ܕ݂ܳܡܝܳܐ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ . 19 ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܥܰܦ݂ܪܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܰܝܗܽܘܢ̈ . ܘܰܩܥܰܘ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܳܟ݂ܶܝܢ ܘܰܐܒ݂ܺܝܠܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܘܳܝ ܘܳܝ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ . ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܥܬ݂ܰܪܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܶܠܦ݂ܳܐ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܩܳܪܳܗ . ܕ݁ܒ݂ܰܚܕ݂ܳܐ ܫܳܥܳܐ ܚܶܪܒ݁ܰܬ݂ . 20 ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܨܚܘ ܥܠܶܝܗ ܫܡܰܝܳܐ ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܘܰܫܠܺܝܚܶܐ̈ ܂ ܘܰܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܳܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܺܝܢܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢܳܗ . 21 ܘܰܫܩܰܠ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ̈ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܶܐ̈ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܪܰܚܝܳܐ ܆ ܘܰܐܪܡܺܝ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ . ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܒ݁ܚܺܐܦ݂ܳܐ ܬ݁ܶܫܬ݁ܕ݂ܶܐ ܒ݁ܳܒ݂ܶܝܠ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܇ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܫܟ݁ܰܚ ܬ݁ܽܘܒ݂ . 22 ܘܩܳܠܳܐ ܕ݁ܩܺܝܬ݂ܳܪܳܐ ܘܰܕ݂ܫܺܝܦ݂ܽܘܪܳܐ ܘܕ݂ܰܙܢܰܝ̈ ܙܡܳܪܳܐ ܘܰܕ݂ܡܰܙܥܽܘܩܶܐ̈ ܆ ܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܡܰܥ ܒ݁ܶܟ݂ܝ ܬ݁ܽܘܒ݂ . 23 ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕ݁ܰܫܪܳܓ݂ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܶܟ݂ܝ ܬ݁ܽܘܒ݂ . ܘܩܳܠܳܐ ܕ݁ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܘܩܳܠܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܠܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܡܰܥ ܒ݁ܶܟ݂ܝ ܬ݁ܽܘܒ݂ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܬ݂ܰܓ݁ܳܪܰܝܟ݁ܝ̈ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܘ ܪܰܘܪܒ݂ܳܢܶܝܗ̈ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܒ݂ܚܰܪܫܰܝܟ݁ܝ̈ ܐܰܛܥܺܝܬ݁ܝ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ . 24 ܘܒ݂ܳܗ ܐܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܕ݁ܰܩܛܺܝܠܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܀
19 Chapter 19 1 ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܆ ܫܶܡܥܶܬ݂ ܩܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܶܢܫܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܆ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܐ . ܦ݁ܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܠܰܐܠܳܗܰܢ . 2 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܘܟ݂ܺܐܢܺܝܢ̈ ܕ݁ܺܝܢܰܘܗ̱ܝ̈ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܳܢ ܠܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܒ݁ܠܰܬ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒ݁ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܗ ܆ ܘܰܬ݂ܒ݂ܰܥ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܶܝܗ̈ . 3 ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ̈ ܐܶܡܰܪܘ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܐ ܆ ܘܰܬ݂ܢܳܢܳܗ ܣܠܶܩ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ . 4 ܘܰܢܦ݂ܰܠܘ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒ݁ܥܳܐ̈ ܩܰܫܺܝܫܺܝܢ̈ ܘܰܐܪܒ݁ܰܥ̈ ܚܰܝܘܳܢ̈ ܆ ܘܰܣܓ݂ܶܕ݂ܘ ܠܰܐܠܳܗܰܢ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܰܠ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܐܰܡܺܝܢ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܐ . 5 ܘܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ . ܫܰܒ݁ܰܚܘ ܠܰܐܠܳܗܰܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܘܕ݂ܳܚܠܰܝ̈ ܫܡܶܗ . ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܙܥܽܘܪܶܐ̈ ܥܰܡ ܪܰܘܪܒ݂ܶܐ̈ . 6 ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܩܳܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܟ݂ܶܢܫܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܆ ܘܰܐܝܟ݂ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ . ܘܰܐܝܟ݂ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܪܰܥܡܶܐ̈ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܶܐ̈ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܐ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܐܡܠܶܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܟ݁ܽܠ . 7 ܚܳܕ݂ܶܝܢܰܢ ܘܡܶܬ݂ܦ݁ܰܨܚܺܝܢܰܢ . ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܶܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܡܶܫܬ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ . ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܛܰܝܒ݂ܰܬ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܗ . 8 ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܳܗ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܥܰܛܰܦ݂ ܒ݁ܽܘܨܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ ܘܰܢܗܺܝܪܳܐ . ܒ݁ܽܘܨܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܬ݁ܪܺܝܨܳܬ݂ܳܐ̈ ܐܶܢܶܝܢ̈ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ . 9 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܺܝ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ . ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܰܚܫܳܡܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܩܪܰܝܳܐ̈ . ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ . ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܠܶܐ̈ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪܳܢ̈ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ . 10 ܘܢܶܦ݂ܠܶܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ̱ܝ̈ ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܶܬ݂ ܠܶܗ . ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ . ܠܳܐ ܂ ܟ݁ܢܳܬ݂ܳܟ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܘܕ݂ܰܐܚܰܝܟ݁̈ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ . ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܣܓ݂ܽܘܕ݂ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ . ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܆ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܀ 11 ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܺܝܚ ܆ ܘܗܳܐ ܣܽܘܣܝܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ . ܘܰܕ݂ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ ܆ ܘܰܒ݂ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܳܐܶܢ ܘܡܰܩܪܶܒ݂ . 12 ܥܰܝܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܫܰܠܗܶܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ . ܘܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܬ݁ܳܐܓ݂ܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ . ܘܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܫܡܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܐ ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܗܽܘ . 13 ܘܰܡܥܰܛܰܦ݂ ܡܳܐܢܳܐ ܕ݁ܰܙܠܺܝܥ ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܐ . ܘܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 14 ܘܚܰܝܠܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܢܰܩܺܝܦ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܥܰܠ ܪܰܟ݂ܫܳܐ̈ ܚܶܘܳܪܶܐ̈ . ܘܰܠܒ݂ܺܝܫܺܝܢ ܒ݁ܽܘܨܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ ܘܕ݂ܰܟ݂ܝܳܐ . 15 ܘܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܗܽܘܢ ܢܳܦ݂ܩܳܐ ܚܰܪܒ݁ܳܐ ܚܰܪܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ . ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܢܶܩܛܠܽܘܢ ܠܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ . ܘܗܽܘ ܢܶܪܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܫܰܒ݂ܛܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܪܙܠܳܐ . ܘܗܽܘ ܕ݁ܳܐܶܫ ܡܰܥܨܰܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܓ݂ܙܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܟ݁ܽܠ . 16 ܘܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܥܰܠ ܡܳܐܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܥܰܠ ܥܰܛܡܳܬ݂ܶܗ̈ ܆ ܫܡܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܐ . ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܶܐ̈ ܘܡܳܪܳܐ ܕ݁ܡܳܪܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ . 17 ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ . ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܒ݁ܫܶܡܫܳܐ . ܘܰܩܥܳܐ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܦ݂ܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܳܪܚܳܐ ܡܶܨܥܰܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ . ܬ݁ܰܘ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܢ̱ܫܘ ܠܰܚܫܳܡܺܝܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ 18 ܕ݁ܬ݂ܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܶܐ̈ ܘܒ݂ܶܣܪܳܐ ܕ݁ܪܺܫܰܝ̈ ܐܰܠܦ݂ܶܐ̈ . ܘܒ݂ܶܣܪܳܐ ܕ݁ܥܰܫܺܝܢܶܐ̈ . ܘܒ݂ܶܣܪܳܐ ܕ݁ܪܰܟ݂ܫܳܐ̈ ܆ ܘܕ݂ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ . ܘܒ݂ܶܣܪܳܐ ܕ݁ܚܺܐܪܶܐ̈ ܘܰܕ݂ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ̈ . ܘܕ݂ܰܙܥܽܘܪܶܐ̈ ܘܰܕ݂ܪܰܘܪܒ݂ܶܐ̈ . 19 ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܰܘܳܬ݂ܳܗ̈ . ܘܡܰܠܟ݁ܶܐ̈ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܘܰܠܦ݂ܳܠܚܰܝܗܽܘܢ̈ . ܕ݁ܰܡܟ݂ܰܢܫܺܝܢ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܩܪܳܒ݂ܳܐ ܆ ܥܰܡ ܗܰܘ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܰܠ ܣܽܘܣܝܳܐ ܘܥܰܡ ܦ݁ܳܠܚܰܘܗ̱ܝ̈ . 20 ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܨܺܝܕ݂ܰܬ݂ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܁ ܘܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܥܰܡܶܗ . ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܩܕ݂ܳܡܶܝܗ ܇ ܕ݁ܰܒ݂ܗܶܝܢ ܐܰܛܥܺܝ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܢܣܰܒ݂ܘ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕ݁ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ . ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܣܓ݂ܶܕ݂ܘ ܠܨܰܠܡܳܗ . ܘܰܢܚܶܬ݂ܘ ܬ݁ܪܰܝܗܽܘܢ̈ ܘܶܐܬ݂ܪܡܺܝܘ ܒ݁ܝܰܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܕ݁ܝܳܩܕ݁ܳܐ ܘܰܕ݂ܟ݂ܶܒ݂ܪܺܝܬ݂ܳܐ . 21 ܘܰܕ݂ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܩܰܛܰܠܘ ܒ݁ܚܰܪܒ݁ܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܰܠ ܣܽܘܣܝܳܐ ܇ ܒ݁ܰܐܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܢܳܦ݂ܩܳܐ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܶܗ . ܘܟ݂ܽܠܳܗ ܛܰܝܪܳܐ ܣܶܒ݂ܥܰܬ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܶܣܪܗܽܘܢ ܀
20 Chapter 20 1 ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܩܠܺܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܗܽܘܡܳܐ . ܘܫܺܝܫܰܠܬ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ . 2 ܘܠܰܒ݂ܟ݁ܶܗ ܠܬ݂ܰܢܺܝܢܳܐ ܚܶܘܝܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ . ܘܰܐܣܪܶܗ ܐܳܠܶܦ݂ ܫܢܺܝܢ̈ . 3 ܘܰܐܪܡܝܶܗ ܒ݁ܰܬ݂ܗܽܘܡܳܐ . ܘܶܐܚܰܕ݂ ܘܰܛܒ݂ܰܥ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܢܰܛܥܶܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ . ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܝܺܗܺܝܒ݂ ܠܡܶܫܪܝܶܗ ܩܰܠܺܝܠ ܙܰܒ݂ܢܳܐ . 4 ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܡܰܘܬ݁ܒ݂ܶܐ̈ ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ . ܘܕ݂ܺܝܢܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ . ܘܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܦ݁ܣܶܩ ܡܶܛܽܠ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܘܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ : ܘܕ݂ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܣܓ݂ܶܕ݂ܘ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܠܨܰܠܡܳܗ : ܘܠܳܐ ܢܣܰܒ݂ܘ ܪܽܘܫܡܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ̈ ܆ ܐܰܘ ܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ ܆ ܕ݁ܰܚܝܰܘ ܘܰܐܡܠܶܟ݂ܘ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܠܶܦ݂̈ ܫܢܺܝܢ̈ . 5 ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܗ̱ܝ ܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ . 6 ܛܽܘܒ݂ܳܢܳܐ ܗ̱ܘ ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܡܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܡܢܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ . ܘܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܝܬ݁ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܬ݁ܶܢܝܳܢܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܕ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܆ ܘܢܰܡܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܐܳܠܶܦ݂̈ ܫܢܺܝܢ̈ . 7 ܘܡܳܐ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܠܰܡ ܐܳܠܶܦ݂̈ ܫܢܺܝܢ̈ ܆ ܢܶܫܬ݁ܪܶܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܡܶܢ ܚܒ݂ܽܘܫܝܶܗ . 8 ܘܢܶܦ݁ܽܘܩ ܠܡܰܛܥܳܝܽܘ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܒ݁ܰܐܪܒ݁ܰܥ̈ ܙܳܘܝܳܬ݂ܳܗ̈ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ . ܠܓ݂ܽܘܓ݂ ܘܰܠܡܳܓ݂ܽܘܓ݂ . ܘܠܰܡܟ݂ܰܢܳܫܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܩܪܳܒ݂ܳܐ . ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܚܳܠܳܐ ܕ݁ܝܰܡܳܐ . 9 ܘܰܣܠܶܩܘ ܥܰܠ ܦ݁ܬ݂ܳܝܳܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܆ ܘܚܰܕ݂ܪܽܘܗ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܘܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܬ݁ܳܐ . ܘܢܶܚܬ݁ܰܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ . ܘܶܐܟ݂ܠܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ . 10 ܘܳܐܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܡܰܛܥܝܳܢܗܽܘܢ ܐܶܬ݂ܪܡܺܝ ܒ݁ܝܰܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܘܟ݂ܶܒ݂ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܇ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ . ܘܢܶܫܬ݁ܰܢܩܽܘܢ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀ 11 ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ . ܘܠܰܕ݂ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ ܆ ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܦ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܥܶܪܩܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܆ ܘܰܐܬ݂ܰܪ ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܠܗܽܘܢ . 12 ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܠܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ ܪܰܘܪܒ݂ܶܐ̈ ܘܰܙܥܽܘܪܶܐ̈ ܕ݁ܩܳܡܘ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ . ܘܣܶܦ݂ܪܶܐ̈ ܐܶܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚܘ . ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܣܶܦ݂ܪܳܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ . ܘܶܐܬ݁ܕ݂ܺܝܢܘ ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܢ̈ ܒ݁ܣܶܦ݂ܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ . 13 ܘܝܰܗ̱ܒ݂ ܝܰܡܳܐ ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܒ݂ܶܗ . ܘܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܰܫܝܽܘܠ ܝܰܗ̱ܒ݂ܘ ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܨܶܐܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ . ܘܶܐܬ݁ܕ݂ܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ . 14 ܘܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܰܫܝܽܘܠ ܐܶܬ݂ܪܡܺܝܘ ܒ݁ܝܰܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ . ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܬ݁ܶܢܝܳܢܳܐ . 15 ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܕ݁ܰܪܫܺܝܡ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ ܆ ܐܶܬ݂ܪܡܺܝ ܒ݁ܝܰܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܀
21 Chapter 21 1 ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ ܚܰܕ݂̱ܬ݁ܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܰܐܪܥܳܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ . ܫܡܰܝܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ . ܘܰܐܪܥܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܐܶܙܰܠܘ . ܘܝܰܡܳܐ ܠܰܝܬ݁ܰܘܗ̱ܝ ܬ݁ܽܘܒ݂ . 2 ܘܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܆ ܚܙܺܝܬ݂ܳܗ ܕ݁ܢܳܚܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܨܶܝܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ . ܕ݁ܰܡܛܰܝܒ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܟ݁ܰܠܬ݂ܳܐ ܡܨܰܒ݁ܰܬ݁ܬ݁ܳܐ ܠܒ݂ܰܥܠܳܗ . 3 ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܩܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܆ ܗܳܐ ܡܰܫܪܝܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܡ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ . ܘܫܳܪܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ . ܘܗܶܢܽܘܢ ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܢܶܗܘܽܘܢ . ܘܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ . ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ . 4 ܘܗܽܘ ܢܶܠܚܶܐ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܶܡܥܶܐ̈ ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ̈ . ܘܡܰܘܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܟ݁ܺܝܠ . ܘܠܳܐ ܐܶܒ݂ܠܳܐ ܘܠܳܐ ܪܰܘܒ݁ܳܐ . ܘܠܳܐ ܟ݁ܺܐܒ݂ܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܶܝܗ̈ . 5 ܘܶܐܙܶܠ̱ܬ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܰܠ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ . ܗܳܐ ܚܰܕ݂̱ܬ݂ܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܟ݁ܽܠ . ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ . ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܠܶܐ̈ ܡܗܰܝܡܢܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܫܰܪܺܝܪܳܬ݂ܳܐ̈ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ . 6 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܗܘܰܝ̈ . ܐܶܢܳܐ ܐܳܠܰܦ݂ ܘܶܐܢܳܐ ܬ݁ܰܘ . ܪܺܝܫܺܝܬ݂ܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ . ܠܕ݂ܰܨܗܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܬ݁ܶܠ ܡܶܢ ܥܰܝܢܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ̈ ܚܰܝܶܐ̈ ܡܰܓ݁ܳܢ . 7 ܘܕ݂ܰܙܟ݂ܳܐ ܗܽܘ ܢܺܐܪܰܬ݂ ܗܳܠܶܝܢ . ܘܶܐܗܘܶܐ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ . ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܒ݁ܪܳܐ . 8 ܠܩܰܢܽܘܛܬ݂ܳܢܶܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܘܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܶܐ̈ : ܘܥܰܘܳܠܶܐ̈ ܘܰܡܣܰܝܒ݂ܶܐ̈ ܘܩܳܛܽܘܠܶܐ̈ ܇ ܘܚܰܪܳܫܶܐ̈ ܘܙܰܢܳܝܶܐ̈ ܘܦ݂ܳܠܚܰܝ̈ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ̈ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܶܐ̈ ܆ ܡܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܒ݁ܝܰܡܬ݂ܳܐ ܝܳܩܶܕ݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܘܟ݂ܶܒ݂ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܇ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܬ݁ܶܢܝܳܢܳܐ ܀ 9 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܺܝܢ̈ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܒ݂ܰܥ̈ ܙܳܒ݂ܽܘܪܺܝܢ̈ ܕ݁ܡܰܠܝܳܢ̈ ܫܒ݂ܰܥ̈ ܡܰܚܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܐ̱ܚܪܳܝܳܬ݂ܳܐ̈ . ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܝ ܠܡܺܐܡܰܪ . ܬ݁ܳܐ ܐܶܚܰܘܶܝܟ݂ ܠܟ݂ܰܠܬ݂ܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ . 10 ܘܰܐܘܒ݁ܠܰܢܝ ܒ݁ܪܽܘܚ ܠܛܽܘܪܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܪܳܡܳܐ . ܘܚܰܘܝܰܢܝ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܇ ܕ݁ܢܳܚܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܨܶܝܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ . 11 ܘܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . ܘܢܽܘܗܪܳܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܝܰܩܺܝܪܬ݁ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܫܦ݁ܶܗ ܇ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܽܘܡܝܳܐ ܕ݁ܰܩܪܽܘܣܛܰܠܳܘܣ . 12 ܘܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܫܽܘܪܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܪܳܡܳܐ . ܘܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܬ݁ܰܪܥܶܐ̈ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ . ܘܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܶܐ̈ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ̈ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ . ܘܰܫܡܳܗܰܝܗܽܘܢ̈ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܶܐ̈ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܫܡܳܗܶܐ̈ ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒ݂ܛܶܐ̈ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ . 13 ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܚܳܐ ܬ݁ܰܪܥܶܐ̈ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ . ܘܡܶܢ ܓ݁ܰܪܒ݂ܝܳܐ ܬ݁ܰܪܥܶܐ̈ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ . ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܝܡܢܳܐ ܬ݁ܰܪܥܶܐ̈ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ . ܘܡܶܢ ܡܰܥܪܒ݂ܳܐ ܬ݁ܰܪܥܶܐ̈ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ . 14 ܘܫܽܘܪܳܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܫܶܬ݂ܶܐܣܶܐ̈ ܬ݁ܰܪܬ݁ܰܥܶܣܪܶܐ̈ . ܘܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܫܡܳܗܶܐ̈ ܕ݁ܰܫܠܺܝܚܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܐ . 15 ܘܗܰܘ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܝ ܆ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܩܰܢܝܳܐ ܕ݁ܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܇ ܠܡܶܡܫܚܳܗ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܘܰܠܫܽܘܪܳܗ . 16 ܘܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܡܪܰܒ݁ܥܳܐܝܺܬ݂ ܣܺܝܡܳܐ . ܘܽܐܘܪܟ݁ܳܗ ܐܰܝܟ݂ ܦ݁ܬ݂ܳܝܳܗ . ܘܡܰܫܚܳܗ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܩܰܢܝܳܐ ܆ ܥܰܠ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ̈ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ̈ ܐܶܣܛܕ݂ܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ . ܐܽܘܪܟ݁ܳܗ ܘܰܦ݂ܬ݂ܳܝܳܗ ܘܪܽܘܡܳܗ ܫܘܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ . 17 ܘܡܰܫܚܶܗ ܠܫܽܘܪܳܗ ܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒ݁ܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒ݁ܰܥ ܐܰܡܺܝܢ̈ ܇ ܒ݁ܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܕ݁ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ . 18 ܘܕ݂ܽܘܡܣܳܐ ܕ݁ܫܽܘܪܳܗ ܝܰܫܦ݁ܶܗ ܘܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܙܓ݂ܽܘܓ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ . 19 ܘܫܶܬ݂ܶܐܣܶܐ̈ ܕ݁ܫܽܘܪܳܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܆ ܒ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܶܐ̈ ܝܰܩܺܝܪܳܬ݂ܳܐ̈ ܡܨܰܒ݁ܬ݂ܳܢ̈ . ܘܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܝܰܫܦ݁ܶܗ . ܘܰܕ݂ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ̈ ܣܰܦ݁ܺܝܠܳܐ . ܘܕ݂ܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܩܰܪܟ݂ܶܕ݂ܢܳܐ . ܘܕ݂ܰܐܪܒ݁ܰܥ̈ ܙܡܰܪܰܓ݂ܕ݂ܳܐ . 20 ܘܰܕ݂ܚܰܡܶܫ ܣܳܪܕ݂ܳܘܢ ܘܛܶܦ݂ܪܳܐ . ܘܰܕ݂ܫܶܬ݂ ܣܳܪܕ݂ܳܘܢ . ܘܕ݂ܰܫܒ݂ܰܥ ܟ݁ܺܐܦ݂ ܕ݁ܰܗܒ݂ܳܐ . ܘܕ݂ܰܬ݂ܡܳܢܶܐ ܒ݁ܶܪܽܘܠܳܐ . ܘܕ݂ܰܬ݂ܫܰܥ ܛܽܘܦ݁ܰܢܕ݂ܺܝܳܘܢ . ܘܕ݂ܰܥܣܰܪ̈ ܟ݁ܪܽܘܣܦ݁ܪܰܣܳܐ . ܕ݁ܰܚܕ݂ܰܥܶܣܪܶܐ̈ ܝܽܘܟܺܢܬ݂ܳܘܣ . ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܰܥܣܪܶܐ̈ ܐܰܡܽܘܬ݂ܺܣܳܣ . 21 ܘܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ̈ ܬ݁ܰܪܥܶܐ̈ ܘܬ݂ܰܪܬ݁ܰܥܣܪܶܐ̈ ܡܰܪܓ݁ܳܢܝܳܬ݂ܳܐ̈ . ܚܕ݂ܳܐ ܠܰܚܕ݂ܳܐ . ܘܟ݂ܽܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܰܪܥܶܐ̈ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܚܕ݂ܳܐ ܡܰܪܓ݁ܳܢܺܝܬ݂ܳܐ . ܘܫܽܘܩܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ . ܐܰܝܟ݂ ܙܓ݂ܽܘܓ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܳܗ . 22 ܘܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܠܳܐ ܚܙܺܝܬ݂ ܒ݁ܳܗ . ܡܳܪܝܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܟ݁ܽܠ ܗܽܘ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗܰܝܟ݁ܠܳܗ . 23 ܘܠܶܐܡܪܳܐ ܘܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܆ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܒ݁ܥܶܐ ܫܶܡܫܳܐ ܘܠܳܐ ܣܰܗܪܳܐ ܕ݁ܢܰܢܗܪܽܘܢ ܠܳܗ . ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܢܗܰܪܬ݂ܳܗ . ܘܰܫܪܳܓ݂ܳܗ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܐܶܡܪܳܐ . 24 ܘܰܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܒ݁ܢܽܘܗܪܳܗ . ܘܡܰܠܟ݁ܶܐ̈ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܡܰܝܬ݁ܶܝܢ ܠܳܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ . 25 ܘܬ݂ܰܪܥܶܝܗ̈ ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܬ݁ܰܚܕ݁ܽܘܢ ܒ݁ܺܐܝܡܳܡܳܐ . ܠܺܠܝܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬ݁ܰܡܳܢ . 26 ܘܢܰܝܬ݁ܽܘܢ ܠܳܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕ݁ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ . 27 ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܟ݁ܽܠ ܛܡܰܐ ܆ ܘܰܕ݂ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܡܣܰܝܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܂ ܘܕ݂ܰܓ݁ܳܠܽܘܬ݂ܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܢ̈ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܶܗ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ .
22 Chapter 22 1 ܘܚܰܘܝܰܢܝ ܢܰܗܪܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ̈ ܚܰܝܶܐ̈ ܆ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ ܐܳܦ݂ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܓ݁ܠܺܝܕ݂ܳܐ . ܘܢܳܦ݂ܶܩ ܡܶܢ ܟ݁ܽܘܪܣܝܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܕ݂ܶܐܡܪܳܐ . 2 ܘܡܶܨܥܰܬ݂ ܫܽܘܩܶܝܗ̈ ܡܶܟ݁ܳܐ ܘܡܶܟ݁ܳܐ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ ܆ ܩܰܝܣܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܦ݁ܺܐܪܶܐ̈ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ̈ . ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܝܺܪܰܚ ܝܳܗܶܒ݂ ܦ݁ܺܐܪܰܘܗ̱ܝ̈ . ܘܛܰܪܦ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܠܳܐܣܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ . 3 ܘܟ݂ܽܠ ܚܶܪܡܳܐ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬ݁ܰܡܳܢ . ܘܟ݂ܽܘܪܣܝܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܕ݂ܶܐܡܪܳܐ ܒ݁ܳܗ ܢܶܗܘܶܐ . ܘܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܢܫܰܡܫܽܘܢܳܝܗ̱ܝ . 4 ܘܢܶܚܙܽܘܢ ܐܰܦ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ . ܘܰܫܡܶܗ ܥܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ̈ . 5 ܘܠܺܠܝܳܐ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬ݁ܰܡܳܢ . ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܒ݁ܥܶܐ ܠܗܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ . ܘܰܫܪܳܓ݂ܳܐ ܘܢܽܘܗܪܶܗ ܕ݁ܫܶܡܫܳܐ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܢܗܰܪ ܠܗܽܘܢ ܆ ܘܡܰܠܟ݁ܗܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀ 6 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܠܶܐ̈ ܡܗܰܝܡܢܳܢ̈ ܘܫܰܪܺܝܪܳܢ̈ . ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܇ ܫܰܕ݁ܰܪ ܠܡܰܠܰܐܟ݂ܶܗ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܇ ܡܳܐ ܕ݁ܺܝܗܺܝܒ݂ ܠܡܶܗܘܳܐ ܒ݁ܰܥܓ݂ܰܠ ܂ 7 ܘܗܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݁ܰܥܓ݂ܰܠ . ܛܽܘܒ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܡܰܢ ܕ݁ܢܳܛܰܪ ܡܶܠܶܐ̈ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܗܳܢܳܐ . 8 ܐܶܢܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕ݁ܰܚܙܳܐ ܘܰܫܡܰܥ ܗܳܠܶܝܢ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܺܝܬ݂ ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܆ ܢܶܦ݂ܠܶܬ݂ ܠܡܶܣܓ݁ܰܕ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܚܰܘܶܐ ܠܺܝ ܗܳܠܶܝܢ . 9 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܚܙܺܝ . ܠܳܐ ܟ݁ܢܳܬ݂ܳܟ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܆ ܘܕ݂ܰܐܚܰܝܟ݁̈ ܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ : ܘܕ݂ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܢܳܛܪܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܠܶܐ̈ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܆ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܣܓ݂ܽܘܕ݂ . 10 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ . ܠܳܐ ܬ݁ܶܚܬ݁ܽܘܡ ܡܶܠܶܐ̈ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܗܳܢܳܐ . ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܩܪܶܒ݂ . 11 ܘܰܕ݂ܡܰܥܘܶܠ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܢܰܥܘܶܠ . ܘܰܕ݂ܨܰܥ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܢܶܨܛܰܥܨܰܥ . ܘܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ . ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܢܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫ . 12 ܗܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܆ ܘܰܐܓ݂ܪܝ ܥܰܡܝ . ܘܶܐܬ݁ܶܠ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܗ . 13 ܐܶܢܳܐ ܐܳܠܰܦ݂ ܘܶܐܢܳܐ ܬ݁ܰܘ . ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܳܐ . ܘܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ . 14 ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܰܕ݂ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܰܘܗ̱ܝ̈ . ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܠܛܳܢܗܽܘܢ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ . ܘܰܒ݂ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ . 15 ܘܙܰܢܳܝܶܐ̈ ܘܩܳܛܽܘܠܶܐ̈ ܘܦ݂ܳܠܚܰܝ̈ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ̈ ܠܒ݂ܰܪ . ܘܛܰܡܶܐܐ̈ ܘܚܰܪܳܫܶܐ̈ ܘܟ݂ܽܠ ܚܰܙܳܝܰܝ̈ ܘܥܳܒ݂ܕ݁ܰܝ̈ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܽܘܬ݂ܳܐ . 16 ܐܶܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܫܰܕ݁ܪܶܬ݂ ܠܡܰܠܰܐܟ݂ܝ ܕ݁ܰܢܣܰܗܶܕ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ . ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܶܩܳܪܳܐ ܘܫܰܪܒ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܘܥܰܡܶܗ . ܘܟ݂ܰܘܟ݁ܰܒ݂ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ . 17 ܘܪܽܘܚܳܐ ܘܟ݂ܰܠܬ݂ܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܬ݁ܳܐ . ܘܰܕ݂ܫܳܡܰܥ ܢܺܐܡܰܪ ܬ݁ܳܐ . ܘܕ݂ܰܨܗܶܐ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܘܢܶܣܰܒ݂ ܡܰܝܳܐ̈ ܚܰܝܶܐ̈ ܡܰܓ݁ܳܢ . 18 ܡܣܰܗܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܠ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܆ ܕ݁ܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܰܢܣܺܝܡ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܆ ܢܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܇ ܡܰܚܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܢ̈ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܗܳܢܳܐ . 19 ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܰܡܒ݂ܰܨܰܪ ܡܶܢ ܡܶܠܶܐ̈ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܆ ܢܒ݂ܰܨܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܢܳܬ݂ܶܗ ܡܶܢ ܩܰܝܣܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ ܇ ܘܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܢ̈ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܗܳܢܳܐ . 20 ܐܳܡܰܪ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܣܰܗܶܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ . ܐܺܝܢ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݁ܰܥܓ݂ܰܠ . ܬ݁ܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ . 21 ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܡ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܐܰܡܺܝܢ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/145
Source:
G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn (eds.), The New Testament in Syriac [ ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 1, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by George A. Kiraz.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
John the Apostle, “Revelation (Peshitta Version) - ܓܠܝܢܐ ܕܝܘܚܢܢ” based upon G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn (eds.), The New Testament in Syriac [ ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified May 1, 2018, https://syriaccorpus.org/145.
Bibliography:
Revelation (Peshitta Version) - ܓܠܝܢܐ ܕܝܘܚܢܢ.” In The New Testament in Syriac [ ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ], edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/145.

Show Citation Styles