Memra 5: On the Milk of the Children - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܕܥܰܠ ܚܰܠܒܳܐ ܕܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
1

ܡܶܟܺܝܠ ܢܺܐܡܰܪ ܥܰܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܰܠܒܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܕܺܐܝܬܶܝܗ: ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ ܥܰܡ ܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܘܥܳܠ̈ܽܘܒܶܐ ܘܳܐܣܽܘ̈ܛܶܐ ܘܝܰܥ̈ܢܶܐ ܘܠܰܝ̈ܳܛܶܐ. ܡܦܰܩܰܕ ܠܶܗ ܠܝܰܠܽܘܕܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܐܟܽܘܠ ܠܰܚܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܬܚܰܠܰܛ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܛܠܶܐ ܗ̱ܘ. ܕܰܠܡܳܐ ܢܕܰܒܪܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܡܶܕܶܡ ܘܡܶܬܕܰܒܰܪ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪ̈ܶܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܢܶܥܡܰܪ ܥܰܡܗܽܘܢ ܥܰܕ ܝܳܕܰܥ ܢܰܦܫܶܗ ܘܪܳܒܶܐ ܘܗܳܘܶܐ ܓܰܒܪܳܐ: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܫܰܕܰܪ ܠܶܗ ܕܢܺܐܙܰܠ ܢܬܰܠܡܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܶܡܪܳܐ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܘܢܶܥܒܶܕ ܡܶܢ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܬܰܡܺܝܡ̈ܶܐ:

ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܨܳܒܶܐ ܗܳܢܳܐ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܫܰܪܟܳܐ ܕܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ: ܕܢܶܪܒܶܐ ܒܰܥܓܰܠ ܘܢܺܐܬܶܐ ܠܩܰܘܡܬܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܫܬܰܠܰܛ ܒܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܰܬܩܰܦܚܶܗ ܒܟܺܐܒ̈ܶܐ ܟܣ̈ܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܰܒܪܳܐ: ܒܢܰܦܫܶܗ ܢܶܙܕܰܗܰܪ ܕܠܳܐ ܢܶܬܬܚܶܕ ܒܥܶܠܰܬ ܡܶܐܟܠ̈ܳܬܳܐ: ܘܢܶܬܕܒܰܪ ܠܨܶܒܝܳܢܳܗ ܕܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ ܘܠܳܐ ܢܦܰܪܣܶܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܐܶܠܴܐ ܢܶܥܒܶܕ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܳܟܶܠ ܠܰܚܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܠܰܚܡܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܐܟܽܘܠ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܠܰܘ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ: ܘܠܰܘ ܕܰܢܦܰܪܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܥܳܒܶܕ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܡܶܙܕܗܰܪ ܒܢܰܦܫܶܗ: ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܽܘ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܐܳܟܶܠ ܠܰܚܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܰܡܦܰܪܣܶܐ ܠܗܽܘܢ܀

2

ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܶܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܐܳܟܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡ ܦܠܳܢ ܦܰܪܣܝܶܗ ܘܝܺܕܰܥܘ ܫܳܡ̈ܽܘܥܶܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܣܢܶܐ ܚܙܳܐ ܒܶܗ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܥܳܪܶܩ ܡܶܢܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܢܰܦܫܶܗ ܙܗܺܝܪ: ܠܳܐ ܢܶܕܚܰܠ ܢܶܐܟܽܘܠ ܠܰܚܡܳܐ ܥܰܡ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܚܳܛܶܐ ܘܠܳܐ ܐܶܢ ܗܘܰܘ ܚܰܢ̈ܦܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܢܶܬܕܒܰܪ ܠܶܗ ܠܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܒܺܝܫܳܐ ܦܰܩܕܶܗ ܫܠܺܝܚܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܚܳܛܶܐ ܠܶܗ.

ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܬܶܐ ܒܰܥܓܰܠ ܠܗܰܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܕܰܚܫܽܘܒ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢܳܟ. ܘܶܐܢ ܡܶܬܚܰܝܰܠ ܘܳܐܬܶܐ ܠܗܳܢܳܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܠܟܽܠܢܳܫ ܗܳܘܶܐ ܡܰܚܶܒ: ܠܓܰܘ̈ܳܝܶܐ ܘܰܠܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܢܟܶܐ ܘܰܡܝܰܩܰܪ ܠܗܽܘܢ ܘܣܳܐܶܡ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܡܝܰܬܪܺܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܗܰܘ ܕܳܐܟܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ ܘܗܳܘܶܐ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܶܗ: ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܽܘ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܐܳܟܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܰܡܦܰܪܣܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܥܳܒܰܪ ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܘܡܳܚܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܘ ܠܳܐܶܛ ܠܗܽܘܢ: ܐܰܘ ܣܳܢܶܐ ܠܗܽܘܢ: ܐܰܘ ܗܳܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ: ܢܳܦܶܠ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܴܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܫܰܝܢܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ: ܘܢܰܪܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣܺܝܢ: ܢܳܦܠܺܝܢ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܪܳܕܶܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܘܶܐܠܳܐ ܟܒܰܪ ܥܳܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܦܰܘܠܳܘܣ ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܳܟܣܳܐ ܘܰܠܚܰܛܳܝܬܳܐ܀

4

ܐܺܝܬ ܬܽܘܒ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܚܰܠܒܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ: ܘܰܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܐܶܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܰܢ. ܗܳܕܶܐ: ܕܰܒܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ ܠܳܐ ܬܺܐܙܽܠ̱ܘܢ: ܘܰܠܟܰܪܟܳܐ ܠܰܡ ܕܫܳܡܪ̈ܳܝܶܐ ܠܳܐ ܬܶܥܠܽܘܢ: ܐܶܠܴܐ ܙܶܠܘ ܠܟܽܘܢ ܠܰܡ ܠܘܳܬ ܢܩܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܛܥܰܝ̈ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܰܡ ܠܘܳܬ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܟܽܘܢ ܙܶܠܘ ܘܰܐܟܪܶܙܘ. ܘܬܽܘܒ ܡܳܐ ܕܥܰܠܬܽܘܢ ܠܰܡ ܠܰܩܪܺܝܬܳܐ ܫܰܐܶܠܘ ܡܰܢܽܘ ܫܳܘܶܐ ܒܳܗ ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܫܪܰܘ. ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܠܰܡ ܕܐ̱ܢܳܫ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܠܳܐ ܬܶܫܐܠܽܘܢ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܠܰܡ ܕܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܠܟܽܘܢ ܡܳܐ ܕܢܳܦܩܺܝܬܽܘܢ: ܦܶܨܘ ܚܶܠܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܝܟܽܘܢ: ܘܠܰܣܕܽܘܡ ܠܰܡ ܢܶܗܘܶܐ ܢܺܝܚ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܕܰܠܟܰܪܟܳܐ ܗܰܘ.

ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܪ̈ܰܘܪܒܶܐ: ܕܣܺܝܡ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢܳܟ ܘܡܳܐ ܕܥܰܠܬܽܘܢ ܠܒܶܝܬ ܚܰܢ̈ܦܶܐ: ܡܳܢ ܕܣܳܝܡܺܝܢ ܠܟܽܘܢ ܐܰܟܽܘܠܘ. ܡܳܢܳܐ ܕܳܡܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܥܽܘܠܘ ܠܒܶܝܬ ܚܰܢ̈ܦܶܐ: ܠܗܳܝ ܕܰܒܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ ܠܳܐ ܬܺܐܙܽܠ̱ܘܢ. ܡܳܪܰܢ ܕܶܝܢ ܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܟܰܕ ܗܽܘ ܠܳܐ ܡܫܰܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܢ ܫܳܘܶܐ ܘܟܶܢ ܫܳܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܠܴܐ ܗܽܘ ܠܘܳܬ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܫܳܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܪܳܛܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ: ܕܟܽܠ ܠܘܳܬ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܡܳܟ̈ܣܶܐ ܘܙܳܢܝ̈ܳܬܳܐ ܥܳܐܶܠ ܘܳܐܟܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܫܳܬܶܐ. ܘܠܳܐ ܠܰܡ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܚܠ̈ܺܝܡܶܐ ܥܰܠ ܐܳܣܝܳܐ: ܐܶܠܴܐ ܐܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܺܝܫ ܒܺܝܫ ܥܒܺܝܕܺܝܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܕܳܡܝ̈ܳܢ ܠܗܳܝ ܕܰܠܘܳܬ ܡܰܢ ܕܙܰܕܺܝܩ ܘܫܳܘܶܐ ܥܽܘܠܘ܀

5

ܐܳܦ ܫܠܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܟܽܠ ܥܰܡ ܟܽܠܢܳܫ ܕܰܠܟܽܠܢܳܫ ܢܰܪܬܶܐ: ܡܦܰܩܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܚܰܠܛܽܘܢ ܥܰܡ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܟܰܕ ܗܶܢܽܘܢ ܚܠܺܝܛܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܠܳܐ ܦܳܪܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ؟ ܐܶܠܴܐ ܟܽܠܶܗ ܕܦܰܩܶܕ ܡܳܪܰܢ ܘܰܫܠܺܝܚܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܚܕܳܐ ܡܶܛܽܠ ܟܪܺܝܗܽܘܬܗܽܘܢ: ܘܰܐܚܪܺܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܛܰܠܝܽܘܬܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܡܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܰܚܡܳܐ ܠܝܰܠܽܘܕܳܐ: ܘܚܳܙܶܐ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܳܟܶܠ ܘܡܶܫܬܰܢܰܩ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟܰܦܢܶܗ: ܡܶܚܕܳܐ ܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܚܰܠܒܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܚܰܝܠܶܗ ܘܝܳܢܶܩ ܘܚܳܕܶܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ ܡܳܪܰܢ ܘܰܫܠܺܝܚܳܐ.

ܡܶܛܽܠ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܛܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܫܪܳܪܳܐ: ܘܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܬܪܰܒܺܝܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܡܶܙܕܟܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ: ܕܳܚܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܶܢܥܠܽܘܢ ܒܶܝܬ ܚܰܢ̈ܦܶܐ. ܘܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܺܝܗ̱̈ܽܘܕܳܝܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܕܳܚܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܥܳܪܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܣܰܓܺܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܐ ܕܶܐܙܰܠܘ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܥܰܠܘ ܒܶܝܬ ܚܰܢ̈ܦܶܐ: ܘܰܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ: ܩܳܛܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܳܒܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܘܣܳܓܕܺܝܢ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܘܰܒܥܶܠܰܬ ܕܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ: ܡܶܚܕܳܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܚܰܢ̈ܦܶܐ: ܕܰܒܪܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܨܶܒܝܳܢܳܗ܀

7

ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܗܳܟܺܝܠ ܡܪܰܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܢܳܛܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܟܫ̈ܠܳܢܶܐ: ܥܰܕ ܪܳܒܶܝܢ ܘܡܶܬܡܠܶܝܢ ܒܪܽܘܚܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܟܰܫܠܺܝܢ. ܟܽܠܢܳܫ ܠܰܡ ܕܠܳܐ ܡܦܳܣ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܚܰܠܒܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܝܳܕܰܥ ܫܪܳܪܳܐ. ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܠܰܡ ܕܐ̱ܢܳܫ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܠܳܐ ܬܶܫܐܠܽܘܢ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܬܡܰܠ̱ܠܽܘܢ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ ܒܽܐܘܪܚܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܳܐܙܺܠ̱ܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܫܰܕܪܶܬܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܕܠܳܐ ܒܥܶܠܰܬ ܫܠܳܡܳܐ ܢܶܬܟܰܫܠܽܘܢ ܒܝܰܕ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܘ ܢܶܨܽܘܢ ܐܰܘ ܢܰܗܪܽܘܢ: ܟܰܕ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ ܕܩܶܪܝܳܝ:

ܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܛܠܶܝܢ ܗܳܟܰܢ. ܘܡܳܐ ܕܚܳܨܘ ܘܰܪܒܰܘ: ܡܰܦܰܣ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܟܽܠ ܥܰܡ ܟܽܠܢܳܫ: ܕܰܠܟܽܠܢܳܫ ܢܥܰܕܪܽܘܢ: ܘܰܕܢܰܪܬܽܘܢ ܠܟܽܠܢܳܫ ܒܚܰܘܪܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒ ܡܳܪܰܢ ܕܰܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܫܡܰܥ ܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܬܒܰܥ ܐ̱ܢܳܫ ܚ̈ܛܳܗܶܐ ܕܚܰܒܪܶܗ: ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܣܬܰܝܰܒ ܡܶܢ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ: ܐܶܠܴܐ ܥܒܰܕ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܕܠܰܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܚܳܛܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܐܶܠܴܐ ܐܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒܕܺܝܢ. ܡܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܠܓܰܢܳܒ̈ܶܐ ܘܰܠܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܘܰܠܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ: ܘܗܳܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܚܰܒܪܳܐ ܒܩܶܛܠܳܐ ܐܰܘ ܒܓܰܢܳܒܽܘܬܳܐ: ܐܰܘ ܒܓܰܘܪܳܐ: ܐܰܘ ܫܳܩܶܠ ܡܶܢ ܒܶܙܬܗܽܘܢ: ܐܰܘ ܡܩܰܒܶܠ ܫܽܘܚܕܳܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܟܰܣܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܗܳܢܳܐ ܡܢܳܬܶܗ ܣܳܐܶܡ ܥܰܡܗܽܘܢ܀

8

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܰܪܬܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܰܝܢܰܘܗ̱ܝ ܘܰܠܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܡܦܰܪܣܶܐ ܠܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܒܶܣܪܶܗ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܕܣܳܢܶܐ ܗܽܘ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܥܒܶܕ ܠܶܗ ܗܳܟܘܳܬ ܘܰܢܦܰܪܣܝܶܗ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܰܣܟܶܠ ܘܒܳܥܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܚܳܙܶܐ ܠܶܗ: ܕܟܰܣܳܐ ܥܠܰܝ ܕܠܳܐ ܐܶܡܽܘܬ: ܠܳܐ ܚܳܛܶܐ. ܐܶܠܴܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܠܡܰܢ ܕܡܰܣܟܶܠ ܘܚܳܙܶܐ ܠܶܗ ܐܰܘ ܫܳܡܰܥ ܥܠܰܘܗ̱ܝ: ܒܶܪܝ ܫܽܘܚܕܳܐ ܡܶܢܳܟ ܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܐ̱ܢܳܐ: ܐܶܠܴܐ ܡܶܛܽܠ ܕܚܽܘܒܳܐ ܡܟܰܣܶܐ ܚ̈ܛܳܗܶܐ ܘܡܶܛܽܠ ܕܣܰܢܝܳܐ ܥܠܰܝ ܒܶܗܬܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܦܰܪܣܶܝܢܝ: ܐܳܦܶܢ ܡܶܫܬܪܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܘܩܳܛܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܩܶܛܠܳܐ: ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܐܶܦܶܠ ܠܺܝ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܗܳܝ ܕܣܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܦܰܪܣܶܝܢܝ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܦܰܪܣܶܐ ܐܶܢܳܐ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܘܶܐܗܘܶܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܘܠܳܐ ܟܺܐܢܳܐ؟ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܕܺܝܠܝ ܠܳܐ ܐܳܬܝܳܐ ܥܠܰܝܟ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܟܬܺܝܒ ܗ̱ܽܘ ܓܶܝܪ: ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܐܳܬܝܳܐ: ܐܶܠܴܐ ܘܳܝ ܠܡܰܢ ܕܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܬܺܐܬܶܐ. ܢܶܣܬܰܟܰܠ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܠܳܐ ܐܳܬܝܳܐ ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܶܠܴܐ ܐܰܘ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܳܬܝܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ: ܐܰܘ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܚܰܒܪܶܗ ܐܳܬܝܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ: ܐܰܘ ܕܶܐܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܢܒܰܚܪܶܗ ܠܐ̱ܢܳܫ ܐܰܘ ܢܢܰܨܚܺܝܘܗ̱ܝ ܒܝܰܕ ܤܳܛܳܢܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܠܐܺܝܽܘܒ. ܘܳܝ ܠܰܡ ܠܡܰܢ ܕܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܳܬܝܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ܀

9

ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܐܳܬܝܳܐ ܐܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܘ ܕܚܰܒܪܶܗ. ܗܳܫܳܐ ܒܶܪܝ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܕܺܝܠܝ ܕܶܐܣܬܰܩܒܠܶܬ ܘܰܚܙܺܝܬܳܟ ܠܳܐ ܐܳܬܝܳܐ ܥܠܰܝܟ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܐܶܠܴܐ ܐܶܢ ܐܶܬܳܬ ܥܠܰܝܟ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܠܳܟ: ܘܶܐܢ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܕܺܝܠܳܟ ܕܣܳܪܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܢܳܐ ܣܽܘܪܚܳܢܳܐ. ܐܶܠܴܐ ܒܥܺܝ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܶܗ ܩܝܳܡܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܗܳܕܶܐ ܘܡܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܟ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ: ܐܶܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܺܝܢ ܦܳܠܶܛ ܐܰܢ̱ܬ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܪܽܘܓܙܶܗ ܥܠܰܝܟ: ܕܡܰܟܶܐܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܒܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܰܪ ܛܽܘܗܡܳܟ ܡܶܢ ܐܳܕܳܡ. ܐܶܢܳܐ ܚܳܣ ܠܺܝ ܕܬܺܐܬܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܘܰܐܒܶܐܫ ܠܐ̱ܢܳܫ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܟܰܘܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܚܰܒܪܶܗ ܒܰܝܢܰܘܗ̱ܝ ܘܠܶܗ: ܡܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܠܶܗ ܕܚܳܛܶܐ: ܘܠܰܘ ܥܰܡ ܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܘܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ ܣܳܐܶܡ ܡܢܳܬܶܗ ܘܡܶܫܬܰܘܬܰܦ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܐܶܠܴܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܘܶܐ ܘܰܡܡܰܠܶܐ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܦܰܪܣܶܐ ܠܶܗ: ܥܳܒܶܕ ܡܶܕܶܡ ܕܣܳܢܶܐ ܗܽܘ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܶܥܒܶܕ ܠܶܗ: ܘܗܳܘܶܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܘܠܳܐ ܟܺܐܢܳܐ. ܘܳܐܬܝܳܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܘܳܝܳܐ ܗܰܘ: ܕܘܳܝ ܠܰܡ ܕܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܬܺܐܬܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ܀

10

ܚܙܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܪܳܗܶܛ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܡ ܓܰܢܳܒ̈ܶܐ ܘܣܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܡܢܳܬܳܟ ܥܰܡ ܓܰܝܳܪ̈ܶܐ: ܡܳܐ ܕܰܡܟܰܘܢܰܬ ܠܳܐܚܽܘܟ ܐܰܘ ܡܦܰܪܣܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ: ܐܰܘ ܡܳܐ ܕܡܰܪܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ. ܒܚܽܘܒܳܐ ܢܰܪܬܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܚܰܝ̈: ܒܪܽܘܚܳܐ ܡܰܟܺܝܟܬܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܚܳܛܶܐ: ܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܢܶܚܛܶܐ ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ: ܕܢܶܫܬܰܪܰܪ ܘܢܺܐܪܰܒ ܘܠܳܐ ܢܶܦܶܠ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܐ ܢܕܽܘܢ ܠܐ̱ܢܳܫ ܘܰܢܦܰܪܣܶܐ: ܘܬܺܐܬܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܢ ܕܺܝܠܰܢ. ܟܬܺܝܒ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܢܕܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܶܬܬܕܺܝܢ. ܘܶܐܬܕܰܡܰܘ ܠܰܡ ܠܰܐܒܽܘܟܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܕܗܽܘ ܒܰܣܺܝܡ ܗ̱ܽܘ ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܡܰܚܶܬ ܡܶܛܪܶܗ ܥܰܠ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ.

ܘܰܟܒܰܪ ܬܺܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܕܠܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܟܬܺܝܒ̈ܳܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܘܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܗܘܶܐ ܓܡܺܝܪܳܐ: ܐܶܠܴܐ ܟܺܐܢܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܬܚܰܡܰܬ ܠܳܟ ܥܰܠ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ. ܐܶܢ ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝܪ̈ܳܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܕܠܳܐ ܬܕܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬܺܐܬܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ: ܐܶܠܴܐ ܚܙܺܝ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝܪ̈ܳܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܕܕܽܘܢ ܘܦܰܪܣܳܐ ܐܶܠܴܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܘܰܠܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܙܳܟܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܣܳܢܶܝܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܩܶܛܠܳܐ. ܐܶܡܰܪ: ܕܡܳܐ ܕܰܪܫܰܝܬܳܝܗ̱ܝ: ܐܶܠܴܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣ ܠܳܟ ܚܫܽܘܒܳܝܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܡܳܟܣܳܐ ܘܰܐܝܟ ܚܰܢܦܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܬܶܩܛܽܘܠܳܝܗ̱ܝ ܐܰܘ ܬܶܥܩܽܘܪܳܝܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܙܺܝܙܳܢܳܐ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܢ ܚܶܛܬܳܐ ܗ̱ܝ܀

11

ܐܺܝܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܦܰܘܠܳܘܣ ܘܡܳܟ̈ܣܶܐ ܘܙܳܢܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ ܗܘܰܘ ܘܰܒܚܰܪܬܳܐ ܗܘܰܘ ܚ̈ܶܛܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܐܝܕܳܐ ܢܶܫܒܽܘܩ ܠܳܟ ܕܰܝܳܢܳܐ: ܗܳܝ ܕܦܰܩܕܳܟ ܕܠܳܐ ܬܶܥܩܽܘܪ ܙܺܝܙܳܢ̈ܶܐ؟ ܐܰܘ ܗܳܝ ܕܰܐܝܟ ܕܣܳܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܰܒܶܐܫ ܠܳܟ: ܠܳܐ ܬܰܒܶܐܫ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ؟ ܐܰܘ ܗܳܝ ܕܰܙܟܰܐܽܘܗ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܒܛܳܒܬܳܐ؟ ܐܰܘ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܬܕܽܘܢ ܕܠܳܐ ܬܶܬܕܺܝܢ؟ ܐܰܘ ܗܳܝ ܕܣܺܝܡ ܠܚܰܒܪܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢܳܟ؟ ܐܰܘ ܗܳܝ ܕܰܫܒܽܘܩ ܠܶܗ ܠܡܰܢ ܕܰܐܣܟܶܠ ܒܳܟ ܫܰܒܥܺܝܢ ܥܰܠ ܫܒܰܥ؟ ܐܰܘ ܗܳܝ ܕܗܰܒ ܦܰܟܳܟ ܘܠܳܐ ܬܩܽܘܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝܫܳܐ؟ ܐܰܘ ܗܳܝ ܕܘܳܝ ܠܡܰܢ ܕܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܬܺܐܬܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ؟ ܘܡܳܢܳܐ ܐܰܣܓܶܐ ܐܶܟܬܽܘܒ ܠܳܟ ܕܟܽܠܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܥܳܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܰܒܶܐܫ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܰܢ ܕܰܐܣܟܶܠ ܒܳܟ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܰܒܶܐܫ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܰܢ ܕܠܳܐ ܐܰܣܟܶܠ ܒܳܟ. ܟܡܳܐ ܚܳܐܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܡܨܰܥܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܒܰܕܥܳܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܘܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܰܡܫܰܢܶܩ ܠܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܡܳܛܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܟܡܳܐ ܕܕܳܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܘܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܢܳܦܶܠ ܐܰܢ̱ܬ: ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܰܒܐܶܫ ܐܰܢ̱ܬ ܠܐ̱ܢܳܫ.

ܐܶܠܴܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܒܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܐܰܘ ܟܺܐܢܳܐ: ܫܒܽܘܩ ܕܺܝܢܳܟ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܳܐܶܢ ܠܶܗ. ܘܡܰܢ ܕܒܺܝܫ ܗ̱ܽܘ ܢܳܦܶܠ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܫܰܢܩܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܦܳܠܶܛ ܡܶܢ ܬܰܫܢܺܝܩܗܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܘܠܳܐ ܬܳܐܶܒ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܫܰܢܶܩ ܠܶܗ: ܕܠܰܝܬ ܕܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ. ܕܶܚܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܡ ܪܰܒܬܳܐ ܠܡܶܦܰܠ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ: ܕܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܗܘܳܐ ܗܳܪܟܳܐ: ܗܳܘܶܐ ܡܰܟܺܝܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ܀

12

ܐܶܠܴܐ ܐܰܚܰܝ̈: ܕܠܳܐ ܟܰܕ ܕܳܝܢܺܝܢܰܢ ܢܶܬܬܕܺܝܢ: ܐܰܘ ܟܰܕ ܣܳܢܶܝܢܰܢ ܢܶܣܬܢܶܐ: ܐܰܘ ܟܰܕ ܬܳܒܥܺܝܢܰܢ ܢܶܬܬܒܰܥ: ܐܰܘ ܟܰܕ ܪܳܫܶܝܢܰܢ ܢܶܬܪܫܶܐ: ܘܰܒܗܰܘ ܕܺܝܢܳܐ ܕܕܳܝܢܺܝܢܰܢ ܢܶܬܬܕܺܝܢ: ܡܳܠܶܟ ܐ̱ܢܳܐ ܕܢܶܫܠܶܐ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܘܢܰܪܬܶܐ ܡܰܪܬܳܝܽܘ ܠܟܽܠܢܳܫ ܒܚܽܘܒܳܐ. ܐܶܠܴܐ ܠܰܡ ܬܶܥܒܶܕ ܕܺܝܢܳܐ ܠܢܰܦܫܳܟ: ܐܶܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܕܺܝܢܳܟ: ܐܶܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܙܕܰܥܰܡ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܘ ܠܳܐܶܛ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܘ ܡܳܚܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܠܳܐ ܟܳܒܶܫ ܐܰܢ̱ܬ ܚܶܡܬܳܟ ܘܫܳܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܢܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܓܡܺܝܪܳܐ: ܨܰܠܳܐ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܐܳܦܠܳܐ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ: ܕܰܬܨܰܠܶܐ ܘܬܶܒܥܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܬܺܐܬܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܢܽܘ ܕܡܰܒܶܐܫ ܠܳܗ: ܐܶܠܴܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܪܳܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܝܳܕܰܥ ܡܳܪܰܢ ܗܳܟܘܳܬ ܢܶܥܒܶܕ. ܐܶܢ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܒܰܥ ܢܶܬܒܰܥ: ܘܶܐܢ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܢܶܫܒܽܘܩ. ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܡܨܰܠܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܳܗ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܡܰܢ ܕܰܐܣܟܶܠ ܒܳܗ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܝܢ: ܐܶܠܴܐ ܬܳܒܰܥ ܡܶܣܬܰܟܠܳܢܳܐ: ܬܳܒܰܥ ܗܽܘ ܠܶܗ ܟܰܕ ܡܨܰܠܶܝܢ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܶܫܬܒܶܩ ܠܶܗ܀

13

ܠܰܝܬ ܠܳܗ ܓܶܝܪ ܦܽܘܪܣܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܩܽܘܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܪܳܪܳܐ ܘܢܰܗܰܪ ܘܰܢܥܺܝܩ ܠܡܰܢ ܕܰܕܡܳܪܰܢ ܗ̱ܽܘ: ܕܠܳܐ ܩܳܦܰܚ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ: ܐܶܢ ܡܶܬܳܒ ܠܳܐ ܡܩܰܕܶܡ ܬܳܐܶܒ ܘܡܶܬܟܰܫܰܦ ܘܒܳܥܶܐ ܥܰܠ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ: ܘܡܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܫܳܒܶܩ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܡܳܐ ܕܰܫܒܰܩ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ: ܐܳܙܶܠ ܗܽܘ ܬܳܒܰܥ ܠܡܰܢ ܕܡܰܣܟܶܠ ܒܶܗ: ܡܶܗܦܰܟ ܗܳܦܶܟ ܡܳܪܰܢ ܬܳܒܰܥ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܚܰܝܳܒܳܐ ܕܬܳܒ ܗ̱ܘܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܰܢ: ܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܬܶܗ ܫܒܰܩ ܠܶܗ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܕܰܗܘܳܬ ܗ̱ܘܳܬ ܕܢܶܙܕܰܒܰܢ ܗܽܘ ܘܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܫܒܰܩ ܠܶܗ: ܘܥܰܠ ܕܰܗܦܰܟ ܗ̱ܘܳܐ ܕܳܢ ܘܰܐܠܶܨ ܠܰܟܢܳܬܶܗ ܕܚܰܝܳܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܰܢ ܕܰܐܣܟܶܠ ܒܶܗ ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܠܶܗ: ܗܦܰܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܬܰܒܥܶܗ ܣܰܟܠ̈ܘܳܬܶܗ ܩܰܕ̈ܡܳܝܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܚܳܣ ܥܠܰܘܗ̱ܝ: ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܚܳܣ ܗܽܘ ܥܰܠ ܟܢܳܬܶܗ.

ܐܶܠܴܐ ܡܳܠܶܟ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܰܢ ܣܰܟܠ̈ܘܳܬܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܬܒܰܥ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ: ܐܶܠܴܐ ܢܰܪܬܶܐ ܠܢܰܦܫܰܢ ܘܰܠܡܰܢ ܕܡܰܣܟܶܠ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܥܳܒܪܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܰܢ. ܘܡܳܐ ܕܰܐܘܦ̈ܺܝ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܰܢ ܕܺܝܠܰܢ: ܢܶܚܽܘܢ ܠܰܟ̈ܢܰܘܳܬܰܢ: ܕܰܠܡܳܐ ܟܰܕ ܬܳܒܥܺܝܢܰܢ: ܢܶܗܦܽܘܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܬܒܥܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܣܰܟܠ̈ܘܳܬܰܢ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܬܝܳܒܽܘܬܰܢ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܫܒܰܩ ܠܰܢ: ܐܰܝܟ ܕܰܠܗܰܘ ܚܰܝܳܒܳܐ܀

16

ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܶܡܰܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܛܠܶܝܢ: ܕܫܰܐܠܘ ܡܰܢܽܘ ܡܝܰܬܰܪ ܘܫܳܘܶܐ: ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܥܽܘܠܘ. ܕܠܳܐ ܢܶܬܢܟܶܐ ܘܢܰܗܰܪ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ: ܐܰܘ ܢܶܬܚܰܠܰܨ ܘܢܶܬܟܫܶܠ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܒܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܨܶܢܥ̈ܳܬܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ. ܘܶܐܠܽܘ ܗܳܟܰܢ ܠܳܐ ܥܒܰܕ ܡܳܪܰܢ ܘܰܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܕܰܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ: ܡܶܬܟܰܫܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܝܳܕܥܺܝܢܰܢ: ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܩܰܒܶܠܘ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܘܶܐܣܬܰܠܰܩ ܡܳܪܰܢ ܘܺܝܕܰܥܘ ܫܪܳܪܳܐ ܬܰܠܡ̈ܺܝܕܶܐ: ܥܰܡ ܝܺܗ̱ܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܡܰܠ̱ܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܳܐ ܡܰܪܬܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܰܠܚ̈ܰܛܳܝܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܒܽܘܢ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܡܫܰܡܫܳܢܰܝ̈ ܒܺܝܫܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܩܰܒܶܠܘ ܚܰܝܠܳܐ ܘܫܰܕܰܪ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܨܳܪ ܒܳܗ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܛܰܡ̈ܳܐܬܳܐ: ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪ̈ܳܐܙܰܝܗܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܛܰܡ̈ܐܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܟܽܘܣ ܘܰܐܟܽܘܠ. ܘܰܓܥܰܨ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ: ܚܳܣ ܠܺܝ. ܘܰܩܥܳܐ ܒܶܗ ܡܳܪܰܢ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܟܺܝ: ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܐ ܬܣܰܝܶܒ܀

17

ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܢܺܐܡܰܪ ܕܥܰܠ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܘܥܰܠ ܒܶܣܪܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ: ܠܳܐ ܐܳܟܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܒܶܣܪܳܐ: ܐܶܠܴܐ ܨܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬܫܰܥ ܫܳܥ̈ܺܝܢ: ܘܳܐܟܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܚܡܳܐ ܘܡܶܠܚܳܐ ܘܝܰܪܩܳܐ ܘܙܰܝ̈ܬܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܦܽܘܫܳܩܳܗ ܕܗܳܝ ܕܟܽܘܣ ܘܰܐܟܽܘܠ: ܙܶܠ ܠܰܡ ܥܽܘܠ ܒܶܝܬ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܛܰܡ̈ܐܶܐ ܘܬܰܠܡܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܕܗܳܟܰܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܒܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ.

ܘܟܰܕ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܶܬܕܰܡܰܪ ܒܚܶܙܘܳܐ: ܘܗܳܐ ܥܰܡ̱ܡ̈ܶܐ ܥܰܠܘ ܘܶܐܬܰܘ ܠܘܳܬܶܗ: ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܪܽܘܚܳܐ: ܩܽܘܡ ܙܶܠ ܠܳܟ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬܶܬܦܰܠܰܓ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܟܽܘܣ ܘܰܐܟܽܘܠ: ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܟܺܝ ܠܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܬܣܰܝܒܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ.

ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܕܟܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܡܳܪܰܢ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܡܶܣܬܰܠܰܩ: ܙܶܠܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̱ܡ̈ܶܐ ܘܬܰܠܡܶܕܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ.

ܗܳܝܕܶܝܢ ܩܢܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ: ܘܶܐܬܠܰܒܰܒ ܘܰܢܦܰܩ ܬܰܠܶܡܕ ܥܰܡ̱ܡ̈ܶܐ ܘܰܐܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܕܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܘܢܺܐܚܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܥܰܠ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܕܳܝܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܓܙܽܘܪܬܳܐ: ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܥܰܠܬ ܠܘܳܬ ܥܽܘܪ̈ܠܶܐ ܘܛܰܡ̈ܐܶܐ ܘܶܐܟܰܠܬ ܘܶܐܫܬܺܝܬ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ؟

ܕܳܝܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܰܩܕ̈ܩܶܐ: ܕܠܳܐ ܬܶܬܚܰܠܰܛ ܥܰܡ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܬܰܦ ܐܶܢܽܘܢ ܠܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܠܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܐܺܡܰܪ ܕܰܐܪܡܳܝ ܐܰܘ ܡܣܰܝܰܒ. ܐܰܓܰܪ ܗܳܟܺܝܠ ܪܽܘܚܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܕܚܳܨܘ ܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܟܰܕ ܗܘܰܘ ܓܰܒܪ̈ܶܐ: ܝܰܗ̱ܒ ܠܗܽܘܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܒܝܰܕ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ: ܘܰܐܘܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠܶܗ ܫܪܳܪܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܫܬܰܪܰܪܗ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ: ܕܺܝܕܰܥܘ ܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܪܳܡܺܝܢ܀

18

ܐܶܬܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܡܩܰܒܶܠ ܠܶܗ ܐ̱ܢܳܫ: ܐܶܠܴܐ ܐܶܢ ܗܘܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ: ܕܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܥܳܠܡܳܐ ܠܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ: ܐܶܠܴܐ ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܥܽܘܪܒܳܢܳܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܳܠܡܳܐ ܕܟܺܐܢܺܝܢ. ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܢܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܩܰܒܶܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܬܪ̈ܶܥܣܰܪ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ: ܪܰܡܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܶܚܠܬܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܚܕܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܡܶܬܓܡܰܪ ܠܶܗ ܐ̱ܢܳܫ: ܝܳܕܰܥ ܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ: ܟܽܠܶܗ ܫܪܳܪܳܐ ܘܰܕܢܺܚܶܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܫܰܪܶܐ ܠܡܶܬܓܡܳܪܽܘ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܡܺܐܪܰܒ ܝܳܪܶܒ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܡܶܢ ܕܩܰܒܶܠܘ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ: ܕܚܺܝܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܒܶܝܬ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܩܥܳܐ ܡܳܪܰܢ ܒܫܶܡܥܽܘܢ ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܩܥܳܐ ܒܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ: ܕܒܰܝܢܳܬ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܗ̱ܘ ܫܰܕܪܰܢ ܡܳܪܰܢ: ܠܰܘ ܨܶܝܕ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ. ܘܳܐܦ ܦܰܘܠܳܘܣ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܕܶܚܠܰܬܗܽܘܢ ܠܳܐ ܬܪܺܝܨܺܝܢ ܒܰܣܒܰܪܬܳܐ: ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܩܰܒܶܠܘ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ: ܐܰܪܬܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܰܕܓܳܠܳܛܳܝ̈ܶܐ܀

19

ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐܶܬܓܡܰܪܘ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ: ܐܶܠܴܐ ܕܠܰܘ ܒܰܪ ܝܰܘܡܶܗ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܐ̱ܢܳܫ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ: ܡܶܬܓܡܰܪ ܘܡܶܫܬܰܩܠܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܶܚܠܬܳܐ: ܐܶܠܴܐ ܝܳܕܰܥ ܡܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܟܽܠܶܗ ܫܪܳܪܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܫܪܳܪܳܐ: ܠܳܐ ܩܰܒܶܠ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ. ܝܳܕܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܒܳܬܰܪ ܕܩܰܒܶܠܘ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܕܳܚܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܠܳܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦܰܘܠܳܘܣ: ܕܠܳܐ ܢܣܰܒܬܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܕܶܚܠܬܳܐ. ܘܶܟܢ ܐܶܬܠܰܒܰܒܘ ܘܝܰܗ̱ܒܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܠܡܰܘܬܳܐ: ܘܰܐܟܪܶܙܘ ܬܰܩܢܳܐܺܝܬ. ܘܟܶܢ ܟܰܘܢܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܚܰܕ ܒܝܰܕ ܚܰܕ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܓܡܰܪܘ.

ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܕܶܝܢ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ: ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܫ ܟܽܠܶܗ ܫܪܳܪܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܺܝܕܰܥ ܟܽܠܶܗ ܫܪܳܪܳܐ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܫܬܰܩܠܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܶܚܠܬܶܐ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܬܚܰܪܰܪ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܚܰܪܰܪ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܬܓܡܰܪ: ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܓܡܰܪ ܡܳܐܢܳܐ ܘܰܚܬܰܡ ܨܽܘܪ̈ܳܬܶܗ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܝܳܪܶܒ ܝܽܘܡ ܡܶܢ ܝܽܘܡ ܒܚܽܘܒܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܡܳܪܰܢ ܕܰܢܕܰܒܪܶܗ ܠܘܳܬܶܗ: ܘܥܰܡܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܥܽܘܡܪܶܗ ܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܰܢ: ܘܠܳܐ ܥܳܒܰܪ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ: ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ ܘܡܶܬܓܰܐܶܐ ܥܰܡ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

20

ܘܗܳܝ ܕܦܶܨܘ ܚܶܠܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܝܟܽܘܢ: ܡܳܐ ܕܥܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܘܠܳܐ ܩܰܒܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ: ܟܰܕ ܛܠܶܝܢ ܡܶܢ ܫܪܳܪܳܐ: ܡܶܬܪܰܥܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܡܶܬܩܰܫܶܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܕܒܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܟܰܕ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܕܢܰܚܬܽܘܢ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܥܰܠ ܩܪܺܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܩܰܒܠܰܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ. ܐܶܠܴܐ ܡܳܪܰܢ ܒܩܳܠܳܐ ܟܐܳܐ ܒܗܽܘܢ: ܕܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܬܶܬܚܰܫܒܽܘܢ. ܘܰܫܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܛܠܶܝܢ ܡܶܢ ܫܪܳܪܳܐ ܒܗܳܕܶܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܬܩܰܫܽܘܢ: ܐܶܠܴܐ ܗܘܰܘ ܢܳܦܨܺܝܢ ܚܶܠܳܐ ܘܳܐܙܺܠ̱ܝܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܐܳܦ ܟܰܕ ܡܨܰܠܶܝܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ: ܐܶܠܴܐ ܬܳܐܶܒ: ܡܳܪܰܢ ܬܳܒܰܥ ܗ̱ܽܘ ܠܶܗ. ܡܰܢ ܕܢܳܦܶܨ ܕܶܝܢ ܚܶܠܳܐ ܘܢܳܨܶܐ ܥܰܡ ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܩܰܒܠܶܗ: ܠܳܐ ܟܺܐܝܢ.

ܫܰܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܗܘܰܘ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܒܪܽܘܚ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܡܰܥܘ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ: ܕܰܢܨܰܠܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܡܳܚܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܢܨܰܠܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܡܳܚܶܐ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܠܴܐ ܘܳܝ ܠܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܠܡܰܢ ܕܠܳܐ ܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܠܴܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܓܡܰܪܘ ܡܳܚܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܘܓܳܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ: ܘܡܰܦܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܬܰܪܥܳܐ: ܘܥܳܠܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܘܒܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܢܺܐܚܽܘܢ: ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܩܰܒܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܒܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܢܰܘܩܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܕܥܰܠ ܚܰܠܒܳܐ ܕܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/192
Source:
Robert Kitchen (ed.), The Syriac Book of Steps vol. 1 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12 (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2009) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 31, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Memra 5: On the Milk of the Children - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܕܥܰܠ ܚܰܠܒܳܐ ܕܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ” based upon Robert Kitchen (ed.), The Syriac Book of Steps vol. 1 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12 (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2009), Digital Syriac Corpus, last modified May 31, 2017, https://syriaccorpus.org/192.
Bibliography:
Memra 5: On the Milk of the Children - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܕܥܰܠ ܚܰܠܒܳܐ ܕܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ.” In The Syriac Book of Steps, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/192.

Show Citation Styles