Aphrahat: Demonstration 17: On the Messiah, that he is the Son of God - ܬܚܘܝܬܐ ܕܢܚܘܐ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܕܒܪܗ ܗܘ ܕܐܠܗܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
section :
4

ܬܘܒ ܫܡܥ ܥܠ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܩܪܝܢܝܗܝ܂ ܘܐܡܪܝܢ ܕܟܕ ܠܝܬ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܠܗܢܐ ܝܫܘܥ ܙܩܝܦܐ ܒܪܐ ܒܘܟܪܐ ܠܐܠܗܐ܂ ܠܗ ܓܝܪ ܠܐܝܣܪܝܠ ܒܪܝ ܒܘܟܪܝ ܩܪܝܗܝ܂ ܟܕ ܫܠܚ ܠܦܪܥܘܢ ܒܝܕ ܡܘܫܐ ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܒܪܝ ܒܘܟܪܝ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܐܡܪܬ ܠܟ ܕܫܕܪ ܠܒܪܝ ܘܢܦܠܚܢܝ܂ ܘܐܠܐ ܨܒܝܬ ܠܡܫܕܪܘ܂ ܗܐ ܩܛܠ ܐܢܐ ܠܒܪܟ ܒܘܟܪܟ܂ ܘܐܦ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܣܗܕ ܥܠ ܗܕܐ ܘܚܣܕ ܐܢܘܢ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܥܡܐ܂ ܕܡܢ ܡܨܪܝܢ ܩܪܝܬܗ ܒܪܝ܂ ܐܝܟ ܕܩܪܝܬ ܐܢܘܢ܂ ܗܟܢܐ ܐܙܠܘ܂ ܘܣܓܕܘ ܠܒܥܠܐ ܘܠܓܠܝ̈ܦܐ ܣܡܘ ܒܣܡ̈ܐ܂ ܘܐܫܥܝܐ ܐܡܪ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܕܒ̈ܢܝܐ ܪܒܝܬ ܘܪܡܪܡܬ܂ ܘܗܢܘܢ ܐܥܠܝܘ ܒܝ܂ ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ܂ ܕܒ̈ܢܝܐ ܐܢܬܘܢ܂ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ܂ ܘܥܠ ܫܠܝܡܘܢ ܐܡܪ܂ ܕܗܘ ܢܗܘܐ ܠܝ ܠܒܪܐ܂ ܘܐܢܐ ܐܗܘܐ ܠܗ ܠܐܒܐ܂ ܘܐܦ ܚܢܢ ܩܪܝܢܝܗܝ ܠܗܢܐ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܕܒܗ ܝܕܥܢܝܗܝ ܠܐܠܗܐ܂ ܐܝܟ ܕܩܪܝܗܝ ܠܐܝܣܪܝܠ ܒܪܝ ܒܘܟܪܝ܂ ܘܐܝܟ ܕܐܡܪ ܥܠ ܫܠܝܡܘܢ ܕܒܪ ܢܗܘܐ ܠܝ܂ ܘܩܪܝܢܝܗܝ ܐܠܗܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܟܢܝ ܠܡܘܫܐ ܒܫܡܐ ܕܢܦܫܗ܂ ܘܐܦ ܕܘܝܕ ܐܡܪ ܥܠܝܗܘܢ ܕܐܢܐ ܐܡܪܬ ܕܐ̈ܠܗܐ ܐܢܬܘܢ܂ ܘܒܢܘܗ̈ܝ ܕܡܪܝܡܐ ܟܘܠܟܘܢ܂ ܘܟܕ`ܠܐ ܐܟܫܪܘ ܡܟܝܠ ܐܡܪ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܐܝܟ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܬܡܘܬܘܢ܂ ܘܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܬܦܠܘܢ܀

6

ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܪܫܝܥܐ ܒܦܘܡ ܢܒܝܗ ܐܠܗܐ ܡܠܟ ܡ̈ܠܟܐ ܩܪܝܗܝ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܐܪܡܝܐ܂ ܕܟܠ ܥܡܐ ܘܡܠܟܘܬܐ ܕܠܐ ܢܥܠ ܨܘܪܗ ܒܢܝܪܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟ ܡ̈ܠܟܐ ܥܒܕܝ܂ ܒܟܦܢܐ ܘܒܚܪܒܐ ܘܒܡܘܬܢܐ ܐܦܩܘܕ ܥܠ ܥܡܐ ܗܘ܂ ܘܟܕ ܗܘ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܡ ܡܠܟܘܬܐ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܠܐ ܚܣܟ܂ ܘܟܕ ܐܠܗܐ ܗܘ ܪܒܐ ܫܡ ܐܠܗܘܬܐ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܒܣܪܐ ܠܐ ܚܣܟ܂ ܘܟܕ ܕܝܠܗ ܗܝ ܟܘܠܗ ܐܒܗܘܬܐ܂ ܐܦ ܐܒܗ̈ܐ ܩܪܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܓܝܪ ܠܟܢܘܫܬܐ܂ ܕܚܠܦ ܐܒܗ̈ܝܟܝ ܢܗܘܘܢ ܒܢܝ̈ܟܝ܂ ܘܟܕ ܕܝܠܗ ܗܝ ܫܠܝܛܘܬܐ܂ ܫܘܠܛܢܐ ܝܗܒ ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܚܕ ܥܠ ܚܒܪܗ܂ ܘܟܕ ܕܝܠܗ ܗܝ ܣܓܕܬܐ ܠܐܝܩܪܐ܂ ܐܝܟ ܕܢܝܩܪ ܒܗ ܐܢܫ ܠܚܒܪܗ ܒܥܠܡܐ ܝܗܒܗ܂ ܘܐܦܢ ܓܝܪ ܢܣܓܘܕ ܒܪ ܐܢܫܐ ܠܥܘ̈ܠܐ ܘܠܪ̈ܫܝܥܐ܂ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܒܛܝܒܘܬܗ ܟܦܪܝܢ܂ ܠܐ ܡܬܪܫܐ ܡܢ ܐܠܗܐ܂ ܘܥܠ ܣܓܕܬܐ ܦܩܕ ܠܥܡܗ ܕܠܐ ܬܣܓܘܕ ܠܫܡܫܐ܂ ܘܠܐ ܠܣܗܪܐ܂ ܘܠܟܠ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܕܫܡܝܐ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܠܟܠ ܒܪ̈ܝܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܬܬܪܓܪܓܘܢ ܠܡܣܓܕ܂ ܘܚܙܝ ܛܝܒܘܬܗ ܘܡܪܚܡܢܘܬܗ ܕܛܒܐ ܥܒܘܕܢ܂ ܕܠܐ ܚܣܟ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܫܡ ܐܠܗܘܬܐ܂ ܘܫܡ ܣܓܕܬܐ܂ ܘܫܡ ܡܠܟܘܬܐ܂ ܘܫܡ ܫܠܝܛܘܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܐܒܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܥܠܡܐ܂ ܘܡܢ ܟܠ ܒܪ̈ܝܬܗ ܝܩܪ ܘܐܪܝܡ ܘܫܒܚ ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂ ܡܛܠ ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܩܕܝܫ̈ܬܐ ܓܒܠ ܐܢܘܢ܂ ܘܡܢ ܪܘܚܗ ܢܦܚ ܒܗܘܢ܂ ܘܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܩܕܝܡ܂ ܘܒܗܘܢ ܫܪܐ ܘܒܗܘܢ ܡܗܠܟ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܒܢܒܝܐ܂ ܕܐܥܡܪ ܒܗܘܢ ܘܐܗܠܟ ܒܗܘܢ܂ ܘܬܘܒ ܐܦ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܐܡܪ܂ ܕܗܝܟܠܗ ܐܢܬܘܢ ܕܡܪܝܐ ܐܢ ܬܫܦܪܘܢ ܐܘܪ̈ܚܬܟܘܢ ܘܥܒܕܝ̈ܟܘܢ܂ ܘܡܢ ܩܕܝܡ ܐܡܪ ܕܘܝܕ܂ ܕܡܪܝܐ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܗܘܝܬ ܠܢ ܠܕܪ̈ܕܪܝܢ܂ ܥܕܠܐ ܢܬܒܛܢܘܢ ܛܘܪ̈ܐ܂ ܘܥܕܠܐ ܬܚܒܠ ܐܪܥܐ܂ ܘܥܕܠܐ ܬܬܩܢ ܬܒܝܠ܂ ܘܡܢ ܥܠܡ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ ܐܢܬ ܗܘ ܐܠܗܐ܀

7

ܘܐܝܟܢܐ ܬܫܬܡܥ ܠܟ ܗܕܐ܂ ܕܚܕ ܢܒܝܐ ܐܡܪ܂ ܡܪܝܐ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܗܘܝܬ ܠܢ܂ ܘܚܕ ܐܡܪ ܕܐܥܡܪ ܒܗܘܢ ܘܐܗܠܟ ܒܗܘܢ܂ ܠܘܩܕܡ ܗܘ ܗܘܐ ܠܢ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܒܢ ܥܡܪ ܘܗܠܟ܂ ܘܠܚܟܝܡ̈ܐ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܫܪ̈ܝܪܢ ܘܦܫܝܩܢ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܘܝܕ ܕܡܪܝܐ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܗܘܝܬ ܠܢ ܠܕܪ̈ܕܪܝܢ܂ ܥܕܠܐ ܢܬܒܛܢܘܢ ܛܘܪ̈ܐ܂ ܘܥܕ ܠܐ ܬܚܒܠ ܐܪܥܐ܂ ܘܥܕ ܠܐ ܬܬܩܢ ܬܒܝܠ܂ ܘܝܕܥ ܐܢܬ ܚܒܝܒܝ܂ ܕܟܠ ܒܪ̈ܝܬܐ ܕܠܥܠ ܘܕܠܬܚܬ܂ ܗܢܝܢ ܐܬܒܪܝ ܩܕܡܐܝܬ܂ ܘܒܐܚܪܝܬ ܟܠܗܝܢ ܒܪܢܫܐ܂ ܟܕ ܓܝܪ ܐܬܚܫܒ ܐܠܗܐ ܕܢܒܪܐ ܥܠܡܐ ܒܟܠ ܨܒܬܘ̈ܗܝ܂ ܡܢ ܩܕܝܡ ܒܛܢ ܘܨܪ ܒܓܘ ܬܪܥܝܬܗ ܠܐܕܡ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܒܛܢ ܐܕܡ ܒܡܚܫܒܬܗ܂ ܗܝܕܝܢ ܒܛܢ ܒܪ̈ܝܬܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ܂ ܕܥܕܠܐ ܢܬܒܛܢܘܢ ܛܘܪ̈ܐ܂ ܘܬܚܒܠ ܐܪܥܐ ܝܠܝܕܘܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܩܫܝܫ ܘܩܕܡܝ ܒܒܛܝܢܘܬܐ ܡܢ ܒܪ̈ܝܬܐ܂ ܘܒܝܠܝܕܘܬܐ ܩܫܝܫܢ ܘܩܕܝܡܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܐܕܡ܂ ܐܬܒܛܢ ܐܕܡ ܘܥܡܪ ܒܡܚܫܒܬܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܘܟܕ ܒܒܛܝܢܘܬܐ ܚܒܝܫ ܒܬܪܥܝܬܗ܂ ܒܡܠܬ ܦܘܡܗ ܒܪܐ ܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ܂ ܘܟܕ ܓܡܪ ܘܨܒܬ ܥܠܡܐ܂ ܟܕ ܡܕܡ ܠܐ ܚܣܝܪ ܒܗ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܘܠܕܗ ܠܐܕܡ ܡܢ ܡܚܫܒܬܗ܂ ܘܓܒܠܗ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܒܐܝܕܘ̈ܗܝ܂ ܘܚܙܐ ܥܠܡܐ ܐܕܡ ܟܕ ܡܬܩܢ܂ ܘܐܫܠܛܗ ܥܠ ܟܠ ܕܥܒܕ܂ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܒܪܐ܂ ܕܨܒܐ ܕܢܥܒܕ ܠܗ ܡܫܬܘܬܐ܂ ܡܟܪ ܠܗ ܐܢܬܬܐ܂ ܘܒܢܐ ܠܗ ܒܝܬܐ܂ ܘܡܥܬܕ ܘܡܨܒܬ ܟܠ ܕܡܬܒܥܐ ܠܗ ܠܒܪܗ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܥܒܕ ܡܫܬܘܬܐ܂ ܘܡܫܠܛ ܠܒܪܗ ܥܠ ܒܝܬܗ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܒܛܝܢܘܬܗ ܕܐܕܡ ܐܘܠܕܗ܂ ܘܐܫܠܛܗ ܥܠ ܟܠܗ ܒܪܝܬܗ܂ ܥܠ ܗܕܐ ܐܡܪ ܢܒܝܐ܂ ܕܡܪܝܐ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܗܘܝܬ ܠܢ ܠܕܪ̈ܕܪܝܢ܂ ܥܕܠܐ ܢܬܒܛܢܘܢ ܛܘܪ̈ܐ܂ ܘܥܕܠܐ ܬܚܒܠ ܐܪܥܐ܂ ܘܥܕܠܐ ܬܬܩܢ ܬܒܝܠ܂ ܘܡܢ ܥܠܡ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ ܐܢܬ ܗܘ ܡܪܝܐ܂ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܣܬܒܪ ܠܗ ܕܐܝܬ ܐܠܗܐ ܐܚܪܢܐ܂ ܐܘ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܘ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ܂ ܐܡܪ ܕܡܢ ܥܠܡ ܘܥܕܡܐ ܠܥܠܡ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܫܥܝܐ܂ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܩܕܡܝܐ ܘܐܢܐ ܐܢܐ ܐܚܪܝܐ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܡܢ ܒܝܢܬ ܡܚܫܒܬܗ܂ ܓܒܠܗ ܘܢܦܚ ܒܗ ܡܢ ܪܘܚܗ܂ ܘܝܗܒ ܝܕܥܬܐ ܕܦܘܪܫܢܐ ܕܢܦܪܘܫ ܛܒ ܡܢ ܒܝܫ܂ ܘܕܢܕܥ ܕܐܠܗܐ ܥܒܕܗ܂ ܘܒܕܝܕܥ ܠܥܒܘܕܗ܂ ܐܬܬܨܝܪ ܘܐܬܒܛܢ ܐܠܗܐ ܒܓܘ ܡܚܫܒܬܗ ܕܒܪ ܐܢܫܐ܂ ܘܗܘܐ ܠܗ ܗܝܟܠܐ ܠܐܠܗܐ ܥܒܘܕܗ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܕܗܝܟܠܗ ܐܢܬܘܢ ܕܐܠܗܐ܂ ܘܗܘ ܐܡܪ ܕܐܥܡܪ ܒܗܘܢ ܘܐܗܠܟ ܒܗܘܢ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܒܢ̈ܝ ܐܕܡ ܕܠܥܒܘܕܗܘܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢ܂ ܠܐ ܡܬܬܨܝܪ ܒܓܘܗܘܢ܂ ܘܠܐ ܥܡܪ ܒܗܘܢ܂ ܘܠܐ ܡܬܒܛܢ ܒܡܚܫܒܬܗܘܢ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ ܒܥܝܪܐ ܚܫܝܒܝܢ ܩܕܡܘܗܝ܂ ܘܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ܀

8

ܡܢ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܢܬܛܦܝܣܘܢ ܥܛܠܐ̈܂ ܕܠܐ ܢܘܟܪܝܐ ܗܕܐ ܕܩܪܝܢ ܚܢܢ ܠܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܕܗܐ ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝܢܫܐ܂ ܗܘ ܒܛܢ ܘܐܘܠܕ ܐܢܘܢ ܡܢ ܡܚܫܒܬܗ܂ ܘܢܬܟܘܢܘܢ ܕܐܦ ܫܡܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܐܝܬ ܥܠܘܗܝ܂ ܕܐܦ ܠܙܕܝܩܘ̈ܗܝ ܣܡܗ ܒܫܡ ܐܠܗܐ܂ ܘܕܣܓܕܝܢ ܚܢܢ ܠܝܫܘܥ܂ ܕܒܗ ܝܕܥܢ ܠܐܠܗܐ܂ ܢܒܗܬܘܢ ܕܐܦ ܠܪ̈ܫܝܥܐ ܐܚ̈ܝܕܝ ܫܘܠܛܢܐ܂ ܕܡܢ ܥܡܡ̈ܐ ܛܡ̈ܐܐ ܢܦܠܝܢ ܘܣܓܕܝܢ ܘܡܝܩܪܝܢ܂ ܘܠܝܬ ܪܫܝܢܐ ܡܕܡ ܕܗܢܐ ܐܝܩܪܐ ܕܣܓܕܬܐ ܝܗܒ ܐܠܗܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܕܡ ܕܢܝܩܪܘܢ ܒܗ ܚܕ ܠܚܕ ܘܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܝܬܝܪ̈ܝܢ ܘܡܝܩܪܝܢ ܡܢܗܘܢ܂ ܘܐܢ ܓܝܪ ܠܪ̈ܫܝܥܐ ܣܓܕܝܢ ܘܡܝܩܪܝܢ ܒܫܡܐ ܕܣܓܕܬܐ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܪܫܝܥܘܬܗܘܢ ܘܐܦ ܒܫܡ ܐܠܗܐ ܟܦܪܝܢ܂ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܠܥܒܘܕܗܘܢ ܠܐ ܢܣܓܕܘܢ܂ ܐܝܟ ܕܠܗܘܢ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܠܝܬ ܚܛܗ̈ܝܢ܂ ܠܢ ܟܡܐ ܘܠܐ ܠܢ ܕܢܣܓܘܕ ܘܢܝܩܪ ܠܝܫܘܥ ܕܐܦܢܝ ܡ̈ܕܥܝܢ ܥܛܠܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܣܓ̈ܕܢ ܕܛܥܝܘܬܐ ܣܪܝܩܬܐ܂ ܘܐܘܕܥܢ ܕܠܚܕ ܐܠܗܐ ܐܒܘܢ ܘܥܒܘܕܢ ܢܣܓܘܕ ܘܢܦܠܚ ܘܢܫܡܫ܂ ܘܢܕܥܘܢ ܕܡ̈ܠܟܐ ܕܥܠܡܐ ܩܪܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܐܠܗ̈ܐ ܒܫܡ ܐܠܗܐ ܪܒܐ ܘܟܦܘܪ̈ܐ ܐܢܘܢ ܘܡܟܦܪ̈ܢܐ܂ ܘܢܦܠܝܢ ܘܣܓܕܝܢ ܩܕܡܝܗܘܢ܂ ܘܠܗܘܢ ܦܠܚܝܢ ܘܡܝܩܪܝܢ܂ ܐܝܟ ܕ̈ܠܓܠܝܦܐ ܘܠܦܬܟܪ̈ܐ ܕܠܐ ܪܫܐ ܐܢܘܢ ܢܡܘܣܐ ܡܡܬܘܡ܂ ܘܠܝܬ ܚܛܗܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܢܝܐܝܠ ܣܓܕ ܗܘܐ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ܂ ܟܦܘܪܐ ܘܡܟܦܪܢܐ܂ ܘܠܐ ܐܬܪܫܝ܂ ܘܝܘܣܦ ܣܓܕ ܠܦܪܥܘܢ܂ ܘܠܐ ܟܬܝܒ ܕܗܘܐ ܠܗ ܚܛܗܐ܂ ܚܢܢ ܕܝܢ ܫܪܝܪ ܠܢ ܕܝܫܘܥ ܐܠܗܐ ܗܘ ܒܪ ܐܠܗܐ܂ ܘܒܗ ܝܕܥܢ ܠܐܒܘܗܝ܂ ܘܟܠܢ ܡܢ ܟܠ ܣܓܕ̈ܢ܂ ܡܟܝܠ ܠܝܬ ܠܢ ܕܢܦܪܘܥ ܠܡܢ ܕܗܠܝܢ ܣܝܒܪ ܡܛܠܬܢ܂ ܐܠܐ ܒܣܓܕܬܐ ܢܦܪܘܥ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܚܠܦ ܐܘܠܨܢܗ ܕܡܛܠܬܢ܀

10

ܘܐܢ ܬܐܡܪ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܬܐ ܡܫܝܚܐ܂ ܠܩܪܝܝܘܬܟ ܐܬܠ ܠܟ ܐܦ ܗܕܐ܂ ܟܕ ܐܬܐ ܓܝܪ ܟܬܝܒ ܕܥܡܡ̈ܐ ܢܣܒܪܘܢ ܒܗ܂ ܗܐ ܐܢܐ ܡܢ ܥܡܡ̈ܐ ܫܡܥܬ ܕܐܬܐ ܡܫܝܚܐ܂ ܘܥܕܠܐ ܢܐܬܐ܂ ܩܕܡܬ ܗܝܡܢܬ ܒܗ܂ ܘܒܐܝܕܗ ܣܓܕܢܐ ܠܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܕܠܡܐ ܟܕ ܐܬܐ ܪܫܐ ܠܝ܂ ܕܥܕܠܐ ܢܐܬܐ ܐܢܐ ܩܕܡܬ ܗܝܡܢܬ ܒܗ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܣܟܠܐ܂ ܢܒ̈ܝܐ ܠܐ ܫܒܩܝܢ ܠܟ ܕܬܐܡܪ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܬܐ ܠܗ ܡܫܝܚܐ܂ ܕܢܝܐܝܠ ܡܟܣ ܠܟ ܘܐܡܪ܂ ܕܡܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܫܒܘ̈ܥܐ ܫܬܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܢܐܬܐ ܡܫܝܚܐ ܘܢܬܩܛܠ܂ ܘܒܡܬܝܬܗ/ܘܒܡܐܬܝܬܗ/ ܩܪܝܬܐ ܕܩܘܕܫܐ ܬܬܚܒܠ ܘܐܚܪܝܬܗ ܒܓܪܘܦܝܐ܂ ܘܥܕܡܐ ܠܓܡܘܪܝܐ ܕܦܣܝܩ̈ܬܐ܂ ܬܬܢܝܚ ܥܠ ܚܒܠܐ܂ ܐܢܬ ܓܝܪ ܡܣܟܐ ܘܡܣܒܪ ܕܒܡܐܬܝܬܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܒܗ ܡܬܟܢܫ ܐܝܣܪܝܠ ܡܢ ܟܘܠ ܐܬܪ̈ܘܢ܂ ܘܐܘܪܫܠܡ ܡܬܒܢܝܐ ܘܝܬܒܐ܂ ܘܕܢܝܐܝܠ ܣܗܕ܂ ܕܟܕ ܢܐܬܐ ܡܫܝܚܐ ܘܢܬܩܛܠ܂ ܐܘܪܫܠܡ ܚܪܒܐ ܘܡܬܢܝܚܐ ܥܠ ܚܒܠܐ܂ ܥܕܡܐ ܠܓܡܘܪܝܐ ܕܦܣܝܩ̈ܬܐ ܠܥܠܡ܂ ܘܥܠ ܚܫܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܘܝܕ ܐܡܪ܂ ܕܒܙܥܘ ܐܝ̈ܕܝ ܘܪ̈ܓܠܝ܂ ܘܐܝܠܠܘ ܟܠܗܘܢ ܓܪ̈ܡܝ܂ ܗܢܘܢ ܚܪܘ ܘܚܙܘ ܒܝ܂ ܘܦܠܓܘ ܢܚ̈ܬܝ ܒܝܢܬܗܘܢ܂ ܘܥܠ ܠܒܘܫܝ ܐܪܡܝܘ ܦܣܐ܂ ܘܐܫܥܝܐ ܐܡܪ܂ ܕܗܐ ܡܬܝܕܥ ܥܒܕܝ ܘܡܬܓܠܐ ܘܡܬܪܝܡ܂ ܐܝܟ ܕܢܬܡܗܘܢ ܥܠܘܗܝ ܣܓܝ̈ܐܐ܂ ܗܢܐ ܡܚܒܠ ܚܙܘܗ ܡܢ ܕܓܒܪܐ܂ ܘܩܘܒܠܠܗ ܡܢ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂ ܘܐܡܪ ܕܢܕܟܐ ܥܡ̈ܡܐ ܣܓܝܐ̈ܐ ܘܡ̈ܠܟܐ ܢܬܡܗܘܢ ܥܠܘܗܝ܂ ܘܐܡܪ ܒܗ ܒܦܬܓܡܐ܂ ܕܣܠܩ ܐܝܟ ܝܠܘܕܐ ܩܕܡܘܗܝ܂ ܘܐܝܟ ܥܩܪܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܨܗܝܬܐ܂ ܘܐܡܪ ܒܚܪܬܗ ܕܦܬܓܡܐ܂ ܕܗܘ ܡܬܩܛܠ ܡܛܠ ܚܛܗ̈ܝܢ܂ ܘܡܬܡܟܟ ܡܛܠ ܥܘܠܢ܂ ܡܪܕܘܬܐ ܕܫܠܡܢ ܥܠܘܗܝ܂ ܘܒܫܘܡ̈ܬܗ ܢܬܐܣܐ܂ ܒܐܝܠܝܢ ܫܘܡ̈ܬܐ ܐܬܐܣܝܘ ܒ̈ܢܝܢܫܐ܂ ܕܘܝܕ ܠܐ ܐܬܩܛܠ܂ ܡܛܠ ܕܡܝܬ ܒܣܝܒܘܬܐ ܛܒܬܐ܂ ܘܐܬܩܒܪ ܒܝܬ ܠܚܡ܂ ܘܐܢ ܥܠ ܫܐܘܠ ܢܐܡܪܘܢ܂ ܫܐܘܠ ܓܝܪ ܒܛܘܪ̈ܝ ܓܠܒܘܥ ܡܝܬ܂ ܒܩܪܒܐ ܕܦܠܫ̈ܬܝܐ܂ ܘܐܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܒܙܥܘ ܐܝܕܘܗ̈ܝ ܘܪ̈ܓܠܘܗܝ ܟܕ ܩܒܥܘ ܦܓܪܗ ܒܫܘܪܐ ܕܒܝܬ ܝܫܢ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܫܠܡܐ ܥܠ ܫܐܘܠ܂ ܟܕ ܐܬܒܙܥܘ ܗܕܡ̈ܘܗܝ ܕܫܐܘܠ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܒܚܫܗ ܠܐ ܐܪܓܫܘ܂ ܡܛܠ ܕܡܝܬ ܗܘܐ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܫܐܘܠ ܬܠܘ ܦܓܪܐ ܕܝܠܗ ܘܕܒܢܘ̈ܗܝ ܥܠ ܫܘܪܐ ܕܒܝܬ ܝܫܢ܂ ܘܟܕ ܐܡܪ ܕܘܝܕ ܕܒܙܥܘ ܐܝ̈ܕܝ ܘܪ̈ܓܠܝ ܘܐܝܠܠܘ ܟܠܗܘܢ ܓܪ̈ܡܝ܂ ܐܡܪ ܒܬܪܗ ܕܦܬܓܡܐ܂ ܕܐܝܠ ܠܥܘܕܪܢܝ ܟܬܪ܂ ܘܦܨܐ ܡܢ ܚܪܒܐ ܠܢܦܫܝ܂ ܡܫܝܚܐ ܓܝܪ ܐܬܦܨܝ ܡܢ ܚܪܒܐ܂ ܘܣܠܩ ܡܢ ܓܘ ܫܝܘܠ܂ ܘܚܝܐ܂ ܘܩܡ ܐܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ܂ ܘܟܬܪ ܐܠܗܐ ܠܥܘܕܪܢܗ܂ ܘܫܐܘܠ ܩܪܐ ܠܡܪܝܐ ܘܠܐ ܥܢܝܗܝ܂ ܘܫܐܠ ܒܢܒ̈ܝܐ ܘܦܬܓܡܐ ܠܐ ܐܬܝܗܒ ܠܗ܂ ܘܐܬܚܦܝ ܘܫܐܠ ܒܙܟܘܪ̈ܐ ܘܝܠܦ܂ ܘܐܬܚܝܒ ܩܕܡ ܦܠܫ̈ܬܝܐ܂ ܘܩܛܠ ܢܦܫܗ ܒܣܝܦܗ܂ ܟܕ ܚܙܐ ܕܚܣܢܗ ܩܪܒܐ܂ ܘܐܡܪ ܒܗ ܒܦܬܓܡܐ ܕܘܝܕ ܕܐܣܒܪ ܫܡܟ ܠܐܚ̈ܝ܂ ܘܒܓܘܗ ܕܥܕܬܐ ܐܫܒܚܟ܂ ܗܠܝܢ ܥܠ ܫܐܘܠ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܢ ܠܡܫܠܡ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܕܘܝܕ܂ ܕܠܐ ܝܗܒܬ ܠܚܣܝܟ ܠܡܚܙܐ ܚܒܠܐ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫܠܡ ܥܠ ܡܫܝܚܐ܂ ܟܕ ܐܬܐ ܠܘܬܗܘܢ ܘܠܐ ܩܒܠܘܗܝ ܘܕܢܘܗܝ ܒܥܘܠܐ܂ ܒܣܗܕܘܬܐ ܕܫܘܩܪܐ܂ ܘܐܬܬܠܝ ܥܠ ܩܝܣܐ ܡܢ ܐܝܕܝܗ̈ܘܢ܂ ܘܒܙܥܘ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܘܪ̈ܓܠܘܗܝ ܒܣܟ̈ܐ ܕܩܒܥܘ ܒܗ܂ ܘܐܝܠܠܘ ܟܠܗܘܢ ܓܪ̈ܡܘܗܝ܂ ܘܒܗ ܒܗܘ ܝܘܡܐ ܗܘܬ ܬܕܡܘܪܬܐ ܪܒܬܐ܂ ܕܚܫܟ ܢܘܗܪܐ ܒܡܨܥܬܐ ܕܝܘܡܐ ܐܝܟ ܕܐܬܢܒܝ ܙܟܪܝܐ ܘܐܡܪ܂ ܕܝܘܡܐ ܢܬܝܕܥ ܠܡܪܝܐ܂ ܠܐ ܐܝܡܡܐ ܘܠܐ ܠܠܝܐ܂ ܘܠܥܕܢ ܪܡܫܐ ܢܗܘܐ ܢܘܗܪܐ܂ ܐܝܢܘ ܟܝ ܝܘܡܐ ܕܐܬܦܪܫ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܕܠܐ ܐܝܡܡܐ ܘܠܐ ܠܠܝܐ܂ ܘܠܥܕܢ ܪܡܫܐ ܗܘܐ ܢܘܗܪܐ܂ ܐܠܐ ܗܘ ܝܘܡܐ ܕܨܠܒܘܗܝ ܕܗܘܐ ܚܫܟܐ ܒܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ܂ ܘܠܥܕܢ ܪܡܫܐ ܗܘܐ ܢܘܗܪܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܕܗܘ ܝܘܡܐ ܢܗܘܐ ܥܪܝܐ ܘܓܠܝܕܐ܂ ܐܝܟ ܕܝܕܥ ܐܢܬ܂ ܕܒܗܘ ܝܘܡܐ ܕܨܠܒܘܗܝ ܩܪܝܫ ܗܘܐ܂ ܘܣܡܘ ܠܗܘܢ ܢܘܪܐ ܕܢܫܚܢܘܢ܂ ܟܕ ܐܬܐ ܫܡܥܘܢ ܘܩܡ ܠܘܬܗܘܢ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܕܪܘܡܚܐ ܬܩܘܡ ܥܠ ܪܥܝܐ܂ ܘܥܠ ܥܪ̈ܒܐ ܪ̈ܚܡܝ܂ ܘܬܡܚܐ ܠܪܥܝܐ ܘܢܬܒܕܪܘܢ ܐܡܪ̈ܐ ܕܥܢܗ܂ ܘܐܗܦܟ ܐܝܕܝ ܥܠ ܥ̈ܠܢܐ܂ ܘܕܘܝܕ ܐܡܪ ܬܘܒ ܥܠ ܚܫܗ܂ ܕܝܗܒܘ ܒܡܐܟܘܠܬܝ ܡܪ̈ܪܐ ܘܠܨܗܝܝ ܚܠܐ ܐܫܩܝܘܢܝ܂ ܬܘܒ ܐܡܪ ܒܗ ܒܦܬܓܡܐ܂ ܘܠܡܢ ܕܐܢܬ ܡܚܝܬ ܪܕܦܘ܂ ܘܐܘܣܦܘ ܥܠ ܟܐܒܗ ܕܩܛܝܠܐ܂ ܐܘܣܦܘ ܠܗ ܓܝܪ ܣܓܝܐܬ̈ܐ܂ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܠܐ ܟܬܝܒܢ ܗ̈ܘܝ ܥܠܘܗܝ܂ ܠܘܛ̈ܬܐ ܘܨܘܚܝ̈ܬܐ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܠܐ ܟܬܒܐ ܡܫܟܚ ܠܡܓܠܐ ܐܢܝܢ܂ ܕܣܢܝܢ ܗ̈ܘܝ ܨܘܚ̈ܝܬܗܘܢ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܪܝܐ ܨܒܐ ܕܢܡܟܟܝܘܗܝ ܘܢܚܫܝܘܗܝ܂ ܘܗܘ ܐܬܩܛܠ ܡܛܠ ܥܘܠܢ܂ ܘܐܬܡܟܟ ܡܛܠ ܚܛܗ̈ܝܢ ܘܐܬܣܝܡ ܚܛܗܐ ܒܢܦܫܗ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/17
Source:
Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Aphrahat, “Demonstration 17: On the Messiah, that he is the Son of God - ܬܚܘܝܬܐ ܕܢܚܘܐ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܕܒܪܗ ܗܘ ܕܐܠܗܐ” based upon Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/17.
Bibliography:
Demonstration 17: On the Messiah, that he is the Son of God - ܬܚܘܝܬܐ ܕܢܚܘܐ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܕܒܪܗ ܗܘ ܕܐܠܗܐ.” In Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/17.

Show Citation Styles