Digital Syriac Corpus

Memra 9: On Uprightness and the Love of the Upright and the Prophets - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܬܶܫܥܳܐ ܥܰܠ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܚܽܘܒܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ

   https://syriaccorpus.org/196
1

ܢܚܰܘܶܐ ܡܶܟܺܝܠ ܕܠܰܢ̈ܒܺܝܶܐ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗܰܘ ܥܰܡܳܐ ܩܰܫܝܳܐ: ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܚܽܘܒܳܐ ܕܫܳܠܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܝܽܘܕ ܘܰܠܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܚܕܰܬܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܡܗܰܠܟܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܗܽܘ ܣܳܥܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܟܰܕ ܪܗܶܛܘ ܒܳܬܰܪ ܚܽܘܒܳܐ ܘܡܰܛܺܝܘ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܟܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܩܳܛܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܠܰܒ̈ܥܶܠܕܒܳܒܰܘܗ̱ܝ. ܡܳܪܰܢ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܶܬܳܐ ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܙܰܕ̈ܺܝܩܶܐ: ܐܶܠܴܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܡܶܛܽܠ ܐܰܒܺܝ̈ܕܶܐ ܘܡܶܛܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܣܰܒܪܳܐ ܕܢܶܩܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܢܰܦܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ.

ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܢܺܐܚܽܘܢ ܐܰܘ ܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܠܴܐ ܡܶܛܽܠ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܐܒܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܡܳܪܰܢ ܒܰܦܓܰܪ ܕܰܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܢܺܐܬܰܪ: ܘܰܕܢܶܕܰܥ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܶܢ ܗܰܠܟ̈ܳܬܶܗ. ܡܶܠܬܶܗ ܕܶܝܢ ܕܡܳܪܰܢ ܡܰܘܕܥܳܐ: ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܐܶܬܺܝܬ ܕܶܐܩܪܶܐ ܠܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ: ܐܶܠܴܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܟܺܝܠ ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܳܪܰܢ: ܕܢܺܐܠܦܽܘܢ ܟܽܠܢܳܫ ܫܪܳܪܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܘܰܕܚܽܘܒܶܗ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܣܳܦܶܩ ܕܢܶܫܡܰܥ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܶܗ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܗܘܳܬ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܡܶܛܽܠ ܟܽܠܢܳܫ: ܕܟܽܠܢܳܫ ܢܺܐܠܰܦ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܘܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ ܘܢܺܝܚܽܘܬܶܗ: ܘܠܳܐ ܢܶܫܟܚܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܢܶܫܬܰܐܠܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܘܡܽܘܟܳܟܳܐ ܘܚܰܫܳܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܳܙܶܝܢ ܕܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܣܰܝܒܰܪ ܟܽܠ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܠܚܰܘܪܳܐ ܕܟܽܠ: ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܕܰܡܪܽܘܢ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ: ܕܶܐܢ ܡܳܪܰܢ ܡܶܛܽܠ ܥܰܘܠܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܣܰܝܒܰܪ ܟܽܠ: ܟܡܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܕܰܢܣܰܝܒܰܪ ܡܶܛܽܠ ܥܰܘܠܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܰܢ: ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܣܰܝܒܰܪ ܗܽܘ ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܕܺܝܠܰܢ܀

2

ܕܳܐܦ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܢܺܐܬܪܽܘܢ ܒܚܰܘܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܟܽܠܢܳܫ: ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܶܗ ܟܽܠܢܳܫ ܘܢܺܐܬܪܽܘܢ ܒܶܗ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܢ̈ܒܺܝܶܐ ܒܕܽܘܟܳܐ ܕܽܘܟܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܬܒܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܟܰܒܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܠܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܫܦܰܪ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܒܗܳܕܶܐ ܟܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܳܦ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܐ: ܗܰܘ ܕܪܳܚܶܡ ܠܩܰܪܺܝܒܶܗ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܶܗ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܩܰܪܺܝܒܰܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ:

ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܒܶܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܕܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܢܶܩܛܠܽܘܢ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܳܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܕܡܳܐ ܛܶܐܒܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܶܪܥܽܘܢ: ܕܡܳܢܰܘ ܠܺܝ ܡܰܠܟܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܐܺܝܙܓܰܕܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܢܒܺܝܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܩܳܛܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܒܰܙܒܰܢ ܒܣܰܝܦܳܐ ܘܒܰܙܒܰܢ ܕܠܳܐ ܣܰܝܦܳܐ: ܘܒܰܙܒܰܢ ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܒܰܙܒܰܢ ܒܒܰܪܕܳܐ. ܘܰܒܟܽܠ ܢܶܣܝ̈ܽܘܢܺܝܢ ܕܰܓܢܶܣ ܓܢܶܣ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܟܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܢ̈ܒܺܝܶܐ ܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܩܳܛܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܰܝܢ ܩܰܛܠܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܡܕܰܒܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܰܢܪܰܥܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܒܝܰܕ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܰܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܕܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܒܰܦܬܳܝܳܐ ܘܒܽܐܘܪܟܳܐ ܘܠܰܝܬ ܕܽܘܟܳܐ ܕܪܰܚܺܝܩܳܐ ܡܶܢܶܗ.

ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܟܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܢ̈ܒܺܝܶܐ: ܐܳܦ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ. ܗܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܪܗܶܛܘ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܪܰܡܝܳܐ: ܕܠܳܐ ܚܰܝܳܒ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܚܳܝܒܺܝܢ ܠܺܝ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܨܰܚܶܝܢ ܠܺܝ. ܟܰܕ ܡܶܬܝܰܐܰܒ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܳܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܡܰܢ ܕܰܫܩܰܠ ܢܺܝܪܳܟ ܒܛܰܠܝܽܘܬܶܗ: ܘܺܝܬܶܒ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗ̱ܝ ܘܰܫܬܶܩ ܘܝܰܗ̱ܒ ܒܥܰܦܪܳܐ ܦܽܘܡܶܗ: ܘܦܰܟܶܗ ܠܡܰܢ ܕܡܳܚܶܐ ܠܶܗ ܘܣܰܒܰܥ ܒܨܰܥܪܳܐ ܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܘܗܳܕܶܐ ܒܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܢܺܝܪܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ:

ܘܰܟܠܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܚܳܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܘܰܡܫܰܕܰܪ ܠܺܝ ܠܰܡ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܘܰܡܨܰܚܶܝܢ ܠܺܝ. ܐܳܦ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܡܰܪ ܕܰܣܓܺܝܘ ܡܶܢ ܣܰܥܪܳܐ ܕܪܺܝܫܝ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ ܘܣܳܢ̈ܐܰܝ ܕܡܰܓܳܢ ܘܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܛܰܠܡܶܬ ܡܦܰܢܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܣܰܒܰܪܘ ܘܣܰܟܺܝܘ ܐܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܠܣܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܬܓܠܶܐ. ܫܰܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܰܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܰܛܺܝܘ ܠܚܽܘܒܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܫܒܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ܀

3

ܘܺܐܝܬ ܕܶܝܢ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܐܚܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܳܦ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܕܫܳܠܡܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܕܚܽܘܒܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܠܳܝܛܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ ܘܠܳܐ ܡܰܒܶܐܫܳܐ: ܐܶܠܴܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܳܙܺܠ̱ܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܠܳܝܛܺܝܢ ܘܣܳܢܶܝܢ ܠܣܳܢܐܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܘܡܶܬܚܰܡܬܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܘܗܳܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܬܚܬ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܫܰܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܒܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܰܪܚܶܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܰܠܩܰܪܺܝܒܳܟ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.

ܘܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܪܳܗܛܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܟܰܕ ܡܶܬܬܢܺܝܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܚܶܡܬܳܐ ܘܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܟܰܕ ܒܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܫܠܳܡܳܐ ܘܪܳܗܛܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܳܬܪܶܗ: ܘܟܰܕ ܥܳܒܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܡܕܰܒܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܕܶܒܚ̈ܶܐ: ܘܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܒܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܥܒܰܪ ܠܶܗ ܡܶܢܰܢ ܘܒܺܝܫܬܳܐ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܢ: ܘܟܰܕ ܡܨܰܠܶܐ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܥܰܠ ܡܰܣܠ̈ܝܳܢܰܘܗ̱ܝ: ܘܟܰܕ ܡܨܰܠܶܐ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܫܳܕܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܒܓܽܘܒܳܐ ܕܰܣܝܳܢܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܠܳܐ ܬܨܰܠܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ: ܘܠܳܐ ܫܡܰܥ ܠܶܗ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܒܶܣܪܗܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܕܨܳܒܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܠܗܽܘܢ: ܘܡܳܪܝܳܐ ܟܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢ ܥܳܗܢܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ܀

4

ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܐܶܪܰܡܝܳܐ܆ ܟܠܺܝܬ ܢܰܦܫܝ ܕܠܳܐ ܐܶܦܽܘܩ ܘܶܐܠܽܘܛ ܐܶܢܽܘܢ: ܡܶܕܶܡ ܕܣܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܠܽܘܛܰܢܝ. ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܳܐ ܘܰܐܘܩܕܰܢܝ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܚܶܬ ܕܶܐܣܰܝܒܪܶܗ ܘܠܳܐ ܐܶܠܽܘܛ ܐܶܢܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܠܳܛ ܐܶܢܽܘܢ.

ܡܳܢܳܐ ܚܳܒܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܐܒܶܐܫܘ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܰܥܒܰܪܘ ܥܰܠ ܗܰܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܘܩܰܛܶܠܘ ܘܠܳܛܘ: ܡܶܕܶܡ ܕܣܳܢܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܠܽܘܛ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܢܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܥܒܰܕܘ ܡܶܕܶܡ ܕܣܳܢܶܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܥܒܰܪܘ ܥܰܠ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܕܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܥܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ؟ ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܪܶܫܝܳܢ ܗܘܰܘ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܕܠܳܐ ܢܶܬܺܝܠܶܕ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܘܢܶܥܒܶܕ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ: ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܕܰܡܝܰܬܪܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܘܰܟܡܳܐ ܚܳܪ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܠܗܳܕܶܐ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ: ܘܠܳܐ ܐܶܬܳܬ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܢܟܶܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܐܠܳܗܗܽܘܢ ܢܶܬܩܪܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ: ܠܳܐ ܒܗܶܬ ܕܢܶܩܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܐܰܝܟ ܕܰܩܪܳܐ ܠܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܛܰܝܶܒ ܠܗܽܘܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ: ܗܽܘ ܓܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܺܝܢ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܳܥܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܢܰܚܒܽܘܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ: ܘܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܣܢܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܶܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ: ܠܳܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܠܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܳܕܳܡ: ܘܶܐܠܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܥܳܐܠܺܝܢ܀

5

ܬܽܘܒ ܟܰܕ ܒܥܳܐ ܡܳܪܰܢ ܕܢܰܡܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܶܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܡܰܪܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܪܽܘܚܶܗ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܘܰܡܨܰܥܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ: ܐܶܢ ܥܳܛܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ: ܥܛܺܝܢܝ ܡܶܢ ܣܶܦܪܳܟ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܗܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܥܒܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ؟ ܐܰܝܟ ܕܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܠܶܗ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܐܶܢ ܡܰܣܟܶܠ ܗ̱ܘܳܐ: ܕܢܶܒܥܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟܰܢ ܪܳܗܛܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܠܳܐ: ܐܶܠܴܐ ܠܡܰܢ ܕܚܳܛܶܐ ܠܺܝ ܐܶܥܛܶܐ. ܘܶܐܬܟܰܫܰܦ ܡܽܘܫܶܐ ܒܚܽܘܒܶܗ: ܘܡܰܚܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܰܒܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܗܳܟܘܳܬ ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܶܒܥܶܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ: ܐܶܢ ܡܰܣܟܶܠ ܗ̱ܘܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܫܒܰܩ ܡܳܪܝܳܐ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܳܐ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒܢܰܝ̈ ܐܳܕܳܡ. ܡܳܢܳܐ ܕܳܡܶܝܢܰܢ ܕܚܳܕܶܝܢܰܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ: ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܥܰܝܺܝܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܗܽܘܢ: ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܳܐܬܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗ̱ܝ؟

ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ: ܐܰܚܬܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ: ܦܩܽܘܕ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܚܳܪܒܺܝܢ ܠܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܓܶܕܘ ܠܥܶܓܠܳܐ ܘܚܰܠܦܽܘܗ̱ܝ ܒܥܶܓܠܳܐ ܡܺܝܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܚܙܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܕܓܶܪܡܰܬ ܠܳܗ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܰܘܬܰܪ ܡܶܕܶܡ ܐܶܢ ܒܳܥܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܥܒܰܕ ܠܗܽܘܢ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܣܳܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܶܥܒܶܕ ܠܶܗ ܐܶܢ ܚܳܛܶܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܡܶܠܰܬ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܰܘ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܘܟܰܕ ܚܪܰܒ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܥܡܳܠܺܝܩ: ܐܰܚܬܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܰܥܒܰܕ ܡܶܕܶܡ ܕܣܳܢܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܶܥܒܶܕ ܠܶܗ ܘܠܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒܢܰܝ̈ ܐܳܕܳܡ. ܒܗܰܘ ܓܶܝܪ ܙܰܒܢܳܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܒܶܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀

6

ܐܳܦ ܝܺܗ̱ܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܰܪܫܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܡܰܣܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܫܰܒܛܳܐ ܐܰܬܽܘܪܳܝܳܐ: ܘܪܳܕܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܶܗ. ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܫܪܳܐ ܡܳܪܰܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ: ܘܫܰܝܶܢ ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܶܗ ܡܳܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܘܡܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܒܰܛܶܠ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܡܶܢ ܣܰܘܦܶܝ̈ܗ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܠܳܐ ܐܳܬܽܘܪܳܝܳܐ ܐܶܢ ܡܶܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܰܢ ܡܥܺܝܪ ܠܶܗ: ܘܠܳܐ ܪܗܽܘܡܳܝܳܐ ܐܶܢ ܢܳܚܶܬ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܰܚܶܬ ܠܶܗ: ܘܠܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܢ ܐܳܙܶܠ ܛܳܐܶܢ ܛܢܳܢܳܐ ܘܩܳܛܶܠ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܳܪܰܢ ܡܫܰܕܰܪ ܠܶܗ: ܐܶܠܴܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܫܬܰܥܠܝܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܒܟܽܠܗܽܘܢ.

ܡܳܪܰܢ ܓܶܝܪ ܥܒܰܕ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܐܳܕܳܡ ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܝܢܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܡ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ: ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܰܒ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܕܶܐܢ ܐܺܝܬ ܠܐܢܳܫ ܥܰܠ ܚܰܒܪܶܗ ܪܽܘܥܳܡܳܐ ܫܒܽܘܩܘ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܒܰܩ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܶܠܽܘ ܗܶܢܽܘܢ ܨܒܰܘ ܕܢܶܥܒܪܽܘܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ: ܡܳܪܰܢ ܝܰܘܡܳܢ ܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܗ̱ܽܘ ܡܶܢ ܨܒܽܘܬ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܡܰܩܪܒܺܝܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܡܰܢ ܕܡܶܫܬܰܥܠܶܐ ܥܰܠ ܚܰܒܪܶܗ ܣܳܚܶܦ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܡܰܢ ܕܰܡܪܺܝܡ ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܚܰܒܪܶܗ ܠܳܐ ܙܳܟܶܐ.

ܡܪܺܝܡܺܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܐܺܝܕܰܝܗ̈ܽܘܢ ܥܰܠ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܒܚܰܪܒܳܐ ܘܡܶܬܚܰܪܒܺܝܢ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ: ܘܰܒܗܰܘ ܕܳܐܬܶܐ ܡܶܫܬܰܢܩܺܝܢ: ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܐܰܩܺܝܡܘ ܥܰܠ ܫܰܝܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܥܰܠ ܕܰܐܩܺܝܡܘ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܛܶܠ ܗܽܘ ܡܶܢ ܣܰܘܦܶܝ̈ܗ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܕܶܐܢ ܠܰܕܡܳܐ ܨܗܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܗܳܐ ܠܟܽܘܢ ܕܶܡܝ: ܐܶܫܬܰܘ ܘܰܚܝܰܘ: ܘܠܳܐ ܬܶܫܬܽܘܢ ܕܡܳܐ ܚܰܕ ܕܚܰܕ ܘܰܬܡܽܘܬܽܘܢ. ܘܩܰܛܠܽܘܗ̱ܝ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܕܡܶܗ ܘܠܳܐ ܒܳܗܬܺܝܢ ܘܗܳܐ ܫܳܬܶܝܢ ܬܽܘܒ ܕܡܳܐ ܕܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܡܶܕܶܡ ܕܰܣܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܐܣܠܺܝ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܀

7

ܐܳܦ ܕܰܘܺܝܕ ܪܗܶܛ ܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܰܫܠܶܡ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܫܳܐܽܘܠ ܪܳܕܽܘܦܶܗ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܠܳܐ ܩܰܛܠܶܗ ܘܰܦܪܰܥ ܠܶܗ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܚܠܳܦ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܦܰܩܶܕ ܕܰܘܺܝܕ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܕܰܢܕܽܘܢܺܝܘܗ̱ܝ ܠܫܰܡܥܺܝ: ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܠܶܠ ܒܦܽܘܡܶܗ ܕܰܒܝܰܕ ܗܰܘ ܕܺܝܢܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܢܶܬܢܰܩܰܡ ܡܶܢܶܗ ܕܫܰܡܥܺܝ ܟܽܠ ܕܰܛܠܰܡ: ܘܢܶܥܒܶܕ ܕܺܝܢܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܢ ܕܪܰܓܺܝܙ ܥܰܠ ܚܰܒܪܶܗ: ܠܡܰܘܬܳܐ ܡܶܬܕܟܰܪ ܘܡܰܥܒܰܪ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ:

ܗܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܢܒܺܝܳܐ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܒܡܰܘܬܶܗ ܩܳܛܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܟܰܕ ܡܨܰܚܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܫܰܡܥܺܝ: ܫܳܒܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ: ܟܰܕ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܳܗ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܗ̱ܘܳܐ؟ ܚܳܣ. ܘܶܐܢ ܫܰܡܥܺܝ ܨܰܚܝܶܗ: ܝܽܘܐܳܒ ܕܰܥܒܰܕ ܩܪ̈ܳܒܰܘܗ̱ܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܠܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ: ܗܽܘ ܐܳܙܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗ̱ܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܕܩܳܡܘ ܒܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܠܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܠܴܐ ܐܶܢ ܥܒܰܪܘ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܘܰܚܛܰܘ. ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕ ܠܶܗ ܝܽܘܐܳܒ ܠܕܰܘܺܝܕ: ܕܦܰܩܶܕ ܕܠܳܐ ܬܶܚܽܘܬ ܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ؟

ܐܶܠܴܐ ܗܳܕܶܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ: ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܒܰܕ ܕܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܒܡܶܠܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ: ܘܒܺܐܝܕܰܘܗ̱ܝ̈ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܥܒܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܬܒܰܥܬܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܫܰܡܥܺܝ ܕܠܳܛ ܘܰܛܠܰܡ ܠܗܰܘ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ: ܘܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܝܽܘܐܳܒ ܗܰܘ ܕܶܐܫܰܕ ܕܡܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܬܢܰܩܰܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܝܰܕ ܫܠܶܝܡܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܢܰܩܰܡ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܐ ܡܶܢ ܕܰܗܘܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܒܶܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܶܐܬܪܰܥܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܒܰܒܪܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܳܐ: ܐܶܠܽܘ ܕܳܚܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܘܤܳܛܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ: ܘܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܘܡܶܫܬܟܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܕ ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܡܳܪܰܢ ܩܳܛܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܒܺܝܫ̈ܺܝܢ: ܘܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܛܳܒ̈ܶܐ ܠܳܐ ܐܳܬܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܗܳܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܐܶܠܴܐ ܚܢܰܢ ܗ̱ܽܘ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܢܳܚܺܝܢܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܟܽܠܰܢ ܡܰܪܓܙܺܝܢܰܢ ܘܡܰܝܬܶܝܢܰܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܟܽܠܰܢ ܚܰܕ ܥܰܠ ܚܰܕ ܘܥܰܠ ܢܰܦܫܰܢ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܣܳܝܦܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܝܰܘܡܳܢ ܠܐ̱ܢܳܫ ܕܢܶܥܒܶܕ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܛܰܢܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܙܰܒܢ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ܀

8

ܐܳܦ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܪܗܶܛ ܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܰܕܢܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܚܽܘܒܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܥܳܒܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܡܬܰܪܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܘܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܠܟܽܠ ܕܰܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܡܛܰܪܰܦ ܘܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܕܰܢܫܰܡܫܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܶܠܴܐ ܗܽܘ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܘܳܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܥܒܰܕܘ ܠܟܽܘܢ ܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ ܒܡܰܫ̈ܟܢܰܝܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܶܫܟܳܪ̈ܰܝܟܽܘܢ: ܘܡܶܬܕܰܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܡܳܪܰܢ: ܘܰܡܫܺܝܓ ܗ̱ܘܳܐ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܰܐܟܣ̈ܢܳܝܶܐ: ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܠܳܐ ܟܬܰܒ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܚܳܪ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܕܡܰܕܢܰܚ ܫܶܡܫܶܗ ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܘܥܰܠ ܟܳܦܪ̈ܰܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܣܕܽܘܡ ܘܥܰܠ ܕܰܐܟܘܳܬܳܗ: ܘܰܗܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ: ܘܰܐܕܢܰܚ ܚܽܘܒܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠܢܳܫ: ܟܰܕ ܡܰܒܶܙ ܗ̱ܘܳܐ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܡܶܛܽܠ ܣܢ̈ܺܝܩܶܐ: ܘܟܰܕ ܕܳܒܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܡܶܢܶܗ: ܘܣܳܓܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܘܡܶܬܡܰܟܰܟ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܘܫܳܐܶܠ ܒܰܫܠܳܡܗܽܘܢ ܘܩܳܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪ̈ܰܝ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ.

ܘܰܒܕܽܘܟܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܐܰܚܬܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܡܰܚܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܘܰܠܒ̈ܺܝܫܶܐ ܘܫܰܕܪܶܗ ܐܰܝܟ ܕܠܰܢ̈ܒܺܝܶܐ: ܘܶܐܙܰܠ ܚܪܰܒ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܕܶܐܬܥܰܠܰܠܘ ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܘܰܕܢܶܕܰܥ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܰܕܪܶܗ: ܐܰܪܥܶܗ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܪܕܰܦ ܥܰܡ̱ܡ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܒܐ̱ܢܳܫܳܐ ܙܥܽܘܪ̈ܰܝ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܕܰܐܓܪܳܟ ܛܳܒ ܣܰܓܺܝ ܕܶܐܙܰܠܬ ܒܡܶܠܰܬܝ ܘܶܐܬܰܝܬ ܒܡܶܠܰܬܝ: ܘܠܳܐ ܐܶܬܝܰܥܰܢܬ ܥܰܠ ܒܶܙܬܳܐ. ܐܳܦ ܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܐܰܪܥܶܗ ܒܠܰܚܡܳܐ ܘܰܒܚܰܡܪܳܐ ܘܒܰܪܟܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܛܰܪ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ܀

10

ܐܳܦ ܐܶܠܺܝܫܰܥ ܪܗܶܛ ܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܟܰܕ ܐܰܘܟܶܠ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܐܫܩܺܝ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܕܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܠܶܗ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܗܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܶܢ ܕܶܐܫܬܰܪܺܝܘ.

ܘܰܒܕܽܘܟܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܐܰܚܬܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܡܶܢ ܚܽܘܒܳܐ: ܘܰܥܒܰܕ ܠܗܳܠܶܝܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܣܳܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܶܥܒܶܕ ܠܶܗ ܐܶܢ ܡܰܣܟܶܠ. ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ: ܥܒܰܕ ܠܗܽܘܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܚܠܳܦ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܝܳܐܶܐ ܠܡܰܢ ܕܒܳܥܶܐ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܰܓܚܶܟܘ ܘܶܐܡܰܪܘ: ܣܰܩ ܩܪܳܚܳܐ: ܘܰܥܒܰܕ ܠܗܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܚܽܘܒܳܐ ܘܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܐܶܠܴܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܶܐܠܺܝܫܰܥ ܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ: ܒܗܳܝ ܕܰܐܘܟܶܠ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܘܰܕܩܰܛܶܠ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܗ̱ܽܘ ܕܡܳܪܝܳܐ.

ܐܺܝܬ ܗܳܟܺܝܠ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܚܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܢ̈ܒܺܝܶܐ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܡܶܢ ܚܽܘܒܳܐ: ܘܫܰܪܟܳܐ ܪܳܗܛܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܘܶܐܢ ܗ̱ܽܘ ܕܶܐܙܕܟܺܝܘ ܒܕܽܘܟܳܐ ܕܽܘܟܳܐ ܘܰܥܒܰܪܘ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܐܰܟܶܣ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܬܝܰܕܥܰܬ ܕܰܐܣܟܶܠܘ: ܘܰܐܫܺܝܓܘ ܣܰܟܠ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܘܰܣܠܶܩܘ ܠܚܽܘܒܳܐ ܘܶܐܫܬܰܪܰܪܘ܀

12

ܘܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܕܳܪܶܗ ܗܳܟܰܢ ܥܒܰܕܘ ܘܣܰܝܒܰܪܘ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܐܰܒܶܐܫܘ ܠܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܣܳܢܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܰܒܶܐܫ ܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܣܳܢܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܐܝܟ ܕܨܳܒܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܶܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕܘ ܗܶܢܽܘܢ ܠܟܽܠܢܳܫ: ܠܡܰܢ ܕܰܐܛܶܐܒ ܠܗܽܘܢ ܘܰܠܡܰܢ ܕܰܐܒܶܐܫ ܠܗܽܘܢ: ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܡܰܥܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܕܢܰܒܶܐܫܽܘܢ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܘܣܰܟܺܝܘ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܰܝܢܳܐ ܒܝܰܘܡܰܝܗ̈ܽܘܢ: ܘܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ ܘܢܶܫܬܰܡܠܽܘܢ ܒܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ: ܘܟܶܢ ܢܶܦܩܽܘܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ:

ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܫܰܝܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܒܶܗ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܚܙܰܐܽܘܗ̱ܝ ܠܫܰܝܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܕ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܫܰܐܶܠܘ ܒܰܫܠܳܡܶܗ ܘܶܐܬܝܰܐܰܒܘ ܠܶܗ. ܘܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ: ܕܗܳܝ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܐ̱ܢܳܐ ܕܺܐܬܶܐ ܐܶܥܒܶܕ: ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ ܠܟܽܘܢ: ܡܳܐ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܠܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ: ܐܳܦ ܠܟܽܘܢ ܓܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܟܺܝܬܽܘܢ ܠܺܝ ܘܰܪܗܶܛܬܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܗܳܝ ܕܰܢܦܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܳܗ ܐܳܕܳܡ ܐܰܒܽܘܟܽܘܢ: ܡܰܣܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܘܠܰܐܒܽܘܟܽܘܢ ܐܳܕܳܡ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܢܦܰܠܬܽܘܢ ܡܶܢܶܗ.

ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܐܶܬܒܰܝܰܐܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܙܰܕ̈ܺܝܩܶܐ: ܘܰܫܟܶܒܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܩܰܠܘ ܡܽܘܠܟܳܢܗܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡ̈ܺܝܕܰܘܗ̱ܝ: ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܙܰܕ̈ܺܝܩܶܐ ܣܰܟܺܝܘ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܫܰܝܢܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܚܳܙܶܝܬܽܘܢ ܘܠܳܐ ܚܙܰܘ: ܘܰܠܡܶܫܡܰܥ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ: ܐܶܠܴܐ ܐܶܠܽܘ ܐܰܘܕܺܝܘ ܒܺܝ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܥܶܒܕܶܬ ܫܰܝܢܳܐ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܰܟܘܳܬܟܽܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܀

13

ܚܪܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܕ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܠܥܰܡ̱ܡ̈ܶܐ ܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ: ܕܢܶܕܚܠܽܘܢ ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܒܶܗ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܶܬܛܦܺܝܣܘ ܡܶܛܽܠ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܚܰܪܡܳܐ: ܘܰܢܦܰܠܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܚܰܪܒܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܘܰܙܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܩܛܺܝܪܳܐ ܕܚܽܘܒܶܗ ܘܰܕܡܽܘܟܳܟܶܗ: ܘܰܐܦܢܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܦܝܳܣܳܐ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ: ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܕܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܶܐܫܬܰܝܰܢ ܡܳܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܘܡܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܡܶܢ ܚܽܘܒܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܪܰܕܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܩܰܫܝܽܘܬ ܠܶܒܗܽܘܢ:

ܐܶܡܰܪ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܠܰܓܒܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܺܐܬܶܐ ܘܶܐܓܡܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܟܽܠܶܗ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܐܶܬܓܡܰܪܘ: ܠܰܘ ܕܰܒܨܺܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢܟܽܘܢ ܕܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ: ܐܶܠܴܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܒܝܰܘܡܰܝܗ̈ܽܘܢ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܡܰܥܒܕܳܐ: ܕܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ.

ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܕܠܰܝܬ ܠܰܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܩܰܕܶܡ ܚܙܳܐ ܕܒܶܠܥܳܕܰܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ. ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ: ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܚܢܰܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܰܡ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܡܣܰܪܗܶܒ ܕܰܢܓܰܡܪܰܢ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܠܗܽܘܢ ܩܕܳܡܰܝܢ. ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܝܰܘܡܳܢ: ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ: ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܓܡܰܪܘ ܡܶܢ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܠܥܺܝܢ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܐܶܬܓܡܰܪܘ: ܥܰܠ ܕܪܳܗܛܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܳܬܰܪ ܚܽܘܒܳܐ ܘܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ. ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܣܳܠܶܩ ܐ̱ܢܳܫ ܠܚܽܘܒܳܐ: ܘܡܶܢ ܚܽܘܒܳܐ ܡܶܬܥܰܠܶܐ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ܀

14

ܫܰܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܟܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܬܓܡܰܪ ܒܗܳܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܘܟܶܢ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ: ܠܳܐ ܡܶܬܓܡܰܪ ܒܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ: ܐܶܠܴܐ ܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܪܶܗܛܶܗ ܝܳܪܬܺܝܢ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܰܠܬܰܚܬ: ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܚܰܝ̈ܠܬܳܢܶܐ ܕܫܳܩܠܺܝܢ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܘܰܡܫܰܝܢܺܝܢ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܘܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܡܶܫܬܟܰܚ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܳܐ ܕܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܘܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ ܕܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ: ܐܰܘ ܒܗܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܡܰܚܒܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܰܚܶܒ ܕܠܳܐ ܫܓܽܘܫܝܳܐ:

ܘܟܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܒܕܰܪܓܶܗ. ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܕܶܝܢ ܡܶܣܬܰܪܰܩ ܠܶܗ ܘܡܶܬܩܰܕܰܫ: ܡܩܰܒܶܠ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܘܡܶܬܓܡܰܪ. ܘܚܰܘܺܝ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܣܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܥܺܕ̱ܬܳܐ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܬܳܢܶܐ ܘܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܘܰܡܒܰܢ̈ܝܳܢܶܐ ܘܰܡܥܰܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܕܳܐܣܝܽܘܬܳܐ. ܘܚܰܘܺܝ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܗ̱ܽܘ ܕܰܪܓܳܐ ܡܶܢ ܕܰܪܓܳܐ: ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܗ̱ܽܘ ܓܶܝܪ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܐܶܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܕܣܳܡ ܐܰܠܗܳܐ ܒܥܺܕ̱ܬܳܐ.

ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܘܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ: ܐܰܟܚܕܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܙܳܪܽܘܥܳܐ ܘܚܳܨܽܘܕܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܢܶܚܕܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ: ܘܚܳܕܶܝܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܟܽܠ ܕܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ܀

15

ܝܰܘܡܳܢ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܫܰܝܶܢ ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܶܗ ܡܳܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܘܡܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܐܳܦ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܬܛܦܺܝܣܘ ܒܝܰܕ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܒܝܰܕ ܡܳܪܰܢ ܘܰܫܠ̈ܺܝܚܰܘܗ̱ܝ ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܘܰܒܝܰܕ ܚܰܝ̈ܠܬܳܢܶܐ ܘܰܒܝܰܕ ܡܚܰܦ̈ܛܳܢܶܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܟܽܠܢܳܫ ܕܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܐܰܘ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܐܰܘ ܠܳܐ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ: ܐܰܘ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܐܰܘ ܒܥܰܘܠܳܐ. ܐܶܬܟܪܶܙ ܠܶܗ ܝܰܘܡܳܢ ܡܳܪܰܢ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܰܐܒܳܐ ܐܰܘ ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܰܒܪܳܐ ܐܰܘ ܒܪܽܘܚܳܐ ܘܶܐܢ ܛܳܒܳܐܺܝܬ ܐܰܘ ܠܳܐ ܛܳܒܳܐܺܝܬ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ: ܐܶܠܴܐ ܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܪ̈ܡܶܐ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܕܡܳܐ ܛܶܐܒܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.

ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܫܬܰܝܰܢ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܗܳܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ: ܐܳܦܶܢ ܠܳܐ ܕܟܶܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܥܰܕ ܐܳܬܶܐ ܕܺܝܢܳܐ ܥܬܺܝܕܳܐ ܘܦܳܪܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕܰܘܗ̱ܝ̈ ܘܰܐܝܟ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܣܢܺܝܩ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܝܰܘܡܳܢ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܛܢܳܢܳܐ ܘܢܶܪܕܶܐ ܒܶܗ ܠܐ̱ܢܳܫ ܕܡܰܪܫܰܥ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܪܳܕܶܐ ܝܰܘܡܳܢ ܠܡܰܢ ܕܡܰܣܟܶܠ ܒܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܕܰܥܘ ܠܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̱ܡ̈ܶܐ: ܕܺܐܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܕܰܡܡܺܝܬ ܘܡܰܚܶܐ.

ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܣܢܺܝܩ ܡܳܪܝܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܕܰܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܠܳܐ ܡܰܢ ܩܳܛܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܡܰܢ ܡܰܚܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܩܳܛܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܐ ܐܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܛܶܠ ܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܶܢ ܦܬܰܟܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܗܳܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܣܳܒܪܺܝܢ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܩܰܛܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ ܘܬܰܡܳܢ ܡܰܣܓܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܒܳܥܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܡܰܚܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܪܳܢܶܝܢ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܚܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ ܘܬܽܘܒ ܡܰܣܓܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܪܳܚܡܺܝܢ ܠܗܽܘܢ: ܘܗܳܘܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܣܪܺܝܩܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܰܢ ܪܳܕܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܶܬܪܕܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܽܘ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ: ܕܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܕܚܽܘܒܶܗ ܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܚܰܪܒܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀

19

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܢܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܕܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܚܽܘܒܗܽܘܢ ܘܰܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܗܽܘܢ. ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܕܶܝܢ ܘܺܐܝܣܚܳܩ ܪܗܶܛܘ ܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܕܒܰܪܘ ܢܶܫܰܝܗ̈ܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܨܰܘ ܘܠܳܐ ܐܶܬܟܰܬܰܫܘ: ܘܟܰܕ ܫܩܰܠܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܝܰܪܕܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܠܳܐ ܢܨܰܘ ܘܠܳܐ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ: ܘܰܚܛܽܘܦܝܳܐ ܕܢܶܟܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܣܰܝܒܰܪܘ: ܘܠܳܐ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܐ ܒܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܒܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܽܘܒܳܐ ܘܪܶܚܡܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.

ܘܶܐܠܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܣܬܰܪܰܩܘ ܡܶܢ ܢܶܫܰܝܟ̈ܽܘܢ: ܘܰܫܒܽܘܩܘ ܩܶܢܝܳܢܟܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܠܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ: ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕܘ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܟܰܕ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܦܽܘܩܘ ܡܶܢ ܐܰܪܥܟܽܘܢ: ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܙܶܠܘ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܺܐܡܰܪ ܠܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܘܰܡܚܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܟܰܕ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܒܳܙܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ: ܘܛܳܠܡܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܘܕܳܒܪܺܝܢ ܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܫܰܠܡܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܗܰܘ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܠܶܗ: ܘܡܶܛܽܠ ܕܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܢܝܰܩܪܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܡܰܚܒܺܝܢ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܙܰܠܘ ܚܰܕܝܳܐܺܝܬ. ܐܳܦ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܕܒܚܽܘܢ ܚܰܕܝܳܐܺܝܬ ܕܳܒܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܒܺܝܥܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܪܶܚܡܬܶܗ ܒܠܶܒܗܽܘܢ: ܘܨܒܶܝܳܢܶܗ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܟܽܠ ܕܦܳܩܶܕ ܠܗܽܘܢ.

ܘܶܐܠܽܘ ܨܒܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܫܒܽܘܩܘ ܢܶܫܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܩܶܢܝܳܢܟܽܘܢ: ܘܬܰܘ ܙܶܠܘ ܐܰܟܪܙܽܘܢܝ ܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܐܡܰܪ ܠܟܽܘܢ: ܦܫܺܝܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܫܒܩܽܘܢ ܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܗܽܘܢ: ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܰܕ ܚܳܐܶܝܢ: ܘܢܶܟܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܶܝܬ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܣܰܓܺܝ ܕܠܺܝܠܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܕܙܶܠܘ ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܠܟܽܘܢ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܕܡܶܬܕܰܒܪ̈ܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܕܢܶܨܛܰܥܪ̈ܳܢ ܠܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܢܶܬܕܰܒܚܽܘܢ ܩܕܳܡ ܪ̈ܰܚܡܰܝܗܽܘܢ ܘܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܕܡܶܬܒܙܶܙ ܗ̱ܘܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܠܶܗ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܡܚܰܡܣܢܺܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܐܶܠܴܐ ܟܽܠܶܗ ܕܰܟܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܣܽܘܪܳܩܳܐ ܘܡܶܢ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܬܽܘܒ ܚܰܘܪܳܐ ܠܟܽܠ ܕܡܶܙܕܰܘܰܓ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ: ܕܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܕܰܒܪܽܘܢ܀

21

ܐܳܦ ܝܰܘܣܶܦ ܪܗܶܛ ܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܟܰܕ ܦܪܰܥ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܚܠܳܦ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܥܰܘ ܕܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܙܒܰܢܬܳܐ ܘܬܰܪ̈ܬܶܝܢ: ܘܡܳܪܝܳܐ ܦܰܨܝܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܙܰܒܢܽܘܗ̱ܝ ܠܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܘܣܰܝܒܰܪ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ: ܘܶܐܬܐܶܣܰܪ ܒܣܽܘܛܡ̈ܶܐ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܘܰܒܦܰܪ̈ܙܠܶܐ ܥܶܠܰܬ ܢܰܦܫܶܗ: ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܘܰܦܪܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܚܠܳܦ ܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܚܰܕ ܠܗܽܘܢ ܐܰܟܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ.

ܐܳܦ ܒܕܽܘܟܳܐ ܟܬܺܝܒ: ܕܟܰܕ ܥܒܰܕ ܠܗܽܘܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ: ܗܶܢܽܘܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܦܰܪܥܽܘܗ̱ܝ ܘܶܐܬܪܡܺܝܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ. ܘܗܽܘ ܣܰܝܒܰܪ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܦܳܠܚܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܒܶܐܫ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܠܴܐ ܐܰܛܶܐܒ ܠܗܽܘܢ ܘܶܐܬܢܰܨܰܚ ܘܰܙܟܳܗ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܟܽܠ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܥܢܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܶܬܰܘ ܒܳܥܶܝܢ ܡܶܢܶܗ: ܕܰܡܦܰܩܳܕܽܘ ܦܰܩܶܕ ܐܰܒܽܘܢ ܟܰܕ ܡܳܐܶܬ: ܕܶܐܡܰܪܘ ܠܝܰܘܣܶܦ ܒܶܪܝ: ܫܒܽܘܩ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܕܰܐܚܰܝ̈ܟ: ܡܶܛܽܠ ܕܣܳܒܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܰܐܚܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܟܬܳܐ ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܡܰܒܶܐܫ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܪܺܝܡ ܝܰܘܣܶܦ ܩܳܠܶܗ ܒܚܶܢ̈ܓܳܬܳܐ ܘܰܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܕܗܶܢܽܘܢ ܩܳܛܽܘܠܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܠܳܐ ܬܶܕܚܠܽܘܢ ܡܶܢܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܚܶܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܝܺܕܰܥܘ ܕܪܳܚܡܶܗ ܗ̱ܽܘ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܘܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܢܳܛܰܪ. ܕܰܐܝܟ ܕܗܽܘ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ: ܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗ̱ܝ ܡܰܣܓܶܝܢ ܪܳܚܡܽܘܬܗܽܘܢ.

ܐܰܝܟܰܢ ܓܶܝܪ ܕܡܰܕܢܰܚ ܗܽܘ ܫܶܡܫܶܗ: ܘܡܰܚܶܬ ܡܶܛܪܶܗ ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܗܳܟܰܢ ܡܰܕܢܚܺܝܢ ܐܳܦ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗ̱ܝ ܚܽܘܒܗܽܘܢ ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܕܡܶܫܬܰܥܠܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܰܟܶܐܒܺܝܢ ܠܶܒܳܐ ܕܰܐܚܰܝܗ̈ܽܘܢ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܣܳܚܶܦ ܠܗܽܘܢ ܒܕܽܘܟܳܐ ܕܽܘܟܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܐܳܦ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ: ܐܶܠܽܘ ܕܶܝܢ ܚܢܰܢ ܬܪܺܝܨܺܝܢܰܢ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܣܺܝܡܰܐ ܗ̱ܘ ܘܛܳܒܳܐ: ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܀

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܬܶܫܥܳܐ: ܕܥܰܠ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܚܽܘܒܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/196
Source:
Robert Kitchen (ed.), The Syriac Book of Steps vol. 1 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12 (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2009) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 31, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Memra 9: On Uprightness and the Love of the Upright and the Prophets - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܬܶܫܥܳܐ ܥܰܠ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܚܽܘܒܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ” based upon Robert Kitchen (ed.), The Syriac Book of Steps vol. 1 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12 (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2009), Digital Syriac Corpus, last modified May 31, 2017, https://syriaccorpus.org/196.
Bibliography:
Memra 9: On Uprightness and the Love of the Upright and the Prophets - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܬܶܫܥܳܐ ܥܰܠ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܚܽܘܒܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ.” In The Syriac Book of Steps, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/196.

Show Citation Styles