Memra 2: About Those Who Want to Become Perfect - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
1

ܡܶܟܺܝܠ ܢܶܦܪܽܘܫ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܬܓܡܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܘܢܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܪܩܳܐ ܘܚܰܠܒܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܫܠ̈ܺܝܚܰܘܗ̱ܝ ܝܰܗ̱ܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܳܐ ܘܠܳܐ ܟܬܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܠܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܘܰܫܠ̈ܺܝܚܰܘܗ̱ܝ ܓܡܺܝܪܺܝܢܰܢ ܕܟܳܬܒܺܝܢܰܢ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܠܗܽܘܢ: ܐܶܠܴܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܡܦܰܪ̈ܫܳܢܶܐ ܝܰܘܡܳܢ ܐܶܠܴܐ ܠܡܰܚܣܶܢ ܚܰܕܚܕ̈ܳܢܶܐ: ܐܶܠܨܰܬ ܕܢܶܟܬܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܐܳܦ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܟܽܠܢܳܫ ܢܶܬܟܰܬܰܫ ܕܢܶܥܽܘܠ ܒܬܰܪܥܳܐ ܐܰܠܺܝܨܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܡܶܢ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢܶܗ ܢܺܐܪܰܬ ܐܰܬܪܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ.

ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܳܠܶܨ ܢܰܦܫܶܗ ܕܳܐܦܶܢ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܢܺܐܪܰܬ: ܒܓܰܒܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܢܶܣܬܰܘܣܶܐ ܛܳܒܳܐܺܝܬ ܐܰܘ ܒܚܰܠܒܳܐ ܕܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܢܶܫܡܰܢ ܛܳܒܳܐܺܝܬ: ܐܰܘ ܒܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܰܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܡܺܝܪܺܝܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܪܺܝܟܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܟܺܐܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܢܳܦܶܠ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܢܶܣ̈ܓܝܳܢ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ ܘܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܓܺܗܰܢܳܐ ܘܢܺܚܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܰܪܓܰܠ ܢܶܚܽܘܬ ܠܶܗ ܠܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܐܰܘ ܕܶܐܢ ܢܳܚܶܬ ܠܶܗ ܠܬܰܫܢܺܝܩܳܐ: ܢܶܗܘܶܐ ܦܫܺܝܚ ܬܰܫܢܺܝܩܶܗ ܩܰܠܺܝܠ܀

4

ܡܰܢ ܕܠܳܐܶܛ ܠܰܡ ܐܰܘ ܕܪܳܓܶܙ ܐܰܘ ܡܶܫܬܟܰܚ ܒܶܗ ܒܽܘܨܳܪܳܐ ܘܠܳܐ ܥܳܩܰܪ ܠܶܗ: ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܳܛܶܐ.

ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܫܳܒܶܩ ܟܽܠ ܘܫܳܩܶܠ ܨܠܺܝܒܶܗ ܘܳܐܬܶܐ ܒܳܬܰܪܝ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝ: ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܠܺܝ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܝܳܪܶܬ ܥܰܡ ܫܩ̈ܺܝܠܰܝ ܨܠܺܝܒܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ.

ܡܰܢ ܕܚܳܐܰܪ ܠܰܡ ܠܒܶܣܬܪܶܗ ܠܳܐ ܚܳܫܰܚ ܠܺܝ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܰܢ ܕܡܰܪܦܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܡܰܟ̈ܺܝܟܶܐ ܘܰܡܣܰܪ̈ܩܶܐ ܘܢܳܚܶܬ ܠܶܗ ܠܰܙܥܽܘܪ̈ܶܐ.

ܡܰܢ ܕܣܳܢܶܐ ܢܰܦܫܶܗ: ܗܰܘ ܗ̱ܽܘ ܪܳܚܶܡ ܠܺܝ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܡܰܢ ܕܠܳܐ ܪܳܚܶܡ ܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ.

ܟܽܠ ܕܶܐܫܟܰܚ ܠܰܡ ܢܰܦܫܶܗ ܢܰܘܒܕܶܝܗ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܢܶܚܣܠܶܝܗ ܘܰܢܨܺܝܡܶܝܗ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ.

ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܫܰܒܥܺܝܢ ܥܰܠ ܫܒܰܥ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܠܺܝ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܰܢ ܕܬܳܒܰܥ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܳܐ ܐܳܦܶܢ ܩܰܠܺܝܠ ܠܳܐ ܡܶܬܓܡܰܪ.

ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܡܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗ̱ܝ: ܟܰܕ ܝܳܕܰܥ ܕܗܶܢܽܘܢ ܡܰܫܠܡܺܝܢ ܠܶܗ ܠܩܶܛܠܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܥܶܒܕܶܬ ܠܰܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ: ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܠܺܝ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬܓܡܰܪ ܘܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܺܝ ܐܰܚܳܐ ܘܶܐܡܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܚܘ̈ܳܬܳܐ.

ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܐܳܙܶܠ ܠܘܳܬ ܡܰܢ ܕܰܣܢܺܝܩ ܥܠܰܘܗ̱ܝ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܙܶܠ̱ܬ ܐܶܢܳܐ ܠܘܳܬ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܣܢܺܝܩ ܥܠܰܝ: ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܺܝ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܪܰܒܳܐ.

ܟܽܠ ܕܢܰܡܶܟ ܠܰܡ ܢܰܦܫܶܗ ܢܶܬܬܪܺܝܡ ܘܟܽܠ ܕܢܶܬܬܪܺܝܡ ܢܶܬܡܰܟܰܟ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܢܕܺܝܕ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܟܽܠ ܕܫܳܐܶܠ ܠܳܟ ܗܰܒ ܠܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ. ܐܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܳܬܳܐ ܩܳܢܶܝܬ: ܡܶܢܗܶܝܢ ܗܰܒ. ܘܶܐܢ ܫܡܰܝ̈ܳܢܝܳܬܳܐ: ܡܶܢܗܶܝܢ ܗܰܒ ܠܡܰܢ ܕܫܳܐܶܠ ܠܳܟ. ܚܣܳܡܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐ ܡܰܢ ܕܟܳܠܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ: ܘܰܚܣܳܡܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܡܰܢ ܕܟܳܠܶܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕܣܳܦܶܩ ܠܳܗ܀

5

ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܠܰܡ ܡܨܰܠܶܝܢ ܘܠܳܐ ܬܶܡܐܰܢ ܠܟܽܘܢ: ܕܠܳܐ ܬܶܥܠܽܘܢ ܠܢܶܣܝ̈ܽܘܢܶܐ ܘܰܠܩ̈ܽܘܦܳܚܶܐ.

ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܐܶܫܬܰܒܗܰܪ ܒܝܰܬܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܓܶܠ̈ܝܳܢܶܐ ܐܶܫܬܠܶܡ ܠܺܝ ܫܰܦܝܳܐ ܠܒܶܣܪܝ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܤܳܛܳܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܩܰܦܰܚ ܠܺܝ ܕܠܳܐ ܐܺܡܰܪ ܕܣܰܓܺܝ ܝܶܪܒܶܬ ܐܰܘ ܐܰܕܪܟܶܬ.

ܠܳܐ ܠܰܡ ܬܺܐܨܦܽܘܢ ܕܡܳܢܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ ܘܡܳܢܳܐ ܬܶܫܬܽܘܢ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܰܡ ܠܳܐ ܬܶܦܠܚܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܟܰܪܣܟܽܘܢ.

ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܠܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܘܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ: ܠܪܽܘܚܳܐ ܠܰܡ ܕܳܡܶܝܢ ܕܠܰܐܬܰܪ ܕܨܳܒܝܳܐ ܢܳܫܒܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܡ ܡܳܪܰܢ ܘܠܰܝܬ ܩܛܺܝܪܳܐ ܕܕܳܒܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܩܪܳܒܳܐ ܕܰܠܒܰܪ ܙܟܰܐܽܘܗ̱ܝ: ܒܗܳܝ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܕܺܝܢܳܐ ܘܰܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܰܠܕܶܚܠܬܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܫܰܩܠܽܘܗ: ܒܗܳܝ ܕܥܰܡ ܚܛܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܘܠܳܐ ܥܰܡ ܐܰܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܳܕܳܡ: ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܢ ܩܳܛܠܺܝܢ ܠܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܘܚܺܐܪܽܘܬܗܽܘܢ ܫܰܘܙܶܒܘ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܰܢܟܰܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܰܒܕܽܘܬܳܐ: ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܒܶܗ ܒܡܳܪܰܢ ܒܪܽܘܚ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܘܡܳܐ ܕܰܥܢܰܕܘ ܡܶܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܦ̈ܺܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܚܳܙܶܝܢ ܠܶܗ: ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܫܽܘܒܚܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܶܨܘ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܣܰܟܰܪܘ ܐܶܕ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ: ܚܳܙܶܝܢ ܠܰܡ ܠܡܰܠܟܳܐ ܒܫܽܘܦܪܶܗ ܒܰܐܪ̈ܥܳܬܳܐ ܪ̈ܰܚܺܝܩܳܬܳܐ܀

7

ܐܺܝܠܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܕܳܐܟܠܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܳܛܪ̈ܰܝ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܥܰܢܘܳܝܽܘܬܳܐ: ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܚܽܘܒܳܐ: ܣܰܒܪܳܐ: ܫܪܳܪܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܰܒܡܳܪܰܢ ܕܥܰܡ ܡܳܪܰܢ ܐܳܟܠܺܝܢ ܘܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ.

ܘܚܰܪܬܳܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ: ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܕܰܐܪܡܳܝ ܐܰܘ ܕܰܡܣܰܝܰܒ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܐܶܡܰܪ ܠܫܶܡܥܽܘܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒܘ ܠܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܕܳܡܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒܟܽܠܳܗ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܘܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬܓܡܰܪ: ܒܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܢܶܬܚܰܫܰܚ ܘܢܶܫܒܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܝܰܪܩܳܐ ܘܚܰܠܒܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܕܫܳܒܶܩ ܠܚܰܠܒܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܡܶܚܕܳܐ ܕܚܳܐܶܨ ܩܰܠܺܝܠ: ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܝ ܕܰܪܫܺܝܘܗ̱ܝ ܠܰܐܚܽܘܟ ܒܕܺܝܢܳܐ: ܘܰܚܫܽܘܒܳܝܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܚܰܢܦܳܐ: ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܠܗܰܘ ܕܠܳܐ ܬܕܽܘܢ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܶܗ ܟܡܳܐ ܕܡܰܣܟܶܠ ܒܳܟ.

ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܰܩܕ̈ܩܶܐ ܘܰܕܕܳܡܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܕܺܝܗܺܝܒܺܝܢ ܐܰܝܟ ܚܰܠܒܳܐ ܠܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܘܰܐܝܟ ܝܰܪܩܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܶܗ ܠܐ̱ܢܳܫ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܬܚܠܶܡ ܠܥܳܠܰܡ. ܥܰܠ ܗܳܝ ܐܶܬܒܛܶܠ ܠܺܝ ܕܶܐܦܰܪܶܫ ܐܶܢܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ ܘܡܰܟܪܶܟ ܠܗܽܘܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܰܡܩܰܕܶܡ ܠܗܽܘܢ ܒܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܰܩܕ̈ܩܶܐ ܘܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܣܒܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܶܐܢ ܡܶܬܥܰܠܶܝܢ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܚܳܛܶܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܕܶܐܢ ܡܶܬܥܰܠܶܝܢ ܒܚܽܘܒܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܣܰܓܺܝ ܛܳܒ ܠܗܽܘܢ܀

8

ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܓܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܝܳܪܶܒ ܒܚܽܘܒܳܐ: ܐܶܠܴܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܡܳܪܰܢ: ܕܡܰܢ ܕܡܳܚܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܦܰܟܳܟ: ܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܢܶܬܶܠ ܬܽܘܒ ܚܰܨܶܗ: ܘܗܳܐ ܝܳܪܶܒ ܠܶܗ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܦܰܟܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܝܳܗܶܒ. ܘܠܳܐ ܢܶܬܒܰܥ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ: ܘܗܳܐ ܝܺܪܶܒ ܠܶܗ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܫܒܰܥ ܥܰܠ ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܳܒܶܩ. ܘܢܺܐܙܰܠ ܝܰܬܺܝܪ ܡܺܝܠܳܐ: ܘܗܳܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܽܘܢ ܕܦܰܩܕܶܗ ܝܶܫܽܘܥ. ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܓܶܝܪ: ܕܡܰܢ ܕܕܳܒܰܪ ܠܳܟ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܡܺܝܠܳܐ: ܬܪܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܺܝܢ ܙܶܠ ܥܰܡܶܗ.

ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܐܳܦ ܠܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ: ܘܢܺܐܬܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܰܢܬܰܠܶܡܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܒܫܰܝܢܳܐ: ܘܗܳܐ ܝܺܪܶܒ ܠܶܗ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܐܳܟܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܠܰܛ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܒܰܝܢܰܘܗ̱ܝ ܘܠܶܗ ܢܰܠܶܦ ܠܰܐܚܽܘܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ: ܘܗܳܐ ܝܺܪܶܒ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܕܳܝܢܺܝܢ ܘܰܡܦܰܪܣܶܝܢ ܠܶܗ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܝܳܪܶܒ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܘܩܳܐܶܡ ܒܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܡܶܬ݀ܓܡܰܪ.

ܘܗܰܘ ܕܩܳܐܶܡ ܒܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܰܟ̈ܺܝܟܶܐ ܢܰܣܓܶܐ ܢܶܬܡܰܟܰܟ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܰܡܦܰܩܕܺܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ: ܘܗܳܐ ܐܶܫܬܰܒܰܚ ܥܰܡ ܡܳܪܰܢ ܘܺܝܪܶܒ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܩܳܐܶܡ ܒܗܽܘܢ. ܡܶܫܟܚܳܐ ܓܶܝܪ ܕܢܺܐܪܰܒ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܣܓܶܐ ܡܡܰܟܶܟ ܢܰܦܫܶܗ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܶܐܬܦܰܩܰܕ. ܐܳܦ ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ: ܕܶܐܢ ܐܶܢܳܐ ܕܠܳܐ ܚܛܶܐ ܠܺܝ ܘܠܳܐ ܡܰܣܟܰܠ ܠܺܝ: ܘܡܳܪܟܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܘܪܰܒܟܽܘܢ ܗܳܟܰܢ ܐܶܬܡܰܟܟܶܬ: ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܘܳܠܶܐ ܠܟܽܘܢ: ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܘܚܳܛܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܬܶܬܡܰܟܟܽܘܢ. ܐܶܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܡܰܟܟܶܬ ܩܕܳܡ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܟܡܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܟܽܘܢ ܕܬܶܬܡܰܟܟܽܘܢ ܩܕܳܡ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܀

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܒ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/189
Source:
Robert Kitchen (ed.), The Syriac Book of Steps vol. 1 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12 (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2009) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 30, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Memra 2: About Those Who Want to Become Perfect - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ” based upon Robert Kitchen (ed.), The Syriac Book of Steps vol. 1 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12 (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2009), Digital Syriac Corpus, last modified May 30, 2017, https://syriaccorpus.org/189.
Bibliography:
Memra 2: About Those Who Want to Become Perfect - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ.” In The Syriac Book of Steps, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/189.

Show Citation Styles