Abraham of Nathpar: On the Solitaries - ܥܸܠܬܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܕܝܼܚܝܕܝܘܬܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
ܡܛܠ ܕܚܙܝܬܟ ܕܪܓܝܓ ܐܢܬ ܠܡܪܪܐ ܒܐܘܪܚܐ ܡܘܒܸܠܬ pb. f.74r ܠܚ̈ܝܐ ܕܠܥܠܡ ܗ̇ܝ ܕܕܪܫ̣ ܦܪܘܩܲܢ ܡܫܝܚܐ ܐܘ ܪܚ̇ܡܝ ܫܲܪܝܪ̈ܐ ܨܒܝܬ ܕܠܘܼܩܕܡ ܐܡܪ ܥܠܝܗ̇ ܩܠܝܠ ܩܕܡܝܟ܆ ܘܗ̇ܝܕܝܢ ܐܫܲܠܡ ܠܟ ܒܥܘܬܟ ܒܲܥܒܕܐ ܟܕ ܐܠܗܐ ܢܬܲܠܘ ܬܢ̇ܬ ܗܟܝܠ ܟܕ ܐܬܢܨܒܸܬ ܒܟ ܢܸܨܒܿܬܼܵܐ ܛܒܬܐ ܕܪܚܸܡܬ ܡܝܲܬܪܘܬܐ ܠܘ ܒ̇ܠܚܘܕ ܗܲܢܝܼܚܐܝܼܬ ܫܡܥ̣ܬ ܐ̈ܢܝܢ ܠܡܠ̈ܝ ܐܠܐ ܐܦ ܐ̇ܦܝܼܣ ܬܿܢܚܕ ܗܘ̇ ܡܐܕ ܐܡܪܬܿ ܩܕܡܝܟ ܒܲܟܼܬܢܒ̈ܬܐ ܬܪܫܡܝܼܘܗܝ ܐܢܐ ܤܘܟܠ ܟܕ ܐܬܛܦܝܼܣܐ ܠܲܦܝܤܟ ܗܢܐ ܐܬܪ̈ܥܝܬ ܕܫܲܦܝܼܪ ܗܘ̣ ܕܒܪ̈ܫܹܐ ܐܤܝܼܡܝܼܘܗܝ ܠܟ ܠܗܢܐ ܫܲܪܒܐ ܟܕ ܠܘܩܕܡ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܥ̣ܠܬܗ܆ ܕܡܛܠ ܡ̇ܢܐ ܟܕ ܠܐܠܗܐ ܗܟܢܐ ܐܬܚܙܝܬ ܠܗ ܕܢܗܘܐ ܩܕܡܝܬ ܒܗܢܐ ܕܘܒܪܐ ܘܒܬܪܟܢ ܢܬܸܿܠ ܠܢ ܗܘܐ ܚܪܢܐ ܫܒܼܩ ܕܢܬܪܒܘܢ ܒܗܢܐ ܕܘܒܪܐ ܘܲܒܕܘܼܒܪ̈ܝܗܘܢ ܒܗ̇ܘܕܘܼܒܪܐ ܡܢ ܟܲܕܘ ܨܒܼܬ ܠܡ̣ܗܘܐ ܪܫܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐ[...]ܢܐ ܠܘ ܕܟܠܢܫ ܗ̣ܝ ܕܢܩܪܘܒܼ ܠܗܢܐ ܕܘܒܪܐ ܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܕܐܝܠܝܢ ܙܩ̣ܙܒ̈ܝܢ. ܒܐܝ̇ܠܝܢ ܚܘܫܒܐ ܘܤܘܥܪ̈ܢܐ ܙܕܩ ܠܗܘܢ ܕܢܬܩܪܒܘܢ ܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܕܡܐ ܕܩ̇ܒܝܢ ܐܝܟܢ ܕܪܩ ܠܗܘܢ ܕܢܪܕܘܢ ܒܗ. ܕܫܐ ܕܐܪܒܠܐ ܘܡܐ ܕܦܓܥܝܢ ܒܗܘܢ ܢܤܝ̈ܘܢܐ ܪܩܪ̈ܒܐ ܡܢ̇ܐ ܢܸܥܒܕܘܢ ܪܫܐ ܕܚܡܫܐ. ܕܐܢ ܓܕܫ ܘܢܦܠܘܢ ܐܝܟܢ ܢܩܘܡܘܢ ܕܫܐ ܕܫܬܐ ܕܐܝܟܢ ܙܗܟܼܪܘܬܐ ܘܚ̇ܦܝܼܛܘܬܐ ܡܬܒܿܥܝܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܗܙܐ ܐܘܪܚܐ ܪܕܝܢ ܥܘܼܬܕܐ ܙܡܢܐ ܗܝܥܠܗ ܕܗܢܐ ܕܘܒܪܐ ܐܫܪܐ ܡܟܝܠ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܨ̈ܠܡܐܟ܆ ܟܕ ܐܡܪ ܐܠܐ ܒܫܕܡܝܬ ܥܸܠܬܼܗ ܕܗܢܐ ܕܘܒܪܐ ܐܝܟ ܕܐܫܬܿܘܕܝܬ ܟܕ ܩ̇ܠܝܠ ܡܢ ܠܥܠ ܡܫ̈ܪܐ ܐܢܐ ܐܠܘܠܐ ܡܝ̈ܘܬܐ ܘܠܐ ܡ̣ܨ̈ܛܠܝ̇ܢܐ ܡܢ ܒܪܫܝܬ ܥܒ̣ܕ ܗܘ̣ܐ ܠܢ ܐܠܗܐ ܒܥܝܪ ܬܲܢܐܝܬ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܠܐ ܡܠܝܼܠܐܝܬ ܩܢܝܼܢ ܗܘ̈ܝܢ ܠܗܝܢ ܠܛܪ̈ܬܐ܆ ܘܠܐ ܡܸܨܝܢ ܗ̣ܘܝܢ ܠܡܬܒܲܤܘ ܒܗܝܢ. ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܬܩܲܪܡܝܢ ܘܐܬܝܼܠܦܢܢ. ܕܡܢ ܦܸܚܡܵܐ ܕܪܥ ܐܢ̈ܝܢ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܢܕܥܬܐ ܕܥܠܝܗܝܢ ܡܲܨܢܐ ܗܘܬ ܪܟܝܢܐܝܬ ܢܸܩܒܸܿܥܝܗ̇ ܒܢ ܥܠ ܙܙܠܐ ܗܸܢܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܪܟܝܢܐܝܬ ܩܒܝ̈ܥܢ. ܘܗܲܚܘܝܬ ܐܙܗܕܐ ܡܢ ܕܒܘܪܝܬܐ ܘܓܘܓܝ ܘܫܘܫܡ̈ܢܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܥܝܬܐ ܐܝܬ ܠܡܸܚܙܐ. ܙܐܝܬ ܠܗܝܢ ܡܕܡ ܡܕܡ ܪܬܗܝܕ ܘܡܛܠ ܕܟܝܢܐܝܬ ܗܘ̣ ܠܐ ܪ̈ܓܝܼܫܢ ܒܗ. ܘܠܦܠܐ ܗܙܐ ܡܲܨܢܐ ܕܬܗܟܐ. pb. f.74v ܕܐܢ ܢܗܒ ܗܘ̣ܐ ܠܢ ܢܕܥܬܐ ܕܥܠܝܗܝܢ ܟܝܢܐܝܬܿ. ܦܪܘܫܐܝܐ ܡܸܨܝܢ ܗܘ̣ܝܢ ܠܡ̣ܬܒܿܤܡܘ ܒܗܝܢ. ܐܠܐ ܐܢ ܟܒ̣ܪ ܕܪܓܐ ܐܠܗܝܐ ܓܒܝܢ ܗܘܝܢ ܠܢ ܒܡܲܪܚܘܬܢ. ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܒܠܚܕ ܢܪܓ ܟܠܡܕܡ ܕܠܐ ܦܘ̤ܚܡܵܐ ܪܕܠܐ ܝܘܠܦܢܐ. ܡܛܠ ܘܐܦ ܟܝܢܗ ܕܠܐ ܫܘܼܪܝܗ ܗܘ̣ ܘܕܠܐ ܦܚܡܵܐ. ܘܩܕܝܡ ܠܟܠ ܕܠܐ ܤܘܒܵܟ. ܘܟܠܡܕܡ ܢܪܥ ܒܟܠܙܒܢ ܕܠܐ ܢܸܤܝܵܢ ܘܕܠܐ ܝܘܠܦܢ. ܘܬܘܒ ܐܠܘܝܗܒ ܗܘ̣ܐ ܠܢ ܝܕܥܬܗܝܢ ܟܝܢܐ ܝܬܠܐ ܠܐ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܢܕܥܝܢ ܗܘ̣ܝܢ ܐܠܐ ܐܢ ܗܘ̇ ܡܐ ܕܐܝܢܢ ܤܦ̇ܩ: ܡܛܠ ܕܠܐ ܡ̣ܤܬܿܟܠܝܢ ܗܘ̣ ܥܠ ܬܘܼܩܢܘܘܗܝ ܘܐܦܠܐ ܥܠ ܚܟ̱ܡܬܗ ܡܦܲܬܲܟܼܬܿ ܗܝ̇ ܕܒܼ̈ܙܢܝܐ ܤ̈ܓܝܐܐ ܕܩܐ ܘܒܦܤܢܩ̈ܬܐ ܠܡܐ ܡܕ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܤ̇ܓܝܐܠܐ ܡܬܓܲܠܙܝܢ ܗܘ̣ܝܢ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܒܚܟܡܬܗ ܕܠܐ ܡܬܡ̈ܠܬܐ ܥܲܒܪܢ ܩܕܡܝܬ ܡܝܘ̈ܬܐ ܘܡܨܛܲܠܝܢܐ. ܘܝܕܥܢܢ ܡ̣ܬܪܒܝܐ ܒܗܬ ܦܲܢܝ̈ܢܝܬܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܐܬܩܢܹܗ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܠܢ ܡܲܠܦܢܐ ܥܠ ܥܒܘܕܗ ܒܗܲܩܘܼܒܠܝܡܐ ܓܝܪܘܡܫܬܲܚܠܦܢܘܬܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܕܒܗ: ܘܫܘܼܚ̈ܠܦܘ ܗܕܕܒܟܠ ܠܟܝܢܢ ܠܐ ܥܲܒܼܪܗ ܦܫܝܼܛܵܐ. ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ. ܐܘܢܦܫܐ ܒܠܚܘܕ ܐܘ ܦܓܪܐ. ܐܠܐ ܕܟܒܼܗ ܡܢ ܬܲܪܪܬܝܢ ܡ̈ܢܘܢ ܠܐ ܝܫܲܘܢܬܲܐ ܕܦܓܪܐ ܘܕܢܦܫܐ. ܘܟܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ ܡܫܘܬܗ ܕܟܝܢܢ܆ ܢܗܒܼ ܠܗܲܡ̇ܕܡ ܡܕܡ ܚܝܕܢܐ ܠܢܦܫܐ ܕܝܢ ܥܡ ܢܕܥܬܐ ܘܲܡܠܝܼܠܘܬܐ. ܝܗܒ̣ ܠܗܲܪܚܡܬܼܵܐ ܕܛܲܒ̈ܬܐ. ܠܦܓܪܐ ܕܝܢ. ܡܨܛܲܠܝܢܘܬܐ ܤܓܝܐܬܐ ܠܘܬܗܠܝܢ ܕܡܬ̈ܚܝܢܢ. ܕܐܝܢܟ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܩܪܒܐ ܕܠܐ ܫܲܠܘܐܘܲܫܚܩܐ ܢܲܬܢܪܐ. ܢܗܘܐ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܥܡ ܝܵܬܼܵܗ ܠܘܬܼܠܚܢܗ ܕܛܲܒܬܐ. ܐܝܟ ܡܠܸܬ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ. ܚܕܐ ܐܢܐ ܓܝܪ ܒܢܡܘ ܤܗܕܐܗܐ ܒܒܪܢܫܐ ܕܠܓܘ. ܝܚܐ ܐܢܐ ܕܝܢ ܢܡܘܤܐ ܐܚܪܢܐ ܒܗ ܙܡܝ܆ ܕܡܩܪܒܝ ܠܘܩܒܠ ܢܡܘܤܐ ܕܪܥܝܢܝ܆ ܘܫܒܐ ܠܝ ܠܝܡܘܤܐ ܕܚܛܝܬܐ ܕܐܝܬ ܒܢܗܕܡܝ. ܕܗܘܩܪܒܐ ܪܕܠܐ ܫܲܠܘܐ ܒܗ ܒܢܦܫܐ ܪܚܡܬܐ ܝܲܬܝܼܪܬ̈ܐ ܕܠܘܬ ܛܒܬ̈ܐ ܢܩܒܘܬܘܐܝܟ ܕܠܐܢܗܘܐ ܪܚܡܬܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܕܠܘܬ ܢܫܦܐ ܕܠܐ ܝܘܬܪܕ pb. f.75r ܒܗܪܕܬܫܲܡܠܝܗ̇ ܗܪܟܐ ܟܠܵܢܐܝܬ ܠܐܡ̇ܨܝܘ ܡܛܠ ܡܨܛܲܠܝܘ ܬܐܕ ܡ̇ܝܘܬܘܬܐ܆ ܥܠܡܐ ܐܚܪܝܘ ܛܲܝܸܒ ܠܢ ܕܡܠܸܐ ܟܠ ܛܘܒ̈ܐ ܤܓ̈ܝܐܐ: ܕܡܐ ܕܗܘ̇ܝܢܢ ܬܡܢ܆ ܕܠܐ ܫܚܩܐ ܢܗܘܐ ܠܢ ܦܘܠܚܢܗ̇ ܕܛܲܒܬܐ. ܗܢܐ ܕܐܲܬܚ̇ܘܝ ܠܢ ܒܦܪܘܩܢ ܡܫܝܼܚܐ. ܕܠܐ ܗܘ̣ܐ ܒܲܠܚܘܕ ܡܲܠܦܘ ܐܠܸܦ ܠܢ ܡ̈ܠܘܗܝ ܐܠܐ ܐܦ ܒܗܘܢ ܟܤܘܥܪܢܐ ܚܘܗܐ ܠܢ ܒܲܩܢܘܡܗ. ܘܟܠܗܘܢ ܡܗܡ̈ܝܐ ܒܛܘܦܤܐ. ܐܝܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܝܠܦܸܘ ܥܠ ܐܪ̈ܙܐ ܕܥܠܡܐ ܕܥܬܼܝܕ ܘܥܠ ܛܒ̈ܬܐ ܕܒܗ܆ ܡ̣ܠܝܐ ܒܝܢ ܕܢܗܘܘܢ ܡܢ ܥܕܘ ܒܗ̈ܥܝܢ ܛܒ̈ܬܐ. ܠܘ ܟܕ ܡܲܤܠܝܢ ܠܗܠܝܢ ܐܝܟ ܡܲܤܠܝܬܐ ܓܒܝܢ ܠܗܢ̈ܝܢ ܐܠܐ ܒܝܕ ܕܡܬܝܲܬܪܐ ܒܗܘܢ ܪܚܡܗ ܐܕܗܠܝܢ ܪ̤ܥܬ̈ܝܕܢ. ܫܒܩ̇ܝܢ ܠܗܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܡܬ̈ܚܙܝܢ. ܐܝܟ ܕܝܬܝܪ ܢܬܢܲܒܼܪܫܘܢ ܒܪ̤ܚܡܬܐ ܕܗ̇ܥ̈ܝܢ ܕܥܬ̈ܝܕܢ. ܡܛܠ ܡܫܬܲܪܝܢܘܬܐ ܕܥܪ̈ܥܝܬܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬ̈ܚܙܝܢ. ܠܚܒܐ ܘܠܪܚܡܬܐ ܕܘܠܗܐ ܠܗܘܢ ܢܓܪܐ. ܒܲܕ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܠܡ̤ܪܢܐ ܒܗܠܝܢ ܕܡܬ̈ܚܙܝܢ. ܐܠܐ ܒܗܢ̈ܝܢ ܕܥܬ̈ܝܼܕܢ ܘܠܐ ܡܬ̈ܚܙܝܢ. ܕܗܝ ܐܡܝܼܢܘܬܐ ܕܪ̤ܢܝܐ ܪܒܗܝܢ܆ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܫܠܗܒܼܵܐ ܠܗܥܝܢܐ. ܗܠܹܝܢ ܢܸܤܦܩ̈ܢ ܠܥܸܠܬܵܗ̇ ܕܗܢܐ ܕܘܒܪܐ. ܡܟܝܠ ܡܫܪܐ ܐܢܐ ܕܐܡܕܪ̈ܫܐ ܗܢ̇ܘܢ ܕܡܢ ܠܥܠ ܤܵܡܢܢ. ܕܫܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܝܟܢ ܠܘ ܡܸܠܢܫ ܗ̣ܝ ܠܡ̣ܬܩܘܒܘ ܠܗܢܐ ܕܕܒܪܐ. ܒܗܝ ܓܝܪ ܪܫܚ̈ܩܐ ܤܓ̈ܝܐܐ ܘܲܩܪ̈ܒܐ ܕܒܦܲܗ̈ܒܼܵܐ ܦܓܥܝܢ ܒܗ: ܒܐܝܚܐ ܕܒܥܐ ܠܡܪܕܐ ܒܗܕܐ ܐܘܪܚܐ܆ ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܠܘܕܟܠ ܐܢܫ ܗ̣ܝ ܕܢܪܕܐ ܒܗ̇. ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܗ̣ ܠܲܡܤܲܝܒܪܘ ܗܠܝܢ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܘܫܚ̈ܩܐ ܕܦܓܥܝܢ ܒܗ̇. ܒܐܝܢܐ ܕܒܥ̇ܐ ܕܢܪܕܐ ܒܗ̇ܝ ܘܤ̇ܦܩܐ ܕܬܚܵܘܢܗ̇ ܠܗܕܐ ܕܐܬܐ ܡܸܪܬ܆ ܗ̇ܝ ܕܟܠܗܘܢ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܠܘܩܒܠ ܟܝܢܐ ܐܢܘܢ. ܘܐܝܢܐ ܕܠܘܩܒܠ ܟܝܢܐ ܡܬܪܒܪ ܝܕܥܝܢ ܐܢܘܢ ܫܚ̇ܩܘܗܝ ܐܠܐ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܗܪܐ ܗܕܐ ܘܪܚܐ ܒ̇ܠܚܘܕ ܕܠܡܠܟܘܬ. ܫܡܝܐ ܡܘܒܠܐ܆ ܘܠܘܼ ܗܢܐ ܕܘܡܪܐ ܬܒܲܗܥ [...] ܐܠܗܐ ܡܢ ܡܠܗܘܢ ܒܢܝܥ̈ܫܐ. ܐܠ[...]ܐ ܫܒܝܼ̈ܠܐ ܤܓ̈ܝܐܐ ܐܝܬ. ܘܐܘܪ̈ܚܬܐ ܡܦܲܬ̈ܟܢ. ܡܫܝܚ ܗܘ̣ ܓܝܪ ܐܢܫ ܕܠܦܘܼܬ ܚܝܠܗ̇. ܢܓܒܹܿܐ ܠܗ. ܫܒܝܼܠܐ ܚܕ ܘܒܗ ܢܪܕܐ. ܘܤܵܗܪܐ ܕܗܕܐ ܡܲܚܝܢܢ ܡܫܝܚܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܒܗ̇[...] ܡܲܬܠܐ ܕܙܪܥܐ. ܗܘ ܪܢܦ̣ܠ ܒܐܪܥܐ ܛܒܬܐ ܘܝ[...] pb. f.75v ܦܐܪ̈ܐ. ܐܢܬ ܪܡܐܐ ܘܐܝܬ ܕܫܬܿܝܢ ܘܐܝܬ ܚܬܠܬܝܢ. ܘܬܘܒ ܐܸܘ̈ܢܹܐ ܤܓ̈ܝܐܐ ܐܝܬ ܒܝܬ ܐܒܝ. ܕܲܒܼܗܠܝܢ ܡܚܘܐ܆ ܕܠܐ ܫܘܐ ܕܘܒܪܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܐܦ ܠܐ ܦܘܼܪ̈ܥܢܲܝܗܘܢ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܗܢܐ ܕܘܒܪܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܗܘ̣: ܐܢܟ ܐܢܫ ܐܝܢܐ ܕܩ̄ܕܡ ܡܠܟܐ ܩܐ̇ܡ ܐ̇ܡܝܼܢܐܝܬ: ܡ̣ܬܒܲܥܝܐ ܠܗ ܙܗܝܼܪܘܬܐ ܢܬܪܝܡܢ ܡܠܝܗܘܢ ܥܲܒܼܕܝ ܡ̇ܠܟܐ܆ ܗ̇ܟܢܐ ܐܝܢܐ ܕܒܗܢܐ ܕܘܒܪܐ [...]ܘܗܝ: ܕܠܘ ܒܲܠܚܘܕܡܢ ܚܛܗ̈ܐ ܕܒܥ̇ܒ̈ܕܐ ܘܲܒܤܘܼܥܪ̈ܥܐ ܘ̇ܒܡܼ̈ܠܐ ܡܬܼܒܲܪܐ ܠܗ ܠܡܪܗܪܘܝ ܐܠܐ ܐ̇ܡܝܼܢܐܝܬ ܬܪܥܝܢܐ ܥܝܼܪܬ̈ܐ. ܘܗ̇ܘܢܐ ܡܛܲܟܿܤܵܐ ܡܬܒܥܐ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗ. ܘܪܸܟܡܐ ܥܲܤܩܘܼܬܼܐ ܐܢܬ ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܐܘܼܪܚܝ ܓܲܠܝܐ ܗ̣ܝ. ܕܐܢ ܠܐ ܗܘ̇ܐ ܐܢܫ ܥܝܼܪܐ ܘܢܵܛܘܪܐ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ. ܠܐ ܡܨܸܐ ܕܢܕܟܹܐ. ܘܡܛܠ ܗ̄ܝ ܕܠܘ ܟܠܢܫ ܤܦ̇ܩ ܠܗ ܕܐܡ̈ܠܝܟ ܐܢܐ ܕܠܘ ܟܠܢܫ ܢܲܬܩܪܒ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܛܠ ܗ̇ܢܘܢ [...] ܟܕ ܐܦܐ ܢܪܥܝܢ ܕܡܛܠ ܡܥܐ ܝܫܒܩܘ ܠܥܠܡܐ ܘܲܩܪܒܼܘ ܠܗܢܐ ܕܘܒܪܐ ܘܩܵܪܒܿܝܢ ܤܲܦܝܼܦܐܝܬ ܐܝܟ ܕܠܡܕܡ ܫܚܝܼܡܐ. ܘܟܕ ܡܤܬܲܒܪܝܡ ܕܡܟܼܬܿܪܝܢ ܠܐ ܡܟܼܬܿܪܝܢ. ܘܐܢ ܓܕܫ ܘܩܠܝܼܠ ܐܘܠܨܢܐ ܢܡܛܹܐ ܐܢܘܢ ܫܒܵܩܝܢ ܘܥܪܩܝܢ. ܘܛܠܡܝܢ ܠܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܩܕܡܝܬܿܐ ܐܝܟ ܡܠܹܬ ܟܪܘܙܐ ܦܘܠܘܣ. ܗ̇ܠܝܢ ܐܡܘܪܬܲ. ܠܘ ܟܕ ܟ̇ܠܹܐ ܐܠܐ ܠܐܝܢܐ ܙܒܥ̇ܐ ܕܢܬܩ̇ܪܩ. ܐܠܐ ܟܕ ܡ̇ܠܟ ܐܢܐ܆ ܕܠܘܼܤܲܦܝܼܦܵܐܝܬ ܘܐܝܟ ܕܠܘܬ ܡܕܡ ܫܚܝܼܡ̇ܐ ܢܬܩܲܪܒ. ܐܠܐ ܒܝܕܥܬܐ ܘܒܦܘܪܫܢܐ. ܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܩ̇ܪܒ̇ܝܼܢ ܒܐܝ̇ܠܝܢ ܚܘܫܒܐ ܘܤ[...]ܐ ܙܕܩ ܠܗܘܢ ܕܢܬܩ̇ܪܒܘܢ ܐܢܐ ܐܘ ܡܪܝ ܡ̇ܠܟ ܐܢܐ ܠܐܝܢܐ ܕܒܥܐ ܠܡ̣ܪܕܐ ܒܐܘܪܚܐ ܗܕܐ. ܡܛܠ ܕܣ[...]ܝܢ ܒܗ̇ ܛܘܪ̈ܐ ܘܫܩ̈ܝܼܦܐ ܘܓܲܢܒܼ̈ܐ ܕܡܚܲܠܨܝܢ: ܘܕܒܦ̈ܤܢܩܬܐ ܠܡܐܡܪ: ܐܘܪܚܐ ܗ̣ܝ ܩܛܝܢܬ̇ܐ ܘܐܲܠܝܼܨܬܿܐ ܘܡ̇ܠܝܸܬ ܫܚܵܩܐ [...]ܐ ܘܐܘ̈ܠܨܢܐ: ܘܪܡܝܵܐ ܬܘܒ ܠܬܲܦܐ ܕܲܡܠܸܐ ܡ̈ܝܐܐ ܕܐ[...]ܗܘܘܢ ܒܗ ܒܸ̇ܢܥ̈ܐ ܘܚܪܘ̈ܘܐ: ܫܩܠܝܢ ܠܗܘܢ ܠܡܝܐ ܡܢ ܬܲܦܐ ܘܫܒܩܝܢ ܠܗ ܡܫܲܠܚܵܐܝܬܼ: ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܵܠܸܟܢܵܐ. ܕܒܝܕܥܬ ܘܲܒܒܘܚܵܢܐ ܢܥܘܿܠ ܠܗ ܡ̇ܢ ܕܨܒܐ ܕܕܪܕܐ ܒܗ. ܘܩܕܡ ܟܠܡܕܡ. ܕܘܪܫܐ ܕܒܲܦܬ̈ܒܐ ܐܠ̈ܗܝܐ ܚܗܘܐ ܓܒܿܐ. ܕܗ[...]ܐ ܠܗ ܕܕܫ ܐܘܪܚܐ ܘܗܲܕܚܵܐ. ܘܗܘ̣ ܡܨܸܐ pb. f.76r ܡܚܘܐ ܠܗ ܢܲܕܥܹ̈ܐ ܘܐܬܘܿܬܐ ܕܬܘܟܠܢܐ. ܘܡܥܗܘܢ ܕܟܬܒ̈ܐ ܡܫܟܚ ܪܸܢܟ̇ܢܸܫ ܙܘܕ̈ܐ ܕܲܡܡܲܛܝܢ ܠܗ ܠܫܘܠܡ ܐܘܪܚܗ ܘܢܪܚܸܡ ܡܢܗ ܬܿܪܥܝ̈ܬܐ ܤܟܼܠܬܼܐ ܘܪܥܝܢܐ ܡܩܲܛܥܵܐ. ܘܫܸܡܥܐ ܕܡܲܠ̈ܐ ܕܠܐ ܝܘܼܬܪܢ. ܕܡܬܚܲܫܚܝܢ ܒܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܘܼܪ̈ܝܼܢ ܒܝܼܕܥܬܗܘܢ. ܕܕܘܪ̈ܫܐ ܠܡ ܕܒܲܟܼܬܒ̈ܐ ܚܬܼܝܼܪܘܬܐ ܘܫܘܼܒܗܪܐ ܡ̇ܘܠܹܕ. ܘܢܕܥ̣ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܕܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܕܐܢ ܤܲܡܵܐ ܡܢܲܦܨܵܢܵܐ ܟܡܘܿ ܥ̇ܒܕ܆ ܡܐ ܟܘܠܬܐ ܕܬܲܡܪܹ̈ܐ ܡ̇ܢܐ ܬܸܿܥܒܸܿܕ. ܗܠܝܢ ܐܡܪܬܼ ܠܘܟܕ ܦܣܩ̇ܬܿ. ܕܠܐ ܥܒ̇ܕ ܠܤܓܝ̈ܐܐ ܥܠܸܬ ܫܘܼܒܼܗܪܗܘܢ ܕܘܪܵܫܐ ܙܒܟܬ̈ܒܐ. ܐܠܐ ܕܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܝܼܬ ܠܲܐܝܢܐ ܕܓܠܸܬ ܟܲܡܘܿ ܥܒ̇ܕ ܠܗ ܠܢܘܼܦܵܨܵܐ ܕܡܐܝܗܸܒ ܠܗ. ܒܲܫܝܬܐ ܓܝܪ ܪܸܤܝܡܵܐ ܕܡܲܬܐܤ̈ܘܗܝ ܠܐ ܬܪ̈ܝܼܨܢ. ܟܠܗ ܒܸܚܝ̇ܢܗ ܡܦܲܬܠܐ ܘܿܡܥܲܩܡܵܐ ܗܘܐ. ܘܘܥ̇ܝܢܐ ܕܢܝܼܫܗ ܠܐ ܟܹܿܠܝܢ ܘܿܕܟܐ܆ ܐܦ ܤܘܼܥܪ̈ܢܘܗܝ̣ ܠܐ ܢܲܩܪܝܼܢ. ܐܠܐ ܗܕܐ ܬܿܪܥܝܐܐ ܢܒܲܪܝܗ̇ ܘܢܸܫܤܢܗ̇ ܡܢܢ. ܘܢܪܥ ܕܐܢܢܐ ܕܠܐ ܡܨܸܐ ܐܢܫ ܕܢܥܒܪ ܝܡܐ ܪܩܐ ܕܠܐܐܠܦܐ ܐܘ ܩܲܪܩܘܼܪܐ: ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܨܸܐ ܢܢܥܘܿܠ ܐܢܫ ܠܲܩܪܒܐ ܥܲܙܝܼܙܐ ܘܢܦܘܿܩ ܕܠܐ ܡܘܼܡ: ܟܕ ܡܫܲܠ̈ܚ ܐܘ ܕܐܙܡܐ ܐܦ ܠܡܲܫܕܐ ܠܲܥܪܐ ܠܐ ܡܦܣ̣. ܗ̇ܟܢܐ ܠܐ ܡ̇ܨܝܐ ܕܢܥܘܿܠ ܐܢܫ ܠܗܢܐ ܩܪܒܐ ܠܐ ܡ̣ܬܚ̇ܢܝܢܐ ܘܢ̣ܦܘܿܩ ܕܠܐ ܡܕܡ. ܕܟܬ̈ܩܐ ܝܠ̇ܦ ܕܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܚܛܗ̈ܐ. ܘܡܢܲܐ ܗ̣ܝ ܙܕܝܩܘܬܐ. ܡܩܪܸܒ ܥܡܗ ܒܝܫܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܝ̇ܠܦ ܨܢܥ̈ܬܗ ܒܝܫ̈ܬܐ܇ ܕܐܡܝܢ ܡܸܬܛܲܟܢ ܠܩܘܼܒܠܢ. ܡܝܗܘܢ ܡܬܢܦܩ ܠܡܫܪܐ ܓܐܪ̈ܐ ܠܩܘܼܒܠܢܗ. ܡܢܗܘܢ ܡܫܟܚ ܠܡ̣ܪܥ ܕܐܝܪܐ ܗܝ ܐܘܪܚܗ ܘܠܐܝܟܐ ܡܡܲܛܝܐ ܐܢ ܠܝܲܡܝܢܐ ܘܐܢ ܠܤܸܡܠܐ. ܡܢܗܘܢ ܐܢܘܢ ܗܝܠܝܢ ܕܗܐܠܝܢ ܒܗ. ܡܢܗܘܢ ܡܬܕܕܫ ܕܐܡܟܢ ܢܗܘܐ ܨܢܝܼܥ ܐܝܟ ܚ̣ܘܢܐ ܘܬܲܘܒܹܡ ܐܝܟ ܝܵܘܢܐ. ܘܲܕܪܒܐ ܡܢ ܟܠܗܘܝܢ܆ ܡܢܗܘܢ ܝܠ̇ܦ ܗܝܡܢܘ ܬܐ ܫܪܝܼܪܬܿܐ ܗܝ̇ ܕܬܪܝܼܨܐܝܬ ܡܼܬܬܘܕܢܐ ܒܲܬܼܠܝܵܬܼܝܘܬ ܩܢܘܡ̈ܐ ܤܓ̈ܝܕܐ. ܕܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܚܕ ܚܝܠܐ ܐ̇ܚܝܸܕ ܠܟܠ ܕܡܪܸܒܪ ܟܠ. pb. f.76v ܗ...ܢ] ܐܡܪܬܿ ܐܘ ܡܕܙ. ܠܐ ܟܕ ܦܤܩ̇ ܐܢܐ ܤܲܒܪܐ ܡܢ] ܥܘܼܙܪܥܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܿܐ. ܐܠܐ ܪ̣ܥ ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܐ. ܕܐܢ ܐܝܬ ܐܢܫ ܕܲܕܠܐ ܕܘܼܪܫܐ ܪܟܬܵܒܐ ܐܬܝܬܿܪ ܒܥܒ̈ܕܐ ܝܫܦܝܪ̈ܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ܆ ܐܤܬܟܠ ܐܦ ܗ̇ܕܐ. ܕܐܢ ܗܘ̣ ܕܐܝܬ ܪܸܕܠܐ ܕܘܪܵܫܵܐ ܐܬܢܲܬܿܪ: ܒܕܘܪ̈ܫܐ ܬܠܘ ܗ̇ܘܐ ܚܕ ܟܡ̇ܐ. ܐܠܐ ܐܦܢ ܛܝܒܘܬܐ ܡܥܲܕܪܐ ܒܟܠ ܙܢܝܼ̈ܢ܆ ܐܠܐ ܐܢܐ ܛܲܟܼܤܐ ܕܤܘܼܗܪܥ̈ܐ ܢܛ̇ܪ ܐܢܐ. ܘܢ̣ܗܘܐ ܕܗܘ̣ ܗܥܐ ܡܬܗܲܓܲܐ ܒܥܠܡܐ ܘܲܒܗ̈ܘܦܟ[...] ܐ̇ܡܝܼܢܐܝܬܼ. ܟܕ ܚ̇ܐܪ ܒܥܲܡ̈ܠܐ ܘܒܲܫܚ̈ܝܩܐ ܕܡܲܤܒܸܿܠ ܠܥܵܡܘܙ̈ܘܗܝ. ܟܕ ܤܠ̇ܩ ܒܪܥܝܢܗ ܠܘܬ ܡ̈ܠܟܐ ܘܢܚ̇ܐ ܠܘܼܬ ܚܵܕܘܪܹ̈ܐ. ܘܚܙܐ ܠܟܠܗܘܢ ܕܲܒܚܲܕ ܫܚܵܩܐ ܫܲܘܢܵܐ ܢܦܝܼܠܝܢ ܒܗܝ. ܡ̈ܠܟܐ ܡܛܠ ܐܘܼܚ̈ܕܲܢܲܝܗܘܢ. ܫ̈ܠܝܛܢܐ ܡܛܠ ܢܦܫܗܘܢ. ܥܲܬܿܝܪ̈ܐ ܡܛܠ ܥܘܼܬ̱ܪܗܘܢ. ܡܤ̈ܟܢܐ ܡܛܠ ܚܲܤܝܪܘܢܗܘܢ. ܘܡܲܢܘ ܤܦ̇ܩ ܕܢܗܲܢܹܐ ܥܠ ܥܩ̈ܬܗ ܘܥܠ ܐܘܼܠܨ̈ܗܘܗܝ. ܘܡܨ ܛܲܠܝܢܘܢܗ ܕ̇ܠܘܬ ܟܠ ܒܝܼ̈ܫܬܐ. ܥܬܲܪ ܘܐܬܬܪܝܡ. ܐܬܡܲܤܟܲܢ ܘܿܚ̣ܤܲܡ. ܟܦܢ ܘܨܲܚ̣. ܤܒ݂ܲܥ܆ ܘܬܦ̣ܝܛ. ܐܲܫܬܲܠܲܛ. ܘܐܫܬܿܩܲܠ. ܐܬܡܪܟ ܘܓܲܕܦ. ܚܕ̈ܘܢܗ ܘܠܐ ܡܩ̈ܘܝܢ. ܥܢܫܬܗ. ܪܕܠܐ ܤܵܟ ܐܢ̈ܝܢ. ܒܘܼܤܡܗ ܘܒܲܪܦܦ ܥܝܢܐ ܗܘ̣. ܘܬܹܐܢܚ̈ܢܗ. ܕܠܐ ܝܫܘܼܠܡ. ܫܚܵܩ̈ܘܗܝ. ܕܠܐ ܡܢܝܵܢ. ܘܢܚܵܘ̈ܘܗܝ ܘܠܝܬ ܐܥܘܢ. ܫܚܝܩܝܢ ܥܵܡܘܪ̈ܘܗܝ ܒܲܦܓܲܪܘܿܫܚܝܼܩܝܢ ܒܲܢܸܦܫ. ܥܲܬܝܪ̈ܐ ܒܡܲܪ̈ܢܝܵܬܐ ܘܡܤܟ̈ܢܐ ܒܦܘܼܠܚܢܐ. ܓܢ̈ܒܐ ܟܕ ܡܤܲܟܹܿܝܢ ܕܢܓܝܒܘܢ. ܘܫܵܛܘܪ̈ܐ ܟܕ ܢܛ̇ܪܝܢ ܒܫܲܗܪ̈ܢܗܘܢ. ܥܲܬܿܪ̈ܢܐ ܚܵܝܪܝܢ ܕܢܫܬܲܚܕܘܝ. ܘܡܤܟ̈ܢܐ ܡܼܬܦܲܪܤܝܼܢ ܕܢܫܚܕܘܢ. ܕܗܸ̇ܛ ܐܢܫ ܘܿܩܢ̣ܐ ܤܝ̈ܡܢܐ ܐܘ[...] ܕܢܚܕܐ ܒܗ̇ܝܢ ܘܢܼܬܿܬܢܚܝ. ܘܿܗܦܟ ܥܲܒܕܘܗܝ ܫܚܝܼܩܐ ܕܡܥܩܐ. ܘܓܝܓ ܠܫܢܬܼܐ ܘܕܚܠ. ܠܗܝ̤ܩ ܠܤܲܡܐ ܘܪܐܲ݁ܥ. ܡܛܠܗ ܒܐܘܪ̈ܚܬܐܪܘ̈ܐ. ܡܛܠܗ ܠܝܡܐ ܢܚ̇ܝܬ. ܡܛܠܬܗ ܡܢ ܓܲܢ̈ܒܐ ܡܬܼܩܛܸܠ. ܡܛܠܬܗ ܠܛܘܪ̈ܐ ܤܠ̇ܩ. ܡܛܠܬܗ ܗ̣ܝ ܚ̇ܗ̣ ܬܗ ܕ̇ܡܡ̇ܘܢܐ ܐܦܢ ܒ̇ܡܠܸܐ. ܫܥܐ ܠܐ ܢܕܥ̇ ܐܢܐ. ܕܪܒܐ ܕܝܢ ܡܢ ܟܠܗܹܝܢ. ܗ̇ܝ ܕܡܤܬܲܒܼܪܐ ܕܕ̈ܒܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ܆ ܗ̣ܝ ܝܬܝܪ ܡܥܝܼܩܵܐ. ܗܠܝܢ ܗ̇ܘܝܬ ܡܬܥܲܗܪܐܡܢܐܝܬ ܐܘ ܡܪܝ ܐܝܟ ܕܬܫܲܗ ܐܪܚ̇ܡܸܬܿ ܥܠܡܐ ܡܢ ܪܓܝܢܗ. ܗܠܝܢ ܐܡܪܬܼ ܐܝܟ ܕܠܲܡܚ̈ܝܼܠܐ. ܗܦ̇ܘܿܡ ܡܪܝ ܘܚܘܼܪ ܒܒ̇ܢܝ pb. f.77r ܡ̈ܐܟܐ ܕܗܐ ܩܵܕܪܝܼܢ ܡܩܹܩܠܬܼܐ. ܘܒܲܢܫܡ̈ܢܝ ܠܬܼܵܓܼܵܐ ܕܗܐ ܦܗܝܵܢ ܒܚܵܢܘܬܼܵܐ. ܐ̇ܩܸܬ ܚܵܘܪܟ ܡܲܒܚ ܦܠܓܼܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܕܗܐ ܡܬܚܪܹܝܢ ܥܠ ܬܚܘܡܐ. ܚܘܼܪ ܒܒܲܢܛܝܼܢ̈ܝܢ ܠܗܘܢ ܓܪܐ ܫܡ̈ܝܢܐ. ܕܗܐ ܛܥܲܝܢ ܒܬܪܟܝܤܹ̈ܐ. ܐܘ̇ܒܝ̈ܢܫܐ܆ ܠܡ̈ܢܐ ܥܘܼܝܪ̈ܪܥܝܢܐ ܕܦܪܘܫܘܬܟܘܢ. ܠܫܬܿܚܩ ܐܒܘܗܝ ܘ̇ܫܒܼܩܝ ܘܗܐ ܩܲܒܠܗ ܒܪܗ ܠܲܫܚܵܩܗ. ܐܙ̣ܠ ܐܒܘܗܝ ܘ̇ܛܒܼܥ. ܘܗܐ ܡ̇ܪܗܛ̣ ܒܪܗ ܒܬܪܗ. ܡ̇ܢ ܝܬܼܪ ܐ̇ܒܘܟ ܡܢ ܝܫܚܵܩܗ ܐܘܿ ܤܟܠܐ. ܕܗܐ ܡܲܪܤܸܛ ܐ̇ܢܬ ܒܐܘܙܚܗ. ܐܬܦܲܢܝ ܡܪܝ ܘܚܘܪ ܒܡܲܚ̈ܒܲܝ ܠܐܠܗܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܟܕ ܥܲܬܿܝܪ̈ܝܢ ܡܥܵܩܝܢ. ܗܠܝܢ ܟܕ ܡܒܲܕܪܝܢ. ܗܢ̇ܘܢ ܟܕ ܢܤܒܢ ܟܼܠ̈ܝܠܐ ܡ̇ܟܪܼܝܢ. ܗܠܝܢ ܟܕ ܡܬܼܛܲܪܦܝܼܢ ܪܘܿܙܝܢ. ܘܟܕ ܡ̣ܬܪܕܦܝܼܢ ܡܬܦܲܨܚܝܢ. ܗܢ̇ܘܢ ܟܕ ܡ̇ܡܠܟܝܼܢ ܐܲܒܼܝܼܠܝܼܢ. ܗܠܝܢ ܟܕ ܡܬܩܲܛܠܢ ܕܢܨܝܢ. ܗܘܝܼܬ ܡܥܗ ܪܐ̇ܢܬ ܢܦܫܟ ܠܟܠܗܘܢ ܢ̣ܤܝ̈ܘܠܐ܆ ܕܠܐ ܡܐ ܕܢܦܓܘܢ ܒܟ ܬܲܫܒܘܩ ܠܵܟ ܘܬܼܥܗ̈ܘܩ. ܗܘܝܬ ܡܲܬܕ̈ܚܲܩ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܩܸܚ̈ܢܐ ܦܓܪܚܐ. ܕܠܐ ܡܲܪ̈ܢܝܵܬܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܬܥܵܘܟܼܵܢܵܟ ܡܢ ܪܸܠܡܼܪܕܐ ܒܐܘܪܩܟ. ܒܤܸܝ ܒܥܸܢܝ̈ܢܐ ܦܲܓܪܢܝܐ. ܕܠܐ ܢܕܵܘܕܘܢ ܐܢܘܢ ܠܲܫܒ̈ܝܠܝܟ ܘܲܟܠܗܕܘܢܢ. ܩܪܘܿܒ ܟܕ ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܢܲܝܢ ܐ̇ܢܬ. ܘܲܩܪܘܒ ܒܬܘܟܠܢ ܓܵܒܘܠܟ. ܟܕ ܫܕܐ ܐ̄ܢܬ ܥܠܘܗܝ̣ ܟܠܗ ܨܦܬܼܵܟ. ܠܘ ܟܕ ܡܬܪ̈ܦܹܐ ܐ̄ܢܬ. ܐܠܐ ܐ̇ܩܝܼܡ ܨܒܝܢܟ ܓܲܢܒܪܐܝܬ ܐܝܟ ܓܲܢܒܪܐ ܟܕ ܡܤܲܡ̈ܟܼܵܢ ܠܟ ܬܲܪ̈ܬܝܗܝܢ ܐܝ̈ܕܝܟ ܥܠ ܙܲܝܢܐ ܕܥܕܢܩܘܬܐ ܪܸܒܢܲܡܝܢܐ ܘܲܒܤ̤ܡܠܐ ܗ̇ܢܘܕܝܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܥܝܼ̈ܩܢ. ܘܒܐܝܠܝܢ ܕܡܚ̈ܕܝܢ. ܒܐܝܠܝܢ ܕܫܒ̇ܚܝܼܢ ܘܒܐܝܠܝܢ [...]ܥܝܪ̈ܢ. ܟܕ ܠܐ ܡܬܼܦܲܠ̈ܓܢ ܡܲܚܫܒ̈ܬܟ. ܕܐܢ ܡܨܸܐܢܐ ܘܐܢ ܠܐ ܗ̇ܦܟ ܐܠܐ. ܕܠܐ ܢܫܓܫܵܟ ܒܝܼܫܐ ܘܢܲܦܩܢ ܐܝܟ ܝܫܲܒܼܝܼܐ. ܘܐܬܪ̈ܥܐ ܐ̇ܡܝܼܢܐܝܬ ܗ̇ܝ ܕܟܬܝܒܐ. ܕܠܐ ܠܡ ܬܸܿܩܪܘܿܒ ܥܠܝܗ̇ ܒܬܪܝܢ ܠܒ̈ܝܢ. ܘܗ̇ܝ ܬܘܒ ܐܚܪܬܼܐ ܕܐ̇ܡܝܪܐ ܕܐܢ ܩܪܒܸܬ ܠܕܚܠܸܬ ܐܠܗܐ ܐܫܠܸܡܬܢ̇ܦܫܵܢ ܠܟܠ ܢ̣ܤܝܘ̈ܢܝܢ. ܟܕ ܤܝܼܡܐ ܫܲܬܐ ܤܬܟ ܐܝܟ ܕܥܠ ܝܫ̇ܡܐ ܥܠ ܡܲܟܝܟܘܬܗ ܪܫܐ ܕܬܬܠܗܐ. ܘܡܐ ܕܩ̇ܪܒܝܼܢ ܐ̇ܝܟܢ ܙܕܩ ܠܗܘܢ ܕܢܬܪܒܪܘܢ ܐܢ ܗܘ̤ ܗܟܝܠ ܪܸܩܕܒܬܐܘ ܡܪܝ: ܟܕ ܡܢܲܝܢ ܐ̇ܢܬ ܘܤܝܼܡܐ ܝܫܬܐ ܤܬܟ ܥܠ ܫܘ̇ܥܐ ܪܼܫܪܪܐ: ܘܚ̇ܝܸܠܬ ܬ̇ܪܥܝܬܟ ܐܝܟ ܓܢܒܿܪܐ pb. f.77v ܘܐܝܟ ܩܪܒܬܢܐ ܘܚܲܝܠܬܢܐ: ܘܐܝܟ ܪܪܘܥܐ ܘܐܝܟ ܚܵܨܘܿܕܐ: ܟܕ ܫܩܝܼܠ ܐܢܬ ܡܵܘܒܠܐ ܕܡܪܟ: ܘ̇ܛܥܝܢ ܐܢܬ ܨܠܝܒܟ ܥܠ ܟܿܬܦܟ: ܘܫܕܢܬ ܡܥܟ ܠܥܠܡܐ ܘܠܲܪ̈ܓܝܓܬܗ: ܘܐܚ̤ܒܬ ܠܡܪܢ ܢܠܫܘܒܚܗ: ܘܬܗܘܐ ܡ̣ܤܟܢܐ ܠܟܠܗܝܢ ܕܡ̈ܬܼܚܙܝܢ: ܐܢܟܢܐ ܘܬܗܘܐ ܝܵܪܬ̈ܐ ܕܛܲܒ̈ܬܐ ܕܥ̈ܬܝܕܢ: ܘܕܟܕ ܐܢܬܲܝܟ ܡܝܘܬܐ ܒܲܤܟ: ܬܸܿܬܼܚܠܲܛ̣ ܒܓܘܼ̈ܕܐ ܕܥܝܼ̈ܪܐ ܒܗܒܪ̈ܝܟ: ܘܟܕ ܒܐܪܥܐ ܐܝܬܼܝܟ: ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܒܲܫܡܝܐ ܐܢܐ ܡܢ ܟ[...] ܒܙܒܪ̈ܝܟ ܥܸܒܕ ܡܟܝܠ ܢܦܫܟ ܡܝܬܼܵܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܕܡ̈ܬܚܙܝܢ. ܘܤܝܼܡ ܩܕܡ ܥܝ̈ܢܝܟ ܐܝܟ ܕܠܚܫܐ ܠܪܸ̈ܟܝܘܬ ܢܦܫܐ. ܕܠܗ̇ ܐܬܢܐ ܒܘ ܘܒܼܬܪ̈ܗ̇ ܪܡܛ̤ܘ ܟܠܗܘܢ ܘܚ̈ܠܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܘܒܟܠ ܦܘܼܪ̈ܤܝܼܢ ܠܘܬܗ̇ ܢܗܘܘܢ ܚܵܝܪܝܢ ܕܘܒܪ̈ܝܟ. ܟܕ ܠܐ ܡܫܕܹܐ ܐܢ̇ܬ ܒܪܘܪ̈ܒܬܐ. ܕܠܐ ܒܲܙܥܘܪ̈ܢܬܐ ܡܫܲܠܸܡ ܐܢܬ. ܐܠܐ ܫܲܪ̈ܐ ܒܲܙܘܪ̈ܢܬܐ. ܕܠܪܘܪ̈ܒܬܐ ܬܸܿܬܡܛܐ. ܟܕ ܗܘ̇ܐ ܨܘܡܟ ܒܲܡܫܘܼܚܬܐ [...]ܦܘܼܪܫܢܐ. ܟܕ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ. ܕܠܘ ܒܲܓܠܝܼܙܘܼܬܼܵܐ ܕܤܲܢܒܪܬܐ ܡܢܗ̇ ܘܠܗ̇ ܚܲܠܝܘܕܒܥܸܐ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܗ̇ܘܢܐ ܒܥܸܠܬܼܐ ܕܦܲܐܢܐ. ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܪܠܟܼܘܼܒܿܫ ܚܫ̈ܐ ܕܪ̈ܓܝܓܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܡܲܨܢܐ ܕܐܚܪܢܝܐܝܬ ܢܗܘܐ ܐܢܫܐ ܡܛܲܟܸܿܣ ܚܘܼܫ̈ܒܘܗܕ: ܐܠܐܢ ܐܚ̇ܕ ܪ̈ܓܝܓܗܬܗ: ܡܛܠ ܕܐܟܙܢܐ ܕܠܐ ܡܲܨܢܐ ܕܢܬܲܟܲܒܿܫ ܤܘܤܢܐ ܥܝܼܠܐ ܕܠܐ ܦܓܘܼܪܬܼܵܐ ܘܩܹܐܡܵܐ ܗ̇ܟܢܐ ܠܐ ܡܲܨܢܐ ܕܢܫܬܿ ܥܒܕ ܦܓܪ̈ܐ ܠܢܦܫܐ. ܐܠܐ ܐܢ ܠܘܩܕܡ ܐܲܬܼܟܒܫ ܪ̈ܓܝܓܬܗ. ܟܕ ܐܦ ܥܡ ܨܘܡܐ ܕܦܓܪܐ ܩܢ̇ܐ ܐܢܬ ܨܘܡܐ ܕܢܦܫܐ. ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܟܕ ܨܐ̇ܡ ܐܢܬ ܡܢ ܫܘܒܗ̇ܝ ܘܤ̤ܢܐܬܐ. ܕܗ̈ܢܝܢ ܐܢܬܝܗܝܢ ܐܲܡܐ ܕܚܛܗ̈ܐ ܤܓ̈ܝܐܐ. ܡܢܗܘܢ ܓܝܪ ܡܬܝܼܠܕ ܚܤܵܡܵܐ ܩܵܛܘܿܠܐ ܘܕܛ̇ܠܐ ܡܵܘܒܪܢܐ܇ ܘܫܪܟܐ ܙܚ̣ܛܗ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܠܐܪܙ ܨܘܡܐ ܕܒܬܪ ܩܝ̇ܡܬܐ܇ ܙܒܗ ܗܘ̇ܝܢܢ ܕܠܐ ܚܛܗ̈ܐ ܠܓܡܪ. ܟܕ ܐܦ ܫܡܫܬܟ ܒܲܡܫܘܚܬܐ ܘܿܒܦܘܼܪܫܢܐ ܗ̇ܘܝܐ. ܟܕ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܠܘ ܒܣܲܓܝܐ ܘܬܐ ܕܡܲܙܡܘܪ̈ܐ ܪܥ̣ܐ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܒܕ̤ܥܝܢܐ ܥܝܼܪܐ܇ ܕܚ̇ܐܲܪ ܒܗ ܐܝܟ ܪ̤ܒܬܲܗܪܐ. ܟܕ ܠܘ ܡ̣ܚܕܐ ܘܒܲܪܫܥܬܗ ܬܗܘܐ ܒܥ̇ܐ ܠܗ ܠܗܢܐ ܪܥܝܢܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܛܵܐ ܘܗ̣ܝ ܐܠܐ ܐܢ ܕ̈ܠܝܼܠܐ. ܘܗܥ[...]ܥܡ̈ܠܐ ܪܘܪ̈ܒܐ. ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܬܼ. ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܪܥܝܢܟ ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܡܹ̇ܙܡܘܪ̈ܐ ܒܲܠܚܘܕ. ܐܠܐ ܟܕ ܚܠܝܼܛ ܒܙܲܢܝܼܐ pb. f.78r ܕܐܠܗܐ. ܐܦܢ ܠܘ ܟܠܵܢܐܝܬ. ܡܛܠ ܕܐܟܙܢܐ ܕܠܐ ܡ̇ܨܝܐ ܕܢܕܪ̈ܐ ܐܢܫ ܒܐܘܪܚܐ ܪܗܝܼܒܼܵܐܝܬ: ܟܕ ܠܐ ܤܝܼܡ ܠܗ ܢܝܼܫܐ ܕܠܐܝܟܐ ܢܐܙ̣ܠ. ܗ̇ܟܢܐܠܐ ܡܲܨܝܐ ܕܕܡܛܐ ܐܢܫ ܠܗܢܐ ܬܲܗܪܐ ܙܒܼܐܠܗܐ܇ ܗܢܐ ܕܐܝܟ ܙܲܒܼܕܪ̈ܓܐ ܙܘ̈ܚܢܝܐ ܗܘ̇ܐ. ܟܕ ܠܐ ܩܲܕܡܝܬ ܤܵܡܡ ܩܕܡܘܗܝ ܐܝܟ ܪܠܢܝܼܫܐ. ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܢܡܛܐ ܥܠܝܟ ܡܘܼܛܵܥܐ ܟܕ ܩܐ̇ܡ ܐܢ̇ܬ ܒܬܫܡܫܐ: ܘܲܬܼܟܲܢܫ ܐܢܘܢ ܠܚܘܼܫܒܟ ܘܠܐ ܢܬܟ̇ܢܫܘܢ܆ ܬܸ̇ܒ ܠܟ. ܘܐܙܝܼܥ ܢܦܫܟ ܠܲܒܟܼܵܬܼܐ ܐܘܿ ܠܩ̈ܠܐ ܚܝܓ̈ܐ. ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܘܼܩܒܠ ܒܥܠܕܒܒܟ. ܕܐܦܢ ܡܢ ܚܕܐ ܦܲܠܗ̤ܙܬܲܢܕܐ ܐܠܐ ܒܲܐܚܪܬܼܐ ܡܵܘܙܐܢܐ ܠܗ ܠܐܠܗ. ܘܠܐ ܬܸܿܬܿܥ̣ܝܩ ܒܐܪܥܝܟ ܘܬܹܐܡ̇ܪ ܕܠܐ ܫܲܡܫܬܼ. ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬܼ. ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܒܬܢܝܐ ܕܡ̇ܙܡܘܪ̈ܐ ܒ̇ܠܚܘܕ ܪܥܸܐ ܐܠܗܐ. ܟܕ ܐܦ ܗܕܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ. ܕܡܛܠ ܗܘܐ ܡܼܬܿܐܢܝܼܢ ܡܙܡܘܪ̈ܐ. ܕܒܬܢܝܼܐ ܕܡ̈ܠܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܒ[...]ܘܢ. ܬܸܿܬܿܥܝܼܪ ܬܪܥܝܬܢ. ܘܬܼܚܘܼܪ ܠܘܬܐܠܗܐ. ܒܟܠ ܦܘ[...]ܝܢ ܡܪܐܬܼܲܪ̈ܣ. ܕܠܐ ܬܸܿܬܸܿܠ ܠܥܩܬܐ ܐܬܪܐ. ܙܡܢܐ ܤܓܝܐܐ ܒܓܘ ܬܪܥܝܬܟ. ܕܠܡܐ ܬܡܲܛܝܟ ܠܩܘܼܛܵܥ ܪܥܝܢܐ. ܘܡܘܛܵܥ ܪܥܝܢܐ ܢܲܦܩܵܟ ܡܢ ܥܡܠܝܟ. ܐܢ̇ܬ ܘܡ̣ܬ̤ܿܬܥܝܸܩ ܐ̇ܢܬ. ܐܠܐ ܥܡܬܟ ܒܲܡܫܘܼܚܬܐ ܬܸܗܘܐ. ܐܢ ܗܘܝܼܬ ܝ̇ܬܒ ܒܫܸܠܝܐ: ܘܢܤܩܘܢ ܠܟ ܚܘܼܫܒ̈ܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܘ̇ܡܦܲܬ̈ܟܐ. ܠܐ ܬܹܿܐܡܪ ܕܡܲܛܝܸܠ ܐܢܐ. ܘܡܢܢ ܗܪܟܐ ܬܲܡܠܸܟ ܥܠܝܟ ܥܡܬܐ ܘܬܼܦܘܿܩ ܡܢ ܟܘܿܪܡܟ. ܐܠܐ ܤܲܟܿܐ ܠܤܒܪܐ. ܘܐܬܼܪܥܵܐ ܕܒܬܪ ܥܩܬܼܐ ܚܕܘܬܐ ܗ̇ܘܢܐ. ܘܒܬ ܪܫܚ̇ܩܐ ܢܚ̇ܝܐ. ܪܚܲܡܲܝܗܝ ܡ̇ܕܝܢ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܠܫܸܠܝܐ܆ ܙܗܘ ܡܡܛܹܐ ܠܵܟ ܠܕܟܝܘܬ ܟܦܫܐ ܐܢ ܬܸܿܨܒ̇ܐ. ܡܛܠ ܕܐܟܼ̄ܙܢܐ ܕܠܐ ܡܲܨܝܐ ܙܢܬܥܒܲܪ ܝܡܐܙܒܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ ܕܠܐ ܐܠܦܐ ܐܘ ܩܲܪܩܘܼܪܐ. ܗ̇ܟܢܐ ܠܐ ܡܲܨܢܐ ܕܢܸܡܛܹܐ ܐܢ̄ܫ ܠܕܟܝܘܬ ܢܦܫܐ ܕܠܝܼܠܐܝܬ ܙܠ̣ܐ ܫ̣ܠܝܐ. ܘܐܟܼܙܢܐ ܕܠܐ ܡܲܨܝܐ: ܙܢܚܙܐ ܐܢܫ ܐܦܘܗܝ ܒܡ̈ܝܐ ܐܠܐ ܐܢ ܟܕ ܡܨܛܲܠܠܝܼܢ. ܗ̇ܟܢܐ ܠܐ ܡܲܨܝܐ ܕܢܚܙܐ ܐܢܫ ܡܡܲܠܘܗ̇ܝ ܘܢܸܡܪ̈ܘܩ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܝܫܸܠܝܐ. ܘܐܟܼܙܢܐ ܕܠܐ ܡܲܨܝܐ ܙܢܥܘܠ ܐܢܫ ܠܲܡܕܝܢܬܐ ܕܚܲܣ ܝܼܢܵܐ ܒܫܘܼܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܟܫܝ̈ܢܐ: ܐܠܐ ܐܢ ܟܕ ܥ̇ܐܠ ܒܬܪ̈ܥܝܗܲ. ܗܟܢܐ ܠܐ ܡܲܨܝܐ ܕܢܡܛܹܐ ܐܢ̄ܫ pb. f.78v ܠܕܟܝܘܬ ܢܦܫܐ. ܐܠܐܢ ܡ̇ܕܒܙ ܡܢܗ ܟܠܗܘܢ ܡܘܼܡܘ̈ܗܝ. ܘܐܦ ܗ̣ܝ ܩܪܵܝܬܿܐ ܗܕܐ ܕܙܲܟܝܘܬ ܢܦܫܐ ܗܕܐ ܡܵܘܕܥܐ܆ ܡܪ̈ܩܵܐ ܕܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܘܼܡܵܐ. ܘܐܟܼܙܢܐ ܕܠܐ ܡܲܨܝܐ [...] ܐܢܫ ܐܦܘ̈ܗ ܕܒܡܲܚܙܟܼܬܼܐ ܫܲܚܘܼܬܿܬܼܵܢܝܼܬܼܵܐ: ܐܠܐ ܐܢ ܐܹܬܡܕܩ̈ܬܼ ܗܵܒܢܐ ܠܐ ܡܲܨܝܐ ܕܢܡܛܐ ܐ̄ܢܫ ܠܚܲܗܬܐ ܘܵܠܬܼܵܗܪܐ ܕܒܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܐܢ ܠܘܼܩܕܡ ܡܕܩ ܡܢ ܢܦܫܗ ܟܠܗܘܢ ܡܘܼܡܘ̈ܘܗܝ. ܗ̇ܠܝܢ ܗܘ̣ܝܼܬ ܥܲܡ ܝܸܗܒܟܼܠܗܕܢ. ܚܙܒܪ̈ܝ ܠܐ ܬܬܲܚܡܝܼܘܗܝ ܠܕܘܼܒܪܟ ܒܲܚܣ ܝܼܠܘܬܼܵܐ ܕܡܲܢ ܤܲܝܒܪܬܐ ܘܒܬܼܢܝܼܵܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ. ܟܕ ܠܐ ܚܠܝܼܛܵܐ ܒܗܘܢ ܚܙܬܐ ܐ̇ܠܗܝܬܐ ܘܕܢܝܐ ܐܲܡܝܼܢܐ ܕܪܒܘܬܗ. ܡܛܠ ܕܐܟܙܢܐ ܕܗ̇ܘ ܕܪܵܥܹܐ ܪ̈ܘܚܐ ܡܕܡ ܠܐ ܢܬܲܪ: ܐܝܟ ܡܠܬܕܒܐܒܐ܆ ܗ̇ܟܢܐ ܡܢ ܕ̇ܡܼܬܲܚܡ ܕܘܼܒܪܗ̇ ܒܗܠܝܢ. ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ܆ ܠܘ ܕܗ̈ܥܝܢ ܠܐ ܢܗܘ̈ܝܢ. ܐܠܐ ܘܥܡ ܗܥ̈ܝܼܢ ܘܐܦ ܗ̇ܠܝܢ ܢܗܘ̈ܝܢ. ܡܛܠ ܕܪܗ̈ܢܝܢ ܡܢ ܠܒܪ ܐܢ̈ܝܢ. ܒܦܓܪܐ ܒܲܠܚܘܕ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܠܓܘ ܗ̈ܘܝܼܢ. ܒܕܥ̇ܝܢܐ ܘ̇ܒܚܘܼܒܗ̇ ܕܢܦܫܐ. ܬܗܘܐ ܡܵܕܝܢ ܡܙܲܝܢ ܒܗܠܵܝܢ ܕܡ[...] ܠܓܘ. ܡܟܘܼܒܵܫܵܐ ܕܚ̈ܫܐ ܒܝܼ̈ܫܐ܆ ܘܿܒܙܲܢܚܐ ܕܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ. ܬܘܒܼ ܡ̇ܠܟ ܐܢܐ ܠܟ. ܕܗܘܝܬ ܡܠܐ ܡܸܢ ܒܲܬܪܥ ܩܸܠܝܬܿܗ ܕܓܒܪܐ ܕܟܸܐ ܢܦܫܐ ܕܒܗ ܬܸܿܬܪ̣ܡܹܐ. ܪܫܐ ܕܐܪܥܬܐ. ܘܐܢ ܢܩܘܡ ܥܠܝܢܗܘܢ ܩܪܒܐ ܐܵܡܟܢ ܐܢܬ ܐܘ ܡܒܪ: ܢܩܘܼܡ ܥܠܝܟ ܩܪܒܐ. ܠܐ ܬܸܿܬܿܕܘܕ ܘܬܼܫܬܿܓܸܫ. ܐܠܐ ܤܲܬܿܪ ܬܪܝܬܟ ܒܲܡܤܲܝܒܪܢܘܬܐ܆ ܙܒܠܥܙܝܼܗ̇. ܠܐ ܐܲܬܼܡܨܙ ܚܕ ܡܢ ܕܚ̈ܠܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܙܼܢܫܦܲܪ ܠܗ. ܟܕ ܡܤܸܩ ܘܲܝܢܬܿ ܥܠ ܪܥܝܢܟ. ܐܘܼܠ̈ܨܢܐ ܕ̇ܢܒ̈ܝܐ. ܚ̈ܫܐ ܕܤܗ̈ܕܐ ܪܕܘܦܝܐ ܕܙܕܢܩ̈ܐ. ܕܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܙܐܸܬ̱ܙܓܲܡܸܘ. ܘܐܢܬܼ ܕܐܬܢܤܲܪܘ. ܘܐܝܬ. ܙܲܐܬܼܩܛܲܠܘ. ܘܐܢܬܕܐ ܬܼܦܲܤ̇ܩܘ. ܘܐܝܬܼ ܕܢܩܸܕܘ. ܘܐܝܬܼ ܕܠܲܐ ܟܤܘܪܢܐ ܐܫܸܿܕܥܘ. ܘ̇ܒܦܣ ܢܩ̈ܬܐ ܠܡܐ ܡܪ܆ ܠܝܬ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܩ̇ܒܸܿܠ ܟܠܝܼܠܗ ܕܠܐ ܡܤܲܝܒܪܢܘܬܐ. ܟܕ ܡܬܥܲܗܕ ܐܢܬܼ ܐܦ ܠܦܘܠܘܣ ܕܩܥ̇ܐ. ܕܥܡ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ. ܡܤܲܢܒܪܘܬܐ. ܕܒܼܠܥܕܗ ܐܢܫ ܠܡܕܢ ܠܐ ܚ̇ܢܐ. ܐܬܕܟܪ ܠܡܲܚܒܼ̈ܝ ܠܐܠܗܐ. ܕܠ[...]ܬ ܗܘ̣ܐ ܚܕ ܡ̇ܢܗܘܢ ܕܫܠܸܡ: ܕ̈ܗܛܗ ܒܲܚܝ̈ܢܐ. ܐܠܐ ܒܐܘܼܠܨ̈ܢܐ ܡܫܲܚ̈ܠܦܐ. ܟܕ ܥܡ ܗܠܝܢ ܡܤܸܩ ܐ̇ܢܬ ܥܠ ܪܥܝܠܟ ܗ̇ܠܝܢ ܕܒܥܠܡܐ. ܕܠܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܲܛܝ ܠܫܘܼܡܲܠܝ ܪܓܬܗ ܕܠܐ ܫܚ̇ܩܐ. ܡܢܗܘܢ ܒܝܲܡ̈ܡܐ ܢܦ̇ܠܝܼܢ pb. f.79r [... ܓܢܝܬܐ ...]ܗܘܢ ܠܝܛܘܼܪ̈ܐ ܤܠܩ̇ܝܼܢ ܡܛܠ ܪ̤ܗܒܐ. ܡܢܗܘܢ ܒܐܘܼܪ̈ܚܬܐ ܥܲܤܒܫ̈ܬܐ ܪܪܝܼܢ܆ ܡܛܠ ܥܘܼܬܼܪܐ ܥܒܘܿܪܐ ܘܛܠ ܬܫܒܘܚܬܐ ܤܪܝܼܩܠܐܘܐܢ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ. ܟܡ̇ܐ ܝܲܬܝܪܐ ܐܝܸܬ ܗܢ̇ܘܢ ܕܪܪܦܝܢ ܒܬܪ ܥܘܼܬܼܪܐ. ܝܫܡ̇ܝܢܐ. ܘܒܬܪ ܓܙ̈ܐܠܐ ܡܬܚ̈ܠܨܵܢܐ. ܘܒܬܪ ܒܘܼܤܡܐ ܕܠܐ ܦܛ̇ܪ. ܡܼܬܒܹܿܐ ܠܗܘܢ ܠܲܟܤܲܝܒܿܪܘܬܘ̈ܠܨܢܐ ܘܲܫܚ̈ܩܐ ܕܥܠ ܐ̇ܦܝܗ̇ [...] ܡܬܪ ܕܡ̇ܛܝ ܠܗܘܢ. ܟܕ ܠܒܼܝܫܝܢ ܫܸܪܝ̇ܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ܇ ܕܒܗ ܡܸܨܝܢ ܠܲܡܕܥܵܟܼܘ ܟܠܗܘܢ ܓܐܪ̈ܘܗܝ ܝܵܩܕ̈ܐ ܕܒܝܼܫܐ. ܘܲܥܗܕ ܠܗ̇ܝ ܙܐܲܡܝܼܢܐ ܠܦܘܿܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܕܒܲܡܤܲܝܒܪܢܘܬܗ ܬܸܿܩܢܘܢ ܢ̇ܦܫܟܘܢ. ܘܬܼܘܒܼ ܐܡ̣ܪ. ܕܡ̇ܢ ܙܲܢܤܢܒܲܪ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܗܘ̣ ܢܲܚܸܐ. ܟܕ ܗܠܝܢ ܡ̇ܤܸܩ ܐ̇ܢܬ ܥܠ ܪܥܝܼܢܟ ܐܘ ܡܕܝ ܩܘܼܡ ܓܢܒܪܐܝܬܼ ܘܠܐ ܬܸܿܕܚ̇ܠ. ܘܲܫܕܝ ܨܦܬܼܵܟ ܥܠ. ܡܪܝܐ ܘܗ̤ܘ ܡܦܲܨܐ ܠܟ. ܘܲܫܕܝ ܢܦܫܟ ܒܲܨܠܘܬܐ ܐ̇ܡܝܼܢܐܝܼܬ. ܟܕ ܠܐ ܡܬܼܩܲܛܥܵܐ ܠܟ. ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܕܠܐ ܕܠܝܼܠܐܝܬ ܡܫܬܡܲܥܲܬܼ [...]ܥ ܪܸܠܝܘܬܼܪܢܟ ܫܲܒܩܢ ܐܠܗܐ܆ ܐܝܟ ܕܬܬܝܕܥ ܡܤܲܝܒܪܢܘܬܟ. ܠܘܼ ܠܗ̣ ܐܠܐ ܠܢ ܘܐܦ ܠܒܼܗ ܬܿܬܲܐ ܕܕܝ̈ܘܐ. ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܪܡܪܒܐ ܕܚܘܫ̈ܒܐ ܢܩܘܡ ܥܠܝܟ. ܪܥ ܕܐܢ ܐ̇ܢܬ ܠܐ ܬܹܿܒܥܐ ܐܝܟ ܐܵܪܚܵܐ ܗܘ̇ܐ. ܘܐܢ ܩܪܒܐ ܕܚ̈ܫܬ ܢܩܘܼܡ ܥܠܝܟ. ܗܘܝܼܬ ܐܙ̇ܠ ܠܘܬܿ ܐܚ̈ܐ ܝܼܕܝܥܹ̈ܐ ܘ̇ܡܩܒܸܿܠ ܒܘܢܐܐ. ܠܐ ܬܸܿܬܕܘܲܕ ܡܢ ܫܐܪ̈ܐ ܟܕ ܡܚ̇ܘܝܢ ܠܵܟ. ܫܪ̈ܓܪ̈ܓܝܬܼܐ. ܐܠܐ ܐ̇ܙܝܼܥ ܢܦܫܢ. ܠܲܨܠܘܬܐ ܘ̇ܒܼܥܝ ܡܢ ܐܠܗܐ܆ ܘܡ̣ܚܕܐ ܫܒܩ̇ܝܼܢ ܘܥܪܩܝܼܢ. ܒܪܡ ܒܢܼܤܝ̈ܘܢܝܼܟ ܩܸܠܝܬܿܟ ܠܐ ܬܸܿܫܒܘܿܩ. ܡܛܠ ܕܐܟܙܢܐ ܕܥܡܠܗ ܕܐ̄ܢܫ ܕܟܠܗ̇ ܫܲܢܬܿܐ: ܡܛܠ ܫܚ̇ܩܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܢܸܡܛܐ ܥܠܘܗܝ ܢܒܲܪܪܝܘܼܗܝ. ܗ̇ܟܢܐ ܗܘ̣ ܐܝܢܐ ܕܢܛ̇ܪ ܫܸܠܝܐ ܟܡܐ ܕܗ̣ܘ ܙܒܢܐ. ܘ̇ܒܗܢܐ ܩܪܒܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܡܢ ܒܬܪܗ ܥܬܼܝܪ ܠܡܡܛܐ ܠܐܘܝ ܪܒܐ ܘܥ̇ܫܝܼܢܐ ܕܫܲܝܢܐ. ܫܒ̇ܩ ܘܥܪܩ. ܘܒܢܤ̇ܝܘܢܢ ܗܘ̣ܝܬ ܥܲܗ ܝܸܪܫܘܘܕܝܟ ܐܡܝܼܢܐܝܬ. ܘܐܦ ܡܬܥܲܗ̇ܪ ܐܢܬ ܠܛܒ̈ܬܐ ܐ̇ܡܝܼܢܐܝܬܼܘ̇ ܠܫܘܢ̈ܩܐ ܪ̤ܥܐܝܕܝܢ. ܕܪܹܢܝܐ ܕܗܠܝܢ ܢܩܸܠ ܡܢܟ ܤܘܓܐܐ ܪܫܚܩ̈ܐ. ܘܒܦܣܝ̈ܩܬܐ ܐܬܥܲܗܪ. ܕܝܼܘܡܢ ܝܫܚ̇ܩܐ ܘܠܲܡܚ̇ܪ ܢܝܚܐ. ܘܩܲܠܝܼܠܐܝܬ pb. f.79v ܡܬܫܲܪܪ ܐܢ̇ܬ ܡܢ ܚܝܠܐ ܟܤܝܐ ܕܐܠܗܐ [...]ܐ. ܕܐܢ ܠܕܫ ܘܢܦܠܘܢ ܐܝܟܢ ܠܩܘܡܘܢ ܐܢ ܙܓܕܫ ܘܲܢܦܠܬ ܐܘܐܚ̇ܝ. ܠܐ ܬܩܘܼܡ ܒܲ[...]ܩ ܤܲܒܪܐ. ܘܬܼܗܦܘܿܟ ܠܟ ܠܥܠܡܐ. ܐܢܐ ܐܬܥܲܗܲܪ ܪܡܪ̈ܚܡܢܐ ܗܘ̣ ܡܪܟ: ܘܡܩܒܲܠ ܠܛܲܥܲܝ̈ܐ ܕܬܼܵܒܝܢ. ܟܕ ܠܐ ܛ̇ܥܐ ܐ̇ܢܬ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܲܢܐ ܠܡܲܚܝܢܢ ܡܫܝܚܐ܇ ܕܠܐ ܐܬ̇ܝܬ ܕܐܩܪܹܐ ܠܙܕ ܢܩ̈ܐ ܐܠܐ ܠܚܛ̈ܝܐ ܠܲܬܢܘܬܐ. ܟܕ ܥܗܲܕܐ̇ܢܬܼ ܠܦܲܠ̱ܐ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܗܘ̇ܘܒܪܐ ܐܵܤܘܘܿܛܵܐ܇ ܟܕ ܡܚܘܐ ܒܗܲ ܥܠ ܙܚ̈ܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܕܐܚܟܢܐ ܡܩܒܸܿܠ ܠܚ̈ܛܝܼܐ ܐܡܬܝ ܕܬܼܵܢܒܝܼܢ܇ ܘܡܫܵܘܬܲܦ ܠܗܘܢ ܒ̈ܛܒܠܐ. ܘܬܘܼܒܢ ܦܠܐܬܼܵܐ ܗܪܕܥܠ ܐܲܪܡܲܠܬܐ ܕܡܘܒܲܕ ܗܘ̣ܐ ܠܗ̇ ܙܘܼܢܵܗ̈. ܐܝܟܢ ܚܵܕܕܵܐ ܒܬܘܗ̇. ܘܬܘܒ ܥܙܵܒܐ ܗܘ̇ ܙܲܐܒܼܕܘܬܘܒ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܤܢܝܼܩܝܼܢ ܚܠܝܼܡܹ̈ܐ ܥܠ ܐܤܢܐ܇ ܐܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܼܫ ܒܝܼܫ ܥܒܼܝܼܕܝܢ. ܘܬܘܒ ܥܗܲܓ ܠܦܘܠܘܣ ܕܩܥ̇ܐ. ܕܡܗܲܝܡܢܐ ܗ̣ܝ ܡܓܬܐ. ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܚܐ ܐܬܐ ܠܥܠܡܐ ܠܡܲܚ̇ܝܘ ܠܚ̈ܛܢܹܐ. ܕܩܲܕܡܵܝܢܗܘܢ ܐܢܐ ܐܢܐ. ܕܒ̇ܝ ܩܲܕܡܵܐ ܢܚ̇ܘܐ ܝܫܘܿܥܡܫܝܚܐ ܟܠܗ̇ ܡ̇ܓܪ̤ܬܿ ܪܘܚܗ. ܘܬܘܒ ܗ̇ܝ ܕܐ̇ܡܝܪܐ ܡܢܗ ܕܝܠܗ ܕܡܪܢ. ܕܐܢ ܫܒܼܥ ܙܒ̈ܢܝܢ ܒܝܘܡܐ ܠܵܤܟܸܿܠ [ܒܟ] ܐ̇ܚܘܟ܇ ܘܫܒܥ ܙܒ̈ܢܝܢ ܒܝܘܡܐ ܢܬܦܥܸܐ ܠܘܢܟ ܘܢܹܐܡܪ ܠܟ ܕܐܲܣ ܟܠܬ ܩܩܸܿܠܲܝܗܝ. ܘܩܲܪܸܒ ܤܗܕ̈ܘܬܐ ܕܠܵܗ ܠܝܡ ܕܵܡܟܝܢ ܘܡܢܗܘܢ ܕܤܘܥܪ̈ܢܐ. ܩܕܡܝܬܼ ܠܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ. ܘܬܼܵܐ ܥܕܡܐ ܠܟܼܘܪ̈ܙܐ ܕܚܕܬܿܐ. ܘܡܫܟܿܚ ܐܢ̇ܬ ܕܡܢܗܘܢ ܟܦܘ̈ܕܐ ܐܝܟ ܫܸܡܥܘܢ. ܘܡܢܗܘܢ ܡܵܟܼܵܤܐ ܐܝܟ ܡܲܬܵܝ. ܘܡܢܗܘܢ ܪ̈ܕܘܦܐ ܐܝܟ ܦܘܠܘܣ. ܪܒܝܼܕ ܗܠܝܢ ܢܚܝܘܐ ܐܠܗܐ. ܕܦܬ̇ܚ ܬܪܥܐ ܕܢܝܒܘܬܐ ܠܚܛ̈ܝܐ. ܟܕ ܥܗܕ ܐܢܐ ܠܗ̇ܝ ܙܵܙܝܬܐ ܕܒܕ̣ܡ̈ܥܝܗ̇ ܐܬܚܲܤܝܼܘ ܚܵܘܒ̈ܝܗ̇. ܘܠܗܘ ܪܫܐ ܕܩܘܪ̈ܢܬܝܐ܇ ܕܟܕ ܒܲܚܛܗܐ ܪܒܬ ܘܥܲܫܝܢܐ ܢܦ̣ܠ. ܒܩܠܝܼܠ ܗܝܒܘܬܐ ܐܫܬܒܼܩ ܠܗ. ܐܠܐ ܘܕܪܓܼܗ ܩܕܡܝܐ ܦܥܲܝܘ ܠܗ. ܘܡܲܢ ܡܬܲܚܡ ܐܢܐ ܡܠܬܝ ܒܲܙܥܘܿܪ̈ܝܬܐ. ܚܝ ܠܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ ܕܠܐ ܐܬܟܢܫܬ. ܐܠܐ ܐܢ ܡܢ ܚܝ̈ܦܐ ܡܲܪ̈ܓܙܵܢܐ ܘܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܙܩܘ̈ܦܐ. ܟܕ ܗܠܝܢ ܡܼܬܥܲܗ̇ܕ ܐܢܬ ܐܘܲ ܡܪܝ. ܩܘܼܡ ܒܬܟܼܠܢ ܡܪܚܡܢܘܬܗ ܕܥܒܘܕܟ. ܟܕ ܠܐ ܡܬܦܲܠܓ ܕܥܝܢܟ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢ̄ܬ ܕܠܐ ܡܫܬܒܼܩ ܠܝ܇ ܘܐܦܢ ܡܫܬܒܩ ܠܝ܇ ܠܙܲܪܓܢ ܩܕܡܝܐ pb. f.80r ܠܐ ܡܛܵܐܢܐ. ܕܠܐ ܗ̇ܘ [ܦܘܠܓܐ] ܢܲܦܠܵܟ ܒܓܘܼܒܐ ܪܸܤܝܢܐ܇ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܒܲܚܛܗ̈ܐ ܕܒܝܼܫܝܼܢ ܡܢ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܐܠܐ ܐܤܸ̇ܩ ܥܠ ܪܥܝܢܟ ܠܛܘܼܒܢܐ ܕܘܝܕ. ܗܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܩ̇ܒܸܿܠ ܫܘܼܒܼܩܢܐ ܕܤܲܟܠܘܬܗ ܓܲܝܠܐ ܝܬܒܝܕ ܢܒܝܢܐ܆ ܡ̇ܢܐ ܩܥ̇ܐ ܘܐܡ̇ܕ ܡܪܢܐ ܠܐ ܒ[ܗܓ]ܙܟ ܬܿܟܤܲܥܝ. ܘܐܦܠܐ ܒܚܡܬܟ ܬܸܿܪܕܝܢܝ ܟܕ ܗܘ̇ܐ [ܐ...] ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܚܛܝܼܬܝ ܕܤܥܘܬ ܐܘ ܡܪܝ ܫܘܐ [...]ܣ ܫܘ̇ܐ ܐܢܐ ܕܐ̱ܬܪܪܐ. ܟܕ ܠܐ ܡܫܬܸܿܠ [ܡܢ ...]ܬܟܲܣ ܤܵܢܘܼܬܐ ܘܡܲܪܕܘܠܐ. ܐܠܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܒܚܡܬܐ ܘ[...]ܐ ܢܼܬܟܿܤܸܣ ܘܢܬ̱ܪܕܐ. ܬܘܒ ܒܡ̇ܙܡܘܪܐ ܐܚܪܢܐ ܐ[ܡ̇ܪ] ܥܕܡܐ ܠܐ ܡܬܝ ܬܸܿܛܥܝܢܝ ܡܪܢܐ ܠܥܠܲܡ. ܗܠܝܢ ܕܕܵ[...]ܕ ܡ̈ܝܬܐ. ܫܘ̇ܐ ܐܢܐ ܠܡ ܕܐܬܛܥܹܐ ܥܐ ܐ̈[ܦܚܛ]ܝܼܬܐ ܕܤܥ̈ܪܬ ܐܠܐ ܒܥ̇ܐܢܐ ܠܡ ܕܠܐ ܠܥܠܡ ܬܸܿܛܥܝܢܝ. ܘܬܘܼܒ ܒܡ̇ܙܡܘܪ̈ܐ ܐܚܪܢܢ. ܤܕܪ ܠܡ ܘܐܬܡܤ̣ܝ ܚܒܼܵܪ̈ܬܝ. ܘܡܢ ܩܕܡ ܤܲܟ̈ܠܘܼܬ. ܙܥ̇ܬܼ ܛܒ. ܟܕ ܒܗܠܝܢ ܡܚܘܐ܆ [...ܠܬ] ܪܕܘܦܝܗ̣ ܚܛܝܼܬܗ ܐܢܐܝܗ̇ ܗܘ̣ܬ ܗ̇ܝ ܕܐܫܬܒܩܸܬ. ܘܬܘܒ ܡܪܝܐ ܩܕܡܝܟ ܗ̤ܝ ܟܠܗ ܪ̈ܓܼܬܝ. ܘܬܹܐܢܚ̈ܬܝ ܡܢܟ ܠܐ ܡܛ̈ܫܝ̇ܢ. ܐܝܟ ܗܘ̣ ܙܠܐ ܡܡܪ[...] ܗܘ̣ܐ ܠܡܹܐ ܡܪ ܪܸܫܒܘܩ ܠܝ ܚܛܗ̈ܝ. ܗܠܝܢ ܗܘܢܬ ܥܗܲܕ ܐܢܬ ܒܒܠܥܕܢ ܐܘ ܡܪܝ. ܐܢ ܗ̣ܘ ܪܓܕܫ ܘܐܙܕܟܝܼܬܿ ܡܢ ܡܚܝܠܘܬ ܕܟܝܢܐ ܘܢܦܓܬ. ܘܡܐ ܕܩܡܬ܆ ܐܹܫܬܪܪ̈ ܥܠ ܕܚܼ̈ܡܘܗܝ ܕܡܪܢ ܒܟܠܗ ܠܒܟ ܘܡܥܲܕܪ ܠܟ ܕܫܝܐ ܝܫܬܿܐ ܕܐܝܟܢܐ ܙܗܝܕܘܬܗ ܐܘܚܦܝܼܛܘܬܐ ܡܬܒܲܥܢܐ ܒܗܥܐ ܕܘܒܪܐ. ܥܠ ܙܗܝܼܪܘܬܐ ܘܲܚܦܝܼܛܘܬܐ ܐܘ ܡܪܝ. ܤܒܪ ܐܢܐ ܕܠܐ ܡܬܒܼ̈ܥܝܢ ܡ̈ܠܐ ܤܓܝܐܬ̈ܐ. ܡܛܠ ܕܝܼܕܝܼܥ ܗ̣ܘ ܝܘܼܬܪܢܐ ܕܡܢܗܝܢ. ܐܠܐ ܐܢܟ ܕܢܬܝܼܕܥܢ ܕܟܡܐ ܚܵܫܚ̈ܢ ܠܗܢܐ ܗܒܪܐ܆ ܐܹܡ̇ܪ ܥܠܝܗܝܢ ܡ̈ܠܐ ܙܥܘܪ̈ܝܐ. ܟܕ ܠܘܩܕܡ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܥܠ ܚܘܼܤܪ̈ܢܐ ܕܡܢ ܡܲܗ ܡܚܘܬܐ ܘܡܲܐܚ̣ܘܬܐ. ܕܡܢ ܦܸܚܡܗܝܢ ܢܬܝܕ̈ܥܢ. ܕܟܡ̇ܐ ܡܼܬܒܲܥܝܐ ܙܗ ܝܼܪܘܬܐ ܘܚܦܝܼܛܘܬܐ. ܟܕ ܥܒ̇ܕ ܐܢܐ. ܫܘܪܝܐ ܠܡܠܲܬܝ. ܡ̈ܠܐ ܕܟܠܒܐ ܕܐܡ̣ܪ ܗ̇ܟܢܐ. ܒܹܿܪܝ ܐܢ ܩܲܠܝܼܠ ܬܢܘܡ ܘܩܠܝܠ ܬܸܿܙܡܟ: ܘܩܠܝܠ ܬܤܝܼܡ ܐܢܕܟ ܥܠ ܚܲܕܝܟ. ܗܝܕܝܢ ܬܐܬܐ ܥܠܝܟ ܡܸܤܟܝܘܠܐ. ܘܬܲܕܪܟܼܵܟ ܨܪܝܟܘܬܼܵܐ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܟܲܫܝܼܪܐ. ܒܪܪܫܐ[...ܟܠܐ] pb. f.80v ܬܗܘܐ ܠܢ ܒܛܝܠܘܬܐ ܕܢܦ̇ܫܩ ܐܢ̈ܝܢ ܠܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ[...] ܢܗܼ̈ܘܝܢ ܝܼܕܝܼܥ̈ܢ ܠܢ. ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܗܟܝܠ ܕܪܚ̇ܡ ܢܚܝ̈ܐ ܗܘ̣ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܐܘ ܡܪܝ: ܐܡ̇ܬܝ ܕܩܠܝܠ ܐܬܪܐ ܢܬܼܠ ܠܗ ܨܒ[ܝܢܐ] ܠܟܝܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܗܘ̣ ܟܝܢܐ ܕܝܠܗ ܡܫܲܡܠܹܐ. ܐܟ̣ܙܢܐ ܕܐܢ ܬܬܸܿܠ ܐܝܕܐ ܠܲܡܚ̈ܓܲܪܐ ܗܝܕܝܢ ܗ̇ܘ ܡܗܲܠܟ. ܗ̇ܟܢܐ ܗ̇ܘ ܐܢ ܩܠܝܠ ܢܲܗܡܹܐ ܨܒܝܢܐ [...ܐ]ܬܪܐ ܢܬܸܿܠ ܠܟܝܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܗ̤ܘ ܟܝܢܐ ܕܝܠܗ ܡܫܲܡܠܹܐ. ܕܐܝܟ ܗܪܐ ܐܡ̣ܪ ܚܟܤܥܐ. ܕܐܢ ܐܢܬ ܩܠܝܠ ܬܲܗܡܹܐ: ܘܬܼܬܸܿܠ ܐܬܪܐ ܠܝܵܘܡܬܼܵܐ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܠܟܝܢܐ. ܡܟܝܠ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܕܝܠܹܗ ܡܫܡܠܐ. ܗܙܲܐ ܗ̣ܝ ܕܬܼܕܡ̇ܟ. ܘܡܐ ܕܡܢ ܗܢܐ ܚܕ ܙܢܵܐ ܟܝܢܐ ܤܒܼܥ. ܡܟܝܠ ܒܐܚܪܢܐ ܡܫܕܐ. ܗܪ̤ܐ ܗ̣ܝ ܗ̇ܝܕ ܩܠܝܠ ܬܤܝܼܡ ܐܝܕܟ ܥܠ ܚܲܕܝܟ. ܡܟܝܠ ܡܢܐܓܿܕܫ ܠܗ ܠܗܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܬܐܹܬܐ ܥܠܝܢ ܡܲܤܟ̇ܝܘܬܐ ܕܬܲܕܪܟܵܟ ܨܪܝܟܘܬܐ. ܗ̤ܝ ܗ̣ܝ ܟܕܗܲܝ. ܒܝܕ ܥܦܝܼܦܘܼܬܼܐ ܕܡܠܬܐ܆ ܥܠ ܫܟܼܝܼܪܘܬܗ̇ ܪܨܡܘܬܐ ܚܘܝ. ܗܢ̇ܘܕܝܢ ܗܘ̇ܐ ܐܢܬ ܡܓܿܕܐ [ܐ̇ܢܬܼ] ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܛ̈ܝܠܐ. ܘܐܢ ܩܢܸܐ ܐܢܬܼ ܡܿܘܒܲܕ ܐܢܬ. ܫܦܝܼܪ ܐܡܪܚܒܪܐ ܟܲܫܝܼܪܐ. ܗܢ̈ܘ ܕܝܢ ܟܲܫܝܼܪ ܒܒܼܛܠܢܐ ܘܒܼܡܲܗ ܡܚܵܢܘܬܐ. ܘܒܬܝ ܟܠܗܝܢ ܤܲܝܟܿܗ̇ ܠܡܠܬܗ ܒܒܪܢܫܐ ܤܲܟܼܠܐ. ܤܲܟܠܐ ܠ[...] ܐܝܬܝܟ. ܕܟܕ ܡܝܨ ܐܗܘܝܬ ܠܡܗܘܐ ܚܦܝܛܐ ܘܟܲܫܝܪܐ ܒܛܒ̈ܬܐ ܗ[...]ܚܵܐ. ܚܙܝܼܬܵ ܡܢܐ ܐܡ̣ܪ ܗܢܐ ܚܟܝܡܐ: ܥܠ ܡܲܗ ܡܝܠܵܘܬܐ ܘܥܠ ܚܦܝܛܘܬܐ ܘܡܐ ܚܘܬܼܵܐ ܫܡ̣ܥ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܬܘܒ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܕܬܲܐ. [ܥܠ] ܚܲܩܠܗ ܠܡ ܕܓܡܪܐ ܚܒܼܚܐ ܥܒܿܪܬܼ. ܘܥܠ ܟܪܡܗ ܕܒܼܪܢܫ̇ܐ ܚܲܥܘܝܼܪ ܡܪܥܐ. ܪܤܠ̣ܩ ܟܠܵܗ ܘܐܬ̱ܡܠܝ ܡܪܐ ܘܟܘܼܒ̈ܐ. ܘܟܲܤ̣ܝܘ ܐܦ̈ܘܗܝ ܚܘܼܠܪܹܐ. ܗ̇ܟܢܐ ܐܢܬܘܗܝ ܒܪܢܫܐ ܪܩܢܐ ܟܪܡܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ. ܘܒܝܪ ܡܗܡܝܵܢܘܼܬܗ ܘܠܐ ܚܦܝܼܛܘܬܗ. ܝ̇ܥܐ ܒܗ ܝܲܥܪܐ ܪܚ̈ܛܗܢ ܤܓ̈ܝܐܐ. ܕܟܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܬܝܢ ܥܠ ܗ̇ܝ. [...] ܕܡܘܬ ܚܘܼ̈ܠܕܐ ܡܲܩܢܝܼܢ ܒܗ ܐܘ ܡܲܢܘ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥܝ ܕܟܡܐ [...]ܐ ܐܬܚܠܨܘ ܡܢ ܐܝ̈ܪܝ ܡ̈ܠܟܐ ܡܪ̈ܢܗܘܢ ܡܢ ܒܥܠܕ ܒܒ̈ܝܗܘܢ. ܟܡܐ ܒܬ̈ܬ ܕܒܝܢܫ̈ܐ ܢܩ̤ܕܘ ܒܢܘܪܐ. ܟܡ̇ܐ ܐܠ̈ܦܐ ܛܒܼܥ̇. ܡܢ ܠܐ ܙܗܝܼܪܘܬܐ ܘܡ̇ܐ ܝܢܘܬܐ ܘܠܐ ܚܦܝܼܛܘܬܐ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗ̇ܘܝܸܬ ܡܼܬܥܲܗܲܪ ܐܢܬܼ ܐ̇ܘ ܡܪܝ ܠܐ ܬܸܿܬܟܸܠ. ܥܠ ܝܫܝܢܐ ܕܥܡ̈ܠܝܟ ܪܥܒܼܪܘ. ܘܬܐܡܪ ܕܠܢ ܡܝܟܠ ܡܬ̈ܒܥܝ pb. f.81r ܠܝ ܙܗܝܪܘܬܐ. ܡܲܢܘ ܢܬܥܲܗܕ ܠܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܓܒܪܐ ܝܡܝܐ ܘܙܕܢܩܐ. ܕ[ܒܩܠܝܼܠ] ܡܲܗܡܝܵܢܘܬܐ ܕܗܘܸܬ ܠܗ [ܒܤܵ]ܘܪܐ ܕܥܝܢ̈ܘܗܝ. ܐܝܟܢ ܐܡܫܬܸܿܪܥ̇ ܘܢܦ̣ܠ ܒܲܚܛܝܼܬܐ ܪܒܬܐ܇ ܘܠܐ ܢܕܚ̇ܠ ܩܠܐ ܢܙܘܥ ܘܢܗܘܐ ܙܗܝܪ ܒܟܠ ܥܕܢ ܐܢ ܗ̤ܘ ܕܬܼܝܥܹܐ ܕܬܼܬܼܦܲܠܲܛ ܐܘ ܡܪܝ. ܫܡ̣ܥ ܡ̈ܠܝ. ܘܬܼܫܟܚ ܢܚ̇ܝܐ ܠܦܫܟ. ܗܘ̣ܝܬ ܡܩܝܸܡ ܢܵܛܘܪ̈ܐ ܥܠ ܢܪܥ̇ ܚܘܼܫܒ̈ܝܟ [ܐܡܝܼ]ܢܐܝܬܼ. ܕܠܐ ܬܸܿܬܚ̇ܫܲܒ ܐܝܠܝܢ ܕܘܠ ܡܛܠ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܼܝܗܝܢ. ܐ̇ܩܝܼܡ ܢܵܛܘܪ̈ܐ ܥܠ ܦܘܡܟ. ܕܠܐ ܢܡܠܸܠ ܡܠܬܐ ܒܝܼܫܬܐ ܥܠ ܐܚ̈ܝܟ. ܘܥܠ ܥܝ̈ܢܝܟ ܗܘܝܼܬ ܡܩܝܸܡ ܢ̇ܛܘܪ̈ܐ܆ ܕܠܐ ܢܚܘܼܪ̈ܢ ܙܲܠܝܠܐܝܬ. ܘܥܠ ܡܲܫܡܥܬܟ܆ ܕܠܐ ܢܫܡ̈ܥܢ ܐܪܼ̈ܥܝܟ ܩ̈ܠܐ. ܫܛܝܼܫܹ̈ܐ ܘܢܫܬܿܓܼܫܘܢ ܚܘܼܫܼ̈ܒܝܟ. ܡ̈ܠܝܟ ܡܪܝ ܒܡܲܬܼܩܠܐ ܬܩܘܿܠ ܘ̈ܢܝܢ. ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܵܠܨܢ ܘܐܡܬܝ ܕܐܵܠܨܐ ܬܡܲܠܠ. ܐܢ ܗܠܝܢ ܬܸܿܛܲܪ ܐܘ ܡܕܝ. ܬܫܟܚ. ܢܚܝܐ ܠܢܦܫܟ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܝ̇ܕܥܝܢ ܠܟ. ܘܗ̇ܕܐ ܬܲܚܘܝܼܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܬܗܘܐ ܒܥܘܗܘܲܢܢ. ܐܘ ܡܪܝ. ܙܐܟܼܙܢܐ ܕܠܐ ܙܕܩ ܠܐܲܟܪܐ ܠܡܬܸܿܬܟܼܠܵܘ ܥܠ ܙܪܥܗ ܕܡܬܼܦܲܠܲܛ ܕܠܐ ܡܘܲܡ: ܐܠܐ ܐܡܬܝ ܕܐ[...] ܒܵܐܘܨܪ̈ܐ܆ ܗ̇ܟܢܐ ܙܕܩ ܠܐܢܵܫ ܕܠܐ ܗ̄ܘ̤ܐ ܬܟܝܠ ܥܠ ܕܘܡܪ̈ܘܗܝ. ܥܙܡܐ ܠܲ[ܙܒܢ ܡܘܬܗ]. ܡܛܠ ܕܐܟ̄ܙܢܐ ܕܙܪܥܐ ܐܢ ܗܘ̣ ܕܗܘܐ ܠܗ ܡܛܪܐ ܘܝܼܥܐ: ܕܐܬܿܐ [ܩܲܡܨܐ] ܘܐܟ̇ܠ ܠܗ: ܘܐܢ ܐܬܦܲܠܲܛ ܡ[...ܡܨܐ ܓܪܫ ...] ܒܲܪܕܐ ܘܚܒ̇ܛ ܠܗ: ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܕܐܬܦܲܠܲܛ ܡܢ ܒܪܕܐ: [ܓܕ...] ܘܗܘ̇ܝܢ ܡܼ̈ܠܬܹܐ ܘܓܿܪܦܝܢ ܠܗ̣. ܗ̇ܕܢܐ ܐܢܬ ܠܗ ܠܐܢܫ ܕܒܼܗ[ܢܐ] ܕܘܒܙܐ ܐܢܬܘܗܝ. ܐܙܓܕܫ ܘܐܬ ܦܠܛ ܡܢ ܪܓܬܐ܆ ܩܪܡܬܗ ܪܚܡܸܬ ܟܤܦܐ. ܘܐܢ ܓܕܫ ܘܐܬܦܲܛܠ ܡܢ ܪܚܡܸܬ ܟܤܦܐ܆ ܩܪܒܸܘ ܕܝ̈ܘܐ. ܘܐܢ ܗܘܒ ܐܫܬ[...] ܡܢ ܕܝ̈ܘܐ܆ ܩܕܡܬܗ ܙܚܸ̇ܡܬ ܬܫܒܘܚܬܐ ܤܪܝܼܩܬܿܐ. ܐܘ ܪܡܘܼܬܐ ܡܵܡܒܕܢܝܬܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܘ ܡܪܝ: ܐܢ ܠܐ ܗܘ̇ܐ ܐܢܫ ܥܝܼܪܐ ܘܢܛܘܕܐ܆ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܠܐܵܐ ܡܬܓܓܦܝ ܘܡܬܼ[...ܠ]ܥ. ܒܗܠܝܢ ܗܘܝܼܬ ܡܬܗܓܐ ܐ̇ܡܝܼܢܐܝܬ. ܬܘܒܼ ܡܠܟܿܐ ܐܚܪܥܐ ܡܘܤܦܐܢܐ. ܕܠܐ ܬܸܿܩܪܹܐ ܟܕ ܡܲܐܝܢܵܐ ܠܟ. ܘܠܐ ܬܸܿܩܪܐ ܐܝܟ ܪܹܠܡܩܪܐ܆ pb. f.81v ܐܠܐ ܐܝܟ ]ܠܡܤܥܲܪ. ܠܐ ܬܸܿܩܪ̈ܐ ܘܲܬܼܦܝܼܛ ܒܗܘ̇ ܡܐ ܕܡܪܐ ܐܝܬ. ܕܠܐ ܓܢܤܐ ܕܪܵܡܘܬܼܵܐ ܬܸܿܫܒܹܿܝܟ ܕܥܠ [...] [ܨܠܘ ...] ܐܕ ܐ̇ܝܟܢ ܪܕܩ [ܠܗ ܠܐܒܢܐ ܕܡܨܠܐ ܘܪܸܗ...] [...ܝܼܓ] ܘܙܗܝ̤ܪ [ܒܢܦ... ܕܝܠܗ ܟܪ... ܝܠܗ ...] ܗܘ̣ܝܬ ܡܬܚܲܦܲܛ ܒܲܨܠܘܬܐ. ܘ̇ܗܘܝܼܬ [...] ܐܢ ܠܟ. ܘܐܪܚܩ ܡܢܟ ܕܡ[ܟܗ...] ܗܘܝܬ ܫܗ̇ܪ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐ ܝܡܡܐ ܘܠܐ [...ܬܼ] ܩܲܛܥ ܠܟ. ܘܐܢܐ ܐܲܚܵܘܼܝܟ ܥܙ̈ܢܝܗ̇ ܕܨܠܘܬܐ. [...]ܩܬܐ ܩܙܒ ܒܥܘܬܐ ܘܒܙܒܢܐ ܕܡܬܦܲܢܢܣ ܐܢܬ ܡܢ [...] ܕܐܠܗܐ ܐܵܘܕܐ ܠܠܗ [...]ܢܐ ܕܚܵܕܝܐ ܐܪܥܘ[...] ܩ̇ܙܒ ܬܫܒܘܚܬܝܐ [...] ܒܦܘܪܫܢܐ ܢܗ̈[...] ܐܠܐ ܚܲܒܝ̈ܒܝܼ ܫܲܙܟܼ̈ܙܐ ܠ[...ܕܟܠܐ ...] ܠܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܒܲܒܛܝܼܠܘܬܐ ܘܒܗ ܝܡܢܘܬܐ܆ [...]ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ ܘܡ̇ܢ ܪܒܝܢ ܕܘܵܐ ܘܲܒܼܒܼܵܐ ܝܘܼܬܼܵܐ ܘܒܦܘܝܵܓܐ [...ܬܩ...]ܒ ܘܫܐܠ܆ [ܠܐ ܓ...]ܫܬܠ̈ܬܗ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܡ[...]ܒܗ ܘܡܗܝܡܢ [...] ܒܨܠܘܼ ܠܐ ܟܕ ܕܟܐ [ܡܢ ܟܠ ܦܘܼܠ...] ܘܡܢ ܟܠ ܡܘܡ. ܘ[...]ܒ ܩܘܙܒܢܗ ܕܼܟܝܐܝܬ [ܐ...ܩܒܲܠ ܫܲܦܝܪ. ܘܢܙܕܗܲ...] ܪܠܡܐ ܢܫܬܟܚܢ ܒܗ [ܡܕܡ ܕܡܛܠܬܗ ܢܤܬܠܐ. ...] ܩܘܙܪ̈ܒܢܝܢ ܓܝܪ ܨܠܘܬܐ [ܘܟܝܼܬܐ ܡܝܲܬܪܐ. ܡܟܝܠ] ܐܬܚܲܦܛ ܒܗ̇ ܒܪܝ̈. ܘܿܥܡܠ ܒܗ̇ [...] ܟܠܗܝܢ ܨܠ̈ܘܬܟ. [ܗ̇ܝ] ܨܠܘܬܐ ܕܐ̇ܠܦ ܡܪܢ ܗܘܝܼܬ [...ܐ] ܨܠ[...] ܝܪܘܫܬܼܩܐ ܘܩ̈ܠܐ ܘܦܘܪ̈ܫܢܝܗܘܢ [...]ܒܝܼܒܝܼ. [...]ܬܸܤܒܪ ܕܨܠܘܬܐ ܡ̈ܠܐ ܐܢܬܝܗ̇. ܘܠܐ [...] ܡ̈ܠܐ ܡܬܝܲܠܦܐ. ܫܡܥ ܕܝܢ ܡܢ ܡܪܢ. ܕܫܪ̈ܪܐ [...]ܠܘܬܐ ܡܢ ܝܘܼܠܦܢܐ ܘܡܢ ܬܸܿܢܝܵܐ ܕܡ̈ܠܐ܆ ܠܐ ܡܬܝܠܦܐ ܘܠܐ ܡܬܓܲܡܪܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܠܒܪܢܫܐ ܡܨܠܐ ܐܢܬ̇. ܕܬܼܬܲܢܐ ܩܕܡܘܗܝ ܡ̈ܠܐ ܡܪܲܟ̈ܒܵܬܼܵܐ. ܠܘܬܗܘܢ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܪܘܚܐ ܡܫܕܪܐ ܐܢܬ ܙܘ̈ܥܐ ܕܨܠܘܬܐ. ܨܠܐ ܠܗ ܡܵܫܚܝܢ ܒܪܘܚ ܐܟܘܠܗ. ܘܲܕܠܐ ܗܘ̣ܐ ܕܘܟܬܐ ܡܬܲܗܚܡܵܐ ܠܗ̇ܘ ܕܒܓܘܡܪܘܬܐ ܡܨܠܐ ܠܐܠܗܐ: ܘܠܐ ܗܘ̣ܐ ܒܡܡܠܠܐ ܕܠܫܢܐ. ܗ̣ܘ ܡܪܝ ܐܡܪܝ ܕܐ̇ܬܝܐ ܫܥܬܐ. ܕܠܐ ܒܗܢܐ ܛܘܪܐ ܘܐܦܠܐ ܒܠ[...]ܫܠܡ pb. f.82r ܬܸܿܤܓܕܘܢ ܠܲܐܒܐ. ܘܲܕܠܐ ܬܘܒ ܡܬܒܲܥܝܐ ܕܘܼܟܬܗ ܗ̇ܘ ܐ̇ܠܸܦ. ܕܐܝܠ ܠܡ ܕܤܓܕܝܢ ܠܐܠܗܐ. ܒܪܘܚܐ ܘܒܲܫܪܪ ܘܠܐ ܕܢܤܓܕܘܢ. ܘܟܕ ܡܠܸܦ ܠܢ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܗܒܝܐ ܠܨܠܐ ܐܡ̇ܕ ܗܚܐ ܗܘ̣ ܓܝܪ ܐܠܗܐ. ܘܒܪܘܚܐ ܘܚܵܢܐܝܬ ܘܠܐ ܕܢܫ[...]ܦܘܠܘܣ ܬܘܒ ܗ̤ܝ ܗܕܐ ܨܠܘܬܐ [...] ܘܡܪܐ ܪܘܚܝ[...] ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܕܐܲܢܟܝܐ ܢܨܲܠܐ [...]ܡܪ ܕܡܢܐ ܠܡ ܗܟܝܠ ܐܥܒܕ. [ܐ...]ܠܐ ܒܪܘܚ ܘܐܨܠܐ [ܐ]ܦ ܒܡܲܪܥܝ[...] ܘܪܘܚܐ ܘܡܕܥܐ ܐܡܬ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܘܠܐ ܠܢܫ ܕܢܨܠܐ ܘܲܢܢܡܲܪ ܠܐܠܗܐ. ܘܫܲܪܒܐ ܕܠܹܫܢܐܠܐ ܐܲ[...]ܬܠܲܡܨܥܬܐ. ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܨܠܘܬܐ [...] ܡܢ ܠܲܫܢܐ ܗ̤ܝ ܘܠܐ ܒܠܫܢܐ ܡܨܛܲܠܝܐ [...]ܘܥ̇ܡܝܸܩܵܐ ܡܢ ܤܦ̈ܘܠܐ ܘܡܢ ܠܫܢܐ. ܘܲܡܓܼܵܘ [...ܡܢ] ܩ̈ܠܐ. [...]ܒܒܐ. ܘ̇ܠܗܠܢ ܡܢ ܙܘܲܡܵܪܐ ܘܚܟ̱ܡܬ[ܐ ܐ...]ܗ̇. [...ܐ]ܡܬܝ ܕܐܢܫ ܗܕܐ ܨܠܘܬܐ ܢܨ̇ܠܐ. ܓܡܝܪ [...]ܐ ܪܐ[...ܝܬ] ܓܒܪܝܐܝܠ [...] ܘܲܕܠܐ [ܡ̈ܠܐ...]ܘܬܗܘܢ. ܘܐܢ [ܡܸܠܐ] ܡܢ ܗܕܐ ܨܠܗܬܐ: ܘܢܫ[...]ܨܠܘܬܐ [...]ܡܪܐ ܘܲܬܼܫܢܐ. ܡܪܚܩ ܡܢ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܠܐܟܐ [...] ܗܘܐ ܠܗ ܒܪܢܫܐ ܝܫܚܝܼ[...]ܐ ܕܝܢ ܕܗܪܟܐ ܒܠ̣ܫܢܐ ܘ[ܒܦܓܐ] ܡܙܡܪ: ܘܐ̇ܡܝܢ ܒܗ[ܢܐ ܦ...] ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ. ܗ[ܢܐ] ܙܪܝܩܐ ܗ̣ܘ [ܐܝܢܐ] ܓܝܪ [ܪܐ...] ܙܠܓܘ ܡܢ ܗܢܐ ܢܟܘܠ: ܘܲܒܡܲܕܓܐ ܘܒܪܘܚܐ ܢܙܡܲ[...] ܪܘܚܢܐ ܗ̣ܘ. ܕܘܚܢܐ ܓܝܪ ܡ[...] ܘܡܢ [...] ܗܘ̇ܐ ܐܢܫ ܪܘܚܢܐ. ܥܕܡܐ ܓܝܪ ܕܦܲܠܚ ܐܢܫ ܙܒܢܐ [...] ܒܗܝ [...] ܒܪܐ ܘܠܒܪ: ܒܨܘܡܐ ܐ̇ܡܝܢܐ ܘܲܒܙܘܡܪܐ ܕ[...] ܘܒܒܘܪ̈ܟܬܐ ܐ̇ܡܝܼ̈ܢܬܐ ܘܲܒܒ̈ܥܘܬܐ: ܘܲܒܫܲܗܪܐ ܐ̇ܡܝܬܢܐ ܘܒܬܼܢܝܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ: ܘܒܥܡܠܐ ܩܲܫܝܐ ܘܝܬܲܟܼܬܿ ܘܫܐ: ܘܒܲܢܙܝܕܘܿܬܐ ܘܒܲܒܨܝܼܕܘܬ ܡܐܟܘܠܬܐ: ܘ̇ܒܗܢܝܢ ܕܫܪܟܐ ܕܠܚ̈ܡܢ ܠܕܘܒܪܗ: ܥܡ ܙܗܝܼܪܘܬܐ ܕܲܒܪ̈ܓܫܐ ܟܠܗܘܢ: ܟܕ ܡܲܠܝܐ ܢܦܫܗ ܒܟܼܠܥܕܢ ܥܘܼܗܕܢܗ ܕܐܠܗܐ: ܘܕܚܠ ܘܡ[...]ܕ ܡܢ ܫܡܗ: ܒܗܝ ܕܡܗ̇ܝܡܢܐ ܠܐ ܕܐܦ ܙܘܥ̈ܐ ܕܪܸܬܼܡܼ̈ܐ ܕܡܲܚܫܒ̈ܬܐ ܠܐ ܟܤܸܝܢ ܡܢ ܝܕܥܬܗ: ܘܡܡܟܸܟ ܢܦܫܗ ܒܕܡ ܟܠܢܫ: ܐܦ ܡܬܚܫܲܒ ܕܟܠܢܫ ܛܒ ܡܢܗ: ܐܝܟ ܕܐܦܢ pb. f.82v ܢܚܙܐ ܐܢܫ ܕܐܝܬܘܗܝ ܙܢܝܐ ܘܓܲܝܪܐ: ܘܪܘܝܐ ܘܩܛܘ̇ܠܐ: ܐܘ ܡܲܪܵܚܐ ܐܘ ܡܨܥܙܢܐ ܐܘ ܡܓܕܢܐ: ܐܘ ܐܢ ܚܛܗ̈ܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܒܝܼܫ̈ܝܢ: ܘܟܕ ܚܙܐ ܠܗ̇ܘ ܡܢ ܕܒܗܠܝܢ ܐܢܬܘܗܝ: ܡܬܡܟܲܟ ܩܕܡܘܗܝ ܘܚܫܒ ܠܗ ܕܲܡܝܬܝ ܘܩܙܝܲܒ ܠܐܠܗܐ ܝܬܝܪ ܡܢܝ: ܡܕܡܲܩܬ ܗ̣ܘ ܚܝܪܐ ܕܪܥܝܢܐ ܟܠ[...]ܠܗ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܚܲܬܿܝܬܘܬܐ ܕܡܚ[...]ܬܗ ܙܘܠܘ [...] ܩܪܒ ܠܘܬܗ ܕܝܠܗ ܕܗ̇ܘ ܕܗܟܢܐ [...]ܝܗܝ: ܒܟܠܗ ܢܦܫܗ ܡ[...] [...]ܗܝ: ܘܡܦܝܼܣ ܠܗ ܚܢܝܓܐܝܬ ܝܬܪܢܨܠܐ ܥܠܘܗܝ ܘܢܡܹܐ [ܡܢ] ܐܠܗܐ ܚܠܦ[...] ܗܝ ܕܡܛܠ. ܕܤܘܓܐܐ ܡܲܤܟܲܠ ܥܠ ܩܕܡ ܐܠܗܐ: ܘܕܤܓܝܐܬܿܐ ܚܲܝܩ ܐܢܐ ܘܐܦܠܐ ܚܕܐ ܦܪܥ̇ܬ: ܘܡܐ ܕܥܒܼܕ ܗܠܝܢ ܘܐܝܠܝܢ ܕܪܘܪ̈ܒܢ ܡܢ ܗܠܝܢ: ܐܝܠܝܢ ܕܐܢ ܒܲܫܪܪܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܘܼܵܠܝܐ: ܘܡܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܫܟܿܚ ܐ̄ܢܫ ܠܡܥܒܲܪ ܘܿܠܡܕܪ̈ܟܼܘ ܗ̣ܘ ܒܗ̣. ܗܝܕܝܢ ܡ̇ܛܐ ܐܢܫ ܠܲܡܙܲܡ̇ܪܘ ܠܐܠܗܐ ܘܠܡܫܲܒܿܚܘ ܒܗ̇ܝ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܪܘ̈ܚܢܐ. ܫܬ[...] ܗܘ̣ ܓܝܪ ܐܠܗܐ. ܘܒܫܸܬܼܩܵܐ ܡ[...]ܪ ܘܡܫܬܿܒܲܚ[...] ܒܗܘ ܙܘܡܪܐ ܘܿܒܗ̇ܝ ܬܫܒܘܚܬܐ ܒܫܘܐ ܠܗ̇. ܠܘ ܓܝܪ. ܫܬܩܐ ܕܠܫܝ ܘܐܡ̇ܪ ܐܠܐ. ܐܢ ܐܢܫ ܓܝܪ ܡܢ ܠܫܢܐ ܢܫܬܿܘܩ: ܟܕ ܠܐ [ܝܪܓ ܪܢܙ ܡܪ] ܘܢܫܲܒܚ [...] ܕܥܐ ܘܲܒܙܘܚܐ: ܗܢܐ ܒܲܛܝܼܠܵܐ [ܗܘ̣ ܒܫ]ܬܼܩܡ. ܘܚܘܼܫܒ̈ܐ ܒܝܼ̈ܫܐ ܘܦܲܗ̈ܢܹܐ ܘܡܚܫܒܬ̈ܐ [...ܬܐ ...] ܘܲܡܚܲܒ̈ܠܢ ܠܗ. ܡܛܠ ܕܫܬܸܩ ܠܗ ܡܢ ܠܒ̣ܕ [...] ܠܫܢܗ ܕܒܪܢܫܐ ܟܲܤܝܵܐ ܕܢܠܲܓܠܓ. ܒܗ̇ܝ ܓܝܪ ܡܠܐ [...]ܢܬ ܒܗܢܐ ܡܘܠܸܐ ܘܝܲܠܘܼܙܐ ܪܟܝܢܐ ܕܦܓܕܐ. ܒܗ̇ [...]ܬܼܐ ܚܘܼܪܒܥܘܐ ܕܠܓܘ ܕܪܘܚ. ܕܐܝܟ ܕܫܠܸܐ ܠܫܝܗ ܕܥܘܸܠܐ ܕܠܐ ܢܒܼܥ ܥܕܟܝܠ ܡܠܬܐ: [...] ܠܫܢܗ ܤܝܼܡ ܒܓܘ ܦܘܡܗ: ܟܕ ܙܵܘܥܐ ܕܡܠܬܐ ܠܝܬ ܠܗ. ܗ̇ܟܢܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܠܫܢܐ ܕܠܓܘ ܕܡܕܥܐ ܢܗܘܐ. ܫܠܸܐ ܡܢ ܟܠ ܡ̈ܠܐ ܘܡܢ ܟܠ ܪ̤̈ܢܝܐ܇ ܘܒܠܚܘ ܕܕܢܗܘܐ ܤܝܡ ܘ̇ܡܛܝܒܐ ܕܢܹܐܠܦ ܠܘܓܠܵܓܼܵܐ ܕܡܡܠܠܐ ܪܘܚܢܐ. ܐܢܬ ܓܝܪ ܫܬܼܡܐ ܕܠܫܢܐ ܘܐܢܬ ܫܸܠܩܐ ܕܟܠܗ ܦܓܪܐ. ܘܐ̇ܝܬ ܝܫܸܬܩܐ ܕܢܦܫܐ [...]ܝܬ ܫܠܩܐ ܕܡܕܥܐ. ܘܐܝܬ ܫܠܩܐ ܕܕܘܚ. ܫܬܩܐ ܓܝܪ ܕܠܫܢܐ܆ ܡܐ ܕܠܐ ܡܬܐܕܥ pb. f.83r ܠܡܠܬܐ ܒܝܼܫܬܐ ܘܩܫܝܼܬܐ܇ ܐܘ ܕܢܲܦܸܩ ܡܠܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܪܘܓܐ ܐܘܡܓܪܓܼܵܐ ܠܚ̣ܙܝܢܐ. ܐܘܨܲܠܝܵܐ ܠܤܬܼܘܼܪܝܐ ܐܘ ܠܡܹܐ ܟܠܩܙܲܨܐ. ܫܬܩܐ ܓܝܪ ܡܠܗ ܦܓܕܐ. ܡܐ ܕܒܲܛܝܼܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܪܓܼܵܫܘܗܝ ܡܢ ܡܨܛܲܠܝܿܢܘܬܐ ܕܠܒܼܝܫ̈ܬܐ ܘ̇ܠܤܘܥܪ̈ܝܐ ܕܠܐ ܘ̇ܠܝܢ. ܐܘܒܲܢ[...]ܐ ܕܥܹܘܼܢܕܢܐ ܕܒܲܛܝܸܠ ܡܢ ܟ[...]ܝܢ. ܫ̣ܬܩܐ ܕܝܢ ܕܢܦܫܐ܆ ܡܐܕܠܐ ܢܒܼ̈ܥܢ ܒܗ̇ ܡ̇ܚܫܒ̈ܬܐ ܤܲܢܝ̈ܬܐ ܘܲܡܥܲܟܪ̈ܢܝܵܬܐ ܕܛܲܒܬ̈ܐ. ܫܬܩܐ ܓܝܪ ܕܡ̇ܕܥܐ܆ ܡܐ ܕܬܼܐܪܟܼܘ ܡܢ ܝܪܥܬܐ ܘܚܟ̱ܡܬܐ ܡܲܚܤܪ̈ܢܝܼܬܼܵܐ܇ ܗ̇ܝ ܕܡܼܬܼܟܲܢܝܐ ܐܦ ܨܲܬܥܬܼܐ ܘܲܥܪܝܲܡܘܬܼܐ ܦܘܼܪܤܬܼܵܢܝܼܬܼܵܐ. ܗ̇ܝ ܙܡܲܥܒܸܿܕ ܒܐܝܠܝܢ ܕܨܠܸܢ ܠܤܘܥܪ̈ܢܐ ܒܝܼ̈ܫܐ܇ ܘܒܗ̇ ܗܵܕܤܝܢ ܐ̇ܡܝܼܢܐܝܬ ܠܡܲܟܝܵܢܘܬܐ ܕܚܲܒܪ̈ܢܗܘܢ. ܫ̣ܬܩܐ ܕܝܢ ܕܪܘܚ܆ ܡܐ ܕܫܠ̣ܚ ܡܕܥܐ ܐܦ ܡܢ ܙܘܼܥ̈ܐ ܕܪܘܿܚܢܹܐ ܥܒܝܼ̈ܙܐ܇ ܘܒܲܠܚܘܕ ܒܗ̇ ܒܐܝܼܬܘܐܬ ܢܵܒ̇ܗܝܢ ܟܠܗܘܢ ܙܵܘܥܘ̈ܗܝ. ܘܒܗܠܝܢ ܫܬܿܩ ܫܪܪܙܐܝܬܿ. ܘܡܲܕܓܼ̈ܫ ܪܸܫܬܸܩ ܫܸܬܩܐ ܕܓܠܝܗ̇. ܗ̇ܠܝܢ ܕܕ̈ܓܐ ܘܡܘܼܫܚ̈ܬܐ ܐܢ̄ܬ ܒܫܼܬܩܐ ܘܲܒܡܿܡܼܠܠܐ. ܐ̇ܢܬ ܕܝܢ ܐܢ ܠܗܠܢ ܕܠܥܠ ܠܐ ܡܛܝܬ: ܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ ܪܚܝܼܩ ܐܢܬ ܡܢܗܘܼܢ. ܩ̇ܘܐ ܒܗ̇ ܠܝܢ ܪܸܠܬܚܬܿ. ܕܐܢܬܗܘܢ ܙܘܼܡܵܪܐ ܘܬܫܒܘܞܬܐ ܕܠܫܢܐ. ܘ̇ܒܗܝܢ ܙܡܲܪܘܼܫܒܿܚ ܠܐ ܠܗܐ[...]ܚܦܝܼܛܘ̈ܬܐ ܘܲܒܕܚ̱ܠܬܐ ܕܦܲܐܝܐ ܠ[...]ܡܪ ܘܫܒܚ ܠܗ ܒܩܠܐ ܘܿܒܠܫܢܐ. ܘܥܡ̣ܠ ܒܗ̇ ܒܬܫܡܫܬܟ܆ ܥܕܡܐ ܕܡ̇ܛܐ ܐ̇ܢܬ ܠܚܘܒܐ. ܕܚܲܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ܟܐܢܐܝܬܼ܆ ܘܟܼܢ ܡܼܫܬܘܹܐ ܐܢ̄ܬ ܕܬܲܞܒܼ[...] ܚܘܒܐ ܗ̇ܘ ܘܼܟܝܢܐ܇ ܗܘ̇ ܕܐܬܝܗܸܒ ܠܵܢ ܒܚܘܼܙܲܬܢ. ܘܡܐ ܙܲܬܢܝܼܬ ܡ̈ܠܐ[...]ܘܬܐ: ܗܢ̈ܝܢ ܕܒܗܝܢ ܡܦܣ ܐ̇ܢܬ ܕܐܝܟ ܕܠܲܚܡ̈ܢ ܠܫܹܐܠ̈ܬܐ ܕܩܕܡ ܐܠܗܐ܆ ܠܐܗܘܼܐ ܕܬܼܬܼܥܐ ܐ̈ܢܝܢ ܒ̇ܠܚܟ ܡܼܬܒܹܿܥܐ ܠܟ܆ ܐܠܐ ܕܢܗܘܐ ܐ̇ܢܬ ܩܢܘܡܟ ܗ̈ܢܝܼܢ ܡ̈ܠܐ ܟܕ ܒܥܒ̈ܙܐ ܡ̣ܬܚ̈ܘܝܢ ܒܟ. ܒܬܼܢܝ̇ܐ ܓܝܪ ܫܚܝܼܡܐ ܠܝܬ ܝܘܼܬܪܥܐ. ܐܠܐ ܕܗ̈ܢܝܼܢ ܡ̈ܠܐ ܕܬ̇ܢܐ ܐ̇ܢܬ ܢܬܓܲܫ̈ܡܢ ܒܟ ܒܥ̇ܒܕܐ ܘܐܝܢ ܗ̇ܘ ܕܒܟ ܡܙܝܼ̈ܓܢ ܗ̇ܟܢܐ ܬܗܘܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܬܸܿܬܼܚܙܐ ܒܪܢܫܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܤܓ̈ܝܐܐ [...]ܘܢ ܘܢܐ[...] ܡܢ ܕܘܼܡܝܐ ܕܒܟ ܬܘܒ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܥܠ ܙܢܝܼ̈ܗ̇ ܕܝܠܗ̇ ܕܨܠܘܬܐ. ܫܘ̇ܐ ܐ̇ܢܬ ܠܫܘܒܚܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܬܘܼܩ̈ܢܲܝܟ ܐܠܗ pb. f.83v ܐܚܕܟܠ. ܥ̇ܒܘܕܐ ܘܡܲܬܼ[...] ܕܟܠܢ ܕܗܘ̣ܐ [...] ܕܡܛܠ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܝܢ ܥܒ̈ܕܝܟ ܘܠܐ ܡܬܡ̈ܢܝܵܢ ܬ[...]ܠܐ ܡܤܬܿܝܟܝܢ ܬܘܼܩ̈ܢܝܟ. ܘܠܐ ܡܬܿܬܟܝܼܠ ܥܘܼܬܪܐ ܪܩܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܟ. ܪܒ ܐܢܬ ܒܝܕܥܬܟ. ܫܒܝܼܚܬ ܒܚܟ̱ܡܠܟ. ܥܠܲܝ ܐܢ̄ܬ ܒܤܘܼܟܿܠܟ. ܓܚܸܙ ܐ[...]ܝܢܟ. ܟܤ̤ܐ ܐܢܬ ܒܐܝܼܬܘܬܟ. ܬܡܝܸܗ ܐܲܢܬ ܒܐܠܗܘܬܟ. ܚܲܝܠܬܢ ܐ̄ܢܬ ܒܪܒܘܬܟ. ܓܲܢܒܿܪ ܐܢ̄ܬ ܒܤܹܘܼܪܢܝܟ. ܩܲܠܝܼܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܦܘܩ̈ܕܢܝܢ. ܘܠܝܬ ܕܲܪܚܡܬ ܘܝܲܩܪܬ ܡܢ ܒܪܢܫܐ. ܒܟܠܗܘܢ ܥ[...]ܐ ܡܛܠ ܕܡܢ ܥܦܪܐ ܕܐܪܥܐ ܐܝܼܬܲܝܗ̇ ܓ[...]ܠܬܼܵܗ. ܘܒܩܠܐ ܘܿܒܡܠܟܐ ܓܒܲܠܬܿܝܗܝ. ܡܢ ܕܚܝܼܚܐ ܐܢܬܘܗܝ ܬܘܼܩܢܹܗ܆ ܘܡ̇ܠܟܿܐ [...] ܕܒܪܝ̈ܬܐ ܥܒܲܕܬܿܝܗܝ. ܡܢ ܐܲܕܡ̱ܬܼܵܐ ܐܝܢܘܗܝ ܕܘܲܟܿܒܼܐ ܕܦܓܪܗ܆ ܘܨܠܸܡ ܐܝܼܬܘܬܟ ܟܲܢܝܼܬܿܝܗܝ ܘܩܬܝ ܕܿܐܵܘܕܲܝܬܿܝܗܝ ܠܨܠܡܟ ܘܢܲܩܬܝܗܝ. ܠܬܘܼܩܢܟ܆ ܤܥܲܪܬܿ ܠܘܬܗ ܪ̤̈ܒܘܿ ܛܹܒܬ̈ܐ. ܕܹܠܝܬ ܠܗܝܢ ܡܹ̈ܢܝܵܢ. ܐܝܠܝܢ ܕܟܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡ[...]ܝܢ܆ ܙܵܟܝܐ ܬܫܥܝܼܬܗ̇ ܡܢ ܡܡܼܠܠܐ ܐܢܫܝܐ ܘܠܫܢܐ ܒܲܤܪ̈ܢܝܐ. ܘܒܟܠ ܦܘܼܪ̈ܤܸܝܢ ܠܐ ܨܒ̇ܐ [...]ܢܬ ܒܲܐܒܕܢܢ ܐܠܐ ܒܚ̈ܝܢ. ܚܲܟܿܡܬܿܢ ܒܚܟܡܬܟ܆ ܘܤܲܟܸܿܠܬ ܠܫܲܒܼܪܘܬܢ ܒܝܕܥܬܟ. ܕܚܡ ܐܢ̄ܬ ܠܙܕܝ̈ܩܐ. ܚ̇ܕܐ ܐܢ̄ܬ ܒܬ̈ܝܒܐ. ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܟܐܒ̈ܝܕ ܕܢܫܬ ܟܤܘܢ. ܡܪܪܸܡ ܐܢ̄ܬ ܠܚ̈ܛܝܐ. ܚ̇ܐܢ ܐܢ̄ܬ ܠܙܲܘ̈ܝܐ. ܡܲܦܢܐ ܐܢ̄ܬ ܠܛܥ̈ܝܐ. ܡܟܲܢܸܫ ܐܢܬ ܠܲܡܒܲܪ̈ܕܐ. ܡܩܲܙܸܒ ܐܢ̄ܬ ܠܙܚ̈ܝܩܐ ܐܝܠܝܢ ܕܪ̈ܝܚܝܼܩܝܢ ܡܢ ܩܘܫܬܐ ܘܡܲܒ̱ܥܕܝܢ ܡܢ. ܫܪ̈ܙܐ ܘ̈ܡܚܬܐ ܐܢ̄ܬ ܠܗܘܢ ܢܪܥܐ ܪܒܐ ܕܡ[...]ܚܡܥܘܬܟ ܕܢܲܩܫܘܢ ܒܗ܆ ܕܡܢ ܬܡܢ ܢܫܟܚܘܢ ܦܪܗܤ̱ܝܐ. ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܼ̈ܠܒܿܥܝܢ ܠܩܘܼܝܿܡܐ ܕܚ̈ܝܗܘܿܢ. ܕܗܘ̇ ܥܠܡܐ ܕܥܬܼܝܕ ܘܕܬܝܢ. ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐܢ̄ܬ. ܫܼܐܲܠܘܼ ܘܡܲܬܝܗܸܒ ܠܟܘܢ. ܒܥܘ ܘܬ[...]. ܩܘܿܫܘܼ ܘܡܼܬܦܬܲܚ ܠܟܘܢ. ܠܐ ܡܲܗܡܹܐ ܐܢܐ ܕܐܫܡ̇ܥ ܨܠܘ̈ܬܟܘܢ. ܘܐܨܘܼܬ ܒ̇ܥܘܬܟܘܢ ܘܐܩܒܸܿܠ ܬܘܕܝܬܟܘܢ. ܘܠܐ ܟܠ̇ܐ ܐܢܐ. ܫܐܠ̈ܬܝ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܘܼܫ̈ܐܠܝܢ ܠܝ. ܘܠܐ ܐ̇ܚܕ ܐܢܐ ܬܕܥ̈ ܕܚ̈[...] ܒܐ̈ܦܝ ܚ̈ܛܝܐ ܕܗ̇ܘܝܢ ܬܲܝ̈ܒܐ. ܚܵܣ ܠܝ ܓܝܪ ܕܐܗܘܸܐ ܛܠܘܡܐ ܕܡܘܬܟܘܢ ܩܠܚܘܕܕܝܢ ܗܕܐ ܒ̇ܥܐܢܐ܆ ܕܫܐܠܘ ܒܚܘܒܐ ܘܬܤ[...] ܒܥ̣ܘ ܒܲܚܦܝܛܘܬܐ ܘܫܟܿܚܘܢ. ܩܘܿܫܢ ܒܪܚ̱ܡܬܐ ܘܒܬܲܚܝ[...] ܘܢܬܦܬܿܚ ܠܟܘܢ. ܡܢ ܒܬܝ ܕܟܸܢܸܫܬܿܢ ܡܢ ܦܗܝܐ ܕܚ̈ܛܗ̇ܝܢ: pb. f.84r ܘ[...]ܬܢ ܡܢ ܛܘܥܝ ܘܚܵܘܢܬܢ ܬܪܓ ܒܙܘܿܬܵܟ ܕܢܥܘܠ ܒܗ܆ ܠܐ ܤ[...]ܚܫܘܿ ܟܘܼܬܗܘܢ ܕܡ̈ܝܥܝܢ ܘܠܐ ܝܕܗܬܗ ܕܛܘܿܗ[...]ܢܘܬܗ ܪܟܝܢܢ܇ ܕܡܢ ܘܠܝܠܬܼܐ ܢܐܬܐ ܠܘܬܟ. ܘܢ[...] ܒܬܪܥܢ ܘܢܥܘܿܠ ܠܒܝܬ ܓܪܟ. ܘܢܤ̇ܒ ܡܢ ܬܡܢ ܫܪܵܐ[...]ܗܠܝܢ ܕܡܢܟ ܐܲܪܚܩܵܢܵܢ ܥܕܡܐ ܕܫܲܕܪܬ ܠܢ ܡܢ ܠܘܬܟ ܒܫܢܘܫܬܐ ܐܢܙܓܕܐ ܚ̇ܟܝܡܐ܇ ܕܢܗܘܐ ܠܢ ܗܲܕܚܐ ܘܕܪܫ ܐܘܼܪܚܐ ܕܢܐܬܐ ܠܘܬܟ. ܗ̇ܘ ܕܠܗ ܝܵܗܒܐ ܕܢܗܘܐ ܡܲܚ̱ܠܼܡܵܢܐ ܕܟܐܒ̈ܝܼܢ. ܘܡܲܐܤܝܵܢܐ ܕܡܲܚ̈ܘܬܢ ܘܥܵܳܨܘܒܼܵܐ ܕܚܒܼܵܪܬܢ. ܘܟܕ ܐܬܐ ܠܘܬܢ ܒܬܤܓܕܘܬܐ ܕܕܚ̇ܡܝܼܢ: ܠܐ ܐ̇ܩܸܚܨ ܠܢ ܛܵܠܘܿܡܘܬ ܪܟܝܢܢ. ܘܠܐ ܟܫܵܢ ܒܚܵܘܒ̈ܬܢ. ܘܠܐ ܬܲܒܼܥܲܢ ܒܡܲܤܟܿܠܵܢܘܬܢ. ܘܠܐ ܡ̣ܐܢܸܬ ܠܗ ܒܟܼܐܒ̈ܝܢ. ܘܠܐ ܢܪ̤ܬ ܠܗ ܡܢ ܚܒܼܵܪ̈ܬܢ. ܘܠܐ ܓܥܸܨܬ ܢܦܫܗ ܡܢ ܡܲܤܝܘܼܬܲܢ ܘܤܲܪܝܘܬܢ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܐܙܤܢܐ ܡܗܝܼܪܐ ܘܚܟܝܡܐ ܪܓܸܠܝܢ ܠܗ ܙܢܝܼ̈ܐ ܕܟܠܗܘܢ ܟܐܒ̈ܝܢ: ܘܝ̇ܕܥ ܚܘܼܠܡܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܟܘܪ̈ܗܢܲܝܢ: ܘܠܐ ܥܲܤܩܵܐ ܠܗ̇ ܕܢܩܲܙܒܹ̇ ܠܗܘܢ ܤܲܡܵܡ̈ܢܐ܆ ܗ̇ܟܢܐ ܐܼܬܚ̇ܫܲܚ ܥܡܢ ܒܨܒܝܢܐ ܢܓܝܼܪܐ܇ ܘܝܒܲܚܝܵܐ ܝܫܦܝܼܥܵܐ ܘܒܪ̈ܚܡܐ ܡܬܚ̈ܝܹܐ. ܘܓܠܐ ܠܢ ܕܡܢ ܡܵܢ ܐܼܫܬܪܸܪ ܘܡܢ ܠܘܬ ܡ̇ܢ ܐܬܐ܇ ܘܐܵܘܕܥ ܠܢ ܥܠ ܥܘܼܬܪܐ ܫܒܝܼܚܐ ܕܛܝܩܘܬܟ܇ ܕܐܫܲܕܬܿܝܗܝ ܥܠܝܢ ܥܲܬܿܝܼܙܐܝܬܿ. ܟܕ ܠܐ ܫܘ̇ܝܢ ܗܘ̣ܝܢ. ܕܗܘ̣ܐ ܡܡܠܹܐ ܤܢܝܼܩܘܬܼܗ ܕܓܢܤܢ. ܘܡܲܥܬܿܝ ܡܲܤܟܹܿܝܘܬܗ ܕܟܝܢܢ. ܘܐܼܫܬܿܟܝ ܠܢ ܥܠ ܝܲܨܢܦܘܬܹܗ ܕܚܝܟ. ܕܒܲܫܵܩܵܐ ܛܲܥܢܐ ܤܓܝܐܐ ܝ̇ܨܦ ܐ̄ܢܬ ܕܟܠܢ. ܘܠܐ ܡܲܪܦܹܐ ܐ̇ܢܬ ܠܵܢ ܕܢܹܐܒܪܒܼܵܐ ܒܕܢܐ ܕܫܘ̇ܝܢ ܗܘ̣ܝܢ ܠܗ ܡܛܠ ܥ̇ܒ̈ܕܝܢ ܒܝ̈ܫܐ. ܘܒܲܪ̤ܩ ܠܵܢ ܒܛܝܼܠܵܘܬܐ ܕܕܚ̇ܡܝܼܟ. ܕܐ̇ܡܝܼܢܝܐܝܬ ܒܛܝܸܠ ܠܟ ܥܠ ܟܠ: ܘܠܐ ܡܲܗܒܡܹܐ ܐܢܬ ܡܢ ܩܘܼܝܵܢܐ ܕܚ̈ܝܐ ܕܟܠ. ܘܐܫܟܿܚܢܢ ܘܝܕܥܢ. ܫܲܪ̈ܢܪܐܝܬ. ܕܠܐ ܡܼܬܛܼ̈ܠܡܵܢ ܫܹܐܠ̈ܬܢ ܡܐܕܫ̈ܐܠܝܢܢ ܡܢܟ܆ ܘܠܐ ܡܬܟ̈ܠܝܢ ܡܢܢ ܡܘܗܒ̈ܬܐ ܡܐܕܒ̇ܥܝܢ ܡܢ ܒܝܬ ܓܙܟ ܥܲܬ̇ܝܪܐ. ܘܠܐ ܡܬܬܝܼܕ ܒܐ̈ܦܝܢ ܬܕܥ̈ܝ ܕܚ̈ܡܝܟ ܐܡܬܝ ܕܨܒܝܢܢ ܠܡܥ̇ܠ ܒܗ. ܘ̇ܒܗܢܐ ܐܤܟܡܐ ܐܲܠܸܦܬܿܢ ܘܐܲܪܬܝܼܬܿܢ ܚܟܝܡܐܝܬܼ. ܕܠܐ ܗܘ̣ܐ ܐܝܼ̈ܩܹܐ ܢܫܐ̇ܠ ܘܠܐ ܝܫܝܼܥܵܐܝܼܬ ܢܩܥܐ. ܘܠܐ ܫܚܝܼܡܐܝܬ ܢܩܘܫܝܼܐ ܠܐ ܬܲܩܢܵܐܝܬ ܘܓܼܵܘܢܐܝܬ ܘܦܪܘܫܐܝܬܼ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܦܸܐܐ ܠܝܕ[...]ܗ̇. ܕܗ̇ܘ ܕܗܠܝܢ ܐܲܠܸܦ ܠܢ ܒܫܲܪܒܐ ܕܝܨܠܘܬܐ ܘܲܕܡܲܠܦܢܘܬܐ ܕܚܫܚ ܠܟܠܢܫ ܕܒܥ̇ܐ ܕܢܬܘܒܝ ܡܢ ܚ̈ܛܗܘܗܝ. ܐܲܦܢܢ ܠܘܬܟ ܡܲܦܢܹܐ pb. f.84v ܠܛܥ̈ܝܐ. ܡܛܠ ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܒܛܥ̈ܝܐ ܕܢܬܦܥܘܢ ܠܘܬܟ. ܒܥܝܼܗ̇ ܠܲܐܒ̇ܝܕܘܬܝ ܡ̣ܫܟܚ ܠܲܐ ܒܝ̈ܕܐ. ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܗ̣ܘ ܡܫܒܚܵܢܐ ܕܐ̇ܒ̇ܝܕܘܬܢ. ܕܪܘܿܫ ܠܢ ܐܘܪܚܐ [...]ܢܪܕܐ ܒܗ̇ ܠܘܲܥܕܐ ܕܚܘܼܒܵܟ ܚܲܢܢܐ ܩܢܚܵܢ ܘܚܝܢ. ܕܒ̇ܙܝܢ ܒܲܫܒܝ̈ܠܝܟ ܬܪ̈ܬܨܐ. ܕܐܹܬܹ̇ܐ ܠܘܬܪܚ̈ܡܝܟ ܡܪܚܡܢܐ ܘܐܬܙܚܲܡܥܝܠܢ. ܢܲܛܲܪ ܗܲܠ̈ܟܢܬܢ ܒܐܘܪܚܟ ܡܢ ܫܵܪ̈ܥܬܼܐ ܪܚܛܝܬܐ ܡܪܝ̈ ܕܠܐ ܚܲܝܓܪܢ ܤܛܐ ܡܢ ܬܘܼܟܠܢܐ ܫܲܪܝ̈ܙܐ ܕܥܠܝܟ. ܫܸܪܝܵܢܐ ܕܫܪ̈ܙܐ ܝܲܠܒܫܲܢ ܩܘܫܬܿܟ ܡܪܝ̈. ܐܝܟ ܝܫܘܼܙܐ ܚܲܤܝܼܢܐ ܢܟܪܟܲܢܝ ܡܢ ܝ̇ܡܝܢܝ ܘܡܢ ܤܸ[...]. ܙܠܲܡܐ ܢܦܲܓ̇ܥ ܒܝ ܬܡܵܢ ܒܥܠܕ ܒܒܝ. ܘܢܦܟܪ ܩܢܘܡܝ ܡ̣ܢ ܡܲܪܕܝܼܬܐ ܕܐܘܼܪܚܟ. ܘܢܥ̇ܙܩܠ ܗ̈ܠܟܬܝ ܡܡܨܝ̈ܕܬܗ̇. ܘܡܲܫܒܝܼ̈ܠܐ ܟܲܪܒܸ̈ܐ ܕܛܵܥܝܘܬܗ ܢܲܦܫܗܹܝܘܗܝ ܠܪܥܝܢܝ. ܚܤܘܟܲܝܗܝ ܡܢ ܡܲܙܪܝܼܬܵܐ ܕܥܘܼܠܐ ܠܥܒܕܟ ܡܪܝ̈. ܪܠܡܐ ܢܒܲܙܚ ܒܝ ܒܝܼܫܐ ܘܤܵܗܐܐ. ܠܐ ܡܪܝ ܢܫܬܿܠܛܘܢ ܥܠܝ ܚ̈ܫܐ ܘܫܐܕ̈ܐ ܐܝܟ ܕܢܸܫܒܿܘܿܢ ܠܢܦܫܝ ܒܲܚܛܝܬܐ܇ ܘܲܢܟܲܬܿܡܘܢ ܠܗܲܝܡ̈ܝ ܒܲܪ̈ܓܝܓܬܐ܇ ܘܐܘܤܦ ܥܘܠܐ ܥܠ ܥܘܼܬܝ ܘܟܘܼܬܼܡܬܐ ܥܠ ܟܘܬܡ̈ܬܝ. ܐ̇ܫܝܓܲܝܢܝ ܡܢ ܥܘܼܠܝ ܒܡ̈ܝܐ ܕܟܼ̈ܝܐ ܕܫܘܼܒܩܢܐ [...]. ܘܲܡܙܘ̈ܩܲܝܢܝ ܡܢ ܟܘܼܬܡ̈ܬܝ ܩܤܲܡܵܐ ܕܿܚܝܟ. ܘܪܘ̈ܣ ܥܠܝ ܙܘܦܵܐ ܕܕܚ̈ܡܝܟ ܘܐܼܬܕܟܹܿܐ ܡܢ ܚ̈ܛܗܝ ܘܡܐ ܕܕܟܝܬܿܢܝ ܡܢ ܚ̈ܛܝܗܝ ܒܝܕ ܕܘܢܐ ܕܛܝܒܘܬܟ܆ ܗܲܒ ܠܪܥܝܢܝ ܕܘܝܵܐ ܘܚܲܠܫܐ ܡ̈ܠܐ ܕܬܘܙܝܬ ܐ̇ܝܕܐ ܩܙܹܒ ܠܟ ܚܠܦ ܬܲܕܘܝܬܐ ܕܚܲܝܵܒܘܬܝ. ܢܗ̇ܘ̈ܝܢ ܠܨܒܝܠܟ ܡܠܘܗ̈ ܝܕܦ[...] ܐܝܟ [...]ܒܢܐ ܡܪܝ. ܘܕܬܩܒ̈ܠܢ ܠܚܘܒܐ ܝܫܦܝܼܥܐ ܕܐܠܗܘܬܟ. ܠܘܬܟ ܢܗܘܘܢ ܚܵܢܝܢ ܚܘܫ̈ܡܝܕܐ ܐ̇ܡܝܼܢܐܝܬ. ܘܒܘܟܠܙܒܢ ܒܟ ܢܗܘܐ ܕܢܝܗ ܕܠܡܪ ܥܵܕܘܪܪ̈ܘܦܪܘܩܥ. ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܠܝ ܕܢܝܐ ܐܚܪܢܐ ܠܒܪ ܡܢܟ. ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܤܲܒܪܐ ܐܚܪܢܐ ܠܲܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܕܒܗ [...] ܐܠܐ ܐܢ ܤܲܒܪܟ. ܕܗ̤ܘ ܢܬܠܵܘܐ ܠܝ ܒܲܦܓܕ ܘ̈ܒܪܘܚ. ܒܪܸܬܢܢ ܘܲܒܪ ܥ̈ܬܝܕܢ. ܕܡܢܟ ܢܗܘܐ ܛܥܝܼܢ ܐܠܦܐ ܕܪܥܝܢܢ ܘܲܡܕܒܪ ܠܗ̇ ܡܪܝ ܕܠܡܐ ܟܕܬܸܿܕܪܐ ܒܝܡܐ ܕܥܠܡܐ ܢܛܲܒܿܥܘܼ ܢܗܓܲܠܠܐ ܡ̈ܫܝܐ ܘܟܝܡܘ̈ܢܐ ܕܚ̈ܛܗܐ. ܒܐ[...]ܝܟ ܬܗܘܐ ܤܝܼܡܐ ܢܦܫܢ ܥܡ ܗܕܡ̈ܝܢ ܡܪܝ. ܡܛܠ ܕܐ̇ܢܬ ܫܠܝܛ ܐ̇ܢܬ ܥܠ ܡܘܬܢ ܘܐܦ ܥܠ ܚܚ̈ܝܢ. ܐܝܟ ܕܫܦ̇ܪ ܠܲܨܒܝܢܟ ܢܗܘܐ ܠܝ ܚܢ̇ܝܟ. ܘܐܝܟ ܙܡܢܚ ܠܐ ܠܗܘܬܟ ܢܲܤܬܥܲܪܨ ܐܕܝ. ܘܐܝܟ ܕܦܐܸܐ ܠܝ̇ܕܥܬܟ ܕܒܙ[...] ܕܠܐ ܢܤܛܘܿܢ ܙܘܥ̈ܝ ܘܗܕܡ̈ܝ ܠܒܪ ܡܢ ܐܘܪܚܟ. ܠܐ ܡܪܝ pb. f.85r ܢܗܘܘܢ ܠܝ ܥܘܼܘܵܟܼ̈ܐ ܘܬܼܘܩ̈ܠܬܐ ܒܲܫܒܝܠܝ ܡܲܕܪܝܼܬܝ ܙܠܘܬܟ܆ ܕܠܐ ܢܚܕܐ ܠܝ ܒܥܠܝ ܒܒܪ. ܡܐ ܕܤܵܛ̇ܝܵܢ ܕܓܠ ܡܢ ܐܘܼܪܚܟ. ܕܚ̈ܝܠ. ܗܲܒܠܝ ܕܐܪܕܐ ܒܐܘܼܪܚܐ ܬܪܝܲܨܬܿܐ ܕܦܘܩ̈ܕܢܝܟ ܕܚ̈ܝܼܡܹܐ. ܪܒܗܘܢ ܢܗܘܐ ܠܝ ܕܐܡܢܲܥ ܠܲܠܡܹܐܝܢ ܛܝܒܘܬܟ܆ ܤܡܸܟ ܗܠܵܟܬܼܝ ܒܲܫܒܝܼ̈ܠܐ ܕܢܡ̈ܘܤܝܟ ܩܕܢ̈ܫܐ܆ ܕܗܢܘܢ ܢܤܲ[...]. ܥܒܼܕܟ ܐܢܐ ܘܼܵܒܪܗ̇ ܕܐܲܡܫܬܟ ܡܪ̈ܐ ܡܵܪ̈ܘܬܐ܇ ܘܲܫܒܼܵܢܝܚ ܒܝܼܫܐ ܡܢ ܨܐܕܝܟ. ܡܛܠ ܕܐ̇ܪܓܸܿܫ ܒܪܦ̇ܝܘܼܬ ܕܘܡܪ̈ܝ: ܗܘ̇ ܕܿܫܒܸܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗܟܠܗ ܟܝܢܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܒܝܕܥ̣ܒܼܵܪ ܦܘܩܕܢܐ ܘܥܠ ܐܝܠܢܐ: ܘܲܦܠܝܼܚ ܒܢ ܘܫܲܥܒܸܿܕ ܠܢ ܚܲܪ ܡܵܢܐܝܬ: ܙܒܢܐ ܟܠܗ ܕܐܠܵܦܐ ܚܡܫܐ ܕܫܢ̈ܝܐ: ܥܕܡܐ ܠܡܐܝܬܗ ܕܡ̇ܚܝܵܢܢ ܡܫܝܚܐ ܡܚܲܪܪܢܹܗ ܙܟܝܢܢ: ܗܘ̇ ܪܸܫܪܝܗܝ ܠܫܘܼܠܛܢܗ ܘܫܲܩܠܵܗ ܠܚܪܗ ܡܢ ܨܘܪܢ: ܘܬܲܒܼܪܗ ܠܥܘܼܤܹܗ ܡܲܕܝܼܪ̈ܐ. ܘܒܝܼܪ ܗ̇ܟܢܐ ܨܒܐ ܠܡܦܠܚ. ܡܛܠ ܕܐ̇ܪܓܸܿܫ ܕܐܢܐ ܒܚܹܐ ܪܘܬܝ ܨܒܝܵܢܝ ܝܫܙܹܝܵܬܼܵܗ̇ ܠܲܐܤܝܼܪܘܬܐ ܕܚܘܒܝ ܕܠܘܠܟ: ܘܐܲܫܠ̇ܡܐ ܢܦܫܝ ܥܡ ܗܕܡܵܝ ܠܡܫܬܲܡܥܵܢܘܬܐ ܕܟܠ ܕܓ̤ܿܐ܆ ܒܗ̇ܢܐ ܦܘܼܪܤܵܐ ܐܦ ܗܘ̣ܐ ܐܫܟܚ ܠܗ ܥܸܠܬܐ܆ ܘܲܫܒܼܵܢܝ ܒܲܚܛܝܬ ܐܝܟ ܕܒܫܒܝܐ. ܒܨܒܝܢܝ ܕܒܼܪ̈ܢܝ. ܟܡܐ ܙܒ̈ܢܝܼܢ ܦܫܚܸܝܼܢ ܗ̣ܘ ܘܢܓ̈ܕܐ [...]ܒܘ[...]. ܘܐܦ ܠܗ ܠܫܲܒܿܢܐ ܐܢܼܬ ܗܘ̣ܐ ܠܵܗ ܠܡܫܬܲܒܗܪܘ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܡܫܟܚ ܝܬܝܪܐܝܬ ܘ̇ܠܐ ܠܝ ܕܐܹܠܲܐ ܘܐܒܼܟܹܿܐ. ܙܟܕ ܒܪܚܹܐܪ̈ܐ ܐܝܬܝ ܗܘ̇ܝܬ ܡܢ ܥ̇ܒܘܕܹܐ܆ ܦܠܚ̇ܬ ܥܲܒܼܙܘܬܐ ܠܥܒܼܕܐ ܡܵܪܘܕܐ܆ ܘܐܲܤܪ̈ܬܗ̇ ܠܫܲܪܝܘܬܐ ܕܚܹܐ ܙܘܿܬܝ ܒܨܒܝܢܝ. ܬܚܝܬ ܡܵܙܘ̇ܬܵܗ ܕܗ̇ܘ ܕܡܢ ܢܘܓܪܐ ܫܕܐ ܠܲܐܟܼܤܘܪܝܐ܇ ܘ̇ܠܗ̇ܘܕܝܢܐ ܥܲܙܝܙܐ ܪ̤ܡܪܡ̇ܢ ܠܗ ܗ̇ܘ܇ ܡܛܠ ܦܲܩܙܘܬܗ ܘܚܲܙܡܘܬܗ ܡܘܿܡܫܲܥ̱ܝܘܼܬܼܗ. ܒܝܲܬܿܝܼܪܐ ܡܛܝܲܒ ܐܢܐ ܕܐܫܘܹܐ ܠܗ̇ܘ ܕܝܼܢܹܐ ܡ̇ܪܢܼ̈ܙܐ܇ ܙܐܪܦܝ̇ܬ ܡܵܙܘܿܬܐ ܕܡܪܐ ܕܥܠ ܟܠ ܫܠܝܼܛ܇ ܘܐܲܫ̱ܠܡ̇ܬ ܢܵܦܫ ܠܦܘܠܚܢܐ. ܙܥܒܼܕܐ ܡܫܲܦܠܐ ܥܒܸܕܥܒܪܼ̈ܐ܇ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܕܐܬܼܩܲܦܲܚ ܡܢ ܡܢ ܝܵܕܘܥ̈ܐ. ܘܐܼܬܒܲܙܚ̇ ܡܢ ܦܙܘ̈ܫܐ ܘܐܙܪܓܲܪ ܡܢ ܫܲܪ̈ܝܙܐ܇ ܘܚܵܒ ܡܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܘܬܐܦܲܪܣ܆ ܡܢ ܩܙܝܼܫ̈ܐ܇ ܘܐܬ̱ܢܕܙ ܡܢ ܪܚ̈ܡܢܝ ܗܙ̇ܗܘܢ. ܗܘ̇ ܕܡܛܠ ܚܤܵܡܗ ܪܸܒܕܝ̇ܫ ܓܒܝܠܬܢ ܩܕܡܝܐ܇ ܐܤܬܝܦ pb. f.85v ܡܢ ܝܫܘܒܚܗ ܘܐܫܬܸܿܕ ܡܢ ܪܒܘܬܗ̇. ܘܐܬܙܲܚ̈ܩ ܡܢ ܤܪܕܐ ܙܲܗܝܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܒܢ̈ܝ ܓܲܒܹܿܗ̇. ܘܒܐܝܼܕܐ ܒܐܢܕܐ ܫܘ̣ܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܟܼܠ̈ܒܿܐ ܘܕܡܪܝܼ̈ܕܹܐ܇ ܘܲܙܢܬܵܕܝܼܫ ܡܢ ܚܘܘ̈ܬܐ ܘܲܥܩܲܙܒ̈ܐ ܘܙܚܫܢ ܙܸܐܪܥܐ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܦܪܘܩܢ. ܒܒܼܵܥܘܼ ܡܢܟ ܐܠܗܐ ܡ̈ܕܐ ܡܙܘ̈ܬܐ܆ ܒܓܼܵܥܲܝܟ ܡܠܟܐ ܡܠܸܟ ܡ̈ܠܟܹܐ. ܐܹܝܢ ܐܠܗܐ ܕܕܘܚܠܐ ܕܠܐ ܒܤܲܪ. ܐܢܗܸܘ ܕܩܛܲܠܬܢܗܝ ܠܲܢܘܝܼܠܐ ܒܝܕ ܦܓܪ̈ܐ ܕܒܪܓܢܤܢ: ܘܐܢ̄ܬ ܤܚܲܦܬܢܗܝ ܠܢܟܲܘܿܠܵܐ ܒܒܙܢܫܐ ܒܲܪ ܛܘܿܗ ܡܢ ܙܲܠܒܼܫܐܝܗܝ ܒܐܠܗܘܬܟ: ܘܐ̇ܢܬ ܦܟܲܪܬܿܝܗܝ ܠܫܲܒܿܝܢ ܒܡܠܟܐ ܕܡܢܢ: ܘܐܲܦܢܝܬܗ̇ ܠܲܫܒܝܼܬܐ ܡܢ ܐܢ̈ܙܘܼܗܝ. ܫܪܝܼܢܝ܆ ܐܦ ܠܝ ܡܢ ܤܘܿܛܡܹ̈ܐ ܘܲܦܟܼ̈ܪܐ ܕܡܼܵܙܘ̈ܕܘܼܬܗ̇ ܡܪܝ̈. ܕܟܕ ܨܒܵܐ ܐܢܐ ܘܟܕ ܠܐ ܨܒ̇ܐܢܐ܇ ܦܲܟܼܪܢܝ ܒܟܠ ܐܤܟܹܿܝܡ ܕܨܸܢܥ̈ܬܼܗ. ܘܟܼܕܘܿܢܲܝܢܝ ܬܚܝܬ ܢܝܼܪܐ ܙܒܲܤܝܡܟ܆ ܕܢܝܼܚ ܘܩܲܠܝܼܠ ܠܛܵܥܘ̈ܝܗܝ. ܐܹܝܢ ܡܪܝ ܢܫܬܸܿܙܘܿܢ ܦܟܼܵܪܘܿܗܝ. ܡܢܹܝ. ܘܝܬܦܤܵܩܢ ܡܨܝܼܙܬܗ̇. ܕܥܲܪܩܠܲܢܝ ܒܙܗܝܢ ܡܢ ܘܿܠܝܬܼܐ. ܘܢܲܬܒܲܛܠܘܢ ܢܫܒܿܘܿܗܝ ܕܒܗܘܢ ܐܬܿܬܨܲܢܕܬ ܡܢ ܩܘܫܬܐ ܕܬܐܬܚ̇ܕܐ ܒܲܚ̈ܛܗܝ. ܕܐܤܬܚܦ ܘܐܦܸܠ ܐܝܟ ܕܬܘܼܒ ܠܐ ܐܩܘܼܡ. ܐܘܼܫܛ. ܠܝ ܢܡܝܢܐ ܕܪܚ̈ܡܝܟ ܘܐܲܩܝܼܡܲܝܢܝ ܡܩܝܼܡܵܢܐ ܕ̈ܢܦ̈ܠܐ. ܕܚܲܕܪܘܥܝ. ܚܵܘܒ̈ܝ ܐܝܟ ܓܲܠ̈ܠܐ܆ ܪܸܢܛܒܿܥܘܼܚܵܝ ܒܝܬ ܟܝܡܘ̈ܢܐ ܕܝܡܐ ܕܚܛܝܠܐ: ܘܠܐ ܐܫܟܿܚܬ ܠܲܡܥܲܙܵܢܘ ܠܘܼܩܒܲܗܘܢ. ܙܠܵܢܝ ܒܲܚܢܟ ܡܪܸܠܐ ܠܛܒܝܲܬܐ. ܘܠܐ ܐܹܒܲܕ ܬܡܢ ܤܒܪܐ̈ ܕܚ̈ܝܢ. ܢܫܲܬܸܿܩ ܓܲܠܹ̈ܠܐ ܕܝܡ̈ܡܐ܆ ܡܫܲܠܹܐ ܟܝܼܡܘ̈ܢܐ ܕܥܘܼܠܐ ܘܙܚܛܝܬܐ܆ ܒܥܵܐ ܠܲܐܒܝ̈ܙܐ ܘܡܲܦܢܹܐ ܠܲܫܒ̈ܥܐ ܥܒܕ ܤܒܪܐ ܠܲܙܠܐ ܤܲܒܪܐ܆ ܩܪܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘ̈ܢ ܐܝܟ ܐܢܬܝܗܘܢ܆ ܡܥܐܢܐ ܡܢܟ ܡܪܝ: ܠܐܢܗܸܠ ܤܵܩܘܿܕܗ̇ ܕܓܢܤܢ ܒܬܘܼܩܢܐ ܪܸܥ̣ܒܕ ܐܚ̈ܝܟ. ܠܐ ܢܬܼܚܬܲܪ ܤܵܢܐܗ ܕܟܝܢܢ ܒܲܐܒܕܢܗ ܕܙܝܢܢ. ܠܐܝܼܬܬܪܝܡ ܕܫܗ ܕܒܥܠܕ ܒܒܗ ܕܛܘ̇ܗܡܲܢ. ܡܐ ܕܲܚܢܢ ܪܸܫܙܟܲܢ ܠܕܝܼܢܐ ܕܓܗܢܐ܇ ܘܿܠܬܘܼܒܥ̇ܢܐ ܥܲܙܝܼܢܐ ܕܟܐܢܘܬܟ. ܠܐ ܬܸܿܤ̇ܩ ܠܙܹܝ̇ܫ ܪܓܬܗ ܡܐ ܕܐܫܬܸܿܙܝܼܢ ܠܐܒܙܢܢ. ܡܛܠ ܕܨܠܡܵܟ ܟܲܢܝܬܿܢܝ. ܚܘܐܣ ܥܠ ܨܠܡܟ ܡܪܝ̈. ܘܠܐ ܬܸܿܬܠ ܝܙܬܿܘܬܟ ܚܤܕܐ ܠܒܝܼ̈ܫܐ. ܠܦܘܼܠܚܢܐ ܘܲܠܗܒܘܠܐ ܙܹܡܵܪܘܿܬܵܟ ܩܪܝܿܬܿܢ ܘܐܲܬܩܸܢܬܿܢ. ܘܠܵܘ ܠܦܘܼܠܚܢܐ ܕܚܛܢܠܐ ܘܲܠܥܒܘܼܡܗ ܕܐܲܟ̇ܠ ܩܪܨܐ. ܗ̇ܘ ܕܨܒܼܐ ܠܡܘ̇ܒܙܘܬܗ ܠܓܝܤܢ ܒܐ ܒܕܢܐ ܕܡܛܠ ܚܛ̈ܝܢ. ܐܬܿܬܥܝܼܪ ܥܠܝܬ ܘܠܐ ܬܸܿܫܡܟ ܡܪܝܐ. ܘܫܡ̣ܥ ܐܢܲܩܬܵܐ ܕܥܒܼܕ̈ܝܟ ܪܸܡܒܿܓܥܝܢ ܡܢ ܫܘܼܥܒܕܐ ܩܲܫܝܐ ܕܲܚܛܝܬܐ ܕܫܲܥܒܓܢ. ܐ̇ܢܟܐ ܐ̈ܢܝܢ ܛܝ̇ܒܘܬܟ ܕܠܘܬܢ ܩܕܡܝ̈ܬܐ ܡܪܝ̈ܐ ܐܠܗܢ. pb. f.86r ܕܥܒܼܙܬ ܥܡ ܐܒܗ̈ܝܢ ܘܥܡ ܙܲܪܥܗܘܢ ܕܡܢ ܒܬܲܪܗܘܢ. ܐܲܬܪܟܼܪ ܒܝ̇ܡܟ ܘܛܝܒ̈ܘܬܵܟ ܕܥܡܢ. ܘܠܐ ܬܲܢܦܹܝܢ ܒܐܝ̈ܕܝ ܒܝܼܫܐ ܥܡܟ ܢ̣ܦܠܘܿܚ ܒܪ̈ܝ ܘܠܟ ܢܬܼܵܠܠܘܹܐ. ܘܙܝܠܟ ܢܗܘܐ ܥܒܪ̈ܐ ܕܡܪܚܡܢܐ ܐܢܬ. ܘܠܘ ܕܒܝܫܐ ܓܠܝ ܡ̇ܢ ܕܪ̈ܡܐ܇ ܗܘ̇ ܕܡܢ ܒܪܫܝܬ ܩܛܲܠ ܐܢܫܐ ܗܘ̣. ܐܢ̇ܬ ܗܘ̣ ܡܙܪܡܲܚܝܢܐ ܕܡܝܼܬܘܬܢ. ܘܫܵܒܼܘܩܐ ܕܥܘܼܠܢ ܘܡܲܥܒܿܪܥܐ ܕܚܛ[...]. ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܤܵܢܐܐ ܕܟܸܿܢܲܢ ܬܚܝܬ ܬܐܓܘܪܬܐ ܕܥܘܠܐܘ ܐܝܢܐ ܕܥܡ ܒܝܼܫܘܬܵܗ ܨܒܼܐ ܕܢܦܠܘܿܚ ܒܗ ܠܲܐܒܕܢܐ ܕܦܓܪܢ ܘܿܕܢܦܫܢ. ܐ̇ܢܬ ܕܝܢ ܐܦ ܠܩܥܠܙ ܒܼܒ̈ܝܟ ܕܐܬ ܪ̈ܚܲܩܘ ܡܢܵܟ ܒܲܫܟܼܝܼܪܘܬܐ ܕܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ ܘܒܝܕ ܨܒܝܢܗܘܢ ܒܝܼܫܐ. ܠܚ̈ܝܐ ܩܪܐ ܐܢܬ ܘܲܙܢܬܚܲܢܢܘܢ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ. ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ. ܬܵܘ ܠܘܬܝܼ ܐܘ̈ܝܫܩ̈ܐ ܕܡܢ ܝܘܓܪܐ. ܠܐ ܨܒ̇ܐܢܐ ܒܲܐܒܕܢܟܘܢ ܟܕܘ ܦܠܲܚܬܘܢ ܒܝܬ ܢܘܘܟܪ̈ܝܐ. ܦܢ̣ܘ ܡܢ ܝܫܒܸܝ ܕܫܲܒܝܐ. ܦܘܼܫܘ ܡܢ ܦܘܼܠܚܢܐ ܕܡܵܙܘ̈ܕܘܼܬܗ. ܐܬܚܪܪܘ ܡܢ ܫܘܼܥܒܕܗ [...]ܢܐ. ܢܘܸܚܘ ܡܢ ܥܡܠܐ ܕܒܝܼܫܘܬܗ. ܘܲܦܠܘܿܚܘ ܥܡܝ ܒܲܚܝܐ ܕܙܕܝܼܩܘܬܐ ܕܬܼܚܘܿܢ ܘܢܛܐ̇ܒ ܠܥܘܢ. ܒܝܼܫܐ ܕܝܢ ܓܗܢܐ ܝ̇ܪܬ ܥܡ ܦܵܠܚܘ̈ܗܝ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܡ̇ܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܡܵܘܙܸܬ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܠܙܚ̈ܡܝ. ܘܡܢ ܟܕܘ ܐܝܟ ܪܸܒܪܲܗ ܒܼܘܢܐ ܝܲܗܒܼܬܿܗ̇ ܠܟܘܢ ܒܗܠܝܢ ܕܬܢܢ. ܥܕ ܡܼܬܓܲܡܪ̈ܢ ܪܸܥܬ̈ܝܕܝܢ. ܐܹܝܢ ܡܪܝ ܢ̇ܗܘܐ ܠܢ ܗܟܢܐ. ܢܬܓܲܡܪ̈ܢ ܨܐܕܝܢ ܗ̈ܢܝܼܢ ܗܠܝܼܢ ܒܗܘܢ ܒܥܒ̈ܕܐ. ܢܗܘܐ ܠܵܢ ܚܚܟ ܗܲܙܚܸܐ ܒܦܘܼܢܝܲܢ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬ ܤܢܐܐ܆ ܘܢܬܸܿܠ ܠܵܢ ܓܗܵܝܬܿܐ ܕܡܢ ܥܲܡܠܐ ܙܥܡܗ. ܘܢܲܝܬܹܿܝܢ ܠܒܲܝܬܿܘܼܬܵܡ. ܘܢܡܲܢܥܲܢ ܠܦܘܠܚܢܐ ܕܛܲܒ̈ܬܟ. ܘ̇ܚܝܼܚܢ ܒܲܡܠܹܐܢܐ ܕܪܚ̈ܡܝܟܘ ܫܒܼܘܿܡ ܥܘܼܠܟ ܡܪܝ̈ ܘܥܛܝܼ ܣܲܟܠ̱ܘܬܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܬܿ ܠܢ. ܕܢܗܘܐ ܐܦ ܚܢܢ ܝܫܵܒܘܿܩ̈ܐ ܠܲܟܢܘ̈ܬܢ. ܠܐ ܡܟܝܠ ܢܥܘܿܠ ܠܢܤܝܵܢܐ ܡܪܙ̈. ܐܠܐ ܦܲܨܐ ܠܵܢ ܡܢ ܘܚ̈ܝܠܘܬܗ. ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗ̣ܝ ܡܠܟܘܬܐ ܘܚܝܠܐ ܘܐܘܚܪܢܐ ܘܫܘܼܠܛܢܐ ܘܓܲܢܒܪܘܬܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ. ܬܘܒ ܡܲܪܬܿܝܢܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝ ܐܒܪܗܡ. ܕܚܵܫܚܐ ܠܥܠ ܙܒܥܐ ܪܸܢܬܘܼܒ ܡܢ ܚܛܗ̈ܘܗܝ. ܡܛܠ ܕܞܢܝܬܟ ܕܨܒܿܐ ܐܢܬ ܠܡܹܐ ܙܠ ܠܚ̈ܝܐ: ܘܤܝܼܡ̇ܐ ܠܵܟ ܠܡܕܪܐ ܒܐ̇ܘܙܚܐ ܕܕܪܫܡܪܢ ܕܩܲܛܝܼܢܵܐ ܘܐܲܠܨܵܐ ܘ̇ܫܚܒܩܵܐ: ܨܒܝܬ ܕܐܡ̱ܠܟܵܟ ܐܢܬ ܕܒܼܥܝܼܬ ܡܢܝ. ܕܐܝ̇ܩܐ ܬܫܲܪܐ ܘܒܐܝܢܐ ܢܝܼܫܐ ܬܤܝܼܡ ܫܲܬܼܐ ܤܬܼܐ ܪܬܝܒܘܬܐ ܡܢ ܥ[...]ܐ ܡܝܼ̈ܬܐ. ܚܦܘܿܪܘܥܲܡܩ. ܫܲܬܐ ܤܬܐ pb. f.86v [...] ܥܡ̈ܠܝܟ ܒܐܲܘܲܥ ܢܦܫܟ ܐܢܟ ܦܘܼܡܘܢ ܡܙܟ ܚܟܝܡ [...] [...] ܚܠ. ܚܫܘܿܒ ܠܘܼܩܕܡ ܢܲܦܩܬ̈ܗ ܕܡܲܓܠܵܟ ܘܟܢ ܩܪܘܿܒ. ܐ[...]ܐ ܒܲܩܙܒܐ ܕܤܕܝܕ ܠܩܘܒܼܠܟ. ܘܿܚܙܝ ܬܲܟܬܘܫܟ ܥܡ [ܡܫܘ]. ܘܚܘܼܪ ܒܲܝܟܢܟ ܙܲܟܡܐ ܡܚܟܼܠ. ܘܕܘܒܪܟ ܕܟܡ̇ܐ. ܫܒ[...] ܘܲܟܠܝܠܟ ܕܟܡܐ ܒܪ. ܘܿܚܙܝ ܡܲܫܪܝ̈ܬܐ ܕܲܤܕܝ̈ܪ̈ܢ ܠܩܘܼܒܠܟ܆ ܚܠܦ ܠܦܫܬ̈ܝܐ ܠܓܝܘ̈ܢܐ ܕܫܠܐ̈ܓܐ. ܘܿܚܠܦ ܓܘܼܠܝܲܕ ܐܵܪܟܘܿܢܹܗ ܕܥܠܡܐ. ܕܝ̇ܫ ܫܘܠܛܹܢܐ ܕܐܐܲܪ ܕܪܘܚܐ. ܦܘܿܡ ܡܢ ܤܸܕܪܟ ܠܘܼܩܒܲܠܗܘܢ ܠܒܝܼܒܼܵܐܝܬ ܒܲܕܡܘܼܬ ܒܪ ܐܝܼܫܲܝ܆ ܟܕ ܐܲܤܝܲܙܝܢ ܚܲܨ̈ܝܟ ܘܲܡܥܬܲܕ ܐܢ̇ܬ. ܟܕ ܠܩܝܼܫ ܐܢܬ. ܫܸܪܝܵܢܐ ܕܙܕ ܢܩܘܬܐ܆ ܘܤܝܼܡܵܐ ܒܪܫܟ ܤܲܢܘܲܪܬ̈ܐ ܕܦܘܙܩ̇ܢܐ. ܘܐ̇ܚܝܼܕ ܐܢ̇ܬ ܩܸܠܥܐ ܕܨܘܡܐ ܘܟܼܐܦܐ ܕܨܠܘܬܐ܇ ܒܐܝܼܕܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܲܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܡ̇ܥܫܢ ܠܟ ܥܠ ܒܥܠܕܒ̈ܒܟ. ܘܡܐ ܪܹܙܟܼܝܬܼ ܠܐ ܬܹܿܬܚܬܲܪ. ܕܠܡ̇ܐ ܬܼܦܸܠ ܢܙ̈ܝܗܘܢ ܘܲܥܒܲܙܚܘܢ ܒܟ. ܓܘܼܡ̈ܪܢܐ ܐܢܘܢ ܕܝܼ̈ܘܐ. ܘܟܕ ܤܓܝ ܡ̣ܙܕܟܼܝܢ. ܠܐ ܒܛ̇ܠܝܢ ܡܢ ܩܪܒܗܘܢ. ܘܝܼܠܲܦ ܗܕܐ ܡܢ ܕܲܪܘܿܗܝ ܙܡܪܟ. ܤܓܿܝ ܨܥܝܸܥܝܢ ܘܡܫܲܚ̱ܠܦܝܢ ܦܘܼܪ̈ܤܲܝܗܘܢ. ܡܲܬܚܙܝܢ ܒܚܸܠܡ̈ܐ. ܡܪܲܟ̈ܒܼܝܢ ܕܡܘ̈ܬܐ. ܥܕܝܸ̇ܡܝܢ ܠܡܲܛܥܵܝܘ. ܫܪܝܼܢ ܒܛܘܼܫܝܐ ܒܬܲܡܝܼܡܐ ܘܠܹܐ ܡܬܚܙܝܢ. ܡܫܙܲܡܝܼܢ ܒܡܠܐܟ̈[...] ܝܘܼܗܪܐ. ܢܨܦܝܢ ܕܝܠܟ ܐܝܟ ܙܢܵܘܒܿܙܘܢܟ. ܚܵܝܤܝܼܢ ܥܝܠܝܟ ܚܙܡ̈ܢܹܐ. ܘܡܼܲܟܼܠܝܢ ܠܟ ܥܠ ܝܫܘܼܩܪܐ. ܘܡܥܘ ܡܸܨܐ ܕܢܸܫܬܟܙܲܒ ܡܢܗܘܢ. ܐܠܐ ܐܢ ܗ̇ܘ ܕܐ̇ܚܝܕ ܥܘܤܐ ܒܒܼܵܙܝܹ̇ܗ. ܕܐܦ ܐܢܬ ܐܢ ܥܠܝܗܝ ܬܸܿܬܿܟܹܠ. ܗܘ̣ ܡܙܲܟܹ̇ܐ ܠܟ ܒܵܐ ܓܘܢܟ. ܡܠ̇ܟ ܐܢܐ ܠܟ ܗܟܝܠ ܐܵܘ ܚܲܒܝܒܼܝ. ܙܒܼܐ ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܐܬܙܚܲܩܬ: ܘܠܓܼܝ̈ܠ[...]ܗ ܐ̇ܡܝܬܲܬ ܢܦܫܟ: ܘܡܢ ܠܸܙܬܗ ܐܬܚܲܙܲܪܬ: ܘܛܲܝܢܬܿ ܠܲܡܼܡܲܪܝܘ ܒܡܠܐ̈ܟܐ: .ܐܬܙܚܲܪܓܬܿ ܠܡܼܚܵܐ ܒܚܒܪܐ ܕܒܬܝ ܩܝܡܬܐ. ܗ̇ܟܢܐ ܗܲܙܲܛ ܐܝܟ ܙܬܲܕܪܟ ܘܒܼܥܝܼ ܐܝܟ ܕܬܼܫܟܿܚ [...] ܫܸܢܬܼܐ ܠܥ̈ܝܢܝܟ ܘܐܦ ܠܐܠ[...]ܘܡܬܼܐ ܠܲܓܼܒܝܼ̈ܢܝܟ ܥܙܡܐ ܠܝܡ[...] ܕܡܘܬܿܐ. ܐܠܐ ܠܐܙ ܠܥܠܡ ܘܬܼܚܬܼܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ. ܐ̇ܩܝܼܡ ܢܦܫܟ ܕܒܚܬܼܐ ܚܲܝܬܐ ܘܩܕܝܫܬܿܐ ܘܡܩ̇ܒܼܵܠܬܐ ܕܫܵܦܪܐ ܠܐܠܗܐ ܒܬܫܡܫܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ. ܐ[...]ܡܵܐ ܦܓܼܘܼ̈ܙܹܐ ܒܟܠܗܘܢ ܗ̇ܙ ܡ̈ܝܟ [...]ܡܼܠܠܐ ܕܠܫ̇ܟܐ. ܟܲܚܝܵܪܐ ܕܥ̈ܝܢܝܟ. ܒܲܗ ܠܲܟܬܼܵܐ ܕܪ̈ܓܠܝܟ. ܕܠܐ ܬܸܿܗܦܘܿܟ ܛܲܟܤܐ ܕܒܼܵܙܘܝܘܼܬܼܵܗ ܕܡܝܟ ܠܘܬ ܕܠܩܘܒܠܐ. ܐܠܐ ܗܘ̤ܝ ܒܗܸܝܠ ܘܲܡܫܲܝܲܢ. ܘܡܲܟܼܝܝܟ ܘܿ[...]ܣ. ܕܒܼܐܤܟܡܟ ܫܲܦܝܪܐ: ܬܗܘܐ ܥܠܸܬ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܡܪܟ. ܘܿܬܓܲܙܓ ܠܤܓ̈ܝܐܐ ܟܪܘܼܡܝܵܟ. ܘܢܬܗܲܦܚܘܢ [...]ܐ ܒܲܚܙܬܟ. ܘܐ[...] ܒܕܡ ܐܠܗܐ pb. f.87r ܒܥܠܥܕܢ. ܕܐܢܐ ܥܲܦܪܐ ܐܢܐ ܘܩܸܟܡ̇ܐ. ܘܬܼܘܠܥܵܐ ܐܢܐ ܘܠܝܐ ܒܲܪ ܢܫܐ. ܢܦܵܬܼܵܐ ܕܥܠܡܐ ܘܟܼܡܼܦܵܪܐ ܕܟܠܢܫ. ܚܫܘܿܟܒ ܢܦܫܟ ܠܦܸܚܡܵܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ܆ ܐܝܟ ܢܚܛܵܐ ܕܠܐ ܡܫܲܡܠܲܝ. ܟܲܠܒܐ ܡܝܼܬܼܐ ܘܦܘܼܪܬܼ̈ܥܢܵܐ ܝܫܝܼܛܵܐ. ܫܐܲܠ ܙܚ̈ܡܐ ܐܝܟ ܓܲܝܤܐ. ܐܲܕܕܐ ܕܡܥܐ ܡܢ ܥܝܢ̈ܝܟ ܐܝܟ ܙܢܝܬܐ. ܒܟܼܝ ܡܲܙܝܼ̈ܢܐܝܬ ܐܝܟ ܟܐܦܐ. ܒܥܝ ܦܲܙܟ̈ܘܼܟܼܵܐ ܙܥܘܪܐ ܐܝܟ ܕܢܲܥܢܝܬܿܐ. ܐܡ̣ܪ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܟ ܐܝܟ ܕܘܝܕ ܕܲܚܛܝܬ ܠܡܪܝܐ ܕܨܲܒܲܥ ܒܕܡܪ̈ܐ ܬܸܿܫܘܝܐܢ [...]ܠܝܠܘܬܐ. ܐܬܲܬܢܲܚ ܘܬܼܬܼܐܲܒܼܠ ܥܠ ܚܛܗܝܟ ܒܲܕܡܘܼܬܗ. ܐܲܬܗܲܓܿܐ ܐܒܲܙܡܝܲܪܬܥܗ ܠܹܠܲܝ ܐܝܼܡܵܡ ܕܠܐ ܤܲܒܼܥܘܼ. ܘܗܲܢ̈ܝܢ ܡ̈ܠܦܢ ܠܟ ܟܠ ܡܕܡ. ܐܢ ܩܪܒܐ ܕܕܝܘܿܐ ܐܝܼܬ ܠܩܒܠܟ. ܐܡ̣ܪ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܟܿܬܫܝܢ ܥܡܝ. ܢܡܘܼܡ ܐܠܗܐ ܘܝܼܬܼܒܿܕܪܘܢ ܟܠܗܘܢ ܒܥܠܕ ܒܒ̈ܘܗܝ. ܠܐ ܬܸܿܬܸܿܠ ܡܪܝܐ̈ ܪܓܬܗ ܠܥܘܿܠܐ. ܨܠܝܼ ܡܪܝܐ ܐܕܢܟ ܘܿܥܢܝܸܢܝ. ܘܡܐ ܕܐܸܙܕܟܼܝܘܼ. ܗ̇ܒ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܗ̇ܘ ܕܫܵܘܙܒܼܵܟ ܡܢܗܘܢ ܘܐܡ̣ܪ. ܕܚܲܕܪܘܚ ܐܝܟ ܕܸܒܘ̈ܙܐ ܘܲܕܥܸܟܘܼ ܐܝܟ ܢܘܪܐ ܕܓܼ̈ܠܹܐ. ܘܒܲܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܐ̇ܤܝܦܬ ܐܢܘܐܬܘܚ̇ܬ ܙܐܤܬܿܚܸܦ ܘܐܦܸܠ. ܘܡܪܢܹܐ ܥܲܕܪ̈ܢܝ. ܘܼܕܠܐ ܐܵܘܕܟ ܡܠܬܝ: ܥ̇ܩܸܒ ܚܦܝܼܛܵܐܝܬ ܘܛܲܝܸܒ ܓܹܐܪ̈ܐ ܠܘܩܒܠ ܟܠ ܩܪ̈ܒܝܢ܆ ܘܤܲܒܼ ܤܲܡܤ̈ܢܐ ܠܟܠ ܟܐܒ̈ܝܢ ܕܡܲܕ ܪܘܼܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܇ ܘܤ̇ܡ [...] ܠܟ ܒܲܙܡܝܼܪ̈ܬܐ ܒܲܟܬ̈ܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܐܢ ܚܲܫܘ̈ܗܝ ܕܟܝܢܐ ܡܲܩ̱[...]ܢ ܥܡܟ: ܐ̇ܦܝܸܣ ܠܐܠܗܐ ܒܲܕܡܘܼܬ ܐܲܙܡ̇ܠܬܿܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܬܒܲܠܲܝܢܝ ܡܢ ܒܥܸܠ ܕܝܼܢܝ. ܘܐܢ ܠܐ ܡܤ̇ܪܗܸܒ ܦܪܩ̇ ܠܟ ܠܐܬܸܿܬܦܠܵܓ. ܘܐܢ ܡܲܓܿܪ ܥܠܝܟ ܩܪܒܐ ܠܐ ܬܸܿܡܐܢ ܠܟ. ܐܠܐ ܕܢܝ ܕܗܕܐ ܪܸܦܤ̇ܩ ܤܒܪܐ. ܐܢ ܚܛܝܬܼ ܬܘܼܒ. ܘܐܢ ܡܝܼܬܬ[...]. ܘܐܢ ܐܲܒܼܕܬ ܐܡܬܝܟܚ. ܘܐܢ ܛܥܝܼܬܼ ܐܬܼܦܢܝ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܘܩܒܠ ܒܥܠܕܒܢܢ. ܠܐܬܸܿܚܕܐ ܠܝ ܒܥܠܕ ܟܡܝ̈. ܕܢ̇ܦܠܬܼ ܬܘܒ ܩ̇ܐܡ ܐܢܐ ܘܿ[...]ܬ ܒܚܫܘܟܐ ܡܪܝܐ ܡܲܢܗ̇ܪܠܝ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܵܠܡ ܠܥܠܡ. ܘܠܐ ܠܥܠܡ ܢܛ̇ܪ ܪܓܓܙܗ. ܗܘ ܓܝܪ ܡܪܝܐ ܐܡ̣ܪ. ܕܠܐ ܐܫܒܩܵܟ ܘܠܐ ܐܪܦܹܐ ܒܟ ܐܢܪ̈ܢܐ. ܘܐܝܬ ܠܝ ܕܐܡܵܪ ܬܟܚܠܐܝܬ. ܕ[...] ܘܡܕܪܢܝܵ ܠܐܙܐ ܐܕܚ̇ܠ: ܡ̇ܢܐ ܥܒ̇ܕ ܠܝ ܒܥܠܙܒܒܐ. ܘܡܐ[...] ܕܠܲܒܒܬ ܢܦܫܟ ܘܐ̇ܥ̣ܒܪܬ ܪܓܝܢܟ ܒܗܠܝܢ: ܘܩܡܒܼܬ ܡܢ ܡܲܦܘܼܠܬܿܟ܆ ܐܙܕܗܪ ܕܠܐ ܬܘܒ ܬܸܿܦܠ܆ ܐܢܟ ܓܝܪ ܙܲܤܓܝܐܝܢ ܙܢܲܝܗ̇ ܓܲܬܝ̇ܒܘܬܐ: ܕܒܼܗ̇ ܐ̇ܩܝܡܬ ܢܦܫܟ ܘܦܢܝܬ ܡܢ [...] pb. f.87v ܗ̇ܟܢܐ ܤܓܝܐܝ̈ܢ ܦܘܼܙ̈ܤܹܐ ܕܒܼܗܘܢ ܡܲܫܒܲܥ ܠܟ ܤܛܢܐ ܤܝܼܡ ܕܝܢ ܠܒܼܵܠܟ ܕܠܐ ܢܓܝܒܵܟ ܒܩܘܼܠ̈ܤܐ. ܘܠܐ ܢܵܘܙܒܼܵܟ ܒܥܝ̈ܢܝ ܬܦܫܟ. ܕܕܠܡܐ ܬܸܿܬܼܚܬܲܪ ܒܫܲܦܝܪܬܿܟ ܐܝܟ ܦܪܝܼܫܐ. ܐܠܐ ܩܲܦܲܚ ܢܦܫܟ ܐܝܟ ܡܵܟܼܤܐ܆ ܘ̇ܛܪܘܦ ܐܢܬ ܥܠ ܚܲܕܝܟ ܒܲܕܡܘܼܢܗ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ. ܐܠܗܹܐ ܚܘܼ̇ܢܲܝܢܝ ܠܚܛܝܐ. ܐܠܗܹܐ ܝܫܒܘܿܩ ܠܝ ܚܘܒ̈ܝ. ܡܪܝܐ ܚܲܤܵܢܝ ܡܢ ܥܘܼܠܕ ܕܪܒ ܗܘ̣ ܓܒܘܠܝܼ ܚܘܼܢܹܝܗ̇ ܠܲܡܚܠܘܬܝ. ܒܵܪܘܝ ܚܘܼܣ ܥܠ. ܡܪܝ ܐ̇ܢܕܝܟ ܥܲܒܕܲܥܝ ܘܐܲܬܼܩܚܵܕ ܠܐ ܬܸܿܫܒܩܲܢܝ ܕܐܹܒܕ ܡܪܝܐ ܕܓܲܒܠ̇ܬܝ ܒܡܪܩܥܐ ܚܫܘܟܐ: ܘܐܲܦܩܢܝ ܠܢܘܗܪܐ ܒܛܝܒܘܬܗ܆ ܐܲܦܼܩܲܝܢܝ ܡܢ ܚܫܘܟܐ ܕܤܲܢܝ̈ܬܐ ܐܢܘܗܪܐ ܕܝܕܥܬܟ. ܕܢܦܩ̇ܬ ܡܢ ܥܠܡܐ ܠܐ ܬܘܒ ܐܲܬܼܦܟܲܪ ܒܕܥ̇ܝܐ ܕܤܘܼܥܪܢܘܗܝ. ܕܟܼܦ̇ܪܬܿ ܒܢܓ̈ܝܓܬܗ ܠܐ ܬܘܒ ܐܬܛܲܡܵܐ ܒܗܝܢ. ܕܐܗܦ̇ܟܬ ܐ̈ܦ ܡܢܗ ܠܐܬܘܒ ܐܚܘܼܪ ܒܗ. ܡܪܝܹܐ ܚܵܘܢܝ ܐܘܪܚܟ ܕܚ̈ܝܐ܆ ܘܕܿܒܲܪܝܢܝ ܒܲܫܒܝ̈ܠܝܟ ܬܙܝܲܨܲܐ. ܡܪܢܹܐ ܠܟ ܪܚܡܬܼ ܛܒ ܡܢ ܟܠܗ ܥܘ[...] ܘܡܛܠ ܗ̇ܙܹܐ ܫܒܩ̇ܬ ܒܲܝܬܿܝ ܘܫܒܩ̇ܬ ܝܙܬܘܬܝ. ܒܲܤ̇ܪܬܿ ܥܠ ܚܘܒܐ ܕܙܵܕ̈ܒܫܲܝ. ܘܐܲܪܦܝܬܿ ܟܠܡܕܹܡ. ܘܪܓܝܓ ܐܢܐ ܕܐܹܬܿܐ ܠܘܬܟ. ܘܦܓܲܥܘ ܒܝ ܚ̈ܛܗܝ ܘܐܲܒܼܟܼܘܼܢܝ. ܩܡܘܓܲܝܤ̈ܐ ܡܢ ܟܹܡܐܢܗܘܢ ܘܠܲܒܼܟܿܘܼܢܝ. ܙܡܝܼ̈ܩܬ ܠܘܩܒܠ ܪ̈ܓܝܼܓܬܐ ܒܲܕ ܡܘܬ ܓܲܠܠܐ ܡܵܪܝܐ ܠܐ ܬܸܿܫܒܩܲܢܝ. ܐܠܐ ܫܲܪܪ ܡ̣ܢ ܡܫܘܡܐ ܘܲܫܠܝܼܢܝܼ. ܘܙܠܢܝ ܡܢ ܝܡܐ ܕܚܘܒ̈ܐ. ܚܵܘܒܬܐ ܙܒ̇ܬܐ ܕܕܒ̈ܘ̇ ܟܲܪܪ̈ܝܢ ܚܲܝܒ. ܐܢܐ ܕܡܕܡ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܦܪܥܬ. ܐܲܓܲܪ ܥܠ ܪܘܚܐ ܘܦ̇ܪܥ ܐܢܐ ܠܟ. ܠܐ ܡܪܝ ܐܗܘܹܐ ܛܵܠܘܿܡܐ ܠܚܘܒܟ܇ ܪܓܒܲܠܬܿܢܝ ܡܢ ܥܦܪܐ ܘܤܡ̣ܬ ܥܠܝ ܐܝܕܟ ܘܡܢܲܛܪ ܐܢܬ ܠܝ. ܒܗ ܠܵܝܢ ܪܢܝ ܒܥܕܢ ܨܠܘܬܟ. ܘܐ̇ܤܸܩ ܥܠ ܒ̇ܠܟ܆ ܒܲܤܝܼܡܘܬܗ ܘܲܡܪܚܡܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܒܟܠܙ ܒܢ܆ ܕܓܘܐ ܘܙܲܠܘܬܟ ܚܝܕ ܐܝܬ. ܘܐܬܬܙܝܥ ܒܚܘܒܗ܆ ܥܕܡܐ ܕܡܬܢܲܒܼܪܝ̈ܫܐ ܒܟ ܢܘܪܐ ܕܪܚ̱ܡܬܗ. ܘܐܲܢܬܿܐ ܥܠ ܒܿܠܵܟ ܟܐܒ̈ܐ ܘܚܛܗ̈ܐ ܡܫܚ̱̈ܠܦܐ ܕܒܢܚ̈ܢܫܐ ܚ̈ܛܝܐ. ܘܚܲܫ ܚܠܦܝܗܘܢ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܟ ܚܛܝܸܢ. ܘܫܐܲܠ ܫܘܼܒܩܢܐ ܡܢ ܡܪܚܡ[...] ܕܐܠܗܐ ܚܠܦܝܗܘܢ. ܘܠܐ ܕܝܢ ܬܲܗܥܸܐ ܐܢܘܼܢ. ܕܠܐ ܬܸܿܬܪܡܹܐ ܠܙܲܝ̈ܘܐ ܕܤܢܝܢ ܠܨܠܡܗ. ܕܐܠܗܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܬܸܿܬܼܚܬܲܪ. ܘܬܚܫܘܿܒ ܢܦܫܟ ܠܦܸܚܡܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܙܟ̇ܐ ܡܕܡ ܐܠܗܐ ܟܠ ܕܚܲܕ. ܘܠܐ ܡܸܨܐ ܡ̣ܙܪܪܡ ܝܼܠܝܼܕ ܐܢܬܬܐ. ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܡܢܐ ܓܕܫ ܠܟ ܒܚܲܪܬܿܐ. ܐܬܥܲܗ̇ ܕܚܛܗ̈ܝܟ܆ ܘܕܡܥ ܘܚܲܫ. ܘܲܩܪܘܒ ܒܚܘܫܒ̈ܝܟ ܠܘܬ ܡܙܵܟ ܒܲܪ ܡܘܬ ܡܪܝܡ܆ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܢܲܫܒܘܿܩ ܠܟ ܚܛܗܝ̈ܟ ܘܥܢܐ ܠܟ. ܘܐܢ ܒܥ̇ܐ ܒܼܝܼܫܐ ܕܡܩܝܡ ܠܟ ܒܩܣܩ pb. f.88r ܤܒܪܐ: ܐܬܥܲܗ̇ܕ ܠܡܵܟܼ̈ܤܐ ܘܲܠܙܢܝ̈ܬܐ ܕܫܒܼܩ ܠܗܘܢ. ܘܐܼܬܸܿܬܲܟܼܠ ܥܠܘܗܝ ܘܗ̇ܝܡܸܢ ܘܚܵܝܐ ܐܢܬ ܠܗ ܡܪܝ ܐܒܙܗܡ. ܡܲܪܬܝܿܢܘܬܐ ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ ܠ[...] ܐܚ̈ܝܐ ܝܼܚܝܪ̈ܝܐ. ܝܕܥ̇ ܐ̇ܢܬ ܐܘ ܐܚܝ: ܕܐܚܝܢܐ ܕܒܥ̇ܐ ܠܡ̣ܪܕܐ ܒܐܘܪܚܐ ܢܓ̇ܝܼܪܬܐ: ܠܘܩܕܡ ܢܦܫܗ ܒܩ̇ܐ܆ ܘܗ̇ܝܕܝܢ ܡܬ ܡܼܬܢܩܲܦ ܠܐܝܠܝܢ ܪ̤ܡܨܼܐ ܥܡܗܘܢ ܠܡ̣ܪܕܐ ܝܫܲܘܝܐܝܬ. ܕܪ̤ܠܡܐ ܢܦܘܼܫ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܠܘܝܼܬܼܗ ܒܐܘܪܚ̇ܐ ܘܚܝܤܪ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܝܢܐ ܕܤܝܼܡ̇ܐ ܠܗ ܠܡ̣ܪܕܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܟܐܢܘܬܐ܆ ܢܚܘܼܪ ܒܲܩܢܘܿܡܗ. ܘܿܠܦܘܬ ܚܝܠܗ ܢܸܩܢܹܐ ܠܗ ܘܒܪܐ ܙܥܗܵܢ ܠܗ. ܘܦܵܩܚܵܐ ܕܡܚܝܼܠܵܐ ܢܫܲܪܹܐ ܘܚܲܝܠܬܼܵܢܐܝܬ ܢܫܸܠܡ: ܘܡܢ ܙܥܘܿܪܝ̈ܬܐ ܠܪܘܿܪ̈ܒܬܐ ܢܐܬܐ܆ ܘܠܐ ܟܕ ܡܩܲܕܡ ܠܵܒ̇ܟ ܠܗ ܕܘܡܪܐ ܓܡܝܼܪܐ ܡܢ ܝܫܘܼܪܝܐ. ܠܚܪܬܐ ܢܪܦܝܘܗܝ ܐܘ ܢܩܘܐ ܒܗ ܒܲܥܝܿܕܐ ܡܛܠ ܒܢܝܢ̈ܫܐ܇ ܘܢ̣ܗܘܐ ܥܡܠܗ ܤܪܝܼܩܐ. ܐܦ ܗܢ̇ܘܢ ܕܕܪܝܢ ܒܐܘܪܚܬܐ: ܐܢ ܡܢ ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܡܸܿܠܐܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܘܡܲܪܗܒܼܝܢ ܗܠܟܬ̈ܗܘܢ. ܝܘܡܬ̈ܐ ܤܓܝܐ̈ܐ ܡܼܬܟܲܪܗ̇ܝܢ ܘܒ̇ܛܠܝܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܡܫܪܝܢ ܥܕܡܐ ܕܡܬܥܲܝܕܝܢ ܒܗܲ. ܠܚܲܪܬܐ ܐܦܢ ܤܓܝ ܢܗ̇ܠܟܘܢ ܠܐ ܠܐ̇ܝܢ. ܗܵܟܢܐ ܐܦ ܐܝܢܐ ܕܒ̇ܥܐ ܠܡ̣ܬܩܲܪܒܘ ܠܥܡ̈ܠܐ ܕܡܝܿܬܪܘܬܐ. ܕܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܢܪܸܪܸܫ ܢܦܫܗ ܘܢܹܐܬܐ ܠܓܡܝܼܪܘܬܐ. ܠܐ ܝܕܘ ܕܘܢܵܟ ܫܒܝܼ̈ܠܐ ܤܓ̈ܝܐܐ ܪܸܪܕܘܒܗܘܢ ܐܒܗ̈ܝܢ ܩܕܡ̈ܝܐ܇ ܘܬܼܛܲܢ ܠܲܡܡܿܪܝܘ ܒܟܠܗܘܢ. ܘܢܗܘܐ ܒܠܝܸܠ ܕܘܼܒܪܟ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܚܝܼܠܘܬܟ ܓܒܼܝ ܠܟ ܚܕ܆ ܘܒܗ ܪܕܝ ܘܚ̇ܝܐ ܐܢ̇ܬ. ܡܙܚ̇ܡܢܐ ܗܘ̣ ܓܝܪ ܡܪܟ ܘ̇ܡܒܸܿܠ ܠܟ. ܠܦܘܼܬ ܥܡ̈ܠܝܟ܆ ܐܠܐ ܠܦܘܬ ܨܒܝܢܟ. ܐܝܟ ܪܘܡܝܵܢܗ̇ ܕܡ̣ܤܟܹܿܢܬܿܐ. ܐܢ ܗܘ̣ ܕܤܠ̇ܩ ܠܟ ܚܘܼܫܒܐ ܪ̤ܬܵܘܤܸܦ ܥܠ ܥܡ̈ܠܝܟ܆ ܠܐ ܬܸܿܣܬܿܪܗܲܒ. ܐܠܐ ܐܲܓܲܪ ܪܘܚܐ. ܘܐܢ ܐܲܓܿܪ ܒܟ ܚܘܼܫܒܐ ܘܓܲܪܓܼܟ: ܘܥܲܒܼܪܟ ܬܟܝܼܠܐܝܬ ܘܕܐܠܗܐ ܗܘ܆ ܐܢ ܕܝܢ ܚܕܐ ܙܒܢ ܘܬܪܬܝܢ ܤܠܩ̣ ܠܟ ܘܬܘܒ ܠܐ܆ ܚܫܘܿܒܲܝܗܝ ܕܤ̇ܛܢܐ ܗ̣ܘ܆ ܕܒܥ̇ܐ ܕܢܸܟܸܿܠܵܟ. ܨܢܝܼܟܵܐܝܬ. ܗܟܢܐ ܐܵܦ ܠܟܠܗܘܢ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܕܐܡܝܼܕ ܥܠܝܘܗܝ ܠܐܒ[...]ܠܐ ܠܐ ܥܒ̇ܕܝܢܢ ܦܘܼܪ̈ܫܢܝܗܘܢ. ܐܝܢܐ ܕܠܗܢܐ ܕܘܒܪ ܩܙ̇[...]ܩ ܠܗ ܕܢܗܘܐ ܥܪܝܼܡܵܐ. ܦܫܝܼܛܵܐ. ܚܟܝܡܐ. ܤܲܟܠܐ. ܨ[...]ܠܐ. ܬܲܡܝܼܡܐ. ܩܙܡܝܐ ܠܛܒ̈ܬܐ ܘܐܚܪ̈ܝܐ ܠܒܝܼ̈ܫܬܐ ܢ̇ܗܘܐ ܚܟܝܡ̈ܐ ܠܡܕܗܵܪܘ ܒܕܘܒܪ̈ܝܢ. ܕܠܐ ܢܲܛܥܘܿܢ ܒܢ ܕܝ̈ܘܐ. ܘܢܗܘܐ ܬܲܡܝܡܐ ܕܠܐ ܢܬܚܫܲܒ ܒܝܼܫܬܐ ܥܠ ܐܚ̈ܝܢ. ܘܠܐ ܢܛܲܪ ܠܗ pb. f.88v ܐܲܟܿܬܼܐ ܠܲܟܼܢܵܬܼܢ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܡܲܟܝܟܘܢܬ ܓܒܼܝ ܠܟ. ܘܗ̣ܝ ܬܗܘܐ ܫܬܼܐܤܬܼܐ ܕܟܠܗܝܢ ܫܲܦܝܪ̈ܬܟ. ܤܓܕܬܟ܆ ܬܗܘܐ ܕܟܲܝܢܵܐ. ܘܡܠܬܟ ܬܗܘܐ ܡܬܲܚܬܿܝܐ. ܘܗ̇ܘܐ ܐ̄ܢܬ ܪܚܝܼܡܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܘܥܠ ܒܚܝܫܐ. ܘܥ̇ܡܲܪ ܒܟ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܐܬ̇ܐ ܒܚܘܒܗ ܘܥܒ̇ܕ ܐܵܘܵܢܐ ܠܘܬܟ. ܘܫ̇ܪܐ ܒܟ ܘܲܡܼܪܝܲܪ ܒܟ. ܘܚܙ̇ܐ ܐ̇ܢܬ ܠܗ ܐܢ ܕܟܸܐ ܠܒܟ. ܘܙܪܥ ܒܟ ܙܪܥܐ ܛܵܒܼܐ ܕܕܢܝܐ ܕܥܒܝܲܪܬܗ ܘܬܲܗܪܐ ܕܪܒܘܬܗ. ܐܢ ܡ̣ܬܒܛܸܠ ܠܟ ܠܲܡܕܟܿܝܘ ܡܢ ܢܦܫܟ ܝ̇ܠܪܵܐ ܕܪ̈ܓܝܼܓܬܐ܇ ܘܟܘܼܒܐ ܘܕܪܕ̈ܕܹܐ ܪܸܥܒ̈ܕܐ ܒܝܼ̈ܫܐ. ܕܡ̇ܐ ܒܙܢ̇ܫܐ ܚܲܛܝܐ ܕܝܨ̇ܦ ܕܢܦܫܐ ܘܗܘ̇ܐ ܬ̇ܢܒܐ܆ ܠܡܵܐܢܵܐ ܕܿܡ̣ܠܸܐ ܨܵܐܘܼܬܼܵܐ ܘܲܡ̣ܟܲܬܲܡ܇ ܘܡ̣ܬܿܬܫܝܼܓ ܘܡ̣ܬܕܲܟܼܵܐ ܘܡܲܦܲܪ̈ܓܼܝ܆ ܠܓܡܘܼܙܿܬܿܐ ܚ̣ܫܘܿܟܬܐ ܘܡܲܪܝܼܪܬܿܐ܇ ܕܡܢ ܢܸܩܦܵܐ ܕܢܘܪܐ ܩܵܢܝܐ ܚܲܡܝܼܡܘܬܐ ܘܢܹܗܝܼܪܘܬܐ. ܠܐܵܕܫܹ̈ܐ ܕܕܗܒܐ ܘܿܙܤܐܤܐ ܕܡܲܫ̱ܚܬܼܝܢ܇ ܘܡܼܬܼܡܲܫܪܩܝܢ ܘܨܵܡܚܝܢ. ܠܦܓܵܪܐ ܕܡܬܢܲܦܚܵܐ ܒܗ ܢܦܫܵܐ. ܠܡܝܼܬܐ ܕܚܵܐ: ܠܲܐܒܿܝܼܪܐ ܕܡܫܬܟܼܝܘ ܠܢܸܩܝܐ ܛܵܥܝܬܼܵܐ ܕܦܵܢܝܐ. ܠܲܟܪܝܼܗܐ ܕܡܬܼܚܠܸܡ. ܠܡܤܟܢܐ ܕܥܗܲܪ܆ ܠܟܼܦܢܐ ܕܤܵܒ̇ܥ. ܠܲܡܥܩܵܐ ܕܚ̇ܕܐ. ܠܨܲܠܡܐ ܕܡܲܠܟܐ ܕܡ̱ܬܡܪܩ ܘܡ̣ܬܚܲܙܲܬ. ܠܒܝܬܐ ܚܲܪܩ̇ܐ ܕܥܐ̇ܠ ܫܪܐ ܒܗ ܡܠܟܐ܇ ܘܡܬܩ̣ܢ ܠܗ ܘܲܡܙܝܲܕ ܒܗ. ܪܚܲܡܹܝܗ̇ ܡܵܪܝܼܢ ܠܲܬܝܒܘܬܐ ܐ̇ܘ ܐܚܝ ܐܲܥܠ ܨܘܪܟ ܒܢܝܼܪܵܟ. ܪ̈ܥܵܐ ܠܡܪܟ ܒܫܘܼܚ̈ܠܦܐ ܕܡܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܠܛܲܒ̈ܬܐ. ܥܕ ܐܝܬ ܐ̇ܬܪܐ. ܥܕ ܩܲܢܡ ܙܒܢܐ: ܥܕ ܐܝܬ ܠܟ ܫܘܼܠܛܢܐ ܥܠ ܢܫܦܟ܆ ܥܒܼܕ ܠܟ ܡܕܡ ܕܤܵܦܩܵܐ ܒܐܝ̈ܕܝܟ. ܘܒܬܪ ܟܠܡܕܡ ܚܫܘܿܒܼ ܢܦܫܟ ܥܒܼܕܐ ܒܲܛܝܼܠܵܐ. ܕܠܐ ܐܫܟܲܚܐ ܠܡ̣ܥܒܿܕ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܚܲܝܒ ܐܢܬ. ܐܡ̣ܪ ܨܝܕ ܢܦܫܟ. ܕܐܓܲܝܼܙܐ ܐܢܐ ܠܡ̇ܢܐ ܒܛܝܸܠ ܐܢܐ ܠܡܫܲܡܠܵܝܘ ܦܵܥܠܘܼܬܝ. ܙܡܝܼܢܵܐ ܐܝܬܼܝܼ ܠܡ̇ܢܐ ܡ̣ܬܬܲܗܹܐ ܐܢܐ ܡܢ ܠܘܝܼܬܼܵܐ ܕܚܒܪܝ. ܚܵܘܒܿܬܐ ܙ̇ܒܬܐ ܐܝܬ ܠܝܼ ܠܐ̇ܡܬܝ ܐܦܪܥܝܸܗ̇. ܡܲܪܕܝܼܬܝ ܢܓܝܼܙܐ ܐ̇ܡܬܝ ܐܫܲܡܠܐ ܐܘܪܚܝ. ܘ̇ܟܡ̇ܐ ܙܘ̈ܕܐ ܢܤܦܩܘܢ ܠܗ̇. ܡܪܝ ܫܲܪ̣ܪ ܒܬܝ ܘܒ̇ܥܐ ܠܝ܆ ܠܐ̇ܡܬܝ ܐ̣ܡܹܛܐ ܠܘܬܗ. ܠܡ̣ܪܗ̇ܛ ܡܬܒܸܿܥܐ ܠܝܼ ܠܡܲܢ ܛܥܝܼܢ ܐܢܐ ܝܘܼܩܪܐ ܕܐܪ̈ܥܢܝܬܐ܇ ܘܲܡܦܲܟܲܪܢܵܐ ܒܐܲܤܘܼܪ̈ܐ ܕܙܲܚܡܸܬ ܥܠܡܐ. ܚܲܒܪܝ ܥܝܼܪܝܢ ܘܐܢܐ ܐܕܡܟ܆ ܚܒܿܪܝ ܡܲܩܪܒܝܼܢ: ܘܐܢܐ ܐ̣ܚܘܼܒܼ. ܚܒܪ̈ܝ ܒܿܟܝܵܢ ܘܐܢܐ ܐܓܚܟ܆ ܚܒܪ̈ܝ ܡܥܵܩܝܢ ܘܐܢܐ ܐܚܕܐ. ܚܲܒܪ̈ܝ ܫܠܸܝܵܢ ܘܐܢܐ ܐ̣ܡܠܠ܆ ܚܒܪ̈ܝ ܪܢܝܢ ܒܡܪܗܘܢ ܘܿܒܡܠܟܘܬܗ ܘܒܫܘܒܚܗ: ܘܐܢܐ ܕܪܢܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܿܘܙܝܬ ܕܢܦܩ̇ܬ ܡܢܗܝܢ. ܘܡܐ ܕܒܥ̇ܐ ܐ̇ܢ̄ܬ ܕܬܲܡܐܢ ܒܥܙܢܐ ܙܠܠܝܐ ܘܢ̇ܩܝܼܪ ܥܠܝܟ ܓܘܼܫܡܟ܆ ܐܬܚ̇ܫܲܒ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ. ܘܐ̇ܤܸܩ pb. f.89r ܥܠ ܠܒܟ܆ܟܡܐ ܕܩ̇ܝܼܡܝܢ ܥܠ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ. ܟܡܐ ܕܟܼܦܝܼܦܝܼܢ. ܟܡܐ ܕܤܝܼܡܝܼܢ ܒܘܼܪ̈ܟܐ ܟܡܐ ܕܓܥ̇ܝܢ ܒܬܹܚܝ[ܬܐ]. ܟܡܐ ܕܡܬܬܲܢܚܝܢ ܡܢ ܝܘܼܩܪܗ ܕܦܓܪܐ. ܟܡܐ ܕܲܪܘܸܝܢ ܒܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ ܘܲܛܥ̣ܘ ܟܝܢܗܘܢ. ܟܡܐ ܪܸܡܙܲܡܪܝܼܢ ܒܠܒܘܬ̈ܗܘܢ ܠܡܪܝܐ. ܘܗ̇ܝܕܝܼܢ ܪܸܢܝܐ ܕܗܠܝܼܢ܆ ܡ̇ܩܸܠ ܡܢܟ ܝܘܼܩܪܵܐ ܟܠܗ ܘܡܲܐܝܼܢܘܬܼܵܐ. ܘ̇ܡܩ̇ܙܸܒ̇ ܐ̇ܢܬ ܨܠܘܬܐ ܚܦܝܼܛܬܐ ܒܙܡ̈ܟܐ ܤܓܝܐܬ̈ܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܬܥܲܗ̇ܕ. ܕܟܡܐ ܗܫܐ ܥܝܸܪ̈ܝܢ ܒܤܘܼܥܪ̈ܢܲܝܗܘܢ ܥܵܠܡܵܢ̈ܝܐ. ܪܕܚܲܒܐܘܼܪ̈ܚܬܐ. ܕܵܒܪ̈ܝ ܦܲܕܢܐ. ܦܵܠ̈ܚܲܝ ܐܘܼܡܵܢܘ̈ܬܐ. ܪܥ̈ܘܬܐ. ܢܵܛܪܪ ܡܲܛܪܬܐ. ܡ̣ܙܪܸܗܪ̈ܝ ܒܓܲܘܝ̈ܗܘܢ. ܢܵܛܪ̈ܝ ܡ̇ܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܗܢܐ ܟܠܗ ܥܡ̇ܠܝܢ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܙܥܘ̇ܙܝ̈ܬܐ܆ ܟܡ̇ܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܢܐ ܚ̇ܝܒ ܐܢܐ ܠܡܪܝ. ܟܕ ܩ̇ܐܡ ܐ̇ܢܬ ܠܲܨܠܘܬܐ܆ ܠܐܬܫܲܪܹܐ ܢ̇ܫܝܫܸ̇ܐܝܼܬ. ܙܠܐ ܟܠܗ̇ ܨܠܘܬܟ ܪ̈ܦܝܵܐܝܬ ܘܡܲܐܝܪܢܵܐܝܬ ܬܸܿܥܒܿܙܝܼܗ̇. ܐܠܐ ܡܐ ܕܩܐ̇ܡ ܐܢܬܼ. ܪܫܘܿܡ ܢܲܦܫܟ ܒܲܨܠܝܒܐ. ܘܟܼܢܘܿܫ ܚܘܼܫܒ̈ܝܟ. ܘܐܬܥܲܬܿܕ ܘܐܲܬܛܲܝܒܼ. ܘܚܘܼܪ ܒܗ̇ܘ ܕܠܗ ܡܨ̇ܠܐ ܐܢܬܼ ܘܟܢ ܫܪܐ. ܘܲܥܨܲܝ ܢܦܫܟ ܪܒܪܹܝܫ ܨܠܘܬܟ ܕܡܥܹ̈ܐ ܢܪܪܝܼܢ ܘܚܲܫܐ ܢܗܘܐ. ܘܟܠܗ̇ ܨܠܘܬܟ ܕܝܘܼܬܪܥ̇ܐ ܗ̇ܘܝܵܐ. ܘܐܡܬܝ ܙܠܝܬ ܚܘܼܫܒ̈ܐ ܕܡܥܲܟܿܪܝܢ ܠܟ܆ ܠܐ ܐܵܠܨܵܐ ܕܬܼܥܒܸܿܕ ܐܬܪܐ ܒܝܬ ܡܲܪܡܝܼܬܐ ܠܡܲܪܡܝܼܬܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܫܓܘܼܫܝܐ ܕܚܘܫܒ̈ܐ ܩܐ̇ܡ ܥܠܝܟ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܹ̇ܢܝܵܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܨܠܘܬ̈ܐ ܘܕܡ̈ܐ ܐܲܤܓܐ. ܘܿܒܟܠ ܐ̇ܝܕܐ ܙܲܡܢܲܤܹܐ ܐܢ̇ܬܼ ܛܪܘܲܕ ܐܢܘܢ ܡܢܟ. ܐܢ ܒܫܘܚܠܦܐ ܕܡ̈ܠܐ ܘܐܢ ܒܡ̇ܕܡ ܐܚܪܝܢ. ܐܤܬܿܟܲܠ ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܐ. ܘܐܢ ܬܘܒ ܪܸܢܝܐ ܕܝܘܼܬܪܢ̇ܐ ܢ̣ܦܸܠ ܠܟ܆ ܗܘ̤ ܢܡܲܠܹܐ ܠܟ ܚܠܦ ܡܲܙܡܙܿܐ. ܘܠܐ ܬܸܿܕܚܸܐ ܡܢܟ ܡܘܗܒܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܲܬܼܩܝܼܡ ܡܲܫܠ̱ܡܢܘܬܟ. ܨܠܘܬܐ ܕܠܐ ܚܠܝܼܛ ܒܗ̇ ܪܸܢܝܐ ܕܐܠܗ ܪܚܠܐ ܕܪܥܝܢܐ܆ ܠܐܹܘܬܼܵܐ ܗ̣ܝ ܕܒܼܤܪܐ. ܠܐ ܬܲܚܕܐ ܒܤܓܝܐܘܬ ܕܡ̇ܙܡܘܪ̈ܐ. ܟܕ ܪܲܡ̇ܝܐ ܬܲܚܦܝܼܬܐ ܥܠ ܠܒܟ. ܛܒ ܗܘ̣ ܚܕ ܦܬܓܡܐ ܒܩܘܼܙܒ̈ܐ. ܡܢ ܐܲܠܸܦ ܒܪܘܚܩܐ. ܒܥܙܢܐ ܕܨܠܘܬܐ ܗܘ̣܆ ܒܙܝܼ̈ܙܐ. ܦܫܝܼܛܵܐ. ܫܲܒܼܪܐ. ܕܟܸܐ ܪܥܝܢܐ. ܘܗܐ ܚ̈ܝܐ ܐܢܬ ܫܘܒܚܗ ܕܐܠܗܐ. ܐܲܥܒ̇ܪ ܡܢܟ ܟܠܗܘܢ ܨܢܥ̈ܬܐ ܘܡܚܫ̈ܒܠܐ ܒܝܼ̈ܫܬܐ܆ ܘ̇ܥ̣ܒܕ ܢܦܫܟ ܐܝܟ ܚܤܝܼܠܵܐ ܕܥܠ ܐܡܗ ܘܛܘܼܒܝܟ. ܘܐܢ ܢܥܫ̇ܢ ܥܠܝܟ ܩܪܒܐ ܒ̇ܨܠܘܬܐ ܐ̣ܡܪ ܡ̈ܠܝܟ. ܩܪܒܸ ܩܒܹܝܠܬܟ. ܒܟ̣ܝ ܕܝܼܢܟ. ܦܲܢ̈ܐ ܦܬܓܡܐ ܠܒ[...]ܢܟ ܒܚ̣ܡܬܐ ܥܕܡܐ ܕܡܙܕܟܐ. ܘܡܪܟ ܕܚ̇ܪܐ ܥܝܼܪܘܬܟ. ܗܘ̣ ܥ̇ܒܼܕ ܙܝܼܢܟ ܒܟܐܢܘܬܐ. ܘܲܡܚܲܝܼܒ ܠܤܵܢܐܟ ܘܬܘ̇ܒܼ ܠܐ ܡ̣ܫܬܟܚ. ܘ[...] ܠܲܡܚܝܼܠܘܬܟ. ܐܢ ܕܝܢ ܚܲܫܘ̈ܗܝ ܕܟܝܢܐ ܡܲܩܪܒܝܢ ܥܡܟ. ܒܥܲܝ pb. f.89v ܓܗܵܝܬܿܐ ܕܡܢܗܘܢ ܡܢ ܡܪܟ. ܘܐܢ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܛܲܡ̈ܐܹܐ ܢܸܤܩܘܢ ܠܟ ܠܐ ܬܸܿܬܲܥܝܼܩ. ܒܲܠܚܘܼܕ ܐܢܬ ܠܐ ܬܲܫܠܲܡ ܠܗܘܢ. ܘܠܐ ܬܩܲܒܸܿܠ ܐܢܘܿܢ. ܘܬܼܬܸܿܠ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ ܒܪܥܝܢܟ. ܘܒܪ ܝܫܥܬܐ ܡܫܲܢܹܝܢ ܘܥܒܿܪܝܢ܆ ܐܝܟ ܐܵܪܪܚܵܐ ܕܤܛ̇ܐ ܠܲܡܒܼܵܬ ܘܲܡܩܲܕܡ. ܘܐܙܕܗܕ ܕܠܡܐ ܢܸܦܗܹܐ ܪܥܝܢܟ ܒܥܕܢܐ ܕܨܠܘܬܐ ܒܪܸܢ̇ܝܐ ܕܤܪܢܩܘܬܐ. ܘܚܠܦ ܬܲܪܥ̇ܘܬܐ ܠܙܘܿܓܙܐ ܬܥܝܼܪܝܘܗܝ ܠܙܝ̇ܙܐ ܕܐܨܛܲܥܪ ܡܢܟ. ܩܕܡ ܕܝܢ̈ܐ ܕܚ̱ܠܬܐ ܘ̇ܡܕܡ ܐܠܗܐ ܡܒܲܤܪ̈ܢܘܬܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܐܝܟܐ ܕܩ̇ܐܡ ܠܐ ܕܓܝܼܫ: ܘܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܠܐ ܝ̇ܘܥ܆ ܐܝܟܢܐ ܤܵܒ̇ܪ ܕܨܠܘܬܗ ܡܩܲܪ̤ܒ. ܥܘܝܼܪ ܡܕܥܐ ܒܚܲܫܐ. ܩ̇ܐܡ ܥܠ ܪ̈ܓܼܠܘܗܝ. ܒܲܛܝܸܠ ܡܢ ܝܫ̣ܢܬܼܵܐܘ ܦܲܚܸܫ ܡܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܥܠܡܐ. ܘܲܚܫܝܸܒ ܡܢ ܤܓ̈ܝܐܐ ܡܝܲܬܪܐ. ܘ̇ܛܥܐ ܟܠܗܝܢ܆ ܘܢܬܿܝܸܦ ܒܙܹܢܝܵܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܩܪܝܒ ܠܗܝܢ. ܘܡܕܡ ܠܐ ܡܵܘܬܪ̈ܢ ܠܗ܆ ܐܝܟ ܕܠܐ ܡܲܗܢܹܝܢ ܚ̣ܠܡ̈ܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚ̈ܙܝܢ ܠܗܘܢ. ܐܥܝܸܪ ܢܦܫܟ. ܡܪܟ ܡܡܲܠܠ ܥܡܟ̇ ܠܐ ܬܸܿܦܗܐ ܡܲܠܐ ܟܘ̈ܗܝ ܓܒ̈ܝܐ ܟܪܝܼܟܝܢ ܠܟ ܠܐ ܬܸܿܬܕܪܸܕ. ܤܸܪܪܹ̈ܐ ܕܕܝܼ̈ܘܐ ܩܝ̇ܡܝܢ ܠܩܘܒܠܟ ܠܐ ܬܸܿܬܙܲܦܹ̈ܐ. ܪܥ ܗܟܝܠ ܐܘܐܚܝ. ܕܐܝܟ ܕܚܕܝܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝܢ̈ܫܐ ܟܕ ܡܫܲܒܚܝܢ ܠܐܠܗܐ ܒܲܕܡܘܼܬܗܘܢ. ܗܟܢܐ ܡܥܵܩܝܢ ܕܿܝ̈ܘܐ܇ ܟܕ ܚ̇ܙܝܢ ܠܢ ܕܝܨܦܝܢܢ ܕܨܠܘܬܐ. ܒܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܗܢܘܢ ܛܠܡܘ ܝܫܘܒܚܐ ܕܡܪܗܘܢ: ܡ̣ܬܦܲܪܤ̣ܝܢ ܕܐܦ ܠܢ ܢܟܠܘܿܢ ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܝ̇ܕܥܝܢ ܕܒܼܗ̇ ܡܬܒܛ̇ܠܝܢ ܦܘܪ̈ܤܲܝܗܘܢ. ܘܐܝܼܬܼܝܗ̇ ܙܝܢܐ ܘܤܲܟܪ̈ܐ ܠܘܼܩܒܲܠܗܘܢ ܘܡܼܬܚܲܦܛܝܼܢ ܪܸܢܥܵܘܟܼܘܼܢܵܢ ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܐ. ܘܟܕ ܚ̇ܙܝܢ ܕܠܐ ܡܫܬܲܡܥܝܼܢܢ ܠܗܘܢ: ܘܲܒܟܼܠܫܵܥ ܒܥܸܢܝܵܢܲܢ ܐܲܡܝܼܢܝܢ ܚܢܲܢ܆ ܡܨܛܲܢܥܝܢ ܕܢܒ̱ܐܫܘܢ ܠܢ ܒܚ̈ܘܫܒ ܘܲܒܡܪ̈ܢܝܵܬܐ ܥܠܡ̈ܚܵܬܐ. ܘܚ̇ܛܦܝܢ ܠܗ ܠܗ̇ܘܢܢ. ܘܨܝ̇ܪܝܢ ܩܕܡܝܢ ܗܲܓ̈ܓܐ ܘܕܡܘ̈ܬܐ. ܘܦܙܨ̈ܘܦܐ ܕܐܢ̈ܫܐ ܘܡ̇ܡܠܠܐ ܕܥܡܗܘܢ. ܒܙܒܢ ܕܪ̈ܚܡܐ ܘܒܲܙܒܢ ܪܸܒܥܠܕܒ̈ܒܐ. ܐܝܟ ܪܸܢܚܠܸܦ ܙܚ̇ܡܸܬ ܐܠܗܐ ܒܪܚ̇ܡܸܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘ̇ܚܠܦ ܕܢܨܠܐ ܥܠ ܒܟܠܕ ܒ̈ܒܝܢ ܐܝܟ ܪܸܦܩܝܼܙܝܼܢܢ. ܢܸܩܢܐ ܤܸܢ̱ܐܬܼܐ ܠܘܬ ܐܝܠܝܢ ܕܐ̇ܥܝܸܩܘ ܠܢ ܐܝܟ ܕܬܗܘܐ ܨܠܘܬܢ ܠܥܸܠܬ ܪܘܓܙܐ. ܐܙܕܗܝ̇ ܗܟܝܠ ܡܢ ܟܡܹܐܢ̈ܝܗܘܢ. ܘܛܲܪ ܢ̇ܦܫܟ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܪܸܡܥܲܬܿܕܝܢ ܥܠ ܒܝܼܫܘܬܗܘܢ ܟܕ ܛܵܥܝܢ ܘܡܲܛܥܹܝܢ. ܫܲܪܐ ܡܵܕܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܲܨܠܘܬܐ ܬܟܝܼܠܐܝܬܼ. ܘܠܐ ܬܸܿܤܛܹܐ ܠܝܡܝ[...] ܘ̇ܠܤܸܡܠܐ. ܘܒܲܥܓܠ ܡ̇ܛܐ ܐܢܬ ܠܐܵܘܵܢܐ ܕܫܲܝܢܐ܇ ܪܸܚ[...]ܝܵܟ ܡܢ ܩܸܢܛܐ ܘܕܚܠܐ. ܘܟܕ ܢܗܘܹܐ ܥܝܸܕ ܪܥܝܢܟ ܘܲܡܗܵܘܿܢ. [...]ܒܹܿܠ ܩܘܼܪܒܿܢ ܨܠܘܬܟ ܐܝܟ ܕܗܵܒܝܠ. ܘܗܘ̇ ܕܩܐܸܡ̇ ܠܩܘܒܼܠܟ ܒܗܵܬ. ܘܗ̇ܘܐ ܐܢܬ ܕܚܝܼܠ ܥܠܘܗܝ ܒܥܹܕܢ ܨܠܘܬܐ ܘܡ̈ܝܠ ܦܘܼܡܟ ܢܗ̈ܘܝܼܢ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܬܘܼܒܼ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝ ܐܒܪܗܡ [...]ܠܦܢܐ pb. f.90r ܘ[...] ܥܠܝܗ̇ ܕܢܝܒܘܬܐ ܒܟܼܠܥܕܢ ܗ̇ܘܝܼܬ ܥܲܗܝܸܕ ܠܫܘܼܘܙܝܟ ܕܠܐ ܬܲܡܐܢ. ܚܘܼܪ ܒܢܝܼܫܟ ܕܠܐ ܬܸܿܚ̣ܢܹܐ ܠܬܼܵܘܫܵܐ. ܐܼܬܒܲܝܲܢ ܒܕܘܒܪܟ ܕܡ̇ܢܵܘܼ. ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐܵܐܼܲܪ ܟܬܲܫ ܟܕܢܬ ܢܦܫܟ ܒܢܝܼܪܐ ܪ̤ܡܤܲܝܒܪܢܘܬܐ ܠܐ ܬܸܿܡܙܲܪܫ ܐܫܬܲܘܼܕܝܬܼ ܠܐ ܬܪܓܸܿܠ. ܫܲܪܝܬܼ ܠܐ ܬܸܿܗܦܘܿܟ ܠܒܼܤ ܠܙܟ ܘܬܼܬܓܼܝܼܟ. ܢܲܗܝܼܬܿ ܕܛܒ ܗܘ̣ ܡܪ̈ܝܐ ܠܡ̇ܢ ܕܡܤܲܟܐ ܠܗ ܘ̇ܠܢܦܫܐ ܕܒ̇ܥܝܐ ܠܗ܆ ܠܐ ܬܸܿܥܪܘܿܩ ܡܢ ܥܡܠܐ. ܐܲܬܪܓܲܪܓܬ ܠܡ̣ܗܘܐ ܒܗ̇ܝ ܬܫܒܘܚܬܐ ܢܸܗܝܼܒܸܬ ܒܙܚ̈ܡܐ. ܠܐ ܬܚܲܠܦܝܹܗ̇ ܒܐܙܥ̈ܝܵܬܐ. ܢܚܬܸܗ ܠܐܓܘܢܐ ܚ̇ܡܤܸܢ ܒܗ. ܐܲܬܝܲܐܲܒܼܬ ܠܲܟܠܝܼܠܐ ܡܛܲܝܒܼܐ܆ ܐܲܬܟܿܬܫ ܥܙܡܐ ܠܝܘܿܡ ܡܘܬܟ. ܫܲܕܝܼܵܬ ܒܲܩܪܒܐ ܠܐ ܬܸܿܥܪܘ[...] ܘܬܼܒܸܠܥ ܒܓܐܪܐ ܡܢ ܒܸܿܤܬܿܪܟ ܐܝܟ ܚܲܝܒܐ. ܐܢ ܪܘܚܐ ܕܫܲܠܝܛܐ ܬܸܿܤ̇ܩ ܥܠܝܟ܆ ܐܲܬܼܪܟ ܠܐ ܬܸܿܫܒܘܿܩ. ܙܩܦܼܬ ܒܤܪܟ ܠܘܼܩܒܠ ܚܫܘ̈ܗܝ ܘܪ̈ܓܝܓܬܗ ܕܥܠܡܐ܆ ܠܐ ܬܸܿܬܟܲܪܐ ܪܘܚܟ ܒܐܘ̈ܠܨܢܐ. ܘܠܐ ܬܲܫܦܸܠ ܩܕܡ ܢܤܝܘ̈ܢܐ. ܘܠܐ ܬܸܿܫܬܿܓܼܫ ܒܨܥ[...] ܘܠܐ ܬܸܿܪ̈ܓܙ ܥܠ ܒܥܠܙܒܒܟ. ܘܠܐ ܬܸܿܪܢܹܐ ܒܚܲܒܪܟ ܘܬܼܥܢܠܝܼܘܗܝ. ܠܘܓܝܪ ܠܗܕܐ ܐܬܲܬܠܡܲܙܬܼ. ܐܠܐ ܪܒܗܕܐ ܬܸܿܬܒܸܿܩܸܐ. ܚܝ[...] ܐܲܢܬ ܠܟ ܬܚ̇ܝܸܒ. ܘܡܢ ܦܸܚܡܵܐ ܕܐܚܪܢܝܐ ܬܸܿܬܕܝܢ. ܚܝ[...] ܕܠܡܐ ܡܢ ܡܤܲܝܒܪܢܘܬܟ ܕܒܲܙܒܢ ܬܸܿܬܟܲܐܲܪܠܐ ܡܚܲܡܤܚ̇ܘܬܟ܇ ܘܡܢ ܦܸܚܡ̇ܐ ܪܚܦܝܛܘܬܟ ܬܸܿܬܪܫܹܐ ܡܲܗܡܝܵܢܘܟ. ܘܐܢܬ ܠܵܟ ܬܩܲܛܪܓ. ܤܓ̈ܝܐܐ ܕܫܲܪܢܘ ܒܐ̇ܘܪܚܐ ܕܙܕܢܩܘܬܐ: ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܤܝܲܡ̈ܢ ܗܘܼ̈ܝ ܫܲܬܐܤ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ܗܘܢ ܥܠ ܫܘܥܐ: ܡܐ ܪܸܢܫܲܒܼܘ ܒܗܘܢ ܪܘ̈ܚܐ ܕܒܝܼ̈ܫܬܐ ܘܐܬܘ ܢܲܗܪ̈ܘܬܐ ܕܡܸ̈ܠܐܹܐ ܘܪܸܫܚ̈ܩܐ܆ ܒܪܫܥܬܗ ܢܦ̣ܠܘ. ܘ̇ܗܘܸܬ ܡܲܦܘܠܬܗܘܢ ܪܒܐ. ܘܟܕ ܥܫܢܸܘ ܥܠܝܗܘܢ ܥܡ̈ܠܐ ܝܫܒܼܩܘ ܘܫܲܢܝܼܘ܆ ܒܲܙܡܘܼܬ ܐܓܝܲܪܐ ܕܡܐ ܕܐܫܟܿܚܗ ܚܘܼܡܵܐ ܥܲܪܩ ܡܢ ܦܘܼܠܚܢܐ. ܘܗ̇ܘܐ ܕܠܐ ܐܲܓܼܪܐ. ܘܐܝܟ ܒܸܿܢܝܵܢܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܬܲܛܠܝܼܠܐ. ܘܐܝܟ ܡܲܓܙܲܠܐ ܕܠܐ ܡܫܠܲܡ. ܗܟܢ ܗܟܝܠ ܡܸܨܐ ܐܢܬ ܠܲܡܚܲܡܤܵܢܘ. ܟܕ ܡܩܸܠ ܐܢܬ ܠܗ ܠܝ[...] ܕܥܡ̈ܠܝܟ ܒܤܘܼܟܿܢܐ ܕܐܓܼ̈ܪܦܘܼܪܢܟ. ܘܿܒܫܘܼܠܡ ܚ̈ܝܟ ܕܩܪܝ̇ܒܼ. ܘܿܒܥܘܗܕܝ ܕܝܢܐ ܕܚܝܼܠܹܐ ܕܓܼܗܢܐ. ܘܪܟܡ̇ܐ ܚܵܘܒܬܐ ܚܲܝ̇ܒ ܐ̇ܢܬ. ܘܐ̇ܤܸܢܝ ܥܠ ܒܵܠܲܟ. ܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܙܪ̈ܘܥܵܐ ܘܐܝܟ ܚܵܨܘܕܐ ܩܙܘ̈ܒ ܥܠܝܗ̇. ܘܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܙܒܢܐ ܕܚܨܘܕ ܘܠܐ ܬܸܿܡܐ̇ܢ ܠܢ. ܗܠܝܢ ܐܬܚܫܲܒܼ. ܘܠܐ ܬܸܿܚܤܘܿܟ ܢܦܫܟ ܡܢ ܥܡ̈ܠܐ. ܘܬܼܫܠ̇ܛ ܒܟ ܡܚܘܬܐ ܕܤܵܢܐܟ. ܥܡܠܸܐ ܙܝܢܐ ܗܘ̣ ܘܤܲܥܪ̈ܐ ܒܩܪܒܐ ܕܠܘܩܒܠ ܒܝܼܫܐ. ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܥ̇ܡܠܝܼܢ ܡܸܬܼܪܚܲܡ ܡܪܝܐ ܘܠ[...] pb. f.90v ܕܠܐܝܢ ܡܢܝܼܚ ܒܡܠܟܘܬܗ. ܘܚ̇ܕܝܼܢ ܒܟܘܼܫܪܐ ܕܙܕܢܩܘܗܘܢ܆ ܘܡܼܬܒܿܤܡܝܼܢ ܒܦܘܼܪܥܢܐ ܟܐܢܐ ܕܥܡ̈ܠܝܗܘܢ. ܚܒܼ̈ܚܹܐ ܕܝܢ ܒܹܿܗܬܿܬܼܐ ܥܛܝܼܦܝܼܢ. ܘܟܕ ܢܤ̇ܡܝܢ ܛܝܒܘܬܐ ܡܬܼܟܲܚܕܝܼܢ. ܤܓܝ ܓܝܪ ܡܲܩܢܹܝܢ ܥܡ̈ܠܐ ܦܪܗ̇ܤ̱ܢܐ ܘܬܘܼܟܠܝܐ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ. ܘܐܵܦ ܗ̣ܘ ܪܚ̇ܡ ܠܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܪܸܫܚܝܼܩܝܢ ܡܛܠ ܫܡܗ܆ ܘܲܡܚ̇ܘܐ ܠܗܘܢ ܢܦܫܗ. ܘܠܒܐ ܝܫܚܝܼܩܐ ܠܐ ܡܲܤܠܹܐ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܟܩܒܸܿܠ ܬܝ̇ܒܘܬܗܘܢ܆ ܘܡܲܫܪܹܐ ܠܗܘܢ ܒܚܲܕܘܬܐ. ܛܘܼ̈ܦܲܝ ܕܘܼܥܬܿܐ ܓܝܪ ܕܗܠܝܢ ܥܲܡ̈ܠܐ. ܤܲܡ ܚ̈ܝܐ ܐܢܘܢ ܐ̇ܘ ܡܪܝ ܬܘܵܬܼܵܐ ܕܡܛܠ ܐܠܗܐ܆ ܒܢܹܝ̈ܗ̇ ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܥܵܒܕܐ ܠܢ. ܘܡܢ ܚܛܗ̈ܐ ܚܵܣܟ̇ܐ ܠܢ܆ ܘܡܢ ܒܝܼܫ[...] ܦܵܪܩ̇ܐ ܠܢ. ܘܚܘܼܠܡܐ ܕܢܦܫܐ ܝܵܗ̣ܒ̇ܐ ܠܢ܆ ܘܠܓܲܠܝܘܬ ܐ̈ܦܐ ܕܐܘܬ ܡܫܚܝܐ ܡܲܫܘܝܐ ܐܢ. ܡܲܪܬܝܢܘܬܐ ܕܠܘܬ ܐܚ̈ܝܐ ܕܝܠܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܒܙܗܡ ܚܘܵܐ ܕܡܘܬܼܵܗ ܕܥܠܡܐ ܚܲܙܬܐ ܒܗܘܦܵܟܼܟ ܕܬܝܢ. ܘܨܘܼܪ ܝܘܼܩܢܗ ܕܡܠܟܘܬܐ ܒܒܙܢ̇ܫܟ ܡܵܘܒܿܠܵܗ ܒܝܘܼܬܪ̈ܢܐ ܕܚ̇ܫܚܝܢ ܠܡ̣ܫܬܘܬܐ. ܛܥܲܢ ܒܗܠܟܬܟ ܝܘܼܩܪܐ ܕܐܲܟܤܢܵܝܘܬܐ܆ ܘܥܡܠ ܒܟܹܠܥܕܢ܆ ܒܐܘܪܚܗ ܕܫܪܪ[...] ܛܟܼܢ ܪܸܟܝܵܐܝܬ ܟܲܦܢܐ ܕܦܘܼܪܫܢܐ܆ ܘܠܟܣ ܒܐܘܠܨܢܐ ܫܸܒ̈ܠܐ ܐܝܟ ܡܪܟ. ܛܥ̣ܢ ܨܥܪܐ ܕܡܲܪ̈ܚܹܐ ܘܐܵܘܕܐ ܘܠܐ ܬܲܬܿܥܝܼܩ. ܘܐܲܤܸܩ ܬܘܕܝܬܐ ܕܒܼܚܵܟܼ ܕܝܘܬܵܪܢܐ ܗܘ̣. ܛܥܲܢ ܟܐܒ̈ܝܟ ܒܚܕܘܬܐ܆ ܕܚܲܫܟ ܐܝܢܘܗܝ̣ ܠܙܘܲܡܪܡܵܟ. ܘܿܚܕܝ ܟܠ ܫ̇ܥ ܒܪܥܝܢܟ. ܕܚܫܝܟ ܒ̇ܛܲܠܝܼܢ ܘܐܢܬܼܚܿܝܐ ܐܢܬܛܥܢ ܚܵܙܝܼܐܝܬ ܥܠ ܟܲܬܦܟ. ܙܩܝܦܐ ܕܗܘܐ ܠܙܟܘܬܟ. ܘܐܲܪܦܐ ܡܕܝܸܢܬ ܡܝܘ̈ܬܐ܆ ܘܙܸܠ ܠܟ ܠܐܬܪܐ ܕܢܲܗܝ̈ܢܐ. ܛܥܲܢ ܙܩܝܼܦܘܬ ܐܙܗܙܲܡܝܟ܆ ܘܐܿܒܝܼܬ ܪܓܬܼܐ ܕܬܪܥܝܬܟ. ܘܗ̇ܒ ܫܘܼܡܠܝܐ ܠܛܝܒܘܬܐ܆ ܘܠܐܬܒܼܥ̇ܐ ܠܟ ܟܐܢܘܬܐ. ܛܥܲܢ ܙܲܗܝܘܼܬܐ ܐܝܟ ܡܫܘܐ܆ ܘܪܸܟܿܐ ܠ̇ܒܟ ܡܢ ܥܘܼܠܐ. ܘܢܘܼܗܪܐ ܕܨܡܚܗ ܡܢ ܐܒܐ ܗܘ̣܆ ܠܒܫܝܢ ܪܓܼܫ̈ܝܟ ܥܡ ܙܘ݁ܥ̈ܝܟ. ܛܥܲܢ ܐܢܬ ܩܘܼܫܬܐ ܒܓܘ ܠܒܟ܆ ܘܚܵܘܐ ܫܙܪ̈ܗ ܒܗ̇ܪܡܲܝܟ. ܘܢܘܪܐ ܕܐܼܟܼܠܼܬ ܠܟܼܠ̈ܕܢܐ܆ ܠܟ ܗܵܘܢܐ ܠܟܼ ܡܲܙܟܼܵܒܬܼܐ. ܛܥܲܢ ܚܫܐ ܕܡܘܟܟܐ܆ ܘܚܲܤܵܐ ܚܘ̈ܒܝܢ ܒ̇ܨܠܘܬܐ. ܘܕܡܥܵܐ ܕܡܲܪܙܲܝܵܢ ܒܒܲܬܿܟ. ܡܫܼ̈ܗܝܵܢ ܠܢܘܼܪܗ̇ ܕܐܫܢܝܩܬ. ܛܲܟܢ ܚܘܒܐ ܐܝܟ ܬܿܝܒ̈ܐ. ܘܕܥܵܐ ܠܟܐܢܐ ܒܕܟܝܘܬܟ. ܘܐܝܼܕܐ ܕܥܕܵܬܿ ܠܨܲܝܙܐ. ܠܵܒ̣ܟܿܐ ܠܟ ܕܠܐ ܬܸܿܬܛܲܒܿܥ. ܛܥܲܢ ܛܢܢܐ ܐܝܟ ܐܹܠܝܐ. ܘܲܟܼܐ܆ ܒܡܘܼܡ̈ܐ ܕܚ̈ܛܝܐ. ܘܚ̈ܝܠܐ ܕܗܘ̣ܘ ܒܐܵܦܲܙܬܲܐ܆ ܠܵܘܝ̇ܢ ܠܟ ܒܟܠܗܘܢ ܝܘܼܡ̈ܝܟ ܛܥܢ ܫܘܼܥܒܕܐ ܕܪ̈ܒܢܝܟ. ܘܝܲܡܪ ܐܢܘܢ ܟܕ ܡ̇ܘܕܐ ܐܢܬ. ܘܪܘܚܐ ܕܠܒܼܫܲܬ ܠܬܹܠܝܫܲܥܝ. ܨܵܝܒ̇ܐ pb. f.91r ܠܘܬܟ ܘܚ̇ܝܐ ܐܢܬ. ܛܥ̣ܢ ܫܲܠܝܘܼܬܼܬܐ ܐܝܟ ܕܘܝܼܕ ܘ̇ܗܪܘܿܓ ܒܤܸܦܪ̈ܐ ܕܛܝܒܘܬܐ. ܘܚܲܝܠܐ ܕܚܲܤܢܹܗ ܠܓܲܝܵܒܪܐ܆ ܒܥ̣ܙܢ ܥܩܵܬܐ ܤܵܡ̇ܟ ܠܟ. ܛܥܲܢ ܫܲܦܝܘܬܐ ܕܚܘܼܫܒ̈ܐ. ܬܼܫܗ[...] ܕܝܼܚܘܿܢ ܚ̈ܛܝܐ. ܘܪܚ̈ܡ̣ܐ ܕܚܢܝܼܢ ܠܚ̈ܛܝܐ܆ ܫ̇ܪܝ̇ܢ ܡܢܟ ܚ̈ܘܒܐܟ. ܛܥܢ ܟܕ ܚ̇ܕܐ ܐ̇ܢܬ ܓܘܼܚ̈ܝܟ܆ ܘܨܲܠܵܐ ܕܥܬܘ̤ܒ ܒܥܸܠܕܪܟ܆ ܘܙܝ̈[...] ܕܤܝܲܥܘ ܠܫܠܚ̈ܝܐ ܒܟ ܗܘ̣ ܢܝ̇ܚܝܢ ܒܲܠܡܹܐܢܐ ܬܘܒ ܡ̈ܠܟܲܐ ܕܡܲܪܬ ܝܢܘܬܐ ܕܠܘܬ ܐܚ̈ܝܬ ܕܝܠܗ̇ ܕܡܪܝ ܐܒܪܗܡ ܪܸܟܿܐ ܠܒܟ ܘܡܟܸܿܟ ܚܘܼܫܒ̈ܝܟ. ܘܐܦܢ ܫܠܲܚܬܿܗ̇ ܠܲܚܛܝܬܐ܆ ܠܐ ܬܸܿܫܬܲܒܗܲܕ ܥܙܡܐ ܠܡ̇ܦܩܢܟ. ܪܸܟܿܐ ܪܥܝܢܟ ܡ̣ܢ ܪܸܢܝܐ ܒܝܼܫܐ. ܘܐܢ ܐܬܛܠܸܡܬ ܘܙܲܟܿܝ ܐ̇ܢܬ܆ ܪܥ̣ ܕܒܪܢ̇ܫܐ ܗ̣ܘ ܕܐܲܥܝܼܩܵܟ. ܪܸ̈ܟܐ ܠܒܟ ܡܢ ܪܸܢܝܗ ܪܸܚܤ̇ܡܐ. ܘܡܐ ܕܚ̇ܙܐ ܐ̇ܢܬ ܠܐܚܘܟ ܕܤܬܲܪ ܠܟ܆ ܐ̇ܬܼܩܸܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܫܵܪܘܼܬܼܐ. ܕܲܥ̇ܐ ܠܒܟ ܡܢ ܕܸܠܝܐ ܕܡܵܡܘܿܢܐ. ܘܨܲܠܵܐ ܟܠܫܥ̣. ܕܢܤܬܲܦܲܩ ܥܘܼܡܪܟ ܡܢ ܥ̣ܩܵܪܗ̇ ܡܲܪܝܼ̈ܪܐ. ܪܸܟܿܐ ܠܒܟ ܡܢ ܪܚ̇ܡܸܬ ܦܘܼܢ̈ܩܐ܆ ܕܠܐ ܬܸܿܬܠ ܐ̇ܬܪܐ ܠܚܲܫ̈ܐ܇ ܘܫܐܪ̈ܐ ܩܫ̈ܝܐ ܢܒܲܙܚܘܢ ܒܟ. ܕܟܲܐ ܠܒܟ ܡܢ ܚ̣ܡܬܐ܆ ܕܠܐ ܬܸܿܫܬܿܠܲܛ ܒܟ ܟܪܝܘܬܐ܇ ܘܕܲܝܘܬܐ ܕܚ̇ܕܐ ܒܲܫܓܼܘܫܝܐ܇ ܢܲܪܡܝܟ ܟܠܫܥ ܒܐܘܠܨܢܐ. ܕܟ̇ܐ ܚܘܼܫܒܟ ܡܢ ܕܢ̇ܝܗ ܕܓܘ̇ܡܪܐ ܕܥܒ̇ܕ ܕܠܐ ܬܸܿܬܼܦܲܟ̇ܪ ܒܗ ܬ̇ܪܥܝܬܟ܇ ܘܬܼܡܠܹܝܗ̇ ܠܐܘܼܪܚܟ ܬܘܩ̈ܠܬܐ. ܪܟܿܐ ܠܒܪܢܫܐ ܓܘܝܐ ܡܢ ܫܩܝܼ̈ܦܐ ܕܫܘܼܒܗܪܐ܆ ܕܠܡܐ ܬܸܿܦܸܠ ܩܕܡ ܒܥܠܝ ܒܒܐ ܘ̇ܚ̣ܝܪܐ ܠܟ ܤܵܢܐܟ. ܡܪܘܡ ܕܥ̇ܝܢܟ ܡܢ ܪܓܸܿܬ ܒܤܪܐ ܕܢܸܩܒܼܵܬ̈ܐ܆ ܕܠܐ ܬܸܿܛܚܲܢ ܪܚܝ̇ܐ ܐܝܟ ܫܸܡܫܘ̈ܢ. ܘܢ̣ܚ̈ܫܟ ܢܘܗܪܗ ܪܫܪܓܟ. ܐܥܝܼܪ ܢܦܫܟ ܕܠܐ ܢܒܠܥ̇ܟ ܥܠܡܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܥܒ̇ܕ ܕܚ̈ܡ̣ܐ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܢ̇ܦܠ ܒܐ̈ܝܙܘܗܝ. ܐܬܝܠܲܦ ܠܡ̣ܙܟܿܐ ܚܲܫܝ̈ܟ ܕܠܐ ܢܫܲܥܒܕܘܼܢܟ. ܐܢ ܓܝܪ ܗܢ̣ܘܢ ܙܟ̇ܝܢ ܠܟ܆ ܥܘܼܡܪܟ ܥ̇ܩܬܐ ܝܫܪܢܐ ܒܗ. ܐ̇ܩܙܒ ܥܡ. ܝܫ̣ܢܐܐ܆ ܕܬܐܙܚܩ ܡܢܟ ܛܒܝܼܥܘܼܬܐ܆ ܐܢ ܕܝܢ ܡܢܗ̇ ܡܸܙܕܟܐ ܐ̇ܢܬ܆ ܡܼܬܓܸܠܝ ܐܢܬ ܡܢ ܚܙܬܐ ܕܪܘܼܚ. ܠܐ ܬܸܿܫܬܲܒܗ̇ܝ ܐܢ ܗ̣ܘ ܪܸܢܦܩܼܬ ܡܢ ܦܓܪܐ. ܡܛܠ ܕܗ̇ܢܐ ܥܒ̇ܕܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܗܘ̣. ܐ̇ܢܬ ܕܝܢ ܟܡܐ ܙܢܫܲܡܠܐ ܒܲܢܚܝܼܪܝܟ. ܥܗ̣ܕ ܕܒܪܢܫܐ ܐܢܬܼ ܪܸܠܙܓܬܐ ܡܫܲܥܒ̇ܕ ܡܬܼܘܿܚ ܪܥܝܢܟ ܠܘܬ ܟ̇ܤܢܐ܆ ܘܿܫܐܲܠ ܒܢܗ ܥܘܼܕܪܢܐ. ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܕܚ̇ܡ ܝܫܘܒܚܐ܆ ܕܡܪܝܐ ܢܩܲܪܒܼܵܟ ܠܬܫܒܘܚܬܗ. ܗ̇ܠܸܟ ܒܐܘܪܚܐ ܕܦܘܪܫܢܐ. ܕܠܐ ܢܬܕܘܲܕ ܪܥܝܢܟ. ܘܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܕܝܼܚܐ ܒܲܬܘܿܬܐ. ܤܲܒ ܠܟ ܡܢܗ ܤܲܡܡ̈ܢܐ. ܛܪ ܠܲܫܢܟ ܡܢ ܢ̣ܟܠܐ܆ ܘܬܪܥܝܬܟ ܡܢ ܝܫܘܒܪܐ. ܘܐܝܟܐ ܕܫܲܪܝܐ ܡܲܟܝܟܘܬܐ ܫܐܲܠ ܥܘܼܪܢܐ ܕܨܠܘܬܐ. ܢܝܼܚܐ ܒܫܸܠܝܐ ܡܲܪܕܝܬܗ̇. ܘܐܹܠܦܹܗ ܢܚܵܝܐ ܒܲܠܡܹܐܠܐ. ܘܐܢ ܗܘ̣ ܕܙܩ̇ܦ ܡܲܚܫܘܠܐ܆ pb. f.91v ܒܙܚ̇ܡ̣ܐ ܦ̇ܠܛܵܐ ܡܢ ܩܸܢܛܵܐ. ܠܐ ܬܸܿܬܪܓܪܓ ܠܚܲܙܘܲܬܙܒܢܐ. ܡܛܠ ܕܙܒܢܐ ܗ̣̄ܘ ܙܥܘܿܪܐ ܡܬܩܲܕܝܵܐ. ܐܵܘܓܲܪܢܦܫܟ ܠܗ̇ܘ ܒܘܼܤܡܐ ܕܠܐ ܡܲܕܪܟ ܠܗ ܝܫܘܼܠܡܐ. ܠܐ ܬܲܥܡ̇ܪ ܥܡ ܚܲܤ̇ܡܐ ܓܵܪܤܵܐ ܕܠܐ ܕܚ̈ܡܐ. ܡܛܠ ܕܩܲܪܝܼܒܘܬܐ ܕܠܘܬܟ܆ ܡܢ ܐܠܗܐ ܦܪܫܐ ܠܟ. ܐ̇ܫܠܸܡ ܦܓܪܟ ܠܗ̇ܘ ܕܢܗܒܼ ܠܟ ܦܓܪܗ̇܆ ܘܐ̇ܓܥܸܠ ܢܦܫܟ ܠܗ̇ܘ ܕܐܓܥܸܠ ܢܦܫܗ ܚܠܦ̣ ܦܘܪܒܢ. ܫܪܝܼܘܗܝ ܠܥܠܡܐ ܢܹܐܙܠ ܠܗ ܡܢܟܘ ܝ̇ܕܥ̣ ܐ̇ܢܬ ܓܝܪ ܕܥ̇ܒܪ ܠܗ ܡܢܟ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܠܘܬܟ ܠܐ ܡܩܘܐ܆ ܠܡܵܢ ܐܙ̇ܠ ܠܟ ܥܸܢܝܵܢܗ. ܫܲܒ̇ܚ ܒܟܼܠܥܕܢ ܘܠܐ ܬܸܿܡܐ̇ܢ ܠܟ. ܘܦܘ̇ܩ ܡܢܗ ܕܒܪܢܫܐ ܥܲܬܿܝܼܩܐ ܒܪܚ̱ܡܬܼܐ ܕܗ̇ܘ ܪܸܥܬܝܕ. ܕܡܐ ܪܸܠܒܸܫܬܿܝܗܝ ܒܛܝܒܘܼܬܐ܆ ܠܐ ܬܸܿܕܚܠ ܡܢ ܟܐܢܘܬܐ. ܠܐ ܬܸܿܚܠܘܿܛ ܡܘܼܡܐ ܒܲܫܪܪܟ܆ ܘܠܐ ܕܪܵܫܵܐ ܒܗ̇ܝܡܢܘܢܬܟ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܼܬܼܒܸܿܨܐ ܥ̇ܒܘܕܐ. ܒܲܠܚܘܕ ܫܘܼܒܚܐ ܢܤܸ̇ܩܠܗ. ܠܐ ܬܗܘܐ ܛܲܠܝܐ ܥܕܡܐ ܠܫܘܼܠܡܵܐ ܐܠܐ ܡܠܬܐ ܕܡܡܠܠ ܐܢܬ܆ ܓܡܘܿܪܝܗ̇ ܠܘܩܕܡ ܒܲܥܒ̇ܕܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܡܠܬܟ ܫܲܪܝܼܪ ܗ̣ܝ: ܘܤܘܥܪ̈ܢܟ ܪܓ̇ܠܐ ܗ̣ܘ܆ ܡܲܢ̣ܘ ܢܚܙܹܝܢ ܘܠܐ ܢܸܒܼܟܹܿܐ܇ ܕܐܲܚܸܒܬ ܚ̣ܫܟ̈ܐ ܡܢ ܢܘܗܪܐ. ܠܐ ܢܐܩܲܪܥܠܝܟ ܪܚ̇ܡܟ ܦܓܪܢܝܐ ܥܕܡܐ ܠܦܘܪܫܢܐ. ܫܡܝܼܥ ܗܘ̣ ܠܟ ܓܝܪ ܕܠܥܦܪ ܗ̇ܦܟ. ܫܒܘܿܩܲܝܗܝ ܢܸܒܼܟܹ̇ܐ ܘ̇ܢܕܲܡܲܥ̣ ܥܕܡܹܐ ܠܩܲܒܪܹܐ. ܢܲܝܠܸܠ ܪܚ̇ܡܟ ܓܵܘܝܐ ܒܬܹܢܚ̈ܬܐ. ܕܐܦ ܡܲܪ̈ܝ̇ܐ ܢܸܬܼܦܸܪܩ ܒܝܘܿܡ ܥܝܼܪܘܬܐ ܡܢ ܪܘܓܙܐ. ܠܐܢ̣ܦܗܹܐ ܪܥܝܢܟ ܒܙܒܢ ܢܤܝ̈ܘܢܐ. ܕܗܒܐ ܓܝܪ ܒܢܘܪܐ ܡܸܬܼܒܿܩܸܐ. ܘܬܲܝܒܐ ܒܟܼܘܲܪܐ ܕܐܘܼܠܨ̈ܢܐ. ܒܪ ܐܘܼܡ̈ܢܐ ܕܝܢ܆ ܤܓܝ ܒܛܝܸܠ ܠܗ ܥܠ ܨܠܡܗ̇. ܕܠܐ ܢܼܬܚܲܒܿܠ ܡܢ ܝܫܘܪܗ ܡܸܠܟܿܐ ܘܬܲܚ̱ܘ ܝ̈ܬܐ ܥܡ ܡܪܬܝܢ̄ܘܬܐ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝ ܐܒܪܗܡ ܥܡܲܕܐ ܗܘ̣ ܪܒܐ ܫܪܪܐ. ܝܘܗܪܐ ܗ̣ܘ ܕܠܝܼܬ ܒܗ ܚܫܘܟܐ. ܩܕܡ ܟܠܗܘ ܥ̇ܒ̈ܪܝܟ ܩܢܝܼ ܫܪ̈ܪܐ. ܘܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܦܘܠܚܢ̈ܝܟ ܩܢܝ܆ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܓܝܪ ܕܥܒ̇ܕ ܟܠܗܘܢ ܥ̇ܒ̈ܕܘܗܝ. ܒܲܫܪܪ̈ܐ܆ ܗܘ̇ܐ ܫܘܼܠܡܐ ܛ̇ܒܐ ܠܥܒܪ̈ܘܗܝ. ܘܟܠ ܕܦܠ̇ܚ ܦܘܼܠܚ̈ܢܘܗܝ ܒܗ ܝܡܢܘܬܐ. ܗܝܡܢܘܬܐ ܝܵܗܒ̇ܐ ܠܗ ܐܝܼܕܐ ܠܟܠ ܦܘ̈ܠܚܢܐ ܩܕܝܼ̈ܫܐ. ܐܢ ܐܢܫ ܐܡ̇ܪ ܠܟ ܪܫܪ̈ܪܐ ܐ̄ܢܬ ܠܘܬܝ: ܘ̇ܫܪ̈ܪܐ ܕܥܒ̈ܕ