Memra 10 - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
3

ܢܣܺܝܡ ܗܳܟܺܝܠ ܡܰܦܩܳܢܰܢ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܘܢܶܚܙܶܐ ܡܳܢܳܐ ܐܳܙܶܠ ܥܰܡܰܢ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܠܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܠܛܽܘܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܐܰܘ ܠܰܐܬܪܳܐ ܩܰܪܺܝܒܳܐ ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܕܢܺܐܙܰܠ ܕܠܳܐ ܙܘ̈ܳܕܶܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ: ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܠܐ̱ܢܳܫ ܕܢܶܙܒܰܢ ܘܰܢܙܰܒܶܢ ܘܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܫ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܘܢܺܐܚܶܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܗܳܪܟܳܐ: ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܠܐ̱ܢܳܫ ܡܳܐܐ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ: ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܕܰܕܠܳܐ ܙܘ̈ܳܕܶܐ ܢܶܚܙܽܘܩ: ܐܰܝܟܰܢ ܢܺܐܙܰܠ ܠܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ؟

ܕܶܐܢ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܠܳܐ ܐܳܙܶܠ ܥܰܡܶܗ: ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܬܰܡܳܢ: ܐܶܠܴܐ ܒܳܝܫܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܕܢܶܬܡܰܟܰܟ ܒܠܶܒܰܢ ܘܰܒܦܰܓܪܰܢ ܕܰܒܠܶܒܰܢ ܢܶܬܺܝܕܰܥ ܡܽܘܟܳܟܰܢ ܘܫܽܘܥܒܳܕܰܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܰܒܦܰܓܪܰܢ ܢܶܬܓܠܶܐ ܡܽܘܟܳܟܰܢ ܘܫܽܘܥܒܳܕܰܢ ܠܟܽܠܢܳܫ: ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܬܶܬܺܝܕܰܥ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܟܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.

ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܫܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܠܶܒܶܗ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܡܰܓܗܶܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܠܶܒܶܗ ܘܠܳܐ ܡܰܓܗܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܘܠܶܒܶܗ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ: ܠܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܡܽܘܟܳܟܶܗ ܘܠܳܐ ܡܰܠܶܦ ܠܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܫܳܐܶܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܕܰܠܒܰܪ ܘܡܰܓܗܶܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܦܰܓܪܶܗ: ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܫܳܦܰܪ ܘܠܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܠܶܒܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܫܬܰܡܰܫ: ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚ̈ܰܙܝܳܢ.

ܐܶܠܴܐ ܐܶܢ ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܘܢܰܠܶܦ ܘܢܶܬܩܪܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ: ܗܘܰܝܢ ܡܫܺܝܓܺܝܢܰܢ ܘܡܳܪܩܺܝܢܰܢ ܓܰܘܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܳܝܳܐ ܘܒܰܪܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܓܰܘܳܝܳܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܫܘܶܝܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܰܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ. ܢܨܽܘܡܽܘܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܡܶܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܘܡܶܢ ܟܽܠܳܗ ܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܕܰܠܒ̈ܽܘܫܶܐ ܘܰܕܦܽܘܢܳܩ̈ܶܐ ܕܥܽܘܡܪܳܐ ܘܰܢܨܽܘ̈ܡܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ ܘܡܶܢ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܰܚܣܳܡܳܐ ܘܰܛܢܳܢܳܐ ܘܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܘܪܽܘܓܙܳܐ ܐܳܦ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܘܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܒܺܝܫ ܘܕܳܡܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ܀

4

ܢܳܟܝܳܐ ܓܶܝܪ ܠܰܥܒܽܘܬܳܐ ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܚܠܺܝܡܺܝܢ: ܘܢܳܟ̈ܝܳܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܒܺܝܫ ܠܢܰܦܫܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܡܶܬܢܰܟܝܳܐ ܢܰܦܫܳܐ: ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܬܢܟܶܐ: ܘܶܐܢ ܢܶܬܢܟܶܐ ܦܰܓܪܳܐ: ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܬܢܰܟܝܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܕܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܠܒܰܪ: ܘܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܠܒܰܪ ܕܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܠܓܰܘ: ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܕܬܶܬܓܡܰܪ ܘܬܶܨܛܰܠܰܠ: ܗܰܪܛ ܒܳܬܰܪ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ ܘܒܳܬܰܪ ܫܰܦܝܽܘܬܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕ ܒܚܰܕ ܙܳܟܶܝܢ: ܘܚܰܕ ܒܚܰܕ ܚܳܝܒܺܝܢ ܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ. ܘܰܐܟܚܕܳܐ ܡܶܫܬܰܒܚܺܝܢ ܘܰܐܟܚܕܳܐ ܡܶܬܓܢܶܝܢ ܘܰܐܟܚܕܳܐ ܡܶܬܢܺܝܚܺܝܢ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܢܛܰܪܘ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܒܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܒܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ.

ܐܶܠܴܐ ܢܶܬܡܰܟܰܟ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܩܕܳܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܚܳܙܶܝܢܰܢ ܠܡܳܪܰܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗ̱ܝ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟܘ ܘܺܝܪܶܒܘ ܡܶܛܽܠ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܗܽܘܢ: ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܣܓܶܕ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܗܰܘ ܕܒܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܩܛܠܶܗ: ܘܡܰܟܶܟ ܢܰܦܫܶܗ ܘܦܰܓܪܶܗ ܘܰܣܓܶܕ ܠܶܗ ܙܰܒ̈ܢܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܡܳܪܰܢ ܒܦܰܓܪܶܗ ܘܰܒܪܽܘܚܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܢ ܢܰܠܶܦ: ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܒܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܒܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܨܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܠܒܽܘܫܳܐ ܡܨܰܒܬܳܐ ܘܡܶܢ ܟܽܠܳܗ ܓܰܐܝܽܘܬܳܐ: ܘܨܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܣܝܳܬܳܐ ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܢܳܩ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܬܺܐܨܦܽܘܢ ܠܰܡ ܕܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܕܡܳܢܳܐ ܬܶܠܒܫܽܘܢ ܘܠܳܐ ܕܰܢܦ̈ܫܳܬܟܽܘܢ ܕܡܳܢܳܐ ܬܶܬܰܪܣܽܘܢ. ܢܰܦܫܳܐ ܠܰܡ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܠܒܽܘܫܳܐ܀

5

ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܗܳܪܟܳܐ ܒܥܰܡܠܳܐ ܘܰܒܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܢܨܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܩܶܛܪ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܘܡܶܢ ܡܶܐܣܰܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܢܶܟܠܳܐ ܘܢܶܫܪܽܘܢ ܟܒ̈ܺܝܫܶܐ ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܘܰܢܨܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܛܠܽܘܡܝܳܐ ܘܡܶܢ ܥܫܽܘܩܝܳܐ ܘܡܶܢ ܥܳܠܽܘܒܽܘܬܳܐ ܘܡܶܢ ܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܘܡܶܢ ܪܶܒܺܝܬܳܐ ܘܡܶܢ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܡܶܢ ܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܘܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܣܢܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܕܠܳܐ ܢܶܬܚܰܬܡܽܘܢ ܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ: ܐܶܠܴܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܟܽܠ ܨܒܽܘ ܘܢܶܚܬܡܽܘܢ ܟܽܠ ܟܺܐܒ̈ܺܝܢ.

ܘܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܠܟܽܠܢܳܫ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܟܽܠܢܳܫ: ܕܬܶܩܨܶܐ ܠܰܡ ܠܰܚܡܳܟ ܠܟܰܦܢܳܐ: ܘܠܰܐܟܣ̈ܢܳܝܶܐ ܬܰܥܶܠ ܠܒܰܝܬܳܟ ܘܰܠܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ ܬܶܬܶܠ ܬܰܟܣܺܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢ ܒܰܪ ܒܶܣܪܳܟ. ܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܡ ܬܶܥܒܶܕ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܬܟܶܠ ܕܰܐܘܬܒܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܥܽܘܫܢܶܗ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܢܰܣܒܰܥ ܢܰܦܫܳܟ ܒܕܽܘܗܳܢܳܐ ܘܢܰܕܢܰܚ ܠܳܟ ܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܐܰܝܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܐܰܝܟ ܠܰܡܦܺܐܕܳܐ ܬܶܕܠܰܩ ܘܢܰܕܪܟܳܟ ܠܰܡ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܥܠܰܝܟ ܢܶܕܢܰܚ.

ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܦܰܩܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ. ܠܺܚܝ̈ܺܝܕܳܝܶܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܰܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܰܒܶܐܫܺܝܢ ܠܐ̱ܢܳܫ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܰܢ: ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܘܰܐܚܪ̈ܳܝܶܐ: ܕܰܢܨܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܢܳܩ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܒܝܰܕ ܦܰܘܠܳܘܣ: ܕܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܽܘ ܠܰܢ ܕܠܳܐ ܢܶܐܟܽܘܠ ܒܶܣܪܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܶܐ ܚܰܡܪܳܐ. ܘܶܐܙܕܰܗܪܘ ܠܰܡ ܕܠܳܐ ܢܺܐܩܪܽܘܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܒܳܐܣܽܘܛܽܘܬܳܐ ܘܰܒܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܒܨܶܦܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܰܒܪܶܢܝܳܐ ܕܥܽܘܬܪܳܐ ܘܶܐܙܕܰܗܪܘ ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܬܶܫܬܰܕܠܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܰܡ̱ܡ̈ܶܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܪܥܳܐ ܒܳܥܶܝܢ ܠܗܶܝܢ. ܠܥܰܡ̱ܡ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ: ܕܶܐܙܕܰܗܪܘ ܕܠܳܐ ܬܶܩܢܽܘܢ ܒܥܰܘܠܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܒܢܽܘܢ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܬܶܒܢܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܬܶܩܢܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܒܶܐܤܛܪܰܢܺܝܰܐ ܬܶܬܚܰܫܚܽܘܢ ܒܥܳܠܡܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܥܳܒܰܪ ܠܶܗ ܠܰܡ ܐܰܣܟܺܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܀

6

ܡܶܫܟܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܥܒܕܶܗ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܚܠ̈ܺܝܡܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܒܶܝܬ ܐܰܒܳܐ ܘܠܳܐ ܣܢ̈ܺܝܩܶܐ: ܐܶܠܴܐ ܥܒܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܶܡܢܗܽܘܢ ܐܰܟܣ̈ܢܳܝܶܐ ܘܶܡܢܗܽܘܢ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ. ܘܰܡܢܰܣܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܢ ܗܳܘܶܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܣܪܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܚܳܝܪܺܝܢ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܒܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܰܚܠ̈ܺܝܡܶܐ ܒܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܠܒ̈ܺܝܫܶܐ ܒܰܫ̈ܠܺܝܚܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܒܶܝܬ ܐܰܒܳܐ ܒܰܐܟܣܢܳܝ̈ܶܐ: ܘܶܐܢ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܗܳܟܰܢ ܘܢܶܬܪܰܚܡܽܘܢ ܥܰܠ ܕܰܒܨܺܝܪܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܬܬܢܺܝܚܺܝܢ ܥܰܠ ܥܰܫ̈ܺܝܢܶܐ ܘܥܰܫ̈ܺܝܢܶܐ ܡܶܙܕܰܕܩܺܝܢ ܒܝܰܕ ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ.

ܘܶܐܠܳܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܦܩܰܕ ܡܳܪܰܢ: ܕܢܶܬܪܰܚܡܽܘܢ ܥܰܠ ܕܰܒܨܺܝܪܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܙܳܐܶܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܘܚܳܐܶܢ ܡܶܣܟܺܢܳܐܺܝܬ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܘ: ܗܳܘܶܝܢ ܕܠܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܠܰܥܳܙܳܪ ܓܶܝܪ ܐܶܬܛܰܪܰܦ ܘܰܚܝܳܐ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ: ܘܶܐܙܰܠ ܠܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ. ܐܶܠܴܐ ܘܳܝ ܠܶܗ ܠܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܶܐܙܰܠ ܕܠܳܐ ܙܘܳܕ̈ܺܝܢ: ܕܠܳܐ ܡܳܠܶܐ ܟܰܪܣܶܗ ܡܶܢ ܕܽܘܗܳܢܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕ̱ܬܳܐ܀

8

ܘܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ: ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܰܠܦܳܐ ܠܰܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܬܪܰܦܶܐ ܘܠܳܐ ܢܶܬܚܰܦܰܛ ܒܦܰܓܪܰܢ ܘܰܒܢܰܦܫܰܢ. ܐܶܠܴܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܡܰܣܒܪܳܐ ܠܰܢ ܕܰܒ̈ܠܶܒܰܝܢ ܦܳܠܚܺܝܢܰܢ: ܥܳܒܕܳܐ ܠܰܢ ܕܠܳܐ ܒܠܶܒܰܢ ܢܶܦܠܽܘܚ ܘܠܳܐ ܒܦܰܓܪܰܢ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫ ܕܦܳܠܰܚ ܒܠܶܒܶܗ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܦܳܠܰܚ ܒܦܰܓܪܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܬܰܘܬܳܪ̈ܰܝ ܠܶܒܳܐ ܡܡܰܠ̈ܠܳܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܘܒܳܬܰܪ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܐܳܙܶܠ ܦܰܓܪܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܕܡܰܟܺܝܟ ܠܶܒܳܐ: ܗܳܟܘܳܬ ܗܳܘܶܐ ܡܰܟܺܝܟ ܦܰܓܪܳܐ.

ܘܶܐܢ ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܬܽܘܒ ܕܢܶܩܢܶܐ ܘܢܶܒܢܶܐ: ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܩܳܢܶܝܢܰܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܩܳܢܶܝܢܰܢ: ܘܺܐܝܬ ܠܰܢ ܘܠܳܐ ܐܰܣܺܝܪ ܒܶܗ ܪܶܥܝܳܢܰܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܢܫܰܐܠܶܗ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܳܟ ܠܗܰܘ ܩܶܢܝܳܢܳܟ: ܘܶܐܚܙܶܐ ܕܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܐܰܣܺܝܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܶܗ. ܐܰܘ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܚܳܛܶܦ ܠܶܗ ܡܶܢܳܟ: ܠܳܐ ܡܶܬܬܥܺܝܩ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܘܗ̱ܝ: ܐܰܘ ܠܳܐ ܕܳܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܡܶܗ: ܐܰܘ ܪܳܓܶܙ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢܶܗ ܘܗܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ؟

ܘܳܝ ܠܰܢ ܕܰܡܗܰܠܟܺܝܢܰܢ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܘܰܒܚܰܪܥܽܘܬܳܐ. ܘܕܰܓܳܠ̈ܶܐ ܠ̈ܫܺܐܕܶܐ ܕܳܡܶܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܡܣܰܪܶܩ ܠܶܒܶܗ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܡܶܢ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܐܳܦ ܦܰܓܪܶܗ ܡܣܰܪܶܩ ܗ̱ܽܘ ܡܶܢܳܗ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܢ ܡܶܬܩܢܶܐ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܶܬܩܢܶܐ: ܘܡܶܬܒܢܶܐ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢܰܢ ܒܶܗ: ܡܶܬܓܰܢܒܳܐ ܘܳܐܦ ܓܰܢܳܒܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܶܬܓܰܢܒܳܐ: ܘܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ ܡܶܣܬܰܥܪܺܝܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܥܪܺܝܢ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܬܽܘܒ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ ܚܢܰܢ ܚ̱ܢܰܢ: ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܚܢܰܢ ܚ̱ܢܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܡܶܬܝܰܐܳܒܽܘ ܢܶܬܝܰܐܰܒ ܘܢܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܠܶܗ ܘܰܠܗܰܘ ܒܶܝܬ ܐܰܒܳܐ ܕܰܒ̈ܢܰܝܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܢܛܰܪܘ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܒܦܰܓܪܗܽܘܢ ܘܰܒܢܰܦܫܗܽܘܢ: ܘܰܗܘܰܘ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܒܠܶܒܳܐ ܘܰܒܦܰܓܪܳܐ ܥܳܐܠܺܝܢ ܠܬܰܡܳܢ. ܐܶܠܴܐ ܡܰܢ ܟܰܝ ܙܰܪܥܳܗ ܠܗܳܕܶܐ ܪܰܦܝܽܘܬܳܐ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ؟ ܐܶܠܴܐ ܗܳܕܶܐ ܨܶܢܥܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܗܳܢܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܡܰܪܦܰܝ ܗܳܟܰܢ ܛܥ̈ܳܡܳܬܶܗ ܗ̱ܽܘ ܕܡܰܘܬܳܐ ܛܡܺܝܪ̈ܳܢ ܒܶܗ܀

9

ܐܶܠܴܐ ܗܳܕܶܐ ܗܘܰܝܢ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܡܶܐܟܠ̈ܳܬܳܐ ܠܰܝܬ ܕܰܡܣܰܝܶܒ: ܘܡܰܢ ܕܳܐܟܶܠ ܠܰܘ ܡܶܣܬܰܝܳܒܽܘ ܡܶܣܬܰܝܰܒ: ܐܶܠܴܐ ܡܺܐܩܰܪ ܝܳܩܰܪ ܦܰܓܪܶܗ ܘܡܶܬܦܰܢܳܩܽܘ ܡܶܬܦܰܢܰܩ ܘܡܶܬܓܰܐܶܐ ܘܦܳܐܶܫ ܠܶܗ ܡܶܢ ܪܶܗܛܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ.

ܘܡܰܢ ܕܡܶܨܛܰܒܰܬ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܒ: ܐܶܠܴܐ ܡܶܬܚܬܳܪܽܘ ܡܶܬܚܬܰܪ ܘܡܶܬܬܪܳܡܽܘ ܡܶܬܬܪܺܝܡ ܘܡܶܬܬܰܚܬܶܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܪܶܗܛܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܘܒܶܝܬ ܦܽܘܢܳܩܳܐ ܠܚܽܘܬܪܳܐ ܘܰܠܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܘܰܠܪܳܡܽܘܬܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܗܘܰܝ̈ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܐ: ܥܳܐܠܳܐ ܠܳܗ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܫܳܡܶܢ ܠܶܗ ܐ̱ܢܳܫ ܘܒܳܥܶܛ ܠܶܗ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܥܰܛܘ ܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܩܰܕܡܳܐܰܬ ܛܳܥܶܐ ܠܶܗ ܐ̱ܢܳܫ ܕܒܰܪ ܩܝܳܡܰܐ ܗ̱ܘ: ܘܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܛܳܥܶܐ ܠܶܗ ܐ̱ܢܳܫ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܛܥܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܬܰܩܺܝܦܳܐ ܕܰܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܫܡܶܢ ܒܥܽܘܬܪܳܐ ܘܰܒܦܽܘܢܳܩ̈ܶܐ: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܣܬܰܝܰܒ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܚܕܳܐ ܕܡܶܬܓܰܐܶܐ ܘܡܶܬܦܰܢܰܩ ܡܶܣܬܰܝܰܒ: ܐܶܠܴܐ ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ. ܒܩܰܠܺܝܠ ܗ̱ܽܘ ܓܶܝܪ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܘܰܕܥܰܢܘܳܝܽܘܬܳܐ: ܣܳܓܝܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ ܘܦܽܘܢܳܩ̈ܶܐ ܘܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܕܡܶܐܟܠ̈ܳܬܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܒ܀

10

ܡܳܪܰܢ ܕܶܝܢ ܘܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ: ܟܰܕ ܐܶܣܬܰܪܰܩܘ: ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܶܣܬܰܪܰܩܘ ܘܡܰܠܝܳܐܺܝܬ ܨܳܡܘ ܒܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܒܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܡܬܽܘܡ ܐܶܡܰܪܘ ܕܨܳܝܡܺܝܢܰܢ: ܟܰܕ ܡܶܬܦܰܢܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܡܶܬܓܰܐܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܕܡܶܣܬܰܪܩܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܟܰܕ ܩܳܢܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ: ܘܠܳܐ ܕܒܳܢܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܒܳܢܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ: ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܰܛܥܶܝܢ ܡܶܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ ܘܕܰܫܠܺܝܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܶܢ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܢ̈ܒܺܝܶܐ ܨܳܡܽܘܗ̱ܝ: ܟܰܕ ܪܡܶܝܢ ܥܰܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܓܰܒܗܽܘܢ ܬܠܳܬ ܡܳܐܐ ܘܶܫܬܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܘܰܫܩܰܠܘ ܥܰܘܠܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܰܐܪ̈ܒܥܺܝܢ ܐܰܪ̈ܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܘܰܕܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ:

ܘܨܰܘܡܳܐ ܕܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܨܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܗܶܢܽܘܢ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܕܠܰܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܚܰܘܪܳܐ. ܘܨܳܡ ܡܳܪܰܢ ܨܰܘܡܳܐ: ܕܠܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܚܰܘܪܳܐ ܒܨܰܘܡܶܗ ܘܒܰܨܠܽܘܬܶܗ. ܡܰܢ ܠܳܐ ܢܶܫܡܰܥ ܘܰܢܙܽܘܥ ܕܫܳܒܶܩ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܨܳܡ ܘܶܐܬܟܰܫܰܦ ܡܶܛܽܠ ܥܰܘܠܰܢ ܕܺܝܠܰܢ؟ ܟܡܳܐ ܕܶܝܢ ܘܳܠܶܐ ܠܰܢ ܕܺܝܠܰܢ: ܕܰܢܨܽܘܡ ܘܢܶܬܟܰܫܰܦ ܡܶܛܽܠ ܪܽܘܫܥܳܐ ܕܢܰܦܫܰܢ ܘܡܶܛܽܠ ܢܶܣܝ̈ܽܘܢܶܐ ܘܣܰܩܽܘܒ̈ܠܶܐ ܕܺܐܝܬ ܠܰܢ ܒܥܳܠܡܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܰܢ ܒܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ: ܕܢܺܐܙܰܠ ܢܩܰܒܠܳܗ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ: ܟܰܕ ܓܰܠ̈ܝܳܢ ܐܰܦܰܝ̈ܢ ܩܕܳܡ ܐܰܦܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܛܰܪܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ܀

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ ܕܥܰܠ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܰܢ ܟܰܕ ܢܣܰܝܒܰܪ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܟܰܕ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܨܰܘܡܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/197
Source:
Robert Kitchen (ed.), The Syriac Book of Steps vol. 1 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12 (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2009) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 31, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Memra 10 - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ” based upon Robert Kitchen (ed.), The Syriac Book of Steps vol. 1 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12 (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2009), Digital Syriac Corpus, last modified May 31, 2017, https://syriaccorpus.org/197.
Bibliography:
Memra 10 - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ.” In The Syriac Book of Steps, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/197.

Show Citation Styles