Aphrahat: Demonstration 16: On the Peoples, who have replaced the People - ܬܚܘܝܬܐ ܕܥܠ ܥܡܡ̈ܐ ܕܗܘܘ ܚܠܦ ܥܡܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
section :
1

ܥܡܡ̈ܐܓܝܪ ܕܡܢ ܟܘܠ ܠܫ̈ܢܝܢ ܡܩܕܡܝܢ ܗܘܘ ܩܪܝܢ ܠܝܪܬܘܬܗ ܕܥܠܝܐ ܡܢ ܩܕܡ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܠܗܐ ܠܐܒܪܗܡ܂ ܕܐܒܐ ܠܣܘܓܐܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܝܗܒܬܟ܂ ܘܡܘܫܐ ܐܟܪܙ ܘܐܡܪ܂ ܕܥܡܡ̈ܐ ܠܛܘܪܐ ܢܩܪܘܢ ܘܬܡܢ ܢܕܒܚܘܢ ܕܒܚ̈ܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ܂ ܘܒܬܫܒܘܚܬܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܐܡܪ ܠܗ ܠܥܡܐ܂ ܕܐܛܢܟܘܢ ܒܥܡ ܕܠܐ ܥܡ܂ ܘܒܥܡܐ ܣܟܠܐ ܐܪܓܙܟܘܢ܂ ܘܝܥܩܘܒ ܐܒܘܢ ܣܗܕ ܥܠ ܥܡܡ̈ܐ܂ ܟܕ ܡܒܪܟ ܠܝܗܘܕܐ ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܠܐ ܢܥܢܕ ܫܒܛܐ ܡܢ ܝܗܘܕܐ܂ ܘܡܒܕܩܢܐ ܡܢ ܒܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ܂ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܡܢ ܕܕܝܠܗ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܘܠܗ ܥܡܡ̈ܐ ܢܣܒܪܘܢ܂ ܘܐܫܥܝܐ ܐܡܪ܂ ܕܢܗܘܐ ܡܬܩܢ ܛܘܪ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܒܪܝܫ ܛܘܪ̈ܐ ܘܪܡ ܡܢ ܪ̈ܡܬܐ ܘܢܣܟܘܢ ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡ̈ܐ܂ ܘܢܐܬܘܢ ܥܡܡ̈ܐ ܣܓܝܐ̈ܐ ܡܢ ܪܘܚܩܐ܂ ܘܢܐܡܪܘܢ ܬܘ ܢܣܩ ܠܛܘܪܗ ܕܡܪܝܐ܂ ܘܠܒܝܬ ܐܠܗܗ ܕܝܥܩܘܒ܂ ܘܢܠܦܢ ܡܢ ܐܘܪ̈ܚܬܗ ܘܢܗܠܟ ܒܫܒܝܠܘܗ̈ܝ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ ܨܗܝܘܢ ܢܦܩ ܢܡܘܣܐ ܘܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ܂ ܘܢܕܘܢ ܒܝܬ ܥܡܡ̈ܐ܂ ܘܢܟܣ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡܡ̈ܐ ܪ̈ܚܝܩܐ܂ ܘܡܐ ܕܕܢ ܐܢܘܢ ܘܐܟܣ ܐܢܘܢ܂ ܗܝܕܝܢ ܢܩܒܠܘܢ ܡܪܕܘܬܐ܂ ܘܢܫܬܝܢܘܢ ܘܢܬܡܟܟܘܢ ܡܢ ܩܫܝܘܬܗܘܢ܂ ܘܢܪܥܘܢ ܣܦܣܪ̈ܝܗܘܢ ܠܣܟ̈ܝ ܦܕ̈ܢܐ ܘܪ̈ܘܡܚܝܗܘܢ ܠܡ̈ܓܠܐ܂ ܘܬܘܒ ܠܐ ܢܫܩܘܠ ܥܡܐ ܥܠ ܥܡܐ ܣܝܦܐ܂ ܘܬܘܒ ܠܐ ܢܐܠܦܘܢ ܩܪܒܐ܂ ܡܢ ܩܕܝܡ ܓܝܪ ܥܡܡ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐܠܗܐ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ܂ ܥܠ ܚܛܘ̈ܦܐ ܘܥܠ ܥܠܘܒ̈ܐ ܒܣܝ̈ܦܐ ܘܒܪ̈ܘܡܚܐ ܘܒܢܝܙܟ̈ܐ ܡܬܟܬܫܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܟܕ ܐܬܐ ܦܪܘܩܐ ܡܫܝܚܐ܂ ܬܒܪ ܩܫܬܐ ܕܩܪܒܐ܂ ܘܡܠܠ ܫܠܡܐ ܥܡ ܥܡܡ̈ܐ܂ ܘܐܪܥ ܐܢܘܢ ܣܦܣܪ̈ܝܗܘܢ ܠܣܟ̈ܝ ܦܕܢ̈ܐ܂ ܘܪ̈ܘܡܚܝܗܘܢ ܥܒܕܘ ܡܓܠܐ̈܂ ܕܢܐܟܠܘܢ ܥܡܠܐ ܕܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܘܠܐ ܡܢ ܒܙܬܐ܂ ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ܂ ܕܐܗܦܟ ܥܠ ܥܡܡ̈ܐ ܣܦܬܐ ܓܒܝܬܐ܂ ܕܢܩܪܘܢ ܟܠܗܘܢ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ܂ ܡܢ ܩܕܝܡ ܓܝܪ ܠܐ ܗ̈ܘܝ ܠܥܡܡ̈ܐ ܣܦܘ̈ܬܐ ܓܒܝ̈ܬܐ܂ ܘܠܐ ܩܪܝܢ ܗܘܘ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ܂ ܡܛܠ ܕܒܣ̈ܦܘܬܗܘܢ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܕܥܒܕ ܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܒܫܡ ܐܠܗܝ̈ܗܘܢ ܩܪܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܠܐ ܒܫܡ ܡܪܝܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܦ ܙܟܪܝܐ ܢܒܝܐ ܐܡܪ܂ ܕܢܬܠܘܘܢ ܠܡܪܝܐ ܥܡܡ̈ܐ ܣܓܝܐ̈ܐ ܘܥܫܝ̈ܢܐ܂ ܘܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܐܟܪܙ ܓܠܝܐܝܬ ܘܦܫܝܩܐܝܬ ܥܠ ܥܡܡ̈ܐ ܟܕ ܐܡܪ܂ ܕܥܡܡ̈ܐ ܢܫܒܩܘܢ ܓܠܝ̈ܦܝܗܘܢ ܘܢܩܥܘܢ ܘܢܟܪܙܘܢ ܘܢܐܡܪܘܢ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܕܕܓܠܘܬܐ ܕܐܘܪܬܘܢ ܐܒܗ̈ܝܢ ܠܐ ܡܕܡ ܐܢܘܢ܀

3

ܘܕܬܕܥ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܫܒܩ ܐܢܘܢ ܐܫܥܝܐ ܬܘܒ ܐܡܪ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܕܫܒܩܬܝܗܝ ܠܥܡܟ ܕܒܝܬ ܝܥܩܘܒ܂ ܘܩܪܐ ܫܡܗܘܢ ܣܕܘܡ̈ܝܐ ܘܥܡܐ ܕܥܡܘܪܐ ܘܐܥܠ ܥܡܡ̈ܐ ܚܠܦܝܗܘܢ܂ ܘܟܢܝ ܐܢܘܢ ܕܒܝܬ ܝܥܩܘܒ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܐܫܥܝܐ܂ ܘܩܪܐ ܠܥܡܡ̈ܐ ܥܠ ܫܡ ܕܒܝܬ ܝܥܩܘܒ܂ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܝܥܩܘܒ ܬܘ ܢܐܙܠ ܒܢܘܗܪܗ ܕܡܪܝܐ܂ ܡܛܠ ܕܐܫܬܒܩ ܠܗ ܥܡܐ ܕܒܝܬ ܝܥܩܘܒ܂ ܘܗܘܘ ܠܗܘܢ ܫܠܝ̈ܛܝ ܣܕܘܡ܂ ܘܥܡܐ ܕܥܡܘܪܐ܂ ܘܐܒܘܗܘܢ ܐܡܘܪܝܐ܂ ܘܐܡܗܘܢ ܚܬܝܬܐ܂ ܘܐܬܗܦܟܘ ܘܗܘܘ ܠܗܘܢ ܓܦܬܐ ܢܘܟܪܝܬܐ܂ ܕܥܢܒܝܗ̈ܘܢ ܥܢܒ̈ܝܢ ܡܪ̈ܝܪܢ܂ ܘܣܓܘܠܝܗ̈ܘܢ ܡܪܪܐ ܠܗܘܢ܂ ܒܢܝ̈ܐ ܡܪ̈ܘܕܐ ܘܟܣܦܐ ܡܣܠܝܐ܂ ܓܦܬܐ ܕܣܕܘܡ ܘܫܬܠܬܐ ܕܥܡܘܪܐ܂ ܟܪܡܐ ܕܐܘܥܝ ܚܪ̈ܘܒܐ ܚܠܦ ܥܢܒ̈ܐ܂ ܘܓܦܬܐ ܕܣܘܟ̈ܝܗ ܐܟܠܬ ܢܘܪܐ܂ ܘܠܡܕܡ ܠܐ ܐܙܠܐ ܘܠܐ ܟܫܪܐ܂ ܘܠܐ ܡܬܒܥܝܐ ܠܚܘܫܚܐ܂ ܬܪ̈ܝܢ ܓܝܪ ܩܪܐ ܝܥܩܘܒ܂ ܚܕ ܕܐܙܠ ܒܢܘܗܪܗ ܕܡܪܝܐ܂ ܘܚܕ ܕܡܫܬܒܩ܂ ܚܠܦ ܝܥܩܘܒ ܗܢܘܢ ܐܬܟܢܝܘ ܒܫ̈ܠܝܛܝ ܣܕܘܡ܂ ܘܒܫܡ ܝܥܩܘܒ ܐܬܩܪܝ ܥܡܐ ܕܡܢ ܥܡܡ̈ܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܢܒܝܐ ܥܠ ܥܡܡ̈ܐ ܕܗܢܘܢ ܢܗܘܘܢ ܡܩܪ̈ܒܝ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܚܠܦ ܥܡܐ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܪܒ ܫܡܝ ܒܥܡܡ̈ܐ܂ ܘܒܟܠ ܐܬܪ ܡܩܪܒܝܢ ܒܫܡܝ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܕܟ̈ܝܐ܂ ܘܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܡܪ ܢܒܝܐ ܕܒܩܘܪ̈ܒܢܝܟܘܢ ܠܐ ܐܨܛܒܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܕܠܐ ܒܣܡܘ ܠܝ ܕܒ̈ܚܝܟܘܢ܂ ܘܬܘܒ ܘܐܦ ܗܘܫܥ ܐܡܪ ܥܠ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܒܕܓܠܘܬܐ ܒܥܝܢ ܠܡܪܝܐ܂ ܘܐܫܥܝܐ ܐܡܪ ܕܠܒܗ ܪܚܝܩ ܡܢ ܐܠܗܗ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ܂ ܕܥܡܐ ܗܢܐ ܒܣܦܘ̈ܬܗ ܗܘ ܡܝܩܪ ܠܝ܂ ܘܠܒܗ ܪܚܝܩ ܡܢܝ܂ ܘܗܘܫܥ ܐܡܪ܂ ܕܚܕܪܢܝ ܒܕܓܠܘܬܐ ܐܦܪܝܡ܂ ܘܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܝܗܘܕܐ ܒܢܟܠܐ܂ ܥܕܡܐ ܕܢܚܬ ܥܡܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܘܐܝܢܐ ܥܡܐ܂ ܐܠܐ ܥܡܐ ܙܕܝܩܐ ܘܡܗܝܡܢܐ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܥܠ ܐܝܣܪܝܠ ܐܡܪ ܕܚܕܪܢܝ ܒܕܓܠܘܬܐ ܘܒܢܟܠܐ܂ ܘܥܠ ܐܦܪܝܡ ܕܗܐ ܡܠܟܘܬܐ ܚܛܝܬܐ ܡܢ ܐܦܪܝܡ ܩܡܬ ܒܐܝܣܪܝܠ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܫܡ ܝܗܘܕܐ ܠܐ ܐܬܕܟܪ ܒܗܘ ܦܬܓܡܐ܂ ܢܦܩܝܢ ܗܘܘ ܒܪܘܚܐ ܕܝܗܘܕܐ ܗܘ ܩܕܝܫܐ ܘܡܗܝܡܢܐ܂ ܕܢܚܬ ܘܐܬܠܘܝ ܠܡܪܝܐ܂ ܐܠܐ ܢܒܝܐ ܓܠܝܐܝܬ ܘܦܫܝܩܐܝܬ ܐܟܪܙ܂ ܕܚܕܪܢܝ ܒܕܓܠܘܬܐ ܐܦܪܝܡ ܘܐܝܣܪܝܠ܂ ܥܠ ܕܓܠܝܐܝܬ ܐܣܛܝ ܐܢܘܢ ܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܢܒܛ ܒܥܓܠܐ܂ ܘܝܗܘܕܐ ܒܢܟܠܐ܂ ܥܠ ܕܒܢܟܠܐ ܘܒܛܘܫܝܐ ܣܓܕܝܢ ܗܘܘ ܠܦܬܟܪ̈ܐ܂ ܟܕ ܚܘܝ ܛܢܦܘܬܗܘܢ ܬܘܒ ܠܚܙܩܝܐܝܠ܂ ܘܥܠܝܗܘܢ ܐܟܪܙ ܗܘܫܥ ܟܕ ܟܢܝ ܐܢܘܢ ܒܐܢܬܬܐ ܙܢܝܬܐ ܘܓܝܪܬܐ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܥܠ ܟܢܘܫܬܐ ܕܐܝܣܪܝܠ ܕܬܥܒܪ ܙܢܝܘܬܗ ܡܢ ܐܦ̈ܝܗ܂ ܘܥܠ ܟܢܘܫܬܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܐܡܪ ܕܬܥܒܪ ܓܘܪܗ ܡܢ ܒܝܢܬ ܬܕ̈ܝܗ ܘܕܬܕܥ ܠܟ ܕܥܠ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܟܢܘܫ̈ܬܐ ܐܡܪ ܢܒܝܐ܂ ܘܟܢܝ ܐܢܘܢ ܒܙܢܝܬܐ ܘܓܝܪܬܐ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܒܬܪܗ ܕܦܬܓܡܐ܂ ܕܐܠܐ ܬܥܒܪ ܙܢܝܘܬܗ ܡܢ ܐ̈ܦܝܗ܂ ܘܓܘܪܗ ܡܢ ܒܝܢܬ ܬܕ̈ܝܗ܂ ܐܫܠܚܝܗ ܥܪܛܠ ܘܐܫܒܩܝܗ ܐܝܟ ܝܘܡܐ ܕܝܠܝܕܐ ܒܗ܂ ܘܐܝܟ ܝܘܡܐ ܕܣܠܩܬ ܒܗ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ܂ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܟܢܘܫ̈ܬܗܘܢ܂ ܚܕܐ ܕܐܝܣܪܝܠ ܘܚܕܐ ܕܝܗܘܕܐ܂ ܕܐܝܣܪܝܠ ܙܢܝܬܐ܂ ܘܕܝܗܘܕܐ ܓܝܪܬܐ܂ ܘܥܡܐ ܕܡܢ ܥܡܡ̈ܐ܂ ܥܡܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡܗܝܡܢܐ ܕܢܚܬ ܘܐܬܠܘܝ ܠܡܪܝܐ܂ ܘܠܡܢܐ ܐܡܪ ܕܢܚܬ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܢܚܬܘ ܡܢ ܪܡܘܬܗܘܢ܂ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܟܢܝ ܚܙܩܝܐܝܠ ܬܘܒ ܒܐܗܠܐ ܘܒܐܗܠܝܒܐ܂ ܘܠܬܪ̈ܬܝܢ ܟܢܘܫܬܗ̈ܘܢ ܩܪܐ ܬܪ̈ܬܝܢ ܣܘܟ̈ܝܗ ܕܓܦܬܐ ܕܐܟܠܬ ܢܘܪܐ܂ ܕܘܝܕ ܬܘܒ ܐܟܪܙ ܘܐܡܪ ܥܠ ܥܡܡ̈ܐ܂ ܕܡܪܝܐ ܢܡܢܐ ܒܟܬܒܐ ܠܥܡܡ̈ܐ܂ ܘܥܠ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܐܬܢܒܝ ܘܐܡܪ܂ ܕܢܬܥܛܘܢ ܡܢ ܣܦܪܟ ܕܚ̈ܝܐ܂ ܘܥܡ ܙܕܝܩ̈ܝܟ ܠܐ ܢܬܟܬܒܘܢ܀

4

ܗܘܝܬ ܕܝܢ ܝܕܥ ܚܒܝܒܝ܂ ܕܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܟܬܝܒܝܢ ܗܘܘ ܒܣܦܪܗ ܕܩܕܝܫܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܡܘܫܐ ܩܕܡ ܐܠܗܗ܂ ܕܐܘ ܫܒܘܩ ܣܟܠܘܬܐ ܠܥܡܐ ܗܢܐ܂ ܐܘ ܥܛܝܢܝ ܡܢ ܣܦܪܟ ܕܟܬܒܬ܂ ܘܐܡܪ ܡܢ ܕܚܛܐ ܠܝ ܐܥܛܝܘܗܝ ܡܢ ܣܦܪܝ܂ ܘܟܕ ܚܛܘ ܠܗܘܢ܂ ܐܡܪ ܥܠܝܗܘܢ ܕܘܝܕ܂ ܢܬܥܛܘܢ ܡܢ ܣܦܪܟ ܕܚ̈ܝܐ܂ ܘܥܡ ܙܕܝܩ̈ܝܟ ܠܐ ܢܬܟܬܒܘܢ܂ ܘܥܠ ܥܡܡ̈ܐ ܐܡܪ܂ ܡܪܝܐ ܢܡܢܐ ܒܟܬܒܐ ܠܥܡܡ̈ܐ܂ ܡܛܠ ܕܥܡܡ̈ܐ ܠܐ ܪܫܝܡܝܢ ܗܘܘ ܒܣܦܪܐ ܘܒܟܬܒܐ܂ ܘܚܙܝ ܚܒܝܒܝ܂ ܕܡܩܕܡ ܪܫܝܡ ܩܪܝܢܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܡܢ ܩܕܡ ܩܪܝܢܐ ܕܥܡܐ܂ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܓܝܪ ܚܛܝܢ ܗܘܘ ܒܡܕܒܪܐ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܓܝܪ ܠܡܘܫܐ܂ ܕܫܒܘܩܝܢܝ ܐܥܛܝܘܗܝ ܠܥܡܐ ܗܢܐ܂ ܘܐܥܒܕܟ ܠܥܡܐ ܕܪܒ ܘܡܝܬܪ ܡܢܗܘܢ܂ ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܡܛܐ ܙܒܢܐ ܕܥܡܡ̈ܐ܂ ܘܚܪܢܐ ܗܘܐ ܦܪܘܩܗܘܢ܂ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܡܘܫܐ܂ ܕܢܗܘܐ ܦܪܘܩܐ ܘܡܠܦܢܐ ܠܥܡܐ܂ ܕܡܢ ܥܡܡ̈ܐ ܕܪܒ ܘܡܝܬܪ ܡܢ ܥܡܐ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܪܒܬܐ ܘܡܝܬܪܬܐ ܠܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܝܐܝܐ ܗܘܬ ܕܢܫܡܗܝܗ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܫܥܝܐ܂ ܕܙܥܘܪܝܐ ܗܝ ܗܕܐ ܕܬܗܘܐ ܠܝ ܥܒܕܐ܂ ܘܬܦܢܐ ܢܘܪܒܐ ܕܝܥܩܘܒ܂ ܘܬܩܝܡ ܫܒܛܐ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܐܠܐ ܝܗܒܬܟ ܢܘܗܪܐ ܠܥܡ̈ܡܐ܂ ܕܬܚܘܐ ܦܘܪܩܢܝ ܥܕܡܐ ܠܣ̈ܘܦܝܗ ܕܐܪܥܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܟܪܙ ܐܫܥܝܐ ܥܠ ܥܡܡ̈ܐ܂ ܕܫܘܡܥܘܢܝ ܥܡܡ̈ܐ܂ ܘܨܘܬܘܢܢܝ/ܘܨܘܬܝܢܝ/ ܐܡܘ̈ܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܢܡܘܣܐ ܡܢ ܩܕܡܝ ܢܦܩ܂ ܘܕܝܢܝ ܢܘܗܪܐ ܗܘ ܠܥܡܡ̈ܐ܂ ܘܕܘܝܕ ܐܡܪ܂ ܕܡܫܡܥ ܐܕܢܐ ܢܫܡܥܘܢܢܝ ܒܢ̈ܝܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ܂ ܘܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܒܢܝ̈ܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܢܬܟܠܘܢ ܘܢܬܚܓܪܘܢ ܡܢ ܫܒܝ̈ܠܝܗܘܢ܂ ܥܡܡ̈ܐ ܓܝܪ ܫܡܥܘ ܘܐܬܚܓܪܘ ܡܢ ܫܒ̈ܝܠܐ ܕܕܚܠܬܐ ܕܨܠܡ̈ܐ ܘܕܦܬܟܪ̈ܐ܀

5

ܘܐܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܠܢ ܩܪܐ ܒܢ̈ܝܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ܂ ܗܢܘܢ ܠܐ ܗܘܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܐܬܩܪܝܘ ܐܠܐ ܒܢ̈ܝܐ ܘܝܪ̈ܬܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܫܥܝܐ܂ ܕܒ̈ܢܝܐ ܪܒܝܬ ܘܪܡܪܡܬ܂ ܘܗܢܘܢ ܐܥܠܝܘ ܒܝ܂ ܘܢܒܝܐ ܐܡܪ܂ ܕܡܢ ܡܨܪܝܢ ܩܪܝܬܗ ܒܪܝ܂ ܘܠܡܘܫܐ ܐܡܪ ܩܕܝܫܐ܂ ܕܐܡܪ ܠܦܪܥܘܢ܂ ܫܕܪ ܒܪܝ ܘܢܦܠܚܢܝ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܒܪܝ ܒܘܟܪܝ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܐܠܐ ܥܡܡ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܫܡܥܘܗܝ ܠܐܠܗܐ܂ ܘܐܬܚܓܪܘ ܘܐܬܟܠܝܘ ܡܢ ܫܒܝ̈ܠܐ ܕܚܛܗ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܐܫܥܝܐ܂ ܕܬܩܪܐ ܥܡܡ̈ܐ ܕܠܐ ܝܕܥܘܟ܂ ܘܥܡܡ̈ܐ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܠܟ ܠܘܬܟ ܢܐܬܘܢ ܘܢܬܦܢܘܢ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܐܫܥܝܐ܂ ܫܡܥܘ ܥܡܡ̈ܐ ܡܕܡ ܕܥܒܕܬ܂ ܘܕܥܘ ܪ̈ܚܝܩܐ ܓܢܒܪܘܬܝ܂ ܘܥܠ ܥܕܬܐ ܘܟܢܘܫܬܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܐܡܪ ܕܘܝܕ܂ ܕܐܬܕܟܪ ܥܕܬܟ ܕܩܢܝܬ ܡܢ ܩܕܝܡ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܕܘܝܕ܂ ܕܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܟܠ ܥܡܡ̈ܝܢ܂ ܘܠܫܡܗ ܢܫܒܚܢ ܐܡܘ̈ܬܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܕܡܪܝܐ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ܂ ܘܗܘܝܘ ܫܠܝܛ ܥܠ ܥܡܡ̈ܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܢܒܝܐ܂ ܕܒܝܘ̈ܡܬܐ ܐܚܪ̈ܝܐ܂ ܐܫܘܕ ܪܘܚܝ ܥܠ ܟܠ ܒܣܪ ܘܢܬܢܒܘܢ܂ ܘܠܐ ܢܠܦ ܐܢܫ ܠܒܪ ܡܕܝܢܬܗ܂ ܘܐܦܠܐ ܠܐܚܘܗܝ܂ ܘܢܐܡܪ ܕܕܥ ܠܡܪܢ܂ ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܢܕܥܘܢܢܝ܂ ܡܢ ܙܥܘܪܗܘܢ ܘܥܕܡܐ ܠܩܫܝܫܗܘܢ܂ ܘܥܠ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܐܡܪ܂ ܕܐܫܕܪ ܟܦܢܐ ܒܐܪܥܐ܂ ܠܐ ܕܟܦܢ ܠܠܚܡܐ܂ ܘܠܐ ܕܨܗܐ ܠܡ̈ܝܐ܂ ܐܠܐ ܠܡܫܡܥ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ܂ ܘܢܐܬܘܢ ܡܢ ܡܥܪܒܐ ܘܥܕܡܐ ܠܡܕܢܚܐ܂ ܘܡܢ ܬܝܡܢܐ ܘܥܕܡܐ ܠܓܪܒܝܐ܂ ܠܡܒܥܐ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܘܠܐ ܢܫܟܚܘܢܗ܂ ܡܛܠ ܕܦܪܩ ܠܗ ܡܢܗܘܢ܂ ܡܘܫܐ ܩܕܡ ܟܬܒ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܕܟܕ ܢܐܪܥܢܟ ܒܝܫ̈ܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܒܚܪܬܐ ܕܝܘܡ̈ܬܐ܂ ܬܐܡܪ܂ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܐܠܗܐ ܒܓܘܝ ܐܪܥܢܝ ܗܠܝܢ ܒܝܫ̈ܬܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪܘ ܒܝܘܡ̈ܝ ܚܙܩܝܐܝܠ܂ ܕܫܒܩܗ ܡܪܝܐ ܠܐܪܥܐ܂ ܘܬܘܒ ܠܐ ܚܙܐ ܠܢ ܡܪܝܐ܂ ܘܐܫܥܝܐ ܐܡܪ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܕܚܘܒ̈ܝܟܘܢ ܦܪܫܘ ܒܝܢܝܟܘܢ ܠܐܠܗܟܘܢ܂ ܘܚܛܗܝ̈ܟܘܢ ܟܠܘ ܛܒ̈ܬܐ ܡܢܟܘܢ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܬܩܪܘܢ ܒܐܕ̈ܢܝ ܒܩܠܐ ܪܡܐ܂ ܘܠܐ ܐܫܡܥܟܘܢ܂ ܘܥܠ ܥܡܐ ܕܡܢ ܥܡܡ̈ܐ ܐܡܪ ܕܘܝܕ܂ ܕܟܠܟܘܢ ܥܡܡ̈ܐ ܩܘܫܘ ܟܦܐ܂ ܘܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܒܩܠܐ ܕܫܘܒܚܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܕܫܡܥܘ ܗܕܐ ܟܘܠܟܘܢ ܥܡܡ̈ܐ܂ ܘܨܘܬܘ ܟܠ ܝܬܒ̈ܝ ܐܪܥܐ܀

6

ܘܐܦ ܡܢ ܩܕܝܡ ܟܠ ܕܫܦܪ ܠܐܠܗܐ ܡܢ ܥܡܡ̈ܐ܂ ܝܬܝܪ ܐܙܕܕܩ ܡܢ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܝܬܪܘܢ ܟܘܡܪܐ ܕܡܢ ܥܡܡ̈ܐ܂ ܗܘ ܘܙܪܥܗ ܐܬܒܪܟ܂ ܘܥܫܢ ܡܘܬܒܗ܂ ܘܣܡ ܒܫܩܝܦܐ ܩܢܗ܂ ܘܓܒܥܘܢ̈ܝܐ ܡܢ ܥܡܡ̈ܐ ܛܡ̈ܐܐ ܝܗܒ ܝܫܘܥ ܝܡܝܢܐ܂ ܘܥܠܘ ܘܐܣܬܬܪܘ ܒܝܪܬܘܬܗ ܕܡܪܝܐ܂ ܘܗܘܘ ܠܩ̈ܛܝ ܩܝܣ̈ܐ ܘܡ̈ܠܝܝ ܡ̈ܝܐ ܠܟܢܘܫܬܗ ܘܠܡܕܒܚܗ ܕܡܪܝܐ܂ ܘܟܕ ܒܥܐ ܫܐܘܠ ܕܢܩܛܠ ܐܢܘܢ ܐܬܟܠܝܘ ܫܡܝܐ ܡܢ ܡܛܪܐ܂ ܥܕܡܐ ܕܐܬܢܟܣܘ ܒܢܘܗ̈ܝ ܕܫܐܘܠ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܦܢܝ ܡܪܝܐ ܥܠ ܐܪܥܐ܂ ܘܒܪܟ ܠܝܪܬܘܬܗ܂ ܘܪܚܒ ܙܢܝܬܐ ܕܩܒܠܬ ܠܓܫܘ̈ܫܐ܂ ܗܘܬ ܗܝ ܘܒܝܬ ܐܒܘܗ ܡܩܒܠܬ ܝܪܬܘܬܐ ܒܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܥܘܒܪ ܐܕܘܡ ܡܢ ܓܬ ܕܦܠܫܬ̈ܝܐ܂ ܠܒܝܬܗ ܥܠܬ ܩܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ܂ ܘܐܬܝܩܪܬ ܠܘܬܗ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܐܬܒܪܟ ܗܘ ܘܒܝܬܗ ܡܢ ܡܪܝܐ܂ ܘܐܬܝ ܓܬܝܐ ܬܪܣܝ ܠܕܘܝܕ ܒܙܒܢ ܪܕܘܦܝܗ܂ ܘܐܬܝܩܪ ܫܡܗ ܕܝܠܗ ܘܙܪܥܗ܂ ܘܥܒܕܡܠܟ ܟܘܫܝܐ ܒܓܪܐ ܡܗܝܡܢܐ ܐܣܩ ܠܐܪܡܝܐ ܡܢ ܓܘܒܐ܂ ܟܕ ܫܒܘܗܝ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܥܡܗ܂ ܗܕܐ ܗܝ ܕܐܡܪ ܥܠܝܗܘܢ ܡܘܫܐ܂ ܕܓܝܘܪܐ ܕܒܟ ܢܗܘܐ ܠܥܠ܂ ܘܐܢܬ ܬܚܘܬ ܠܬܚܬ܂ ܗܢܘܢ ܫܒܘ ܘܐܚܬܘ ܠܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܠܓܘܒܐ ܬܚܬܝܐ܂ ܘܥܒܕܡܠܟ ܓܝܘܪܐ ܡܢ ܟܘܫ ܐܣܩܗ ܠܐܪܡܝܐ ܡܢ ܓܘܒܐ܂ ܘܪܥܘܬ ܡܘܐܒܝܬܐ ܡܢ ܥܡܐ ܡܪܓܙܢܐ܂ ܥܠܬ ܘܐܬܚܠܛܬ ܒܥܡܐ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܡܢ ܙܪܥܗ ܩܡܬ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡ̈ܠܟܐ܂ ܕܡܢܗܘܢ ܐܬܝܠܕ ܦܪܘܩܐ ܒܥܡܡ̈ܐ/ܕܥܡ̈ܡܐ܂/ ܘܐܘܪܝܐ ܚܬܝܐ ܡܢ ܥܡܐ ܛܡܐܐ ܪܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܓܒܪ̈ܘܗܝ ܕܕܘܝܕ܂ ܘܥܠ ܕܩܛܠܗ ܕܘܝܕ ܒܢܟܠܐ ܒܩܪܒܐ ܕܒ̈ܢܝ ܥܡܘܢ܂ ܘܪܓ ܐܢܬܬܗ ܘܢܣܒܗ܂ ܩܒܠ ܕܘܝܕ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܠܐ ܬܥܢܕ ܚܪܒܐ ܡܢ ܒܝܬܗ ܠܥܠܡ܀

7

ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܐܫܥܝܐ ܥܠ ܦܪܘܩܢ܂ ܕܝܗܒܬܟ ܩܝܡܐ ܠܥܡܐ ܘܢܘܗܪܐ ܠܥܡܡ̈ܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܟܝ ܗܘܐ ܩܝܡܐ ܠܥܡܐ܂ ܐܠܐ ܕܡܢ ܙܒܢܐ ܕܐܬܐ ܢܘܗܪܐ ܘܦܪܘܩܐ ܕܥܡܡ̈ܐ܂ ܡܢ ܗܘ ܙܒܢܐ ܐܬܟܠܝ ܐܝܣܪܐܝܠ/ܐܝܣܪܝܠ/ ܡܢ ܣܓܕܬܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ܂ ܘܗܘܐ ܠܗܘܢ ܩܝܡܐ ܫܪܝܪܐ܂ ܥܠ ܗܕܐ ܐܡܪ ܡܘܫܐ܂ ܕܐܛܢܟܘܢ ܒܥܡ ܕܠܐ ܥܡ܂ ܘܒܥܡܐ ܣܟܠܐ ܐܪܓܙܟܘܢ܂ ܛܢܘ ܒܢ܂ ܘܡܛܠܬܢ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܠܐ ܣܓܕܝܢ܂ ܕܠܐ ܢܬܚܣܕܘܢ ܡܢܢ܂ ܕܚܢܢ ܫܒܩܢ ܦܬܟܪ̈ܐ܂ ܘܩܪܝܢ ܕܓܠܘܬܐ ܠܡܕܡ ܕܫܒܩܘ ܠܢ ܐܒܗ̈ܝܢ܂ ܘܪܓܙܝܢ܂ ܘܡܬܬܒܪ ܠܒܗܘܢ܂ ܕܥܠܢ ܘܗܘܝܢ ܝܪ̈ܘܬܐ ܚܠܦܝܗ̈ܘܢ܂ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܗܢܘ ܩܝܡܐ ܕܗܘܐ ܠܗܘܢ܂ ܕܠܐ ܢܣܓܕܘܢ ܠܐܠܗ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܂ ܐܦܢ ܠܐ ܩܒܠܘܗܝ ܒܢ ܐܛܢ ܐܢܘܢ܂ ܘܠܢ ܗܘܐ ܢܘܗܪܐ ܘܚܝ̈ܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܟܪܙ ܘܐܡܪ܂ ܟܕ ܡܠܦ ܕܐܢܐ ܢܘܗܪܗ ܐܢܐ ܕܥܠܡܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܗܝܡܢܘ ܥܕ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܢܘܗܪܐ܂ ܥܕܠܐ ܡܕܪܟ ܠܟܘܢ ܚܫܘܟܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܗܠܟܘ ܒܢܘܗܪܐ ܕܒܢܘ̈ܗܝ ܕܢܘܗܪܐ ܬܬܩܪܘܢ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܥܠܘܗܝ܂ ܕܢܘܗܪܐ ܒܚܫܘܟܐ ܡܢܗܪ ܗܘܐ܂ ܗܢܘ ܗܘ ܩܝܡܐ ܕܗܘܐ ܠܥܠܡܐ܂ ܘܢܘܗܪܐ ܕܐܢܗܪ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡܡ̈ܐ܂ ܘܚܓܪ ܘܟܠܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܫܒ̈ܝܠܐ ܡܥܩܡ̈ܐ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܕܒܡܐܬܝܬܗ ܢܗܘܐ ܥܪܡܐ ܠܫܦܝܐ܂ ܘܐܬܪܐ ܥܣܩܐ ܠܦܩܥܬܐ܂ ܘܢܬܓܠܐ ܐܝܩܪܗ ܕܡܪܝܐ܂ ܘܢܚܙܐ ܟܠ ܒܣܪ ܚܝܘܗ̈ܝ ܕܐܠܗܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/16
Source:
Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Aphrahat, “Demonstration 16: On the Peoples, who have replaced the People - ܬܚܘܝܬܐ ܕܥܠ ܥܡܡ̈ܐ ܕܗܘܘ ܚܠܦ ܥܡܐ ” based upon Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/16.
Bibliography:
Demonstration 16: On the Peoples, who have replaced the People - ܬܚܘܝܬܐ ܕܥܠ ܥܡܡ̈ܐ ܕܗܘܘ ܚܠܦ ܥܡܐ .” In Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/16.

Show Citation Styles