Aphrahat: Demonstration 18: Against the Jews, On Virginity and Holiness - ܬܚܘܝܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܥܠ ܒܬܘܠܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
section :
1

ܨܒܐ ܐܢܐ ܕܐܦܝܣܟ ܚܒܝܒܝ ܘܐܦ ܥܠ ܗܕܐ ܕܐܠܨܐ ܠܝ܂ ܥܠ ܗܢܐ ܩܝܡܐ ܩܕܝܫܐ܂ ܘܒܬܘܠܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܕܩܝܡܝܢܢ ܒܗ܂ ܕܡܛܘܠ ܦܚܙܘܬܗܘܢ ܘܨܚܢܘܬܐ ܕܦܓܪܗܘܢ ܡܬܬܩܠܝܢ ܒܗ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ܂ ܘܡܫܢܝܢ ܘܡܪܦܝܢ ܬܪ̈ܥܝܬܐ ܕܐܢܫܐ ܫܒܪ̈ܐ ܘܗܕܝ̈ܘܛܐ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܢܬܦܝܢ ܘܡܫܬܒܝܢ ܠܦܝܣܐ ܕܫܓܝܫܘܬܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ ܠܡ܂ ܕܐܠܗܐ ܟܕ ܒܪܝܗܝ ܠܐܕܡ ܗܟܢܐ ܒܪܟܗ ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܟܒܪܘ ܘܣܓܘ ܘܐܘܠܕܘ ܘܡܠܘ ܐܪܥܐ܂ ܘܐܦ ܠܢܘܚ ܒܗ ܒܕܡܘܬܐ ܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܣܓܘ ܒܐܪܥܐ ܘܐܘܠܕܘ ܒܗ ܘܠܐܒܪܗܡ ܒܪܟܗ ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܚܘܪ ܒܫܡܝܐ ܘܡܢܝ ܟܘܟܒ̈ܐ ܐܢ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܡܢܐ ܐܢܘܢ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܙܪܥܟ܂ ܘܠܐܝܣܪܝܠ ܒܒܘܪܟܬܐ/ܒܒܘܪ̈ܟܬܐ/ ܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܒܟ ܕܥܩܪ ܘܕܥܩܪܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܃ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܕܡܓܙܝܐ ܘܕܥܩܪܐ ܒܐܪܥܟܘܢ܂ ܘܠܐܒܪܗܡ ܒܒܘܪܟܬܐ ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܐܝܣܚܩ܂ ܘܐܝܣܚܩ ܨܠܝ ܥܠ ܪܦܩܐ ܕܬܐܠܕ܂ ܘܒܪܟ ܠܝܥܩܘܒ ܕܢܣܓܐ ܙܪܥܗ܂ ܘܚܢܐ ܚܢܝܓܐܝܬ ܫܐܠܬ ܠܫܡܘܐܝܠ܂ ܘܣܓܝ ܝܠܕܗ ܕܥܩܪܬܐ ܒܡܘܠܕܗ܂ ܘܟܘܠ ܙܕܝܩ̈ܝܢ ܡܘܠܕܐ ܘܒܘܪܟܬܐ ܩܒܠܘ܂ ܘܐܢܬܘܢ ܠܡ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܕܡ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܠܐ ܐܬܦܩܕ܂ ܕܩܒܠܬܘܢ ܠܘܛܬܐ ܘܐܣܓܝܬܘܢ ܥܩܪܘܬܐ܂ ܟܠܝܬܘܢ ܡܘܠܕܐ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ܂ ܢܫܐ̈ ܠܐ ܢܣܒܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܘܠܓܒܪ̈ܐ ܢܫܐ̈ ܠܐ ܗܘܝܢ܂ ܘܣܢܝܬܘܢ ܡܘܠܕܐ ܒܘܪܟܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܝܗܝܒܐ܂ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܚܒܝܒܝ܂ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܡܫܟܚܢܐ ܐܦܝܣܟ܀

2

ܠܐܕܡ ܓܝܪ ܕܒܪܟܗ ܐܠܗܐ ܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܐܘܠܕܘ ܘܣܓܘ ܒܐܪܥܐ܂ ܡܛܠ ܕܗܐ ܒܪܟ ܐܢܘܢ܂ ܕܢܬܡܠܐ ܡܢܗܘܢ ܥܠܡܐ܂ ܡܢ ܝܠܕܘܗ̈ܝ ܓܝܪ ܦܐܪ̈ܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܟܕ ܣܓܝܘ ܚܒܠܘ ܘܐܪܫܥܘ܂ ܥܕܡܐ ܕܒܚܛܗ̈ܝܗܘܢ ܐܟܪܝܘ ܘܐܥܝܩܘ ܪܘܚܗ ܕܒܪܘܗܝܗܘܢ܂ ܘܐܡܪ ܕܐܬܬܘܝܬ ܕܥܒܕܬ ܐܢܘܢ܂ ܘܒܪܘܓܙܐ ܐܫܝܕܐ ܘܒܕܝܢܐ ܚܪܝܦܐ ܒܡ̈ܝܐ ܕܛܘܦܢܐ ܥܛܐ ܐܢܘܢ܂ ܡܟܝܠ ܐܡܪ ܠܝ ܐܘܢ ܕܪܘܫܗ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܡܢܘ ܥܕܪܬ ܒܘܪܟܬܗ ܕܐܕܡ ܕܚܒܠܘ ܐܘܪܚܗܘܢ ܘܐܬܥܛܝܘ ܒܡ̈ܝܐ ܕܛܘܦܢܐ܂ ܘܒܗ ܒܟܝܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܚܒܠܘ ܘܐܬܚܝܒܘ܂ ܘܕܥܟܬ ܒܘܪܟܬܐ ܒܚܛܗܝ̈ܗܘܢ ܕܥܘ̈ܠܐ܂ ܘܢܘܚ ܒܡܢܝܢܐ ܙܥܘܪܐ ܟܕ ܠܐ ܣܓܝ܂ ܒܢܐ ܡܕܒܚܐ ܘܐܢܝܚ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ܂ ܘܛܐܒ ܢܘܚ ܒܙܥܘܪܘܬܗ ܡܢ ܟܠܗ ܕܪܐ ܡܚܒܠܢܐ܂ ܘܡܢܗ ܐܬܩܝܡ ܥܠܡܐ ܬܢܝܢܐ܂ ܘܬܘܒ ܢܘܚ ܕܐܬܒܪܟ ܕܢܣܓܐ ܒܡܘܠܕܐ ܐܝܟ ܕܢܬܡܠܐ ܥܠܡܐ ܘܢܣܓܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܕܡ܂ ܘܟܕ ܣܓܝܘ ܘܥܫܢܘ ܘܐܬܝܬܪܘ ܒܡܘܠܕܐ܂ ܛܥܘ ܠܐܠܗܐ ܘܣܓܕܘ ܠܓܠܝܦ̈ܐ܂ ܟܠ ܥܡܡ̈ܐ ܘܠܫܢ̈ܐ ܕܗܘܘ ܡܢ ܙܪܥܗ܂ ܘܐܬܚܫܒܘ ܠܐܠܗܐ ܐܝܟ ܠܐ ܡܕܡ܂ ܐܝܟ ܢܘܛܦܬܐ ܡܢ ܩܕܣܐ܂ ܘܐܝܟ ܢܙܠܐ ܕܡܣܐܬܐ܂ ܒܠܚܘܕ ܙܪܥܐ ܕܙܕܝܩ̈ܐ ܚܝܘ ܘܐܫܬܘܙܒܘ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܂ ܡܢܐ ܓܝܪ ܥܕܪܬ ܒܘܪܟܬܐ ܠܥܣܪܐ ܕܪ̈ܝܢ ܕܡܢ ܩܕܡ ܡܡܘܠܐ܂ ܘܡܢܐ ܐܘܬܪܬ ܠܣܕܘܡ̈ܝܐ ܕܐܬܩܛܠܘ ܡܢ ܢܘܪܐ ܘܟܐܒܪܝܬܐ/ܘܟܒܪܝܬܐ/ ܚܝܝܗ̈ܘܢ܂ ܘܕܥܟܬ ܒܘܪܟܬܐ ܒܚܛܗܝܗ̈ܘܢ ܕܥܘ̈ܠܐ܂ ܐܘ ܡܢܐ ܗܢܝܢܐ ܘܝܘܬܪܢܐ ܥܒܕܬ ܒܘܪܟܬܐ ܠܫܬܡܐܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܡܨܪܝܢ܂ ܕܣܦܘ ܒܡܕܒܪܐ ܚܪܒܐ ܘܐܪܓܙܘ ܠܩܕܝܫܐ܂ ܘܡܢܐ ܝܘܬܪܢܐ ܘܗܢܝܢܐ ܗܘܐ ܒܒܘܪܟܬܐ ܕܡܘܠܕܐ ܒܥܡܡ̈ܐ ܛܡܐ̈ܐ ܕܚܪܒ ܝܫܘܥ܂ ܘܐܠܐ ܡܢܐ ܐܗܢܝܬܗ ܠܐܝܣܪܝܠ ܒܘܪܟܬܐ܂ ܕܐܝܟ ܟܘܟܒ̈ܐ ܢܣܓܐ ܙܪܥܗ܂ ܕܩܪܒܐ ܘܚܪܒܐ ܓܡܪ ܐܢܘܢ܀

4

ܘܥܠ ܒܬܘܠܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܐܢܐ ܐܦܝܣܟ܂ ܕܒܗܘ ܥܡܐ ܪܚܝܡܐܝܬ ܐܬܝܬܪܬ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܂ ܒܗ ܒܗܘ ܥܡܐ ܩܕܡܝܐ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܣܓܝܐܘܬ ܡܘܠܕܐ ܕܠܐ ܐܟܫܪ܂ ܡܘܫܐ ܓܒܪܐ ܢܒܝܐ ܪܒܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܠܗ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܡܪܗ ܡܠܠ ܥܡܗ܂ ܪܚܡ ܩܕܝܫܘܬܐ ܘܫܡܫ ܠܩܕܝܫܐ܂ ܘܐܫܬܐܠ ܡܢ ܥܠܡܐ ܘܡܢ ܡܘܠܕܗ܂ ܘܩܘܝ ܠܘܬ ܢܦܫܗ ܕܢܫܦܪ ܠܡܪܗ܂ ܘܐܠܐ ܚܘܢܝ ܡܢܐ ܐܡܪ ܐܢܬ܂ ܕܪܘܫܐ ܚܟܝܡܐ ܕܥܡܐ܂ ܕܡܢ ܙܒܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܠ ܥܡܗ ܥܡ ܡܘܫܐ܂ ܫܡܫ ܟܝܢܐ ܕܫܘܬܦܘܬܐ܂ ܘܐܢ ܬܝܬܐ ܠܢ ܦܝܣܐ ܕܓܠܐ܂ ܠܐ ܡܬܪܡܐ ܐܢܐ ܠܗ ܠܫܓܝܫܘܬܟ܂ ܕܒܥܝܬ ܕܬܛܡܐ ܩܕܝܫܐ ܡܛܠ ܨܚܢܘܬܟ܂ ܡܛܠ ܕܐܠܘ ܫܘܬܦܘܬܐ ܡܫܡܫ ܗܘܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܫܡܫ ܪܒܘܬܐ ܕܡܪܗ܂ ܐܝܟ ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܐܝܣܪܝܠ ܕܢܩܒܠ ܦܬܓܡܐ ܩܕܝܫܐ܂ ܘܡ̈ܠܐ ܚܝܬܐ̈܂ ܕܡܠܠ ܩܕܝܫܐ ܥܡ ܡܘܫܐ ܒܛܘܪܐ܂ ܥܕܡܐ ܕܩܕܫܗ ܠܥܡܐ ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܩܕܝܫܐ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܓܝܪ ܠܡܘܫܐ܂ ܕܚܘܬ ܠܘܬ ܥܡܐ ܘܩܕܫ ܐܢܘܢ ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܘܫܐ ܦܫܝܩܐܝܬ܂ ܕܠܐ ܬܬܩܪܒܘܢ ܠܐܢܬܬܐ܂ ܘܟܕ ܐܬܩܕܫܘ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ܂ ܗܝܕܝܢ ܒܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܐܬܓܠܝ ܩܕܝܫܐ܂ ܒܙܝܘܐ ܬܩܝܦܐ܂ ܘܒܫܘܒܚܐ ܪܒܐ܂ ܘܒܩܠܐ ܚܣܝܢܐ܂ ܘܒܪܥܡܐ ܪܗܝܒܐ܂ ܘܒܫܝܦܘܪܐ ܥܙܝܙܐ܂ ܘܒܠܡܦ̈ܕܐ ܬܟܝܒ̈ܐ܂ ܘܒܒܪ̈ܩܐ ܢܗܝܪ̈ܐ܂ ܘܙܥܘ ܛܘܪ̈ܐ ܘܕܠ ܪ̈ܡܬܐ܂ ܘܫܢܝ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܡܢ ܡܪܕܝܬܗ܂ ܘܣܠܩ ܡܘܫܐ ܠܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ܂ ܘܥܠ ܒܥܢܢܐ ܘܩܒܠ ܦܘܩܕܢܐ܂ ܘܚܙܐ ܡܘܫܐ ܙܝܘܐ ܫܒܝܚܐ܂ ܘܐܬܪܗܒ ܘܙܥ܂ ܘܪܬܝܬܐ ܐܚܕܗ܂ ܕܚܙܐ ܫܟܝܢܬܗ ܕܪܡܐ܂ ܕܣܡܟܬ ܥܠ ܛܘܪܐ܂ ܚܝܠܐ ܪܒܐ ܕܟܘܪܣܝܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܕܡܐ ܕܡܫܡܫܝܢ ܠܗ ܪ̈ܒܘܬܐ ܘܐ̈ܠܦܐ܂ ܡܟܣܝܢ ܐܦܝܗ̈ܘܢ ܡܢ ܙܝܘܗ ܫܒܝܚܐ܂ ܘܪܗܛܝܢ ܘܦܪܚܝܢ ܒܓܦܝܗ̈ܘܢ ܩܠܝܠܐ̈܂ ܘܩܪܝܢ ܘܡܩܕܫܝܢ ܘܡܪܡܪܡܝܢ ܠܪܒܘܬܗ܂ ܥܝܪ̈ܝܢ ܘܥܬܝܕ̈ܝܢ ܘܩ̈ܠܝܠܝܢ ܒܪ̈ܗܛܝܗܘܢ܂ ܗܕܝܪ̈ܝܢ ܘܝܐܝܢ ܘܦܐܝܢ ܘܪ̈ܓܝܓܝܢ܂ ܪܗܛܝܢ ܘܡܩܕܫܝܢ ܘܓܡܪܝܢ ܦܘܩܕܢܗ܂ ܣܠܩܝܢ ܘܢܚܬܝܢ ܒܐܐܪ ܐܝܟ ܒܪ̈ܩܐ ܩ̈ܠܝܠܐ܀

6

ܘܐܚܘܝܟ ܕܛܒ ܡܝܬܪܐ ܒܬܘܠܬܐ܂ ܘܪܚܝܡܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܂ ܦܩܕ ܓܝܪ ܩܕܝܫܐ ܥܠ ܟܗ̈ܢܐ ܒ̈ܢܝ ܐܗܪܘܢ ܕܡܫܡܫܝܢ ܩܕܡܘܗܝ܂ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܢܬܬܐ ܐܪܡܠܬܐ ܘܫܒܝܩܬܐ܂ ܘܐܝܕܐ ܕܡܛܢܦܐ ܒܙܢܝܘܬܐ ܠܐ ܢܣܒ܂ ܐܠܐ ܒܬܘܠܬܐ ܡܢ ܥܡܗ ܢܣܒ܂ ܐܝܕܐ ܕܒܓܒܪܐ ܐܚܪܢܐ ܠܐ ܐܬܛܡܐܬ܂ ܘܚܙܝ ܕܛܡܐܐ ܗܝ ܐܪܡܠܬܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܡܝܬܪܐ ܡܢ ܒܬܘܠܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ܂ ܡܢܐ ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܕܢܙܗܪ ܠܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܩܕܫܗ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܡܠܠ ܥܡܗܘܢ܂ ܘܡܢܐ ܡܬܒܥܝܐ ܗܘܬ ܕܟܗܢܐ ܒܬܘܠܬܐ ܢܣܒ܂ ܘܠܐܪܡܠܬܐ ܘܠܫܒܝܩܬܐ ܠܐ ܢܬܩܪܒ܂ ܘܡܢܐ ܡܘܫܐ ܟܠܐ ܢܦܫܗ܂ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܬܩܕܫ ܡܢ ܐܢܬܬܗ܂ ܕܐܟܒܪ ܕܝܢ ܐܘܠܕ ܒܢܝ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܂ ܣܛܪ ܡܢ ܓܪܫܘܢ ܘܐܠܝܥܙܪ܂ ܐܢܐ ܗܟܢܐ ܡܝܬܐ ܐܢܐ ܨܒܘܬܐ ܒܪܥܝܢܝ܂ ܕܠܘܝ ܕܝܢ ܠܐ ܐܬܝܠܕ ܙܡܪܝ ܡܛܠ ܙܢܝܘܬܗ܂ ܕܒܚܕܐ ܫܥܐ ܢܦܠܘ ܡܢ ܐܝܣܪܝܠ܃ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܐ ܐ̈ܠܦܝܢ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܕܝܢ ܥܟܪ ܐܬܨܝܪ ܒܟܪܣ ܐܡܗ܂ ܕܥܒܕܗ ܠܡܫܪܝܬܐ ܕܐܝܣܪܝܠ ܚܪܡܐ܂ ܘܐܫܬܘܦ ܕܝܢ ܩܘܝ ܥܠܝ ܒܩܕܝܫܘܬܐ܂ ܘܠܐ ܐܬܝܠܕ ܠܗ ܚܦܢܝ ܘܦܝܢܚܣ܂ ܕܨܥܪܘ ܟܗܢܘܬܐ ܘܐܬܕܒܪܘ ܝܥܢܐܝܬ܂ ܘܠܡܢܐ ܐܬܒܥܝܘ ܒܢܝ̈ܐ ܠܫܡܘܐܝܠ ܕܠܐ ܢܛܪܘ ܢܡܘܣܐ܂ ܘܠܐ ܗܠܟܘ ܒܐܘܪ̈ܚܬܗ܂ ܘܣܓܝܐ̈ܝܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ܂ ܕܦܩܚ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܂ ܐܠܘ ܠܐ ܐܘܠܕܘ܂ ܐܦ ܠܐ ܐܬܝܠܕܘ܀

7

ܡܘܫܐ ܪܚܡ ܩܕܝܫܘܬܐ܂ ܘܐܬܪܚܡ ܡܢ ܩܕܝܫܐ ܘܚܘܝܗ ܐܝܩܪܗ܂ ܘܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܐܚܒ ܒܬܘܠܘܬܐ ܘܥܡܪ ܒܡܫܟܢܐ܂ ܐܬܪ ܕܩܕܝܫܐ ܡܫܬܡܫ ܗܘܐ܂ ܘܐܠܝܐ ܐܬܝܬܪ ܒܗ ܒܒܬܘܠܘܬܐ܂ ܘܥܡܪ ܒܚܘܪܒܐ ܘܒܛܘܪ̈ܐ ܘܒܡܥܪ̈ܐ܂ ܘܥܠܝܗ ܩܕܝܫܐ ܠܐܬܪܐ ܕܩ̈ܕܝܫܐ܂ ܐܬܪ ܕܠܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܠܪ̈ܚܡܝ ܨܚܢܘܬܐ܂ ܘܐܠܝܫܥ ܩܘܝ ܝܚܝܕܐܝܬ ܘܐܬܢܟܦ܂ ܘܚܝ̈ܠܐ ܬܡܝܗ̈ܐ ܣܥܪ ܒܐܝܕܗ ܐܠܗܐ܂ ܘܐܪܡܝܐ ܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܝܘܡܗ ܕܒܪܢܫܐ ܠܐ ܪܓܬ܂ ܘܐܦ ܡܪܗ ܬܘܒ ܦܩܕܗ ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܠܐ ܬܣܒ ܠܟ ܐܢܬܬܐ܂ ܘܠܐ ܢܗܘܘܢ ܠܟ ܒܢ̈ܝܐ ܘܒܢ̈ܬܐ܂ ܥܠ ܗܕܐ ܕܝܢ ܢܦܩ ܒܪܘܚܐ ܝܗܘܕܝܐ܂ ܕܡܛܠ ܟܢ ܠܡ ܦܩܕܗ ܠܐܪܡܝܐ ܕܠܐ ܬܣܒ ܠܟ ܐܢܬܬܐ܂ ܘܠܐ ܢܗܘܘܢ ܠܟ ܒ̈ܢܝܐ ܘܒܢ̈ܬܐ ܒܐܬܪܐ ܗܢܐ ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܥܠ ܒ̈ܢܝܐ ܘܥܠ ܒܢ̈ܬܐ ܕܡܬܝܠܕܝܢ ܒܐܬܪܐ ܗܢܐ܂ ܡܘܬܐ ܕܡܛܪ̈ܦܝ ܟܦܢܐ ܢܡܘܬܘܢ܂ ܥܠ ܗܘ ܗܘ ܠܡ ܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܠܐ ܬܣܒ ܠܟ ܐܢܬܬܐ܂ ܐܘ ܚܣܝܪ̈ܝ ܪܥܝܢܐ܂ ܐܝܢܐ ܕܩܐܡ ܒܗܢܐ ܪܥܝܢܐ܂ ܗܘ ܡܢ ܕܝܗܒ ܒܪ̈ܚܡܐ ܠܐܪܡܝܐ ܒܥܝ̈ܢܝ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ܂ ܐܦ ܒܢܝ̈ܐ ܐܠܘ ܐܘܠܕ ܗܘܐ܂ ܡܦܨܐ ܗܘܐ ܡܢ ܚܪܒܐ ܘܟܦܢܐ܂ ܐܦ ܚܙܩܝܐܝܠ ܥܒܕ ܒܗ ܡܪܗ ܛܝܒܘܬܐ܂ ܘܢܣܒ ܡܢܗ ܪܓܬ ܥܝܢܘܗ̈ܝ ܒܡܚܘܬܐ ܕܡܢ ܫܠܝܐ܂ ܘܫܩܠ ܘܫܕܐ ܡܢܗ ܢܝܪܐ ܡܣܓܦܢܐ܂ ܘܐܠܐ ܚܘܢܝ ܐܘ ܡܠܦܢܐ܂ ܥܠ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܕܢܣܒ ܐܢܬܬܐ܂ ܘܐܘܠܕ ܒܢ̈ܝܐ܂ ܘܐܦܝܣܝܢܝ ܘܐܦ ܥܠ ܐܠܝܐ܂ ܘܐܠܝܫܥ ܬܠܡܝܕܗ܂ ܐܝܢܐ ܒܝܬܐ ܩܢܘܡܗ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ܂ ܕܗܐ ܒܚܘܪܒܐ ܘܒܛܘܪ̈ܐ ܘܒܡܥܪ̈ܐ ܥܡܪܝܢ ܗܘܘ܂ ܒܐܘܠܨܢܐ ܘܒܪܕܝܦܘܬܐ܂ ܘܥܡ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܗܘܬ ܐܢܬܬܐ܂ ܘܡܢ ܬܠܡܝ̈ܕܝܗܘܢ ܡܫܬܡܫܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܚܙܝ ܕܟܕ ܓܚܙܝ ܬܠܡܝܕܗ ܕܐܠܝܫܥ܂ ܐܨܛܠܝ ܪܥܝܢܗ ܥܠ ܥܠܡܐ ܗܢܐ܂ ܘܪܓ ܩܢܝܢܐ ܘܐܢܬܬܐ ܘܒ̈ܢܝܐ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܐܠܝܫܥ܂ ܗܢܘ ܙܒܢܐ ܕܬܩܢܐ ܩܢܝܢܐ ܘܟܪ̈ܡܐ ܘܙܝ̈ܬܐ܂ ܡܟܝܠ ܕܥܒܕܬ ܗܕܐ܂ ܓܪܒܗ ܕܢܥܡܢ ܢܠܒܫܝܘܗܝ ܓܚܙܝ܂ ܘܟܘܠܗ ܫܪܒܬܗ ܠܥܠܡ ܐܢ ܓܝܪ ܥܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ܂ ܡܢ ܟ̈ܬܒܐ ܬܦܝܣܢܝ܂ ܡܩܒܠܢܐ ܡܢܟ܂ ܘܟܠ`ܡܕܡ ܕܡܢ ܬܪܥܝܬܟ ܒܕܝܬ ܘܡܡܠܠ܂ ܠܐ ܫܡܥ ܐܢܐ ܠܟ܂ ܕܨܒܝܬ ܕܬܛܡܐ ܩܕܝܫܐ ܒܦܝܣܟ ܕܓܠܐ܀

12

ܐܢܐ ܕܟܬܒܬ ܠܟ ܚܒܝܒܝ ܥܠ ܒܬܘܠܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܫܡܥܬ ܡܢ ܓܒܪܐ ܝܗܘܕܝܐ ܕܚܣܕ ܠܚܕ ܡܢ ܐܚ̈ܝܢ ܒ̈ܢܝ ܥܕܬܢ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܐܢܬܘܢ ܛܡܐܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܢܫ̈ܐ ܠܐ ܢܣܒܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܘܚܢܢ ܩܕܝܫ̈ܝܢ ܘܡܝܬܪܝܢ ܕܡܘܠܕܝܢ ܘܡܣܓܝܢ ܙܪܥܐ ܒܥܠܡܐ܂ ܥܠ ܗܘ ܗܘ ܟܬܒܬ ܠܟ ܦܝܣܐ ܗܢܐ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܥܠ ܒܬܘܠܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܡܢ ܠܥܠ ܟܬܒܬ ܠܟ ܘܐܦܝܣܬܟ܂ ܒܬܚܘܝܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܩܝܡܐ܂ ܕܟܡܐ ܦܐܝܐ ܘܪܓܝܓܐ ܒܬܘܠܘܬܐ܂ ܕܐܦܢ ܒܐܘܠܨܢܐ ܓܡܪ ܠܗ ܒܪ ܐܢܫܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܡܪܢ܂ ܕܠܐ ܗܘܐ ܟܠ`ܢܫ ܣܦܩ ܠܗ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܕܝܗܝܒ ܠܗ܂ ܘܫܠܝܚܐ ܐܡܪ܂ ܕܡܛܘܠ ܐܢܢܩܐ ܕܒܥܠܡܐ܂ ܦܩܚ ܠܗ ܠܐܢܫ ܕܗܟܢܐ ܢܗܘܐ܂ ܠܗܕܐ ܡܢܬܐ ܐܝܬ ܦܘܪܥܢܐ ܣܓܝܐܐ܂ ܡܛܠ ܕܒܚܐܪܘܬܢ ܗܘ ܓܡܪܝܢܢ ܠܗ܂ ܘܠܐ ܡܢ ܫܘܥܒܕܐ ܘܐܘܠܨܢܐ ܕܦܘܩܕܢܐ܂ ܘܠܐ ܚܒܝܫܝܢ ܚܢܢ ܒܗ ܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ܂ ܨܘܪܬܗ ܘܕܡܘܬܗ ܐܫܟܚܢ ܒܟܬܒܐ܂ ܘܚܙܝܢ ܕܠܘܬ ܢܨܝ̈ܚܐ ܐܫܬܟܚܬ ܕܡܘܬܐ ܗܝ ܕܥܝܪ̈ܐ ܕܒܫܡܝܐ܂ ܘܒܐܪܥܐ ܒܡܘܗܒܬܐ ܐܬܩܢܝܬ܂ ܗܢܘ ܩܢܝܢܐ ܕܟܕ ܢܐܒܕ ܠܐ ܢܫܬܟܚ܂ ܘܒܕܡ̈ܝܐ ܐܢܫ ܠܡܩܢܝܗ ܠܐ ܡܫܟܚ܂ ܠܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܡܘܒܕ ܡܫܟܚ ܠܗ܂ ܘܠܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܘܪܗܛ ܡܕܪܟ ܠܗ܂ ܪܚܡ ܚܒܝܒܝ ܗܕܐ ܡܘܗܒܬܐ܂ ܕܠܝܬ ܐܟܘܬܗ ܒܥܠܡܐ ܟܠܗ܂ ܒܗܢܐ ܡܕܡ ܕܟܬܒܬ ܠܟ ܦܘܩ ܒܪܘܚܐ ܠܘܩܒܠ ܝܗܘ̈ܕܝܐ܂ ܕܒܨܚܢܘܬܗܘܢ ܠܐ ܡܕܪܟܝܢ ܚܝܠܗ ܕܒܬܘܠܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/18
Source:
Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Aphrahat, “Demonstration 18: Against the Jews, On Virginity and Holiness - ܬܚܘܝܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܥܠ ܒܬܘܠܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ” based upon Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/18.
Bibliography:
Demonstration 18: Against the Jews, On Virginity and Holiness - ܬܚܘܝܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܥܠ ܒܬܘܠܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ.” In Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/18.

Show Citation Styles