Memra 6: On Those Who Are Made Perfect and Continue to Grow - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܕܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܡܶܬܓܡܰܪ ܘܝܳܪܶܒ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
2

ܘܳܐܦ ܚܳܫ̈ܽܘܠܶܐ ܡܳܐ ܕܰܚܫܰܠܘ ܡܳܐܢܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܐܰܘ ܕܣܺܐܡܳܐ: ܘܰܥܒܰܕܘ ܠܶܗ ܬܰܪܥܳܐ ܘܰܟܣܳܝܳܐ: ܘܰܩܒܰܥܘ ܒܶܗ ܪ̈ܺܝܙܰܣ ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܩܽܘܦܠܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܛܪܶܐ ܠܶܗ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܳܪܶܗ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܰܠܟܳܐ: ܕܗܳܐ ܡܳܐܢܳܟ ܓܡܺܝܪ: ܚܡܽܘܠ ܒܶܗ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܺܝܡ̈ܳܬܳܟ ܘܶܐܬܬܟܶܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܫܰܪܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܠܰܡܣܳܡ ܒܶܗ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܝܽܘܡ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܬܰܓܰܪ.

ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܳܐ ܕܰܐܡܶܟ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܫܚܰܩ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ: ܘܣܳܡ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢܶܗ: ܘܣܰܪܶܩ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܰܩܢܶܐ ܘܢܰܫܶܩ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܚܳܙܶܐ ܡܳܪܰܢ ܡܽܘܟܳܟܶܗ: ܘܰܡܫܰܕܰܪ ܠܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ: ܘܝܳܕܰܥ ܟܽܠܶܗ ܫܪܳܪܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܺܝܕܰܥ ܫܪܳܪܳܐ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܦܳܪܶܫ ܫܪܳܪܳܐ ܡܶܢ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ: ܘܡܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܤܳܛܳܢܳܐ: ܘܣܳܚܶܦ ܠܶܗ: ܐܰܝܟ ܕܣܰܚܦܶܗ ܡܳܪܰܢ: ܘܰܡܚܰܪܰܪ ܠܶܗ ܡܶܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܰܙܟܳܝܗ̱ܝ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܶܗ: ܘܢܳܚ ܡܶܢ ܓܶܐܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܝܰܩ̈ܕܶܐ: ܘܰܚܬܰܡܝ̈ ܫܽܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܟܺܐܒܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܘܶܐܬܚܠܶܡ ܬܒܳܪܳܐ ܕܡܰܚ̈ܘܳܬܶܗ: ܘܩܳܡ ܢܳܛܽܘܪܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܗܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܓܡܺܝܪ ܩܢܽܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܓܒܰܠܬܶܗ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܦܳܬܰܚ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܥܳܐܶܠ ܘܡܶܬܓܰܐܶܐ ܒܥܽܘܬܪܗܽܘܢ ܕܪ̈ܳܐܙܶܐ.

ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܣܳܐܶܡ ܒܗܰܘ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܕܰܒܢܳܐ ܠܶܗ ܐܰܪܕܺܝܟܠܳܐ ܘܰܚܫܰܠ ܠܶܗ ܐܽܘܡܳܢܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ ܒܰܐܪܥܳܐ ܒܰܦܓܰܪ: ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܒܪܽܘܚ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܰܥܕܶܢ ܗ̱ܽܘ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕܰܠܥܶܠ: ܘܗܳܟܰܢ ܝܳܪܶܒ ܘܫܳܡܶܢ ܟܽܠ ܝܽܘܡ: ܘܡܶܬܦܰܢܰܩ ܘܡܶܬܒܰܣܰܡ ܒܪܽܘܚܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܠܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܳܬܶܐ ܡܳܪܰܢ ܘܕܳܒܰܪ ܠܶܗ ܠܟܽܠܶܗ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܕܒܪܶܗ ܠܪܶܥܝܳܢܶܗ ܘܰܐܥܠܶܗ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܘܬܰܡܳܢ ܗܳܘܶܐ ܥܽܘܡܪܶܗ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܥܶܠܳܝܬܳܐ.

ܩܰܕܡܳܐܰܬ ܕܶܝܢ: ܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܟܶܬܒܶܬ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܢܳܛܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܘܟܶܢ ܡܶܬܓܡܰܪ: ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܓܰܡܰܪ ܘܶܐܬܡܰܟܰܟ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܟܶܢ ܣܳܠܶܩ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܘܗܳܘܶܐ ܥܽܘܡܪܶܗ ܬܰܡܳܢ. ܗܳܟܰܢ ܗ̱ܽܘ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܥܰܡ ܡܳܪܰܢ: ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܗܘܰܘ ܡܰܟ̈ܺܝܟܶܐ ܘܒܰܣ̈ܺܝܡܶܐ ܘܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ: ܘܰܒܢܰܝ̈ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܥܳܒ̈ܕܰܝ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܗܰܘ ܛܳܒܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪܳܐ: ܟܰܕ ܡܨܰܠܶܝܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܫ̈ܡܰܝܳܢܶܐ܀

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܕܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܡܶܬܓܡܰܪ ܘܝܳܪܶܒ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/193
Source:
Robert Kitchen (ed.), The Syriac Book of Steps vol. 1 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12 (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2009) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 31, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Memra 6: On Those Who Are Made Perfect and Continue to Grow - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܕܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܡܶܬܓܡܰܪ ܘܝܳܪܶܒ” based upon Robert Kitchen (ed.), The Syriac Book of Steps vol. 1 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12 (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2009), Digital Syriac Corpus, last modified May 31, 2017, https://syriaccorpus.org/193.
Bibliography:
Memra 6: On Those Who Are Made Perfect and Continue to Grow - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܕܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܡܶܬܓܡܰܪ ܘܝܳܪܶܒ.” In The Syriac Book of Steps, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/193.

Show Citation Styles