Aphrahat: Demonstration 15: On the Distinction between Foods - ܬܚܘܝܬܐ ܕܥܠ ܦܘܪܫ ܡܐ̈ܟܠܬܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
section :
1

ܣܓܝ ܕܝܢ ܡܬܕܘܕܢ ܬܪ̈ܥܝܬܐ ܕܐܢ̈ܫܐ ܫܒܪ̈ܐ ܘܗܕܝܘ̈ܛܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܠܦܘܡܐ ܥܐܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܣܝܒܘ ܠܒܪܢܫܐ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗܠܝܢ ܡܬܟܪܗܝܢ܂ ܕܐܠܗܐ ܦܪܫ ܘܚܘܝ ܠܡܘܫܐ ܥܒܕܗ ܥܠ ܡܐ̈ܟܠܬܐ ܛܡܐ̈ܬܐ ܘܕܟܝ̈ܬܐ܂ ܘܐܘܕܥܗ ܠܡܘܫܐ ܕܐܝܠܝܢ ܘܠܝܢ ܠܡܐܟܠ ܘܐܝܠܝܢ ܙܕܩܢ ܠܡܛܡܐܘ܂ ܘܙܗܪܗ ܥܠ ܚܝܘ̈ܬܐ ܘܦܪܚܬܐ ܘܢܘ̈ܢܐ ܕܒܝܡܐ ܒܓܢܣܗܘܢ܂ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܟܡܐ ܕܡܫܟܚ ܐܢܐ ܩܠܝܠ ܦܝܣܐ ܐܬܠ ܠܟ܂ ܕܡܐ̈ܟܠܬܐ ܡܕܡ ܠܐ ܡܗܢܝܢ ܠܢܛܘܪ̈ܝܗܝܢ ܘܐܦ ܠܐ ܡܕܡ ܡܣܓܦܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܫܚܝܢ ܒܗܝܢ܂ ܡܛܠ ܕܦܘܡܐ ܩܕܝܫܐ ܣܗܕ܂ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܕܡ ܕܥܐܠ /ܠܗ/ ܠܒܪܢܫܐ ܡܣܝܒ ܠܗ܂ ܐܠܐ ܡܕܡ ܕܢܦܩ ܡܢܗ ܡܢ ܒܪܢܫܐ ܗܘ ܗܘ ܡܣܝܒ ܠܗ܂ ܘܗܕܐ ܕܐܡܪ ܦܪܘܩܢ܂ ܡܛܠ ܕܢܦܣܘܩ ܥܠܬܐ ܕܦܪ̈ܝܫܐ ܘܕܙܕܘ̈ܩܝܐ ܥܠ ܕܡܫܬܒܗܪܝܢ ܗܘܘ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܒܕܟܝܘܬܐ ܘܒܫܝܓܬ ܐܝܕܝ̈ܗܘܢ܂ ܘܒܦܘܪܫ ܡ̈ܐܟܠܬܐ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܟܣ ܐܢܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܦܪ̈ܝܫܐ ܥܘܝܪ̈ܐ ܠܡܢܐ ܒܪܗ ܕܟܣܐ ܘܕܦܝܢܟܐ ܡܫܝܓܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܘܡܢ ܠܓܘ ܡܠܐ ܥܘܠܐ ܘܚܛܘܦܝܐ܂ ܘܕܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܒܝܬ ܩܒܘܪ̈ܐ܂ ܕܡܢ ܠܒܪ ܡܚܘܪܝܢ ܘܡܬܚܙܝܢ ܫܦܝܪ̈ܝܢ ܘܡܢ ܠܓܘ ܡܠܝܢ ܓܪ̈ܡܐ ܕܡ̈ܝܬܐ ܘܟܠܗ ܛܢܦܘܬܐ܂ ܘܦܪܫ ܘܚܘܝ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܡܕܡ ܡܬܥܕܪܝܢ ܒܗܝܢ ܒܡܥܡܘ̈ܕܝܬܗܘܢ ܘܒܬܕܟܝ̈ܬܗܘܢ܂ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܒܠܒܐ ܗܘ ܗܘܝܢ ܡܚܫܒ̈ܬܐ ܒܝܫ̈ܬܐ܂ ܘܗܢܝܢ ܡܚܫܒ̈ܬܐ ܒܝܫ̈ܬܐ ܕܒܠܒܐ ܗܘܝܢ܂ ܗܢܝܢ ܡܣܝܒܢ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܘܠܐ ܡܐܟ̈ܠܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܡܐ̈ܟܠܬܐ ܠܟܪܣܐ ܐ̈ܙܠܢ܂ ܘܡܢ ܬܡܢ ܒܬܕܟܝܬܐ ܡܫܬܕܝܢ ܠܒܪ܂ ܘܠܐ ܕܝܢ ܡܣܬܝܒ ܒܗܝܢ ܒܪܢܫܐ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܟܠ ܛܥܘܡ̈ܝܢ ܕܢܩܕܝܢ ܘܒܣܝܡܝܢ ܠܚܟܐ ܘܠܪܝܚܐ ܘܠܚܙܬܐ ܘܠܛܥܡܐ܂ ܐܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܢܐܟܘܠ ܒܪܢܫܐ ܚܟܗ ܒܠܚܘܕ ܡܪܓܫ ܛܥܡܝ̈ܗܝܢ ܒܣܝܡ̈ܐ܂ ܘܡܢ ܬܡܢ ܩܒܠ ܐܣܛܘܡܟܗ܂ ܘܦܠܓ ܚܝܠܗ ܠܟܠ ܫܪ̈ܝܢܘܗܝ ܘܗܕܡ̈ܘܗܝ ܕܦܓܪܐ܂ ܘܡܐ ܕܢܚܬܬ ܣܝܒܪܬܐ ܠܬܚܬ܂ ܚܠܦ ܪܝܚܐ ܒܣܝܡܐ ܡܬܗܦܟܐ ܠܗ ܘܗܘܝܐ ܣܪܝܘܬܐ܂ ܘܚܠܦ ܛܥܡܐ ܛܒܐ ܘܚܙܘܐ ܫܦܝܪܐ ܡܬܗܦܟ ܠܚܙܘܐ ܒܝܫܐ܂ ܘܠܒܪ ܒܬܕܟܝܬܐ ܡܫܬܕܝܐ܂ ܘܐܢ ܠܚܡܐ ܫܚܝܡܐ ܢܐܟܘܠ ܒܪܢܫܐ܂ ܕܠܐ ܚܙܬܗ ܫܦܝܪܐ ܘܠܐ ܛܥܡܗ ܒܣܝܡ ܘܠܐ ܪܝܚܐ ܪܓܝܓܐ ܐܝܬ ܠܗ܂ ܒܗ ܒܫܒܝܠܐ ܪܕܐ ܒܒܪ ܐܢܫܐ܂ ܘܚܝܠܐ ܝܗܒ ܒܟܠܗܘܢ ܫܪ̈ܝܢܘܗܝ ܘܗܕܡ̈ܘܗܝ܂ ܘܡܢ ܬܡܢ ܒܬܕܟܝܬܐ ܠܒܪ ܡܫܬܕܝܐ܂ ܘܓܕܫ ܕܡܟܘܠܬܐ/ܕܡܐܟܘܠܬܐ/ ܒܣܝܡܬܐ ܝܬܝܪ ܡܬܗܦܟܐ ܠܣܪܝܘܬܐ ܡܢ ܗܝ ܕܠܐ ܢܩܕܐ ܘܒܣܝܡܐ܂ ܘܒܗܠܝܢ ܠܐ ܚܛܗܐ ܐܦܠܐ ܙܕܝܩܘܬܐ܀

2

ܘܐܦ ܫܠܝܚܐ ܢܨܝܚܐ ܦܣܩ ܥܠܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܒܗܪܝܢ ܒܡܐ̈ܟܠܬܐ܂ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܬܝܪ̈ܝܢ ܒܗܢܐ ܪܥܝܢܐ܂ ܕܡܣܠܝܢ ܘܦܪ̈ܝܫܢ ܡܐܟ̈ܠܬܐ܂ ܕܠܐ ܠܡ ܡܩܝܡܢ ܠܢ ܡܐܟ̈ܠܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܐܢ ܢܐܟܘܠ ܝܬܪܝܢܢ܂ ܘܐܦܠܐ ܐܢ ܠܐ ܢܐܟܘܠ ܚܣܪܝܢܢ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܟܘܠ ܦܘܪ̈ܢܣܝܢ ܘܛܥܘ̈ܡܝܢ ܢܐܟܘܠ ܒܪ ܐܢܫܐ܂ ܘܒܙܕܩܐ ܫܦܝܪܐ ܕܠܐ ܝܥܢܘ ܢܬܚܫܚ ܒܒܪܝܬܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܢܩܒܠ ܡܘܗܒܬܗ܂ ܡܕܡ ܚܛܗܐ ܘܣܟܠܘ ܠܝܬ ܠܗ܂ ܘܐܢ ܕܝܢ ܥܦܪܐ ܐܝܟ ܚܘܝܐ ܢܐܟܘܠ܂ ܘܡܢ ܡܪܬܗ ܕܚܘܝܐ ܙܠܝܥܐ ܒܗ܂ ܡܕܡ ܗܢܝܢ ܘܝܘܬܪܢ ܠܝܬ ܠܗ܂ ܡܛܠ ܕܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܗ ܕܐܠܗܐ ܫܦܝܪ̈ܢ ܐܢܝܢ܂ ܘܡܕܡ ܕܡܣܠܝ ܠܝܬ ܒܗܝܢ܂ ܘܡܬܩܕܫܢ ܒܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܒܨܠܘܬܐ܂ ܘܗܕܐ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ ܚܒܝܒܝ ܠܘܩܒܠ ܒ̈ܢܝ ܥܡܗ ܐܡܪܗ ܟܕ ܚܙܐ ܕܡܛܘܫܝܢ ܡܐܟ̈ܠܬܐ ܕܥܡܡ̈ܐ܂ ܡܛܠ ܕܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܠܐ ܡܬܚܫܚܝܢ ܒܨܒܘ ܨܒܘ܂ ܒܟܠ ܡܐ̈ܟܠܢ ܕܥܡܡ̈ܐ ܥܒܕܝܢ܂ ܘܟܘܠ ܚܡܪܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܥܨܪܝܢ ܠܐ ܫܬܝܢ܂ ܡܛܠ ܕܥܡܡ̈ܐ ܚܢ̈ܦܐ ܥܠ ܟܠ ܡܥܨ̈ܪܢ ܘܥܠ ܟܠ ܐܕܪ̈ܝܢ ܕܒܚܝܢ ܘܡܕܟܪܝܢ ܫܡܗ̈ܐ ܕܦܬܟܪ̈ܝܗܘܢ܂ ܥܠ ܗܘ ܗܘ ܠܐ ܡܬܚܫܚܝܢ ܒܡܐ̈ܟܠܬܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܗܕܐ ܗܝ ܬܐܪܬܐ ܟܪܝܗܬܐ܂ ܘܫܠܝܚܐ ܦܣܩ ܥܠܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܒܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܩܝܡܝܢ܂ ܘܐܡܪ ܕܟܘܠ ܡܐܟ̈ܠܢ ܡܬܩܕܫܢ ܒܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܒܨܠܘܬܐ܂ ܟܕ ܐܢܫ ܓܝܪ ܡܬܚܫܚ ܒܒܪ̈ܝܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܣܬܝܒܪ ܡܢܗܝܢ ܡܬܕܟܪ ܘܡܫܒܚ ܘܡܒܪܟ ܘܡܩܕܫ ܫܡܐ ܕܥܒܘܕܗܝܢ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܘܡܨܠܐ ܘܗܝܕܝܢ ܡܬܩܕܫܢ܂ ܘܥܪܩ ܡܢܗܝܢ ܚܝܠܐ ܕܒܝܫܐ܂ ܘܐܡܪ ܬܘܒ ܫܠܝܚܐ܂ ܕܐܢ ܐܢܫ ܡܢ ܚܢ̈ܦܐ ܩܪܐ ܠܟܘܢ ܠܐܚܫܡܝܬܐ ܘܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܐܙܠ܂ ܟܠ ܡܕܡ ܕܣܐܡ ܩܕܡܝܟܘܢ ܐܟܘܠܘ ܡܛܠ ܬܐܪܬܐ܀

3

ܥܠ ܗܠܝܢ ܚܒܝܒܝ ܟܡܐ ܕܡܫܟܚ ܐܢܐ ܐܚܘܝܟ܂ ܗܕܐ ܕܦܪܫ ܩܕܝܫܐ ܐܠܗܢ ܠܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܡܐ̈ܟܠܬܐ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܡܕܡ ܙܕܝܩܘܬܐ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܝܥܢܘܬܗܘܢ ܘܨܚܢܘܬܗܘܢ ܐܫܟܚ ܠܗܘܢ ܦܘܪܣܐ ܗܢܐ܂ ܕܢܬܟܠܘܢ ܡܢ ܣܓܕܬܐ ܘܚܛܗ̈ܐ܂ ܕܦܠܚܝܢ ܗܘܘ ܒܐܪܥ ܡܨܪܝܢ܂ ܡܢ ܩܕܝܡ ܓܝܪ ܟܕ ܥܒܕܗ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܗܟܢܐ ܦܩܕܗ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܘܠܬܘܠܕ̈ܬܗ ܘܠܢܘܚ ܘܠܙܪ̈ܥܝܬܗ܂ ܕܗܐ ܝܗܒܬ ܠܟܘܢ ܚܝܘܬܐ ܘܦܪܚܬܐ ܘܟܠ ܒܣܪ ܫܦܥ ܕܡܗ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܐܟܘܠ܂ ܘܐܝܟ ܝܘܪܩܐ ܢܬܚܫܒ ܠܟ܂ ܒܠܚܘܕ ܕܡܐ ܠܐ ܬܐܟܠܘܢ ܐܠܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܫܘܕܝܗܝ ܐܝܟ ܡ̈ܝܐ܂ ܡܛܠ ܕܕܡܐ ܢܦܫܐ ܗܘ܂ ܗܠܝܢ ܦܩܕ ܐܠܗܐ ܠܗܠܝܢ ܕܪ̈ܐ ܩܕܡ̈ܝܐ܂ ܘܡܐ̈ܟܠܬܐ ܠܐ ܦܪܫ ܠܗܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܐܠܘ ܡܕܡ ܚܛܗܐ ܘܥܒܪ ܢܡܘܣܐ ܗܘܐ ܒܗܝܢ ܒܡܐ̈ܟܠܬܐ܂ ܡܢ ܩܕܝܡ ܠܐܕܡ ܘܠܢܘܚ ܡܦܪܫ ܗܘܐ ܛܡܐ̈ܬܐ ܡܢ ܕܟܝ̈ܬܐ܂ ܐܝܟ ܕܙܗܪ ܐܢܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܕܡܐ ܠܐ ܬܐܟܠܘܢ܂ ܐܠܐ ܟܠ ܒܣܪ ܟܘܣ ܘܐܟܘܠ܂ ܘܐܝܟ ܝܘܪܩܐ ܗܟܢܐ ܢܬܚܫܒ ܠܟܘܢ܂ ܘܠܐܒܪܗܡ ܘܠܝܠܕܘ̈ܗܝ ܬܘܒ ܡܦܩܕ ܗܘܐ܂ ܕܒܛܡܐܘܬܐ ܠܐ ܢܬܚܫܚܘܢ܂ ܐܠܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܟܠ ܟܐ̈ܢܐ ܘܙܕܝܩ̈ܐ܂ ܕܗܘܘ ܒܕܪ̈ܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܥܕܡܐ ܠܡܘܫܐ ܕܗܘ ܦܪܫ ܡܐܟ̈ܠܬܐ ܠܐܝܣܪܝܠ܂ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܪ̈ܐ ܒܟܠ ܡܐܟ̈ܠܢ ܐܝܠܝܢ ܕܢܦܫܐ ܠܐ ܓܥܨܐ ܡܢܗܝܢ ܡܬܚܫܚܝܢ ܗܘܘ ܕܠܐ ܚܛܗ̈ܝܢ܂ ܐܠܐ ܗܕܐ ܕܦܩܕ ܐܢܘܢ ܠܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܘܦܪܫ ܠܗܘܢ ܡܐܟ̈ܠܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܣܛܘ ܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܠܣܓܕܬܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܘܫܒܩܘ ܠܐܠܗܐ ܕܐܒܗ̈ܝܗܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܠܬܘܪ̈ܐ ܘܠܥܓܠܐ̈ ܣܓܕܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܐܢܐ ܕܝܢ ܐܦܝܣܟ ܥܠ ܗܕܐ܂ ܟܕ ܐܬܘ ܓܝܪ ܐܚ̈ܘܗܝ ܕܝܘܣܦ ܠܘܬܗ ܘܦܩܕ ܠܪܒܝܬܗ ܘܥܒܕ ܠܗܘܢ ܠܚܡܐ܂ ܟܕ ܗܘܐ ܥܕܢܐ ܠܡܣܬܡܟܘ܂ ܟܬܝܒ ܕܣܡܘ ܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܘܠܐܚܘ̈ܗܝ ܒܠܚܘܕܝ̈ܗܘܢ ܘܠܡܨܪ̈ܝܐ ܕܐܟܠܝ ܗܘܘ ܥܡܗ ܒܠܚܘܕ̈ܝܗܘܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܠܡܐܟܠ ܠܚܡܐ ܥܡ ܥܒܪ̈ܝܐ ܡܛܠ ܕܛܡܐܘܬܐ ܗܝ ܠܗܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܡܢ ܩܕܝܡ ܥܕܠܐ ܢܥܠܘܢ ܠܡܨܪܝܢ܂ ܐܟܠܝܢ ܗܘܘ ܟܠ ܒܣܪ܂ ܘܡܨܪ̈ܝܐ ܒܣܪ ܥܢܐ ܘܬܘܪ̈ܐ ܕܐܠܗܝܗ̈ܘܢ ܗܘܘ ܠܐ ܐܟܠܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܐܦ ܟܕ ܢܚܬ ܝܥܩܘܒ ܠܡܨܪܝܢ ܕܒܪ ܝܘܣܦ ܡܢ ܐܚܘ̈ܗܝ ܚܡܫܐ ܓܒܪܝܢ܂ ܘܐܩܝܡ ܐܢܘܢ ܩܕܡ ܦܪܥܘܢ܂ ܘܦܩܕ ܐܢܘܢ ܕܟܕ ܢܫܐܠܟܘܢ ܦܪܥܘܢ ܘܢܐܡܪ ܠܟܘܢ ܕܡܢܘ ܥܒܕܟܘܢ܂ ܐܡܪܘ ܠܗ ܪ̈ܥܝܝ ܥܢܐ ܐܢܘܢ ܥܒ̈ܕܝܟ ܘܡܪ̈ܝ ܩܢܝܢܐ ܚܢܢ ܘܐܦ ܐܒܗ̈ܝܢ܂ ܕܡܐ ܕܐܡܪܬܘܢ ܠܗ ܗܟܢܐ ܡܝܩܪ ܠܟܘܢ܂ ܕܪ̈ܥܘܬܐ ܐܢܘܢ ܕܣܓܕܬܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ܂ ܘܝܗܒ ܠܟܘܢ ܒܝܬ ܪܥܝܐ ܛܒܐ ܠܐܪܥܐ ܕܓܫܢ܂ ܘܡܣܠܐ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܢܕܒܪ ܡܢܟܘܢ ܘܢܩܝܡ ܥܠ ܥܒܕܗ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܕܡܣܠܝܢ ܐܢܘܢ ܠܡܨܪ̈ܝܐ ܟܠ ܪ̈ܥܝܝ ܥܢܐ܂ ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ܂ ܕܟܕ ܐܡܪ ܡܘܫܐ ܩܕܡ ܦܪܥܘܢ ܕܢܐܙܠ ܢܕܒܚ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܒܡܕܒܪܐ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܦܪܥܘܢ ܦܠܘܚܘ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ ܒܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܡܘܫܐ܂ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܠܡܥܒܕ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ܂ ܡܛܠ ܕܐܢ ܕܒܚܝܢܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܠܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܪܓܡܝܢ ܠܢ܂ ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ܂ ܕܐܦ ܒܐܠܗܝܗ̈ܘܢ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܥܒܕ ܡܪܝܐ ܕܝܢܐ܂ ܟܕ ܐܣܝܦ ܩܢܝܢܐ ܕܥܢܐ ܘܩܢܝܢܐ ܕܬܘܪ̈ܐ ܒܒܪܕܐ ܘܒܡܘܬܢܐ܂ ܩܢܝܢܐ ܓܝܪ ܕܥܢܐ ܘܕܬܘܪ̈ܐ ܩܢܝܢ ܗܘܘ ܡܨܪ̈ܝܐ ܐܝܟ ܕܠܚܘܫܚܐ܂ ܘܡܐܟܠ ܠܐ ܐܟܠܝܢ ܗܘܘ܂ ܡܛܠ ܕܣܓܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ܂܂܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܟܘܠܬܗܘܢ/ܡܐܟܘܠܬܗܘܢ/ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܒܣܪܐ ܗܘ ܕܚܙܝܪ̈ܐ ܥܡ ܢܘ̈ܢܐ ܕܣܓܝܐ̈ܝܢ ܒܐܪܥܗܘܢ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܪܘ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܟܕ ܪܓܘ ܡܐܟܘܠܬܐ܂ ܕܐܬܕܟܪܢ ܠܡ ܢܘܢܐ̈ ܕܐܟܠܝܢ ܗܘܝܢ ܒܡܨܪܝܢ ܡܓܢ ܥܡ ܙܦܪܘܬܐ ܕܒܨ̈ܠܐ ܘܬܘܡܐ ܘܟܪ̈ܬܐ ܘܩ̈ܛܝܐ ܘܦܛܝܚ̈ܐ܂ ܘܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܒܗ ܒܥܝܕܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܡܬܕܒܪܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܡܐܟܘܠܬܗܘܢ ܐܟܠܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܠܐܠܗܝ̈ܗܘܢ ܣܓܕܝܢ ܗܘܘ܀

4

ܘܕܬܕܥ ܕܚܢܦܘܬܐ ܦܠܚܝܢ ܗܘܘ ܒܐܪܥܐ ܡܨܪܝܢ ܘܠܐ̈ܠܗܝܗܘܢ ܣܓܕܝܢ ܗܘܘ܂ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܓܝܪ ܟܕ ܡܛܐ ܙܒܢܐ ܕܡܐܬ܂ ܩܪܐ ܠܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܝܠ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܓܒܘ ܠܟܘܢ ܝܘܡܢܐ ܠܡܢ ܦܠܚܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܐܢ ܠܐܠܗ̈ܐ ܕܦܠܚܘ ܐܒܗܝ̈ܟܘܢ ܒܥܒܪܐ ܕܢܗܪܐ ܬܪܚ ܐܒܘܗܝ ܕܐܒܪܗܡ ܘܐܒܘܗܝ ܕܢܚܘܪ ܐܘ ܠܐܠܗ̈ܐ ܕܦܠܚܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܒܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܢܐ ܘܒ̈ܢܝ ܒܝܬܝ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܣܓܕܝܢܢ܂ ܘܐܘܣܦ ܘܙܗܪ ܐܢܘܢ ܕܓܒܘ ܠܟܘܢ ܝܘܡܢܐ ܠܡܢ ܦܠܚܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܕܠܡܪܝܐ ܣܓܕܝܢܢ ܘܠܗ ܦܠܚܝܢܢ܂ ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܐܠܗܢ܂ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܚܙܘ܂ ܕܠܡܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܦܠܚ ܠܡܪܝܐ܂ ܘܐܡܪܘ ܡܫܟܚܝܢܢ܂ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܣܗܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܢܦܫܟܘܢ ܕܐܢܬܘܢ ܓܒܝܬܘܢ ܠܟܘܢ ܠܡܦܠܚ ܠܡܪܝܐ܂ ܘܐܡܪܘ ܣܗܕܝܢܢ܂ ܘܕܬܫܪ ܠܟ ܬܘܒ ܕܠܥܢܐ ܘܠܬܘܪ̈ܐ ܣܓܕܝܢ ܗܘܘ ܒܡܨܪܝܢ܃ ܚܙܝ ܟܕ ܐܘܚܪ ܡܘܫܐ ܒܛܘܪܐ܂ ܘܣܛܘ ܡܢ ܒܬܪ ܡܪܝܐ ܘܣܓܕܘ ܠܦܬܟܪ̈ܐ܂ ܘܚܕܐ ܡܢ ܕܡܘ̈ܬܐ ܠܐ ܥܒܕܘ ܠܗܘܢ ܠܣܓܕܬܐ܂ ܐܠܐ ܕܡܘܬܐ ܕܥܓܠܐ܂ ܠܡܕܡ ܕܡܥܕܝܢ ܗܘܘ ܣܓܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܐܪܥ ܡܨܪܝܢ܂ ܘܐܬܟܬܫܘ ܘܐܚܓܘ ܩܕܡ ܥܓܠܐ ܕܥܒܕܘ܂ ܘܐܦ ܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܢܒܛ ܟܕ ܐܣܛܝ ܐܢܘܢ܂ ܥܓܠܐ ܥܒܕ ܠܗܘܢ ܠܣܓܕܬܐ܂ ܠܡܕܡ ܕܣܓܕܝܢ ܗܘܘ ܒܡܨܪܝܢ܂ ܘܟܕ ܚܙܐ ܩܕܝܫܐ ܕܥܕܟܝܠ ܡܢ ܚܡܝܪܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܠܐ ܐܬܕܟܝܘ ܘܒܗܘ ܪܥܝܢܐ ܕܚܢܦܘܬܐ ܩܝܡܝܢ܂ ܗܝܕܝܢ ܦܩܕܗ ܠܡܘܫܐ ܕܢܦܪܘܫ ܠܗܘܢ ܡܐܟ̈ܠܬܐ܂ ܘܛܡܐ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܕܟܝܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗܘܢ ܠܡܐܟܠ ܒܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ܂ ܘܐܦܣ ܠܗܘܢ ܠܡܐܟܠ ܗܠܝܢ ܕܣܓܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܢ ܒܐܪܥ ܡܨܪܝܢ܂ ܘܠܐ ܐܟܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܝܢ܂ ܘܡܛܠ ܝܨܪܗܘܢ ܒܝܫܐ܂ ܐܦ ܠܩܘܪܒܢܐ ܕܡܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ܂ ܡܢ ܡܕܡ ܕܣܓܕܝܢ ܗܘܘ ܦܩܕ ܠܡܩܪܒܘ܂ ܕܐܦܢ ܠܐ ܨܒܝܢ ܠܡܐܟܠ ܒܥܠܬ ܕܒܚܝ̈ܗܘܢ ܢܐܟܠܘܢ ܒܣܪ ܥܢܐ ܘܬܘܪ̈ܐ܂ ܘܚܙܝ ܕܟܕ ܚܝ̈ܘܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܦܪܫ ܠܗܘܢ ܠܕܟܝܘܬܐ܂ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܠܐ ܦܩܕ ܕܢܩܪܒܘܢ ܩܘܪܒܢܐ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܥܢܐ ܘܬܘܪ̈ܐ ܒܠܚܘܕ܂ ܡܟܝܠ ܐܬܛܦܝܣ ܚܒܝܒܝ ܕܣܪܝܩ ܗܘ ܫܘܒܗܪܗ ܕܐܝܣܪܝܠ ܕܦܘܪܫ ܡܐܟ̈ܠܬܐ܀

5

ܬܐܡܪ ܠܝ ܐܘܢ ܣܦܪܐ ܕܪܘܫܐ ܚܟܝܡܐ ܕܥܡܐ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܛܡܐܘܬܐ ܗܝ ܠܐܝܣܪܝܠ ܟܕ ܢܩܪܒܘܢ ܘܢܬܚܫܚܘܢ ܒܡܕܡ ܕܛܡܐ ܢܡܘܣܐ܂ ܠܡܢܐ ܫܡܫܘܢ ܢܙܝܪܐ ܓܢܒܪܗ ܕܐܝܣܪܝܠ ܡܢ ܚܝܘܬܐ ܛܡܐܬܐ ܡܢ ܬܓܪܘܡܬܐ ܕܐܪܝܐ ܢܣܒ ܕܒܫܐ ܘܐܟܠ ܘܪܕܐ ܥܠ ܐܝ̈ܕܘܗܝ܂ ܘܠܐ ܡܕܡ ܣܟܠܘ ܘܪܫܝܢܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܒܝܕܬܐ ܗܘܬ ܠܗ ܘܠܐ ܟܬܝܒ ܕܐܬܛܡܐ܂ ܘܐܦ ܟܕ ܥܒܕ ܢܨܚܢܐ ܒܦܟܐ ܕܚܡܪܐ܂ ܘܟܫܐ ܟܫܝܬ̈ܐ ܡܢ ܦܠܫܬ̈ܝܐ܂ ܨܗܝ ܘܨܠܝ ܩܕܡ ܐܠܗܗ ܘܐܡܪ܂ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ܂ ܐܢܬ ܥܒܕܬ ܒܐܝܕܗ ܕܥܒܕܟ ܗܢܐ ܢܨܚܢܐ ܪܒܐ܂ ܘܗܫܐ ܐܡܘܬ ܠܨܗܝܐ܂ ܘܫܡܥ ܐܠܗܐ ܨܠܘܬܗ ܕܫܡܫܘܢ ܘܐܒܥ ܠܗ ܡܝ̈ܐ ܡܢ ܦܟܐ ܕܚܡܪܐ ܘܐܫܬܝ ܘܢܚ ܨܗܝܗ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܡܕܡ ܛܡܐܘܬܐ ܘܣܟܠܘ ܗܘܬ ܒܦܟܐ ܕܚܡܪܐ ܕܗܐ ܛܡܐ ܗܘܐ ܒܢܡܘܣܐ܂ ܠܡܢܐ ܠܢܙܝܪܗ ܡܢ ܦܟܐ ܡܒܥ ܗܘܐ ܠܗ ܡ̈ܝܐ ܠܡܫܬܐ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܗܕܐ ܛܡܐܘܬܐ ܗܝ܃ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܒܥ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܟܐܦܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܦܩ ܡ̈ܝܐ ܡܢ ܟܐܦܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܒܡܕܒܪܐ܂ ܐܘ ܡܢ ܐܪܥܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܦܩ ܠܗܓܪ ܘܐܫܬܝ ܐܝܫܡܥܝܠ܂ ܘܐܢ ܕܝܢ ܛܡܐܘܬܐ ܗܝ ܒܡܐܟܘܠܬܐ܂ ܒܦܪܚܬܐ ܟܠܗ ܠܝܬ ܕܛܡ̈ܐܝܢ ܘܛܢ̈ܦܝܢ ܡܢ ܥܘܪ̈ܒܐ܂ ܕܣܒܠܝܢ ܗܘܘ ܠܚܡܐ ܘܒܣܪܐ ܠܐܠܝܐ ܢܒܝܐ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܝܬܒ ܗܘܐ ܒܢܚܠܐ ܕܟܪܝܬ܂ ܘܡܢ ܐܝܡܟܐ ܟܝ ܣܒܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܥܘܪ̈ܒܐ ܡܐܟܘܠܬܗ ܕܐܠܝܐ ܐܠܐ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ܂ ܡܢܬܐ ܕܙܕܩܗ ܣܝܡܝܢ ܗܘܘ ܟܗ̈ܢܐ ܠܚܕ ܣܛܪ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܠܥܘܪ̈ܒܐ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܫܩܠܝܢ ܘܡܘܒܠܝܢ ܠܐܠܝܐ ܒܦܘܩܕܢܗ ܕܥܠܝܐ ܐܠܗܗ܂ ܘܕܟܝܐ ܗܘܬ ܣܝܒܪܬܗ ܕܐܠܝܐ܂ ܕܡܢ ܦܘܡ ܥܘܪ̈ܒܐ ܡܩܒܠ ܗܘܐ܂ ܡܢ ܦܪܚܬܐ ܕܛܡܐ ܢܡܘܣܐ܀

7

ܘܕܬܛܦܝܣ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܕܡ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܥܠ ܕܒܚ̈ܐ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ ܘܣܘܬܐ ܘܥܛܪܐ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܗܢܘܢ ܢܬܟܠܘܢ܂ ܘܟܕ ܣܛܘ ܠܗܘܢ ܘܒܥܠܬ ܕܒܚ̈ܐ ܕܝܗܒ ܠܗܘܢ ܫܪܝܘ ܕܒܚܝܢ ܠܦܬܟܪ̈ܐ܂ ܗܝܕܝܢ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܠܐ ܐܙܠܝܢ ܠܝ ܣܘܓܐܐ ܕܕܒܚ̈ܝܟܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ܂ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܣܘܬܐ ܡܣܠܝܐ ܗܝ ܠܝ܂ ܘܪܝܫ ܝܪ̈ܚܝܟܘܢ ܘܥܕܥܕܝ̈ܟܘܢ ܣܢܬ ܢܦܫܝ܂ ܘܐܦ ܕܘܝܕ ܐܡܪ܂ ܕܠܐ ܠܡ ܐܟܠ ܐܢܐ ܒܣܪܐ ܕܐܪ̈ܘܢܐ܂ ܘܕܡܐ ܕܓܕ̈ܝܐ ܠܐ ܫܬܐ ܐܢܐ܂ ܐܠܐ ܚܠܦ ܗܠܝܢ ܕܒܚ ܠܐܠܗܐ ܬܘܕܝܬܐ܂ ܘܫܠܡ ܠܡܪܝܡܐ ܢܕܪ̈ܝܟ܂ ܘܡܐ ܕܥܒܕܬ ܠܡ ܗܕܐ ܩܪܝܢܝ ܒܝܘܡܐ ܕܐܘܠܨܢܐ ܘܐܥܫܢܟ ܘܬܫܒܚܢܝ܂ ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ ܒܢܒܝܐ܂ ܕܣܢܝܬ ܘܐܣܠܝܬ ܥܕܥܕܝ̈ܟܘܢ܂ ܘܠܐ ܐܪܝܚ ܒܥܨܪ̈ܬܟܘܢ܂ ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ܂ ܕܐܦܢ ܬܝܬܘܢ ܠܝ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܒܣܘܓܐܐ ܕܡܦܛܡܝ̈ܟܘܢ ܠܐ ܐܚܘܪ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܠܡܐ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܒܡܕܒܪܐ ܕܒܚ̈ܐ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ ܩܪܒܬܘܢ ܠܝ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܐܢ ܐܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܫܬܝܢ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܐܢܬܘܢ ܐܟܠܝܢ ܘܫܬܝܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ܂ ܘܐܫܥܝܐ ܐܡܪ܂ ܕܢܟܣ ܐܡܪܐ ܐܝܟ ܗܘ ܕܢܟܣ ܟܠܒܐ܂ ܘܡܢ ܕܡܩܪܒ ܬܘܪܐ ܐܝܟ ܗܘ ܕܢܟܣ ܓܒܪܐ܂ ܘܕܡܩܪܒ ܠܒܘܢܬܐ ܐܝܟ ܕܡܐ ܕܚܙܝܪܐ܂ ܘܕܡܨܠܐ ܩܕܡܝ ܐܝܟ ܗܘ ܕܡܒܪܟ ܠܦܬܟܪ̈ܐ܂ ܘܫܡܘܐܝܠ ܐܡܪ ܠܫܐܘܠ܂ ܟܕ ܫܡܥ ܩܠ ܥܢܐ ܘܬܘܪ̈ܐ ܕܐܬܘ ܡܢ ܥܡܠܩ̈ܝܐ܂ ܕܡܢܘ ܩܠܐ ܗܢܐ ܕܫܡܥܢܐ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܫܐܘܠ܂ ܕܚܣ ܥܡܐ ܥܠ ܫܘܦܪܐ ܕܥܢܐ ܕܢܕܒܚܘܢ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ ܫܡܘܐܝܠ܂ ܗܐ ܫܡܥܐ ܡܢ ܕܒܚ̈ܐ ܛܒ܂ ܘܠܡܨܬ ܡܢ ܬܪܒܐ ܕܡܦܛܡ̈ܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܕܠܐ ܨܒܐ ܡܪܝܐ ܒܥܠܘ̈ܬܗܘܢ ܕܚ̈ܛܝܐ܂ ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ܂ ܕܠܐ ܢܬܚܣܐ ܥܘܠܐ ܕܒܝܬ ܥܠܝ ܒܕܒ̈ܚܐ ܘܒܩܘܪ̈ܒܢܐ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ܂ ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ܂ ܕܠܐ ܡܨܛܒܐ ܡܪܝܐ ܒܕܟܪ̈ܐ ܘܐܦܠܐ ܒܪ̈ܒܘܬܐ ܕܚܝܠܐ ܕܡܘܫ̈ܚܐ܂ ܐܠܐ ܚܠܦ ܗܠܝܢ ܐܚܘܝܟ ܒܪܢܫܐ ܡܕܡ ܕܡܥܕܪ ܕܬܒܥ ܠܟ ܡܪܝܐ܂ ܕܬܥܒܕ ܠܟ ܕܝܢܐ܂ ܘܬܒܥܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܬܗܘܐ ܥܬܝܕ ܠܡܐܙܠ ܒܬܪ ܐܠܗܟ܂ ܘܐܦ ܟܕ ܐܣܠܝ ܕܒ̈ܚܐ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ ܒܝܘܡ̈ܝ ܐܫܥܝܐ ܐܡܪ܂ ܐܚܘܝܟܘܢ ܡܕܡ ܕܒܥܐ ܐܢܐ܂ ܫܠܘ ܡܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܘܝܠܦܘ ܠܡܛܐܒܘ܂ ܥܩܒܘ ܕܝܢܐ ܘܐܛܐܒܘ ܠܛܠܝܡ̈ܐ܂ ܕܘܢܘ ܝܬܡ̈ܐ ܘܕܘܢܘ ܐܪ̈ܡܠܬܐ܂ ܘܡܐ ܕܥܒܕܬܘܢ ܗܠܝܢ܂ ܬܘ ܢܡܠܠ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ܂ ܘܐܢ ܢܗܘܘܢ ܚܛܗܝ̈ܟܘܢ ܐܝܟ ܙܚܘܪܝܬܐ ܐܝܟ ܬܠܓܐ ܢܬܚܘܪܘܢ܂ ܘܐܢ ܢܣܡܩܘܢ ܐܝܟ ܬܘܠܥܬܐ ܐܝܟ ܥܡܪܐ ܢܗܘܘܢ ܘܡܠܐܟܝ ܐܡܪ܂ ܕܠܐ ܬܣܩܘܢ ܥܠ ܡܕܒܚܝ ܕܡܓܢ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܨܛܒܐ ܐܢܐ ܒܟܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ܂ ܘܕܢܝܐܝܠ ܐܡܪ ܠܗ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ܂ ܕܚ̈ܛܗܝܟ ܒܙܕܩ̈ܬܐ ܦܪܘܩ ܘܥܘܠܘܬܟ ܒܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܥܠ ܡܚܝ̈ܠܐ܂ ܘܠܐ ܒܕܒ̈ܚܐ ܘܒܩܘܪ̈ܒܢܐ܂ ܐܣܠܝܗ ܓܝܪ ܠܐܝܣܪܝܠ ܘܐܣܠܝ ܩܘܪ̈ܒܢܘܗܝ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܪܡܝܐ܂ ܕܟܣܦܐ ܡܣܠܝܐ ܩܪܘ ܐܢܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܐܣܠܝ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܐܦܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܩܕܡ ܐ̈ܦܝ ܘܢܦܩܘܢ܂ ܘܐܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܠܐܝܟܐ ܢܦܘܩ ܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܠܚܪܒܐ ܠܚܪܒܐ܂ ܘܕܠܟܦܢܐ ܠܟܦܢܐ܂ ܘܕܠܫܒܝܐ ܠܫܒܝܐ܂ ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ ܕܠܐ ܢܘܣܦ ܠܡܚܪ ܒܗܘܢ܂ ܘܐܦ ܐܫܥܝܐ ܐܡܪ܂ ܕܦܪܘܫܘ ܡܢܗܘܢ ܘܛܡܐ̈ܐ ܩܪܘ ܐܢܘܢ܂ ܘܐܦ ܐܪܡܝܐ ܐܡܪ ܕܫܒܩܬ ܒܝܬܝ ܫܒܩܬ ܝܪܬܘܬܝ܂ ܝܗܒܬ ܚܒܝܒܬ ܢܦܫܝ ܒܐܝܕܐ ܕܒ̈ܥܠܕܒܒܝܗ܂ ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ܂ ܕܝܗܒܬ ܠܗ ܠܒܪܬ ܥܡܝ ܟܬܒܐ ܕܫܘܒܩܢܐ܂ ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ܂ ܕܐܛܥܝ ܡܪܝܐ ܡܢ ܨܗܝܘܢ ܥܕܥ̈ܕܐ ܘܫܒܬܐ܂ ܘܐܦ ܒܚܙܩܝܐܝܠ ܢܒܝܐ ܦܪܫ ܘܚܘܝ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܩܪܝܝܘܬܗܘܢ܂ ܘܝܗܒ ܠܗܘܢ ܕܒܚ̈ܐ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ܂ ܕܛܟ ܒܥܠܬܗܘܢ ܢܬܟܠܘܢ ܡܢ ܚܛܗܝܗ̈ܘܢ܂ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢ ܠܥܠ ܕܝܗܒܬ ܠܗܘܢ ܦܘܩ̈ܕܢܐ ܘܕܝ̈ܢܐ ܐܘܕܥܬ ܐܢܘܢ܂ ܕܐܢ ܥܒܕ ܠܗܘܢ ܒܪܢܫܐ ܚܝܐ ܒܗܘܢ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܝܗܒܬ ܠܗܘܢ ܦܘܩ̈ܕܢܐ ܕܠܐ ܫܦܝܪ̈ܝܢ܂ ܘܕܝ̈ܢܐ ܕܠܐ ܢܚܘܢ ܒܗܘܢ܂ ܘܛܢܦܬ ܐܢܘܢ ܒܡܘܗܒ̈ܬܗܘܢ ܡܐ ܕܡܩܪܒܝܢ ܩܘܪ̈ܒܢܐ܀

8

ܐܬܛܦܝܣ ܐܘܢ ܥܛܠܐ ܣܦܪ ܢܡܘܣܐ ܡܠܦܢܐ ܕܥܡܐ܂ ܡܟܝܠ ܕܦܘܡܐ ܩܕܝܫܐ ܣܗܕ ܕܦܘܩ̈ܕܢܐ ܘܕܝ̈ܢܐ ܕܝܗܝܒܝܢ ܠܟ ܠܐ ܡܗܢܝܢ ܘܠܐ ܫܦܝܪ̈ܝܢ܂ ܕܡܢܘ ܚܨܝ̈ܦܢ ܐ̈ܦܝܟ ܘܣܪܒ ܒܕܪܫܐ܂ ܕܗܐ ܡܛܠ ܚܛܗ̈ܝܟ ܝܗܒ ܠܟ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܘܦܪܫ ܠܟ ܡܐܟ̈ܠܬܐ܂ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܟܝ ܦܘܩ̈ܕܢܐ ܘܕܝ̈ܢܐ ܐܡܪ ܚܙܩܝܐܝܠ ܕܡܢ ܕܥܒܕ ܠܗܘܢ ܚܝܐ/ܢܚܐ/ ܒܗܘܢ܂ ܘܥܠ ܐܝܠܝܢ ܐܡܪ ܕܝܗܒܬ ܠܟܘܢ ܦܘܩ̈ܕܢܐ ܕܠܐ ܫܦܝܪ̈ܝܢ܂ ܘܕܝ̈ܢܐ ܕܠܐ ܢܚܘܢ ܒܗܘܢ܂ ܦܘܩܕ̈ܢܐ ܕܝܢ ܘܕܝ̈ܢܐ ܡܚܝ̈ܢܐ ܗܢܘܢ ܐܢܘܢ ܕܡܢ ܠܥܠ ܟܬܝܒ̈ܝܢ܂ ܘܕܝ̈ܢܐ ܟܐܢ̈ܐ ܘܙܕܝܩ̈ܐ ܕܣܡ ܩܕܡܝܗܘܢ ܥܣܪܐ ܦܘܩ̈ܕܢܝܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܪܫܡ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܘܝܗܒ ܠܡܘܫܐ ܕܢܠܦ ܐܢܘܢ܂ ܘܟܕ ܥܒܕܘ ܠܗܘܢ ܥܓܠܐ ܘܣܛܘ ܡܢ ܒܬܪܗ܂ ܗܝܕܝܢ ܝܗܒ ܠܗܘܢ ܦܘܩ̈ܕܢܐ ܘܕܝܢ̈ܐ ܕܠܐ ܫܦܝܪ̈ܝܢ܂ ܩܘܪܒܢܐ ܘܬܕܟܝܬܐ ܕܓܪܒܐ ܘܕܕܝܒܐ ܘܕܟܦܣܐ ܘܕܝܠܕܐ܂ ܘܕܠܐ ܐܢܫ ܢܩܪܘܒ ܠܡܝܬܐ ܘܠܩܒܪܐ ܘܠܓܪ̈ܡܐ ܘܠܩ̈ܛܝܠܐ܂ ܘܕܥܠ ܟܠ ܚܛܗ̈ܝܢ ܢܩܪܒ ܩܘܪܒܢܐ܂ ܘܥܠ ܟܘܠ ܛܡܐܘܬܗ ܕܐܕܡ܂ ܘܥܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܐܡܪ܂ ܢܗܘܐ ܛܡܐ ܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ܂ ܐܦ ܟܕ ܢܣܚܐ ܒܡ̈ܝܐ܂ ܫܪܝܪܐܝܬ ܒܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ ܠܝܬ ܠܗ ܠܐܝܣܪܝܠ܂ ܐܦܠܐ ܚܕ ܝܘܡܐ ܕܕܟܐ ܡܢ ܚܛܗ̈ܐ܂ ܐܠܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܗ̈ܘܢ ܒܚ̈ܛܗܐ ܘܒܛܡܐܘܬܐ ܓܡܪܝܢ܂ ܘܡܢ ܢܡܘܣܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܙܕܕܩܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ܂ ܕܡܢ ܢܡܘܣܐ ܐܢܫ ܠܐ ܡܙܕܕܩ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܕܢܥܒܕ ܐܝܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ ܒܗ ܢܚܐ ܒܗܝܢ܂ ܘܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܐܢܫ ܠܡܥܒܕܗܝܢ ܠܐ ܡܨܐ܂ ܘܠܡܛܪܗܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚ܂ ܘܐܡܪ ܐܦ ܡܪܢ ܟܕ ܚܙܐ ܕܝܩܝܪܢ ܩܪܢ ܘܐܡܪ ܠܢ܂ ܕܬܘ ܠܘܬܝ ܠܐܝܐ̈ ܘܫܩܝ̈ܠܝ ܡܘܒ̈ܠܐ ܘܐܢܐ ܐܢܝܚܟܘܢ܂ ܘܫܩܘܠܘ ܢܝܪܐ ܕܝܠܝ ܥܠܝܟܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܢܝܪܝ ܩܠܝܠ ܗܘ ܘܒܣܝܡ܂ ܡܘܕܝܢܢ ܠܪ̈ܚܡܐ ܕܫܩܠܘ ܡܢܢ ܢܝܪܐ ܩܫܝܐ ܘܢܝܪܐ ܝܩܝܪܐ܂ ܘܝܗܒ ܠܢ ܕܝܠܗ ܢܝܚܐ ܘܒܣܝܡܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/15
Source:
Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Aphrahat, “Demonstration 15: On the Distinction between Foods - ܬܚܘܝܬܐ ܕܥܠ ܦܘܪܫ ܡܐ̈ܟܠܬܐ” based upon Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/15.
Bibliography:
Demonstration 15: On the Distinction between Foods - ܬܚܘܝܬܐ ܕܥܠ ܦܘܪܫ ܡܐ̈ܟܠܬܐ.” In Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/15.

Show Citation Styles