Memra 8: On One Who Gives All He Has to Feed the Poor - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܢ ܕܡܰܘܟܶܠ ܟܽܠ ܕܰܩܢܶܐ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
1

ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܕܶܐܢ ܐܰܘܟܶܠ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܠܺܝ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܺܝ: ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܝܶܬܪܶܬ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܣܰܓܺܝ ܝܶܪܒܶܬ. ܘܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ: ܕܡܰܢ ܕܡܰܫܩܶܐ ܟܳܣܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܢܺܐܒܰܕ ܐܰܓܪܶܗ.

ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܬܰܘ ܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗ̱ܝ ܕܳܐܒܝ: ܥܰܠ ܕܟܶܦܢܶܬ ܘܰܐܘܟܶܠܬܽܘܢܳܢܝ ܘܰܨܗܺܝܬ ܘܰܐܫܩܺܝܬܽܘܢܳܢܝ ܘܰܐܟܣܢܳܝܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܟܰܢܶܫܬܽܘܢܳܢܝ ܘܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܰܐܠܶܒܫܬܽܘܢܳܢܝ: ܘܰܟܪܺܝܗ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܰܣܥܰܪܬܽܘܢܳܢܝ ܘܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܶܐܬܰܝܬܽܘܢ ܠܘܳܬܝ: ܬܰܘ ܝܺܪܰܬܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܟܽܘܢ.

ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܥܒܰܕܘ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܙܶܠܘ ܠܟܽܘܢ ܠܺܝ̈ܛܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܗܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܰܠܡܰܠܰܐܟܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܙܶܠܘ ܠܘܳܬ ܪܰܒܟܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܒܰܕܬܽܘܢ ܠܺܝ ܠܰܡ ܗܳܠܶܝܢ: ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܦܠܰܚܬܽܘܢ ܠܥܰܘܠܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ: ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܶܐܕܰܥ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܟܽܠܳܗ ܝܺܕܰܥܬܳܐ: ܘܚܽܘܒܳܐ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܺܝ: ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝ. ܘܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ: ܕܶܐܢ ܬܶܕܥܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܰܫܪܳܪܳܐ: ܗܽܘ ܫܪܳܪܳܐ ܢܚܰܪܰܪܟܽܘܢ. ܕܳܐܦܶܢ ܠܳܐ ܓܡܺܝܪܺܝܢ ܡܚܰܪܪ̈ܶܐ: ܐܶܠܴܐ ܡܶܚܕܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ: ܡܶܢ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܘܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܬܦܰܪܩܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܘܗܳܘܶܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ: ܘܰܠܕܺܝܢܳܐ ܠܳܐ ܐܳܬܶܝܢ: ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܙܰܒܢܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ: ܘܳܐܬܶܝܢ ܠܰܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܝܰܘܡܳܐ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ: ܡܳܛܶܝܢ ܠܳܗ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ܀

2

ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܶܕܶܡ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ؟ ܕܶܐܢ ܐܶܬܶܠ ܦܰܓܪܝ ܕܢܺܐܩܰܕ ܘܚܽܘܒܳܐ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܺܝ: ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝ. ܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܟܰܝ ܗܳܢܳܐ ܕܗܳܟܰܢ ܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܝܰܐܰܒ ܠܶܗ ܫܠܺܝܚܳܐ؟ ܘܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ: ܕܡܰܢ ܕܝܳܗܶܒ ܦܰܟܶܗ ܠܡܰܢ ܕܡܳܚܶܐ ܠܶܗ ܘܰܡܣܰܝܒܰܪ: ܐܳܬܶܐ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܐܶܢ ܪܳܚܶܡ ܠܡܰܢ ܕܰܡܚܳܝܗ̱ܝ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ.

ܘܕܰܠܡܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ ܫܳܪܶܐ؟ ܚܳܣ. ܠܰܘ ܡܶܫܪܳܐ ܫܳܪܶܐ: ܐܶܠܴܐ ܡܶܒܢܳܐ ܒܳܢܶܐ ܥܠܰܝܗܶܝܢ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܝ̈ܳܐܝܳܢ ܐܶܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܐܶܠܴܐ ܡܶܕܶܡ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܡܰܥܶܠ ܬܰܡܳܢ. ܐܰܝܢܳܐ ܠܰܡ ܕܡܰܘܟܶܠ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܡܶܣܬܰܪܰܩ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܰܩܢܶܐ: ܘܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܒܶܗ ܚܽܘܒܳܐ ܗܰܘ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܠܩܳܛܽܘܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܡܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܘܚܳܫܶܒ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢܶܗ: ܘܚܳܐܰܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܬܰܡܳܢ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕܰܠܥܶܠ ܡܫܰܡܶܫ ܪܶܥܝܳܢܶܗ: ܘܰܐܣܺܝܪ ܬܰܡܳܢ ܒܡܳܪܰܢ:

ܘܳܐܙܶܠ ܠܘܳܬ ܕܰܙܥܽܘܪ ܡܶܢܶܗ: ܘܡܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܩܕܳܡ ܟܽܠܢܳܫ: ܘܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܠܘܳܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܟܰܕ ܠܳܝܛܺܝܢ ܠܶܗ ܡܒܰܪܶܟ: ܘܟܰܕ ܡܳܚܶܝܢ ܠܶܗ ܣܳܓܶܕ ܠܗܽܘܢ: ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܰܐܫܠܚܽܘܗ̱ܝ: ܥܳܐܶܠ ܨܶܐܕܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܰܠܒܫܽܘܗ̱ܝ ܘܳܐܙܶܠ ܠܘܳܬ ܡܰܢ ܕܰܐܒܶܐܫ ܠܶܗ: ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܐܰܛܶܐܒ ܠܶܗ: ܘܰܐܕܪܶܟ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܽܐܘܪܟܳܐ ܘܰܦܬܳܝܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ: ܘܟܰܕ ܥܳܒܶܕ ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ: ܣܳܐܶܡ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܝܰܬܪܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܳܨܶܦ ܕܝܰܘܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܘܟܰܕ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܡܰܣܡܰܟ ܒܪܺܝܫܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ܀

4

ܘܺܐܝܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒܘ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܰܢ ܒܶܣܪܗܽܘܢ ܠܢܽܘܪܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܘܰܫܩܳܠܳܐ ܘܰܫܪܳܝܳܐ ܘܥܰܒ̈ܕܶܐ ܘܰܐܡܗ̈ܳܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܰܐܝܟ ܐܺܝܽܘܒ: ܠܰܘ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܶܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܐܶܠܴܐ ܠܰܡ ܣܰܓܺܝ ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܡܶܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܡܶܣܬܰܪܩܺܝܢ ܘܡܰܟܺܝܟܺܝܢ ܐܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܘܕܳܡܶܝܢ ܠܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܘܠܶܐܤܛܶܦܰܢܳܘܣ. ܬܽܘܒ ܐܺܝܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܡܳܪܰܢ. ܘܳܐܬܶܐ ܪܕܽܘܦܝܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܗܽܘܢ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ: ܟܦܽܘܪܘ ܒܡܳܪܰܢ ܘܕܰܒܰܚܘ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܡܰܢܽܘ ܚܽܘܒܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐ: ܐܶܠܴܐ ܐܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܘܡܰܘܩܕܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܘܪܳܡܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܘܰܠܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ ܘܰܡܣܰܝܒܪܺܝܢ ܘܠܳܐ ܟܳܦܪܺܝܢ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ؟ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܳܛܶܝܢ ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܐܶܤܛܶܦܰܢܳܘܣ ܘܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ. ܐܶܠܴܐ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܘܰܠܕܺܝܢܳܐ ܠܳܐ ܐܳܬܶܝܢ.

ܐܶܠܴܐ ܐܳܦܶܢ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܩܕܳܡ ܒܺܝܡ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܕܟܽܠܰܢ ܠܰܡܩܳܡ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܩܕܳܡ ܒܺܝܡ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܶܠܴܐ ܐܺܝܬ ܡܶܢܰܢ ܕܳܐܬܶܝܢ ܠܕܺܝܢܳܐ ܘܺܐܝܬ ܡܶܢܰܢ ܕܳܐܬܶܝܢ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܰܕܢܶܬܒܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܗ̱ܽܘ ܕܰܥܒܰܕܘ ܟܽܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܓܡܺܝܪܳܐ: ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܰܡ ܕܰܫܒܰܩܬܽܘܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܘܶܐܬܰܝܬܽܘܢ ܒܳܬܰܪܝ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܓܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܫܽܘܒܚܝ: ܬܶܬܒܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ ܘܰܬܕܽܘܢܽܘܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܳܬܶܝܢ: ܠܰܩܕܳܡ ܒܺܝܡ ܘܠܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܫܬܟܰܚ ܕܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܦܩܳܢܶܗ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܩܳܐܶܡ ܩܕܳܡ ܒܺܝܡ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ܀

5

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܫܒܰܩܘ ܟܽܠ ܕܰܩܢܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܰܢ ܘܡܰܚܒܶܝܢ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܘܪܳܚܡܺܝܢ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܒܗܽܘܢ ܗܰܘ ܚܽܘܒܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܪܚܶܡܘ ܠܡܳܪܰܢ: ܓܳܠܶܐ ܠܗܽܘܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܟܽܠܳܗ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܠܰܫܪܳܪܶܗ ܕܚܽܘܒܳܐ ܠܳܐ ܡܰܕܪܟܺܝܢ: ܘܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܽܐܘܪܟܳܐ ܘܰܦܬܳܝܳܐ ܕܡܰܕܪܶܟ ܚܽܘܒܳܐ ܠܳܐ ܡܰܕܪܟܺܝܢ: ܐܶܠܴܐ ܡܰܕܪܟܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܘܟܽܠܳܗ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܗܳܝ ܕܰܙܥܽܘܪܝܳܐ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܐ: ܗܰܘ ܕܡܰܚܶܒ ܟܽܠ ܘܰܡܫܰܝܶܢ ܟܽܠ.

ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܪܳܚܡܳܐ ܠܡܳܪܰܢ ܘܰܠܪ̈ܳܚܡܰܘܗ̱ܝ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ: ܚܽܘܒܳܐ ܕܶܝܢ ܪܳܚܶܡ ܠܡܳܪܰܢ ܘܰܠܣܳܢ̈ܐܰܘܗ̱ܝ ܘܰܠܩܳܛܽܘܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܠܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܠܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢܳܟ ܣܺܝܡܳܝܗ̱ܝ: ܘܬܶܬܺܝܕܰܥ ܠܰܡ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܟܽܘܢ ܠܘܳܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܰܪܚܶܡܘ ܠܡܰܢ ܕܣܳܢܶܐ ܠܟܽܘܢ: ܘܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܠܰܡ ܕܳܡܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܰܐܒܽܘܟܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܕܡܰܕܢܰܚ ܫܶܡܫܶܗ ܘܡܰܚܶܬ ܡܶܛܪܶܗ ܥܰܠ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܥܰܘ̈ܳܠܶܳܐ ܘܥܰܠ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܒܺܝܫ̈ܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܡ ܢܶܕܢܶܚ ܚܽܘܒܟܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܠܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܕܰܥܘ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܐܶܠܴܐ ܠܳܐ ܠܰܡ ܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܕܪܟܽܘܗ̱ܝ ܠܚܽܘܒܳܐ ܘܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ܀

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܢ ܕܡܰܘܟܶܠ ܟܽܠ ܕܰܩܢܶܐ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/195
Source:
Robert Kitchen (ed.), The Syriac Book of Steps vol. 1 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12 (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2009) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 31, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Memra 8: On One Who Gives All He Has to Feed the Poor - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܢ ܕܡܰܘܟܶܠ ܟܽܠ ܕܰܩܢܶܐ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ” based upon Robert Kitchen (ed.), The Syriac Book of Steps vol. 1 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12 (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2009), Digital Syriac Corpus, last modified May 31, 2017, https://syriaccorpus.org/195.
Bibliography:
Memra 8: On One Who Gives All He Has to Feed the Poor - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܢ ܕܡܰܘܟܶܠ ܟܽܠ ܕܰܩܢܶܐ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ.” In The Syriac Book of Steps, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/195.

Show Citation Styles