Memra 3: The Physical And the Spiritual Ministry - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
1

ܐܳܦ ܒܝܰܪܩܳܐ ܘܰܒܚܰܠܒܳܐ ܝܳܪܶܒ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ. ܐܳܦ ܒܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܺܝܗܺܝܒܺܝܢ ܠܟܽܠܢܳܫ ܝܳܪܶܒ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ: ܐܰܝܟܰܢ ܕܳܐܦ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ: ܗܳܝ ܕܰܒܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܡܰܟ̈ܺܝܟܶܐ: ܝܳܪܶܒ ܓܰܒܪܳܐ ܕܡܰܣܓܶܐ ܡܶܬܡܰܟܰܟ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܳܐ: ܡܰܢ ܕܝܳܗܶܒ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܠܟܽܠ ܕܰܣܢܺܝܩ: ܘܠܳܐ ܡܫܰܐܶܠ ܡܰܢܽܘ ܫܳܘܶܐ ܘܡܰܢ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ: ܐܶܠܴܐ ܒܫܶܡ ܙܰܕ̈ܺܝܩܶܐ ܘܰܒܫܶܡ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܢܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ: ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܙܰܕ̈ܺܝܩܶܐ. ܘܝܺܡܳܐ ܡܳܪܰܢ ܒܰܐܡܺܝܢ ܕܠܳܐ ܢܰܘܒܶܕ ܐܰܓܪܶܗ.

ܘܰܕܢܰܕܢܰܚ ܚܽܘܒܶܗ ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܛܳܒܺܝܢ ܘܒܺܝܫܺܝܢ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܠܰܡܒܰܢ̈ܝܳܢܶܐ ܘܠܰܡܚܰܘܝܰܝ̈ ܫܪܳܪܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܠܟܽܠܢܳܫ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܐܰܛܐܶܒܘ: ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܠܒ̈ܺܝܫܶܐ ܝܳܗܶܒ: ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܠܛܳܒ̈ܶܐ. ܘܶܐܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܘܦܳܠܚܺܝܢ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܣܬܰܩܒܠܺܝܢ ܒܰܐܟܣܶܢܝܳܐ ܐܰܘ ܒܽܐܘܪܚܳܐ: ܚܰܝܳܒ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܬܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ: ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܡܰܢ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܦܳܠܰܚ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܛܺܝܠ ܠܶܗ ܥܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܦܰܩܕܶܗ ܡܳܪܰܢ: ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܐ̱ܢܳܫ ܦܳܠܰܚ ܘܡܶܬܦܰܟܰܪ ܒܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܫܦܰܪ ܠܡܰܢ ܕܰܓܒܳܝܗ̱ܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܡܫܳܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܐܰܡܺܝܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܰܐܝܟܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ: ܬܰܡܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܐܳܦ ܡܫܰܡܫܳܢܝ ܥܰܡܝ ܘܰܩܕܳܡܰܝ܀

2

ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܪܰܒܳܐ ܡܢܳܬܳܐ ܡܶܢ ܡܢܳܬܳܐ. ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܡܢܳܬܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܢܳܬܳܐ ܕܝܳܪܬܺܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ. ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܒܽܘܨܳܪܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܬܰܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ. ܘܠܳܐ ܥܒܰܕܘ ܟܽܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪܳܐ: ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܐܶܣܬܰܪܰܩܘ ܘܶܐܬܩܰܕܰܫܘ.

ܡܳܪܰܢ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ: ܕܶܐܢ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܰܕܪܟܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܣܰܒܰܥܘ ܟܰܦ̈ܢܶܐ: ܐܰܠܒܶܫܘ ܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܶܐ: ܣܥܽܘܪܘ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܐܰܪܘܰܚܘ ܠܰܐܠ̈ܺܝܨܶܐ: ܣܥܽܘܪܘ ܠܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܡܰܠܰܘ ܣܽܘܢܩܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܠܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܟܰܢܶܫܘ: ܘܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܳܥܒܺܕܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ: ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ: ܕܠܺܝ ܗ̱ܽܘ ܥܒܰܕܬܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܰܡ ܬܰܘ ܝܺܪܰܬܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܕܰܠܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܬܓܡܳܪܽܘ ܐܶܬܓܡܰܪܘ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܫܩܳܠܳܐ ܘܒܰܫܪܳܝܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ؟ ܐܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܒܟܰܦܢܳܐ ܘܰܒܥܰܪܛܶܠܳܝܽܘܬܳܐ: ܕܠܳܐ ܡܶܬܥܰܟܪܺܝܢ ܒܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܕܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ: ܒܥܶܠܰܬ ܕܰܥܡܺܝܠܺܝܢ ܒܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܳܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܡܰܕܪܟܺܝܢ ܟܽܠܶܗ ܫܪܳܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܡܺܝܠܺܝܢ ܒܨܶܦܬܳܐ؟ ܕܰܠܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܛܠܰܡ ܛܳܠܶܡ ܠܗܽܘܢ ܗܰܘ ܕܩܰܒܠܽܘܗ̱ܝ: ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܬܰܘ ܝܺܪܰܬܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ؟ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܺܐܡܰܪ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ: ܕܟܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܬܓܡܰܪ ܠܳܐ ܚܳܝܶܐ: ܐܶܠܴܐ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܠܰܡ ܕܗܳܕܶܐ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܚܰܘܺܝܬ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܢܶܗܘܶܐ ܘܠܳܐ ܡܳܛܶܐ ܠܰܡܢܳܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܢܦܰܠ ܡܶܢܳܗ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ܀

3

ܫܶܪܟܰܬ ܕܶܝܢ ܕܰܠܟܳܐ ܡܶܢܳܗ ܝܳܪܶܬ ܗ̱ܽܘ: ܐܶܢ ܗܳܘܶܐ ܟܺܐܝܢ ܒܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܳܬܳܐ: ܘܣܳܓܝ̈ܳܢ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܘܠܳܐ ܡܰܒܐܶܫ ܠܐ̱ܢܳܫ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܟܺܐܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܬܥܒܰܪ ܘܡܰܒܶܐܫ ܒܕܽܘܟܳܐ ܕܽܘܟܳܐ: ܘܣܳܓܝ̈ܳܢ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܶܗ: ܗܳܘܶܝܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܡܶܬܦܰܨܶܐ ܘܚܳܝܶܐ: ܠܗܳܝ ܓܶܝܪ ܡܢܳܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܰܡܛܰܝܶܒ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ: ܠܳܐ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢ: ܐܶܠܴܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ: ܘܟܶܢ ܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܕܠܳܐ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܬܶܫܬܰܟܚܽܘܢ ܠܰܡ ܬܶܬܕܰܒܪܽܘܢ.

ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܩܪܳܒܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܰܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܘܒܰܐܓܽܘܢܳܐ: ܘܡܳܚܶܝܢ ܒܶܗ ܘܒܳܠܥܺܝܢ ܒܶܗ: ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ: ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܳܚܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܘܒܳܠܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܐܶܢ ܬܶܙܟܽܘܢ ܘܬܶܣܩܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܘܬܶܣܒܽܘܢ ܟܠܺܝܠܳܐ: ܘܒܶܗ ܒܰܟܠܺܝܠܳܐ ܬܶܦܩܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܬܕܟܰܪ ܠܟܽܘܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܟܽܘܢ: ܐܶܠܴܐ ܐܰܝܟ ܕܬܶܫܬܰܟܚܽܘܢ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܬܶܬܕܰܒܪܽܘܢ ܟܰܕ ܡܟܰܠ̱ܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܳܦܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܗܺܝ ܗܳܝ ܡܢܳܬܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܬܦܰܪܰܩܘ ܡܶܢ ܢܶܟܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܡܶܢ ܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܶܠܴܐ ܡܢܳܬܳܐ ܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢܳܗ ܕܰܙܥܽܘܪܝܳܐ ܡܶܢܳܗ ܝܳܪܬܺܝܢ܀

4

ܡܳܪܰܢ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ: ܕܡܶܛܰܠ ܕܰܟܦܶܢ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܰܐܘܟܶܠܬܽܘܢܳܢܝ ܘܰܨܗܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܰܐܫܩܺܝܬܽܘܢܳܢܝ: ܘܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܟܰܢܶܫܬܽܘܢܳܢܝ ܘܰܟܪܺܝܗܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܶܐܬܰܝܬܽܘܢ ܠܘܳܬܝ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܬܰܘ ܝܺܪܰܬܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܠܟܽܘܢ.

ܡܶܛܽܠ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܥܳܩܪܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܡܳܪܰܢ: ܒܗܳܝ ܕܰܐܓܰܪܘ ܪܽܘܚܗܽܘܢ ܘܰܒܥܰܐܽܘܗ̱ܝ: ܘܒܰܥܓܰܠ ܝܳܗܶܒ ܫܶܐܠ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܥܳܒܶܕ ܬܰܒܥ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܓܶܝܪ ܡܳܪܰܢ ܕܒܰܥܓܰܠ ܐܶܥܒܶܕ ܬܒܰܥܬܗܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܗܘܳܬ ܫܶܐܠܰܬܗܽܘܢ ܟܽܠ ܝܰܘܡܰܝ̈ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܛܰܪܘ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܙܟܰܘ ܠܡܰܚܫ̈ܒܳܬܗܽܘܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܩܪ̈ܒܳܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܟܽܠܝܽܘܡ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܘܡܶܢ ܠܒܰܪ: ܘܰܐܓܰܪܘ ܪܽܘܚܗܽܘܢ ܥܰܡ ܫܶܐܠܳܬܗ̈ܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܙܟܰܘ ܘܶܐܬܟܰܠܰܠܘ ܘܰܫܩܰܠܘ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܘܟܶܢ ܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܶܐܙܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡ ܡܳܪܰܢ ܒܗܳܝ ܡܢܳܬܳܐ ܕܛܰܝܶܒ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܕܰܪܓܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ: ܘܰܡܥܰܬܰܕ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܰܡܶܫܘ ܒܪܽܘܚ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܒܦ̈ܽܘܩܕܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ: ܘܰܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܘܒܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܘܰܥܩܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܡܳܪܰܢ: ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܡܶܢ ܠܥܶܠ.

ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܺܝܫ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܝܽܘܪܬܳܢܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܒܶܣܪܰܐ ܗ̱ܘ ܥܳܒܕܺܝܢ: ܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܘܰܙܡܳܪܳܐ ܘܩܶܛܠܳܐ ܘܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܓܰܘܪܳܐ ܘܓܰܢܳܒܽܘܬܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܕܡܶܕܶܡ ܕܫܰܦܺܝܪ ܠܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

6

ܗܳܪܟܳܐ ܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܐܰܬܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܡܰܪ: ܬܰܘ ܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗ̱ܝ ܕܳܐܒܝ ܝܺܪܰܬܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܟܽܘܢ: ܗܳܪܟܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܡܳܐܶܟ ܡܶܢ ܗܳܝ ܡܢܳܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܒܰܕܶܩ. ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܠܰܡ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܟܰܢܶܫܬܽܘܢܳܢܝ. ܐܰܝܢܰܘ ܗܳܢܳܐ ܕܰܡܟܰܢܶܫ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܩܢܶܐ ܒܰܝܬܳܐ؟ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܶܐܬܦܰܪܰܩ ܡܶܢ ܒܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܘܡܶܢ ܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ. ܟܦܶܢ ܗ̱ܘܺܝܬ ܠܰܡ ܘܰܐܘܟܶܠܬܽܘܢܳܢܝ. ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܰܡܣܰܒܰܥ ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܟܰܕ ܡܣܰܪܰܩ ܘܠܳܐ ܩܢܶܐ ܡܶܕܶܡ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ: ܕܡܰܢ ܕܰܩܢܶܐ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܠܺܝ. ܠܳܐ ܗܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܰܙܥܽܘܪܝܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܰܟܪܶܙ؟ ܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܠܰܡ ܘܰܐܠܒܶܫܬܽܘܢܳܢܝ. ܐܰܝܢܰܘ ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܠܒܶܫ ܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܶܐ ܟܰܕ ܡܣܰܪܰܩ ܘܠܳܐ ܩܢܶܐ ܡܶܕܶܡ؟

ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܕܠܳܐ ܩܢܶܐ ܡܶܕܶܡ: ܐܶܠܴܐ ܦܰܪܢܳܣܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܫܳܩܶܠ ܛܰܥܢܳܐ ܕܰܒܡܳܪܰܢ: ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܶܐ ܘܰܐܟܣ̈ܢܳܝܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܢܳܣܶܒ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܘܝܳܗܶܒ ܠܡܰܢ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ: ܫܰܦܺܝܪ ܘܝܳܐܶܐ: ܐܶܠܴܐ ܐܳܦܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܣܬܰܪܰܩ: ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ: ܕܳܐܦܠܳܐ ܠܰܡ ܕܢܰܦܫܳܟ ܬܺܐܨܰܦ ܡܰܢ ܒܚܽܘܫܒܳܢ ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܘܰܠܒܽܘܫܳܐ: ܐܶܠܴܐ ܗܰܒ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ ܠܰܡ ܒܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ ܐܰܘ ܒܚܰܕ ܝܰܪܚܳܐ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܣܰܒ ܨܠܺܝܒܳܟ ܘܬܳܐ ܒܳܬܰܪܝ. ܐܶܠܴܐ ܗܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܩܢܶܐ ܗܽܘ: ܐܶܢ ܫܳܩܶܠ ܡܶܢ ܗܰܘ ܘܝܳܗܶܒ ܠܗܰܘ: ܩܳܐܶܡ ܠܶܗ ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܰܫܩܳܠܳܐ ܘܒܰܫܪܳܝܳܐ ܘܰܒܡܰܣܒܳܐ ܘܰܒܡܰܬܠܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܣܬܰܪܰܩ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ: ܕܶܐܬܥܰܠܰܘ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܠܳܐ ܬܺܐܨܦܽܘܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܕܰܠܥܶܠ ܒܥܰܘ ܘܕܰܠܥܶܠ ܐܶܬܪܰܥܰܘ܀

7

ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܠܡܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܢܶܟ̈ܣܶܐ ܢܰܠܶܦ: ܕܰܗܘܰܘ ܥܳܒܕܺܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܢܶܟ̈ܣܰܝܗܽܘܢ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܕܰܣܢܺܝܩ ܘܰܐܠܺܝܨ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܕܰܠܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܥܬܺܝܕܺܝܢ ܠܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܣܺܝܡ̈ܳܬܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬܽܘܟܠܳܢܗܽܘܢ ܥܰܠ ܥܽܘܬܪܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ.

ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܕܢܶܥܒܶܕ ܠܗܳܢܳܐ ܕܰܪܡܶܐ ܒܨܶܦܬܳܐ ܕܣܰܒ ܘܗܰܒ: ܕܢܰܠܶܦ ܠܡܰܢ ܕܰܩܢܶܐ ܢܶܟ̈ܣܶܐ: ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܗܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܰܩܢܶܝܢ. ܘܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܶܐ ܘܰܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܘܰܒܩܶܪܝܳܢܳܐ ܘܰܒܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܕܰܗܘܳܐ ܫܟܺܝܚ ܘܰܡܛܰܝܰܒ: ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ: ܘܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܕܡܳܪܰܢ. ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܘܰܫܠܺܝܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕܘ. ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܠܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܶܐ ܘܠܰܐܟܣ̈ܢܳܝܶܐ ܘܠܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܣ̈ܢܺܝܩܶܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܕܰܢܫܰܡܫܽܘܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ.

ܗܳܟܰܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐ̱ܢܳܫ ܕܫܳܩܶܠ ܨܠܺܝܒܳܐ ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܘܡܶܬܓܡܰܪ: ܟܰܕ ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܣܳܟ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܪܳܚܶܡ: ܗܳܘܶܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܠܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܬܦܰܪܰܩ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ.

ܐܶܠܴܐ ܕܶܝܢ ܚܳܙܶܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܐܝܟܳܐ ܐܺܝܬ ܐܰܠܺܝܨܳܐ: ܢܚܰܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܚܰܘܳܝܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܝܟܳܐ ܐܺܝܬ ܣܢ̈ܺܝܩܶܐ. ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܫܳܩܶܠ ܗܽܘ ܠܒܰܝܬܶܗ ܘܢܳܦܶܠ ܒܰܫܚܳܩܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܕܰܡܪܰܛܢܺܝܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܘܰܡܡܰܪܡܪܺܝܢ ܪܽܘܚܶܗ: ܘܠܳܐ ܫܳܒܩܺܝܢ ܠܶܗ ܕܢܶܬܓܡܰܪ: ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܶܐܬܦܰܪܢܰܣ ܚܳܕܶܐ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܳܬ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܢܦܰܪܢܣܶܗ: ܗܳܐ ܩܳܒܶܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܰܡܪܰܛܶܢ ܕܰܫܩܰܠ ܘܠܳܐ ܝܳܗܶܒ ܠܰܢ ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܠܶܗ ܒܺܝܫܳܐ ܠܡܰܢ ܕܩܳܪܶܒ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ.

ܐܶܠܴܐ ܢܶܣܬܰܪܰܩ ܡܶܢ ܢܶܟ̈ܣܰܘܗ̱ܝ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ: ܘܢܶܬܒܛܶܠ ܠܶܗ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܕܚܰܣܺܝܪܺܝܢ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܺܚܽܘܢ ܘܰܐܝܟܰܢ ܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܰܒܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܘܰܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܰܠܘܳܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܰܚܠܳܦ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܰܛܐܶܒ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܘܰܠܢܰܦܫܶܗ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܰܒܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ܀

8

ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܕܫܳܩܶܠ ܨܠܺܝܒܳܐ ܘܡܰܠܶܦ ܡܶܠܬܳܐ: ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܣܰܒ ܡܶܢ ܗܰܘ ܘܢܶܬܶܠ ܠܗܰܘ: ܘܢܶܙܒܶܢ ܘܰܢܙܰܒܶܢ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܛܰܥܢܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܡܶܫܟܰܚ ܫܳܩܶܠ: ܐܶܠܴܐ ܐܶܢ ܐܶܠܨܰܬ ܠܶܗ ܥܰܠ ܨܒܽܘܬܳܐ ܣܰܓܺܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܕܠܳܐ ܬܺܐܨܰܦ ܕܦܰܓܪܳܟ ܕܡܳܢܳܐ ܬܶܠܒܰܫ ܘܠܳܐ ܕܢܰܦܫܳܟ ܕܡܳܢܳܐ ܬܶܬܟܰܣܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܰܫܟܰܚ ܗܳܢܳܐ ܕܫܳܩܶܠ ܨܠܺܝܒܳܐ ܘܰܡܦܰܩܰܕ ܕܠܳܐ ܢܺܐܨܰܦ: ܕܢܶܣܰܒ ܗܽܘ ܛܰܥܢܳܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ. ܗܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܫܳܩܶܠ ܨܠܺܝܒܳܐ ܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ: ܢܳܣܶܒ ܛܰܥܢܳܐ ܕܰܢܨܰܠܶܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܢܰܪܬܶܐ ܘܢܰܠܶܦ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝܫ̈ܶܐ. ܘܕܰܢܫܰܝܶܢ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܕ ܥܰܡ ܚܰܕ ܘܢܶܥܒܶܕ ܫܰܝܢܳܐ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܨܳܒܶܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܕܢܶܫܡܥܽܘܢܳܝܗ̱ܝ: ܘܶܐܢ ܫܳܡܥܺܝܢ ܠܶܗ ܘܶܐܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܠܶܗ: ܗܽܘ ܚܰܝܳܒ ܗ̱ܽܘ ܕܢܰܠܶܦ ܡܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ: ܕܫܳܘܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܫܳܘܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܨܳܒܶܐ ܡܳܪܰܢ ܕܢܰܠܶܦ ܐܳܦ ܠܩܳܛܽܘܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܕܰܢܨܰܠܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܡܰܒܶܐܫ ܠܶܗ ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܕܪܳܚܶܡ ܠܶܗ܀

9

ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܰܠܗܳܢܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܟܳܦܢܺܝܢ ܘܺܐܝܬ ܕܰܠܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܟܳܦܢܺܝܢ. ܘܺܐܝܬ ܕܥܰܪܛܶܠܳܝܺܝܢ ܡܶܢ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ: ܘܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܩܢܶܝܢ ܢܶܟ̈ܣܶܐ ܕܡܶܬܚܙܶܝܢ: ܡܰܠܒܫܺܝܢ ܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܶܐ ܕܡܶܬܚܙܶܝܢ ܘܰܡܣܰܒܥܺܝܢ ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܕܡܶܬܚܙܶܝܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܪܽܘܚܳܐ ܘܰܩܢܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ. ܡܰܠܒܫܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܥܰܪܛܶܠܳܝܺܝܢ ܡܶܢ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ. ܘܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢܽܗܘܢ ܛܳܒܳܐ. ܕܙܳܪܥܺܝܢ ܒܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܢܶܪܕܽܘܢ ܡܶܢ ܟܰܪ̈ܣܳܬܗܽܘܢ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܝܶܫܽܘܥ ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܟܽܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܣܰܒܥܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܟܰܦܢܺܝܢ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܰܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܰܡܩܺܝܡܺܝܢ ܠܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫ ܟܰܕ ܓܡܺܝܪ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܐܟܬܶܒ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܘܚܰܘܝܰܢ ܥܰܠ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܰܗܘܰܘ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܟܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܓܡܺܝܪ ܗ̱ܽܘ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܟܬܰܒ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܕܗܳܢܰܘ ܥܰܡܠܝ ܘܰܐܓܽܘܢܝ ܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܦܛܳܐ ܒܺܝ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܡܳܪܰܢ: ܕܰܐܩܺܝܡ ܠܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫ ܟܰܕ ܓܡܺܝܪ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ܀

10

ܥܰܠ ܬܪܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܺܝܢ ܫܳܠ̈ܡܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ: ܕܰܟܦܶܢ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܰܐܘܟܶܠܬܽܘܢܳܢܝ: ܘܥܰܪܛܶܠܳܝ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܰܐܠܒܶܫܬܽܘܢܳܢܝ. ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܨܗܶܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܕܡܰܢ ܕܫܳܬܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܨܳܗܶܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܟܪܺܝܗ ܒܰܦܓܰܪ ܘܺܐܝܬ ܕܰܟܪܺܝܗ ܒܬܶܐܪܬܶܗ: ܘܺܐܝܬ ܕܒܰܦܓܰܪ ܐܰܣܺܝܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܪܽܘܚܶܗ ܐܰܣܺܝܪ ܠܣܳܛܳܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܘܺܐܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܘܺܐܝܬ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܘܺܐܝܬ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܣܢܺܝܩܺܝܢ ܥܰܠ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ: ܘܺܐܝܬ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܣܢܺܝܩܺܝܢ ܥܰܠ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܒܪܽܘܚ ܪܰܘܪܒܺܝܢ ܣܰܓܺܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܫܳܩܠܺܝܢ ܛܰܥܢܳܐ ܕܰܣܢ̈ܺܝܩܶܐ ܘܗܳܘܶܝܢ ܦܳܬܚܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܫܳܩܠܺܝܢ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܠܡܰܢ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ: ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܢܶܟ̈ܣܰܝܗܽܘܢ: ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܐܶܢ ܢܶܛܪܽܘܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܣܢܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܐܶܠܴܐ ܐܰܝܟ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܥܶܒܕܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗ̱ܝ ܕܰܐܒܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܒܪܳܐ: ܬܰܘ ܝܺܪܰܬܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܟܽܘܢ:

ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܗܳܝ ܡܢܳܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܕܛܰܝܶܒ ܡܳܪܰܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܫܩܰܠܘ ܨܠܺܝܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܶܐܬܦܰܪܰܩܘ ܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܳܬܪܶܗ ܘܶܐܬܕܰܡܺܝܘ ܒܶܗ ܒܡܳܪܰܢ ܘܒܰܫ̈ܠܺܝܚܰܘܗ̱ܝ. ܘܟܽܠܶܗ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܢܶܫܩܠܽܘܢ ܨܠܺܝܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗ̱ܝ ܕܰܐܒܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܬܦܰܪܰܩܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܠܴܐ ܐܶܬܥܢܺܝܘ ܒܰܫܩܳܠܶܗ ܘܒܰܫܪܳܝܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܥܰܘܰܟܘ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܛܳܐ: ܘܢܰܕܪܟܽܘܢ ܟܽܠܶܗ ܫܪܳܪܳܐ ܘܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ.

ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܢ ܕܫܳܩܶܠ ܨܠܺܝܒܳܐ: ܡܶܬܥܰܠܶܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܫܩܰܠ ܨܠܺܝܒܶܗ ܓܰܠܝܳܐ. ܐܶܬܥܰܠܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܳܗ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܢ ܕܫܳܩܶܠ ܨܠܺܝܒܶܗ ܟܰܣܝܳܐ ܡܶܬܦܰܪܰܩ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܗ ܘܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܠܳܗ ܘܡܶܢ ܟܽܠܳܗ ܨܶܦܬܳܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܕܡܶܬܐܶܣܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܟܰܕ ܚܰܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܓܰܠܝܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܐܶܣܰܪ ܟܰܕ ܚܰܝ ܘܰܡܗܰܠܶܟ ܒܗܳܕܶܐ ܐܰܪܥܳܐ ܒܗܰܘ ܨܠܺܝܒܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܒܪܽܘܚ܀

11

ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܰܣܦ̈ܺܝܩܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܥܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ: ܘܥܰܠ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܣ̈ܠܰܝܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܕܶܐܢ ܐܺܝܬ ܒܟܽܘܢ ܪܽܘܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܶܐܠܳܐ ܡܰܣ̈ܠܰܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ.

ܘܺܐܝܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܡܶܢ ܤܳܛܳܢܳܐ: ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܒܥܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܗܽܘܢ ܘܡܶܬܥܰܒܪܺܝܢ ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܗܽܘܢ. ܘܡܰܪܬܶܐ ܠܗܽܘܢ ܟܽܠܝܽܘܡ ܗܰܘ ܥܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܢܶܥܒܪܽܘܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܘܢܶܥܒܕܽܘܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܢܶܙܩܦܽܘܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܥܰܡ ܒܺܝܫܳܐ ܘܢܶܙܟܽܘܢܳܝܗ̱ܝ. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܙܳܟܶܝܢ ܠܶܗ: ܗܳܘܶܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ: ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܬܥܰܠܽܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܗܳܟܘܳܬ ܡܩܰܘܶܝܢ ܡܶܬܦܰܪܥܺܝܢ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܛܳܒ̈ܶܐ: ܐܰܘ ܗܳܘܶܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܡܶܬܦܰܨܶܝܢ ܘܚܳܐܶܝܢ.

ܘܺܐܝܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܶܐܬܕܰܟܺܝܘ ܡܶܢ ܥܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܤܳܛܳܢܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܗܽܘܢ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܫܳܥܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܡܰܢ ܕܫܳܩܶܠ ܨܠܺܝܒܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ: ܕܗܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܟܽܠ ܫܳܥ̈ܺܝܢ ܕܡܳܪܰܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܡܳܪܰܢ ܒܗܽܘܢ ܗ̱ܽܘ. ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܘܠܳܐ ܚܕܳܐ ܛܳܒܬܳܐ: ܠܳܐ ܒܦܰܓܪܶܗ ܘܠܳܐ ܒܠܶܒܶܗ: ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܐܳܦܠܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ: ܗܳܢܳܐ ܣܦܺܝܩ ܗ̱ܽܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܀

12

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܗܳܘ̈ܝܳܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܤܳܛܳܢܳܐ ܒܠܶܒܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܒܶܗ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܳܦ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܘܡܰܢ ܕܥܳܒܶܕ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܘܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܡܶܢ ܤܳܛܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ. ܘܡܰܢ ܕܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܥܳܒܶܕ ܘܰܡܣܰܪܰܩ ܘܰܡܩܰܕܰܫ ܘܡܰܚܶܒ ܠܟܽܠܢܳܫ ܘܰܠܩܳܛܽܘܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܠܳܐ ܡܶܬܒܰܨܰܪ: ܐܶܬܓܡܰܪ ܠܶܗ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܘܶܐܬܡܠܺܝ ܡܶܢ ܪܽܘܚܶܗ: ܘܡܰܢ ܕܶܐܬܡܠܺܝ ܡܶܢ ܪܽܘܚܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܥܳܒܶܕ: ܘܡܶܬܪܰܥܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܢܳܫ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܒܶܗ ܒܽܘܨܳܪܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܫܬܟܰܚ ܒܶܗ ܒܽܘܨܳܪܳܐ ܡܶܕܶܡ: ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܘܥܳܩܰܪ ܠܶܗ ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ ܗܳܘܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܟܰܕ ܒܶܗ ܗ̱ܽܘ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܥܳܢܶܕ ܟܰܕ ܓܡܺܝܪ: ܥܰܡ ܡܳܪܰܢ ܗܳܘܶܐ ܘܚܳܙܶܐ ܠܶܗ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܺܝ̈ܢ.

ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ: ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܢܳܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܥܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܺܐܝܬ ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܰܘ̈ܗܒܳܢ ܩܰܒܶܠܘ: ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ: ܕܒܳܗ ܒܗܳܕܶܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܝܢ ܐܳܦ ܡܶܬܡܠܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܥܳܡܰܪ ܒܗܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐܺܝܬ. ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܬܝܺܕܰܥ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ: ܕܚܳܙܶܝܢ ܕܡܰܠܦܳܐ ܠܶܗ ܕܢܶܪܚܰܡ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗ̱ܝ ܘܰܠܩܳܛܽܘܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ܀

13

ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܺܐܝܬ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܺܐܝܬ ܥܽܘܪܒܳܢܳܐ ܘܺܐܝܬ ܒܽܘܪܟܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܕܡܽܘܫܶܐ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܙܥܽܘܪܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܕܩܰܒܶܠܘ ܡܶܢ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ.

ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܡܢܳܬܳܗ ܕܡܳܪܬܳܐ ܡܶܢ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܗܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܘܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܥܽܘܪܒܳܢܳܐ ܡܶܢܶܗ: ܐܶܠܴܐ ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܡܽܘܫܶܐ ܘܰܒܡܰܪܝܰܡ ܚܳܬܶܗ ܕܰܠܥܳܙܳܪ. ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܘܠܳܐ ܚܕܳܐ ܫܰܦܺܝܪܬܳܐ: ܠܳܐ ܐܶܬܥܰܪܰܒ ܒܶܗ ܡܶܢ ܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܡܰܣܠܰܝ ܗ̱ܽܘ. ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܫܳܩܠܺܝܢ ܚܢܰܢ ܨܠܺܝܒܶܗ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܰܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܡܶܬܬܪܺܝܡܺܝܢܰܢ ܒܳܬܰܪ ܡܽܘܟܳܟܰܢ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡ ܗܽܘ ܒܳܬܰܪ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܛܽܘܦܣܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܕܶܐܬܕܰܡܰܘ ܒܺܝ ܐܰܚܰܝ̈: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܡܢܳܬܳܗ ܕܡܰܪܝܰܡ ܡܶܢ ܕܡܳܪܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܡܳܪܰܢ ܣܗܶܕ ܥܠܶܝܗ: ܕܡܰܪܝܰܡ ܡܢܳܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܓܒܳܬ ܠܳܗ. ܡܰܪܝܰܡ ܕܶܝܢ ܫܶܩܠܰܬ ܨܠܺܝܒܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ: ܘܡܺܝܬܰܬ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܡܶܢ ܚܽܘܫܳܚܶܗ ܘܰܚܝܳܬ ܒܡܳܪܰܢ ܒܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܘܫܰܡܫܰܬ ܠܡܳܪܰܢ ܒܪܽܘܚ ܘܰܐܣܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܶܗ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܟܽܠܶܗ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܕܫܰܒܰܚܢܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ: ܘܬܰܠܡܕܰܬ ܘܰܐܠܦܰܬ ܘܥܶܒܕܰܬ ܬܰܠܡ̈ܺܝܕܳܬܳܐ ܠܡܳܪܰܢ: ܡܫܰܒܚܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܥܰܡ ܬܰܠܡ̈ܺܝܕܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܩܰܒܶܠܘ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܘܫܰܡܫܽܘܗ̱ܝ ܠܡܳܪܰܢ ܒܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ.

ܡܳܪܬܳܐ ܕܶܝܢ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܡܫܰܡܫܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܘܰܒܣܰܝܒܳܪܬܳܐ: ܠܶܗ ܘܰܠܟܶܢܫܳܐ ܕܥܰܡܶܗ: ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܠܳܗ ܒܰܝܬܳܐ ܘܩܶܢܝܳܢܳܐ: ܐܰܝܟ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܘܟܰܕ ܟܺܐܢܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܝܗ: ܨܠܺܝܒܳܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܫܶܩܠܰܬ܀

14

ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܩܰܒܶܠ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܟܡܳܐ ܕܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܡܫܰܡܶܫ ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܡܰܣܒܳܐ ܘܡܰܬܠܳܐ ܘܰܐܣܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܶܠܴܐ ܐܶܢ ܥܰܡܶܨ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܗ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܫܽܘܦܪܳܗ: ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܣܰܩܽܘܒܠܳܗ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܓܡܺܝܪܳܐ ܓܶܝܪ ܢܽܘܟܪܳܝ ܗ̱ܽܘ ܡܶܢ ܦܽܘܢܳܩܰܝ̈ܗܶܝܢ ܕܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ ܘܡܶܢ ܩܰܪ̈ܺܝܒܰܝܗܶܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬܓܡܰܪ: ܙܥܽܘܪ ܗ̱ܽܘ ܣܰܓܺܝ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܶܐܬܩܒܰܥ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܶܐܬܐܶܣܰܪ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ: ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܐܶܠܴܐ ܚܳܐܰܪ ܠܥܶܠ ܘܒܳܥܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܘܡܶܬܪܰܥܶܐ ܕܰܠܥܶܠ: ܐܰܬܰܪ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܝܳܬܶܒ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܗܳܘܶܐ ܡܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܒܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܡܦܰܪܢܣܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܘܠܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ: ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܰܒܶܐܫܺܝܢ ܠܐ̱ܢܳܫ ܚܳܐܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ: ܐܶܠܴܐ ܣܳܓܶܐ ܒܗܽܘܢ ܥܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ.

ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܰܗܘܰܘ ܒܪܽܘܚ: ܗܳܕܶܐ ܒܳܥܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܕܢܶܬܐܰܣܪܽܘܢ ܒܶܗ ܒܪܶܢܝܶܗ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܒܕܶܒܚܬܳܐ ܕܬܶܐܪܬܳܐ ܘܰܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܰܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܫܚܺܝܩܺܝܢ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܠܡܰܪܬܳܝܽܘ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ: ܐܰܝܟ ܕܡܰܠܦܳܐ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ: ܕܰܢܬܰܠܡܕܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܢܶܥܒܕܽܘܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܣܳܦܶܩ. ܠܡܰܢ ܕܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܒܪܽܘܚܳܐ: ܕܪܽܘܚܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܶܗ: ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܒܰܦܓܰܪ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܫܰܡܶܫ: ܡܰܠܦܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܫܰܡܶܫ ܠܡܳܪܰܢ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ. ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܒܰܦܓܰܪ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܒܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܘܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܠܰܣܢ̈ܺܝܩܶܐ: ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܕܪܽܘܚܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܦܳܪܫܺܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܘܡܰܠܦܺܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܰܡܚܰܘܶܝܢ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܺܐܚܶܐ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܺܐܪܰܒ܀

15

ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܥܕܽܘܠ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܬܶܫܡܶܫܬܗܽܘܢ ܗ̱ܺܝ ܗܳܕܶܐ ܘܠܳܐ ܬܳܒܰܥ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܗܳܕܶܐ: ܐܶܠܴܐ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܡܶܠܬܳܐ ܘܕܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܐܰܩܺܝܡܘ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܫܰܒܥܳܐ ܕܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܘܰܕܦܽܘܪܢܳܣܳܐ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܰܠܦܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܦܰܪ̈ܢܳܣܶܐ ܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܐܠܽܘܨ ܢܰܦܫܶܗ ܘܢܶܣܬܰܪܰܩ: ܐܳܬܶܐ ܠܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܩܳܐܶܡ ܒܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕ ܐܶܤܛܰܦܰܢܳܘܣ: ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܫܰܒܥܳܐ. ܘܶܐܣܬܰܪܰܩ ܘܩܰܒܶܠ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܘܩܰܛܠܽܘܗ̱ܝ ܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܡܶܠܬܳܐ ܘܠܳܐ ܟܰܕ ܥܳܒܶܕ ܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ.

ܥܳܒܶܕ ܓܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܘܚܰܕ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕܰܒܪܽܘܚ: ܕܡܰܠܶܦ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܘܰܡܣܰܪܰܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ: ܠܡܰܚܣܶܢ ܗ̱ܽܘ ܗܳܘܶܐ ܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܥܳܒܶܕ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܡܰܠܶܦ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܗܳܘܶܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܶܐܢ ܥܳܒܶܕ ܝܰܬܺܝܪ ܥܰܠ ܕܶܐܬܦܰܩܰܕ: ܣܰܓܺܝ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ. ܐܳܦ ܡܳܪܰܢ ܓܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܰܒܪܽܘܚ ܨܳܒܶܐ ܠܡܶܥܒܰܕ.

ܦܽܘܪܣܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܗ̱ܒ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܒܰܦܓܰܪ: ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܘܢܺܐܚܽܘܢ ܒܗܶܝܢ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܣܢܺܝܩ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܕܙܳܐܶܢ ܟܽܠܳܐ: ܗܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܢܙܽܘܢ ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܣܢܺܝܩ: ܐܰܝܟ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܕܠܳܐ ܠܳܐܶܝܢ ܘܠܳܐ ܥܳܡܠܺܝܢ ܠܰܠܒܽܘܫܳܐ ܘܰܠܣܰܝܒܳܪܬܳܐ: ܐܶܠܴܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܡܫܰܒܳܚܽܘ ܠܗܰܘ ܙܺܝܘܳܐ ܕܗܳܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ.

ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܢܫܰܒܚܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܥܰܡܠܳܐ: ܐܶܠܽܘ ܐܳܕܳܡ ܬܪܰܨ: ܐܶܠܴܐ ܐܳܦܠܳܐ ܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܬܳܪܨܺܝܢ: ܘܰܡܡܰܪܡܪܺܝܢ ܚܢܰܢ ܠܒܳܪܽܘܝܰܢ ܟܽܠܝܽܘܡ ܘܣܳܓܶܐ ܥܰܘܠܰܢ܀

16

ܪܰܘܪܒܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܰܒܪܽܘܚ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܦܓܰܪ: ܐܰܝܟ ܕܪܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܶܢ ܛܒܺܝܬܳܐ: ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܗ̱ܘܳܬ ܡܫܰܡܫܳܢܺܝܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܒܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܒܰܪ̱ܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܗ̱ܘܳܬ: ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܡܶܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܽܘ ܨܰܠܺܝ

ܘܰܐܩܺܝܡܳܗ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܛܒܺܝܬܳܐ ܘܰܕܡܳܪܬܳܐ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܚܕܳܐ ܗ̱ܘܳܬ: ܘܰܕܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܕܡܰܪܝܰܡ ܚܕܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܘܡܰܪܝܰܡ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܒܪܽܘܚ: ܘܡܳܪܬܳܐ ܘܰܛܒܺܝܬܳܐ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܒܰܦܓܰܪ. ܘܟܰܕ ܐܰܩܺܝܡܳܗ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܘܰܚܙܳܐ ܕܰܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܚܺܝܠ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ: ܐܰܚܕܳܗ ܒܺܐܝܕܳܗ ܘܰܐܫܠܶܡ ܠܳܗ ܣܢ̈ܺܝܩܶܐ ܕܰܬܬܰܪܣܶܐ ܘܬܰܠܒܶܫ ܘܬܶܗܘܶܐ ܒܰܪ̱ܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ.

ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܨܶܝܕ ܟܽܠܢܳܫ. ܡܰܢ ܕܳܐܠܶܨ ܢܰܦܫܶܗ ܕܢܶܣܰܩ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܡܚܰܘܶܝܢ ܠܶܗ ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܠܶܗ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕܰܒܪܽܘܚ: ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܪܽܘܚܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܳܠܶܨ ܢܰܦܫܶܗ ܘܒܳܥܶܐ ܠܗܳܕܶܐ ܡܢܳܬܳܐ: ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܶܗ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ: ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܒܪܽܘܚ ܠܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܗܳܘܶܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ: ܐܶܠܴܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܒܪܽܘܚ ܒܳܗ ܒܥܰܝܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ. ܠܟܽܠܢܳܫ ܕܶܝܢ ܦܫܺܝܩ ܗ̱ܽܘ ܠܶܗ: ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬܐܶܠܶܨ ܕܢܶܣܬܰܪܰܩ ܘܢܶܬܡܰܟܰܟ ܘܢܶܣܰܩ ܠܕܰܪܓܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܢܶܬܓܡܰܪ: ܘܬܽܘܒ ܢܰܣܓܶܐ ܢܶܬܡܰܟܰܟ ܘܢܶܫܬܰܒܰܚ ܥܰܡ ܡܳܪܰܢ܀

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/190
Source:
Robert Kitchen (ed.), The Syriac Book of Steps vol. 1 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12 (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2009) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 30, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Memra 3: The Physical And the Spiritual Ministry - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ” based upon Robert Kitchen (ed.), The Syriac Book of Steps vol. 1 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12 (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2009), Digital Syriac Corpus, last modified May 30, 2017, https://syriaccorpus.org/190.
Bibliography:
Memra 3: The Physical And the Spiritual Ministry - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ.” In The Syriac Book of Steps, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/190.

Show Citation Styles