Odes of Solomon: Ode 28

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
line group :
1 ܐܰܝܟ ܓܶܦܷ̈ܐ ܕܝܰܘ̈ܢܶܐ ܥܰܠ ܦܰܪ̈ܽܘܓܰܝܗܶܝܢ܆ ܘܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܦܰܪ̈ܽܘܓܰܝܗܶܝܢ ܠܘܳܬ ܦܽܘ̈ܡܰܝܗܶܝܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܓܶܦܷ̈ܝܗܿ ܕܪܽܘܚܳܐ ܥܰܠ ܠܶܒܝ. 2 ܡܶܬܒܰܣܰܡ ܠܶܒܝ ܘܕܳܐܶܨ܆ ܐܰܝܟ ܥܽܘܼܠܴܐ ܕܕܳܐܷܨ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܐܶܡܶܗ. 3 ܗܰܝܡܿܢܶܬ ܡܶܛܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ ܐܶܬܬܢܻܿܚܶܬ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܗܰܝܡܰܢ ܗ̱ܽܘܼ ܗܰܘܿ ܕܗܰܝܡܢܶܬ ܒܶܗ. 4 ܡܒܰܪܳܟܽܘ ܒܰܪܟܰܢܝ܆ ܘܪܺܝܫܝ ܠܘܳܬܶܗ ܗ̱ܽܘܼ. 5 ܘܚܰܪܒܳܐ ܠܴܐ ܬܦܰܠܓܰܢܝ ܡܶܢܶܗ܆ ܐܳܦܠܴܐ ܣܰܦܣܺܪܳܐ. 6 (5) ܡܶܛܽܠ ܕܐܶܬܥܰܬܕܶܬ ܡܼܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܒܕܳܢܳܐ܆ ܘܐܷܬܣܺܝܡܶܬ ܒܟܶܢܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܠܴܐ ܚܒܴܿܠܴܐ. 7 (6) ܘܥܰܦܩܽܘܢܝ ܚܰܝܷ̈ܐ ܕܠܴܐ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܘܢܰܫܩܽܘܢܝ. 8 (7) ܘܡܶܢܗܽܘܢܿ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܪܽܘܚܳܐ ܕܒܺܝ܆ ܘܠܴܐ ܡܶܫܚܳܐ ܠܰܡܡܳܬ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܝܷ̈ܐ ܗ̱ܝ. 9 (8) ܐܶܬܕܰܡܰܪܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܚܳܙܶܝܢ ܗ̱ܘܘ ܠܺܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܐܶܬܪܰܕܦܶܬ. 10 (9) ܘܰܣܒܼܰܪܘ ܕܶܐܬܒܰܠܥܶܬ ܠܺܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܠܗܽܘܢܿ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܼܶܢ ܐܰܒܺܝ̈ܕܶܐ. 11 (10) ܘܰܛܠܾܘܡܝܳܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܝ܆ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܺܝ. 12 (11) ܘܣܽܘܠܳܢܗܽܘܢܿ ܕܶܝܢ ܗܘܝܿܺܬ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܛܢܳܢܳܐ ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܺܝ. 13 (12) ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܟܽܠܢܳܫ ܥܴܿܒܶܕ ܗ̱ܘܺܝܿܬ ܛܳܒܳܬܐ܆ ܐܶܣܿܬܢܺܝܬ. 14 (13) ܘܚܰܕܪܽܘܢܝ ܐܰܝܟ ܟܰܠܒܷ̈ܐ ܦܰܩܪܷ̈ܐ܆ ܗܿܳܢܽܘܢܿ ܕܰܒܠܴܐ ܝܻܕܰܥܬܳܐ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢ ܥܰܠ ܡܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢܿ. 15 (14) ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܚܰܒܠܴܐ ܗ̱ܝܼ ܬܰܪܥܺܝܬܗܽܘܢܿ܆ ܘܰܡܫܰܚܠܰܦ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢܿ. 16 (15) ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܝܴ̈ܐ ܐܰܚܺܝܕ ܗ̱ܘܺܝܿܬ ܒܝܰܡܺܝܢܝ܆ ܘܰܠܡܰܪܺܝܪܽܘܬܗܽܘܢ ܛܶܥܿܢܶܬ ܒܚܰܠܝܽܘܬܝ. 17 (16) ܘܠܴܐ ܐܶ݀ܒܕܶܬ ܡܶܛܽܠ ܕܠܴܐ ܗ̱ܘܺܝܿܬ ܐܰܚܽܘܬܗܽܘܢܿ܆ ܐܳܦܠܴܐ ܓܶܝܪ (ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܝ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢܿ). 18 (17) ܘܰܒܥܰܘ ܡܰܘܬܝ ܘܠܴܐ ܐܶܫܟܰܚܘ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܫܺܝܫ ܗ̱ܘܺܝܿܬ ܡܼܶܢ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢܿ܆ ܘܰܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ ܢܳܦܣܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܠܰܝ. 19 (18) ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܼܶܢ ܒܳܬܰܪܝ ܗܘܰܘ܆ ܡܰܓܳܢ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܗܰܘܿ ܕܡܼܶܢ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢܿ ܒܥܼܰܘ ܠܡܰܘܒܳܕܽܘ. 20 (19) ܡܶܛܽܠ ܕܠܴܐ ܡܶܬܩܰܕܡܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ܆ ܘܠܶܒܶܗ ܡܝܰܬܰܪ ܗ̱ܽܘܼ ܡܼܶܢ ܟܽܠ ܚܶܟܡܳܐ. ܗܰܠܶܠܘܽܝܰܐ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/171
Source:
James H. Charlesworth (ed.), The Odes of Solomon: The Syriac Texts (Oxford: Oxford University Press, 1973). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: July 6, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Odes of Solomon: Ode 28” based upon James H. Charlesworth (ed.), The Odes of Solomon: The Syriac Texts (Oxford: Oxford University Press, 1973), Digital Syriac Corpus, last modified July 6, 2017, https://syriaccorpus.org/171.
Bibliography:
Odes of Solomon: Ode 28.” In The Odes of Solomon: The Syriac Texts, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/171.

Show Citation Styles