Aphrahat: Demonstration 19: A Letter against the Jews, because they say that they will be gathered together - ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܥܠ ܕܐܡܪܝܢ ܕܩܝܡ ܗܘ ܠܗܘܢ ܠܡܬܟܢܫܘ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
section :
1

ܩܠܗ ܕܩܕܝܫܐ ܐܫܬܡܥ ܠܡܘܫܐ܂ ܘܫܕܪܗ ܕܢܦܩ ܠܥܡܗ ܡܢ ܡܨܪܝܢ܂ ܡܢ ܒܝܬ ܦܪܥܘܢ܂ ܡܢ ܫܘܥܒܕܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܐܡܪ ܠܦܪܥܘܢ ܒܪܝ ܒܘܟܪܝ ܐܝܣܪܐܝܠ܂ ܐܡܪܬ ܠܟ ܕܫܕܪ ܠܒܪܝ ܘܢܦܠܚܢܝ܂ ܘܟܕ ܐܦܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܡܨܪܝܢ܂ ܒܐܬܘ̈ܬܐ ܘܒܬܕܡܪ̈ܬܐ܂ ܘܒܐܝܕܗ ܬܩܝܦܬܐ ܘܒܕܪܥܗ ܪܡܐ܂ ܘܒܚܙܘ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ܂ ܘܐܥܒܪ ܐܢܘܢ ܠܡܕܒܪܐ܂ ܘܕܒܪ ܐܢܘܢ ܬܡܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ܂ ܐܥܠ ܐܢܘܢ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ܂ ܘܐܥܒܪ ܐܢܘܢ ܝܘܪܕܢܢ܂ ܘܐܘܪܬܗ ܠܗܘܢ܂ ܟܕ ܚܪܒ ܥܡܘܪ̈ܝܗ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ܂ ܘܝܬܒܘ ܒܗ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܥܕܡܐ ܕܒܢܐ ܫܠܝܡܘܢ ܒܝܬ ܡܩܕܫܐ܂ ܘܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܥܕܡܐ ܕܐܫܬܠܛ ܒܗܘܢ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ܂ ܘܡܛܠ ܚܛܗܝ̈ܗܘܢ ܕܣܓܝܘ ܥܩܪ ܘܒܕܪ ܐܢܘܢ ܒܟܠ ܥܡ܂ ܥܠ ܕܠܐ ܫܡܥܘ ܠܢܒܝܘ̈ܗܝ ܕܫܕܪ ܠܘܬܗܘܢ܂ ܘܟܕ ܗܘܘ ܒܒܒܠ ܫܒ̈ܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܬܘܒ ܐܬܕܟܪ ܠܗܘܢ ܩܝܡܐ ܕܐܒܗܝ̈ܗܘܢ܂ ܘܐܟܪܙ ܥܠܝܗܘܢ ܒܝܕ ܢܒܝܘܗ̈ܝ ܕܢܣܩܘܢ ܡܢ ܒܒܠ܂ ܠܫܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܟܕ ܡ̈ܠܝ ܫܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܐܝܟ ܕܐܬܢܒܝ ܐܪܡܝܐ܂ ܨܠܝ ܕܢܝܐܝܠ ܘܐܪܡܝ ܒܥܘܬܐ܂ ܕܢܗܦܟ ܫܒܝܬܗܘܢ ܘܢܪܚܡ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܘܐܥܝܪ ܡܪܝܐ ܪܘܚܗ ܕܟܘܪܫ܂ ܘܐܥܒܪ ܩܠܐ ܒܟܠܗ ܡܠܟܘܬܗ܂ ܘܐܟܪܙ ܠܗܘܢ ܘܐܡܪ܂ ܕܡܢܘ ܐܫܬܚܪ ܡܢ ܟܠ ܥܡܗ ܕܡܪܝܐ܂ ܘܗܘ ܐܠܗܗ ܥܡܗ܂ ܢܗܦܘܟ ܢܐܙܠ ܠܗ ܠܐܘܪܫܠܡ ܕܒܝܗܘܕ܂ ܘܗܢܘܢ ܡܛܠ ܕܐܬܚܠܛܘ ܒܥܡܡ̈ܐ܂ ܘܒܢܘ ܘܢܨܒܘ ܘܩܢܘ܂ ܒܐܬܪ ܫܒܝܬܗܘܢ܂ ܠܐ ܨܒܘ ܠܡܣܩ܂ ܟܠܗܘܢ ܓܡܝܪܐܝܬ܂ ܐܠܐ ܡܢܗܘܢ ܣܠܩܘ܂ ܘܡܢܗܘܢ ܟܬܪܘ܂ ܘܡܛܠ ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܝܨܪܗܘܢ ܒܝܫܐ܂ ܠܐ ܐܠܨ ܐܢܘܢ ܕܢܣܩܘܢ ܡܢ ܒܒܠ܂ ܐܠܐ ܕܠܐ ܐܘܠܨܢ ܐܟܪܙ ܠܗܘܢ ܟܘܪܫ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܟܕ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܐܣܩ ܐܢܘܢ܃ ܒܝܕ ܡܘܫܐ܂ ܐܠܘ ܠܐ ܫܘܥܒܕܗ ܕܦܪܥܘܢ ܥܫܢ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܠܐ ܨܒܝܢ ܗܘܘ ܠܡܣܩ ܡܢ ܡܨܪܝܢ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪܘ ܠܡܘܫܐ܂ ܟܕ ܡܬܥܕܠܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܒܡܕܒܪܐ܂ ܕܗܢܘ ܦܬܓܡܐ ܕܐܡܪܢ ܠܟ ܒܡܨܪܝܢ܂ ܕܫܒܘܩܝܢ ܢܦܠܘܚ ܠܡܨܪ̈ܝܐ ܡܛܠ ܕܛܒ ܗܘܐ ܠܢ ܒܡܨܪܝܢ܂ ܘܚܙܝ ܕܐܦ ܟܕ ܐܠܝܨܝܢ ܗܘܘ ܒܫܘܥܒܕܐ܂ ܠܐ ܨܒܝܢ ܗܘܘ ܠܡܣܩ ܡܢ ܡܨܪܝܢ܂ ܥܕܡܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܐܠܨܘ ܐܢܘܢ ܕܢܦܩܘܢ ܡܢ ܐܪܥܗܘܢ܂ ܟܕ ܚܙܘ ܕܡܝܬܘ ܒܘܟܪ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܐܡܪܝܢ ܕܟܠ ܡܝܬܝܢ ܚܢܢ܂ ܘܟܬܝܒ ܕܐܠܨܘ ܐܢܘܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܠܥܡܐ ܕܢܦܩܘܢ ܡܢ ܐܪܥܗܘܢ܂ ܘܐܦ ܡܢ ܒܒܠ ܐܠܘ ܐܬܟܢܫܘ ܠܗܘܢ ܐܠܘܨ̈ܐ܂ ܟܠܗܘܢ ܣܠܩܝܢ ܗܘܘ܀

2

ܗܕܐ ܕܟܬܒܬ ܠܟ܂ ܡܛܠ ܕܣܒܪܝܢ ܝܘܡܢܐ ܣܒܪܐ ܣܪܝܩܐ ܘܐܡܪܝܢ܂ ܕܥܕܟܝܠ ܩܝܡ ܠܗ ܠܐܝܣܪܝܠ ܠܡܬܟܢܫܘ܂ ܡܛܠ ܕܢܒܝܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ܂ ܕܠܐ ܐܘܬܪ ܡܢܗܘܢ ܒܝܬ ܥܡܡ̈ܐ܂ ܐܠܘ ܠܡ ܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗ ܥܡܢ܂ ܠܡܢܐ ܝܘܡܢܐ ܒܟܠ ܥܡ ܚܢܢ ܡܒܕܪܝܢ܂ ܥܠ ܗܠܝܢ ܚܒܝܒܝ ܟܡܐ ܕܡܫܟܚܢܐ ܐܦܝܣܟ܂ ܕܠܝܬ ܠܗ ܬܘܒ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܠܡܬܟܢܫܘ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ܂ ܡܛܠ ܕܥܠ ܗܕܐ ܬܟܝܠܝܢ܂ ܕܗܐ ܠܡ ܟܠܗܘܢ ܢܒ̈ܝܐ܂ ܣܒܪܐ ܝܗܒܘ ܠܗ ܠܐܝܣܪܝܠ܂ ܫܡܥ ܐܘܢ ܕܪܘܫܗ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܐܠܗܐ ܠܐ ܗܘܐ ܢܡܘܣܐ ܣܝܡ ܠܗ܂ ܐܘ ܕܠܥܠ ܡܢܗ ܐܝܬ ܕܢܪܫܝܘܗܝ ܒܡܕܡ ܕܥܒܕ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܐܢ ܐܡܪ ܥܠ ܥܡܐ ܘܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܠܡܒܢܐ ܘܠܡܨܒ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܢܥܒܕ ܕܒܝܫ ܩܕܡܝ܂ ܐܦ ܐܢܐ ܐܕܓܠ ܡܠܬܝ܂ ܘܐܗܦܟ ܡܢܗ ܛܒܬܐ ܕܡܠܟܬ ܥܠܘܗܝ܂ ܘܒܥܘܠܗ ܘܒܚܛܗܘ̈ܗܝ ܐܘܒܕܝܘܗܝ܂ ܘܐܢ ܬܘܒ ܐܡܪ ܥܠ ܥܡܐ ܘܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܠܡܒܢܐ ܘܠܡܨܒ ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܠܡܥܩܪ ܘܠܡܣܬܪ ܘܠܡܣܚܦ ܘܐܢ ܬܘܒ ܐܡܪ ܥܠ ܥܡܐ ܘܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܠܡܥܩܪ ܘܠܡܣܬܪ ܘܠܡܣܚܦ ܘܠܡܘܒܕܘ܂ ܘܢܥܒܕ ܕܫܦܝܪ ܩܕܡܝ܂ ܐܦ ܐܢܐ ܐܗܦܟ ܡܢܗ ܒܝܫܬܐ ܕܡܠܟܬ ܥܠܘܗܝ܂ ܐܦ ܐܫܥܝܐ ܐܡܪ܂ ܕܘܝ ܠܕܒܐܙ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܬܒܙܘܢ܂ ܘܕܓܠܐ ܠܐ ܢܕܓܠ ܒܟܘܢ܂ ܘܡܐ ܕܨܒܝܬܘܢ ܠܡܒܙ ܬܬܒܙܘܢ܂ ܘܡܐ ܕܨܒܝܬܘܢ ܠܡܕܓܠܘ ܢܬܕܓܠ ܒܟܘܢ܂ ܘܒܗܠܝܢ ܠܝܬ ܕܪܫܐ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ܀

3

ܘܐܟܬܘܒ ܘܐܚܘܝܟ ܕܠܐ ܡܡܬܘܡ ܩܒܠ ܐܠܗܐ ܛܝܒܘܬܗܘܢ܂ ܠܐ ܡܘܫܐ ܐܦ ܠܐ ܟܠܗܘܢ ܢܒ̈ܝܐ܂ ܡܘܫܐ ܓܝܪ ܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܡܡܪ̈ܡܪܢܐ ܗܘܝܬܘܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܝܕܥܬܟܘܢ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܕܥܡܐ ܗܘ ܕܐܒܝܕܐ ܬܪܥܝܬܗ܂ ܘܠܝܬ ܒܗ ܣܘܟܠܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܕܗܢܘܢ ܐܪܓܙܘܢܝ ܒ̈ܓܠܝܦܝܗܘܢ܂ ܘܒܕܚ̈ܠܬܗܘܢ ܐܛܢܘܢܝ܂ ܐܦ ܐܢܐ ܐܛܢ ܐܢܘܢ ܒܥܡ ܕܠܐ ܥܡ܂ ܘܒܥܡܐ ܣܟܠܐ ܐܪܓܙ ܐܢܘܢ܂ ܘܡܘܫܐ ܬܘܒ ܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܝܕܥܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܝ ܡܚܒܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܚܒܠܘ܂ ܘܣܛܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܦܩܕܬܟܘܢ܂ ܘܐܪ̈ܥܢ ܠܟܘܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܒܚܪܬܐ ܕܝܘܡ̈ܬܐ܂ ܘܗܐ ܥܕ ܐܢܐ ܚܝ ܥܡܟܘܢ ܡܪܡܪܬܘܢ ܠܡܪܝܐ܂ ܘܗܘܫܥ ܐܡܪ܂ ܕܦܣܩܬ ܢܒ̈ܝܐ܂ ܘܩܛܠܬ ܐܢܘܢ ܒܡܐܡܪ ܦܘܡܝ܂ ܘܐܢܬܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܝܠ ܠܐ ܗܦܟܬܘܢ ܡܢ ܥܘܠܟܘܢ܂ ܡܢ ܝܘܡ̈ܝ ܐܒܗܝ̈ܟܘܢ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ‍[ܠܗܘܢ‍]ܛܝܒܘܬܟܘܢ ܐܝܟ ܥܢܢܐ ܕܨܦܪܐ܂ ܘܐܝܟ ܛܠܐ ܕܡܩܕܡ ܘܥܒܪ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܕܘܝ ܠܗܘܢ ܕܢܕܘ ܡܢܝ܂ ܒܝܫܬܐ ܐܝܬܐ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܥܠܘ ܠܘܬ ܒܥܠܦܥܘܪ܂ ܘܐܬܢܙܪܘ ܠܒܗܬܬܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܐܝܟ ܦܪܚܬܐ ܦܪܚ ܐܝܩܪܗܘܢ ܡܢܗܘܢ܂ ܐܦܢ ܠܡ ܢܪܒܘܢ ܒܢܝ̈ܐ܂ ܐܓܝܙ ܐܢܘܢ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂ ܘܐܡܝܬ ܪܓܬܐ ܕܡܥܝ̈ܗܘܢ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܐܪܡܝܐ܂ ܕܟܣܦܐ ܡܣܠܝܐ ܩܪܘ ܐܢܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܐܣܠܝ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ܂ ܘܗܘܫܥ ܐܡܪ܂ ܡܢ ܒܝܬܝ ܐܦܩ ܐܢܘܢ܂ ܘܠܐ ܐܘܣܦ ܬܘܒ ܠܡܪܚܡܘ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܡܟܝܠ ܕܐܡܪ ܕܠܐ ܐܘܣܦ ܠܡܪܚܡܘ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܡܢܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܠܡܐܡܪ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܐܣܠܝ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܥܠ ܕܠܐ ܫܡܥܘܗܝ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܢܗܘܘܢ ܛܥܝܢ ܒܝܬ ܥܡܡ̈ܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܕܐܝܟ ܛܘܒܐ ܕܐܪܥܗܘܢ ܐܣܓܝܘ ܡܕܒ̈ܚܐ܂ ܘܒܢܘ ܥܠܘܬ̈ܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܒܗܬܬܐ ܢܩܒܠ ܐܦܪܝܡ ܘܐܝܣܪܝܠ ܢܒܗܬ ܒܬܪܥܝܬܗ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܕܚܕܪܢܝ ܒܕܓܠܘܬܐ ܐܦܪܝܡ܂ ܘܝܗܘܕܐ ܘܒܝܬ ܐܝܣܪܝܠ ܒܢܟܠܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܚܒܠܬܟ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢܘ ܢܥܕܪܟ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܝܗܒܬ ܠܟ ܡܠܟܐ ܒܪܘܓܙܝ ܘܢܣܒܬܗ ܒܚܡܬܝ܂ ܘܡܝܟܐ ܐܡܪ܂ ܕܠܐ ܬܪܝܡܘܢ ܨܘܪܟܘܢ܂ ܘܠܐ ܬܗܠܟܘܢ ܒܩܘܡܬܐ ܦܫܝܛܬܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܩܘܡܘ ܙܠܘ܂ ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܠܐ ܗܘܬ ܢܝܚܬܝ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܢܒܗܬܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܙܝܢ ܚܙ̈ܘܐ܂ ܘܢܒܗܬܘܢ ܩܨܘܡ̈ܐ܂ ܘܢܬܥܛܦܘܢ ܟܘܠܗܘܢ ܥܠ ܣܦܘܬܗ̈ܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܢܐ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ܀

5

ܘܚܙܝ ܕܠܐ ܡܩܒܠܝܢ ܡܪܕܘܬܐ ܡܢ ܝܘܡܝ̈ܗܘܢ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܡܚܝܬܟܘܢ ܒܫܘܒܐ ܘܒܒܪܕܐ܂ ܘܣܘܓܐܐ ܕܦܪ̈ܕܝܣܝܟܘܢ ܐܟܠ ܡܫܘܛܐ܂ ܘܠܐ ܐܬܦܢܝܬܘܢ ܠܘܬܝ ܐܡܪ ܡܪܝܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܕܗܦܟܬ ܒܟܘܢ ܐܝܟ ܕܗܦܟ ܐܠܗܐ ܠܣܕܘܡ ܘܠܥܡܘܪܐ܂ ܘܐܘܕܥ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܬܘܒ ܣܒܪܐ܂ ܕܢܦܠܬ ܘܠܐ ܬܘܣܦ ܠܡܩܡ ܒܬܘܠܬܐ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܐܫܬܒܩܬ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܠܝܬ ܕܡܩܝܡ ܠܗ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܒܟܠܗܘܢ ܫܘܩ̈ܐ ܡܪ̈ܩܕܬܐ܂ ܘܒܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܢܐܡܪܘܢ ܗܘܝ ܗܘܝ܂ ܘܐܣܠܝ ܘܫܕܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ܂ ܐܡܪ ܕܣܢܝܬ ܘܐܣܠܝܬ ܥܕܥ̈ܕܝܟܘܢ܂ ܘܠܐ ܐܪܝܚ ܒܥܨܪ̈ܬܟܘܢ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܒܩܘܪ̈ܒܢܝܟܘܢ ܠܐ ܐܨܛܒܐ܂ ܘܒܫܘܦܪܐ ܕܡܦܛܡܝ̈ܟܘܢ ܠܐ ܐܚܘܪ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܠܡܐ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܒܡܕܒܪܐ܃ ܕܒܚ̈ܐ ܐܘ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܩܪܒܬܘܢ ܠܝ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܥܠ ܕܫܒܩ ܐܢܘܢ ܐܡܪ ܐܪܡܝܐ܂ ܕܫܒܩܬ ܒܝܬܝ ܫܒܩܬ ܝܪܬܘܬܝ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܕܝܗܒܬ ܠܗ ܠܒܪܬ ܥܡܝ ܟܬܒܐ ܕܫܘܒܩܢܐ܂ ܡܛܠ/ܘܡܛܠ/ ܕܡܫܬܒܗܪܝܢ܂ ܕܚܢܢ ܐܢܘܢ ܥܡܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܩܪܐ ܢܒܝܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܗܐ ܐܝܟ ܒ̈ܢܝ ܟܘܫ̈ܝܐ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܗܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܐܣܩܬ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ܂ ܘܠܦܠܫܬ̈ܝܐ ܡܢ ܩܦܕܘܩܝܐ܂ ܘܠܐܪܡ ܡܢ ܩܝܪ܂ ܘܥܝܢܘ̈ܗܝ ܕܡܪܐ ܡܪ̈ܘܬܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܚܛܝܬܐ܂ ܘܐܘܒܕܝܗ ܡܢ ܐ̈ܦܝܗ ܕܐܪܥܐ܂ ܘܕܥ ܕܐܝܟ ܦܠܫ̈ܬܝܐ ܚܫܒ ܐܢܘܢ܂ ܘܐܪܡܝܐ ܐܡܪ ܥܠ ܟܢܘܫܬܐ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܕܐܢܐ ܢܨܒܬܟܝ ܫܒܘܩܐ ܕܟܠܗ ܙܪܥܐ ܕܩܘܫܬܐ܂ ܘܐܢܬܝ ܐܬܗܦܟܬܝ ܘܡܪܕܬܝ ܥܠܝ܂ ܐܝܟ ܓܦܬܐ ܢܘܟܪܝܬܐ܂ ܘܡܘܫܐ ܐܡܪ܂ ܕܓܦܬܗܘܢ ܡܢ ܓܦܬܐ ܕܣܕܘܡ܂ ܘܡܢ ܫܬܠܬܐ ܕܥܡܘܪܐ܂ ܘܥܢܒܝ̈ܗܘܢ ܥܢܒ̈ܝܢ ܡܪ̈ܝܪܢ܂ ܘܣܓܘܠܝܗ̈ܘܢ ܡܪܪܐ ܠܗܘܢ܂ ܘܕܘܝܕ ܐܡܪ܂ ܕܓܦܬܐ ܐܦܩܬ ܡܢ ܡܨܪܝܢ܂ ܚܪܬ ܒܗ ܘܢܨܒܬ ܥܩܪܗ܂ ܘܐܡܪ ܕܐܘܒܕܬ ܥܡܡ̈ܐ ܘܢܨܒܬܗ ܘܟܕ ܚܛܘ ܠܗܘܢ ܐܡܪ܂ ܕܐܟܠܗ ܚܙܝܪܐ ܕܥܒܐ܂ ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܕܒܪܐ ܪܥܝܗ܂ ܘܚܙܩܝܐܝܠ ܐܡܪ ܥܠ ܓܦܬܐ܂ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܣܘ̈ܟܝܗ ܐܟܠܬ ܢܘܪܐ ܘܓܘܗ ܚܪܒ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ܂ ܕܟܕ ܕܕܠܐ ܡܘܡ ܗܘܬ ܓܦܬܐ ܠܐ ܐܙܠܐ ܗܘܬ ܠܥܒܕܐ܂ ܘܗܫܐ ܕܐܟܠܬܗ ܢܘܪܐ ܘܚܪܒܬ ܐܝܟܢܐ ܐܙܠܐ ܠܥܒܕܐ܂ ܘܥܠ ܟܘܠܗ ܟܪܡܐ ܐܬܢܒܝ ܐܫܥܝܐ ܘܐܡܪ܂ ܕܟܪܡܐ ܗܘܐ ܠܚܒܝܒܝ ܒܩܪܢܐ ܕܐܬܪܐ ܫܡܝܢܐ܂ ܘܦܠܚܗ ܘܐܚܕܪܗ ܣܝܓܐ܂ ܘܢܨܒ ܒܗ ܫܒܘܩ̈ܐ܂ ܘܟܕ ܐܘܥܝ ܟܪܡܐ ܚܪ̈ܘܒܐ܂ ܬܪܥ ܣܝܓܗ ܘܣܚܦ ܡܓܕܠܗ ܘܥܒܕܗ ܕܠܐ ܦܘܠܚܢܐ܂ ܘܟܠܐ ܥܢܢܘܗ̈ܝ ܕܠܐ ܢܚܬܢ ܥܠܘܗܝ ܡܛܪܐ܂ ܘܥܠ ܢܒܝ̈ܐ ܕܓܠܐ̈ ܐܡܪ܂ ܕܘܝ ܠܕܒܢܝܢ ܠܨܗܝܘܢ ܒܕܡܐ܂ ܘܠܐܘܪܫܠܡ ܒܥܘܠܐ܂ ܘܐܡܪ ܬܘܒ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܕܡܢ ܢܒ̈ܝܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܢܦܩܬ ܚܢܦܘܬܐ ܒܟܠܗ ܐܪܥܐ܂ ܘܥܠ ܩܪܝܢܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܐܡܪ ܐܫܥܝܐ܂ ܕܢܗܘܐ ܒܝܘܡ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܡܬܩܢ ܛܘܪ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܒܪܝܫ ܛܘܪ̈ܐ܂ ܘܪܡ ܡܢ ܪ̈ܡܬܐ܂ ܘܢܬܟܢܫܘܢ ܠܗ ܥܡܡ̈ܐ܂ ܘܢܐܙܠܘܢ ܥܡܡ̈ܐ ܣܓܝܐ̈ܐ ܘܢܐܡܪܘܢ܂ ܬܘ ܢܣܩ ܠܛܘܪܗ ܕܡܪܝܐ܂ ܘܠܒܝܬ ܐܠܗܗ ܕܝܥܩܘܒ܂ ܘܢܠܦܢ ܡܢ ܐܘܪ̈ܚܬܗ܂ ܘܢܗܠܟ ܒܫܒ̈ܝܠܘܗܝ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ ܨܗܝܘܢ ܢܦܩ ܠܗ ܢܡܘܣܐ܂ ܘܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ܂ ܘܟܕ ܢܦܩ ܢܡܘܣܐ ܡܢ ܨܗܝܘܢ܂ ܠܐܝܟܐ ܟܝ ܐܙܠ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ܂ ܕܢܕܘܢ ܒܝܬ ܥܡܡ̈ܐ܂ ܘܢܟܣ ܠܥܡܡ̈ܐ ܣܓܝܐ̈ܐ ܕܒܪܘܚܩܐ܂ ܘܥܠܝܗܘܢ ܐܡܪ ܐܫܥܝܐ܂ ܕܦܪܘܫܘ ܡܢܗܘܢ ܘܛܡ̈ܐܐ ܩܪܘ ܐܢܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܐܣܠܝ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܢܒܝܐ܂ ܕܐܣܠܝܘ ܛܒ̈ܬܗܘܢ ܐܝܟ ܪܘܩܥܬܐ ܕܐܟܠ ܣܣܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܢܪܓܙܘܢ ܡܢ ܫܒܝܠܝܗ̈ܘܢ܂ ܘܡܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܢܙܘܥܘܢ ܘܢܕܚܠܘܢ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܐܘܩܕ ܒܬܢܢܐ ܟܢܫܝ̈ܟܝ܂ ܘܓܐܪ̈ܝܟܝ ܬܐܟܘܠ ܚܪܒܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܘܝ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܕܡܐ܂ ܕܟܘܠܗ ܡܠܝܐ ܟܕܒܘܬܐ܂ ܘܠܐ ܒܛܠ ܒܗ ܬܒܪܐ܂ ܘܡܝܟܐ ܐܡܪ܂ ܕܕܓܠ ܝܗܘܕܐ ܘܛܢܦܘܬܐ ܐܬܥܒܕܬ ܒܐܝܣܪܐܝܠ ܘܒܐܘܪܫܠܡ܂ ܡܛܠ ܕܛܢܦ ܝܗܘܕܐ ܩܘܕܫܗ ܕܡܪܝܐ܂ ܘܐܡܪ ܕܣܛܝܬܘܢ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܘܐܟܫܠܬܘܢ ܣܓܝܐ̈ܐ ܡܢ ܢܡܘܣܐ܂ ܘܒܛܠܬܘܢ ܩܝܡܐ ܕܠܘܝ܂ ܐܦ ܐܢܐ ܝܗܒܬܟܘܢ ܫܝܛܝܢ ܘܡܟܝ̈ܟܝܢ ܒܟܠ ܥܡ܂ ܥܠ ܕܠܐ ܢܛܪܬܘܢ ܐܘܪ̈ܚܬܝ܂ ܘܥܠ ܥܡܡ̈ܐ ܐܡܪ܂ ܐܗܦܟ ܥܠܝܗܘܢ ܣܦܬܐ ܓܒܝܬܐ܂ ܘܥܠܝܗܘܢ ܐܡܪ ܡܠܐܟܝ܂ ܕܐܠܐܝܬܘܢ ܠܡܪܝܐ ܒܦܬܓܡܝ̈ܟܘܢ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܐܢܬܘܢ ܒ̈ܢܝ ܝܥܩܘܒ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܥܒܪܬܘܢ ܡܢ ܥܘܠܟܘܢ܂ ܘܡܢ ܝܘܡ̈ܝ ܐܒܗ̈ܝܟܘܢ ܘܠܐ ܢܛܪܬܘܢ ܦܘܩ̈ܕܢܝ܀

6

ܡܟܝܠ ܫܡܥ ܚܒܝܒܝ܂ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܒܠܚܘܕ ܦܪܩ ܐܠܗܐ ܠܐܝܣܪܝܠ܂ ܚܕܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ܂ ܘܕܬܪ̈ܬܝܢ ܡܢ ܒܒܠ܂ ܕܡܢ ܡܨܪܝܢ ܒܝܕ ܡܘܫܐ܂ ܘܕܡܢ ܒܒܠ ܒܝܕ ܥܙܪܐ܂ ܒܢܒܝܘܬܐ ܕܚܓܝ ܘܕܙܟܪܝܐ܂ ܚܓܝ ܓܝܪ ܐܡܪ܂ ܕܒܢܘ ܒܝܬܐ ܗܢܐ ܘܐܨܛܒܐ ܒܗ܂ ܘܐܫܬܒܚ ܒܗ܂ ܐܡܪ ܡܪܝܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܥܒܕܘ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܥܡܟܘܢ܂ ܘܪܘܚܝ ܩܝܡܐ ܒܝܢܬܟܘܢ܂ ܠܐ ܬܕܚܠܘ ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ܂ ܬܘܒ ܚܕܐ ܙܒܢ ܡܙܝܥ ܐܢܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ܂ ܘܝܡܐ ܘܝܒܫܐ܂ ܘܐܙܝܥ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡܡ̈ܐ܂ ܘܢܝܬܘܢ ܪܓܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡܡ̈ܐ܂ ܘܐܡܠܝܘܗܝ ܠܒܝܬܐ ܗܢܐ ܫܘܒܚܐ܂ ܘܢܗܘܐ ܪܒ ܫܘܒܚܗ ܐܚܪܝܐ ܕܒܝܬܐ ܗܢܐ ܡܢ ܩܕܡܝܐ܂ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܝܘܡ̈ܝ ܙܘܪܒܒܠ ܐܬܡܠܠ܂ ܘܒܝܘܡ̈ܝ ܚܓܝ ܘܙܟܪܝܐ܂ ܘܗܢܘܢ ܡܚܦܛܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܒܢܝܢܗ ܕܒܝܬܐ܂ ܘܙܟܪܝܐ ܐܡܪ܂ ܐܬܦܢܝܬ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܒܪ̈ܚܡܝܢ܂ ܘܒܝܬܝ ܝܗܒܢܐ ܒܓܘܗ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܢܣܬܪ̈ܩܢ ܡܕܝܢܬ̈ܐ ܡܢ ܛܒ̈ܬܐ܂ ܘܢܒܢܐ ܡܪܝܐ ܠܨܗܝܘܢ܂ ܘܢܓܒܐ ܬܘܒ ܠܐܘܪܫܠܡ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܛܢܬ ܒܨܗܝܘܢ ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܛܢܢܐ ܪܒܐ܂ ܘܪܘܓܙܐ ܪܒܐ ܪܓܙ ܐܢܐ ܥܠ ܥܡܡ̈ܐ ܕܡܬܪܓܫܝܢ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܐܓܘܪ̈ܣܐ ܬܬܒ ܐܘܪܫܠܡ܂ ܡܢ ܣܘܓܐܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܘܒܥܝܪܐ ܕܒܓܘܗ܂ ܘܐܢܐ ܐܗܘܐ ܒܗ ܐܝܟ ܫܘܪܐ ܕܢܚܫܐ܂ ܘܠܬܫܒܘܚܬܐ ܐܗܘܐ ܒܓܘܗ܂ ܐܡܪ ܡܪܝܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܐܘ ܐܘ ܥܪܘܩܘ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܓܪܒܝܐ܂ ܐܡܪ ܡܪܝܐ܂ ܡܛܠ ܕܠܐܪ̈ܒܥ ܪ̈ܘܚܝ ܫܡܝܐ ܒܕܪܬܟܘܢ܂ ܐܘ ܨܗܝܘܢ ܐܫܬܘܙܒܝ ܥܡܘܪܬܐ ܕܒܪܬ ܒܒܠ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܢܐܪܬ ܡܪܝܐ ܠܝܗܘܕܐ ܡܢܬܗ܂ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܩܘܕܫܗ܂ ܘܢܨܛܒܐ ܬܘܒ ܒܐܘܪܫܠܡ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܐܝܕܘ̈ܗܝ ܕܙܘܪܒܒܠ ܣܡ ܫܬܐܣܘ̈ܗܝ ܕܒܝܬܐ ܗܢܐ܂ ܘܐܝܕܘܗ̈ܝ ܡܫܠܡܢ ܠܗ܂ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܬܢܒܝ ܙܟܪܝܐ܂ ܘܒܟܘܢܫܗ ܕܐܝܣܪܝܠ ܕܡܢ ܒܒܠ ܐܬܡܠܝ ܘܐܫܬܡܠܝ܂ ܘܠܐ ܐܝܟ ܕܗܢܘܢ ܐܡܪܝܢ܂ ܕܥܕܟܝܠ ܩܝܡ ܠܗ ܠܐܝܣܪܝܠ ܠܡܬܟܢܫܘ܀

8

ܬܘܒ ܫܡܥ ܐܦܝܣܟ ܥܠ ܨܠܘܬܐ ܕܨܠܝ ܕܢܝܐܝܠ ܩܕܡ ܐܠܗܗ܂ ܘܒܥܐ ܘܐܬܟܫܦ ܥܠ ܒ̈ܢܝ ܥܡܗ܂ ܕܢܬܦܢܘܢ ܘܢܗܦܟܘܢ ܡܢ ܒܒܠ܂ ܕܢܝܐܝܠ ܓܝܪ ܓܒܪܐ ܕܪܓܬܐ܂ ܕܐܬܓܠܝ ܠܗ ܟܣܝ̈ܬܐ܂ ܘܐܘܕܥ ܚܪܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܢܒܝܐ ܗܘܐ܂ ܥܠ ܡ̈ܠܝ ܢܒ̈ܝܐ ܒܢܐ ܗܘܐ܂ ܟܕ ܓܝܪ ܐܫܬܒܝ ܥܡܗ ܠܒܒܠ܂ ܩܡܘ ܒܝܢܬܗܘܢ ܒܢܝ̈ܐ ܕܓܠܐ̈܂ ܘܡܬܢܒܝܢ ܗܘܘ ܒܫܘܩܪܐ ܘܒܕܓܠܘܬܐ܂ ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ܂ ܕܡܟܐ ܠܬܪ̈ܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ܂ ܬܒܪ ܐܢܐ ܢܝܪܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ܂ ܡܢ ܨܘܪܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡܡ̈ܐ܂ ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܘܬܗܘܢ ܕܢܒ̈ܝܐ ܕܓܠܐ̈܂ ܟܬܒ ܐܓܪܬܐ ܘܫܠܚ ܠܒܒܠ܂ ܕܠܐ ܬܫܡܥܘܢ ܠܢܒܝ̈ܐ ܕ̈ܓܠܐ ܕܒܝܢܬܟܘܢ܂ ܕܡܬܟܠܝܢ ܠܟܘܢ ܘܐܡܪܝܢ܂ ܕܡܟܐ ܠܬܪ̈ܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܗܦܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܒܒܠ܂ ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ܂ ܒܢܘ ܒܬ̈ܐ ܘܬܒܘ܂ ܘܨܘܒܘ ܓܢܐ̈ ܘܐܟܘܠܘ ܦܐܪ̈ܝܗܝܢ܂ ܣܒܘ ܠܒܢܝ̈ܟܘܢ ܢܫܐ̈܂ ܘܒܢ̈ܬܟܘܢ ܗܒܘ ܠܓܒܪ̈ܐ܂ ܡܛܠ ܕܥܕܡܐ ܕܡܠܝܢ ܠܒܒܠ ܫܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܗܝܕܝܢ ܗܦܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܬܡܢ܂ ܘܕܢܝܐܝܠ ܕܠܒܝܫ ܗܘܐ ܒܪܘܚܐ܂ ܝܕܥ ܗܘܐ ܕܫܪܝܪܐ ܗܘܬ ܢܒܝܘܬܗ ܕܐܪܡܝܐ܂ ܘܟܕ ܡܠܝ ܫܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܗܝܕܝܢ ܨܠܝ ܘܒܥܐ ܘܐܬܟܫܦ ܩܕܡ ܐܠܗܗ܂ ܒܫܢܬ ܚܕܐ ܕܕܪܝܘܫ ܒܪ ܐܚܫܝܪܝܫ܂ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܡ̈ܕܝܐ܂ ܕܐܡܠܟ ܗܘܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܟܠܕ̈ܝܐ܂ ܚܕܐ ܫܢܬܐ ܕܡܠܟܘܬܗ܂ ܐܢܐ ܕܢܝܐܝܠ ܐܬܒܝܢܬ ܒܣܦܪܐ ܒܡܢܝܢ ܫ̈ܢܝܐ܂ ܘܚܙܝܬ ܕܗܘܐ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܕܐܡܪ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ܂ ܟܕ ܫܠܡ ܠܚܘܪܒܗ ܕܐܘܪܫܠܡ ܫܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܐܪܝܡܬ ܐ̈ܦܝ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ܂ ܠܡܒܥܐ ܒܨܠܘܬܐ ܘܒܬܟܫܦܬܐ܂ ܘܒܨܘܡܐ ܘܒܣܩܐ ܘܒܩܛܡܐ܂ ܘܨܠܝܬ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ܂ ܘܐܘܕܝܬ ܘܐܡܪܬ܂ ܒܒܥܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܪܒܐ ܘܕܚܝܠܐ܂ ܢܛܪ ܩܝܡܐ ܘܛܝܒܘܬܐ ܠܪ̈ܚܡܘܗܝ܂ ܠܐܝܠܝܢ ܕܢܛܪܝܢ ܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝ܂ ܚܛܝܢ ܘܐܣܟܠܢ܂ ܘܐܪܫܥܢ ܘܡܪܕܢ܂ ܘܣܛܝܢ ܡܢ ܦܘܩ̈ܕܢܝܟ ܘܡܢ ܕܝ̈ܢܝܟ܂ ܘܠܐ ܫܡܥܢ ܠܥܒ̈ܕܝܟ ܢܒ̈ܝܐ܂ ܕܡܠܠܘ ܒܫܡܟ܂ ܥܠ ܡ̈ܠܟܝܢ ܘܥܠ ܪ̈ܘܪܒܢܝܢ܂ ܘܥܠ ܐܒ̈ܗܝܢ܂ ܘܥܠ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܐܪܥܐ܂ ܕܝܠܟ ܡܪܝܐ ܙܟܘܬܐ܂ ܘܕܝܠܢ ܒܗܬܬ ܐ̈ܦܐ ܐܝܟ ܕܝܘܡܢܐ܂ ܠܐܢ̈ܫܝ ܝܗܘܕܐ ܘܠܥܡܘܪ̈ܝܗ ܕܐܘܪܫܠܡ܂ ܘܠܟܠܗ ܐܝܣܪܝܠ ܕܩܪ̈ܝܒܝܢ ܘܕܪ̈ܚܝܩܝܢ܂ ܠܟܠ ܐܪ̈ܥܬܐ ܕܒܕܪܬ ܐܢܘܢ ܠܬܡܢ܂ ܒܥܘܠܗܘܢ ܕܐܥܠܝܘ ܒܟ ܡܪܝܐ܂ ܕܝܠܢ ܒܗܬܬ ܐ̈ܦܐ ܠܡ̈ܠܟܝܢ ܘܠܪܘܪ̈ܒܢܝܢ ܘܠܐܒܗ̈ܝܢ܂ ܥܠ ܕܚܛܝܢ ܠܟ܂ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܪ̈ܚܡܐ ܘܫܘܒܩܢ ܚܛܗ̈ܐ܂ ܕܡܪܕܢ ܒܗ܂ ܘܠܐ ܫܡܥܢ ܒܩܠܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܠܡܗܠܟܘ ܒܢܡܘܣܗ ܕܝܗܒ ܩܕܡܝܢ܂ ܒܝܕ ܥܒܕ̈ܘܗܝ ܢܒܝ̈ܐ܂ ܘܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܒܪܘ ܥܠ ܢܡܘܣܟ܂ ܘܣܛܘ ܘܠܐ ܫܡܥܘ ܒܩܠܟ܂ ܘܐܝܬܝܬ ܥܠܝܗܘܢ ܠܘ̈ܛܬܐ ܘܡܚܘ̈ܬܐ܂ ܕܟܬܝܒܢ ܒܢܡܘܣܗ ܕܡܘܫܐ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܥܠ ܕܚܛܝܢ ܩܕܡܘܗܝ܂ ܘܐܩܝܡ ܡ̈ܠܘܗܝ ܕܡܠܠ ܥܠܝܢ܂ ܘܥܠ ܕܝ̈ܢܝܢ ܕܕܢܘܢ܂ ܠܡܝܬܝܘ ܥܠܝܢ ܒܝܫܬܐ ܪܒܬܐ܂ ܕܠܐ ܐܬܥܒܕܬ ܐܟܘܬܗ ܬܚܝܬ ܫܡܝܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܬܥܒܕܬ ܒܐܘܪܫܠܡ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܢܡܘܣܐ ܕܡܘܫܐ܂ ܟܘܠܗ ܒܝܫܬܐ ܗܕܐ ܕܐܝܬܝܬ ܥܠܝܢ܂ ܘܠܐ ܨܠܝܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ܂ ܕܢܬܘܒ ܡܢ ܚܛܗ̈ܝܢ܂ ܘܢܫܬܘܕܥ ܗܝܡܢܘܬܟ܂ ܘܐܥܝܪ ܡܪܝܐ ܒܝܫܬܐ ܘܐܝܬܝܗ ܥܠܝܢ܂ ܡܛܠ ܕܙܕܝܩ ܗܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܒܟܠܗܘܢ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܕܥܒܕ܂ ܘܠܐ ܫܡܥܢ ܒܩܠܗ܂ ܡܟܝܠ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ܂ ܕܐܦܩܬ ܠܥܡܟ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ܂ ܒܐܝܕܐ ܥܫܝܢܬܐ ܘܒܕܪܥܐ ܪܡܐ܂ ܘܥܒܕܬ ܠܟ ܫܡܐ ܐܝܟ ܕܝܘܡܢܐ܂ ܚܛܝܢ ܘܐܪܫܥܢ܂ ܡܪܝܐ܂ ܐܝܟ ܟܠܗ ܙܕܝܩܘܬܟ ܕܥܒܕܬ ܥܡܢ܂ ܬܗܦܘܟ ܚܡܬܟ ܘܪܘܓܙܟ ܡܢ ܡܕܝܢܬܟ ܐܘܪܫܠܡ܂ ܘܡܢ ܛܘܪܟ ܩܕܝܫܐ܂ ܡܛܘܠ ܕܒܚ̈ܛܗܝܢ ܘܒܥܘܠܐ ܕܐܒ̈ܗܝܢ ܥܡܟ ܐܬܒܕܪ ܒܟܠ ܐܬܪ܂ ܗܘܬ ܐܘܪܫܠܡ ܚܣܕܐ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡܡ̈ܐ܂ ܡܟܝܠ ܫܡܥ ܐܠܗܐ ܒܨܠܘܬܗ ܕܥܒܕܟ ܘܒܬܟܫܦܬܢ܂ ܘܐܢܗܪ ܐ̈ܦܝܟ ܒܡܩܕܫܟ ܕܚܪܒ܂ ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ܂ ܐܪܟܢ ܐܠܗܝ ܐܕܢܟ ܘܫܡܥ܂ ܘܦܬܚ ܥܝ̈ܢܝܟ ܘܚܙܝ ܚܪ̈ܒܬܢ ܘܨܕܝ̈ܬܢ܂ ܘܡܕܝܢܬܐ ܕܐܬܩܪܝ ܫܡܟ ܥܠܝܗ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܙܕܝܩܘܬܢ ܬܟܝܠܝܢܢ ܘܡܨܠܝܢܢ ܩܕܡܝܟ܂ ܐܠܐ ܥܠ ܪ̈ܚܡܝܟ ܣܓܝܐ̈ܐ܂ ܡܪܝܐ ܫܡܥ܂ ܡܪܝܐ ܚܣܢ܂ ܡܪܝܐ ܨܘܬ܂ ܘܥܒܕ ܘܠܐ ܬܘܚܪ܂ ܡܛܠ ܫܡܟ ܐܠܗܝ܂ ܡܛܠ ܕܫܡܟ ܐܬܩܪܝ ܥܠ ܡܕܝܢܬܟ ܘܥܠ ܥܡܟ܂܀

9

ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܫܠܡ ܕܢܝܐܝܠ ܨܠܘܬܗ ܐܡܪ܂ ܘܥܕ ܐܢܐ ܠܡ ܡܨܠܐ ܘܡܘܕܐ ܚܘܒ̈ܝ ܘܚܘܒ̈ܝ ܥܡܝ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܪܡܐ ܐܢܐ ܬܟܫܦܬܝ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ܂ ܥܠ ܛܘܪܗ ܩܕܝܫܐ ܕܐܠܗܝ܂ ܘܥܕ ܐܢܐ ܡܡܠܠ ܒܨܠܘܬܐ܂ ܘܓܒܪܐ ܓܒܪܝܐܝܠ ܕܚܙܝܬ ܡܢ ܩܕܝܡ܂ ܦܪܚ ܡܦܪܚ ܘܛܣ ܘܐܬܐ ܡܢ ܫܡܝܐ܂ ܘܩܪܒ ܠܘܬܝ ܒܙܒܢܐ ܕܩܘܪܒܢܐ ܕܪܡܫܐ܂ ܘܐܬܐ ܡܠܠ ܥܡܝ ܘܐܡܪ ܠܝ܂ ܕܢܝܐܝܠ ܗܫܐ ܢܦܩܬ ܕܐܠܦܟ ܕܬܫܬܘܕܥ܂ ܒܪܝܫ ܨܠܘܬܟ ܢܦܩ ܦܬܓܡܐ܂ ܘܐܢܐ ܐܬܝܬ ܠܡܚܘܝܘܬܟ܂ ܡܛܠ ܕܪܓܝܓ ܐܢܬ܂ ܐܬܒܝܢ ܒܦܬܓܡܐ܂ ܘܐܫܬܘܕܥ ܒܚܙܘܐ܂ ܫܒ̈ܥܝܢ ܫܒ̈ܘܥܝܢ ܢܬܬܢܝܚܘܢ ܥܠ ܥܡܟ ܘܥܠ ܩܪܝܬܐ ܕܩܘܕܫܟ܂ ܠܡܫܠܡ ܚܘܒ̈ܐ ܘܠܡܓܡܪ ܚܛܗ̈ܐ܂ ܠܫܘܒܩܢ ܥܘܠܐ܂ ܘܠܡܝܬܝܘ ܙܕܩܐ ܕܡܢ ܥܠܡܐ܂ ܘܠܡܫܠܡ ܚܙܘܐ ܘܢܒ̈ܝܐ܂ ܘܠܡܫܝܚܐ ܩܕܘܫ ܩܘܕ̈ܫܝܢ܂ ܘܬܕܥ ܘܬܫܬܘܕܥ ܡܢ ܡܦܩܢܗ ܕܡܠܬܐ܂ ܠܡܗܦܟ ܘܠܡܒܢܝܘ ܠܐܘܪܫܠܡ܂ ܘܠܡܐܬܐ ܡܫܝܚܐ ܡܠܟܐ܂ ܫܒܘ̈ܥܐ ܫܒܥܐ ܘܫܒܘ̈ܥܐ ܫܬܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ܂ ܘܢܗܦܘܟ ܘܢܒܢܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܫ̈ܘܩܝܗ ܘܦܠܛܘ̈ܬܗ܂ ܠܫܘܠܡ ܙܒܢܐ܂ ܘܒܬܪ ܫܒܘ̈ܥܐ ܫܬܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܢܬܩܛܠ ܡܫܝܚܐ܂ ܘܠܝܬ ܠܗ܂ ܘܩܪܝܬܐ ܕܩܘܕܫܐ ܬܬܚܒܠ ܥܡ ܡܠܟܐ ܕܐܬܐ܂ ܘܠܚܪܬܐ ܒܓܪܘܦܝܐ܂ ܘܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ܂ ܕܩܪܒܐ ܕܦܣܝܩ̈ܬܐ ܕܚܒܠܐ܂ ܘܢܥܫܢ ܕܝܬܩܐ ܠܣܓܝܐ̈ܐ܂ ܫܒܘܥܐ ܚܕ ܘܦܠܓܘܬ ܫܒܘܥܐ܂ ܘܢܒܛܠ ܕܒܚܬܐ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ܂ ܘܥܠ ܟܢ̈ܦܐ ܕܛܢܦܘܬܐ ܚܒܠܐ܀

10

ܚܘܪ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܘܐܣܬܟܠ܂ ܒܨܠܘܬܐ ܕܨܠܝ ܕܢܝܐܝܠ܂ ܘܒܚܙܘܐ ܕܐܬܦܫܩ ܠܗ܂ ܠܡܘܠܝ ܫܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܠܚܘܪܒܗ ܕܐܘܪܫܠܡ܂ ܨܠܝ ܘܐܘܕܝ ܒܫܢܬ ܚܕܐ ܕܕܪܝܘܫ܂ ܘܟܕ ܐܘܕܝ ܚܘܒܘ̈ܗܝ܂ ܘܚܘ̈ܒܝ ܥܡܗ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܬܐ ܠܘܬܗ ܓܒܪܝܐܝܠ ܡܩܒܠ ܨܠܘ̈ܬܐ ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܒܪܝܫ ܨܠܘܬܟ ܢܦܩ ܦܬܓܡܐ܂ ܦܬܓܡܐ ܓܝܪ ܕܒܪܝܫ ܨܠܘܬܗ ܗܢܘ܂ ܕܬܗܦܘܟ ܫܒܝܬܐ ܡܢ ܒܒܠ܂ ܘܬܘܒ ܐܬܚܫܒ ܕܢܝܐܝܠ܂ ܕܡܢܐ ܟܝ ܢܓܕܫ ܠܥܡܐ ܡܢ ܒܬܪ ܦܘܢܝܗ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ ܓܒܪܝܐܝܠ܂ ܡܛܠ ܕܪܓܝܓ ܐܢܬ܂ ܐܢܐ ܐܚܘܝܟ܂ ܡܕܡ ܕܓܕܫ ܠܥܡܟ ܒܚܪܬܐ ܕܝܘ̈ܡܬܐ܂ ܡܟܝܠ ܐܬܒܝܢ ܒܦܬܓܡܐ ܘܐܫܬܘܕܥ ܒܚܙܘܐ܂ ܫܒ̈ܥܝܢ ܠܡ ܫܒ̈ܘܥܝܢ ܢܬܢܝܚܘܢ ܥܠ ܥܡܟ܂ ܘܥܠ ܩܪܝܬܐ ܕܩܘܕܫܟ܂ ܠܡܫܠܡ ܚܘܒ̈ܐ ܘܠܡܓܡܪ ܚܛܗ̈ܐ܂ ܠܫܘܒܩܢ ܥܘܠܐ܂ ܘܠܡܝܬܝܘ ܙܕܩܐ ܕܡܢ ܥܠܡܐ܂ ܘܠܡܫܠܡ ܚܙܘܐ ܘܢܒ̈ܝܐ܂ ܘܠܡܫܝܚܐ ܩܕܘܫ ܩܘܕ̈ܫܝܢ܂ ܘܬܕܥ ܘܬܫܬܘܕܥ ܡܢ ܡܦܩܢܢ ܕܡܠܬܐ܂ ܠܡܗܦܟ ܘܠܡܒܢܝܘ ܠܐܘܪܫܠܡ܂ ܘܠܡܐܬܐ ܡܫܝܚܐ ܡܠܟܐ ܫܒܘ̈ܥܐ ܫܒܥܐ ܘܫܒ̈ܘܥܐ ܫܬܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ܂ ܢܗܦܘܟ ܘܢܒܢܐ܂ ܠܐܘܪܫܠܡ ܫܘܩ̈ܝܗ ܘܦܠܛܘ̈ܬܗ ܠܫܘܠܡ ܙܒܢܐ܂ ܘܒܬܪ ܫܒܘ̈ܥܐ ܫܬܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܢܬܩܛܠ ܡܫܝܚܐ ܘܠܝܬ ܠܗ܂ ܘܩܪܝܬܐ ܕܩܘܕܫܐ ܬܬܚܒܠ ܥܡ ܡܠܟܐ ܕܐܬܐ܂ ܘܚܪܬܐ ܒܓܪܘܦܝܐ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܕܩܪܒܐ ܕܦܣܝ̈ܩܬܐ ܕܚܒܠܐ܂ ܘܢܥܫܢ ܕܝܬܩܐ ܠܣܓܝܐ̈ܐ܂ ܫܒܘܥܐ ܚܕ ܘܦܠܓܘܬ ܫܒܘܥܐ܂ ܘܢܒܛܠ ܕܒܚܬܐ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ܂ ܘܥܠ ܟܢ̈ܦܐ ܕܛܢܦܘܬܐ ܚܒܠܐ܀

11

ܐܡܪ ܠܗ ܓܝܪ ܕܫ̈ܒܥܝܢ ܫܒܘ̈ܥܝܢ ܢܬܢܝܚܘܢ ܥܠ ܥܡܟ܂ ܘܥܠ ܩܪܝܬܐ ܕܩܘܕܫܟ܂ ܫܒ̈ܥܝܢ ܫܒܘ̈ܥܝܢ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܨܠܝ ܕܢܝܐܝܠ܂ ܘܥܕܡܐ ܕܚܪܒܬ ܐܘܪܫܠܡ ܚܘܪܒܗ ܐܚܪܝܐ܂ ܘܬܘܒ ܠܐ ܡܬܝܬܒܐ܂ ܘܐܡܪ ܕܫܒܥܐ ܫܒ̈ܘܥܝܢ ܢܗܦܘܟ ܕܢܒܢܐ ܠܐܘܪܫܠܡ܂ ܡܛܠ ܕܟܕ ܣܠܩܬ ܫܒܝܬܐ ܒܝܕ ܥܙܪܐ܂ ܘܫܪܝܘ ܒܢܝܢ ܒܝܬܐ܂ ܡܢ ܝܘܡ̈ܝ ܟܘܪܫ ܘܕܪܝܘܫ܂ ܣܡܘ ܫܬܐܣܘ̈ܗܝ ܕܒܝܬܐ܂ ܘܒܛܠܘ ܐܢܘܢ ܒܥܠܕܒܒ̈ܝܗܘܢ ܒܝܘܡ̈ܝ ܕܪܝܘܫ ܘܐܪܛܚܫܫܬ܂ ܘܡ̈ܠܟܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܦܪ̈ܣܝܐ܂ ܘܠܐ ܫܒܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܕܢܒܢܘܢ ܘܢܫܠܡܘܢ܂ ܘܐܚܘܝܟ ܪܡܙܗ ܕܡܠܬܐ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܝܒ ܒܙܟܪܝܐ ܢܒܝܐ܂ ܕܚܙܝܬ ܠܡ ܡܢܪܬܐ ܘܫܒܥܐ ܫܪ̈ܓܝܢ ܥܠܝܗ܂ ܘܫܒܥܐ ܫܒܥܐ ܦܘܡܝܗ̈ܘܢ ܕܫܪ̈ܓܐ܂ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܫܥܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܫܒܥܐ ܫܒ̈ܘܥܝܢ܂ ܘܐܡܪ ܒܗ ܒܢܒܝܘܬܐ ܕܗܢܘ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܙܘܪܒܒܠ܂ ܠܐ ܒܚܝܠܐ ܘܠܐ ܒܥܘܫܢܐ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܒܪܘܚ܂ ܘܡܢ ܠܥܠ ܐܡܪ܂ ܕܐܝܕܘ̈ܗܝ ܕܙܘܪܒܒܠ܂ ܣܡ ܫܬܐܣܘ̈ܗܝ ܕܒܝܬܐ ܗܢܐ܂ ܘܐܝ̈ܕܘܗܝ ܡܫܠܡܢ ܠܗ܂ ܡܟܝܠ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܐܬܬܣܝܡ ܫܬܐ̈ܣܘܗܝ ܕܒܝܬܐ ܘܥܕܡܐ ܕܐܫܬܠܡ ܒܢܝܢܗ ܕܒܝܬܐ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܫܥ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܗܠܝܢ ܫܒܥܐ ܫܒ̈ܘܥܐ ܡܢ ܫܒ̈ܥܝܢ܂ ܘܗܢܘ ܚܙܘܐ ܕܡܢܪܬܐ܂ ܕܫܒܥܐ ܫܪ̈ܓܝܢ܂ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܫܥܐ ܦܘܡܝܗ̈ܘܢ܂ ܘܗܢܐ ܗܘ ܦܬܓܡܐ ܕܡܪܝܐ ܕܗܘܐ ܥܠ ܙܘܪܒܒܠ܂ ܗܠܝܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܫܥ ܫܢ̈ܝܢ܂ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܫܒܥܐ ܫܒ̈ܘܥܝܢ ܕܒܢܝܢܗ ܕܒܝܬܐ܂ ܕܒܝ̈ܘܡܝ ܙܘܪܒܒܠ܂ ܗܝܕܝܢ ܝܬܒܐ ܐܘܪܫܠܡ ܫܬܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܫܒ̈ܘܥܝܢ܂ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܠܡܢܐ ܡܢ ܠܥܠ ܐܡܪ܂ ܕܫ̈ܒܥܝܢ ܫܒܘ̈ܥܝܢ ܢܬܢܝܚܘܢ ܥܠ ܥܡܟ܂ ܘܥܠ ܩܪܝܬܐ ܕܩܘܕܫܟ܂ ܘܡܢ ܠܬܚܬ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܫܒܥܐ܂ ܘܫܬܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ܂ ܕܗܘܝܢ ܟܠܗܘܢ ܫܬܝܢ ܘܬܫܥܐ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܠܬܚܬ ܐܡܪ܂ ܕܫܒܘܥܐ ܘܦܠܓܘܬ ܫܒܘܥܐ܂ ܢܒܛܠ ܕܒܚܬܐ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ܂ ܗܐ ܚܕ ܫܒܘܥܐ ܡܢ ܫܒ̈ܥܝܢ ܕܒܛܠܬ ܒܗ ܕܒܚܬܐ܂ ܗܟܢܐ ܐܬܚܫܒ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܫܒ̈ܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܕܝܬܒܝܢ ܗܘܘ ܒܒܒܠ܂ ܕܐܬܢܝܚܬ ܐܪܥܐ ܒܫܒܝܗ܂ ܟܠ ܝܘܡ̈ܝ ܨܕܝܘܬܗ܂ ܡܟܝܠ ܐܬܛܦܝܣ܂ ܕܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܫܒܘ̈ܥܐ ܐܬܐ ܡܫܝܚܐ ܘܐܬܩܛܠ܂ ܠܫܘܠܡ ܚܙܘܐ ܘܢܒ̈ܝܐ܂ ܐܦ ܝܥܩܘܒ ܐܒܘܢ ܐܡܪ܂ ܟܕ ܡܒܪܟ ܠܝܗܘܕܐ܂ ܕܠܐ ܢܥܢܕ ܫܒܛܐ ܡܢ ܝܗܘܕܐ܂ ܘܡܒܕܩܢܐ ܡܢ ܒܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ܂ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܡܢ ܕܕܝܠܗ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ܂ ܐܬܛܦܝܣ ܚܒܝܒܝ܂ ܘܐܬܒܝܢ ܕܫܠܡܘ ܠܗܘܢ ܫܒܘ̈ܥܐ܂ ܘܩܛܥܘ ܚܙ̈ܘܐ ܘܢܒ̈ܝܐ܂ ܘܦܣܩܬ ܡܠܟܘܬܐ ܡܢ ܝܗܘܕܐ܂ ܕܗܐ ܚܪܒܬ ܐܘܪܫܠܡ ܘܐܬܒܕܪ ܥܡܗ ܒܟܠ ܥܡ܂ ܘܝܬܒܘ ܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܕܠܐ ܕܒ̈ܚܐ ܘܕܠܐ ܡܕܒܚܐ܂ ܘܥܕܡܐ ܠܓܡܘܪܝܐ ܕܦܣܝܩ̈ܬܐ܂ ܚܪܒܬ ܘܐܬܢܝܚܬ ܐܘܪܫܠܡ ܥܠ ܚܒܠܐ܂ ܟܪܡܐ ܚܪܒ ܘܐܘܥܝ ܠܗ ܚܪ̈ܘܒܐ܂ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܣܘܟ̈ܝܗ ܕܓܦܬܐ ܐܟܠܬ ܢܘܪܐ܂ ܬܪܝܥ ܣܝܓܗ ܕܟܪܡܐ܂ ܘܣܚܝܦ ܡܓܕܠܗ܂ ܘܚܪܒܬ ܡܥܨܪܬܗ܂ ܟܣܦܐ ܐܣܬܠܝ܂ ܘܠܝܬ ܒܗ ܠܚܘܫܚܐ܂ ܟܬܝܒ ܠܗ ܠܐܘܪܫܠܡ ܟܬܒܐ ܕܫܘܒܩܢܐ܀

13

ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܚܙܘ̈ܐ ܕܕܢܝܐܝܠ ܚܒܝܒܝ܂ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܐܕܪܟܬ ܟܬܒܬ ܠܟ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܗܘܝܬ ܝܕܥ ܕܒܬܪ ܕܦܫܩ ܠܗ ܓܒܪܝܐܝܠ ܡܐ ܕܓܕܫ ܠܥܡܗ܂ ܗܝܕܝܢ ܒܫܢܬ ܬܠܬ ܕܟܘܪܫ܂ ܦܬܓܡܐ ܐܬܓܠܝ ܠܗ ܠܕܢܝܐܝܠ܂ ܘܐܡܪ ܕܫܪܝܪ ܦܬܓܡܐ ܘܒܚܝܠܐ ܪܒܐ ܡܬܒܝܢ ܗܘܐ ܒܚܙܘܐ܂ ܘܐܡܪ ܕܗܘܝܬ ܝܬܒ ܒܐܒܠܐ ܬܠܬܐ ܫܒܘ̈ܥܐ ܕܝܘܡ̈ܝܢ܂ ܘܠܚܡܐ ܕܪܓܬܐ ܠܐ ܐܟܠܬ܂ ܘܒܣܪܐ ܘܚܡܪܐ ܠܐ ܥܠ ܠܦܘܡܝ܂ ܘܚܙܝ ܕܒܫܢܬ ܬܠܬ ܕܟܘܪܫ ܚܙܐ ܕܢܝܐܝܠ ܚܙܘܐ ܗܢܐ܂ ܒܝܘܡ ܐܪ̈ܒܥܐ ܘܥܣܪܝܢ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ܂ ܕܗܘ ܢܝܣܢ܂ ܒܬܪ ܬܪ̈ܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܟܕ ܐܥܒܪ ܩܠܐ ܒܡܠܟܘܬܗ܂ ܐܝܟ ܕܬܗܦܘܟ ܫܒܝܬܐ ܠܐܘܪܫܠܡ܂ ܒܫܢܬ ܚܕܐ ܕܕܪܝܘܫ ܒܪ ܐܚܫܝܪܝܫ ܨܠܝ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܂ ܘܠܡܘܠܝ ܫܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܠܫܘܠܡ ܦܬܓܡܘ̈ܗܝ ܕܐܪܡܝܐ܂ ܘܐܝܟ ܡܕܡ ܕܡܘܕܥܐ ܨܒܘܬܐ ܚܕܐ ܗܝ ܫܢܬܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܕܪܝܘܫ ܡܕܝܐ܂ ܡܛܠ ܕܟܕ ܩܛܠܗ ܠܒܠܛܫܨܪ ܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ܂ ܩܠܝܠ ܫܡܫ ܒܡܠܟܘܬܗ܂ ܘܩܒܠܗ ܟܘܪܫ ܦܪܣܝܐ܂ ܘܠܡܢܐ ܙܒܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܪܝܘܫ ܩܒܠ ܡܠܟܘܬܐ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܡܬܚܙܝܐ ܠܢ ܨܒܘܬܐ ܡܛܠ ܕܫܠܡ ܚܙܘܐ ܕܦܫܩ ܕܢܝܐܝܠ ܠܒܠܛܫܨܪ܂ ܟܕ ܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܗܢܘ ܦܫܪܗ ܕܡܠܬܐ܂ ܘܩܪܝܢܗ ܕܟܬܒܐ܂ ܡܢܐ ܬܩܠ ܘܦܪܣܝܢ܂ ܡܢܐ ܡܢܗ ܐܠܗܐ ܠܡܠܟܘܬܟ ܘܐܫܠܡܗ ܬܩܠ ܬܩܝܠ ܐܢܬ ܒܡܣܬܐ ܘܐܫܬܟܚܬ ܚܣܝܪ܂ ܦܪܣ܂ ܦܪܝܣܐ ܗܝ ܡܠܟܘܬܟ ܘܝܗܝܒܐ ܗܝ ܠܡܕܝ ܘܠܦܪܣ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܡ ܕܪܝܘܫ ܡܢ ܩܕܝܡ ܒܡܠܟܘܬܐ ܐܝܟ ܕܢܫܬܠܡ ܚܙܘܐ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܩܒܠܗ ܟܘܪܫ ܦܪܣܝܐ܂ ܠܫܘܠܡ ܫܒ̈ܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܒܙܒܢܐ ܕܨܠܝ ܕܢܝܐܝܠ ܕܬܗܦܘܟ ܫܒܝܬܐ ܒܐܝܕܗ܂ ܐܝܟ ܕܐܬܢܒܝ ܥܠܘܗܝ ܐܫܥܝܐ܂ ܕܗܘ ܢܒܢܐ ܩܪܝܬܝ܂ ܘܫܒܝܬܝ ܢܫܕܪ܂ ܘܗܘ ܟܘܪܫ ܐܡܪ܂ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܐܪܥܐ ܝܗܒ ܠܢ ܐܠܗܐ܂ ܘܦܩܕ ܠܝ ܕܐܒܢܐ ܠܗ ܒܝܬܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܕܒܝܗܘܕ܂ ܘܚܙܝ ܕܨܘܡܗ ܕܕܢܝܐܝܠ ܡܢ ܒܬܪ ܨܠܘܬܗ܂ ܥܠ ܗܕܐ ܨܡ܂ ܥܠ ܕܫܒܥܝܢ ܫܒܘ̈ܥܝܢ ܝܬܒܐ ܐܘܪܫܠܡ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܚܪܒܐ ܘܡܬܢܝܚܐ ܥܠ ܚܒܠܐ ܠܥܠܡ܂ ܥܕܡܐ ܠܓܡܘܪܝܐ ܕܦܣܝܩ̈ܛܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/19
Source:
Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Aphrahat, “Demonstration 19: A Letter against the Jews, because they say that they will be gathered together - ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܥܠ ܕܐܡܪܝܢ ܕܩܝܡ ܗܘ ܠܗܘܢ ܠܡܬܟܢܫܘ” based upon Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/19.
Bibliography:
Demonstration 19: A Letter against the Jews, because they say that they will be gathered together - ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܥܠ ܕܐܡܪܝܢ ܕܩܝܡ ܗܘ ܠܗܘܢ ܠܡܬܟܢܫܘ.” In Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/19.

Show Citation Styles