Memra 7: On the Commandments of the Upright - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܕܥܰܠ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
1

ܥܰܠ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܡܺܝܪܺܝܢ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܟܽܠܢܳܫ ܐܳܠܶܨ ܢܰܦܫܶܗ ܕܢܶܣܰܩ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ: ܠܳܐ ܬܶܩܛܽܘܠ: ܠܳܐ ܬܓܽܘܪ: ܠܳܐ ܬܶܓܢܽܘܒ: ܝܰܩܰܪ ܠܰܐܒܽܘܟ ܘܠܶܐܡܳܟ: ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܐܰܠܺܝܨ̈ܶܐ: ܠܳܐ ܬܶܙܢܶܐ: ܠܳܐ ܬܰܣܗܶܕ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܫܽܘܩܪܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܒܽܘܙ: ܠܶܐ ܬܶܛܠܽܘܡ: ܠܳܐ ܬܶܪܰܓ ܬܰܘܪܶܗ ܕܚܰܒܪܳܟ ܘܠܳܐ ܚܡܳܪܶܗ ܘܠܳܐ ܒܰܝܬܶܗ ܘܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܘܠܳܐ ܚܰܩܠܶܗ ܘܠܳܐ ܟܰܪܡܶܗ. ܘܠܳܐ ܬܶܥܩܽܘܪ ܬܚܽܘܡܶܗ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܣܳܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ ܠܚܰܒܪܳܟ. ܘܰܐܝܟ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܠܳܟ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ.

ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܗܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܟܺܐܢܳܐ: ܕܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܓܶܝܪ ܕܣܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܩܛܠܶܗ: ܐܰܘ ܢܶܓܢܽܘܒ ܡܶܢܶܗ ܐܰܘ ܢܰܗܰܪ ܠܰܒܥܺܝܪܶܗ: ܐܰܘ ܕܢܶܥܽܘܠ ܒܚܰܩܠܶܗ ܘܰܒܟܰܪܡܶܗ: ܐܰܘ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܐܰܘ ܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܒܰܐܪܥܶܗ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܠܚܰܒܪܶܗ ܗܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܣܳܢܶܐ ܗܽܘ: ܗܳܟܰܢ ܗܳܘܶܐ ܟܺܐܢܳܐ ܟܰܕ ܢܶܥܒܰܪ ܒܡܰܪ̈ܗܳܛܶܐ ܕܚܰܒܪܶܗ: ܘܠܳܐ ܢܰܟܶܐܒ ܠܶܒܳܐ ܕܚܰܒܪܶܗ: ܗܳܟܰܢ ܗܳܘܶܐ ܟܺܐܢܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܐܰܝܟ ܕܣܳܢܶܐ ܬܽܘܒ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܠܽܘܛܺܗ ܐܳܦܠܳܐ ܟܰܕ ܡܰܣܒܶܠ: ܘܶܐܢ ܤܳܛܶܐ ܣܳܢܶܐ ܠܡܰܢ ܕܰܡܦܰܪܣܶܐ ܠܶܗ: ܘܨܳܒܶܐ ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܡܶܬܬܚܶܕ ܒܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܢܶܫܒܩܽܘܢ ܠܶܗ: ܐܰܘ ܒܓܰܘܪܳܐ ܐܰܘ ܒܓܰܢܳܒܽܘܬܳܐ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܩܶܛܠܳܐ ܐܶܢ ܡܶܫܬܪܰܥ: ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܫܒܩܽܘܢ ܠܶܗ ܟܰܕ ܒܳܥܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܗܽܘ ܠܡܰܢ ܕܡܰܣܟܶܠ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܳܐ ܘܗܳܘܶܐ ܟܺܐܢܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܰܘܟܠܺܝܘܗ̱ܝ ܟܰܕ ܟܦܶܢ ܘܰܢܢܺܝܚܶܗ ܡܳܐ ܕܰܨܗܶܐ: ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܳܐܙܶܠ ܒܰܐܟܣܶܢܝܳܐ ܢܰܥܠܺܝܘܗ̱ܝ ܠܣܶܬܳܪܳܐ ܒܣܰܬܘܳܐ ܘܰܠܛܶܠܳܠܳܐ ܒܩܰܝܛܳܐ: ܘܢܶܬܠܽܘܢ ܠܶܗ ܡܳܐ ܕܚܰܣܺܝܪ ܠܶܗ: ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܰܠܒܫܶܗ ܡܳܐ ܕܰܫܠܺܚܝ: ܘܢܰܣܶܐܢܶܗ ܡܳܐ ܕܚܶܦܝܳܝ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܗܽܘ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܣܪܶܗ܀

2

ܟܽܠ ܓܶܝܪ ܕܒܰܪ ܐܳܕܳܡ ܗ̱ܽܘ: ܩܰܪܺܝܒܰܢ ܗ̱ܽܘ ܘܒܰܪ ܒܶܣܪܰܢ. ܘܶܐܢ ܩܫܶܐ ܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ ܡܶܢ ܚܰܕ ܐ̱ܢܳܫ ܕܢܰܠܒܫܶܗ ܡܶܛܽܠ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܶܗ: ܢܶܫܬܰܘܬܦܽܘܢ ܚܰܡܫܳܐ ܐܰܘ ܥܶܣܪ̈ܳܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܘܰܢܟܰܣܽܘܢ ܒܶܣܪܳܐ ܕܩܰܪ̈ܺܝܒܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܰܢ ܕܥܳܒܶܕ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܙܥܽܘܪ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ: ܒܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܐܶܣܬܰܪܰܩ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܶܐܬܩܰܕܰܫ ܘܰܫܩܰܠ ܙܩܺܝܦܶܗ ܘܚܳܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܐܕܪܶܟ ܫܪܳܪܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܨܠܺܝܒܶܗ ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܡܳܪܰܢ.

ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܶܐܢ ܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܟܺܐܒܳܐ ܒܰܐܟܣܶܢܝܳܐ: ܨܳܒܶܐ ܕܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܠܶܗ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܘܢܰܐܣܽܘܢ ܟܺܐܒܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܢܶܣܝ̈ܽܘܢܰܘܗ̱ܝ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܢܶܥܒܶܕ ܠܰܐܟܣ̈ܢܳܝܶܐ ܕܦܳܓܥܺܝܢ ܒܶܗ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܬܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܽܐܘܪܳܝܬܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܬܠܶܐ ܒܗܽܘܢ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܘܰܒܗܽܘܢ ܡܫܰܠܶܡ ܐ̱ܢܳܫ ܟܽܠܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܕܬܶܪܚܰܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ: ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܳܟ ܘܚܰܝܠܳܟ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ. ܘܰܕܒܳܬܪܶܗ ܕܕܳܡܶܐ ܠܶܗ: ܕܬܶܪܚܰܡ ܠܩܰܪܺܝܒܳܟ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܳܟ: ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܬܺܐܨܰܦ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܝܳܨܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܕܢܰܦܫܳܟ: ܟܡܳܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܬܥܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ.

ܟܽܠܢܳܫ ܓܶܝܪ ܕܦܳܓܰܥ ܒܳܟ ܩܰܪܺܝܒܳܟ ܗ̱ܽܘ: ܐܶܢ ܡܰܛܶܐܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܘܶܐܢ ܡܰܒܶܐܫ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫ ܡܰܛܶܐܒ ܐܰܘ ܡܰܒܶܐܫ ܠܡܰܢ ܕܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢܶܗ: ܐܶܠܴܐ ܐܶܢ ܠܡܰܢ ܕܥܰܠ ܓܰܒܶܗ ܗ̱ܽܘ ܣܳܢܶܐ: ܘܰܠܡܰܢ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܗ̱ܽܘ ܪܳܚܶܡ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܬܪܰܚܰܡ ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܦܳܓܰܥ ܒܶܗ: ܗܳܘܶܐ ܩܰܪܺܝܒܶܗ: ܘܶܐܢ ܡܰܒܶܐܫ ܠܶܗ: ܗܳܘܶܐ ܩܳܛܽܘܠܶܗ: ܘܶܐܠܳܐ ܡܰܛܶܐܒ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܡܰܒܶܐܫ ܠܶܗ: ܗܘܳܐ ܪܰܚܺܝܩܶܗ: ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܗܘܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܢܳܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܠܺܐܝܪܺܝܚܽܘ: ܘܰܗܘܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܪ̈ܰܚܺܝܩܰܘܗ̱ܝ: ܘܫܳܡܪܳܝܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܩܰܪܺܝܒܶܗ܀

3

ܗܳܟܰܢ ܬܽܘܒ ܡܦܰܩܰܕ ܠܟܽܠܢܳܫ ܕܢܶܬܦܰܪܩܽܘܢ ܡܶܢ ܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܘܡܶܢ ܕܡܺܝܬܳܐ: ܘܡܳܢ ܕܡܰܘܬܪܳܐ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܢܳܬܫܳܐ ܠܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ ܐܰܝܟ ܚܰܢ̈ܦܶܐ: ܘܠܳܐ ܢܩܰܨܡܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܙܰܟܪܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܠܰܚܫܽܘܢ ܠܽܘܚ̈ܫܳܬܳܐ: ܕܰܒܫܶܡ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܗܽܘ ܡܶܬܠܰܚ̈ܫܳܢ: ܘܠܳܐ ܠܳܐܫܽܘܦ̈ܶܐ ܢܶܚܙܽܘܢ ܘܠܳܐ ܠܚܰܪ̈ܳܫܶܐ ܘܠܳܐ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܩܡ̈ܺܝܥܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܚܠܰܬ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܥܳܒ̈ܕܳܢ.

ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܐܪܥܳܟ ܩܳܨܽܘܡܳܐ ܘܚܰܪܳܫܳܐ: ܘܥܳܒܶܕ ܩܡ̈ܺܝܥܶܐ. ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܗܳܠܶܝܢ ܘܠܳܐ ܐܶܠܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܡܳܪܰܢ ܦܳܩܪܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܟܽܠܰܢ: ܐܰܘ ܡܶܬܟܶܐܒܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܦܩܳܢܰܢ: ܐܰܘ ܐܶܢ ܐܳܒܶܕ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܠܰܢ: ܐܰܘ ܐܶܢ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܢܶܫܰܝ̈ܢ ܥܰܩܪ̈ܳܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܣܳܪܳܐ ܘܰܐܝܟ ܪܰܦܩܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢܰܢ ܠܘܳܬ ܡܰܛܠ̈ܝܳܢܶܐ: ܘܢܳܦܩܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܟܡܳܐ ܣܰܝܒܰܪܘ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܢܶܣܝܽܘܢܗܽܘܢ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܡܰܝܬܶܝܢܰܢ ܚܰܪ̈ܳܫܶܐ ܘܠܳܐ ܕܳܡܶܝܢܰܢ ܠܺܐܝܽܘܒ ܕܣܰܝܒܰܪ ܢܶܣܝܽܘܢܶܗ.

ܘܡܶܛܽܠ ܝܰܠܕܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܩܡ̈ܺܝܥܶܐ: ܘܠܳܐ ܕܳܡܶܝܢܰܢ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܠܺܐܝܣܚܳܩ: ܕܰܒܥܰܘ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ.

ܘܡܶܛܽܠ ܦܰܩܪܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܐܶܫܦܳܐ ܘܪܳܐܣܺܝܢܰܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܰܦܩܰܪ ܘܰܡܚܰܒܠܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܶܗ: ܘܬܳܒܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܕܡܶܗ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܢ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܘܢܺܝܢ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܠܶܓܝܽܘܢܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪ̈ܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܐܣܝܶܗ ܡܳܪܰܢ ܘܠܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܳܡܶܝܢܰܢ ܕܠܳܐ ܪܰܣܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܶܐܫܦܳܐ ܘܚܰܒܠܽܘܗ̱ܝ.

ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܓܶܝܪ ܐܳܫܽܘܦܳܐ ܪܳܐܶܣ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܚܠܺܝܡ ܒܰܦܓܰܪ ܘܰܡܚܰܒܶܠ ܠܶܗ: ܠܰܘ ܗܳܝ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܡܚܰܒܶܠ ܐ̱ܢܳܫ ܚܰܒܪܶܗ ܒܦܰܪܙܠܳܐ ܐܰܘ ܒܚܽܘܛܪܳܐ ܐܰܘ ܒܟܺܐܦܳܐ: ܡܚܰܒܠܺܝܢ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܡܳܪܰܢ ܕܢܰܗܡܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ. ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ ܓܶܝܪ ܦܫܺܝܩ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܐܓܪܽܘܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܒܢܰܦܫܗܽܘܢ: ܢܰܦܫܳܐ ܓܶܝܪ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܐܰܓܪܳܐ ܘܟܶܢ ܡܚܰܒܠܺܝܢ: ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܬܳܒܰܥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܚܰܒܶܠܶܝ̈ܢ ܘܝܳܗ̈ܒܳܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܩܰܨܘ ܠܗܶܝܢ ܐܰܓܰܪ ܥܰܡܠܗܶܝܢ. ܗܳܟܰܢ ܓܶܝܪ ܩܳܨܶܝܢ ܡܳܐ ܕܰܡܫܰܕܪܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܕܰܢܚܰܒ̈ܠܳܢ: ܕܰܚܢܰܢ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܳܐ ܕܩܳܛܠ̈ܳܢ ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ ܒܡܶܠܬܰܢ ܘܒܺܐܝܕܰܢ. ܗܳܟܰܢ ܐܳܚܕܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܚܰܪ̈ܳܫܶܐ ܐܰܝܟ ܣܰܝ̈ܦܶܐ ܘܩܳܛܠܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܡܚܰܒܠܺܝܢ: ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܝܳܗܒܺܝܢ ܚܠܳܦܶܝܗ: ܘܪܳܚܡܺܝܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܣܳܢܶܝܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ܀

5

ܡܶܬܢܰܣܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܰܡܚܰܒܠܺܝܢ ܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܐܰܘ ܡܶܢ ܤܳܛܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܫܬܡܰܥܘ ܠܶܗ. ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܬܶܐ ܒܽܘܚܪܳܢܳܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܒܩܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܢ ܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܘܳܬ ܥܳܕܪܳܐ ܠܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܕܰܗܘܳܐ ܟܪܺܝܗ ܒܦܰܓܪܶܗ. ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܬܶܐ ܢܶܣܝܽܘܢܳܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܡܚܰܒܠܺܝܢ ܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܗܽܘܢ: ܘܦܳܪܥܺܝܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܚܰܕ ܠܚܰܕ. ܘܡܶܛܽܠ ܒܺܝܫܽܘܬܗܽܘܢ ܪܳܡܶܝܢ ܚܽܘܒ̈ܠܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܚܰܕ ܥܰܠ ܚܰܕ.

ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܫܟܰܚ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܘ ܤܳܛܳܢܳܐ ܕܢܰܦܶܩ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ: ܐܶܠܴܐ ܐܶܢ ܨܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܡܰܦܩܳܢܳܗ ܒܺܐܝܕܰܝܗ̈ܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܬܰܐܒܶܐܫܽܘܢ ܘܬܶܩܛܠܽܘܢ: ܕܠܳܐ ܚܰܕ ܒܫܰܒܥܳܐ ܬܶܬܬܒܰܥܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ.

ܨܳܒܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܡܰܦܩܳܢܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬ ܕܰܒܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ: ܐܰܘ ܒܒܺܐܪܳܐ ܐܰܘ ܒܓܽܘܒܳܐ: ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܛܰܢܦܬܳܐ: ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܝܰܕ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ. ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܩܳܛܠܺܝܢ ܕܳܐܶܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܣܳܡ ܠܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܩܛܠܽܘܢ ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܗܽܘܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ܀

6

ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ: ܕܰܒܗܳܝ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܩܛܰܠܬܽܘܢ ܒܳܗ ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܐܶܢܳܐ ܕܶܐܥܒܶܕ ܡܰܦܩܳܢܗܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܰܩܛܰܠܬܽܘܢ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܰܘܫܶܛܬܽܘܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܥܰܠ ܒܰܪ ܒܶܣܪܟܽܘܢ ܘܠܳܐ ܕܚܶܠܬܽܘܢ ܡܶܢܝ: ܕܦܰܩܕܶܬܟܽܘܢ ܕܠܳܐ ܬܶܡܚܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܒܶܣܪܟܽܘܢ: ܐܶܠܴܐ ܡܶܪܚܰܡ ܪܚܰܡܘ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܡܝܰܩܳܪܽܘ ܝܰܩܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ؟ ܐܳܦ ܡܳܐ ܕܣܳܠܩܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܢ ܡܰܫܦܰܥ ܐ̱ܢܳܫ ܕܡܶܗ ܐܰܘ ܦܳܐܰܥ ܠܶܗ: ܚܰܝܳܒ ܗ̱ܽܘ ܕܡܳܐ ܕܶܐܫܰܕ.

ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܦܩ̈ܳܢܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܗ̱ܽܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܳܦ̈ܩܳܢ ܒܗܽܘܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܨܳܒܶܐ ܕܰܒܝܰܕ ܢܰܗܪܳܐ ܐܰܘ ܒܓܽܘܒܳܐ ܐܰܘ ܒܒܺܐܪܳܐ: ܐܰܘ ܡܶܢ ܐܶܓܳܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܐܰܘ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܘܰܟܡܳܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܒܟܺܐܦܳܐ ܡܶܬܬܩܶܠ ܐ̱ܢܳܫ ܘܡܳܐܶܬ. ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܛܰܢܦܬܳܐ ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܳܗ ܕܬܶܩܛܽܘܠ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܶܠܴܐ ܐܶܢ ܨܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܰܦܩܳܢܶܗ ܕܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܝܰܕ ܤܳܛܳܢܳܐ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܕܢܰܦܶܩ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܚܳܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܕܰܢܬܽܘܒ ܘܢܶܬܦܰܠܰܛ ܡܶܢܶܗ: ܐܰܝܟܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܩܳܛܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܦܳܠܶܛ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ ܘܥܳܒܰܪ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒܳܬܰܪ ܕܬܳܒ: ܡܚܰܒܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ. ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܢܳܛܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܘܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܕܳܚܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܢܠܽܘܡܶܗ.

ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܽܝܫ̈ܳܬܳܐ ܕܩܳܛܠ̈ܳܢ ܒܝܰܕ ܐܳܫܽܘܦܳܐ ܐܰܘ ܒܝܰܕ ܚܰܪܳܫܳܐ: ܒܺܐܝ̈ܕܰ̈ܝܶܐ ܗ̱ܘ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܩܳܛܠ̈ܳܢ: ܘܶܐܠܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܚܰܪܳܫܳܐ ܘܳܐܫܽܘܦܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ؟ ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܬܽܘܒ ܥܰܡܗܽܘܢ ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܠܗܽܘܢ ܠܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܠܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܚܰܪܫܺܝܢ ܒܶܗ ܘܳܐܬܶܐ ܪܳܐܶܣ ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܩܳܛܶܠ ܠܶܗ: ܐܰܘ ܛܳܡܰܪ ܠܶܗ ܚܶܪ̈ܫܶܐ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܘܰܡܚܰܒܶܠ ܠܶܗ؟

ܘܰܚܙܺܝ ܕܠܳܐ ܩܳܛܠܳܐ ܠܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܛܰܢܦܬܳܐ: ܐܶܠܴܐ ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܣܒܳܗ ܠܢܰܦܫܶܗ: ܘܰܢܫܰܕܪܳܗ ܠܰܐܬܰܪ ܕܨܳܒܶܐ ܒܝܰܕ ܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܗܳܟܰܢ ܡܰܬܩܶܢ ܠܳܗ ܒܶܝܬ ܚܒܽܘܫܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܕܫܳܩܠܳܐ ܦܰܓܪܶܗ: ܘܩܳܐܶܡ ܬܽܘܒ ܒܰܥ̈ܒܳܕܰܘܗ̱ܝ܀

7

ܤܳܛܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܚܰܝܰܒ ܥܰܠ ܕܡܰܪܺܝܕ ܘܡܰܠܶܦ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܡܰܠܶܦ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܟܦܪܽܘܢ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܚܳܫܠܺܝܢ ܣܰܝܦܳܐ ܘܡܰܠܦܺܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܕܢܶܐܚܕܽܘܢ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܳܦ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܛܰܢ̈ܦܳܬܳܐ ܡܰܠ̈ܦܳܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܢܶܐܚܕܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܢܶܩܛܠܽܘܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ: ܒܣܰܝܦܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܰܝܦܳܐ ܓܰܠܝܳܐ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܣܰܝܦܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܐܶܠܴܐ ܐܰܚܕܶܗ ܐ̱ܢܳܫ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܰܩܛܰܠ ܒܶܗ ܠܳܐ ܩܳܛܶܠ ܠܐ̱ܢܳܫ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܛܰܢܦ̈ܳܬܳܐ: ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܣܰܝ̈ܦܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ: ܠܳܐ ܩܳܛܠ̈ܳܢ ܠܐ̱ܢܳܫ: ܐܶܠܴܐ ܐܶܚܰܕ ܐܶܢܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܩܛܰܠ ܒܗܶܝܢ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ. ܡܶܬܬܰܚܕ̈ܳܢ ܕܶܝܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܗܶܢܶܝܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܐܝܕܰܝܗ̈ܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕ̈ܥܳܢ ܕܥܳܒ̈ܕܳܢ ܠܗܽܘܢ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܓܺܗܰܢܳܐ: ܘܟܳܦܪܺܝܢ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܒܗܶܝܢ ܘܗܳܘܶܝܢ ܠܗܶܝܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܠܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܠܨܶܒܝܳܢܶܗ ܣܰܢܝܳܐ ܕܤܳܛܳܢܳܐ ܕܰܡܣܰܡܶܐ ܡܰܕܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢܳܝܗ̱ܝ܀

13

ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟܰܢ ܢܳܦܠܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܒܺܐܪ̈ܶܐ ܘܰܒܓܽܘܒ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ: ܘܡܶܢ ܫܩ̈ܺܝܦܶܐ ܘܡܶܢ ܐܶܓܳܪܳܐ: ܘܒܳܠܥܺܝܢ ܟܡܳܐ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܒܦܰܪܙܠܳܐ ܘܰܒܚܽܘܛܪ̈ܶܐ ܘܰܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܡܳܝܬܺܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܒܳܠܥܺܝܢ ܒܶܗ ܡܰܦܩܳܢܗܽܘܢ. ܘܰܟܡܳܐ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܒܳܠܰܥ ܐ̱ܢܳܫ ܒܦܰܟܳܐ ܐܰܘ ܒܫܰܒܽܘܩܳܐ ܘܢܳܦܩܳܐ ܢܰܦܫܶܗ. ܠܳܐ ܗܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܰܦܩܳܢܶܗ ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ؟ ܘܺܐܝܬ ܬܽܘܒ ܕܢܳܦܶܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܒܰܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܳܐܶܬ: ܘܺܐܝܬ ܕܢܳܦܶܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܣܝܳܓܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܡܳܐܶܬ: ܘܺܐܝܬ ܕܫܳܕܶܝܢ ܠܶܗ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܐ ܘܠܳܐ ܡܳܐܶܬ:

ܘܺܐܝܬ ܕܥܰܠ ܡܠܶܐ ܩܰܘܡܬܳܐ ܢܳܦܶܠ ܘܦܳܪܚܳܐ ܢܰܦܫܶܗ. ܠܳܐ ܗܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܒܰܡܫܽܘܚܬܶܗ ܐܳܙܶܠ ܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܗܳܐ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܝܰܗ̱ܒܬ ܝܰܘܡܰܝ̈ܢ ܘܦܰܘܫܰܢ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܗ̱ܽܘ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܟܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܰܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ: ܘܣܺܝܡ ܠܰܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܡܠܺܝܟܳܐ ܠܰܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܐܳܦ ܡܛܰܝܒܳܐ ܠܰܢ ܓܺܗܰܢܳܐ: ܢܶܛܰܪ ܢܰܦܫܰܢ ܘܢܶܩܦܽܘܣ ܐܺܝܕܰܝ̈ܢ: ܕܠܳܐ ܢܶܬܛܰܪܶܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܒܨܶܒܥܰܢ: ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܦܽܘܩ ܠܳܗ ܢܰܦܫܶܗ ܘܢܶܬܬܒܰܥ ܕܡܶܗ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝܢ: ܘܢܶܚܽܘܬ ܠܓܺܗܰܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܥܟܳܐ.

ܐܳܦ ܡܰܢ ܕܡܶܫܬܪܰܥ ܕܶܝܢ ܘܩܳܛܶܠ: ܐܶܢ ܬܳܐܶܒ ܘܝܳܬܶܒ ܒܶܐܒܠܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܡܽܘܟܳܟܳܐ ܘܒܰܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ: ܘܰܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܫܳܒܶܩ ܠܶܗ: ܐܰܝܟ ܕܰܫܒܰܩ ܠܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܬܳܒ ܘܶܐܫܰܕ ܢܰܦܫܶܗ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܰܘܺܝܕ: ܕܰܚܙܺܝ ܡܳܪܝ ܫܽܘܥܒܳܕܝ ܘܥܰܡܠܝ: ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܟܽܠܳܗ ܚܛܺܝܬܝ. ܘܰܚܙܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܘܥܰܡܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܶܗ: ܘܰܫܒܰܩ ܠܶܗ ܘܰܐܘܪܒܶܗ. ܢܶܪܚܰܡ ܕܶܝܢ ܡܶܪܚܰܡ ܠܰܐܠܳܗܰܢ ܘܢܰܚܶܒ ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܠܟܽܠܢܳܫ: ܕܢܺܐܪܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܡܠܺܝܟܳܐ ܠܰܢ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ ܢܝܳܚܳܗ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ ܒܽܘܣܳܡܳܗ: ܘܠܳܐ ܦܳܛܰܪ ܣܡܳܟܳܗ: ܘܠܳܐ ܚܳܡܶܝܢ ܟܠ̈ܺܝܠܶܝܗ: ܘܠܳܐ ܡܶܬܩܰܦܰܠ ܓܢܽܘܢܳܗ܀

14

ܥܰܠ ܟܽܠ ܢܶܣܝ̈ܽܘܢܺܝܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܟܽܠ ܟܺܐܒ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܐܣܶܐ. ܘܡܰܡܠ̱ܠܳܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܚܰܪ̈ܳܫܶܐ ܘܰܕܩܳܨܽܘ̈ܡܶܐ ܘܕܳܐܫܽܘ̈ܦܶܐ ܘܰܕܟܳܬܒܰܝ̈ ܩܡ̈ܺܝܥܶܐ ܘܰܕܠܳܚ̈ܽܘܫܶܐ ܘܰܕܢܰܚܳܫ̈ܶܐ: ܘܰܡܚܰܣܶܕ ܠܗܽܘܢ ܘܰܡܚܰܝܶܒ ܠܗܽܘܢ.

ܐܶܠܴܐ ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܶܬܐܰܣܶܐ ܕܠܳܐ ܚܛ̈ܳܗܶܐ: ܣܰܟܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܬܟܰܫܰܦ ܠܶܗ. ܘܡܰܐܣܶܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܢܶܣܝ̈ܽܘܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܕܤܳܛܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܘܳܠܶܐ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܬܶܬܐܰܣܶܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܡܰܐܣܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ: ܘܶܐܠܳܐ ܐܰܣܝܳܟ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ: ܗܳܟܰܢ ܗ̱ܽܘ ܥܳܕܪܳܐ ܠܳܟ ܘܰܒܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܡܢܺܝܚ ܘܡܰܘܪܶܒ ܠܳܟ ܘܰܡܒܰܣܶܡ ܠܳܟ: ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܟܺܝܬ ܠܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܦܩܳܢܳܟ ܕܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܣܬܰܪܗܰܒ ܒܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܕܟܺܐܒܰܝ̈ܟ: ܕܡܶܛܽܠ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܕܦܰܓܪܳܟ ܬܺܐܙܰܠ ܬܶܩܛܽܘܠ ܢܰܦܫܳܟ. ܐܰܘ ܐܶܬܚܠܶܡ ܦܰܓܪܳܟ ܐܰܘ ܠܳܐ ܐܶܬܚܠܶܡ: ܦܰܩܳܚ ܠܳܟ ܕܰܬܣܰܝܒܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܘܠܳܐ ܕܬܺܐܙܰܠ ܠܗܰܘ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܡܫܽܘܚܬܳܐ.

ܘܢܶܗܘܶܐ ܕܡܶܬܚܠܶܡ ܦܰܓܪܳܟ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܕ̈ܰܓܳܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ. ܕܡܶܬܟܰܪܗܳܐ ܠܳܗ ܢܰܦܫܳܟ: ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܩܰܝܳܡ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܘܬܰܡܳܢ ܗܳܘܶܐ ܚܽܘܝܳܒܳܟ: ܕܰܥܪܰܩܬ ܡܶܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܕܩܰܠܝܺܠ ܙܰܒܢܳܐ: ܘܳܐܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܬܰܡܳܕ ܡܶܢܶܗ: ܥܰܠ ܕܰܥܒܰܪܬ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ؟ ܐܶܠܴܐ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܟܺܐܒܳܐ ܘܺܐܝܬ ܨܶܐܕܰܝܟ ܐܳܣܝܳܐ: ܫܰܐܠܳܝܗ̱ܝ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܕܰܠܡܳܐ ܚܰܪܳܫܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܘ ܠܳܚܽܘܫܳܐ: ܐܰܘ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܗܰܦܟܺܝܢ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܢܟܺܝܠܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ: ܣܳܗܶܕ ܒܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܠܕܺܝܢܶܗ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢ ܚ̱ܢܰܢ: ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܪܽܘܟܳܟܳܐ ܡܶܕܶܡ: ܐܶܠܴܐ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܒܰܫܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ: ܘܶܐܠܳܐ ܠܳܐ ܬܩܰܪܶܒ ܠܺܝ. ܘܢܰܫܰܪ ܠܳܟ ܕܒܰܫܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܰܐܣܶܐ ܠܳܟ ܘܟܶܢ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܳܟ܀

15

ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܳܠܶܟ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܳܛܠܺܝܢ ܠܡܰܢ ܕܦܳܩܰܪ ܘܰܠܡܰܢ ܕܰܫܢܳܐ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܰܡܨܶܝܢ ܚܰܝܠܶܗ: ܘܶܐܠܳܐ ܢܰܪܦܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܥܳܡܰܪ ܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪ̈ܶܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܡܰܐܣܶܐ ܠܶܗ: ܐܰܘ ܟܳܢܶܫ ܠܶܗ: ܕܠܳܐ ܬܡܽܘܬܽܘܢ ܥܰܡ ܐܳܫܽܘ̈ܦܶܐ ܘܡܶܛܽܠ ܐܰܒܕܬܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܡܚܳܪ ܡܺܐܒܰܕ ܐܳܒܕܳܐ: ܐܰܘ ܡܶܥܒܰܪ ܥܳܒܪܳܐ: ܐܳܙܺܠ̱ܝܢܰܢ ܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢܰܢ ܥܰܡ ܩܳܨܽܘ̈ܡܶܐ ܘܠܳܐ ܕܳܡܶܝܢܰܢ ܠܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܕܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܶܫܬܟܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܘܒܶܕܘ. ܘܶܐܠܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܘܒܶܕܘ. ܘܶܐܠܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܗ̱ܘܳܐ: ܬܽܘܒ ܠܡܳܪܰܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܕܗܽܘ ܝܰܗ̱ܒ ܘܗܽܘ ܫܩܰܠ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܺܝܽܘܒ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܐܽܘܠܨܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܟܺܐܒܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܘܓܽܘܙܳܝܳܐ ܕܩܶܢ̈ܝܳܢܰܘܗ̱ܝ ܘܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܕܡܳܪܝܳܐ ܝܰܗ̱ܒ: ܘܡܳܪܝܳܐ ܢܣܰܒ. ܢܶܗܘܶܐ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܒܰܪܰܟ:

ܘܣܰܝܒܰܪ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܦܰܓܪܶܗ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܣܝܶܗ ܘܦܰܪܩܶܗ. ܘܰܟܬܰܒ ܡܳܪܝܳܐ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܐܺܝܽܘܒ ܘܣܳܡ ܩܕܳܡ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ: ܕܒܶܗ ܢܶܬܕܰܡܽܘܢ ܐܶܡܰܬܝ ܕܳܐܒܶܕ ܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܡܶܬܟܶܐܒܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܡܳܝܬܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܰܠܡܳܪܝܳܐ ܢܣܰܟܽܘܢ ܐܰܟܘܳܬܶܗ: ܘܠܰܫܡܶܗ ܢܫܰܒܚܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܕܫܰܒܰܚܘ ܐܺܝܽܘܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܨܒܽܘܬܳܐ ܕܫܳܘܝܳܐ ܡܳܐܐ ܡܢ̈ܺܝܢ: ܗܳܪܺܝܢܰܢ ܘܩܳܛܠܺܝܢܰܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ: ܘܠܳܐ ܕܳܡܶܝܢܰܢ ܠܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ: ܕܕܳܒܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܳܨܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܠܳܐ ܟܰܕ ܫܩܰܠܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܺܐܪܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܗܰܪܘ: ܐܶܠܴܐ ܩܪܰܘ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܢܨܰܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܥܰܣܩܳܐ ܘܤܳܛܳܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܨܰܘ ܘܠܳܐ ܢܦܰܠܘ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܘܡܶܕܶܡ ܕܣܳܢܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܐ ܥܒܰܕܘ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܡܶܕܶܡ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕܘ ܠܟܽܠܢܳܫ܀

16

ܡܳܢ ܕܳܡܶܐ ܗܳܢ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܠܗܰܘ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܕܡܶܢܩܕܺܝܡ؟ ܘܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠ̈ܟܺܐܢܶܐ ܕܢܶܙܡܪܽܘܢ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܢܕܽܘܨܽܘܢ ܩܕܳܡ ܤܳܛܳܢܳܐ. ܘܰܒܩܺܝܬܳܪ̈ܶܐ ܘܟܶܢܳܪ̈ܶܐ ܘܰܦܠ̈ܰܓܶܐ ܘܰܪ̈ܒܺܝܥܶܐ ܘ̈ܨܶܨܠܶܐ ܘܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܘܰܨܦܽܘ̈ܢܝܳܬܳܐ ܘܫܺܝܦܽܘܪ̈ܶܐ ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܙܕܡܰܪ ܒܶܗ: ܝܰܗ̱ܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܢܶܙܡܪܽܘܢ ܒܩܺܝܬܳܪ̈ܶܐ ܘܰܒܟܶܢܳܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܫܪܳܪܳܐ: ܝܰܗ̱ܒ ܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܡܶܬܚܙܶܝܢ: ܕܢܶܙܡܪܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܕܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܰܫܡܶܗ ܒܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܘܰܙܡܳܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܠܳܦ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܤܳܛܳܢܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܗܽܘܢ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܙܡܪܽܘܢ ܒܟܽܠ ܡܳܢ ܕܡܶܙܕܡܰܪ ܒܶܗ ܘܠܳܐ ܚܳܛܶܝܢ. ܚܳܣ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܥܳܒܶܕ ܕܳܪܰܢ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܠܳܐ ܕܳܚܠܺܝܢ ܫܳܩ̈ܠܰܝ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܕܦܳܠܚܺܝܢ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܟܣ̈ܰܝܳܐ؟ ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܥܩܰܪܢ ܚܢܰܢ: ܘܢܳܡܽܘܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܥܩܰܪܢܰܢ܀

19

ܢܶܙܕܗܰܪ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܶܢ ܢܶܚ̈ܫܶܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܛܰܪ ܐܽܘܪ̈ܳܥܶܐ ܘܰܩܪ̈ܳܝܳܬܳܐ: ܕܠܳܐ ܥܰܡ ܦܳܠ̈ܚܰܝ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܐܳܦ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܰܢ ܒܳܪܽܘܝܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܚܛܰܝܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܠܰܢ ܠܒܽܘܫܳܐ ܘܢܶܥܒܶܕ ܠܰܢ ܡܶܫ̈ܟܶܐ ܣܶܬܳܪܳܐ ܠܣܰܬܘܳܐ. ܘܡܳܐܢܰܝ̈ ܩܰܝܣܳܐ ܘܡܳܐܢܰܝ̈ ܢܚܳܫܳܐ ܘܦܰܪܙܠܳܐ ܗܘܳܬ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܡܶܣܟܺܢܳܐܺܝܬ: ܘܰܐܛܥܺܝܬܰܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܒܚܶܫ̈ܠܳܬܳܐ ܘܰܒܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܒܰܥ̈ܝܳܢ. ܘܰܕܠܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܥܒܳܕܰܢ ܒܥܶܕܳܢܶܗ ܡܶܢ ܩܰܝܛܳܐ ܘܰܒܣܰܬܘܳܐ ܢܶܬܬܢܺܝܚ ܘܢܶܦܠܽܘܚ ܠܡܳܪܰܢ ܘܢܶܕܰܥ ܠܰܫܪܳܪܶܗ: ܗܳܐ ܫܰܥܒܶܕܬܰܢ ܕܢܶܬܥܰܫ ܒܩܰܝܛܳܐ ܘܰܒܣܰܬܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܡܽܘܢܳܐ ܘܰܠܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܐܳܠܨܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܕܰܥ ܡܶܕܶܡ ܘܢܶܦܢܶܐ ܠܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢܰܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܰܠܢܳܡܽܘܣܶܗ ܐܳܦ ܠܳܐ ܒܶܐܤܛܰܛܝܳܘ̈ܢܶܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܐܳܟܠܺܝܢܰܢ ܘܠܳܐ ܣܳܒܥܺܝܢܰܢ: ܘܪܳܗܛܺܝܢܰܢ ܠܰܨܪܳܪܳܐ ܢܩܺܝܒܳܐ ܘܠܳܐ ܝܳܬܰܪ ܠܰܢ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܕܰܠܡܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܥܒܰܕ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܩܢܰܘ ܐܰܟܘܳܬܳܟ: ܐܰܘ ܕܠܳܐ ܫܩܰܠܘ ܢܶܫ̈ܶܐ ܐܰܘ ܠܳܐ ܠܥܶܣܘ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܐܰܟܘܳܬܳܟ ܚܰܡܪܳܐ؟ ܘܠܳܐ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܙܕܰܠܰܠܘ ܐܰܟܘܳܬܰܢ. ܐܰܘ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܥܰܠ ܕܰܙܡܰܪܘ ܥܰܡܳܐ ܘܰܪܩܶܕܘ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܡܽܘܫܶܐ: ܘܠܳܐ ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܰܢ ܕܣܰܒܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܒܳܬܰܪ ܡܶܐܟܽܘܠܬܗܽܘܢ ܐܰܣܺܝܦ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ: ܥܰܠ ܕܙܰܢܺܝܘ ܘܰܙܡܰܪܘ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܢܦܰܠܝ̈ ܫ̈ܠܰܕܰܝܗܽܘܢ؟ ܐܰܘ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܡܶܛܽܠ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܶܬܟܬܶܒܝ̈ ܗܳܠܶܝܢ: ܕܠܳܐ ܟܽܠܫܳܥ ܢܣܺܝܦܰܢ ܡܳܪܝܳܐ؟ ܘܗܳܐ ܠܰܡ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܢܶܥܒܕܽܘܢ. ܘܶܐܠܳܐ ܓܺܗܰܢܳܐ ܡܶܬܢܰܩܡܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܕܡܶܢܳܟ: ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܟܺܐܢܳܐ ܠܗܰܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܕܠܳܐ ܢܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܘܟܰܕ ܐܶܙܰܠ ܘܶܐܙܕܪܶܒ: ܝܺܕܰܥ ܕܡܶܫܟܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܛܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܐܶܠܽܘ ܨܒܳܐ: ܘܡܶܠܬܶܗ ܡܰܘܕܥܳܐ:

ܕܰܢܫܰܕܰܪ ܠܰܡ ܐܶܡܰܪ ܠܰܐܚܰܝ̈: ܕܶܐܢ ܨܳܒܶܝܢ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܕܠܳܐ ܢܺܐܬܽܘܢ ܠܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܡܶܟܣܳܐ ܠܰܡ ܒܣܺܝܬ ܐܶܢܳܐ ܘܶܐܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗ̱ܘܺܝܬ ܕܶܐܛܰܪ. ܐܶܠܴܐ ܢܺܐܙܰܠ ܠܰܡ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܠܺܝܨ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܒܳܣܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܺܝܬ ܐܶܢܳܐ: ܘܡܶܬܦܰܨܶܝܢ ܡܶܢ ܓܺܗܰܢܳܐ. ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܰܡ ܗܳܢܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܡܶܫܡܰܥ ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܠܡܶܫܡܥܶܗ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܢܺܐܠܦܶܗ. ܕܰܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܩܕܺܝܡ: ܐܰܘ ܠܳܐ ܣܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ؟ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܓܰܪ ܪܽܘܚܶܗ ܘܠܳܐ ܩܳܛܶܠ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ: ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܰܒܓܺܗܰܢܳܐ ܡܰܥܗܶܕ ܠܰܢ ܟܽܠܗܶܝܢ: ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܰܬܺܝܪܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ؟ ܘܟܽܠܳܗ ܕܡܰܗܡܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܪܶܒ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܬܒܰܥܬܳܐ ܕܕܺܝܢܰܢ܀

20

ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܨܳܝܡܺܝܢܰܢ ܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ؟ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܟܽܠܝܽܘܡ ܨܳܝܡܺܝܢ. ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܨܰܠܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ: ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܘܰܒܪܰܡܫܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ؟ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܢܳܛܪܺܝܢܰܢ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ: ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܒܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ؟ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܗܽܘܢ ܐܶܤܛܰܛܝܳܘ̈ܢܶܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܘܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܡܨܰܠܶܝܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܰܢ.

ܐܶܠܴܐ ܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕܒܫܰܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܺܐܠܰܦ ܒܶܗ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܚܺܝܪܳܐ ܠܰܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ: ܐܶܣܬܪܰܚ ܠܶܗ ܥܒܳܕܰܢ. ܘܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܣܓܽܘܕ ܠܒܳܪܽܘܝܰܢ: ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܶܐܒܰܕܘ ܠܗܽܘܢ ܡܰܪ̈ܗܳܛܰܝܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܬܥܰܠܽܘܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ: ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܐܶܤܛܰܛܝܳܘ̈ܢܶܐ ܕܫܰܒ̈ܶܐ: ܘܨܳܝܡܺܝܢ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܘܝܳܠܦܺܝܢ ܫܪܳܪܳܐ ܘܡܶܬܡܰܟܟܺܝܢ: ܘܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐܶܤܛܰܛܝܳܘ̈ܢܶܐ ܕܝܰܪ̈ܚܶܐ. ܘܟܶܢ ܕܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܘܟܶܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܶܬܚܰܝܠܺܝܢ ܘܡܶܬܥܰܠܶܝܢ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܗܳܘܶܝܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܬܰܡܳܢ ܡܨܰܠܶܝܢ ܘܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܰܢ: ܘܠܳܐ ܠܬܰܚܬ ܒܰܐܪܥܳܐ܀

21

ܗܳܟܰܢܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܟܽܠܢܳܫ ܒܕܰܪܓܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܒܶܗ. ܘܢܰܛܶܐܒܽܘܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܘܢܶܪܚܡܽܘܢ ܠܒܳܪܽܘܝܗܽܘܢ. ܡܰܢ ܕܡܶܫܟܰܚ ܒܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܘܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܢܰܛܶܐܒ ܠܡܰܢ ܕܰܣܢܺܝܩ: ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܟܽܠ ܕܰܩܢܶܐ ܘܢܺܐܬܶܐ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ ܗ̱ܽܘ ܕܡܳܪܰܢ: ܘܒܶܗ ܨܳܒܶܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܘܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܳܬܶܐ ܠܗܳܕܶܐ ܡܢܳܬܳܐ: ܢܩܰܘܶܐ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܡܦܰܩܶܕ ܡܳܪܰܢ ܘܠܳܐ ܢܰܒܶܐܫ ܘܢܶܦܶܠ ܠܶܗ ܐܳܦ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܢܶܬܚܰܝܰܒ.

ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܶܝܪ ܨܳܒܶܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܢܺܐܚܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܕܰܩܕ̈ܩܶܐ: ܕܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܶܗ ܢܶܪܗܰܛ. ܒܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܕܶܝܢ ܗܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܓܡܺܝܪܳܐ ܘܰܒܕܰܩܕ̈ܩܶܐ ܗܳܘܶܐ ܟܺܐܢܳܐ. ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܡܰܘܬܗܽܘܢ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܒܡܰܘܬܗܽܘܢ ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ: ܠܰܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܙܥܽܘܪܳܐ ܣܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܶܐܠܳܐ ܠܰܡ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܐܳܬܶܝܢ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ: ܐܳܦܶܢ ܒܰܙܥܽܘܪܳܐ ܢܺܐܚܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܺܐܒܕܽܘܢ܀

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܕܥܰܠ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܕܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/194
Source:
Robert Kitchen (ed.), The Syriac Book of Steps vol. 1 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12 (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2009) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 31, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Memra 7: On the Commandments of the Upright - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܕܥܰܠ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ” based upon Robert Kitchen (ed.), The Syriac Book of Steps vol. 1 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12 (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2009), Digital Syriac Corpus, last modified May 31, 2017, https://syriaccorpus.org/194.
Bibliography:
Memra 7: On the Commandments of the Upright - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܕܥܰܠ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ.” In The Syriac Book of Steps, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/194.

Show Citation Styles