Bardaisan: Book of the Laws of the Countries - ܟܬܒܐ ܕܢܡ̈ܘܣܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
page break :
ܡܢ ܩܕܡ ܝܘܡ̈ܬܐ ܥܠܝܢ ܗܘܝܢ ܠܡܣܥܪ ‏‏ܠܫܡܫܓܪܡ ܐܚܘܢ܃ ܘܐܬܐ ܐܫܟܚܢ ܬܡܢ ܒܪܕܝܨܢ܂ ܘܟܕ ܓܫܗ ܘܚܼܙܐ ‏‏ܕܫܦܝܪ ܥܒܝܕ ܫܐܠܼܢ ܕܡܢܐ ܡܡܠܠܝܢ ܗܘܝܬܘܢ܂ ܫܡܿܥܬ ܓܝܪ ܩܠܟܘܢ ܡܢ ‏‏ܠܒܪ ܟܕ ܥܐܠ ܐܢܐ܂ ܡܥܕ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܐܡܬܝ ܕܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܢ ‏‏ܕܡܡܠܠܝܢ ܗܘܝܢ ܡܕܡ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ܃ ܕܢܫܐܠܼܢ ܡܢܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘܝܬܘܢ܂ ‏‏ܕܥܠܘܗܝ ܢܡܠܠ ܥܡܢ܂ ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܡܪܢ ܠܗ܂ ܥܘܝܕܐ ܠܡ ܗܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ‏‏ܠܼܢ܂ ܕܐܢ ܚܕ ܗܘ ܐܠܗܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ܃ ܘܗܼܘ ܐܟܝܢ ‏‏ܠܒ̈ܢܝܢܫܐ܃ ܘܨܿܒܐ ܒܗܢܐ ܡܕܡ ܕܡܦܩܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܥܒܕܘܢ܃ ܡܛܠ ܡܢܐ ‏‏ܠܐ ܐܟܝܢ ܐܢܘܢ ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܫܟܚܘܢ ܠܡܣܟܠܘ܂ ܐܠܐ ‏‏ܕܒܟܠܙܒܢ ܕܛܒ ܗܘܘ ܥܿܒܕܝܢ܂ ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܡܬܿܡܠܐ ܗܘܐ ܨܒܝܢܗ܂ ܐܡܿܪ ‏‏ܠܗ ܒܪ ܕܝܨܢ܂ ܐܡܼܪ ܠܝ ܒܪܝ ܥܘܝܕܐ܂ ܡܢܐ ܣܝܡ ܒܪܥܝܢܟ܂ ܕܠܐ ܗܘܐ ‏‏ܚܕ ܗܘ ܐܠܗܐ ܕܟܠ܃ ܐܘ ܕܚܕ ܗܘ ܘܠܐ ܨܿܒܐ ܕܟܐܢܐܝܬ ܘܬܪܝܨܐܝܬ ‏‏ܢܬܕܒܿܪܘܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ܂܀ ܥܘܝܕܐ ܐܡܿܪ܂ ܐܢܐ ܡܪܝ ܠܗܠܝܢ ܗܘ ܒ̈ܢܝ ܫ̈ܢܝܢ ‏‏ܫܿܐܠܬ ܕܗܼܢܘܢ ܢܬܝܒܘܢܢܝ ܦܬܓܡܐ܂܀ ܐܡܿܪ ܠܗ ܒܪ ܕܝܨܢ܂ ܐܢ ܬܐܠܦ ‏‏ܗܘ ܨܿܒܝܬ܃ ܡܢ ܡܿܢ ܕܩܫܝܫ ܗܘ ܡܢܗܘܢ ܥܕܪܐ ܠܟ ܨܒܘܬܐ ܕܬܐܠܦ܂ ‏‏ܘܐܢ ܕܬܿܠܦ܃ ܠܐ ܡܬܒܥܝܐ ܨܒܘܬܐ ܕܐܢܬ ܬܫܿܐܠ ܐܢܘܢ܂ pb. 6 ܐܠܐ ‏‏ܕܬܿܦܣ ܠܗܘܢ܃ ܕܗܼܢܘܢ ܢܫܐܠܘܢܟ ܡܕܡ ܕܨܿܒܝܢ܂ ܡ̈ܠܦܢܐ ܓܝܪ ܡܫܬܐܠܘ ‏‏ܗܘ ܡܫܿܬܐܠܝܢ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܡܫܐܠܘ ܡܫܐܠܝܢ܂ ܘܐܡܬܝ ܕܡܫܿܐܠܝܼܢ ܕܢܬܪܨܘܢ ‏‏ܗܿܘ ܪܥܝܢܐ ܕܡܫܐܠܢܐ ܕܫܦܝܪ ܢܫܿܐܠ܂ ܘܢܕܥܘܢ ܡܿܢܘ ܨܒܝܢܗ܂ ܥܿܒܕܐ ܗܘ ‏‏ܓܝܪ ܫܦܝܪܐ ܗܢܐ܃ ܕܢܕܥ ܐܢܫ ܐܝܟܢܐ ܢܫܿܐܠ܂܀ ܥܘܝܕܐ ܐܡܿܪ܂ ܐܢܐ ‏‏ܠܡܐܠܦ ܗܘ ܨܿܒܐ ܐܢܐ܂ ܫܪܝܬ ܕܝܢ ܠܘܩܕܡ ܠܡܫܐܠܘ ܠܗܠܝܢ ܐܚ̈ܝ܃ ‏‏ܡܛܠ ܕܡܢܟ ܢܿܟܦ ܐܢܐ܂܀ ܒܪܕܝܨܢ ܐܡܿܪ܂ ܐܣܟܡܬܢܐܝܬ ܡܡܠܠ ܐܢܬ܂ ‏‏ܒܪܡ ܕܝܢ ܕܥ܃ ܕܡܿܢ ܕܫܦܝܪ ܡܫܐܠ ܘܠܡܬܛܦܣܘ ܨܿܒܐ܃ ܘܕܠܐ ܚܪܝܢܐ ‏‏ܡܬܩܪܒ ܠܐܘܪܚܐ ܕܫܪܪܐ܃ ܠܐ ܚܿܝܒ ܘܡܬܢܟܦ܂ ܡܛܠ ܕܡܒܣܡܘ ܡܿܒܣܡ ‏‏ܒܗܠܝܢ ܕܐܡܿܪܬ ܠܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܡܫܬܿܐܠ܂ ܐܢ ܗܼܘ ܗܟܝܠ ܒܪܝ ܕܐܝܬ ܠܟ ‏‏ܡܕܡ ܒܪܥܝܢܟ܃ ܥܠ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܫܼܐܿܠܬܼ ܐܡܪܝܗܝ ܠܟܠܢ܂ ܘܐܢ ܐܦ ܠܢ ‏‏ܫܿܦܪ ܡܫܬܘܝܢܢ ܥܡܟ܂ ܘܐܢ ܠܢ ܠܐ ܫܿܦܪ܃ ܐܢܢܩܐ ܥܿܒܕܐ ܠܼܢ ܕܢܚܘܝܟ ‏‏ܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܫܿܦܪ ܠܢ܂ ܘܐܢ ܗܕܐ ܗܘ ܡܠܬܐ ܒܠܚܘܕ ܨܒܝܬ ܠܡܕܥ܃ ‏‏ܟܕ ܒܪܥܝܢܟ ܡܕܡ ܠܝܬ ܠܟ ܥܠܝܗܿ܃ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܚܕܬܐܝܬ ܩܼܪܒ ܠܘܬ ‏‏ܬܠܡ̈ܝܕܐ ܘܕܫܪܘܬܝܢ ܡܫܿܐܠ ܐܡܿܪ ܠܟ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܣܪܝܩܐܝܬ ܠܐ ܬܦܪܩ ܡܢ ‏‏ܠܘܬܢ܂ ܘܐܢ ܒ̈ܣܡܢ ܠܟ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܿܪ ܐܢܐ ܠܟ܃ ܥܠ ܗܕܐ ܐܝܬ ܠܟ ‏‏ܠܘܬܢܼ ܘܐܦ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܂ ܘܐܢ ܠܐ ܒܣ̈ܡܢ ܠܟܼ܂ ܚܢܢ ܕܝܠܢ ܕܠܐ ܚܣܡ ‏‏ܐܡܪܝܢܢ܂܀ ܐܡܿܪ ܥܘܝܕܐ܂ ܐܦ ܐܢܐܼ ܛܒ ܐܪܥ ܐܢܐ ܕܐܿܫܡܥ pb. 8 ‏‏ܘܐܬܛܦܝܣ܂ ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܡܠܬܐ܃ ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܫܡܥܬܗܿ܂ ‏‏ܐܠܐܼ ܡܢ ܪܥܝܢܝ ܗܘ ܐܡܪܬܗܿ ܠܗܠܝܢ ܐܚ̈ܝܼ ܘܠܐ ܨܒܘ ܠܡܦܣܘܬܢܝ܂ ‏‏ܐܠܐ ܐܡܪܝܼܢ ܕܗܝܡܢ ܠܡ ܡܗܝܡܢܘ܂ ܘܟܠ ܡܕܡ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܕܥ܂ ‏‏ܘܐܢܐܼ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܠܡܗܝܡܢܘ ܐܠܐ ܐܢ ܐܬܛܦܝܣܬ܂܀ ܐܡܿܪ ܒܪ ‏‏ܕܝܨܢ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܥܘܝܕܐ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܨܒܿܐ ܠܡܗܝܡܢܘ܃ ܐܠܐ ܐܦ ‏‏ܣܓ̈ܝܐܐ܂ ܡܛܠ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܠܝܬ ܒܗܘܢܼ ܐܦ ܠܐ ܠܡܬܛܦܣܘ ܡܫܟܚܝܢ܂ ‏‏ܐܠܐ ܒܟܠܙܒܢ ܣܿܬܪܝܼܢ ܘܒܿܢܝܢ܂ ܘܡܫܬܟܚܝܢ ܚܪܒܝܼܢ ܡܢ ܟܘܠܗܿ ܝܕܥܬܐ ‏‏ܕܫܪܪܐ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܥܘܝܕܐ ܠܐ ܨܒܿܐ ܠܡܗܝܡܢܘ܃ ܗܐ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ‏‏ܠܟܘܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܠ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܫܿܐܠ܂ ܘܗܼܘ ܡܕܡ ܝܬܝܪ ‏‏ܢܫܡܥ܂ ܘܫܪܝ ܠܡܐܡܪ ܠܢ܂ ܣܓ̈ܝܐܝܢ ܐܢܘܢ ܒ̈ܢܝܢܫܐ ܗܿܢܘܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ‏‏ܠܝܬ ܠܗܘܢ܃ ܘܐܝܕܥܬܐ ܡܢ ܚܟܡܬܐ ܕܫܪܪܐ ܠܐ ܩܒܠܘ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ‏‏ܠܐ ܠܡܐܡܪ ܘܠܡܫܿܠܡܘ ܣܦܩܝܼܢ܂ ܘܠܐ ܕܠܝܠܐܝܬ ܡܫܼܘܚܝܢ ܠܡܫܡܥ܂ ܠܐ ‏‏ܓܝܪ ܫܬܐܣܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܢܒܼܢܘܢ ܥܠܝܗܿ܃ ܘܠܐ ܬܘܟܠܢܐ ‏‏ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܕܥܠܘܗܝ ܢܣܿܒܪܘܢ܂ ܘܡܛܠ ܕܐܦ ܥܠ ܐܠܗܐ ܡܬܿܦܠܓܘ ‏‏ܡܬܿܦܠܓܝܼܢ܂ ܐܦ ܠܐ ܕܚܠܬܗ ܐܝܬ ܒܗܘܢ ܕܗܼܝ ܡܼܦܪܩܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ‏‏ܟܠܗܝܢ ܕܚ̈ܠܬܐ܂ ܡܿܢ ܕܕܚܠܬܗ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܠܝܬ ܒܗܼ܂ ܡܫܼܥܒܕ ܗܘ ‏‏ܠܟܠܗܝܢ ܕܚ̈ܠܬܐ܂ ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܗܿܘ ܡܕܡ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܫܪܝܪ ‏‏ܠܗܘܢ܃ ܕܫܦܝܪ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ܂ ܐܠܐ ܦܗܿܝܢ ܐܢܘܢ ܒܬܪ̈ܥܝܬܗܘܢ܃ ܘܠܡܩܡܼ ‏‏ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ܂ ܘܦܟܝܗ ܒܦܘܡܗܘܢ ܛܥܡܐ ܕܡ̈ܚܫܒܬܗܘܢ܂ ܘܒܟܠ ܙܒܼܢ ‏‏ܩܢܝܛܝܢ ܐܢܘܢ ܘܪܗܝܼܒܝܼܢ pb. 10 ܘܡܡܪܚܝܢ܂ ܕܐܡܼܪ ܕܝܢ ܥܘܝܕܐ܃ ܕܐܝܟܿܘ ܠܐ ‏‏ܥܒܕܢ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܢܚܼܛܐ ܘܢܬܚܝܒܼ܂ ܐܠܘ ܥܒܝܕ ܗܘܐ ܗܟܢܐ ܒܪܢܫܐ܃ ‏‏ܗܼܘ ܠܢܦܫܗ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܂ ܐܠܐ ܡܐܢܐ ܗܘܐ܃ ܕܗܿܘ ܡܿܢ ܕܡܙܝܥ ‏‏ܠܗ܂ ܘܝܕܝܥܐ ܨܒܘܬܐ ܕܐܦ ܗܿܘ ܡܿܢ ܕܡܙܝܥ ܐܝܟܢܐ ܕܨܒܿܐ܃ ܗܼܘ ܡܙܝܥ ‏‏ܠܗ ܐܘ ܠܛܒܼ ܐܘ ܠܒܝܫ܂ ܘܡܢܐ ܡܟܝܠ ܦܪܝܫ ܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܢ ܟܢܪܐ ‏‏ܕܐܚܪܝܢ ܗܘ ܙܡܿܪ ܒܗܿ܂ ܐܘ ܡܢ ܡܪܟܒܬܐ ܕܐܚܪܝܢ ܡܕܒܪ ܠܗܿ܂ ‏‏ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܘܓܘܢܝܐ ܒܝܕ ܐܘܡܢܐ ܗܘ ܩ̈ܝܡܢ܂ ܘܠܐ ܗܼܘ ܟܢܪܐ ܝܿܕܥ ‏‏ܡܐ ܕܡܙܕܡܪ ܒܗ܃ ܘܠܐ ܗܼܝ ܡܪܟܒܬܐ ܐܢ ܫܦܝܪ ܡܬܢܓܕܐ ܘܡܬܿܕܒܪܐ܂ ‏‏ܐܠܐܼ ܡ̈ܐܢܐ ܐܢܘܢ ܕܥܒܝܕܝܢ ܠܚܘܫܚܐ ܕܗܿܘ ܡܿܢ ܕܐܝܬ ܒܗ ܝܕܥܬܐ܂ ‏‏ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܒܒܣܝܡܘܬܗ܃ ܠܐ ܨܒܼܐ ܕܗܟܢܐ ܢܥܒܕܝܘܗܝ ܠܒܪܢܫܐ܂ ܐܠܐ ‏‏ܒܚܐܪܘܬܐ ܐܘܪܒܗܼ ܡܢ ܨܒ̈ܘܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ܂ ܘܐܫܘܝܗܼ ܥܡ ܡ̈ܠܐܟܐ܂ ‏‏ܚܘܪܘ ܓܝܪ ܒܫܡܫܐ ܘܒܣܗܪܐ ܘܒܡܘܙܠܬܐ܂ ܘܒܫܪܟܐ ܕܨ̈ܒܘܬܐ܂ ܗܿܢܘܢ ‏‏ܕܪܘܪ̈ܒܝܢ ܐܢܘܢ ܡܢܢ ܒܡܕܡ܃ ܕܠܐ ܐܬܝܗܒܬ ܠܗܘܢ ܚܐܪܘܬܐ ܕܢܦܫܗܘܢ܂ ‏‏ܐܠܐ ܟܠܗܘܢ ܩܒܝܥܝܢ ܐܢܘܢ ܒܦܘܩܕܢܐ܃ ܕܗܿܘ ܡܕܡ ܕܦܩܝܕ ܠܗܘܢ ‏‏ܒܠܚܘܕ ܢܥܒܕܘܢ܂ ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܫܡܫܐ ܡܡܬܘܡ ܐܡܿܪ ‏‏ܕܠܐ ܣܿܠܩ ܐܢܐ ܒܥܕܢܝ܃ ܘܠܐ ܣܗܪܐ ܕܠܐ ܡܫܬܚܠܦ ܐܢܐ܂ ܘܠܐ ܒܿܨܪ ‏‏ܐܢܐ܂ ܘܠܐ ܪܒܿܐ ܐܢܐ܂ ܘܠܐ ܚܕ ܡܢ ܟܘ̈ܟܒܐ ܐܡܿܪ ܕܠܐ ܕܢܿܚ ܐܢܐ ‏‏ܘܠܐ ܥܿܪܒ ܐܢܐ܂ ܘܠܐ ܝܡܐ ܕܠܐ ܫܩܿܠ ܐܢܐ ܐܠܦ̈ܐ܃ ܘܠܐ ܩܐܡ ܐܢܐ ‏‏ܒ̈ܬܚܘܡܝ܂ ܘܠܐ ܛܘܪ̈ܐ ܕܠܐ ܡܩܘܝܢܢ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܬܣܝܡܢ ܒܗܘܢ܂ ‏‏ܘܠܐ ܪ̈ܘܚܐ ܐܡܪ̈ܢ ܕܠܐ ܢܫܒܝܢܢ܂ pb. 12 ܘܠܐ ܐܪܥܐ ܕܠܐ ܫܩܠܐ ܐܢܐ ‏‏ܘܡܣܝܒܪܐ ܐܢܐ ܠܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬ ܠܥܠ ܡܢܝ܂ ܐܠܐ ܟܠܗܝܢ ܨܒ̈ܘܬܐ ‏‏ܦܠܚ̈ܢ ܘܡܫܥܒܕܢ ܠܚܕ ܦܘܩܕܢܐ܂ ܐܝܬܝܗܝܢ ܓܝܪ ܡ̈ܐܢܐ ܕܚܟܡܬܗ ‏‏ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܛܥܝܐ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܟܠ ܡܕܡ ܡܫܡܫܘ ܡܫܡܫ ܗܘܐ܃ ܡܿܢ ‏‏ܗܘ ܗܢܐ ܕܡܫܬܡܫ ܗܘܐ܂ ܘܐܠܘ ܟܠܡܕܡ ܡܫܬܡܫܘ ܡܫܬܡܫ ܗܘܐ܃ ܡܿܢܼܘ ‏‏ܗܘܿ ܕܡܫܡܫ ܗܘܐ܂ ܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܡ ܦܪܝܫ ܡܢ ܡܕܡ܂ ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܚܕ ‏‏ܗܘ ܘܦܘܪܫܢ ܠܝܬ ܒܗܼ܂ ܐܝܬܝܐ ܗܘ܂ ܕܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܠܐ ܡܬܩܢ܂ ܐܠܐ ‏‏ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܒܥܝܢ ܠܬܫܡܫܬܐ ܐܬܩܒܥ ܒܚܝܠܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ܂ ܡܛܠ ܕܒܨܠܡ ‏‏ܐܠܘܗܝܡ ܥܒܝܕ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܗܠܝܢ ܒܒܣܝܡܘܬܐ܃ ‏‏ܕܢܫܡܫܘܢܝܗܝ ܥܕ ܙܒܢܐ܂ ܘܐܬܝܗܒ ܠܗܼ܂ ܕܒܨܒܝܢ ܢܦܫܗ ܢܬܿܕܒܪ܂ ܘܟܘܠ ‏‏ܕܡܫܟܚ ܠܡܥܒܕ ܐܢ ܨܒܿܐ ܢܥܒܕܝܘܗܝ܂ ܘܐܢ ܠܐ ܨܒܿܐܼ ܠܐ ܢܥܒܕܝܘܗܝ܂ ‏‏ܘܗܼܘ ܢܙܟܿܐ ܢܦܫܗ ܐܘ ܢܚܿܝܒ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܐܬܥܒܕ ܗܘܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ‏‏ܢܫܟܚ ܠܡܥܒܕ ܒܝܫܬܐ ܕܠܐ ܢܚܘܒ ܒܗܿ܃ ܗܟܢܐ ܐܦ ܛܒܬܐ ܐܝܿܕܐ ‏‏ܕܥܿܒܕ ܗܘܐܼ ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܠܗ ܗܘܬ܂ ܘܠܡܙܟܐ ܒܗܿ܂ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ܂ ܡܿܢ ‏‏ܕܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܡܢ ܨܒܝܢܗ ܥܿܒܕ ܕܛܒ ܐܘ ܕܒܝܫܼ܂ ܙܟܝܘܬܗ ܘܚܝܒܘܬܗܼ܂ ‏‏ܒ{ܓ}[ܝ]ܕ ܗܿܘ ܗܼܘ ܡܿܢ ܕܡܥܒܕ ܠܗ ܩܝܡܐ܂ ܡܛܘܠ ܗܢܐ ܢܬܚܙܐ ܠܟܘܢ܃ ‏‏ܕܛܝܒܘܬܗ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܣܓܼܝܬ ܠܘܬ ܒܪܢܫܐ܃ ܘܐܬܝܗܒܬ ܠܗ ܚܐܪܘܬܐ ‏‏ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܠܗܠܝܢ ܟܘܠܗܘܢ ܐܣ̈ܛܘܟܣܐ ܕܐܡܪܢ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܕܒܗܿ ‏‏ܒܚܐܪܘܬܐ ܢܙܟܿܐ ܢܦܫܗ ܘܢܬܕܒܿܪ ܐܠܗܐܝܬܼ܂ ܘܢܬܚܠܛ ܥܡ ܡ̈ܠܐܟܐ܃ ‏‏ܗܿܢܘܢ ܕܐܦ ܗܼܢܘܢ ܚܐܪܘܬܐ ܕܢܦܫܗܘܢ pb. 14 ܐܚܝܕܝܢ܂ ܡܣܬܟܠܝܢܢ ܓܝܪ ‏‏ܕܐܦ ܡ̈ܠܐܟܐ ܐܠܘ ܠܐ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܚܐܪܘܬܐ ܕܢܦܫܗܘܢ܃ ܠܐ ‏‏ܡܫܬܘܬܦܝܢ ܗܘܘ ܥܡ ܒ̈ܢܬ ܐܢܫܐܼ ܘܠܐ ܚܛܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܠܐ ܢܦܠܝܢ ܗܘܘ ‏‏ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢ܂ ܘܗܟܢܐ ܡܟܝܠ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܥܼܒܕܘ ܨܒܝܢܐ ‏‏ܕܡܪܗܘܢ܃ ܒܫܘܠܛܢ ܢܦܫܗܘܢ ܐܬܬܪܝܡܘ ܘܐܬܩܕܫܘ ܘܩܒܠܘ ܡ̈ܘܗܒܬܐ ‏‏ܪܘܪ̈ܒܬܐ܂ ܟܘܠ ܡܿܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܓܝܪ ܥܠ ܡܪܝܐ ܕܟܘܠ ܣܢܝܩ܂ ‏‏ܘܠܡ̈ܘܗܒܬܗ ܣܟܐ ܠܝܬ ܠܗܝܢ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܕܥܘ܃ ܕܐܦ ܗܼܢܝܢ ܨܒ̈ܘܬܐ ‏‏ܕܐܡܿܪܬ ܕܒ̈ܦܘܩܕܢܐ ܩܝ̈ܡܼܢ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܓܡܝܪܐܝܬ ܓ̈ܠܝܙܢ ܡܢ ܟܠܗܿ ‏‏ܚܐܪܘܬܐ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܠܝܘܡܐ ܐܚܪܝܐܼ ܟܠܗܝܢ ܡ̈ܫܥܒܕܢ ܠܕܝܼܢܐ܂܀ ܐܡܿܪ ‏‏ܐܢܐ ܠܗ܂ ܘܐܿܝܟܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܩ̈ܒܝܥܢ ܐܢ̈ܝܢ ܡܬܕܝܢܢ܂ ܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܠܐ ܗܘܐ ‏‏ܒܗܕܐ ܕܩܒܝܥܝܢ ܐܘ ܦܝܠܝܦܘܣ ܡܬܕܝܢܝܢ ܐܣ̈ܛܘܟܣܐ܃ ܐܠܐܼ ܒܗܿܝ ‏‏ܕܡܫܿܠܛܝܢ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܡܬܓܠܙܝܢ ܐܝ̈ܬܝܐ ܡܢ ܟܝܢܗܘܢ ܐܡܬܝ ܕܡܬܩܢܝܢ܂ ‏‏ܐܠܐ ܡܢ ܥܘܙܐ ܕܚܬܝܬܘܬܗܘܢ܂ ܒܨܝܪ̈ܝܢ ܒܡܘܙܓܐ ܕܚܕ ܥܡ ܚܕ܂ ‏‏ܘܡܫܬܥܒܕܝܢ ܒܚܝܠܐ ܕܥܒܘܕܗܘܢ܂ ܘܒܗܿܝ ܕܡܫܥܒܕܝܼܢ ܠܐ ܡܬܕܝܢܝܢ܂ ܐܠܐ ‏‏ܒܡܕܡ ܕܕܝܠܗܘܢ ܗܘ܂܀ ܐܡܿܪ ܠܗ ܥܘܝܕܐ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܡܼܪܬ ܛܒ ܫܦܝܪ̈ܝܢ܂ ‏‏ܐܠܐ ܗܐ ܚܣܝܢܝܢ ܦܘܩ̈ܕܢܐ ܕܐܬܝܗܒܘ ܠܒ̈ܢܝܢܫܐܼ܂ ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܥܒܕ ‏‏ܐܢܘܢ܂܀ ܒܪܕܝܨܢ ܐܡܿܪ܂ ܗܢܐ ܦܬܓܡܐ ܗܘܼ ܕܐܝܢܐ ܕܠܐ ܨܒܿܐ ܠܡܥܒܕ ‏‏ܕܫܦܝܪ܂ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܗܘܿ ܕܐܫܬܡܥ ܐܫܬܥܒܕ ܠܒܥܠܕܒܒܗ܂ ܠܐ ܓܝܪ ‏‏ܐܬܦܩܿܕܘ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܠܡܥܒܕ܂ ܐܠܐ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܡܫܟܚܝܢ ܠܡܥܒܕ܂ ܕܬܪ̈ܝܢ ‏‏ܐܢܘܢ ܓܝܪ pb. 16 ܦܘܩ̈ܕܢܝܢ ܣܝܼܡܝܢ ܩܕܡܝܢ܃ ܐܝܠܝܢ ܕܠܗܿ ܠܚܐܪܘܬܐ ܝܐܝܢ ‏‏ܘܙܕܩ̈ܝܼܢ܂ ܚܕ ܕܢܬܦܪܩ ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܕܒܝܫ ܘܣܢܝܢܢ ܠܗ ܕܢܗܘܐ ܠܼܢ܂ ܘܚܕ ܕܢܥܒܕ ‏‏ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܘܪܚܡܝܢܢ ܠܗ܂ ܘܪܥܝܼܢܢ ܕܐܦ ܠܢ ܗܟܘܬ ܢܗܘܐ܂ ܡܼܢܘ ܗܟܝܠ ‏‏ܒܪܢܫܐ ܕܡܚܝܠ ܡܢ ܕܠܐ ܢܓܢܘܒ܂ ܐܘ ܡܢ ܕܠܐ ܕܢܕܓܼܠ܂ ܐܘ ܡܢ ܕܠܐ ‏‏ܢܓܘܪ ܘܢܙܢܐ܂ ܐܘ ܡܿܢ ܕܢܣܢܐ ܘܢܫܩܪ܂ ܕܗܐ ܟܠܗܝܢ ܬܚܝܬ ܪܥܝܢܐ ܐܢܝܢ ‏‏ܕܒܪܢܫܐܼ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܚܝܠܐ ܕܦܓܪܐ ܗܘܝܢ ܗܠܝܼܢ܂ ܐܠܐ ܒܨܒܝܢܐ ‏‏ܕܢܦܫܐ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ ܢܗܘܐ ܐܢܫ ܡܣܟܝܢ ܘܟܪܝܗ ܘܩܫܝܫ ܘܣܪܝܚ ܒܗ̈ܕܡܘܗܝ܃ ‏‏ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܫܟܚ ܕܠܐ ܢܥܒܕ ܐܢ̈ܝܢ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܗܠܝܢ ܡܫܟܚ ܕܠܐ ܢܥܒܼܕ܂ ‏‏ܗܟܢܐ ܡܫܟܚ ܠܡܪܚܡ ܘܠܡܒܪܟܘ ܘܠܡܐܡܪ ܫܪܝܪܬܐ܂ ܘܕܢܨܠܐ ܕܫܦܝܪ ‏‏ܠܟܠ ܡܿܢ ܕܝܕܥܿ܂ ܘܐܢ ܚܠܝܡ ܗܘ ܘܡܿܛܐ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܐܦ ܕܢܬܠ ܡܢ ܡܕܡ ‏‏ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܫܟܚܼ܂ ܐܦ ܕܢܣܡܘܟ ܒܚܝܠܐ ܕܦܓܪܐ ܠܡܿܢ ܕܟܪܝܗ ܘܬܒܝܪ ‏‏ܐܦ ܗܕܐ ܡܫܟܚ܂ ܡܢܼܘ ܗܟܝܠ ܗܿܘ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܕܪ̈ܛܢܝܢ ܥܠܘܗܝ ܚܣܝܪ̈ܝ ‏‏ܗܝܡܢܘܬܼܐ ܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܐ܂ ܐܢܐ ܓܝܪ ܣܿܒܪ ܐܢܐܼ܂ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܕܒܟܠ ‏‏ܡܕܡܼ ܒܗܠܝܢ ܗܘ ܦܘܩ̈ܕܢܐ ܚܝܠܬܢ ܒܪܢܫܐ܂ ܕܠܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ܃ ܘܠܝܬ ‏‏ܨܒ̈ܘܬܐ ܕܡܫܟܚܐ ܠܡܕܘܕܘ ܐܢܘܢ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܐܬܦܩܿܕܢ ܕܢܫܩܘܠ ܛܥ̈ܢܐ ‏‏ܝܩܝܪ̈ܐ ܕܟ̈ܐܦܐ܃ ܐܘ ܕܩ̈ܝܣܐ ܐܘ ܕܡܕܡ ܐܚܪܝܢ܃ ܐܝܠܝܢ ܕܚ̈ܝܠܬܢܐ ܗܘ ‏‏ܕܦܓܪܐ ܒܠܚܘܕ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܥܒܕܗܿ܂ ܘܠܐ ܕܢܒܼܢܐ ܟܪ̈ܟܐ ܘܕܢܝܬܒ ܡ̈ܕܝܢܬܐ܃ ‏‏ܐܝܿܕܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܥܒܕܗܿ܂ ܘܠܐ ܕܢܕܒܿܪ ܐܠܼܦܐ ܐܿܝܕܐ ‏‏ܕܡ̈ܠܚܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܚܟܡܿܝܢ ܠܡܕܒܪܘ܂ ܘܠܐ ܕܢܡܫܘܚ ܐܪܥܐ ܘܢܦܿܠܓ܃ ‏‏ܐܝܿܕܐ ܕܡ̈ܫܘܚܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ pb. 18 ܝܕܥܿܝܢ ܠܗܿ܂ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܡܢ ‏‏ܐܘܡ̈ܢܘܬܐ܃ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘܬ ܐܢܫ̈ܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ܃ ܘܫܪܟܐ ܓܠܝܙܝܢ ܡܢܗܝܢ܂ ‏‏ܐܠܐ ܐܬܝܗܒ ܠܢ ܐܝܟ ܒܣܝܡܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܦܘܩ̈ܕܢܐ ܕܠܐ ܚܣܡܼ܂ ‏‏ܐܝܠܝܢ ܕܟܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬ ܒܗ ܡܫܟܚ ܕܢܥܒܕ ܐܢܘܢ ܟܕ ܚܿܕܐ܂ ‏‏ܠܝܬ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܚܿܕܐ ܡܐ ܕܥܿܒܕ ܕܫܦܝܪ܂ ܘܠܐ ܕܠܐ ܡܬܒܣܡ ‏‏ܒܢܦܫܗ ܐܝܢܐ ܕܙܗܝܪ ܡܢ ܣܢ̈ܝܬܐ܂ ܣܛܪ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܗܕܐ ‏‏ܛܒܬܐ ܐܬܒܪܝܘ܃ ܘܙܝ̈ܙܢܐ ܡܬܩܪܝܢ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܥܘܿܠ ܕܝܿܢܐ ܕܢܪܫܐ ‏‏ܠܐܢܫ ܥܠ ܨܒܘܬܐ ܐܝܿܕܐ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܥܒܕܗܿ܂܀ ܐܡܿܪ ܠܗ ܥܘܝܕܐ܂ ‏‏ܥܠ ܗܠܝܢ ܥܿܒ̈ܕܐ ܐܘܢ ܒܪ ܕܝܨܢ ܐܡܿܪ ܐܢܬܼ܂ ܕܕܠܝܠܝܢ ܠܡܥܒܕ ܐܢܘܢ܂܀ ‏‏ܒܪܕܝܨܢ ܐܡܿܪ܂ ܠܡܿܢ ܕܨܒܿܐ ܐܡܿܪܬ ܘܐܡܿܪ ܐܢܐܼ ܕܕܠܝܠܝܢ ܐܢܘܢ܂ ܗܢܘ ‏‏ܓܝܪ ܕܘܒܪܐ ܫܦܝܪܐ ܕܪܥܝܢܐ ܒܪ ܚܐܪ̈ܐ܃ ܘܕܢܦܫܐ ܐܝܿܕܐ ܕܠܐ ܡܪܕܬ ‏‏ܥܠ ܡܕܒܪ̈ܢܝܗܿ܂ ܠܥܒܿܕܐ ܓܝܪ ܕܦܓܪܐ ܣܿܓܝ ܨ̈ܒܘܬܐ ܡ̈ܕܘܕܢ܂ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ‏‏ܣܝܒܘܬܐ ܘܟܘܪܗܢܐܼ ܘܡܣܟܢܘܬܐ܂܀ ܐܡܿܪ ܥܘܝܕܐ܂ ܟܒܪ ܕܢܙܕܗܪ ܐܢܫ ܡܢ ‏‏ܣܢ̈ܝܬܐ ܡܫܟܚ܂ ܕܢܥܒܕ ܕܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܐܝܢܐ ܡܢ ܒ̈ܢܝܢܫܐ ܡܫܟܚ܂܀ ܒܪܕܝܨܢ ‏‏ܐܡܿܪ܂ ܕܠܝܠ ܗܘ ܠܡܥܒܕ ܛܒܬܐ܃ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܠܡܙܕܗܪܘ ܡܢ ܒܝܫܬܐ܂ ‏‏ܛܒܬܐ ܓܝܪ ܕܝܠܗ ܗܝ ܕܒܪܢܫܐ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐܼ ܚܿܕܐ ܐܡܬܝ ܕܥܿܒܕ ‏‏ܛܒܬܐ܂ ܒܝܫܬܐ ܕܝܼܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܗܝ ܕܒܥܠܕܒܒܐ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܟܕ ܫܓܝܫ ‏‏ܗܘ ܒܪܢܫܐ ܘܠܐ ܚܠܝܡ ܒܟܝܢܗ܂ ܥܒܿܕ ܠܗܝܢ ܠܣܢ̈ܝܬܐ܂ ܕܥ ܓܝܪ ܒܪܝ܃ ‏‏ܕܕܢܫܒܚ ܐܢܫ ܘܢܒܿܪܟ ܠܪܚܡܗ ܕܠܝܠܐ pb. 20 ܨܒܘܬܐ܂ ܕܠܐ ܕܝܢ ܐܢܫ ‏‏ܢܓܿܪܐ ܘܢܨܚܿܐ ܠܡܿܢ ܕܣܼܢܐ܃ ܠܐ ܗܘܬ ܕܠܝܠܐ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܫܟܚܐ ‏‏ܕܬܗܘܐ܂ ܘܐܡܬܝ ܕܥܿܒܕ ܐܢܫ ܕܫܦܝܪ܂ ܒܣܝܡ ܗܘ ܪܥܝܢܗܼ ܘܬܩܢܐ ‏‏ܬܐܪܬܗ܂ ܘܐܪܥܐܼ ܕܟܠ ܐܢܫ ܢܚܙܝܘܗܝ ܠܥܿܒܕܗ܂ ܐܡܬܝ ܕܐܢܫ ܕܝܢ ܡܿܣܟܠ ‏‏ܘܡܿܟܐ܃ ܕܠܝܚ ܗܘ ܘܫܓܝܫ܂ ܘܡܼܠܐ ܚܡܬܐ ܘܪܘܓܙܐ܂ ܘܡܫܬܚܩ ܒܢܦܫܗ ‏‏ܘܒܦܓܪܗ܂ ܘܟܕ ܒܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܩܿܐܡܼ܂ ܠܐ ܠܟܠ ܐܢܫ ܐܪܥܐ ܠܡܬܚܙܝܘ܂ ‏‏ܘܗܿܢܝܢ ܕܚܿܕܐ ܒܗܝܼܢ܂ ܕܐܦ ܬܫܒܼܘܚܬܐ ܘܒܘܪܟܬܐ ܐܬܝܐ ܒܬܪܗܝܼܢ܂ ‏‏ܛܠܝ̈ܡܢ ܡܢ ܠܘܬܗ܂ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܫܓܝܫ ܒܗܝܢ ܘܕܠܝܚܼ܂ ܐܬܝܐ ܠܘܛܬܐ ‏‏ܕܓܘܢܝܐ܂ ܐܠܐ ܟܒܪ ܐܢܫ ܢܐܡܼܪ܂ ܕܐܦ ܫ̈ܛܝܐ ܡܬܢܝܚܝܢ ܟܕ ܥܒܕܝܢ ‏‏ܨܒ̈ܘܬܐ ܛܢ̈ܦܬܐ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܟܕ ܥܒܿܕܝܢ ܠܗܝܼܢ܂ ܘܠܐ ܟܕ ܡܫܬܒܚܝܢ܂ ܘܠܐ ‏‏ܥܠ ܣܒܪܐ ܛܿܒܐ܃ ܘܠܐ ܗܼܝ ܒܣܝܡܘܬܐ ܡܟܬܪܐ ܠܘܬܗܘܢ܂ ܐܚܪܝܢ ܗܘ ‏‏ܓܝܪ ܢܝܚܐ ܕܗܿܘܐ ܒܚܠܝܡܘܬܐ ܥܠ ܣܒܪܐ ܛܿܒܐ܂ ܘܐܚܪܝܢ ܗܘ ܢܝܚܐ ‏‏ܕܟܪܝܗܘܬܐ ܕܗܿܘܐ ܥܠ ܣܒܪܐ ܒܝܼܫܐ܂ ܐܚܪܝܢ ܗܝ ܓܝܪ ܪܓܬܐ܃ ‏‏ܘܐܚܪܝܢ ܚܘܒܐ܂ ܘܐܚܪܝܢ ܪܚܡܘܬܐ܂ ܘܐܚܪܝܢ ܚܒܪܘܬܐ܂ ܘܦܫܝܩܐܝܬ ‏‏ܚܝܒܝܢܢ ܠܡܣܬܟܠܘ܃ ܕܙܐܦܗܿ ܕܪܚܡܬܐܼ ܪܓܬܐ ܡܬܩܪܝܐ܂ ܗܿܝ ܕܐܦܢ ܢܝܚܐ ‏‏ܕܫܥܬܐ ܐܝܬ ܒܗܿ܃ ܐܠܐ ܣܿܓܝ ܪܚܝܩܐ ܡܢ ܪܚܡܬܐ ܕܫܪܪܐ܂ ܗܿܝ ܕܢܝܚܗܿ ‏‏ܠܥܠܡ ܠܐ ܡܬܚܒܠ܂ ܘܠܐ ܡܫܬܪܐ܂܀ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܠܗ܂ ܕܗܟܢܐ ܠܡ ܬܘܒ ‏‏ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܥܘܝܕܐ ܗܢܐ܃ ܕܡܢ ܟܝܢܗ ܗܘ ܡܣܟܠ ܒܪܢܫܐ܂܀ ܐܠܘ ܠܐ ‏‏ܓܝܪ ܡܟܢ ܗܘܐ ܠܡܣܟܠܼܘ ܠܐ ܡܣܟܠ ܗܘܐ܂ ܒܪ ܕܝܨܢ ܐܡܿܪ܂ ܐܠܘ ‏‏ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝܢܫܐ ܚܕ ܥܒܕ ܥܿܒܕܝܢ pb. 22 ܗܘܘ܃ ܘܒܚܕ ܪܥܝܢ ܡܬܚܫܚܝܢ ܗܘܘܼ܂ ‏‏ܝܕܝܥܐ ܗܘܬ ܨܒܘܬܐ܃ ܕܟܝܢܗܘܢ ܗܘ ܡܕܒܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܂ ܘܠܝܬ ܗܘܬ ‏‏ܠܗܘܢ ܚܐܪܘܬܐ ܗܿܝ ܕܐܡܿܪܬ ܠܟܘܢ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܕܬܼܣܬܟܠܘܢ ܡܿܢܘ ܟܝܢܐ ‏‏ܘܡܢܐ ܗܝ ܚܐܪܘܬܼܐܼ܂ ܐܘܣܦ ܠܡܐܡܪ ܠܟܘܢ܂ ܟܝܢܗ ܕܒܪܢܫܐܼ ܗܢܘ܂ ‏‏ܕܢܬܝܠܕ ܘܢܬܪܒܐ܂ ܘܕܢܩܘܡ ܒܐܩܡܐ܂ ܘܕܢܘܠܕ ܘܕܢܩܫ܂ ܟܕ ܐܟܿܠ ܘܟܕ ܫܿܬܐ܂ ‏‏ܘܟܕ ܕܡܿܟ܂ ܘܟܕ ܡܬܬܥܝܪ܂ ܘܕܢܡܘܬ܂ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܕܕܟܝܢܐ ܐܢ̈ܝܼܢ܂ ܠܘܬ ‏‏ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܐܝܬܝܗܝܢ܂ ܘܠܐ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝܢܫܐ ܒܠܚܘܕ܂ ܐܠܐ ‏‏ܐܦ ܠܘܬ ܟܠܗܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬ ܒܗܝܢ܂ ܘܡܢܗܝܢ ܐܦ ܠܘܬ ‏‏ܐܝ̈ܠܢܐ܂ ܗܢܐ ܓܝܪ ܥܿܒܕܐ ܗܘ ܕܦܘܣܝܣ܂ ܕܟܠܡܕܡ ܥܒܿܕܐ ܘܒܪܝܐ ‏‏ܘܡܩܝܡܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܦܼܩܕ܂ ܘܡܫܬܟܼܚ ܕܝܢ ܗܼܘ ܟܝܢܐ ܟܕ ܢܛܝܪ ܠܘܬ ‏‏ܚܝ̈ܘܬܐܼ ܐܦ ܒܥܒܕܗܝܢ܂ ܐܪܝܐ ܓܝܪ ܒܣܪܐ ܐܟܿܠ ܡܢ ܟܝܢܗ܂ ܘܡܛܠ ‏‏ܗܢܐ ܟܠܗܘܢ ܐܪ̈ܝܘܬܐܼ ܐܟ̈ܠܝ ܒܣܪܐ ܐܢܘܢ܂ ܘܢܩܝܐ ܥܣܒܐ ܗܘ ‏‏ܐܟܠܐ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܟܠܗܝܢ ܢܩ̈ܘܬܐܼ ܐܟܠܬ ܥܣܒܐ ܐܢ̈ܝܢ܂ ܘܕܒܘܪܝܬܐܼ ‏‏ܕܒܫܐ ܗܘ ܦܠܚܐ ܕܡܢܗ ܡܣܬܝܒܪܐ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܘܠܗܝܢ ܕܒܘܪ̈ܝܬܐܼ ‏‏ܦܠܚܬ ܕܒܫܐ ܐܢ̈ܝܢ܂ ܘܫܘܫܡܢܐܼ ܐܣܢ ܠܗ ܐܣܢܐ ܒܩܝܛܐ ܕܡܢܗ ܢܣܬܝܒܪ ‏‏ܒܣܬܘܐ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܟܘܠܗܘܢ ܫ̈ܘܫܡܢܐܼ ܗܟܢܐ ܥܿܒܕܝܢ܂ ܘܥܩܪܒܐܼ ‏‏ܒܥܘܩܣܗܿ ܡܚܝܐ ܠܡܿܢ ܕܠܐ ܐܟܝܗܿ܂ ܘܗܟܢܐ ܟܠܗܝܢ ܥܩܪ̈ܒܐ ܡܚܝܢ܂ ‏‏ܘܟܠܗܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐܼ ܟܝܢܗܝܢ ܢܛܪ̈ܢ܂ ܘܠܐ ܐܟܼܠܬ ܒܣܪܐ ܐܟ̈ܠܢ ܥܡܝܪܐ܃ ܘܠܐ ‏‏ܐܟ̈ܠܬ ܥܡܝܪܐ ܐܟ̈ܠܢ ܒܣܪܐ܂܀ ܒ̈ܢܝܢܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܗܟܢܐ ܡܬܿܕܒܪ̈ܝܢ܂ ‏‏ܐܠܐ ܒܨܒ̈ܘܬܐ ܕܦܓܪ̈ܝܗܘܢܼ ܢܛܪܝܢ ܟܝܢܐ ܐܝܟ ܚܝ̈ܘܬܐ܂ ܒܨܒ̈ܘܬܐ ܕܝܢ ‏‏ pb. 24 ܕܪ̈ܥܝܢܝܗܘܢܼ ܡܕܡ ܕܨܒܿܝܢ ܥܒܿܕܝܢ܂ ܐܝܟ ܒ̈ܢܝ ܚܐܪ̈ܐ ܘܡ̈ܫܠܛܐ܂ ‏‏ܘܐܝܟ ܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ܂ ܐܝܬ ܓܝܪ ܡܢܗܘܢ ܕܒܣܪܐ ܗܘ ܐܟܿܠܝܼܢ܂ ‏‏ܘܠܠܚܡܐܼ ܠܐ ܡܬܩܪܒܝܢ܂ ܘܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܕܦܪܫܝܢ ܡ̈ܐܟܠܬܐ ܕܒܣܪܐ܂ ‏‏ܘܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܕܠܟܠ ܒܣܪ ܕܚܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬ ܒܗ ܠܐ ܐܟܠܝܢ܂ ܘܐܝܬ ‏‏ܡܢܗܘܢ ܕܡܫܬܘܬܦܝܢ ܥܡ ܐܡ̈ܗܬܗܘܢ ܘܥܡ ܐܚ̈ܘܬܗܘܢ ܘܥܡ ‏‏ܒ̈ܢܬܗܘܢ܂ ܘܐܝܬ ܕܠܢ̈ܫܐ ܩܢܘܡܗܘܢ ܠܐ ܡܬܩܪܒܝܢ܂ ܘܐܝܬ ܕܬܒܿܥܝܢ ‏‏ܢܦܫܗܘܢ ܐܝܟ ܐܪ̈ܝܘܬܐ܃ ܘܐܝܟ ܢܡܪ̈ܐ܂ ܘܐܝܬ ܕܡܿܟܝܢ ܠܡܿܢ ܕܠܐ ‏‏ܐܣܟܠ ܒܗܘܢ ܐܝܟ ܥܩܪ̈ܒܐ܂ ܘܐܝܬ ܕܡܬܢܥܓܝܢ ܐܝܟ ܢܩ̈ܘܬܐ܃ ‏‏ܘܠܕܒܘܪ̈ܝܗܘܢ ܠܐ ܡܗܪܝܢ܂ ܐܝܬ ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܡܬܿܕܒܪܝܢ܂ ܘܐܝܬ ‏‏ܕܒܟܐܢܘܬܐ܂ ܘܐܝܬ ܕܒܒܝܫܘܬܐ܂ ܘܐܢ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ‏‏ܟܝܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܗܟܢܐ ܢܥܒܼܕ܂ ܢܚܙܐ ܕܠܐ ܗܘܬ ܗܟܢܐ ܨܒܘܬܐ܂ ܐܝܬ ‏‏ܓܝܪ ܕܙܢ̈ܝܐ ܗܘܘܼ ܘܪ̈ܘܝܐ܂ ܘܟܕ ܡܛܬ ܠܘܬܗܘܢ ܡܪܕܘܬܐ ܕܡܼ̈ܠܟܐ ܛܿܒ̈ܐ܃ ‏‏ܗܼܘܘ ܢܟ̈ܦܐ ܘܡܣܝܒܪ̈ܢܐ܂ ܘܫܛܘ ܪܓܬܐ ܕܦܓܪ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܐܝܬ ܕܒܢܟܦܘܬܐ ‏‏ܐܬܕܒܪܘܼ ܘܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ܂ ܘܟܕ ܐܗܡܝܘ ܡܢ ܡܪܕܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ܃ ‏‏ܘܐܫܝܚܘ ܥܠ ܦܘܩ̈ܕܢܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܘܕܡ̈ܠܦܢܗܘܢ܃ ܢܦܼܠܘ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ‏‏ܕܫܪܪܐ܂ ܘܗܘܘ ܙܢ̈ܝܐܼ ܘܐܣ̈ܘܛܐ܂ ܘܐܝܬ ܕܡܢܗܿ ܡܢ ܡܦܘܠܬܗܘܢ ܬܘܒ ‏‏ܬܒܘ܂ ܘܫܼܪܬ ܥܠܝܗܘܢ ܕܚܠܬܐܼ܂ ܘܐܬܦܼܢܝܘ ܠܘܬ ܫܪܪܐ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܒܗ܂ ‏‏ܐܝܢܘ ܗܟܝܠ ܟܝܢܗ ܕܒܪܢܫܐ܃ ܕܗܐ ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝܢܫܐ ܦܪ̈ܝܫܝܢ ܐܢܘܢ ܚܕ ܡܢ ‏‏ܚܕ ܒܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ ܘܒ̈ܨܒܝܢܝܗܘܢ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܒܚܕ ܪܥܝܢܐ ܘܒܚܕ ‏‏ܡܼܠܟܐ܃ ܡܕܡܿܝܢ ܚܕ ܒܚܕ܂ ܐܠܐ ܒ̈ܢܝܢܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܥܕܡܐ pb. 26 ܠܗܫܐ ‏‏ܡܫܕܠܐ ܠܗܘܢ ܪܓܬܗܘܢ܃ ܘܕܒܿܪܐ ܠܗܘܢ ܚܡܬܗܘܢ܂ ܨܒܿܝܢ ܕܗܿܘ ܡܕܡ ‏‏ܕܡܣܟܠܝܢ ܢܩܪܒܘܢܗ ܠܘܬ ܥܒܘܕܗܘܢ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܗܼܢܘܢ ܢܫܬܟܚܘܢ ܕܠܐ ‏‏ܣܟܠܘ܂ ܘܢܬܚܝܒ ܒܡܠܬܐ ܣܪܝܩܬܐ ܗܿܘ ܡܿܢ ܕܐܥܼܒܕ ܐܢܘܢ܂ ܘܠܐ ܚܝܪ̈ܝܢ ‏‏ܕܠܟܝܢܐ ܢܡܘܣܐܼ ܠܝܬ ܠܗ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܫ ܡܬܪܫܐ ܠܡܢܐ ܐܪܝܟ ‏‏ܒܩܘܡܬܗܿ܂ ܐܘ ܙܥܘܪ ܐܘ ܚܘܪ ܐܘ ܐܘܟܡܿ܂ ܐܘ ܪ̈ܘܪܒܢ ܥ̈ܝܢܘܗܝ ܐܘ ‏‏ܕܩ̈ܕܩܢ܃ ܐܘ ܒܚܕ ܡܢ ܡ̈ܘܡܐ ܕܦܓܪܐ܂ ܐܠܐ ܡܬܪܫܐ܃ ܐܢ ܓܢܒ ܐܘ ‏‏ܕܓܠ܃ ܐܘ ܥܒܼܕ ܙܐܦ̈ܝܢ܂ ܐܘ ܡܣܡ{ܢ}[ܡ] ܐܘ ܡܨܚܝܢ܂ ܐܘ ܥܿܒܕ ‏‏ܐܝܠܝܢ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡ̈ܝܢ܂ ܕܗܐ ܡܟܐ ܬܬܚܙܐ ܨܒܘܬܐ܃ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܗܘ̈ܝܢ ‏‏ܒܐܝ̈ܕܝܢ܃ ܐܠܐ ܡܢ ܟܝܢܐ ܗܘ̈ܝܢ ܠܼܢ܂ ܠܐ ܡܚܒ ܚܝܒܝܢܢ ܒܗܝܼܢ܂ ܘܐܦܠܐ ‏‏ܡܙܟܐ ܙܟܝܢܢ ܒܗܝܢ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܚܐܪܘܬܐ ܕܢܦܫܢ ܥܒܕܝܢܢ ܠܗܝܢ ܐܢܿ ‏‏ܫܦܝܪ̈ܢ ܐܢ̈ܝܼܢ܂ ܒܗܝܢ ܙܟܝܢܢ ܘܡܫܬܒܚܝܢܢ܂ ܘܐܢ ܣ̈ܢܝܢ ܐܢ̈ܝܼܢ܂ ܒܗܝܢ ܚܝܒܝܢܢ ‏‏ܘܡܬܿܓܢܝܢ܂܀ ܬܘܒ ܫܐܠܢܝܗܝ ܘܐܡܪܢ ܠܗܼ܂ ܕܐܝܬ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܐܡܪܝܼܢ܂ ܕܡܢ ‏‏ܦܘܣܩܢܐ ܗܘ ܕܚܠܩܐ ܡܬܕܒܪ̈ܝܢ ܒ̈ܢܝܢܫܐ܃ ܒܙܒܢ ܣܢܝܐܝܬ ܘܒܙܒܢ ܫܦܝܪܐܝܬ܂ ‏‏ܐܡܼܪ ܠܢ܂ ܐܦ ܐܢܐ ܐܘ ܦܝܠܝܦܘܣ܂ ܘܒܪ ܝܡܐ ܝܿܕܥ ܐܢܐ ܕܐܝܬ ܒ̈ܢܝ ‏‏ܐܢܫܐ ܗܠܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܟܠܕܝ̈ܐ܃ ܘܗܿܢܘܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܠܗܿ ܠܗܕܐ ܐܝܕܥܬܐ ‏‏ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܪ̈ܚܡܝܢ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܐ ܒܙܒܢ ܪܚܿܡ ܗܘܝܬ ܠܗܿ܂ ܐܡܝܪ ‏‏ܠܝ ܓܝܪ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐܼ܂ ܕܒܠܩܐ ܗܝ ܢܦܫܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܬܗܘܐ ܝܕܥܐ ‏‏ܡܕܡ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܠܐ ܝܕܥܝܢ܂ ܘܗܼܢܘܢ ܗܠܝܢ ܐܢܫܐ ܡܬܪܥܝܢ ܠܡܥܒܼܕ܂ ܘܟܠ ‏‏ܕܡܣܟܠܝܢ ܘܟܠ ܕܫܦܝܪ ܥܒܿܕܝܢ܃ pb. 28 ܘܟܠܗܝܢ ܨ̈ܒܘܬܐ ܕܓܕ̈ܫܢ ܠܗܘܢ܃ ‏‏ܒܥܘܬܪܐ ܘܒܡܣܟܢܘܬܐ܃ ܘܒܟܘܪ̈ܗܢܐ ܘܒ̈ܚܘܠܡܢܐ ܘܒܣܘܪ̈ܚܢܐ ܕܦܓܪܐ܃ ‏‏ܡܢ ܕܘܒܪܐ ܗܘ ܕܗܠܝܢ ܟܘܟ̈ܒܐ ܕܡܬܩܪ̈ܝܢ ܫܒ̈ܝܥܝܐ ܗܘ̈ܝܢ ܠܗܘܢ ‏‏ܘܡܬܕܒܪ̈ܝܢ ܒܗܝܢ܂ ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܐܡܪܝܢ ܕܠܘܩܒܠܗܝܢ ܕܗܠܝܼܢ܂ ܐܝܟܢܐ ‏‏ܕܗܕܐܼ ܐܘܡܢܘܬܐ ܗܝ ܕܓܠܬܐ ܕܟ̈ܠܕܝܐ܂ ܐܘ ܚܠܩܐ ܩܢܘܡܗܼ ܠܐ ‏‏ܐܝܬܘܗܝ܂ ܐܠܐܼ ܫܡܐ ܗܘ ܒܛܠܐ܂ ܘܟܠܗܝܢ ܨ̈ܒܘܬܐ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܗܘ ‏‏ܕܒܪܢܫܐ ܣܝܡܢ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܘܕܩ̈ܕܩܬܐ܂ ܘܣܘܪ̈ܚܢܐ ܘܡ̈ܘܡܐ ܕܦܓܪܐ܃ ܡܓܕܫ ‏‏ܗܘ ܓܕܫܝܼܢ܂ ܘܗܿܘܝܢ ܠܗ܂ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪܝܼܢ܂ ܕܟܠܡܕܡ ܕܥܿܒܕ ܒܪܢܫܐܼ܂ ‏‏ܒܨܒܝܢܗ ܗܘ ܥܿܒܕ ܒܚܐܪܘܬܐ ܕܝܗܝܒܐ ܠܗ܂ ܘܡ̈ܘܡܐ ܘܣܘܪ̈ܚܢܐ ‏‏ܘܨ̈ܒܘܬܐ ܣܢ̈ܝܬܐ ܕܓ̈ܕܫܢ ܠܗܼ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܗܘ ܡܩܿܒܠ ܠܗܘܢ ܡܢ ‏‏ܐܠܗܐ܂ ܠܝ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܚܝܠܘܬܝ ܡܬܚܙܝܐ ܠܝ ܨܒܘܬܐ܃ ܕܬܠܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ‏‏ܗܪ̈ܣܝܣܼ܂ ܒܡܕܡ ܡܼܫ̈ܪܢܼ ܘܒܡܕܡ ܡ̈ܟܕܒܢ܂ ܡܫܪ̈ܢ ܕܝܼܢ܃ ܡܛܠ ܕܡܢ ܕܘܡܝܐ ‏‏ܗܿܘ ܕܚܿܙܝܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܡܡܠܠܝܢ܂ ܘܕܐܦ܂ ܗܼܢܘܢ ܒ̈ܢܝܢܫܐ܃ ܚܿܙܝܢ ܐܝܟܢܐ ‏‏ܥܪ̈ܨܢ ܥܠܝܗܘܢ ܨ̈ܒܘܬܐ ܘܡܕܓܠܝܢ܂ ܡܛܠ ܕܥܬܝܪܐ ܗܝ ܡܢܗܘܢ ‏‏ܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ܃ ܗܿܝ ܕܐܩܝܡܬ ܥ̈ܠܡܐ ܘܒܼܪܬ ܐܢܫܐ ܘܛܟܣܬ ܡܕܒܪ̈ܢܐ܃ ‏‏ܘܝܗܼܒܬ ܠܟܠܗܝܢ ܨ̈ܒܘܬܐ ܡܫܠܛܘܬܐ ܕܙܕܩܐ ܠܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ܂ ܐܡܿܪ ‏‏ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܼܘ ܗܢܐ ܫܘܠܛܢܐ܃ ܠܐܠܗܐ ܘܠܡ̈ܠܐܟܐܼ ܘܠܫ̈ܠܝܛܢܐ܂ ‏‏ܘܠܡܕܒܪ̈ܢܐܼ ܘܠܐܣ̈ܛܘܟܣܐ܂ ܘܠܒ̈ܢܝܢܫܐ ܘܠܚ̈ܝܘܬܐ܂ ܘܟܘܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ‏‏ܬܓܡ̈ܐ ܕܐܡܿܪܬ ܥܠܝܗܘܢ܃ ܠܐ ܗܘܐ ܒܟܠ ܝܗܝܒ ܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ܂ ‏‏ܕܫܠܝܛ ܓܝܪ ܒܟܠܼ ܚܕ ܗܘ܂ ܐܠܐ ܒܡܕܡ ܫܼܠܝܛܝܼܢ܂ ܘܒܡܕܡ ܠܐ ܫܠܝܛܝܼܢ܂ ‏‏ pb. 30 ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܿܪܬ ܗܿܘܝܬ܂ ܕܒܗܿܘ ܡܕܡ ܕܫܠܝܛܝܼܢ܂ ܬܬܚܙܐ ܛܝܒܘܬܗ ‏‏ܕܐܠܗܐ܂ ܘܒܗܿܘ ܡܕܡ ܕܠܐ ܫܠܝܛܝܼܢ܂ ܢܕܥܘܢ܂ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܪܝܐ܂ ܐܝܬ ‏‏ܗܟܝܠ ܚܠܩܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪܝܢ ܟ̈ܠܕܝܐ܂ ܘܕܠܐ ܗܘܐ ܟܠܡܕܡ ܒܨܒܝܢܢ ‏‏ܗܿܘܐ܂ ܡܬܚܙܝܐ ܨܒܘܬܐ ܡܢ ܗܕܐ܂ ܕܣܘܓܐܗܘܢ ܕܒ̈ܢܝܢܫܐ ܨܿܒܝܢ ܗܘܘ ‏‏ܕܢܗܘܘܢ ܥܬܝܪ̈ܝܢ ܘܡܫܠܛܝܢ ܥܠ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ ܘܕܢܗܘܘܢ ܚܠܝܡܝܢ ܒܦܓܪ̈ܝܗܘܿܢ ‏‏ܘܕܢܗܘܝܢ ܡܫܬܡܥܢ ܠܗܘܢ ܨ̈ܒܘܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܪ̈ܥܝܢ܂ ܘܠܐܿ ܥܘܬܪܐ ‏‏ܡܫܬܟܚ ܐܠܐ ܠܘܬ ܕ̈ܠܝܠܐ܂ ܘܠܐ ܡܫܠܛܘܬܐ ܐܠܐ ܠܘܬ ܚ̈ܕܚܕܢܐ܂ ܘܠܐ ‏‏ܚܘܠܡܢܐ ܕܦܓܪܐ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝܢܫܐ܂ ܘܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܥܿܬܪܝܢ ‏‏ܓܡܝܪܐܝܬ ܡܩܕܝܢ ܥܘܬܪܗܘܢܿ ܘܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܠܛܝܢ ܡ̈ܫܬܡܥܢ ܠܗܘܢ ‏‏ܨܒ̈ܘܬܗܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܨܿܒܝܢ܂ ܘܒܙܒܢ ܠܐ ܡܫܬܡܥܼܢ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܨܒܿܝܢ܂ ‏‏ܘܒܙܒܢ ܥܿܬܪ̈ܝܢ ܥܬܝܪ̈ܐܼ ܐܝܟܢܐ ܕܐܪ̈ܥܝܢ܂ ܘܒܙܒܢ ܡܬܡܣܟܢܝܼܢ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ‏‏ܐܪ̈ܥܝܢ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܓܡܝܪܐܝܬ ܡܣܟܢܝܢ ܐܢܘܢ ܥܿܡܪܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܨܒܿܝܢ܂ ‏‏ܘܚܝܝܢ ܒܥܠܡܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܪܥܼܝܢ܂ ܘܡܬܝܐܒܝܢ ܠܨܒ̈ܘܬܐ ܘܥܪ̈ܩܢ ‏‏ܡܢܗܘܢ܂ ܘܣܓ̈ܝܐܐ ܡܘܠܕܝܢ ܒ̈ܢܝܐ ܘܠܐ ܡܪܒܝܢ܂ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܡܪܒܝܼܢ ܘܠܐ ‏‏ܡܩܕܝܢ܂ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܡܩܕܝܼܢ܂ ܘܗܿܘܝܢ ܠܨܥܪܐ ܘܠܟ̈ܐܒܐ܂ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܥܬܪ̈ܝܼܢ ‏‏ܐܝܟܢܐ ܕܨܒܿܝܢ܂ ܘܡܬܟܪܗܝܼܢ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܨܒܿܝܢ܂ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܡܬܚܠܡܝܢ ‏‏ܐܝܟܢܐ ܕܨܒܿܝܢ܂ ܘܡܬܡܣܟܢܝܼܢ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܨܒܿܝܢ܂ ܐܝܬ ܕܣܓܝܐܢ ‏‏ܠܘܬܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒܿܝܼܢ܂ ܘܕ̈ܠܝܠܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܨܒܿܝܢ܂ ܘܐܝܬ ܕܣ̈ܓܝܐܢ ‏‏ܠܘܬܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܨܒܿܝܼܢ܂ ܘܕܠܝ̈ܠܢ ܠܘܬܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒܿܝܢ܂ ܘܗܟܢܐ ‏‏ܡܫܬܟܚܐ ܨܒܘܬܐ܃ ܕܢܟ̈ܣܐ ܘܐܝܩܪ̈ܐ ܘܚ̈ܘܠܡܢܐ pb. 32 ܘܟܘܪ̈ܗܢܐ ܘܒ̈ܢܝܐ܃ ‏‏ܘܪܓܐ ܪܓܐ ܕܬܚܝܬ ܚܠܩܐ ܣܝ̈ܡܢ܃ ܘܠܐ ܗܼܘ̈ܝ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܝܠܢ܂ ܐܠܐ ‏‏ܒܐܝܠܝܢܼ ܕܗ̈ܘܝܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܨܒܝܢܼܢ܂ ܡܬܪܥܝܢ ܚܢܢ ܒܗܝܢ ܘܚܿܕܝܢ܂ ܘܠܘܬ ‏‏ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܨܒܝܢܼܢ ܒܗܝܢ ܡܬܢܬܦܝܢܢ ܡܢ ܩܛܝܪ܂ ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗ̈ܘܝܢ ܠܢ ܟܕ ‏‏ܠܐ ܪܥܝܢܼܢ܂ ܡܬܚܙܝܐ ܨܒܘܬܐ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܕܐܪ̈ܥܝܢܢ ܒܗܝܼܢ܂ ܠܐ ܗܘܐ ‏‏ܡܛܠ ܕܨܒܝܢܢ ܒܗܝܢ ܗ̈ܘܝܢ ܠܼܢ܂ ܐܠܐ ܗܼܢܝܢ ܗ̈ܘܝܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗ̈ܘܝܼܢ܂ ‏‏ܘܒܡܢܗܝܢ ܡܬܪܥܝܢ ܚܢܼܢ ܘܒܡܢܗܝܢ ܠܐ܂ ܘܡܫܬܟܚܝܢܢ ܒ̈ܢܝܢܫܐ ܕܡܬܕܒܿܪܝܢ ‏‏ܚܢܢ ܒܟܝܢܐ ܫܘܝܐܝܬܼ܂ ܘܒܚܠܩܐ ܦܪܝܫܐܝܬ܂ ܘܒܚܐܪܘܬܢ ܐܢܫ ܐܝܟ ܡܐ ‏‏ܕܨܿܒܐ܂ ܢܐܡܪ ܕܝܢ ܡܟܝܠ܃ ܘܢܚܘܐ ܥܠ ܚܠܩܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ‏‏ܫܠܝܛ܂ ܡܛܠ ܕܗܘ ܩܢܘܡܗ ܗܢܐ ܕܡܬܩܪܐ ܚܠܩܐ܃ ܛܟܣܐ ܗܘ ܕܡܪܕܝܬܐ܃ ‏‏ܕܐܬܝܗܒܬ ܠܫ̈ܠܝܛܢܐ ܘܠܐܣ̈ܛܘܟܣܐ ܡܢ ܐܠܗܐ܂ ܘܥܠܝܗܿ ܥܠ ܗܕܐ ‏‏ܡܪܕܝܬܐ ܘܛܟܣܐ ܚܠܦܝܢ ܡܪ̈ܥܐ܂ ܒܡ̈ܚܬܝܗܘܢ ܕܠܘܬ ܢܦܫܐ܂ ܘܚܿܠܦܢ ‏‏ܢܦ̈ܫܬܐ ܒܡ̈ܚܬܝܗܝܢ ܕܠܘܬ ܦܓܪ̈ܐ܂ ܘܗܼܘ ܗܢܐ ܡܚܠܦܢܐ܃ ܡܬܩܪܐ ܚܠܩܐ ‏‏ܘܒܝܬ ܝܠܕܐ܃ ܕܗܕܐ ܟܢܘܫܬܐ ܕܡܬܥܪܒܐ ܘܡܬܕܟܝܐ܃ ܠܥܘܕܪܢܐ ܕܗܿܘ ܡܕܡ ‏‏ܕܒܚܢܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܒܛܝܒܘܬܐ܃ ܐܬܥܕܪܘ ܘܡܬܥܕܪ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܐ ‏‏ܕܟܠ܂ ܡܬܿܕܒܪ ܗܟܝܠ ܦܓܪܐ ܒܟܝܢܐ܃ ܟܕ ܐܦ ܢܦܫܐܼ ܚܫܐ ܥܡܗ ‏‏ܘܡܪܓܫܐ܂ ܘܠܐ ܡܬܐܠܨ ܗܼܘ ܦܓܪܐ܃ ܘܠܐ ܡܬܥܕܪ ܡܢ ܗܿܘ ܚܠܩܐ ‏‏ܕܟܠܗܝܢ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܥܒܼܕ ܚܕܐ ܠܚܕܐ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܓܒܪܐ ܗܿܘܐ ܐܒܐ ܡܢ ‏‏ܩܕܡ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܼܢ܂ ܘܠܐ ܐܢܬܬܐ ܗܘܝܐ ܐܡܐ ܡܢ ܩܕܡ ‏‏ܬܠܬܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܠܣܝܒܘܬܐ ܐܝܬ ܢܡܘܣܐ܂ ܕܡܓܪ̈ܕܝܢ ܢܫ̈ܐ ‏‏ܡܢ ܝܠܕܐ܂ ܘܓܝܙܝܢ ܓܒܪ̈ܐ pb. 34 ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܡܘܠܕܢܘܬܐ܂ ܟܕ ܚܝ̈ܘܬܐ ‏‏ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܡܬܕܒܪ̈ܢ ܐܦ ܗܼܢܝܢ ܒܟܝܢܗܝܼܢ܂ ܡܢ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܕܐܡܪܬܼ܂ ‏‏ܠܐ ܗܘܐ ܡܘܠܕܘ ܒܠܚܘܕ ܡ̈ܘܠܕܢ܃ ܐܠܐ ܐܦ ܡܩܫ ܩ̈ܫܢ ܡܢ ܕܠܡܘܠܕܘ܂ ‏‏ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܦܓܪ̈ܐ ܕܒ̈ܢܝܢܫܐ ܡܐ ܕܩܫܼܘ ܠܐ ܡܘܠܕܝܢ܂ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ‏‏ܚܠܩܐ ܠܡܬܠ ܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝܐ܃ ܒܙܒܢܐ ܕܠܦܓܪܐ ܠܝܬ ܠܗ ܟܝܢܐ ܠܡܬܠ܂ ‏‏ܘܐܦ ܠܐ ܬܘܒ ܡܫܟܚ ܗܼܘ ܚܠܩܐ ܕܠܐ ܡܐܟܠܐ ܘܕܠܐ ܡܫܬܝܐ܃ ܠܡܛܪ ‏‏ܦܓܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܒܚܝܘܬܐ܂ ܘܐܦܠܐ ܟܕ ܐܝܬ ܠܗ ܡܐܟܠܐ ܘܡܫܬܝܐ ‏‏ܠܡܬܠ ܠܗ ܕܠܐ ܢܡܘܬ܂ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܘܣܓ̈ܝܐܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐܼ ܕܝܠܗ ܐܢ̈ܝܢ ‏‏ܕܟܝܢܐ܂ ܐܠܐ ܐܡܬܝ ܕܫܠܡܿܝܢ ܙܒ̈ܢܘܗܝ ܘܙܢ̈ܘܗܝ ܕܟܝܢܐ܃ ܗܝܕܝܢ ܐܬܿܐ ‏‏ܚܠܩܐ ܡܬܚܙܐ ܒܝܢܝ ܗܠܝܢ܂ ܘܥܿܒܕ ܨܒܼ̈ܘܬܐ ܕܦܪ̈ܝܫܢ ܚܕܐ ܡܢ ܚܕܐ܂ ‏‏ܘܒܙܒܢ ܡܥܕܪ ܠܗܿ ܠܟܝܢܐ ܘܡܣܓܐ܂ ܘܒܙܒܢ ܡܣܓܦ ܠܗ ܘܡܟܐܪ܂ ܘܡܢ ‏‏ܟܝܢܐ ܗܘܝܐ ܬܪܒܝܬܐ ܘܫܘܡܠܝܐ ܕܦܓܪܐ܂ ܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܝܼܢ ܘܒܚܠܩܐ ‏‏ܗܿܘܝܢ ܟܘܪ̈ܗܢܐ ܘܣܘܪ̈ܚܢܐ ܒܦܓܪܐ܂ ܡܢ ܟܝܢܐ ܗܘܝܐ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܕܟܪ̈ܐ ‏‏ܘܕܢܩ̈ܒܬܐ܂ ܘܢܝܚܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܪ̈ܫܐ܂ ܡܢ ܚܠܩܐ ܕܝܢ ܗܘܝܐ ܣܢܐܬܐ܂ ‏‏ܘܦܘܪܫܢܗܿ ܕܫܘܬܦܘܬܐ܂ ܘܟܘܠܗܿ ܛܢܦܘܬܐ ܘܨܚܢܘܬܐ܂ ܗܿܝ ܕܒܥܠܬܐ ‏‏ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܣܥܪܝܢ ܒ̈ܢܝܢܫܐ ܒܪܓܬܗܘܢ܂ ܡܢ ܟܝܢܐ ܗܿܘܐ ܝܠܕܐ ܘܒ̈ܢܝܐ܂ ‏‏ܘܡܢ ܚܠܩܐ ܒܙܒܢ ܡܬܚܒܠܝܢ ܛܠܝ̈ܐ܃ ܘܒܙܒܢ ܡܫܬܕܝܢ܂ ܘܒܙܒܼܢ ܡܝܿܬܝܢ ܕܠܐ ‏‏ܒܙܒܢܗܘܢ܂ ܡܢ ܟܝܢܐ ܗܘܝܐ ܣܒܥܘܬܐ ܒܡܫܘܚܬܐ ܠܟܘܠܗܘܢ ܦܓܪ̈ܐ܂ ‏‏ܘܡܢ ܚܠܩܐ ܗܘܝܐ ܣܢܝܩܘܬܐ ܕܣܝܒܪܬܐ܃ ܘܐܘܠܨܢܗܘܢ ܕܦܓܪ̈ܐ܂ ܘܗܟܢܐ ‏‏ܬܘܒ ܡܢܗܿ ܡܢ ܚܠܩܐ ܗܘܝܐ ܠܥܒܘܬܐ ܘܐܣܘܛܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܒܥܝܐ ‏‏ܟܝܢܐ ܦܩܿܕ pb. 36 ܕܢܗܘܘܢ ܕܝ̈ܢܐ ܩ̈ܫܝܫܐ ܠܥ̈ܠܝܡܐ܃ ܘܚܟ̈ܝܡܐ ܠܣ̈ܟܠܐ܂ ‏‏ܘܢܗܘܘܢ ܪ̈ܝܫܐ ܚܝ̈ܠܬܢܐ ܠܡ̈ܚܝܠܐ܃ ܘܚ̈ܠܝܨܐ ܠܪ̈ܗܝܒܐ܂ ܚܠܩܐ ܕܝܢ ܥܿܒܕ ‏‏ܕܢܗܘܘܢ ܛܠܝ̈ܐ ܪ̈ܝܫܐ ܠܩ̈ܫܝܫܐ܃ ܘܣ̈ܟܠܐ ܠܚ̈ܟܝܡܐ܂ ܘܢܿܕܒܪܘܢ ܒܙܒܢܐ ‏‏ܕܩܐܪܣܐ ܡ̈ܚܝܠܐ ܠܚ̈ܝܠܬܢܐ܂ ܘܪ̈ܗܝܒܐ ܠܚ̈ܠܝܨܐ܂ ܘܦܫܝܩܐܝܬ ܕܥܘ܃ ‏‏ܕܒܟܠܙܒܢ ܕܡܬܕܘܕ ܟܝܢܐ ܡܢ ܬܪܝܨܘܬܗܼ܂ ܡܢ܂ ܥܠܼܬܐ ܗܘ ܕܚܠܩܐ ܗܿܘܐ ‏‏ܕܘܘܕܗ܂ ܡܛܘܠ ܕܪ̈ܫܐ ܘܡܕܒܪ̈ܢܐ ܗܿܢܿܘܢ ܕܥܠܝܗܘܢ ܗܿܘܐ ܡܿܚܠܦܢܐ܃ ܗܿܘ ‏‏ܕܡܬܩܪܐ ܒܝܬ ܝܠܕܐܼ܂ ܣܩܘܒܠܐ ܐܢܘܢ ܚܕ ܕܚܕ܂ ܘܡܢܗܘܢܼ ܕܝܡܝܢܐ ‏‏ܡܬܩܪ̈ܝܢ ܗܿܢܘܢ ܕܡܥܕܪܝܢ ܠܟܝܢܐ܂ ܘܡܘܣܦܝܢ ܥܠ ܫܦܝܪܘܬܗܼ܂ ܐܡܬܝ ‏‏ܕܡܥܕܪܐ ܠܗܘܢ ܡܪܕܝܬܐ܂ ܘܩܝܡܝܢ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܪ̈ܝܡܐ ܕܐܝܬ ܒܡܘܙܠܬܐܼ ‏‏ܒܡ̈ܢܘܬܐ ܕܢܦܫܗܘܢ܂ ܘܗܿܢܘܢ ܕܣܡܠܐܼ ܡܬܩܪܝܢ ܒ̈ܝܼܫܐ܂ ܘܐܡܬܝ ܕܐܦ ‏‏ܗܼܢܘܢ ܐܚܝܕܝܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܪܘܡܐܼ܂ ܗܿܘܝܢ ܣܩܘܒܠܐ ܠܟܝܢܐ܂ ܘܠܐ ‏‏ܠܒ̈ܢܝܢܫܐ ܒܠܚܘܕ ܡܗܪܝܼܢ܂ ܐܠܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܐܦ ܠܚ̈ܝܘܬܐ ܘܠܐܝ̈ܠܢܐ ‏‏ܘܠܦܐܪ̈ܐ܃ ܘܠܐܕ̈ܫܝܗܿ ܕܫܢܬܐ ܘܠܡ̈ܒܘܥܐ ܕܡ̈ܝܐ܂ ܘܠܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܒܟܝܢܐ ‏‏ܕܬܚܝܬ ܡܕܒܪܢܘܬܗܘܢ܂ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܦܠܓܘ̈ܬܐ ܘܗܪ̈ܣܝܣ ܕܐܝܬ ܒܝܢܝ ‏‏ܫ̈ܠܝܛܢܐܼ܂ ܐܝܬ ܒ̈ܢܝܢܫܐ ܕܣܒܪܘܼ܂ ܕܕܠܐ ܡܦܪܢܣܢܘܬܐ ܡܬܿܕܒܪ ܥܠܡܐ܂ ‏‏ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥܘ ܕܗܼܝ ܗܕܐ ܗܪܣܝܣ ܘܦܠܓ̈ܘܬܐ܃ ܘܙܟܝܘܬܐ ܘܚܝܒܘܬܐ܃ ‏‏ܡܢ ܕܘܒܪ̈ܐ ܗܘ ܕܐܬܝܗܒ ܒܚܐܪܘܬܐ ܡܢ ܐܠܗܐ܂ ܗܿܘܝܢ܂ ܕܐܦ ܗܼܢܘܢ ‏‏ܥܒ̈ܘܕܐ ܒܫܘܠܛܢ ܢܦܫܗܘܢ܃ ܐܘ ܢܙܟܘܢ ܐܘ ܢܬܚܝܒܘܢ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܚܙܝܢܢ ‏‏ܕܫܿܚܩ ܚܠܩܐ ܠܟܝܢܐ܂ ܗܟܢܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܠܡܚܙܐ ܐܦ ܠܚܐܪܘܬܗ ܕܒܪܢܫܐ܃ ‏‏ܟܕ ܕܚܿܝܐ ܠܗ ܠܚܠܩܐ ܘܫܚܩܐ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܒܟܠܡܕܡ܂ ܐܝܟܢܐ pb. 38 ܕܐܦ ܠܐ ‏‏ܗܼܘ ܚܠܩܐ ܒܟܠܡܕܡ ܕܚܿܐ ܠܟܝܢܐ܂ ܘܿܠܐ ܗܘ ܓܝܪ ܕܬܠܬܝܗܘܢ ܨ̈ܒܘܬܐ܃ ‏‏ܕܟܝܢܐ ܘܕܚܠܩܐ ܘܕܚܐܪܘܬܐ܃ ܕܢܗܘܘܢ ܢܛܝܪ̈ܝܢ ܒܚܝܘܬܗܘܢ܃ ܥܕܡܐ ‏‏ܕܬܫܬܿܠܡ ܡܪܕܝܬܐ ܘܬܬܡܠܐ ܟܝܠܬܐ ܘܡܢܝܢܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܚܙܝ ܩܕܡ ܗܿܘ ‏‏ܐܝܢܐ ܕܦܩܿܕ܂ ܐܝܟܢܐ܂ ܢܗܘܐ ܥܘܡܪܐ ܘܫܘܠܡܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܪ̈ܝܬܐ܃ ‏‏ܘܩܝܡܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝ̈ܬܝܐ ܘܟܝ̈ܢܐ܀ ܥܘܝܕܐ ܐܡܿܪ܂ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܟܝܢܗ ‏‏ܡܿܣܟܠ ܒܪܢܫܐܼ܃ ܐܬܛܦܝܣܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܚܼܘܝܬ܂ ܘܕܠܐ ܗܘܐ ܫܘܝܐܝܬ ‏‏ܡܬܕܒܪ̈ܝܢ ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܐܦ ܗܕܐ ܬܫܟܚ ܠܡܚܘܝܘ܃ ‏‏ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܚܠܩܐ ܘܦܘܣܩܢܐ ܡܣܟܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣܟܠܝܼܢ܂ ܗܝܕܝܢ ܗܘ ‏‏ܘܿܠܐ ܠܡܗܝܡܢܘܿ܂ ܕܐܚܝܕ ܗܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܚܐܪܘܬܐ ܕܢܦܫܗܿ܂ ܘܒܟܝܢܗ ‏‏ܡܬܩܪܒ ܠܫܦܝܪ̈ܬܐ ܘܡܙܕܗܪ ܡܢ ܣܢ̈ܝܬܐ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐܼ ܐܦ ܟܐܢܐܝܬ ‏‏ܡܬܕܝܢ ܒܝܘܡܐ ܐܚܪܝܐ܂܀ ܒܪܕܝܨܢ ܐܡܿܪ܂ ܡܢ ܗܕܐ ܕܠܐ ܗܼܘܐ ܫܘܝܐܝܬ ‏‏ܡܬܕܒܪ̈ܝܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܐܬܛܦܝܣܬܼ܂ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܟܝܢܗܘܢ ܡܣܟܠܝܢ܂ ܡܕܝܢ ‏‏ܐܠܨܐ ܠܟ ܨܒܘܬܐ ܕܬܛܦܝܣܼ܂ ܕܐܦܠܐ ܡܢ ܚܠܩܗܘܢ ܓܡܝܪܐܝܬ ‏‏ܡܣܟܠܝܢ܂ ܐܢ ܐܫܟܚܢ ܠܡܚܘܝܘܬܟ ܕܠܐ ܫܘܝܐܝܬ ܡܙܝܥ ܓܙܪ ܕܝܢܼܐ܃ ‏‏ܕܚ̈ܠܩܐ ܘܕܫ̈ܠܝܛܢܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝܢܫܐ܃ ܐܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܠܢ ܚܐܪܘܬܐ ‏‏ܒܩܢܘܡܼܢ܂ ܕܠܐ ܢܫܡܫ ܟܝܢܐ ܕܦܘܣܝܣ܂ ܘܠܐ ܢܙܝܥܢ ܕܘܒܪܐ ܕܫ̈ܠܝܛܢܐ܂܀ ‏‏ܥܘܝܕܐ ܐܡܿܪ܂ ܗܕܐ ܚܘܢܼܝ ܘܡܬܛܦܝܣ ܐܢܐ ܠܟ܂ ܘܟܠܡܕܡ ܕܦܩܿܕ ܐܢܬ ܠܼܝ ‏‏ܣܿܥܪ ܐܢܐ܂܀ ܒܪܕܝܨܢ ܐܡܿܪ܂ ܩܼܪ̈ܝܢ ܠܟ ܟܬܒ̈ܐ ܕܟ̈ܠܕܝܐ ܕܒܒܒܠ܃ pb. 40 ‏‏ܗܿܢܘܢ ܕܒܗܘܢ ܟܬܝܒ ܡܢܐ ܣܥܪ̈ܝܢ ܟܘ̈ܟܒܐ ܒܡ̈ܘܙܓܝܗܘܢ ܒܒܝܬ ܝ̈ܠܕܐ ‏‏ܕܒ̈ܢܝܢܫܐ܃ ܘܟ̈ܬܒܐ ܕܐܓܒ̈ܛܝܐ ܕܒܗܘܢ ܟܬܝܒܝܢ ܙܢܝ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܕܓܕܫܝܢ ‏‏ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܀ ܥܘܝܕܐ ܐܡܿܪ܂ ܩܼܪ̈ܝܢ ܠܝ ܟ̈ܬܒܐ ܕܟܠܕܝܘܬܐ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܝܿܕܥ ‏‏ܐܢܐ ܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܒ̈ܒܠܝܐ܃ ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܓ̈ܒܛܝܐ܀ ܒܪ ܕܝܨܢ ܐܡܿܪ܂ ‏‏ܗܘܝܘ ܝܘܠܦܢܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ܂ ܥܘܝܕܐ ܐܡܿܪ܂ ܝܕܝܥܐ ܨܒܘܬܐܼ ‏‏ܕܗܟܢܐ ܗܝ܂܀ ܒܪܕܝܨܢ ܐܡܿܪ܂ ܫܼܡܥ ܡܟܝܠ ܘܐܣܬܟܠ܃ ܕܠܐ ܗܘܐ ‏‏ܫܘܝܐܝܬ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܦܣܩܝܢ ܟܘܟܒ̈ܐ ܒܚܠܩܗܘܢ ܘܒܡ̈ܢܘܬܗܘܢ܃ ܣܥܿܪܝܢ ‏‏ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝܢܫܐ ܕܐܝܬ ܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ܂ ܣܡܘ ܓܝܪ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܢܡ̈ܘܣܐ ‏‏ܒܐܬܪ ܐܬܼܪ܂ ܒܗܿܝ ܚܐܪܘܬܐ ܕܝܗܝܒܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ܂ ܡܛܠ ‏‏ܕܡܘܗܒܬܐܼ܂ ܗܼܝ ܗܘܝܐ ܣܩܘܒܠܐ ܠܚܠܩܐ ܗܿܘ ܕܫ̈ܠܝܛܢܐ܃ ܕܢܣܒܝܢ ܠܗܘܢ ‏‏ܡܕܡ ܕܠܐ ܝܗܝܒ ܠܗܘܢ܂ ܐܿܫܪܐ ܠܡܐܡܼܪ܂ ܟܡܐ ܕܥܿܗܕ ܐܢܐ ܡܢ ‏‏ܡܕܢܚܐ ܪܫܗ ܕܥܠܡܐ ܟܠܗ܂ ܢܡ̈ܘܣܐ ܕܫܪ̈ܝܐ܂ ܐܝܬ ܢܡ̈ܘܣܐ ܠܫܝܪ̈ܝܐܼ܂ ‏‏ܕܠܐ ܢܩܼܛܠܘܢ ܘܠܐ ܢܙܢܘܢ܂ ܘܠܐ ܢܦܠܚܘܢ ܠܦܬܟܪ̈ܐ܂ ܘܒܫܝܪ ܟܠܗܿ̈ ܠܐ ‏‏ܦܬܟܪ̈ܐ ܐܝܬܼ ܘܿܠܐ ܙܢܝܬܐ܂ ܕܩܿܛܠ ܓܒܪܐܼ ܘܠܐ ܕܡܬܩܛܠ܂ ܟܕ ܐܦ ‏‏ܗܼܢܘܢ ܒܟܠ ܫ̈ܥܝܢ ܘܒܟܠ ܝܘܡ̈ܝܢ ܡܬܝܠܕܝܼܢ܂ ܘܠܐ ܐܠܿܨ ܠܚܐܪܘܬܗܘܢ ‏‏ܕܫܝܪ̈ܝܐ ܐܪܣܿ ܥܙܝܙܐ܃ ܟܕ ܣܝܡ ܡܨܥܬ ܫܡܝܐ ܕܢܫܿܦܥ ܓܒܪܐ ܕܡܐ ‏‏ܕܚܒܪܗ ܒܙܝܢܐ ܕܦܪܙܠܐ܂ ܘܠܐ ܐܠܨܐ ܒܠܬܝ ܟܕ ܣܝܡܐ ܥܡ ܐܪܣ܃ ܠܚܕ ‏‏ܡܢ ܓܒܪ̈ܐ ܫܝܪ̈ܝܐ ܕܢܫܬܘܬܦ ܥܡ ܐܢܬܬ ܚܒܪܗܿ܂ ܐܘ ܥܡ ܐܢܬܬܐ ‏‏ܐܚܪܬܐ܂ ܥܬܝܪ̈ܐ ܕܝܢ ܘܡ̈ܣܟܢܐ ܘܟܪ̈ܝܗܐ ܘܚ̈ܠܝܡܐ ܘܫܠܝ̈ܛܢܐ ‏‏ܘܡ̈ܫܬܡܥܢܐ ܐܝܬ ܬܡܢ܂ pb. 42 ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܝܗܝܒܢ ܐܢ̈ܝܢ ܠܫܘܠܛܢܐ ‏‏ܕܡܕܒܪ̈-ܐ܀ ܢܡܘܣܐ ܕܒܪ̈ܟܡܢܐ ܕܒܗܢܕܝܐ܂ ܬܘܒ ܒܝܬ ܗ̈ܢܕܘܝܐ ܐܝܬ ‏‏ܢܡܘܣܐ ܠܒܪ̈ܟܡܢܐܼ܂ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܐܠܦ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܪܒܘܬܐ܃ ܕܠܐ ‏‏ܩܛܠܐ ܢܩܼܛܠܘܢ܃ ܘܠܐ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܢܕܚܠܘܢ܂ ܘܠܐ ܢܙܢܘܢ܂ ܘܠܐ ܢܐܟܠܘܢ ‏‏ܒܣܪܐ܂ ܘܠܐ ܢܫܬܘܢ ܚܡܪܐ܂ ܘܒܝܢܝܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ‏‏ܗܘ̈ܝܢ܂ ܘܐܠܦ̈ܐ ܕܫ̈ܢܝܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܠܐܢܫܐ ܗܠܝܢ ܗܐ ܡܢ ܕܒܗܢܐ ‏‏ܢܡܘܣܐ ܕܣܡܘ ܠܗܘܢ ܡܬܕܒܪ̈ܝܢ܂ ܢܡܘܣܐ ܐܚܪܢܐ ܕܒܗܢܕܝܐ܂ ܘܐܝܬ ‏‏ܢܡܘܣܐ ܐܚܪܢܐ ܒܗܢܕܘܼ܂ ܘܒܗ ܒܩܠܡܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܗܘܘ ܡܢ ‏‏ܛܘܗܡܗܘܢ ܕܒܪ̈ܟܡܢܐܼ܂ ܘܠܐ ܡܢ ܝܘܠܦܢܗܘܢ܂ ܕܢܗܘܘܢ ܦܠܚܝܢ ܠܦܬܟܪ̈ܐܼ܂ ‏‏ܘܢܗܘܘܢ ܡܙܢܝܢ܂ ܘܢܗܘܘܢ ܩܛܠܝܢ܂ ܘܢܗܘܘܢ ܥܒܕܝܢ ܣܢ̈ܝܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܃ ‏‏ܐܝܠܝܢ ܕܠܒܪ̈ܟܡܢܐ ܠܐ ܫܦܝܪ̈ܢ܂ ܘܒܗ ܒܩܠܡܐ ܕܗܢܕܘܝܐ܃ ܐܝܬ ܒ̈ܢܝܢܫܐ ‏‏ܕܒܥܝܕܐ ܐܟܠܝܢ ܒܣܪܐ ܕܒ̈ܢܝܢܫܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܫܪܟܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܐܟܠܝܢ ܒܣܪܐ ‏‏ܕܚܝ̈ܘܬܐ܂ ܘܠܐ ܟܘ̈ܟܒܐ ܒ̈ܝܼܫܐ ܐܠܨܘ ܠܒܪ̈ܟܡܢܐ ܕܢܥܒܕܘܢ ܨܒ̈ܘܬܐ ‏‏ܒ̈ܝܫܬܐ ܘ̈ܛܢܦܬܐܼ܂ ܘܠܐ ܟܘ̈ܟܒܐ ܛܿܒ̈ܐ ܐܦܝܣܘ ܠܫܪܟܐ ܕܗ̈ܢܘܝܐ ܕܠܐ ‏‏ܢܥܒܕܘܢ ܒ̈ܝܫܬܐ܂ ܘܠܐ ܐܝܠܝܢ ܟܘ̈ܟܒܐ ܕܫܦܝܪ ܡܬܩܢܝܢ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܙܕܩܿ ‏‏ܠܗܘܢ ܘܒ̈ܡܠܘܫܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܐܦܝܣܘ ܠܗܿܢܘܢ ܕܐܟܠܝܢ ܒܣܪܐ ܕܒ̈ܢܝܢܫܐ܃ ‏‏ܕܠܐ ܢܬܚܫܚܘܢ ܒܡ̈ܐܟܠܬܐ ܛܢ̈ܦܬܐ ܘܣ̈ܢܝܬܐ܂܀ ܢܡܘܣܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ܂ ‏‏ܘܬܘܒ ܣܡܘ ܠܗܘܢ ܢܡ̈ܘܣܐ܂ ܦܪ̈ܣܝܐܼ܂ ܕܢܗܘܘܢ ܢܣܒܝܢ ܢܫ̈ܐ ‏‏ܠܐܚ̈ܘܬܗܘܢ ܘܠܒ̈ܢܬܗܘܢ܃ ܘܠܒ̈ܢܬ ܒ̈ܢܬܗܘܢ܂ pb. 44 ܘܐܝܬ ܕܡܘܣܦܝܼܢ ‏‏ܘܢܣܒܝܼܢ ܐܦ ܠܐܡ̈ܗܬܗܘܢ܂ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܘܪܣܝܐ ܐܬܒܿܕܪܘ ܘܗܘܘ ‏‏ܒܡܕܝ ܘܒܐܬܪ ܦܪܬܝܢ ܘܒܦܪܬܘܿ܂ ܘܒܐܓܦܛܘܣ ܘܒܦܪܘܓܝܐ܂ ܘܡܬܩܪ̈ܝܢ ‏‏ܡ̈ܓܘܫܐ܂ ܘܒܟܠ ܐܬܪ̈ܘܢ ܘܩ̈ܠܡܝܢ ܕܗܼܘܘܼ܂ ܒܗܢܐ ܢܡܘܣܐ ܕܣܝܡ ܗܘܐ ‏‏ܠܐܒ̈ܗܝܗܘܢ ܡܬܕܒܿܪܝܢ܂ ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܠܡܐܡܪ ܕܠܟܘܠܗܘܢ ܡ̈ܓܘܫܐ ‏‏ܘܠܫܪܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ܃ ܒܠܬܝ ܣܝܼܡܐ ܥܡ ܣܗܪܐ܃ ܘܥܡ ܟܘܢ ܒܒܝܬܐ ܕܟܘܢ ‏‏ܒܡ̈ܢܘܬܗܿ܂ ܟܕ ܣܿܗܕ ܠܗܝܢ ܐܪܣ܂ ܘܣܓ̈ܝܐܝܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ‏‏ܕܦܪ̈ܬܘܝܐ܃ ܕܩܛܠܝܢ ܐܢܫܐ ܢܫ̈ܝܗܘܢ ܘܐܚ̈ܝܗܘܢ ܘܒ̈ܢܝܗܘܢ܂ ܘܥܝܪܬܐܼ ܠܐ ‏‏ܚܝܿܒܝܢ܂ ܟܕ ܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܒܝܬ ܝܘ̈ܢܝܐ ܡܿܢ ܕܩܿܛܠ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܼܢ܂ ܡܣܡ ‏‏ܒܪܝܫܐ ܝܬܝܪܐ ܕܥܝܪܬܐ ܡܬܬܚܿܝܒ܂ ܢܡ̈ܘܣܐ ܕܓ̈ܠܝܐ܀ ܒܝܬ ܓ̈ܠܝܐܼ܂ ܢܼܫ̈ܐ ‏‏ܗܘ ܙܪ̈ܥܢ ܘܚܨܕܢ܂ ܘܒܿܢܝܢ ܘܥܒܕܢ܂ ܟܠܗܝܢ ܨ̈ܒܘܬܐ ܕܦ̈ܥܠܐ܂ ܘܠܐ ܢܚ̈ܬܐ ‏‏ܕܓ̈ܘܢܐ ܠܒ̈ܫܢ܃ ܘܠܐ ܡ̈ܣܢܐ ܣ̈ܐܢܢ܂ ܘܠܐ ܒ̈ܡܫܚܢܐ ܛܿܒ̈ܐ ܡ̈ܬܚܫܚܢ܂ ‏‏ܘܠܐ ܐܢܫ ܪܫܿܐ ܠܗܝܢ ܐܡܬܝ ܕܓܝܪ̈ܢ ܒܢܘܟܪ̈ܝܐ܃ ܐܘ ܐܡܬܝ ܕܡܫܬܘܬܦܢ ‏‏ܥܡ ܥܒܼ̈ܕܝ ܒ̈ܬܝܗܝܢ܂ ܘܓܒܪ̈ܝܗܝܢ ܕܓ̈ܠܝܐܐܼ ܠܒܝܫܝܢ ܠܒܘ̈ܫܐ ܕܓܘ̈ܢܐ܂ ‏‏ܘܡ̈ܨܛܒܬܝܢ ܒܕܗܒܐ ܘܒܚܘܡܪ̈ܐ܂ ܘܡܫܚܝܢ ܡ̈ܫܚܢܐ ܛܿܒ̈ܐ܂ ܘܿܠܐ ܗܘܐ ‏‏ܡܛܠ ܪܦܝܘܬܗܘܢ ܗܟܢܐ ܡܬܕܒܪ̈ܝܼܢ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܢܡܘܣܐ ܕܣܝܡ ܠܗܘܢ܂ ‏‏ܘܟܠܗܘܢ ܓܒܪ̈ܐ ܐܢܘܢ ܪ̈ܚܡܝ ܢܚܫܝܪܐ ܘܥܒ̈ܕܝ ܩܐܪܣܐ܂ ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ‏‏ܠܡܐܡܪ ܕܠܟܠܗܝܢ ܢܫ̈ܐ ܕܓ̈ܠܝܐ܃ ܣܝܼܡܐ ܒܠܬܝ ܒܓܕܝܐ ܐܘ ܒܕܘܠܐ܃ ‏‏ܒܐܬܪܐ ܕܒܝܫܘܬ ܓܕܐ܂ ܘܠܐ ܠܟܠܗܘܢ ܓܠܝ̈ܐ ܡܫܟܚܐ ܨܒܘܬܐ ‏‏ܕܢܐܡܪ܂ ܕܣܐܼܡ ܐܪܣ ܘܒܠܬܝ ܒܐܡܪܐ܃ ܐܬܪ ܕܟܬܝܒ ܕܡܬܝܠܕܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ‏‏ܚ̈ܠܝܨܐ ܘܡܢܦ[ܦܢ]ܩܐ܂ ܢܡ̈ܘܣܐ pb. 46 ܕܒܚܬܝܪ̈ܝܐ܀ ܒܝܬ ܒܘܚܪ̈ܬܝܐ ‏‏ܕܡܬܩܪ̈ܝܢ ܩ̈ܫܢܝܐ ܡ̈ܨܛܒܬܢ ܢܫ̈ܐ܃ ܒ̈ܠܒܘܫܐ ܛܿܒ̈ܐ ܕܓܒܪ̈ܐ܂ ܘܒܕܗܒܐ ‏‏ܣܓܝܐܐ ܘܒܚܘܡܪ̈ܐ ܛܒ̈ܬܐ܂ ܘܡܫܡܫܝܢ ܠܗܝܢ ܥܒܼ̈ܕܐ ܘܐܡ̈ܗܬܐ ܝܬܝܪ ‏‏ܡܢ ܕܠܒ̈ܥܠܝܗܝܢ܂ ܘܪ̈ܟܒܢ ܪ̈ܟܫܐܼ܂ ܘܕܡ̈ܨܛܒܬܢ ܒ̈ܡܐܢܝ ܕܗܒܐܼ ܘܒ̈ܟܐܦܐ ‏‏ܛܒ̈ܬܐ܂ ܘܗܼܢܝܢ ܗܠܝܢ ܢܫ̈ܐ ܢܟܦܘܬܐܼ ܠܐ ܢܛܪ̈ܢ܂ ܐܠܐ ܡܫܬܘܬܦܢ ܥܡ ‏‏ܥܒܼ̈ܕܝܗܝܼܢ܂ ܘܥܡ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܕܐܙܿܠܝܢ ܠܐܬܪܐ ܗܿܘ܂ ܘܠܐ ܪܫܝܢ ܠܗܝܢ ܒ̈ܥܠܝܗܝܢ܂ ‏‏ܘܠܐ ܕܚܠܬܐ ܐܝܬ ܠܘܬܗܝܼܢ܂ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܠܡܪ̈ܬܐ ܐܚܝܕܝܢ ܠܗܝܢ ‏‏ܩ̈ܫܢܝܐ ܠܢܫ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܠܡܐܡܪ܃ ܕܠܟܠܗܝܢ ܢܫ̈ܐ ܒܚܬܪ̈ܝܬܐ ‏‏ܣܝܿܡܐ ܠܗܝܢ ܒܠܬܝ ܘܐܪܣ܂ ܘܟܘܟܒܝܠ ܒܒܝܬܐ ܕܐܪܣ ܒܡܨܥܬ ܫܡܝܐ ‏‏ܐܬܪ ܕܡ̈ܬܝܠܕܢ܃ ܢܫ̈ܐ ܥܬܝܪ̈ܬܐ ܘܓܝܪ̈ܬܐ ܘܡܫܥܒܕܬ ܒ̈ܥܠܝܗܝܢ ܒܟܠ ‏‏ܡܕܡ܂ ܢܡ̈ܘܣܐ ܕܪ̈ܩܡܝܐ ܘܐܘܪ̈ܗܝܐ ܘܥܪ̈ܒܝܐ܂ ܒܝܬ ܪ̈ܩܡܝܐ ܘܒܝܬ ‏‏ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܘܒܝܬ ܥܪ̈ܒܝܐܼ܂ ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܿܕܐ ܕܓܝܪܐ ܡܬܩܛܠܐܼ܂ ܐܠܐ ‏‏ܐܦ ܐܝܿܕܐ ܕܗܿܘܝܐ ܥܠܝܗܿ ܫܡܐ ܕܓܘܪܐܼ܂ ܗܿܘܐ ܠܗܿ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ܂ ‏‏ܢܡ̈ܘܣܐ ܒܚܛܪܐ܂ ܣܝܡ ܢܡܘܣܐ ܒܚܛܪܐܼ܂ ܕܟܠ ܕܓܢܒܿ ܥܒܝܕܬܐ ‏‏ܙܥܘܪܬܐ܃ ܐܦܢ ܕܡ̈ܝܐ܃ ܫܘܝܐ ܕܢܬܪܓܡ܂ ܒܝܬ ܩ̈ܫܢܝܐܼ܂ ܡܿܢ ܕܓܿܢܒ ܐܝܟ ‏‏ܗܕܐ ܓܢܘܒܬܐܼ ܪܩܿܝܢ ܒܐ̈ܦܘܗܝ܂ ܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܿܢ ܕܓܿܢܒ ܓܢܘܒܬܐܼ ‏‏ܙܥܘܪܬܐܼ ܡܿܬܢܓܕ ܘܡܫܬܒܩ܂ ܡܢ ܥܼܒܪܐ ܕܦܪܬ ܘܠܡܕܢܚܐܼ܂ ܡܿܢ ܕܡܨܛܚܐ ‏‏ܐܘ ܐܝܟ ܓܢܒܐ ܐܘ ܐܝܟ ܩܛܘܠܐܼ ܠܐ ܛܒ ܪܓܿܙ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ‏‏ܢܨܛܚܐ ܐܝܟ ܫܿܟܒ ܥܡ ܕܟܪ̈ܐܼ܂ ܬܘܒ ܬܒܿܥ ܢܦܫܗ ܥܕܡܐ ܠܩܛܠܐ܂ ‏‏ܢܡ̈ܘܣܐ [……ܿܿ] pb. 48 ܒܝܬ [………………ܿ] ܛܠܝ̈ܐܠܢ ܘܠܐ ‏‏ܡܬܓܿܢܝܢ܂܀ ܬܘܒ ܒܐܬܪܐ ܟܠܗ ܕܡܕܢܚܐܼ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܡܨܛܚܝܢ ܘܡܬܝܕܥܝܼܢ܂ ‏‏ܐܒܗ̈ܝܗܘܿܢ ܘܐܚ̈ܝܗܘܢ ܩܛܠܝܢ ܠܗܘܢ܂ ܘܟܡܐ ܙܒܢ̈ܝܼܢ܂ ܐܦ ܠܐ ܩܒܪ̈ܐ ‏‏ܡܘܕܥܝܢ ܠܗܘܢ܂ ܢܡ̈ܘܣܐ ܕܡ̈ܕܢܚܝܐ܂܀ ܒܓܪܒܝܐ ܕܝܢ ܘܒܐܬܪܐ ܕܓܪ̈ܡܢܝܐ ‏‏ܘܕܩܪܝܒܝܢ ܠܗܘܢ܃ ܐܝܠܝܢ ܥܠܝ̈ܡܐ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܕܫܦܝܪ̈ܝܼܢ܂ ܗܘܿܝܢ ܠܓܒܪ̈ܐ ‏‏ܐܝܟ ܢܫ̈ܐ܂ ܘܐܦ ܡ̈ܫܬܘܬܐ ܗܘ̈ܝܢ ܠܗܘܢ܂ ܘܠܐ ܐܝܟ ܨܥܪܐܼ ܘܠܐ ‏‏ܐܝܟ ܨܘܚܝܬܐ ܚܫܝܒܐ ܠܗܘܢ܂ ܡܛܘܠ ܢܡܘܣܐ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ܂ ܘܠܐ ‏‏ܡܫܟܚܐ ܨܒܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܕܒܓܠܝܐ ܕܒܗܢܐ ܨܥܪܐ ܡܨܛܥܪܝܢ܃ ‏‏ܕܢܗܘܐ ܣܝܡ ܠܗܘܢ ܒܒܝܬ ܝܠܕ̈ܝܗܘܢ ܗܪܡܣܿ܂ ܥܡ ܒܠܬܝ ܒܝܬܐ ܕܟܘܢ܃ ‏‏ܘܒܬܚ̈ܘܡܐ ܕܐܪܣ ܘܒܡ̈ܠܘܫܐ ܕܡܥܪܒܐ܂ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܓܒܪ̈ܐ ‏‏ܕܗܟܢܐ ܡܬܝܠܕܝܢ ܟܬܝܒܼ܂ ܕܡܨܛܥܪ̈ܝܢ ܐܝܟ ܢܫ̈ܐ܂ ܢܡ̈ܘܣܐ ‏‏ܕܒܝܪܘ[ܪ̈ܝ]ܛܘܢܝܐ܂܀ ܒܝܬ ܒܪ̈ܝܛܘܢܝܐܼ܂ ܓܒܪ̈ܐܿ ܣ̈ܓܝܐܐ ܢܣܒܝܢ ܚܕܐ ‏‏ܐܢܬܬܐ܂܀ ܢܡ̈ܘܣܐ ܕܦܪ̈ܬܘܝܐ܂܀ ܘܒܝܬ ܦܪ̈ܬܘܝܐܼ܂ ܚܕ ܓܒܪܐ ܢܣܿܒ ܢܫ̈ܐ ‏‏ܣܓ̈ܝܐܬܐ܂ ܘܟܘܠܗܝܢ ܡ̈ܫܬܡܥܢ ܠܦܘܩܕܢܗ ܒܢܟܦܘܬܐ܂ ܡܛܠ ܢܡܘܣܐ ‏‏ܕܣܝܡ ܬܡܢ܂ ܒܐܬܪܐ܂ ܢܡ̈ܘܣܐ ܕܐܡ̈ܙܘܢܣ܀ ܠܐܡ̈ܙܘܢܣ ܟܠܗܝܢ ܥܡܐ ‏‏ܫܠܼܡܐܼ܂ ܒܥ̈ܠܐ ܠܝܬ ܠܗܝܢ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ ܚܝ̈ܘܬܐ ܚܕܐ ܙܒܢ ܒܫܢܬܐ ‏‏ܒܙܒܢܐ ܕܬܕܐܐܼ܂ ܢܦܩ̈ܢ ܡܢ ܬܚ̈ܘܡܝܗܝܼܢ ܘܥܒܪ̈ܢ ܢܗܪܐ܂ ܘܡܐ ܕܥܼܒܪ܂ ‏‏ܥܒ̈ܕܢ ܒܛܘܪܐ ܥܕܥܕܐ ܪܒܐ ܘܐܬܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܡܢ ܬܚ̈ܘܡܐ ܗܿܢܘܢ܃ ‏‏ܘܗܿܘܝܢ ܠܘܬܗܝܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܐܪ̈ܒܬܥܣܪ܂ ܘܡܫܬܘܬܦܝܢ ܥܡܗܝܼܢ ܘܡ̈ܩܒܠܢ ‏‏ܡܢܗܘܢ ܒܛܢܐ܂ ܘܥܒܪ̈ܢ ܬܘܒ pb. 50 ܠܐܼܬܪܗܝܢ܂ ܘܡܐ ܕܝܠܕ܂ ܐܝܠܝܢ ‏‏ܕܕܟܪ̈ܐ ܐܢܘܢ ܫܕܝܢ ܠܗܘܢ܂ ܘܠܢܩ̈ܒܬܐ ܡܿܪܒܝܢ܂ ܘܝܕܝܥܐ ܨܒܘܬܐܼ܂ ܕܐܝܟ ‏‏ܕܦܩܿܕ ܟܝܢܐ܂ ܡܛܘܠ ܕܒܚܕ ܝܪܚܐ ܒܛܢܢ ܟܠܗܝܼܢ܂ ܐܦ ܒܚܕ ܝܪܚܐ ܝ̈ܠܕܢ܃ ‏‏ܝܬܝܪ ܩܠܝܠ ܘܒܨܝܪ ܩܠܝܠ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܫܡܝܥ ܠܼܢ܂ ܟܠܗܝܢ ܚ̈ܠܝܨܢ ܘܩܪ̈ܒܬܢܝܢ܂ ‏‏ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܚܕ ܡܢ ܟܘܟ̈ܒܐ ܠܡܥܕܪܘ ܠܗܿܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܕܟܪ̈ܐ ܕܡܬܝܠܕܝܢ ‏‏ܕܠܐ ܢܫܬܕܘܢ܂܀ ܟܬܒܐ ܕܟ̈ܠܕܝܐܼ܂ ܟܬܝܒ ܒܟܬܒܐ ܕܟ̈ܠܕܝܐܼ܂ ܕܐܡܬܝ ܕܣܝܡ ‏‏ܗܪܡܝܣ ܥܡ ܒܠܬܝ ܒܒܝܬܐ ܕܗܪܡܝܣܼ܂ ܥܿܒܕ ܨܝܪ̈ܐ ܘܓ̈ܠܘܦܐ ܘܛܪ̈ܦܙܝܛܐܼ܂ ‏‏ܒܒܝܬܐ ܕܝܢ ܕܒܠܬܝ ܐܡܬܝ ܕܗܿܘܝܼܢ܂ ܥܿܒܕܝܢ ܒܣ̈ܡܐ ܘܪ̈ܩܕܐ ܘܙܡܪ̈ܐ ‏‏ܘܦܘ̈ܐܛܐܼ܂ ܘܒܐܬܪܐ ܟܠܗ ܕܛܝ̈ܝܐ ܘܕܣܪ̈ܩܝܐ܂ ܘܒܠܝܒܝܐ ܥܠܝܬܐ܂ ܘܒܝܬ ‏‏ܡܘܪ̈ܢܛܝܐ܂ ܘܒܐܬܪܐ ܕܢܘܡܪܘܣ܂ ܕܥܠ ܦܘܡܐ ܕܐܘܩܝܢܘܣ ܘܒܓܪܡܢܝܐ ‏‏ܒܿܪܝܬܐ܂ ܘܒܣܪܡܛܝܐ ܥܿܠܝܬܐ܂ ܘܒܐܣܦܢܝܐܼ܂ ܘܒܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܢ ‏‏ܓܪܒܝܐ ܕܦܢܛܘܣ܂ ܘܒܐܬܪܐ ܟܠܗ ܕܐܠܢ̈ܝܐ܂ ܘܒܒܝܬ ܐܠܒ̈ܢܝܐ܂ ܘܒܒܝܬ ‏‏ܨܨ̈ܝܐ܂ ܘܒܒܪܘܣܐ ܕܒܥܒܪܐ ܕܕܘܪܘ܂ ܠܐ ܐܢܫ ܚܿܙܐ ܠܐ ܓ̈ܠܘܦܐ ܘܠܐ ‏‏ܨܝܪ̈ܐ܂ ܘܠܐ ܒ̈ܣܡܿܐܼ ܘܠܐ ܛܪ̈ܦܙܝܛܐ܂ ܘܠܐ ܦܘ̈ܐܛܐ܂ ܐܠܐ ܓܠܝܙ ܗܘ ‏‏ܦܘܣܩܢܐ ܕܗܪܡܝܣ ܘܕܒܠܬܝ ܡܢ ܚܘܕܪܐ ܕܟܠܗ ܥܠܡܐ܂܀ ܒܡܕܝ ܟܘܠܗܿ ‏‏ܟܘܠܗܘܢ ܐܢܫ̈ܐ ܡܐ ܕܡܝܬܝܼܢ܂ ܡܐ ܕܩܝܿܡܐ ܒܗܘܢ ܢܦܫܐ ܢܦܠܝܢ ܠܟ̈ܠܒܐ܂ ‏‏ܘܟ̈ܠܒܐ ܗܘ ܐܟܠܝܢ ܠܡ̈ܝܬܐ ܕܟܘܠܗܿ ܡܕܝ܂ ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܠܡܐܡܪ ‏‏ܕܟܠܗܘܢ ܡ̈ܕܝܐ ܡܬܝܠܕܝܢ ܟܕ ܣܝܡ ܠܗܘܢ ܣܗܪܐ ܥܡ ܐܪܣ ܒܣܪܛܢܐ ‏‏ܒܐܝܡܡܐ ܬܚܝܬ ܐܪܥܐ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܝܒ ܕܡܬܝܠܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܟܠܝܢ ‏‏ܠܗܘܢ ܟ̈ܠܒܐ܂܀ ܗ̈ܢܕܘܝܐ ܟܠܗܘܢ ܐܡܬܝ ܕܡܝܬܝܼܢ ܒܢܘܪܐ ܗܘ pb. 52 ܝܩܿܕܝܢ܂ ‏‏ܘܢܫ̈ܝܗܘܢ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܝܩ̈ܕܢ ܥܡܗܘܢ ܟܕ ܚ̈ܝܝܢ܂ ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܚܢܢ ‏‏ܠܡܐܡܪ ܕܟܠܗܝܢ ܢܫ̈ܐ ܕܗ̈ܢܕܘܝܐ ܐܝܠܝܢ ܕܝܩ̈ܕܢ܃ ܣܝܡ ܠܗܝܢ ܒܝܬ ܝ̈ܠܕܝܗܝܢ ‏‏ܐܪܣ ܘܫܡܫܐ܃ ܒܐܪܝܐ ܒܠܠܝܐ ܬܚܝܬ ܐܪܥܐ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܡܬܝܠܕܝܢ ܒ̈ܢܝ ‏‏ܐܢܫܐ ܕܝܩܿܕܝܢ ܒܢܘܪܐ܂܀ ܓܪ̈ܡܢܝܐ ܟܘܠܗܘܢ ܒܚܢܘܩܝܐ ܡܝܿܬܝܢ܂ ܣܛܪ ܡܢ ‏‏ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܩܛܠܝܢ ܒܩܐܪܣܐ܂ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܨܒܘܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܓܪ̈ܡܢܝܐ ‏‏ܢܗܘܐ ܣܝܡ ܒܝܬ ܝ̈ܠܕܝܗܘܢ܃ ܣܗܪܐ ܘܫܥܬܐ ܒܝܢܝ ܐܪܣ ܘܠܟܘܢ܂ ܐܠܐ ‏‏ܒܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐܼ ܒܟܠܝܘܡ ܘܒܟܠ ܫ̈ܥܝܢ ܡܬܝܠܕܝܢ ܒ̈ܢܝܢܫܐ ܒܒܝܬ ܝ̈ܠܕܐ ‏‏ܕܦܪܝܫܝܢ ܚܕ ܡܢ ܚܕ܂ ܘܙܟܝܢ ܢܡ̈ܘܣܝܗܘܢ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܠܦܘܣܩܢܐ܂ ‏‏ܘܡܬܕܒܿܪܝܢ ܒܥ̈ܝܕܝܗܘܢ܂ ܘܠܐ ܐܿܠܨ ܚܠܩܐ ܠܫܝܪ̈ܝܿܐ ܠܡܩܛܠ ܩܛܠܐ ܟܕ ‏‏ܠܐ ܨܿܒܝܢ܂ ܘܠܐ ܠܒܪ̈ܟܡܢܐ ܕܢܐܟܠܘܢ ܒܣܪܐ܂ ܘܠܐ ܠܦܪ̈ܣܝܐ ܕܠܐ ‏‏ܢܣܒܘܢ ܒܢ̈ܬܗܘܢ ܘܐܚ̈ܘܬܗܘܢ܂ ܘܠܐ ܠܗ̈ܢܕܘܝܐ ܕܠܐ ܢܐܩܕܘܢ܂ ܘܠܐ ‏‏ܠܡ̈ܕܝܐ ܕܠܐ ܢܐܟܠܘܢ ܐܢܘܢ ܟ̈ܠܒܐ܂ ܘܠܐ ܠܦܪ̈ܬܘܝܐ ܕܠܐ ܢܣܒܘܢ ܢܫ̈ܐ ‏‏ܣܓ̈ܝܐܬܐ܂ ܘܠܐ ܠܒܪ̈ܝܛܘܢܝܐ ܕܠܐ ܢܣܒܘܢ ܓܒܪ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܠܚܕܐ ‏‏ܐܢܬܬܐ܂ ܘܠܐ ܠܐܘܪ̈ܗܝܐ ܕܠܐ ܢܬܢܟܦܘܢ܂ ܘܠܐ ܠܝܘ̈ܢܝܐ ܕܠܐ ܢܥܒܕܘܢ ‏‏ܓܡܢܣܝܢ܂ … ܘܠܐ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܠܐ ܒܟܠܙܒܢ ܢܗܘܘܢ ܐܚܝܕܝܢ ‏‏ܐܬܪ̈ܘܬܐ܂ ܘܠܐ ܠܓ̈ܠܝܐ ܕܠܐ ܢܣܒܘܢ ܚܕ ܠܚܕ܂ ܘܠܐ ܠܐܡܼ̈ܙܢܣ ܕܢܪ̈ܒܝܢ ‏‏ܕܟܪ̈ܐ܂ ܘܠܐ ܠܐܢܫܐ ܕܒܚܘܕܪܗ ܕܥܠܡܐ ܐܠܨ ܒܝܬ ܝܠܕܐ܃ ܕܢܬܚܫܚܘܢ ‏‏ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܕܡܘܣܣ܂ ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܿܪܬ ܒܟܠ ܐܬܪ ܘܒܟܠ ܥܡ ‏‏ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܡܬܚܫܚܝܢ ܒܚܐܪܘܬܐ ܕܟܝܢܗܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܨܒܿܝܢ܂ ‏‏ܘܦܠܚܝܢ ܥܒܕܘܬܐ ܠܚܠܩܐ ܘܠܟܝܢܐ܃ ܡܛܠ pb. 54 ܦܓܪܐ ܕܠܒܝܫܝܢ܂ ܒܙܒܢ ‏‏ܐܝܟܢܐ ܕܨܿܒܝܢ܂ ܘܒܙܒܼܢ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܨܿܒܝܢ܂ ܒܟܠ ܐܬܪ ܓܝܪ ܘܒܟܠ ܥܡܼ܂ ‏‏ܐܝܬ ܥܬܝܪ̈ܐ ܘܡܣ̈ܟܢܐ܂ ܘܪ̈ܫܐܼ ܘܡ̈ܫܥܒܕܐ܂ ܘܚ̈ܠܝܡܐܼ ܘܟܪ̈ܝܗܐ܂ ܐܢܫ ܐܢܫ ‏‏ܡܢܗܘܢ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܡܛܝܗܝ ܚܠܩܐ ܘܒܝܬ ܝܠܕܐ܂܀ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܠܗܼ܂ ܠܢ ‏‏ܐܒܘܢ ܒܪ ܕܝܨܢ܂ ܗܠܝܢ ܐܦܼܝܣܬ܂ ܘܝܕܥܝܢܼܢ ܕܫܪܝܪ̈ܬܐ ܐܢ̈ܝܢ܂ ܐܠܐ ܝܿܕܥ ‏‏ܐܢܬ ܕܐܡܪܝܢ ܟ̈ܠܕܝܐܼ܂ ܕܐܪܥܐ ܡܦܠܓܐ ܗܝ ܠܡ̈ܢܘܬܐ ܫܒܥ ܕܡܬܩܪ̈ܝܢ ‏‏ܩ̈ܠܡܐ܂ ܘܫܠܝܛܝܢ ܥܠܝܗܝܢ ܥܠ ܡ̈ܢܘܬܐ܃ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܫܒ̈ܝܥܝܐ܂ ܘܒܚܕ ‏‏ܚܕ ܡܢܗܘܢ܃ ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܣܓܝ ܨܒܝܢܐ ܕܫܘܠܛܢܗ܂ ܘܗܼܘ ܗܢܐ ܡܬܩܪܐ ‏‏ܢܡܘܣܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܠܘܩܕܡ ܕܥ ܒܪܝ ܦܝܠܝܦܘܣܼ܂ ܕܠܦܘܪܣܐ ܗܘ ܕܛܘܥܝܝ ‏‏ܐܫܟܚܘܗܿ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܟ̈ܠܕܝܐ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ ܦܠܝܓܐ ܗܝ ܐܪܥܐ ܠܫܒܥ ‏‏ܡ̈ܢܘܢ܃ ܐܠܐ ܒܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܡܢ ܡ̈ܢܘܬܐܼ܂ ܢܡ̈ܘܣܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ‏‏ܕܦܪ̈ܝܫܝܢ ܚܕ ܡܢ ܚܕ ܡܫܬܟܚܝܢ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܫܒ̈ܥܐ ܢܡ̈ܘܣܝܢ ‏‏ܡܫܬܟܚܝܢ ܒܥܠܡܐ ܠܡܢܝܢܐ ܕܫܒܥܐ ܟܘܟ̈ܒܝܼܢ܂ ܘܐܦܠܐ ܬܪ̈ܥܣܪ ܠܡܢܝܢܐ ‏‏ܕܡ̈ܠܘܫܐ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܬܠܬܝܢ ܘܫ̈ܬܐ ܠܡܢܝܢܐ ܕܕܩ̈ܢܣܐ܂ ܐܠܐ ܣܓ̈ܝܐܝܢ ‏‏ܐܢܘܢ ܢܡ̈ܘܣܐ ܒܡܠܟܘ ܡܠܟܘ ܘܒܐܬܪ ܐܬܪ܂ ܘܒܚܕܪ̈ܝܢ ܚܕܪ̈ܝܢ܂ ܘܒܟܠ ‏‏ܝܬܒܐ ܕܦܪܝܫܝܢ ܡܢ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ܂ ܥܗܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܓܝܪ ܕܐܡܿܪܬ ܗܿܘܝܬ ‏‏ܠܟܘܢ܃ ܕܒܚܕ ܩܠܡܐ ܕܗ̈ܢܕܘܝܐܼ܂ ܐܝܬ ܒ̈ܢܝܢܫܐܼ܂ ܕܠܐ ܐܿܟܠܝܢ ܒܣܪܐ ‏‏ܕܚܝ̈ܘܬܐ܂ ܘܐܝܬ ܐܚܪ̈ܢܐܼ ܕܐܟܠܝܢ ܒܣܪܐ ܕܒ̈ܢܝܢܫܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܼܪܬ ܗܿܘܝܬ ‏‏ܠܟܘܢ܃ ܥܠ ܦܪ̈ܣܝܐܼ ܘܥܠ ܡ̈ܓܘܫܐ܂ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܩܠܡܐ ܕܦܪܣ ܒܠܚܘܕ ‏‏ܢܣܒܝܢ ܗܘܘ ܒ̈ܢܬܗܘܢ ܘܐܼܚ̈ܘܬܗܘܢ܃ ܐܠܐ ܒܟܠ ܐܬܪ ܕܐܙܠܘ pb. 56 ܠܗܼ܂ ‏‏ܒܢܡܘܣܐ ܕܐܒ̈ܗܝܗܘܢ ܐܬܚܫܚܘ܂ ܘܐܪ̈ܙܐ ܕܡܕܡ ܕܐܫܠܡܘ ܠܗܘܢ ܢܛܼܪܘ܂ ‏‏ܘܬܘܒ ܥܗܕܘ ܕܣܿܓܝ ܥܡ̈ܡܐ ܐܡܿܪܬ ܠܟܘܢ ܕܚܕܝܪ̈ܝܢ ܠܟܠܗ ܥܠܡܐ܃ ܕܠܐ ‏‏ܗܘܘ ܒܚܕ ܩܠܡܐ܂ ܐܠܐ ܒܟܘܠ ܪ̈ܘܚܝܼܢ ܘܒܟܠ ܩ̈ܠܡܝܢ܂ ܘܠܐ ܐܝܬ ‏‏ܠܘܬܗܘܢ ܐܘܡܼܢܘܬܐ܃ ܕܝܼܗܒ ܗܪܡܝܣ ܘܒܠܬܝ ܟܕ ܚܠܝܛܝܢ ܚܕ ܥܡ ܚܕ܂ ‏‏ܘܐܠܘ ܢܡ̈ܘܣܐ ܕܩ̈ܠܡܐ ܗܘܘܼ܂ ܗܕܐ ܠܡܗܘܐ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ܂ ܐܠܐ ‏‏ܝܕܝܥܐ ܨܒܘܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܪ̈ܚܝܩܝܢ ܐܢܘܢ ܗܿܢܘܢ ܒ̈ܢܝܢܫܐ܃ ܡܢ ܚܘܠܛܢܐ ‏‏ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܒܕܘܒܪ̈ܝ ܥܘܡܪܗܘܢ܃ ܟܡܐ ܣܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܓܒܪ̈ܐ ‏‏ܚ̈ܟܝܡܐ ܐܥܒܪܘ ܢܡ̈ܘܣܐ ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢ܃ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܚܙܝܘ ܠܗܘܢ ‏‏ܕܠܐ ܫܦܝܪ ܣܝܡܝܢ܂ ܘܟܡܐ ܢܡ̈ܘܣܐ ܐܝܬ ܕܡܛܠ ܣܘܢܩܢܐ ܐܫܬܪܝܘ܂ ‏‏ܘܟܡܐ ܡ̈ܠܟܐ ܐܝܬ ܕܟܕ ܐܚܕܘ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܗܘܘ ܕܝܠܗܘܢ ‏‏ܗܘܘܿ܂ ܐܥܒܪܘ ܢܡ̈ܘܣܐ ܕܩܝܡܗܘܢ܃ ܘܣܡܘ ܢܡ̈ܘܣܐ ܗܼܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒܘ܂ ‏‏ܘܐܡܬܝ ܕܗܠܝܢ ܗ̈ܘܝܼܢ܂ ܚܕ ܡܢ ܟܘܟ̈ܒܐ ܠܡܛܪ ܢܡܘܣܐܼ ܠܐ ܡܫܟܚ܂ ‏‏ܕܩܪܝܒܐ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܕܬܚܙܘܢ ܗܕܐܼ܂ ܕܐܬܡܠܝ ܐܚܕܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܥܪܒܼ܂ ‏‏ܘܠܟܠܗܘܢ ܢܡ̈ܘܣܐ ܕܩܕܡܝܗܘܢ ܐܥܒܪܘ ܐܢܘܢ܂ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܓܙܘܪܬܐ ‏‏ܗܿܝ ܕܓܙܪ̈ܝܢ ܗܘܘ܂ ܡܫܬܡܥ ܗܘ ܓܝܪ ܡܫܠܛ ܒܢܦܫܗ ܠܢܡܘܣܐ ܐܝܢܐ ‏‏ܕܡܬܣܝܡ ܠܗܿ܂ ܡܢ ܐܚܪܢܐ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܐܦ ܗܼܘ ܫܘܠܛܢܐ ܕܢܦܫܗ ܐܚܝܕ܂ ‏‏ܘܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܝܢ ܡܫܟܚܐ ܠܡܦܣܘ ܠܣ̈ܟܠܐ ܘܠܚܣܝܪ̈ܝ ܗܝܡܢܘܬܐܼ܂ ‏‏ܐܡܿܪ ܠܟܘܢ܃ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܟܠܗܘܢ ܕܩܒܠܘ ܢܡܘܣܐ ܒܼܝܕ ܡܘܫܐܼ܂ ܠܒ̈ܢܝܗܘܢ ‏‏ܕܟܪ̈ܐܼ ܒܝܘܡܐ ܕܬܡ̈ܢܝܐ ܓܙܪ̈ܝܢ ܠܗܘܢ܂ ܘܠܐ ܡܩܿܘܝܢ ܠܡܐܬܝܬܐ ‏‏ܕܟܘ̈ܟܒܐܼ܂ ܘܠܐ ܡܬܟܚܕܝܢ ܡܢ ܢܡܘܣܐ pb. 58 ܕܐܬܪܐ܂ ܘܠܐ ܕܒܿܪ ܠܗܘܢ ‏‏ܒܩܛܝܪܐ ܟܘܟܒܐ ܕܡܫܠܛ ܒܩܠܡܐ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܒܐܕܘܡ ܐܢܘܢ ܐܘ ‏‏ܒܥܪܒ ܐܘ ܒܝܘܢ ܐܘ ܒܦܪܣ܃ ܘܐܢ ܒܓܪܒܝܐ ܘܐܢ ܒܬܝܡܢܐܼ܂ ܗܢܐ ‏‏ܢܡܘܣܐ ܕܣܝܡ ܠܗܘܢ ܡܢ ܐܒ̈ܗܝܗܘܢ ܥܿܒܕܝܢ܂ ܘܝܕܝܥ ܕܗܢܐ ܡܕܡ ‏‏ܕܥܒܕܝܼܢ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܒܝܬ ܝܠܕܐ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܿܟܚܐ ܕܟܠܗܘܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ‏‏ܒܝܘܡܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܡܬܓܙܪ̈ܝܼܢ ܢܩܘܡ ܠܗܘܢ ܐܪܣܿ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܢܥܿܕܐ ‏‏ܥܠܝܗܘܢ ܦܪܙܠܐ ܘܢܫܬܦܥ ܕܡܗܘܢ܂ ܘܟܠܗܘܢ ܐܬܪ ܕܐܝܬܝܗܘܢ܃ ܠܦܬܟܪ̈ܐܼ ‏‏ܠܐ ܕܚܿܠܝܢ܂ ܘܚܕܐ ܠܫܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܗܼܢܘܢ ܘܒ̈ܢܝܗܘܢ ܒܛܠܝܢ ܡܢ ܟܠ ܥܿܒܕ܂ ‏‏ܘܡܢ ܟܠ ܒܢܼܝܢ ܘܡܢ ܟܠ ܡܪܕܝ܂ ܘܡܢ ܕܠܡܙܒܢ ܘܠܡܙܒܢܘ܂ ܘܠܐ ܚܝܘܬܐ ‏‏ܩܛܠܝܢ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐܼ܂ ܘܠܐ ܢܘܪܐ ܣܝܿܡܝܼܢ܂ ܘܠܐ ܕܝܢܼܐ ܕܝܿܢܝܢ܂ ܘܠܐ ‏‏ܡܫܬܟܚ ܒܗܘܢ ܐܢܫ ܕܦܿܩܕ ܠܗ ܚܠܩܐ ܕܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ܃ ܐܘ ܢܕܘܢ ‏‏ܘܢܙܟܐ܃ ܐܘ ܢܕܘܢ ܘܢܚܼܘܒ܃ ܐܘ ܢܣܬܘܪ ܐܘ ܢܒܢܐ܃ ܐܘ ܢܥܒܕ ܚܕܐ ܡܢ ‏‏ܨܒ̈ܘܬܐ܃ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܢܡܘܣܐ ܗܢܐ ܠܐ ܩܒܠܘ ܥܒܿܕܝܢ܂ ‏‏ܐܦ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܨܒ̈ܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ܂ ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܒ̈ܢܝ ‏‏ܐܢܫܐ ܡܬܕܒܿܪܝܢ ܒܗܝܢ܃ ܟܕ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ ܐܦ ܝܿܠܕܝܢ ܐܦ ܡܬܝܠܕܝܢ܃ ‏‏ܘܡܬܟܪ̈ܗܝܢ ܘܡܝܿܬܝܢ܂ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܠܐ ܗ̈ܘܝ ܕܫܘܠܛܢܗ ܕܒܪܢܫܐ܂ ܒܣܘܪܝ ‏‏ܘܒܐܘܪܗܝ ܦܣܩܝܢ ܗܘܘ ܐܢܫܐ ܓܒܪܘܬܗܘܢ ܠܬܪܥܬܐܼ܂ ܘܟܕ ܗܝܡܢ ‏‏ܐܒܓܪ ܡܿܠܟܐܼ܂ ܦܩܼܕ ܕܟܘܠ ܕܦܣܿܩ ܓܒܪܘܬܗܼ܂ ܢܦܣܩܘܢ ܐܝܕܗ܂ ܘܡܢ ܗܿܘ ‏‏ܝܘܡܐ ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐܼ܂ ܠܐ ܐܢܫ ܦܣܿܩ ܓܒܪܘܬܗ ܒܐܬܪܐ ܕܐܘܪܗܝ܂ ‏‏ܡܢܐ ܕܝܢ ܢܐܡܪ ܥܠ ܫܪܒܬܐ ܚܕܬܐ ܕܝܠܢ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ܃ ܕܒܟܠ ܐܬܪ ܘܒܟܠ ‏‏ܦܢܝ̈ܢ pb. 60 ܐܩܝܡ ܡܫܝܚܐ ܒܡܐܬܝܬܗܿ܂ ܕܗܐ ܟܠܢ ܐܬܪ ܕܐܝܬܝܢ ܒܚܕ ‏‏ܫܡܐ ܕܡܫܝܚܐ ܡܬܩܪ̈ܝܢܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ܃ ܘܒܚܕ ܝܘܡܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܡܬܟܢܫܝܢ ‏‏ܚܢܢ܂ ܘܒܝ̈ܘܡܬܐ ܕܩܪ̈ܝܢܝܝܼܢ ܡܢ ܣܝܒܪܬܐܿ ܡܫܬܐܠܝܢܢ܂ ܘܠܐ ܐܚ̈ܐ ܕܒܓܠܝܐ ‏‏ܢܣܒܝܢ ܕܟܪ̈ܐܼ܂ ܘܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܦܪܬܘ ܢܣܒܝܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܢܫ̈ܝܢ܂ ܘܠܐ ܐܝܠܝܢ ‏‏ܕܒܝܗܘܕ ܡܬܓܙܪ̈ܝܢ܂ ܘܠܐ ܐܚ̈ܘܬܢ ܕܒܝܬ ܓ̈ܠܝܐ ܘܒܝܬ ܩ̈ܫܢܝܐ ܡܫ̈ܬܘܬܦܢ ‏‏ܥܡ ܢܘܟܪ̈ܝܐ܂ ܘܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܦܪܣ ܢܣܒܝܢ ܒ̈ܢܬܗܘܢ܂ ܘܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܡܕܝ ‏‏ܥܪܩܝܿܢ ܡܢ ܡ̈ܝܬܝܗܘܢ܂ ܐܘ ܩܒܪܝܢ ܠܗܘܢ ܟܕ ܚ̈ܝܝܢ܂ ܐܘ ܝܗܒܝܢ ܠܗܘܢ ‏‏ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܟܠܒ̈ܐ܂ ܘܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܘܪܗܝ ܩܛܠܝܢ ܢܫ̈ܝܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ‏‏ܕܓܝܪ̈ܢ ܐܘ ܐܚ̈ܘܬܗܘܢ܂ ܐܠܐ ܡܬܪ̈ܚܩܝܢ ܡܢܗܝܼܢ ܘܡܫܼܠܡܝܢ ܠܗܝܢ ܠܕܝܢܼܗ ‏‏ܕܐܠܗܐ܂ ܘܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܚܘܛܪܐ ܪܓܡܝܢ ܠܓܢ̈ܒܐ܂ ܐܠܐ ܐܬܪ ܕܗܼܢܘܢ ‏‏ܘܒܟܠ ܕܘܟܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ܃ ܕܠܐ ܢܡ̈ܘܣܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܦܼܪܩܝܢ ܠܗܘܢ ܡܢ ‏‏ܢܡܘܣܐ ܕܡܫܝܚܗܘܢ܂ ܘܠܐ ܚܠܩܐ ܕܡܕܒܪ̈ܢܐ ܐܠܨ ܠܗܘܢ ܠܡܬܚܫܚܘ ‏‏ܒܨܒ̈ܘܬܐ ܕܛܡ̈ܐܢ ܠܗܘܢ܂ ܟܘܪܗܢܐ ܕܝܢ ܘܚܘܠܡܢܐ ܘܥܘܬܪܐ ‏‏ܘܡܣܟܢܘܬܐ܃ ܗܢܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܕܚܐܪܘܬܗܘܢ܃ ܐܬܪ ܕܗܼܢܘܢ ܥܿܪܨ ‏‏ܥܠܝܗܘܢ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܒ̈ܢܝܢܫܐܼ܂ ܠܐ ܡܬܕܒܪܐ ܡܢ ܐܢܢܩܐ ‏‏ܕܫ̈ܒܝܥܝܐ܂ ܘܐܡܬܝ ܕܡܬܕܒܪܐܼ܂ ܡܫܟܚܐ ܕܬܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܕܒܘܪ̈ܝܗܿ܃ ܗܟܢܐ ‏‏ܐܦܠܐ ܗܢܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܡܬܚܙܐ܃ ܒܥܓܠ ܡܫܟܚ ܠܡܦܪܩ ܡܢ ܦܘܩܕܢܐ ‏‏ܕܡܕܒܪ̈ܢܘܗܼܝ܂ ܥܒܿܕܐ ܗܘ ܓܝܪ ܘܡܫܥܒܕܐ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܟܠܡܕܡ ܡܫܟܚܝܢ ‏‏ܗܘܝܢ ܠܡܥܒܕ܃ ܚܢܢ ܗܿܘܝܢ ܟܠ܂ ܘܐܢ ܡܕܡ ܠܐ ܡܿܛܐ ܗܘܐ ܒܐܝ̈ܕܝܢ ‏‏ܠܡܥܒܕ܃ ܡ̈ܐܢܐ ܗܿܘܝܢ pb. 62 ܕܐܚܪ̈ܢܐ܂ ܐܡܬܝ ܕܐܠܗܐ ܕܝܢ ܨܿܒܐܼ܂ ܟܠܗܝܢ ‏‏ܨܒ̈ܘܬܐ ܡܫܟܚܢ ܠܡܗܘܐ ܕܠܐ ܕܘܘܕ܂ ܠܨܒܝܢܐ ܓܝܪ ܗܿܘ ܪܒܐ ܘܩܕܝܫܐܼ܂ ‏‏ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܡܫܟܚ ܠܡܟܠܝܼܗ܂ ܘܐܦ ܗܿܢܘܢ ܓܝܪ ܕܣܒܪܝܢ ܕܠܩܘܒܠܗ ܩܝܡܝܼܢ܂ ‏‏ܠܐ ܗܘܐ ܒܚܝܠܐ ܩܝܡܝܢ ܐܠܐ ܒܒܝܫܘܬܐ ܘܒܛܘܥܝܝ܂ ܘܗܕܐ ܡܫܟܚܐ ‏‏ܕܬܗܘܐ ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐܼ܂ ܡܛܘܠ ܕܗܼܘ ܒܿܣܝܡܼ ܘܡܿܦܣ ܠܟܠܗܘܢ ܟܝ̈ܢܐ܃ ‏‏ܕܢܗܘܘܢ ܩܝܡܝܢ ܒܡܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܘܡܬܕܒܿܪܝܢ ܒܨܒܝܢܗܘܢ܂ ܒܪܡ ܕܝܼܢ܂ ܟܕ ‏‏ܐܣܝܪ̈ܝܢ ܒܥܿܒ̈ܕܐ ܕܐܬܥܒܕܘܼ܂ ܘܒ̈ܬܘܩܢܐ ܕܐܬܬܩܢܘ ܠܥܘܕܪܢܗܘܢ܂ ܗܼܘ ‏‏ܓܝܪ ܛܟܣܐ ܘܕܘܒܪܐ ܕܐܬܝܗܒ܃ ܘܡܘܙܓܐ ܕܚܕ ܒܚܕ ܡܦܟܗ ܥܘܙܐ ‏‏ܕܟܝ̈ܢܐܼ܂ ܕܠܐ ܓܡܝܪܐܝܬ ܢܗܘܘܢ ܢܿܟܝܼܢ܂ ܘܠܐ ܓܡܝܪܐܝܬ ܢܗܼܘܘܢ ‏‏ܡܬܢܟܝܢ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܢܟܝܢ ܗܘܘ ܘܡܬܢܟܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܒܪܝܬܗ ܕܥܠܡܐ܂ ܘܥܬܝܕ ‏‏ܗܘ ܕܼܢܗܘܐ ܙܒܢܐ ܕܐܦ ܗܢܐ ܢܟܝܢܐ ܕܩܝܡ ܒܗܘܢ ܢܓܡܪ܃ ܒܝܘܠܦܢܐ ‏‏ܕܗܿܘܐ ܒܡܘܙܓܐ ܐܚܪܢܐ܂ ܘܒܩܝܡܐ ܕܥܠܡܐ ܚܕܬܐ ܗܘܿ܃ ܫܿܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ‏‏ܙܘܥ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐܼ܂ ܘܫܠܡܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܪ̈ܕܐ܂ ܘܡܬܛܦܝܣܝܢ ܣܟ̈ܠܐܼ ܘܡܬܿܡܠܝܢ ‏‏ܚܘܣܪ̈ܢܐ܂ ܘܗܿܘܐ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܡܢ ܡܘܗܒܬܗ ܕܡܪܝܐܼ ܕܟܠܗܘܢ ܟ̈ܝܢܐ܂܀ ‏‏ܫܠܡ ܟܬܒܐ ܕܢܡ̈ܘܣܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ܂ ‏
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/186
Source:
H. J. W. Drijvers (ed.), "." Book of the Laws of the Countries: Dialogue on Fate of Bardaisan of Edessa, Semitic Texts with Translation, (Assen, Netherlands: Van Gorcum and Comp., 1965)
Type of Text:  
Status:  
Publication Date: May 15, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by David G. K. Taylor.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Bardaisan, “” , Digital Syriac Corpus, last modified May 15, 2017, https://syriaccorpus.org/186.
Bibliography:
“.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/186.

Show Citation Styles