Memra 1 - ܡܺܐܡܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
1

ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܘܰܐܒܳܗ̈ܳܬܰܢ: ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܘ̈ܳܬܰܢ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܽܘ ܠܰܢ ܕܢܶܒܥܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܠܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܕܰܒܥܰܘ ܐܶܢܶܝܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܰܡܚܳܪ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ.

ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܰܒܥܰܘ ܡܶܢ ܢܰܦܫܟܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܦܩܳܢܳܐ: ܕܬܶܬܒܢܽܘܢ ܒܗܶܝܢ ܘܰܬܒܰܢܽܘܢ ܠܰܐܚܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܦܳܪܫܺܝܢ ܘܚܳܙܶܝܢ ܐܰܝܢܰܘ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܦܳܪܫܺܝܢ ܘܝܳܕܥܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܢܰܟ̈ܦܳܢ ܘܡܰܟ̈ܺܝܟܳܢ ܘܝ̈ܳܐܝܳܢ ܘܰܠܗܶܝܢ ܩܰܦܘ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܡܶܬܩܪܶܝܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ ܐܰܘ ܬܠܳܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ: ܢܦܰܪܶܫ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕܰܡܦܰܪܶܫ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܰܢ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦ ܒܪܽܘܚܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܒܟܽܠܳܗ ܐܶܢܽܘܢ: ܛܳܒܽܘܬܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܘܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܘܢܰܓܺܝܪܽܘܬ ܪܽܘܚܳܐ: ܘܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ ܘܰܪܡܺܝܣܽܘܬܳܐ: ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܥܰܡ ܟܽܠܢܳܫ: ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܟܽܠܢܳܫ܀

2

ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܢܶܒܥܶܝܘܗ̱ܝ ܠܰܫܪܳܪܳܐ: ܕܗܽܘ ܫܪܳܪܳܐ ܢܚܰܪܪܰܢ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܢܰܡܶܟ ܢܰܦܫܰܢ ܘܢܶܫܚܽܘܩ ܪܶܥܝܳܢܰܢ: ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܶܒܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܗܳܢܰܘ ܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܘܰܠܡܰܢ ܕܗܳܟܰܢܰܐ ܗ̱ܘ ܓܳܠܶܐ ܫܪܳܪܶܗ. ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܡܰܟܶܟܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠ: ܠܳܐ ܩܕܳܡ ܟܽܠܢܳܫ: ܘܠܳܐ ܫܚܰܩܘ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܫܪܳܪܳܐ ܐܰܝܟܰܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܫܚܰܩܘ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܐܰܡܶܟܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ.

ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܣܰܩܽܘܒܠܳܗ ܗ̱ܺܝ ܕܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܕܰܥ: ܘܩܽܘܛܳܥܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܬܰܪܓܶܫ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫ ܝܳܕܰܥ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܕܝܽܘܬܳܐ: ܐܶܠܴܐ ܐܶܢ ܡܰܢ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦ ܥܰܡܶܗ ܒܪܽܘܚ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ: ܐܶܠܴܐ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܗܘܳܐ ܢܺܝܚܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܰܒܡܰܢ ܚܳܐܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܘܫܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܐܶܠܴܐ ܐܶܢ ܒܢܺܝܚܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟ ܪܽܘܚܳܐ ܕܢܳܛܰܪ ܡܶܠܰܬܝ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܕܢܰܕܪܶܟ ܟܬܳܒܳܐ ܘܰܢܦܰܪܶܫ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ: ܐܶܠܴܐ ܐܶܢ ܓܰܒܪܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦ ܒܪܽܘܚ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܡܶܛܽܠ ܕܰܪܗܶܛܢ ܠܰܢ ܟܽܠܰܢ ܒܳܬܰܪ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ: ܘܠܳܐ ܒܳܬܰܪ ܕܪܽܘܚܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܒܰܢ ܕܣܳܢܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܘܢܳܣܶܒ ܨܠܺܝܒܳܐ ܟܰܕ ܡܡܰܟܶܟ ܢܰܦܫܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܡܰܣܡܰܟ ܒܪܺܝܫܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ.

ܐܶܠܴܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܢ: ܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ ܥܳܒܶܕ ܡܶܢ ܩܶܢܝܳܢܶܗ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܳܠܡܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ ܘܢܺܐܚܽܘܢ ܒܗܶܝܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܢܶܫܒܽܘܩ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܘܢܺܐܙܰܠ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܒܰܡܣܰܪܩܽܘܬܶܗ: ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܚܰܘܶܝܢܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܠܴܐ ܩܳܝܡܺܝܢܰܢ ܒܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܝܰܪܩܳܐ ܘܚܰܠܒܳܐ: ܘܠܳܐ ܒܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ:

ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܢܶܦܪܽܘܫ ܠܳܐ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܡܶܢ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܠܬܰܚܬ: ܘܠܳܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܝܰܪܩܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܘܠܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܕܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ: ܘܠܳܐ ܐܰܝܢܰܘ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܠܚܰܕ ܐ̱ܢܳܫ ܐܶܫܬܒܶܩ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܘܠܰܐܚܪܺܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܒܶܩ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܠܳܐ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܡܩܰܒܶܠ ܐ̱ܢܳܫ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܘܠܳܐ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܡܶܣܬܰܘܣܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ ܟܪܺܝܗܳܐ: ܘܠܳܐ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܪܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ ܝܰܠܽܘܕܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܡܺܝܪܺܝܢ ܠܟܽܠܢܳܫ: ܕܗܳܘܶܐ ܒܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܒܪܺܝܟܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܒܥܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ܀

3

ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܘܰܐܚܪܺܬܳܐ ܗ̱ܝ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܕܥܽܘܪܒܳܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠ. ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܰܠܚܰܕ ܚܰܕ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܡܺܝܪܺܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܬܚܰܫܰܚ ܒܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܺܝܢ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܚܳܝܶܐ ܒܗܽܘܢ: ܡܳܐ ܕܰܢܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܶܠܴܐ ܬܰܫܢܺܝܩܶܗ ܗܳܘܶܐ ܦܫܺܝܚ ܒܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ.

ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟܰܢ ܝܳܪܶܒ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܛܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܣܬܰܘܣܶܐ ܟܪܺܝܗܳܐ ܡܶܢ ܟܪܺܝܗܳܐ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܝܰܪܩܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܫܳܦܰܪ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܡܶܢ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܒܚܰܠܒܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܝܳܪܶܒ ܒܪܺܝܟܳܐ ܡܶܢ ܒܪܺܝܟܳܐ ܒܦ̈ܽܘܩܕܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܡܺܝܪܺܝܢ. ܘܠܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܫܰܡܶܫ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ: ܘܠܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܫܰܡܶܫ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܠܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܗܳܘܶܐ ܦܫܺܝܚ ܬܰܫܢܺܝܩܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܕܚܰܒܪܶܗ ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܚܰܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܗܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܗܶܢܽܘܢ ܨܒܰܘ ܒܩܰܫܝܽܘܬ ܠܶܒܗܽܘܢ ܘܰܢܦܰܠܘ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ܀

4

ܐܳܕܳܡ ܐܰܒܽܘܢ ܢܦܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܕܰܪܓܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܩܰܘܺܝ ܒܕܰܪܓܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܕܡܶܕܶܡ ܕܣܰܢܝܳܐ ܗܺܝ ܠܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܘܰܐܝܟ ܕܨܳܒܝܳܐ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܠܳܗ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܗܺܝ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܦܳܓܥܺܝܢ ܒܳܗ:

ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܢܦܰܠܢ ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܕܰܪܓܳܐ: ܕܡܶܕܶܡ ܕܣܳܢܶܝܢܰܢ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ. ܠܟܽܠ ܡܳܐ ܕܒܳܥܶܝܬ ܕܠܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܠܳܟ ܚܰܒܪܳܟ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܢܶܥܒܶܕ ܠܳܟ ܟܽܠܢܳܫ ܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ. ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܶܢܳܐ ܘܟܽܠܢܳܫ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܰܛܐܶܒ ܠܰܢ: ܡܶܢܳܗ ܗܳܟܺܝܠ ܕܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܡܰܛܶܐܒܺܝܢܰܢ ܠܟܽܠܢܳܫ: ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܒܐܶܫܘ ܠܰܢ: ܦܳܫܢܰܢ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܣܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܶܢܳܐ ܘܟܽܠܢܳܫ: ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܰܒܐܶܫ ܠܰܢ: ܐܳܦܶܢ ܗܰܘ ܕܰܐܒܐܶܫܢܰܢ ܠܶܗ: ܐܶܢܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܐܒܐܶܫܢܰܢ ܠܐ̱ܢܳܫ: ܐܰܘ ܠܗܰܘ ܕܰܐܒܐܶܫ ܠܰܢ: ܢܦܰܠܢܰܢ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܥܠܰܝܢ ܣܢܶܐ ܥܒܰܕܢܰܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܶܝܢܰܢ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܠܡܶܥܒܰܕ ܠܗܽܘܢ.

ܐܶܠܴܐ ܥܰܠ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܕܘܳܠܶܐ ܡܦܰܫܩܺܝܢܰܢ: ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܢܶܦܪܽܘܫ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ: ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܟܡܳܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܢ ܐܺܝܬ ܒܰܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܘܬܶܫܡ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܟܡܳܐ ܪܳܡ ܕܰܪܓܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܟܡܳܐ ܥܰܡܺܝܩ ܕܰܪܓܳܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܢܰܢ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܒܶܝܬ ܐܰܒܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/188
Source:
Robert Kitchen (ed.), The Syriac Book of Steps vol. 1 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12 (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2009) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Memra 1 - ܡܺܐܡܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ” based upon Robert Kitchen (ed.), The Syriac Book of Steps vol. 1 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12 (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2009), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/188.
Bibliography:
Memra 1 - ܡܺܐܡܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ.” In The Syriac Book of Steps, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published 4th/5th century CE. https://syriaccorpus.org/188.

Show Citation Styles