Digital Syriac Corpus

Odes of Solomon: Ode 18

   https://syriaccorpus.org/161
line :
line group :
1 ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܠܶܒܝ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ ܘܐܷܬܝܰܬܰܪ܆ ܕܐܷܫܰܒܚܺܝܘܗ̱ܝ ܒܝܰܕ ܫܶܡܝ. 2 ܐܶܬܥܰܫܰܢܘ ܗܰܕܳܡܱ̈ܝ܆ ܐܰܝܟ ܕܠܴܐ ܢܶܦܠܽܘܢ ܡܼܶܢ ܚܰܝܠܶܗ. 3 ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܐܶܬܪܰܚܰܩܘ ܡܼܶܢ ܦܰܓܪܝ܆ ܘܩܳܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝܼ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. 4 ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܚܰܣܺܝܪܺܝܢ܆ ܬܶܫܕܶܐ ܡܶܢܝ ܦܶܬܓܳܡܳܟ. 5 ܐܳܦܠܴܐ ܡܶܛܽܠ ܥܒܿܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢܿ܆ ܬܶܟܠܷܐ ܡܶܢܝ ܫܽܘܡܠܳܝܳܟ. 6 ܠܴܐ ܢܶܙܕܟܶܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܡܼܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ܆ ܐܳܦ ܠܴܐ ܢܶܥܪܽܘܩ ܫܪܳܪܳܐ ܡܼܶܢ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ. 7 ܠܙܳܟܽܘܬܳܐ ܬܣܺܝܡܝ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܝܰܡܝܺܢܳܟ܆ ܘܰܬܩܰܒܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܬܰܪ܆ ܘܰܬܢܰܛܰܪ ܡܼܶܢ ܠܟܽܠ ܕܰܒܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܐܰܚܺܝܕ. 8 ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܠܳܗܝ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܠܰܝܬ ܒܦܽܘܡܳܟ܆ ܐܶܠܴܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. 9 ܘܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ ܠܴܐ ܝܿܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦܠܴܐ ܝܳܕܥܳܐ ܠܳܟ. 10 ܘܠܴܐ ܝܿܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܐܳܦܠܴܐ ܗ̱ܝܼ ܝܳܕܥܳܐ ܠܳܟ. 11 ܘܐܷܬܚܰܙܝܰܬ ܐܰܝܟ ܥܽܘܪܳܐ ܠܴܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ܆ ܘܐܰܝܟ ܣܰܪܝܽܘܬܶܗ ܕܝܰܡܳܐ. 12 ܘܰܣܒܼܰܪܘ ܥܠܶܝܗܿ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ ܕܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝܼ܆ ܘܐܶܬܰܘ ܐܶܦ ܗܳܢܽܘܢܿ ܐܰܝܟ ܕܡܽܘܬܳܗܿ ܘܐܶܣܬܰܪܰܩܘ. 13 ܘܝܼܺܕܰܥܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܿܳܕܥܺܝܢ ܘܐܶܬܚܰܫܰܒܘ܆ ܘܠܴܐ ܐܶܬܛܰܢܰܦܘ ܒܡܰܚܫ̈ܒܳܬܗܽܘܢܿ. 14 ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܰܘ ܒܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ܆ ܘܰܓܚܶܟܘ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܠܟܺܝܢ ܒܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. 15 ܘܗܳܢܽܘܢܿ ܕܶܝܢ ܡܰܠܶܠܘ ܫܪܳܪܳܐ܆ ܡܼܶܢ ܢܦܳܚܳܐ ܕܰܢܼܦܰܚ ܒܗܽܘܢܿ ܡܪܰܝܡܳܐ. 16 ܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܘܪܰܒܘܽܬ ܝܳܐܝܘܽܬܳܐ ܠܰܫܡܶܗ. ܗܰܠܶܠܘܽܝܰܐ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/161
Source:
James H. Charlesworth (ed.), The Odes of Solomon: The Syriac Texts (Oxford: Oxford University Press, 1973). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: July 6, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Odes of Solomon: Ode 18” based upon James H. Charlesworth (ed.), The Odes of Solomon: The Syriac Texts (Oxford: Oxford University Press, 1973), Digital Syriac Corpus, last modified July 6, 2017, https://syriaccorpus.org/161.
Bibliography:
Odes of Solomon: Ode 18.” In The Odes of Solomon: The Syriac Texts, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/161.

Show Citation Styles