Memra 12: On the Hidden and Public Ministry of the Church - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܪ̈ܶܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܥܽܕ̱ܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܘܰܓܠܺܝܬܳܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
1

ܐܰܚܰܝ̈: ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܟܰܕ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܕܺܐܝܬ ܡܣܰܪܩܽܘܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܕܫܳܒܶܩ ܠܳܗ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܡܶܬܥܰܠܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܢܶܣܬܰܪܰܩ ܒܰܦܓܰܪ ܐܳܦ ܡܶܢ ܩܶܢܝܳܢܰܢ ܘܝܳܪܬܽܘܬܰܢ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܳܛܪܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܕܡܰܚܶܐ ܟܽܠ ܘܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܺܐܝܬ ܨܠܽܘܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܠܗܰܘ ܡܰܢ ܕܶܐܬܐܶܣܰܪ ܒܡܳܪܰܢ ܘܪܳܢܶܐ ܒܶܗ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܢܨܰܠܶܐ ܐܳܦ ܒܦܰܓܪܰܢ ܥܰܡ ܠܶܒܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܪܶܟ ܝܶܫܽܘܥ ܘܨܰܠܺܝ ܒܰܦܓܰܪ ܘܰܒܪܽܘܚ:

ܘܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܗܳܟܰܢ ܨܰܠܺܝܘ. ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܰܣܺܝܪ̈ܰܝ ܪܶܥܝܳܢܳܐ: ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣܺܝܢ. ܠܳܐ ܢܰܘܒܶܕ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܕܪܽܘܚܳܐ: ܘܶܢܩܢܶܐ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܕܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪܺܝܢ: ܘܢܰܛܥܽܘܢܰܢ ܡܶܢ ܫܪܳܪܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܘܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗ̱ܝ. ܘܟܰܕ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܺܐܝܬ ܨܰܘܡܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܠܶܒܳܐ: ܕܡܶܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܢܨܽܘܡ ܐܳܦ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܨܳܡ ܡܳܪܰܢ ܘܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗ̱ܝ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܘܰܐܚܪ̈ܳܝܶܐ.

ܘܟܰܕ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܗܳܘܶܐ ܦܰܓܪܳܐ ܗܰܝܟܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܘܠܶܒܳܐ ܡܰܕܒܚܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ: ܢܶܬܚܰܦܰܛ ܒܗܳܢܳܐ ܡܰܕܒܚܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܘܰܩܕܳܡ ܗܳܢܳܐ ܗܰܝܟܠܳܐ ܓܰܠܝܳܐ: ܕܟܰܕ ܠܳܐܶܝܢܰܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܢܺܚܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܒܗܳܝ ܚܺܐܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܒܗܰܘ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܡܨܰܒܰܬ ܘܡܰܣܰܩ: ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܘܝܶܫܽܘܥ ܡܟܰܗܶܢ ܘܰܡܪܰܚܶܦ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܰܝ̈ܗܽܘܢ:

ܘܟܰܕ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܥܳܡܕܺܝܢ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܒܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܡܶܨܛܰܠܠܺܝܢ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ: ܢܗܰܝܡܶܢ ܘܢܰܫܰܪ ܒܗܳܕܶܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܗ̱ܝ ܘܰܡܚܰܣܝܳܢܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܫܳܒܩܰܬ ܚ̈ܛܳܗܶܐ ܗ̱ܝ ܠܡܰܢ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܳܗ ܘܥܳܡܶܕ ܒܳܗ ܘܥܳܒܶܕ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܀

2

ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܐܺܝܩܺܐ ܐܰܩܺܝܡ ܡܳܪܰܢ ܘܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗ̱ܝ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܘܰܐܚܪ̈ܳܝܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܡܰܕܒܚܳܐ ܘܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܗܳܠܶܢ ܕܡܶܬܚܙܶܝܢ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܦܰܓܪܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܕܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ: ܟܰܕ ܢܶܗܘܽܘܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܗܰܝ̈ܟܠܶܐ ܘܠܶܒܰܝ̈ܢ ܡܰܕ̈ܒܚܶܐ ܘܢܶܓܠܶܐ ܘܢܶܥܽܘܠ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܢ ܒܗܳܕܶܐ ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܥܰܡ ܟܳܗܢܽܘܬܳܗ ܘܥܰܡ ܬܶܫܡܶܫܬܳܗ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܚܰܘܪ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܡܶܬܕܰܡܶܝܢ ܒܳܗ ܒܫܰܗܪܳܐ ܘܰܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܘܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗ̱ܝ ܘܢܶܥܒܶܕ ܘܢܰܠܶܦ.

ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܗܳܘܶܝܢܰܢ ܒܡܽܘܟܳܟܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܘܝܰܩܰܪܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܰܙܥܽܘܪ̈ܶܐ: ܡܶܬܓܰܠܝܳܐ ܠܰܢ ܗܳܝ ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܗܰܘ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ: ܘܰܡܕܰܒܚܺܝܢܰܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܠܶܒܰܝ̈ܢ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܟܰܕ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܗܳܢܳܐ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ ܠܰܢ ܗܳܕܶܐ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܕܰܡܫܰܡܫܳܐ ܠܶܗ: ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܒܗܳܕܶܐ ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܗܳܝ ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܡܰܬܩܰܢ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢܰܢ ܘܫܳܝܛܺܝܢܰܢ ܠܗܳܕܶܐ ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ: ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܡܰܕܒܚܳܐ ܓܰܠܝܳܐ: ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ: ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܠܳܐ ܦܰܓܪܰܢ ܗܳܘܶܐ ܗܰܝܟܠܳܐ ܘܠܳܐ ܠܶܒܰܢ ܗܳܘܶܐ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܒܺܝܪܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܳܝ ܥܺܕܬܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܡܰܕܒܚܳܗ ܘܢܽܘܗܪܳܗ ܘܟܳܗܢܽܘܬܳܗ ܡܶܬܓܠܶܝܢ ܠܰܢ ܕܰܠܬܰܡܳܢ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܕܟܶܝܢ ܒܠܶܒܗܽܘܢ ܘܥܳܡܪܺܝܢ ܒܫܽܘܒܚܳܗ ܘܢܽܘܗܪܳܗ ܡܶܬܓܰܐܶܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܳܝܛܺܝܢ ܠܗܳܕܶܐ ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܳܐ ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܕܝܳܠܕܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܘܰܡܪܰܒܝܳܐ ܗܡܰܝܪ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܕܪܳܐ ܠܗܳܝ ܥܺܕܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ.

ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܠܟܽܠܢܳܫ: ܕܡܰܕܒܚܳܗ ܘܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܗ ܘܟܳܗܢܽܘܬܳܗ: ܡܳܪܰܢ ܐܰܬܩܢܳܗ ܡܶܛܽܠ ܕܨܰܠܺܝ ܒܳܗ ܡܳܪܰܢ ܘܰܫܠ̈ܺܝܚܰܘܗ̱ܝ ܘܰܥܡܰܕܘ ܒܳܗ ܘܕܰܒܰܚܘ ܒܳܗ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܘܟܰܗܶܢܘ ܒܳܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܗ̱ܝ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܘܶܐܡܳܐ ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܕܗܺܝ ܡܪܰܒܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܘܠܶܒܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܶܗ ܡܳܪܰܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕܫܳܪܝܳܐ ܒܶܗ: ܗܰܝܟܠܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܘܡܰܕܒܚܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܰܢ ܫܪܶܐ ܬܰܡܳܢ: ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܗܰܝܟ̈ܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܒܰܪܢܳܫܟܽܘܢ ܕܰܠܓܰܘ ܥܳܡܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ.

ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܫܰܪܺܝ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܫܰܦܺܝܪ ܠܡܶܗܘܳܐ ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܕܢܰܚ ܠܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ. ܘܥܰܠ ܕܡܽܘܬܶܗ ܗ̱ܘܳܬ ܥܺܕܬܳܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܝܗ ܘܡܰܕܒܚܳܗ ܘܰܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܗ ܡܫܰܡܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܘܰܡܟܰܗܶܢ ܠܶܒܳܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ: ܘܒܳܗ ܡܶܬܕܰܡܶܝܢ ܘܒܳܬܪܳܗ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢ: ܟܰܕ ܡܶܬܚܰܦܛܺܝܢ ܒܗܳܕܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܗܺܝ ܥܺܕܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܘܗܺܝ ܗ̱ܺܝ ܐܶܡܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܡ̈ܺܝܕܶܐ: ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܗ̱ܽܘ ܕܡܳܪܰܢ ܕܢܺܚܝ ܒܳܗ ܘܗܽܘ ܡܰܢܗܰܪ ܒܳܗ܀

3

ܝܳܠܕܳܐ ܕܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܗܳܕܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܡܰܕܒܚܳܗ ܘܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܗ ܘܝܳܢܩܺܝܢ ܚܰܠܒܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܶܬܚܰܣܠܺܝܢ: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܳܬܶܝܢ ܠܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܘܰܠܡܰܕܥܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܠܶܒܳܐ ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܰܝ̈ܟܠܶܐ ܘܠܶܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܰܕ̈ܒܚܶܐ ܘܳܐܟܠܺܝܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܚܺܝܨܳܐ ܘܰܡܝܰܬܪܳܐ ܡܶܢ ܚܰܠܒܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܘܳܐܟܠܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܡܰܢ ܕܢܶܐܟܠܰܢܝ: ܐܳܦ ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܚܰܝ ܡܶܛܽܠܳܬܝ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܟܰܠܘ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܕܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܗܺܝ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܚܰܝܠܳܐ ܡܕܰܪܫܺܝܢ ܠܡܶܕܰܥ ܡܳܢܰܘ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܽܐܘܪܟܳܐ ܘܰܦܬܳܝܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܗ̱ܽܘ ܡܳܛܶܝܢ ܠܗܳܝ ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܓܳܡܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܠܗܳܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ ܘܰܡܦܰܠܚܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܒܗܳܝ ܦܰܠܳܛܺܝܢ ܪܰܒܬܳܐ ܘܰܡܝܰܬܰܪܬܳܐ: ܐܶܡܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ.

ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܢܶܒܣܶܐ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܗܺܝ ܗ̱ܺܝ ܡܪܰܒܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ. ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܕܠܶܒܳܐ ܢܶܒܣܶܐ ܕܗܺܝ ܗ̱ܺܝ ܡܚܰܝܠܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܘܰܠܗܳܝ ܕܪܰܘܡܳܐ ܢܶܬܝܰܐܰܒ: ܕܗܺܝ ܓܳܡܪܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ܀

4

ܠܰܬܠܳܬܰܝܗܶܝܢ ܕܶܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܠܗܶܝܢ ܘܰܠܬܶܫܡ̈ܫܳܬܗܶܝܢ: ܐܶܠܳܐ ܡܝܰܬܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܡܰܢ ܕܥܳܢܶܕ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܗ ܕܗܳܕܶܐ ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܳܛܶܐ ܠܗܳܝ ܕܠܶܒܳܐ ܘܰܠܗܳܝ ܕܪܰܘܡܳܐ: ܢܳܦܶܩ ܕܠܳܐ ܚܛܳܗ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܳܦ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܠܰܘܶܝܢ ܠܶܗ. ܘܡܰܢ ܕܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܶܒܳܐ ܥܳܢܶܕ: ܬܽܘܒ ܡܝܰܬܰܪ. ܘܡܰܢ ܕܡܶܛܽܠ ܒܠܶܒܶܗ ܠܗܳܝ ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܟܶܢ ܥܳܢܶܕ: ܛܽܘܒܶܝܗ ܠܪܽܘܚܶܗ: ܕܗܳܘܶܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܘܳܐܙܶܠ ܚܳܙܶܐ ܠܡܳܪܰܢ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܺܝ̈ܢ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܡܶܬܚܰܦܰܛ ܐ̱ܢܳܫ ܒܗܳܕܶܐ ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܐ: ܗܳܘܶܐ ܒܗܳܝ ܕܠܶܒܳܐ ܘܰܒܗܳܝ ܕܪܰܘܡܳܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܕܟܰܕ ܥܳܡܶܕ ܐ̱ܢܳܫ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܚܙܶܝܢ: ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܳܡܶܕ ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ: ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ. ܘܰܐܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܕܡܳܐ ܕܗܰܝܡܶܢ ܡܰܚܶܒ ܘܡܳܐ ܕܰܐܚܶܒ ܡܶܬܓܡܰܪ ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܓܡܰܪ ܡܰܡܠܶܟ:

ܕܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܐ: ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܥܳܡܶܕ ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܐ: ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܗܳܘܶܐ ܒܗܳܝ ܕܠܶܒܳܐ ܘܰܒܗܳܝ ܕܪܰܘܡܳܐ. ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܐܶܫܬܪܺܝ ܠܶܗ ܡܶܢܳܗ ܘܫܰܡܶܫ ܒܛܽܘܪܳܐ: ܚܳܒ ܠܶܗ ܐܰܘ ܛܥܳܐ ܠܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ: ܗܘܳܬ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܠܶܗ: ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܒܳܗ ܘܠܳܐ ܢܶܫܪܶܐ ܩܝܳܡܶܗ܀

5

ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܟܙܢܳܐ ܕܰܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܡܪܰܒܝܳܐ ܝܰܠܽܘܕܳܐ: ܗܺܝ ܡܰܠܦܳܐ ܠܶܗ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܠܰܚܡܳܐ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢ ܚܰܠܒܳܐ: ܗܳܟܰܢ ܗܳܕܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܗܺܝ ܡܰܠܦܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܒܢܶܝ̈ܗ ܕܢܶܐܟܠܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܘܪܰܒ ܣܰܓܺܝ ܕܒܶܗ ܢܺܐܪܒܽܘܢ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܰܝܬ ܠܳܗ ܠܗܳܝ ܕܰܡܪܰܒܝܳܐ ܝܰܠܽܘܕܳܐ: ܗܽܘܝܽܘ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܡܚܺܝܠ ܡܶܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܘܚܰܠܒܰܐ ܗ̱ܘ ܚܳܫܰܚ ܠܶܗ. ܘܠܰܘ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܡܫܰܡܫܳܐ ܒܥܺܕ̱ܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܐ: ܡܚܺܝܠܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܶܒܳܐ ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܕܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܫܰܡܫܳܐ ܠܗܶܝܢ ܠܰܬܠܳܬܰܝܗܶܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܐܳܕܳܡ ܡܚܺܝܠܺܝܢ ܣܰܓܺܝ. ܘܶܐܠܳܐ ܡܪܰܒܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ: ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܫܰܪܝܺܪܬܳܐ.

ܘܶܐܠܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܐܶܡܳܐ ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܳܗ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܬܠܳܬܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܕܰܠܡܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܰܬܣܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܚܕܳܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ؟ ܐܶܢ ܬܣܺܝܡ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܚܕܳܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܡܳܐܶܬ ܠܶܗ ܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ: ܘܝܳܪܶܒ ܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܬܣܺܝܡ ܚܰܠܒܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܚܳܝܶܐ ܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܘܫܳܡܶܢ: ܘܡܶܫܬܰܢܰܩ ܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܘܡܳܐܶܬ.

ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ ܡܳܪܰܢ ܘܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗ̱ܝ ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܟܽܠܢܳܫ: ܠܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܡܦܰܩܕܺܝܢ ܠܶܗ: ܕܠܳܐ ܬܶܐܟܽܘܠ ܥܰܡ ܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܬܶܬܚܰܠܰܛ ܥܰܡ ܙܰܢܳܝ̈ܶܐ ܘܳܐܣܽܘ̈ܛܶܐ ܘܠܰܝ̈ܳܛܶܐ ܘܥܰܡ ܟܽܠ ܕܒܺܝܫܺܝܢ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܠܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ: ܣܰܒ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܗܘܺܝ ܟܽܠ ܥܰܡ ܟܽܠ ܘܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܐܪܡܳܝ ܐܰܘ ܡܣܰܝܰܒ ܐܰܘ ܒܺܝܫ: ܟܰܕ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܣܺܝܡ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢܳܟ: ܘܗܳܟܰܢ ܝܳܪܶܒ ܐܰܢ̱ܬ܀

6

ܠܟܽܠܢܳܫ ܕܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܥܳܗܶܢ ܠܶܗ ܦܰܩܕܽܘܗ̱ܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܐܶܢ ܐܳܙܶܠ ܠܒܶܝܬ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܐܳܒܶܕ ܠܶܗ. ܘܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫ̈ܢܺܝܢ ܐܶܢ ܐܳܙܶܠ ܠܒܶܝܬ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܡܰܦܢܶܐ ܠܗܽܘܢ: ܘܶܐܠܳܐ ܡܶܬܦܢܶܝܢ: ܗܽܘ ܠܳܐ ܐܳܒܶܕ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܒܪܽܘܚ.

ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܡܦܰܩܕܺܝܢ ܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܛܠܶܐ ܟܝܳܢܶܗ ܘܠܳܐ ܚܰܫܺܝܫ ܕܰܗܘܳܐ ܦܳܠܰܚ ܘܟܶܢ ܠܳܥܶܣ ܥܰܕ ܚܳܐܶܨ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܠܰܚܡܳܐ ܚܳܐܶܣ ܗ̱ܘܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܕܠܳܐ ܟܰܕ ܒܳܛܶܠ ܡܶܢ ܥܒܳܕܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܘܰܥܒܳܕܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܕܢܶܥܒܶܕ: ܢܺܐܠܰܦ ܠܶܗ ܦܰܟܺܝܗܽܘܬܳܐ ܘܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܘܡܰܪܡܝܳܢܽܘܬܳܐ ܘܢܶܦܶܠ ܠܶܗ ܒܫܽܘܥܝ̈ܳܬܳܐ ܦܰܪ̈ܢܽܘܫܝܳܬܳܐ ܘܰܒܫܶܥܝܳܐ ܘܰܒܓܽܘܚܟܳܐ ܘܰܒܫܰܪ̈ܒܶܐ ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪܺܝܢ ܘܢܶܛܥܶܐ ܠܶܗ ܕܰܟܪܺܝܣܛܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ.

ܠܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܪܰܒ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܘܚܰܫܺܝܫ ܒܠܶܒܶܗ: ܘܝܳܕܰܥ ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܒܳܕܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ: ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܘܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗ̱ܝ: ܕܠܳܐ ܬܺܐܨܰܦ ܕܦܰܓܪܳܟ ܕܡܳܢܳܐ ܬܶܠܒܰܫ: ܐܳܦܠܳܐ ܕܢܰܦܫܳܟ ܕܡܳܢܳܐ ܬܶܬܰܪܣܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܠܥܶܠ ܒܥܺܝ ܘܕܰܠܥܶܠ ܐܶܬܪܰܥܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܳܐ ܕܗܳܟܰܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܫܟܰܚ ܡܟܰܘܶܢ ܘܰܡܫܰܝܶܢ ܘܡܰܪܬܶܐ ܘܡܰܠܶܦ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܢܶܫܦܪܽܘܢ ܠܡܰܚܶܐ ܟܽܠ: ܘܰܡܒܰܛܶܠ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪܺܝܢ ܘܫܽܘܥܝ̈ܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܟܳܫܪ̈ܳܢ ܘܫܶܥܝܳܐ ܘܓܽܘܚܟܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ.

ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܘܗܳܢܳܐ ܗܶܢܝܳܢܳܐ ܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܠܗܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܶܡܥܽܘܢ: ܕܶܐܢ ܪܳܚܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ: ܪܥܺܝ ܠܺܝ ܥܳܢܰܝ̈ ܘܥܶܪ̈ܒܰܝ ܘܰܢܩܰܘ̈ܳܬܝ ܘܶܐܡܪ̈ܰܝ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܳܢܳܐ ܕܪܳܥܶܐ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܢܺܐܬܶܐ ܢܕܰܒܰܪ ܦܰܕܳܢܳܐ ܘܢܶܦܠܽܘܚ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܟܰܢܶܫ ܘܪܳܥܶܐ ܘܰܡܫܰܝܶܢ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܶܐܫܬܰܠܡܰܬ ܠܶܗ ܘܗܳܘܝ̈ܳܢ ܓܰܠ̈ܝܳܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܢ ܕܦܰܩܕܶܗ: ܕܰܪܥܺܝ ܠܺܝ ܥܳܢܰܝ̈ ܘܰܢܩܰܘ̈ܳܬܝ ܘܶܐܡܪ̈ܰܝ܀

7

ܘܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܡܰܢ ܕܥܰܠ ܠܗܳܝ ܥܺܕܬܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܕܰܕܢܺܝܚ ܒܳܗ ܡܳܪܰܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ: ܐܰܝܟ ܕܰܕܢܺܚܝ ܗܳܢܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܘܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܗܰܝ̈ܟܠܶܐ ܕܦܰܓܪܳܐ. ܕܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܡܳܐ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܥܳܪܶܒ ܗܳܢܳܐ ܫܶܡܫܳܐ: ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܠܥܶܠ ܠܳܐ ܥܳܢܶܕ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܳܪܰܢ: ܐܶܠܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܒܗܳܝ ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟܘ ܘܰܗܘܰܘ ܢܺܝ̈ܚܶܐ ܘܒܰܣ̈ܺܝܡܶܐ ܠܘܳܬ ܟܽܠܢܳܫ: ܘܶܐܬܟܰܬܰܫܘ ܘܰܥܒܰܕܘ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܘܕܰܟܺܝܘ ܠܶܒ̈ܰܘܳܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܗܽܘܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ. ܕܬܰܟܬܽܘܫܟܽܘܢ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܟܳܘܣ ܘܫܰܠ̈ܺܝܛܳܢܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܥܰܡ ܤܳܛܳܢܳܐ ܡܚܰܒܠܳܢܳܐ.

ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܟܰܬܰܫܘ ܥܰܡ ܤܳܛܳܢܳܐ ܘܰܙܟܰܐܽܘܗ̱ܝ ܠܗܳܕܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܕܰܕܢܺܝܚ ܒܳܗ ܡܳܪܰܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡܶܫܬܘܶܝܢ: ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܺܝܬܶܝܗ ܘܰܠܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܡܫܰܒܚܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ: ܕܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܕܟܶܝܢ ܒܠܶܒܗܽܘܢ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܚܙܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܐܶܠܳܐ ܠܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܗ̱ܽܘ ܕܶܐܬܕܰܟܺܝܘ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܒܣܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܡܶܬܥܰܠܶܝܢ ܘܚܳܙܶܝܢ ܠܶܗ. ܘܡܶܫܬܰܒܚܺܝܢ ܥܰܡ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܡܶܢ ܟܳܗܢܽܘܬܶܗ. ܡܰܢܽܘ ܠܰܡ ܢܶܣܰܩ ܠܛܽܘܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܡܰܢܽܘ ܢܶܫܪܶܐ ܒܛܽܘܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ؟ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܥܺܕܬܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܠܰܡ ܕܕ̈ܰܟܝܳܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܓܒܳܐ ܒܠܶܒܶܗ: ܗܳܢܳܐ ܠܰܡ ܢܩܰܒܶܠ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܐܰܡܺܝܢ܀

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܪ̈ܶܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܘܰܓܠܺܝܬܳܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/199
Source:
Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 2 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12b (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2011) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 31, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Memra 12: On the Hidden and Public Ministry of the Church - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܪ̈ܶܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܥܽܕ̱ܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܘܰܓܠܺܝܬܳܐ” based upon Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 2 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12b (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2011), Digital Syriac Corpus, last modified May 31, 2017, https://syriaccorpus.org/199.
Bibliography:
Memra 12: On the Hidden and Public Ministry of the Church - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܪ̈ܶܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܥܽܕ̱ܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܘܰܓܠܺܝܬܳܐ.” In The Syriac Book of Steps, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/199.

Show Citation Styles