Memra 4: On the Vegetables for the Sick - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܪܩܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
1

ܡܶܟܺܝܠ ܕܚܰܘܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܢܚܰܘܶܐ ܗܳܫܳܐ ܥܰܠ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܝܰܪܩܳܐ ܕܰܡܣܰܘܣܝܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܟܪܺܝܗܳܐ ܡܶܙܕܛܶܡ ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܶܐܟܠ̈ܳܢ: ܗܳܟܰܢ ܡܰܢ ܕܰܟܪܺܝܗ ܒܬܶܐܪܬܶܗ ܡܶܬܛܪܶܐ ܫܒܺܝܩ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܚܳܙܶܐ ܒܶܗ ܩܰܠܺܝܠ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ: ܘܰܐܝܟ ܕܗܽܘ ܟܪܺܝܗܳܐ ܡܶܙܕܛܶܡ ܥܰܠ ܡܶܐܟܠ̈ܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܐܪܬܳܐ ܟܪܺܝܗܬܳܐ ܡܪܰܛܢܳܐ ܥܰܠ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܩܳܪܺܝܬܳܐ ܕܰܒܥܰܝܢܶܗ ܠܳܐ ܒܳܚܰܪ: ܐܶܠܴܐ ܡܚܰܝܶܒ ܠܡܰܢ ܕܰܐܟܘܳܬܶܗ ܗܽܘ: ܘܠܳܐ ܪܳܫܶܐ ܘܰܡܟܰܘܶܢ ܠܶܗ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܐܶܠܴܐ ܣܳܚܶܦ ܠܶܗ ܡܶܣܚܰܦ ܒܕܺܝܢܳܐ.

ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܕܝܳܕܰܥ ܕܗܰܘ ܕܕܳܐܶܢ ܗ̱ܽܘ ܫܒܺܝܩ ܘܠܳܐ ܒܛܺܝܠ ܠܶܗ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ: ܘܠܳܐ ܡܶܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ: ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ: ܕܡܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬ ܕܰܐܣܟܶܠ ܐܰܚܽܘܟ: ܒܚܽܘܒܳܐ ܐܰܪܬܳܝܗ̱ܝ. ܘܶܐܠܳܐ ܫܰܡܥܳܟ ܘܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܬܥܰܡܶܨ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܶܣܟܽܘܪ ܐܶܕܢܰܝ̈ܟ ܕܠܳܐ ܬܶܫܡܰܥ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܟ: ܩܪܽܘܒ ܨܶܐܕܰܘܗ̱ܝ ܬܽܘܒ ܒܰܝܢܳܟ ܘܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܘܰܪܫܺܝܘܗ̱ܝ. ܚܽܘܒܳܐ ܓܶܝܪ ܡܟܰܣܶܐ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܘܣܶܢܶܐܬܳܐ ܡܓܰܪܓܳܐ ܕܺܝܢܳܐ. ܐܶܢ ܫܰܡܥܳܟ ܝܺܬܰܪܬ ܠܰܐܚܽܘܟ: ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܫܰܡܥܳܟ ܘܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܰܗܡܶܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܐܰܚܽܘܟ: ܩܪܽܘܒ ܠܘܳܬܶܗ ܩܕܳܡ ܚܰܕ. ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܠܳܐ ܗܽܘ ܡܶܬܛܦܺܝܣ ܘܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܳܟ: ܩܪܽܘܒ ܨܶܐܕܰܘܗ̱ܝ ܩܕܳܡ ܬܪܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܗܽܘ ܬܳܐܶܟ ܘܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܫܳܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܪܶ̈ܫܝܳܢܶܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܪܫܺܝܘܗ̱ܝ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܐ ܝܳܨܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܕܢܰܦܫܳܟ ܘܠܳܐ ܗܽܘ ܒܳܗܶܬ: ܩܕܳܡ ܟܽܠܳܗ ܥܺܕܬܳܐ ܐܰܒܗܶܬܳܝܗ̱ܝ.

ܐܶܢܕܶܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܠܥܺܕ̱ܬܳܐ ܢܶܫܡܰܥ: ܫܒܽܘܩܳܝܗ̱ܝ ܠܪܶܫܝܳܢܳܐ ܘܰܐܗܡܳܐ ܠܳܟ ܡܶܢܶܗ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܟܰܕܽܘ: ܚܫܽܘܒܳܝܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ ܕܡܰܪܺܝܕܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܪܳܫܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬܰܦܪܶܩ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܚܰܢܦܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܦܳܓܰܥ ܒܳܟ ܡܰܪܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܟܪܶܤܛܝܳܢܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܠܗܳܢܳܐ ܐܰܚܽܘܟ ܗܘܰܝܬ ܡܰܪܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܒܠܰܥ ܡܶܢ ܤܳܛܳܢܳܐ:

ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܝܳܪܶܒ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ ܕܡܰܣܓܶܐ ܡܶܬܡܰܟܰܟ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܗܳܕܶܐ ܕܣܰܘܣܝܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܚܠܺܝܡ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ܀

2

ܐܰܝܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܪܳܫܶܐ ܠܶܗ ܠܰܐܚܽܘܗ̱ܝ ܒܰܝܢܰܘܗ̱ܝ ܘܠܶܗ ܘܶܐܢ ܫܳܡܰܥ ܠܶܗ ܡܬܰܠܡܶܕ ܠܶܗ: ܘܶܐܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܠܶܗ ܡܰܗܡܶܐ ܠܶܗ: ܚܠܺܝܡ ܗ̱ܽܘ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܡܦܰܪܣܶܐ ܠܶܗ ܩܕܳܡ ܚܰܕ. ܘܗܰܘ ܕܰܩܕܳܡ ܚܰܕ ܦܰܪܣܝܶܗ: ܘܶܐܢ ܫܰܡܥܶܗ ܝܳܬܰܪ ܠܶܗ ܘܶܐܠܳܐ ܡܰܗܡܶܐ ܠܶܗ: ܚܠܺܝܡ ܗ̱ܽܘ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܩܕܳܡ ܬܪܶܝܢ ܦܰܪܣܝܶܗ. ܘܗܰܘ ܕܰܩܕܳܡ ܬܠܳܬܳܐ ܪܳܫܶܐ ܠܶܗ ܘܰܡܦܰܪܣܶܐ ܠܶܗ: ܦܫܺܝܚ ܗ̱ܽܘ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܩܕܳܡ ܟܽܠܳܗ ܥܺܕܬܳܐ ܕܳܐܶܢ ܘܰܡܦܰܪܣܶܐ ܠܶܗ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܠܳܐ ܫܳܒܩܳܐ ܠܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܢܰܗܡܶܐ: ܘܡܳܚܶܐ ܠܶܗ ܐܰܘ ܛܳܪܶܕ ܠܶܗ: ܢܳܦܶܠ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܣܳܢܶܐ ܗܽܘ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܡܚܺܝܘܗ̱ܝ ܡܳܐ ܕܡܰܣܟܶܠ: ܘܡܳܚܶܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܡܰܢ ܕܰܐܣܟܶܠ.

ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܳܐܟܠܺܝܢ ܝܰܪܩܶܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܨܳܒܶܝܢ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܕܢܰܪܬܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܟܳܬܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܰܪܬܽܘܢ. ܐܶܢ ܫܡܰܥܘ ܐܶܢܽܘܢ ܝܺܬܰܪܘ ܐܰܚܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܶܐܠܳܐ ܡܰܗܡܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܪ̈ܶܫܝܳܢܶܐ ܘܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ: ܒܰܥܓܰܠ ܣܳܠܩܺܝܢ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ. ܘܡܶܬܚܰܠܡܺܝܢ ܘܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ. ܘܰܕܢܰܦܫܗܽܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܝܳܨܦܺܝܢ ܕܠܳܐ ܢܶܚܛܽܘܢ. ܘܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܰܢܕܽܘܢܽܘܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ؟ ܕܶܐܢ ܢܳܦܠܺܝܢ ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܢܳܦܠܺܝܢ: ܘܶܐܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܡܩܳܡ ܗ̱ܽܘ ܓܶܝܪ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܡܳܛܶܐ ܓܶܝܪ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܝܶܫܽܘܥ ܕܢܰܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܕܰܐܩܺܝܡ ܠܦܰܘܠܳܘܣ. ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܓܶܝܪ ܕܬܶܕܰܥ ܐܶܢ ܦܰܘܠܳܘܣ ܗ̱ܽܘ ܕܰܬܪܶܝܢ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܶܪܕܽܘܦ ܘܰܬܕܽܘܢ؟

4

ܫܡܰܥܰܝܢܝ ܐܳܚܝ: ܘܛܳܒ ܠܳܟ ܕܡܳܠܶܟ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܐܳܦ ܠܢܰܦܫܝ ܥܰܡܳܟ ܕܡܳܐ ܕܚܳܙܶܝܢܰܢ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܛܡܰܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܒܰܠܚܽܘܕ: ܐܳܚܝ: ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܘܰܙܗܰܝ̈ܳܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܠܳܐ ܒܳܗܬܺܝܢ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܕܒܺܝܫ ܡܶܬܦܰܪܩܺܝܢ ܘܨܳܝܡܺܝܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܡܶܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ.

ܘܡܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܩܫܶܐ: ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܐܳܚܝ: ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܡܰܟ̈ܺܝܟܶܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܺܐܪܬܽܘܢܳܗ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܐܳܚܝ: ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܒܰܢ ܩܰܫܝܽܘܬܳܐ ܢܶܬܡܰܟܰܟ ܠܰܢ ܡܶܟܺܝܠ: ܘܢܶܬܩܰܕܰܫ ܘܢܶܪܗܰܛ ܒܦ̈ܽܘܩܕܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܡܰܟ̈ܺܝܟܶܐ ܕܢܰܕܪܶܟ ܘܢܶܕܰܥ ܡܰܢܽܘ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ: ܘܽܐܘܪܟܳܐ ܘܰܦܬܳܝܳܐ: ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ.

ܘܡܳܐ ܕܚܳܙܶܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܠܳܐ ܡܶܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܒܰܪ ܒܶܣܪܶܗ: ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ: ܐܳܚܝ: ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܰܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܐܳܦ ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܕܫܳܒܩܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܠܡܰܢ ܕܡܰܣܟܶܠ ܒܗܽܘܢ: ܐܰܘ ܓܳܢܶܒ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܘ ܣܳܪܰܚ ܠܗܽܘܢ ܣܽܘܪܚܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܫܳܒܩܺܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܳܒܶܩ ܠܗܽܘܢ ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܰܐܝܟ ܕܬܳܒܥܺܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܳܒܰܥ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܫܬܒܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܠܗܰܘ ܚܰܝܳܒܳܐ ܪ̈ܶܒܽܘ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ ܕܣܰܟ̈ܠܘܳܬܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܥܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܗܘܳܬ ܗ̱ܘܳܬ ܕܢܶܙܕܰܒܰܢ ܗܽܘ ܘܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܙܰܠ ܕܳܐܶܢ ܠܡܰܢ ܕܰܐܣܟܶܠ ܒܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܡ ܢܶܥܒܶܕ ܠܟܽܘܢ ܐܳܒܝ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܠܴܐ ܬܶܫܒܩܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܐܚܽܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܠܶܒܟܽܘܢ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܶܗ: ܐܳܦܶܢ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܐܰܪ̈ܒܰܥܡܳܐ ܘܬܶܫܥܺܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ. ܘܢܶܕܰܥ ܕܳܐܦ ܠܰܢ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܶܐܢ ܢܶܫܒܽܘܩ ܚܢܰܢ: ܡܳܪܰܢ ܫܳܒܶܩ ܗܽܘ܀

5

ܘܡܳܐ ܕܚܳܙܶܝܬ ܝܰܥ̈ܢܶܐ ܘܒܳܙܽܘ̈ܙܶܐ ܕܟܰܦܢܺܝܢ ܠܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܐܶܡܰܪ: ܐܰܚ̈ܰܝ: ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܟܦܶܢܘ ܘܰܨܗܺܝܘ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܠܒܶܙܬܳܐ ܘܰܠܥܳܠܽܘܒܽܘܬܳܐ ܘܰܠܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܕܶܚܠܰܬ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ.

ܟܽܠܳܗ ܓܶܝܪ ܟܪܺܝܗܽܘܬܳܐ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܣܳܒܰܪ ܠܶܗ ܐ̱ܢܳܫ ܕܡܶܢ ܚ̈ܛܳܗܶܐ ܕܚܰܒܪܶܗ ܡܶܣܬܰܝܰܒ ܟܰܕܠܳܐ ܚܳܛܶܐ ܥܰܡܶܗ ܘܪܳܢܶܐ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܶܐܢ ܚܳܙܶܐ ܒܡܰܢ ܕܰܐܣܟܶܠ ܘܰܣܪܰܚ ܘܠܳܐ ܕܳܐܶܢ ܠܶܗ ܐܰܘ ܛܳܪܶܕ ܠܶܗ: ܣܳܒܰܪ ܕܡܶܣܬܰܝܰܒ ܠܶܗ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܒܳܥܶܐ ܡܰܢ ܕܰܟܪܺܝܗ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ: ܕܢܰܣܪܚܶܗ ܒܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܠܡܰܢ ܕܰܣܪܰܚ: ܕܣܳܒܰܪ ܠܶܗ ܕܰܒܡܰܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܐܰܘ ܒܰܪܕܺܝܦܽܘܬܶܗ ܐܰܘ ܒܚܰܝܳܒܽܘܬܶܗ ܡܶܙܕܰܕܰܩ ܗܽܘ ܐܰܘ ܙܳܟܶܐ ܐܰܘ ܒܶܗ ܡܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܚ̈ܛܳܗܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܕܣܳܒܰܪ ܕܕܳܒܩܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒܶܗ ܡܰܓܳܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ: ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܫܬܡܰܥ ܠܳܟ ܐܰܚܽܘܟ: ܚܫܽܘܒܳܝܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ: ܕܡܰܪܺܝܕܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܳܐ ܕܳܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܐܰܚܽܘܟ ܕܰܡܪܰܕ ܬܕܽܘܢ܀

6

ܘܡܳܐ ܕܚܳܙܶܝܬ ܒܥܶܠ̈ܒܳܒܶܐ ܚܰܕ ܕܚܰܕ ܐܶܡܰܪ: ܐܰܚܰܝ̈: ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܫܠܳܡܳܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܬܩܪܽܘܢ. ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܫܠܳܡܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܰܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܟ̈ܢܽܘܫܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܫܰܝܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܽܘܢ ܘܗܳܘܶܝܢ ܡܶܨ̈ܥܳܝܶܐ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܘܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒܒܳܥܽܘܬܳܐ ܘܰܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܰܒܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ ܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܶܐ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܒܣܶܢܶܐܬܗܽܘܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܚܰܕ ܥܰܠ ܚܰܕ: ܢܶܗܦܽܘܟ ܐܶܢܶܝܢ ܚܢܰܢ ܘܢܺܐܡܰܪ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܚܠܳܦܰܝܗܶܝܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܠܶܗ ܠܰܦܠܳܢ ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܡܪܰܥܰܝ ܥܰܡܳܟ ܘܨܳܒܶܐ ܗܽܘ ܕܢܶܬܪܰܥܶܐ ܠܳܟ ܘܳܐܡܰܪ: ܕܠܳܐ ܚܳܕܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܒܗܳܕܶܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܘܰܐܫܪܥܳܢܝ ܤܳܛܳܢܳܐ ܘܨܰܥܪܶܬ ܠܳܐܚܝ ܘܰܠܗܰܕܳܡܝ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕܗܽܘ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܦܟܰܗ ܪܽܘܓܙܗܽܘܢ ܟܰܕ ܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ ܘܳܐܬܶܝܢ ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܫܠܳܡܳܐ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܒܢܽܘܫܩܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܗܳܦܟܺܝܢܰܢ ܡܶܠܰܝܗ̈ܽܘܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܠܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܒܥܶܠܰܬ ܟܽܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܚܰܕ ܥܰܠ ܚܰܕ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ: ܐܶܢ ܐܳܙܰܠ̱ܬ ܡܰܘܒܠܰܬ ܠܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ: ܕܳܠܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢ܀

7

ܘܡܳܐ ܕܚܳܙܶܝܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܰܟܡܺܝܢܳܐ ܒܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܠܓܰܘ: ܐܶܡܰܪ: ܐܰܚܰܝ̈: ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܕܟܶܝܢ ܒܠܶܒܗܽܘܢ: ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܚܙܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܰܝܬ ܡܗܰܠܶܟ ܥܪܺܝܡܳܐܺܝܬ ܘܡܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ ܥܰܡ ܟܽܠܢܳܫ: ܘܡܰܠܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ ܘܰܡܫܰܝܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ: ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܕܥܳܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܳܐ ܕܰܚܙܳܬ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܗܳܟܰܢ ܒܰܣܺܝܡ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܡܰܝܠܠܳܐ ܘܳܐܡܪܳܐ:

ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܡܶܟܺܝܠ ܕܚܰܘܺܝܬܶܗ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܛܰܡ̈ܐܶܐ ܘܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܘܚܳܐܰܪ ܒܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ: ܘܡܰܪܬܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܐܰܚ̈ܶܐ. ܘܳܝ ܠܺܝ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ؟ ܠܰܝܬ ܠܺܝ ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܐܩܪܶܒ ܥܰܡܶܗ. ܕܟܽܠܶܗ ܩܪܳܒܝ ܗܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܶܣܢܶܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܳܦܶܢ ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܗܳܢܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܡܳܪܰܢ. ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܰܐܟܘܳܬܶܗ ܡܚܰܝܶܒ ܠܺܝ ܘܩܳܛܶܠ ܠܺܝ. ܐܶܠܴܐ ܝܺܕܥܶܬ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ. ܕܰܐܪܦܶܐ ܘܶܐܫܰܢܶܐ ܦܳܩܰܚ ܠܺܝ ܘܠܳܐ ܕܢܶܩܛܠܳܢܝ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܡܰܠܦܳܢܶܗ ܝܶܫܽܘܥ܀

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ: ܕܥܰܠ ܝܰܪܩܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/191
Source:
Robert Kitchen (ed.), The Syriac Book of Steps vol. 1 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12 (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2009) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 30, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Memra 4: On the Vegetables for the Sick - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܪܩܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ” based upon Robert Kitchen (ed.), The Syriac Book of Steps vol. 1 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12 (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2009), Digital Syriac Corpus, last modified May 30, 2017, https://syriaccorpus.org/191.
Bibliography:
Memra 4: On the Vegetables for the Sick - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܪܩܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ.” In The Syriac Book of Steps, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/191.

Show Citation Styles